Xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng cho một sản phẩm đồ mộc tại làng nghề đồ mộc Hữu Bằng - Thạch Thất - Hà Tây

ĐẶT VẤN ĐỀ Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và sự tăng trưởng của nền kinh tế, nhu cầu sử dụng hàng hoá nói chung và sử dụng đồ mộc nói riêng ngày càng tăng. Câu hỏi đặt ra cho sản phẩm nghành Chế Biến Lâm Sản đủ để cung cấp cho thị trường mà vẫn đảm bảo chất lượng. Vì vậy việc nâng cao chất lượng sản phẩm là rất cần thiết không những làm tăng khả năng thoả mãn của khách hàng mà còn liên quan đến sự tồn tại và phát triển của nghành. Khoa chế biến lâm sản nói chung cũng như bộ môn xẻ mộc nói riêng đã và đang xây dựng những chuyên đề, đề tài nghiên cứu về kiển soát chất lượng sản phẩm. Để nâng cao chất lượng sản phẩm chúng ta phải đi xâu nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng như nguyên liệu đầu vào, máy móc thiết bị, công nghệ, con người đặc biệt là phương pháp để nâng cao chất lượng sản phẩm, từ đó tìm ra những giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm. Được sự đồng ý của nhà trường, khoa Chế biến Lâm sản, bộ môn công nghệ xẻ mộc tôi được phân công thực hiện chuyên đề “xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng cho một sản phẩm đồ mộc tại làng nghề đồ mộc Hữu Bằng-Thạch Thất-Hà Tây”. Trong quá trình thực hiện chuyên đề mặc dù bản thân đã cố gắng nhưng do bước đầu làm quen nên chuyên đề không tránh khỏi những thiếu sót và tồn tại.Vậy tôi mong được sự đóng góp, chỉ bảo của các thầy giáo, cô giáo Trường Đại học Lâm nghiệp, khoa Chế biến Lâm sản và các bạn đồng nghiệp qua đây cho phép tôi được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thầy giáo, cô giáo khoa Chế biến Lâm sản đặc biệt là thầy giáo PGS-TS Nguyễn Phan Thiết người đã giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện chuyên đề này. Tôi xin chân thành cảm ơn !

doc42 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2457 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng cho một sản phẩm đồ mộc tại làng nghề đồ mộc Hữu Bằng - Thạch Thất - Hà Tây, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§Æt vÊn ®Ò Cïng víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt vµ sù t¨ng tr­ëng cña nÒn kinh tÕ, nhu cÇu sö dông hµng ho¸ nãi chung vµ sö dông ®å méc nãi riªng ngµy cµng t¨ng. C©u hái ®Æt ra cho s¶n phÈm nghµnh ChÕ BiÕn L©m S¶n ®ñ ®Ó cung cÊp cho thÞ tr­êng mµ vÉn ®¶m b¶o chÊt l­îng. V× vËy viÖc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm lµ rÊt cÇn thiÕt kh«ng nh÷ng lµm t¨ng kh¶ n¨ng tho¶ m·n cña kh¸ch hµng mµ cßn liªn quan ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña nghµnh. Khoa chÕ biÕn l©m s¶n nãi chung còng nh­ bé m«n xÎ méc nãi riªng ®· vµ ®ang x©y dùng nh÷ng chuyªn ®Ò, ®Ò tµi nghiªn cøu vÒ kiÓn so¸t chÊt l­îng s¶n phÈm. §Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm chóng ta ph¶i ®i x©u nghiªn cøu nh÷ng nh©n tè ¶nh h­ëng nh­ nguyªn liÖu ®Çu vµo, m¸y mãc thiÕt bÞ, c«ng nghÖ, con ng­êi …®Æc biÖt lµ ph­¬ng ph¸p ®Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, tõ ®ã t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. §­îc sù ®ång ý cña nhµ tr­êng, khoa ChÕ biÕn L©m s¶n, bé m«n c«ng nghÖ xÎ méc t«i ®­îc ph©n c«ng thùc hiÖn chuyªn ®Ò “x©y dùng hÖ thèng kiÓm so¸t chÊt l­îng cho mét s¶n phÈm ®å méc t¹i lµng nghÒ ®å méc H÷u B»ng-Th¹ch ThÊt-Hµ T©y”. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chuyªn ®Ò mÆc dï b¶n th©n ®· cè g¾ng nh­ng do b­íc ®Çu lµm quen nªn chuyªn ®Ò kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt vµ tån t¹i.VËy t«i mong ®­îc sù ®ãng gãp, chØ b¶o cña c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o Tr­êng §¹i häc L©m nghiÖp, khoa ChÕ biÕn L©m s¶n vµ c¸c b¹n ®ång nghiÖp qua ®©y cho phÐp t«i ®­îc bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c tíi c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o khoa ChÕ biÕn L©m s¶n ®Æc biÖt lµ thÇy gi¸o PGS-TS NguyÔn Phan ThiÕt ng­êi ®· gióp ®ì t«i trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chuyªn ®Ò nµy. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Xu©n mai, ngµy 2 th¸ng 3 n¨m 2005 Sinh viªn thùc hiÖn: Hoµng V¨n Ban Ch­¬ng 1: Tæng quan 1.1 Kh¸i qu¸t vÊn ®Ò nghiªn cøu 1.1.1 T×nh h×nh nghiªn cøu ngoµi n­íc Tõ khi ra ®êi, bé tiªu chuÈn ISO-9000 ®· ®­îc nhiÒu quèc gia h­ëng øng tiªu chuÈn nµy ®· ®­îc ¸p dông mét c¸ch réng r·i vÒ nhiÒu ph­¬ng diÖn cña tiªu chuÈn. §Õn cuèi n¨m 1990 gÇn 350000 c«ng ty thuéc 150 quèc gia ®· ®­îc chøng nhËn theo ISO –9000. Cïng víi sù toµn cÇu ho¸ vµ më réng thÞ tr­êng, ho¹t ®éng chøng nhËn nãi riªng vµ ®¸nh gi¸ phï hîp nãi chung ngµy cµng trë nªn quan träng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu do vËy ph¶i tiÕn hµnh ho¹t ®éng th­¬ng m¹i vµ cã c¸c thñ tôc ®¸nh gi¸ sù phï hîp. Tho¶ ­íc vÒ hµng rµo kü thuËt (TBT) cña tæ chøc th­¬ng m¹i quèc tÕ (WTO) th× c¸c thñ tôc ®¸nh gi¸ sù phï hîp, bÊt kú thñ tôc nµo ®­îc sö dông trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp ®Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu t­¬ng øng trong c¸c tiªu chuÈn hay chÕ ®Þnh kü thuËt ®· ®­¬c th­c hiÖn. C¸c thñ tôc ®¸nh gi¸ sù phï hîp ph¶i ®¶m b¶o kh«ng cã sù ph©n biÖt ®èi sö, ph¶i râ dµng hoµ nhËp kh«ng trë thµnh rµo c¶n ®èi víi th­¬ng m¹i, ®©y còng lµ c¸c nguyªn t¾c chñ yÕu trong th¶o ­íc cña WTO vÒ rµo c¶n kü thuËt ®Õn th­¬ng m¹i ®èi víi c¸c thñ tôc ®¸nh gi¸ sù phï hîp ®­îc 121 quèc gia thµnh viªn ¸p dông trong vßng ®µm ph¸n. Sù hoµ nhËp cña c¸c hÖ thèng chøng nhËn ®ãng vai trß then chèt ®Ó ®em l¹i sù tin t­ëng cho ng­êi sö dông. ViÖc chøng nhËn nhiÒu lÇn còng lµ mét trë ng¹i, kh«ng chØ g©y tèn kÐm cho c¸c nhµ s¶n xuÊt mµ cßn g©y hoang mang cho c¸c nhµ tiªu dïng nhÊt lµ khi c¸c kÕt qu¶ l¹i sai kh¸c nhau do vËy nhu cÇu “BÞ ®¸nh gi¸ mét lÇn vµ ®­îc thõa nhËn mäi n¬i” trë nªn cÊp thiÕt. §ã còng lµ nhiÖm vô cña c¸c tæ chøc quèc tÕ vµ khu vùc cã liªn quan ®Õn vÊn ®Ò nµy. §Ó thùc hiªn yªu cÇu nµy c¸ch lµm th«ng th­êng nµy lµ c¸c tæ chøc chøng nhËn c¸c tho¶ thuËn song ph­¬ng hoÆc ®a ph­¬ng. Theo c¸c tho¶ thu©n th× chøng chØ ®­îc mét tæ chøc chøng nhËn cÊp. SÏ ®­îc chÊp nhËn cña c¸c tæ chøc tham gia ký tho¶ thuËn. BiÖn ph¸p trªn ch­a thÓ ®¸p øng triÖt ®Ó ph­¬ng tr©m nªn ph¹m vi t¸c dông cßn rÊt h¹n chÕ. NÕu muèn ®­îc chÊp nhËn ë nhiÒu quèc gia hay khu vùc, tæ chøc chøng nhËn ph¶i ký nhiÒu th¶o luËn song ph­¬ng hay ®a ph­¬ng g©y tèn kÐm rÊt nhiÒu thêi gian vµ chi phÝ. Mét c¸ch kh¸c cã hiÖu qu¶ h¬n lµ t¹i mçi quèc gia thµnh lËp mét c¬ quan chøng nhËn c¸c tæ chøc ®¸nh gi¸ sù phï hîp. Tæ chøc nµo ®­îc quèc gia chøng nhËn thõa nhËn t¹i quèc gia ®ã. Muèn ®Êu chøng v­ît qua ®­îc biªn giíi quèc gia th× gi÷a c¸c tæ chøc c«ng nhËn quèc gia ph¶i ký c¸c tho¶ thuËn song ph­¬ng vµ ®a ph­¬ng, ph­¬ng thøc nµy ®· gi¶m ®­îc chi phÝ vµ thêi gian kh¸ nhiÒu viÖc thõa nhËn c¸c kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ sù phï hîp. 1.1.2 T×nh h×nh nghiªn cøu trong n­íc Bé tiªu chuÈn ISO-9000 ®Õn víi ViÖt Nam tõ n¨m 1990 tuy nhiªn do nhiÒu yÕu tè kh¸ch quan vµ chñ quan, vµ cho tíi héi nghÞ chÊt l­îng ViÖt Nam 1995 viÖc x©y dùng vµ ¸p dung ISO-9000, t¹i c¸c doanh nghiÖp míi trë thµnh mét phong trµo m¹nh, song song víi c¸c ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp, ch­¬ng tr×nh quèc gia vÒ qu¶n lý chÊt l­îng cña ViÖt Nam còng h×nh thµnh vµ ®­a vµo ho¹t ®éng ®¸nh ®Êu sù ra ®êi n¨m 1996 cña tæ chøc QUACERT thuéc tæng côc tiªu chuÈn - ®o l­êng – chÊt l­îng. §Õn th¸ng 9-2000 xÊp xØ 200 c«ng ty ®· ®­îc chøng nhËn ViÖt Nam. Trong nh÷ng n¨m tíi, sÏ triÓn khai ¸p dông ISO-9000 trong khu vùc qu¶n lý hµnh chÝnh. Bªn c¹nh c¸c chÝnh s¸ch chung cña nhµ n­íc, nhiÒu ®Þa ph­¬ng nh­ Hµ Néi, thµnh phè Hå ChÝ Minh ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ khuyÕn khÝch gióp ®ì c¸c doanh nghiÖp x©y dùng vµ ¸p dông tiªu chuÈn ISO –9000, nh­ tæ chøc c¸c héi nghÞ tuyªn truyÒn vµ giíi thiÖu, më c¸c líp ®µo t¹o víi c¸c néi dung kh¸c nhau. Tµi trî mét phÇn kinh phÝ x©y dùng vµ chøng nhËn, viÕt c¸c tµi liÖu vµ h­íng dÉn gióp c¸c doanh nghiÖp tiÕt kiÖm thêi gian vµ kinh phÝ trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu t×m hiÓu vµ x©y dùng hÖ thèng kiÓm so¸t chÊt l­îng s¶n phÈm. * Tr­êng §¹i häc L©m nghiÖp Do bé ISO-9000 m·i ®Õn n¨m 1990 míi du nhËp vµo ViÖt Nam cho nªn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ë n­íc ta viÖc x©y dùng hÖ thèng kiÓm so¸t chÊt l­îng cßn rÊt míi mÎ v× vËy viÖc x©y dùng hÖ thèng kiÓm so¸t nh»m n©ng cao chÊt l­îng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cßn rÊt míi mÎ ®èi víi khoa ChÕ biÕn L©m s¶n Tr­êng §¹i häc L©m nghiÖp. §Ó n©ng cao chÊt l­îng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, gÇn ®©y mét sè sinh viªn khoa ChÕ biÕn l©m s¶n ®· tiÕn hµnh nghiªn cøu stt Tªn ®Ò tµi H¹n chÕ cña ®Ò tµi 1 X©y dùng hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng kh©u t¹o s¶n phÈm khi xÎ v¸n sµn ë kh©u xÎ ph¸ b»ng c­a vßng ®øng t¹i c«ng ty bao b× -xuÊt khÈu Hµ néi T¸cgi¶:NguyÔn ThÞ Ngäc ¸nh-2002 ®Ò tµi chØ dõng l¹i ë viÖc x©y dùng hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ë kh©u xÎ ph¸ víi c¸c c«ng ®o¹n chuÈn bÞ nguyªn liÖu, chuÈn bÞ m¸y mãc thiÕt bÞ , lËp b¶n ®å xÎ, xÎ ph¸ 2 Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao chÊt l­îng mèi liªn kÕt méng trong s¶n phÈm méc tr¹m kh¾c truyÒn thèng. T¸c gi¶ :NguyÔn ThuyÕt -2004 ®Ò tµi míi kh¶o s¸t nghiªn cøu ®èi víi c¸c s¶n phÈm méc gia dông, c¸c lo¹i nguyªn liÖu ®­îc sö dông chñ yÕu ë c¬ së s¶n xuÊt 3 ®Ò xuÊt n©ng cao chÊt l­îng tr¹m kh¾c trong s¶n xuÊt ®å méc tuyÒn thèng . t¸c gi¶ :Vò ThÞ Kim Quý -2004 ®Ò tµi chØ ®Ò cËp tíi viÖc kiÓm so¸t chÊt l­îng s¶n phÈm méc ch¹m kh¾c vµ t×m hiÓu c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng ch¹m kh¾c .®Ò xuÊt n©ng cao chÊt l­îng ë hai kh©u lÊy nÒn vµ ®ôc lç . 4 X©y dùng tiªu chÝ ®¸nh gi¸ chÊt luîng s¶n phÈm trong d©y truyÒn c«ng nghÖ xÎ T¸c gi¶ :§ç thÞ h¶i YÕn-2003 ®Ò tµi ®Ò cËp ë ph¹m vi x©y dùng tiªu chÝ ®¸ng gi¸ cho mét s¶n phÈm vµ chi tiÕt cña s¶n phÈm ®ã t¹i d©y chuyÒn cô thÓ . 5 X©y dùng hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng phÇn t¹o s¶n phÈm ë c¸c kh©u pha ph«i thÈm ,cuèn cho mét s¶n phÈm T¸c gi¶ :NguyÔn nghÜa Dòng-2002 ®Ò tµi chØ ®Ò cËp tíi vÞªc x©y dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng cho c¸c kh©u pha ph«i, thÈm ,cuèn . 6 X©y dùng h­íng dÉn t¹o s¶n phÈm cho mét s¶n phÈm ®å gç t¹i c«ng ty hoµn cÇu . T¸c gi¶: NguyÔn ThÞ §øc-2004 Ph¹m vi x©y dùng h­íng dÉn t¹o s¶n phÈm cô thÓ. MÆc dï ®· cã nh÷ng c«ng tr×nh nghiªn cøu vÒ qu¶n lý kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm, nh­ng viÖc x©y dùng hÖ thèng kiÓm so¸t chÊt l­îng s¶n phÈm cho ®å méc vÉn ch­a ®Ò cËp tíi. Do vËy viÖc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm lµ rÊt cÇn thiÕt, ®¸p øng nhu cÇu ng­êi tiªu dïng lµ vÊn ®Ò lu«n lu«n ®­îc quan t©m. 1.2 Ph¹n vi nghiªn cøu - X©y dùng hÖ thèng kiÓm so¸t chÊt l­îng cho mét s¶n phÈm“gi­êng n»m”. - §Þa ®iÓm : t¹i lµng nghÒ s¶n xuÊt ®å gç H÷u B»ng-Th¹ch ThÊt- Hµ T©y. - C¸c yÕu tè (®Çu vµo, m¸y mãc thiÕt bÞ, c«ng cô c¾t) 1.3 Môc tiªu nghiªn cøu X©y dùng hÖ thèng hå s¬ kü thuËt ë hai kh©u ®Çu vµo vµ m¸y mãc thiÕt bÞ, cho s¶n phÈm méc“gi­êng n»m”phôc vô cho viÖc s¶n xuÊt nh»m n©ng cao chÊt l­îng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. H­íng dÉn gia c«ng Dù ®o¸n nh÷ng khuyÕt tËt xÈy ra ë c¸c kh©u, t×m ra nguyªn nh©n vµ gi¶i ph¸p kh¾c phôc. 1.4 Néi dung chñ yÕu - C¬ së lý thuyÕt. - X©y dùng hÖ thèng kiÓm so¸t. chÊt l­îng s¶n phÈm. - KÕt luËn- kiÕn nghÞ 1.5 Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu . - PRA (cã sù tham gia cña ng­êi d©n) - Kh¶o s¸t (nguyªn liÖu, m¸y mãc thiÕt bÞ, c«ng cô c¾t) - Pháng vÊn (ng­êi s¶n xuÊt, ng­êi tiªu dïng, c¸c chuyªn gia, ng­êi c«ng nh©n …) - Ph­¬ng ph¸p chuyªn gia (tham kh¶o c¸c ý kiÕn chuyªn gia, c¸n bé cã kinh nghiÖm) + C¸c ph­¬ng ph¸p trªn ®­îc sö dông khi tiÕn hµnh kh¶o s¸t thùc tÕ. - T­ duy ph©n tÝch chuyªn gia, th¶o luËn tæng hîp sö dông trong khi x©y dùng hÖ thèng kiÓm so¸t chÊt l­îng. Ph­¬ng ph¸p kÕ thõa, t×m hiÓu nghiªn cøu c¸c tµi liÖu mµ nh÷ng nhµ khoa häc ®· nghiªn cøu, c¸c nhµ khoa häc ®· lµm vµ ®Ó l¹i vÒ vÊn ®Ò chÊt l­îng (qu¶n lý, kiÓm so¸t, kiÓm tra… chÊt l­îng) Ph­¬ng ph¸p t­ duy, l«gic Ch­¬ng II: c¬ së lý thuyÕt 2.1 C¸c kh¸i niÖm 2.1.1 ChÊt l­îng s¶n phÈm 2.1.1.1 Kh¸i niÖm ChÊt l­îng lµ kh¶ n¨ng cña tËp hîp c¸c ®Æc tÝnh cña s¶n phÈm hÖ thèng hay qu¸ tr×nh ®Ó ®¸p øng c¸c yªu cÇu, cña kh¸ch hµng vµ c¸c bªn liªn quan . 2.1.1.2 C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng s¶n phÈm ChÊt l­îng s¶n phÈm phô thuéc vµo rÊt nhiÒu yÕu tè ph¶i x¸c ®Þnh ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè, ta míi ®¸nh gi¸ ®­îc chÊt l­îng s¶n phÈm. * YÕu tè nguyªn liÖu Nguyªn liÖu lµ yÕu tè ®Çu tiªn ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng s¶n phÈm do vËy ta ph¶i kiÓm tra ®Ó lo¹i bá nh÷ng yÕu tè nguyªn liÖu ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm.Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tuú vµo tõng lo¹i nguyªn liÖu mµ ta kiÓm tra c¸c ®Æc tÝnh, th«ng sè cña nguyªn liÖu cÇn ph¶i tho¶ m·n mét sè yªu cÇu nhÊt ®Þnh vµ yªu cÇu nµy ph¶i g¾n liÒn víi quy tr×nh c«ng nghÖ, yªu cÇu cña s¶n phÈm, víi thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng vµ ®Æc biÖt lîi nhuËn ®em l¹i. Thùc tÕ vÒ h×nh d¹ng, kÝch th­íc cña nguyªn liÖu rÊt ®a d¹ng ta ph¶i lùa chän c¸c th«ng sè nh­ ®é cong vªnh, nøt ®Çu, m¾t gç, s©u nÊm… ChÊt l­îng cña nguyªn liÖu lµ mét yªu cÇu rÊt quan träng, tuú thuéc vµo môc ®Ých yªu cÇu mµ cã nh÷ng chØ tiªu ®¸nh gi¸ cô thÓ, th«ng th­êng trong qu¸ tr×nh gia c«ng nã phô thuéc vµo lo¹i h×nh s¶n phÈm mµ ta kiÓm tra. §Ó ®¸nh gi¸ møc ®é bÖnh tËt, h×nh d¹ng vµ kÝch th­íc, ®é Èm, chñng lo¹i tõ ®ã ®­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p kh¾c phôc nh»m h¹n chÕ nh÷ng ¶nh h­ëng cña nguyªn liÖu ®Õn qu¸ tr×nh gia c«ng vµ chÊt l­îng s¶n phÈm. * M¸y mãc thiÕt bÞ, c«ng cô c¾t NÕu yÕu tè nguyªn liÖu lµ yÕu tè c¬ b¶n quyÕt ®Þnh chÊt l­îng s¶n phÈm th× yÕu tè m¸y mãc thiÕt vµ c«ng cô c¾t còng cã tÇm quan träng ®Æc biÖt, nã cã t¸c dông quyÕt ®Þnh tíi viÖc h×nh thµnh chÊt l­îng s¶n phÈm. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, m¸y mãc thiÕt bÞ lµ nguyªn nh©n ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng s¶n phÈm, qu¸ tr×nh ho¹t ®éng l©u ngµy sÏ dÉn tíi viÖc hao mßn m¸y mãc lµ ®iÒu kh«ng tr¸nh khái, lµm gi¶m ®é chÝnh x¸c gia c«ng, n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ lµm viÖc cña m¸y lµm ¶nh h­áng tíi chÊt l­îng s¶n phÈm. Sù hao mßn cã thÓ do tù nhiªn, hao mßn ®ét biÕn, hao mßn h÷u h×nh. Hao mßn tù nhiªn lµ do thêi gian s¶n xuÊt vµ c¸c nguyªn nh©n kh¸c g©y nªn. Hao mßn ®ét biÕn lµ sù t¨ng nhanh chãng ë mét chi tiÕt nµo ®ã t¸c ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n g©y nªn, nã kh«ng tu©n theo quy t¾c vÒ sù b¶o d­ìng vµ söa ch÷a. Hao mßn h÷u h×nh lµ sù thay ®æi kÝch th­íc vµ vÞ trÝ c¸c chç tiÕp xóc xuÊt hiÖn c¸c khuyÕt tËt ®Ó l¹i trªn bÒ mÆt s¶n phÈm. §Ó n¨ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ta ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p kh¾c phôc cô thÓ h¹n chÕ sù ¶nh h­ëng cña m¸y mãc thiÕt bÞ ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm. * C«ng cô c¾t Trong bÊt cø mét lo¹i h×nh s¶n xuÊt nµo viÖc hµn mµi, söa ch÷a c«ng cô c¾t cã tÇm quan träng rÊt ®Æc biÖt bëi nã quyÕt ®Þnh ®Õn n¨ng suÊt vµ an toµn cho ng­êi lao ®éng. Mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt tèt ph¶i cã bé phËn hµn mµi vµ söa ch÷a, bëi v× nã duy tr× sù ho¹t ®éng s¶n xuÊt b×nh th­êng cho c¸c ph©n x­ëng. + Th«ng sè gãc: ®èi víi l­ìi c¾t th«ng sè gãc lµ quan träng, nã ®­îc t¹o bëi qu¸ tr×nh c¾t gät hay sù thay ®æi lµm cho chÊt l­îng c¾t gät thay ®æi. Khi tiÕn hµnh gia c«ng c¾t gät, ®èi víi mçi c«ng cô ®Òu cã c¸c th«ng sè gãc lµ kh¸c nhau. Víi nguyªn liÖu mÒm ph¶i cã diÖn tÝch hÇu c­a lín, nguyªn liÖu cøng hÇu c­a nhá. Gãc tr­íc lµ gãc giíi h¹n bëi mÆt tr­íc vµ mÆt c¬ së. Th«ng th­êng gãc tr­íc n»m trong kho¶ng 25-300. Thùc tÕ qua kiÓm tra th× gãc tr­íc n»m trong kho¶ng 27-300 nh­ vËy lµ n»m trong kho¶ng cho phÐp. + C¸n c­a: lµ qu¸ tr×nh lµm cho l­ìi c­a biÕn d¹ng gi÷a hai trôc quay ng­îc chiÒu cã khe hë nhá h¬n chiÒu cao cña ph«i. ChiÒu cao ph«i gi¶m, chiÒu réng, chiÒu dµi t¨ng. H×nh d¹ng gi÷a hai trôc c¸n quyÕt ®Þnh h×nh d¹ng s¶n phÈm, qu¸ tr×nh ph«i chuyÓn ®éng qua khe hë trôc c¸n nhá, ma s¸t gi÷a hai trôc c¸n víi ph«i. C¸n kh«ng nh÷ng thay ®æi h×nh d¹ng kÝch th­íc mµ cßn n¨ng cao chÊt l­îng kim lo¹i tõ ®ã chÊt l­îng m¹ch xÎ sÏ tèt h¬n, gãp phÇn vµo viÖc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. + Me c­a: trong qu¸ tr×nh gia c«ng l­ìi c¾t t¸c dông vµo nguyªn liÖu g©y ra ma s¸t ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh gia c«ng v× vËy ng­êi ta ph¶i më c­a chñ yÕu b»ng ph­¬ng ph¸p bãp me. Me c­a ®­îc t¹o ra trong qu¸ tr×nh bãp me lín h¬n hoÆc b»ng 1,2 –2 lÇn chiÒu dµy l­ìi c­a. + Hµn l­ìi c¾t: th«ng th­êng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ lµm viÖc vµ chÊt l­îng s¶n phÈm ng­êi ta th­êng hµn g¾n kim lo¹i cøng vµo ®Çu l­ìi c¾t. Hµn cã chøc n¨ng nèi l­ìi c­a hµn mét sè khuyÕt tËt nh­ nøt hÇu ®Ó h¹ øng suÊt ngÇm cho l­ìi c­a. NÕu hµn t«t sÏ gióp cho ng­êi vµ m¸y mãc trong qu¸ tr×nh gia c«ng t¹o gia s¶n phÈm tèt, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. * YÕu tè c«ng nghÖ C«ng nghÖ ¶nh h­ëng rÊt lín , quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm ®©y lµ qu¸ tr×nh phøc t¹p, võa lµm thay ®æi Ýt nhiÒu hoÆc bæ xung tíi tÝnh chÊt ban ®Çu cña nguyªn liÖu theo h­íng cho phï hîp víi c«ng dông cña s¶n phÈm. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c«ng nghÖ ®­îc ®æi míi nh­ng thiÕt bÞ cò kü dÉn tíi viÖc lµm ra s¶n phÈm mÊt nhiÒu thêi gian mµ kh«ng n©ng cao ®­îc chÊt l­îng chÝnh v× vËy c«ng nghÖ còng gãp phÇn vµo viÖc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. * YÕu tè con ng­êi Con ng­êi lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mét c«ng ty lµ nh©n tè ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng s¶n phÈm. Nhãm yÕu tè con ng­êi bao gåm c¸c cÊp l·nh ®¹o, c¸n bé c«ng nh©n viªn trong mét c«ng ty, ®¬n vÞ, ng­êi tiªu dïng. §èi víi c¸n bé l·nh ®¹o c¸c cÊp cÇn cã nhËn thøc vÒ viÖc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ®Ó cã nh÷ng chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch ®óng ®¾n, nh»m n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm . §èi víi ng­êi c«ng nh©n ®ãng vai trß quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n suÊt Tay nghÒ c«ng nh©n cao chøng tá viÖc n©ng cao tay nghÒ lu«n ®­îc quan t©m chó träng tíi, ®Ó tõ ®ã h­íng cho hä cã tinh thÇn vµ tay nghÒ ®Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. * YÕu tè m«i tr­êng Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt m«i tr­êng trong mét nhµ m¸y, ph©n x­ëng còng gãp phÇn vµo viÖc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. Mét m«i tr­êng s¶n xuÊt kh«ng bÞ « nhiÔm, tøc lµ m«i tr­êng, ®Êt, n­íc, kh«ng khÝ, ®¶m b¶o gióp cho ng­êi s¶n xuÊt khoÎ m¹nh, ®¶m b¶o ®­îc thêi gian lµm viÖc, lu«n lu«n cã tr¸ch nhiÖm cao trong viÖc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, ng­îc l¹i ë m«i tr­êng « nhiÔm cao dÔ lµm cho con ng­êi bÞ nhiÔm bÖnh hay søc khoÎ kh«ng ®¶m b¶o ¶nh h­ëng ®Õn thêi gian uÓ o¶i trong c«ng viÖc g©y ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng s¶n phÈm. 2.1.1.3 C¸c ®Æc tÝnh s¶n phÈm * §Æc tÝnh cã thÓ ®o ®Õm, ®Þnh cì ®­îc + §é Èm + KÝch th­íc + H×nh d¹ng + CÊu t¹o + §é bÒn * §Æc tÝnh kh«ng thÓ ®o ®Õm, ®Þnh cì ®­îc trong mét thêi gian sö dông míi cã thÓ ®o ®Õm ®Þnh cì, thö nghiÖm ®­îc. + Tuæi thä + ThÈm mü * ChÊt l­îng s¶n phÈm ®­îc thÓ hiÖn - Yªu cÇu kü thuËt + C«ng dông : Mét s¶n phÈm méc khi s¶n xuÊt ra ®Òu mang mét chøc n¨ng riªng biÖt v× vËy kÝch th­íc s¶n phÈm ph¶i phñ hîp víi ®èi t­îng sö dông, h×nh thøc, h×nh d¸ng cña s¶n phÈm ph¶i hµi hoµ c©n ®èi phï hîp víi c«ng dông cña nã. + §é bÒn v÷ng Mét s¶n phÈm méc cã quan hÖ chÆt chÏ víi c«ng dông cña nã NÕu s¶n phÈm cã t¸c dông ®Ó trang trÝ th× ta ph¶i chän nguyªn liÖu cã v©n thí ®Ñp, nh­ng vÉn ph¶i ®¶m b¶o kÕt cÊu cña s¶n phÈm lµ bÒn v÷ng. NÕu s¶n phÈm chÞu t¸c dông lùc lín ta ph¶i chän lo¹i nguyªn liÖu cã c­êng ®é chÞu lùc cao, kÕt cÊu s¶n phÈm cã ®ñ ®é bÒn. NÕu s¶n phÈm cã t¸c dông ®Ó trang trÝ ( tñ, …) th× ta ph¶i chän lo¹i nguyªn liÖu cã v©n thí ®Ñp, nh­ng vÉn ph¶i ®¶m b¶o kÕt cÊu cña s¶n phÈm lµ bÒn v÷ng. Nh×n chung muèn cho s¶n phÈm ®¶m b¶o ®­îc yªu cÇu vÒ ®é bÒn v÷ng ngoµi yªu cÇu vÒ loaÞ nguyªn liÖu tèt ta cßn ph¶i gia c«ng t¹o nªn s¶n phÈm cã kÝch th­íc ®¶m b¶o ®é bÒn. §é bÒn chi tiÕt ®­îc tÝnh to¸n thiÕt kÕ nh­ng thùc tÕ kÝch th­íc cña chi tiÕt th­êng lÊy theo kinh nghiÖm vµ th­êng lÊy h¬n kÝch th­íc tÝnh to¸n. +VÒ thÈm mü D¸ng cña s¶n phÈm méc ph¶i thanh tho¸t, hiÖn ®¹i vµ vÉn mang ®­îc nh÷ng nÐt ®Æc thï cña d©n téc. Khi gia c«ng ph¶i chó ý kÕt hîp mµu s¾c vµ v©n thí cña c¸c chi tiÕt liªn kÕt nèi víi nhau ®Ó t¹o ®­îc sù hµi hoµ c©n ®èi phï hîp víi yªu cÇu cña trang trÝ. Mçi s¶n phÈm méc, ngoµi t¸c dông yªu cÇu vÒ sö dông, cßn cã t¸c dông ®Ó trang trÝ v× vËy trang søc bÒ mÆt s¶n phÈm ngoµi môc ®Ých n©ng cao tuæi thä cña s¶n phÈm cßn lµm t¨ng vÎ ®Ñp. Cho nªn viÖc chän ph­¬ng ph¸p trang søc bÒ mÆt s¶n phÈm, ph¶i c¨n cø vµo lo¹i h×nh cña s¶n phÈm . N©ng cao tr×nh ®é c¬ giíi ho¸ vµ sù tù ®éng ho¸ trong s¶n xuÊt . N©ng cao n¨ng suÊt, chÊt l­îng s¶n phÈm . Chän ph­¬ng ph¸p l¾p r¸p vµ quy tr×nh c«ng nghÖ hîp lý . +Gi¸ c¶ Mçi s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt ®Òu cã c¸c ®Æc tÝnh, chÊt l­îng s¶n phÈm kh¸c nhau. Tõ c¸c ®Æc tÝnh ®ã, ph¶i c¨n cø vµo s¶n phÈm ®Ó ®­a ra gi¸ b¸n cho s¶n phÈm. s¶n phÈm ®­îc b¸n theo sù tho¶ hiÖp cña hai bªn mµ cã ph­¬ng thøc tr¶ tiÒn theo tiÒn mÆt, ngo¹i tÖ … +Thêi gian giao hµng. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra s¶n phÈm ®· ®­îc kiÓm tra vµ ®¸p øng vÒ gi¸ trÞ thÈm mü, ®é bÒn gi¸ c¶ hîp lý nh­ng nÕu dÞch vô sau qu¸ tr×nh x¶n xuÊt cña c«ng ty nh­ tiÕn ®é giao hµng, tr×nh ®é giao hµng, b¶o hµnh, h­íng dÉn sö dông kh«ng tèt th× ®iÒu ®ã vÉn kh«ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Ng­îc l¹i còng s¶n phÈm ®ã sÏ ®­îc coi lµ chÊt l­îng nÕu nh­ dÞch vô sau b¸n hµng tèt, ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng tõ ®ã gãp phÇn vµo viÖc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. 2.2 KiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm 2.2.1 Kh¸i niÖm KiÓm tra chÊt l­îng lµ ho¹t ®éng nh­ ®o, xem xÐt thö nghiÖm, ®Þnh cì mét hay nhiÒu ®Æc tÝnh cña ®èi t­îng vµ so s¸nh kÕt qu¶ vµ yªu cÇu nh»n x¸c ®Þnh sù phï hîp cña mçi ®Æc tÝnh. ®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈm phï hîp víi qui ®Þnh lµ bµng c¸ch kiÓm tra c¸c s¶n phÈm vµ chi tiÕt, bé phËn sµng läc vµ lo¹i ra bÊt cø mét bé phËn nµo kh«ng ®¶m b¶o chØ tiªu hay quy c¸ch kü thuËt, ngµy nay viÖc s¶n xuÊt víi khèi l­îng lín ®· trë nªn ph¸t triÓn réng r·i kh¸ch hµng yªu cÇu ngµy cµng cao vÒ chÊt l­îng vµ sù c¹nh tranh gi÷a c¸c c¬ së s¶n xuÊt vÒ chÊt l­îng ngµy cµng m·nh liÖt. 2.2.2 Ph¹m vi vµ ý nghÜa * ­u ®iÓm + Ph©n lo¹i ®­îc s¶n phÈm. * Nh­îc ®iÓm + Kh«ng n©ng cao ®­îc chÊt l­îng s¶n phÈm nªn ph¹m vi cña nã chØ dïng trong c«ng t¸c ph©n lo¹i s¶n phÈm. 2.2.3 KiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm B­íc 1 : ®o ®Æc, ®Þnh cì, thö nghiÖm c¸c ®Æc tÝnh B­íc 2: so s¸nh víi chuÈn B­íc 3 : ph©n lo¹i s¶n phÈm 2.3 KiÓm so¸t chÊt l­îng s¶n phÈm 2.3.1 Kh¸i niÖm KiÓm so¸t chÊt l­îng lµ c¸c ho¹t ®éng vµ kü thuËt mang tÝnh t¸c nghiÖp ®­îc sö dông ®Ó ®¸p øng c¸c yªu cÇu chÊt l­îng. §Ó kiÓm so¸t chÊt l­îng ph¶i kiÓm so¸t mäi yÕu tè ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi qu¸ tr×nh t¹o ra s¶n phÈm viÖc kiÓm so¸t nµy nh»m ng¨n ngõa lo¹i bá ra c¸c s¶n phÈm cã khuyÕt tËt. 2.3.2 Ph¹m vi vµ ý nghÜa * ¦u ®iÓm + N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm + Kh¾c phôc c¸c khuyÕt tËt cã thÓ x¶y ra * Nh­îc ®iÓm + ChØ kiÓm so¸t ®­îc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kh«ng kiÓm so¸t ®­îc c¸c qu¸ tr×nh tr­íc ®ã vµ c¸c qu¸ tr×nh sau ®ã ( qu¸ tr×nh l­u gi÷ va qu¸ tr×nh vËn chuyÓn ...) + Ph¹m vi sö dông trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra s¶n phÈm. 2.3.3 C¸c yÕu tè cÇn kiÓm so¸t + Con ng­êi + Ph­¬ng ph¸p vµ qu¸ tr×nh + §Çu vµo + M¸y mãc thiÕt bÞ vµ c«ng cô c¾t + M«i tr­êng 2.4 C¸c b­íc x©y dùng hÖ thèng kiÓm so¸t chÊt l­îng 2.4.1 B­íc 1 X¸c ®Þnh c¸c yÕu tè cÇn kiÓm so¸t 2.4.1.1 §Çu vµo * Nguyªn liÖu + Nguyªn liÖu chÝnh ®­îc dïng chñ yÕu ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm nh­ gç trßn, gç hép, gç xÎ, v¸n nh©n t¹o ... + Chñng lo¹i nguyªn liÖu + Yªu cÇu nguyªn liÖu + Th«ng sè kÝch th­íc: ®­êng kÝnh, chiÒu dµi + Th«ng sè vÒ ®Æc tÝnh, cong vªnh, u b­íu + TÝnh chÊt c¬ lý ;øng suÊt kÐo, nÐn, ®é tr­¬ng në ®é Èm nguyªn liÖu + Sè l­îng nguyªn liÖu Ýt hay nhiÒu, sè l­îng bao nhiªu. + Nguån cung cÊp ;nguyªn liÖu ®­îc ®­a ®Õn tõ ®©u. * Nguyªn liÖu phô; gåm c¸c lo¹i keo, giÊy nh¸m, giÊy trang søc + §­a ra c¸c th«ng sè vµ ®Æc tÝnh cña nguyªn liÖu phô *S¶n phÈm + Quy c¸ch kÝch th­íc s¶n phÈm + Sè l­îng s¶n phÈm + Gi¸ c¶ + Doanh thu + C¸c yªu cÇu kh¸c cña s¶n phÈm 2.4.1.2 M¸y mãc thiÕt bÞ a) M¸y mãc thiÕt bÞ * C¸c yÕu tè cã thÓ kiÓm so¸t + §é chÝnh x¸c gia c«ng theo kÝch th­íc, ®é chÝnh x¸c gia c«ng bÒ mÆt + An toµn lao ®éng vµ vÖ sinh m«i tr­êng + §é æn ®Þnh rung + N¨ng suÊt lao ®éng + §Æc tÝnh c«ng nghÖ + HÖ ®iÒu khiÓn b) C«ng cô c¾t * C¸c lo¹i c«ng cô c¾t + L­ìi c­a ®Üa + L­ìi c­a säc + L­ìi khoan + §¸nh nh½n * KiÓm tra c¸c th«ng sè cña c«ng cô c¾t -l­ìi c­a ®Üa + §­êng kÝnh ®Üa c­a + Sè r¨ng trªn ®Üa + Gãc mµi + B­íc r¨ng + DiÖn tÝch hÇu c­a + Gãc tr­íc + Gãc sau + Gãc mµi + §é më c­a + ChiÒu s©u hÇu c­a + KiÓm tra mÆt tr­íc, mÆt sau cña r¨ng xem cã nh½n, ph¼ng, vu«ng gãc víi mÆt bªn hay kh«ng + §é ®ång ph¼ng + øng suÊt ngÇm -L­ìi säc + ChiÒu dµi l­ìi säc + ChiÒu dµy l­ìi säc + ChiÒu réng b¶n c­a + B­íc r¨ng + ChiÒu cao r¨ng + B¸n kÝnh hÇu c­a + Gãc tr­íc gãc sau, gãc gi÷a -L­ìi khoan + ChiÒu dµi l­ìi khoan + §­êng kÝnh khoan + Gãc nghiªng ®­êng xo¾n + Gãc sau 2.4.1.3 Con ng­êi - Kü n¨ng (tay nghÒ ...) - KiÕn thøc - Tinh thÇn tr¸ch nhiÖm -T æ chøc qu¶n lý 2.4.1.4 M«i tr­êng ¶nh h­ëng gi¸n tiÕp tíi chÊt l­îng s¶n phÈm * C¸c nguån g©y « nhiÔm m«i tr­êng + TiÕng ån + Bôi + Hãa chÊt -T¸c ®éng cña m«i tr­êng + M«i tr­êng kh«ng khÝ + M«i tr­êng n­íc + M«i tr­êng ®Êt + Søc kháe con ng­êi - C¸c gi¶i ph¸p kh¾c khôc + BiÖn ph¸p gi¶m « nhiÔm ®Êt + Kh¾c phôc « nhiÔm kh«ng khÝ + Kh¾c phôc ån + Gi¶m ån víi mét sè thiÕt bÞ 2.4.1.5 C«ng nghÖ vµ ph­¬ng ph¸p - Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ: nguyªn liÖu qua d©y chuyÒn m¸y mãc thiÕt bÞ t¹o ra s¶n phÈm chÝnh - Qui tr×nh c«ng nghÖ + C¸c c«ng ®o¹n (nguyªn liÖu vµ chuÈn bÞ nguyªn liÖu, c«ng ®o¹n xÎ, c«ng ®o¹n sÊy ...) + C¸c b­íc c«ng viÖc, thao t¸c thùc hiÖn + Tªn c¸c b­íc chuÈn bÞ nguyªn liÖu ,chuÈn bÞ m¸y + Th«ng sè ®Çu vµo, ®Çu ra, nguyªn liÖu vµ s¶n phÈm 2.4.2 B­íc 2 Dù ®o¸n c¸c t¸c ®éng xÊu t×m ra nguyªn nh©n vµ gi¶i ph¸p kh¾c phôc - Thùc chÊt lµ chøng minh mèi quan hÖ gi÷a c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng s¶n phÈm . - ChØ ra c¸c t¸c ®éng xÊu ¶nh h­ëng nh­ thÕ nµo ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm, t×m ra c¸ch kh¾c phôc. 2.4.3 B­íc 3 X©y dùng hÖ thèng kiÓm so¸t chÊt l­îng. 2.5 ¸p dông thö 2.6 §¸nh gi¸ - rót kinh nghiÖm 2.7 X©y dùng hÖ thèng kiÓm so¸t chÊt l­îng chÝnh thøc Ch­¬ng 3: x©y dùng hÖ thèng kiÓm so¸t chÊt l­îng s¶n phÈm cho mét s¶n phÈm ®å méc 3.1 Kh¸i qu¸t vÒ lµng nghÒ s¶n xuÊt ®å gç H÷u B»ng-Th¹ch ThÊt –Hµ T©y 3.1.1 LÞch sö ph¸t triÓn H÷u B»ng lµ lµng nghÒ thñ c«ng nghiÒp cã nhiÒu nghÒ cïng tån t¹i vµ ph¸t triÓn nh­: dÖt kh¨n, may ®o, hµn x× , s¶n xuÊt ®å gç...qua tuõng thêi kú mµ lµng nghÒ cã sù ph¸t triÓn kh¸c nhau. Tõ nh÷ng n¨m 1970 vÒ tr­íc th× nghÒ dÖt kh¨n lµ chÝnh thu hót tèi ®a 2/3 sè lao ®éng vµ chiÕm kho¶ng 70% thu nhËp cña x· h×nh thøc tæ chøc lµ hîp t¸c x· thñ c«ng nghiÖp ho¹t ®éng theo ph­¬ng thøc hîp t¸c x· s¶n xuÊt bao tiªu. Nh­ng tõ sau nh÷ng n¨m 1970 do nguån nguyªn liÖu vµ thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm kh«ng æn ®Þnh nªn nghÒ dÖt ph¸t triÓn chËm l¹i, hîp t¸c x· thñ c«ng nghiÖp dÇn dÇn tan r· . Trong thêi gian ®ã mét sè thî méc tr­íc kia chñ yÕu ®ãng khung c÷ ®· chuyÓn sang s¶n xuÊt ®å méc gia dông phôc vô cho nhu cÇu trong lµng vµ vïng l©n cËn . Mét sè ng­êi thî ®i lµm kh¾p c¸c tØnh ë MiÒn B¾c s¶n xuÊt trùc tiÕp theo yªu cÇu cña ng­êi d©n . Tõ nh÷ng n¨m 1990 trë l¹i ®©y khi l­îng tiªu thô s¶n phÈm ®å gç lín, qui m« s¶n xuÊt ®­îc më réng, nh÷ng ng­êi ®i lµm xa còng trë l¹i lµng ®Ó tæ chøc s¶n xuÊt. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®­îc ph¸t triÓn d­íi qui m« hé gia ®×nh vµ cã thuª mét sè lín thî ë c¸c vïng l©n cËn ®Ó s¶n xuÊt. NghÒ s¶n xuÊt ®å méc ë ®©y rÊt ph¸t triÓn theo b¸o c¸o cña x· th¸ng 12 n¨m 2004 th× sè lao ®éng lµm nghÒ méc chiÕm 73,3% tæng sè ng­êi trong ®é tuæi lao ®éng, doanh thu ®¹t ®­îc 85% tæng thu nhËp toµn x· . HiÖn nay lµng nghÒ ®· cã nh÷ng hé gia ®×nh s¶n xuÊt víi qui m« lín, nhu cÇu vÒ mÆt b»ng s¶n xuÊt lín, ®ßi hái chÝnh quyÒn ®ia ph­¬ng cÇn quan t©m t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì lµng nghÒ ph¸t triÓn tõng b­íc thùc hiÖn c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa. 3.1.2 HiÖn tr¹ng ®Þnh h­íng ph¸t triÓn cña lµng nghÒ S¶n xuÊt Tiªu thô s¶n phÈm Cung øng X· H÷u B»ng-Th¹ch ThÊt –Hµ T©y còng mang ®Çy ®ñ c¸c ®Æc ®iÓm c¬ b¶n chung vµ tháa m·n tiªu chÝ cña c¸c lµng nghÒ tiÓu thñ c«ng nghiÖp, nghÒ chÝnh lµ s¶n xuÊt ®å méc. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ qu¸ tr×nh lËp l¹i th­êng xuyªn vµ liªn tôc cña c¸c giai ®o¹n cung øng, s¶n xuÊt tiªu thô s¶n phÈm ®­îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å Cung øng chuyÓn hãa vèn, tiÒn tÖ thµnh c¸c yÕu tè cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Trong giai ®o¹n nµy ng­êi s¶n xuÊt dïng tiÒn cña m×nh ®Ó mua nguyªn liÖu, m¸y mãc thiÕt bÞ thuª m­ín lao ®éng hoµn thµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. S¶n xuÊt lµ kÕt hîp c¸c yÕu tè ®Çu vµo ®Ó t¹o ra s¶n phÈm theo ý muèn, ë giai ®o¹n nµy ng­êi lao ®éng sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c«ng cô lao ®éng ®Ó lµm ra c¸c s¶n phÈm. Tiªu thô s¶n phÈm ®­îc b¸n ra thÞ tr­êng vµ thu nhËp ®­îc lµm ra ph©n phèi cho c¸c thµnh phÇn tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. HiÖn nay cïng víi viÖc ph¸t triÓn s¶n xuÊt, hµng hãa ®­îc ®­a ra thÞ tr­êng víi khèi l­îng rÊt lín, song song víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn lµ qu¸ tr×nh thay ®æi m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i t¹o ra c¸c s¶n phÈm chÊt l­îng cao ®­îc ®­a ra thÞ tr­êng rÊt ­a chuéng kh«ng nh÷ng trong n­íc mµ cßn xuÊt khÈu ra nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi. 3.2 Lùa chän s¶n phÈm 3.2.1 Kh¶o s¸t c¸c lo¹i s¶n phÈm S¶n phÈm ®­îc lµm ra rÊt ®a d¹ng vÒ mÉu m·, chñng lo¹i, kÝch th­íc tïy theo thÞ hiÕu vµ nhu cÇu cña kh¸ch hµng mµ s¶n xuÊt. Tuy nhiªn hiÖn nay lµng nghÒ s¶n xuÊt s¶n nhiÒu s¶n phÈm nh­ gi­êng, tñ, bµn, ghÕ...trong thêi gian kh¶o s¸t ng¾n ngñi nµy t«i chØ chän mét s¶n phÈm chÝnh ®Ó kh¶o s¸t chÊt l­îng. 3.2.2 Lùa chän s¶n phÈm chÝnh Qua kh¶o s¸t vµ t×m hiÓu vÒ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ®­îc sù gióp ®ì cña nhiÒu ng­êi d©n lµng nghÒ vµ sù ph©n c«ng cña PGS-TS NguyÔn Phan ThiÕt, t«i ®· chän ®­îc s¶n phÈm chÝnh lµ “gi­êng n»m” s¶n phÈm nµy ®­îc s¶n xuÊt rÊt nhiÒu t¹i lµng nghÒ. ViÖc kiÓm so¸t ch©t l­îng s¶n phÈm lµ cÇn thiÕt. Gi­êng n»m ®· vµ ®ang ®­îc sö dông rÊt nhiÒu, nã ®¶m b¶o ®­îc chøc n¨ng sö dông gi¸ thµnh s¶n phÈm kh«ng cao phï hîp víi nhu cÇu ng­êi sö dông. 3.3 X©y dùng hÖ thèng kiÓm so¸t chÊt l­îng cho mét s¶n phÈm méc gi­êng n»m t¹i lµng nghÒ H÷uB»ng-Th¹ch ThÊt-HµT©y 3.3.1 Kh¶o s¸t thùc tÕ Ph­¬ng ph¸p kh¶o s¸t: Chuyªn gia, pháng vÊn vµ quan s¸t. 3.3.1.1 §Çu vµo a) Nguyªn liÖu. -Nguyªn liÖu chÝnh ®­îc dïng ®Ó lµm ra s¶n phÈm gi­êng n»m lµ v¸n d¨n th«ng dông 3 líp ®­îc mua vÒ tõ nhµ m¸y v¸n d¨n ViÖt Tr× -Phó Thä. Th«ng sè kÝch th­íc( dµix réngx dµy 2440x1220x18(mm) Tû lÖ kÕt cÊu 1:4:1 Khèi l­îng thÓ tÝch v¸n gv=0.71g/cm3. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nguyªn liÖu kh«ng ®­îc kiÓm tra l¹i mµ ®­a trùc tiÕp vµo s¶n phÈm. Nguyªn liÖu phô trî gåm keo ®yn«, giÊy nh¸m, s¬n, ®inh, èc vÝt. +Keo ®yno.Trong qu¸ tr×nh kh¶o s¸t t«i nhËn thÊy keo ®yno ®­îc mua trªn thÞ tr­êng, ®ãng gãi b»ng bao t¶i, khèi l­îng lµ 25kg, d¹ng bét, mµu tr¾ng ®ôc. + GiÊy nh¸m gåm hai lo¹i, mét lo¹i cã ®é h¹t 40 dïng ®Ó ®¸nh nh½n c¹nh v¸n. Mét lo¹i cã ®é h¹t 100 dïng ®Ó ®¸nh nh½n bÒ mÆt cña c¸c bé phËn ®­îc b¶ ma tÝt. b) S¶n phÈm - KÝch th­íc s¶n phÈm + Dµi 1900 mm. + Réng 1600 mm + Cao 1100 mm 3.3.1.2 Pha ph«i a) §Çu vµo lµ nh÷ng tÊm v¸n d¨m(2440x1220x18 mm) ®­îc ®­a ®i c¾t trªn m¸y c­a ®Üa. b) M¸y mãc thiÕt bÞ c­a ®Üa - Th«ng sè c«ng nghÖ + §­êng kÝnh l­ìi c­a 180 mm + Tèc ®é quay 1450 vßng/phót + Tèc ®é c¾t 40-80 m/s + C«ng suÊt ®äng c¬ 3kw + KÝch th­íc bao cña m¸y( dµix réngx cao )900x870x730 mm - S¬ ®å nguyªn lý cña m¸y c­a ®Üa - T×nh tr¹ng m¸y. M¸y ®· ®­îc sö dông l©u n¨m, th©n m¸y cßn bÞ rung trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. Bé phËn dÉn h­íng ®· bÞ mßn, l­ìi c­a ®Üa ®· xuÊt hiÖn nh÷ng vÖt s¸ng ë vïng I vµ III. * C«ng cô + B­íc r¨ng 9 mm + ChiÒu cao r¨ng 6 mm + Gãc tr­íc 150 + Gãc sau 200 + Gãc mµi 550 c, S¶n phÈm lµ nh÷ng tÊm v¸n cã kÝch th­íc ph«i theo tõng bé phËn + §Çu gi­êng (dµix réngx dµy 1600x400x18 mm + Vai gi­êng (dµix réngxdµy 1900x230x18 mm + §u«i gi­êng ( dµix réngx dµy1600x700x18 mm + Ch©n gi­êng ( dµix réngx dµy 400x120x18 mm Do thêi gian cã h¹n t«i chØ kh¶o s¸t ®­îc nh÷ng chi tiÕt chÝnh. Ngoµi ra ë c«ng ®o¹n pha ph«i s¶n phÈm cßn cã nh÷ng chi tiÕt nhá dïng ®Ó t¹o ra hép ®­îc ghÐp ë ®u«i gi­êng. * KhuyÕt tËt + S¶n phÈm bÞ x­íc, søt, vì ®Çu cuèi + S¶n phÈm bÞ lÑm c¹nh + S¶n phÈm thiÕu, thõa kÝch th­íc 3.3.1.3 Säc a, §Çu vµo lµ nh÷ng nh÷ng chi tiÕt tÊm ph«i cÇn säc nh­ ®u«i gi­êng, ®Çu gi­êng thao t¸c ®­îc säc trªn m¸y säc tay, gia c«ng ë chç thõa cña ®u«i gi­êng, ®Çu gi­êng . b, M¸y mãc thiÕt bÞ m¸y säc tay - Th«ng sè c«ng nghÖ + KÝ hiÖu m¸y DW 321 + C«ng suÊt ®éng c¬ 0,75 kw + Tèc ®é quay 500-3100 vßng/phót + Tèc ®é c¾t 6-8 m/s + Dßng ®iÖn I=5,8A,U=120V,f=50-60HZ * S¬ ®å nguyªn lý * T×nh tr¹ng m¸y M¸y ho¹t ®éng b×nh th­êng trong qu¸ tr×nh lµm viÖc m¸y cßn bÞ rung * C«ng cô c¾t + ChiÒu dµi l­ìi c¾t 100 mm + ChiÒu dµy l­ìi 1,1 mm + B­íc r¨ng 4 mm + BÒ réng l­ìi c¾t 7,9 mm + Gãc tr­íc 100 + Gãc sau 500 + Gãc mµi 300 c, S¶n phÈm Säc theo ®óng kÝch th­íc trªn bé phËn ®u«i gi­êng,®Çu gi­êng Ngoµi ra ë c«ng ®o¹n nµy cßn säc thªm nh÷ng chi tiÕt lÌo ®­îc t¹o ra ®Ó ghÐp víi mÐp cña ®u«i gi­êng, ®Çu gi­êng * KhuyÕt tËt + S¶n phÈm bÞ x­íc søt + S¶n phÈm bÞ sai kÝch th­íc 3.3.1.4 Khoan a, §Çu vµo lµ nh÷ng bé phËn cÇn t¹o méng nh­ vai gi­êng, ®Çu gi­êng vµ ch©n gi­êng. b, M¸y mãc thiÕt bÞ khoan tay - Th«ng sè c«ng nghÖ + Tèc ®é quay 2500 vßng/phót + Tèc ®é c¾t 0,5-5 m/s + §iÖn ¸p U=120V,f=50-60HZ,I=6A * S¬ ®å nguyªn lý * T×nh tr¹ng m¸y M¸y cò, khi ho¹t ®«ng cßn bÞ rung * C«ng cô c¾t + ChiÒu dµi l­ìi khoan 64 mm + §­êng kÝnh l­ìi khoan 6 mm + Gãc nghªng ®­êng xo¾n 250 + Gãc sau 300 c, S¶n phÈm Lµ nh÷ng lç khoan cã chiÒu s©u15 mm, ®­êng kÝnh 8 mm ë c¸c bé phËn ®Çu gi­êng, ®u«i gi­êng, ch©n gi­êng. * KhuyÕt tËt + Lç khoan bÞ x­íc + Lç khoan bÞ tße + Khoan kh«ng ®óng t©m + Lç khoan kh«ng ®óng kÝch th­íc 3.3.1.5 L¾p r¸p * §Çu vµo lµ nh÷ng chi tiÕt ®­îc gia c«ng ë trªn. §­îc ®­a ®i l¾p r¸p. - Nguyªn liÖu phô trî trong qu¸ tr×nh l¾p r¸p gåm cã keo Dyno, ®inh. - Dông cô dïng trong qu¸ tr×nh l¾p r¸p lµ bóa. * S¶n phÈm - Ch©n gi­êng: trong qu¸ tr×nh kh¶o s¸t chØ cã hai hép ch©n sau cña ®u«i gi­êng, ®Çu gi­êng kh«ng kh«ng ®­îc thiÕt kÕ hép ch©n mµ chØ ®­îc ®Öm b»ng mét miÕng v¸n nhá ë phÝa d­íi ch©n. + Ch©n gi­êng ®­îc l¾p r¸p thµnh hép chñ yÕu lµ liªn kÕt ®inh vµ keo d¸n cã kÝch th­íc(l ´ b ´ t) = (400x120x120 mm). Trong ®ã l, b, t lµ chiÒu dµi, chiÒu réng, chiÒu dµy cña hép ch©n. + KhuyÕt tËt: mèi liªn kÕt kh«ng kÝn khÝt. -Vai gi­êng: trong qu¸ tr×nh kh¶o s¸t bé phËn vai gi­êng ®­îc ghÐp l¹i 2 lÇn chiÒu dµi v¸n. KÝch th­íc: (lxb x t) = (1900x230x36 mm) -§Çu gi­êng:lÌo ®­îc l¾p vµo phÇn r×a mÐp cña ®Çu gi­êng, liªn kÕt b»ng c¸ch ®ãng ®inh vµ keo d¸n. -§u«i gi­êng: lÌo ®­îc l¾p vµo r×a mÐp cña ®u«i gi­êng liªn kÕt b»ng c¸ch ®ãng ®inh vµ keo d¸n. + ë th©n ®u«i gi­êng ®­îc l¾p hép ch©n t¹o thµnh bé phËn ®u«i gi­êng. 3.3.1.6 §¸nh nh½n a, §Çu vµo lµ nh÷ng c¹nh cña c¸c bé phËn ®u«i gi­êng, ®Çu gi­êng vµ vai gi­êng Nguyªn liÖu phô: giÊy nh¸m cã ®é h¹t 40 dïng ®Ó ®¸nh nh½n c¹nh cña c¸c bé phËn ®u«i gi­êng, ®Çu gi­îng vµ vai gi­îng. b, M¸y mãc thiÕt bÞ ®¸nh nh½n. - Th«ng sè c«ng nghÖ + C«ng suÊt ®éng c¬ 0,67kw + Tèc ®é c¾t 15-20 m/s + §­êng kÝnh ®Üa 100 mm * S¬ ®å nguyªn lý * T×nh tr¹ng m¸y M¸y ho¹t ®éng b×nh th­êng * S¶n phÈm - C¹nh cña c¸c bé phËn ®¹t ®­îc cÊp ®é nh½n theo yªu cÇu (b»ng kinh nghiÖm) * KhuyÕt tËt, bÒ mÆt c¹nh kh«ng ®­îc nh½n cßn gå ghÒ. 3.3.1.7 Trang søc. a) B¶ batÝt * §Çu vµo lµ c¸c bé phËn ®u«i gi­êng, vai gi­êng, ®Çu gi­êng. Nguyªn liÖu phô gåm batit, x¨ng, bét ®¸. +BatÝt lµ mét hçn hîp ë d¹ng cao dÎo, thµnh phÇn batÝt bét ®¸ 30%, bét amian 8%,cloruavinyl 60%. +X¨ng: lo¹i x¨ng 92, kh«ng pha ch×. * Dao b¶ lµ nh÷ng miÕng nh«m dµi réng 120x100 mm C¸c bé phËn sÏ ®­îc b¶ theo tõng líp.Mçi bé phËn sÏ ®­îc b¶ tõ 4-5 líp. Cuèi c«ng ®o¹n b¶, sau khi ba tÝt kh« cã thªm c«ng ®o¹n ®¸nh nh½n bÒ mÆt batÝt, giÊy nh¸m cã ®é h¹t 100. BÒ mÆt ba tÝt ®­îc ®¸nh nh½n tíi khi nµo ®¹t ®é nh½n th× th«i (theo kinh nghiÖm). KhuyÕt tËt ë qu¸ tr×nh b¶ BatÝt b¶ kh«ng ph¼ng, b¶ kh«ng ®Òu,líp batÝt bÞ bong, bÒ mÆt nøt khi kh«. b) Phun s¬n * §Çu vµo lµ nh÷ng bé phËn cña gi­êng sau qu¸ tr×nh b¶ batit Nguyªn liÖu phô gåm s¬n, chÊt pha mµu, x¨ng. * M¸y mãc thiÕt bÞ thiÕt bÞ phun s¬n + Thïng chøa nÐn khÝ 24 lÝt +§­êng kÝnh lç phun 1,8 mm + L­u l­îng lµ 7,5 cfm + ¸p suÊt lµm viÖc lµ 125 psi + C«ng suÊt dßng ®iÖn 1,5kw + ThiÕt bÞ ®ùng s¬n d¹ng elip, dung tÝch 0,8 lÝt * S¬ ®å nguyªn lý * T×nh tr¹ng m¸y M¸y ho¹t ®éng b×nh th­êng, ë miÖng sóng phun bÞ rØ, n¾p ®¹y b×nh phun s¬n bÞ hë. * S¶n phÈm lµ c¸c bé phËn ®Çu gi­êng, ®u«i gi­êng, vai gi­êng, ®· ®­îc phun s¬n lªn bÒ mÆt. *KhuyÕt tËt bÒ mÆt s¬n kh«ng ph¼ng, xï x×, mµng dµy, s¬n bÞ ®äng X©y dùng hÖ thèng kiÓm so¸t chÊt l­îng s¶n phÈm 3.3.2.1 YÕu tè ®Çu vµo Nguyªn liÖu lµ yÕu tè quan träng ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, nguyªn liÖu tèt sÏ tr¸nh ®­îc ®¸ng kÓ nh÷ng khuyÕt tËt do nguyªn liÖu g©y ra. §Ó ®¹t ®­îc nguyªn liÖu ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ta ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra vµ chuÈn bÞ nguyªn liÖu. Qu¸ tr×nh kiÓm tra ph¶i ®¹t ®­îc c¸c th«ng sè kÝch th­íc, tÝnh chÊt vËt lý, tÝnh chÊt c¬ häc. Trong qu¸ tr×nh kh¶o s¸t nguyªn liÖu ®Çu vµo lµ v¸n d¨m. Nguyªn liÖu ®Çu vµo ph¶i ®¹t ®­îc kÝch th­íc lxbxt (2440 x1220x18 mm). Sai sè cho phÐp ®èi víi chiÒu dµy 0,3- 0,5 mm. §èi víi chiÒu réng 2mm. ChiÒu dµi 3mm. Khèi l­îng thÓ tÝch v¸n ph¶i ®¹t ®­îc tõ 0,5- 0,8 g/cm3. V¸n kh«ng bÞ cong, vªnh, t¸ch líp. 3.3.2.2 Pha ph«i KhuyÕt tËt, nguyªn nh©n vµ c¸ch kh¾c phôc. KhuyÕt tËt Nguyªn nh©n C¸ch kh¾c phôc Ph«i bÞ x­íc, søt, vì L­ìi c­a cïn, l­ìi c­a ®¶o, ®Èy qu¸ nhanh KiÓm tra l­ìi c¾t, mµi l­ìi c­a, ®Èy tõ tõ. Ph«i bÞ lÑm c¹nh §Èy qu¸ nhanh, th­íc tùa kh«ng chuÈn §Èy tõ tõ, ®iÒu chØnh l¹i th­íc tùa Ph«i bÞ thõa, thiÕu kÝch th­íc Do ®o kÝch th­íc kh«ng chuÈn, tr×nh ®é c«ng nh©n §o thËt chÝnh x¸c hoÆc v¹ch mùc. N©ng cao tay nghÒ c«ng nh©n * chÊt l­îng s¶m phÈm pha ph«i - Ph¶i ®¶m b¶o ®óng ®ñ kÝch th­íc ph«i +§Çu gi­êng ( dµi x réng x dµy 1600x400x18 mm) +§u«i gi­êng ( dµi x réng x dµy 1600x700x18 mm) +Vai gi­êng ( dµi x réng x dµy 1900x230x18 mm) +Ch©n gi­êng ( dµi x réng x dµy 400x120x18 mm) + §¶m b¶o ®óng h×nh d¹ng: c¸c yªu cÇu trªn ph¶i ®­îc kiÓm tra b»ng th­íc kÑp th­íc mÐt. * §Çu vµo ®· ®­îc kiÓm tra vµ chuÈn bÞ . * M¸y mãc thiÕt bÞ . + §é chÝnh x¸c gia c«ng theo kÝch th­íc cã ®¹t tiªu chuÈn cho phÐp kh«ng,tõ ®ã cã biÖn ph¸p kh¾c phôc nh­ ®iÒu chØnh l¹i th­íc tùa, ®é rung cña m¸y. + Nªn kiÓm tra l¹i c¸ èc vÝt cña th©n m¸y xuèng nÒn, trôc m¸y cã bÞ ®¶o kh«ng. +C«ng cô c¾t ph¶i ®­îc kiÓm tra xem l­ìi c¾t cã ®¶m b¶o c¸c th«ng sè gãc, ®é më c­a, ®Ó cã biÖn ph¸p söa ch÷a. + NÕu r¨ng c­a bÞ g·y, mang ®i hµn l¹i. + MÆt tr­íc, mÆt sau cña l­ìi c­a kh«ng ph¼ng, mang ®i c¸n l¹i. + HÇu c­a bÞ nøt mang ®i söa ch÷a l¹i. 3.3.2.3 Säc - Säc c¸c chi tiÕt cong vµ säc theo ®­êng viÒn cña s¶n phÈm. - Säc ph¶i chÝnh x¸c kÝch th­íc, h×nh d¹ng, kh«ng s­íc s¸t, vì. KhuyÕt tËt Nguyªn nh©n C¸ch kh¾c phôc Sai sè kÝch th­íc Tay nghÒ c«ng nh©n Ph¶i ®­îc h­íng dÉn vµ ®µo t¹o cho c«ng nh©n C¸c bÞ s­íc L­ìi c­a cïn, ®Èy m¸y nhanh qu¸ Mµi l¹i l­ìi c­a * §Çu vµo. - Nguyªn liÖu lµ s¶n phÈm cña kh©u pha ph«i. Nguyªn liÖu ph¶i ®­îc kiÓm tra ®ñ ®iÒu kiÖn vÒ th«ng sè, ®Æc tÝnh . * M¸y mãc thiÕt bÞ. M¸y mãc thiÕt bÞ ph¶i ®­îc kiÓm tra th­êng xuyªn ®Ó söa ch÷a vÇ b¶o d­ìng thÝch hîp. §èi víi l­ìi c¾t ph¶i ®¶m b¶o c¸c th«ng sè gãc. - M¸y ph¶i lu«n ë tr¹ng th¸i ho¹t ®éng tèt. 3.3.2.4 Khoan - khoan ®óng kÝch th­íc lç khoan chiÒu s©u lç khoan 15 mm,®­êng kÝnh 8 mm, khoan ®óng tÊm, ®óng h×nh d¹ng. * §Çu vµo cña qu¸ tr×nh khoan lµ s¶n phÈm cña kh©u säc. * M¸y mãc thiÕt bÞ ph¶i ®¶m b¶o c¸c th«ng sè kü thuËt.Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng m¸y ph¶i ®­îc kiÓm tra th­êng xuyªn nh÷ng chç vÝt èc, th«ng sè gãc cña c«ng cô c¾t ®Ó cã gi¶i ph¸p kh¾c phôc. +M¸y lu«n trong t×nh tr¹ng ho¹t ®éng tèt KhuyÕt tËt Nguyªn nh©n Gi¶i ph¸p Lç khoan bÞ vì, bÞ toÌ, khoan kh«ng ®óng t©m Do ®Èy qu¸ nhanh, lç khoan qu¸ lín, bÒ dµy thµnh máng mòi khoan bÞ ®¶o, tay nghÒ thî kÐm. Khoan tõ tõ, tuú vµo bÒ dµy cña s¶n phÈm cÇn khoan, chän mòi khoan thÝch hîp. KiÓm tra vµ söa ch÷a. Lç khoan bÞ søt, x­íc Mòi khoan cïn, bÞ mÎ KiÓm tra vµ mµi l¹i Lç khoan kh«ng ®óng kÝch th­íc. Do tr×nh ®é khoan cßn kÐm, v¹ch mùc kh«ng chuÈn. V¹ch mùc râ dµng, n©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n. 3.3.2.5 L¾p r¸p. KhuyÕt tËt Nguyªn nh©n Gi¶i ph¸p Cã khe hë gi÷a c¸c chi tiÕt. Do b¾t ®inh kh«ng chÆt,gia c«ng kh«ng chuÈn. §ãng chÆt ®inh, kiÓm tra c«ng cô c¨t ®Ó cã biÖn ph¸p s÷a ch÷a. Keo d¸n d©y lªn bÒ mÆt. s¶n phÈm Lµm kh«ng cÈn thËn. Lµm ph¶i cÈn th©n. Sau khi gia c«ng c¸c chi tiÕt cña bé phËn ®­îc ®­a ®i l¾p r¸p. §Çu vµo ph¶i lµ nh÷ng chi tiÕt gia c«ng ®¹t yªu cÇu vÒ h×nh d¹ng, vÒ kÝch th­íc. + L¾p c¸c chi tiÕt lÌo vµ khung t¹o thµnh ®Çu gi­êng,®u«i gi­êng. +Vai gi­êng ®­îc l¾p thµnh hai lÇn chiÒu dµy v¸n. +Yªu cÇu ph¶i ®óng h×nh d¹ng kÝch th­íc mèi ghÐp ph¶i kÝn khÝt 3.3.2.6 §¸nh nh½n KhuyÕt tËt Nguyªn nh©n Gi¶i ph¸p Møc ®é nh½n kh«ng ®Òu Do tay nghÒ Ph¶i n©ng cao tay nghÒ BÒ mÆt s¶n phÈm gç gÒ Nguyªn liÖu ®Çu vµo kh«ng ®¶m b¶o kÝch th­íc. Ph¶i kiÓm tra l¹i nguyªn liÖu tr­íc khi ®­a vµo s¶n suÊt. * §Çu vµo lµ s¶n phÈm ph¶i ®¹t yªu cÇu cña kh©u l¾p r¸p. - Nguyªn liÖu phô gåm giÊy nh¸m cã ®é h¹t 40. * M¸y mãc thiÕt bÞ -Ho¹t ®éng tèt,c¸c th«ng sè c«ng nghÖ vµ c«ng cô c¾t ph¶i ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh gia c«ng. - Qu¸ tr×nh ®¸nh nh½n ph¶i ®óng quy tr×nh vµ thao t¸c. 3.3.2.7 Trang søc. a) B¶ ma tÝt * §Çu vµo lµ c¸c bé phËn cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt trªn. Nguyªn liÖu phô trî ph¶i ®­îc kiÓm tra vµ ®­îc x¸c ®Þnh chÝnh x¸c tû lÖ khi cho ba tÝt vµ c¸c chÊt phô gia nh­ x¨ng, bét ®¸... + Thµnh phÇn batÝt lµ 70%, x¨ng 10%, bét ®¸ 20%. + X¨ng 92 kh«ng pha ch× - C¸c thao t¸c quy tr×nh ph¶i lµm theo ®óng tr×nh tù, trong qu¸ tr×nh b¶, ph¶i b¶ tõ 4-5 lÇn sao cho t¹o ra mét líp b¶ ph¼ng, kh«ng gå gÒ. Cuèi qu¸ tr×nh b¶ chê cho ba tÝt kh« tiÕp theo lµ ®¸nh nh½n,giÊy nh¸m cã ®é h¹t 100, qu¸ tr×nh ®¸nh nh½n thùc hiÖn ®óng thao t¸c. KhuyÕt tËt Nguyªn nh©n Gi¶i ph¸p kh¾c phôc B¶ kh«ng ph¼ng, kh«ng ®Òu. Do tr×nh ®ä c«ng nh©n cßn thÊp. Båi d­ìng, ®µo t¹o tay nghÒ cho c«ng nh©n. BatÝt bÞ bong. BatÝt cã ®é b¸m kÐm, b¶ qu¸ dµy. Thay ®æi l¹i thµnh phÇn batÝt, b¶ tõ 4-5 lÇn. BatÝt bÞ nøt. L­îng x¨ng cho vµo qu¸ nhiÒu. TØ lÖ x¨ng cho vµo ph¶i hîp lý. b) Phun s¬n * §Çu vµo lµ c¸c bé phËn cña qu¸ tr×nh b¶ batÝt ë trªn. Nguyªn liÖu phô : S¬n ph¶i ®­îc pha theo ®óng tØ lÖ, c¸c chÊt phô gia ph¶i chén theo ®óng tØ lÖ. * M¸y mãc thiÕt bÞ ®­îc kiÓm tra ®óng kü thuËt, khi phun s¬n ph¶i ®óng quy tr×nh vµ thao t¸c.Tèc ®é phun ph¶i hîp lý, ph¶i gi÷ ®óng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thiÕt bÞ phun vµ s¶n phÈm ®Ó tr¸nh khuyÕt tËt . KhuyÕt tËt Nguyªn nh©n Gi¶i ph¸p kh¾c phôc BÒ mÆt s¬n gå gÒ, xï x× Nång ®é s¬n cao, ®é loang kÐm. Cho thªm dung m«i vµo s¬n. BÞ nh¨n, dµy mµng. Kho¶ng c¸ch phun qu¸ gÇn. T¨ng kho¶ng c¸ch phun. Ch­¬ng 4: KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ 4.1 KÕt luËn - Sau qu¸ tr×nh thùc tËp lµm chuyªn ®Ò ®­îc sù h­íng dÉn tËn t×nh cña PGS-TS NguyÔn Phan ThiÕt cïng víi sù nç lùc cña b¶n th©n ®ång thêi ®­îc sù gióp ®ì cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt cña x· H÷u B»ng-Th¹ch ThÊt-Hµ T©y.§Õn nay chuyªn ®Ò cña t«i ®· hoµn thµnh. -“ X©y dùng hÖ thèng kiÓm so¸t chÊt l­îng phÇn ®Çu vµo, m¸y mãc thiÕt bÞ cho mét s¶n phÈm ®å méc t¹i lµng nghÒ x· H÷u B»ng -Th¹ch ThÊt - Hµ T©y. - Chuyªn ®Ò ®· gi¶i quyÕt ®­îc mét sè vÊn ®Ò sau + T×m hiÓu c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng s¶n phÈm. + X©y dùng c¸c yÕu tè ®Çu vµo cÇn kiÓm so¸t. + X©y dùng c¸c yÕu tè m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng cô c¾t cÇn kiªm so¸t . 4.2 KiÕn nghÞ §Ó chuyªn ®Ò hoµn thiÖn h¬n n÷a t«i ®Ò nghÞ tiªp tôc ®Çu t­ thêi gian vµo viÖc nghiªn cøu khÝa c¹nh vÒ x©y hÖ thèng kiÓm so¸t chÊt l­îng nh­ - §¶m b¶o chÊt l­îng dùa trªn qu¶n lý qu¸ tr×nh s¶n xuÊt . - TiÕn hµnh ®¸nh gi¸ nhiÒu s¶n phÈm h«n n÷a. - TiÕn hµnh x¸c ®Þnh thËt chÝnh x¸c, m¸y mãc thiÕt bÞ, c«ng cô c¾t ®Çu vµo mét c¸ch toµn diÖn h¬n . Mét lÇn n÷a ®Ó chuyªn ®Ò ®­îc tèt h¬n. T«i rÊt mong ®­îc s­ ®ãng gãp quý b¸u, bæ xung ý kiÕn cña c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o trong khoa vµ c¸ b¹n ®ång nghiÖp. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n! TT Bé phËn Chi tiÕt Sè l­îng KÝch th­íc tÝnh(mm) KÝch th­íc ph«i (mm) Nguyªn liÖu S b l s b l 1 §Çu gi­êng §Çu gi­êng 1 18 400 1600 18 400 1600 V¸n d¨m LÌo 1 18 50 1600 18 50 1600 Nt 2 18 50 400 18 50 400 Nt 2 §u«i gi­êng §u«i gi­êng 1 18 700 1600 18 700 400 Nt LÌo 2 18 50 500 18 50 500 Nt 1 18 50 1600 18 50 1600 Nt Hép gi­êng 1 18 100 1600 18 100 1600 Nt 1 18 150 1600 18 150 1600 Nt 3 Vai gi­êng Hép ch©n 2 18 230 1900 18 230 1900 Nt 4 Hép ch©n Hép 2 18 130 400 18 130 400 Nt Môc lôc Trang §Æt vÊn ®Ò Ch­¬ng 1: Tæng Quan Kh¸i qu¸t vÊn ®Ò nghiªn cøu T×nh h×nh nghiªn cøu ngoµi n­íc T×nh h×nh nghiªn cøu trong n­íc Ph¹m vi nghiªn cøu Môc tiªu nghiªn cøu Néi dung nghiªn cøu Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu Ch­¬ng 2: C¬ së lý thuyÕt 2.1 C¸c kh¸i niÖm ChÊt l­îng s¶n phÈm Kh¸i niÖm C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng s¶n phÈm C¸c ®Æc tÝnh cña s¶n phÈm KiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm Kh¸i niÖm Ph¹m vi vµ ý nghÜa KiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm KiÓm so¸t chÊt l­îng s¶n phÈm Kh¸i niÖm Ph¹m vi vµ ý nghÜa C¸c yÕu tè cÇn kiÓm so¸t C¸c b­íc x©y dùng hÖ thèng kiÓm so¸t chÊt l­îng B­íc 1 x¸c ®Þnh c¸c yÕu tè cÇn kiÓm so¸t §Çu vµo M¸y mãc thiÕt bÞ Con ng­êi M«i tr­êng C«ng nghÖ vµ ph­¬ng ph¸p B­íc 2 dù ®o¸n c¸c t¸c ®éng xÊu t×m ra nguyªn nh©n vµ gi¶i ph¸p kh¾c phôc B­íc 3 x©y d­îng hÖ thèng kiÓm so¸t chÊt l­îng ¸p dông thö. §¸nh gi¸-rót kinh nghiÖm X©y dùng hÖ th«ng kiÓm so¸t chÊt l­îng chÝnh thøc Ch­¬ng 3: X©y dùng hÖ thèng kiÓm so¸t chÊt l­îng s¶n phÈm gi­êng n»m t¹i lµng nghÒ x· H÷u B»ng-Th¹ch thÊt – Hµ T©y. 3.1 kh¸i qu¸t vÒ lµng nghÒ s¶n xuÊt ®å gç H÷u B»ng – Th¹ch ThÊt –Hµ T©y 3.1.1 LÞch sö ph¸t triÓn 3.1.2 HiÖn tr¹ng ®Þnh h­íng ph¸t triÓn lµng nghÒ 3.2 Lùa chän s¶n phÈm 3.2.1 Kh¶o s¸t c¸c lo¹i s¶n phÈm 3.2.2 Lùa chän s¶n phÈm chÝnh 3.3 X©y dùng hÖ thèng kiÓm so¸t chÊt l­îng cho s¶n phÈm méc gi­êng n»m t¹i lµng nghÒ H÷u B»ng –Th¹ch ThÊt -Hµ t©y 3.3.1 Kh¶o s¸t thùc tÕ 3.3.1.1 §Çu vµo 3.3.1.2 Pha ph«i 3.3.1.3 Säc 3.3.1.4 Khoan 3.3.1.5 L¾p r¸p 3.3.1.6 §¸nh nh½n 3.3.1.7 Trang søc 3.3.2 X©y dùng hÖ thèng kiÓm so¸t chÊt l­îng s¶n phÈm 3.3.2.1 YÕu tè ®Çu vµo 3.3.2.2 Pha ph«i 3.3.2.3 Säc 3.3.2.4 khoan 3.3.2.5 L¾p r¸p 3.3.2.6 §¸nh nh½n 3.3.2.7 Trang søc Ch­¬ng 4: KÕt LuËn vµ KiÕn nghÞ 4.1 KÕt luËn 4.2 KiÕn nghÞ Tµi liÖu tham kh¶o 1.Hoµng Nguyªn M¸y thiÕt bÞ gia c«ng gç- T©p 1-Nhµ xuÊt b¶n n«ng ngiÖp Hµ Néi-1980 2. Hoµng ViÖt M¸y thiÕt bÞ chÕ biÕn gç-Nhµ xuÊt b¶n n«ng nghiªp Hµ Néi-2003 3.TrÇn Ngäc ThiÖp-Vâ Thµnh Minh-§Æng §inh B«i C«ng nghÖ xÎ méc TËp 2-Tr­êng §¹i Häc L©m NghiÖp-1992 4.TrÇn V¨n Chø C«ng nghÖ trang søc vËt liÖu gç nhµ xuÊt b¶n n«ng nghiÖp Hµ Néi-2004 5.LÒ Xu©n T×nh Khoa Häc Gç nhµ xuÊt b¶n n«ng nghiÖp Hµ Néi –1998 6.nguyÔn Quèc Cõ-Qu¶ lý chÊt l­îng s¶n phÈm. Nhµ xu¸t b¶n khoa häc kü thuËt 2003. 7 HÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng c¬ së- tõ vùng-TCVN 9000-2000. Hµ Néi 2000

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docXây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng cho một sản phẩm đồ mộc tại làng nghề đồ mộc Hữu Bằng-Thạch Thất-Hà Tây.doc
Luận văn liên quan