Xây dựng lưới đường chuyền địa chính cấp 1, 2 bằng công nghệ GPS

lời nói đầu Trong giai đoạn hiện nay, cùng với sự phát triển của nền công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Song song với quá trình này là sự cải tiến thay đổi về mặt công nghệ, các tiến bộ kỹ thuật tiên tiến hiện đại, các dự án nghiên cứu ứng dụng của công nghệ mới được đẩy mạnh. Được sự hỗ trợ của nhà nước, Tổng Cục địa Chính (TCĐC) đã mạnh dạn đầu tư các trang thiết bị máy móc hiện đại cho nhiều cơ quan từ Trung ương đến địa phương. Do đó, việc nghiên cứu ứng dụng những công nghệ mới để đưa vào sản xuất là việc tất yếu. Kỹ thuật định vị toàn cầu GPS đã được sử dụng vào nước ta vào khoảng 8  9 năm trở lại đây, chủ yếu trong các ngành trắc địa, địa chính, bản đồ, địa chất, lâm nghiệp, nông nghiệp, hàng không, hàng hải . tuy nhiên khả năng to lớn của nó mới chỉ được khai thác rất hạn chế, về tính đa dạng, phức tạp của công nghệ hiện đại này. Đó cũng là sự kết hợp những thành tựu của nhiều bộ môn khoa học và công nghệ như: Toán học, vật lý, khí quyển, thiên văn, điện tử và tin học . Xuất phát từ yêu cầu thực tế nói trên, được sự hướng dẫn của thầy giáo Nguyễn Xuân Tùng, chúng em đã nghiên cứu đề tài tốt nghiệp “ Xây dựng lưới đường chuyền địa chính cấp 1, 2 bằng công nghệ GPS. Trong khuôn khổ đề tài có hạn chế, chúng em đã tiến hành nghiên cứu những nội dung chủ yếu sau: Chương I: Giới thiệu chung Chương II: Giới thiệu công nghệ GPS Chương III: Phần chuyên đề Chương IV: Phần thực nghiệm Kết luận và kiến nghị được rút ra từ kết quả nghiên cứu phân tích lý thuyết kết hợp với phân tích kết quả đo đạc trên thực địa. Từ đó rút ra một số ý kiến đề xuất về qui trình xây dựng lưới địa chính cấp I, II phù hợp với thực tiễn để khai thác tiềm năng của công nghệ GPS. Sau một thời gian nghiên cứu đề tài, được sự giúp đỡ của thầy giáo hướng dẫn, các thầy cô trong khoa cùng với các bạn đồng nghiệp, đến nay chúng em đã hoàn thành đề tài của mình. Nhưng do tham gia nghiên cứu có hạn, trình độ kiến thức của bản thân còn hạn chế, nên đồ án của em không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong được chỉ bảo, góp ý, bổ sung của các thầy cô giáo, các bạn đồng nghiệp để bản đồ án của em được hoàn thiện hơn. Chúng em xin chân thành cảm ơn!

doc81 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2508 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Xây dựng lưới đường chuyền địa chính cấp 1, 2 bằng công nghệ GPS, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ö to¹ ®é tr¾c ®Þa (B,L,H) vµ hÖ to¹ ®é vu«ng gãc ph¼ng Gauss (x,y). XÐt trong 3 hÖ to¹ ®é ®· nªu th× c bµi to¸n chuyÓn ®æi cã s¬ ®å tæng qu¸t sau: (x,y,h) « (B,L,H) « (X,Y,Z) Bµi to¸n chuyÓn ®æi hÖ to¹ ®é ®­a ra gåm cã d¹ng: * (B,L,H) ® (X,Y,Z) * (X,Y,Z) ® (B,L,H) * (B,L) ® (x,y) * (x,y) ® (B,L) 1. Bµi to¸n chuyÓn ®æi hÖ to¹ ®é (B,L,H) ® (X,Y,Z) C«ng thøc chuyÓn ®æi: X = (N+H) CosB.CosL Y = (N+H) CosB.SinL Z = (N+H - N e2 ) SinB. Trong ®ã: - B, H, L: Lµ to¹ ®é tr¾c ®Þa cña ®iÓm xÐt. - X, Y, Z: Lµ to¹ ®é vu«ng gãc kh«ng gian tÝnh ®­îc cña ®iÓm xÐt t­¬ng øng. - e: Lµ t©m sai thø nhÊt: (Víi a, b lµ kÝch th­íc cña (E) ®­a vµo ) - N: Lµ b¸n kÝnh vßng th¼ng ®øng thø nhÊt: 2. Bµi to¸n chuyÓn ®æi hÖ to¹ ®é tõ hÖ (X,Y,Z) ® (B,L,H) C«ng thøc chuyÓn ®æi: Trong ®ã: 3. Bµi to¸n tÝnh chuyÓn hÖ to¹ ®é (B,L) ® (x,y) x = 6367558,497.B + { [(a6. L2 + a4).L2 + 0,5]. L2.N - a0}. SinB.CosB y = [(b5L2 + b3).L2 + 1].L.N. CosB. Trong ®ã: N= [(0,605.Sin2B + 107,155).Sin2B + 21346,142].Sin2B + 6378245 a0 = (0,7032cos2B - 135,3277)cos2B + 32140,4046 a4 = [(0,00000076.cos2B + 0,0025269)cos2B + 0,25].cos2B - 0,0416667 a6 = [(0,00562.cos2B + 0,16358).cos2B - 0,08333].cos2B + 0,00139 b3 = (0,00112309.cos2B + 0.33333333).cos2B - 0.16666667 b5 = [(0,004043.cos2B + 0,196743)cos2B - 0,166667] cos2B + 0,008333 4. Bµi to¸n chuyÓn hÖ to¹ ®é C«ng thøc chuyÓn ®æi: B = Bx + {[(A8 Z2 - A6).Z2 + A4] Z2 -1}.Z2A2. L = {[( B7Z2+ B5)Z2 + B3] Z2+ 1}Z Trong ®ã: b = Bx = [(2382cos2b +293609)cos2b + 50221747].sinbcosb/10-11 + b. A2 = (0,003369263. cos2bx + 0,5). sinBx.cosBx. A4 = [(0,0056154- 0,0000151.cos2Bx).cos2Bx + 0,1616128].Cos2Bx + 0,25 A6 = [(0,00389. cos2Bx +0,04310)cos2Bx -0,00168]. cos2Bx + 0,125 A8 =[(0,013. cos2Bx + 0,008). cos2Bx - 0,031] cos2Bx +0,078 B3 = (0,16666667 - 0,00112309.cos2Bx). cos2Bx - 0,33333333 B5 = [(0,008783 - 0,000112. cos2Bx). cos2Bx - 0,166667]. cos2Bx +0,2 B7 = (0,1667 - 0,0361. cos2Bx) cos2Bx - 0,1429 Nx = [(0,605 sin2Bx + 107,155). sin2Bx + 21346,142]. sin2Bx + 6378245 Z = CH¦¥NG III PhÇn chuyªn ®Ò §III.1. ThiÕt kÕ kü thuËt l­íi khèng chÕ ®Þa chÝnh cÊp 1, cÊp 2 1. Quy ®Þnh chung L­íi ®Þa chÝnh cÊp 1, cÊp 2 ®­îc thiÕt kÕ x©y dùng trªn ph¹m vi thuéc tØnh Hµ T©y. Theo quy ph¹m thiÕt kÕ vµ x©y dùng l­íi ®Þa chÝnh cña tæng côc qu¶n lý ruéng ®Êt (nay lµ Tæng côc ®Þa chÝnh) ban hµnh n¨m 1991 th× mËt ®é ®iÓm ®Þa chÝnh cÊp 1 trë lªn ph¶i ®¶m b¶o 3 km2 cã 1 ®iÓm ®èi víi vïng ®ång b»ng vµ trung du, tõ 0.741 km2 víi l­íi ®Þa chÝnh cÊp 2. Trªn c¬ së ®Ó thiÕt kÕ x©y dùng l­íi ®Þa chÝnh cÊp 1, 2 b»ng c«ng nghÖ GPS th× chóng ta ph¶i dùa vµo c¸c ®iÓm ®· biÕt to¹ ®é víi ®é chÝnh x¸c t­¬ng ®­¬ng víi l­íi h¹ng III tam gi¸c nhµ n­íc trë lªn. L­íi ®Þa chÝnh cÊp 1, 2 ®­îc ®o b»ng c«ng nghÖ GPS ®­îc thiÕt kÕ theo ph­¬ng ph¸p ®­êng chuyÒn. L­íi to¹ ®é ®Þa chÝnh cÊp 1, 2 ®­îc thiÕt kÕ dùa vµo c¸c v¨n b¶n ph¸p quy ®· ®­îc ban hµnh nh­: + Quy ph¹m x©y dùng l­íi ®Þa chÝnh cña Tæng côc qu¶n lý ruéng ®Êt ( nay lµ Tæng côc ®Þa chÝnh ) ban hµnh n¨m 1991. + H­íng dÉn thµnh lËp l­íi ®Þa chÝnh 1, 2 cña Tæng côc ®Þa chÝnh ban hµnh th¸ng 6-1995. + Quy ph¹m thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh tû lÖ 1:200 4 1:1000 khu vùc ®« thÞ cña Tæng côc ®Þa chÝnh ban hµnh th¸ng 2 - 1996 (t¹m thêi) 2. §å h×nh thiÕt kÕ cña l­íi ®Þa chÝnh cÊp 1. Sau khi nghiªn cøu, kh¶o s¸t ngoµi thùc ®Þa vµ thiÕt kÕ trªn b¶n ®å, chóng t«i ®· tæ chøc l¹i vµ ®¸nh dÊu s¬ bé vÞ trÝ ®iÓm ®· thiÕt kÕ ra ngoµi thùc ®Þa. Qua ®ã xem xÐt thùc tr¹ng vÞ trÝ c¸c ®iÓm ë toµn bé khu ®o, chóng t«i thÊy ®å h×nh cña m¹ng l­íi ®­îc thiÕt kÕ d­íi d¹ng ®­êng chuyÒn lµ phï hîp nhÊt, v× nã rÊt linh ho¹t cã thÓ luån l¸ch ®­îc trong toµn bé khu ®o cã ®Þa h×nh phøc t¹p. Toµn bé l­íi ®Þa chÝnh 1 cã tæng sè ®iÓm lµ 05 bao gåm: - Hµng xanh ` -DCI-01 - Nói móc -DCI-02 - DCI-03 C¸c chØ tiªu kü thuËt vµ s¬ ®å l­íi kÌm theo ®­îc giíi thiÖu ë phÇn tÝnh to¸n thùc nghiÖm. 3. Quy ®Þnh kü thuËt chän ®iÓm, ch«n mèc. Chän ®iÓm. C¸c ®iÓm ®Þa chÝnh cÊp 1 ph¶i chän nh­ thiÕt kÕ. §èi víi viÖc thµnh lËp l­íi ®Þa chÝnh b»ng c«ng nghÖ GPS th× ta ph¶i chän mét sè c¹nh theo thiÕt kÕ vµ ph¶i th«ng h­íng víi nhau, víi môc ®Ých chuyÒn ph­¬ng vÞ vµ ph¸t triÓn c¸c cÊp l­íi tiÕp theo. Ph¶i chän ®iÓm ë n¬i cã nÒn ®Êt æn ®Þnh, l©u dµi, cã kh¶ n¨ng khèng chÕ tèi ®a diÖn tÝch khu ®o vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc ph¸t triÓn l­íi ®Þa chÝnh cÊp 2. Khi chän ®iÓm v× mét lý do kh¸ch quan mµ ph¶i thay ®æi vÞ trÝ ®iÓm so víi thiÕt kÕ th× cÇn chó ý ®Õn c¸c h­íng xung quanh, kÕt cÊu ®å h×nh vµ c¸c h­íng ®o nèi víi c¸c ®iÓm ®Þa chÝnh cÊp 2. VÞ trÝ cña ®iÓm chän míi thay cho ®iÓm thiÕt kÕ ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt trong quy tr×nh, quy ph¹m ®èi víi l­íi ®­êng chuyÒn. Ch«n mèc. Mèc l­íi ®Þa chÝnh cÊp 1 ®­îc ®óc b»ng bª t«ng, trªn mèc ®­îc g¾n dÊu sø vµ cã dÊu thËp ®Ó gióp cho ®o ng¾m vµ däi t©m mét c¸ch chÝnh x¸c. MÆt mèc ghi tªn vµ sè hiÖu ®iÓm, ®Çu ch÷ quay vÒ h­íng b¾c. Khi ®µo hè ch«n mèc ph¶i ®¶m b¶o ®¸y hè b»ng ph¼ng, ®Çm ch¾c ch¾n míi ®­îc ch«n mèc. Mèc ®­îc ch«n ch×m c¸ch mÆt ®Êt tõ 20430 cm. Mèc ph¶i cã l¾p ®Ëy ®Ó b¶o vÖ dÊu sø trªn mèc. Theo quy ®Þnh cña quy ph¹m c¸c mèc ch«n ®Òu lÊy h­íng B¾c lµm chuÈn ®Ó xoay mèc sao cho c¸c ®Çu ch÷, c¸c sè ®Òu ph¶i quay vÒ h­íng B¾c ®Ó tr¸nh nhÇm lÉn vÒ sè hiÖu cña c¸c ®iÓm to¹ ®é. C¸c mèc sau khi ch«n xong, ®Òu ph¶i ch«n cäc dÊu, cäc dÊu ®­îc ch«n c¸ch mèc 1m vÒ phÝa B¾c. MÆt chÝnh cña dÊu ghi “Cäc dÊu ®Þa chÝnh”, mÆt cäc dÊu ®­îc ch«n vÒ phÝa mèc. Cäc dÊu ®­îc ®óc b»ng bª t«ng dµy 1m, réng 10cm, d­íi cã ®Õ, trong cã lâi s¾t, ch«n s©u kho¶ng 50460 cm. Cäc dÊu gióp cho ng­êi ®o ng¾m ®Õn t×m ®iÓm mét c¸ch dÔ dµng vµ thuËn lîi. Sau khi ch«n mèc xong ph¶i vÏ s¬ ®å ghi chó ®iÓm, vÏ râ rµng, chÝnh x¸c c¸c ®Þa vËt cè ®Þnh, c¸c yÕu tè cÇn thiÕt xung quanh vÞ trÝ ®iÓm vµ s¬ ®å ghi chó ®iÓm råi cïng víi chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng cã tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ. Biªn b¶n bµn giao lËp theo mÉu quy ph¹m sö dông l­íi ®Þa chÝnh cña Tæng côc ®Þa chÝnh ban hµnh n¨m 1991. 4. ThiÕt kÕ l­íi ®Þa chÝnh cÊp 2. L­íi ®Þa chÝnh cÊp 2 ®­îc ph¸t triÓn tõ c¸c ®iÓm ®Þa chÝnh tõ cÊp 1 trë lªn. §iÓm khëi ®Çu vµ vßng khÐp cña l­íi ®Þa chÝnh cÊp 2 lµ c¸c ®iÓm to¹ ®é cã ®é chÝnh x¸c tõ c¸c ®iÓm ®Þa chÝnh cÊp1 trë lªn. L­íi to¹ ®é ®Þa chÝnh cÊp 2 ®­îc thiÕt kÕ dùa vµo c¸c quy ®Þnh vÒ chØ tiªu kü thuËt cña thiÕt kÕ l­íi. L­íi ®Þa chÝnh cÊp 2 ph¶i phñ kÝn toµn bé khu ®o t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc ph¸t triÓn m¹ng l­íi ®o vÏ ®Ó thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh. *. Quy ®Þnh chän ®iÓm vµ ch«n mèc + VÞ trÝ cña ®iÓm ®Þa chÝnh cÊp 2 ph¶i chän ë n¬i cã nÒn ®Êt æn ®Þnh l©u dµi, cã kh¶ n¨ng khèng chÕ tèi ®a ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn m¹ng l­íi ®o vÏ sau nµy. + Sau khi chän ®iÓm xong ph¶i tiÕn hµnh ch«n mèc vµ vÏ s¬ ®å ghi chó ®iÓm, ®ång thêi lËp biªn b¶n bµn giao mèc cho chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng b¶o qu¶n theo mÉu biªn b¶n trong quy ph¹m thiÕt kÕ x©y dùng l­íi ®Þa chÝnh cña Tæng côc ®Þa chÝnh ban hµnh n¨m 1991. + Mèc ®Þa chÝnh cÊp 2 ®­îc ®óc b»ng bª t«ng trªn mÆt mèc cã g¾n dÊu sø ë gi÷a do Tæng côc ®Þa chÝnh quy ®Þnh (Phô lôc II quy ph¹m x©y dùng l­íi to¹ ®é ®Þa chÝnh ban hµnh n¨m 1991). Khi ®µo hè ch«n mèc ph¶i ®¶m b¶o ®¸y hè ®­îc ®Çm ch¾c ch¾n, mÆt ®¸y hè ph¶i b»ng ph¼ng míi ®Æt mèc xuèng ch«n. + Mèc ®­îc ch«n ch×m c¸ch mÆt ®Êt tõ 20430 cm. Mèc ph¶i cã l¾p ®Ëy ®Ó b¶o vÖ dÊu sø trªn mèc. Theo quy ®Þnh cña quy ph¹m c¸c mèc ch«n ®Òu lÊy h­íng B¾c lµm chuÈn ®Ó xoay mèc sao cho c¸c ®Çu ch÷, c¸c sè ®Òu ph¶i quay vÒ h­íng B¾c ®Ó tr¸nh nhÇm lÉn vÒ sè hiÖu cña c¸c ®iÓm to¹ ®é. C¸c mèc sau khi ch«n xong, ®Òu ph¶i ch«n cäc dÊu, cäc dÊu ®­îc ch«n c¸ch mèc 1m vÒ phÝa B¾c. MÆt chÝnh cña dÊu ghi “Cäc dÊu ®Þa chÝnh”, mÆt cäc dÊu ®­îc ch«n vÒ phÝa mèc. Cäc dÊu gióp cho ng­êi ®o ng¾m ®Õn t×m ®iÓm mét c¸ch dÔ dµng vµ thuËn lîi. Sau khi ch«n mèc xong ph¶i vÏ s¬ ®å ghi chó ®iÓm, vÏ râ rµng, chÝnh x¸c c¸c ®Þa vËt cè ®Þnh, c¸c yÕu tè cÇn thiÕt xung quanh vÞ trÝ ®iÓm vµ s¬ ®å ghi chó ®iÓm råi cïng víi chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng cã tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ. Biªn b¶n bµn giao lËp theo mÉu quy ph¹m sö dông l­íi ®Þa chÝnh cña Tæng côc ®Þa chÝnh ban hµnh n¨m 1991. §III.2 Kh¶ n¨ng øng dông c«ng nghÖ GPS trong ®o ®¹c x©y dùng l­íi ®Þa chÝnh Môc ®Ých cña viÖc lËp l­íi ®­êng chuyÒn ®Þa chÝnh 1, 2 ®Ó t¨ng dµy ®iÓm khèng chÕ, lµm c¬ së ph¸t triÓn m¹ng l­íi ®o vÏ thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh. Theo quy ®Þnh cña quy ph¹m hiÖn hµnh th× mËt ®é ®iÓm khèng chÕ to¹ ®é ®Þa chÝnh c¸c cÊp cÇn ®¶m b¶o: MËt ®é ®iÓm tõ ®Þa chÝnh c¬ së trë lªn ph¶i ®¹t tõ 10415 km2 cã mét ®iÓm ®èi víi khu vùc n«ng th«n, 5410 km2 cã mét ®iÓm ®èi víi khu vùc ®« thÞ. To¹ ®é ®Þa chÝnh cÊp 1 trë lªn lµ 143 km2 cã mét ®iÓm ®èi víi khu vùc n«ng th«n, 0.440.5 km2 cã mét ®iÓm ®èi víi khu vùc ®« thÞ. To¹ ®é ®Þa chÝnh cÊp 2 trë lªn t­¬ng øng lµ 0.340.7 km2 vµ 0.0340.04 cã mét ®iÓm. Tõ nh÷ng ®iÒu kiÖn khã kh¨n cña thùc tÕ khi x©y dùng l­íi ®Þa chÝnh cÊp 1, 2 cho nh÷ng khu vùc khã kh¨n, ®Æc biÖt lµ nh÷ng khu ®« thÞ vµ khu ®«ng d©n c­ th× ®o ®¹c thµnh lËp l­íi gÆp nhiÒu khã kh¨n do bÞ c¸c ®Þa vËt che khuÊt nh­ c©y cèi, nhµ cña, che ch¾n lµm ¶nh h­ëng tíi sù th«ng h­íng cña c¸c ®iÓm l­íi. Do vËy, khi thµnh lËp l­íi trong c¸c khu vùc nµy b»ng c¸c m¸y th«ng th­êng sÏ tèn kÐm rÊt nhiÒu c«ng søc. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy, khi x©y dùng l­íi cho nh÷ng khu vùc khã kh¨n, ta nªn dïng c«ng nghÖ GPS ®Ó thµnh lËp l­íi. C«ng nghÖ GPS cã c¸c ®Æc ®iÓm ­u viÖt h¬n h¼n c¸c c«ng nghÖ kh¸c ë c¸c mÆt sau: - X¸c ®Þnh trùc tiÕp thµnh phÇn to¹ ®é kh«ng gian víi ®é chÝnh x¸c cao. RÊt linh ho¹t cho viÖc bè trÝ ®iÓm ®o, cã thÓ ®o ë mäi thêi ®iÓm vµ mäi thêi tiÕt. Cã kh¶ n¨ng tù ®éng ho¸ cao, c¶ khi ®o ngo¹i nghiÖp vµ xö lý néi nghiÖp. Khi ®o ®¹c thµnh lËp l­íi b»ng c«ng nghÖ GPS th× ®å h×nh l­íi Ýt bÞ ¶nh h­ëng tíi ®é chÝnh x¸c, do vËy ta cã thÓ x©y dùng l­íi theo mét m« h×nh linh ho¹t. Víi c«ng nghÖ GPS cho phÐp ta ®o ®¹c nhanh chãng, gi¶m bít nh©n c«ng, gi¶m ®­îc gi¸ thµnh, rót ng¾n ®­îc thêi gian thi c«ng. MËt ®é ®iÓm kh«ng chÕ. Mét trong nh÷ng yªu cÇu cña ®iÓm khèng chÕ tr¾c ®Þa lµ ph¶i ®¶m b¶o vÒ mËt ®é vµ ®é chÝnh x¸c cho c«ng t¸c tr¾c ®Þa sau nµy. Do vËy, ®Ó x¸c ®Þnh mËt ®é ®iÓm khèng chÕ c¬ së sao cho cã hiÖu qu¶ nhÊt vÒ mÆt kinh tÕ vµ kü thuËt lµ rÊt quan träng ®èi víi c¸c cÊp l­íi khèng chÕ. §Ó ®o vÏ hÕt ®Þa vËt xung quanh cña ®iÓm tr¹m ®o, c¸c ®iÓm tr¹m ®o ph©n bè ®Òu th× kho¶ng c¸ch gi÷a 2 tr¹m ®o sÏ tÝnh ®­îc theo c«ng thøc: S = D Trong ®ã: D: lµ kho¶ng c¸ch tõ m¸y ®Õn mia. DiÖn tÝch khèng chÕ cña mét ®iÓm sÏ lµ: P = NÕu gäi F lµ diÖn tÝch khu ®o, th× sè l­îng ®iÓm khèng chÕ cña khu ®o lµ: N= Trong quy ph¹m ®o vÏ chi tiÕt, th× mËt ®é ®iÓm khèng chÕ nhµ n­íc th­êng ®­îc øng dông víi mçi lo¹i b¶n ®å cÇn thµnh lËp vµ tû lÖ b¶n ®å cÇn thµnh lËp. Dùa trªn c¬ së ®ã sÏ tÝnh ®­îc sè l­îng ®iÓm khèng chÕ nhµ n­íc trªn khu vùc ®o. Gäi P0 lµ mËt ®é ®iÓm khèng chÕ nhµ n­íc cã trong khu vùc víi tû lÖ b¶n ®å cÇn thµnh lËp. N0 lµ sè l­îng ®iÓm khèng chÕ nhµ n­íc cã trong khu vùc. Ta cã: N0 = Suy ra sè l­îng ®iÓm khèng chÕ cÇn x©y dùng thªm lµ: t = N - n Trong ®ã: n: tæng tÊt c¶ c¸c ®iÓm khèng chÕ ë tÊt c¶ c¸c bËc cÇn ph¸t triÓn cña m¹ng l­íi. Ph­¬ng ph¸p chung ®Ó tÝnh sè l­îng ®iÓm khèng chÕ cña mét bËc nµo ®ã lµ tÝnh ph¹m vi khèng chÕ cña mét ®iÓm. Sau ®ã tÝnh ®­îc sè l­îng ®iÓm cña tõng cÊp, tæng sè ®iÓm cña mçi cÊp tÝnh ®­îc ph¶i tho¶ m·n ®¼ng thøc sau: n = Víi ti (i=144) lµ thø tù cña l­íi khèng chÕ. Nguyªn t¾c chän ®iÓm vµ ®o ®¹c. §iÒu kiÖn tèi thiÓu gi÷a c¸c cÆp ®iÓm ®o ph¶i chän xen kÏ mét ®iÓm tho¸ng vµ mét ®iÓm khã. §¶m b¶o gãc nh×n xung quanh ®iÓm kh«ng bÞ che khuÊt lµ 1500 (thÞ tr­êng tõ ®iÓm tr¹m ®o nh×n lªn trêi). Tr­êng hîp cã h­íng bÞ che khuÊt khi lËp lÞch ®o ph¶i chän ®ñ sè vÖ tinh tèi thiÓu chung cho c¸c tr¹m ®o ®ång thêi cã quü ®¹o kh«ng ®i qua h­íng ®ã. Kh«ng bÞ ¶nh h­ëng cña c¸c ®µi ph¸t sãng ®iÖn ( tèt nhÊt lµ c¸ch ®µi ph¸t sãng ®iÖn kh«ng d­íi 500 m). VÞ trÝ cña c¸c ®iÓm l­íi cÊp 1, 2 ph¶i thuËn lîi cho viÖc ph¸t triÓn c¸c l­íi khèng chÕ ®o vÏ, ®iÓm ®­îc chän vÒ nguyªn t¾c kh«ng cÇn th«ng h­íng. Nh­ng thùc tÕ ta ph¶i chän c¹nh ®o th«ng nhau ®«i mét. Khi chän ®iÓm, ghi chó ®iÓm. Khi ®o chiÒu cao Anten, tªn ®iÓm ®o, nhiÖt ®«, thêi tiÕt, ngµy ®o, thêi gian quan s¸t t¹i ®iÓm vµo sæ ®o. Ph­¬ng ph¸p thiÕt kÕ vµ lËp kÕ ho¹ch ®o. Sö dông tÖp Ephemezit kh«ng cò qu¸ 3 th¸ng. Chän ®iÒu kiÖn ®o tèt, ®Ó chän ®iÒu kiÖn ®o tèt cÇn sö dông phÇn mÒm lËp kÕ ho¹ch ®o (Quick Plan vµ Plan) ®Ó x¸c ®Þnh thêi gian trong ngµy cã PDOP tèt (nhá), ®ñ sè vÖ tinh. Chän kho¶ng c¸ch vµ thêi gian ®o sao cho c¸c m¸y thu cã thÓ ®ång thêi cïng quan s¸t ®­îc Ýt nhÊt 4 vÖ tinh chung, chän PDOP trong kho¶ng tõ 244. Khi ®Æt m¸y tai ®iÓm khã kh¨n, ta ph¶i lËp lÞch cho ch¾c ch¾n, chän c¸c vÖ tinh cã gãc cao tõ 300 trë lªn. Kh¶o s¸t tr¹m ®o tr­íc khi ®Æt m¸y ®Ó kiÓm tra møc ®é sè nguyªn ®a trÞ, trong tr­êng hîp cÇn thiÕt cã thÓ chuyÓn tr¹m ®o ®Õn vÞ trÝ kh¸c. CÇn x¸c ®Þnh nh÷ng m¸y thu cã cïng Session víi m¸y thu trong ®iÒu kiÖn tèt. CÇn tiÕn hµnh ®o ®ñ thêi gian, nh­ vËy cã thÓ kiÓm tra ®­îc kÕt qu¶ ®o nhê c¸c c¹nh ®o tham gia vµo c¸c Session ®éc lËp. ViÖc thiÕt kÕ m¹ng l­íi cÇn ®¶m b¶o cho toµn bé ®iÓm ®o t¹o thµnh Ýt nhÊt 3 c¹nh ®éc lËp liªn kÕt víi nhau. Víi c¸ch nµy, ngay c¶ tr­êng hîp cã c¹nh nµo ®ã kh«ng ®¹t vÉn tÝnh ®­îc to¹ ®é ®iÓm mµ kh«ng cÇn ®o l¹i. Trong cÊu tróc l­íi, c¸c vßng khÐp kÝn nhá ®­îc t¹o thµnh tõ 2 hay nhiÒu Session, khi ®o h×nh khÐp rÊt cã ý nghÜa trong viÖc kiÓm tra sai sè th«. Xö lý kÕt qu¶ ®o, tÝnh to¸n sè liÖu nhê ch­¬ng tr×nh tÝnh c¹nh WAVE, khi xö lý c¸c kÕt qu¶ lµm ë giíi h¹n lÊy bá cÇn c©n nh¾c kü. Sö dông ph­¬ng ph¸p b×nh sai chÆt chÏ ®Ó b×nh sai m¹ng l­íi. Ph­¬ng ph¸p ®o. C¸c ph­¬ng ph¸p øng dông c«ng nghÖ GPS rÊt ®a d¹ng, nh­ ®o tÜnh, ®o ®éng, ®o gi¶ ®éng. Trong ph¹m vi ®Ò tµi chóng t«i sö dông ph­¬ng ph¸p ®o tÜnh (Fast Static) ®Ó thµnh lËp l­íi khèng chÕ ®Þa chÝnh. Víi ph­¬ng ph¸p nµy sÏ cho ta ®¹t ®é chÝnh x¸c cao vµ ®¶m b¶o an toµn cho trang thiÕt bÞ. Ph­¬ng ph¸p ®o tÜnh quy ®Þnh thu tÝn hiÖu ®ång thêi tõ 4 vÖ tinh trë lªn. Thêi gian thu tÝn hiÖu chóng t«i ®o t¹i mçi ®iÓm lµ mét giê. Ph­¬ng ph¸p ®o tÜnh t¹o ra mét c¹nh cã ®é chÝnh x¸c cì (±5m ¸ 1ppm).§é chÝnh x¸c cña ph­¬ng ph¸p nµy sÏ phô thuéc vµo thêi gian ®o vµ ®iÒu kiÖn quan s¸t. §III.3 øng dông ph­¬ng ph¸p ®o tÜnh ®Ó x©y dùng l­íi ®Þa chÝnh Ph­¬ng ph¸p ®o tÜnh lµ mét d¹ng ®o GPS t­¬ng ®èi, nã cho ®é chÝnh x¸c ®Þnh vÞ kh¸ cao cã thÓ cì xentimet, thËm chÝ milimet ë kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÓm xÐt tíi hµng chôc vµ hµng tr¨m km. NhËn thÊy tÝnh ­u viÖt cña c«ng nghÖ vµ cña ph­¬ng ph¸p, trong thêi gian qua chóng t«i ®· thö nghiÖm c¸c thiÕt bÞ m¸y thu GPS 4600LS víi ph­¬ng ph¸p ®o tÜnh ®Ó x¸c ®Þnh to¹ ®é c¸c ®iÓm l­íi khèng chÕ ®Þa chÝnh phôc vô cho c«ng t¸c ®o vÏ vµ thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh. *Môc ®Ých cña ch­¬ng tr×nh: §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng øng dông thiÕt bÞ m¸y thu 4600 Ls trong viÖc x¸c ®Þnh to¹ ®é vµ ®é cao c¸c ®iÓm khèng chÕ täa ®é ®Þa chÝnh. Ph¸t huy kh¶ n¨ng øng dông c«ng nghÖ GPS, n©ng cao hiÖu suÊt lao ®éng. §¸nh gi¸ ®é chÝnh x¸c cña c«ng nghÖ GPS so víi c¸c c«ng nghÖ truyÒn thèng. Nghiªn cøu sö dông phÇn mÒm chuyªn dông (GPSurvey 2.3). 1. Khu vùc thùc nghiÖm TØnh Hµ T©y 2. Trang thiÕt bÞ dïng trong thùc nghiÖm M¸y thu GPS TRIMBLE 4600LS:2 c¸i. Bé gi¸ ®ì (gi¸ 3 ch©n). M¸y tÝnh vµ phÇn mÒm GPSurvey 2.3. 3. Giíi thiÖu m¸y thu GPS TRIMBLE 4600 LS Anten vµ bé khuyÕch ®¹i PhÇn tµn sè v« tuyÕn (RF) Bé vi xö lý Nguån n¨ng l­îng ThiÕt bÞ ghi §Çu thu hoÆc bé ®iÒu khiÓn vµ hiÓn thÞ M¸y thu GPS TRIMBLE 4600 LS lµ d¹ng m¸y thu1 tÇn vµ ®­îc bè trÝ theo d¹ng anten tù ghi. a. S¬ ®å nguyªn lý cña m¸y thu GPS b. Bé anten tù ghi Bé anten tù ghi gåm: Bé thu tÝn hiÖu, bé ghi tÝn hiÖu (c¸c bé nhí ), hÖ thèng ®Ìn b¸o, cæng trót sè liÖu (Port1), cæng nèi nguån ¾c quy ngoµi (Port 2). Bé thu tÝn hiÖu (anten thu) ®­îc bè trÝ ë phÝa trªn ®Ó thu tÝn hiÖu vµ truyÒn t¶i xuèng bé nhí. Bé nhí ®­îc ®Æt ë phÝa d­íi anten, bé nhí nµy cã dung l­îng 1MB nã ®ñ ®Ó ghi sè liÖu thu tõ 5 vÖ tinh víi tÇn xuÊt 15 gi©y trong 14 giê. M¸y thu GPS TRIMBLE 4600 LS tù ®éng ph©n chia File sè liÖu thu vµ t¹o c¸c Session File, theo dâi m¸y thu ®· liªn hÖ vµ thu ®­îc tÝn hiÖu cña 4 vÖ tinh trë lªn. Mçi tªn File ®­îc x¸c ®Þnh râ rµng nhê Serial sè. Thèng kª sè liÖu GPS nh­ sau: AaaaBbbc ë ®©y, AAAA lµ 4 ch÷ sè cuèi cïng cña mét Srrial (sè hiÖu m¸y thu). BBB lµ m· sè liÖu ®o GPS (sè thø tù ngµy trong n¨m). C lµ Session sè chuçi (0 ¸9; A¸ Z) sè thø tù File ®o trong ngµy. Tæ chøc nµy cho phÐp lËp ®­îc 36 Session File riªng biÖt. NÕu nh­ Session File lín h¬n 36 th× tÊt c¶ c¸c File cã mét m· thêi gian riªng biÖt. C¸c m¸y thu tÝn hiÖu, c¸c bé ghi l­u tr÷ kÕt qu¶ ®Æt bªn trong cña m¸y lµ ®Ìn xanh, ®Ìn ®á, ®Ìn vµng. Khi m¸y ho¹t ®éng c¸c ®Ìn ®Òu s¸ng ®Òu thÓ hiÖn sù ho¹t ®éng cña m¸y b×nh th­êng, cßn nÕu khi ®Ìn nh¸y nhanh thÓ hiÖn sù ho¹t ®éng kh«ng b×nh th­êng cña m¸y. Khi ho¹t ®éng b×nh th­êng th× m¸y TRIMBLE 4600 LS sÏ chuyÓn qua 3 giai ®o¹n sau: 1.BËt c«ng t¾c ®Ìn khëi ®o: khi më c«ng t¾c m¸y, tÊt c¶ 3 ®Ìn ®Òu s¸ng trong 1 gi©y, sau ®ã ®Ìn mµu xanh s¸ng ®Òu cßn c¸c ®Ìn kh¸c t¾t. §Ìn ®á theo dâi vÖ tinh b¾t ®Çu nh¸y nhanh sau khi ®· liªn hÖ víi 3 vÖ tinh trë lªn th× mµu ®á nh¸y chËm l¹i, khi ®ã File sè liÖu ®­îc më ra vµ ®Ìn vµng b¾t ®Çu s¸ng ®Òu. 2.Khi bËt m¸y thu GPS 4600 LS ghi sè liÖu b×nh th­êng th× ®Ìn ®á nh¸y chËm vµ ®Ìn vµng nh¸y ®Òu. Trong thêi gian nµy sè liÖu vÉn ®­îc ghi, m¸y thu vÉn theo dâi vÖ tinh vµ bé xö lý trong kho¶ng thêi gian mµ nã cÇn ghi sè liÖu cho viÖc thu tÇn sè sãng L1. 3.Khi m¸y thu GPS 4600 LS thu x¸c ®Þnh sè liÖu cña tÇn sè sãng L1 ®· ghi ®ñ th× ®Ìn vµng b¾t ®Çu nh¸y chËm. Thêi ®iÓm nµy ta cã thÓ t¾t m¸y nÕu kh«ng th× bé nhí tr¸i sÏ më ra vµ tiÕp tôc ghi sè liÖu cho tíi khi t¾t m¸y. Cæng thu sè liÖu vµ ®iÒu khiÓn m¸y thu: Port 1. Sè liÖu thu GPS ®­îc truyÒn t¶i tõ m¸y thu sang m¸y tÝnh nhê c¸p truyÒn sè liÖu nèi Port 1 cña m¸y thu víi m¸y tÝnh. §Ó thùc hiÖn viÖc trót sè liÖu th× m¸y tÝnh ph¶i cã phÇn mÒm chuyªn dông GPSurvey ®· ®­îc cµi ®¹t s½n vµ cã kho¸ khëi ®éng phÇn mÒm. Ngoµi viÖc trót sè liÖu th× nã cßn ®­îc dïng ®Ó ®iÒu khiÓn m¸y thu trong viÖc cµi ®Æt khëi ®o th«ng qua Controls. Cæng nguån ®iÖn ngoµi ®­îc dïng khi sö dông nguån ¨cquy ngoµi. Chóng ®­îc nèi víi Port 2 b»ng mét d©y c¸p ®iÖn. Nguån ¨cquy ngoµi th­êng ®­îc dïng trong tr­êng hîp nh÷ng ch­¬ng tr×nh dµi tõ 4 tiÕng trë lªn, m¸y thu GPS 4600 LS dïng lo¹i pin trung gåm 4 qu¶ vµ ®­îc n¾p ë trong m¸y nªn rÊt gän nhÑ vµ thuËn tiÖn. §III.4 L­íi thùc nghiÖm Trong qu¸ tr×nh thùc nghiÖm, chóng t«i ®· tiÕn hµnh bè trÝ vµ thµnh lËp l­íi ®Þa chÝnh 1 d­íi d¹ng ®­êng chuyÒn gåm: * L­íi thùc nghiÖm 1 - Hµng Xanh - DCI-01 - Nói Móc - DCI-02 - DCI-03 Trong ®ã cã 3 ®iÓm cÇn x¸c ®Þnh lµ: §CI-01, §CII-02, §CII-3 vµ2 ®iÓm gèc lµ: Hµng xanh, Nói móc. *L­íi thùc nghiÖm 2 ViÔn S¬n - GPS 02 Nói giÕng - GPS 03 GPS 01 - GPS 04 §iÓm gèc lµ ViÔn S¬n, Nói giÕng vµ 4 ®iÓm cÇn x¸c ®Þnh lµ GPS 01, GPS 02, GPS 03, GPS 04. *L­íi thùc nghiÖm 3 477 - DC 03 483 - DC 04 485 - DC 05 DC 01 - DC 06 DC 02 §iÓm gèc lµ 477, 483, 485 cã 6 ®iÓm cÇn x¸c ®Þnh lµ DC 01 DC 02, DC 03, DC 04, DC 05 DC 06 Sau khi ®· tiÕn hµnh kh¶o s¸t ngoµi thùc ®Þa, chän ®iÓm vµ ch«n mèc b»ng cäc gç, chóng t«i tiÕn hµnh lËp lÞch ®o vµ m« t¶ møc ®é che ch¾n cña vÖ tinh ®èi víi ®iÓm ®o. Sau ®ã chóng t«i ®· tiÕn hµnh ®o GPS trªn c¸c ®iÓm ®· thiÕt kÕ cña c¸c l­íi trªn. KÕt qu¶ ®o, ®­îc xö lý b»ng ch­¬ng tr×nh GPSurvey (ch­¬ng tr×nh tÝnh c¹nh WAVE). Trong qu¸ tr×nh xö lý sè liÖu ®o GPS chóng ta cÇn l­u ý c¸c vÊn ®Ò sau: - Chän lêi gi¶i L1-Fixed. - Chän tû sè ph­¬ng sai gi÷a lêi gi¶i tèt nhÊt vµ lêi gi¶i tèt thø nh× lµ Ratio>1,5. - Gi¸ trÞ ph­¬ng sai chuÈn n»m trong kho¶ng tõ 1¸9 ®ã lµ sai sè trung ph­¬ng ®¬n vÞ träng sè nh­ng kh«ng cã thø nguyªn. Ph­¬ng sai chuÈn còng lµ c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l­îng lêi gi¶i. 80 *§å h×nh cña l­íi thùc nghiÖm 1 H.Xanh 01 02 N.Móc 03 * §å h×nh l­íi thùc nghiÖm 2 ®c03 485 483 ®c02 ®c01 478 ®c06 ®c05 ®c04 * §å h×nh l­íi thùc nghiÖm 3 V. S¬n GPS 03 GPS 01 GPS 02 N. GiÕng GPS 04 § III.5 Xö lý sè liÖu I. B×nh sai l­íi GPS program BINH_SAI_GIAN_TIEP_LUOI_GPS; uses crt; type D=array[1..40,1..40] of real; D1=array[1..40,1..1] of real; Var detaX,detaX1,detaY,detaY1,detaZ,detaZ1,X,Y,Z,mx,my,mz,wx,wy,wz,ws,Ts,tx:array[1..50] of real; dau,cuoi:array[1..100] of integer; dk:array[1..20,1..20] of integer; w,pvvx,pvvy,pvvz,muy:real; lx,blx,ly,lz,dtx,dty,dtz,vx,vy,vz:d1; A,b,t,dao:d; i,j,m,k,tsc,tsdcxd,dgoc,tt,sdk:integer; f1,f2:text; fvao,fra:string[10]; procedure CVMT(var c,b:d;var m,n:integer); begin writeln(f2,n,m); for i:=1 to m do for j:=1 to n do b[j,i]:=c[i,j]; end; procedure NMT(var t1,t2,t:d;var m,n,m1,n1:integer); var k:integer; begin for i:=1 to m do for j:=1 to n1 do begin t[i,j]:=0; for k:=1 to n do t[i,j]:=t[i,j]+t1[i,k]*t2[k,j]; end; end; procedure NMT1(var t1:d;var t2,t:d1;var m,n,m1,n1:integer); var k:integer; begin for i:=1 to m do for j:=1 to n1 do begin t[i,j]:=0; for k:=1 to n do t[i,j]:=t[i,j]+t1[i,k]*t2[k,j]; end; end; procedure DMT(var t,dao:d;var n:integer); var c:real; k:integer; begin For i:= 1 To n do begin For j:= n + 1 To 2 * n do begin If j=(i + n) Then t[i, j] := 1 Else t[i, j] := 0; end; end; i := 1; While i<= n do begin C := t[i,i]; For j := i To 2 * n do t[i, j] := t[i, j] / C; For k := 1 To n do begin If k i Then begin C := t[k, i]; For j := i To 2 * n do t[k, j] := t[k, j] - t[i, j] * C; End; end; i := i + 1; end; For i := 1 To n do For j := n + 1 To 2 * n do t[i, j - n] := t[i, j]; writeln(f2,n,' ',n); for i:=1 to n do for j:=1 to n do dao[i,j]:=t[i,j]; end; begin clrscr; writeln(' CHUONG TRINH BINH SAI GIAN TIEP LUOI GPS '); writeln(' NGUYEN GIA TINH - DC41 '); writeln(' ==================*================'); writeln; writeln; write('nhap ten file so lieu (*.PAS):'); readln(fvao); assign(f1,fvao); reset(f1); write('nhap ten file kq (*.PAS):'); readln(fra); assign(f2,fra); rewrite(f2); read(f1,tsc,tsdcxd,dgoc); for i:=1 to dgoc do begin read(f1,tt,X[tt],Y[tt],Z[tt]); writeln(f2,tt,X[tt],Y[tt],Z[tt]); end; { LAP PHUONG TRINH SO HIEU CHINH} for i:=1 to tsc do begin read(f1,i,dau[i],cuoi[i],detaX[i],detaY[i],detaZ[i]); if (dau[i]>tsdcxd) then begin A[i,dau[i]]:=0; A[i,cuoi[i]]:=1; end else if (cuoi[i]>tsdcxd)then begin A[i,cuoi[i]]:=0; A[i,dau[i]]:=-1; end else begin A[i,cuoi[i]]:=1; A[i,dau[i]]:=-1; end; if (cuoi[i]<=tsdcxd) then begin X[cuoi[i]]:=X[dau[i]]+detaX[i]; Y[cuoi[i]]:=Y[dau[i]]+detaY[i]; Z[cuoi[i]]:=Z[dau[i]]+detaZ[i]; end; end; readln(f1,sdk); for k:=1 to sdk do begin { for j:=1 to (tsdcxd+dgoc) do begin} j:=0; while not eoln(f1) do begin j:=j+1; read(f1,dk[k,j]); end; readln(f1); end; writeln(f2,'SAI SO KHEP VONG'); for k:=1 to sdk do begin wx[k]:=0; wy[k]:=0; wz[k]:=0; Ts[k]:=0; for j:=1 to (tsdcxd+dgoc+1) do for i:=1 to tsc do begin if (dk[k,j]=dau[i]) and (dk[k,j+1]=cuoi[i]) then begin wx[k]:=wx[k]+detax[i]; wy[k]:=wy[k]+detay[i]; wz[k]:=wz[k]+detaz[i]; Ts[k]:=Ts[k]+sqrt(sqr(detax[i])+sqr(detay[i])+sqr(detaz[i])); end; if (dk[k,j]=cuoi[i]) and (dk[k,j+1]=dau[i]) then begin wx[k]:=wx[k]-detax[i]; wy[k]:=wy[k]-detay[i]; wz[k]:=wz[k]-detaz[i]; Ts[k]:=Ts[k]+sqrt(sqr(detax[i])+sqr(detay[i])+sqr(detaz[i])); end; end; Ws[k]:=sqrt(sqr(wx[k])+sqr(wy[k])+sqr(wz[k])); Tx[k]:=Ts[k]/ws[k]; writeln(f2,ws[k]:10:3,wx[k]:10:3,wy[k]:10:3,wz[k]:10:3); writeln(f2,'tong S= ', Ts[k]:10:3); writeln(f2,'1/T = ',tx[k]:10:3); end; writeln(F2,'HE PHUONG TRINH SO HIEU CHINH'); for i:=1 to tsc do begin for j:=1 to tsdcxd do begin write(f2,A[i,j]:10:4); end; writeln(f2); end; {CHUYEN VI MA TRAN HE SO} CVMT(a,b,tsc,tsdcxd); writeln(F2,'HE PHUONG TRINH CHUAN'); NMT(b,a,t,tsdcxd,tsc,tsc,tsdcxd); for i:=1 to tsdcxd do begin for j:=1 to tsdcxd do begin write(f2,t[i,j]:7:3); end; writeln(f2); end; writeln(f2, 'HE PHUONG TRINH GANZEN'); DMT(t,dao,tsdcxd); for i:=1 to tsdcxd do begin for j:=1 to tsdcxd do begin write(f2,dao[i,j]:6:3); end; writeln(f2); end; writeln(f2,'MA TRAN SO HANG TU DO LX'); for i:=1 to tsc do begin Lx[i,1]:=X[cuoi[i]]-x[dau[i]]-detax[i]; writeln(f2,lx[i,1]:10:6); end; m:=1; NMT1(b,Lx,blx,tsdcxd,tsc,tsc,m); {TINH SO HIEU CHINH TRI GAN DUNG DETAX} NMT1(dao,blx,dtx,tsc,tsc,tsc,m); writeln(f2); writeln(f2,'SO HIEU CHINH TRI GAN DUNG CUA HOANH DO'); for i:=1 to tsdcxd do begin for j:=1 to 1 do begin write(f2,dtx[i,j]:6:3); end; writeln(f2); end; {TINH SO HIEU CHINH TRI DO X} NMT1(a,dtx,vx,tsc,tsdcxd,tsc,m); writeln(f2,'SO HIEU CHINH TRI DO DELTA X'); for i:=1 to tsc do for j:=1 to m do begin vx[i,j]:=vx[i,j]+Lx[i,j]; detaX1[i]:=detaX[i]+vx[i,j]; end; for i:=1 to tsdcxd do begin for j:=1 to 1 do begin write(f2,vx[i,j]:10:6); end; writeln(f2); end; pvvx:=0; for i:=1 to tsc do pvvx:=pvvx+sqr(vx[i,1]); muy:=sqrt(pvvx/(tsc-tsdcxd)); writeln(f2,'PVVX'); writeln(f2,pvvx:20:3,' ',muy:10:6); writeln(f2,'SAI SO VI TRI DIEM mx'); for i:=1 to tsdcxd do begin mx[i]:=muy*dao[i,i]; writeln(f2,mx[i]:10:3); end; {TOA DO SAU BINH SAI} for i:=1 to tsdcxd do begin x[i]:=x[i]-dtx[i,1]; writeln(f2,x[i]:10:3); end; for i:=1 to tsc do Lx[i,1]:=Y[cuoi[i]]-Y[dau[i]]-detay[i]; NMT1(b,Lx,blx,tsdcxd,tsc,tsc,m); NMT1(dao,blx,dty,tsdcxd,tsc,tsc,m); writeln(f2); writeln(f2,'SO HIEU CHINH TRI GAN DUNG CUA TUNG DO'); for i:=1 to tsdcxd do begin for j:=1 to 1 do begin write(f2,dty[i,j]:6:3); end; writeln(f2); end; for i:=1 to tsdcxd do begin Y[i]:=Y[i]-dty[i,1]; writeln(f2,Y[i]:10:3); end; NMT1(a,dty,vy,tsc,tsdcxd,tsc,m); writeln(f2,'SO HIEU CHINH TRI DO DELTA Y'); for i:=1 to tsc do for j:=1 to m do begin vy[i,j]:=vy[i,j]+Lx[i,j]; end; for i:=1 to tsdcxd do begin for j:=1 to 1 do begin write(f2,vy[i,j]:10:6); end; writeln(f2); end; pvvy:=0; for i:=1 to tsc do pvvy:=pvvy+vy[i,1]*lx[i,1]; muy:=sqrt(pvvy/(tsc-tsdcxd)); writeln(f2,'PVVY'); writeln(f2,pvvy:20:3,' ',muy:10:6); writeln(f2,'SAI SO VI TRI DIEM my'); for i:=1 to tsdcxd do begin my[i]:=muy*dao[i,i]; writeln(f2,my[i]:10:3); end; for i:=1 to tsc do Lx[i,1]:=Z[cuoi[i]]-Z[dau[i]]-detaz[i]; NMT1(b,Lx,blx,tsdcxd,tsc,tsc,m); NMT1(dao,blx,dtz,tsdcxd,tsc,tsc,m); writeln(f2); writeln(f2,'SO HIEU CHINH TRI GAN DUNG CUA CAO DO'); for i:=1 to tsdcxd do begin for j:=1 to 1 do begin write(f2,dtz[i,j]:6:3); end; writeln(f2); end; for i:=1 to tsdcxd do begin Z[i]:=Z[i]-dtz[i,1]; writeln(f2,Z[i]:10:3); end; NMT1(a,dtz,vz,tsc,tsdcxd,tsc,m); writeln(f2,'SO HIEU CHINH TRI DO DELTA Z'); for i:=1 to tsc do for j:=1 to m do begin vz[i,j]:=vz[i,j]+Lx[i,j]; end; for i:=1 to tsdcxd do begin for j:=1 to 1 do begin write(f2,vz[i,j]:10:6); end; writeln(f2); end; pvvz:=0; for i:=1 to tsc do pvvz:=pvvz+sqr(vz[i,1]); muy:=sqrt(pvvz/(tsc-tsdcxd)); writeln(f2,'PVVZ'); writeln(f2,pvvz:20:15,' ',muy:20:15); writeln(f2,'SAI SO VI TRI DIEM mz'); for i:=1 to tsdcxd do begin mx[i]:=muy*dao[i,i]; writeln(f2,mx[i]:10:3); end; close(f1); close(f2); end.A II. ChuyÓn hÖ to¹ ®é 1.ChuyÓn tõ B,L Z sang X,Y,Z program BLH_XYZ; var X,Y,Z,B,L,H:array [1..100] of real; i,tsd:integer; N,a,e:real; fvao,fra:string[10]; f1,f2:text; begin write('nhap ten file so lieu (*.PAS):'); readln(fvao); assign(f1,fvao); reset(f1); write('nhap ten file kq (*.PAS):'); readln(fra); assign(f2,fra); rewrite(f2); for i:=1 to tsd do begin N:=a/sqrt(1-sqr(e)*sqr(sin(B[i]))); X[i]:=(N+H[i])*cos(B[i])*cos(L[i]); Y[i]:=(N+H[i])*cos(B[i])*sin(L[i]); Z[i]:=(N+H[i]-N*sqr(e))*sin(B[i]); writeln(f2,i,X[i]:15:3,Y[i]:15:3,Z[i]:15:3); end; close(f1); close(f2); end. 2. ChuyÓn tõ X,Y,Z sang B,L,H program XYZ_BLH; var X,Y,Z,B,L,H:array [1..100] of real; tsd,i,j:integer; R,e,a:real; fvao,fra:string[10]; f1,f2:text; begin write('nhap ten file so lieu (*.PAS):'); readln(fvao); assign(f1,fvao); reset(f1); write('nhap ten file kq (*.PAS):'); readln(fra); assign(f2,fra); rewrite(f2); readln(f1,tsd); for i:=1 to tsd do readln(f1,i,x[i],y[i],z[i]); for i:=1 to tsd do begin R:=sqrt(sqr(x[i])+sqr(y[i])); L[i]:=arctan(y[i]/x[i]); B[i]:=arctan(Z[i]/R); for j:=1 to 50 do begin {if (i=1) and(j=1) then writeln(f2,'truoc',b[j]);} B[j+1]:=arctan(Z[i]/(R-sqr(e)*cos(B[j])*a/(sqrt(1- sqr(e)*sqr(sin(B[j])))))); {if (i=1) then writeln(f2,'sau',b[j+1]);} B[i]:=B[j+1]; end; H[i]:=(R/cos(B[i]))-(a/(sqrt(1- sqr(e)*sqr(sin(B[i]))))); end; for i:=1 to tsd do writeln(f2,i:4,B[i]:10:3,L[i]:15:3,H[i]:15:3); close(f1); close(f2); end. 4.ChuyÓn tõ B,L sang x,y program BL_xy; Var ng,e,ngatX,ngatx1,ngaty,ngaty1:real; i,j,tsd,stt:integer; N,r,B,L,x,y: array[1..50] of real; lnho,Xlon:real;{lnho=L-Lo} A0,A4,A6,a2,a8,c,a,ngat:real; fvao,fra:string[10]; f1,f2:text; begin write('nhap ten file so lieu (*.PAS):'); readln(fvao); assign(f1,fvao); reset(f1); write('nhap ten file kq (*.PAS):'); readln(fra); assign(f2,fra); rewrite(f2); readln(f1,tsd); for i:=1 to tsd do readln(f1,stt,b[i],L[i]); writeln(f2,'TOA DO XY'); e:= 0.00694380519; for i:=1 to tsd do begin a0:=1-3/4*sqr(e)+45/64*sqr(e)*sqr(e)-175/256*sqr(e)*sqr(e)*sqr(e)+11025/16384*sqr(e)*sqr(e)*sqr(e)*sqr(e); a2:=a0-1; a4:=15/32*sqr(e)*sqr(e)-175/384*sqr(e)*sqr(e)*sqr(e)+3675/8192*sqr(e)*sqr(e)*sqr(e)*sqr(e); a6:=-35/96*sqr(e)*sqr(e)*sqr(e)+735/2048*sqr(e)*sqr(e)*sqr(e)*sqr(e); a8:=315/1024*sqr(e)*sqr(e)*sqr(e)*sqr(e); c:=a/sqrt(1-sqr(e)); lnho:=L[i]-105*pi/180; ng:=a8*sqr(cos(B[i]))*sqr(cos(B[i]))*sqr(cos(B[i]))* cos(b[i])*sin(b[i]); Xlon:=(a0*B[i]+(a2+a4*sqr(cos(B[i]))+a6*sqr(cos(B[i]))*sqr(cos(B[i]))+ngat)); N[i]:=a/sqrt(1-sqr(e)*sqr(sin(B[i]))); r[i]:=N[i]*cos(B[i]); ngatX1:=120*sqr(cos(b[i]))*sqr(cos(b[i]))-330*sqr(e)*sqr(cos(b[i]))*sqr(cos(b[i]))+600*sqr(e)*sqr(sqr(cos(b[i]))); ngatX:=4*sqr(e)*sqr(cos(b[i]))*sqr(cos(b[i]))*sqr(cos(b[i]))+1/360*sqr(lnho)*sqr(lnho)*(1-60*sqr(cos(b[i]))+ngatx1); x[i]:=Xlon+sqr(lnho)/2*r[i]*sin(B[i])*(1-sqr(lnho)/12*(1-6*sqr(cos(b[i])))-9*sqr(e)*sqr(sqr(cos(b[i])))-ngatX); ngaty1:=+72*sqr(e)*sqr(sqr(sqr(cos(b[i]))))-64*sqr(e)*sqr(sqr(cos(b[i])))+128*sqr(e)*sqr(sqr(sqr(cos(b[i])))); ngaty:=sqr(lnho)*sqr(lnho)/120*(1-20*sqr(cos(b[i]))+24*sqr(cos(b[i]))*sqr(cos(b[i]))+58*sqr(e)*sqr(sqr(cos(b[i])))); y[i]:=r[i]*L[i]*(1-sqr(lnho)/6*(1-2*sqr(cos(b[i]))-sqr(e)*sqr(cos(b[i]))*sqr(cos(b[i])))+ngaty); writeln (f2,i:5,' ', x[i]:11:3,' ',y[i]:10:3); end; close(f1); close(f2); end. 4. ChuyÓn tõ x,y sang B,l program xy_BL; var i,tsd:integer; bt,zt,x,y,B,L,Bx,Nx:array[1..100] of real; A2,A4,A6,A8,B3,B5,B7:real; fvao,fra:string[10]; f1,f2:text; begin write('nhap ten file so lieu (*.PAS):'); readln(fvao); assign(f1,fvao); reset(f1); write('nhap ten file kq (*.PAS):'); readln(fra); assign(f2,fra); rewrite(f2); readln(f1,tsd); for i:=1 to tsd do readln(f1,i,x[i],y[i]); for i:=1 to tsd do begin bt[i]:=x[i]/6367558.497; Bx[i]:=(((2382*sqr(cos(bt[i]))+293609)*sqr(cos(bt[i]))+50221747)*Sin(bt[i])*Cos(bt[i]))/0.0E-11+bt[i]; A2:=(0.003369263*sqr(cos(Bx[i]))+0.5)*Sin(Bx[i])*Cos(Bx[i]); A4:=((0.0056154-0.0000151*sqr(Cos(Bx[i])))*sqr(Cos(Bx[i]))+0.161628)*sqr(Cos(Bx[i]))+0.25; A6:=((0.00389*sqr(cos(Bx[i]))+0.04310)*sqr(cos(Bx[i]))-0.00168)*sqr(cos(Bx[i]))+0.125; A8:=((0.013*sqr(Cos(Bx[i]))+0.008)*sqr(Cos(Bx[i]))-0.031)*sqr(cos(Bx[i]))+0.078; B3:=(0.16666667-0.00112309*sqr(cos(Bx[i])))*sqr(cos(Bx[i]))-0.33333333; B5:=((0.008783-0.000112*sqr(cos(Bx[i])))*sqr(cos(Bx[i]))-0.166667)*sqr(cos(Bx[i]))+0.2; B7:=(0.1667-0.0316*sqr(cos(Bx[i])))*sqr(cos(Bx[i]))-0.1429; Nx[i]:=((0.605*sqr(sin(Bx[i]))+107.155)*sqr(sin(Bx[i]))+21346.142)*sqr(sin(Bx[i]))+6378245; zt[i]:=y[i]/Nx[i]*cos(Bx[i]); B[i]:=Bx[i]+(((A8*sqr(zt[i])-A6)*sqr(zt[i])+A4)*sqr(zt[i])-1)*sqr(zt[i])*A2; L[i]:=(((B7*sqr(zt[i])+B5)*sqr(zt[i])+B3)*sqr(zt[i])+1)*zt[i]; end; writeln(f2,'TOA DO B L'); for i:=1 to tsd do writeln(f2,B[i]:10:3,L[i]:10:3); close(f1); close(f2); end. CH¦¥NG IV TÝnh to¸n thùc nghiÖm §IV.1 L­íi thùc nghiÖm 1 I. X©y dùng l­íi ®Þa chÝnh cÊp 1 L­íi thùc nghiÖm 1 chóng t«i tiÕn hµnh ®o ë khu vùc Hoµ L¹c tØnh Hµ T©y LËp lÞch ®o b»ng phÇn mÒm Quick Plan/Plan Ngµy ®o: 9 th¸ng 8 n¨m 2000. Chän kho¶ng thiªn ®Ønh cña vÖ tinh Z = 600. Sè vÖ tinh tèi thiÓu > 7. PDOP < 4. Kinh tuyÕn trung ­¬ng 1050 45’ 00’. Thêi gian ®o tèi thiÓu t¹i mçi ®iÓm lµ 1 giê LÞch tr×nh ®o Sau khi kh¶o s¸t , chän ®iÓm, ch«n mèc chóng t«i tiÕn hµnh ®o GPS t¹i tÊt c¶ c¸c ®iªmtrong l­íi theo lÞch tr×nh sau: - Hµng Xanh÷01. Tõ 9h30’÷10h16’ kho¶ng thêi gian thu tÝn hiÖu vÖ tinh lµ 52’ - Hµng Xanh÷02. Tõ 10h30’÷11h16’ kho¶ng thêi gian thu tÝn hiÖu vÖ tinh lµ 50’ - 02÷Nói Móc. Tõ 9h30’÷10h16’ kho¶ng thêi gian thu tÝn hiÖu vÖ tinh lµ 57’ Nói Móc÷01. Tõ 9h30’÷10h16’ kho¶ng thêi gian thu tÝn hiÖu vÖ tinh lµ 46’ Nói Móc÷03. Tõ 9h30’÷10h16’ kho¶ng thêi gian thu tÝn hiÖu vÖ tinh lµ 43’ 03÷02. Tõ 9h30’÷10h16’ kho¶ng thêi gian thu tÝn hiÖu vÖ tinh lµ 47’ 03÷01. Tõ 9h30’÷10h16’ kho¶ng thêi gian thu tÝn hiÖu vÖ tinh lµ 50’ - 01÷02. Tõ 9h30’÷10h16’ kho¶ng thêi gian thu tÝn hiÖu vÖ tinh µ 49’ 01 02 S¬ ®å m« t¶ che ch¾n vÖ tinh cña c¸c ®iÓm trong l­íi N S E W N S E W N S E W N S E W N S E W H.Xanh N.Móc 03 II. KÕt qu¶ xö lý L­íi sö dông 2 ®iÓm gèc B×nh sai l­íi GPS ******* Sè l­îng cÆp ®iÓm ®o: 5 Sè l­îng ®iÓm cÇn x¸c ®Þnh: 3 Sè l­îng ®iÓm gèc: 2 To¹ ®é khëi tÝnh Stt X(m) Y(m) Z(m) 1 -1600585.731 5737091.743 2273724.453 2 -1593774.086 5740117.487 2271064.244 KiÓm tra sai sè khÐp Wx, Wy, Wz 1. Vßng khÐp: H.Xanh - 02 - 03 - 01 - H.Xanh Sai sè khÐp: Wx =-0.016 Wy = 0.010 Wz=-0.034 Wxyz =0.039 [s] =17270.351 fs/s = 444145.495 2. Vßng khÐp: H.Xanh - 02 - 03 - 05 - H.Xanh Sai sè khÐp: Wx =-0.025 Wy =-0.006 Wz=0.035 Wxyz =0.043 [s] =16709.802 fs/s = 384769.343 3. Vßng khÐp: 01 - 02 - 03 - 01 Sai sè khÐp: Wx =0.005 Wy =-0.024 Wz=0.004 Wxyz =0.025 [s] =3749.550 fs/s = 150951.217 Gia sè to¹ ®é sau b×nh sai Stt Ký hiÖu ®iÓm XYZ TrÞ ®o SHC TrÞ SBS 1 H.Xanh 01 dx 6126.523 -0.0413 6126.482 dy 6126.523 -0.0062 6126.517 dz -3357.779 0.0633 -3357.720 2 H.Xanh 02 dx 6540.363 -0.0159 6540.347 dy 2619.200 -0.0318 2619.168 dz -2050.542 0.0291 -2050.510 3 N.Móc 02 dx -685.147 -0.0159 -685.163 dy -1.026 -0.0318 -1.058 dz -697.534 0.0281 -697.506 4 N.Móc 03 dx 388.141 -0.0084 388.133 dy 81.044 0.0020 81.046 dz -121.973 0.0101 -121.963 5 N.Móc 01 dx 413.861 -0.0163 413.845 dy -405.538 -0.0002 -405.538 dz 1307.207 0.0273 1307.234 6 03 02 dx -1073.289 0.0055 -1073.280 dy -82.070 -0.0408 -82.111 dz -575.554 0.0090 -575.545 7 03 01 dx -659.433 -0.0039 -659.437 dy -497.584 -0.0052 -497.589 dz 731.649 0.0092 731.658 8 01 02 dx 271.282 0.0044 271.286 dy 406.544 -0.0116 406.532 dz -609.668 -0.0042 -609.672 [PVV] = 0.01319 µx = 0.022891 µy =0.020391 µz = 0.03654476129 Sai sè vÞ trÝ ®iÓm Stt KH§ Mx(m) My(m) Mz(m) 1 01 0.007 0.006 0.011 2 02 0.007 0.006 0.011 3 03 0.01 0.009 0.016 To¹ ®é sau b×nh sai Stt KH§ X(m) Y(m) Z(m) 1 01 -1594459.225 5740116.467 2270367 2 02 -1594045.368 5739710.941 2271674 3 03 -1593385.940 5740198.532 2270942 ChuyÓn ®æi X, Y, Z sang B, L, H Stt KH§ B L H 1 H.Xanh 21o01’21”.009 105o35’18”.668 10.170 2 N.Móc 20o59’47”.573 105o31’03”.347 72.585 3 01 20o59’24”.275 105o31’26”.214 -7.063 4 02 21o00’09”.799 150o31’16”.164 -6.879 5 03 20o59’44”.171 105o30’49”.648 4.854 To¹ ®é ph¼ng x, y ë mói chiÕu 1050 Stt KH§ X(m) Y(m) 1 H.Xanh 2325736.881 561147.519 2 N.Móc 2322837.643 553783.769 3 01 2322123.209 554446.544 4 02 2323522.409 554151.723 5 03 2322731.705 553388.418 L­íi sö dông mét ®iÓm gèc B×nh sai l­íi GPS ******* Sè l­îng cÆp ®iÓm ®o: 5 Sè l­îng ®iÓm cÇn x¸c ®Þnh: 4 Sè l­îng ®iÓm gèc: 1 To¹ ®é khëi tÝnh Stt X(m) Y(m) Z(m) 1 -1600585.731 5737091.743 2273724.453 KiÓm tra sai sè khÐp Wx, Wy, Wz 1. Vßng khÐp: Sai sè khÐp: Wx = -0.009 Wy = 0.027 Wz= 0.004 Wxyz = 0.029 [s] = 3921.505 fs/s = 136446.610 2.Vßng khÐp: Sai sè khÐp: Wx = 0.005 Wy = -0.024 Wz= 0.004 Wxyz = 0.025 [s] = 3749.550 fs/s = 150951.217 3.Vßng khÐp: Sai sè khÐp: Wx = 0.013 Wy = -0.007 Wz= -0.009 Wxyz = 0.017 [s] = 2295.279 fs/s = 132739.389 4.Vßng khÐp: Sai sè khÐp: Wx = -0.00 Wy = -0.020 Wz= 0.005 Wxyz = 0.021 [s] = 3189.002 fs/s = 151857.243 Gia sè to¹ ®é sau b×nh sai Stt Ký hiÖu ®iÓm XYZ TrÞ ®o SHC TrÞ SBS 1 H.Xanh 01 dx 6126.523 -0.0413 6126.482 dy 6126.523 -0.0062 6126.517 dz -3357.779 0.0633 -3357.720 2 H.Xanh 02 dx 6540.363 -0.0159 6540.347 dy 2619.200 -0.0318 2619.168 dz -2050.542 0.0291 -2050.510 3 N.Móc 02 dx -685.147 -0.0159 -685.163 dy -1.026 -0.0318 -1.058 dz -697.534 0.0281 -697.506 4 N.Móc 03 dx 388.141 -0.0084 388.133 dy 81.044 0.0020 81.046 dz -121.973 0.0101 -121.963 5 N.Móc 01 dx 413.861 -0.0163 413.845 dy -405.538 -0.0002 -405.538 dz 1307.207 0.0273 1307.234 6 03 02 dx -1073.289 0.0055 -1073.280 dy -82.070 -0.0408 -82.111 dz -575.554 0.0090 -575.545 7 03 01 dx -659.433 -0.0039 -659.437 dy -497.584 -0.0052 -497.589 dz 731.649 0.0092 731.658 8 01 02 dx 271.282 0.0044 271.286 dy 406.544 0.0235 406.568 dz -609.668 -0.0563 -609.724 [PVV] = 0.023204 µ = 0.076 Sai sè vÞ trÝ ®iÓm Stt KH§ Mx(m) My(m) Mz(m) 1 N.Móc 0.016 0.010 0.030 2 01 0.016 0.010 0.030 3 02 0.017 0.010 0.031 4 03 0.029 0.018 0.055 To¹ ®é sau b×nh sai Stt KH§ X(m) Y(m) Z(m) 1 -1601271 5737091 2273027 2 -1600857 5736685 2274334 3 -1600198 5737173 2273602 4 -1607397 5734066 2276385 ChuyÓn ®æi X, Y, Z sang B, L, H Stt KH§ B L H 1 H.Xanh 21o01’21”.009 105o35’18”.668 10.170 2 N.Móc 20o59’47”.573 105o31’03”.347 72.585 3 01 20o59’24”.275 105o31’26”.214 -7.063 4 02 21o00’09”.799 150o31’16”.164 -6.879 5 03 20o59’44”.171 105o30’49”.648 4.854 To¹ ®é ph¼ng x, y ë mói chiÕu 1050 Stt KH§ X(m) Y(m) 1 N.Móc 2322837.638 553783.710 2 01 2322123.209 554446.496 3 02 2323522.407 554151.676 4 03 2322731.706 55338.363 §IV.2 L­íi thùc nghiÖm 2 I. X©y dùng l­íi ®Þa chÝnh cÊp 1 L­íi thùc nghiÖm 2 chóng t«i tiÕn hµnh ®o ë khu vùc x· D­¬ng LiÔu, Hoµi §øc, Hµ T©y a.LËp lÞch ®o b»ng phÇn mÒm Quick Plan/Plan Ngµy ®o: 27 th¸ng 8 n¨m 2000. Chän kho¶ng thiªn ®Ønh cña vÖ tinh Z = 750. Sè vÖ tinh tèi thiÓu > 6. PDOP < 5. Kinh tuyÕn trung ­¬ng 1050 00’ 00’. - Thêi gian ®o tèi thiÓu t¹i mçi ®iÓm lµ 30 phót LÞch tr×nh ®o Sau khi kh¶o s¸t, chän ®iÓm, ch«n mèc chóng t«i tiÕn hµnh ®o GPS t¹i tÊt c¶ c¸c ®iÓm trong l­íi theo lÞch tr×nh sau: - §C-01÷ 477. Tõ 8h52’÷ 9h37’ kho¶ng thêi gian thu tÝn hiÖu vÖ tinh lµ 45’ - §C-01÷ §C-02. Tõ 9h54’÷ 10h35’ kho¶ng thêi gian thu tÝn hiÖu vÖ tinh lµ 41’ - §C-02÷ 483. Tõ 10h55’÷ 11h35’ kho¶ng thêi gian thu tÝn hiÖu vÖ tinh lµ 40’ - 483 ÷ 485 Tõ 12h04’ ÷12h46’ kho¶ng thêi gian thu tÝn hiÖu vÖ tinh lµ 42’ - 485÷ §C-03 Tõ 13h20’÷ 13h57’ kho¶ng thêi gian thu tÝn hiÖu vÖ tinh lµ 37’ - §C-03÷ §C-04. Tõ 14h9’÷ 14h30’ kho¶ng thêi gian thu tÝn hiÖu vÖ tinh lµ 21’ - §C-04÷§C-05. Tõ 15h40’ ÷ 16h17’ kho¶ng thêi gian thu tÝn hiÖu vÖ tinh lµ 37’ - §C05÷§C06. Tõ 16h27’÷17h09’ kho¶ng thêi gian thu tÝn hiÖu vÖ tinh lµ 42’ - §C06÷477. Tõ 17h20’÷18h01’ kho¶ng thêi gian thu tÝn hiÖu vÖ tinh lµ 41’ S¬ ®å m« t¶ che ch¾n vÖ tinh N E S W N E S W N E S W N E S W N E S W N E S W N E S W N E S W N E S W §C-06 §C-05 §C-06 §C-01 §C-04 §C-02 §C-03 483 483 cña c¸c ®iÓm trong l­íi II. KÕt qu¶ xö lý3 ******* B×nh sai l­íi GPS Sè l­îng cÆp ®iÓm ®o: 9 Sè l­îng ®iÓm cÇn x¸c ®Þnh: 6 Sè l­îng ®iÓm gèc: 3 To¹ ®é khëi tÝnh Stt X(m) Y(m) Z(m) 1 -1608684.680 5732835.236 2278645.782 2 -1609286.242 5734054.177 2275191.291 3 -1606051.131 5734645.659 2275978.431 KiÓm tra Sai sè khÐp Wx, Wy, Wz 1. Vßng khÐp: 477- §C 01- §C 02 - 483-485- §C 03- §C 04- §C 05- §C 06-477 Sai sè khÐp: Wx = -0.018 Wy = 0.027 Wy= -0.040 Wxyz = 0.052 [s] = 11946.220 fs/s = 231932.651 Gia sè to¹ ®é sau b×nh sai Stt Ký hiÖu ®iÓm XYZ TrÞ ®o SHC TrÞ SBS 1 §C-01 477 dx 537.607 0.00025 537.60725 dy -248.443 -0.000247 -248.4432 dz 996.526 -0.010002 996.516 2 485 §C-03 dx -986.506 0.000252 -986.5057 dy -732.583 -0.000256 -732.5833 dz 1134.688 -0.010003 1134.678 3 483 485 dx 3235.111 0.00025 3235.1113 dy 591.482 -0.000256 591.48174 dz 787.14 -0.009998 787.13 4 §C-03 §C-04 dx -312.206 -0.001752 -312.2078 dy -100.205 0.001754 -100.2032 dz 33.553 0.070001 33.623001 5 §C-06 477 dx 19.392 -0.003801 19.388199 dy -461.912 0.005599 -461.9064 dz 1151.425 -0.000001 1151.425 6 §C-05 §C-06 dx -245.816 -0.003798 -245.8198 dy -84.289 0.005605 -84.2834 dz 50.366 0.000001 50.366001 7 §C-01 §C-02 dx -152.463 -0.003801 -152.4668 dy 128.006 0.005594 128.01159 dz -426.691 0.000001 -426.691 8 §C-02 483 dx 88.49 -0.0038 88.4862 dy 842.52 0.005596 842.5256 dz -2031.314 0.000002 -2031.314 9 §C-04 §C-05 dx -1108.419 0.034202 -1108.385 dy -431.44 -0.05039 -431.4904 dz 297.311 -0.000002 297.311 [PVV] = 0.009098788 µx = 0.024807 µy =0.001 µz =0.05099118650 Sai sè vÞ trÝ ®iÓm Stt KH§ Mx(m) My(m) Mz(m) 1 §C-01 0.014 0.014 0.027 2 §C-02 0.014 0.014 0.027 3 §C-03 0.016 0.017 0.032 4 §C-04 0.024 0.026 0.048 5 §C-05 0.024 0.026 0.048 6 §C-06 0.016 0.017 0.032 To¹ ®é sau b×nh sai Stt KH§ X(m) Y(m) Z(m) 1 §C-01 -1609222.268 5733083.65 2277649.269 2 §C-02 -1609374.732 5733211.657 2277222.592 3 §C-03 -1607037.633 5733913.07 2277113.119 4 §C-04 -1607349.839 5733812.865 2277146.68 5 §C-05 -1608458.255 5733381.419 2277443.991 6 §C-06 -1608704.057 5733297.125 2277494.357 ChuyÓn ®æi X, Y, Z sang B, L, H Stt KH§ B L 1 477 21o04’13”.202 105o40’27”.354 2 483 21o02’12”.770 105o40’36”.007 3 485 21o02’40”.204 105o38’42”.590 4 §C-01 21o03’38”.472 105o40’42”.958 5 §C-02 21o03’23”.604 105o40’46”.845 6 §C-03 21o03’19”.767 105o39’22”.338 7 §C-04 21o03’20”.927 105o39’33”.688 8 §C-05 21o03’31”.303 105o40’14”.691 9 §C-06 21o03’33”.006 105o40’23”.677 To¹ ®é ph¼ng x, y ë mói chiÕu 1050 Stt KH§ X(m) Y(m) 1 477 2331053.868 570073.098 2 483 2327300.805 570338.634 3 485 2328181.037 567060.301 4 §C-01 2329987.604 570528.131 5 §C-02 2329538.716 570642.280 6 §C-03 2329402.540 568202.961 7 §C-04 2329439.600 568530.495 8 §C-05 2329763.740 569712.966 9 §C-06 2329817.138 569972.196 §IV.3 L­íi thùc nghiÖm 3 I. X©y dùng l­íi ®Þa chÝnh cÊp 1 L­íi thùc nghiÖm 3 chóng t«i tiÕn hµnh ®o ë khu vùc §­êng l©m, Hoµi §øc, Hµ T©y a. LËp lÞch ®o b»ng phÇn mÒm Quick Plan/Plan Ngµy ®o: 26 th¸ng 8 n¨m 2000. Chän kho¶ng thiªn ®Ønh cña vÖ tinh Z = 750. Sè vÖ tinh tèi thiÓu > 6. PDOP < 5. Kinh tuyÕn trung ­¬ng 1050 00’ 00’. Thêi gian ®o tèi thiÓu t¹i mçi ®iÓm lµ 30 phót LÞch tr×nh ®o Sau khi kh¶o s¸t , chän ®iÓm, ch«n mèc chóng t«i tiÕn hµnh ®o GPS t¹i tÊt c¶ c¸c ®iÓm trong l­íi theo lÞch tr×nh sau: - N. GiÕng÷GPS 04. Tõ 9h30’÷10h30’ kho¶ng thêi gian thu tÝn hiÖu vÖ tinh lµ 1giê. - N.GiÕng÷GPS 02. Tõ 10h55’÷11h35’ kho¶ng thêi gian thu tÝn hiÖu vÖ tinh lµ 50’ - V.S¬n÷ GPS 04. Tõ 14h44’÷15h38’ kho¶ng thêi gian thu tÝn hiÖu vÖ tinh lµ 54’ - V.s¬n÷GPS 03 Tõ 15h45’÷16h33’ kho¶ng thêi gian thu tÝn hiÖu vÖ tinh lµ 48’ - GPS 04÷GPS 03. Tõ 16h51’÷17h30’ kho¶ng thêi gian thu tÝn hiÖu vÖ tinh lµ 39’ - GPS 04 ÷GPS 02 Tõ 17h38’÷18h28’ kho¶ng thêi gian thu tÝn hiÖu vÖ tinh lµ 50’ - GPS 01÷GPS 02. Tõ 18h44’÷19h25’ kho¶ng thêi gian thu tÝn hiÖu vÖ tinh lµ 41’ - GPS 03÷GPS 01. Tõ 19h36’÷20h22’ kho¶ng thêi gian thu tÝn hiÖu vÖ tinh lµ 46’ S¬ ®å m« t¶ che ch¾n vÖ tinh cña c¸c ®iÓm trong l­íi N E S W N E S W N E S W N E S W N E S W N E S W V.S¬n GPS 03 GPS 01 GPS 02 GPS 04 N.GiÕng II. KÕt qu¶ xö lý ******* B×nh sai l­íi GPS Sè l­îng cÆp ®iÓm ®o: 8 Sè l­îng ®iÓm cÇn x¸c ®Þnh: 4 Sè l­îng ®iÓm gèc: 2 To¹ ®é khëi tÝnh Stt X(m) Y(m) Z(m) 1 -1586057.082 5735992.495 2286605.044 2 -1589143.928 5738225.056 2279034.718 KiÓm tra Sai sè khÐp Wx, Wy, Wz 1. Vßng khÐp:GPS 01- GPS 02- GPS 04- GPS03-GPS 01 Sai sè khÐp: Wx = 0.007 Wy = 0.003 Wy= -0.002 Wxyz =0.008 [s] = 2310.182 fs/s = 293393.369 2. Vßng khÐp:V.Son- GPS 03- GPS 04- V.Son Sai sè khÐp: Wx =0.027 Wy = 0.000 Wy= 0.031 Wxyz = 0.041 [s] = 1492.640 fs/s = 36308.793 3. Vßng khÐp: V.Son - GPS 04- N.GiÕng- GPS02- GPS02- GPS02- V.Son Sai sè khÐp: Wx =-0.366 Wy = -0.153 Wy= -0.193 Wxyz =0.441 [s] = 17777.952 fs/s = 40299.038 Gia sè to¹ ®é sau b×nh sai Stt Ký hiÖu ®iÓm XYZ TrÞ ®o SHC TrÞ SBS 1 V.S¬n GPS-01 dx -218.51 0.254835 -218.255 dy 101.881 -0.041 101.84 dz -483.452 0.047664 -483.404 2 GPS-04 GPS-03 dx -84.52 -0.20317 -84.7232 dy -248.843 0.081174 -248.762 dz 549.602 0.020169 549.6222 3 V.S¬n GPS-03 dx -303.003 0.024666 -302.978 dy -146.962 0.040172 -146.922 dz 66.181 0.036833 66.21783 4 GPS-03 GPS-01 dx -553.917 0.0395 -553.878 dy -148.899 0.03333 -148.866 dz -8.06 0.028997 -8.031 5 GPS-01 GPS-02 dx 64.302 -0.4205 63.8815 dy 200.085 -0.36067 199.7243 dz -471.354 -0.323 -471.677 6 GPS-04 GPS-02 dx -574.142 -0.57717 -574.719 dy -197.66 -0.24316 -197.903 dz 70.191 -0.27583 69.91517 7 N.GiÕng GPS-02 dx 2293.998 -0.12634 2293.872 dy -2328.54 -0.09016 -2328.63 dz 7156.918 -0.08117 7156.837 8 N.GiÕng GPS-04 dx 2868.472 0.118834 2868.591 dy -2130.72 0.003 -2130.72 dz 7086.891 0.030664 7086.922 [PVV] = 1.049569 µx = 0.402620 µy =0.168003 µz =0.21955430275 Sai sè vÞ trÝ ®iÓm Stt KH§ Mx(m) My(m) Mz(m) 1 GPS-01 0.336 0.14 0.183 2 GPS-02 0.201 0.084 0.11 3 GPS-03 0.201 0.084 0.11 4 GPS-04 0.134 0.056 0.073 To¹ ®é sau b×nh sai Stt KH§ X(m) Y(m) Z(m) 1 GPS-01 -1586914.066 5735696.56 2286663.099 2 GPS-02 -1586849.804 5735896.612 2286191.717 3 GPS-03 -1586360.11 5735845.493 2286671.188 4 GPS-04 -1586275.575 5736094.329 2286121.578 ChuyÓn ®æi X, Y, Z sang B, L, H Stt KH§ B L 1 GPS-01 21o08’52”.539 150o27’54”.107 2 GPS-02 21o08’36”.184 150o27’50”.110 3 GPS-03 21o08’22”.833 150o37’34”.227 4 GPS-04 21o08’33”.617 150o27’29”.104 5 N. GiÕng 21o04’25”.648 150o28’45”.198 6 V. S¬n 21o08’50”.112 150o27’22”.746 To¹ ®é ph¼ng x, y ë mói chiÕu 1050 Stt KH§ X(m) Y(m) 1 GPS-01 2339567.565 548302.732 2 GPS-02 2339064.210 548188.879 3 GPS-03 2339574.926 547729.109 4 GPS-04 2338983.503 547583.005 5 N. GiÕng 2331363.478 549801.600 6 V. S¬n 2339490.297 547398.107 KÕt luËn Cïng héi nhËp víi sù ph¸t triÓn cña ngµnh tr¾c ®Þa trªn thÕ giíi. ë n­íc ta ngµnh tr¾c ®Þa còng ®· tiÕp cËn víi nh÷ng c«ng nghÖ míi, ®Æc biÖt lµ c«ng nghÖ GPS (®Þnh vÞ toµn cÇu ). Tuy míi du nhËp vµo n­íc ta mét thêi gian ng¾n nh­ng nã ®· thÓ hiÖn ®­îc tÝnh ­u viÖt cña m×nh, mang l¹i nh÷ng kÕt qu¶ rÊt kh¶ quan c¶ vÒ mÆt chØ tiªu kü thuËt lÉn hiÖu qu¶ kinh tÕ. Sau mét thêi gian t×m hiÓu, nghiªn cøu vÒ mÆt lý thuyÕt vµ trùc tiÕp thùc hµnh s¶n xuÊt lËp l­íi ®Þa chÝnh cÊp 1 trªn ®Þa bµn tØnh Hµ T©y b»ng c«ng nghÖ GPS cïng víi kÕt qu¶ sè liÖu nhËn ®­îc tõ 3 l­íi thùc nghiÖm nªu trªn chóng t«i thÊy r»ng: - §Ó tiÕn hµnh ®o tÜnh cÇn thu tÝn hiÖu tèi thiÓu tõ 5 vÖ tinh trë lªn. - Tham gia ®o nhanh, tiÖn lîi, n©ng cao hiÖu suÊt lao ®éng (chØ cÇn ®o kho¶ng 25 ¸ 30 phót lµ cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc hiÖu to¹ ®é vµ hiÖu ®é cao). - Tr­íc khi tiÕn hµnh ®o l­íi cÇn ph¶i lËp kÕ ho¹ch, lËp lÞch vÖ tinh b»ng phÇn mÒm Quick plan/ plan ®Ó gióp ta lo¹i bá c¸c vÖ tinh ë ®é cao qu¸ thÊp (gÇn ch©n trêi), x¸c ®Þnh ®­îc sè vÖ tinh tham gia vµo thêi ®iÓm ®o. - Trong tr­êng hîp ®o GPS mµ mét trong hai ®iÓm th«ng tho¸ng ®iÓm cßn l¹i chÞu sù ¶nh h­ëng cña c¸c yÕu tè c©y cèi, nhµ cöa, ®­êng d©y ®iÖn, nh­ng møc ®é th«ng tho¸ng víi bÇu trêi tõ 60% trë lªn th× viÖc thu tÝn hiÖu vÖ tinh kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n. - Khi ®o ®¹c lËp l­íi ®Þa chÝnh cÊp I, II víi c¸c c¹nh dµi ng¾n kh¸c nhau, ®iÓm trong l­íi lµ c¸c ®iÓm khã kh¨n, th× ®é chÝnh x¸c cña l­íi x¸c ®Þnh b»ng ph­¬ng ph¸p ®o tÜnh lµ hoµn toµn ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kü thuËt cña qui ph¹m. -Dï l­íi chØ sö dông mét ®iÓm gèc, hay vµi ®iÓm gèc th× ®é chÝnh x¸c cña chóng còng sai kh¸c nhau kh«ng ®¸ng kÓ. L­íi ®Þa chÝnh cÊp I, II ®­îc ®o ®¹c b»ng c«ng nghÖ GPS lu«n ®¶m b¶o chÝnh x¸c cao, víi phÐp ®o ®¬n gi¶n, cã thÓ ®o ®­îc trong mäi thêi tiÕt vµ l­íi ®Þa chÝnh cÊp I, II ®­îc ®o ®¹c b»ng c«ng nghÖ GPS lu«n ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c cao, víi phÐp ®o ®¬n gi¶n, cã thÓ ®o ®­îc trong mäi thêi tiÕt vµ bÊt cø thêi gian nµo. Thêi gian thi c«ng nhanh chãng, gi¶m bít nh©n lùc, n©ng cao hiÖu suÊt lao ®éng. VËy c«ng nghÖ GPS ®­îc ®­a vµo øng dông trong s¶n xuÊt lµ hoµn toµn hîp lý vµ cã ®é tin cËy cao. Tµi liÖu tham kh¶o [1]. Bµi gi¶ng c«ng nghÖ GPS (Dïng cho cao häc ngµnh Tr¾c ®Þa). Hµ néi 1996 GS - TS Ph¹m Hoµng L©n [2]. H­íng dÉn sö dông phÇn mÒm GPSurvey2.3. Hµ néi 1998 PTS §Æng Nam Chinh [3]. Gi¸o tr×nh Tr¾c ®Þa cao cÊp - phÇn tr¾c ®Þa mÆt cÇu PGS - PTS NguyÔn V¨n Ch©u [4]. HÖ thèng ®Þnh vÞ toµn cÇu vµ øng dông trong c«ng t¸c tr¾c ®Þa b¶n ®å. Hµ néi 1998 Lª Quý Thøc [5]. Quy Ph¹m thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh (t¹m thêi). Hµ néi 1996 Tæng côc ®Þa chÝnh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docXây dựng lưới đường chuyền địa chính cấp 1, 2 bằng công nghệ GPS.doc
Luận văn liên quan