Xây dựng một hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 tại Công ty TNHH Việt Đức

GIỚI THIỆU 1.1.1. Giới thiệu chung Cùng với sự phát triển vượt bậc của nền khoa học kỹ thuật tiên tiến và sự phát triển như vũ bão của nền công nghiệp hiện đại để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con người, kéo theo nó là các vấn đề môi trường và tài nguyên thiên nhiên ngày càng chịu nhiều tiêu cực như: ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường, suy giảm tài nguyên, sự thay đổi khí hậu toàn cầu. Đó là hậu quả của việc áp dụng các chính sách phát triển không thân thiện với môi trường. Nước ta đang trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Các vấn đề môi trường ngày càng bị ô nhiễm nguy trọng do việc sử dụng tài nguyên không hợp lý, hiệu quả. Hơn nữa, nước ta đang tiến dần vào con đường hội nhập trong nền kinh tế khu vực và thế giới, phải chấp nhận những luật chung của thế giới, trong đó có liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường và tài nguyên. Việc áp dụng các Bộ tiêu chuẩn quốc tế về môi trường một phần nào đó giúp chúng ta nhập dễ dàng và nhanh chóng. Bộ Tiêu Chuẩn ISO 14001 là Bộ tiêu chuẩn quốc tế về quản lý môi trường. Bộ tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001 thể hiện một phương pháp khoa học nhằm thực hiện một cách hiệu quả nhất công tác quản lý môi trường. 1.1.2. Tính cấp thiết của đề tài Ngành in đã xuất hiện rất sớm. Quá trình phát triển của nó gắn liền với lịch sử phát triển của văn minh nhân loại.Ơû Việt Nam, sự ra đời của ngành in gắn liền với lịch sử phát triển của văn hóa xã hội. Nó đã đóng góp quan trọng trong quá trình phát triển, hoàn thiện chữ quốc ngữ, mở mang dân trí, góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành in đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tuy nhiên, công tác quản lý môi trường đối với ngành này chưa được chú trọng. Do đó, để nghành in phát triển phù hợp với xu hướng thời đại - phát triển bền vững, chúng ta cần phải có một phương pháp khoa học để tiến hành một cách hiệu quả công tác quản lý môi trường. Công Ty TNHH Việt Đức là một doanh nghiệp tư nhân chuyên sản xuất bao bì giấy đã đáp ứng được một nhu cầu rất lớn (1.000 tấn giấy/tháng) về sản phẩm bao bì giấy cho các khách hàng nội thành. Tuy nhiên, các hoạt động sản xuất của công ty gây ra nhiều tác động xấu đối với môi trường. Do đó, việc “Xây dựng một hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 : 2004 tại Công ty TNHH Việt Đức” là hết sức cần thiết, để đảm bảo việc quản lý môi trường tại công ty đạt hiệu quả cao nhất. MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN TĨM TẮT KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP . i NHIỆM VỤ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ iv PHỤ LỤC v CHƯƠNG I MỞ ĐẦU . 1 1.1. GIỚI THIỆU 1 1.1.1. Giới thiệu chung 1 1.1.2. Tính cấp thiết của đề tài . 1 1.2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU . 1 1.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 2 1.4. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 2 1.5. PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 2 CHƯƠNG II TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI . 3 2.1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ MƠI TRƯỜNG THEO BỘ TIÊU CHUẨN ISO 14001: 2004 . 3 2.1.1. Giới thiệu về hệ thống quản lý mơi trường 3 2.1.2. Giới thiệu về ISO 14001 . 3 2.3.1.1. Giới thiệu về ISO 14001 3 2.3.1.2. Lợi ích khi thực hiện ISO 14001 . 4 2.3.1.3. Mơ hình hệ thống quản lý mơi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 4 2.1.3. Giới thiệu về ISO 14001 : 2004 5 2.2. TÌNH HÌNH ÁP DỤNG ISO 14001 TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 5 2.2.1. Tình hình áp dụng ISO 14001 trên Thế Giới . 5 2.2.2. Tình hình áp dụng ISO 14001 ở Việt Nam . 6 2.3. THUẬN LỢI VÀ KHĨ KHĂN TRONG VIỆC ÁP DỤNG ISO 14000 Ở VIỆT NAM 6 2.3.1. Thuận lợi 6 2.3.2.1. Mang lại nhiều lợi ích . 6 2.3.2.2. Được sự hổ trợ từ phía chính phủ và các tổ chức quốc tế 6 2.3.2. Khó khăn 6 2.3.2.1. Chi phí tăng . 6 2.3.2.2. Thiếu nguồn lực và kinh nghiệm thực hiện 8 2.3.2.3. Mạng lưới các cơ quan tư vấn và chứng nhận . 8 CHƯƠNG III TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH VIỆT ĐỨC . 9 3.1 GIỚI THIỆU CHUNG 9 3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công Ty TNHH Việt Đức 9 3.1.2 Vị trí, Quy mô 9 3.1.3 Cơ cấu tổ chức và Nhân sự . 9 3.1.3.1 Cơ cấu tổ chức . 10 3.1.3.2 Chức năng các phòng ban 10 3.2 QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY 10 3.2.1 Nguyên vật liệu, máy móc và trang thiết bị 10 3.2.2 Công nghệ sản xuất . 11 3.3 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY TNHH VIỆT ĐỨC . 12 3.3.1. Nguồn gây ô nhiễm chính 12 3.3.2.1 Khí thải 12 3.3.2.2 Tiếng ồn 13 3.3.2.3 Nước thải . 13 a. Nước thải sản xuất 13 b. Nước thải sinh hoạt . 14 c. Nước mưa chảy tràn 14 3.3.2.4 Chất thải rắn thông thường 14 3.3.2.5 Chất thải nguy hại 15 3.3.2. Hiện trạng quản lý môi trường của công ty tnhh việt đức . 15 3.3.2.1 Biện pháp khống chế khí thải . 15 3.3.2.2 Biện pháp khống chế tiếng ồn 16 3.3.2.3 Biện pháp khống chế nước thải 16 3.3.2.4 Biện pháp khống chế chất thải rắn thông thường . 17 3.3.2.5 Biện pháp khống chế chất thải nguy hại 17 CHƯƠNG IV XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO 14001: 2004 TẠI CÔNG TY TNHH VIỆT ĐỨC. 18 4.1 CÁC YÊU CẦU CHUNG . 18 4.2 CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG 18 4.2.1 Nội dung . 18 4.2.2 Thực hiện . 18 4.2.3 Kiểm tra . 19 4.3 LẬP KẾ HOẠCH 19 4.3.1. Xác định khía cạnh môi trường đáng kể 19 4.3.2. Yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác . 21 4.3.3. Xác định các mục tiêu, chỉ tiêu, xây dựng chương trình quản lý môi trường . 21 4.4 THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU HÀNH 21 4.4.1. Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm và quyền hạn 21 4.4.2. Năng lực đào tạo và nhận thức . 23 4.4.3. Thông tin liên lạc . 24 4.4.4. Tài liệu hệ thống quản lý môi trường 24 4.4.5. Kiểm soát tài liệu 25 4.4.6. Kiểm soát điều hành . 25 4.4.7. Sự chuẩn bị sẵn sàng và đáp ứng tình trạng khẩn cấp . 27 4.5 KIỂM TRA VÀ HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC . 27 4.5.1. Giám sát và đo . 27 4.5.2. Đánh giá mức độ tuân thủ 28 4.5.3. Sự không phù hợp và hành động khắc phục, phòng ngừa 28 4.5.4. Kiểm soát hồ sơ . 28 4.5.5. Đánh giá nội bộ 29 4.6 XEM XÉT CỦA BAN LÃNH ĐẠO 30 CHƯƠNG V KHẢ NĂNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO ISO 14001 : 2004 TẠI CÔNG TY TNHH VIỆT ĐỨC 32 5.1 CÁC YÊU CẦU CHUNG . 32 5.2 CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG 32 5.3 LẬP KẾ HOẠCH 32 5.3.1. Xác định khía cạnh môi trường đáng kể 32 5.3.2. Yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác . 32 5.3.3. Xác định các mục tiêu, chỉ tiêu, xây dựng chương trình quản lý môi trường . 33 5.4 THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU HÀNH 33 5.4.1. Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm và quyền hạn 33 5.4.2. Năng lực đào tạo và nhận thức . 33 5.4.3. Thông tin liên lạc . 33 5.4.4. Tài liệu hệ thống quản lý môi trường 34 5.4.5. Kiểm soát tài liệu 34 5.4.6. Kiểm soát điều hành . 34 5.4.6.1. Thực hiện kiểm soát nguyên vật liệu . 34 5.4.6.2. Thực hiện kiểm soát chất thải 35 a. Thực hiện kiểm soát chất thải rắn 35 b. Thực hiện kiểm kiểm soát khí thải 36 c. Thực hiện kiểm soát nước thải 36 5.4.6.3. Thực hiện kiểm soát hóa chất 36 5.4.7. Sự chuẩn bị sẵn sàng và đáp ứng tình trạng khẩn cấp . 37 5.5 KIỂM TRA VÀ HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC . 37 5.5.1. Giám sát và đo . 37 5.5.1.1. Đối với giám sát và đo bên ngoài thực hiện . 37 5.5.1.2. Đối với giám sát và đo nội bộ . 39 5.5.2. Đánh giá mức độ tuân thủ 39 5.5.3. Sự không phù hợp và hành động khắc phục, phòng ngừa 39 5.5.4. Kiểm soát hồ sơ . 39 5.5.5. Đánh giá nội bộ 39 5.6 XEM XÉT CỦA BAN LÃNH ĐẠO 39 CHƯƠNG VI KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 40 6.1. KẾT LUẬN 40 6.2. KIẾN NGHỊ . 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 41 PHỤ LỤC v1

pdf116 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 4058 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Xây dựng một hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 tại Công ty TNHH Việt Đức, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC NOÂNG LAÂM TP. HOÀ CHÍ MINH KHOA COÂNG NGHEÄ MOÂI TRÖÔØNG TRAÀN THÒ THU BOÅN Teân ñeà taøi: Xaây döïng heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng theo tieâu chuaån ISO 14001 : 2004 taïi Coâng ty TNHH Vieät Ñöùc Luaän vaên kyõ sö Chuyeân ngaønh: Coâng Ngheä Moâi Tröôøng Tp. HCM, 07/2006 BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC NOÂNG LAÂM TP. HOÀ CHÍ MINH KHOA COÂNG NGHEÄ MOÂI TRÖÔØNG Teân ñeà taøi: Xaây döïng heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng theo tieâu chuaån ISO 14001 : 2004 taïi Coâng ty TNHH Vieät Ñöùc Luaän vaên kyõ sö Chuyeân ngaønh: Coâng Ngheä Moâi Tröôøng Giaùo vieân höôùng daãn Sinh vieân thöïc hieän Th.S VUÕ THÒ HOÀNG THUÛY Teân: TRAÀN THÒ THU BOÅN Khoùa: K28 Tp. HCM, 07/2006 MINISTY OF EDUCATION AND TRAINING AGRICULTURE AND FOREN UNIVERSITY EVIROMENTAL TECHNOLYGY Teân ñeà taøi: Building environmental management system ISO 14001 : 2004 at Viet Duc Limited Liability Company Luaän vaên kyõ sö Carreer : Environmental management Techer Student Th.S VU THI HONG THUY Teân: TRAN THI THU BON Khoùa: K28 Tp. HCM, 07/2006 LÔØI CAÛM ÔN Trong thôøi gian thöïc hieän Khoùa Luaän Toát Nghieäp toâi ñaõ nhaän ñöôïc raát nhieàu söï giuùp ñôõ. Tröôùc heát, toâi xin chaân thaønh caûm ôn Ban Giaùm Hieäu, cuøng toaøn theå quyù thaày, coâ trong Khoa Coâng Ngheä Moâi Tröôøng thuoäc Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm, Thaønh Phoá Hoà Chí Minh ñaõ daïy doã vaø truyeàn ñaït cho toâi nhieàu baøi hoïc boå ích vaø quí baùu trong suoát thôøi gian 4 naêm ñaïi hoïc. Tieáp theo, toâi xin caûm ôn saâu saéc ñeán coâ Th.S Vuõ Thò Hoàng Thuûy ñaõ daïy doã, höôùng daãn nhieät tình vaø taïo moïi ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå toâi hoaøn thaønh toát khoaù luaän toát nghieäp naøy. Toâi xin chaân thaønh caûm ôn Ban giaùm ñoác Coâng Ty TNHH Vieät Ñöùc ñaõ cho pheùp toâi thöïc hieän Khoùa Luaän Toát Nghieäp taïi coâng ty. Toâi xin chaân thaønh caûm ôn anh Phaïm Thaùi Hoøa vaø chò Phaïm Thò Vaân, cuøng taát caû caùc anh, chò ôû xöôûng saûn xuaát vaø caùc phoøng ban coù lieân quan thuoäc Coâng ty TNHH Vieät Ñöùc ñaõ giuùp ñôõ nhieät tình trong quaù trình toâi thöïc hieän khoùa luaän naøy. Toâi cuõng xin chaân thaønh caûm ôn baïn Nguyeãn Thò Anh Thöông, caùc baïn lôùp DH02MT cuøng caùc anh chò khoùa tröôùc ñaõ giuùp ñôõ, chia seû cho toâi nhieàu kieán thöùc boå ích. Cuoái cuøng, con xin göûi lôøi tri aân saâu saéc ñeán Cha Meï - Ngöôøi ñaõ sinh thaønh vaø nuoâi döôõng con neân ngöôøi. Xin chaân thaønh caûm ôn ! Boä Giaùo Duïc & Ñaøo Taïo COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM ÑAÏI HOÏC NOÂNG LAÂM TP.HCM Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc KHOA COÂNG NGHEÄ MOÂI TRÖÔØNG = = = oOo= = = ***************** PHIEÁU GIAO NHIEÄM VUÏ KLTN KHOA: COÂNG NGHEÄ MOÂI TRÖÔØNG NGAØNH: COÂNG NGHEÄ MOÂI TRÖÔØNG HOÏ VAØ TEÂN SV: TRAÀN THÒ THU BOÅN ......................... MSSV: 02119071 ....................... KHOÙA HOÏC: 2002 – 2006 1. Teân ñeà taøi: Xaây döïng heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng theo tieâu chuaån ISO 14001 : 2004 taïi Coâng ty TNHH Vieät Ñöùc. 2. Noäi dung KLTN: Tìm hieåu boä tieâu chuaån ISO 14000. ü Tieán trình aùp duïng ISO 14000 trong kieåm soaùt moâi tröôøng taïi doanh nghieäp. ü Toång quan veà hoaït ñoäng saûn xuaát vaø caùc vaán ñeà moâi tröôøng taïi doanh nghieäp. ü Xaây döïng heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng theo ISO 14000 trong ñieàu kieän thöïc teá cuûa Coâng Ty TNHH Vieät Ñöùc. ü Khaû naêng aùp duïng heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng vaøo ñieàu kieän thöïc tieãn cuûa cuûa Coâng Ty TNHH Vieät Ñöùc. ü Keát luaän vaø kieán nghò. 3. Thôøi gian thöïc hieän: Baét ñaàu: 01/04/2006 Keát thuùc: 31/06/2006 4. Hoï teân Giaùo vieân höôùng daãn 1: Th.S Vuõ Thò Hoàng Thuûy Noäi dung vaø yeâu caàu KLTN ñaõ ñöôïc thoâng qua Khoa vaø Boä moân Ngaøy Thaùng Naêm 2006 Ngaøy Thaùng naêm 2006 Ban chuû nhieäm khoa Giaùo Vieân Höôùng Daãn NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. Ngaøy.... thaùng ..... naêm .... 2006 Giaùo vieân höôùng daãn NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN PHAÛN BIEÄN ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. Ngaøy.... thaùng ..... naêm .... 2006 Giaùo vieân phaûn bieän TOÙM TAÉT KHOÙA LUAÄN TOÁT NGHIEÄP Söï phaùt trieån vöôït baäc cuûa neàn khoa hoïc kyõ thuaät tieân tieán vaø söï phaùt trieån nhö vuõ baõo cuûa neàn coâng nghieäp hieän ñaïi nhaèm ñaùp öùng moïi nhu caàu cuûa con ngöôøi ñaõ gaây ra nhieàu thaùch thöùc lôùn cho moâi tröôøng toaøn caàu. Ñoù laø vaán ñeà oâ nhieãm moâi tröôøng traàm troïng. Ñieàu naøy caàn ñöôïc giaûi quyeát moät caùch caáp baùch vaø trieät ñeå treân phaïm vi toaøn caàu. Chính vì vaäy, Toå chöùc Tieâu chuaån Quoác teá (ISO) ñaõ cho ra ñôøi Boä tieâu chuaån quoác teá ISO 14000 - Boä tieâu chuaån quoác teá veà quaûn lyù moâi tröôøng. Ñaây laø coù moät phöông phaùp khoa hoïc toát nhaát ñeå thöïc hieän moät caùch hieäu quaû nhaát coâng taùc quaûn lyù moâi tröôøng. Ngaønh in ñaõ ñoùng goùp quan troïng trong quaù trình phaùt trieån vaên hoùa vaø goùp phaàn thuùc ñaåy söï phaùt trieån cuûa xaõ hoäi. Ñaëc bieät, ngaønh in ra ñôøi ôû Vieät Nam ñoùng goùp moät phaàn khoâng nhoû vaøo quaù trình phaùt trieån, hoaøn thieän chöõ quoác ngöõ, môû mang daân trí, goùp phaàn thuùc ñaåy söï tieán boä cuûa xaõ hoäi. Hieän nay, ngaønh in ôû Vieät Nam ngaøy caøng phaùt trieån maïnh meõ, keùo theo noù laø vaán ñeà oâ nhieãm moâi tröôøng ngaøy caøng trôû neân nghieâm troïng, Nhöng coâng taùc quaûn lyù moâi tröôøng ñoái vôùi ngaønh naøy chöa ñöôïc quan taâm vaø chuù troïng. Vì vaäy, vieäc aùp duïng Boä tieâu chuaån quoác teá ISO 14000 laø heát söùc caàn thieát, nhaèm giuùp cho ngaønh in ôû Vieät Nam phaùt trieån phuø hôïp vôùi xu höôùng thôøi ñaïi - phaùt trieån beàn vöõng. Naém baét ñöôïc nhu caàu caáp baùch ñoù, ñeà taøi taäp trung nghieân cöùu caùc noäi dung vaø yeâu caàu cuûa Boä Tieâu Chuaån quoác teá ISO 14001 : 2004 trong vieäc xaây döïng heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng. Phaân tích vaø ñaùnh giaù vieäc aùp duïng tieâu chuaån ISO 14001 : 2004 taïi moät doanh nghieäp. Töø ñoù, Xaây döïng heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng theo Tieâu Chuaån quoác teá ISO 14001: 2004 taïi moät doanh nghieäp cuï theå. Ñeà taøi naøy thöïc hieän keát hôïp nhieàu phöông phaùp nguyeân cöùu khaùc nhau. Ñoù laø caùc phöông phaùp nghieân cöùu, choïn loïc vaø toång hôïp taøi lieäu lieân quan ñeán ñeà taøi töø caùc nguoàn: nhaø saùch, thö vieän, Internet,… Ñieàu tra khaûo saùt hieän traïng moâi tröôøng taïi Coâng ty TNHH Vieät Ñöùc. Phaân tích khaû naêng aùp duïng cuûa tieâu chuaån ISO 14001 : 2004 taïi Coâng ty TNHH Vieät Ñöùc. Keát quaû laø “Xaây döïng heä thoáng quaûn lyù Moâi Tröôøng theo tieâu chuaån quoác teá ISO 14001: 2004 taïi Coâng Ty TNHH Vieät Ñöùc”. Vôùi keát quaû naøy, toâi hi voïng ñeà taøi seõ giuùp ích cho Coâng ty TNHH Vieät Ñöùc trong coâng taùc baûo veä moâi tröôøng vaø hôn nöõa xaây döïng moät moâ hình heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng theo tieâu chuaån ISO 14001 : 2004 cho caùc doanh nghieäp trong nöôùc. MUÏC LUÏC Trang LÔØI CAÛM ÔN TOÙM TAÉT KHOÙA LUAÄN TOÁT NGHIEÄP ......................................... i NHIEÄM VUÏ KHOÙA LUAÄN TOÁT NGHIEÄP ...................................... ii DANH MUÏC CAÙC BAÛNG .......................................................... iii DANH MUÏC CAÙC HÌNH VEÕ ...................................................... iv PHUÏ LUÏC ................................................................................ v CHÖÔNG I MÔÛ ÑAÀU ..................................................................... 1 1.1. GIÔÙI THIEÄU .................................................................................................................... 1 1.1.1. Giôùi thieäu chung ........................................................................................................ 1 1.1.2. Tính caáp thieát cuûa ñeà taøi ........................................................................................... 1 1.2. MUÏC ÑÍCH NGHIEÂN CÖÙU ........................................................................................... 1 1.3. PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU ................................................................................... 2 1.4. NOÄI DUNG NGHIEÂN CÖÙU ............................................................................................ 2 1.5. PHAÏM VI NGHIEÂN CÖÙU ............................................................................................... 2 CHÖÔNG II TOÅNG QUAN CAÙC VAÁN ÑEÀ COÙ LIEÂN QUAN ÑEÁN ÑEÀ TAØI ........... 3 2.1. TOÅNG QUAN VEÀ HEÄ THOÁNG QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG THEO BOÄ TIEÂU CHUAÅN ISO 14001: 2004 ............................................................... 3 2.1.1. Giôùi thieäu veà heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng ............................................................ 3 2.1.2. Giôùi thieäu veà ISO 14001 ............................................................................................. 3 2.3.1.1. Giôùi thieäu veà ISO 14001 ........................................................................................ 3 2.3.1.2. Lôïi ích khi thöïc hieän ISO 14001 ........................................................................... 4 2.3.1.3. Moâ hình heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng theo tieâu chuaån ISO 14001 ...................... 4 2.1.3. Giôùi thieäu veà ISO 14001 : 2004 .................................................................................. 5 2.2. TÌNH HÌNH AÙP DUÏNG ISO 14001 TREÂN THEÁ GIÔÙI VAØ VIEÄT NAM ...................... 5 2.2.1. Tình hình aùp duïng ISO 14001 treân Theá Giôùi ........................................................... 5 2.2.2. Tình hình aùp duïng ISO 14001 ôû Vieät Nam ............................................................... 6 2.3. THUAÄN LÔÏI VAØ KHOÙ KHAÊN TRONG VIEÄC AÙP DUÏNG ISO 14000 ÔÛ VIEÄT NAM .............................................................................................. 6 2.3.1. Thuaän lôïi .................................................................................................................... 6 2.3.2.1. Mang laïi nhieàu lôïi ích ........................................................................................... 6 2.3.2.2. Ñöôïc söï hoå trôï töø phía chính phuû vaø caùc toå chöùc quoác teá .................................... 6 2.3.2. Khoù khaên .................................................................................................................... 6 2.3.2.1. Chi phí taêng........................................................................................................... 6 2.3.2.2. Thieáu nguoàn löïc vaø kinh nghieäm thöïc hieän.......................................................... 8 2.3.2.3. Maïng löôùi caùc cô quan tö vaán vaø chöùng nhaän ..................................................... 8 CHÖÔNG III TOÅNG QUAN VEÀ COÂNG TY TNHH VIEÄT ÑÖÙC ........... 9 3.1 GIÔÙI THIEÄU CHUNG .................................................................................................... 9 3.1.1 Lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa coâng Ty TNHH Vieät Ñöùc ............................ 9 3.1.2 Vò trí, Quy moâ ............................................................................................................ 9 3.1.3 Cô caáu toå chöùc vaø Nhaân söï ....................................................................................... 9 3.1.3.1 Cô caáu toå chöùc ..................................................................................................... 10 3.1.3.2 Chöùc naêng caùc phoøng ban .................................................................................. 10 3.2 QUY TRÌNH HOAÏT ÑOÄNG SAÛN XUAÁT CUÛA COÂNG TY ........................................ 10 3.2.1 Nguyeân vaät lieäu, maùy moùc vaø trang thieát bò .......................................................... 10 3.2.2 Coâng ngheä saûn xuaát ................................................................................................. 11 3.3 HIEÄN TRAÏNG MOÂI TRÖÔØNG TAÏI COÂNG TY TNHH VIEÄT ÑÖÙC ......................... 12 3.3.1. Nguoàn gaây oâ nhieãm chính ........................................................................................ 12 3.3.2.1 Khí thaûi ................................................................................................................ 12 3.3.2.2 Tieáng oàn .............................................................................................................. 13 3.3.2.3 Nöôùc thaûi ............................................................................................................. 13 a. Nöôùc thaûi saûn xuaát .............................................................................................. 13 b. Nöôùc thaûi sinh hoaït ............................................................................................. 14 c. Nöôùc möa chaûy traøn ............................................................................................ 14 3.3.2.4 Chaát thaûi raén thoâng thöôøng ................................................................................ 14 3.3.2.5 Chaát thaûi nguy haïi .............................................................................................. 15 3.3.2. Hieän traïng quaûn lyù moâi tröôøng cuûa coâng ty tnhh vieät ñöùc ................................... 15 3.3.2.1 Bieän phaùp khoáng cheá khí thaûi ............................................................................. 15 3.3.2.2 Bieän phaùp khoáng cheá tieáng oàn ............................................................................ 16 3.3.2.3 Bieän phaùp khoáng cheá nöôùc thaûi .......................................................................... 16 3.3.2.4 Bieän phaùp khoáng cheá chaát thaûi raén thoâng thöôøng ............................................. 17 3.3.2.5 Bieän phaùp khoáng cheá chaát thaûi nguy haïi ............................................................ 17 CHÖÔNG IV XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG THEO TIEÂU CHUAÅN QUOÁC TEÁ ISO 14001: 2004 TAÏI COÂNG TY TNHH VIEÄT ÑÖÙC. ............................................................................ 18 4.1 CAÙC YEÂU CAÀU CHUNG ............................................................................................. 18 4.2 CHÍNH SAÙCH MOÂI TRÖÔØNG .................................................................................... 18 4.2.1 Noäi dung ................................................................................................................... 18 4.2.2 Thöïc hieän ................................................................................................................. 18 4.2.3 Kieåm tra ................................................................................................................... 19 4.3 LAÄP KEÁ HOAÏCH .......................................................................................................... 19 4.3.1. Xaùc ñònh khía caïnh moâi tröôøng ñaùng keå ................................................................ 19 4.3.2. Yeâu caàu phaùp luaät vaø caùc yeâu caàu khaùc................................................................. 21 4.3.3. Xaùc ñònh caùc muïc tieâu, chæ tieâu, xaây döïng chöông trình quaûn lyù moâi tröôøng ..... 21 4.4 THÖÏC HIEÄN VAØ ÑIEÀU HAØNH.................................................................................... 21 4.4.1. Nguoàn löïc, vai troø, traùch nhieäm vaø quyeàn haïn...................................................... 21 4.4.2. Naêng löïc ñaøo taïo vaø nhaän thöùc ............................................................................... 23 4.4.3. Thoâng tin lieân laïc ..................................................................................................... 24 4.4.4. Taøi lieäu heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng .................................................................... 24 4.4.5. Kieåm soaùt taøi lieäu .................................................................................................... 25 4.4.6. Kieåm soaùt ñieàu haønh ............................................................................................... 25 4.4.7. Söï chuaån bò saün saøng vaø ñaùp öùng tình traïng khaån caáp ......................................... 27 4.5 KIEÅM TRA VAØ HAØNH ÑOÄNG KHAÉC PHUÏC ........................................................... 27 4.5.1. Giaùm saùt vaø ño ......................................................................................................... 27 4.5.2. Ñaùnh giaù möùc ñoä tuaân thuû ...................................................................................... 28 4.5.3. Söï khoâng phuø hôïp vaø haønh ñoäng khaéc phuïc, phoøng ngöøa .................................... 28 4.5.4. Kieåm soaùt hoà sô ....................................................................................................... 28 4.5.5. Ñaùnh giaù noäi boä ........................................................................................................ 29 4.6 XEM XEÙT CUÛA BAN LAÕNH ÑAÏO.............................................................................. 30 CHÖÔNG V KHAÛ NAÊNG AÙP DUÏNG HEÄ THOÁNG QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG THEO ISO 14001 : 2004 TAÏI COÂNG TY TNHH VIEÄT ÑÖÙC ........ 32 5.1 CAÙC YEÂU CAÀU CHUNG ............................................................................................. 32 5.2 CHÍNH SAÙCH MOÂI TRÖÔØNG .................................................................................... 32 5.3 LAÄP KEÁ HOAÏCH .......................................................................................................... 32 5.3.1. Xaùc ñònh khía caïnh moâi tröôøng ñaùng keå ................................................................ 32 5.3.2. Yeâu caàu phaùp luaät vaø caùc yeâu caàu khaùc................................................................. 32 5.3.3. Xaùc ñònh caùc muïc tieâu, chæ tieâu, xaây döïng chöông trình quaûn lyù moâi tröôøng ..... 33 5.4 THÖÏC HIEÄN VAØ ÑIEÀU HAØNH.................................................................................... 33 5.4.1. Nguoàn löïc, vai troø, traùch nhieäm vaø quyeàn haïn...................................................... 33 5.4.2. Naêng löïc ñaøo taïo vaø nhaän thöùc ............................................................................... 33 5.4.3. Thoâng tin lieân laïc ..................................................................................................... 33 5.4.4. Taøi lieäu heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng .................................................................... 34 5.4.5. Kieåm soaùt taøi lieäu .................................................................................................... 34 5.4.6. Kieåm soaùt ñieàu haønh ............................................................................................... 34 5.4.6.1. Thöïc hieän kieåm soaùt nguyeân vaät lieäu ............................................................... 34 5.4.6.2. Thöïc hieän kieåm soaùt chaát thaûi.......................................................................... 35 a. Thöïc hieän kieåm soaùt chaát thaûi raén .................................................................... 35 b. Thöïc hieän kieåm kieåm soaùt khí thaûi .................................................................... 36 c. Thöïc hieän kieåm soaùt nöôùc thaûi .......................................................................... 36 5.4.6.3. Thöïc hieän kieåm soaùt hoùa chaát .......................................................................... 36 5.4.7. Söï chuaån bò saün saøng vaø ñaùp öùng tình traïng khaån caáp ......................................... 37 5.5 KIEÅM TRA VAØ HAØNH ÑOÄNG KHAÉC PHUÏC ........................................................... 37 5.5.1. Giaùm saùt vaø ño ......................................................................................................... 37 5.5.1.1. Ñoái vôùi giaùm saùt vaø ño beân ngoaøi thöïc hieän ..................................................... 37 5.5.1.2. Ñoái vôùi giaùm saùt vaø ño noäi boä ........................................................................... 39 5.5.2. Ñaùnh giaù möùc ñoä tuaân thuû ...................................................................................... 39 5.5.3. Söï khoâng phuø hôïp vaø haønh ñoäng khaéc phuïc, phoøng ngöøa .................................... 39 5.5.4. Kieåm soaùt hoà sô ....................................................................................................... 39 5.5.5. Ñaùnh giaù noäi boä ........................................................................................................ 39 5.6 XEM XEÙT CUÛA BAN LAÕNH ÑAÏO.............................................................................. 39 CHÖÔNG VI KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ .................................. 40 6.1. KEÁT LUAÄN .................................................................................................................... 40 6.2. KIEÁN NGHÒ ................................................................................................................... 40 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO ........................................................... 41 PHUÏ LUÏC .............................................................................. v1 DANH MUÏC CAÙC BAÛNG Trang Baûng 2.1.2.1 Caáu truùc boä tieâu chuaån quoác teá ISO 14001 ........................................................... 3 Baûng 2.2.1 Möôøi quoác gia coù löôïng chöùng chæ ISO 14001 lôùn nhaát ........................................... 4 Baûng 2.3.2.3 Moät soá cô quan chöùng nhaän ISO 14001 taïi Vieät Nam .......................................... 7 Baûng 3.2.1.1 Danh saùch caùc nguyeân vaät lieäu söû duïng trong Coâng ty TNHH Vieät Ñöùc .......... v12 Baûng 3.2.1.2 Danh saùch caùc maùy moùc thieát bò söû duïng trong Coâng ty TNHH Vieät Ñöùc ........ v13 Baûng 3.3.1.1a Ñaëc ñieåm chính cuûa caùc loaïi nhieân lieäu ............................................................ 12 Baûng 3.3.1.1b Phaân tích caùc chæ tieâu khí thaûi taïi Coâng ty TNHH Vieät Ñöùc ............................ 12 Baûng 3.3.1.3a Phaân tích caùc chæ tieâu ntsx taïi Coâng ty TNHH Vieät Ñöùc ................................... 13 Baûng 3.3.1.3b Phaân tích caùc chæ tieâu ntsh taïi Coâng ty TNHH Vieät Ñöùc ................................... 14 Baûng 4.2.3 Ñaùnh giaù thöïc traïng chính saùch moâi tröôøng cuûa Coâng ty TNHH Vieät Ñöùc ......... v14 Baûng 4.3.1.1 Moâ taû khía caïnh moâi tröôøng ............................................................................ v16 Baûng 4.3.1.2 Ñaùnh giaù khía caïnh moâi tröôøng ........................................................................ v16 Baûng 4.3.1.3 Nhaän dieän khía caïnh moâi tröôøng cuûa Coâng ty TNHH Vieät Ñöùc ....................... v17 Baûng 4.3.1.4 Xaùc ñònh khía caïnh moâi tröôøng ñaùng keå coù trong Coâng ty TNHH Vieät Ñöùc .... x20 Baûng 4.3.1.5 Danh saùch caùc kcmt coù trong Coâng ty TNHH Vieät Ñöùc ..................................... 20 Baûng 4.3.2.1 Danh muïc vaên baûn phaùp luaät vaø yeâu caàu khaùc ................................................. v23 Baûng 4.3.2.2 Dieãn giaûi quy trình ñaùp öùng yeâu caàu phaùp luaät vaø caùc yeâu caàu khaùc ................ v28 Baûng 4.3.3 Caùc muïc tieâu, chæ tieâu & xaây döïng chöông trình quaûn lyù moâi tröôøng ................ v29 Baûng 4.4.4 a Danh saùch caùc thuû tuïc moâi tröôøng taïi Coâng ty TNHH Vieät Ñöùc ...................... v34 Baûng 4.4.4b Taøi lieäu heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng cuûa Coâng ty TNHH Vieät Ñöùc ................... 24 Baûng 4.4.6 Dieãn giaûi thöïc hieän quy trình kieåm soaùt ñieàu haønh ................................................ 26 Baûng 4.5.2.a Ñaùnh giaù möùc ñoä tuaân thuû .................................................................................. 29 Baûng 4.5.2.b Ñaùnh giaù möùc ñoä tuaân thuû phaùp luaät ................................................................ v54 Baûng 4.5.5.a Ñaùnh giaù noäi boä .................................................................................................. 30 Baûng 4.5.5.b Höôùng daãn ñaùnh giaù noäi boä HTQLMT.............................................................. v34 DANH MUÏC HÌNH VEÕ Trang Hình 2.1.2.3 Moâ hình heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng iso14001 .................................................... 3 Hình 3.1.1 Giôùi thieäu coâng ty tnhh vieät ñöùc ............................................................................ 8 Hình 3.1.3 Cô caáu toå chöùc cuûa coâng ty tnhh vieät ñöùc .............................................................. 9 Hình 3.2.2 Sô ñoà quy trình coâng ngheä saûn xuaát cuûa coâng ty tnhh vieät ñöùc ........................... 10 Hình 3.3.1 Sô ñoà nguoàn gaây oâ nhieãm chính taïi coâng ty tnhh vieät ñöùc ................................... 11 Hình 3.3.1.1a Khu vöïc ñaët pheãu thu gom buïi giaáy .................................................................. 15 Hình 3.3.1.1b Kieåm tra vieäc baûo oân ñöôøng oáng daãn nhieät loø hôi ............................................ 15 Hình 3.3.1.1c Oáng khoùi loø hôi ................................................................................................. 15 Hình 3.3.1.3a Sô ñoà coâng ngheä ht xlntsx cuûa coâng ty tnhh vieät ñöùc ....................................... 16 Hình 3.3.1.3b Heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi saûn xuaát ................................................................... 16 Hình 3.3.1.3c Beå chöùa nöôùc thaûi sau xöû lyù .............................................................................. 16 Hình 3.3.1.4a Raùc taùi sinh ....................................................................................................... 17 Hình 3.3.1.4b Raùc thaûi boû ....................................................................................................... 17 Hình 3.3.1.5c Raùc nguy haïi ..................................................................................................... 17 Hình 4.3.2 Quy trình ñaùp öùng yeâu caàu phaùp luaät vaø caùc yeâu caàu khaùc .................................. 21 Hình 4.4.1 Cô caáu vaø traùch nhieäm cuûa coâng ty tnhh vieät ñöùc ................................................. 22 Hình 4.4.2 Löu ñoà naêng löïc, ñaøo taïo vaø nhaän thöùc taïi coâng ty tnhh vieät ñöùc ......................... 23 Hình 4.4.6 Quy trình kieåm soaùt ñieàu haønh htqlmt taïi coâng ty tnhh vieät ñöùc ........................... 26 Hình 4.5.3.1 Löu ñoà qui trình thöïc hieän haønh ñoäng khaéc phuïc phoøng ngöøa ............................ 28 Hình 4.5.3.2 Löu ñoà haønh ñoäng khaéc phuïc phoøng ngöøa cuûa coâng ty tnhh vieät ñöùc ................. 28 Hình 4.4.6.a Sô ñoà phaân loaïi raùc taïi nguoàn ........................................................................... v35 Hình 4.4.6.b Quy ñònh khu vöïc vöùc boû raùc ............................................................................ v54 Hình 4.4.6.c Caùc vò trí ño ñaïc caùc chæ tieâu khí thaûi ............................................................... v54 DANH SAÙCH CAÙC PHUÏ LUÏC Trang PHUÏ LUÏC 1.............................................................................................................................. v1 PHUÏ LUÏC 2............................................................................................................................ v10 PHUÏ LUÏC 3............................................................................................................................ v12 PHUÏ LUÏC 4............................................................................................................................ v14 PHU LUÏC 5 ............................................................................................................................ v15 PHUÏ LUÏC 6............................................................................................................................ v24 PHUÏ LUÏC 7............................................................................................................................ v28 PHUÏ LUÏC 8............................................................................................................................ v29 PHUÏ LUÏC 9............................................................................................................................ v33 PHUÏ LUÏC 10 .......................................................................................................................... v34 PHUÏ LUÏC 11 .......................................................................................................................... v35 PHUÏ LUÏC 12 .......................................................................................................................... v41 PHUÏ LUÏC 13 .......................................................................................................................... v43 PHUÏ LUÏC 14 .......................................................................................................................... v47 PHUÏ LUÏC 15 .......................................................................................................................... v54 PHUÏ LUÏC 16 .......................................................................................................................... v59 Xaây Döïng Heä Thoáng Quaûn Lyù Moâi Tröôøng Theo Tieâu Chuaån ISO 14001 : 2004 taïi Coâng ty TNHH Vieät Ñöùc SVTH: TRAÀN THÒ THU BOÅN Trang 1 CHÖÔNG I MÔÛ ÑAÀU 1.1. GIÔÙI THIEÄU 1.1.1. Giôùi thieäu chung Cuøng vôùi söï phaùt trieån vöôït baäc cuûa neàn khoa hoïc kyõ thuaät tieân tieán vaø söï phaùt trieån nhö vuõ baõo cuûa neàn coâng nghieäp hieän ñaïi ñeå ñaùp öùng nhu caàu ngaøy caøng cao cuûa con ngöôøi, keùo theo noù laø caùc vaán ñeà moâi tröôøng vaø taøi nguyeân thieân nhieân ngaøy caøng chòu nhieàu tieâu cöïc nhö: oâ nhieãm moâi tröôøng, söï coá moâi tröôøng, suy giaûm taøi nguyeân, söï thay ñoåi khí haäu toaøn caàu. Ñoù laø haäu quaû cuûa vieäc aùp duïng caùc chính saùch phaùt trieån khoâng thaân thieän vôùi moâi tröôøng. Nöôùc ta ñang trong thôøi kyø coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa. Caùc vaán ñeà moâi tröôøng ngaøy caøng bò oâ nhieãm nguy troïng do vieäc söû duïng taøi nguyeân khoâng hôïp lyù, hieäu quaû. Hôn nöõa, nöôùc ta ñang tieán daàn vaøo con ñöôøng hoäi nhaäp trong neàn kinh teá khu vöïc vaø theá giôùi, phaûi chaáp nhaän nhöõng luaät chung cuûa theá giôùi, trong ñoù coù lieân quan ñeán vaán ñeà baûo veä moâi tröôøng vaø taøi nguyeân. Vieäc aùp duïng caùc Boä tieâu chuaån quoác teá veà moâi tröôøng moät phaàn naøo ñoù giuùp chuùng ta nhaäp deã daøng vaø nhanh choùng. Boä Tieâu Chuaån ISO 14001 laø Boä tieâu chuaån quoác teá veà quaûn lyù moâi tröôøng. Boä tieâu chuaån quoác teá ISO 14001 theå hieän moät phöông phaùp khoa hoïc nhaèm thöïc hieän moät caùch hieäu quaû nhaát coâng taùc quaûn lyù moâi tröôøng. 1.1.2. Tính caáp thieát cuûa ñeà taøi Ngaønh in ñaõ xuaát hieän raát sôùm. Quaù trình phaùt trieån cuûa noù gaén lieàn vôùi lòch söû phaùt trieån cuûa vaên minh nhaân loaïi.Ôû Vieät Nam, söï ra ñôøi cuûa ngaønh in gaén lieàn vôùi lòch söû phaùt trieån cuûa vaên hoùa xaõ hoäi. Noù ñaõ ñoùng goùp quan troïng trong quaù trình phaùt trieån, hoaøn thieän chöõ quoác ngöõ, môû mang daân trí, goùp phaàn thuùc ñaåy söï phaùt trieån cuûa xaõ hoäi. Vôùi söï phaùt trieån maïnh meõ cuûa ngaønh in ñaõ gaây oâ nhieãm moâi tröôøng nghieâm troïng. Tuy nhieân, coâng taùc quaûn lyù moâi tröôøng ñoái vôùi ngaønh naøy chöa ñöôïc chuù troïng. Do ñoù, ñeå nghaønh in phaùt trieån phuø hôïp vôùi xu höôùng thôøi ñaïi - phaùt trieån beàn vöõng, chuùng ta caàn phaûi coù moät phöông phaùp khoa hoïc ñeå tieán haønh moät caùch hieäu quaû coâng taùc quaûn lyù moâi tröôøng. Coâng Ty TNHH Vieät Ñöùc laø moät doanh nghieäp tö nhaân chuyeân saûn xuaát bao bì giaáy ñaõ ñaùp öùng ñöôïc moät nhu caàu raát lôùn (1.000 taán giaáy/thaùng) veà saûn phaåm bao bì giaáy cho caùc khaùch haøng noäi thaønh. Tuy nhieân, caùc hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa coâng ty gaây ra nhieàu taùc ñoäng xaáu ñoái vôùi moâi tröôøng. Do ñoù, vieäc “Xaây döïng moät heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng theo tieâu chuaån ISO 14001 : 2004 taïi Coâng ty TNHH Vieät Ñöùc” laø heát söùc caàn thieát, ñeå ñaûm baûo vieäc quaûn lyù moâi tröôøng taïi coâng ty ñaït hieäu quaû cao nhaát. 1.2. MUÏC ÑÍCH NGHIEÂN CÖÙU Ñeà taøi nghieân cöùu nhaèm muïc ñích: - Nghieân cöùu caùc noäi dung vaø yeâu caàu cuûa Boä Tieâu Chuaån quoác teá ISO 14001: 2004 trong vieäc xaây döïng heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng. - Phaân tích vaø ñaùnh giaù vieäc aùp duïng tieâu chuaån ISO 14001 : 2004 trong vieäc xaây döïng heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng taïi Coâng Ty TNHH Vieät Ñöùc. Töø ñoù, xaây döïng Xaây Döïng Heä Thoáng Quaûn Lyù Moâi Tröôøng Theo Tieâu Chuaån ISO 14001 : 2004 taïi Coâng ty TNHH Vieät Ñöùc SVTH: TRAÀN THÒ THU BOÅN Trang 2 heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng theo Tieâu Chuaån quoác teá ISO 14001: 2004 taïi Coâng Ty TNHH Vieät Ñöùc. 1.3. PHÖÔNG PHAÙP NGUYEÂN CÖÙU Ñeà taøi thöïc hieän keát hôïp nhieàu phöông phaùp khaùc nhau: - Nghieân cöùu, choïn loïc vaø toång hôïp taøi lieäu lieân quan ñeán ñeà taøi töø caùc nguoàn: nhaø saùch, thö vieän, Internet,… - Ñieàu tra khaûo saùt hieän traïng moâi tröôøng taïi Coâng ty TNHH Vieät Ñöùc: ü Quan saùt tröïc tieáp ü Phoûng vaán caùn boä, coâng nhaân trong coâng ty ü Söu taàm vaø keá thöøa coù choïn loïc caùc taøi lieäu coù saün cuûa coâng ty vaø caùc chuyeân ngaønh coù lieân quan… - Phaân tích nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên cuûa caùc doanh nghieäp thöôøng gaëp phaûi trong quaù trình xaây döïng heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng theo tieâu chuaån ISO 14001. 1.4. NOÄI DUNG NGHIEÂN CÖÙU Ñeà taøi taäp trung nghieân cöùu caùc noäi dung sau: - Tieán trình aùp duïng ISO 14000 trong kieåm soaùt moâi tröôøng taïi doanh nghieäp. - Toång quan veà hoaït ñoäng saûn xuaát vaø caùc vaán ñeà moâi tröôøng taïi doanh nghieäp. - Xaây döïng heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng theo ISO 14000 trong ñieàu kieän thöïc teá cuûa Coâng Ty TNHH Vieät Ñöùc. - Khaû naêng aùp duïng heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng vaøo ñieàu kieän thöïc tieãn cuûa cuûa Coâng Ty TNHH Vieät Ñöùc. 1.5. PHAÏM VI NGHIEÂN CÖÙU Ñeà taøi chæ taäp trung nghieân nghieân cöùu xaây döïng heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng theo Tieâu Chuaån quoác teá ISO 14001: 2004 taïi Coâng Ty TNHH Vieät Ñöùc. Thôøi gian thöïc hieän baét ñaàu töø 01/04/2006 ñeán ngaøy 31/06/2006. Xaây Döïng Heä Thoáng Quaûn Lyù Moâi Tröôøng Theo Tieâu Chuaån ISO 14001 : 2004 taïi Coâng ty TNHH Vieät Ñöùc SVTH: TRAÀN THÒ THU BOÅN Trang 3 CHÖÔNG II TOÅNG QUAN CAÙC VAÁN ÑEÀ LIEÂN QUAN ÑEÁN ÑEÀ TAØI 2.1. TOÅNG QUAN VEÀ HEÄ THOÁNG QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG THEO BOÄ TIEÂU CHUAÅN ISO 14001: 2004 2.1.1. Giôùi thieäu veà heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng Heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng EMS (Environmental Management System) laø moät phaàn cuûa heä thoáng quaûn lyù chung bao goàm cô caáu toå chöùc, caùc hoaït ñoäng laäp keá hoaïch, traùch nhieäm, qui taéc, thuû tuïc, quaù trình vaø nguoàn löïc ñeå xaây döïng vaø thöïc hieän, xem xeùt vaø duy trì chính saùch moâi tröôøng. Moät heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng: nhaèm giuùp moät toå chöùc kieåm soaùt caùc hoaït ñoäng vaø caùc quy trình gaây ra hoaëc coù theå gaây ra nhöõng taùc ñoäng moâi tröôøng nhaèm laøm giaûm thieåu nhöõng taùc ñoäng tôùi moâi tröôøng do hoaït ñoäng cuûa toå chöùc gaây ra. Nhöõng Heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng (HTQLMT) lieân quan raát chaët cheõ ñeán nhöõng Heä thoâng quaûn lyù chaát löôïng (HTQLCL - QMSs). Chuùng laø nhöõng cô cheá cung caáp cho moät chu trình heä thoáng caûi thieän khoâng ngöøng. 2.1.2. Giôùi thieäu veà tieâu chuaån ISO 14001 2.1.2.1. Giôùi thieäu veà ISO 14001 Tieâu chuaån ISO 14001 laø chöùng nhaän ñaàu tieân trong HTQLMT. Tieâu chuaån ISO 14001 laø tieâu chuaån mang tính chaát töï nguyeän vaø ñöôïc trieån khai bôûi Toå chöùc Tieâu chuaån Quoác teá (ISO). Tieâu chuaån ISO 14001 nhaém tôùi khaû naêng coù theå aùp duïng ñöôïc cho taát caû caùc loaïi hình toå chöùc vaø ñeå thích nghi vôùi caùc ñieàu kieän veà ñòa lyù, vaên hoùa vaø xaõ hoäi khaùc nhau. Muïc tieâu chung cuûa caû tieâu chuaån ISO 14001 vaø caùc loaïi tieâu chuaån khaùc trong taäp hôïp boä tieâu chuaån ISO 14000 laø nhaèm hoã trôï vieäc baûo veä moâi tröôøng vaø ngaên ngöøa oâ nhieãm trong söï hoøa hôïp vôùi nhöõng nhu caàu kinh teá xaõ hoäi. ISO 14001 öùng duïng cho baát cöù toå chöùc naøo mong muoán caûi thieän vaø minh chöùng hieän traïng moâi tröôøng cuûa ñôn vò mình cho caùc toå chöùc khaùc thoâng qua söï hieän höõu cuûa moät HTQLMT ñöôïc chöùng nhaän. Tieâu chuaån ISO 14001 seõ giuùp cho moïi toå chöùc xöû lyù caùc vaán ñeà moâi tröôøng moät caùch heä thoáng vaø do ñoù seõ caûi thieän ñöôïc taùc ñoäng ñoái vôùi moâi tröôøng. Caáu truùc boä tieâu chuaån ISO 14000 bao goàm hai nhoùm tieâu chuaån bao goàm : - Nhoùm tieâu chuaån ñaùnh giaù toå chöùc. - Nhoùm tieâu chuaån ñaùnh giaù saûn phaåm vaø quy trình. Xaây Döïng Heä Thoáng Quaûn Lyù Moâi Tröôøng Theo Tieâu Chuaån ISO 14001 : 2004 taïi Coâng ty TNHH Vieät Ñöùc SVTH: TRAÀN THÒ THU BOÅN Trang 4 Baûng 2.1.2.1 Caáu Truùc Boä Tieâu Chuaån Quoác Teá ISO 14001 TIEÂU CHUAÅN ISO 14000 ÑAÙNH GIAÙ TOÅ CHÖÙC ÑAÙNH GIAÙ SAÛN PHAÅM VAØ QUI TRÌNH Heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng (EMS) Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng (EPE ) Kieåm ñònh moâi tröôøng (EA) Ñaùnh giaù voøng ñôøi saûn phaåm (LCA) Caáp nhaõn moâi tröôøng (EL) Khía caïnh moâi tröôøng trong caùc tieâu chuaån saûn phaåm (EAPS ) ISO 14001 ISO 14004 ISO 14009 ISO 14031 ISO 14032 ISO 14010 ISO 14011 ISO 14012 ISO 14015 ISO 14040 ISO 14041 ISO 14042 ISO 14043 ISO 14047 ISO 14048 ISO 14049 ISO 14020 ISO 14021 ISO 14022 ISO 14023 ISO 14024 ISO 14062 ISO GL64 2.1.2.2. Lôïi ích khi thöïc hieän ISO 14001 - Tieát kieäm nguyeân lieäu vaø naêng löôïng. - Giaûm thieåu caùc ruûi ro veà moâi tröôøng. - Taêng cao hieäu quaû hoaït ñoäng moâi tröôøng. - Ñaùp öùng caùc yeâu caàu phaùp luaät. - Naâng cao hình aûnh cuûa doanh nghieäp. - Taêng khaû naêng caïnh tranh treân thò tröôøng. - Naâng cao lôïi nhuaän. 2.1.2.3. Moâ hình heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng 14001 P D A C Haønh ñoäng Xem xeùt laõnh ñaïo Keá hoaïch Chính saùch & hoaïch ñònh Kieåm tra Kieåm tra Thöïc hieän Thöïc hieän & ñieàu haønh Thôøi gian Ñaùnh giaù Heä thoáng Xaây Döïng Heä Thoáng Quaûn Lyù Moâi Tröôøng Theo Tieâu Chuaån ISO 14001 : 2004 taïi Coâng ty TNHH Vieät Ñöùc SVTH: TRAÀN THÒ THU BOÅN Trang 5 2.1.3. Giôùi thieäu veà ISO 14001 : 2004 Tieâu chuaån ISO 14001 : 1996 trong boä tieâu chuaån ISO 14000 ñöôïc ban haønh laàn ñaàu vaøo naêm 1996. Sau 8 naêm aùp daïng, tieâu chueån ñaõ boäc loä nhöõng ñieåm maïnh, ñieåm yeáu vaø caàn ñöôïc söûa ñoåi, chænh lyù cho phuø hôïp vôùi tình hình thöïc teá cuûa toå chöùc. Do ñoù phieân baûn môùi tieâu chuaån ISO 14001 : 2004 ñöôïc ban haønh ngaøy 15/11/2004 vôùi nhöõng caûi tieán môùi nhö: laøm roõ theâm moät soá yeâu caàu, gia taêng tính töông thích vôùi tieâu chuaån ISO 9000 : 2000. ISO 14001 : 2004 töông töï nhö ISO 14001 : 1996, nhöng coù theâm moät soá yeâu caàu môùi, moät soá thay ñoåi chuû choát coù theå aûnh höôûng ñaùng keå ñeán moät soá khaùch haøng. Noäi dung Boä tieâu chuaån ISO 14001 : 2004 (Xem chi tieát Phuï Luïc 1). 2.2. TÌNH HÌNH AÙP DUÏNG ISO 14000 TREÂN THEÁ GIÔÙI VAØ VIEÄT NAM 2.2.1. Tình hình aùp duïng ISO 14000 treân Theá Giôùi Theo keát quaû ñieàu tra thöôøng nieân ñöôïc Toå chöùc Tieåu chuaån hoùa quoác teá ISO baét ñaàu tieán haønh töø thaùng gieâng naêm 1993 ñaõ ñöa ra chæ soá veà tình hình aùp duïng caùc tieâu chuaån veà vieäc chöùng chæ ISO 14001 treân theá giôùi nhö sau : - Tyû leä taêng cuûa soá löôïng chöùng chæ ISO 14001 ñöôïc caáp trong naêm 2003 ñöôïc coi lôùn nhaát trong voøng 9 cuoäc ñieàu tra maø ISO tieán haønh ñoái vôùi tieâu chuaån quaûn lyù heä thoáng moâi tröôøng naøy. - Ñeán cuoái thaùng 12 naêm 2003, coù ít nhaát 66.070 chöùng chæ ISO 14001 ñaõ ñöôïc 113 quoác gia vaø neàn kinh teá aùp duïng. - Toång soá naêm 2003 cao hôn 16.621 chöùng chæ (+34%) so vôùi naêm 2002 (vôùi 49 449 chöùng chæ ôû 117 quoác gia vaø neàn kinh teá). Baûng 2.2.1 Möôøi quoác gia nhaän chöùng chæ ISO 14000 nhieàu nhaát treân Theá giôùi STT Quoác gia Soá löôïng 1. Nhaät Baûn 13416 2. Vöông Quoác Anh 5460 3. Trung Quoác 5064 4. Taây Ban Nha 4860 5. Ñöùc 4144 6. Myõ 3553 7. Thuïy Ñieån 3404 8. Italia 3066 9. Phaùp 2344 10. Haøn Quoác 1495 (Nguoàn thoâng tin töø trang Web ngaøy 24/06/06 Xaây Döïng Heä Thoáng Quaûn Lyù Moâi Tröôøng Theo Tieâu Chuaån ISO 14001 : 2004 taïi Coâng ty TNHH Vieät Ñöùc SVTH: TRAÀN THÒ THU BOÅN Trang 6 2.2.2. Tình hình aùp duïng ISO 14000 ôû Vieät Nam Vieät Nam hieän nay (ñeán ngaøy 25/04/2006) môùi chæ coù 113 chöùng chæ ISO 14000 ñöôïc caáp, ñöùng thöù 6 trong khu vöïc ASEAN, nhöng thaáp hôn nhieàu so vôùi caùc nöôùc xeáp treân (xem chi tieát töø trang Web cuûa Trung taâm naêng suaát Vieät Nam ). 2.3. THUAÄN LÔÏI VAØ KHOÙ KHAÊN TRONG VIEÄC AÙP DUÏNG ISO 14000 ÔÛ VIEÄT NAM 2.3.1. Thuaän lôïi 2.3.2.1. Mang laïi nhieàu lôïi ích Vieäc aùp duïng ISO 14000 coù theå mang laïi nhieàu lôïi ích (xem phaàn 2.1.2.2, muïc 2.1.2) 2.3.2.2. Ñöôïc söï hoå trôï töø phía chính phuû vaø caùc toå chöùc quoác teá Theo ñònh höôùng phaùt trieån beàn vöõng cuûa Thuû töôùng chính phuû, chieán löôïc baûo veä moâi tröôøng trong saûn xuaát ñeán naêm 2010 laø 80% caùc doanh nghieäp trong nöôùc ñaït chöùng chæ ISO 14000. Beânh caïnh ñoù, nhieàu ñôn vò trong caû nöôùc ñaõ vaø ñang tröïc tieáp tham gia vaøo vieäc quaûng baù, höôùng daãn aùp duïng caùc heä thoáng naøy trong caùc doanh nghieäp thoâng qua ñaøo taïo, tö vaán hay cung caáp thoâng tin, caùc Chi cuïc Tieâu chuaån ño löôøng chaát löôïng taïi ñòa phöông cuõng tham gia moät caùch tích cöïc trong quaù trình naøy. Ngoaøi caùc döï aùn nguyeân cöùu nhö : Heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng (EMS) - Ñaùnh giaù vaø chöùng nhaän ISO 14001 cho SME taïi Thaùi Lan, Vieät Nam, Philipine, vaø Indonesia do Ñöùc taøi trôï. Keát quaû döï aùn laø naâng cao nhaän thöùc veà giaûm thieåu oâ nhieãm cho caùc doanh nghieäp Vieät Nam; Xaây döïng naêng löïc veà HTQLMT theo ISO 14000 cho hôn 200 doanh nghieäp trong caùc lónh vöïc maï ñieän, deät may vaø caùc ngaønh cheá bieán thöïc phaåm; Hoã trôï caùc doanh nghieäp xaây döïng vaø trieån khai HTQLMT theo Boä tieâu chuaån ISO 14000. 2.3.2. Khoù khaên 2.3.2.1. Chi phí taêng Caùc chuyeân gia ñeàu nhaát trí laø vieäc tuaân thuû theo caùc yeâu caàu cuûa Boä tieâu chuaån ISO 14000 noùi chung seõ raát toán keùm cho caùc doanh nghieäp. Caùc chi phí lieân quan goàm coù 3 loaïi nhö sau: v Chi phí cho vieäc xaây döïng vaø duy trì moät heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng. Nhöõng chi phí cho vieäc xaây döïng HTQLMT seõ caàn ñeán cho caùc nhaân vieân cuûa doanh nghieäp. Nhöõng chi phí naøy chuû yeáu laø nhöõng chi phí noäi boä cuûa doanh nghieäp vaø nhö vôùi ISO 9000, noù ñöôïc xaùc ñònh baèng chi phí thôøi gian cuûa coâng nhaân. Tuy nhieân caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû seõ caàn ñeán söï trôï giuùp töø beân ngoaøi ñeå xaây döïng moät HTQLMT vaø do ñoù coøn chòu caùc chi phí töø beân ngoaøi. Vieäc thöïc hieän vaø duy trì moät HTQLMT seõ keùo theo moät quaù trính tö lieäu hoùa raát phöùc taïp vaø toán keùm thôøi gian. Kinh nghieäm vôùi ISO 9000 ñaõ cho thaáy khi caùc taøi lieäu caåm nang ñaõ xaây döïng vaø caùc nhaân vieân ñaõ quen vôùi thuaät ngöõ cuûa ISO, thì vieäc tö lieäu hoùa coù theå maát ít thôøi gian hôn trong giai ñoaïn ñaàu. Xaây Döïng Heä Thoáng Quaûn Lyù Moâi Tröôøng Theo Tieâu Chuaån ISO 14001 : 2004 taïi Coâng ty TNHH Vieät Ñöùc SVTH: TRAÀN THÒ THU BOÅN Trang 7 Vieäc thöïc hieän ISO 14001 nhìn chung seõ khoâng ñoøi hoûi trang thieát bò coâng ngheä khaùc nhau, vì tieâu chuaån aùp duïng cho HTQLMT chöù khoâng phaûi laø chæ tieâu hoaït ñoäng. Tuy nhieân yeâu caàu veà “caûi tieán lieân tuïc” coù theå caàn ñeán sau ñoù. Neáu moät doanh nghieäp chuaån bò caûi thieän lieân tuïc thì seõ phaûi giaûm vaø thay theá ñaàu vaøo vaø ñi theo caùc thaønh töï coâng ngheä môùi. v Chi phí tö vaán. Moät doanh nghieäp caàn ñaêng kyù HTQLMT ñaït theo tieâu chuaån ISO 14001 thì caàn phaûi thöïc hieän ñaùnh giaù nghieâm khaéc caùc thuû tuïc vaø xaùc ñònh laø noù coù ñaùp öùng ñöôïc caùc yeâu caàu cuûa tieâu chuaån ISO 14001 khoâng? Ñeå traùnh vieäc nôi ñaêng kyù tuyeân boá laø khoâng tuaân thuû, caùc coâng ty coù theå thueâ caùc chuyeân gia tö vaán ñeå giuùp hoï thöïc hieän HTQLMT. Ñoái vôùi caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû neáu heä thoáng ñaõ ñöôïc xaây döïng nhôø söï hoã trôï cuûa moät soá coâng ty laøm tö vaán coù kinh nghieäm, nôi ñaêng kyù coù theå cho raèng vieäc thöïc hieän ñoù laø hôïp lyù hôn. Kinh nghieäm vôùi vieäc aùp duïng HTQLCL theo tieâu chuaån ISO 9001 cho thaáy caùc chi phí tö vaán laø raát lôùn. Caùc coâng ty tö vaán cho raèng caùc chi phí cho ISO 14000 seõ cao hôn raát nhieàu so vôùi ISO 9000 vì noù caàn ñeán chuyeân gia tö vaán coù trình ñoä chuyeân moân cao hôn. v Chi phí cho vieäc ñaêng kyù vôùi beân thöù ba. Kinh nghieäm vôùi vieäc aùp duïng HTQLCL theo tieâu chuaån ISO 9001 cho thaáy laø gaàn 20% chi phí tuaân thuû theo tieâu chuaån laø chi phí cho vieäc ñaêng kyù beân thöù ba. Trong tröôøng hôïp vieäc ñaêng kyù ke

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfXây dựng một hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 - 2004 tại Công ty TNHH Việt Đức.pdf
Luận văn liên quan