1 số vấn đề về tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây dựng công trình giao thông 874

LỜI MỞ ĐẦU Trong những năm gần đây, cùng với sự đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, hệ thống cơ sở hạ tầng của nước ta đã có sự phát triển vượt bậc. Đóng góp đáng kể cho sự phát triển đất nước. Thành công của ngành xây dựng cơ bản trong những năm qua đã tạo tiền đề không nhỏ thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Với đặc điểm nổi bật của ngành xây dựng cơ bản là vốn đầu tư lớn, thời gian thi công kéo dài, qua nhiều khâu nên vấn đề đặt ra là làm sao phải quản lý tốt, có hiệu quả đồng thời khắc phục tình trạng thất thoát, lãng phí trong quá trình sản xuất, giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp. Để giải quyết được vấn đề trên, mỗi doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp xây lắp nói riêng cần có thông tin phục vụ cho quản lý, sản xuất kinh doanh. Trong đó đặc biệt là các thông tin về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Do vậy, hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm là một trong những công cụ rất hữu hiệu. Chi phí sản xuất được ngày hợp một cách chính xác kết hợp với việc tính đầy đủ giá thành sản phẩm sẽ làm lành mạnh hoá các quan hệ kinh tế tài chính trong doanh nghiệp, góp phần tích cực vào việc sử dụng hiệu quả các nguồn đầu tư. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, qua thời gian thực ngày tại công ty xây dựng công trình giao thông 874, được sự giúp đỡ của thầy giáo Vũ Đăng Dư cùng các cán bộ phòng kế toán tài vụ công ty, em đã đi sâu vào nghiên cứu công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm phục vụ cho quản lý sản xuất kinh doanh tại công ty với đề tài “Một số vấn đề về tổ chức hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty XDCTGT 874”. Ngoài phần mở đầu, phần kết luận , mục lục và danh mục tài liệu tham khảo nội dung chuyên đề tốt nghiệp này gồm 3chương . Chương 1: Lý luận chung về hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong nền kinh tế thị trường. Chương 2: Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty XDCTGT 874. Chương 3: Một số vấn đề mang tính giải pháp hoàn thiện việc tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công XDCTGT 874.

doc58 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1612 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu 1 số vấn đề về tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây dựng công trình giao thông 874, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
iao cho ®éi tr­ëng ®éi x©y dùng tr¶ l­¬ng theo hîp ®ång thuª ngoµi .) . -§èi víi lao ®éng thuª ngoµi. Do ®Æc ®iÓm s¶n suÊt cña c«ng ty cã ®Æc thï cña ngµnh x©y l¾p lµ c¸c c«ng tr×nh mang tÝnh ®¬n chiÕc vµ ph©n bæ trªn nhiÒu l·nh thænªn ®iÒu kiÖn di chuyÓn c¸c yÕu tè s¶n xuÊt trong ®ã cã yÕu tè lao ®éng lµ rÊt phøc t¹p .§Ó kh¾c phôc ®­îc khã kh¨n nµy ngoµi lao ®éng trong biªn chÕ c« ng ty cßn tiÕn hµnh thuª lao ®éng bªn ngoµi (t¹i ®Þa ph­¬ng n¬i cã c«ng tr×nh) .Ph­¬nng thøc nµy cã ­u ®iÓm lµ gi¶m ®­îc chi phÝ di chuyÓn lao ®éng cho c«ng ty , ®ßi sèng sinnh ho¹t cña c«nh nh©n thuËn lîi h¬n .§èi víi nh÷ng lùc l­îng lao ®éng nµy c«ng ty giao cho ®éi tr­ëng vµ tæ tr­ëng cña c¸c déi qu¶n lý, tr¶ l­¬ng theo h×nh thøc kho¸n . MÆc dï c«ng ty giao cho c¸c ®éi nh­ng tr­íc khi thuª nh©n c«ng ngoµi th× c¸c ®éi ph¶i tÝnh to¸n cô thÓ c«ng viÖc , ®¬n gi¸ , thêi gian thuª Trong hîp ®ång lµm kho¸n (hîp ®ång kinh tÕ ) ph¶i ghi râ sè l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh, ®¬n gi¸ cho mét khèi l­înh s¶n phÈm hoµn thµnh v¸ sè tiÒn l­¬ng ®­îc h­ëng theo khèi l­îng s¶n phÈm lµm ra . §éi tr­ëng cã tr¸ch nhiÖm ®«n ®èc c«ng nh©n trong ®éi thùc hiÖn c«ng viÖc ®­îc giao , ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é ,yªu cÇu kü thuËt ®ång thêi theo dâi t×nh h×nh lao ®éng cña c«ng nh©n lµm c¨n cø cho viÖc thanh to¸n l­¬ng sau nµy . B¶ng chÊm c«ng vµ hîp ®ång lao ®éng ®èi víi c«ng viÖc giao kho¸n cña ®éi s¶n xuÊt lµ c¬ së ban ®©ï ®Ó chia l­¬ng cho ng­êi lao ®éng hµng th¸ng . Khi c«ng viÖc hoµn thµnh déi tr­ëng cïng víi ®¹i diÖn phßng kÕ ho¹ch tiÕp thÞ kiÓm tra vµ l©pi biªn b¶n nghiÖm thu khèi l­îng .Sau khi kÕt thóc c«ng viÖc ph¶i cã biªn b¶n thanh lý hîp ®ßng, ®ång thêi lµm giÊy ®Ò nghÞ thanh lý hîp ®ång vµ lµm giÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n göi lªn phßng kÕ ho¹c lµm c¬ së ®Ó thanh to¸n . MÉu 04 c«ng ty XDCTGT874 §éi XD sè 06 hîp ®ång thuª lao ®éng H«m nay ngµy 7 th¸ng 03 n¨m 2001 chóng t«i gåm : §¹i diÖn bªn A : ¤ng Lª ngäc Vinh §éi tr­ëng ®éi XD sè 6 §Þa chØ: C«ng ty XDCDGT874 §¹i diÖn bªn B : ¤ng NguyÔn tiÕn Dòng Tæ tr­ëng tæ lao ®éng §Þa chØ: §· cïng nhau giao c«nng viÖc víi néi dung sau: STT Néi dung c«ng viÖc ®v tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ T¹m tÝnh 1 Xóc c¸t lªn ph­¬ng tiÖn m3 150 4000 600.000 2 §ãng bÊc thÊm m3 110 2000 220.000 3 §¾p ®ª ng¨n n­íc m3 140 3000 420.000 Céng 1.240.000 §¹i diªn bªn A §¹i diÖn bªn B X¸c ®Þnh cña ®Þa ph­¬ng n¬i thuª lao ®éng. Sau khi khèi l­îng c«ng viÖc ®­îc hoµn thµnh hai bªn tiÕn hµnh nghiÖm thu khèi l­îng . MÉu 05 C«ng ty XDCTGT874 §éi XD sè 06 biªn b¶n nghiÖm thu khèi l­îng C¨n cø vµo néi dung hîp ®ång thuª lao ®éng ký ngµy 7 th¸ng 03 n¨m 2001 Bªn A : ¤ng Lª ngäc Vinh §éi tr­ëng ®éi XD sè 6 §Þa chØ C«ng ty XDCDGT874 Bªn B : ¤ng NguyÔn tiÕn Dòng Tæ tr­ëng tæ lao ®éng §Þa chØ h«m nay ngµy 29 th¸ng 03 n¨m 2001 hai bªn tiÕn hµnh nghiÖm thu khèi l­îng víi néi dung sau : STT Néi dung c«ng viÖc §V tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ T¹m tÝnh 1 Xóc c¸t lªn ph­¬ng tiÖn m3 150 4000 600.000 2 §ãng bÊc thÊm m3 110 2000 220.000 3 §¾p ®ª ng¨n n­íc m3 140 3000 420.000 Céng 1.240.000 Hai bªn thèng nhÊt nghiÖm thu khèi l­îng trªn vµ thanh to¸n ngay 100% tæng gi¸ trÞ lµ : 1.240.000, ®. B»ng ch÷: (Mét triÖu hai tr¨m bèn m­¬i ngh×n ®ång ch½n ) §¹i diÖn bªn A Kü thuËt §¹i diÖn bªn B Sau khi biªn b¶n nghiÖm thu khèi l­îng thuª ngoµi do ®éi tr­ëng c«ng tr×nh göi lªn phßng tæ chøc c¸n bé lao ®éng tiÒn l­¬ng. Phßng tæ chøc c¸n bé tiÒn l­¬ng sau khi xem xÐt tÝnh hîp ph¸p hîp lÖ göi sang phßng tµi chÝnh kÕ to¸n lµm c¬ së cho kÕ to¸n h¹ch to¸n chi phÝ vµ thanh to¸n l­¬ng c«ng nh©n, kÕ to¸n tiÒn l­¬ng dùa vµo biªn b¶n nghiÖm thu khèi l­îng ®i vµo b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH. §Õn kú thanh to¸n khi thanh to¸n tiÒn l­¬ng cho c«ng nh©n thuª ngoµi , kÕ to¸n lËp phiÕu chi vµ thanh to¸n tiÒn l­¬ng cho c¸c ®éi. Víi b¶ng trªn kÕ to¸n ghi vµo sæ theo ®Þnh kho¶n : Nî TK 334 : 1240.000. Cã TK 111: 1240.000 -§èi víi c«ng nh©n trong c«ng ty. L­¬ng cña lao ®éng trong c«ng ty bao gåm l­¬ng tr¶ theo thêi gian vµ l­¬ng tr¶ theo s¶n phÈm . + L­¬ng tr¶ theo thêi gian ®­îc ¸p dông ®èi vãi c«ng nh©n trong biªn chÕ cã tay nghÒ cao ®Ó t¹o nªn yÕu tè kü thuËt vµ mü thuËt cña c«ng tr×nh . +L­¬ng ph¶i tr¶ theo s¶n phÈm ®­îc ¸p dông ®èi víi bé phËn tr­ùc tiÕp thi c«ng c«ng tr×nh , ¸p dông víi nh÷ng c«ng viÖc coã ®Þnh møc tiªu hao nh©n c«ng . Chøng tõ ban ®Çu ®Ó h¹ch to¸n l­¬ng theo s¶n phÈm lµ c¸c hîp ®ång giao kho¸n , biªn b¶n thanh lý hîp ®ång , biªn b¶n nghiÖm thu khèi l­îng . MÉu 06 . C«ng ty XDCTGT 874 Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éi XD Sè 06 §éc lËp- tù do-h¹nh phóc hîp ®ång lµm kho¸n H«m nay ngµy 02 th¸ng 03 n¨m 2001, Chóng t«i gåm : 1. ¤ng Lª ngäc Vinh Chøc vô §éi tr­ëng 2.¤ng NguyÔn V¨n Thµnh Chøc vô Tæ tr­ëng tæ lµm ®­êng 3. ¤ng Chu V¨n Th­îc Chøc vô KÕ to¸n ®éi §· cïng nhau thèng nhÊt giao kho¸ncho tè khèi l­îng c«ng viÖc nh­ sau : STT Néi dung c«ng viÖc §¬n vÞ tÝnh Khèi l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1. 2. 3. Bèc ®¸ r¶i nÒn H¹ cèng Xóc ®Êt m3 m m3 1.500 500 505 10.000 15.000 5.000 15.000.000 7.500.000 2.525.000 Céng 25.025.000 Yªu cÇu thi c«ng ph¶i ®¶m b¶o ®óng yªu cÇu kü thuËt . §¹i diÖn tæ kÕ to¸n ®éi ®«Þ tr­ëng Sau khi c«ng viÖc hoµn thµnh hai bªn tiÕn hµnh nghiÖm thu khèi l­îng : MÉu 07 C«ng ty XDCTGT . §éi XDsè 06 . biªn b¶n nhgiÖm thu khèi l­îng C¨n cø vµo hîp ®ång lµm kho¸n ký ngµy02 th¸ng 03 n¨m 2001 Chóng t«i gåm : 1. ¤ng Lª ngäc Vinh Chøc vô §éi tr­ëng 2.¤ng NguyÔn V¨n Thµnh Chøc vô Tæ tr­ëng tæ lµm ®­êng 3. ¤ng Chu V¨n Th­îc Chøc vô KÕ to¸n ®éi H«m nay ngµy 28 th¸ng 3 n¨m 2001 hai bªn tiÕn hµnh nghiÖm thu khèi l­îng c«ng viÖc nh­ sau: STT Néi dung c«ng viÖc §¬n vÞ tÝnh Khèi l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1. 2. 3. Bèc ®¸ r¶i nÒn H¹ cèng Xóc ®Êt m3 m m3 1.500 500 505 10.000 15.000 5.000 15.000.000 7.500.000 2.525.000 Céng 25.025.000 Hai bªn tiÕn hµnh nghiÖm thu khèi l­îng trªn vµ thanh to¸n ngay víi tæng sè tiÕn lµ : 25.025.000 ( hai m­¬i n¨m triÖu kh«ng tr¨m hai m­¬i n¨m ngh×n ®ång ch½n ). Cuèi th¸ng kÕ to¸n ®éi ngµy hîp c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Õn chi phÝ nh©n c«ng cña ®éi tõ ®ã lªn b¶ng kª chi phÝ nh©n c«ng . B¶ng II.5 C«ng ty XDCTGT8 §éi XD sè 10 B¶NG K£ CHI PHÝ NH¢N C¤NG Th¸ng 03 n¨m 2001 §èi t­îng : C«ng tr×nh c¶ng Dung QuÊt STT Néi dung Sè hiÖu chøng tõ Thµnh tiÒn TK 622 TK623 TK627 1 C«ng nh©n thuª ngoµi -Thuª xóc c¸t lªn ph­¬ng tiÖn. -§ãng bÊc thÊm . -§¾p ®ª ng¨n n­íc . -Hîp ®ång kinh tÕ ngµy 7/3/2001. -Biªn b¶n nghiÖm thu khèi l­îng ngµy 29/12/2001 1.240.000 600.000 220.000 420.000 2 C«ng nh©n trong c«ng ty. -Bèc ®¸ rµi nÒn . -H¹ cèng . -Xóc ®Êt . Hîp ®ång kinh tÕ ngµy 2/ 3/ 2001. - Biªn b¶n nghiÖm thu khèi l­îng ngµy. 28/12/2001. 25.025.000 15.000.000 7.500.000 2.525.000 3 L­¬ng c«ng nh©n l¸i m¸y B¶ng thanh to¸n l­¬ng ngµy 30/03. 2.345.000 4 TiÒn l­¬ng bé phËn qu¶n lý ®éi . B¶ng thanh to¸n l­¬ng ngµy 30/03. 9.145.500 Céng 27.025.000 2.345.000 9.145.500 Trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh thi c«ng c«ng tr×nh, c¨n cø vµo khèi l­îng cx«ng viÖc ®· hoµn thµnh c¸c ®éi xin t¹m øng ®Ó chi tr¶ cho c«ng nh©n . Hµng th¸ng kÕ to¸n ®éi tiÕn hµnh chÊm c«ng vµ chia l­¬ng cho c«ng nh©n theo b¶nh thanh to¸n l­¬ng . Sau ®ã ®Þnh kú c¸c ®éi ngµy hîp chøng tõ vÒ phßng kÕ to¸n ®Ó thanh to¸n . Phßng kÕ to¸n kiÓm tra chøng tõ vµ thanh to¸n gi¶m nî cho c¸c ®éi theo ®Þnh kho¶n : Nî TK 334 Cã TK 141 Cuèi th¸ng c¨n cø vµo sè liÖu trªn b¶ng thanh to¸n l­¬ng vµ tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt , nh©qn viªn qu¶n lý ®éi kÕ to¸n ghi vµo b¶nh ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH theo ®Þnh kho¶n : Nî TK 622 Cã TK 338 Víi 2% KPC§ vµ 2% BHYT ®Õn cuèi quý c«ng ty c¨n cø vµo tæng sè l­¬ng th¸ng mµ c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ nh©n viªn qu¶n lý ®éi trÝch 2% vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. §èi víi 5% BHXH vµ 1% BHYT mµ c«ng nh©n ph¶i nép thØ ®Òu thu qua l­¬ng . §èi víi c«ng nh©n s¶n xuÊt th× c¸c ®éi tù thu vµ nép vÒ c«ng ty kÕ to¸n ®iÞnh kho¶n : Nî TK 111 Cã TK 338 Cuèi th¸ng c¨n cø vµo chøng tõ trÝch nép BHXH (15%),KPC§ ,BHYT ( 2% nÕu lµ cuèi quý)kÕ to¸n hµnh lËp b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH. B¶ng II.6 Tæng c«ng ty XDCTGT8. C«ng ty XDCTGT 874 b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ bhxh Th¸ng 03 n¨m 2001 §èi t­îng : c«ng tr×ng ®­êng Hå ChÝ Minh §¬n vÞ : 1.000 ® Ghi Nî C¸c TK TK 334 -Ph¶i tr¶ CNV TK 338 –Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c Tæng Céng L­¬ng k k Céng CãTK 334 KP C§ (2%) BHXH (15%) BH YT (2%) Céng cã TK338 TK622 L®trong c«ng ty -L ®éng thuª ng 25.785 1 240 25.785 1 240 515,7 24,8 3867,75 515,7 4899,15 24,8 30684,15 1264,8 Céng 27025 27.025 540,5 3867,75 515,7 4923,95 31948,95 TK 623 Lg CN l¸i m¸y 2.345 2.345 46,9 351,750 46,9 445,55 2.790,55 TK 627 Lg CN qlý ®éi 9145,5 9145,5 182,91 1.371,825 182,9 1.737,645 10.883,145 TCéng 38.515,5 7.107,145 45.622,645 Qua b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH c¨n cø vµo sè ph¸t sinh bªn cãTK334, TK338 ®èi øng víi bªn nî TK 622®Î ghi cho phï hîp , kÕ to¸n ghi . Nî TK 622 Cã TK 334 Cã TK 338 Cuèi th¸ng c¨n cø vµo chøng tõ cã lتn quan ®Ó ghi vµo chøng tõ ghi sæ vµ sæ c¸i TK622. Toµn bé chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp®­îc ngµy hîp trªn TK622 ®Õn cuèi kú kÕ to¸n míi tiÕn hµnh t«ngr hîp vµ kÕt chuyÓn sang bªn nî TK 154 ®Ó tÝnh gi¸ thµnh theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 154 Cã TK 622 B¶ng II.7 Tæng c«ng ty XDCTGT8 C«ng ty XDCTGT874 chøng tõ ghi sæ Ngµy 30 th¸ng 03 n¨m 2001 §èi t­îng : C«ng tr×nh c¶ng Dung QuÊt Sè 100 TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi Kho¶n Sè tiÒn Nî Cã Nî Cã Thanh to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng 622 623 627 334 338 334 338 334 338 31.948.950 2.790.550 10.883.145 27.025.000 4.923.950 2.345.000 445.550 9.145.500 1.737.645 Céng 45.622.645 45.622.645 KÌm theo . . . chøng tõ gèc Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (ký ,hä tªn) ( ký ,hä tªn ) B¶ng II.8 Tæng c«ng ty XDCTGT 8 C«ng ty XDCTGT 874 sæ chi tiÕt tk 622 Quý I n¨m 2001 §èi t­îng : C«ng tr×nh c¶ng Dung QuÊt Chøng tõ TrÝch yÕu TK ®èi øng Sè tiÒn Sè ngµy Nî Cã 62 70 28/1 27/2 -TiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n ph¶i trÝch theo l­¬ng cña s¶n xuÊt trùc tiÕp th¸ng 1. TiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt th¸ng 2. 334 338 334 338 28.450.000 5.050.950 26.980.000 4.560.110 100 101 30/3 31/3 TiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n ph¶i trÝch theo l­¬ng cña s¶n xuÊt trùc tiÕp th¸ng 3 -KÕt chuyÓn vÒ CPXS. Céng 334 338 154 27.025.000 4.923.950 96.990.010 96.990.010 96.990.010 ng­êi lËp kÕ to¸n tr­ëng B¶ng II.9 Tæng c«ng ty XDCTGT8 C«ng ty XD c«ng tr×nh 874 sæ c¸i TK 622 Quý I n¨m 2001 §èi t­îng : C«nng tr×nh c¶ng Dung QuÊt chøng tõ TrÝch yÕu TK §¦ Sè tiÒn Sè ngµy Nî Cã 101 116 125 ....... 142 31/3 30/3 30/3 ......... 31/3 L­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng c«ng nh©n Ct c¶ng Dung QuÊt . L­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng c«ng nh©n Ct ®­êng Hå ChÝ Minh. L­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng c«ng nh©n Ct quèc lé 18B -Lµo . ....................................... KÕt chuyÓn CPNCTT vÒ CPSXC 334,338 334,338 334,338 96.990.010 110.850.000 120.586.000 990.852.450. Céng 990.852.450 990.852.450 Qua ®ã ta thÊy qu¸ tr×nh h¹ch to¸nchi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cña c«ng ty 874 t­¬ng ®èi chÆt chÏ vµ hîp lý . C¸ch kho¸n c«ng viÖc ®Õn tõng ®éi s¶n xuÊt®¶m b¶o g¾n chÆt chi phÝ tiÒn l­¬ng cho c«ng nh©n s¶n xuÊ t­¬ng øng víi khèi l­îng x©y l¾p cña c«ng ty thu l¹i. §iÒu nµy cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi doanh nhgiÖp x©y l¾pvÒ ph¹m vi ho¹t ®éng ph©n t¸n, diÔn ra chñ yÕu ë ngoµi trêi nªn viÖc kiÓm tra gi¸m s¸t lao ®éng tr¶ l­¬ng theo h×nh thøc thêi gian lµ phøc t¹p , kh«ng cã hiÖu qu¶ .ViÖc qu¶n lý nh­ vËy ®¶m b¶o c«ng tr×nh hoµn thµnh tiÕn ®é ®óng theo yªu cÇu ®Æt ra . 3. kÕ to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng LÜnh vùc ho¹t ®éng chñ yÕu cña c«ng tylµ x©y dùng c¸c cong tr×nh giao th«ng .Do ®ã c«ng ty ®· sö dông phÇn lín thiÕt bÞ m¸y mãc phôc vô thi c«ng .§ång thêi m¸y mãc thiÕt bÞ còng lµ nh©n tè quan träng gióp c«ng ty t¨n n¨ng suÊt lao ®éng ®Èy nhanh tiÕn ®é thi c«ng , h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ n©ng coa chÊt l­înh c«ng tr×nh. Chi phÝ m¸y thi c«ng cña c«ng ty XDCTGT874 gåm : -TiÒn hîp ®ång thuª m¸y M¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng cña c«ng ty ®­îc qu¶n lý t¹i phßng xe m¸y thiÕt bÞ . c¸c ®éi x©y dùng tuú thuéc vµo chøc n¨ng s¶n xuÊt khi cãnhu cÇu vÒ m¸y thi c«ng th× ®éi tr­ëng ®éi s¶n xuÊtph¶i tho¶ thuËn víi phßng kÕ ho¹ch dù to¸n ®Ó ký hîp ®ång thuª m¸y thi c«ng víi c«ng ty . MÉu 06 C«ng ty XDCTGT874 §éi XD sè 06. hîp ®ång thuª m¸y H«m nay ngµy 01 th¸ng 03 n¨m 2001. Chóng t«i gåm. 1. ¤ng: Ng« Quang TÝnh Tr­ëng phßng vËt t­ 2. ¤ng: Lª Ngäc Vinh §éi tr­êng ®éi x©y dùng sè 06 . Hai bªn ®· tho¶ thuËn víi néi dung c«nng viÖc nh­ sau : - §éi x©y dùng sè 06 thuª m¸y lu rung Y58A c«ng xuÊt 15-20 ca . -Thî m¸y l¸i chÝnh : Chu Quang TuÊn . -Thêi gian: tõ ngµy 1- 10 th¸ng 03 n¨m 20010. -§¬n gi¸ 500.000®/ca . - Thµnh tiÒn 500.000 x 7 =3.500.000 (®) -T×nh tr¹ng xe vÈn cßn ho¹t ®éng tèt . Theo hîp ®ång nµy c¸c ®éi x©y dùng ph¶i tr¶ c«ng ty sè tiÒn ghi tronghîp ®ång , l­¬ng c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y , tù ®ps øng nhu cÇu nhiªn liÖu vËt liÖu phô ch¹y m¸y thi c«ng . §èi v«øi c«ng ty c¸c hîp ®ång thuª m¸y cña c¸c déi x©y dùng lµ c¨n cø ®Ó ph©n bæ c¸c chi phÝ chung vÒ m¸y thi c«ng cho c«ng tr×nh . Cuèi th¸ng kÕ to¸n ®éi tËp hîp c¸c chøng tõ vµ göi lªn phßng TC-KT cña c«ng ty , kÕ to¸n sÏ tiÕn hµnh lËp b¶ng tËp hîp chi phÝ thuª m¸y cho tõng c«ng tr×nh . B¶ng II .10 C«ng ty XDCTGT 874 §éi XD sè 06 . B¶ng tËp hîp chi phÝ thuª m¸y . Th¸ng 03 n¨m 2001. §èi t­îng C«ng tr×nh c¶ng Dung QuÊt STT Tªn thiÕt bÞ Sè ca §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 2 3 Lu Rung Y58A . M¸y Xóc 3320 . M¸y San D557 . 7 8 6 500.000 250.000 250.000 3.500.000 2.000.000 1.500.000 Céng 7.000.000 Khi x¸ ®Þng ®­îc tæng sè tiÒn thuª m¸y cho tõng c«ng tr×nh kÕ to¸n tiÕn hµnh gji chøng tõ ghi sæ : B¶ng II.11 Tæng C«ng Ty XDCTGT8. C«ng ty XDCTGT 874. Chøng tõ ghi sæ. Ngµy 29 th¸ng 03 n¨m 2001 §èi t­îng : C«ng tr×nh c¶ng Dung QuÊt Sè 145 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Nî Cã Nî Cã Tr¶ tiÒn hîp ®ång thuª m¸y thi c«ng 621 331 7.000.000 7.000.000 Céng 7.000.000 7.000.000 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng -Chi phÝ c«ng nh©n l¸i m¸y : gåm l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng .Kho¶n nµy c¸c ®éi x©y dùng thuª m¸y ph¶i tr¶ , cuèi th¸ng göi lªn c«ng ty kÌm theo b¶ng thanh to¸n l­¬ng ®Ó kÕ to¸n cña c«ng ty h¹ch to¸n vµo chi phÝ . -Chi phÝ khÊu hao m¸y thi c«ng : Hiªn nay C«ng ty ®ang thùc hiÖn trÝch khÊu hao theo quyÕt ®Þnh sè 166/199/Q§-BTC ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 1999 . Theo quyÕt ®Þng nµy th× c¨n cø vµo tuæi thä kü thuËt cña m¸y , theo ­íc tÝnh cña tµi s¶n mµ kÕ to¸n ®¨ng ký víi c¬ quan tµi chÝnh thêi gian sñ dông cña nã.§Çu th¸ng c¨n cø vµo b¶ng trÝch khÊu hao c«ng ty lËp cho mäi tµi s¶n cè ®Þnh ®· ®¨ng ký vãi c¬ quan tµi chÝnh trùc tiÕp qu¶n lý , kÕ to¸n TSC§ th«ng b¸o sè khÊu hao vµ trÝch tr­íc söa ch÷a lín m¸y thi c«ng cho tõng lo¹i xe m¸y ( viÖc trÝch tr­íc söa ch÷a m¸y thi c«ng lµ bao nhiªu phô thuéc vµo nhu cÇu söa ch÷a MTC trong tõng th¸ng , tõng ®éi . KÕ to¸n ®éi ph©n bæ chi phÝ khÊu hao vµ trÝch tr­íc söa ch÷a lín m¸y thi c«ng theo nguyªn t¾c m¸y thi c«ng dïng cho c«ng tr×nh nµo th× tÝnh cho c«ng tr×nh ®ã theo tiªu thøc ph©n bæ sau : Chi phÝ m¸y thi c«ng A Møc khÊu hao trong Sè ca MTC phôc vô c«ng tr×nh B ph©n bæ cho c«ng tr×nh B = th¸ng m¸y thi c«ng A x Sè ca MTC phôc vô trong th¸ng C¨n cø vµo sè ca m¸y thùc tÕ vµ møc khÊu hao c¸c thiÕt bÞ kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao. B¶ng II.12 Tæng C«ng ty XDCTGT8 C«ng ty XDCTGT 874. TrÝch : b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh Th¸ng 03 nn¨m 2001 ®v :1.000.000 ST T Tªn thiÕt bÞ Tû lÖ (%) Toµn ®éi TK 623 TK627 TK335 NG KH c¶ng DQ céng c¶ng DQ céng c¶ng DQ céng I M¸y thi c«ng M¸y Lu . M¸y Xóc . M¸y San . ................... 12,5 10 11,1 250 300 350 2,604 2,5 3,238 2,604 2,5 3,238 2,604 2,5 3,238 1,25 1,5 1.75 II Nhµ C öa. 10 10. Tæng céng 13 13 13 10 10 4,016298 4,016298 Theo b¶ng trÝch vµ ph©n bæ khÊu hao trong th¸ng 03 n¨m 2001 ta thÊy khÊu hao m¸y thi c«ng ®­îc tÝnh vµo chi phÝ m¸y thi c«ng cña c«ng tr×nh c¶ng Dung QuÊt lµ : Nî 623 :17.016.298 Cã TK 214 :13.000.000 Cã TK 335 : 4.016.298 KhÊu hao m¸y thi c«ng vµ trÝch tr­íc chi phÝ söa ch÷a lín thuéc chi phÝ m¸y thi c«ng vµ c¸c chøng tõ liªn quan ®Õn cuèi th¸ng sÏ ®­îc kÓ to¸n ®éi tËp hîp göi lªn phßng KT-TC cña c«ng ty lµm c¨n cø ®Î vµo chøng tõ ghi sæ . MÉu 08 tæng c«ng ty XDctgt8. §éi xd sè 06 chøng tõ ghi sæ ngµy 30 th¸ng 03 n¨m 2001 §èi t­îng :C«ng tr×nh c¶ng Dung QuÊt . Sè 150 STT TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè TiÒn Nî Cã Nî Cã 1. 2. Chi phÝ m¸y thi c«ng. -Chi phÝ KH m¸y thi c«ng Chi phÝ trÝch tr­íc . KhÊu hao TSC§ . 623 627 214 335 214 17.016.298 10.000.000 13.000.000 4.016.298 10.000.000 Céng 27.016.298 27.016.298 ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng C¨n cø vµo c¸c chøng tõ ghi sæ kÕ to¸n tiÕn hµnh vµo sæ chi tiÕt TK 623 , sæ c¸i TK 623 . B¶ng II. 12. Tæng C«ng ty xdctgt8. c«ng ty xdctgt874 . sæ chi tiÕt TK 623 Quý I n¨m 2001 Chøng tõ TrÝch yÕu TK §¦ Sè tiÒn S N Nî Cã 45 62 55 56 56 54 70 71 72 72 90 100 145 150 150 151 27/1 30/1 30/1 30/1 30/1 27/2 27/2 27/2 27/2 28/2 30/3 29/3 30/3 30/3 30/3 31/3 Chi phÝ m¸y thi c«ng th¸ng 1 -Nhiªn liÖu sö dung m¸y . -L­¬ng,c¸c kho¶n trÝch cña l¸i m¸y -Chi phÝ thuª m¸y thi c«ng -KhÊu hao m¸y thi c«ng . -Chi phÝ söa ch÷a lín m¸y thi c«ng. Chi phÝ m¸y thi c«ng th¸ng 2 -Nhiªn liÖu sö dung m¸y . -L­¬ng,c¸c kho¶n trÝch cña l¸i m¸y -Chi phÝ thuª m¸y thi c«ng -KhÊu hao m¸y thi c«ng . -Chi phÝ söa ch÷a lín m¸y thi c«ng. Chi phÝ m¸y thi c«ng th¸ng 3 -Nhiªn liÖu sö dung m¸y . -L­¬ng,c¸c kho¶n trÝch cña l¸i m¸y -Chi phÝ thuª m¸y thi c«ng -KhÊu hao m¸y thi c«ng . -Chi phÝ söa ch÷a lín m¸y thi c«ng KÕt chuyÓn CPMTC vÒ CPSXKD 141 334,338 141 214 335 141 334,338 141 214 335 141 334,338 141 214 335 154 50.950.000 31.540.000 3.060.000 7.000.000 7.500.000 1.850.000 50.360.000 32.450.000 2.950.000 5.000.000 7.980.000 1.980.000 61.346.848 34.540.000 2.790.550 7.000.000 13.000.000 4.016.298 162.656.848 Céng 162.656.848 162.656.848 B¶ng II.13 Tæng c«ng ty XDCTGT 8 C«ng ty XDCTGT874 Sæ c¸i tµi kho¶n 623 Quý I n¨m 2001 Chøng tõ TrÝch yÕu TK §¦ Sè TiÒn Sè Ngµy Nî Cã 151 181 215 ...... 243 31/3 31/3 31/3 ........ 31/3 Chi phÝ m¸y thi c«ng c«ng tr×nh c¶ngDung QuÊt . Chi phÝ m¸y thi c«ng c«ng tr×nh ®­êng Hå Chi Minh. Chi phÝ m¸y thi c«ng c«ng tr×nh ®­êng 18B –Lµo ....................................... KÕ chuyÕn chi phÝ m¸y thi c«ng sang CPSXKD 141 141 141 154 162.656.848 180.560.000 172.654.000 2.550.460.000 Céng 2.550.460.000 2.550.460.000 Qu¸ tr×nh h¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng ë c«ng ty nh­ vËy lµ t­¬ng ®èi chÆt chÏ. H¹n chÕ ®­îc tèi thiÓu nh÷ng chi phÝ cho sö dông m¸y thi c«ng . 4 h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung §Ó thi c«ng hoµn thµnh ®­îc c«ng tr×nhngoµi c¸c chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp chi phÝ m¸y thi s«ng c«ng ty cßn ph¶i chÞu c¸c kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt cã cã tÝnh chÊt chung liªn quan tíi nhiÒu c«ng tr×nh kh¸c nhau . V× cã nh÷ng chi phÝ cã thÓ ngµy hîp trùc tiÕp cho tõng c«ng tr×nh cñng cã nh÷ng kho¶n môc chi phÝ kh«ng thÓ ngµy hîp trùc tiÕp cho tõng c«ng tr×nh mµ ph¶i tiÕn hµnh ngµy hîp chung cho toµn c«ng ty råi míi ph©n bæ theo tiªu thøc hîp lý cho c¸c ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh vµo cuèi kú h¹ch to¸n .Nh÷ng chi phÝ nµy gäi chung lµ chi phÝ s¶n xuÊt chung vµ ®­îc h¹ch to¸n vµo TK627. ë c«ng ty 874 TK 627 gåm : 4.1 Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý ®éi c«ng tr×nh. Chi phÝ nµy gåm : L­¬ng chÝnh , c¸c kho¶n phô cÊp BHXH,BHYT,KPC§ cña c«ng nh©n viªn qu¶n lý ®éi (®éi tr­ëng , nh©n viªn kü thuËy , khÕ to¸n , thñ kho ®éi c«ng tr×nh ). Hµng th¸ng ®éi tr­ëng theo dçi thêi gian xÕp lo¹i lao ®éngcho tõng nh©n viªn trªn b¶nh chÊm c«ng.ViÖc tÝnh to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp ,XHXH do phßng tæ chøc c¸n bé tiÕn l­¬ng tiÕn hµnh sau ®ã chuyÓn sang phßng, kÕ to¸n phßng kÕ to¸n sÏ lËp b¶ng thanh to¸n l­¬ng vµ vµ phô cÊp cho tõng bé phËn qu¶n lý gi¸n tiÕp c«ng tr×nh . VÝ dô trong thµng 12 n¨m 2000toµn bé tiÒn l­¬ng cña bé ph©bn gi¸n tiÕp c«ng t×nh c¶ng dung quÊt trªn b¶ng thanh to¸n l­¬ng vµ BHXHlµ 10.883.145® .Sau ®ã sè liÖu nµy ®­îc chuyÕn sanhg TK 627 theo ®Þnh kho¶n . Nî TK 627 : 10.883.145 Cã TK 334 : 9.154.500 Cã TK 338 : 1.737.645 §èi víi c¸c c«ng tr×nh kh¸c còng t­¬ng tù nh­ vËy. 4.2 Chi phÝ dÞch vô b»ng tiÒn. Lo¹i chi phÝ nµy båm : Chi phÝ giao dÞch tiÕp kh¸ch , ®iÖn n­íc , vµ c¸c chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn . ChiphÝ ph¸t sinh cho c«ng tr×nh nµo th× h¹c to¸n cho c«nh tr×nh ®ã. §ång thêi sè liÖu ®­îc ph¶n ¸nh lªn TK 627 theo ®Þnh kho¶n : Nî TK 627 Cã TK ( c¸c TK liªn quan). Cô thÓ trong th¸ng 03 n¨m 2001 c«ng tr×nh C¶ng Dung QuÊt cã nh÷ng chi phÝ dÞch vô b»ng tiÒn nh­ sau : B¶ng II.14 C«ng ty XDCTGT874 §éi XD sè 06 b¶ng kª chi phÝ Thµng 03 n¨m 2001. §èi t­îng : C«ng tr×nh C¶ng Dung QuÊt Néi dung Ghi Nî TK 627 , Ghi cã c¸c TK Ghi chó 111 112 1 ,TiÒn ®iÖn dïng cho s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t. 2, Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c ( l¸n tr¹i , thuª nhµ ë...) 3,TiÒn ®iÖn tho¹i 1.450.000 4.545.000 6.450.000 céng 7.900.000 6.450.000 B¶ng II15 C«ng ty XDCTGT874. §éi XD sè 06 chøng tõ ghi sæ ngµy 30/3 n¨m 2001 §èi t­îng C«ng tr×nh C¶ng Dung QuÊt Sè 180 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè TiÒn Nî Cã Nî Cã Thang to¸n chi phÝ dÞch vô b»ng tiÒn 627 111 112 14.350.000 7.900.000 6.450.000 Céng 14.350.000 14.350.000 B¶ng II.16 Tæng c«ng ty XDCTGT 8 . C«ng ty XDCTGT874 . TrÝch : Sæ chi tiÕt tµi kho¶n 627 Quý I n¨m 2001 §èi t­îng : C«ng tr×nh C¶ng Dung QuÊt . Chøng tõ. TrÝch yÕu. TK §¦ Sè tiÒn. Sè Ngµy Nî Cã 45 62 56 66 54 70 72 85 90 100 150 180 181 29/1 28/1 30/1 30/1 28/2 27/2 28/2 27/2 30/3 29/3 30/3 30/3 31/3 Chi phÝ s¶n xuÊt chung th¸ng1 -NhiªnliÖu cña xe ®i c«ng tr×nh. -L­¬ng,c¸c kho¶n trÝch cña NVQL -KhÊu hao TSC§ . -Chi phÝ dÞch vô b»ng tiÒn . Chi phÝ s¶n xuÊt chung th¸ng2 -Nhiªn liÖu cña xe ®i c«ng tr×nh. -L­¬ng, c¸c kho¶n trÝch cña NVQL -KhÊu hao TSC§ . -Chi phÝ dÞch vô b»ng tiÒn . Chi phÝ s¶n xuÊt chung th¸ng 3. -Nhiªn liÖu cña xe ®i c«ng tr×nh. -L­¬ng,c¸c kho¶n trÝch cña NVQL. -KhÊu hao TSC§ . -Chi phÝ dÞch vô b»ng tiÒn -KÕt chuyÓn CP SXC vÒ CP SXKD 141 334,338 214 141 141 334,338 214 141 141 334,338 214 141 154 40.010.000 4.500.000 10.950.000 11.000.000 13.560.000 38.850.000 4.900.000 11.000.000 10.500.000 12.450.000 41.133.145 5.900.000 10.883.145 10.000.000 14.350.000 119.993.145 Céng 119.993.145 119.993.145 B¶ng II.17 Tæng c«ng ty XDCTGT 8 . C«ng ty XDCTGT874 . TrÝch : Sæ c¸i tµi kho¶n 627 Quý I n¨m 2001 Chøng tõ. TrÝch yÕu TK §¦ Sè tiÒn Sè Ngµy Nî Cã 181 215 215 ...... 241 31/3 31/3 31/3 ......... 31/3 Chi phÝ s¶n xuÊt chung c«ng tr×nh c¶ng Dung QuÊt . Chi phÝ s¶n xuÊt chung c«ng tr×nh ®­êng Hå ChÝ Minh. Chi phÝ s¶n xuÊt chung c«ng tr×nh ®­êng 18B Lµo . ........................................... KÕt chuyÒn chi phÝ s¶n xuÊt chung vÒ chi phÝ SXKD 141 141 141 154 119.993.145 90.850.000 80.540.000 850.650.000 Céng 850.650.000 850.650.000 Riªng®èi víi chi phÝ thiÖt h¹i trong s¶n xuÊt , theo chÕ ®é kÕ to¸n cò ®­îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ s¶n xuÊt lµm t¨ng gi¸ thµnh s¶n phÈm nh­ng theo quy ®iÞnh cña chÕ ®é hiÖn th× ko¶n thiÖt h¹i ph¸ ®i lµm l¹i liªn quan ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt ®· ngµy hùp ®­îc trong kú th× ®­îc lo¹i ra khái chi phÝ s¶n xuÊt vµ kh«ng tÝnh vµo gi¸ thµnh theo ®Þnh kho¶n : Nî TK 821 Cã TK 621, 622, 627 Trong thùc tÕ th× c«ng ty XDCTGT874 kh«ng tån t¹i c¸c chi phÝ nµy do c«ng ty qu¶n lý chÆt chÏ vÕ thêi gian , chÊt l­îng lao ®éngcña c«ng nh©n tõng ®éi x©y dùng nªn kh«ng ph¸t sinhviÖc ph¸ ®i lµm l¹i. V .h¹chto¸n ngµy hîp chi phÝ ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty XDCTGT874 1. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang Do ®Æc ®iÓm cña nghµnh x©y dùng c¬ b¶n lµ cã khèi l­îng c«ng viÖc lín , kÕt cÊu phøc t¹p , thêi gian thi c«ng dµi... ®ång thêi ®Ó phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý, yªu cÇu kÕ to¸n nªn viÖc ®¸nh gi¸ tõng s¶n phÈm dë dang cña c«ng ty®­îc tiÕn hµnh lµ hµnh quý.Gi¸ thµnh s¶n phÈm dë dang phô thuéc vµo ph­¬ng thøc thanh to¸n khèi l­îng c«mg t¸c x©y l¾p hoµn thµnh gi÷a hai bªn . NÕu quy ®Þnh thanh to¸n s¶n phÈm x©y dùng khi hoµn thµnh theo ®iÓm dõng kü thuËt hîp lý th× s¶n phÈm dë dang lµ khèi l­îng ch­a ®¹t tíi ®iÓm dõng kü thuËt hîp lý ®· quy ®Þnh vµ ®­îc tÝnh theo chi phÝ thùc tÕ trªn c¬ së ph©n bæ chi phÝ thùc tÕ cña c«ng tr×nh ®ã cho c¸c dai ®o¹n . NÕu quy ®Þnh thanh to¸n chi phÝ x©y dùng sau khi hoµn thµnh toµn bé th× s¶n phÈm dë dang lµ tæng chi phÝ s¶n xuÊt tõ khi khëi c«ng ®Õn cuèi th¸ng ®ã. ë c«ng ty XDCTGT 874 c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh dë dang ®­îc thùc hiÖn theo ®iÓm dõng kü thuËt hîp lý . Dùa vµo biªn b¶n nghiÖm thu khèi l­îng c«ng tr×nh hoµn thµnh, cuèi mçi quý kinh tÕ gi¸ thµnh x¸c ®Þnh khèi l­îng dë dang lµ khèi l­îng x©y l¾p ch­a ®¹t ®Õn ®iÓm dõng kü thuËt hîp lý ®Ó tÝnh ra gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cuèi kú. Cuèi mçi quý kÕ to¸n tÝnh ra gi¸ thµnh thùc tÕ s¶n phÈm hoµn thµnh ghi vµo sæ c¸i tµi kho¶n 623 theo ®Þnh kho¶n : Nî 623 Cã tµi kho¶n 154 Trªn c¬ së ®ã kÕ to¸n tæng hîp b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh theo tõng quý ®ång thêi kÕ to¸n gi¸ thµnh dùa vµo ®ã ®Ó lËp biÓu tÝnh gi¸ thµnh chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh . LÊy c«ng tr×nh ¶ng Dung QuÊt lµm vÝ dô ®Õn quý I n¨m 2001chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang ®Çu kú lµ : 300.450.850(®) chi phÝ ph¸t xinh trong kú 1.449.205.003(®).chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cuèi kú lµ: 0. Gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh c«ng tr×nh = 300.450.850 + 1.449.205.003- 0=1.749.655.853 C¶ng Dung QuÊt 2. H¹ch to¸n ngµy hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó tÝnh gi¸ thµnh. §Õn cuèi quý kÕ to¸n tiÕn hµnh kÕt chuyÓn vµ ph©n bæ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt t¹p hîp trªn TK 621,TK622, TK627 sang bªn Nî TK154 phôc vô cho viÖc tÝnh gi¸ thµh cña tõng quý, sè kÕt chuyÓn nµy ®­îc ghi vµo sæ c¸i TK621, TK622 ,TK627vµ TK154 (th¸ng cuèi quý ) theo c¸c ®Þnh kho¶n sau : -KÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu ngµy hîp ®­îc trong quý Nî TK154. Cã TK621 -KÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu ngµy hîp ®­ëc trong quý Nî TK154 Cã TK622 - KÕt chuyÓn chi phÝ m¸y thi c«ng ngµy hîp ®­îc trong quý Nî TK154 Cã TK623 -KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung ngµy hîp ®­îc trong quý Nî TK154 Cã TK627 Tõ c¸c b¶n ngµy hîp chi phÝ , c¸c chøng tõ nghi sæ vµ sæ c¸i tµi kho¶n kÕ to¸n tiÕn hµnh tæng hîp sè liÖu ®Ó táng hîp chi phÝ trong th¸ng vµ trong quý B¶ng II Tæng C«ng Ty XDCTGT8. C«ng ty XDCTGT874 TrÝch : b¶ng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt Quý I n¨m 2001. Tªn c«ng tr×nh Nguyªn vËt liÖu TT Nh©n c«ng trùc tiÕp Chi phÝ sö dông m¸y Chi phÝ SXC Céng C¶ng Dung QuÊt . §­êng Hå ChÝ Minh . §­êng 18 B¸c Lµo . ................ 1.069.565.000 1.559.760.000 1.450.760.000 ....................... 96.990.010 110.850.000 120.586.000 .................... 162.656.848 180.560.000 172.654.000 ....................... 119.993.145 90.850.000 80.540.000 1.449.205.003 1.942.020.000 1.824.540.000 Céng 7.540.650.000 990.852.450 2.550.460.000 850.650.000 11.932.612.450 Hµng quý c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao kÕ to¸n tÝnh ra gi¸ thµnh s¸n phÈm x©y dùng c¬ b¶n hoµn thµnh. Gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh c«ng tr×nh = 300.450.850 + 1.449.205.003- 0 =1.749.655.853 C¶ng Dung QuÊt vµ ghi sæ vµo TK 622 theo §K Nî TK 632 1.749.655.853 Cã TK 154 1.749.655.853 Sau ®ã kÕ to¸n tiÕn hµnh vµo så Chi tiÕt TK 154 B¶ng II tæng c«ng ty XDCTGT8. C«ng ty XDCTGT874. sè c¸i tµi kho¶n 154 TrÝch : Quý I n¨m 2001 Chøng Tõ. Nî Cã DiÔn gi¶i TK §¦ Sè tiÒn Nî Cã 91 101 151 181 182 100 116 181 215 216 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 1.C«ngtr×nh C¶ng Dung QuÊt -Chi phi XSKDD ®Çu kú. Chi phÝ ph¸t sinh trong kú . KÕt chuyÓn CPNVLTT. KÕt chuyÓn CPNCTT. KÕt chuyÓn CPMTC. KÕt chuyÓn CPXSC. Chi phÝ XSKDD cuèi kú. KÕt CP vÒ gi¸ vèn hµng b¸n 2.C«ngtr×nh §­êngHCM -Chi phi XSKDD ®Çu kú. Chi phÝ ph¸t sinh trong kú . KÕt chuyÓn CPNVLTT. KÕt chuyÓn CPNCTT. KÕt chuyÓn CPMTC. KÕt chuyÓn CPXSC. Chi phÝ XSKDD cuèi kú. KÕt CP vÒ gi¸ vèn hµng b¸n. ............................................ 621 622 623 627 632 621 622 623 627 632 300.450.850 1.449.205.003 1.069.565.000 96.990.010 162.656..848 119.993.145 0 350.000.000 1.942.020.000 1.559.760.000 110.850.000 180.560.000 90.850.000 1.749.655.853 2.042.020.000 Céng 12.560.000.000 12.560.000.000 B¶ng II tæng c«ng ty XDCTGT8. C«ng ty XDCTGT874. b¶nh tÝnh gi¸ thµnh Quý I n¨m 2001 ®v :1.000 STT Tªn c«ng tr×nh Kho¶n môc chi phÝ Chi phÝ SXKDDD Gi¸ trµnh s¶n phÈm XDCB TK621 CPNVL TK622 CPNCTT TK623 CPMTC TK627 CPSXC §Çu kú Cuèi kú 1 2 3 C¶ng Dung QuÊt §­êng Hå ChÝ Minh §­êng 18B Lµo ................... 1.069.565 1.559.760 1.450.760 ................... 96.990,01 110.850 120.586 .................. 162.656,848 180.560 172.654 ..................... 119.993,145 90.850 80.540 300.450,85 350.000 324.500 0 250.000 340.500 1.749.655,853 2.042.020 1.840.540 Tæng 12.560.000 ch­¬nng III mét sè vÊn ®Ò mang tÝnh gi¶i ph¸p hoµn thiÖnviÖc tæ chøcto¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty XDCTGT 874. I. §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh ngµy hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i c«ng ty XDCTGT 874. XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ ®· ®­îc nhgiªn cøu trong thêi gian thùc ngµy t¹i c«ng ty XDCTGT 874, sau khi nghiªn cøa c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty, em nhËn thÊy tõ khi míi thµnh lËp ®Õn nay gÇn 30 n¨m c«ng ty ®· v­ît qua nh÷ng khã kh¨n ban ®Çu, lín m¹nh c¶ vÒ quy m« lÉn chÊt l­îng s¶n phÈm t×m ®­îc chç ®øng trªn thÞ tr­êng, lµm ¨n cã hiÖu qu¶. C«ng ty lu«n t×m c¸ch tiÕp cËn thÞ tr­êng, më réng quy m« kinh doanh, thu hót kh¸ch hµng. Ngoµi phÇn kÕ ho¹ch chÝnh hµng n¨m do Tæng c«ng ty giao, c«ng ty cßn t×m thªm c¸c c«ng tr×nh ngoµi kÕ ho¹ch, tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh theo chøc n¨ng hµnh nghÒ quy ®Þnh trong giÊy phÐp. Nh÷ng ­u ®iÓm cô thÓ cña c«ng ty. Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty: ®­îc x©y dùng mét c¸ch khoa häc gän nhÑ, cã hiÖu qu¶ phï hîp víi viÖc ®iÒu hµnh qu¶n lý c«ng ty trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. C¸c phßng ban víi chøc n¨ng cña m×nh, phèi hîp chÆt chÏ víi nhau ph¸t huy hiÖu qu¶ cã t¸c dông thiÕt thùc ®èi víi s¶n xuÊt kinh doanh. Bé m¸y kÕ to¸n: Phßng kÕ to¸n- Nh©n viªn, hÇu hÕt cã t×nh ®é ®¹i häc, cao ®¼ng lu«n nghiªm tóc nhiÖt t×nh, g¾n bã víi c«ng viÖc ®­îc bè trÝ phï hîp víi kh¶ n¨ng, tr×nh ®é cña mçi ng­êi ®· cung cÊp nh÷ng th«ng tin tµi chÝnh kÞp thêi, chÝnh x¸c cho ban l·nh ®¹o c«ng ty ®Ó cã nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n trong s¶n xuÊt kinh doanh. VÒ h×nh thøc sæ kÕ to¸n. C«ng ty ¸p dông h×nh thøc chøng tõ ghi sæ lµ phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña c«ng ty. H×nh thøc sæ kÕ to¸n nµy dÔ lµm, dÔ kiÓm tra ®èi chiÕu, dÔ ph©n c«ng chia nhá c«ng viÖc, thuËn lîi cho viÖc ¸p dông m¸y vi tÝnh lµm kÕ to¸n. VÒ hÖ thèng chøng tõ vµ ph­¬ng kÕ to¸n cña c«ng ty. + HÖ thèng chøng tõ ban ®Çu ®­îc tæ chøc hîp ph¸p, hîp lÖ ®Çy ®ñ. Qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ ®­îc tæ chøc mét c¸ch khoa häc. + Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n kª khia th­êng xuyªn mµ c«ng ty ®ang sö dông cho phÐp ph¶n ¸nh mét c¸ch th­êng xuyªn vµ kÞp thêi t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh ë c«ng ty, cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin cho c¸c nhµ qu¶n lý c«ng ty. H×nh thøc kho¸n gän c«ng tr×nh cña c«ng ty cho c¸c ®éi x©y dùng c«ng tr×nh lµ rÊt hîp lý, vÉn ®¶m b¶o nguyªn t¾c cËp nhËt vµ ®èi chiÕu gi÷a kÕ to¸n ®éi vµ kÕ to¸n c«ng ty. Theo h×nh thøc nµy c¸c ®éi ph¸t huy ®­îc tÝnh chñ ®éng, gi¶m ®­îc chi phÝ cho c«ng tr×nh, gãp phÇn n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm vµ t¨ng c­êng qu¶n trÞ cña c«ng ty. VÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh. Nh×n chung, c«ng t¸c ngµy hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty ®· ph¶n ¸nh ®­îc ®óng t×nh h×nh thùc tÕ cña c«ng ty ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý cña c«ng ty. C¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®­îc ghi chÐp ®Çy ®ñ trªn hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n, c«ng ty thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô víi nhµ n­íc theo chÕ ®é quy ®Þnh. C«ng ty ngµy hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty ®· qu¸n triÖt nguyªn t¾c tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ. + C«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. ViÖc kh«ng cßn tån t¹i c¸c kho vËt liÖu t¹i c«ng ty ®· gi¶m ®­îc chi phÝ b¶o qu¶n vËt t­ vµ chi phÝ vËn chuyÓn vËt t­ tõ kho c«ng ty ®Õn c«ng tr×nh. HiÖn nay, t¹i c¸c c«ng tr×nh d­íi c¸c ®éi còng kh«ng cßn c¸c kho vËt t­ mµ khi cã nhu cÇu vÒ vËt t­ th× ®é tr­ëng ®éi x©y dùng c«ng t×nh cö nh©n viªn cung øng ®i mua vµ chuyÓn ngay ®Õn c«ng tr×nh. Lµm nh­ vËy rÊt phï hîp víi c¬ chÕ thi tr­êng, gi¶m ®­îc chi phÝ b¶o qu¶n vËt t­, h¹n chÕ ®­îc t×nh tr¹ng nhËp, xuÊt kh«ng vËt t­ cã thÓ x¶y ra. Do ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty phÇn lín lµ kho¸n gän c«ng tr×nh cho ®éi x©y dùng. C¸c ®éi tr­ëng x©y dùng tù ®¶m b¶o c¸c yÕu tè cho thi c«ng c«ng tr×nh, cuèi kú göi c¸c chøng tõ lªn phßng kÕ to¸n ®Ó h¹ch to¸n. Do ®ã, c«ng t¸c h¹ch to¸n t¹i phßng kÕ to¸n cßn phô thuéc vµo sù chÊp nhËn c¸c chÕ ®é chøng tõ cña c¸c ddéi x©y dùng. §èi víi c¸c kho¶n môc chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, c¸c chøng tõ h¹ch to¸n lµ c¸c hîp ®ång, b¶n thanh lý hîp ®ång vµ c¸c chøng tõ kh¸c ®Òu yªu cÇu ph¶i cã sù ký duyÖt cña gi¸m ®èc, c¸c kho¶n chi ®Òu ph¶i cã sù ký duyÖt cña tr­ëng phßng tµi vô. + C«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp : ë c«ng ty XDCTGT 874, c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng t­¬ng ®èi râ rµng, ®¶m b¶o nguyªn t¾c lµm nhiÒu h­ëng nhiÒu, lµm Ýt h­ëng Ýt gióp cho doanh nghiÖp sö dông hîp lý søc lao ®éng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng t¹o ®éng lùc thóc ®Èy ng­êi lao ®éng cã tr¸ch nhiÖm h¬n víi c«ng viÖc c¶ vÒ chÊt l­îng vµ thêi gian. Chøng tõ ®Ó h¹ch to¸n lµ c¸c b¶ng chÊm c«ng, b¶ng thanh to¸n l­¬ng vµ c¸c chøng tõ kh¸c C«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ m¸y thi c«ng, ¸p dông ®ång thêi viÖc h¹ch to¸n trùc tiÕp cho ®èi t­îng víi viÖc ph©n bæ c¸c chi phÝ chung theo tiªu thøc phï hîp ®· ph¶n ¸nh mét c¸ch chÝnh x¸c c¸c chi phÝ vÒ m¸y thi c«ng mét c¸ch chÝnh x¸c c¸c chi phÝ vÒ m¸y thi c«ng cho mçi c«ng tr×nh. T­¬ng tù nh­ kho¶n môc chi phÝ m¸y thi c«ng, chi phÝ s¶n xuÊt chung còng ®­îc h¹ch to¸n mét phÇn trùc tiÕp cho ®èi t­îng vµ ph©n bæ phÇn cßn l¹i, nhê ®ã ®· lµm t¨ng tÝnh hîp lý cña kho¶n môc nµy trong chi phÝ cña tõng c«ng tr×nh. C«ng t¸c ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cã sù tham gia ®Çy ®ñ cña c¸c bé phËn liªn quan ®· ®¸nh gi¸ ®­îc t­¬ng ®èi chÝnh x¸c khèi l­îng x©y l¾p dë dang cuèi kú, nhê vËy tÝnh to¸n gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh còng chÝnh x¸c h¬n. Cuèi cïng, c«ng t¸c tÝnh gi¸ cho s¶n phÈm hoµn thµnh ®­îc thùc hiÖn trªn “b¶ng tÝnh gi¸ thµnh ”Nhê viÖc ngµy hîp chi phÝ s¶n xuÊt chi tiªt cho tõng ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh nªn viÖc tÝnh gi¸ t­¬ng ®èi thuËn tiÖn. ViÖc tr×nh bµy sè liÖu trªn b¶ng tÝnh gi¸ thµnh rÊt khoa häc hîp lý gãp phÇn cung cÊp th«ng tin cho qu¶n lý ®­îc thuËn tiÖn vµ dÔ dµng. Cã ®­îc nh÷ng thµnh tùu trªn lµ nhê cã sù nç lùc kh«ng nhá cña toµn bé c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. Trong ®ã, ph¶i kÓ ®Õn nç lùc kh«ng nhá cña phßng tµi vô ®· thùc hiÖn tèt vai trß qu¶n lý vµ cung cÊp th«ng tin cña m×nh. II .Nh÷ng tån t¹i, ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn trong c«ng t¸c qu¶n lý, h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng ty XDCTGT 874. XuÊt ph¸t tõ chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n nãi chung vµ phÇn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nãi riªng, ®èi víi ho¹t ®éng qu¶n trÞ doanh nghiÖp lµ gi¸m s¸t chi phÝ vµ cung cÊp th«ng tin chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cho qu¶n lý. Bé phËn kÕ to¸n cña mäi doanh nghiÖp cÇn ph¶i ®­îc tæ chøc sao cho ®¶m b¶o tèt chøc n¨ng nµy.Trªn thùc tÕ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ vÒ m«i tr­êng kinh ®éng lu«n thay ®æi do ®ã nh÷ng th«ng tin cung cÊp cho qu¶n lý còng ph¶i ®­îc thay ®æi cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn míi. Ngoµi ra qu¸ tr×nh h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i doanh nghiÖp còng ph¶i tu©n thñ theo nguyªn t¾c chuÈn mùc trong chÕ ®é kÕ to¸n. Tõ nh÷ng lý do trªn, c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i ®­îc hoµn thiÖn cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ. Ph­¬ng h­íng ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸ntrong mçi doanh ngiÖp nãi chung cÇn ph¶i ®­îc qu¸n triÖt theo ®Þnh h­íng sau: Thø nhÊt : Hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n ph¶i ®óng víi nh÷ng quy ®Þnh trong ®iÒu kiÖn tæ chøc kÕ to¸n Nhµ n­íc, trong chÕ ®é thÓ lÖ kÕ to¸n do Nhµ n­íc ban hµnh vµ phï hîp víi chÝnh s¸ch chÕ ®é qu¶n lý kinh tÕ Tµi chÝnh cña nhµ n­íc trong tõng thêi kú. Thø hai : Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n ph¶i phï hîp víi ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh, tæ chøc qu¶n lý cña doanh nghiÖp. Mçi doanh nghiÖp cã mét ®Æc ®iÓm vµ ®iÒu kiÖn riªng. Do ®ã, kh«ng thÓ cã mét m« h×nh kÕ to¸n chung cho tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp. §Ó tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n, ®¶m b¶o tèt vai trß, t¸c dông cña kÕ to¸n ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lý th× viÖc hoµn thiÖn tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ph¶i c¨n cø vµo chøc n¨ng, nhiÖm vô, tÝnh chÊt ho¹t ®éng vµ quy m« cña doanh nghiÖp, tr×nh ®é nghiÖp vô chuyªn m«n cña nh©n viªn kÕ to¸n. Thø ba : Hoµn thiÖn tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n trong doanh nghiÖp ph¶i ®¶m b¶o tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶. TiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶ lµ nguyªn t¾c kinh doanh nãi chung vµ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n nãi riªng. Thùc hiÖn nguyªn t¾c nµy ph¶i ®¶m b¶o tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n khoa häc, hîp lý, thùc hiÖn tèt nhÊt c¸c chøc n¨ng nhiÖm vô cña kÕ to¸n ®¹t ®­îc cao nhÊt víi chi phÝ thÊp nhÊt. Thø t­: Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n ph¶i ®¶m b¶o thùc hiÖn tèt chøc n¨ng th«ng tin cho c¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiªp. §èi víi c«ng ty XDCTGT 874 c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nh×n chung ®· ®­îc thùc hiÖn tèt c¸c chøc n¨ng cña m×nh.Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n vÉn cßn mét sè tån t¹i cÇn kh¾c phôc ®Ó c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Trong qu¸ tr×nh thùc ngµy t¹i c«ng ty ®­îc sù gióp ®â hÕt søc nhiÖt t×nh cña c¸c c¸n bé phßng tµi vô em ®· cã ®iÒu kiÖn t×m hiÓu vÒ phÇn hµnh h¹ch to¸n nµy t¹i c«ng ty. Trªn c¬ së c¸c ph­¬ng h­íng nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n, d­íi gãc ®é cña mét sinh viªn em xin m¹nh d¹n ®­a ra mét sè ý kiÕn ®ãng gãp vÒ nh÷ng tån t¹i trong c«ng t¸c qu¶n lý h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ mét sè gi¶i ph¸p kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i trªn. 1.VÒ viÖc lu©n chuyÓn chøng tõ. Lµ c«ng ty cã ®Þa bµn ho¹t ®«ng rÊt réng. Cho nªn viÖc thanh to¸n chøng tõ cña ®éi víi c«ng ty cßn bÞ chËm trÔ dÉn ®Õn viÖc cung cÊp th«ng tin cho l·nh ®¹o ch­a kÞp thêi nªn ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c chØ ®¹o vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. ViÖc thanh to¸n chøng tõ chËm trÔ ë c«ng ty kh«ng chØ do nghuyªn nh©n kh¸ch quan lµ ®¬n vÞ thi c«ng ë xa c«ng ty mµ cßn do nguyªn nh©n chñ quan tõ phÝa ®éi thi c«ng.Quy ®Þnh cña c«ng ty lµ mét quý thanh to¸n chøng tõ mét lÇn kho¶ng thêi gian trªn kh«ng ph¶i lµ qóa ng¾n ®Ó kÕ to¸n ®éi hoµn thiÖn chøng tõ chuyÓn lªn phßng kÕ to¸n cña c«ng ty, song trªn thùc tÕ quy ®Þnh rÊt Ýt khi ®­îc tu©n thñ mµ kú h¹ch to¸n chøng tõ th­êng kÐo dµi h¬n mét quý. Do vËy, c«ng t¸c h¹ch to¸n vµo lóc cuèi kú lµ rÊt khã kh¨n . Nh­ vËy, theo em c«ng ty nªn cã gi¶i ph¸p thÝch hîp h¬n trong viÖc lu©n chuyÓn chøng tõ tõ phÝa kÕ to¸n ®éi, cÇn ®­a ra c¸c quy ®Þnh chÆt chÏ h¬n vÒ viÖc lu©n chuyÓn chøng tõ. XuÊt ph¸t tõ h×nh thøc kho¸n cña c«ng ty lµ c«ng ty tiÕn hµnh t¹m øng cho ®éi ®Ó tù lo vÒ mÆt vËt t­, nh©n lùc . . . .cho nªn ®Ó kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ trªn vÒ mÆt lu©n chuyÓn chøng tõ cã thÓ ®­a ra quy ®Þnh nh­ sau: §éi ph¶i thanh to¸n døt ®iÓm chøng tõ lÇn nµy míi ®­îc t¹m øng lÇn tiÕp theo vµ møc ®é t¹m øng cho mçi lÇn cÇn ph¶i ®­îc xem xÐt cña c¸c phßng ban liªn quan. Quy ®Þnh trªn sÏ buéc ®éi ph¶i cã tr¸ch nhiÖm thanh to¸n chøng tõ theo ®óng thêi h¹n. 2.VÒ hÖ thèng chøng tõ. HÖ thèng chøng tõ cña c«ng ty t­¬ng ®èi khoa häc. Song ch­a cã sù thèng nhÊt vÒ chøng tõ h¹ch to¸n cña c¸c ®éi s¶n xuÊt. Bªn c¹nh ®ã, viÖc ghi chÐp chøng tõ ban ®Çu cña c¸c ®éi s¶n xuÊt cßn ch­a ®­îc cô thÓ chi tiÕt. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò trªn, theo em c«ng ty nªn ®­a ra mét sè biÓu mÉu chøng tõ theo quy ®Þnh cô thÓ thèng nhÊt cña c«ng ty trong viÖc thiÕt lËp hÖ thèng chøng tõ ban ®Çu vµ yªu cÇu cña ®éi s¶n xuÊt chÊp hµnh nghiªm tóc c¸c quy ®Þnh lËp.Ngoµi ra, ®Ó cã thÓ thùc hiÖn triÖt ®Ó vÊn ®Ò trªn, c«ng ty nªn cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o n©ng cao h¬n n÷a tr×nh ®é cña kÕ to¸n ®éi s¶n xuÊt.§©y lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn hÖ thèng chøng tõ cña c«ng ty. 3. VÒ viÖc ¸p dông m¸y tÝnh cho c«ng t¸c kÕ to¸n. HiÖn nay, c«ng ty ¸p dông h×nh thøc chøng tõ ghi sæ, mÆc dï cã nhiÒu ­u ®iÓm song viÖc ghi chÐp bÞ trïng hîp nªn hiÖu suÊt lao ®éng kÕ to¸n thÊp dÉn ®Õn viÖc lËp b¸o c¸o bÞ chËm trÔ. Víi h×nh thøc chøng tõ ghi sæ kÕ to¸n m¸y lµ rÊt thuËn tiÖn. V× vËy, trong tr­êng hîp cã ®iÒu kiÖn vÒ tµi chÝnh, c«ng ty nªn ®Çu t­ cho viÖc sö dông kÕ to¸n m¸y trong c«ng t¸c kÕ to¸n.ViÖc sö dông kÕ to¸n m¸y sÏ gióp cho c«ng ty gi¶m nhÑ ®­îc vÒ lao ®éng kÕ to¸n, c¸c th«ng tin cho qu¶n lý ®­îc xö lý nhanh chãng kÞp thêi vµ chÝnh x¸c h¬n. 4. VÒ viÖc gi¶m c¸c thñ tôc nhËp, xuÊt kho vËt t­ : T¹i c«ng ty, vËt t­ th­êng ®­îc mua vµ xuÊt sö dông ngay nh­ng theo nhu cÇu víi c¸c nghiÖp vô nhËp, xuÊt kho cña ®éi kÕ to¸n, ®éi th­êng viÕt c¸c phiÕu nhËp kho sau ®ã viÕt lu«n phiÕu xuÊt kho. Nh­ vËy viÖc thùc hiÖn c¸c thñ tôc nhËp, xuÊt nhiÒu khi chØ mang tÝnh h×nh thøc, phôc vô cho nhu cÇu qu¶n lý. Theo em c«ng ty nªn xem xÐt xo¸ bá h×nh thøc trªn. §Ó x¸c ®Þnh bé chøng tõ gèc lµm c¨n cø ghi nî TK 621. C«ng ty cã thÓ chØ sö dông ho¸ ®¬n mua hµng vµ biªn b¶n giao nhËn vËt t­ gi÷a bé phËn cung øng vµ bé phËn s¶n xuÊt. Biªn b¶n ®­îc lËp nh­ sau: Biªn b¶n giao nhËn vËt t­ Ngµy . . . th¸ng. ..n¨m , , ,.. Chóng t«i gåm: ¤ng (bµ): . Ng­êi cung øng vËt t­ ¤ng (bµ): ... Ng­êi nhËn §· tiÕn hµnh bµn giao sè l­îng vËt t­ sau ®©y: STT Quy c¸ch, chñng lo¹i vËt t­ §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¹i diÖn bªn cung øng §¹i diÖn bªn nhËn (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Biªn b¶n trªn ®­îc lËp t¹i chç. Sau ®ã chuyÓn ho¸ ®¬n vµ biªn b¶n vÒ phßng kÕ to¸n lµm c¨n cø ph¸p lý ®Ó ghi sæ kÕ to¸n. 5. VÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ - C«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu ViÖc giao kho¸n gän cho c¸c ®éi x©y dùng c«ng tr×nh tù lo mua vËt t­ cã lóc gÆp khã kh¨n, ¶nh h­ëng ®Õn tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh. - H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng Khi h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, kÕ to¸n kh«ng trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n s¶n xuÊt. §iÒu ®ã cã ¶nh h­ëng ®Õn t©m lý ng­êi lao ®éng, ch­a ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng lµm viÖc cña c«ng nh©n. 6. VÒ viÖc x¸c ®Þnh ®èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh HiÖn t¹i chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng ty ®­îc h¹ch to¸n theo bé phËn s¶n xuÊt vµ chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh. Toµn bé chi phÝ ph¸t sinh ®­îc ngµy hîp trùc tiÕp cho tõng c«ng tr×nh riªng biÖt. Trong khi ®ã ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ khèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh bµn giao c«ng tr×nh. Hay nãi c¸ch kh¸c, ®ã cã thÓ lµ h¹ng môc c«ng tr×nh, nhãm h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc tõng c«ng tr×nh. Nh­ vËy, nÕu yªu cÇu ®Æt ra lµ tÝnh gi¸ thµnh cho h¹ng môc c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh th× kh«ng thÓ tÝnh ®­îc gi¸ thµnh nÕu sö dïng ph­¬ng ph¸p tæng céng chi phÝ. Mµ trªn thùc tÕ, viÖc tÝnh gi¸ thµnh cho h¹ng môc c«ng tr×nh lµ rÊt cã Ých cho viÖc qu¶n lý chi phÝ b»ng c¸ch so s¸nh gi÷a chi phÝ thùc tÕ bá ra víi ®Þnh møc. §Ó ph¶n ¸nh mét c¸ch chÝnh x¸c l­îng chi phÝ thùc tÕ bá ra vµ cã thÓ so s¸nh gi÷a chi phÝ thùc tÕ víi chi phÝ dù to¸n m«t c¸ch chi tiÕt vµ cô thÓ h¬n n÷a th× c«ng ty nªn ngµy hîp chi phÝ theo h¹ng môc c«ng tr×nh. ViÖc lµm nµy sÏ ®ßi hái tèn nhiÒu c«ng søc nh­ng nÕu thùc hiÖn ®­îc th× chi phÝ sÏ ®­îc ph¶n ¸nh mét c¸ch chÝnh x¸c h¬n vµ viÖc qu¶n lý chi phÝ còng ®­îc s¸t sao h¬n. III .Mét sè biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vËt chÊt nãi chung vµ doanh nghiÖp thuéc ngµnh x©y dùng nãi riªng, muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ph¶i lu«n quan t©m ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm. Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp ph¶n ¸nh toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ qu¶n lý tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Nã lµ c¨n cø ®Ó ph©n tÝch, t×m biÖn ph¸p h¹ gi¸ thµnh trªn c¬ së tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh. Trong ngµnh XDCB mét biÖn ph¸p ®Ó h¹ gi¸ thµnh c«ng t¸c x©y l¾p lµ viÖc tiÕt kiÖm c¸c yÕu tè chi phÝ s¶n xuÊt, nh­ng kh«ng cã nghÜa lµ khi sö dông lµ ph¶i bít xÐn mét c¸ch m¸y mãc vµ ph¶i ®¶m trong ®iÒu kiÖn chi phÝ gi¶m nh­ng vÉn ®¶m b¶o chÊt l­îng c«ng tr×nh, ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é, tèc ®é thi c«ng. Gi¸ thµnh s¶n phÈm cã h¹ th× doanh nghiÖp míi cã l·i trªn c¬ së ®ã më réng quy m« s¶n xuÊt. §©y lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh tíi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, em xin ®­a ra mét sè ý kiÕn cã thÓ xem nh­ lµ biÖn ph¸p h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈn nh­ sau. 1. TiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu. -Trªn c¬ së khèi l­îng c«ng viÖc ®Æt ra, c«ng ty tiÕn hµnh giao viÖc mua s¾m vËt liÖu cho c¸c ®éi s¶n xuÊt. Yªu cÇu c¸c ®éi s¶n xuÊt ph¶i chÊp hµnh vÒ ®Þnh møc nh­ng ph¶i ®¶m b¶o chÊt l­îng c«ng tr×nh. - Cã chÕ ®é khen th­ëng, xö ph¹t thÝch ®¸ng ®èi víi nh÷ng c¸ nh©n, ngµy thÓ tiÕt kiÖm hay sö dông l·ng phÝ nguyªn vËt liÖu. - Gi¶m hao phÝ ®Õn møc thÊp nhÊt trong c«ng t¸c thu mua, vËn chuyÓn b¶o qu¶n vµsö dông vËt t­, kh«ng ®Ó cho vËt t­ hao hôt, mÊt m¸t hoÆc xuèng cÊp. - §Þa bµn x©y dùng cña c«ng ty rÊt réng nªn c«ng ty nªn më réng h¬n n÷a mèi quan hÖ víi b¹n hµng, cÇn ph¶i cã nguån hµng æn ®Þnh l©u dµi ®Ó khi cÇn lµ cã thÓ mua vËt liÖu ë n¬i gÇn ®Þa ®iÓm thi c«ng nhÊt vËn chuyÓn ngay ®Õn ch©n c«ng tr×nh. Do ®ã tr¸nh ®­îc hiÖn t­îng tån vËt liÖu qu¸ nhiÒu vµ gi¶m ®­îc chi phÝ vËn chuyÓn. 2 T¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. T¨ng n¨ng suÊt lao ®éng lµ gi¶m møc hao phÝ lao ®éng cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm hoµn thµnh. §Ó thùc hiÖn vÊn ®Ò nµy, c«ng ty cÇn nghiªn cøu, tæ chøc c¸c biÖn ph¸p thi c«ng mét c¸ch khoa häc. C¸c khèi l­îng c«ng viÖc ®­îc s¾p xÕp theo mét tr×nh tù hîp lý, kh«ng ®Ó s¶n xuÊt bÞ ng¾t qu·ng. VËt liÖu ph¶i ®­îc cung cÊp mét c¸ch kÞp thêi cho s¶n xuÊt. C«ng ty ph¶i th­êng xuyªn øng dông kü thuËt míi cho s¶n xuÊt, nh»m n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. C«ng ty nªn sö dông c¸c ®ßn bÈy kinh tÕ, kÝch thÝch ph¸t triÓn s¶n xuÊt cña chÕ ®é tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng. 3. Gi¶m chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. Kho¶n môc chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng chiÕm tû träng t­¬ng ®èi lín, nªn gi¶m kho¶n môc chi phÝ nµy cã t¸c ®éng lín ®Õn gi¸ thµnh. Cã thÓ gi¶m chi phÝ m¸y thi c«ng b»ng c¸ch n©ng cao n¨ng suÊt sö dông m¸y b»ng c¸ch n©ng cao n¨ng suÊt sö dông m¸y, tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu sö dông cho m¸y thi c«ng .Tuy nhiªn, khi sö dông hÕt c«ng suÊt ch¹y m¸y, kh«ng nªn sö dông qu¸ ®Þnh møc c«ng suÊt cho phÐp. M¸y nµo hÕt kh¶ n¨ng sö dông nªn thanh lý ngay ®Ó mua s¾m thªm m¸y tiÕn tiÕn h¬n cho phï hîp víi xu h­íng ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt vµo thi c«ng x©y l¾p nh»m n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, rót ng¾n thêi gian thi c«ng. §èi víi m¸y mãc thuª ngoµi c«ng ty nªn quan t©m ®Õn chÊt l­îng vµ gi¸ c¶. 4 Gi¶m c¸c kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt chung C¸c kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt chung th­êng bao gåm nhiÒu lo¹i vµ ®«i khi kh«ng cã chøng tõ gèc ®Ó x¸c ®Þnh. V× vËy, c«ng ty cÇn cã quy chÕ cô thÓ nh»m h¹n chÕ c¸c kho¶n chi phÝ nµy. Tuy nhiªn, c¸c kho¶n chi phÝ hîp lý cÇn ph¶i ®­îc gi¶i quyÕt kÞp thêi ®Ó ®¶m b¶o thuËn lîi cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt. KÕt luËn Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ang chuyÓn biÕn m¹nh mÏ theo h­íng thÞ tr­êng. TÝnh chÊt c¹nh tranh trong c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ trong ngµnh XDCB nãi riªng ngµy cµng khèc liÖt. V× vËy, vai trß cña bé phËn qu¶n trÞ doanh nghiÖp trë nªn rÊt quan träng. Song ®Ó lµm tèt nhiÖm vô cña m×nh, c¸c nhµ qu¶n trÞ cÇn ph¶i cã mét hÖ thèng th«ng tin h÷u hiÖu. Mét bé phËn cña hÖ thèng th«ng tin ®ã lµ c¸c th«ng tin kÕ to¸n, ®Æc biÖt lµ c¸c th«ng tin vÒ chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña b¶n th©n doanh nghiÖp. Do nh÷ng ®ßi hái ngµy cµng cao cña ho¹t ®éng qu¶n lý, c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n còng ngµy cµng ®­îc hoµn thiÖn ®Ó thùc hiÖn tèt chøc n¨ng cña m×nh.Theo ph­¬ng ch©m ®ã, c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng cÇn ph¶i ®­îc tÝnh to¸n mét c¸ch chÝnh x¸c mµ cßn cÇn ph¶i x©y dùng ph­¬ng ph¸p tr×nh bµy sè liÖu mét c¸ch khoa häc ®¶m b¶o cung cÊp th«ng tin cho nhµ qu¶n lý nhanh chãng kÞp thêi vµ dÔ sö dông. ®iÌu nµy sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó c¸c nhµ qu¶n trÞ ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh tèt nhÊt trong kinh doanh. XuÊt ph¸t tõ vÊn ®Ò nµy vµ cïng víi sù h­íng dÊn chØ b¶o hÕt søc nhiÖt t×nh cña c¸c thÇy c« trong kÕ to¸n ®Æc biÖt lµ thÇy gi¸o Vò §¨ng D­ còng nh­ c¸c c¸n bé thuéc phßng kÕ to¸n tµi vô c«ng ty XDCTGT 874 ®· gióp ®ì em hoµn thµnh bµi viÕt nµy víi ®Ò tµi “Mét sè vÊn ®Ò vÒ tæ chøc h¹ch chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i c«ng ty XDCTGT 874”. Trong thêi gian thùc ngµy t¹i C«ng ty, em ®· cã ®iÒu kiÖn t×m hiÓu s©u r«ng c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, kÕt hîp víi nh÷ng kiÕn thøc lý luËn ®· tiÕp thu ®­îc ë nhµ tr­êng, cïng víi nh÷ng ®Æc thï vÒ tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, em ®· m¹nh d¹n ®Ò xuÊt mét sè ý kiÕn ®ãng gãp víi nguyÖn väng nh»m hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i c«ng ty ®Ó tõ ®ã n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, t¹o thªm thu nhËp cho ng­êi lao ®éng. MÆc dï ®· cã nhiÒu cè g¾ng, song do tr×nh ®é vµ n¨ng lùc cã h¹n do ®ã bµi viÕt nµy ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®­îc sù gãp ý, phª b×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa còng nh­ c¸c c¸n bé trong phßng kÕ to¸n tµi vô cña c«ng ty ®Ó cã thÓ söa ®æi, bæ sung cho luËn v¨n ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ®­îc bµy tá lßng biÕt ¬n ch©n thµnh tíi thÇy gi¸o Vò §¨ng D­, cïng c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa còng nh­ c¸c c¸n bé phßng kÕ to¸n tµi vô c«ng ty XDCTGT 874 ®· gióp em hoµn thiÖn bµi viÕt nµy. Hµ néi: Th¸ng 9 n¨m 2001

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc1 số vấn đề về tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây dựng công trình giao thông 874.DOC
Luận văn liên quan