1 số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Đầu tư xây dựng Hà Nội

MỤC LỤC CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHÍ PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG CƠ BẢN 1 1. Đặc điểm của ngành xây dựng cơ bản và sản phẩm xây lắp 1 2. Những lý luận cơ bản về công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây dựng cơ bản 1 2.1. Nội dung, phân loại chi phí sản xuất 1 2.1.1. Nội dung chi phí sản xuất 1 2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất 2 2.2. Nội dung và phân loại giá thành sản phẩm 3 2.2.1. Nội dung 3 2.2.2. Phân loại giá thành 4 2.3. Quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 5 3. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm 6 3.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 6 3.2. Đối tượng tính giá thành 6 3.3. Mối liên hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm 6 4. Nhiệm vụ của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng cơ bản 7 5. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 7 5.1. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 7 5.1.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 9 5.1.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 10 5.1.3. Kế toán tập hợp chi phí và phân bổ chi phí sản xuất chung 10 5.2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 12 5.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 12 6. Hệ thống sổ kế toán sử dụng để tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 14 CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÀ NỘI 15 1. Đặc điểm tình hình chung của công ty Đầu tư xây dựng Hà nội 15 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 15 1.2. Đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh 15 1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh và tổ chức công tác kế toán tại công ty Đầu tư xây dựng Hà nội 18 1.3.1. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 18 1.3.2. Tổ chức công tác kế toán tại công ty 20 1.3.3. Hình thức sổ kế toán tại công ty 21 2. Thực trạng về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Đầu tư xây dựng Hà nội 22 2.1. Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất 22 2.1.1. Đặc điểm, cấu thành chi phí sản xuất và yêu cầu quản lý chi phí sản xuất tại công ty 22 2.1.2. Trình tự kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty 23 2.1.2.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 23 2.1.2.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 26 2.1.2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 29 2.1.3. Tổng hợp chi phí sản xuất của công ty 34 2.2. Công tác kế toán tính giá thành tại công ty 35 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÀ NỘI 38 1. Nhận xét chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty 38 2. Những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Đầu tư xây dựng Hà nội 40 2.1. Yêu cầu của việc hoàn thiện 40 2.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty Đầu tư xây dựng Hà nội 40

doc45 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1631 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu 1 số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Đầu tư xây dựng Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty * Chøc n¨ng , nhiÖm vô cña c¸c phßng ban C«ng ty ®Çu t­ x©y dùng Hµ Néi lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp , bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®­îc tæ chøc thµnh c¸c phßng ban thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng qu¶n lý nhÊt ®Þnh . Bao gåm : Ban gi¸m ®èc : + Gi¸m ®èc : ChÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh chung cña c«ng ty theo ph¸p luËt vµ trùc tiÕp ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh cña khèi ®Çu t­ . + C¸c phã gi¸m ®èc : Gióp gi¸m ®èc tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô mang tÝnh chÊt x©y l¾p c«ng tr×nh , thi c«ng c¬ giíi , trùc tiÕp qu¶n lý kü thuËt , an toµn lao ®éng , vËt t­ phôc vô khai th¸c , SXKD vËt liÖu x©y dùng . Gióp gi¸m ®èc c¸c mÆt c«ng t¸c qu¶n lý hµnh chÝnh , x©y dùng kü thuËt c¬ b¶n , néi bé s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt . - C¸c phßng ban chøc n¨ng ®­îc tæ chøc theo yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý SXKD , ®­îc sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña ban gi¸m ®èc , ®¶m b¶o ho¹t ®éng SXKD th«ng suèt trong toµn c«ng ty . - C¸c xÝ nghiÖp , ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty : ho¹t ®éng theo nhiÖm vô ®­îc c«ng ty ph©n c«ng cô thÓ . Cã bé m¸y qu¶n lý riªng phï hîp víi m« h×nh vµ nhiÖm vô ®­îc giao. S¬ ®å 2 : c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty : G§ c«ng ty PG§ phô tr¸ch khèi ®oµn thÓ PG§ phô tr¸ch khèi néi chÝnh PG§ phô tr¸ch khèi TM x©y l¾p PG§ phô tr¸ch khèi t­ vÊn , x©y l¾p ®iÖn VP ®¹i diÖn t¹i CH§CN Lµo Phßng hµnh chÝnh Phßng TT n­íc ngoµi Phßng tæ chøc Phßng tµi vô Phßng KH kinh doanh CNCTy t¹i H­ng Yªn XNXL ®iÖn I XNXDkü thuËt h¹ tÇng XN s¶n xuÊtVL vµXD XNXL ®iÖn II TT¦Dc«ng nghÖ XNK XNXL®iÖnCTvµDDông CNCTy t¹i Hµ TÜnh TTTV ®Çu t­ x©y dùng XNXD néi ngo¹i thÊt XNKD nhµ vµ XD XNXD d©n dông CNCTy t¹i TP HCM CN t¹i Xaysyomboun XNph¸t triÓn nhµ vµXD XNXD ®« thÞ CNCT t¹i Cao B»ng XNXD c«ng tr×nh 2 XN Gas 1.3.2. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty. * H×nh thøc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n : XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm ngµnh x©y dùng nãi chung còng nh­ ®Æc ®iÓm cña c«ng ty ®Çu t­ x©y dùng Hµ Néi nãi riªng , ®Ó phï hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty , bé m¸y kÕ to¸n ®uîc tæ chøc theo h×nh thøc võa tËp chung , võa ph©n t¸n nh»m môc ®Ých t¹o ®iÒu kiÖn chñ ®éng cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ®ång thêi võa tËp chung quyÒn qu¶n lý vÒ c«ng ty , theo dâi gi¸m s¸t chÆt chÏ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng vµ hiÖu qu¶ vèn cña c¸c ®¬n vÞ . C¸c ®¬n vÞ ho¹t ®éng d­íi ph¸p danh c«ng ty , chØ cã c«ng ty míi cã t­ c¸ch ph¸p nh©n , cã tµi kho¶n riªng t¹i ng©n hµng , m· sè thuÕ cña c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc , quan hÖ thanh to¸n qua ng©n hµng còng nh­ c¸c kho¶n trÝch nép nhµ n­íc ®Òu ph¶i qua c«ng ty . Theo h×nh thøc nµy , toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n ®­îc thùc hiÖn ë phßng tµi chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty, tõ kh©u kiÓm tra , ph©n tÝch ®Õn tæng hîp c¸c chøng tõ , ghi sæ kÕ to¸n vµ lËp b¸o c¸o kÕ to¸n . * Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n : - ë v¨n phßng c«ng ty: Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty lµ n¬i cung cÊp nh÷ng th«ng tin vÒ sù vËn ®éng cña tµi s¶n , lµ c¨n cø cho ban l·nh ®¹o cña c«ng ty thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÕ ®é ghi chÐp ban ®Çu , chÕ ®é h¹ch to¸n , chÕ ®é qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh . §Ó thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nhiÖm vô , ®¶m b¶o sù l·nh ®¹o , chØ ®¹o tËp chung thèng nhÊt cña tr­ëng phßng tµi chÝnh kÕ to¸n , ®¶m b¶o sù chuyªn m«n ho¸ cña c¸n bé kÕ to¸n , ®ång thêi c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm qu¶n lý , yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®­îc tæ chøc nh­ sau: + Tr­ëng phßng kÕ to¸n ( kÕ to¸n tr­ëng )Lµ ng­êi gióp viÖc cho gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c chuyªn m«n cña bé phËn kÕ to¸n , kiÓm tra t×nh h×nh huy ®éng vµ sö dông vèn , ®iÒu hµnh tæ chøc ph©n c«ng c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n cho nh©n viªn , lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n ®Þnh kú . + Phã phßng kÕ to¸n : Lµ ng­êi gióp viÖc cho kÕ to¸n tr­ëng , cïng kÕ to¸n tr­ëng lËp b¸o cÊot× chÝnh ®Þnh kú ,®ång thêi nghiªn cøu chÕ ®é chÝnh s¸ch so¹n th¶o v¨n b¶n qu¶n lý , qu¶n lý vèn vµ tµi s¶n cè ®Þnh . + C¸c nh©n viªn kÕ to¸n phÇn hµnh chÞu sù ®iÒu hµnh chung cña tr­ëng phßng tµi chÝnh kÕ to¸n : KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ ; kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ; kÕ to¸n ng©n hµng vµ mét phÇn c«ng nî ; kÕ to¸n gi¸ thµnh vµ tiÒn mÆt . Ngoµi ra cßn cã mét thñ quü thôc hiÖn viÖc nhËp xuÊt quü tiÒn mÆt . C¸c nh©n viªn kÕ to¸n cã ph©n m¶ng c«ng viÖc , tuy nhiªn hä vÉn cã thÓ lµm c¸c c«ng viÖc cña m¶ng kh¸c vµ c¸c c«ng viÖc nh­ kª khai b¸o c¸o thuÕ , giao dÞch víi ng©n hµng . - ë c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc : Mçi ®¬n vÞ cã mét nh©n viªn phô tr¸ch kÕ to¸n cã nhiÖm vô thèng kª , ph©n tÝch , tæng hîp c¸c chøng tõ cña ®¬n vÞ tr­íc khi göi vÒ phßng kÕ to¸n vµ mét nh©n viªn phñt¸ch L§TL chuyªn thanh to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cho CBCNV trong ®¬n vÞ . S¬ ®å 3 : Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n . Tr­ëng phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n Phô tr¸ch kÕ to¸n c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Thñ quü KÕ to¸n tiÒn mÆt dù ¸n Lµo KÕ to¸n ng©n hµng KÕ to¸n tæng hîp gi¸ thµnh KT thanh to¸n , tiªu thô s¶n phÈm Phã phßng nghiªn cøu chÕ ®é chÝnh s¸ch soan th¶o v¨n b¶n qu¶n lý vèn vµ tµi s¶n cè ®Þnh 1.3.3. H×nh thøc sæ kÕ to¸n t¹i c«ng ty : §Ó ®¸p øng yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh hiÖn nay c«ng ty ¸p dông h×ng thøc kÕ to¸n “ NhËt ký chøng tõ “ víi hÖ thèng sæ kÕ to¸n chi tiÕt nh­ sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n , c¸c sæ tæng hîp nh­ sæ nhËt ký chøng tõ , sæ c¸i , b¶ng kª, sæ tæng hîp c¸c tµi kho¶n ... vµ hÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n ®Çy ®ñ ; kÕt hîp ®­a hÖ thèng m¸y vi tÝnh vµo c«ng t¸c kÕ to¸n . * HÖ thèng chøng tõ : C«ng ty sö dông chøng tõ kÕ to¸n b¾t buéc cho h×nh thøc nhËt ký chøng tõ vµ hÖ thèng tµi kho¶n do Bé Tµi ChÝnh ban hµnh . * Kú h¹ch to¸n lµ hµng th¸ng . * Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho : Theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn * Ph­¬ng ph¸p khÊu hao : Theo ph­¬ng ph¸p khÊu hao tuyÕn tÝnh . * Tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ : Hµng ngµy bé phËn kÕ to¸n c¸c xÝ nghiÖp cã nhiÖm vô lËp c¸c chøng tõ ban ®Çu , ph©n lo¹i chøng tõ , ghi sæ chi tiÕt , lËp b¶ng kª cuèi th¸ng göi cho phßng tµi chÝnh kÕ to¸n t¹i v¨n phßng c«ng ty. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n t¹i v¨n phßng c«ng ty mét mÆt theo dâi c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n ph¸t sinh t¹i v¨n phßng , mét mÆt c¨n cø vµo b¶ng kª cña c¸c ®¬n vÞ göi lªn ®Ó tæng hîp nhËt ký cho toµn bé c«ng ty. Sè liÖu tõ b¶ng kª , nhËt ký tæng hîp nµy lµ c¨n cø ®Ó vµo sæ c¸i tµi kho¶n vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh . * HÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh c«ngty lËp hiÖn nay gåm : - B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n . - B¸o c¸o KQH§KD - ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh . s¬ ®å 4 : Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n t¹i c«ng ty ®Çu t­ x©y dùng Hµ Néi B¶ng kª ThÎ vµ sæ kÕ to¸n chi tiÕt B¸o c¸o tµi chÝnh NhËt ký chøng tõ Chøng tõ gèc vµ c¸c b¶ng ph©n bæ B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ c¸i : Quan hÖ ®èi chiÕu kiÓm tra : Ghi th­êng xuyªn : Ghi cuèi th¸ng , quý 2 . Thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i c«ng ty ®Çu t­ x©y dùng Hµ Néi . 2.1. C«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt : C«ng ty ®Çu t­ x©y dùng Hµ Néi tæ chøc kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn , sö dông c¸c chøng tõ , tµi kho¶n , biÓu mÉu - kÕ to¸n theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n ban hµnh . 2.1.1. §Æc®iÓm , cÊu thµnh chi phÝ s¶n xuÊt vµ yªu cÇu qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt t¹i c«ng ty. §èi t­îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt t¹i c«ng ty ®­îc x¸c ®Þnh lµ tõng c«ng tr×nh , h¹ng môc c«ng tr×nh hay khèi l­îng x©y l¾p ®­îc nghiÖm thu thanh to¸n ,kú gi¸ thµnh lµ theo tõng quý . C¸c chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh t¹i c«ng tr×nh nµo ®­îc tËp hîp vµo c«ng tr×nh Êy theo c¸c kho¶n môc chi phÝ quy ®Þnh , ghi vµo nhËt ký chøng tõ , c¸c b¶ng kª kÌm theo vµ c¸c tµi kho¶n liªn quan . Chi phÝ s¶n xuÊt t¹i c«ng ty d­îc theo dâi vµ h¹ch to¸n theo 3 kho¶n môc chi phÝ : Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp . Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp . Chi phÝ s¶n xuÊt chung . Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng d­îc h¹ch to¸n trùc tiÕp vµo ba kho¶n môc chi phÝ trªn . Trong c¸c kho¶n môc chi phÝ ®· nªu th× chi phÝ nguyªn vËt liÖu th­êng chiÕm tû träng lín nhÊt . VÝ dô c«ng tr×nh x©y dùng nhµ ¨n c«ng ty NASCO quý 4/2002 ta thÊy : Gi¸ thµnh c«ng tr×nh 50.907.500 Chi phÝ Sè tiÒn Tû träng Chi phÝ nguyªn vËt liÖun trùc tiÕp 43.952.200 86,3% Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 6.599.000 12,96% Chi phÝ s¶n xuÊt chung 356.270 0,74% ViÖc kiÓm so¸t chi phÝ x©y dùng trªn c«nh tr­êng th­êng tËp trung chñ yÕu vµo lao ®éng vµ thiÕt bÞ , c¸c nguån sè liÖu chÝnh ë ®©y lµ c¸c b¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu , thiÕt bÞ , b¶ng kª chi tiªt nguyªn vËt liÖu nhËp xuÊt c«ng tr×nh hoÆc kªt qu¶ kh¶o s¸t vÒ khèi l­îng c«ng viÖc t¹i chç . Trong chuyªn ®Ò tèt nghiÖp nµy , em xin ®­îc tr×nh bµy ®Ò tµi : “ KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ë c«ng ty §Çu t­ x©y dùng Hµ Néi ” víi sè liÖu quý 4 / 2002 2.1.2. Tr×nh tù kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt t¹i c«ng ty: 2.1.2.1. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp . Chi phÝ nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty lµ chi phÝ chi ra cho nguyªn vËt liÖu chÝnh , vËt liÖu kÕt cÊu , vËt liÖu lu©n chuyÓn dïng trùc tiÕp cho qu¸ tr×nh thi c«ng vµ x©y l¾p c«ng tr×nh . Do ®Æc ®iÓm cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n nªn c¸c kho¶n môc chi phÝ nguyªn vËt liÖu th­êng chiÕm tû träng lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p cña c«ng ty . Nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty bao gåm : Nguyªn vËt liÖu chÝnh : G¹ch ngãi , xi m¨ng ,c¸t , v«i ... VËt liÖu kÕt cÊu : TÊm panel , kÌo , cét ... VËt liÖu lu©n chuyÓn : Giµn gi¸o ... vµ c¸c vËt liÖu kh¸c . Nh­ vËy vËt liÖu sö dông ë c«ng ty gåm nhiÒu chñng lo¹i víi yªu cÇu chÊt l­îng , quy c¸ch kh¸c nhau nªn viÖc qu¶n lý , sö dông nguyªn vËt liÖu tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ cã ¶nh h­ëng s©u s¾c ®Õn sù biÕn ®éng cña gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ ¶nh h­ëng kÐo theo ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña toµn c«ng ty. N¾m ®­îc vÊn ®Ò ®ã , c«ng ty ®· tiÕn hµnh lËp dù to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu cho tõng c«ng tr×nh , h¹ng môc c«ng tr×nh , phßng kÕ ho¹ch kü thuËt cña c«ng ty sÏ c¨n cø vµo c¸c dù to¸n , ph­¬ng ¸n thi c«ng cña c¸c c«ng tr×nh ®Ó lËp lªn kÕ ho¹ch cung cÊp vËt t­. Khèi l­îng c«ng viÖc thi c«ng x©y l¾p ®­îc giao cho c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt thi c«ng theo ®Þnh møc , dù to¸n ®· lËp . TËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp , kÕ to¸n sö dông c¸c phiÕu xuÊt kho vËt liÖu ( khi xuÊt vËt dïng cho thi c«ng c«ng tr×nh ), c¸c ho¸ ®¬n chøng tõ thanh to¸n ( khi mua vËt liÖu vÒ dïng ngay) . Ngoµi ra , cßn sö dông c¸c tê kª chi tiÕt vËt liÖu , c«ng cô dông cô s¶n xuÊt chung theo tõng th¸ng , trong ®ã ghi cô thÓ gÝa trÞ cho mçi lÇn xuÊt trong th¸ng . §Ó tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp , kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 621- ‘ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ’®Ó ph¶n ¸nh chi phÝ nguyªn vËt liÖu sö dông trùc tiÕp cho ho¹t ®éng x©y l¾p . Tµi kho¶n nµy ®­îc më chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh . + Bªn nî TK 621 : Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng trùc tiÕp cho chÕ t¹o s¶n phÈm hay thùc hiÖn lao vô , dÞch vô . + Bªn cã TK 621 : Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt dïng kh«ng hÕt . KÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Cuèi kú TK 621 kh«ng cã sè d­ . Tõ nh÷ng chøng tõ gèc ( phiÕu xuÊt kho , chøng tõ thanh to¸n ) kÕ to¸n tËp hîp trùc tiÕp trªn tê kª chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh . Mçi c«ng tr×nh ®­îc lËp tê kª riªng theo th¸ng . Cuèi mçi quý tËp hîp c¸c tê kª chi tiÕt cña tõng c«ng tr×nh ®Ó lËp b¶ng ph©n bæ vËt liÖu , c«ng cô dông cô phÇn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp . Hµng ngµy khi cã nghiÖp vô xuÊt kho vËt liÖu , thñ kho tiÕn hµnh ghi phiÕu xuÊt kho . PhiÕu xuÊt kho ph¶i ghi cô thÓ yªu cÇu cÇn xuÊt , sè thùc xuÊt , ®¬n gi¸ vËt liÖu vµ tæng gi¸ trÞ xuÊt . PhiÕu xuÊt kho ®­îc lµm thµnh 4 liªn , mét liªn thñ kho gi÷ , mét liªn cho phßng kü thuËt , mét liªn göi phßng tµi vô , mét liªn göi cho bé phËn sö dông . Cô thÓ t×nh h×nh chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp t¹i c«ng ty nh­ sau : Ngµy 02/12/2002 , XuÊt kho nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp thi c«ng c«ng tr×nh khu vui ch¬i thÓ thao An D­¬ng nh­ sau : §¬n vÞ : §ång Lo¹i nguyªn vËt liÖu §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng yªu cÇu Sè l­îng thùc xuÊt §¬n gi¸ Xi m¨ng Kg 55.833 55.833 950 ThÐp f 12 Kg 15.924 15.924 3.850 ThÐp f 6 Kg 3.640 3.640 4.450 S¾t gãc 50x5 Thanh 3.000 3.000 12.726 Vµo phiÕu xuÊt kho : PhiÕu xuÊt kho XuÊt t¹i kho : C«ng ty Hä vµ tªn ng­êi nhËn : TrÇn M¹nh Hïng Lý do xuÊt : C«ng tr×nh khu vui ch¬i thÓ thao AD Ngµy xuÊt : 02/12/2002 §¬n vÞ : ®ång STT Tªn s¶n phÈm hµng ho¸ §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt 1 Xi m¨ng Kg 55.833 55.833 950 53.041.350 2 ThÐp f12 Kg 15.924 15.924 3.950 62.899.800 3 ThÐp f 6 Kg 3.640 3.640 4.450 16.198.000 4 S¾t gãc 50x5 Thanh 3.000 3.000 12.726 38.178.000 Céng 170.317.150 + Gi¸ thùc tÕ xuÊt kho tÝnh ®óng b»ng gi¸ nhËp kho cña chÝnh lo¹i vËt liÖu ®ã ( Gi¸ thùc tÕ ®Ých danh ) céng víi chi phÝ vËn chuyÓn bèc xÕp ®Õn tËn ch©n c«ng tr×nh . + Gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt kho b»ng sè vËt liÖu thùc xuÊt nh©n víi ®¬n gi¸ thùc tÕ xuÊt . Tõ c¸c chøng tõ gèc , kÕ to¸n ghi vµo tê kª chi tiÕt tõng c«ng tr×nh theo tõng th¸ng . Tê kª chi tiÕt vËt liÖu - c«ng cô dông cô trùc tiÕp Th¸ng 12/2002 C«ng tr×nh : Khu vui ch¬i TT An D­¬ng §¬n vÞ : ®ång Chøng tõ Ghi nî TK 621, Ghi cã TK 152,153 Sè Ngµy TK 152 TK 153 Céng 01 2-12 170.317.150 170.317.150 02 2-12 5.632.000 5.632.000 05 8-12 67.533.400 67.533.400 07 15-12 49.667.520 49.667.520 08 16-12 3.962.500 3.962.500 09 20-12 25.692.650 25.692.650 Céng 313.210.720 9.594.500 322.805.220 Tê kª chi tiÕt ®­îc ghi hµng ngµy khi cã nghiÖp vô xuÊt kho vËt liÖu , c«ng cô dông cô dïng cho tõng c«nh tr×nh . Cuèi th¸ng , tæng céng sè liÖu trªn tõng tê chi tiÕt . C¸c sè liÖu dßng tæng céng cña th¸ng lµ c¨n cø ®Ó kÕ to¸n tæng hîp chi phÝ vËt liÖu c«ng tr×nh trong quý vµ ghi vµi b¶g ph©n bæ vËt liÖu , c«ng cô dông cô cña quý . B¶ng ph©n bæ vËt liÖu , c«ng cô dông cô Quý IV n¨m 2002 §¬n vÞ : ®ång STT Ghi cã TK Ghi nî TK TK 152 TK 153 Céng 1 TK 621 C«ng tr×nh khu vui ch¬i TTAD 538.290.600 10.725.000 549.015.600 C«ng tr×nh KPN 371.357.400 11.137.650 382.495.050 C«ng tr×nh XN Gas 435.750.000 10.417.500 446.167.500 Céng 1.345.398.000 32.280.150 1.377.678.150 2 TK 627 C«ng tr×nh khu vui ch¬i TTAD 5.250.000 378.000 5.628.000 C«ng tr×nh KPN 7.028.850 1.458.900 8.487.750 C«ng tr×nh XN Gas 8.299.000 750.750 8.979.750 Céng 20.507.850 2.587.650 23.095.500 Tæng céng 1.365.905.850 34.867.800 1.400.773.650 B¶ng nµy ph¶n ¸nh gi¸ trÞ vËt liÖu - c«ng cô dông cô xuÊt dïng vµ ph©n bæ gi¸ trÞ vËt liÖu - c«ng cô công cô xuÊt dïng cho c¸c ®èi t­îng sö dông ( c¸c c«ng tr×nh ) vµ b¶ng nµy ®­îc lËp theo quý . Sau khi lËp b¶ng ph©n bæ , kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi sæ chi tiÕt tµi kho¶n vµ vµo sæ c¸i tµi kho¶n 621- “ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ”. Sæ chi tiÕt tµi kho¶n 621 Quý IV n¨m 2002 §¬n vÞ : §ång STT DiÔn gi¶i Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã 1 Chi phÝ c«ng tr×nh Khu vui ch¬i TTAD 538.290.000 2 Chi phÝ c«ng cô dông cô c«ng tr×nh khu vui ch¬i TTAD 10.725.000 ........... Céng 1.377.678.150 KÕt chuyÓn sang chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang 1.377.678.150 Sæ c¸i tµi kho¶n M· Tµi kho¶n : 621 Tªn tµi kho¶n : Chi phÝ nguyªn liÖu ,vËt liÖu trùc tiÕp Quý IV n¨m 2002 §¬n vÞ : ®ång Ngµy ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn Sè Ngµy Nî Cã 31/12 Chi phÝ VL-CCDC trùc tiÕp thi c«ng x©y l¾p 152 153 1.377.678.150 31/12 KÕt chuyÓn chi phÝ VL-CCDC trùc tiÕp thi c«ng x©y l¾p 154 1.377.678.150 Sè d­ ®Çu th¸ng Sè ph¸t sinh trong th¸ng Sè d­ cuèi th¸ng 1.377.678.150 1.377.678.150 2.1.2.2. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp : §èi víi ngµnh x©y dùng nãi chung vµ t¹i c«ng ty ®Çu t­ x©y dùng Hµ Néi nãi riªng th× sau chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp , chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ lo¹i chi phÝ chiÕm tû träng rÊt ®¸ng kÓ trong tæng chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm . Do ®ã viÖc h¹ch to¸n ®óng vµ ®ñ chi phÝ nh©n c«ng , tr¶ l­¬ng chÝnh x¸c kÞp thêi cã ý nghÜa rÊt quan träng trong viÖc qu¶n lý thêi gian lao ®éng , qu¶n lý quü l­¬ng cña xÝ nghiÖp ®Ó tiÕn tíi qu¶n lý tèt chi phÝ gi¸ thµnh . HiÖn nay kho¶n môc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cña c«ng ty bao gåm tiÒn l­¬ng chÝnh , phô cÊp vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh ®­îc h¹ch to¸n vµo TK 622 . §Ó tËp hîp chi phÝ nh©n c«ng , kÕ to¸n sö dông c¸c b¶ng thanh to¸n l­¬ng . B¶ng thanh to¸n l­¬ng ®­îc lËp cho tõng ®éi x©y dùng ( trong ®ã gåm c¶ nh©n viªn qu¶n lý ®éi vµ c«ng nh©n trùc tÕp tham gia x©y l¾p c«ng tr×nh ). L­¬ng kho¸n s¶n phÈm lµ h×nh thøc l­¬ng mµ c«ng ty ®ang ¸p dông cho c«ng nh©n trùc tiÕp tham gia thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh . Theo h×nh thøc nµy tiÒn l­¬ng tr¶ cã thÓ tÝnh cho tõng ng­êi lao ®éng hoÆc chung cho c¶ nhãm , tæ c«ng nh©n råi chia cho tõng nhãm tæ cô thÓ lµm c¬ së cho viÖc thanh to¸n l­¬ng sau khi hoµn thµnh khèi l­îng theo hîp ®ång lµm kho¸n . C«ng ty thanh to¸n tiÒn l­¬ng nh­ sau : Tæng sè tiÒn l­¬ng Khèi l­îng c«ng viÖc §¬n gi¸ kho¸n s¶n Kho¸n s¶n phÈm = x©y l¾p giao kho¸n x phÈm cña (m) c«ng Trong th¸ng hoµn thµnh trong th¸ng viÖc x©y l¾p §¬n gi¸ nh©n c«ng lµ®¬n gi¸ néi bé c«ng ty , do phßng kÕ ho¹ch kü thuËt lËp trªn c¬ së gi¸ quy ®Þnh cña nhµ n­íc . Ngoµi ra ®¬n gi¸ cßn ®­îc x¸c ®Þnh dùa trªn sù biÕn ®éng cña thÞ tr­êng vµ ®iÒu kiÖn thi c«ng cña tõng c«ng tr×nh . §èi víi mét sè c«ng viÖc kh«ng tÝnh ra ®­îc khèi l­îng vµ ®¬n gi¸ cô thÓ nh­ chän mÆt b»ng thi c«ng , vËn chuyÓn vËt t­ , trong ph¹m vi thi c«ng th× ®éi tr­ëng tiÕn hµnh kho¸n gän cho tõng tæ . Qu¸ tr×nh nghiÖm thu bµn giao còng ®­îc tiÕn hµnh t­¬ng tù trong tr­êng hîp giao kho¸n theo khèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh . C¨n cø vµo khèi l­îng c«ng viÖc giao kho¸n hoµn thµnh trong th¸ng vµ ®¬n gi¸ kho¸n s¶n phÈm cña khèi l­îng c«ng viÖc x©y l¾p , kÕ to¸n ë c¸c ®éi , tæ tiÕn hµnh lËp b¶ng thanh to¸n l­¬ng cho ®éi , tæ cña m×nh . MÉu biÓu thanh to¸n l­¬ng nh­ sau: B¶ng thanh to¸n l­¬ng Th¸ng 12/2002 C«ng tr×nh : Khu vui ch¬i TT An D­¬ng Bé phËn : Tæ thi c«ng c¬ giíi §¬n vÞ :§ång STT Hä vµ tªn BËc l­¬ng L­¬ng s¶n phÈm Khèi L­îng SP () §¬n gi¸ (§ång) Sè tiÒn (§ång) 1 2 3 4 5 6 7 8 TrÇn §øc H¶i Ph¹m Anh TuÊn NguyÔn ThÞ Hµ Vò V¨n D­¬ng Bïi ThÞ HuÖ NguyÔn Hµ Linh TrÇn Quang Th¸i Lª ThÞ H»ng 5/7 5/7 6/7 5/7 3/7 3/7 4/7 4/7 36 36 40 40 30 35 25 23 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 540.000 540.000 600.000 600.000 450.000 525.000 375.000 345.000 Céng 265 3.975.000 C¨n cø vµo c¸c b¶ng thanh to¸n l­¬ng , kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trªn b¶ng tæng hîp thanh to¸n l­¬ng x¸c ®Þnh : + Thø nhÊt : Sè tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn PhÇn nî TK 622 “ tÝnh cho c«ng nh©n trùc tiÕp thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh . +TrÝch BHXH, BHYT, KPC§. C¨n cø kÕt qu¶ tÝnh to¸n nµy kÕ to¸n chi phÝ vµ gi¸ thµnh lËp b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH: Sau ®ã vµo sæ chi tiÕt tµi kho¶n : Sæ chi tiÕt tµi kho¶n 622 Quý IV n¨m 2002 §¬n vÞ : §ång STT DiÔn gi¶i Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã 1 Chi phÝ tiÒn l­¬ng tr¶ c«ng nh©n viªn c«ng tr×nh Khu vui ch¬i TTAD. 90.787.500 2 TrÝch KPC§,BHXH,BHYT 17.249.625 .......... Céng 511.625.400 KÕt chuyÓn tiÒn c«ng nh©n sang SXKD dë dang 511.652.400 Ngµy31/12 Vµo sæ c¸i TK 622 Sæ c¸i TK 622 M· TK :622 Tªn TK : Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Quý IV n¨m2002 Ngµy GS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn Sè Ngµy Nî Cã 31/12 H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ TrÝch KPC§ TrÝch BHXH TrÝch BHYT 334 3382 3383 3384 429.960.000 8.599.200 64.494.000 8.599.200 31/12 KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 154 511.652.400 Sè d­ ®Çu th¸ng Sè ph¸t sinh trong th¸ng Sè d­ cuèi th¸ng 511.652.400 511.652.400 2.1.2.3. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung : Chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ mét trong c¸c kho¶n môc chi phÝ cÊu thµnh nªn gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p . Chi phÝ s¶n xuÊt chung gåm toµn bé c¸c chi phÝ cã tÝnh chÊt phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý, tæ chøc ,®iÒu hµnh qu¸ tr×nh thi c«ng x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh ë c¸c ®éi x©y l¾p . Chi phÝ s¶n xuÊt chung cña c¸c ®éi bao gåm : Chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng . Chi phÝ vËt liÖu . Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh . Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn . Nh÷ng yÕu tè chi phÝ nµy ph¸t sinh trong tõng ®éi x©y dùng , mµ mçi ®éi c«ng ty chØ giao cho thùc hiÖn mét c«ng tr×nh , nªn c¸c chi phÝ nµy ph¸t sinh ë ®éi c«ng tr×nh nµo th× ®­îc h¹ch to¸n trùc tiÕp cho c«ng tr×nh ®ã . Cuèi th¸ng nh©n viªn kinh tÕ ®éi chuyÓn toµn bé c¸c chøng tõ liªn quan ®Õn c¸c kho¶n chi phÝ trªn lªn phßng kÕ to¸n c«ng ty . KÕ to¸n c«ng tiÕn hµnh kiÓm tra ®èi chiÕu vµ tÝnh to¸n l¹i sau ®ã h¹ch to¸n vµ ghi vµo b¶ng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung vµ sæ c¸i tµi kho¶n 627. Tr×nh tù tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung ë c«ng ty nh­ sau: Chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng. Chi phÝ nµy bao gåm c¸c kho¶n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña nh©n viªn qu¶n lý c¸c ®éi x©y dùng . KÕ to¸n sö dông TK 6271 - Chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng ®Ó tËp hîp tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña nh©n viªn qu¶n lý c¸c ®éi x©y dùng vµ më chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh cô thÓ . Cuèi th¸ng c¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH , lÊy sè liÖu trªn dßng ghi nî TK 627 chi tiªt cho tõng c«ng tr×nh x¸c ®Þnh tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cho nh©n viªn qu¶n lý cña tõng c«ng tr×nh lµm c¨n cø ghi vµo sæ chi tiÕt TK 6271. Sæ chi tiÕt tµi kho¶n M· TK : 6271 Tªn TK : Chi phÝ nh©n c«ng C«ng tr×nh Khu vui ch¬i TTAD Quý IV - n¨m 2002 §¬n vÞ : §ång STT DiÔn gi¶i Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã 1 2 H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng TiÒn l­¬ng KPC§ BHXH BHYT KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng 7.275.300 145.500 1.091.295 145.500 8.657.595 Sè d­ ®Çu th¸ng Sè ph¸t sinh trong th¸ng Sè d­ cuèi th¸ng 8.657.595 8.657.595 Sè liÖu trªn sæ nµy sÏ ®­îc ghi vµo b¶ng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung cét 6271 cña quý IV / 2002. Chi phÝ vËt liÖu Chi phÝ nµy gåm c¸c kho¶n chi vËt liÖu dïng chung cho ho¹t ®éng x©y l¾p ( VËt liÖu ®Ó söa ch÷a , b¶o d­ìng , TSC§... ) vµ c¸c kho¶n chi xuÊt dïng cho ho¹t ®«ng qu¶n lý cña ®éi . §Ó tËp hîp chi phÝ vËt liÖu xuÊt dïng cho s¶n xuÊt chung , kÕ to¸n sö dông TK 6272 - “Chi phÝ vËt liÖu” më chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh x©y l¾p theo quý . Sæ chi tiÕt tµi kho¶n M· TK : 6272 Tªn Tk : Chi phÝ vËt liÖu C«ng tr×nh khu vui ch¬i TTAD §¬n vÞ : §ång STT DiÔn gi¶i Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã 1 TËp hîp chi phÝ vËt liÖu Söa ch÷a m¸y hµn Dông cô b¶o hé lao ®éng DÇu d­ìng m¸y ñi KÕt chuyÓn chi phÝ vËt liÖu 1.875.000 1.125.000 2.250.000 5.250.000 Sè d­ ®Çu th¸ng Sè ph¸t sinh trong th¸ng Sè d­ cuèi th¸ng 5.250.000 5.250.000 Sæ chi tiÕt TK 6272 më cho tõng c«ng tr×nh theo quý . Sè liÖu trªn sæ chi tiÕt nµy sÏ ®­îc ghi vµo b¶ng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cña quý cét 6272. Chi phÝ khÊu hao TSC§ : Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh lµ sè tiÒn khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh dïng chung cho ho¹t ®éng cña ®éi x©y dùng . §Ó tËp hîp chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh trong th¸ng kÕ to¸n c«ng ty sö dông TK 6274 “ Chi phÝ khÊu hao TSC§” C«ng ty sö dông ph­¬ng ph¸p khÊu hao ®­êng th¶ng . Toµn bé chi phÝ khÊu hao TSC§ sÏ ®­îc ph©n bæ cho tõng c«ng tr×nh , h¹ng môc c«ng tr×nh , khèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh . C«ng thøc ph©n bæ khÊu hao TSC§ cho tõng c«ng tr×nh , h¹ng môc c«ng tr×nh ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau : Tæng chi phÝ khÊu Chi phÝ khÊu hao TSC§ hao TSC§ Gi¸ trÞ s¶n l­îng dù Ph©n bæ cho tõng c«ng tr×nh, = x to¸n cña c«ng tr×nh , H¹ng môc c«ng tr×nh Tæng gi¸ trÞ s¶n h¹ng môc c«ng tr×nh L­îng dù to¸n ViÖc tÝnh to¸n vµ ph©n bæ chi phÝ khÊu hao TSC§ cho tõng c«ng tr×nh , h¹ng môc c«ng tr×nh trong quý ®­îc thùc hiÖn trªn b¶ng tÝnh khÊu hao TSC§ vµ b¶ng ph©n bæ khÊu hao TSC§. B¶ng tÝnh khÊu hao TSC§ ë tæ , ®éi Quý IV / n¨m 2002 §¬n vÞ : §ång STT Tªn, lo¹i TSC§ Nguyªn gi¸ Ghi cã TK 214; ghi nî TK 6274, 6424 Tæng sè KH 6274 6424 1 Nhµ , kho 2.004.314.357 34.521.720 8.868.000 25.653.720 2 M¸y mãc thiÕt bÞ 3.500.994.600 258.448.370 256.925.690 1.522.680 3 Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i 4.732.021.000 85.558.820 60.321.500 25.327.320 4 Dông cô qu¶n lý 520.703.925 342.127.745 326.155.190 15.927.555 Céng 10.758.033.882 720.656.655` 652.270.380 68.386.275 B¶ng ph©n bæ chi phÝ khÊu hao TSC§ ë tæ , ®éi §¬n vÞ : §ång STT Tªn c«ng tr×nh HÖ sè ph©n bæ Tiªu thøc ph©n bæ ( Gi¸ trÞ dù to¸n ) Sè tiÒn ph©n bæ 1 2 3 C«ng tr×nh Khu vui ch¬i TTAD C«ng tr×nh KPN C«ng tr×nh XN Gas Céng 0.075.000 3.782.750.000 2.532.193.000 3.293.812.400 9.608.755.400 283.706.250 189.914.475 247.035.930 720.656.655 Sè liÖu cét “Sè tiÒn ph©n bæ” trªn b¶ng nµy lµ c¨n cø ghi vµo b¶ng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung cét 6274. Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn : + Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn gåm c¸c kho¶n chi ra phôc vô s¶n xuÊt chung ë tæ ®éi nh­ chi phÝ ®iÖn , n­íc ,®iÖn tho¹i ... phôc vô thi c«ng c«ng tr×nh , c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c phôc vô cho ho¹t ®éng cña ®éi x©y dùng . + §Ó tËp hîp chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn kÕ to¸n sö dông TK 6278 “ Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn” më chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh . + Ph­¬ng ph¸p tËp hîp : C¨n cø vµo c¸c ho¸ ®¬n thanh to¸n , phiÕu chi tiÒn mÆt , giÊy b¸o nî cña ng©n hµng ... kÕ to¸n tiÕn hµnh h¹ch to¸n theo ®Þnh kho¶n Nî TK 627 ( 6278 ) - Gi¸ ch­a cã thuÕ GTGT Nî TK 133 ( 1331 ) - Sè thuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ Cã TK 111,112,331 - Tæng sè tiÒn thanh to¸n C¨n cø vµo ®Þnh kho¶n trªn kÕ to¸n ghi sæ chi tiÕt TK 6278. Sæ chi tiÕt tµi kho¶n M· TK : 6278 Tªn TK : Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn C«ng tr×nh khu vui ch¬i TTAD Quý IV n¨m 2002 §¬n vÞ : §ång STT DiÔn gi¶i Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã 1 2 TËp hîp chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn TiÒn ®iÖn tho¹i TiÒn ®iÖn TiÒn n­íc KÕt chuyÓn chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn 322.500 750.500 237.500 1.310.500 31/12 Sè d­ ®Çu th¸ng Sè ph¸t sinh trong th¸ng Sè d­ cuèi th¸ng 1.310.500 1.310.500 Sæ nµy më cho tõng c«ng tr×nh theo quý . Sè liÖu trªn sæ chi tiÕt nµy ®­îc ghi vµo b¶ng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung cña quý cét 6278. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung: Cuèi quý kÕ to¸n tiÕn hµnh tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung c¨n cø vµo sæ chi tiÕt TK 6271, 6272 , B¶ng ph©n bæ chi phÝ khÊu hao TSC§ vµ TK 6278. B¶ng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung Quý IV - n¨m 2002 §¬n vÞ : §ång STT Tªn c«ng tr×nh TK 6271 TK 6272 TK 6274 TK 6278 Céng 1 C«ng tr×nh khu vui ch¬i TTAD 8.657.595 5.250.000 283.706.250 1.310.500 298.924.345 2 C«ng tr×nh KPN 9.549.750 7.028.850 189.914.475 1.372.400 207.865.475 3 C«ng tr×nh XN Gas 10.436.250 8.229.000 247.035.930 1.384.500 267.085.680 Céng 28.643.595 20.507.850 720.656.655 4.067.400 773.875.500 Sau ®ã vµo sæ c¸i TK 627 : Sæ c¸i tµi kho¶n M· TK : Chi phÝ s¶n xuÊt chung Quý IV n¨m 2002 §¬n vÞ : §ång Ngµy GS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn Sè Ngµy Nî Cã 31/12 1 2 3 4 TËp hîp chi phÝ SX chung Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý PX Chi phÝ vËt liÖu Chi phÝ khÊu hao TSC§ Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn 334 152 214 111 28.643.595 20.507.850 720.656.655 4.067.400 31/12 773.875.500 Sè d­ ®Çu th¸ng Sè ph¸t sinh trong th¸ng Sè d­ cuèi th¸ng 773.875.500 773.875.500 2.1.3. Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng ty: 2.2. C«ng t¸c kÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh t¹i c«ng ty. §Ó tÝnh gi¸ thµnh trong c«ng ty kÕ to¸n ph¶i x¸c ®Þnh hîp lý c¸c ®èi t­îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt . T¹i c«ng ty, ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ tõng c«ng tr×nh khãi l­îng x©y l¾p hoµn thµnh . Tõ chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh trong quý , chi phÝ khèi l­îng x©y dùng dë dang ®Çu kú vµ cuèi kú ®· tËp hîp , kÕ to¸n tiÕn hµnh tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ khèi l­îng x©y l¾p hoµn thµnh , bµn giao theo tõng c«ng tr×nh , h¹ng môc c«ng tr×nh theo c«ng thøc : Gi¸ thµnh thùc tÕ Chi phÝ thùc tÕ Chi phÝ thùc Chi phÝ thùc tÕ Khèi l­îng x©y l¾p = KLXLDD + tÕ ph¸t sinh - KLXLDD Hoµn thµnh bµn giao ®Çu kú trong kú cuèi kú Sau ®©ylµ b¶ng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p quý IV n¨m 2002 : B¶ng nµy dïng ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p cña c«ng ty trong mét quý . - Nh÷ng c«ng tr×nh cã sè d­ cuãi kú b»ng 0 nghÜa lµ trong quý ®ã c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh . - Nh÷ng c«ng tr×nh cã sè d­ ®Çu kú b»ng 0 nghÜa lµ trong quý ®ã c«ng tr×nh míi b¾t ®Çu khëi c«ng . Sè liÖu ®­îc tËp hîp trªn b¶ng nµy dïng ®Ó tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh khi hoµn thµnh . B¶ng “ Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p” míi chØ lµ b¶ng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p hoµn thµnh bµn giao trong quý . §Ó tÝnh gi¸ thµnh mçi c«ng tr×nh hoµn thµnh c«ng ty sö dông “ B¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh hoµn thµnh”. B¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh hoµn thµnh : B¶ng nµy dïng ®Ó tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh hoµn thµnh . B¶ng ®­îc lËp chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh ( mçi c«ng tr×nh ®­îc lËp mét b¶ng ) . Trong ®ã tËp hîp tÊt c¶ c¸c khèi l­îng x©y l¾p hoµn thµnh cña c«ng tr×nh trong tõng quý kÓ tõ khi khëi c«ng c«ng tr×nh cho ®Õn khi c«ng tr×nh ®­îc bµn giao . Trªn ®©y lµ toµn bé qu¸ tr×nh tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty §Çu t­ x©y dùng Hµ Néi . Ch­¬ng 3: Mét sè ý kiÕn ®ãng gãp nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i c«ng ty §Çu t­ x©y dùng Hµ Néi 1. NhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i c«ng ty: Trong s¶n xuÊt x©y dùng c¬ b¶n vµ x©y l¾p , kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ kh©u cuèi cïng vµ lµ kh©u quan tränh nhÊt trong c«ng t¸c kÕ to¸n . TËp hîp ®óng vµ ®Çy ®ñ trong c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh chÝnh x¸c t¹o ®iÒu kiÖn cung cÊp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cho c¸c nhµ qu¶n lý ra quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n gãp phÇn mang l¹i lîi nhuËn cho doanh nghiÖp trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh c¬ chÕthÞ tr­êng . VÊn ®Ò tiÕt kiÖm ngµy cµng ®­îc ®Ò cao h¬n trong ®ã tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt ®ãng mét vai trß hÕt søc quan träng . V× vËy vÊn ®Ò tiÕt kiÖm chi phÝ trong s¶n xuÊt lµ mét môc tiªu phÊn ®Êu còng lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô chñ yÕu cña c«ng ty . Yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý nãi chung vµ yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ nãi riªng trong ®iÒu kiÖn ®æi míi kinh doanh hiÖn nay ®ßi hái c«ng ty ph¶i tæ chøc tËp hîp kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm mét c¸ch chÝnh x¸c vµ khoa häc . Thêi gian võa qua thùc tËp t¹i c«ng ty ®· gióp em t×m hiÓu vµ ®¸nh gi¸ ®­îc nh÷ng ­u , nh­îc ®iÓm cña c«ng ty : ¦u ®iÓm : - VÒ bé m¸y qu¶n lý : Bé m¸y cña c«ng ty ®­îc tæ chøc gän nhÑ , hîp lý phï hîp víi ®iÒu kiÖn chuyÓn biÕn míi trong ho¹t ®éng kinh doanh , c¸c phßng ban chøc n¨ng phôc vô cã hiÖu qu¶ cho l·nh ®¹o c«ng ty, trong viÖc gi¸m s¸t s¶n xuÊt thi c«ng , quÈn lý kinh tÕ , thÝch hîp víi c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña nhµ n­íc . - VÒ m« h×nh h¹ch to¸n kinh doanh : C«ng ty tù trang tr¶i ®­îc tµi chÝnh , mét mÆt ®¶m b¶o chi tiªu cho bé m¸y qu¶n lý , dÇn dÇn cã tÝch luü . H¬n n÷a , ph­¬ng thøc kho¸n g¾n liÒn ®­îc lao ®éng bá ra víi h­ëng thô nhËn ®­îc . Do ®ã mäi c«ng nh©n viªn trong c«ng ty lu«n t×m c¸ch ®¹t hiÖu qu¶ cao cho chÊt l­îng thi c«ng . - VÒ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n : C«ng ty cã bé m¸y kÕ to¸n nhanh nh¹y , cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao ,c«ng ty ®· ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n míi vµo ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp . Nh­ chÕ ®é kÕ to¸n cò th× chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp lµ mét kho¶n môc gi¸ thµnh , nh­ng nay sö dông chÕ ®é kÕ to¸n míi th× chi phÝ nµy dïng ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh . Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®­îc bè trÝ rÊt hîp lý , chÆt chÏ ... mçi kÕ to¸n kiªm nhiÖm mét phÇn hµnh c«ng viÖc cô thÓ , tõ ®ã ph¸t huy ®­îc tÝnh chñ ®éng , s¸ng t¹o cho c«ng viÖc . §©y còng lµ ­u thÕ cña c«ng ty trong c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nãi riªng . - VÒ lo¹i h×nh tæ chøc kÕ to¸n : ViÖc kiÓm tra sö lý th«ng tin ®­îc kÕ to¸n tiÕn hµnh kÞp thêi chÝnh x¸c , chÆt chÏ, viÖc ph©n c«ng c«ng t¸c n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cña c¸n bé kÕ to¸n ®­îc dÔ dµng vµ thuËn lîi cho viÖc sö dông th«ng tin trªn m¸y . - H×nh thøc tæ chøc sæ s¸ch c«ng t¸c kÕ to¸n : C«ng ty ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chøng tõ víi nhiÒu ­u ®iÓm vµ phï hîp víi ®Æc thï s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty . ViÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n vµ tæ chøc h×nh thøc sæ kÕ to¸n ®óng ®¾n lµm cho c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh nãi riªng ë c«ng ty ®· ®i s©u vµo nÒ nÕp vµ rÊt æn ®Þnh . Nh×n chung , c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty®­îc kÕ to¸n tËp hîp mét c¸ch hîp lý víi yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh . Nh­îc ®iÓm : Tuy cã nhiÒu ­u ®iÓm , nh­ng c«ng ty còng kh«ng thÓ tr¸nh ®­îc nh÷ng khã kh¨n , tån t¹i cÇn kh¾c phôc nhÊt lµ trong viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p . Nh÷ng tån t¹i ®ã ®­îc biÓu hiÖn cô thÓ : - VÒ viÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt . §Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p trong kú , c«ng ty chØ sö dông ba tµi kho¶n 621,622,627 mµ kh«ng sö dông tµi kho¶n 623 - chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng . Kho¶n môc chi phÝ nµy ®­îc h¹ch to¸n trùc tiÕp vµo ba kho¶n môc chi phÝ : chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp , chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp , chi phÝ s¶n xuÊt chung . §iÒu nµy lµ ch­a phï hîp víi chÕ ®é kÕ to¸n ban hµnh ®èi víi c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p nh­ c«ng ty thùc hiÖn x©y l¾p c«ng tr×nh theo c«ng thøc thi c«ng hçn hîp : Võa thñ c«ng võa kÕt hîp m¸y mãc. - VÒ viÖc trÝch lËp BHYT, BHXH, KPC§ : Hiªn nay , t¹i c«ng ty viÖc h¹ch to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ®­îc thùc hiÖn trªn tµi kho¶n 622 . Tuy nhiªn theo quy ®Þnh cña kÕ to¸n ban hµnh , riªng ®èi víi ho¹t ®éng x©y l¾p kh«ng h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 622. Kho¶n trÝch BHXH ,BHYT , KPC§ tÝnh trªn quü l­¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp cña ho¹t ®éng x©y l¾p . VÒ viÖc trÝch tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cho c«ng nh©n trrùc tiÕp s¶n xuÊt : HiÖn nay, c«ng ty kh«ng tiÕn hµnh tÝnh tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ pheps cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt . Nh­ vËy , nÕu sè l­îng c«ng nh©n nghØ phÐp ph¸t sinh trong th¸ng lín sÏ lµm t¨ng chi phÝ s¶n xuÊt , g©y ¶nh h­ëng ®Õn sù æn ®Þnh cña chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm . VÒ viÖc h¹ch to¸n chi phÝ khÊu hao TSC§ : Chi phÝ khÊu hao TSC§ ®­îc tiÕn hµnh ph©n bæ cho c¸c c«ng tr×nh , h¹ng môc c«ng tr×nh theo tiªu thøc gi¸ trÞ dù to¸n b»ng nhau , dï sö dông m¸y mãc thi c«ng kh¸c nhau vÉn ph¶i chÞu sè khÊu hao nh­ nhau . VÒ viÖc trÝch tr­íc söa ch÷a lín TSC§ : HiÖn nay t¹i c«ng ty kh«ng thùc hiÖn trÝch tr­íc chi phÝ söa ch÷a lín TSC§ . Trong kú nÕu cã TSC§ ph¶i söa ch÷a th× ®­îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ s¶n xuÊt trong kú . Tuy nhiªn viÖc ph¸t sinh chi phÝ söa ch÷a lín TSC§ gi÷a c¸c kú kh«ng æn ®Þnh . Nh­ vËy , nÕu nhiÒu TSC§ ph¶i söa ch÷a cïng lóc th× chi phÝ s¶n xuÊt trong kú sÔ biÕn ®éng lín , ®ång thêi lµm t¨ng gi¸ thµnh s¶n phÈm trong kú . ViÖc kh«ng trÝch tr­íc söa ch÷a lín TSC§ kh«ng chØ ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty mµ cßn ch­a phï hîp víi chÕ ®é kÕ to¸n ban hµnh . VÒ kú tÝnh gi¸ thµnh : Kú tÝnh gi¸ thµnh cña c«ng ty trïng víi kú lËp b¸o c¸o lµ hµng quý . ViÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo quý trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p khi thi c«ng c¸c c«ng tr×nh lín cã x¸c ®Þnh ®­îc khèi l­îng x©y l¾p hoµn thµnh quy ­íc theo quý lµ hîp lý . Song ®èi ®èi víi nh÷ng c«ng tr×nh nhá , thêi gian khëi c«ng vµ hoµn thµnh n»m ngay trong c¸c th¸ng ®Çu quý hoÆc ®èi víi c¸c c«ng tr×nh lín thêi ®iÓm c«ng tr×nh thùc sù hoµn thµnh kh«ng n»m ®óng vµo cuèi quý th× kÕ to¸n c«ng ty th­êng ®îi ®Õn cuèi quý míi tÝnh ra gi¸ thµnh thùc tÕ cho c«ng ty x©y l¾p . §©y lµ ®iÒu ch­a hîp lý ë c«nh ty v× lµm t¨ng thêi gian chiÕm dông vèn cña kh¸ch hµng víi c«ng ty vµ lµm gi¶m uy tÝn cña c«ng ty trong viÖc thanh quyªt to¸n chËm trÔ víi kh¸ch hµng . Tãm l¹i trong c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng ty ®· cã nh÷ng ­u ®iÓm vµ nh­îc ®iÓm nh­ ®· nªu ë trªn . VËy lµm sao ®Ó c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc tèt h¬n lµ mong muèn , lµ niÒm tr¨n trë cña tÊt c¶ nh÷ng ng­êi quan t©m ®Õn c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty §Çu t­ x©y dùng Hµ N«Þ , víi giíi h¹n cña mét chuyªn ®Ò thùc tËp , mong muèn gãp phÇn vµo viÖc ph¸t triÓn chung cña c«ng ty , em xin ®­îc ®­a ra nh÷ng quan ®iÓm nh»m hoµn thiÖn mét b­íc nh÷ng h¹n chÕ cßn tån t¹i . 2. Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i c«ng ty §Çu t­ x©y dùng Hµ Néi : 2.1.Yªu cÇu cña viÖc hoµn thiÖn : Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng nh­ hiÖn nay , ngµnh x©y dùng còng dang chÞu mét ¸p lùc c¹nh tranh trong néi bé ngµnh . ViÖc kinh doanh cã l·i ®Ó trang tr¶i cho nhu cÇu ®Çu t­ , mmë réng s¶n xuÊt , nn©ng cao ®êi sèng cho ng­êi lao ®éng trong c«ng ty lµ mét yªu cÇu sèng cßn . §Ó ®¹t ®­îc môc ®Ých ®ã th× vÊn ®Ò c¬ b¶n lµ ph¶i t×m c¸ch gi¶m ®­îc chi phÝ , tõ ®ã gi¶m d­îc gi¸ thµnh s¶n phÈm . TÊt nhiªn viÖc gi¶m chi phÝ ë ®©y ph¶i lµ tiÕt kiÖm chi phÝ vµ tËn thu phÕ liÖu , kh«ng lµm ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm chø kh«ng ph¶i do viÖc bít xÐn vËt t­ , sö dông vËt t­ kÐm phÈm chÊt . Yªu cÇu chung cña viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm taÞ c«ng ty lµ tiÕp tôc ph¸t huy nh÷ng ­u ®iÓm hiÖn cã , t×m c¸ch kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i nh»m ®¶m b¶o h¹ch to¸n ®óng theo chÕ ®é nhµ n­íc quy ®Þnh vµ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu qu¶n lý t¹i c«ng ty trong ®ã cã tÝnh ®Õn c¸c h­íng gi¶m chi pjÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm . Nh­ vËy cïng víi c«ng t¸c n©ng cÊp chÊt l­îng s¶n phÈm , ®Èy nhanh tiÕn ®é thi c«ng , n©ng cao n¨ng xuÊt lao ®éng , t¹o uy tÝn cho c«ng ty trªn thÞ tr­êng lµ viÖc n©ng cao vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n . Trong qu¸ tr×nh t×m hiÓu phÇn hµnh kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ë c«ng ty §Çu t­ x©y dùng Hµ Néi ,dùa vµo ®iÒu kiÖn thùc tÕ ë c«ng ty Ïmin m¹nh d¹n ®Ò xuÊt mét vµi ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i c«ng ty. 2.2. Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty §Çu t­ x©y dùng Hµ Néi . VÒ viÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ; C«ng ty §Çu t­ x©y dùng thùc hiÖn thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh theo c«ng thøc thi c«ng hçn hîp , võa thñ c«ng , võa kÕt hîp m¸y mãc . V× vËy ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc tËp hîp chi phÝ x©y l¾p vµ ®Ó h¹ch to¸n ®óng víi chÕ ®é kÕ to¸n ban hµnh , c«ng ty nªn sö dông TK 623 - chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng . Khi ®ã chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng ty gåm 4 kho¶n môc sau : - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp - Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng - Chi phÝ s¶n xuÊt chung TK 623 ®­îc sö dông ®Ó tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng phôc vô trùc tiÕp cho x©y l¾p c«ng tr×nh . §èi víi c«ng ty §Çu t­ x©y dùng , TK 623 cã thÓ më 4 TK cÊp 2: + TK 6231- Chi phÝ nh©n c«ng + TK 6232- Chi phÝ vËt liÖu + TK 6234- Chi phÝ khÊu hao m¸y thi c«ng + TK 6238- Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c Chi phÝ nh©n c«ng gåm l­¬ng chÝnh , l­¬ng phô , phô cÊp ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng . Kho¶n nµy kh«ng bao gåm c¸c kho¶n trÝch BHXH, BHYT, KPC§ cña c«ng nh©n sö dông m¸y Chi phÝ vËt liÖu bao gåm nhiªn liÖu ,vËt liÖu xuÊt dïng cho m¸y thi c«ng Chi phÝ khÊu hao m¸y thi c«ng : Chi phÝ khÊu hao m¸y mãc sö dông thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh . Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c : gåm chi phÝ chi ra vÒ tiÒn ®iÖn , n­íc , tiÒn söa ch÷a , b¶o d­ìng m¸y thi c«ng . ViÖc tËp hîp chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng trªn TK 623 ®­îc thùc hiÖn t­¬ng tù nh­ víi chi phÝ s¶n xuÊt chung . VÒ viÖc trÝch BHXH, BHYT, KPC§. Do quü l­¬ng thùc tÕ th­êng lín h¬n quü l­¬ng c¬ b¶n nªn viÖc trÝch c¸c kho¶n BHXH, BHYT trªn tæng quü l­¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt lµm t¨ng chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ cña c«ng ty. §iÒu nµy kh«ng nh÷ng ch­a ®óng víi chÕ ®é hiÖn hµnh mµ cßn lµm t¨ng gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p , g©y bÊt lîi cho c«ng ty . C«ng ty cã thÓ trÝch nh­ sau : - BHXH ®­îc tÝnh 20% trªn tæng quü l­¬ng c¬ b¶n , trong ®ã 15% tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt , 5% do c«ng nh©n nép ( TÝnh vµo l­¬ng ) , Kh«ng tÝnh víi c«ng nh©n thuª ngoµi . - BHYT trÝch 3% trªn tæng quü l­¬ng c¬ b¶n , trong ®ã 2%tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt , 1% tÝnh vµo l­¬ng .BHYT còng kh«ng tÝnh víi c«ng nh©n thuª ngoµi . KPC§ tÝnh 2% trªn tæng quü l­¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ cho toµn bé cong nh©n viªn cña c«ng ty . VÒ viÖc trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt . HiÖn nay c«ng ty cã sè l­îng c«ng nh©n nghØ phÐp kh«ng ®Òu gi÷a c¸c th¸ng trong n¨m ( th­êng tËp chung vµo c¸c th¸ng lÔ tÕt ...) . Trong thêi gian nµy , tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh chËm , khèi l­îng hoµn thµnh Ýt h¬n , song chi phÝ tiÒn l­¬ng vÉn ph¸t sinh . NÕu kh«ng trÝch tr­íc , kÕ to¸n h¹ch to¸n : Nî TK 622 Cã TK 334 §iÒu nµy lµm cho chi phÝ vµ gi¸ thµnh trong quý t¨ng mét c¸ch kh«ng hîp lý . V× vËy , c«ng ty nªn trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt . §Ó cã thÓ trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt hµng n¨m ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc tû lÖ trÝch tr­íc . Tû lÖ nµy do phßng tæ chøc vµ phßng kÕ ho¹ch x¸c ®Þnh vµ chuyÓn cho phßng tµi vô . Hµng th¸ng , c¨n cø vµo tû lÖ trÝch tr­íc nµy vµ tiÒn l­¬ng c¬ b¶n ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n tham gia s¶n xuÊt ®Ó tÝnh møc trÝch hµng th¸ng . + Hµng th¸ng , kÕ to¸n tiÕn hµnh trÝch trt­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n theo kÕ ho¹ch nghØ phÐp ®· lËp . Nî TK 622 Cã TK 335 + Sè tiÒn l­¬ng thùc tÕ nghØ phÐp ph¶i tr¶ : Nî TK 335 Cã TK 334 + Cuèi kú , nÕu cã chªnh lÖch gi÷a sè trÝch tr­íc vµ tiÒn l­¬ng nghØ phÐp thùc tÕ ph¶i tr¶ , kÕ to¸n tiÕn hµnh ®iÒu chØnh : NÕu sè trÝch tr­íc nhá h¬n chi phÝ thùc tÕ th× trÝch tiÕp vµo chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp : Nî TK 622 Cã TK 335 Ng­îc l¹i , kÕ to¸n ghi : Nî TK 335 Cã TK 72 VÒ viÖc h¹ch to¸n chi phÝ khÊu hao TSC§ : T¹i c«ng ty ®Çu t­ x©y dùng , ®Ó ph©n bæ chi phÝ khÊu hao TSC§ , kÕ to¸n sö dông tiªu thøc gi¸ trÞ dù to¸n c«ng tr×nh . §Ó cã thÓ ®¶m bÈo tÝnh hîp lý trong viÖc ph©n bæ chi phÝ khÊu hao TSC§ , KÕ to¸n nªn sö dông tiªu thøc : Dù to¸n chi phÝ sö dông m¸y .Cã nh­ vËy nh÷ng c«ng tr×nh chñ yÕu sö dông m¸y mãc thi c«ng th× dï gi¸ trÞ dù to¸n lín hay nhá vÉn ph¶i chÞu chi phÝ khÊu hao m¸y thi c«ng nhiÒu h¬n . Tr­íc hÕt , c«ng ty cÇn lËp dù to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng cho tõng c«ng tr×nh , giai do¹n c«ng viÖc . ViÖc ph©n bæ chi phÝ khÊu hao TSC§ cã thÓ ®­îc tiÕn hµnh theo b¶ng sau : B¶ng ph©n bæ chi phÝ khÊu hao TSC§ STT Tªn c«ng tr×nh Dù to¸n chi phÝ sö dông m¸y HÖ sè ph©n bæ Sè tiÒn ph©n bæ 1 2 3 C«ng tr×nh A C«ng tr×nh B C«ng tr×nh C .......... Céng Trong ®ã : Tæng chi phÝ khÊu hao TSC§ HÖ sè ph©n bæ = Tæng chi phÝ dù to¸n vÒ sö dông m¸y Sè tiÒn ph©n bæ = Dù to¸n chi phÝ sö dông m¸y x HÖ sè ph©n bæ VÒ viÖc trÝch tr­íc chi phÝ söa ch÷a lín TSC§ : DÓ ®¶m b¶o dóng chÕ ®é ban hµnh vÒ söa ch÷a lín TSC§ , ®Ó kh«ng cã sù biÕn ®éng lín vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm trong kú , c«ng ty nªn trÝch tr­íc chi phÝ söa ch÷a lín TSC§ . Trong kú h¹ch to¸n , c«ng tr×nh nµo sö dông m¸y thi c«ng th× c«ng tr×nh ®ã lµ ®èi t­îng ®Ó ph©n bæ chi phÝ trÝch tr­íc . C«ng ty cã thÓ ph©n bæ chi phÝ trÝch tr­íc söa ch÷a lín söa ch÷a lín TSC§ theo tiªu thøc dù to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng t­¬ng tù nh­ viÖc ph©n bæ chi phÝ khÊu hao TSC§ . + Khi trÝch tr­íc chi phÝ söa ch÷a kÕ to¸n h¹ch to¸n : Nî TK 627 ( chi tiÕt tõng c«ng tr×nh ) Cã TK 335 + Khi ph¸t sinh chi phÝ söa ch÷a lín TSC§ , KÕ to¸n ghi : Nî TK 335 Cã TK 241 Cuèi kú , KÕ to¸n sö lý chªnh lÖch gi÷a kho¶n trÝch tr­íc vµ chi phÝ söa ch÷a lín ph¸t sinh : + NÕu sè trÝch tr­íc lín h¬n chi phÝ söa ch÷a lín TSC§ thùc tÕ , KÕ to¸n ghi : Nî TK 335 Cã TK 721 + Ng­îc l¹i , NÕu sè trchs tr­íc nhá h¬n chi phÝ söa ch÷a lín TSC§ thùc tÕ , KÕ to¸n ghi : Nî TK 627,642 Cã TK 335 VÒ kú tÝnh gi¸ thµnh : Kú tÝnh gi¸ thµnh cña c«ng ty trïng víi kú b¸o c¸o . §èi víi c¸c c«ng tr×nh lín , thêi gian thi c«ng kÐo dµi , mçi quý chØ hoµn thµnh mét khèi l­îng x©y l¾p nhÊt ®Þnh th× kú tÝnh gi¸ thµnh cña c«ng ty lµ hîp lý . Tuy nhiªn ®èi víi nh÷ng c«ng tr×nh nhá , thêi gian khëi c«ng vµ hoµn thµnh n»m ngay trong c¸c th¸ng ®Çu quý , hoÆc ®èi víi c¸c c«ng tr×nh lín mµ thêi ®iÓm hoµn thµnh thùc sù kh«ng ®óng vµo cuèi quý th× kÕ to¸n gi¸ thµnh s¶n phÈm kh«ng nªn ®îi ®Õn ®óng kú tÝnh gi¸ thµnh ( cuèi quý ) míi tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ cho c«ng tr×nh . DÓ ®¶m b¶o c«ng t¸c kÕ to¸n ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch kÞp thêi , ®Ó ®¶m b¶o lîi Ých cho kh¸ch hµng vµ cho c¶ c«ng ty, c«ng ty nªn quy ®Þnh kú tÝnh gi¸ thµnh mét c¸ch linh ho¹t . Khi c«ng tr×nh hoµn thµnh bÊt kÓ ®Õn kú tÝnh gi¸ thµnh hay ch­a , kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm sÏ tÝnh ngay ra gi¸ thµnh thùc tÕ cña c«ng tr×nh ®ã vµ lËp b¶ng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh hoµn thµnh . VÒ h×nh thøc kÕ to¸n vµ viÖc ghi chÐp sæ s¸ch kÕ to¸n C«ng ty ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chøng tõ ®Ó h¹ch to¸n . H×nh thøc nµy rÊt phï hîp víi quy m« vµ lo¹i h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty . Tuy nhiªn c«ng ty nªnphæ biÕn mjjét c¸ch thøc ghi chÐp chung chøng tõ tµi liÖu trong c¸c xÝ nghiÖp trùc thuéc , tr¸nh tr­êng hîp mçi xÝ nghiÖp ghi chÕp mét c¸ch kh¸c nhau g©y khã kh¨n cho kÕ to¸n c«ng ty trong viÖc tæng hîp vµ ph©n bæ chøng tõ . Sö dông c¸c biÖn ph¸p ch÷a sæ nh­ ghi bót to¸n ®á , ghi bæ sung ... kh«ng sö dông bót tÈy , bót xo¸ trong sæ s¸ch ,gi¶m tèi ®a viÖc c¸c xÝ nghiÖp b¸o c¸o sæ kh«ng ®Çy ®ñ lµm cuèi quý ph¶i ghi bæ sung thªm nhiÒu sè liÖu g©y rèi sæ s¸ch . VÒ viÖc ¸p dông maý vi tÝnh trong viÖc h¹ch to¸n kÕ to¸n : Hiªn t¹i c«ng ty ®· sö dông m¸y vi tÝnh vµo viÖc so¹n th¶o cËp nhËt nh÷ng th«ng tin cho c¸c b¶ng biÓu mçi th¸ng , sau ®ã in ra c¸c b¸o c¸o , c¸c biÓu kees to¸n .Tuy nhiªn , viªc sö dông m¸y vi tÝnh cña c«ng ty nh­ vËy ch­a vËn dông ®­îc nh÷ng tÝnh n¨ng trî gióp cña m¸y .NÕu c«ng ty cã nh÷ng gi¶i ph¸p cho viÖc tù ®éng ho¸ viÖc h¹ch to¸n vµ qu¶n lý b»ng m¸y vi tÝnh . Ch¾c ch¾n r»ng sÏ tiÕt kiÖm ®­îc rÊt nhiÒu c«ng søc cho c¸n bé kÕ to¸n .Gãp phÇn qu¶n lý hiÖu qu¶ th«ng tin sè liÖu , ®¸p øng nhanh chãng nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt cho c«ng t¸c qu¶n lý ,gióp cho viÖc ra quyÕt ®Þnh kÞp thêi chÝnh x¸c . theo em gi¶i ph¸p tèt nhÊt lµ :LËp mét phÇn mÒn riªng cho kÕ to¸n , thèng nhÊt tõ c«ng ty tíi c¸c xÝ nghiÖp , ®ång thêi c«ng ty cö c¸n bé kÕ to¸n ®i hþoc thªm vÒ m¸y tÝnh cho c«ng viÖc kÕ to¸n , t¨ng kh¶ n¨ng sö dông vµ khai th¸c hiÖu qu¶ c«ng nghÖ th«ng tin. Tãm l¹i viÖc qu¶n lý tèt chi phÝ vµ gi¸ thµnh sÏ ®¶m b¶o cho c«ng ty ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ , mang l¹i l¬i nhuËn cao , c¶i thiÖn ®­îc ®iÒu kiÖn lµm viÖc vµ ®êi sèng cña ng­êi lao ®éng . Mét trong nh÷ng ph­¬ng h­íng chÝnh ®Ó h¹ gi¸ thµnh hiÖn nay lµ gi¶m chi p0hÝ nguyªn vËt liÖu tùc tiÕp . trong giai do¹n hiÖn nay khi tr×nh ®é khoa häc ®· ph¸t triÓn cao , ®Ó gi¶m vËt liÖu hao phÝ , c«ng ty nªn sö dông c¸c lo¹i vËt t­ míi , cã hiÖu qu¶ cao h¬n , c¶i tiÕn c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt , hîp lý ho¸ s¶n xuÊt ë c¸c xÝ nghiÖp phô thuéc vµ c«ng ty. Môc lôc Ch­¬ng 1: Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ kÕ to¸n tËp hîp chÝ phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp x©y dùng c¬ b¶n 1 1. §Æc ®iÓm cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n vµ s¶n phÈm x©y l¾p 1 2. Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp x©y dùng c¬ b¶n 1 2.1. Néi dung, ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt 1 2.1.1. Néi dung chi phÝ s¶n xuÊt 1 2.1.2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt 2 2.2. Néi dung vµ ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm 3 2.2.1. Néi dung 3 2.2.2. Ph©n lo¹i gi¸ thµnh 4 2.3. Quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm 5 3. §èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 6 3.1. §èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt 6 3.2. §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh 6 3.3. Mèi liªn hÖ gi÷a ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 6 4. NhiÖm vô cña c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y dùng c¬ b¶n 7 5. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 7 5.1. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt 7 5.1.1. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 9 5.1.2. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 10 5.1.3. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung 10 5.2. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú 12 5.3. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 12 6. HÖ thèng sæ kÕ to¸n sö dông ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 14 Ch­¬ng 2: T×nh h×nh thùc tÕ vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty §Çu t­ x©y dùng Hµ néi 15 1. §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña c«ng ty §Çu t­ x©y dùng Hµ néi 15 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty 15 1.2. §Æc ®iÓm t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh 15 1.3. §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty §Çu t­ x©y dùng Hµ néi 18 1.3.1. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty 18 1.3.2. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty 20 1.3.3. H×nh thøc sæ kÕ to¸n t¹i c«ng ty 21 2. Thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i c«ng ty §Çu t­ x©y dùng Hµ néi 22 2.1. C«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt 22 2.1.1. §Æc ®iÓm, cÊu thµnh chi phÝ s¶n xuÊt vµ yªu cÇu qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt t¹i c«ng ty 22 2.1.2. Tr×nh tù kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt t¹i c«ng ty 23 2.1.2.1. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 23 2.1.2.2. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 26 2.1.2.3. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung 29 2.1.3. Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng ty 34 2.2. C«ng t¸c kÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh t¹i c«ng ty 35 Ch­¬ng 3: Mét sè ý kiÕn ®ãng gãp nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty §Çu t­ x©y dùng Hµ néi 38 1. NhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i c«ng ty 38 2. Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i c«ng ty §Çu t­ x©y dùng Hµ néi 40 2.1. Yªu cÇu cña viÖc hoµn thiÖn 40 2.2. Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty §Çu t­ x©y dùng Hµ néi 40 KÕt luËn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc1 số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Đầu tư xây dựng Hà nội.DOC
Luận văn liên quan