Bản thu hoạch về lực lượng phòng không không quân

Bản thu hoạch về lực lượng phòng không không quân I - MỞ ĐẦU Ngày nay không một nước nào lại không nhận thức được vai trò then chốt của khoa học kỹ thuật đối với sự phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng và an ninh. Trong điều kiện xã hội chủ nghĩa việc đề ra chiến lược phát triển kỹ thuật Quốc Phòng tốt có ý nghĩa quyết định đối với việc phát huy đầy đủ của khoa học kỹ thuật trong công cuộc hiện đại hoá Quốc Phòng đối với việc nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia và tăng cường thực hiện cạnh tranh cục diện chiến lược thế giới. Từ cuối thập niên 70 đến nay cùng với làn sóng cách mạng mới xâm nhập vào lĩnh vực quân sự, những khái niệm “công nghệ cao”, “vũ khí trang bị công nghệ cao” đã ra đời. Sang thập kỷ 80 nhiều nước coi việc phát triển “công nghệ cao” là một trọng tâm chiến lược và biện pháp then chốt để xây dựng quân đội hiện đại. Những tác động và ảnh hưởng sâu sắc nhất của khoa học kỹ thuật đến kỹ thuật quân sự là hoả lực và khả năng cơ động,tăng khả năng sống còn của trang bị vũ khí Để đối phó được với những lực lượng tấn công đường không được trang bị hiện đại thì phải có một lực lượng phong không tân tiến không kém. Vì vậy việc áp dụng những thành tựu của khoa học và công nghệ hiện đại vào lĩnh vực phòng không là nhiệm vụ quân trọng nhất đối với quân chủng phòng không. Lực lượng phòng không Việt Nam không được coi trọng trong những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, nhưng từ năm 1951 mới dần tổ chức thành lực klượng phòng không chiến đấu của bộ đội binh chủng hợp thành và góp phần xứng đáng vào chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.Trong khánh chiên chống Mỹ, phòng không Việt Nam đã đánh bại chiến tranh phá hoại bằng không quân của địch, bảo vệ miền Bắc, bảo vệ giao thông chiến lược, bảo vệ bộ đội, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ Quốc. II - NỘI DUNG

doc8 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1612 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bản thu hoạch về lực lượng phòng không không quân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
B¶n thu ho¹ch vÒ lùc l­îng phßng kh«ng kh«ng qu©n I - Më ®Çu Ngµy nay kh«ng mét n­íc nµo l¹i kh«ng nhËn thøc ®­îc vai trß then chèt cña khoa häc kü thuËt ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, cñng cè quèc phßng vµ an ninh. Trong ®iÒu kiÖn x· héi chñ nghÜa viÖc ®Ò ra chiÕn l­îc ph¸t triÓn kü thuËt Quèc Phßng tèt cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi viÖc ph¸t huy ®Çy ®ñ cña khoa häc kü thuËt trong c«ng cuéc hiÖn ®¹i ho¸ Quèc Phßng ®èi víi viÖc n©ng cao søc m¹nh tæng hîp quèc gia vµ t¨ng c­êng thùc hiÖn c¹nh tranh côc diÖn chiÕn l­îc thÕ giíi. Tõ cuèi thËp niªn 70 ®Õn nay cïng víi lµn sãng c¸ch m¹ng míi x©m nhËp vµo lÜnh vùc qu©n sù, nh÷ng kh¸i niÖm “c«ng nghÖ cao”, “vò khÝ trang bÞ c«ng nghÖ cao” ®· ra ®êi. Sang thËp kû 80 nhiÒu n­íc coi viÖc ph¸t triÓn “c«ng nghÖ cao” lµ mét träng t©m chiÕn l­îc vµ biÖn ph¸p then chèt ®Ó x©y dùng qu©n ®éi hiÖn ®¹i. Nh÷ng t¸c ®éng vµ ¶nh h­ëng s©u s¾c nhÊt cña khoa häc kü thuËt ®Õn kü thuËt qu©n sù lµ ho¶ lùc vµ kh¶ n¨ng c¬ ®éng,t¨ng kh¶ n¨ng sèng cßn cña trang bÞ vò khÝ §Ó ®èi phã ®­îc víi nh÷ng lùc l­îng tÊn c«ng ®­êng kh«ng ®­îc trang bÞ hiÖn ®¹i th× ph¶i cã mét lùc l­îng phong kh«ng t©n tiÕn kh«ng kÐm. V× vËy viÖc ¸p dông nh÷ng thµnh tùu cña khoa häc vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµo lÜnh vùc phßng kh«ng lµ nhiÖm vô qu©n träng nhÊt ®èi víi qu©n chñng phßng kh«ng. Lùc l­îng phßng kh«ng ViÖt Nam kh«ng ®­îc coi träng trong nh÷ng ngµy ®Çu cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p, nh­ng tõ n¨m 1951 míi dÇn tæ chøc thµnh lùc kl­îng phßng kh«ng chiÕn ®Êu cña bé ®éi binh chñng hîp thµnh vµ gãp phÇn xøng ®¸ng vµo chiÕn th¾ng §iÖn Biªn Phñ n¨m 1954.Trong kh¸nh chiªn chèng Mü, phßng kh«ng ViÖt Nam ®· ®¸nh b¹i chiÕn tranh ph¸ ho¹i b»ng kh«ng qu©n cña ®Þch, b¶o vÖ miÒn B¾c, b¶o vÖ giao th«ng chiÕn l­îc, b¶o vÖ bé ®éi, gãp phÇn gi¶i phãng miÒn Nam, thèng nhÊt Tæ Quèc. II - Néi dung 1) Ph©n biÖt c¸c hÖ thèng phßng kh«ng c¸c hÖ thèng phßng kh«ng rÊt ®a d¹ng, phong phó .nã ®­îc ph©n biÖt theo nhiÒu yÕu tè kh¸c nhau *theo chøc n¨ng ta cã thÓ ph©n theo: +lùc l­îng kh«ng qu©n ®©y lµ lùc l­îng m¸y bay ,chóng trùc tiÕp chiÕn ®Êu víi c¸c lùc l­îngkh«ng qu©n cña ®èi ph­¬ng hoÆc sö dông tªn löa ,bom ®Ó tiªu diÖt c¸c c¨n cø cña ®èi ph­¬ng +lùc l­îng tªn löa: l­îng nµy cã nhiÖm vô tiªu diÖt kh«ng qu©n hoÆc c¸c c¨ncø cña ®ich +lùc l­îng rada chóng lµm nhiÖm vô dÉn ®­êng cho tªn löa hoÆc kh«ng qu©n,ph¸t hiÖn c¸c môc tiªu ,ph­¬ng tiÖn t¸c chiÕn cña ®èi ph­¬ng tõ sím ®Ó th«ng b¸o cho c¸c lùc l­îng phßng kh«ng ,kh«ng qu©n kh¸c chñ ®éng tiªu diÖt kÎ thï +ph¸o phßng kh«ng ®­îc chia lµm hai lo¹I \ph¸o cao x¹:chñ yÕu ®¸nh c¸c môc tiªu trªn kh«ng \ph¸o binh:®¸nh c¸c môc tiªu mÆt ®Êt *theo c¸c cÊp qu¶n lý: ta chia ra lµm c¸c lo¹I: +lùc l­îng phßng kh«ng quèc gia lùc l­îng nµy cã tÝnh c¬ ®éng rÊt cao +l­îng phßng kh«ng ®Þa ph­¬ng nhiÖm vô cña c¸c lùc l­îng nµy th­êng cè ®Þnh trang thiÕt bÞ th­êng kh«ng hiÖn ®¹i 2)chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c lùc l­îng phßng kh«ng A) tªn löa a) Kh¸i niÖm : Tªn löa lµ vËt thÓ bay kh«ng ng­êi l¸i cã h×nh d¹ng khÝ ®éng häc, nhê ®éng c¬ ph¶n lùc t¹o lùc ®Èy bay ngoµi kh«ng gian cã vËn tèc lín h¬n nhiÒu lÇn so víi tèc ®é cña ©m thanh, kÕt hîp mang ®µu ®¹n ®Ó ph¸ huû môc tiªu b)Ph©n lo¹i tªn löa : Trªn thÕ giíi hiÖn nay tªn löa cã nhiÒu lo¹i kh¸c nhau, dùa vµo ®ã ng­êi ta ph©n lo¹i ®Ó h×nh dung vai trß t¸c dông còng nh­ môc ®Ých sö dông cña nã : - ph©n lo¹i theo c«ng dông : + Tªn löa dïng ®Ó nghiªn cøu khoa häc nhê cã tèc ®é cao, søc bÒn tèt nªn tªn löa cã thÓ mang m¸y mãc vµ vÖ tinh bay qua khái khÝ quyÓn ®Ó sao chôp h×nh anhr gióp con ng­êi hiÓu ®­îc thiªn nhiªn bÇu trêi, khÝ t­îng thuû v¨n vµ kh¸m ph¸ ra c¸c hµnh tinh kh¸c… +Tªn löa dïng trong qu©n sù mang chÊt næ, ®Çu ®¹n ®Ó tiªu diÖt môc tiªu xa nh»m ®¶m b¶o ®­îc yÕu tè bÝ mËt cao. - ph©n lo¹i theop cÊu tróc : +tªn löa kh«ng c¸nh +tªn löa cã c¸nh - ph©n lo¹i theo t¸c dông vai trß,ph©n lo¹i theo vÞ trÝ phãng tªn löa t¸c dông cña tªn löa lµ ®Ó tiªu diÖt c¸c môc tiªu ë c¸c c¸c kho¶ng c¸ch kh¸c nhau cã thÓ ph©n chia : +Tªn löa chiÕn dÞch, chiÕn thuËt th­êng b¾n tÇm gÇn tõ 2 ®Õn 1000 km +Tªn löa chiÕn l­îc b¾n tÇm xa tõ 1000 ®Õn 10000 km *VÞ trÝ phãng cña tªn löa cã thÓ : +Phãng tõ mÆt ®Êt ®Ó bay ®Õn tiªu diÖt môc tiªu ë trªn mÆt ®Êt cã kho¶ng c¸ch nhÊt ®Þnh gäi lµ tªn löa ®Êt ®èi ®Êt. +Tªn löa phãng tõ trªn kh«ng nh­ tõ m¸y bay, vÖ tinh...diÖt c¸c môc tiªu ë trªn mÆt ®Êt gäi lµ tªn löa kh«ng ®èi ®Êt. + Tªn löa phãng tõ trªn kh«ng nh­ tõ m¸y bay, vÖ tinh...diÖt c¸c môc tiªu trªn kh«ng nh­ m¸y bay, vÖ tinh gäi lµ tªn löa kh«ng ®èi kh«ng. B)ph¸o phßng kh«ng Tæ hîp ph¸o phßng kh«ng lµ tËp hîp c¸c thµnh phÇn cã liªn quan chøc n¨ng víi nhau nh­ ph¸o phßng kh«ng (mét hoÆc vµi khÈu) vµ c¸c ph­¬ng tiÖn kü thuËt kh¸c nhau ®Ó ph¸t hiÖn vµ b¸m s¸t môc tiªu ®É chän ®Ó b¾n, ®Ó chuÈn bÞ vµ thùc hµnh b¾n. Nh÷ng bé phËn chñ yÕu cña tæ hîp PPK lµ ph¸o vµ ®¹n d­îc, ®µi diÒu khiÓn ph¸o (Ra®a). KhÝ tµi chØ huy ho¶ lùc ph¸o hoÆc thiÕt bÞ tÝnh to¸n, thiÕt bÞ ®ång bé vµ hÖ thèng theo dâi nguån vµ m¸y næ cã thÓ ®­îc bè trÝ trªn nh÷ng xe vËn t¶i riªng hoÆc bè trÝ trªn cïng mét xe t¹o thµnh bé khÝ tµi v« tuyÕn ®iÖn PPK. NhiÖm vô vµ chøc n¨ng cña PPK lµ: Tiªu diÖt c¸c lo¹i môc tiªu trªn kh«ng nh­: M¸y bay, qu©n dï, ®Ìn chiÕu s¸ng… cña ®Þch trong ph¹m vi b¾n hiÖu qu¶. -Tiªu diÖt c¸c lo¹i môc tiªu mÆt ®Êt, trªn mÆt n­íc nh­: Xe t¨ng, xe bäc thÐp, bé binh, ho¶ ®iÓm, tµu chiÕn ca n«… cña ®Þch khi cã lÖnh cña cÊp trªn, khi cÇn ph¶i chi viÖn cho ®¬n vÞ b¹n hoÆc khi cÇn ph¶i chiÕn ®Êu ®Ó tù vÖ . C)lùc l­îng t¸c chiÕn ®IÖn tõ Trong thêi ®iÓm chiÕn tranh c«ng nghÖ cao hiÖn nay vai trß vµ nhiÖm vô cña T¸c chiÕn ®iÖn tö cµng ®­îc n©ng cao, chiÕm vÞ trÝ quan träng, kh«ng thÓ thiÕu tr­íc, trong vµ sau trËn ®¸nh. C¸c cuéc chiÕn tranh côc bé kÜ thuËt cao trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cho thÊy nÕu kh«ng dµnh ®­îc ­u thÕ vÒ t¸c chiÕn ®iÖn tö th× sÏ kh«ng dµnh ®­îc quyÒn chñ ®éng trªn kh«ng, trªn biÓn, trªn mÆt ®Êt. T¸c chiÕn ®iÖn tö thùc chÊt lµ cuéc chiÕn tranh trªn lÜnh vùc v« tuyÕn ®iÖn tö, lµ cuéc c¹nh tranh vÒ c«ng suÊt, vÒ tÇn sè nh»m giµnh giËt nh÷ng ­u thÕ trªn chiÕn tr­êng vµ cã thÓ vÝ r»ng nã lµ yÕu tè “t¨ng béi søc m¹nh”. T¸c chiÕn ®iÖn tö lµ mét tËp hîp nh÷ng biÖn ph¸p nh»m ph¸t hiÖn vµ chÕ ¸p ®iÖn tö ®èi víi c¸c thiÕt bÞ vµ hÖ thèng ®iÖn tö cña ®Þch ®ång thêi b¶o vÖ v« tuyÕn cho c¸c thiÕt bÞ vµ hÖ thèng ®iÖn tö cña ta. T¸c chiÕn ®iÖn tö lµ mét d¹ng quan träng cña t¸c chiÕn phßng kh«ng, lµ h×nh thøc t¸c chiÕn dùa trªn kÜ thuËt ®iÖn tö, lµ sù kÕt hîp gi÷a c¸c bÖn ph¸p kÜ thuËt víi chiÕn thuËt nh»m ph¸t huy cao nhÊt tÝnh n¨ng t¸c dông cña khÝ tµi thùc hiÖn th¾ng lîi ph­¬ng ¸n t¸c chiÕn. D)Rada Rada lµ mét trong nh÷ng thµnh tùu khoa häc vµ kü thuËt vÜ ®¹i nhÊt trong thêi ®¹i hiÖn nay.Rada phßng kh«ng cã vai trß cùc kú quan träng trong hÖ thèng phßng kh«ng phßng thñ quèc gia §Õn chiÕn tranh thÕ giíi lÇn thø hai, kü thuËt chiÕn tranh cña c¸c n­íc tham gia ®· ph¸t triÓn m¹nh mÏ. NhiÒu n­íc ®· chÕ t¹o ®­îc lo¹i m¸y bay nhanh h¬n 500 km/h lµm cho c¸c m¸y bay ghi ©m ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ m¸y bay mÊt hÕt t¸c dông. Rada do tÝnh chÊt ­u viÖt cña nã ®· ®¶m ®­¬ng nhiÖm vô quan träng ®ã : rada cã thÓ ph¸t hiÖn ra m¸y bay ë cù li xa trong bÊt kú thêi tiÕt nµo, tÝnh to¸n ®­îc tèc ®é, h­íng bay vµ c¸c ®Æc ®iÓm cña m¸y bay ®Ó chØ thÞ cho c¸c ®¬n vÞ ho¶ lùc cã thÓ b¸m s¸t vµ tiªu diÖt. E)kh«ng qu©n tiªm kÝch M¸y bay lµ ph­¬ng tiÖn tiÕn c«ng ®­êng kh«ng th«ng dông nhÊt hiÖn nay bëi nh÷ng ­u ®iÓm lín cña nã mµ ch­a mét lo¹i ph­¬ng tiÖn nµo cã thÓ so s¸nh b»ng ®ã lµ : Kh¶ n¨ng mang v¸c lín, nã cã thÓ mang mét lóc hµng tÊn bom déi vµo môc tiªu vµ ph¸ huû môc tiªu mét c¸ch nhanh chãng. TÝnh c¬ ®éng cña m¸y bay cùc k× cao, nã cã kh¶ n¨ng bay víi vËn tèc hµng ngh×n km/h, cã kh¶ n¨ng bay ë ngoµi vïng kiÓm so¸t cña ®èi ph­¬ng. §©y lµ hai ®Æc ®iÓm chñ yÕu cña m¸y bay, chÝnh v× nh÷ng kh¶ n¨ng ­u viÖt Êy mµ tõ khi ra ®êi ®Õn nay m¸y bay kh«ng ngõng ®­îc c¶i tiÕn nh»m ph¸t huy kh¶ n¨ng chiÕn ®Êu cña nã. ChiÕn tr­êng ViÖt Nam lµ mét mèc lÞch sö quan träng, ngµnh khoa häc vËt liÖu ®· ph¸t triÓn m¹nh mÏ vµ ®· t×m ra ®­îc c¸c hîp chÊt cã tÝnh nhÑ vÒ mÆt khèi l­îng vµ bÒn vÒ mÆt c¬ häc lµm cho khèi l­îng cña mét chiÕc m¸y bay nhÑ h¬n bao giê hÕt. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ m¸y bay qu©n sù cã kh¶ n¨ng mang v¸c lín h¬n, cã thÓ tiÕp cËn môc tiªu nhanh h¬n vµ cã thÓ ho¹t ®éng trong mét ph¹m vi réng lín h¬n. 3)c¬ së lý luËn ®Ó x©y dùng hÖ thèng vò khÝ phßng kh«ng a)¶nh h­ëng cña m«I tr­êng tíi t¸c chiÕn phßng kh«ng c¸c ph­¬ng tiÖn t¸c chiÕn phßng kh«ng chñ yÕu bÞ t¸c ®éng bëi nhiÔu,nhiÔu ngoµI do ®èi ph­¬ng g©y ra cßn cã do m«I tr­êng c¸c sãng vÒ tõ ®Þa vËt, m©y m­a, hoÆc nh÷ng gi¶i giÊy kim lo¹i nöa sãng,®Þa h×nh phøc t¹p víi nh÷ng ®åi nói gå ghÒ còng lµ nh÷ng yÕu tè ¶nh h­ëng m¹nh tíi hiÖu qu¶ cña vò khÝ phßng kh«ng. D­íi t¸c ®éng cña nhiÔu, c¸c tham sè chiÕn ®Êu cña ®µi ®Òu bÞ gi¶m: gi¶m cù ly b¾t môc tiªu, x¸c xuÊt ph¸t hiÖn môc tiªu gi¶m, t¨ng sai sè ®o, gi¶m sè l­îng t×nh b¸o vµ ®é tin cËy cña môc tiªu. b)c¬ së x¸c ®Þnh to¹ ®é c¸c vËt thÓ bay trong kh«ng gian To¹ ®é cña c¸c vËt thÓ trong kh«ng gian ®­îc x¸c ®Þnh bëi ph­¬ng vÞ vµ ®é cao cña chóng nh­ vËy ta sÏ x¸c ®Þnh ph­¬ng vÞ vµ ®é cao cña vËt thÓ +Ph­¬ng ph¸p ®o ph­¬ng vÞ môc tiªu: Cã nhiÒu ph­¬ng ph¸p ®o ph­¬ng vÞ. Trong thùc tÕ th­êng dïng ph­¬ng ph¸p xung vµ ph­¬ng ph¸p pha. Ph­¬ng ph¸p pha lµ so s¸nh pha cña tÝn hiÖu nhËn ®­îc tõ 2 anten thu kh¸c nhau vµ ®Æt c¸ch nhau mét kho¶ng c¸ch nhÊt ®Þnh. Hai anten cè ®Þnh khi ®o tÝn hiÖu nhËn ®­îc tõ môc tiªu sÏ x¸c ®Þnh ®­îc h­íng môc tiªu ®Õn. Ph­¬ng ph¸p nµy cã ­u ®iÓm ®é chÝnh x¸c cao vµ cã kh¶ n¨ng tù ®éng theo dâi môc tiªu. Song cã nh­îc ®iÓm lµ kh¶ n¨ng ph©n biÖt vÒ ph­¬ng vÞ kÐm, bÞ h¹n chÕ trong mét gãc nhÊt ®Þnh ë mét h­íng nµo ®ã. ThiÕt bÞ cång kÒnh nªn Ýt ®­îc sö dông. Ph­¬ng ph¸p xung cßn gäi lµ ph­¬ng ph¸p biªn ®é ®· kh¾c phôc ®­îc c¸c nh­îc ®iÓm trªn nªn hay ®­îc sö dông. +Ph­¬ng ph¸p ®o ®é cao môc tiªu Rada cã nhiÖm vô x¸c ®Þnh ®é cao H cña môc tiªu so víi mÆt ®Êt kÓ c¶ khi chóng cßn ë xa.§èi víi Rada c¶nh giíi th­êng cã 3 c¸ch x¸c ®Þnh ®é cao ®ã lµ c¸c ph­¬ng ph¸p : dïng c¸nh sãng ch÷ V, ph­¬ng ph¸p quÐt c¸nh sãng trong mÆt ph¼ng ®øng, ph­¬ng ph¸p Ganhomet. c)C¬ së ®Ó thu nhËn tin vÒ c¸c thiÕt bÞ bay Thu nhËn th«ng tin vÒ c¸c vËt bay ®Ó h­íng dÉn cho c¸c lùc l­îng t¸c chiÕn cña m×nh lµ nhiÖm vô chÝnh c¸c hÖ thèng rada ®Ó cã ®­îc c¸c th«ng tin vÒ ph­¬ng tiÖn tiÕn c«ng cña ®Þch chóng ta ph¶i c¨n cø vµo c¸ hiÖn t­îng vËt lý khi chóng bay trong kh«ng gian,mét sè hiÖn t­îng cô thÓ ë ®©y chóng ta cÇn quan t©m ®ã lµ: +hiÖn t­îng ph¶n x¹ n¨ng l­îng: bé ph¸t vµ thu cña rada lµm viÖc víi c¸c sãng ®iÖn tõ,®ã lµ c¸c sãng mang n¨ng l­îng .Sãng ®­îc ph¸t nªn truyÒn trong kh«ng gian ,khi gÆp c¸c vËt thÓ chóng ph¶n x¹ n¨ng l­îng trë l¹i,c¸c ¨ngten thu nhËn l¹i sãng ph¶n x¹ nµy.qua c¸c th«ng sè cña sãng ph¸t vµ sãng ph¶n x¹ nµy sÏ cho th«ng tin vÒ vËt thÓ. +hiÖn t­îng ph¸t x¹ n¨ng l­îng c¸c rada x¸c ®Þnh th«ng tin vÒ vËt thÓ b»ng ph­¬ng ph¸p dïng hiÖn t­îng ph¶n x¹ n¨ng l­îng cã nh÷ng nh­îc ®iÓm lín nh­ dÔ bÞ ®èi ph­¬ng g©y nhiÔu ,dÔ bÞ ®Þch ph¸t hiÖn,khã c¬ ®éng….trongnh÷ng n¨m gÇn ®©y ng­êi ta ®· chÕ t¹o c¸c radacã kh¶ n¨ng thu nhËn n¨ng l­îng do vËt thÓ bay ph¸t ra dùa vµo hiÖn t­îng ph¸t x¹ n¨ng l­îng ®iÖn tõ cña c¸c vËt thÓ bay,hoÆc thu nhËn sù nhiÔu lo¹n cña sãng ph¸t thanh truyÒn h×nh khi vËt thÓ bay bay qua.víi ph­¬ng ph¸p nµy më ra triÓn vong t¹o ra c¸c lo¹i rada ph¸t hiÖn ®­îc c¸c vò khÝ tµng h×nh hay c¸c môc tiªu bay thÊp. KÕt luËn Lùc l­îng phßng kh«ng cã mét vai trß ,vÞ trÝ ®Æc biÖt quan träng trong qu©n ®éi nã ghãp phÇn quan träng t¹o nªn søc m¹nh cña qu©n ®éi.chÝnh v× nh÷ng ®iÒu nµy lùc l­îng phßng kh«ng ®­îc nhµ n­íc ,qu©n ®éi ®©u t­ ®Æc biÖtnh»m nhanh chãng x©y dùng ®­îc mét hÖ thèng phßng kh«ng tinh nhuÖ ,hiªn ®¹i .Lµ nh÷ngsinh viªn cña tr­êng ®¹i häc kü thuËt ,tù hµo vÒ nh÷ng chiªns c«ng rùc rì cña lùc l­îng lùc l­îng phßng kh«ng trong c¸c gai ®o¹n tr­íc .Chóng ta ph¶i tÝch cùc häc tËp ,rÌn luyÖn s½n sµng lµm chñ c¸c vò khÝ khÝ tµi hiÖn cã ®ång thêi cã thÓ nhanh chãng tiÕp thu nh÷ng c«ng nghÖ míi ,hiÖn ®¹igãp phµn vµo c«ng cuéc x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBản thu hoạch về lực lượng phòng không không quân.doc
Luận văn liên quan