Bàn về một vài Giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ xe ô tô ở công ty liên doanh TOYOTA Giải phóng

Bàn về một vài Giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ xe ô tô ở Cty liên doanh TOYOTA Giải phóng Mục lục 1- Quá trình ra đời và phát triển của Công ty 1 2- Chiến lược và kế hoạch kinh doanh 3 3- Công tác tổ chức bộ máy 4 3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy 4 3.2. Đội ngũ cán bộ nhân viên 6 4- Năng lực tài chính và vật chất của TGP 8 4.1. Khả năng về vốn 8 4.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật 9 5- Tình hình kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm của TGP 10 6- Phương thức phân chia lợi nhuận 14 7- Hoạt động Marketing, quảng cáo thu hút khách hàng 15 8- Đánh giá tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ phân phối sản phẩm và dịch vụ ở Công ty liên doanh TOYOTA Giải Phóng thời gian qua 15 8.1. Những mặt đã đạt được 15 8.2. Những tồn tại và nguyên nhân 16 9. Tình hình quản lý các yếu tố vật chất của TGP 18 10. Phương hướng hoạt động của TGP trong thời gian tới 19 Đề cương sơ bộ Tên đề tài: Bàn về một vài giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ xe ô tô ở công ty liên doanh TOYOTA Giải phóng

doc24 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1773 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bàn về một vài Giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ xe ô tô ở công ty liên doanh TOYOTA Giải phóng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môc lôc 1- Qu¸ tr×nh ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty 1 2- ChiÕn l­îc vµ kÕ ho¹ch kinh doanh 3 3- C«ng t¸c tæ chøc bé m¸y 4 3.1. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y 4 3.2. §éi ngò c¸n bé nh©n viªn 6 4- N¨ng lùc tµi chÝnh vµ vËt chÊt cña TGP 8 4.1. Kh¶ n¨ng vÒ vèn 8 4.2. C¬ së vËt chÊt kü thuËt 9 5- T×nh h×nh kinh doanh vµ tiªu thô s¶n phÈm cña TGP 10 6- Ph­¬ng thøc ph©n chia lîi nhuËn 14 7- Ho¹t ®éng Marketing, qu¶ng c¸o thu hót kh¸ch hµng 15 8- §¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn chÝnh s¸ch hç trî ph©n phèi s¶n phÈm vµ dÞch vô ë C«ng ty liªn doanh TOYOTA Gi¶i Phãng thêi gian qua 15 8.1. Nh÷ng mÆt ®· ®¹t ®­îc 15 8.2. Nh÷ng tån t¹i vµ nguyªn nh©n 16 9. T×nh h×nh qu¶n lý c¸c yÕu tè vËt chÊt cña TGP 18 10. Ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng cña TGP trong thêi gian tíi 19 §Ò c­¬ng s¬ bé Tªn ®Ò tµi: Bµn vÒ mét vµi gi¶i ph¸p nh»m më réng thÞ tr­êng tiªu thô xe « t« ë c«ng ty liªn doanh TOYOTA Gi¶i phãng PhÇn më ®Çu PhÇn I: C¬ së lý luËn I- Quan niÖm, ý nghÜa vµ vai trß thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp 1- Quan niÖm vÒ thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm 2- Ph©n lo¹i thÞ tr­êng 3- Chøc n¨ng vµ vai trß cña thÞ tr­êng ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp II: Néi dung vµ vai trß c«ng t¸c më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp 1- Sù cÇn thiÕt cña c«ng t¸c më réng thÞ tr­êng tiªu thô 2- C¸c h×nh thøc më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm 3- Vai trß cña c«ng t¸c më réng thÞ tr­êng tiªu thô 4- c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh kÕt qu¶ më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp 5- C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng më réng thÞ tr­êng tiªu thô cña doanh nghiÖp III- Kinh nghiÖm vµ xu h­íng ho¹t ®éng më réng thÞ tr­êng tiªu thô cña c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay 1- Kinh nghiÖm 2- Xu h­íng PhÇn II: Ph©n tÝch thùc tr¹ng vÒ C«ng ty liªn doanh Toyota Gi¶i phãng ( ViÕt t¾t lµ TGP ) I- Giíi thiÖt kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty 1-Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty 2- M« h×nh tæ chøc, chøc n¨ng nhiÖm vô cña TGP 3- Vµi nÐt kh¸t qu¸t vÒ s¶n phÈm kinh doanh cña TGP II- Thùc tr¹ng thÞ tr­êng vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty liªn doanh Tyota Gi¶i phãng 1- Nguån cung øng 2- §Æc ®iÓm thÞ tr­êng tiªu thô, ®èi t­îng kh¸ch hµng cña C«ng ty 3- §èi thñ c¹nh tranh 4- KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña TGP c¸c n¨m 1998, 1999, 2000, 2001 vµ ph­¬ng h­íng kinh doanh cña C«ng ty c¸c n¨m tíi III- Ho¹t ®éng më réng thÞ tr­êng tiªu thô cña C«ng ty liªn doanh Toyota Gi¶i phãng 1- Thùc tr¹ng më réng thÞ tr­êng ë TGP 2- C¸c biÖn ph¸p chñ yÕu C«ng ty ®· ¸p dông nh»m më réng thÞ tr­êng 3- §¸nh gi¸ c«ng t¸c më réng thÞ tr­êng tiªu thô ë TGP 4- Mét sè nguyªn nh©n cña sù tån t¹i PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ chñ yÕu nh»m më réng thÞ tr­êng tiªu thô xe « t« cña C«ng ty liªn doanh Toyota Gi¶i phãng 1- Xu h­íng, triÓn väng cña ngµnh kinh doanh xe « t« trong 10 n¨m tíi 2- C¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu 3- Mét sè kiÕn nghÞ phÇn kÕt luËn B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp C¬ së thùc tËp : C«ng ty liªn doanh TOYOTA Gi¶i phãng §Þa chØ : 807 ®­êng Gi¶i phãng – Hµ Néi §iÖn tho¹i : 84-4.6640124/25/26 Fax : 84-4.6640127 §­êng d©y nãng: 84-4.6640859 / 0903.259259 Trang web : www.toyotagiaiphong.com E-mail : tgp@fpt.vn Sau qu¸ tr×nh thùc tËp, t×m hiÓu ban ®Çu vÒ qu¸ tr×nh thµnh lËp, ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô cña c«ng ty liªn doanh TOYOTA Gi¶i phãng, em cã thÓ ®­a ra b¶n b¸o c¸o tæng hîp sau: Lµ mét trong c¸c doanh nghiÖp cã chøc n¨ng ph©n phèi s¶n phÈm vµ dÞch vô cña C«ng ty TOYOTA ViÖt Nam ( D­íi ®©y ®­îc gäi t¾t lµ TMV: TOYOTA Motor Viet Nam Co., Ltd ), C«ng ty liªn doanh TOYOTA Gi¶i phãng ( §­îc gäi t¾t lµ TGP ) ho¹t ®éng víi c¸c chøc n¨ng chÝnh lµ ®¹i lý b¸n xe TOYOTA; DÞch vô b¶o hµnh, b¶o d­ìng vµ söa ch÷a xe «t«; B¸n vµ thay thÕ c¸c lo¹i phô tïng chÝnh hiÖu. Ngay tö ngµy ®Çu thµnh lËp cho ®Õn nay ®· ph¶i ®­¬ng ®Çu víi sù c¹nh tranh khèc liÖt trªn thÞ tr­êng, c«ng ty vÉn duy tr× vµ ph¸t triÓn m¹nh, cã vÞ thÕ lín trªn thÞ tr­êng «t« ViÖt Nam hiÖn nay. Qu¸ tr×nh ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty C«ng ty liªn doanh TOYOTA Gi¶i phãng(TGP) lµ c«ng ty liªn doanh ho¹t ®éng theo luËt ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt nam, ®­îc thµnh lËp ngµy 22/01/1998 theo giÊy phÐp ®Çu t­ sè 14-GP-HN cña UBND thµnh phè Hµ Néi víi t­ c¸ch la Tr¹m dÞch vô uû quyÒn cña TOYOTA(D­íi ®©y gäi t¾t lµ TASS), sau ®ã trë thµnh nhµ ph©n phèi s¶n phÈm vµ dÞch vô cña TMV tõ ngµy 01/10/1999. S¬ l­îc vÒ c¸c ®èi t¸c gãp vèn §èi t¸c ViÖt Nam la C«ng ty dÞch vô tæng hîp Sµi Gßn, tªn giao dÞch quèc tÕ lµ Sai gon general services Company( Tªn viÕt t¾t lµ SAVICO) + §Þa chØ 66B – 68 Nam kú khëi nghÜa, QuËn 1 thµnh phè Hå ChÝ Minh + LÜnh vùc kinh doanh: dÞch vô sinh ho¹t, söa ch÷a, b¶o hµnh c¸c t­ liÖu s¶n xuÊt vµ tiªu dïng, dÞch vô du lÞch, th­¬ng m¹i, s¶n xuÊt vµ xuÊt nhËp khÈu, vËn t¶i hµnh kh¸ch, hµng ho¸, kinh doanh bÊt ®éng s¶n. + Vèn ®¨ng ký: 61.552.576.750 ®ång. SAVICO lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc, lµ c«ng ty trÎ, n¨ng ®éng, ho¹t ®éng trªn ph¹m vi toµn quèc, s¶n xuÊt kinh doanh ®a d¹ng, SAVICO b¾t ®Çu v­¬n ra kinh doanh t¹i Hµ néi vµ miÒn b¾c tõ n¨m 1990. §èi t¸c n­íc ngoµi lµ tËp ®oµn Sumitomo – NhËt B¶n + §Þa chØ: 2- 2Hototsubashi, 1 – chome, Chiyocla- JV, TOKYO, NhËt B¶n. + LÜnh vùc kinh doanh: Th­¬ng m¹i tæng hîp vµ bu«n b¸n c¸c lo¹i hµng ho¸, bao gåm c¶ xe h¬i vµ phô tïng. TËp ®oµn Sumitomo lµ tËp ®oµn ®øng hµng thø 2 ë NhËt B¶n, lµ tËp ®oµn ®a quèc gia kinh doanh trªn c¸c lÜnh vùc réng lín tõ khai th¸c, chÕ biÕn dÇu má, ho¸ chÊt, ng©n hµng, chÕ t¹o ®iÖn tö, bÊt ®éng s¶n b¶o hiÓm ®Õn th­¬ng m¹i, dÞch vô… v.v. Doanh sè n¨m 1998 ­íc ®¹t 150 tû USD Qui m« ®Çu t­ Tæng sè vèn ®Çu t­: 2.000.000 tû USD Thêi gian ho¹t ®éng lµ 20 n¨m Vèn ph¸p ®Þnh lµ 1.304.627 USD, trong ®ã: SAVICO gãp 51% b»ng tiÒn thuª ®Êt vµ ®Òn bï gi¸ lµ 665.360 USD. SUMITOMO gãp 49% b»ng tiÒn trÞ gi¸ lµ 639.267 USD. Vèn vay: 695.373 USD Vèn cè ®Þnh: 1.295.360 USD Vèn l­u ®éng: 704.640 USD LÜnh vùc ho¹t ®éng C«ng ty liªn doanh TOYOTA Gi¶i phãng lµ ®¬n vÞ kinh doanh vµ h¹ch to¸n ®éc lËp theo ph¸p lÖnh thèng kª, kÕ to¸n cña ViÖt Nam. B¾t ®Çu ®i vµo ho¹t ®éng tõ 01/04/1999 víi t­ c¸ch lµ TASS ,víi chøc n¨ng chØ thùc hiÖn dÞch vô b¶o hµnh, b¶o d­ìng, söa ch÷a xe «t« vµ giíi thiÖu cho kh¸ch hµng s¶n phÈm xe «t« TOYOTA ®Ó TMV thù hiÖn b¸n hµng trùc tiÕp. Tõ th¸ng 01/10/1999, TGP trë thµnh nhµ ph©n phèi cña TMV vµ tõ ®ã ngoµi chøc n¨ng cña TASS, C«ng ty ®­îc bæ sung thªm 1 sè chøc n¨ng quan träng kh¸c, d­íi ®©y lag tãm t¾t c¸c chøc n¨ng chÝnh: Giíi thiÖu vµ b¸n xe TOYOTA s¶n xuÊt trong n­íc trªn thÞ tr­êng ViÖt Nam. Giíi thiÖu vµ b¸n xe TOYOTA s¶n xuÊt t¹i n­íc ngoµi trªn thÞ tr­êng ViÖt Nam. Cung cÊp phô tïng chÝnh hiÖu cña c¸c lo¹i xe «t«. XuÊt khÈu «t« s¶n xuÊt t¹i ViÖt Nam. §µo t¹o vµ ph¸t triÓn m¹ng l­íi dÞch vô trªn l·nh thæ ViÖt Nam. S¶n phÈm chñ yÕu cña c«ng ty: lµ c¸c lo¹i xe cña h·ng TOYOTA, bao gåm: Camry, Corolla, Land cuiser, Zace, Hiace. Ngoµi ra, TGP cã dÞch vô cung cÊp c¸c lo¹i phô tïng thay thÕ chÝnh hiÖu cña h·ng. ChiÕn l­îc vµ kÕ ho¹ch kinh doanh ChiÕn l­îc kinh doanh cña c«ng ty liªn doanh TOYOTA Gi¶i phãng, ®ã lµ thùc hiÖn ®óng theo chiÕn l­îc kinh doanh cña c«ng ty TOYOTA ViÖt Nam. TMV ho¹t ®éng theo ph­¬ng ch©m “ kh¸ch hµng lµ trªn hÕt” ( “customer first” policy). V× vËy, lu«n cè g¾ng lµm hµi lßng kh¸ch hµng lµ môc tiªu hµng ®Çu cña TGP. Ngoµi ra, c«ng ty liªn doanh TOYOTA Gi¶i phãng cßn ho¹t ®éng víi ph­¬ng ch©m “ cïng h­íng tíi t­¬ng lai” nh»m tho¶ m·n nhu cÇu kh¸ch hµng vµ ®¹t ®­îc môc tiªu kinh doanh cña c«ng ty, ®ã lµ thu vÒ lîi nhuËn. Ngoµi ra, TGP tËp trung vµo yÕu tè con ng­êi, trang bÞ cho nh©n viªn Marketing kiÕn thøc trong giíi thiÖu s¶n phÈm, b¸n hµng ( v× ®Æc thï hµng ho¸ cña c«ng ty lµ mang gi¸ trÞ lín ). C«ng t¸c tæ chøc, nh©n sù 3.1. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña TGP ®­îc tæ chøc theo kiÓu trùc tuyÕn – chøc n¨ng . Theo kiÓu nµy, ng­êi thñ tr­ëng ®­îc sù gióp søc cña c¸c phßng chøc n¨ng, c¸c chuyªn gia trong viÖc nghiªn cøu, t×m hiÓu thÞ tr­êng nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ tiªu thô xe «t«, cung cÊp dÞch vô b¶o hµnh, söa ch÷a vµ t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p tèi ­u cho nh÷ng vÊn ®Ò phøc t¹p cña c«ng ty. KiÓu c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y ho¹t ®éng nµy ®­îc c«ng ty liªn doanh TOYOTA Gi¶i phãng ¸p dông, thÓ hiÖn th«ng qua m« h×nh sau: ( Xem trang bªn) Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng gi¸m ®èc Phã tæng gi¸m ®èc Phßng b¸n hµng Phßng kh¸ch hµng Phßng hµnh chÝnh nh©n sù X­ëng b¶o hµnh, b¶o d­ìng Phßng kÕ ho¹ch tµi chÝnh Bé phËn kü thuËt Bé phËn phô tïng Bé phËn cè vÊn dÞch vô S¬ ®å1: C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña TGP Theo qui ®Þnh cña hîp ®ång vµ ®iÒu lÖ liªn doanh th×: Héi ®ång qu¶n trÞ cã 4 thµnh viªn: SAVICO cö 2 ng­êi, SUMITOMO cö 2 ng­êi víi nhiÖm kú lµ 2 n¨m, riªng nhiÖm kú ®Çu vµ cuèi lµ 3 n¨m. Chñ tÞch vµ phã chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ do hai bªn lÇn l­ît thay nhau ®Ò cö cho mçi nhiÖm kú; nhiÖm kú ®Çu chñ tÞch do SUMITOMO ®Ò cö, phã chñ tÞch do SAVICO ®Ò cö. Ban tæng gi¸m ®èc gåm 1 tæng gi¸m ®èc vµ 1 phã tæng gi¸m ®èc, do hai bªn lÇn l­ît thay nhau ®Ò cö- nhiÖm kú ®Çu do SAVICO ®Ò cö Tæng gi¸m ®èc, SUMITOMO ®Ò cö Phã tæng gi¸m ®èc, mçi nhiÖm kú nÕu bªn nµy ®Ò cö chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ th× bªn kia ®Ò cö Tæng gi¸m ®èc. Tõ KÕ to¸n tr­ëng, Gi¸m ®èc b¸n hµng vµ Gi¸m ®èc dÞch vô trë xuèng do Tæng gi¸m ®èc c«ng ty tuyÓn dông theo luËt lao ®éng ViÖt Nam. §éi ngò c¸c bé nh©n viªn Sè l­îng c¸n bé nh©n viªn cña c«ng ty liªn doanh TOYOTA Gi¶i phãng kh«ng ngõng t¨ng c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng. §Çu n¨m 1999 chØ cã 20 ng­êi kÓ c¶ lao ®éng trùc tiÕp vµ lao ®éng gi¸n tiÕp víi 01 Th¹c sü, 04 Cö nh©n kinh tÕ, 04 Kü s­ th× tíi ®Çu n¨m 2000 sè l­îng nµy ®· t¨ng lªn con sè 55 ng­êi trong ®ã cã 05 Th¹c sü, 24 Cö nh©n, 08 Kü thuËt viªn cÊp cao( KTV cao cÊp). §éi ngò c¸n bé qu¶n lý: C¸n bé trÎ, cã b»ng cÊp, cã tr×nh ®é, cã kinh nghiÖm, n¨ng ®éng chÞu khã, cã kü thuËt qu¶n lý vµ am hiÓu c¬ chÕ thÞ tr­êng. §éi ngò kü thuËt viªn cã b»ng cÊp kü thuËt, lµnh nghÒ ham häc hái, trung thùc. Nh©n viªn b¸n hµng trÎ, nhanh nhÑn, cã kh¶ n¨ng giao tiÕp vµ trung thµnh. Toµn bé c¸n bé nh©n viªn cña c«ng ty ®­îc ®µo t¹o theo tiªu chuÈn cña TOYOTA. C«ng ty trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c lo¹i tµi liÖu cã gi¸ trÞ khoa häc vµ thùc tiÔn ®Ó gióp c¸n bé nh©n viªn tù häc tËp n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n vµ tay nghÒ. Ngoµi ra, c«ng ty cßn cho c¸c nhãm nh©n viªn ra n­íc ngoµi( tËp ®oµn SUMITOMO ) häc hái chuyªn gia, n©ng cao tr×nh ®é hoÆc mêi chuyªn gia cña TOYOTA vÒ c«ng ty nh»m ®µo t¹o thªm cho c¸n bé nh©n viªn. §iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn: C«ng ty liªn doanh TOYOTA Gi¶i phãng ®· giµnh trän 2 huy ch­¬ng vµng trong cuéc thi kü thuËt viªn giái toµn quèc vµ huy ch­¬ng ®ång trong cuéc thi kü thuËt viªn giái Ch©u ¸ n¨n 2001. V× TGP lµ c«ng ty ho¹t ®éng theo h×nh thøc liªn doanh nªn viÖc tuyÓn dông, bè trÝ sö dông nh©n viªn rÊt hîp lý, ®óng ng­êi, ®óng viÖc, tËn dông tèi ®a n¨ng lùc cña mçi ng­êi, tr¸nh mäi t×nh tr¹ng l·ng phÝ trong sö dông lao ®éng. VÒ chÕ ®é tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng: C«ng ty sÏ cã mét bËc thang l­¬ng theo c¸c tr×nh ®é cã trong c«ng ty. Ng­êi lao ®éng sÏ ®­îc xem xÐt ®iÒu chØnh møc l­¬ng hiÖn gi÷ trong kho¶ng thêi gian tõ 01 ®Õn 03 n¨m. C«ng ty sö dông c¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian ( giê, ngµy, tuÇn, th¸ng ) theo s¶n phÈm, kho¸n, tuú theo tõng thêi kú vµ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh. L­¬ng cña ng­êi lao ®éng sÏ ®­îc quyÕt ®sÞnh dùa trªn c¸c vÞ trÝ c«ng viÖc vµ tr×nh ®é cña mçi ng­êi trªn c¬ së tho¶ thuËn gi÷a c«ng ty vµ ng­êi lao ®éng Mçi n¨m 1 lÇn, c«ng ty sÏ tiÕn hµnh xem xÐt ®iÒu chØnh t¨ng l­¬ng dùa trªn kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty vµ sù ®¸nh gi¸ thµnh tÝch cña mçi c¸ nh©n C¸c lo¹i l­¬ng liªn quan ®Õn viÖc lµm thªm giê, ®i lµm vµo ngµy nghØ, lµm ®ªm sÏ ®­îc qui ®Þnh c¸c møc l­¬ng víi møc phÇn tr¨m t­¬ng øng dùa trªn LuËt lao ®éng cña n­ãc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam. + TiÒn l­¬ng cña nh©n viªn c«ng ty trung b×nh hµng th¸ng lµ 1000.000 ®Õn 2000.000 VND + Riªng bé phËn lÔ t©n, b¶o vÖ th× møc tiÒn l­¬ng: 1000.000 VND/th¸ng. C«ng ty cã c¸c h×nh thøc th­ëng hîp lý cho nh©n viªn theo kÕt qu¶ lµm viÖc cña mçi ng­êi, dùa vµo kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. ViÖc th­ëng nµy sÏ do Ban Tæng gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh. BiÓu 1: TiÒm n¨ng nguån nh©n lùc cña TGP Nguån: phßng nh©n sù TGP th¸ng 6/2000 Chøc vô Sè l­îng Tr×nh ®é chuyªn m«n Tuæi ®êi Th¹c sü Cö nh©n Kü s­ KTV cao cÊp Kh¸c <28 >28 Tæng gi¸m ®èc 1 1 1 P.tæng gi¸m ®èc 1 1 1 Gi¸m ®èc dÞch vô 1 1 1 Gi¸m ®èc b¸n hµng 1 1 1 KÕ to¸n tr­ëng 1 1 1 Cè vÊn kü thuËt 3 3 3 Nh©n viªn qu¶n lý 8 1 7 6 2 Kü thuËt viªn 16 5 8 3 14 2 Nh©n viªn b¸n hµng 16 16 14 2 L¸i xe 2 2 1 1 B¶o vÖ 5 5 5 Tæng sè 55 5 24 8 8 10 43 12 N¨ng lùc tµi chÝnh vµ vËt chÊt cña TGP 4.1. Kh¶ n¨ng vÒ vèn + Vèn cè ®Þnh: 1.295.360 USD, trong ®ã: §Çu t­ cho x©y dùng phßng tr­ng bµy s¶n phÈm «t« : 200.000 USD §Çu t­ cho x©y dùng nhµ x­ëng : 150.000 USD §Çu t­ cho mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ x­ëng : 210.000 USD TiÒn thuª ®Êt vµ ®Òn bï lµ : 665.360 USD Tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c : 70.000 USD + Vèn l­u ®éng : 704.640 USD + Kh¶ n¨ng vay vèn : Lµ ®¬n vÞ liªn doanh gi÷a C«ng ty SAVICO- lµ c«ng ty Th­¬ng m¹i lín, cã trô së chÝnh t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ tËp ®oµn SUMITOMO – NhËt B¶n rÊt cã uy tÝn nªn c¸c kho¶n vay cña C«ng ty liªn doanh TOYOTA Gi¶i phãng chØ cÇn b¶o l·nh cña hai c«ng ty mÑ mµ kh«ng cÇn ph¶i thÕ chÊp. §©y lµ ­u thÕ rÊt lín cña TGP, nã lµ nguån b¶o ®¶m kh¶ n¨ng tµi chÝnh cho mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty. HiÖn nay, TGP ®ang vay vèn vµ më tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng Citi Bank Hµ Néi vµ Bank of Mitsubshi Tokyo Hµ Néi. C¬ së vËt chÊt kü thuËt + VÞ trÝ ®Þa lý: Nhµ x­ëng vµ phßng tr­ng bµy s¶n phÈm cña c«ng ty liªn doanh TOYOTA gi¶i phãng ®Æt t¹i 807 ®­êng Gi¶i phãng, QuËn Hai Bµ Tr­ng- Hµ Néi, lµ cöa ngâ phÝa Nam cña thñ ®« Hµ Néi. Tuy kh«ng n»m trong trung t©m cña thµnh phè song ®©y lµ mét vÞ trÝ cã tÝnh chiÕn l­îc. CÇn ph¶i nãi thªm r»ng, ®Ó ®­îc lµ ®¹i lý cña TOYOTA ngoµi kh¶ n¨ng kinh doanh, kh¶ n¨ng vÒ tµi chÝnh, thÞ tr­êng tiªu thô th× t×m ®­îc vÞ trÝ ®Æt ®¹i lý thÝch hîp lµ mét yªu cÇu hÕt søc quan träng mµ c«ng ty cÇn ph¶i ®¸p øng. + Tæng diÖn tÝch mÆt b»ng cña TGP lµ 2000 m2 + N¨ng lùc cña x­ëng b¶o hµnh, söa ch÷a: X­ëng b¶o hµnh, b¶o d­ìng, söa ch÷a xe «t« cña TGP ®­îc thiÕt kÕ theo tiªu chuÈn kh¾t khe cña TOYOTA, ®ång thêi ®­îc ®Çu t­ ®Çy ®ñ m¸y mãc thiÕt bÞ, dông cô ®ång bé, hiÖn ®¹i ®¶m b¶o cã thÓ b¶o hµnh, söa ch÷a cho tÊt c¶ c¸cc lo¹i xe «t«. Tr¹m b¶o hµnh, söa ch÷a cña c«ng ty ®­îc tæ chøc bao gåm c¸c phßng sau: Phßng dông cô : cung cÊp thiÕt bÞ dông cô ®Çy ®ñ phôc vô cho c«ng viÖc b¶o hµnh, b¶o d­ìng vµ söa ch÷a xe cña h·ng TOYOTA. Phßng söa ch÷a ®éng c¬: lµ n¬i lµm viÖc cña c¸c kü thuËt viªn, kü s­ cña c«ng ty, cã chøc n¨ng söa ch÷a phôc håi c¸c lo¹i ®éng c¬ cña xe «t«. Phßng s¬n: lµm viÖc víi chÕ ®é s¬n hÊp hiÖn ®¹i( b¸n tù ®éng), ®¹t tiªu chuÈn cña TOYOTA. Kho ®Ó thiÕt bÞ phô tïng thay thÕ: c«ng ty cã kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c lo¹i phô tïng thay thÕ chÝnh hiÖu cña h·ng TOYOTA. C¬ chÕ lµm viÖc cña Tr¹m b¶o hµnh, söa ch÷a lµ kÕt hîp m¸y mãc chuyªn nghiÖp víi tay nghÒ cña c¸c kü thuËt viªn. Trung b×nh tr¹m söa ch÷a, b¶o hµnh, b¶o d­ìng kho¶ng 30 ®Çu xe/ 1 ngµy. Ngoµi ra, Tr¹m cßn cã kho r¸c, hÖ thèng xö lý chÊt th¶i ban ®Çu nh»m ®¶m b¶o tiªu chuÈn vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng. T×nh h×nh kinh doanh vµ tiªu thô s¶n phÈm cña TGP L­îng xe tiªu thô cña C«ng ty liªn doanh TOYOTA Gi¶i phãng lµ kh¸ cao vµ æn ®Þng trong c¸c th¸ng cña tõng n¨m. Trung b×nh lµ 40 xe/ th¸ng, vµo nh÷ng dÞp khuyÕn m¹i nh­ khuyÕn m¹i mïa hÌ, khuyÕn m¹i mïa xu©n, khuyÕn m¹i cuèi n¨m… l­îng xe tiªu thô cã thÓ lªn tíi 100 xe/ th¸ng. §èi víi dÞch vô b¶o hµnh, b¶o tr×, söa ch÷a th× trung b×nh mçi th¸ng tr¹m dÞch vô cña TGP tiÕp nhËn kho¶ng 300 xe vµo x­ëng. Khi cã dÞp khuyÕn m·i l­îng xe vµo x­ëng cã thÓ lªn tíi 700 xe / th¸ng. Cã thÓ tæng hîp t×nh h×nh tiªu thô xe cña TGP qua c¸c b¶ng d­íi ®©y: ( Xem trang sau) Thêi gian thùc hiÖn ( th¸ng ) Sè l­îng xe lµm dÞch vô ( chiÕc ) Sè l­îng xe ®· b¸n ( chiÕc ) Doanh thu dÞch vô (triÖu ®ång) Doanh thu b¸n xe (triÖu ®ång) Lîi nhuËn tr­íc thuÕ (triÖu ®ång) 4/1999 150 0 105 0 -192,76 5/1999 157 1 115 355 -181,81 6/1999 180 1 117 345 -178,63 7/1999 176 2 126 720 -159,09 8/1999 184 2 152 714 -145,63 9/1999 200 3 165 1.150 -107,835 10/1999 220 20 245 7.150 95,75 11/1999 228 34 258 11.730 155,25 12/1999 250 55 260 19.580 292,140 1/2000 269 60 323 21.840 345,250 2/2000 281 25 375 9.375 135,240 3/2000 296 40 395 14.160 215,255 4/2000 286 42 398 15.204 232,750 5/2000 285 45 396 16.245 265,300 6/2000 293 50 416 18.450 281,705 7/2000 299 53 429 19.540 302,120 8/2000 305 51 440 18.900 320,05 9/2000 317 60 452 22.050 340,450 10/2000 322 62 467 22.950 342,560 11/2000 329 80 495 29.830 400,940 12/2000 335 100 520 37.500 450,244 1/2001 338 68 509 24.245 354,600 2/2001 332 61 505 22.545 380,700 3/2001 340 54 538 19.940 389,000 4/2001 354 62 560 23.320 401,509 5/2001 360 57 582 20.400 400,360 6/2001 369 63 596 23.700 415,985 BiÓu 2: Doanh thu vµ lîi nhuËn tr­íc thuÕ cña TGP tõ 4/1999 – 6/2000. Nguån: phßng Marketing vµ phßng kÕ to¸n TGP th¸ng 6/2000 Trong biÓu trªn chØ râ sau 6 th¸ng ®Çu kinh doanh lç ( tõ th¸ng 4/1999 ®Õn th¸ng 9/1999 ) th× tõ th¸ng 10/1999 ®Õn nay, TGP ®· thu ®­îc l·i kh¸ æn ®Þnh, theo h­íng t¨ng tr­ëng tèt qua tõng th¸ng kinh doanh. BiÓu 3: Qui m« s¶n xuÊt cña c¸c c«ng ty liªn doanh l¾p r¸p « t« t¹i ViÖt Nam Nguån: phßng Marketing cña TMV th¸ng 06/1998 TT Tªn c«ng ty Nh·n hiÖu Thêi gian ho¹t ®éng C«ng suÊt Lo¹i xe du lÞch Lo¹i xe th­¬ng m¹i 1 C«ng ty Mekong -SsangYoung -Iveco - Fiat 1991 Hµ Néi : 20.000 ( Dõng ) TP. HCM 15.000 Fiat tempza Iveco Daly Iveco (buýt) Iveco P/U (21) Musso 2 C«ng ty liªn doanh «t« Hoµ B×nh ( VMC ) - Kia - Mazda - BMW - Subaru 1992 20.000 BMW Subaru Legacy Famillia Mazda Deluxe Kiaprice Mazda F2000 Mazda B2200 (1 tÊn ) Kia Cerea ( 1 tÊn ) Kia Ceres (1 tÊn, 2 cÇu ) 3 C«ng ty «t« ViÖt Nam Deawoo Deawoo 1993 10.000 Deawoo Cielo, espero Nubiza Matiz Super Salloon Leganza BS105 (45 chç) BS09D (33 chç) 4 VINASTAR Mitsubishi Proton 1994 5000 Proton Wiza XLiDX/LX Misubishi 1300 Misubishi pajero 5 C«ng tyViÖt Nam Indonesia Daihatsu (VINDACO ) Daihatsu 1996 5000 MBE230M/T MBE230 AT MB C200 MB140(16 Chç) MB Avantganrd MB700 (3-5 tÊn MNO 800- buýt 6 Viet Nam Suzuki ( VISUCO ) Ford 1996 2400 Suzuki BlindVan Suzuki Window Van Suzuki Camry Truck 7 Ford ViÖt Nam Ford 1997 17.000 Ford Trasit- Bus Can Ford Transit Classic & Cab Ford Trader( 3-5t) 8 Isuzu ViÖt Nam Isuzu 1997 22.000 Isuzu (3-5 tÊn) Isuzu NKR 55E ( 2 cÇu ) Isuzu Trooper 9 Hino ViÖt Nam Hino 1997 400 - 1000 Hino FF ( trªn 6 tÊn ) Hino FC (3-5 tÊn) 10 Nissan TCM ViÖt Nam Nissan Ch­a 1000 11 C«ng ty «t« TOYOTA ViÖt Nam TOYOTA 1995 20.000 Camry GL/XL Conolla GL/XL Hiace Com, Iliace van Hiace Super Wagon Zace & Land Cruiser BiÓu 4: KÕt qu¶ tiªu thô s¶n phÈm thùc tÕ cña c¸c C«ng ty liªn doanh s¶n xuÊt vµ l¾p r¸p «t« t¹i ViÖt Nam 1992 – 1998 Nguån: Phßng Marketing cña TMV th¸ng 3 n¨m 1999 Tªn c«ng ty 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 VMC 355 ( 100%) 531 ( 55% ) 1002 ( 63% ) 2214 ( 63 % ) 2266 ( 39% ) 1358 (21% ) 1752 (27.4%) Mekong ViÖt Nam 437 ( 45% ) 583 ( 37% ) 834 ( 27 % ) 952 (16.4%) 326 ( 5% ) 587 (9.2%) Vina Star 257 ( 4.5% ) 381 ( 6% ) 315 (4.9%) Vidamco 467 ( 10% ) 1085 (18.8%) 793 (12%) 404 (6.3%) Isuzu ViÖt Nam 241 (3.6%) 233 (3.5%) Vindaco 100 ( 1.7% ) 453 (6.9%) 382 (5.9%) Toyota ViÖt Nam 896 (15.3%) 2500 (38%) 2050 (32%) Mercedes – Benz 250 ( 4.3% ) 182 (2.8%) 287 (4.4%) Ford ViÖt Nam 274 (4.2%) 365 (5.8%) Hino ViÖt Nam 27 (0.5%) 38 (0.6%) Tæng céng 355 968 1585 3524 5806 6535 6404 Ghi chó: - Sè l­îng xe tÝnh b»ng ®¬n chiÕc. - Sè trong ngoÆc ®¬n lµ thÞ phÇn mµ tõng c«ng ty chiÕm ®­îc trong thÞ tr­êng xe l¾p r¸p vµ s¶n xuÊt t¹i ViÖt Nam Nh­ vËy, tõ nh÷ng b¶ng biÓu tæng kÕt trªn cã thÓ nãi cÇu thÞ tr­êng « t« ViÖt Nam rÊt ®a d¹ng vµ phong phó, nã ®­îc h×nh thµnh tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau: tõ viÖc ®Çu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng cña Nhµ n­íc, tõ chñ tr­¬ng cña Nhµ n­íc trong viÖc ph¸t triÓn c¸cc lo¹i h×nh giao th«ng, tõ nhu cÇu du lÞch cña kh¸ch trong n­íc vµ n­íc ngoµi ngµy mét t¨ng, tõ nhu cÇu mua s¾m « t« cña c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c hé gia ®×nh kh¸ gi¶ nh­ ®· ph©n tÝch ë trªn. Qua ph©n tÝch cònh nh­ dù b¸o nhu cÇu sö dông « t« hiÖn t¹i vµ trong t­¬ng lai, TMV ®· ®­a ra con sè dù b¸o tõ nay ®Õn n¨m 2005 vÒ nhu cÇu xe « t« ë ViÖt Nam qua 2 b¶ng d­íi ®©y: BiÓu 5 : Dù b¸o nhu cÇu xe « t« ë ViÖt Nam ( 2000 – 2005 ) Nguån: Phßng Marketing cña TMV th¸ng 6/1998 N¨m Sè xe «t« sö dông ( ChiÕc ) ¤t« du lÞch ¤t« th­¬ng m¹i Tæng 2000 115.000 270.000 425.000 2005 270.000 390.000 660.000 N¨m Nhu cÇu xe «t« ( ChiÕc ) ¤t« du lÞch ¤t« th­¬ng m¹i Tæng 2000 10.000 – 15.000 30.000 – 45.000 40.000 – 60.000 2005 20.000 – 25.000 40.000 – 55.000 60.000 – 80.000 Ph­¬ng thøc ph©n chia lîi nhuËn Do c¸c bªn liªn doanh cã c¸c møc ®Çu t­, ®ãng gop kh¸c nhau nªn c¸c bªn tù chÞu tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n theo møc ®ãng gãp trong tr­êng hîp ruØ ro. Lîi nhuËn,thu håi vèn, t¸i ®Çu t­, ®Çu t­ míi ®Òu ph©n chia theo møc ®ãng gãp vèn cña tõng bªn. Ho¹t ®éng Marketing, qu¶ng c¸o thu hót kh¸ch hµng TGP tæ chøc qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh, trªn c¸c b¸o lín nh­ b¸o Th­¬ng m¹i, b¸o C«ng nghiÖp…Ngoµi ra, c«ng ty cßn cã trang web riªng trªn m¹ng Internet víi ®Þa chØ: www.toyotagiaiphong.com víi ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt rÊt cã lîi cho kh¸ch hµng vÒ chÝnh s¸ch khuyÕn m·i, hËu m·i, th«ng tin vÒ c«ng ty… C«ng ty liªn doanh TOYOTA Gi¶i phãng cßn cã c¸ch riªng ®Ó tiÕp xóc víi kh¸ch hµng, cô thÓ nh­: Trùc Showroom: nÕu kh¸ch hµng ®Õn th× ®Çu tiªn sÏ ®­oc ng­êi trùc Showroom giíi thiÖu chi tiÕt vÒ c¸c lo¹i xe vµ lo¹i xe mµ kh¸ch hµng cÇn t×m hiÓu ®Ó mua T×m hiÓu nhu cÇu vÒ xe cña c¸c doanh nghiÖp, c¸c c«ng ty kh¸c b»ng c¸ch gäi ®iÖn vµ b»ng c¸c mèi quan hÖ cña mäi ng­êi trong c«ng ty. Nõu cã th«ng tin vÒ nhu cÇu xe tõ kh¸ch hµng, c«ng ty sÏ cö ng­êi ®i c«ng t¸c, lµm nhiÖm vô. … §¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn chÝnh s¸ch hç trî ph©n phèi s¶n phÈm vµ dÞch vô ë C«ng ty liªn doanh TOYOTA Gi¶i phãng thêi gian qua. 8.1 Nh÷ng mÆt ®· ®¹t ®­îc: TËn dông ®­îc nh÷ng thuËn lîi cña m×nh kÕt hîp víi viÖc n¾m b¾t ®­îc vµ ph©n tÝch nh÷ng khã kh¨n chñ quan vµ kh¸ch quan trong ho¹t ®éng kinh doanh. TGP ®· x©y dùng cho m×nh mét chÝnh s¸ch hç trî ph©n phèi s¶n phÈm vµ dÞch vô phï hîp víi t×nh h×nh hiÖn t¹i vµ b­íc ®Çu ph¸t huy t¸c dông ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Cô thÓ: 8.1.1. Tæ chøc phßng Marketing §­îc tæ chøc gåm 3 bé phËn ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ vµ ®ãng gãp quan träng ®èi víi ho¹t ®éng b¸n hµng vµ dÞch vô c¶ vÒ chÊt vµ l­îng. + vÒ chÊt l­îng: N©ng cao uy tÝn cña c«ng ty vµ sù hµi lßng cña kh¸ch hµng. + vÒ sè l­îng: Doanh sè b¸n xe vµ dÞch vô kh«ng ngõng t¨ng lªn vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ®· cã l·i. 8.1.2.ChÝnh s¸ch s¶n phÈm(dù b¸o ®Æt hµng víi TMV). §· ®­îc x©y dùng ph©n tÝch t×nh , ®Æc tÝnh mïa vô cña thÞ tr­êng vµ kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña C«ng ty nªn ®¶m b¶o kh«ng ®Ó hµng tån vµ tr­íc m¾t ®¸p øng ®­îc nhu cÇu kh¸ch hµng. 8.1.3. ChÝnh s¸ch ph©n phèi. TGP ¸p dông chñ yÕu lµ b¸n hµng trùc tiÕp ®iÒu ®ã gióp c«ng ty n¾m b¾t ®­îc nhu cÇu , mong muèn còng nh­ ý kiÕn ®ãng gãp ph¶n ¸nh cña kh¸ch hµng, trªn c¬ së nµy gióp c«ng ty cã c¬ së ®Ó hoµn thiÖn c¸c chÝnh s¸ch hç trî còng nh­ n©ng cao chÊt l­îng phôc vô ®èi víi kh¸ch hµng. 8.1.4. ChÝnh s¸ch tiÕp thÞ: Trong ®ã ho¹t ®éng qu¶ng c¸o qua b¸o chÝ, tê r¬i ®· ®­a ®­îc nh÷ng th«ng tin toµn diÖn vµ h×nh ¶nh vÒ c«ng ty tíi kh¸ch hµng trªn ®Þa bµn réng. C¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn b¸n hµng ®· gióp c«ng ty t¹o ®­îc mèi quan hÖ kh¨ng khÝt vµ lßng tin vµ Ên t­îng tèt ®èi víi kh¸ch hµng. Nh÷ng tån t¹i vµ nguyªn nh©n: Do c«ng ty míi ®i vµo ho¹t ®éng trong m«i tr­êng cã sù c¹nh tranh gay g¾t víi nhiÒu ®èi thñ m¹nh kÕt hîp víi sù biÕn ®éng thay ®æi liªn tôc cña thÞ tr­êng « t« nªn nh÷ng chÝnh s¸ch ph©n phèi s¶n phÈm vµ dÞch vô cña TGP trong thêi gian qua bªn c¹nh nh÷ng ®iÓm ®¹t ®­îc cßn nhiÒu vÊn ®Ò tån t¹i ch­a phï hîp cÇn c¶i tiÕn kh¾c phôc, cô thÓ: 8.2.1. ChÝnh s¸ch gi¸. Do tu©n thñ mét c¸ch cøng nh¾c chÝnh s¸ch cña TMV lµ b¸n gi¸ lÎ thèng nhÊt kh«ng cã chiÕt khÊu, gi¶m gi¸ hay hoa hång trong khi c¸c nhµ ph©n phèi kh¸c tù ý kh«ng thùc hiÖn chÝnh s¸ch nµy, nªn TGP ®· ®Ó mÊt rÊt nhiÒu kh¸ch hµng mÆc dï vÒ phong c¸ch vµ chÊt l­îng phôc vô cã thÓ thÊy lµ h¬n h¼n c¸c nhµ ph©n phèi kh¸c. ®iÒu ®ã dÉn ®Õn sè l­îng xe b¸n ra còng nh­ doanh sè dÞch vô so víi c¸c nhµ ph©n phèi kh¸c cßn thÊp. MÆt kh¸c do quan ®iÓm cña TMV lµ khuyÕn khÝch c¸c nhµ ph©n phèi chØ tËp trung b¸n lÎ nªn TGP ®· ch­a x©y dùng cho m×nh mét chÝnh s¸ch gi¸ linh ho¹t ®èi víi kh¸ch hµng mua sè l­îng lín vµ kh¸ch hµng mua nhiÒu lÇn. MÆc dï ®· cã quan t©m ­u tiªn ®èi víi kh¸ch hµng mua sè l­îng lín nh­ng c«ng ty l¹i ch­a quan t©m, chó träng ®Õn viÖc khai th¸c ®èi t­îng kh¸ch hµng nµy chÝnh v× vËy mµ mét sè kh¸ch hµng ®· chuyÓn sang mua xe cña mét sè h·ng xe kh¸c nh­ Daewoo, Kia… 8.2.2.ChÝnh s¸ch s¶n phÈm ViÖc ®Æt hµng (chñng lo¹i, sè l­îng, mµu s¾c) víi TMV tuy còng dùa trªn c¬ së ph©n tÝch t×nh h×nh thÞ tr­êng nh­ng l¹i h¹n chÕ bëi kh¶ n¨ng tµi chÝnh vµ mang nÆng tÝnh chñ quan, pháng ®o¸n thiÕu c¬ së khoa häc. Cho nªn mÆc dï kh«ng ®Ó tån ®äng nhiÒu nh­ng nhiÒu lóc mÊt kh¸ch hµng v× kh«ng cã hµng giao hoÆc thiÕu phô tïng söa ch÷a do ®ã l­îng xe b¸n ra còng nh­ doanh sè dÞch vô cßn thÊp. 8.2.3. ChÝnh s¸ch ph©n phèi Do cßn ®¸nh gi¸ thÊp tiÒm n¨ng thÞ tr­êng c¸c tØnh lÎ nªn c«ng ty míi chØ coi träng b¸n hµng trùc tiÕp mµ ch­a më réng viÖc b¸n hµng qua trung gian:nh­ më c¸c ®¹i lý phô, qua m«i giíi…, v× vËy c«ng ty ch­a chiÕm lÜnh vµ cßn bá trèng thÞ tr­êng ë nhiÒu tØnh lÎ. 8.2.4.ChÝnh s¸ch tiÕp thÞ Ho¹t ®éng qu¶ng c¸o: do míi ®i vµo ho¹t ®éng trong thÞ tr­êng « t« céng víi thiÕu sù nh¹y bÐn nªn néi dung vµ h×nh thøc qu¶ng c¸o cßn ph¶i c¶i tiÕn nhiÒu ®Ó cã thÓ theo kÞp víi tÝnh chÊt vµ quy m« cña thÞ tr­êng. C«ng ty ch­a x©y dùng ®­îc trang web qu¶ng c¸o trªn internet dÉn ®Õn ch­a tiÕp cËn mét sè ®èi t­îng kh¸ch hµng quan träng ®ã lµ: c¸c c¬ quan ngo¹i giao, tæ chøc quèc tÕ, v¨n phßng n­íc ngoµi, … Ho¹t ®éng xóc tiÕn b¸n hµng: do sö dông lùc l­îng lao ®éng trÎ nªn ®éi ngò nh©n viªn tiÕp thÞ b¸n hµng nãi riªng còng nh­ nh©n viªn nãi chung cßn thiÕu tÝnh chuyªn nghiÖp. MÆc dï ®· n¾m b¾t ®­îc nhu cÇu t©m t­, nguyÖn väng cña kh¸ch hµng nh­ng vÉn ch­a ®¸p øng ®ñ, kÞp thêi vµ ch­a lµm kh¸ch hµng hµi lßng thËt sù. Bªn c¹nh ®ã nh÷ng dÞch vô ­u ®·i dµnh cho kh¸ch hµng cßn nghÌo nµn, s¬ sµi cßn mang tÝnh h×nh thøc ch­a t¹o Ên t­îng tèt ®èi víi kh¸ch hµng. 8.2.5. ChÝnh s¸ch hç trî ph©n phèi dÞch vô ch­a ®­îc quan t©m ®óng møc dÉn ®Õn hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng dÞch vô cßn thÊp. 9. T×nh h×nh qu¶n lý c¸c yÕu tè vËt chÊt cña TGP Theo GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt sè 00195/QSD§ do UBND Thµnh phè Hµ Néi cÊp ngµy 16/12/1998 th× C«ng ty liªn doanh TOYOTA GI¶i phãng ®­îc quyÒn sö dông 1971 m2 ®Êt trong 20 n¨m do thuª cña C«ng ty c¬ khÝ Quang Trung t¹i ®­êng Gi¶i phãng, ph­êng Gi¸p B¸t, QuËn Hai Bµ Tr­ng, Hµ Néi, trong ®ã: + 1421m2 víi môc ®Ých lµ x©y dùng c«ng tr×nh sö dông vµo môc ®Ých cung cÊp dÞch vô söa ch÷a, b¶o tr× vµ phô tïng xe « t«; ®¹i lý tiªu thô c¸c lo¹i xe « t« s¶n xuÊt t¹i ViÖt Nam + 550m2 thuª theo hµng n¨m ®Ó më ®­êng theo quy ho¹ch. T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô ng©n s¸ch Nhµ n­íc: TGP nép thuÕ TNDN theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. C«ng ty kinh doanh tu©n thñ theo ®óng chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ n­íc. T×nh h×nh qu¶n lý hµnh chÝnh, quy chÕ néi bé cuat TGP rÊt hîp lý vµ chÆt chÏ v× ®©y lµ mét c«ng ty liªn doanh cã chøc n¨ng chÝnh lµ b¸n, cung cÊp c¸c s¶n phÈm xe h·ng TOYOTA TGP cã b¶n néi quy lao ®éng chi tiÕt ®Çy ®ñ, dµy 20 trang ®­îc Së lao ®éng th­¬ng binh vµ x· héi duyÖt ngµy 12/05/1999, cã quy chÕ b¶o vÖ c«ng ty lËp xong vµ cã hiÖu lùc tõ ngµy 11/05/1999. C¸c ho¹t ®éng phóc lîi, x· héi: lµ mét c«ng ty kinh doanh nh­ng TGP kh«ng quªn c¸c ho¹t ®éng mang tÝnh chÊt phóc lîi x· héi nh­ huy ®éng tÊm lßng vµng trong c«ng ty, trÝch quü l­¬ng cña c«ng ty gãp phÇn hç trî ®ång bµo gÆp thiªn tai, lò lôt ë MiÒn trung, trÎ em cã hoµn c¶nh ®Æc biÖt khã kh¨n… Ngoµi ra, C«ng ty liªn doanh TOYOTA Gi¶i phãng cßn tæ chøc c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ mang tÝnh chÊt v¨n ho¸ nh­ ®¸ bãng, cÇu l«ng, tenis cho nh©n viªn, t¹o bÇu kh«ng khÝ tho¶i m¸i sau nh÷ng giê lµm viÖc c¨ng th¼ng, gãp phÇn n©ng cao tinh thÇn ®oµn kÕt trong c¸n bé, nh©n viªn nh»m cèng hiÕn hÕt m×nh n¨ng lùc cho c«ng ty. Ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng cña TGP trong thêi gian tíi §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh trong thêi gian tíi TGP tiÕp tôc theo ®uæi ph­¬ng ch©m “ kh¸ch hµng lµ trªn hÕt”. TGP tiÕp tôc ph¸t huy nh÷ng thuËn lîi cña C«ng ty, ®i s©u n¾m b¾t nhu cÇu cña nhiÒu ®èi t­îng kh¸ch hµng. Ph©n tÝch m«i tr­êng c¹nh tranh vµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ngay trong thêi gian tr­íc m¾t. Cè g¾ng t×m c¸c gi¶i ph¸p h÷u hiÖu nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng tiªu thô, më réng thÞ tr­êng tiªu thô xe TOYOTA cña TGP t¹i ®Þa bµn Hµ Néi, ë MiÒn b¾c còng nh­ trªn ph¹m vi c¶ n­íc. TMV cã tÊt c¶ 12 ®¹i lý ph©n phèi, b¸n xe trong ph¹m vi toµn quèc, trong ®ã Thµnh phè Hå ChÝ Minh cã 7 ®¹i lý, §µ N½ng cã 1 vµ Hµ Néi cã 4 ®¹i lý, ®ã lµ: TOYOTA L¸ng H¹, TOYOTA Hoµn KiÕm, TOYOTA Kim Liªn vµ TOYOTA Gi¶i Phãng. Víi c¸c biÖn ph¸p c¹nh tranh lµnh m¹nh nh­ dïng c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn m·i, hËu m·i, ch¨m sãc kh¸ch hµng, thµnh lËp c©u l¹c bé kh¸ch hµng cña TGP víi nhiÒu chÓ ®é ­u ®·i, lËp trang web… TGP ®·, ®ang giµnh ®­îc ­u thÕ tr­íc c¸c ®èi thñ c¹nh tranh vµ ngµy mét cã vÞ thÕ lín trªn thÞ tr­êng. KiÕn nghÞ víi TMV vÒ chÝnh s¸ch gi¸ b¸n lÎ thèng nhÊt ®Ó cã ®­îc mét chÝnh s¸ch gi¸ linh ho¹t h¬n, cã chiÕt khÊu gi¶m gi¸ hay hoa hång. Tõ ®ã, gióp TGP cã thÓ c¹nh tranh víi c¸c nhµ ph©n phèi kh¸c. Trong thêi gian tíi, TGP tËp trung ho¹t ®éng vµo viÖc khai th¸c nh÷ng ®èi t­îng kh¸ch hµng mua víi khèi l­îng lín, mua nhiÒu lÇn, kh¸ch hµng lµ c¸c c¬ quan nhµ n­íc, c¸c së, ban, nghµnh ë c¸c tØnh phÝa B¾c vµ miÒn Trung … Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty tËp trung mäi nguån lùc nh»m n©ng cao chÊt l­îng tr¹m söa ch÷a, b¶o hµnh b¶o d­ìng xe h·ng TOYOTA b»ng c¸ch ®µo t¹o n©ng cao h¬n n÷a tay nghÒ, chuyªn m«n cña kü thuËt viªn vµ trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c thiÕt bÞ t©n tiÕn phôc vô cho c«ng viÖc b¶o d­ìng, söa ch÷a xe cña kh¸ch hµng ngµy mét tèt h¬n.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBàn về một vài Giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ xe ô tô ở công ty liên doanh TOYOTA Giải phóng.doc
Luận văn liên quan