Báo cáo hực tập công nhân cầu Vĩnh Tuy

Mở đầu I_ Mục đích của đợt thực tập công nhân Các môn học liên quan đến công trình cầu là các môn học rất quan trọng đối với người kỹ sư cầu đường trong tương lai. Tuy nhiên việc học tập các môn học này tại nhà trường chỉ có thể đạt được hiệu quả nếu như các sinh viên được tiếp thu kiến thức thực tế ngoài hiện trường. Biết rõ được điều này, đã từ lâu nhà trường, cũng như bộ môn cầu thường xuyên tổ chức cho sinh viên tham quan thu thập kiến thức thực tế tại các địa điểm thực địa. Và thực tế đã chứng minh rằng hiệu quả của các đợt thực tập này là rất lớn. Các sinh viên sẽ tiếp thu được nhiều kiến thức thực tế mà có thể không có trong giáo trình, qua đó kích thích sinh viên học hỏi, tìm hiểu và hiểu sâu hơn về các môn học cũng như các công trình cầu. Cụ thể, trong đợt thực tập này chúng em được : 1_Tìm hiểu về ngành cầu và nghề xây dựng cầu đường, nắm được lịch sử xây dựng cầu đ­ường trong nước và trên thế giới. 2_Thực tế đi quan sát những công trình cụ thể để có điều kiện tìm hiểu thực tế thi công những công trình xây dựng cầu lớn có công nghệ điển hình và làm quen với các loại công việc trong hoạt động sản xuất của ngành xây dựng cầu đ­ường ở nứơc ta . 3_Làm quen với những kiến thức và những khái niệm chuyên môn , thông qua quan sát thực tế những công trình cụ thể như­ : mố, trụ (kết cấu phần d­ươí);mặt cầu, dầm cầu(kết cấu phần trên),phương pháp thi công nh­ư thế nào , . 4_Hiểu thêm về môi trường làm việc rất khắc nghiệt nhưng cũng rất thú vị này. II_ Những nội dung chính của đợt thực tập. A_Lý thuyết. 1 . Khái niệm về các công trình giao thông trên đư­ờng. 2 . Vị trí,vai trò của công trình cầu trong một dự án xây dựng giao thông. 3 . Các bộ phận trong một công trình cầu,vai trò của từng bộ phận trong sự làm việc chung của cả công trình. 4 . Kích th­ước cơ bản của một công trình cầu. 5 .Phân loại và phạm vi áp dụng của các công trình cầu. 6 . Những cầu nổi tiếng trong nước và trên thế giới. B_Thực tập. 1 .Thăm quan nút giao thông Thăng Long - Nội Bài; Cầu Thăng Long. 2 . Thăm quan công trình cầu Vĩnh Tuy. C_Nội dung nghiên cứu. 1. Nghiên cứu hồ sơ thiết kế của công trình. - Vị trí cầu. - Địa điểm xây dựng cầu. - Tên chủ đầu tư,đơn vị tư­ vấn thiết kế. 2. Những kết cấu chính cần tìm hiểu. - Cấu tạo và kích thước dầm BTCT DƯL kéo sau. - Cấu tạo và kích th­ước hộp dầm BTCT. - Cấu tạo và kích thư­ớc hệ liên kết ngang;dầm ngang cầu;dầm đặc, cấu tạo hệ liên kết giằng dọc. - Cấu tạo mố cầu,kích thư­ớc bệ,kích thư­ớc xà mũ. - Cấu tạo trụ,kích thư­ớc bậc của bệ trụ,kích thư­ớc thân trụ,kích thư­ớc xà mũ và đặc biệt là độ hẫng của xà mũ. - Cấu tạo gối cầu.Phân biệt gối cố định và gối di động. - Cấu tạo,hình dạng lan cầu,chiều cao,khoảng cách các cột lan can.Kích th­ước tay vịn và khoảng cách các tay vịn. - Cấu tạo khe co giãn,chiều rộng và tìm hiểu sự làm việc của khe co giãn. 3. Những công nghệ thi công chính cần tìm hiểu: - Công tác đóng cọc BTCT. - Thi công cọc khoan nhồi có ống vách chuyên dụng. - Thi công cọc khoan nhồi chống vách bằng vữa sét bentoirite. - Công nghệ đổ bêtông d­ưới nư­ớc bằng phư­ơng pháp vữa dâng. - Đổ bêtông cọc khoan bằng công nghệ kéo rút ống. - Di chuyển và điều chỉnh xe đúc hẫng. -Trình tự đổ bêtông hộp dầm. - Lập dựng ván khuôn dầm BTCT. - Căng và kéo cốt thép ứng suất trước trong dầm bêtông bằng công nghệ kéo sau. - Công nghệ đúc hẫng cầu bêtông . - Công nghệ chế tạo các dạng cấu kiện bêtông lắp ghép trong xư­ởng bêtông và trên bãi đúc công tr­ường.

doc54 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 04/06/2013 | Lượt xem: 2172 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo hực tập công nhân cầu Vĩnh Tuy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Më ®Çu I_ Môc ®Ých cña ®ît thùc tËp c«ng nh©n C¸c m«n häc liªn quan ®Õn c«ng tr×nh cÇu lµ c¸c m«n häc rÊt quan träng ®èi víi ng­êi kü s­ cÇu ®­êng trong t­¬ng lai. Tuy nhiªn viÖc häc tËp c¸c m«n häc nµy t¹i nhµ tr­êng chØ cã thÓ ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ nÕu nh­ c¸c sinh viªn ®­îc tiÕp thu kiÕn thøc thùc tÕ ngoµi hiÖn tr­êng. BiÕt râ ®­îc ®iÒu nµy, ®· tõ l©u nhµ tr­êng, còng nh­ bé m«n cÇu th­êng xuyªn tæ chøc cho sinh viªn tham quan thu thËp kiÕn thøc thùc tÕ t¹i c¸c ®Þa ®iÓm thùc ®Þa. Vµ thùc tÕ ®· chøng minh r»ng hiÖu qu¶ cña c¸c ®ît thùc tËp nµy lµ rÊt lín. C¸c sinh viªn sÏ tiÕp thu ®­îc nhiÒu kiÕn thøc thùc tÕ mµ cã thÓ kh«ng cã trong gi¸o tr×nh, qua ®ã kÝch thÝch sinh viªn häc hái, t×m hiÓu vµ hiÓu s©u h¬n vÒ c¸c m«n häc còng nh­ c¸c c«ng tr×nh cÇu. Cô thÓ, trong ®ît thùc tËp nµy chóng em ®­îc : 1_T×m hiÓu vÒ ngµnh cÇu vµ nghÒ x©y dùng cÇu ®­êng, n¾m ®­îc lÞch sö x©y dùng cÇu ®­êng trong n­íc vµ trªn thÕ giíi. 2_Thùc tÕ ®i quan s¸t nh÷ng c«ng tr×nh cô thÓ ®Ó cã ®iÒu kiÖn t×m hiÓu thùc tÕ thi c«ng nh÷ng c«ng tr×nh x©y dùng cÇu lín cã c«ng nghÖ ®iÓn h×nh vµ lµm quen víi c¸c lo¹i c«ng viÖc trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña ngµnh x©y dùng cÇu ®­êng ë nø¬c ta . 3_Lµm quen víi nh÷ng kiÕn thøc vµ nh÷ng kh¸i niÖm chuyªn m«n , th«ng qua quan s¸t thùc tÕ nh÷ng c«ng tr×nh cô thÓ nh­ : mè, trô (kÕt cÊu phÇn d­¬Ý);mÆt cÇu, dÇm cÇu(kÕt cÊu phÇn trªn),ph­¬ng ph¸p thi c«ng nh­ thÕ nµo , ... 4_HiÓu thªm vÒ m«i tr­êng lµm viÖc rÊt kh¾c nghiÖt nh­ng còng rÊt thó vÞ nµy. II_ Nh÷ng néi dung chÝnh cña ®ît thùc tËp. A_Lý thuyÕt. 1 . Kh¸i niÖm vÒ c¸c c«ng tr×nh giao th«ng trªn ®­êng. 2 . VÞ trÝ,vai trß cña c«ng tr×nh cÇu trong mét dù ¸n x©y dùng giao th«ng. 3 . C¸c bé phËn trong mét c«ng tr×nh cÇu,vai trß cña tõng bé phËn trong sù lµm viÖc chung cña c¶ c«ng tr×nh. 4 . KÝch th­íc c¬ b¶n cña mét c«ng tr×nh cÇu. 5 .Ph©n lo¹i vµ ph¹m vi ¸p dông cña c¸c c«ng tr×nh cÇu. 6 . Nh÷ng cÇu næi tiÕng trong n­íc vµ trªn thÕ giíi. B_Thùc tËp. 1 .Th¨m quan nót giao th«ng Th¨ng Long - Néi Bµi; CÇu Th¨ng Long. 2 . Th¨m quan c«ng tr×nh cÇu VÜnh Tuy. C_Néi dung nghiªn cøu. 1. Nghiªn cøu hå s¬ thiÕt kÕ cña c«ng tr×nh. - VÞ trÝ cÇu. - §Þa ®iÓm x©y dùng cÇu. - Tªn chñ ®Çu t­,®¬n vÞ t­ vÊn thiÕt kÕ. 2. Nh÷ng kÕt cÊu chÝnh cÇn t×m hiÓu. - CÊu t¹o vµ kÝch th­íc dÇm BTCT D¦L kÐo sau. - CÊu t¹o vµ kÝch th­íc hép dÇm BTCT. - CÊu t¹o vµ kÝch th­íc hÖ liªn kÕt ngang;dÇm ngang cÇu;dÇm ®Æc, cÊu t¹o hÖ liªn kÕt gi»ng däc. - CÊu t¹o mè cÇu,kÝch th­íc bÖ,kÝch th­íc xµ mò. - CÊu t¹o trô,kÝch th­íc bËc cña bÖ trô,kÝch th­íc th©n trô,kÝch th­íc xµ mò vµ ®Æc biÖt lµ ®é hÉng cña xµ mò. - CÊu t¹o gèi cÇu.Ph©n biÖt gèi cè ®Þnh vµ gèi di ®éng. - CÊu t¹o,h×nh d¹ng lan cÇu,chiÒu cao,kho¶ng c¸ch c¸c cét lan can.KÝch th­íc tay vÞn vµ kho¶ng c¸ch c¸c tay vÞn. - CÊu t¹o khe co gi·n,chiÒu réng vµ t×m hiÓu sù lµm viÖc cña khe co gi·n. 3. Nh÷ng c«ng nghÖ thi c«ng chÝnh cÇn t×m hiÓu: - C«ng t¸c ®ãng cäc BTCT. - Thi c«ng cäc khoan nhåi cã èng v¸ch chuyªn dông. - Thi c«ng cäc khoan nhåi chèng v¸ch b»ng v÷a sÐt bentoirite. - C«ng nghÖ ®æ bªt«ng d­íi n­íc b»ng ph­¬ng ph¸p v÷a d©ng. - §æ bªt«ng cäc khoan b»ng c«ng nghÖ kÐo rót èng. - Di chuyÓn vµ ®iÒu chØnh xe ®óc hÉng. -Tr×nh tù ®æ bªt«ng hép dÇm. - LËp dùng v¸n khu«n dÇm BTCT. - C¨ng vµ kÐo cèt thÐp øng suÊt tr­íc trong dÇm bªt«ng b»ng c«ng nghÖ kÐo sau. - C«ng nghÖ ®óc hÉng cÇu bªt«ng . - C«ng nghÖ chÕ t¹o c¸c d¹ng cÊu kiÖn bªt«ng l¾p ghÐp trong x­ëng bªt«ng vµ trªn b·i ®óc c«ng tr­êng. PhÇn I Giíi thiÖu chung 1.Kh¸i niÖm vµ vai trß cña c¸c c«ng tr×nh giao th«ng trªn ®­êng 1.1.C«ng tr×nh tho¸t n­íc nhá : §­êng trµn, cÇu trµn, cèng. - §­êng trµn: Lµ c«ng tr×nh v­ît s«ng, cã mÆt ®­êng n»m s¸t cao ®é ®¸y s«ng, vµo mïa m­a, n­íc ch¶y trµn qua mÆt ®­êng nh­ng xe cé vÉn ®i l¹i ®­îc. §­êng trµn ¸p dông cho dßng ch¶y cã l­u l­îng nhá, lò x¶y ra trong thêi gian ng¾n. H×nh 1 §­êng trµn - CÇu trµn: Lµ lo¹i c«ng tr×nh ®­îc thiÕt kÕ dµnh mét lèi tho¸t n­íc d­íi ®­êng, ®ñ ®Ó dßng ch¶y th«ng qua víi mét l­u l­îng nhÊt ®Þnh. Khi v­ît qu¸ l­u l­îng nµy, n­íc sÏ trµn qua ®­êng. CÇu trµn ®­îc ¸p dông cho dßng ch¶y cã l­u l­îng nhá vµ trung b×nh, thêi gian tËp trung n­íc ng¾n. Tuy nhiªn, viÖc giao th«ng qua cÇu trµn vµ ®­êng trµn sÏ bÞ gi¸n ®o¹n vµi giê, vµi ngµy hoÆc vµi lÇn trong mét n¨m. Ngoµi ra, ®­êng trµn vµ cÇu trµn th­êng t¹o nªn ch­íng ng¹i vËt trong lßng s«ng nªn cÇn chó ý chèng xãi lë cho c«ng tr×nh. H×nh2 CÇu trµn - Cèng: Lµ lo¹i c«ng tr×nh tho¸t n­íc chñ yÕu qua c¸c dßng n­íc nhá, cã l­u l­îng nhá (Q≤ 40-50 m3/s).Trªn cèng cã ®¾p ®Êt víi chiÒu dµy tèi thiÓu 0,5 m ®Ó ph©n bè ¸p lùc b¸nh xe vµ gi¶m lùc xung kÝch. H×nh3 Cèng 1.2. T­êng ch¾n T­êng ch¾n: lµ c«ng tr×nh ch¾n ®Êt, ®­îc x©y dùng nh»m ®¶m b¶o æn ®Þnh cña ®é dèc ta luy nÒn ®­êng. H×nh 4 T­êng ch¾n 1.3. HÇm Khi cao ®é tuyÕn ®­êng thÊp h¬n nhiÒu so víi cao ®é mÆt ®Êt tù nhiªn, cã thÓ x©y dùng hÇm xuyªn qua nói. Cã khi tuyÕn ®­êng men theo s­ên nói cã m¸i dèc lín, ®Þa h×nh qu¸ xÊu nh­ cã ®¸ l¨n,®Êt tr­ît, ng­êi ta dÞch tuyÕn ®­êng vµo nói vµ x©y dùng hÇm. Khi v­ît qua c¸c s«ng lín, c¸c eo biÓn s©u, viÖc x©y dùng trô cÇu khã kh¨n hoÆc cÇu qu¸ cao (®Ó ®¶m b¶p chiÒu cao th«ng thuyÒn) , cã thÓ x©y dùng hÇm qua s«ng, qua eo biÓn. Trong c¸c thµnh phè ®«ng d©n c­, ®Ó ®¶m b¶o giao th«ng nhanh chãng, cã thÓ x©y dùng c¸c hÇm trong lßng ®Êt cho ng­êi, xe cé hoÆc tµu ®iÖn ngÇm ®i qua. Theo môc ®Ých sö dông cã c¸c c«ng tr×nh hÇm sau: HÇm v­ît nói. HÇm v­ît s«ng, eo biÓn,… HÇm giao th«ng trong lßng ®Êt. H×nh 5- HÇm xuyªn nói H×nh 6 – HÇm giao th«ng trong lßng ®Êt 2.C«ng tr×nh cÇu CÇu lµ c«ng tr×nh ®Ó v­ît qua dßng n­íc, qua thung lòng, qua ®­êng, qua c¸c khu vùc s¶n xuÊt hoÆc c¸c khu th­¬ng m¹i… Nã cã t¸c dông truyÒn t¶i träng xuèng nÒn ®Êt tèt phÝa d­íi. H×nh 1 2.1.C¸c bé phËn chÝnh cña cÇu C«ng tr×nh cÇu gåm c¸c bé phËn sau: a.KÕt cÊu phÇn trªn: cã chøc n¨ng trùc tiÕp chÞu t¶i träng xe cé vµ truyÒn t¶i träng xuèng d­íi. -KÕt cÊu phÇn trªn bao gåm: 1_KÕt cÊu nhÞp (KCN): lµ bé phËn chÝnh chÞu t¶i träng cña c¸c ph¬ng tiÖn qua l¹i trªn cÇu, t¶i träng b¶n th©n cña kÕt cÊu phÇn trªn. 2_§­êng dÉn vµo ®Çu cÇu: §­êng dÉn vµo cÇu cã t¸c dông nèi tiÕp gi÷a cÇu vµ ®­êng,gióp cho xe ch¹y ªm thuËn, tr¸nh cho xe khái ph¶i lªn dèc qu¸ cao khi lªn cÇu. 3_MÆt ®­êng xe ch¹y: T¹o bÒ mÆt an toµn cho xe ch¹y, Trùc tiÕp tiÕp nhËn ho¹t t¶i, truyÒn xuèng kÕt cÊu nhÞp. 4_ Gèi cÇu, lan can, khe co gi·n vµ hÖ thèng: chiÒu s¸ng trªn cÇu : C¸c thiÕt bÞ trî gióp cho qu¸ tr×nh khai th¸c cÇu ®îc an toµn, ªm thuËn. b.KÕt cÊu phÇn d­íi: cã chøc n¨ng ®ì kÕt cÊu nhÞp, truyÒn t¶i träng th¼ng ®øng vµ ngang xuèng ®Êt nÒn qua hÖ thèng nÒn mãng. -KÕt cÊu phÇn d­íi bao gåm: 1_Mè cÇu: cã t¸c dông nèi tiÕp tõ ®­êng vµo ®Çu cÇu vµ chÞu ¸p lùc cña phÇn ®Êt d¾t sau mè. 2_Trô cÇu: ph©n chia nhÞp cÇu. 3_NÒn mãng KÕt cÊu phÇn d­íi chiÕm kho¶ng 40-60% tæng gi¸ thµnh x©y dùng cho nªn viÖc lùa chän vµ thi c«ng kÕt cÊu phÇn d­íi cã ý nghÜa rÊt quan träng. c. Gèi cÇu: lµ bé phËn trung gian truyÒn t¶i träng tõ kÕt cÊu phÇn trªn xuèng kÕt cÊu phÇn d­íi. Cã chøc n¨ng ®¶m b¶o sù lµm viÖc cña kÕt cÊu nhÞp ®óng nh­ s¬ ®å tÝnh to¸n. - Ph©n lo¹i gèi cÇu theo chøc n¨ng + Gèi di ®éng + Gèi cè ®Þnh Ph©n lo¹i gèi cÇu theo vËt liÖu chÕ t¹o + Gèi thÐp + Gèi cao su b¶n thÐp Gèi cÇu di ®éng b»ng thÐp cña cÇu Th¨ng Long Gèi cÇu cè ®Þnh ë cÇu Th¨ng Long d. C¸c thiÕt bÞ trªn cÇu * C¸c thiÕt bÞ trªn cÇu bao gåm: khe co gi·n, hÖ thèng tho¸t n­íc, lan can vµ hÖ thèng chiÕu s¸ng. - Khe co gi·n : ®¶m b¶o cho kÕt cÊu nhÞp cã thÓ chuyÓn vÞ tù do d­íi t¸c dông cña ho¹t t¶i, sù thay ®æi cña nhiÖt ®é, tõ biÕn vµ sù co ngãt cña bª t«ng. Cã nhiÒu lo¹i khe co gi·n, tuú theo chuyÓn vÞ lín hay nhá mµ cã c¸c lo¹i khe co gi·n kh¸c nhau. §èi víi c¸c chuyÓn vÞ nhá (1-2cm) cã c¸c lo¹i khe co gi·n sau: khe co gi·n kÝn, khe co gi·n hë, khe co gi·n cao su chÞu nÐn, khe co gi·n cao su b¶n thÐp. §èi víi nh÷ng chuyÓn vÞ trung b×nh, tõ 10 - 20 cm cã c¸c lo¹i khe co gi·n sau: khe co gi·n b¶n thÐp tr­ît, khe co gi·n r¨ng l­îc hoÆc r¨ng ca. Khe co gi·n dïng cho c¸c nhÞp rÊt lín, cã chuyÓn vÞ trªn 20 cm cã c¸c lo¹i sau: khe co gi·n ®èt b¶n thÐp, khe co gi·n theo m« ®un. Khe co gi·n cao su – b¶n thÐp Khe co gi·n b¶n thÐp tr­ît Khe co gi·n r¨ng l­îc Khe co gi·n m«®un - èng tho¸t n­íc: cã t¸c dông tho¸t n­íc trªn mÆt cÇu,tr¸nh n­íc ®äng trªn mÆt cÇu dÔ lµm cho mÆt cÇu bÞ ph¸ ho¹i, èng tho¸t n­íc cã thÓ lµm b»ng nhùa PVC, thÐp, t«n uèn, gang ®óc,... èng th­êng ®­îc bè trÝ ë phÇn tiÕp gi¸p gi÷a phÇn lÒ ng­êi ®i bé vµ phÇn ®­êng xe ch¹y, trªn miÖng èng cã n¾p ®Ëy ®Ó cho r¸c khái r¬i xuèng lµm t¾c èng. C¸c biÖn ph¸p phßng vµ tho¸t n­íc: Bè trÝ ®é dèc däc Bè trÝ ®é dèc ngang Bè trÝ hÖ thèng tho¸t n­íc Bè trÝ èng tho¸t n­íc èng tho¸t n­íc trªn cÇu - §­êng ng­êi ®i vµ lan can cÇu: gióp cho ng­êi ®i bé trªn cÇu ®­îc an toµn,®èi víi cÇu ®­êng s¾t th× lÒ ng­êi ®i cßn ®Ó c«ng nh©n söa ch÷a, kiÓm tra cÇu qua l¹i, cã lóc ph¶i cµo ®¸ ba l¸t lªn lÒ ®­êng ng­êi ®i ®Ó söa ch÷a cÇu. Lan cÇu kh«ng chØ ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho ng­êi vµ ph­¬ng tiÖn ®i trªn cÇu mµ cßn t¹o nªn tÝnh thÈm mÜ cho cÇu v× vËy kÕt cÊu cña lan can cÇu ph¶i ®Ñp, v÷ng ch¾c, phï hîp víi phong c¶nh xung quanh. Lan can cÇu cã thÓ lµm b»ng thÐp hoÆc b»ng bª t«ng cèt thÐp. - HÖ thèng chiÕu s¸ng: §¶m b¶o ¸nh s¸ng cho ph­¬ng tiÖn l¸i xe mét c¸ch an toµn ( ®¶m b¶o tÜnh kh«ng) 2.2 C¸c kÝch th­íc c¬ b¶n cña cÇu a.C¸c mùc n­íc thiÕt kÕ C¸c mùc n­íc thiÕt kÕ cÇu Mùc n­íc thÊp nhÊt (MNTN) : lµ cao ®é mùc n­íc thÊp nhÊt ®o ®­îc trong mïa kh«, øng víi mét tÇn suÊt quy ®Þnh (p%), MNTN lµ mét c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh nhÞp th«ng thuyÒn. Mùc n­íc cao nhÊt (MNCN) : lµ mùc n­íc cao nhÊt ®o ®­îc trªn s«ng vµo mïa lò, øng víi mét tÇn suÊt quy ®Þnh (p%). MNCN gióp x¸c ®Þnh khÈu ®é tho¸t n­íc cña cÇu. Mùc n­íc th«ng thuyÒn (MNTT): lµ mùc n­íc cao nhÊt cho phÐp tµu bÌ ®i l¹i d­íi cÇu. MNTT cïng víi MNCN lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh cao ®é ®¸y dÇm cña nhÞp th«ng thuyÒn. Mùc n­íc trªn s«ng th­êng cã thay ®æi rÊt lín. VÒ mïa kh« cã mùc n­íc kiÖt hay mùc n­íc thÊp nhÊt (MNTN). VÒ mïa m­a, mùc n­íc d©ng cao cã mùc n­íc cao (MNC). Mùc n­íc cao nhÊt (MNCN) x¸c ®Þnh theo c¸c sè liÖu quan tr¾c thuû v¨n vÒ mùc n­íc lò, ®­îc tÝnh to¸n theo tÇn suÊt quy ®Þnh ®èi víi c¸c cÇu vµ ®­êng kh¸c nhau. Mùc n­íc th«ng thuyÒn (MNTT) lµ mùc n­íc cao nhÊt cho phÐp tµu bÌ ®i l¹i d­íi cÇu mét c¸ch an toµn. b.KhÈu ®é tho¸t n­íc d­íi cÇu(L0) KhÈu ®é tho¸t n­íc d­íi cÇu lµ kho¶ng c¸ch tÝnh tõ mÐp trong cña mè bªn nµy ®Õn mÐp trong cña mè bªn kia trõ ®i tæng bÒ dµy c¸c trô. KhÈu ®é tho¸t n­íc cña cÇu ®­îc x¸c lËp trªn c¬ së tÝnh to¸n thuû v¨n d­íi cÇu theo tÇn suÊt lò thiÕt kÕ P% Lo¹i cÇu ChiÒu dµi nhÞp L (m) TÇn suÊt lò thiÕt kÕ P% CÇu lín >100 1% CÇu trung 30 – 100 2% CÇu nhá < 30 4% c.ChiÒu dµi nhÞp ( Lnh) ChiÒu dµi nhÞp lµ kho¶ng c¸ch L tÝnh tõ ®Çu bªn nµy ®Õn ®Çu bªn kia cña dÇm. ChiÒu dµi nhÞp tÝnh to¸n ( Ltt) lµ kho¶ng c¸ch gi÷a tim c¸c gèi cña mét nhÞp. d.ChiÒu dµi toµn cÇu ChiÒu dµi toµn cÇu lµ kho¶ng c¸ch tÝnh tõ ®u«i mè bªn nµy ®Õn ®u«i mè bªn kia LcÇu= + + 2xLmè Trong ®ã , LnhÞp : chiÒu dµi cña mét nhÞp a : chiÒu dµi khe co d·n Lmè : chiÒu dµi cña mét mè e.ChiÒu cao thiÕt kÕ ChiÒu cao tù do d­íi cÇu (htd): lµ kho¶ng c¸ch tÝnh tõ ®¸y dÇm ®Õn mùc n­íc cao nhÊt. §èi víi c«ng tr×nh ë ®ång b»ng th× htd ≥0.5 m, ®èi víi c«ng tr×nh ë miÒn nói th× htd ≥1 m. - ChiÒu cao kiÕn tróc cña cÇu (hkt): lµ kho¶ng c¸ch tÝnh tõ ®¸y dÇm ®Õn mÆt ®­êng xe ch¹y. - ChiÒu cao cña cÇu: lµ kho¶ng c¸ch tÝnh tõ mÆt ®­êng xe ch¹y ®Õn mùc n­íc thÊp nhÊt (®èi víi cÇu v­ît qua dßng n­íc) vµ ®Õn mÆt ®Êt thiªn nhiªn (®èi víi cÇu c¹n). - ChiÒu cao th«ng thuyÒn (tÜnh kh«ng th«ng thuyÒn): lµ kho¶ng c¸ch tÝnh tõ ®¸y dÇm ®Õn mùc n­íc th«ng thuyÒn (MNTT). 2.3 Ph©n lo¹i cÇu vµ ph¹m vi sö dông a.Ph©n lo¹i theo môc ®Ých sö dông Tuú theo môc ®Ých sö dông,cã thÓ ph©n thµnh c¸c lo¹i cÇu; -CÇu «t«: lµ c«ng tr×nh cÇu cho tÊt c¶ c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng trªn ®­êng «t« nh­ : xe t¶i,xe g¾n m¸y,xe th« s¬ vµ ®oµn ng­êi ®i bé,.... - CÇu ®­êng s¾t: ®­îc x©y dùng dµnh riªng cho tµu ho¶. - CÇu ng­êi ®i bé: phôc vô dµnh riªng cho ng­êi ®i bé. - CÇu thµnh phè: lµ cÇu cho « t«,tµu ®iÖn,ng­êi ®i bé,.... - CÇu ch¹y chung: lµ cÇu cho c¶ tµu ho¶ vµ « t«. - CÇu ®Æc bÞªt: lµ cÇu phôc vô cho c¸c èng dÉn n­íc,èng dÉn khÝ, èng dÉn h¬i ®èt,dÉn d©y c¸p ®iÖn,.... b.Ph©n lo¹i theo ch­íng ng¹i vËt mµ cÇu v­ît qua. Tuú theo ®Æc ®iÓm x©y dùng,ch­íng ng¹i vËt v­ît qua,cÇu cã thÓ ®­îc ph©n thµnh c¸c d¹ng chÝnh sau: -C¸c cÇu th«ng th­êng: lµ c¸c c«ng tr×nh cÇu ®­îc x©y dùng v­ît qua c¸c dßng n­íc. -CÇu v­ît hay cÇu qua ®­êng:Khi c¸c tuyÕn ®­êng giao th«ng cã l­u l­îng lín giao nhau hoÆc tuyÕn ®­êng « t« giao nhau víi c¸c ®¹i lé chÝnh,hoÆc ®­êng « t« giao víi ®­êng s¾t. -CÇu cao (viaduct): lµ c¸c c«ng tr×nh cÇu b¾c qua thung lòng s©u.C¸c trô cÇu th­êng rÊt cao > 20 – 25 m, thËm chÝ ®Õn hµng tr¨m mÐt. -CÇu c¹n hoÆc cÇu d½n: lµ c¸c c«ng tr×nh cÇu ®­îc x©y dùng ngay trªn mÆt ®Êt nh»m dÉn vµo mét cÇu chÝnh hoÆc n©ng cao ®é tuyÕn ®­êng lªn ®Ó gi¶i phãng kh«ng gian bªn d­íi.CÇu c¹n th­êng ®­îc x©y dùng trong thµnh phè ®Ó cho c¸c ®­êng « t«,®­êng tµu ®iÖn ng»m,®­êng s¾t ch¹y riªng trong thµnh phè. - CÇu më: Khi chiÒu cao th«ng thuyÒn lín HTT ≥ 40-60 m, nÕu x©y dùng cÇu cè ®Þnh th× chiÒu dµi cÇu sÏ rÊt lín, trô, mè cao,do ®ã gi¸ thµnh c«ng tr×nh sÏ t¨ng lªn nhiÒu,trong tr­êng hîp ®ã cã thÓ bè trÝ cÇu më.CÇu më lµ lo¹i cÇu cã mét hoÆc hai nhÞp sÏ ®­îc di chuyÓn khái vÞ trÝ ®Ó tµu bÌ qua l¹i trong kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh.Cã c¸c lo¹i cÇu më nh­: cÇu cÊt,cÇu n©ng,cÇu quay. +) CÇu cÊt: lµ lo¹i cÇu cã kÕt cÊu nhÞp më vÒ mét phÝa hoÆc hai phÝa theo gãc 700 - 800 so víi ph­¬ng n»m ngang. +) CÇu n©ng: lµ lo¹i cÇu cã kÕt cÊu nhÞp ®­îc n©ng h¹ theo ph­¬ng th¼ng ®øng. +) CÇu quay: lµ lo¹i cÇu cã kÕt cÊu nhÞp quay trªn mÆt b»ng gãc 900. Tuy nhiªn,chi phÝ x©y dùng vµ khai th¸c cÇu më th­êng lín vµ giao th«ng ®­êng thuû còng nh­ ®­êng bé sÏ kh«ng ®¶m b¶o th­êng xuyªn. -CÇu phao: lµ c¸c c«ng tr×nh cÇu ®­îc x©y dùng b»ng hÖ næi phôc vô cho môc ®Ých qu©n sù hoÆc phôc vô giao th«ng trong thêi gian ng¾n. c.Ph©n lo¹i theo vËt liÖu lµm kÕt cÊu nhÞp. Tuú theo ®Æc ®iÓm vËt liÖu lµm kÕt cÊu nhÞp,cÇu cã thÓ ®­îc ph©n thµnh c¸c d¹ng chÝnh sau: -CÇu gç -CÇu ®¸ -CÇu bª t«ng vµ BTCT -CÇu thÐp -CÇu liªn hîp thÐp - BTCT d.Ph©n lo¹i theo ®­êng xe ch¹y. Tuú theo viÖc bè trÝ cao ®é ®­êng xe ch¹y, cÇu cã thÓ ph©n thµnh: +) CÇu cã ®­êng xe ch¹y trªn: khi ®­êng xe ch¹y ®Æt trªn ®Ønh kÕt cÊu nhÞp. +) CÇu cã ®­êng xe ch¹y d­íi: khi ®­êng xe ch¹y bè trÝ däc theo biªn d­íi cña kÕt cÊu nhÞp. +) CÇu cã ®­êng xe ch¹y gi÷a: khi ®­êng xe ch¹y bè trÝ trong ph¹m vi chiÒu cao cña cÇu. H×nh 16 : CÇu ch¹y gi÷a H×nh 17 : CÇu ch¹y d­íi H×nh 18 : CÇu ch¹y trªn e.Ph©n lo¹i theo s¬ ®å chÞu lùc. + KÕt cÊu nhÞp cÇu dÇm Bé phËn chÞu lùc chñ yÕu lµ dÇm, chÞu uèn vµ chÞu c¾t. Khi chÞu t¶i träng th¼ng ®øng trªn KCN th× t¹i gèi chØ cã thµnh phÇn ph¶n lùc th¼ng ®øng V. C¸c lo¹i KÕt cÊu nhÞp CÇu DÇm *CÇu dÇm gi¶n ®¬n *CÇu dÇm hÉng *CÇu dÇm hÉng nhÞp ®eo *CÇu dÇm liªn tôc + CÇu dÇm gi¶n ®¬n Ph©n bè néi lùc: trong kho¶ng c¸ch gi÷a hai gèi, biÓu ®å m«men chØ cã dÊu d­¬ng, vµ gi¸ trÞ lín nhÊt t¹i gi÷a nhÞp. Ph©n bè vËt liÖu: tËp trung t¹i mÆt c¾t gi÷a nhÞp Kh¶ n¨ng v­ît nhÞp DÇm BTCT th­êng L < 21m DÇm BTCT D¦L L< 50 m + CÇu DÇm hÉng Ph©n bè néi lùc : BiÓu ®å m« men cã M+ t¹i mÆt c¾t gi÷a nhÞp vµ M- t¹i mÆt c¾t gèi. Ph©n bè vËt liÖu : TËp trung nhiÒu t¹i mÆt c¾t gèi vµ c¶ mÆt c¾t gi÷a nhÞp. KCN CÇu dÇm hÉng + CÇu dÇm hÉng + nhÞp ®eo KCN cÇu dÇm hÉng+ nhÞp ®eo §Æc ®iÓm: xe ch¹y kh«ng ªm thuËn, lùc xung kÝch lín, khe co gi·n ph¶i cÊu t¹o phøc t¹p nªn hiÖn nay rÊt Ýt ®­îc sö dông + CÇu DÇm liªn tôc KCN CÇu dÇm liªn tôc Ph©n bè néi lùc : BiÓu ®å m« men cã M- t¹i mÆt c¾t gèi lín h¬n M- t¹i mÆt c¾t gi÷a nhÞp. Ph©n bè vËt liÖu : TËp trung nhiÒu t¹i mÆt c¾t gèi do ®ã tiÕt kiÖm vËt liÖu vµ t¨ng kh¶ n¨ng v­ît nhÞp. Kh¶ n¨ng v­ît nhÞp : L > 50 m - KÕt cÊu nhÞp CÇu Khung Trô vµ dÇm ®­îc liªn kÕt cøng víi nhau ®Ó chÞu lùc. Ph¶n lùc gèi gåm thµnh phÇn th¼ng ®øng V, thµnh phÇn n»m ngang H vµ m« men uèn M. - KÕt cÊu nhÞp CÇu Vßm. + Bé phËn chÞu lùc chñ yÕu lµ vßm, chÞu nÐn,uèn vµ c¾t. + Khi chÞu t¶i träng th¼ng ®øng trªn KCN th× t¹i ch©n vßm cã c¸c thµnh phÇn néi lùc: V, H, M do ®ã ta ph¶i x©y dùng vßm t¹i n¬i cã ®Þa chÊt tèt. Theo vÞ trÝ ®­êng xe ch¹y cã c¸c lo¹i CÇu vßm sau: + CÇu vßm ch¹y trªn + CÇu vßm ch¹y d­íi. + CÇu ch¹y gi÷a - KÕt cÊu nhÞp CÇu Treo. + Bé phËn chÞu lùc chñ yÕu cña cÇu treo lµ d©y c¸p hoÆc d©y xÝch ®ì hÖ mÆt cÇu. Do ®ã trªn quan ®iÓm tÜnh häc, cÇu treo lµ hÖ thèng tæ hîp gi÷a d©y vµ dÇm. + Cã thÓ ph©n cÇu treo thµnh 2 lo¹i : + CÇu treo d©y vâng (gäi t¾t lµ cÇu treo) + CÇu treo d©y xiªn (CÇu d©y v¨ng). * CÇu treo d©y vâng (CÇu treo). §Æc ®iÓm : Trong cÇu treo, d©y lµm viÖc chñ yÕu chÞu kÐo vµ t¹i chç neo c¸p cã lùc nhæ rÊt lín do ®ã t¹i vÞ trÝ mè ta ph¶i cÊu t¹o hè neo lín vµ rÊt phøc t¹p. * CÇu treo d©y xiªn (CÇu d©y v¨ng) KÕt cÇu dÇm cøng tùa trªn c¸c gèi cøng lµ c¸c gèi cÇu trªn mè - trô vµ c¸c gèi ®µn håi lµ c¸c d©y v¨ng D©y v¨ng vµ dÇm chñ t¹o nªn hÖ bÊt biÕn h×nh do ®ã hÖ cã ®é cøng lín h¬n so víi cÇu treo. Kh¶ n¨ng vît nhÞp hîp lý cña cÇu d©y v¨ng lµ tõ 150 - 450 m. CÇu d©y v¨ng lín nhÊt trªn thÕ giíi : CÇu Tatara (NhËt b¶n) : L = 890 m Mét sè cÇu d©y v¨ng ®iÓn h×nh trong níc : CÇu Mü ThuËn (VÜnh Long) : 150+350+150 m CÇu CÇn Th¬ (CÇn Th¬) : 270+550+270 m CÇu KiÒn (H¶i Phßng) : 84,5+200+84,5 m CÇu B·i Ch¸y (Qu¶ng Ninh): 125+435+125 m - KÕt cÊu nhÞp CÇu Dµn. + Bé phËn chÞu lùc chñ yÕu lµ dµn kÕt hîp víi hÖ thèng dÇm mÆt cÇu. + C¸c thanh trong dµn chÞu lùc kÐo, nÐn vµ lùc c¾t, bá qua m«men uèn trong thanh. f. Mét sè lo¹i cÇu ®Æc biÖt - CÇu Phao CÇu phao : lµ c¸c c«ng tr×nh cÇu ®­îc x©y dùng b»ng hÖ næi phôc vô cho môc ®Ých Qu©n sù hoÆc phôc vô giao th«ng trong thêi gian ng¾n. - CÇu Më CÇu më :CÇu më lµ cÇu cã 1 hoÆc 2 nhÞp sÏ ®­îc di chuyÓn khái vÞ trÝ ®Ó tµu bÌ qua l¹i trong kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. ¸p dông: chiÒu cao th«ng thuyÒn lín HTT ³ 40 ¸ 60m C¸c lo¹i CÇu më + CÇu cÊt. + CÇu n©ng. + CÇu quay * CÇu cÊt. CÇu cÊt CÇu cÊt lµ lo¹i CÇu më mµ KCN cã thÓ ®­îc kÐo lªn theo ph¬ng th¼ng ®øng ®Ó cho tµu thuyÒn qua l¹i an toµn. * CÇu quay. CÇu quay Khi kh«ng cã tµu thuyÒn qua l¹i CÇu vÉn ®¶m b¶o giao th«ng b×nh th­êng. KCN ®­îc quay däc s«ng ®Ó cho tµu thuyÒn qua l¹i an toµn . PhÇn II Néi dung thùc tËp 1. CÇu IC1- §­êng cao tèc B¾c Ninh – Néi Bµi 1.1. Giíi thiÖu chung. - CÇu IC1 lµ mét c©y cÇu n»m trªn tuyÕn ®­êng B¾c Ninh - Néi Bµi t¹i Km8+381m quèc lé 18. CÇu ®­îc x©y dùng víi môc ®Ých v­ît qua ®­êng ,do c«ng ty ®­êng bé 230 thi c«ng CÇu cã chiÒu dµi 231 m chia lµm 7 nhÞp ,t­¬ng øng cã 6 trô vµ 2 mè ,cã 6 nhÞp phô mçi nhÞp dµi 33 m vµ nhÞp chÝnh dµi 38 m ®ù¬c chÕ t¹o b»ng dÇm PREBEAM . BÒ réng cÇu lµ 11,25 m . CÇu ®­îc x©y dùng b»ng nguån vèn vay cña n­íc ngoµi . Toµn c¶nh cÇu H×nh 1 toµn c¶nh cÇu a. NhÞp biªn - Lµ KCN cÇu dÇm BTCT D¦L mÆt c¾t ch÷ I – kÐo sau. - §Ó gi¶m sè l­îng khe co gi·n trªn cÇu th× ta tiÕn hµnh liªn tôc hãa c¸c nhÞp gi¶n ®¬n thµnh KCN liªn tôc. - ChiÒu dµi nhÞp: L = 33m. - Sè dÇm chñ : n = 6 dÇm. - ChiÒu cao dÇm: H = 1.65m. H×nh 2 M« h×nh mÆt cÇu liªn tôc nhiÖt b. NhÞp chÝnh - Lµ KCN cÇu dÇm Prebeam. - ChiÒu dµi nhÞp: L = 38m - Sè dÇm chñ : n = 12 dÇm. - ChiÒu cao dÇm: H = 1.2m. 1.3 C«ng nghÖ chÕ t¹o dÇm Prebeam Trinh tù c¸c b­íc c«ng nghÖ: - ChÕ t¹o thµnh dÇm thÐp tæ hîp. - §Æt hai dÇm thÐp quay l­ng vµo nhau. - KÝch Ðp cho 2 dÇm thµnh th¼ng. - §æ bª t«ng phÇn chÞu kÐo cña dÇm bª t«ng. - Th¸o kÝch vµ quay dÇm trë l¹i. DÇm thÐp cã xu h­íng trë l¹i tr¹ng th¸i cong ban ®Çu nªn t¹o nªn D¦L nÐn tr­íc trong phÇn bª t«ng chÞu kÐo sau nµy. - §æ phÇn bª t«ng cßn l¹i cña dÇm. B­íc 1: ChÕ t¹o dÇm thÐp cong. B­íc 2 : §Æt hai dÇm tùa vµo nhau vµ kÐo th¼ng b»ng kÝch B­íc 3: §æ bª t«ng phÇn chÞu kÐo cña dÇm B­íc 4: Th¸o kÝch, vµ ®æ bª t«ng phÇn cßn l¹i * ¦u ®iÓm - ChiÒu cao kiÕn tróc hKT thÊp h¬n. - Dïng dÇm lµm v¸n khu«n ®æ mÆt cÇu - Kh«ng ph¶i s¬n dÇm. * Nh­îc ®iÓm - Bª t«ng biªn chÞu kÐo m¸c M500,M600 chÕ t¹o khã. DÇm ch÷ I NhÞp biªn cña cÇu lµ kÕt cÊu nhÞp cÇu dÇm BTCT D¦L mÆt c¾t ch÷ I – kÐo sau. C¸c dÇm chñ cã chiÒu dµi lµ 33 m vµ ®­îc dù øng lùc b»ng ph­¬ng ph¸p kÐo sau. Hai phÝa ®Çu dÇm ®­îc më réng ra so víi phÇn gi÷a ®Ó chøa neo c¸p D¦L. S¬ ®å lµm viÖc cña c¸c dÇm chñ ch÷ I nh­ sau: C¸c nhÞp biªn cã 6 dÇm chñ lµ dÇm ch÷ I cã bè trÝ c¸c dÇm ngang ®Ó ph©n phèi t¶i träng theo ph­¬ng ngang vµ chÞu t¶i träng côc bé. C¸c dÇm ngang ®­îc coi nh­ lµ mét dÇm liªn tôc t¹o thµnh mét m¹ng dÇm. T¹i ®©y c¸c dÇm ngang ®­îc bè trÝ xiªn so víi tim cÇu ®Ó tiÖn cho tÝnh to¸n kÕt cÊu. Trªn c¸c dÇm ch÷ I cã ®Ó c¸c neo liªn kÕt víi b¶n mÆt cÇu (h×nh vÏ). H×nh 4 NhÞp biªn H×nh 5 Chç nèi tiÕp gi÷a dÇm th­êng vµ dÇm prebeam D¹ng kÕt cÊu Mè vµ Trô: Mè ch÷ U BTCT H×nh 6 Mè cÇu Trô cÇu lµ lo¹i trô ®Æc th©n hÑp H×nh 8 Trô cÇu 1.6 Gèi cÇu: Gèi cÇu lµ lo¹i gèi cao su cèt b¶n thÐp . Cao su ®­îc sö dông lµ lo¹i ®Æc biÖt . Gèi cao su cã c¸c b¶n thÐp n»m gi÷a c¸c líp cao su . C¸c b¶n thÐp cã t¸c dông nh­ c¸c cèt thÐp ng¨n c¶n vµ t¨ng ®é cøng cña gèi khi chÞu ph¶n lùc th¼ng ®øng . Nhê tÝnh chÊt ®µn håi cña cao su , tiÕt diÖn ®Çu dÇm cã thÓ chuyÓn vÞ tr­ît vµ chuyÓn vÞ xoay . Gèi cã thÓ chÞu ®­îc t¶i träng ngang do h·m xe . 1.7 HÖ thèng tho¸t n­íc, lan can, khe co gi·n HÖ thèng tho¸t n­íc §Ó tho¸t n­íc ng­ßi ta bè trÝ c¸c èng tho¸t n­íc trªn cÇu NÕu kh«ng ®­îc tho¸t n­íc, n­íc m­a sÏ ®äng l¹i, ngÊm vµo trong bª t«ng g©y ¨n mßn cèt thÐp,dÉn ®Õn ph¸ ho¹i c«ng tr×nh, ®Æc biÖt nguy hiÓm ®èi víi cÇu dÇm thÐp . èng tho¸t n­íc ®­îc lµm b»ng nhùa kho¶ng 15 cm trªn miÖng èng ph¶i cã l¾p ®Ëy ®Ó ®¶m b¶o r¸c kh«ng lät vµo lµm t¾c èng. §Çu d­íi èng tho¸t n­íc ®­îc kÐo dµi ®Õn gÇn mÆt ®Êt tù nhiªn ®Ó tr¸nh n­íc t¹t vµo bÒ mÆt b¶n bªt«ng vµ tr¸nh b¾n n­íc ra xung quanh . Quy ®Þnh : 1 m2 bÒ mÆt cÇu ph¶i cã 1 cm 2 diÖn tÝch ®Ó tho¸t n­íc Lan can §Ó ®¶m b¶o an toµn cho ng­êi ®i trªn cÇu, an toµn cho xe ch¹y vµ ®Ó ®¶m b¶o mü quan . Trªn cÇu cã bè trÝ kÕt cÊu lan can kh¸ v÷ng ch¾c. H×nh 9 HÖ thèng tho¸t n­íc, lan can Khe co gi·n H×nh 10 khe co gi·n §Ó ®¶m b¶o chuyÓn vÞ däc cña dÇm d­íi t¸c dông cña t¶i träng, nhiÖt ®é, tõ biÕn vµ co ngãt cña bªt«ng ë cÇu cã bè trÝ mét sè khe co gi·n n»m gi÷a c¸c trô cã bÒ r«ng lµ 10 cm . Khe co gi·n ®­îc lµm b»ng cao su . TÊm cao su ®¶m b¶o chuyÓn vÞ ®Çu dÇm , chèng thÊm n­íc vµ dÔ thay thÕ . BÒ mÆt cao su ®­îc ®Æt thÊp h¬n 5 mm so víi mÆt cÇu ®Ó tr¸nh h­ háng do xe cé . Líp phñ mÆt cÇu gi¸n ®o¹n 2- CÇu Th¨ng Long ( ®Çu cÇu phÝa b¾c) 2.1. Giíi thiÖu chung vÒ cÇu TH¡NG LONG CÇu Th¨ng Long lµ c©y cÇu hai tÇng thuéc lo¹i lín nhÊt cña khu vùc §«ng Nam ¸. CÇu Th¨ng Long lµ mét trong nh÷ng c©y cÇu thÐp lín vµ hiÖn ®¹i nhÊt ë n­íc ta hiÖn nay, cÇu Th¨ng Long b¾c qua S«ng Hång, n»m trªn tuyÕn ®­êng Nam Th¨ng Long-Néi Bµi. CÇu Th¨ng Long ®­îc tiÕn hµnh kh¶o s¸t thiÕt kÕ vµo n¨m 1972 vµ khëi c«ng vµo n¨m 1974 d­íi sù gióp ®ì cña c¸c chuyªn gia Trung Quèc. §Õn n¨m 1977 do quan hÖ ngo¹i giao gi÷a ViÖt Nam-Trung Quèc gÆp tr¾c trë nªn c¸c chuyªn gia Trung Quèc vÒ n­íc. Giai ®o¹n 1978-1985 cÇu ®­îc x©y dùng d­íi sù gióp ®ì cña c¸c chuyªn gia Liªn X«, ®Õn th¸ng 11-1985 cÇu b¾t ®Çu th«ng xe. C¸c th«ng sè kü thuËt: CÇu phôc vô giao th«ng cho; + Hai lµn ®­êng s¾t. + Bèn lµn xe «t«. + Hai ®uêng xe th« s¬. - ChiÒu dµi toµn cÇu: +Theo ®­êng s¾t: gÇn 5500 m. +Theo ®­êng «t«: gÇn 3200 m. +Theo ®­êng xe th« s¬: gÇn 2700 m - Tèc ®é xe thiÕt kÕ lµ 80 km/h. - §é dèc däc trªn cÇu lµ: + §­êng s¾t: 4%. + §­êng « t«: 6 nhÞp th«ng thuyÒn ®é dèc lµ 0%, cßn l¹i ®é dèc lµ 3%. + §­êng xe th« s¬: 2%. 2.2. §o¹n cÇu dÉn : Chia thµnh 2 nh¸nh a. Nh¸nh cÇu dÉn cÇu « t« : - Sè nhÞp: 43 nhÞp + PhÝa bê B¾c: cÇu dÉn gåm 23 nhÞp. + PhÝa bê Nam: cÇu dÉn gåm 21 nhÞp. -ChiÒu dµi nhÞp L = 32,6 m, mÆt c¾t ngang gåm 8 dÇm ch÷ T kÐo tr­íc, mçi dÇm nÆng 64 tÊn, hdÇm= 1.8 m. -CÇu kh«ng cã dÇm ngang -MÆt cÇu liªn tôc nhiÖt : MËt cÇu liªn tôc nhiÖt cã ­u ®iÓm: gi¶m sè l­îng khe co gi·n trªn cÇu, xe ch¹y ªm thuËn, gi¶m bít c«ng t¸c duy tu söa ch÷a cÇu, n©ng cao ®é bÒn c«ng tr×nh. Tuy nhiªn, c«ng nghÖ thi c«ng kÕt cÊu nhÞp sÏ phøc t¹p h¬n mét chót: khi ®æ bª t«ng ®óc dÇm chõa l¹i phÇn b¶n mÆt cÇu ë ®Çu dÇm l¹i. D­íi t¸c dông cña lùc däc vµ nhiÖt ®é, kÕt cÊu nhÞp lµm viÖc nh­ dÇm liªn tôc; cßn d­íi t¸c dông cña t¶i träng th¼ng ®øng, kÕt cÊu nhÞp vÉn lµm viÖc nh­ dÇm gi¶n ®¬n. H×nh 1 MÆt cÇu liªn tôc nhiÖt - Trô cäc BTCT trªn hÖ mãng cäc èng D = 55cm . H×nh 2 Nh¸nh cÇu dÉn cho ®­êng bé b. Nh¸nh cÇu dÉn dµnh cho ®­êng s¾t vµ xe th« s¬ - CÇu ®­êng s¾t: + CÇu dÉn ®­êng s¾t cã 116 nhÞp,bê B¾c lµ 53 nhÞp,bê Nam cã 63 nhÞp + ChiÒu dµi nhÞp L = 32,6 m + MÆt c¾t ngang gåm 4 dÇm chñ BTCTD¦L kÐo sau + ChiÒu cao dÇm chñ: H = 2,5 m. + Trô ®Æc BTCT trªn hÖ mãng cäc èng D = 55cm + CÇu ®­êng xe th« s¬: + MÆt c¾t ngang gåm 2 dÇm chñ BTCTD¦L kÐo sau + ChiÒu cao dÇm chñ: H = 1,5 m. H×nh 3 Nh¸nh cÇu dÉn cho ®­êng s¾t vµ ®­êng xe th« s¬ 2.3. §o¹n cÇu chÝnh - CÇu chÝnh lµ cÇu dµn thÐp, chiÒu dµi nhÞp l =112 m, cÇu dÇm liªn tôc gåm 3 nhÞp t¹o thµnh 1 liªn. + CÇu chÝnh gåm 5 liªn, mçi liªn nÆng 5400 tÊn, tæng l­îng thÐp cho 5 liªn nÆng 27.000 tÊn. + CÇu lµ dÇm thÐp hµn liªn kÕt b»ng bu l«ng c­êng ®é cao vµ ®inh t¸n. C¸c thanh ®øng cña dµn thÐp cã d¹ng ch÷ H. C¸c thanh nghiªng xiªn vµ thanh m¹ th­îng, m¹ h¹ cã d¹ng hép. §Ó hai mÆt ph¼ng dµn lµm viÖc víi nhau th× hai mÆt ph¼ng dµn nèi víi nhau b»ng c¸c dÇm ngang cã d¹ng h×nh hép; vµ ®Ó t¨ng ®é cøng cßn cã hÖ thèng thanh chÐo ®Ó liªn kÕt hai mÆt ph¼ng dµn phÝa d­íi cã d¹ng ch÷ I. - CÇu chÝnh gåm 2 tÇng: + TÇng trªn cho 4 lµn xe « t«, t¶i träng thiÕt kÕ H30, XB80, t¶i träng ng­êi ®i bé lµ 300 kg/m2. + TÇng d­íi lµ ®­êng s¾t vµ ®­êng xe th« s¬. §­êng s¾t lµ ®­êng s¾t 2 lµn bao gåm hai khæ ®­êng: khæ 1435 mm ë phÝa h¹ l­u vµ khæ 1000 mm ë phÝa th­îng l­u ( hiÖn nay míi chØ khai th¸c lµn ®­êng ë phÝa th­îng l­u ), tÜnh kh«ng cho ®­êng s¾t lµ 6.55 m §­êng xe th« s¬ t¶i träng ng­êi lµ 400 kg/m2, kiÓm to¸n víi xe nÆng 13 tÊn. . H×nh4 S¬ ®å cÇu chÝnh -B¶n mÆt cÇu: lµ b¶n thÐp trùc h­íng kh«ng cã tÇng phßng mµ ®­îc quÐt mét líp keo epoxy trén víi chÊt ®Æc biÖt. Trªn cïng lµ líp bª t«ng asphalt dÇy 7 cm. H×nh 5 KÕt cÊu mÆt cÇu b¶n trùc h­íng S¬ ®å truyÒn lùc tõ phÇn cÇu «t«: t¶i träng «t« ®Õn b¶n mÆt cÇu, ®Õn dÇm däc (trùc h­íng), ®Õn dÇm ngang ( chÞu t¶i trong «t« + träng l­îng bªt«ng + träng l­îng dÇm däc), ®Õn thanh d¸n. H×nh 6 MÆt c¾t ngang nhÞp cÇu chÝnh 2.4. Gèi cÇu, trô cÇu, khe co gi·n vµ c¸c thiÕt bÞ trªn cÇu: a.Gèi cÇu Gèi cÇu lµm b»ng thÐp, cã hai lo¹i: +Gèi cè ®Þnh chØ cã t¸c dông xoay. + Gèi di ®éng: di ®éng b»ng c¸c con l¨n, gèi gi÷ mét ®Çu dÇm, mét ®Çu ghÐp tr­ît H×nh 7 Gèi cÇu b. Khe co gi·n: Khe co gi·n ë cÇu Th¨ng Long thuéc lo¹i khe co gi·n b¶n thÐp tr­ît. Khe gåm mét tÊm thÐp dµy 10-20 mm phñ trªn khe hë gi÷a hai ®Çu dÇm, mét ®Çu tÊm thÐp ®­îc hµn vµo mét thÐp gãc vµ ®Çu kia tr­ît tù do trªn mÆt thÐp gãc ®èi diÖn.C¸c thÐp gãc ®­îc neo vµo dÇm nhê c¸c thÐp neo. Lo¹i khe nµy cho c¸c chuyÓn vÞ lín ®Õn 4-5 cm, tuy nhiªn, lo¹i nµy cã nh­îc ®iÓm chÝnh lµ mÆt cÇu xe ch¹y kh«ng b»ng ph¼ng, xãc vµ g©y tiÕng ån khi xe qua l¹i trªn cÇu. H×nh 8 Khe co gi·n t¹i mÆt cÇu xe th« s¬ c. C¸c thiÕt bÞ trªn cÇu * HÖ thèng tho¸t n­íc: Bè trÝ hÖ thèng tho¸t n­íc b»ng c¸c èng tho¸t n­íc ®­êng kÝnh 15 cm, kho¶ng c¸nh gi÷a c¸c èng lµ 10 m. * Lan can: Lan can trªn phÇn cÇu dµnh cho ng­êi ®i bé vµ ®­êng s¾t lµm b»ng vËt liÖu thÐp. Trô cÇu: - Trô cÇu t¹i phÇn cÇu dÉn : H×nh 9 Trô t¹i phÇn cÇu dÉn H×nh 10 Trô cÇu t¹i phÇn cÇu chÝnh Trô cÇu t¹i phÇn cÇu dÉn n¬i c¶ 3 cÇu dµnh cho «t«, cÇu cho ®­êng s¾t vµ cÇu dµnh cho xe th« s¬ cã t¸c dông chÞu lùc cho c¶ 3 lo¹i cÇu trªn t¹o thµnh trô 3 t¸c dông. Trô cÇu 3 t¸c dông 3. C«ng tr×nh cÇu VÜnh Tuy ( ®o¹n cÇu phÝa Gia L©m). 3.1. Giới thiÖu chung CÇu VÜnh Tuy b¾c qua S«ng Hång thuéc tuyÕn vµnh ®ai 2, trªn ®Þa bµn hai quËn Hai Bµ Tr­ng vµ Long Biªn thµnh phè Hµ Néi TuyÕn chÝnh cã chiÒu dµi 5830m víi hai cÇu chÝnh lµ cÇu VÜnh Tuy cã chiÒu dµi 3778m vµ cÇu v­ît quèc lé 5 dµi 364m. CÇu VÜnh Tuy ®­îc x©y dùng b»ng vèn c«ng tr¸i cña thµnh phè Hµ Néi, tæng møc ®Çu t 4.631 tû ®ång. §Çu t­ thµnh hai giai ®o¹n. *Môc ®Ých x©y dùng: §¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn GTVT trong khu vùc thµnh phè. Gãp phÇn gi¶i quýªt c¸c bøc xóc trong giao th«ng ®« thÞ Gi¶m mét phÇn l­u l­îng xe qua cÇu Ch­¬ng D­¬ng hiÖn ®ang bÞ qu¸ t¶i. Phôc vô nhu cÇu ®i l¹i vµ vËn t¶i hµng ho¸ cña d©n c­ vµ c¸c khu c«ng nghiÖp quanh khu vùc hai ®Çu cÇu. 3.2. S¬ l­îc c«ng nghÖ thi c«ng cäc khoan nhåi Cäc khoan nhåi ®­îc thi c«ng theo ph­¬ng ph¸p ph¶n tuÇn hoµn. Sö dông v÷a sÐt Bentonit vµ èng v¸ch thÐp ®Ó æn ®Þnh thµnh v¸ch hè khoan. Cäc khoan nhåi cã thÓ chèng v¸ch b»ng èng hoÆc b»ng v÷a sÐt ,ë ®©y chñ yÕu sö dông v÷a sÐt. Qu¸ tr×nh thi c«ng cäc khoan nhåi chèng v¸ch b»ng v÷a sÐt bentonit gåm c¸c b­íc sau: - C«ng t¸c chuÈn bÞ: Tr­íc khi tiÕn hµnh thi c«ng ph¶i x¸c ®Þnh tim mè cña trô.Sau ®ã,lµm c«ng t¸c san ñi mÆt b»ng,®ãng cäc ®Þnh vÞ,vßng v©y cäc v¸n thÐp.Bè trÝ mÆt b»ng thi c«ng. - Khoan t¹o lç: Tr­íc hÕt ph¶i ®Þnh vÞ lç khoan.Sau ®ã,sö dông m¸y khoan ®Ó khoan.æn ®Þnh thµnh v¸ch b»ng v÷a sÐt benoirite:v÷a sÐt bentoirite cã t¸c dông t¹o ra ¸p lùc æn ®Þnh v¸ch hè,v÷a sÐt thÊm vµo ®Êt xung quanh lç khoan lµm cho liªn kÕt gi÷a c¸c h¹t ®Êt ®­îc t¨ng c­êng nªn ®Êt æn ®Þnh h¬n.Ngoµi ra v÷a cßn cã t¸c dông c¶n trë sù l¾ng ®äng cña mïn khoan,t¹o hiÖu qu¶ cho viÖc khoan lÊy ®Êt tèt h¬n. - H¹ lång thÐp: Lång thÐp ®­îc chÕ t¹o b»ng c¸c cèt thÐp däc chñ vµ thÐp ®ai ®­îc uèn thµnh h×nh trßn.Lång thÐp ®­îc b¶o qu¶n chÆt chÏ vµ cã 3 èng thÐp ®Ó phôc vô c«ng t¸c thi c«ng;chiÒu dµi cña lång thÐp th­êng tõ 8-10 m.Lång thÐp ®­îc chÕ t¹o thµnh tõng ®o¹n t¹i khu vùc khoan cäc.Khi chÕ t¹o lång thÐp ng­êi ta cßn chÕ t¹o c¸c ®ai kª phôc vô cho viÖc ®Þnh vÞ lång thÐp trong hè khoan.C¸c ®ai kª nµy lµ c¸c ®o¹n thÐp ®­îc uèn thµnh h×nh vßng cung vµ ®­îc hµn ®Ýnh vµo lång thÐp. Sau khi lång thÐp ®­îc s¶n xuÊt,lç khoan ®­îc t¹o vµ lµm s¹ch; ta tiÕn hµnh h¹ lång thÐp.Lång thÐp ®­îc mãc vµo cÇn cÈu,cÈu ra vÞ trÝ lç khoan. Lång thÐp ®­îc ®­a xuèng lç khoan.C¸c ®o¹n lång thÐp ®­îc nèi l¹i víi nhau.Lång thÐp ®Æt c¸ch ®¸y mét ®o¹n lín h¬n hoÆc b»ng 50 cm.Trong qu¸ tr×nh ®æ bª t«ng lång thÐp lu«n ®­îc treo vµo èng v¸ch ®Ó tr¸nh hiÖn t­îng lång thÐp bÞ lón xuèng. - §æ bª t«ng cäc: Sau khi h¹ xong lång thÐp tiÕn hµnh lµm s¹ch lç khoan lÇn cuèi cïng. C«ng t¸c lµm s¹ch lç khoan lÇn cuèi cïng ®­îc thùc hiÖn b»ng ph­¬ng ph¸p tuÇn hoµn ng­îc v÷a sÐt. Sau khi lç khoan ®· s¹ch th× tiÕn hµnh ®æ bªt«ng.Bª t«ng ®­îc trén t¹i tr¹m trén vµ ®­a ®Õn c«ng tr­êng b»ng xe chuyªn chë.Qu¸ tr×nh ®æ bª t«ng xuèng lç khoan ®­îc thùc hiÖn b»ng ph­¬ng ph¸p kÐo rót èng. - Dïng èng thÐp cã ®­êng kÝnh 200-300 mm,bÒ dµy thµnh èng 4-5 mm;èng ®­îc ghÐp thµnh tõng ®o¹n tõ 1-2 m.PhÝa trªn èng nèi víi phÔu chøa bª t«ng;èng ®­îc treo vµo cÇn trôc cã thÓ dÔ dµng lªn xuèng. Thi c«ng cäc khoan nhåi - TiÕn hµnh: Nót kÝn èng thÐp b»ng nót ,nót nµy ®­îc 1 d©y dßng lªn trªn. Khi ®æ bª t«ng nót bÞ ®Èy xuèng ch©n èng.Lóc nay èng ®ang ®Æt s¸t ®¸y hè mãng.NhÊc èng lªn 20-30 cm,vµ trïng d©y cho nót tôt khái èng.Bª t«ng trµn ra ngoµi, lóc nµy bª t«ng ph¶i ®­îc ®æ liªn tôc vµo phÔu.Líp bª t«ng rêi ch©n èng ngµy cµng dµy lªn.ChØ cã líp trªn mÆt tiÕp xóc cã n­íc.Bª t«ng míi kh«ng tiÕp xóc víi n­íc vµ do ®ã chÊt l­îng ®¶m b¶o. Nãi chung ph¶i lu«n gi÷ èng ngËp d­íi mÆt bª t«ng 0,8-1 m.Khi nµo bª t«ng kh«ng tôt xuèng ph¶i kÐo lªn.Cø nh­ vËy cho ®Õn khi ®æ xong.Líp trªn cïng sÏ cã bª t«ng chÊt l­îng thÊp.Sau nµy sÏ ®Ëp ®i (dµi tõ 1,0 ¸ 1,5 m) ®Ó thi c«ng bÖ,®¶m b¶o chÊt l­îng c«ng tr×nh. MÆt b»ng bè trÝ cäc trô 3.3. S¬ l­îc thi c«ng trô cÇu. Tr×nh tù thi c«ng trô: B­íc 1 thi c«ng cäc khoan nhåi t¹i vÞ trÝ cÇn ®Æt trô b»ng ph­¬ng ph¸p thi c«ng cäc tr­íc khi ®µo hè mãng. B­íc 2 : ®µo hè mãng, nh÷ng n¬i cã n­íc mÆt, cÇn chèng v¸ch hè mãng nh»m t¹o v¸ch v÷ng ch¾c ®Ó thi c«ng vµ chèng n­íc vµo hè mãng. Sau ®ã ®µo hè mãng vµ hót n­íc ra khái hè mãng. B­íc 3 §æ bª t«ng Tr­íc hÕt , ®iÒu kiÖn bÖ thi c«ng ë ®©y lµ trªn c¹n, cã n­íc mÆt, v× vËy tr­íc khi thi c«ng bÖ mãng,nguêi ta ph¶i thi c«ng mét líp ®Öm mãng, cã hai h×nh thøc ®Ó lµm líp ®Öm mãng nµy, h×nh thøc thø nhÊt lµ r¶i mét líp ®¸ r¨m kho¶ng 15 cm h×nh thøc thø hai lµ ®æ mét líp v÷a víi m¸c thÊp kho¶ng 10 cm sau ®ã ghÐp vµn khu«n ®Ó ®æ bÖ mãng. Sau ®ã tiÕn hµnh ®æ bª t«ng trô. §æ bª t«ng trô ph¶i chia khèi ra ®Ó ®æ do ®Æc tr­ng lµm viÖc cña trô lµ cã chiÒu cao lín, mµ viÖc ®æ bª t«ng cÇn tr¸nh hiÖn t­îng ph©n tÇng bª t«ng, ¶nh h­ëng rÊt lín tíi chÊt l­îng cña bª t«ng. Däc theo trô, ng­êi ta ph©n ra c¸c ®èt ®Ó ®æ lÇn l­ît, th«ng th­êng lµ kho¶ng 2 m mét ®èt ë hÖ thèng v¸n khu«n cã khoan c¸c lç dïng ®Ó ®Æt c¸c thanh n»m ngang ®Ó ®¶m b¶o cù ly khi ®æ BÖ mãng ®· ®æ bª t«ng 3.4. S¬ l­îc c«ng nghÖ chÕ t¹o dÇm superT: Th«ng sè h×nh häc cña dÇm. ChiÒu cao dÇm: h=1750 mm ChiÒu réng b¶n c¸nh: DÇm biªn b = 1860mmm; dÇm gi÷a b = 2140mm. PhÇn rçng ®­îc chia lµm 4 ng¨n bëi ba v¸ch ng¨n cã bÒ dµy thay ®æi tõ 120~180 mm. C¸c ng¨n rçng cã b¶n ®Ëy trªn lµ b¶n bª t«ng ®óc s½n dµy 30 mm ®­îc ®óc riªng (lµm v¸n khu«n b¶n mÆt cÇu sau nµy). ChiÒu dµy s­ên b'= 110 mm, chiÒu réng b¶n ®¸y B=700mm, dµy 210~260 mm. ChiÒu dµy c¸nh trªn 75 mm, n¸ch dÇm v¸t gãc 75x100mm. Mçi phiÕn dÇm gåm 40 tao c¸p D¦L ®­êng kÝnh 15.2mm, phÝa trªn cã 2 tao c¸p dÝnh b¸m, phÝa d­íi cã 38 tao c¸p ®­îc bè trÝ thµnh 4 hµng vµ 13 cét.Trong 38 tao c¸p cã 28 tao c¸p ®­îc thiÕt kÕ phÇn kh«ng dÝnh b¸m ë 2 ®Çu tao c¸p víi c¸c chiÒu dµi kh¸c nhau cho tõng tao c¸p . D©y chuyÒn c«ng nghÖ thi c«ng dÇm super-T C«ng nghÖ s¶n xuÊt dÇm Super-T bao gåm c¸c b­íc vµ tr×nh tù ®­îc thÓ hiÖn nh­ sau: .BÖ ®óc dÇm. DÇm SUPER-T lµ dÇm bª t«ng cèt thÐp dù øng lùc ®­îc c¨ng tr­íc trªn bÖ c¨ng , sau ®ã tiÕn hµnh ®æ bª t«ng dÇm. Khi bª t«ng dÇm ®¹t c­êng ®é≥ 90% R28 th× tiÕn hµnh c¾t c¸p vµ nhÊc dÇm ra khái bÖ ®óc. BÖ c¨ng ®­îc thiÕt kÕ b»ng bª t«ng cèt thÐp ®æ t¹i chç, cÊp bª t«ng 25 MPA, cèt thÐp th­êng dïng lo¹i CI,CII theo TCVN – 1651-85. BÖ c¨ng «m bé v¸n khu«n ®óc dÇm b»ng thÐp b¶n vµ thÐp h×nh tæ hîp chiÒu dµi toµn bé bÖ ®óc lµ 39m. §Çu bÖ c¨ng ®Æt c¸c dÇm kÝch ®­îc tæ hîp tõ thÐp b¶n, thÐp h×nh, thÐp b¶n khoan lç ®Ó luån c¸p f 15.2 mm ®Ó c¨ng kÐo c¸c tao c¸p dù øng lùc . . V¸n khu«n. V¸n khu«n ®­îc thiÕt kÕ ®¶m b¶o yªu cÇu chÝnh x¸c vÒ kÝch th­íc h×nh häc cña dÇm, dÔ l¾p dùng, dÔ th¸o dì, kÝn khÝt kh«ng rß v÷a. V¸n khu«n dÇm Super-T ®­îc cÊu t¹o gåm c¸c bé phËn sau: V¸n khu«n ngoµi. V¸n khu«n trong. V¸n khu«n bÞt ®Çu dÇm. V¸n khu«n ngoµi: V¸n khu«n ngoµi cã tæng chiÒu dµi lµ 38 m ®­îc cÊu t¹o b»ng thÐp b¶n dµy 4mm, cã c¸c s­ên t¨ng c­êng däc b»ng thÐp h×nh. V¸n khu«n trong: gåm 4 ®o¹n ,trong ®ã cã 2 ®o¹n dµi 8089 mm, 2 ®o¹n cßn l¹i dµi 9125mm. PhÝa trong v¸n khu«n ®­îc g¾n c¸c ®Çm rung c«ng suÊt 2.2 KW l¾p ®Æt trªn c¸c thanh gia c­êng. §Çm ®­îc bè trÝ d¹ng hoa mai, gåm 2 hµng, kho¶ng c¸ch gi÷a 2 hµng b»ng 0.5m, kho¶ng c¸ch gi÷a 2 dÇm liÒn kÒ nhau trªn 1 hµng b»ng 1.16m. V¸n khu«n bÞt ®Çu dÇm: V¸n khu«n bÞt ®Çu bao gåm 2 tÊm cÊu t¹o tõ t«n b¶n dµy 6 vµ thÐp gãc L50x50x5. Hai ®Çu v¸n khu«n cã ®Æt èng tho¸t n­íc PVC cã ®­êng kÝnh trong f =60mm. 2.3.Thi c«ng dÇm. L¾p ®Æt cèt c¸p c­ßng ®é cao: C¸c sîi c¸p dù øng lùc f 15.2 mm ®­îc c¾t ®ñ chiÒu dµi theo thiÕt kÕ, sau ®ã luån c¸c èng nhùa chèng dÝnh b¸m (èng PVC f 18/22) cuèn b¨ng dÝnh kÝn gi÷a ®Çu èng víi tao c¸p ®Ó ng¨n bª t«ng kh«ng ch¶y vµo trong èng khi ®æ bª t«ng. C¸c tao c¸p nµy ®­îc luån vµ treo láng trong lång khung cèt thÐp cho ®Õn khi lång cèt thÐp ®­îc ®Æt vµo trong v¸n khu«n bÖ c¨ng. Tao thÐp c­êng ®é cao. KÐo c¨ng c¸p D¦L. C«ng t¸c chuÈn bÞ: KiÓm tra vµ hiÖu chØnh l¹i c¸c khuyÕt tËt cña v¸n khu«n, bÖ c¨ng nÕu cã. KiÓm tra kÕt qu¶ thÝ nghiÖm thÐp c­êng ®é cao. Chøng chØ kü thuËt cña vßng neo, nót neo. KiÓm tra sai sè khi ®Æt thÐp c­êng ®é cao. KiÓm tra vµ hiÖu chØnh thiÕt bÞ c¨ng kÐo, kÝch dù øng lùc, ®ång hå ¸p lùc. X¸c ®Þnh hÖ sè ma s¸t cña kÝch vµ vßng nót neo. KiÓm tra lç luån c¸p c­êng ®é cao. KiÓm tra quy tr×nh thao t¸c an toµn. C¸c sîi c¸p C§C khi kÑp bÖ c¨ng ph¶i cã h×nh d¹ng sîi c¸p th¼ng ®Òu. C¸c sîi c¸p ph¶i ®¶m b¶o kh«ng cã rØ , kh«ng dÝnh dÇu mì, bïn ®Êt. Tr­íc khi luån vßng neo vµo tao c¸p, cÇn lµm s¹ch ®Êt, c¸t vµ mì b¶o vÖ ë tõng sîi c¸p vµ vßng neo. C¸c nót neo tr­íc khi Ðp vµo neo cÇn lµm s¹ch mì b¶o qu¶n ®Ó cã bÒ mÆt kh« s¹ch. ThiÕt bÞ c¨ng dïng lo¹i kÝch YDC 240 Q vµ YDC260Q do Trung Quèc s¶n xuÊt, b¬m dÇu cho kÝch ZB4-500S cña Trung Quèc (bao gåm c¶ ®ång hå ®o ¸p lùc cã kim kh«ng bÞ rung). C¸c tao c¸p ®­îc c¨ng riªng lÎ tõng tao mét, ®­îc c¨ng tõ mét ®Çu cña c¸p. Tr×nh tù c¨ng : Tu©n theo nguyªn t¾c kÐo ®èi xøng tõng cÆp tõ phÝa tim dÇm ra phÝa ngoµi biªn dÇm. L¾p ®Æt lång cèt thÐp vµo lång. Tr­íc khi l¾p ®Æt lång cèt thÐp, bÒ mÆt v¸n khu«n ngoµi ph¶i vÖ sinh s¹ch sÏ, ®­îc b«i chÊt chèng dÝnh Seprol (R ) cña h·ng SIKA-Thuþ sü. §Ó ®¶m b¶o lång thÐp kh«ng bÞ biÕn d¹ng vµ x« lÖch khi vËn chuyÓn vµ h¹ vµo v¸n khu«n bÖ c¨ng dÇm cÇn chÕ t¹o 1 hÖ ®ßn g¸nh b»ng thÐp gãc L75x75x5. Dïng cÇn cÈu, cÈu hÖ ®ßn g¸nh + cèt thÐp vµ ®Æt lång cèt thÐp vµo khu«n bÖ c¨ng . KiÓm tra vÞ trÝ cña lång cèt thÐp sau khi ®Æt vµo khu«n, bÒ dÇy líp b¶o vÖ cèt thÐp tr­íc khi tiÕn hµnh ®æ bª t«ng dÇm. §æ bª t«ng. Lo¹i bª t«ng: Theo thiÕt kÕ, m¸c bª t«ng dÇm sau 28 ngµy cã c­êng ®é tèi thiÓu R =50 Mpa. CÊp phèi bª t«ng ph¶i thiÕt kÕ sao cho c­êng ®é sau 3 ngµy ph¶i ®¹t c­êng ®é tèi thiÓu 90%R28 ®Ó cã thÓ c¾t c¸p dù øng lùc. §é sôt cña bª t«ng : (10 ¸16 )cm ( tr­íc khi ®æ vµo v¸n khu«n). Thêi gian ninh kÕt ban ®Çu cña bª t«ng lín h¬n 6 giê. §æ bª t«ng vµo khu«n: Tr­íc khi ®æ bª t«ng cÇn ph¶i kiÓm tra lÇn cuèi vÒ ®é khÝt cña v¸n khu«n, kiÓm tra c¸c con kª bª t«ng ®¶m b¶o chiÒu dµy líp b¶o vÖ gi÷a cèt thÐp víi v¸n khu«n ngoµi víi v¸n khu«n trong vµ v¸n khu«n ®¸y, kÞp thêi söa ch÷a c¸c sai sãt nÕu cã. C«ng t¸c ®æ bª t«ng cã thÓ thùc hiÖn theo ph­¬ng ph¸p sau: Bª t«ng ®­îc ®æ thµnh líp n»m ngang theo chiÒu däc cña dÇm. ChiÒu dµy mçi líp kh«ng qu¸ 60cm. Thêi gian ®æ xong 1 líp kh«ng ®­îc v­ît qu¸ thêi gian ninh kÕt ban ®Çu cña bª t«ng. §Çm bª t«ng b»ng ®Çm rung, g¾n vµo v¸n khu«n trong, bª t«ng ®æ ®Õn ®©u th× ®Çm rung ®Õn ®ã. §Çm sÏ dõng l¹i ®Õn khi v÷a xi m¨ng næi lªn trªn bÒ mÆt bª t«ng. PhÇn ®Æc ë hai ®Çu dÇm vµ b¶n c¸nh ®­îc ®Çm bæ xung b»ng ®Çm dïi D50-D70mm. C«ng t¸c ®æ bª t«ng ph¶i tiÕn hµnh liªn tôc, thêi gian gi¸n ®o¹n gi÷a 2 lÇn ®æ bª t«ng kh«ng nªn qu¸ 1 giê. Vµ Ýt h¬n thêi gian s¬ ninh cña bª t«ng theo kÕt qu¶ thÝ nghiÖm. §æ bª t«ng dÇm b¾t buéc ph¶i tiÕn hµnh liªn tôc, kh«ng xö lý ®æ nèi. C«ng tr­êng ph¶i chuÈn bÞ tr­íc b¹t che m­a ®Ó ®Ò phßng trêi m­a khi ®ang ®æ bª t«ng. Khi ®æ bª t«ng kÕt thóc, khi bª t«ng cßn trong thêi gian s¬ ninh, cÇn tiÕn hµnh c«ng t¸c hoµn thiÖn bÒ mÆt bª t«ng phÇn c¸nh dÇm. CÇn lËp biªn b¶n thi c«ng vµ ghi nhËt ký thi c«ng ®Çy ®ñ trong qóa tr×nh ®æ bª t«ng mçi phiÕn dÇm.. 3.5. S¬ l­îc ®æ bª t«ng t¹i chç b»ng ph­¬ng ph¸p ®óc hÉng c©n b»ng : Ph­¬ng ph¸p ®óc hÉng lµ qu¸ tr×nh x©y dùng kÕt cÊu nhÞp dÇm tõng ®èt theo s¬ ®å hÉng cho tíi khi nèi liÒn thµnh c¸c kÕt cÊu hoµn chØnh. Cã thÓ thi c«ng hÉng tõ trô ®èi xøng ra hai phÝa hoÆc hÉng dÇn tõ bê ra. Ph­¬ng ph¸p nµy cã thÓ ¸p dông thÝch hîp ®Ó thi c«ng c¸c kÕt cÊu liªn tôc, cÇu dÇm hÉng, cÇu khung hoÆc cÇu d©y xiªn cã dÇm cøng bªt«ng cèt thÐp. CÇu chÝnh vµ cÇu v­ît ®ª cña cÇu VÜnh Tuy lµ kÕt cÊu dÇm liªn tôc b»ng BTCT D¦L. §­îc thi c«ng theo c«ng nghÖ ®óc hÉng c©n b»ng. DÇm ®­îc chia thµnh nhiÒu ®èt nhá Ko,K1,K2,,... th­êng tõ 3-4 m ®Ó thi c«ng. Qu¸ tr×nh thi c«ng cã thÓ tãm t¾t nh­ sau : Tr­íc tiªn thi c«ng ®èt Ko, ®©y lµ ®èt n»m trªn ®Ønh trô. §µ gi¸o ®­îc l¾p trªn trô, sau ®ã tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc nh­ bè trÝ cèt thÐp, l¾p c¸c èng gen ®Ó luån c¸p D¦L t¹i c¸c vÞ trÝ cÇn bè trÝ thÐp D¦L. Råi ®Õn c«ng t¸c ®æ bª t«ng. Sau khi ®æ bª t«ng xong ng­êi ta ph¶i chê cho bª t«ng ®ñ c­êng ®é (th«ng th­êng lµ 3 - 5 ngµy), råi míi tiÕn hµnh kÐo c¸p D¦L. KÐo xong c¸p D¦L b¾t ®Çu c¸c c«ng viÖc ®Ó ®óc c¸c ®o¹n dÇm K1. §o¹n dÇm K1 ®­îc ®óc trªn hÖ thèng v¸n khu«n, xe ®óc neo trªn ®èt Ko, cø nh­ vËy xong mçi ®èt th× xe ®óc l¹i ®­îc di chuyÓn ®Õn vÞ trÝ míi vµ ®óc ®èt míi.. Sau khi ®óc xong ®èt cuèi cïng cña c¸c c¸nh hÉng, tiÕn hµnh nèi ghÐp chóng l¹i thµnh kÕt cÊu nhÞp hoµn chØnh theo s¬ ®å nhÞp ®· thiÕt kÕ. §èt nèi gi÷a hai c¸nh hÉng kÒ nhau gäi lµ ®èt "hîp long", th«ng th­êng chiÒu dµi cña ®o¹n hîp long dµi kho¶ng 2m- 2,5 m. Sau khi ®óc xong tiÕn hµnh kÐo c¨ng c¸c bã thÐp chÞu m«men d­¬ng d­íi ®¸y dÇm. Sau khi kÕt cÊu nhÞp ®· ®­îc hîp long vµ nèi thµnh hÖ thèng hoµn chØnh, cã thÓ ph¶i ®Æt thªm vµ kÐo c¨ng mét sè cèt thÐp dù øng lùc t¨ng c­êng ë c¸c vÞ trÝ cÇn thiÕt nh»m ®¶m b¶o kh¶ n¨ng chÞu lùc cña kÕt cÊu trong giai ®o¹n khai th¸c cÇu. Cô thÓ vÞ trÝ nµo trong dÇm xuÊt hiÖn m«men d­¬ng th× cèt thÐp D¦L ®Æt ë d­íi, cßn vÞ trÝ nµo xuÊt hiÖn m«men ©m th× ®Æt cèt thÐp ë trªn. Ph­¬ng ph¸p ®óc hÉng thÝch hîp víi viÖc x©y dùng c¸c kÕt cÊu nhÞp cã chiÒu cao mÆt c¾t thay ®æi, khi ®óc c¸c ®èt dÇm chØ cÇn ®iÒu chØnh cao ®é v¸n khu«n ®¸y dÇm cho phï hîp. §Ó ®¶m b¶o æn ®Þnh chèng lËt trong suèt qu¸ tr×nh thi c«ng ph¶i ®¶m b¶o tÝnh ®èi xøng cña hai c¸nh hÉng. §óc hÉng c©n b»ng. §µ gi¸o më réng trô KÕt luËn §ît thùc tËp kÐo dµi trong vßng mét th¸ng qu¶ thËt ®· gióp cho chóng em thu thËp ®­îc rÊt nhiÒu kiÕn thøc thùc tÕ. Tuy viÖc ®i tham quan c¸c ®Þa ®iÓm chØ diÔn ra trong vßng hai ngµy nh­ng do chÞu khã häc hái c¸c gi¸o viªn, còng nh­ nh÷ng ng­êi h­íng dÉn ë c¸c ®Þa ®iÓm tham quan nªn chóng em ®· n¾m ®­îc phÇn nµo vÒ c«ng nghÖ, c¸c qu¸ tr×nh, tr×nh tù thi c«ng c¸c ph­¬ng ph¸p kh¸ x©y dùng cÇu kh¸ phæ biÕn hiÖn nay lµ ph­¬ng ph¸p thi c«ng cäc khoan nhåi, ph­¬ng ph¸p thi c«ng dÇm ®óc hÉng, ph­¬ng ph¸p thi c«ng trô... Bªn c¹nh ®ã trong qu¸ tr×nh lµm b¸o c¸o, viÖc thu thËp thªm c¸c kiÕn thøc ®Ó viÕt b¸o c¸o cµng gióp cho em hiÓu râ h¬n vÒ c¸c vÊn ®Ò trªn. Nh­ vËy ®ît thùc tËp ®· rÊt cã ý nghÜa ®èi víi sinh viªn, gióp cho sinh viªn bít bì ngì khi ra tr­êng thi c«ng. C¸ nh©n em mong nhµ tr­êng ,còng nh­ bé m«n ®­êng bé tæ chøc thªm nhiÒu ®ît thùc tËp n÷a, víi nhiÒu ®Þa ®iÓm phong phó, nhiÒu c«ng nghÖ, nhiÒu biÖn ph¸p thi c«ng h¬n n÷a. Chia se phan mem va tai lieu-lien he: *TEL: 0989 744887 *Email: kimjuso1987@gmail.com * www.soat.tk

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBao cao thuc tap cong nhan ve cau.doc