Báo cáo Kết quả thu thập tài liệu cơ bản, kinh tế – xã hội, môi trường hạ du sông Đồng Nai – Sài Gòn

Về Nông nghiệp:cho biết được tình hình thay đổi diện tích đất nông nghiệp, đất trồng lúa và hoa màu, đất trồng cây công nghiệp và các loại đất khác –nuôi trồng thuỷ sản, thổ cư Diện tích đất nông nghiệp trong l-u vực là 733.854 ha, chiếm 64%, cơ cấu sản phẩm nông nghiệp chiếm tỷ trọng không lớn, nhưng có ý nghĩa quan trọng vì nó tạo nguồn nông sản tại chỗ cung cấp lương thực và thực phẩm cho những thành phố lớn trong khu vực như Biên Hoà, T.P Hồ Chí Minh.

pdf16 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 21/11/2013 | Lượt xem: 1608 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Kết quả thu thập tài liệu cơ bản, kinh tế – xã hội, môi trường hạ du sông Đồng Nai – Sài Gòn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BOÄ KHOA HOÏC VAØ COÂNG NGHEÄ BOÄ NOÂNG NGHIEÄP & PTNT VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM Chöông trình baûo veä moâi tröôøng vaø phoøng traùnh thieân tai ÑEÀ TAØI NGHIEÂN CÖÙU CAÁP NHAØ NÖÔÙC – MAÕ SOÁ KC-08.29 NGHIEÂN CÖÙU ÑEÀ XUAÁT CAÙC GIAÛI PHAÙP KHCN ÑEÅ OÅN ÑÒNH LOØNG DAÃN HAÏ DU HEÄ THOÁNG SOÂNG ÑOÀNG NAI - SAØI GOØN PHUÏC VUÏ PHAÙT TRIEÅN KINH TEÁ - XAÕ HOÄI VUØNG ÑOÂNG NAM BOÄ Chuyeân ñeà 3: BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ THU THAÄP TAØI LIEÄU CÔ BAÛN, KINH TEÁ – XAÕ HOÄI, MOÂI TRÖÔØNG HAÏ DU SOÂNG ÑOÀNG NAI – SAØI GOØN Chuû nhieäm ñeà taøi: PGS.TS. Hoaøng Vaên Huaân Tham gia thöïc hieän: KS. Phaïm Trung KS. Nguyeãn Vaên Ñieån vaø caùc caùn boä Phoøng NC ñoäng löïc soâng, ven bieån vaø coâng trình baûo veä bôø 5982-4 21/8/2006 §Ò tµi KC.08-29: Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p KHCN ®Ó æn ®Þnh lßng dÉn h¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai - Sµi Gßn phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vïng §«ng Nam bé. CHUY£N §Ò 3: b¸o c¸o kÕt qu¶ thu thËp tµi liÖu c¬ b¶n, kinh tÕ – x· héi, m«i tr−êng Phßng nghiªn cøu ®éng lùc s«ng, ven biÓn vµ c«ng tr×nh b¶o vÖ bê viÖn khoa häc thuû lîi miÒn nam 3 b¸o c¸o kÕt qu¶ thu thËp tµi liÖu c¬ b¶n, kinh tÕ - x∙ héi, m«i tr−êng h¹ du s«ng ®ång nai-sµi gßn a. tµi liÖu c¬ b¶n I. tµi liÖu thñy v¨n bïn c¸t H¹ DU s«ng §ång Nai - Sµi Gßn I.1. Tµi liÖu l−u l−îng x¶ c¸c hå chøa n−íc: Tµi liÖu l−u l−îng x¶ xuèng h¹ l−u cña c«ng tr×nh hå DÇu TiÕng trªn s«ng Sµi Gßn 6 n¨m, tõ n¨m 1998÷2003. Tµi liÖu l−u l−îng x¶ xuèng h¹ l−u cña c«ng tr×nh hå TrÞ An trªn s«ng §ång Nai 6 n¨m, tõ n¨m 1998÷2003. Tµi liÖu l−u l−îng tr¹m Ph−íc Hßa (s«ng BÐ) tõ n¨m 1998÷2003. I.2. Thu thËp tµi liÖu thñy v¨n bïn c¸t däc s«ng §ång Nai - Sµi Gßn Thu thËp tµi liÖu mùc n−íc ®Æc tr−ng th¸ng cña 5 tr¹m: Phó An, Biªn Hßa, Nhµ BÌ, Vòng Tµu, Thñ DÇu Mét tõ 1988 - 2004. Thu thËp tµi liÖu mùc n−íc giê cña c¸c tr¹m: Phó An, Biªn Hßa, Nhµ BÌ, Vòng Tµu, Thñ DÇu Mét, T©n An tõ 2000 - 2004. Tµi liÖu thuû v¨n dßng ch¶y ®o b»ng thiÕt bÞ ADCP trong 3 ngµy ®ªm liªn tôc cña 15 tuyÕn trªn s«ng §ång Nai, Sµi Gßn, Nhµ BÌ, Lßng Tµu, Soµi R¹p. Tµi liÖu bïn c¸t l¬ löng s«ng Sµi Gßn khu vùc Thanh §a ®ît ®o th¸ng 10 n¨m 2003, 37 mÉu s«ng Sµi Gßn-Nhµ BÌ, Tµi liÖu bïn c¸t ®¸y s«ng §ång Nai-Sµi Gßn: 10 mÉu s«ng Nhµ BÌ (1992), 32 mÉu s«ng Sµi Gßn-Nhµ BÌ-Lßng Tµu. NhËn xÐt: §Ò tµi ®∙ tËp hîp ®−îc mét khèi l−îng rÊt lín tµi liÖu thuû v¨n cña c¸c tr¹m c¬ b¶n h¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai-Sµi Gßn vµ tµi liÖu c¸c l−u l−îng x¶ xuèng h¹ du cña c¸c hå chøa th−îng nguån, c¸c tµi liÖu thùc ®o b»ng thiÕt bÞ ADCP quÝ hiÕm cho biÕt l−u l−îng, l−u tèc cña c¸c s«ng v× c¸c tr¹m c¬ b¶n chØ quan tr¾c mùc n−íc, lµm c¬ së khoa häc phôc vô tèt cho c¸c néi dung nghiªn cøu cña ®Ò tµi, nhÊt lµ tÝnh to¸n m« h×nh to¸n. §Ò tµi KC.08-29: Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p KHCN ®Ó æn ®Þnh lßng dÉn h¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai - Sµi Gßn phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vïng §«ng Nam bé. CHUY£N §Ò 3: b¸o c¸o kÕt qu¶ thu thËp tµi liÖu c¬ b¶n, kinh tÕ – x· héi, m«i tr−êng Phßng nghiªn cøu ®éng lùc s«ng, ven biÓn vµ c«ng tr×nh b¶o vÖ bê viÖn khoa häc thuû lîi miÒn nam 4 iI. tµi liÖu §ÞA CHÊT VïNG H¹ DU s«ng §ång Nai - Sµi Gßn Tµi liÖu c¸c hè khoan ®Þa chÊt s«ng Sµi Gßn - §ång Nai thu thËp ®−îc: 1. S«ng §ång Nai: • 20 hè khoan khu vùc thµnh phè Biªn Hßa (tõ cï lao Rïa ®Õn cï lao Ba Xª- Ba Sang) ®é s©u tõ 11m ®Õn 30m, thêi gian: th¸ng 12 n¨m 1999. • 2 hè khoan bªn bê t¶ khu vùc phµ C¸t L¸i, ®é s©u 20÷25 mÐt, thêi gian th¸ng 8 n¨m 2000. 2. S«ng Sµi Gßn: • 4 hè khoan khu biÖt thù cao cÊp An Phó - Thñ §øc bê t¶ s«ng Sµi Gßn. §é s©u hè khoan: 40m, thêi gian th¸ng 10 n¨m 1995 vµ th¸ng 5 n¨m 2002. §Ò tµi KC.08-29: Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p KHCN ®Ó æn ®Þnh lßng dÉn h¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai - Sµi Gßn phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vïng §«ng Nam bé. CHUY£N §Ò 3: b¸o c¸o kÕt qu¶ thu thËp tµi liÖu c¬ b¶n, kinh tÕ – x· héi, m«i tr−êng Phßng nghiªn cøu ®éng lùc s«ng, ven biÓn vµ c«ng tr×nh b¶o vÖ bê viÖn khoa häc thuû lîi miÒn nam 5 • Hè khoan t¹i qu¸n cµ phª NhËt H¹ (bê h÷u s«ng Sµi Gßn) thuéc khu phè 1, ph−êng 28, quËn B×nh Th¹nh - b¸n ®¶o B×nh Q−íi - Thanh §a. §é s©u hè khoan: 42m- Thêi gian - th¸ng 10 n¨m 2001. • Hè khoan t¹i vÞ trÝ héi qu¸n APT (bê h÷u s«ng Sµi Gßn) thuéc ph−êng 27, quËn B×nh Th¹nh - b¸n ®¶o B×nh Q−íi - Thanh §a. §é s©u hè khoan: 42m - Thêi gian: th¸ng 10 n¨m 2001. • 17 hè khoan (30m/1 hè) khu vùc b¸n ®¶o Thanh §a, thêi gian th¸ng 5 n¨m 2004. • 8 hè khoan x 30m/hè khu vùc nhµ thê Sa la Mai th«n ; • 3 hè khoan x 60m/hè khu cao èc B×nh Q−íi - Thanh ®a ; • 3 hè khoan x 40m/hè khu vùc r¹ch Gß D−a -Thñ §øc ; 3. S«ng Nhµ BÌ - Soµi R¹p • 6 hè khoan t¹i khu vùc kÌ kho A bê h÷u s«ng Nhµ BÌ - Thµnh phè Hå ChÝ Minh §é s©u hè khoan: 38÷47m, thêi gian th¸ng 9 n¨m 1998. • 16 hè khoan däc tuyªn s«ng Nhµ BÌ-Soµi R¹p, ®é s©u 35÷48m/hè. 4. S«ng M−¬ng Chuèi: • Hè khoan t¹i khu vùc cÇu M−¬ng Chuèi (Nhµ BÌ).§é s©u hè khoan: 42m, thêi gian th¸ng 10 n¨m 2001. • 5 hè khoan t¹i s«ng M−¬ng Chuèi, khu vùc cÇu M−¬ng Chuèi, huyÖn Nhµ BÌ, Tp. Hå ChÝ Minh: • §é s©u hè khoan: 40m • Thêi gian: th¸ng 9 n¨m 2003 5. S«ng Vµm Cá §«ng: • 8 hè khoan ®Þa chÊt (20m 1 hè khoan) däc tuyÕn s«ng Vµm Cá §«ng thuéc ®Þa phËn tØnh Long An, thêi gian th¸ng 9/2003. 6. Tµi liÖu c¸c hè khoan ®Þa chÊt däc theo tuyÕn ®−êng Sµi Gßn-CÇn Giê. Tµi liÖu hè khoan ®Þa chÊt däc s«ng Sµi Gßn - Nhµ BÌ t¹i: Nhµ M¸y ®−êng Kh¸nh Héi, Tæng kho x¨ng dÇu Nhµ BÌ. Tµi liÖu hè khoan ®Þa chÊt trong lßng s«ng Nhµ BÌ - Soµi R¹p. NhËn xÐt: VÒ tµi liÖu ®Þa chÊt c«ng tr×nh bê s«ng h¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai-Sµi Gßn thu thËp ®−îc nªu ë trªn s«ng Sµi Gßn 37 hè khoan, tËp chung chñ yÕu ë khu vùc Thanh §a, s«ng §ång Nai 22 hè, tËp trung ë ®o¹n ch¶y qua thµnh phè Biªn Hßa va khu vùc phµ C¸t L¸i (tr−íc khi hîp l−u víi s«ng Sµi Gßn), s«ng Nhµ BÌ-Soµi R¹p 20 hè däc theo tuyÕn s«ng trong ®ã ®Æc biÖt lµ tµi liÖu ®Þa chÊt lßng s«ng däc tuyÕn luång Soµi R¹p, s«ng Vµm Cá 8 hè. §Ò tµi KC.08-29: Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p KHCN ®Ó æn ®Þnh lßng dÉn h¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai - Sµi Gßn phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vïng §«ng Nam bé. CHUY£N §Ò 3: b¸o c¸o kÕt qu¶ thu thËp tµi liÖu c¬ b¶n, kinh tÕ – x· héi, m«i tr−êng Phßng nghiªn cøu ®éng lùc s«ng, ven biÓn vµ c«ng tr×nh b¶o vÖ bê viÖn khoa häc thuû lîi miÒn nam 6 Qua toµn bé tµi liÖu thu thËp ®−îc vÒ ®Þa chÊt, cho bøc tranh kh¸ tæng quan vÒ ®Þa chÊt c«ng tr×nh vïng h¹ du s«ng §ång Nai – Sµi Gßn gåm c¸c líp ®Êt rÊt yÕu, dÔ x¶y ra s¹t lë bê s«ng. III. tµi liÖu §ÞA H×NH, tµi liÖu ¶nh viÔn th¸m H¹ DU s«ng §ång Nai - Sµi Gßn III.1. Tµi liÖu ®Þa h×nh: 1. §Þa h×nh h¶i giang ®å, tû lÖ 1/10.000 tõ cÇu Sµi Gßn, cÇu §ång Nai ra ®Õn biÓn tõ n¨m 1999 ®Õn 2005 do XÝ nghiÖp Kh¶o s¸t b¶o ®¶m an toµn hµng h¶i sè 2 thùc hiÖn. Tµi liÖu thu thËp ®−îc bao gåm: §¬n vÞ: m¶nh b¶n ®å TuyÕn luång 1999 2001 2002 2003 2004 2005 Sµi Gßn - Vòng Tµu 3 9 8 11 11 11 §ång Nai 3 4 4 Soµi R¹p 1 11 10 ThÞ V¶i 7 9 2. Tµi liÖu ®Þa h×nh: - S«ng §ång Nai khu vùc thµnh phè Biªn Hßa, tû lÖ 1/2000, th¸ng 12/1999; - S«ng Sµi Gßn khu vùc b¸n ®¶o Thanh §a th¸ng 7/2003, tØ lÖ 1/5.000; - B×nh ®å lßng s«ng Sµi Gßn, tû lÖ 1/2000 c¸c khu vùc BÕn D−îc (Cñ Chi), Fatima, cÇu B×nh Ph−íc, Thanh §a n¨m 2002; III.2. Tµi liÖu b¶n ®å, ¶nh viÔn th¸m: Sè hiÖu c¸c m¶nh b¶n ®å tû lÖ 1/50.000 xuÊt b¶n n¨m 1965-1970 thuéc hÖ täa ®é Indian54 ®−îc sö dông lµm thêi ®iÓm 1 gåm 02 m¶nh sè hiÖu C6329i,C6330ii. Hai m¶nh nµy ®−îc ghÐp l¹i vµ chuyÓn sang hÖ täa ®é VN-2000 mói chiÕu 6o, kinh tuyÕn trung −¬ng 105o. B¶n ®å khu vùc b¸n ®¶o Thanh §a tû lÖ 1/2.000 hÖ täa ®é HN-72 x©y dùng trong giai ®o¹n 1989 - 1990 ®· ®−îc chuyÓn ®æi theo hÖ täa ®é quèc gia hiÖn hµnh VN-2000, mói chiÕu 6o, kinh tuyÕn trung −¬ng 105o. ¶nh viÔn th¸m toµn vïng h¹ du s«ng §ång Nai - Sµi Gßn 2002, 2003 (¶nh gèc, 4 m¶nh). ¶nh viÔn th¸m khu vùc b¸n ®¶o Thanh §a - TP. Hå ChÝ Minh 2004. §−êng bê khu vùc cöa s«ng SG-§N sö dông ¶nh Landsat ETM+ ®é ph©n gi¶i kh«ng gian 30m (®a phæ) vµ 15m (tßan s¾c). §−êng bê khu vùc Thanh §a sö dông ¶nh QuickBird ®é ph©n gi¶i 2,4m. (®a phæ). Lo¹i vµ ®Æc tÝnh cña ¶nh viÔn th¸m trong d¹ng sè ®−îc thu thËp cho môc ®Ých x÷ lý ¶nh sè ®−îc liÖt kª trong b¶ng 3.1 ®−íi ®©y: §Ò tµi KC.08-29: Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p KHCN ®Ó æn ®Þnh lßng dÉn h¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai - Sµi Gßn phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vïng §«ng Nam bé. CHUY£N §Ò 3: b¸o c¸o kÕt qu¶ thu thËp tµi liÖu c¬ b¶n, kinh tÕ – x· héi, m«i tr−êng Phßng nghiªn cøu ®éng lùc s«ng, ven biÓn vµ c«ng tr×nh b¶o vÖ bê viÖn khoa häc thuû lîi miÒn nam 7 B¶ng 1: d÷ liÖu sö dông ¶nh Kªnh phæ Ngµy thu §é ph©n gi¶i (m) Landsat ETM+ Tßan s¾c, 2, 4, 5 04.05.2003 15 vµ 30 Landsat ETM+ Tßan s¾c, 2, 4, 5 19.06.2004 15 vµ 30 QuickBird 2, 3, 4 01.2004 2,4 NhËn xÐt: Tµi liÖu ®Þa h×nh c¸c s«ng r¹ch thuéc h¹ du §N-SG thu thËp ®∙ ®−îc ®Ò tµi thu thËp tèi ®a theo c¸c nguån kh¸c nhau, tõ nhiÒu c¬ quan trong vµ ngoµi ngµnh kÞp thêi phôc vô tèt cho viÖc nghiªn cøu h×nh th¸i s«ng, qu¸ tr×nh diÔn biÕn lßng s«ng. Tµi liÖu kh«ng ¶nh vµ ¶nh viÔn th¸m thu thËp ®−îc qua c¸c thêi kú 1965, 1970, 1989-1990, 2003, 2004 phôc vô nghiªn cøu biÕn ®æi lßng dÉn cña c¸c s«ng, xãi-båi. B. tµI liÖu kinh tÕ-x∙ héi Qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc thuéc c¸c tØnh vïng h¹ l−u s«ng Sµi Gßn - §ång Nai, cã vÞ trÝ quan träng: Sím h×nh thµnh nÒn kinh tÕ më, cã mèi giao l−u, hîp t¸c réng r·i víi nhiÒu n−íc. C¸c tØnh Long An, T.P Hå ChÝ Minh, §ång Nai, B×nh D−¬ng cã nhÞp ®é ph¸t triÓn cao. Thµnh Phè Hå ChÝ Minh, Biªn Hoµ, Bµ RÞa-Vòng Tµu lµ vïng Tam Gi¸c c«ng nghiÖp träng ®iÓm, ®−îc nhµ n−íc quan t©m ®Çu t− ph¸t triÓn. 1. D©n sè VÒ t×nh h×nh d©n sè theo Niªn gi¸m thèng kÕ cña c¸c tØnh thuéc vïng h¹ du s«ng §N-SG tõ 2000÷2004. Theo sè liÖu cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng vµ Tæng côc Thèng kª n¨m 2004 ®−îc thèng kª trªn b¶ng 2. B¶ng 2: DiÖn tÝch vµ nh©n khÈu thuéc h¹ du s«ng §ång Nai -Sµi Gßn DiÖn tÝch (ha) _ n¨m 2003 STT TØnh Tù nhiªn §Êt n.nghiÖp §Êt cÇn t−íi DiÖn tÝch (km2) D©n c− (ngh×n ng−êi) MËt ®é ng/km2 1 B×nh Ph−íc 685.598 431.700 24.844 2,695.5 873.0 324 2 B×nh D−¬ng 269.555 215.500 20.693 6,857.4 776.7 113 3 T©y Ninh 402.418 285.500 199.169 4,029.6 1,028.5 255 4 TP HCM 209.505 95.300 2,095.2 5,708.1 2,724 5 BR-VT 197.000 115.500 20.762 1,982.2 898.0 453 6 §ång Nai 589.474 302.800 59.188 5,894.8 2,167.1 368 7 Long An 449.200 331.300 143.147 4,491.2 1,407.1 313 Céng 28,046 12,859 4,550 §Ò tµi KC.08-29: Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p KHCN ®Ó æn ®Þnh lßng dÉn h¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai - Sµi Gßn phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vïng §«ng Nam bé. CHUY£N §Ò 3: b¸o c¸o kÕt qu¶ thu thËp tµi liÖu c¬ b¶n, kinh tÕ – x· héi, m«i tr−êng Phßng nghiªn cøu ®éng lùc s«ng, ven biÓn vµ c«ng tr×nh b¶o vÖ bê viÖn khoa häc thuû lîi miÒn nam 8 B¶ng 3: DiÖn tÝch vµ d©n sè n¨m 2004 thuéc h¹ du s«ng §ång Nai -Sµi Gßn STT TØnh HUYÖN DIÖN TÝCH D¢N Sè MËT §é (Km2) (Ng−êi) (Ng−êi/km2) 1 B×nh D−¬ng ThÞ x· Thñ DÇu Mét 87.9 144,400 1,643 HuyÖn BÕn C¸t 588.4 104,900 178 HuyÖn DÇu TiÕng 719.8 86,600 120 HuyÖn DÜ An 60.3 95,900 1,590 HuyÖn Phó Gi¸o 541.5 59,200 109 HuyÖn T©n Uyªn 613.4 117,700 192 HuyÖn ThuËn An 84.3 112,100 1,330 Céng 2,695.6 720,800.0 5,162.0 2 B×nh Ph−íc ThÞ x· §ång Xoµi 169.6 50,800 300 HuyÖn Bï §èp 377.5 45,300 120 HuyÖn B×nh Long 756.1 129,500 171 HuyÖn Ch¬n Thµnh 414.6 53,300 129 HuyÖn §ång Phó 929.1 58,500 63 HuyÖn Ph−íc Long 1,858.9 155,500 84 Céng 4,505.8 492,900.0 867.0 3 T©y Ninh HuyÖn D−¬ng Minh Ch©u 606.5 99,500 164 HuyÖn Tr¶ng Bµng 337.8 139,400 413 Céng 944.3 238,900.0 577.0 4 Thµnh phè Hå ChÝ MinhQuËn 1 7.7 228,400 29,662 QuËn 2 49.7 102,800 2,068 QuËn 3 4.9 224,000 45,714 QuËn 4 4.2 193,400 46,048 QuËn 5 4.3 211,100 49,093 QuËn 6 7.2 255,000 35,417 QuËn 7 35.7 112,600 3,154 QuËn 8 19.2 331,000 17,240 QuËn 9 114.0 149,600 1,312 QuËn 10 5.7 241,700 42,404 QuËn 11 5.1 239,800 47,020 QuËn 12 52.8 169,600 3,212 QuËn T©n Phó 16.1 310,900 19,311 QuËn B×nh T©n 51.9 254,600 4,906 QuËn B×nh Th¹nh 20.8 405,000 19,471 QuËn Gß VÊp 19.7 311,000 15,787 QuËn Phó NhuËn 4.9 185,100 37,776 QuËn T©n B×nh 22.4 417,900 18,656 QuËn Thñ §øc 47.8 211,000 4,414 HuyÖn B×nh Ch¸nh 252.7 224,200 887 HuyÖn CÇn Giê 704.2 59,000 84 HuyÖn Cñ Chi 434.5 256,700 591 HuyÖn Hãc M«n 109.2 205,800 1,885 HuyÖn Nhµ BÌ 100.4 63,600 633 Céng 2,095.1 5,363,800.0 446,743.5 §Ò tµi KC.08-29: Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p KHCN ®Ó æn ®Þnh lßng dÉn h¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai - Sµi Gßn phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vïng §«ng Nam bé. CHUY£N §Ò 3: b¸o c¸o kÕt qu¶ thu thËp tµi liÖu c¬ b¶n, kinh tÕ – x· héi, m«i tr−êng Phßng nghiªn cøu ®éng lùc s«ng, ven biÓn vµ c«ng tr×nh b¶o vÖ bê viÖn khoa häc thuû lîi miÒn nam 9 STT TØnh HUYÖN DIÖN TÝCH D¢N Sè MËT §é (Km2) (Ng−êi) (Ng−êi/km2) 5 Bµ RÞa - Vòng Tµu T©n Thµnh 337.9 88,700 263 6 §ång Nai HuyÖn VÜnh Cöu 1,092.0 98,600 90 Thµnh phè Biªn Hßa 154.7 470,500 3,041 HuyÖn Long Thµnh 534.8 188,700 353 HuyÖn Nh¬n Tr¹ch 410.9 105,700 257 Céng 2,530.3 952,200.0 4,004.2 7 Long An HuyÖn CÇn §−íc 218.1 161,900 742 HuyÖn CÇn Guéc 209.9 154,400 736 HuyÖn BÕn Løc 289.3 126,100 436 HuyÖn §øc Hßa 426.5 192,400 451 Céng 1,143.8 634,800.0 2,364.9 Céng 14,252.8 8,492,100.0 459,981.1 B¶ng 4: Dù b¸o t×nh h×nh ph¸t triÓn d©n sè c¸c tØnh thuéc l−u vùc s«ng §ång Nai - Sµi Gßn n¨m 2010 vµ 2015 N¨m 2010 ( ng−êi) N¨m 2015 ( ng−êi) STT TØnh Tæng sè §« thÞ N«ng th«n Tæng sè §« thÞ N«ng th«n 1 B×nh Ph−íc 834.780 135.436 699.344 918.306 164.555 753.750 2 B×nh D−¬ng 929.220 264.564 664.656 1.022.194 321.445 700.750 3 T©y Ninh 1.241.000 245.000 996.000 1.365.000 323.500 1.041.500 4 TP HCM 6.337.000 5.095.000 1.242.000 6.749.000 5.495.500 1.253.500 5 BR-VT 1.055.000 700.000 355.000 1.171.000 810.000 361.000 6 §ång Nai 2.970.000 1.520.000 1.450.000 3.340.000 1.860.000 1.480.000 7 Long An 1.518.999 283.120 1.316.394 1.617.734 325.218 1.292.516 Cộng 20.205.419 9.836.908 10.563.182 21.988.746 11.142.176 10.846.570 2. C¬ cÊu s¶n phÈm Nguån thu nhËp chÝnh ë c¸c tØnh thuéc vïng h¹ l−u Sµi Gßn – §ång Nai chñ yÕu dùa vµo n«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp vµ dÞch vô. MÊy n¨m gÇn ®©y t¨ng m¹nh, tæng s¶n phÈm n¨m sau cao h¬n n¨m tr−íc. C¸c tØnh trong khu vùc cã tèc ®é t¨ng tr−ëng GDP hµng n¨m v−ît xa tèc ®é b×nh qu©n cña toµn quèc (7,26%- n¨m 2003). N¨m 2003 c¬ cÊu s¶n phÈm theo ®¬n vÞ tØnh nh− sau: B¶ng 5: C¬ cÊu s¶n phÈm c¸c tØnh trong vïng - n¨m 2003 §¬n vÞ: % TØnh N«ng L©m ng− nghiÖp C«ng nghiÖp DÞch vô Tæng s¶n phÈm = (100%) gi¸ thùc tÕ- tû ®ång T¨ng tr−ëng GDP (%) GDP trªn ®Çu ng−êi ( tr. ®) T©y Ninh 39,3 26,3 34,37 6159 18,4 5,98 §ång Nai 17,7 56,2 26,1 20.110 13,2 9,36 Long An 45,2 23,4 30,3 8.108 9,2 5,87 T.P HCM 1,6 47,9 50,5 111.344 12,2 19,78 C¶ N−íc 21,8 39,9 38,2 605.586 7,3 7,49 §Ò tµi KC.08-29: Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p KHCN ®Ó æn ®Þnh lßng dÉn h¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai - Sµi Gßn phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vïng §«ng Nam bé. CHUY£N §Ò 3: b¸o c¸o kÕt qu¶ thu thËp tµi liÖu c¬ b¶n, kinh tÕ – x· héi, m«i tr−êng Phßng nghiªn cøu ®éng lùc s«ng, ven biÓn vµ c«ng tr×nh b¶o vÖ bê viÖn khoa häc thuû lîi miÒn nam 10 B¶ng 6: DiÖn tÝch c©y trång c¸c tØnh h¹ l−u n¨m 2003 §¬n vÞ: Ha Ph©n theo toµn bé c¸c tØnh Sè Thø Tù LO¹I §ÊT Céng toµn l−u vùc Long An T©y Ninh TP HCM §ång Nai B×nh D−¬ng TæNG DIÖN TÝCH Tù NHI£N 1.920.615449.122402.960 209.505 589.473269.555 I §Êt n«ng nghiÖp 1.238.464321.872286.756 95.300 322.736211.800 1 Tû lÖ (DNN/DTN) (%) 64 72 71 45 55 79 1 Đất trồng lúa màu 906.256301.096248.754 35.377 144.109176.920 1-1 Lóa c¶ n¨m 761.634443.096142.996 49.381 80.061 46.100 a Lóa §X 312.675233.378 38.787 11.413 397 28.700 b Lóa HÌ Thu 244.829168.608 44.366 10.234 17.821 3.800 c Lóa mïa 140.452 22.110 53.333 27.734 23.675 13.600 1-2 B¾p 88.146 2.369 6.510 9.193 68.874 1.200 1-3 Khoai 37.368 1.454 9.833 800 17.781 7.500 1-4 Rau + §Ëu c¸c lo¹i 68.271 10.813 16.420 9.193 15.379 16.466 2 C©y CN hµng n¨m 86.395 16.913 24.736 9.117 25.317 10.312 3 C©y c.n l©u n¨m 127.032 2.259 7.246 114.527 3.000 Cao su 47.241 5.884 41.357 Hå tiªu+Cµ phª 34.585 273 31.312 3.000 §iÒu+dõa 44.526 2.259 1.089 41.178 4 C©y ¨n tr¸i 94.975 1.028 5.820 43.606 23.253 21.268 5 MÆt n−íc nu«i trång thuû s¶n 23.806 576 200 7.200 15.530 300 II §Êt l©m nghiÖp 159.178 58.478 8.600 38.100 44.900 9.100 1 Rõng tù nhiªn 96.875 115 7.040 38.000 43.020 8.700 2 Rõng trång 62.173 58.233 1.560 100 1.880 400 III §Êt chuyªn dïng 94.419 30.247 15.200 12.500 10.972 25.500 IV §Êt ë 71.407 11.115 3.040 18.200 32.952 6.100 V §Êt ch−a sö dông 93.104 25.890 15.107 7.500 32.952 11.655 VI §Êt Kh¸c 238.978 12.625 54.463 42.505 117.885 11.500 3. VÒ c¬ cÊu sö dông ®Êt hiÖn tr¹ng vµ ®Õn n¨m 2015 cña c¸c tØnh thuéc h¹ du. VÒ N«ng nghiÖp: cho biÕt ®−îc t×nh h×nh thay ®æi diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp, ®Êt trång lóa vµ hoa mµu, ®Êt trång c©y c«ng nghiÖp vµ c¸c lo¹i ®Êt kh¸c – nu«i trång thuû s¶n, thæ c−… DiÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp trong l−u vùc lµ 733.854 ha, chiÕm 64%, c¬ cÊu s¶n phÈm n«ng nghiÖp chiÕm tû träng kh«ng lín, nh−ng cã ý nghÜa quan träng v× nã t¹o nguån n«ng s¶n t¹i chç cung cÊp l−¬ng thùc vµ thùc phÈm cho nh÷ng thµnh phè lín trong khu vùc nh− Biªn Hoµ, T.P Hå ChÝ Minh. §Ò tµi KC.08-29: Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p KHCN ®Ó æn ®Þnh lßng dÉn h¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai - Sµi Gßn phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vïng §«ng Nam bé. CHUY£N §Ò 3: b¸o c¸o kÕt qu¶ thu thËp tµi liÖu c¬ b¶n, kinh tÕ – x· héi, m«i tr−êng Phßng nghiªn cøu ®éng lùc s«ng, ven biÓn vµ c«ng tr×nh b¶o vÖ bê viÖn khoa häc thuû lîi miÒn nam 11 B¶ng 7 §Êt n«ng nghiÖp chñ yÕu tËp trung s¶n xuÊt c¸c c©y trång phôc vô t¹i chç nh−, lóa, rau, ®Ëu, c¸c c©y c«ng nghiÖp hµng n¨m vµ c©y ¨n qu¶. Nguån ®Êt n«ng nghiÖp cßn kh¸ lín ®−îc sö dông trång c©y hµng n¨m, c©y c«ng nghiÖp vµ c©y l©u n¨m. Trong ®ã diÖn tÝch lóa mïa(120.658 ha) vµ lóa §«ng §Ò tµi KC.08-29: Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p KHCN ®Ó æn ®Þnh lßng dÉn h¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai - Sµi Gßn phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vïng §«ng Nam bé. CHUY£N §Ò 3: b¸o c¸o kÕt qu¶ thu thËp tµi liÖu c¬ b¶n, kinh tÕ – x· héi, m«i tr−êng Phßng nghiªn cøu ®éng lùc s«ng, ven biÓn vµ c«ng tr×nh b¶o vÖ bê viÖn khoa häc thuû lîi miÒn nam 12 Xu©n (141.299 ha) cßn l¹i lµ lóa hÌ thu (98.241 ha); lóa Mïa, lóa §«ng Xu©n trång nhiÒu ë c¸c tØnh; lóa HÌ Thu trång nhiÒu ë T©y Ninh, B×nh D−¬ng. C¸c c©y l−¬ng thùc kh¸c nh− b¾p, khoai m× vµ c¸c c©y hµng n¨m kh¸c trång ë §ång Nai, T©y Ninh, B×nh D−¬ng vµ Long An. C©y c«ng nghiÖp l©u n¨m trång nhiÒu ë vïng T©y Ninh vµ §ång Nai, B×nh D−¬ng; c©y ¨n tr¸i trång nhiÒu ë Thµnh phè Hå ChÝ Minh, §ång Nai, Long An. C¸c dù ¸n quy ho¹ch thuû lîi, n«ng nghiÖp ®· nghiªn cøu vµ ®Ò xuÊt ph−¬ng ¸n s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cho c¸c n¨m tiÕp theo vµ dù kiÕn sö dông quü ®Êt 2015. 4. VÒ C«ng nghiÖp TµI liÖu, sè liÖu thu thËp cho thÊy: trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng nghiÖp lµ ngµnh ph¸t triÓn nhÊt trong khu vùc; c¸c tØnh T.P Hå ChÝ Minh, §ång Nai, B×nh D−¬ng, Long An vµ T©y Ninh ®Òu cã tèc ®é t¨ng tr−ëng cao. Theo sè liÖu thèng kª cho thÊy gi¸ trÞ tæng s¶n phÈm c«ng nghiÖp trong khu vùc kh¸ lín. Riªng thµnh phè Hå ChÝ Minh chiÕm tõ 30 ®Õn 35% so víi c¶ n−íc. C«ng nghiÖp trong khu vùc hiÖn t¹i lµ c«ng nghiÖp nhá, ®a d¹ng ngµnh. Chñ yÕu lµ khai th¸c, chÕ biÕn l©m, n«ng, thuû h¶i s¶n, may mÆc vµ c¸c ngµnh, c¬ khÝ chÕ t¹o chñ yÕu phôc vô s¶n xuÊt. HiÖn nay cã nhiÒu c¬ së s¶n xuÊt, nh−ng quy m« cßn nhá, n»m r¶i r¸c trªn ®Þa bµn. Sè c¬ së lín tËp trung ë mét sè khu c«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn thµnh phè Hå ChÝ Minh, Long An, §ång Nai vµ B×nh D−¬ng. B¶ng 8: C¬ së s¶n xuÊt c«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn DIÖN TÝCH Long An T©y Ninh T.P HCM §ång Nai B. D−¬ng Tæng sè c¬ së 9.280 6925 33.102 8.098 Lao ®éng c.nghiÖp 59.031 42957 113.082 226.447 Gi¸ trÞ SX (Tû.®) 6.028 3.587 88.881 66.220 32.159 ChØ sè p.t so víi n¨m tr−íc (%) 117,4 149,8 115,4 124,0 116,0 Trong t−¬ng lai, ph−¬ng h−íng më réng khu c«ng nghiÖp chÝnh trong khu vùc. B¶ng 9: Khu c«ng nghiÖp chÝnh thuéc tØnh B×nh D−¬ng DiÖn tÝch ( ha) Tªn Khu c«ng nghiÖp Thuéc quËn ( huyÖn) N¨m 2010 Quy ho¹ch l©u dµi Sãng ThÇn 1 ThuËn An 180 Sãng ThÇn 2 ThuËn An 354 Singapo ThuËn An 500 ThuËn Phó ThuËn An 500 T©n §Þnh T.X Thñ DÇu Mét 535 B×nh §−êng DÜ An 50 Thñ DÇu Mét T.X Thñ DÇu Mét 300 Céng 2.419 §Ò tµi KC.08-29: Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p KHCN ®Ó æn ®Þnh lßng dÉn h¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai - Sµi Gßn phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vïng §«ng Nam bé. CHUY£N §Ò 3: b¸o c¸o kÕt qu¶ thu thËp tµi liÖu c¬ b¶n, kinh tÕ – x· héi, m«i tr−êng Phßng nghiªn cøu ®éng lùc s«ng, ven biÓn vµ c«ng tr×nh b¶o vÖ bê viÖn khoa häc thuû lîi miÒn nam 13 B¶ng 10: Khu c«ng nghiÖp chÝnh thuéc T.P Hå ChÝ Minh Tªn Thuéc DIÖN TÝCH (ha) Khu c«ng nghiÖp quËn ( huyÖn) N¨m 2010 Quy ho¹ch l©u dµi T©n ThuËn QuËn 7 300 Linh Trung Thñ §øc 62 HiÖp Ph−íc Nhµ BÌ 400 2.000 T©n Thíi HiÖp Q12 158 Phó Mü Q7 150 T©n T¹o B×nh Ch¸nh 182 Lª Minh Xu©n B×nh Ch¸nh 100 CÇu X¸ng B×nh Ch¸nh 80 Phó S¬n Q8 80 Ph−êng 15,16- T©n B×nh T©n B×nh 179 Ph−êg 9,20- T©n B×nh T©n B×nh 100 C¸t L¸i QuËn 2 400 852 T©y B¾c Cñ Chi Cñ Chi 200 345 T©y B¾c Gß VÊp 119 HiÖp B×nh Ph−íc Thñ §øc 75 K.thuËt cao Thñ §øc Thñ §øc 800 Ph−íc Long QuËn 9 120 B×nh Kh¸nh CÇn Giê 150 CÇn Th¹nh CÇn Giê 190 VÜnh Léc A B×nh Ch¸nh 200 T©n Phó Trung Cñ Chi 200 T©n Quy Cñ Chi 150 Tam B×nh 1,2,3 Thñ §øc 200 Céng 4.595 B¶ng 11: Khu c«ng nghiÖp chÝnh thuéc tØnh §ång Nai Tªn Thuéc DIÖN TÝCH (ha) Khu c«ng nghiÖp quËn ( huyÖn) N¨m 2010 Quy ho¹ch l©u dµi Biªn Hoµ 1 313 Biªn Hoµ 2 376 Nh.m¸y gç T©n Mai 19 Gß DÇu 210 Khu CN Amata 750 Tuy H¹ Nh¬n Tr¹ch 250 2.700 Khu CN Long B×nh 200 Khu CN Hè Nai 3 300 850 Khu CN S«ng M©y 300 Khu CN Tam Ph−íc Long Thµnh 300 1.000 Khu CN Am Ph−íc Long Thµnh 200 900 Céng 3.218 §Ò tµi KC.08-29: Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p KHCN ®Ó æn ®Þnh lßng dÉn h¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai - Sµi Gßn phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vïng §«ng Nam bé. CHUY£N §Ò 3: b¸o c¸o kÕt qu¶ thu thËp tµi liÖu c¬ b¶n, kinh tÕ – x· héi, m«i tr−êng Phßng nghiªn cøu ®éng lùc s«ng, ven biÓn vµ c«ng tr×nh b¶o vÖ bê viÖn khoa häc thuû lîi miÒn nam 14 Dù b¸o nhu cÇu dïng n−íc cho sinh ho¹t, c«ng nghiÖp, dÞch vô Theo thèng kª c¸c n¨m gÇn ®©y d©n sè c¸c tØnh t¨ng tù nhiªn cña c¸c tØnh trong khu vùc tõ 1,15% ®Õn 1,47%. Tuy nhiªn d©n sè c¬ häc còng t¨ng kh¸ cao do khu vùc thµnh phè Hå ChÝ Minh, Biªn Hoµ vµ c¸c khu c«ng nghiÖp trong khu vùc sÏ thu hót l−îng ng−êi tõ c¸c tØnh vµo. Dù kiÕn ®Õn n¨m 2015 sè nh©n khÈu trong 5 tØnh h¹ l−u lªn tíi gÇn 22 triÖu ng−êi. B¶ng 12: DiÖn tÝch & nh©n khÈu l−u vùc s«ng §ång Nai (N¨m 2003 vµ dù b¸o ph¸t triÓn d©n sè n¨m 2010,2015) DiÖn tÝch ( Ha) D©n sè ( ng−êi) STT TØnh Tù nhiªn §Êt n«ng nghiÖp §Êt cÇn t−íi N¨m 2003 N¨m 2010 N¨m 2015 1 B×nh Ph−íc 685.598 431.700 24.844 764.600 834.780 918.306 2 B×nh D−¬ng 269.555 215.500 20.693 851.100 929.220 1.022.194 3 T©y Ninh 402.418 285.500 199.169 1.017.100 1.241.000 1.365.000 4 TP HCM 209.505 95.300 20.500 5.554.800 6.337.000 6.749.000 5 BR-VT 197.000 115.500 20.762 884.900 1.055.000 1.171.000 6 §ång Nai 589.474 302.800 59.188 2.142.700 2.970.000 3.340.000 7 Long An 449.200 331.300 143.147 1.392.300 1.518.999 1.617.734 Dù kiÕn ph¸t triÓn du lÞch trong vïng Theo thèng kª sè kh¸ch Quèc tÕ ®Õn ViÖt Nam n¨m 2003 lµ 2.429.700 l−ît ng−êi, trong ®ã dù kiÕn ®Õn vïng dù ¸n lµ 90% vµ sÏ t¨ng vµo n¨m 2015 tõ 4,5 triÖu ®Õn 5 triÖu l−ît kh¸ch Quèc tÕ, kho¶ng 7 ®Õn 8 triÖu l−ît kh¸ch néi ®Þa. C. tµI liÖu m«I tr−êng HiÖn tr¹ng m«i tr−êng n−íc trªn l−u vùc Sµi Gßn - §ång Nai ®−îc ®¸nh gi¸ theo diÔn biÕn kh«ng gian vµ thêi gian. C¸c yÕu tè ®−îc ®¸nh gi¸ bao gåm: pH, DO, COD, BOD5, NH4 +, NO2 -, NO3 -, ®é cøng, ®é kÒm, SS, Fe, coliform, hµm l−îng dÇu, ®é dÉn ®iÖn. So s¸nh kÕt qu¶ ph©n tÝch víi tiªu chuÈn chÊt l−îng n−íc mÆt (TCVN- 2002) thÊy r»ng: Mét sè yÕu tè cã nång ®é t−¬ng ®èi nhá, Ýt dao ®éng theo thêi gian vµ ®Òu n»m trong TCCP, ®ã lµ c¸c yÕu tè pH, ®é dÉn ®iÖn, NO3 -... C¸c yÕu tè cã nång ®é lín v−ît qu¸ TCCP A vµ TCCP B g©y « nhiÔm m«i tr−êng n−íc t¹i c¸c tr¹m ®o trªn l−u vùc Sµi Gßn - §ång Nai, ®ã lµ: DO, BOD, COD, NO2-, NH4+, SS, Fe, nång ®é dÇu, coliform. KÕt qu¶ tÝnh to¸n dßng ch¶y vµ « nhiÔm trªn m¹ng s«ng r¹ch l−u vùc Sµi Gßn - §ång Nai do PHS.TSKH NguyÔn V¨n C− vµ nnk thùc hiÖn khi ¸p dông m« h×nh lan truyÒn « nhiÔm theo hÖ ch−¬ng tr×nh SWFAST1D ®Ó tÝnh to¸n dßng ch¶y vµ « nhiÔm trªn m¹ng s«ng r¹ch l−u vùc Sµi Gßn - §ång Nai dùa vµo kÕt qu¶ quan tr¾c, ®o ®¹c vµ ph©n tÝch chÊt l−îng n−íc do ViÖn M«i tr−êng vµ Tµi nguyªn - §¹i häc Quèc gia thµnh phè Hå ChÝ Minh thùc hiÖn vµ dùa theo hÖ thèng ph©n lo¹i cña Lª Tr×nh ®èi víi n−íc c¸c s«ng, hå, kªnh, r¹ch trong l−u vùc Sµi Gßn - §ång Nai (b¶ng 13) §Ò tµi KC.08-29: Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p KHCN ®Ó æn ®Þnh lßng dÉn h¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai - Sµi Gßn phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vïng §«ng Nam bé. CHUY£N §Ò 3: b¸o c¸o kÕt qu¶ thu thËp tµi liÖu c¬ b¶n, kinh tÕ – x· héi, m«i tr−êng Phßng nghiªn cøu ®éng lùc s«ng, ven biÓn vµ c«ng tr×nh b¶o vÖ bê viÖn khoa häc thuû lîi miÒn nam 15 B¶ng 13: Ph©n lo¹i chÊt l−îng n−íc s«ng, hå l−u vùc Sµi Gßn - §ång Nai. Ph©n Gi¸ trÞ c¸c th«ng sè chän läc ®Ó ph©n lo¹i lo¹i Kh¶ n¨ng sö dông pH BOD5 DO CL - NH4 + Coliform nguån (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (MPN/100ml) n−íc I ¤ nhiÔm rÊt nhÑ - CÊp cho nhµ m¸y n−íc (chØ cÇn xö lý ho¸- lý + s¸t trïng) - ThÓ thao d−íi n−íc, b¶o tån tù nhiªn, thñy s¶n n−íc ngät, thñy lîi 6,5- 7,5 <4 >6,0 <250 <0,1 <1.000 II ¤ nhiÔm nhÑ - CÊp cho nhµ m¸y n−íc (nÕu xö lý ho¸- lý + s¸t trïng) - Thñy lîi, thÓ thao d−íi n−íc, thñy s¶n, b¶o tån tù nhiªn 6,0- 8,0 >4-8 5,0- 6,0 250- 500 0,1- 0,2 1.000 - 5.000 III ¤ nhiÔm trung b×nh - Cã thÓ cÊp cho nhµ m¸y n−íc (xö lý ®Æc biÖt) - N−íc cÊp cho mét sè ngµnh c«ng nghiÖp (qua xö lý) - CÊp cho thñy lîi nÕu ®é mÆn phï hîp 5,0- 6,0 >7,5- 8,0 8-12 3,5- 5,0 tù nhiªn 0,2- 0,5 >5.000 - 20.000 IV ¤ nhiÔm nÆng - N−íc thñy lîi (nÕu ®é mÆn, dÇu mì, kim lo¹i nÆng, vi trïng ®¹t tiªu chuÈn n−íc thñy lîi) - Giao th«ng thñy 4,0 5,0- >8,0 12-20 2,0- 3,5 tù nhiªn 0,5- 1,0 >20.000 - 100.000 V ¤ nhiÔm rÊt nÆng - Giao th«ng thñy <4,0 <8,0 >20 <2,0 Tù nhiªn >1,0 >100.000 Qua ®ã cho ®−îc hiÖn tr¹ng m«i tr−êng n−íc, bøc tranh toµn c¶nh vÒ chÊt l−îng m«i tr−êng n−íc trªn l−u vùc Sµi Gßn - §ång Nai vµ ®−îc ph©n chia thµnh 5 lo¹i nh− sau: §Ò tµi KC.08-29: Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p KHCN ®Ó æn ®Þnh lßng dÉn h¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai - Sµi Gßn phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vïng §«ng Nam bé. CHUY£N §Ò 3: b¸o c¸o kÕt qu¶ thu thËp tµi liÖu c¬ b¶n, kinh tÕ – x· héi, m«i tr−êng Phßng nghiªn cøu ®éng lùc s«ng, ven biÓn vµ c«ng tr×nh b¶o vÖ bê viÖn khoa häc thuû lîi miÒn nam 16 N−íc lo¹i I: N−íc kh«ng « nhiÔm, chím « nhiÔm hoÆc bÞ « nhiÔm rÊt nhÑ. ChÊt l−îng n−íc lo¹i I vÒ c¬ b¶n phï hîp víi TCCPA. Trªn l−u vùc, nguån n−íc lo¹i I ph©n bè hÇu hÕt khu vùc th−îng vµ trung l−u c¸c s«ng lín (tr−íc hå TrÞ An trªn s«ng §ång Nai, tr−íc ®Ëp DÇu TiÕng trªn s«ng Sµi Gßn, l−u vùc s«ng tr−íc huyÖn Hoµ Thµnh trªn s«ng Vµm Cá §«ng) vµ gÇn nh− toµn bé s«ng BÐ, s«ng La Ngµ. C¸c s«ng, suèi nµy n»m trong vïng cã ®é dèc lín, cã kh¶ n¨ng tù lµm s¹ch rÊt cao, ch−a bÞ ¶nh h−ëng râ rÖt do ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t nªn chÊt l−îng n−íc phÇn lín ®Òu ®¹t TCCPA, dïng khai th¸c sö dông cho sinh ho¹t, trõ c¸c ®iÓm « nhiÔm côc bé (nh− hå TuyÒn L©m, cÇu §a Huoai, th¸c Cam Ly, mét sè hå ë khu vùc thµnh phè §µ L¹t trªn s«ng §ång Nai vµ cÇu Ph−íc Hoµ trªn s«ng BÐ) do n−íc th¶i sinh ho¹t, r¸c th¶i tõ c¸c thÞ trÊn, thÞ tø, c¸c c¬ së s¶n xuÊt TTCN th¶i trùc tiÕp vµo nguån n−íc. N−íc lo¹i II: ¤ nhiÔm nhÑ N−íc lo¹i II cã nång ®é c¸c th«ng sè ë møc ®· v−ît qu¸ c¸c quy ®Þnh ®èi víi TCCPA. Nguån g©y « nhiÔm n−íc lo¹i nµy chñ yÕu do c¸c chÊt th¶i sinh ho¹t, ch¨n nu«i vµ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Vïng bÞ « nhiÔm nhÑ n»m däc theo c¸c ®o¹n s«ng: Trªn s«ng §ång Nai ®o¹n tõ d−íi ch©n ®Ëp TrÞ An ®Õn cÇu Ho¸ An; trªn s«ng Sµi Gßn ®o¹n tõ hå DÇu TiÕng ®Õn ®iÓm nhËp l−u víi s«ng ThÞ TÝnh; l−u vùc s«ng Vµm Cá §«ng thuéc huyÖn Hoµ Thµnh, Tr¶ng Bµng, Cñ Chi, thuéc thñy vùc cña phÇn lín diÖn tÝch ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp; vµ mét phÇn s«ng Nhµ BÌ vÒ phÝa h¹ l−u. Nguån n−íc lo¹i II cã thÓ sö dông cho cÊp n−íc sau kh xö lý b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p vËt lý, ho¸ häc, khö trïng; sö dông cho thñy s¶n (mét sè loµi c¸, t«m cã kh¶ n¨ng chÞu « nhiÔm nhÑ); thñy lîi (nÕu kh«ng bÞ nhiÔm mÆn), b¶o tån hÖ sinh th¸i n−íc vµ cho c«ng nghiÖp. N−íc lo¹i III: ¤ nhiÔm trung b×nh Tiªu chuÈn n−íc lo¹i III ®¹t vµ xÊp xØ víi quy ®Þnh TCCPB Vïng « nhiÔm trung b×nh chñ yÕu thuéc c¸c quËn, huyÖn ven ®« Tp. Hå ChÝ Minh vµ c¸c huyÖn c¸c tØnh B×nh D−¬ng n»m däc s«ng Sµi Gßn nh− huyÖn ThuËn An, DÜ An, Thñ DÇu Mét,... c¸c huyÖn h¹ l−u s«ng Sµi Gßn vµ s«ng §ång Nai nh− huyÖn Long Thµnh, Nh¬n Tr¹ch, Nhµ BÌ. C¸c khu vùc nµy th−êng xuyªn sö dông n−íc s«ng Sµi Gßn phôc vô cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Trªn s«ng §ång Nai khu vùc hå TrÞ An còng ®ang bÞ « nhiÔm do t¸c ®éng cña ho¹t ®éng nu«i c¸ bÌ cña nh©n d©n quang khu vùc vµ ¶nh h−ëng cña nguån n−íc tõ ®o¹n s«ng dµi gÇn 10 km tõ sau cÇu La Ngµ bÞ « nhiÔm ch¶y vµo. Nguån n−íc lo¹i III cã thÓ cÊp n−íc cho c¸c nhµ m¸y n−íc nÕu nång ®é CL- < 250 mg/l nh−ng cÇn xö lý ®Æc biÖt ®Ó lo¹i bá c¸c t¸c nh©n g©y « nhiÔm, cã thÓ dïng ®Ó cÊp n−íc cho thñy lîi, thñy s¶n (mét sè loµi c¸ cã kh¶ n¨ng chÞu « nhiÔm), c«ng nghiÖp. HiÖn t¹i ë mét sè n¬i thuéc vïng n−íc lo¹i nµy ch−a hoµn toµn ®¹t TCCPB nhÊt lµ n−íc bÞ « nhiÔm h÷u c¬, dinh d−ìng vµ dÇu mì cßn kh¸ cao, do vËy cÇn qu¶n lý vµ xö lý chÊt th¶i tèt ®Ó ®¹t tiªu chuÈn nguån n−íc lo¹i III. §Ò tµi KC.08-29: Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p KHCN ®Ó æn ®Þnh lßng dÉn h¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai - Sµi Gßn phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vïng §«ng Nam bé. CHUY£N §Ò 3: b¸o c¸o kÕt qu¶ thu thËp tµi liÖu c¬ b¶n, kinh tÕ – x· héi, m«i tr−êng Phßng nghiªn cøu ®éng lùc s«ng, ven biÓn vµ c«ng tr×nh b¶o vÖ bê viÖn khoa häc thuû lîi miÒn nam 17 N−íc lo¹i IV: ¤ nhiÔm nÆng N−íc lo¹i IV cã møc ®é « nhiÔm ®¹t vµ cao h¬n TCCPB. Nguån g©y « nhiÔn n−íc lo¹i nµy chñ yÕu lµ do c¸c chÊt th¶i cña hµng lo¹t nhµ m¸y, c¸c côm c«ng nghiÖp lín tËp trung ë khu vùc nµy th¶i ra. N−íc s«ng l−u vùc Sµi Gßn - §ång Nai bÞ « nhiÔm nÆng t¹i mét sè n¬i: Trªn s«ng Sµi Gßn tõ cÇu B×nh Ph−íc ®Õn cÇu B×nh TriÖu, tõ d−íi T©n ThuËn ra ®Õn cöa s«ng; vµ t¹i s«ng §ång Nai tõ sau cÇu Ho¸ An ®Õn cÇu §ång Nai do tiÕp nhËn mét l−îng n−íc th¶i kh¸ lín tõ c¸c khu c«ng nghiÖp vµ khu chÕ xuÊt ra. Trªn s«ng ThÞ V¶i, tõ khi x©y dùng nhµ m¸y bét ngät Vedan vµ mét sè khu c«ng nghiÖp kh¸c t¹i Gß DÇu ®· lµm cho chÊt l−îng n−íc s«ng ThÞ V¶i xÊu ®i mét c¸ch trÇm träng, nguån thñy s¶n trªn s«ng kh«ng thÓ tån t¹i, c¸c ao hå nu«i t«m khu vùc xung quanh còng bÞ ¶nh h−ëng nghiªm träng. Nguån n−íc lo¹i IV chØ sö dông ®−îc cho thñy lîi (nÕu kh«ng bÞ nhiÔm mÆn vµ nång ®é dÇu mì, kim lo¹i nÆng, ho¸ chÊt ®éc ®¹t TCVN vÒ mÆt thñy lîi) vµ cÊp n−íc n«ng nghiÖp (sau khi xö lý). N−íc lo¹i V: ¤ nhiÔm rÊt nÆng NÕu møc ®é « nhiÔm cao h¬n kh«ng ®¹t tiªu chuÈn n−íc lo¹i IV, nguån n−íc ®ã sÏ ®−îc xem lµ n−íc lo¹i V. N−íc lo¹i V chØ sö dông cho giao th«ng thñy. N−íc s«ng l−u vùc Sµi Gßn - §ång Nai bÞ « nhiÔm rÊt nÆng chñ yÕu ph©n bè ë c¸c quËn néi thµnh Tp. Hå ChÝ Minh: Tõ cÇu Sµi Gßn cho ®Õn T©n ThuËn trªn s«ng Sµi Gßn vµ hÇu nh− toµn bé c¸c kªnh r¹ch néi thµnh Tp. Hå ChÝ Minh (gåm 5 hÖ thèng kªnh r¹ch chÝnh: Nhiªu Léc – ThÞ NghÌ, T©n Ho¸ - Lß Gèm, Tµu Hò – BÕn NghÐ, Kªnh §«i – Kªnh TÎ, Tham L−¬ng – BÕn C¸t) ®Òu ®· bÞ « nhiÔm nÆng, lu«n xuÊt hiÖn mïi h«i thèi nång nÆc, nhÊt lµ vµo nh÷ng thêi ®iÓm triÒu kiÖt trong ngµy. D. NhËn xÐt chung vÒ tµi liÖu thu thËp: - §Ò tµi ®· thu thËp, tËp hîp ®−îc mét khèi l−îng tµi liÖu c¬ b¶n ®å sé cña c¸c c¬ quan thuéc c¸c ngµnh kh¸c nhau; - C¸c sè liÖu, tµi liÖu thu thËp ®· phôc vô rÊt tèt cho c¸c néi dung nghiªn cøu cña ®Ò tµi. - C¸c tµi liÖu vÒ d©n sinh, kinh tÕ-x· héi, m«i tr−êng vïng h¹ du hÖ thèng s«ng §N-SG ®−îc thu thËp míi vµ ®Çy ®ñ. - §Ò tµi ®· thùc hiÖn x©y dùng mét ch−¬ng tr×nh qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu qu¶n lý c¸c sè liÖu, tµi liÖu thu thËp trùc quan, dÔ qu¶n lý, sö dông, cËp nhËt vµ khai th¸c.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfchuyen_de_3_bao_cao_ket_qua_thu_thap_tai_lieu_co_ban_kinh_te_xa_hoi_moi_truong_ha_du_song_dong_nai_sai_gon_61.pdf
Luận văn liên quan