Báo cáo Tại công ty Nhựa cao cấp Hàng Không

Báo cáo tại Cty Nhựa cao cấp Hàng Không MỤC LỤC PHẦN I: SỰ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ CÁC ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY 1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 2. Mô hình tổ chức, quản lý của Công ty 3. Những đặc điểm kinh tế, kỹ thuật của Công ty liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh PHẦN II: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ KINH DOANH CỦA CÔNG TY 1. Thực trạng về hoạt động sản xuất kinh doanh 2. Thực trạng về hoạt động quản trị kinh doanh PHẦN III: CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 1. Chiến lược và chính sách kinh doanh của Công ty 2. Kế hoạch phương hướng kinh doanh trong thời gian tới của Công ty. KẾT LUẬN

doc43 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1781 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Tại công ty Nhựa cao cấp Hàng Không, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c lËp cña Tæng C«ng ty Hµng kh«ng ViÖt Nam (NghÞ ®Þnh 04/CP ngµy 27/1/1996) th× quy m«, c¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty t­¬ng ®èi æn ®Þnh. HiÖn nay, C«ng ty nhùa cao cÊp Hµng kh«ng cã diÖn tÝch mÆt hµng ho¹t ®éng lµ 11.000m2, cã 07 phßng chøc n¨ng; 03 ph©n x­ëng s¶n xuÊt chÝnh, 01 ph©n x­ëng s¶n xuÊt phô vµ 01 chi nh¸nh ë thµnh phè Hå ChÝ Minh. N¨m 2001, tæng sè c«ng nh©n viªn cña toµn C«ng ty lµ 200 ng­êi. 2. M« h×nh tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc (§¹i diÖn l·nh ®¹o vÒ chÊt l­îng) Ph©n x­ëng bao b× PVC (hót ch©n kh«ng) Ph©n x­ëng phun Ðp nhùa Phßng chÊt l­îng Phßng kü thuËt Phßng kÕ ho¹ch Phßng Marketing - tiªu thô Phßng Hµnh chÝnh Pßng TCCB - L§TL Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh Ph©n x­ëng in mµng máng Chi nh¸nh thµnh phè Hå ChÝ Minh Ph©n x­ëng Méc Ghi chó: Quan hÖ chøc n¨ng Quan hÖ trong hÖ thèng chÊt l­îng Tõ n¨m 1996 ®Õn nay, sau khi ®­îc chÝnh thøc trë thµnh mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp trùc thuéc Tæng C«ng ty Hµng kh«ng ViÖt Nam th× quy m«, c¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty ho¹t ®éng t­¬ng ®èi æn ®Þnh. C¨n cø vµo ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm c«ng nghÖ vµ tæ chøc s¶n xuÊt cña ®¬n vÞ, C«ng ty nhùa cao cÊp Hµng kh«ng tæ chøc qu¶n lý theo kiÓu mét cÊp. Trªn ®©y lµ c¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty t¹i thêi ®iÓm hiÖn t¹i. * Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c¸c phßng ban trong C«ng ty. - Gi¸m ®èc (G§). Gi¸m ®èc lµ ng­êi thùc hiÖn l·nh ®¹o vµ ®iÒu hµnh trùc tiÕp c¸c phßng ban vµ c¸c ph©n x­ëng. HÖ thèng c¸c phßng ban chøc n¨ng ®­îc tæ chøc theo yªu cÇu cña viÖc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh, chÞu sù l·nh ®¹o trùc tiÕp vµ gióp viÖc cho gi¸m ®èc. T¹i c¸c ph©n x­ëng còng cã c¸c qu¶n ®èc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc vÒ s¶n phÈm lµm ra. §ång thêi, gi¸m ®èc còng chÝnh lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm ký x¸c nhËn c¸c lo¹i phiÕu thu, phiÕu chi, hîp ®ång... vµ c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh (B»ng c©n ®èi kÕ to¸n, b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh, b¸o c¸o l­u chuyÒn tiÒn tÖ). Gi¸m ®èc lµ ®¹i diÖn cho C«ng ty vµ cã quyÒn ®iÒu hµnh cao nhÊt trong C«ng ty. Gi¸m ®èc còng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Tæng C«ng ty vµ Nhµ n­íc vÒ mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Gi¸m ®èc thay mÆt cho C«ng ty nhËn nguån vèn ®Êt ®ai, nhµ x­ëng do Nhµ n­íc cÊp vµ chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o tån vµ ph¸t triÓn nguån vèn ®ã. Gi¸m ®èc ®ång thêi còng lµ ng­êi cuèi cïng phª duyÖt c¸c chiÕn l­îc vµ kÕ ho¹ch Marketing vÒ tiªu thô vµ ph©n phèi s¶n phÈm. - Phã gi¸m ®èc (PG§). Phã gi¸m ®èc tham m­u, gióp viÖc cho gi¸m ®èc vÒ mäi mÆt ho¹t ®éng cña C«ng ty, thay mÆt gi¸m ®èc ký c¸c phiÕu xuÊt, nhËp... §ång thêi phã gi¸m ®èc cßn lµ ng­êi thay mÆt gi¸m ®èc ®«n ®èc viÖc th c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, n¾m b¾t c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr­êng gi¸ c¶ vµ tæng hîp toµn bé t×nh h×nh C«ng ty b¸o c¸o cho gi¸m ®èc. - Phßng kÕ to¸n - tµi chÝnh (KT - TC) Phßng kÕ to¸n - tµi chÝnh gåm 06 nh©n viªn cã chøc n¨ng tham m­u gióp viÖc cho c¬ quan gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh cña C«ng ty nh»m sö dông tiÒn vµ vèn ®óng môc ®Ých, ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch, hîp lý vµ phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. Ngoµi ra phßng kÕ to¸n - tµi chÝnh cßn tæ chøc thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n - tµi chÝnh cho gi¸m ®èc kiÓm so¸t vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé nh÷ng ho¹t ®éng cña C«ng ty cã liªn quan ®Õn lÜnh vùc tµi chÝnh doanh nghiÖp (chÞu tr¸ch nhiÖm trong viÖc t¹o nguån). Cïng víi c¸c bé phËn chøc n¨ng vµ ph©n x­ëng lËp c¸c ®Þnh møc vËt t­ kü thuËt, x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng vµ quü tiÒn l­¬ng theo kÕ ho¹ch. V× vËy phßng kÕ to¸n - tµi chÝnh kh«ng tham gia vµo viÖc thanh to¸n tiÒn l­¬ng. Phßng kÕ to¸n - tµi chÝnh ph¶i c¨n cø vµo c¸c sè liÖu b¸o c¸o lªn tõ ph©n x­ëng vµ phßng kÕ ho¹ch ®Ó tÝnh gi¸ thµnh c«ng x­ëng vµ gi¸ thµnh ®Çy ®ñ lµm c¨n cø cho phßng kÕ ho¹ch ®Þnh møc gi¸ b¸n sao cho cã lîi nhÊt cho C«ng ty. Phßng cßn thùc hiÖn qu¸ tr×nh b¶o qu¶n sæ s¸ch, c¸c sè liÖu tµi chÝnh kÕ to¸n cña C«ng ty, cã tr¸ch nhiÖm huy ®éng c¸c nguån tµi chÝnh cho C«ng ty. §Þnh kú hµng quý c¸c b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp theo yªu cÇu cña c¸c ®èi t­îng quan t©m. - Phßng tæ chøc c¸n bé -lao ®éng tiÒn l­¬ng. Phßng tæ chøc c¸n bé - Lao ®éng tiÒn l­¬ng gåm cã 06 nh©n viªn cã nhiÖm vô lµ qu¶n lý chung vÒ c«ng t¸c nh©n lùc: s¾p xÕp, ®iÒu ®éng nh©n lùc hîp lý theo yªu cÇu cña s¶n xuÊt kinh doanh. Tham m­u, gióp viÖc cho gi¸m ®èc trong c«ng t¸c tuyÓn dông, sa th¶i c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ sö dông lao ®éng phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt Nhµ n­íc. Phßng cßn x©y dùng chiÕn l­îc nh©n sù vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn nguån nh©n lùc phï hîp víi quy m« ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch x· héi ®èi víi ng­êi lao ®éng vµ c«ng t¸c néi chÝnh, kiÓm tra viÖc chÊp hµnh c¸c chñ tr­¬ng ®­êng lèi cña §¶ng, cña Nhµ n­íc cña c¸n bé - c«ng nh©n viªn ®Ó kÞp thêi khen th­ëng hay kû luËt. Phßng cßn kÕt hîp víi phßng kÕ to¸n - tµi chÝnh trong viÖc x¸c ®Þnh møc l­¬ng ph¶i chi tr¶ cho c¸n bé - c«ng nh©n viªn dùa trªn c¸c sè liÖu theo dâi cña phßng kÕ to¸n - tµi chÝnh th× phßng tæ chøc c¸n bé - lao ®éng tiÒn l­¬ng sÏ thanh to¸n cho c¸n bé - c«ng nh©n viªn vµ tÝnh c¸c ®Þnh møc tiÒn l­¬ng cho tõng thêi kú. - Phßng hµnh chÝnh (HC). Phßng hµnh chÝnh bao gåm 15 nh©n viªn, phßng lµ c¬ quan tham m­u, gióp viÖc cho c¬ quan gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c hµnh chÝnh qu¶n trÞ, chÊp bót c¸c dù ¸n ®Çu t­ vµ quy h¹ch ph¸t triÓn. Phßng ph¶i ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho C«ng ty nh­ hÖ thèng kho tµng, nhµ x­ëng, bÕn b·i, ®iÖn, n­íc,... qu¶n lý ®iÒu hµnh c«ng t¸c v¨n th­, b¶o vÖ, c«ng t¸c nhµ kho vµ c¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn ®i l¹i phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. §ång thêi ®©y còng h×nh thµnh c¸c chøng tõ chi mua, chi phôc vô c¸c ho¹t ®éng tiÕp kh¸ch, héi häp... vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c ho¹t ®éng vµ c¸c chøng tõ ®ã. -Phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt Phßng bao gåm 06 nh©n viªn, lµ bé phËn tham m­u cña c¬ quan gi¸m ®èc qu¶n lý c«ng t¸c kÕ ho¹ch vµ xuÊt nhËp khÈu, c«ng t¸c cung cÊp vËt t­ s¶n xuÊt c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh, x©y dùng c¸c chiÕn l­îc dµi vµ ng¾n h¹n. §ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕ ho¹ch ®Çu vµo, ®Çu ra cña s¶n phÈm, ký x¸c nhËn vµo c¸c chøng tõ nh­: Ho¸ ®¬n kiªm hiÕu xuÊt kho, hîp ®ång mua b¸n vËt t­ hµng ho¸... so¹n th¶o vµ thanh to¸n c¸c hîp ®ång x©y dùng. Ngoµi ra, phßng cßn ®«n ®èc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña c¸c ®¬n vÞ ®Ó ®¶m b¶o hoµn thµnh kÕ ho¹ch cña C«ng ty. T¹i C«ng ty nhùa cao cÊp Hµng kh«ng, phßng kÕ ho¹ch cã quan hÖ mËt thiÕt víi phßng kÕ to¸n - tµi chÝnh trong viÖc x¸c ®Þnh chi phÝ s¶n xuÊt còng nh­ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô cña C«ng ty. ViÖc tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty còng t­¬ng tù viÖc nhËp nguyªn liÖu ®Çu vµo. TÊt c¶ c¸c ho¸ ®¬n xuÊt b¸n thµnh phÈm trùc tiÕp hay gi÷ b¸n ®Òu ph¶i th«ng qua phßng kÕ ho¹ch vµ ph¶i cã ch÷ ký cña phßng kÕ ho¹ch, sau ®ã c¸c ho¸ ®¬n nµy ®­îc chuyÒn qua phßng kÕ to¸n - tµi chÝnh ®Ó thanh to¸n vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. ChÝnh v× cã quan hÖ mËt thiÕt trªn mµ phßng kÕ ho¹ch vµ phßng kÕ to¸n th­êng phèi hîp víi nhau ®Ó x©y dùng vµ ®iÒu chØnh chÝnh s¸ch gi¸ thµnh hîp lý, ph©n bè vµ ®iÒu ®éng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cho c¸c ph©n x­ëng. - Phßng Marketing vµ tiªu thô. Phßng bao gåm 06 ng­êi ®­îc t¸ch ra tõ phßng kÕ ho¹ch. NhiÖm vô cña phßng lµ giíi thiÖu s¶n phÈm, triÓn khai viÖc tiªu thô hµng ho¸ vµo thÞ tr­êng tù do. Phßng cã chøc n¨ng tham m­u cho c¬ quan gi¸m ®èc tæ chøc kinh doanh th­¬ng m¹i t¹i thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc. §ång thêi phßng ph¶i nghiªn cøu s¶n phÈm chµo hµng, tæ chøc th«ng tin qu¶ng c¸o, ®µm ph¸n ký hîp ®ång tiªu thô víi kh¸ch hµng vµ ®Æt hµng s¶n xuÊt víi phßng kÕ ho¹ch. Phßng tæ chøc m¹ng l­íi tiªu thô s¶n phÈm vµ c¸c hµng ho¸ kh¸c theo quy ®Þnh cña C«ng ty t¹i thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc nh»m ®¸p øng yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. Ngoµi ra phßng cßn th­êng xuyªn nghiªn cøu thÞ tr­êng, nhu cÇu vµ mong muèn cña kh¸ch hµng. LËp kÕ ho¹ch vµ ph©n bè nç lùc Marketing ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ trong kinh doanh. Tæ chøc qk Marketing cña phßng bao gåm ®¶m b¶o kÕ ho¹ch qu¶ng c¸o dÞch vô, kÝch thÝch tiªu thô, t­ vÊn b¸n hµng vµ huÊn luyÖn nh©n viªn, tæ chøc tham ia c¸c kú héi chî, triÓn l·m.. - Phßng kü thuËt Phßng cã 04 nh©n viªn, phßng chÞu tr¸ch nhiÖm, tham m­u vµ gióp viÖc cho c¬ quan gi¸m ®èc qu¶n lý c«ng t¸c kü thuËt c«ng nghÖ, kü thuËt c¬ ®iÖn, c«ng t¸ tæ chøc s¶n xuÊt, nghiªn cøu øng dông phôc vô s¶n xuÊt c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµ tiÕn bé kü thuËt míi. Phßng tham m­u cho C«ng ty trong viÖc nghiªn cøu, ®µu t­ mua s¾m ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ theo yªu cÇu c«ng nghÖ nh»m ®¸p øng sù ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Ngoµi ra phßng cßn lËp c¸c ®Þnh møc tiªu hao vµ hao hôt vËt t­, ký x¸c nhËn vµo phiÕu xin lÜnh vËt t­, thiÕt kÕ mÉu m· s¶n phÈm, tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn vÒ c«ng nghÖ, vÒ kü thuËt mÉu m·, s¶n phÈm míi vµ vÒ qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm. - Phßng chÊt l­îng phßng chÊt l­îng míi ®­îc tæ chøc tõ n¨m 2000 bao gåm 02 nh©n viªn cã nhiÖm vô kiÓm ®Þnh vµ theo dâi chÊt l­îng s¶n phÈm, ®¶m b¶o ®óng yªu cÇu chÊt l­îng kü thuËt s¶n xuÊt. Phßng cã chøc n¨ng tham m­u, gióp viÖc cho c¬ quan Tæng gi¸m ®èc trong c«ng t¸c qu¶n lý toµn bé hÖ thèng chÊt l­îng cña C«ng ty theo tiªu chuÈn quèc tÕ ISO 9000, duy tr× vµ ®¶m b¶o hÖ thãng chÊt l­îng ho¹t ®éng vµ cã hiÖu qu¶. Phßng cßn kiÓm tra vµ kiÓm so¸t chÊt l­îng tõ kh©u ®Çu ®Õn kh©u cuèi cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Ó s¶n phÈm xuÊt x­ëng ®¸p øng tiªu chuÈn kü thuËt ®· quy ®Þnh. - Ph©n x­ëng phun Ðp nhùa Lµ ph©n x­ëng h¹ch to¸n, b¸o sæ, tham m­u gióp viÖc cho gi¸m ®èc C«ng ty qu¶n lý, ®iÒu hµnh vµ thùc hiÖn c«ng viÖc theo kÕ ho¹ch ®­îc C«ng ty giao nhiÖm vô chÝnh lµ s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng nhùa b»ng c«ng nghÖ phun Ðp. - Ph©n x­ëng in mµng máng. Lµ ph©n x­ëng h¹ch to¸n, b¸o sæ, tham m­u gióp viÖc cho gi¸m ®èc C«ng ty qu¶n lý, ®iÒu hµnh vµ thùc hiÖn c«ng viÖc theo kÕ ho¹ch ®­îc C«ng ty giao nhiÖm vô chÝnh lµ s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng b»ng c«ng nghÖ thåi mµng máng vµ in trªn mµng máng. - Ph©n x­ëng bao b× hót ch©n kh«ng Lµ ph©n x­ëng h¹ch to¸n, b¸o sæ, tham m­u gióp viÖc cho gi¸m ®èc C«ng ty qu¶n lý, ®iÒu hµnh vµ thùc hiÖn c«ng viÖc theo kÕ ho¹ch ®­îc C«ng ty giao nhiÖm vô chÝnh lµ s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng b»ng nhùa b»ng c«ng nghÖ hót ch©n kh«ng. Ba ph©n x­ëng nµy lµ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt chÝnh cña C«ng ty, tæ chøc s¶n xuÊt hoµn chØnh s¶n phÈm nhùa (polyme) tõ kh©u nhËn nguyªn liÖu phô liÖu ®Õn nhËp kho thµnh phÈm theo yªu cÇu cña lÖnh s¶n xuÊt. S¬ ®å quy tr×nh triÓn khai s¶n xuÊt ë ph©n x­ëng LÖnh s¶n xuÊt Phßng kÕ ho¹ch Xem xÐt kh¶ n¨ng thùc hiÖn Phßng kü thuËt Ph©n x­ëng nhËn lÖnh Ký ban hµnh Gi¸m ®èc Ng­êi ®­îc uû quyÒn LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ lùa chän thiÕt bÞ Phßng kü thuËt Ph©n x­ëng nhËn lÖnh KiÓm tra vµ ®ãng gãi S¶n xuÊt hµng lo¹t ChuÈn bÞ s¶n xuÊt Phßng kÕ ho¹ch + kü thuËt Ph©n x­ëng nhËn lÖnh Phßng kü thuËt Ph©n x­ëng nhËn lÖnh KCS C«ng nh©n ®ãng gãi NhËp kho Trªn ®©y lµ s¬ ®å quy tr×nh triÓn khai s¶n xuÊt ë ph©n x­ëng. Ta thÊy c¸c ph©n x­ëng ®©y lµ bé phËn trùc tiÕp thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt, lµ n¬i thùc hiÖn c¸c mÖnh lÖnh cña gi¸m ®èc vµ c¸c phßng ban chøc n¨ng. Tæng sè c«ng nh©n s¶n xuÊt c¶ trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp (qu¶n ®èc ph©n x­ëng) cña c¸c ph©n x­ëng hiÖn nay lµ 138 ng­êi chiÕm 77% tæng sè c«ng nh©n viªn toµn C«ng ty. Ph©n x­ëng Méc. Lµ ®¬n vÞ ho¹t ®éng theo ph­¬ng thøc nhËn kho¸n cung cÊp cho C«ng ty c¸c lo¹i bao b× gç vµ ®å dïng néi thÊt theo kÕ ho¹ch. Ph©n x­ëng cßn s¶n xuÊt vµ cung øng hµng ho¸ cho thÞ tr­êng trªn c¬ së tù ®¶m b¶o c¸c nguån lùc vµ chñ ®éng kh©u tiªu thô theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. - Chi nh¸nh t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh Lµ ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n b¸o sæ, trùc thuéc C«ng ty nhùa cao cÊp Hµng kh«ng. Chi nh¸nh ho¹t ®éng trong c¸c lÜnh vùc, khai th¸c thÞ tr­êng phÝa Nam, s¶n xuÊt kinh doanh cña s¶n phÈm nhùa vµ giíi thiÖu s¶n phÈm C«ng ty. Ngoµi ra C«ng ty cßn cã mét cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm t¹i Hµ Néi víi chøc n¨ng giíi thiÖu, tr­ng bµy, b¸n bu«n b¸n lÎ cho kh¸ch hµng cña thÞ tr­êng tù do. 3. Nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh tÕ, kü thuËt cña C«ng ty liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. * §Æc ®iÓm vÒ nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. C«ng ty nhùa cao cÊp Hµng kh«ng lµ ®¬n vÞ thµnh viªn chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña Tæng C«ng ty Hµng kh«ng ViÖt Nam, lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc ho¹t ®éng kinh doanh h¹ch to¸n ®éc lËp. - NhiÖm vô chñ yÕu cña C«ng ty lµ: s¶n xuÊt kinh doanh c¸c mÆt hµng b»ng nhùa, kinh doanh c¸c thiÕt bÞ vËt t­ ngµnh nhùa, liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c tæ chøc trong vµ ngoµi nh÷ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. MÆc kh¸c, C«ng ty cßn ®Çu t­ t¹o nguån vèn thuª vµ cho thiÕt bÞ ngµnh nhùa, tù tuyÓn chän vµ ®µo t¹o cã hiÖu qu¶ nguån nh©n lùc phôc vô cho nhiÖm vô cña C«ng ty. §ång thêi C«ng ty còng ph¶i s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm nhùa cao cÊp phôc vô chuyÕn bay trong n­íc vµ quèc tÕ cña ViÖt Nam Airlines. * §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm s¶n xuÊt ra cña C«ng ty. Do chøc n¨ng chÝnh cña C«ng ty lµ cung cÊp c¸c s¶n phÈm nhùa cho ngµnh Hµng kh«ng bªn c¹nh ®ã cßn cung cÊp c¸c s¶n phÈm nhùa th«ng th­êng cho thÞ tr­êng d©n dông vµ c«ng nghiÖp . Nªn s¶n phÈm nhùa cña C«ng ty nhùa cao cÊp Hµng kh«ng ra ®a d¹ng vÒ mÉu m· vµ phong phÝ vÒ chñng lo¹i. S¶n phÈm s¶n xuÊt ra cña C«ng ty bao gåm c¸c mÉu m· hµng nh­: - C¸c s¶n phÈm tõ h¹t nhùa cao cÊp: c¸c lo¹i cèc, ly, khay ®ùng thøc ¨n bé dao dÜa phôc vô cho h·ng Hµng kh«ng ViÖt Nam. Ngoµi ra, cßn cã c¸c lo¹i s¶n phÈm ®å gia dông kh¸c nh­ phÝch ®¸, ræ, chËu... - S¶n phÈm tõ mµng PVC: c¸c laäi bao b× b¸nh kÑo, khay ®ùng thùc phÈm. -S¶n phÈn tói mµng máng, c¸c lo¹i tói ®ùng thùc phÈm s¶n xuÊt b»ng c«ng nghÖ thæi, c¾t, d¸n. HiÖn nay, s¶n phÈm cña C«ng ty phôc vô trong ngµnh chiÕm 50% tæng doanh sè bao gåm c¸c lo¹i s¶n phÈm chñ yÕi nh­ cèc, ly, bé dao th×a dÜa, c¸c laäi khay ®ùng thøc ¨n chuyªn dïng trªn m¸y bay. Bªn c¹nh ®ã C«ng ty cßn s¶n xuÊt theo hîp ®ång ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kh¸c nh­: C«ng ty Bãng ®Ìn phÝch n­íc R¹ng §«ng, C«ng ty Muèi, C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u, H¶i hµ KOTOBUKI... Cßn l¹i lµ c¸c s¶n phÈm phôc vô cho nhu cÇu thÞ tr­êng tù do nh­ ghÕ nhùa, m©m nhùa, c¸c linh kiÖn cho c«ng nghiÖp vµ x©y dùng nh­ thiÕt bÞ vÖ sinh 707, 706, bé thiÕt bÞ g­¬ng vµ phô trî cho trang trÝ néi thÊt... * §Æc ®iÓm vÒ quy tr×nh c«ng nghÖ. Do mçi laäi chi tiÕt s¶n phÈm ®Òu cã ®Æc thï kü thuËt kh¸c nhau vµ ®Òu ®­îc s¶n xuÊt tõ mét quy tr×nh c«ng nghÖ riiªng nªn nh÷ng ®Æc ®iÓm cña quy tr×nh s¶n xuÊt nµy sÏ ¶nh h­ëng ®Õn viÖc tæ chøc s¶n xuÊt vµ tæ chøc qu¶n lý C«ng ty. MÆt kh¸c, s¶n phÈm s¶n xuÊt ra l¹i võa ®¬n gi¶n vµ võa ®­a ra s¶n phÈm l¾p r¸p liªn hoµn khÐp kÝn nªn viÖc tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i C«ng ty kh¸ ®¬n gi¶n . H¹ch to¸n cpã s¶n xuÊt vµ t×nh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc tiÕn hµnh tæng hîp t¹i phßng kÕ to¸n. Theo ph­¬ng thøc h¹ch to¸n tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm kh«ng ph©n b­íc, kh«ng tÝnh gi¸ thµnh b¸n thµnh phÈm, toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc tËp hîp vÒ phßng kÕ to¸n ®Õn cuèi kú c¨n cø vµo sè thµnh phÈm nhËp kho sÏ tÝnh gi¸ thµnh riªng cho tõng lo¹i s¶n phÈm. S¬ ®å quy tr×nh chÕ t¹o c¸c lo¹i s¶n phÈm cña C«ng ty NhËp kho ph©n x­ëng bao b× Gia c«ng nhá NhËp kho ph©n x­ëng mµng §ãng gãi thµnh phÈm Ph©n x­ëng bao b× PVC (PX hót ch©n kh«ng) Bao b× ®ãng gãi §ãng gãi thµnh phÈm Hót ch©n kh«ng C¾t d¸n ®ét Gia c«ng nhá N¾p khay Dïn thæi mµng Phun Ðp khu«n C¾t mµng Ho¸ nhùa Ho¸ nhùa §Æt khu«n H¹t nhùa H¹t nhùa Mµng PVC - PE Ph©n x­ëng mµng Ph©n x­ëng nhùa NhËp kho ph©n x­ëng nhùa NhËp kho C«ng ty hoÆc xuÊt kho ph©n x­ëng ®i tiªu thô NhËp kho C«ng ty hoÆc xuÊt kho ph©n x­ëng ®i tiªu thô NhËp kho C«ng ty Nh×n chung c¸c quy tr×nh chÕ t¹o s¶n phÈm cña C«ng ty ®Òu mang tÝnh chÊt quy tr×nh c«ng nghÖ hiÖn ®¹i nh­ng viÖc thao th¸c l¹i ®¬n gi¶n, chÕ biÕn kiÓu liªn tôc khÐp kÐn kh«ng ph©n b­íc. S¶n phÈm hoµn thµnh nhËp kho lµ kÕt qu¶ cña mét qu¸ tr×nh s¶n xuÊt liªn tõ khi ®­a nguyªn liÖu vµo s¶n xuÊt ®Õn khi nhËn ®­îc s¶n phÈm hoµn thµnh nhËp kho. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Òu sö dông mét nguyªn liÖu chÝnh ®ã lµ h¹t nhùa, chu kú s¶n xuÊt s¶n phÈm ng¾n vµ t­¬ng ®­¬ng víi thêi gian chÕ t¹o s¶n phÈm cña m¸y. §Æc ®iÓm cña quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm lµ ngµnh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt tõ chÊt dÎo võa ®­a ra s¶n phÈm ®¬n lÎ mang tÝnh chÊt ®¬n gi¶n, kh«ng cã nh÷ng bé phËn vµ chi tiÕt lÎ l¾p r¸p thµnh s¶n phÈm mµ s¶n xuÊt xong ph¶i qua kh©u gia c«ng, c¾t gät, c¹o via vµ bao b× ®ãng gãi ®Ó nhËp kho thµnh phÈm. * §Æc ®iÓm vÒ trang thiÕt bÞ chñ yÕu. Ta thÊy so víi c¸c doanh nghiÖp cïng ngµnh nhùa ë ViÖt Nam th× C«ng ty nhùa cao cÊp Hµng kh«ng cã c¬ së vËt chÊt vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt. ë tr×nh ®é kh¸ cao. C¸c m¸y mãc thiÕt bÞ ®ang ho¹t ®éng ®Òu lµ m¸y míi, hiÖn ®¹i nh­ m¸y phun Ðp nhùa nhËp tõ §µi Loan, NhËt B¶n vµ m¸y hót ch©n kh«ng nhËp tõ §µi Loan... vµ c¸c thiÕt bÞ ®ã cã ®ñ søc ®Ó t¹o ra c¸c s¶n phÈm ®ßi hái chÊt l­îng cao nh»m tho¶ m·n nhu cÇu cña c¸c nhãm hµng môc tiªu trong vµ ngoµi n­íc ®Æc biÖt ®èi víi c¸c s¶n phÈm phôc vô cho ngµnh Hµng kh«ng th× lu«n lu«n ®­îc ®¶m b¶o tiªu chuÈn cña thÕ giíi. * §Æc ®iÓm vÒ nguyªn vËt liÖu ®ang sö dông HÇu hÕt c¸c nguyªn liÖu ®Çu vµo ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm cua C«ng ty lµ nhËp khÈu nh­ lµ c¸c h¹t nhùa (h¹t nhùa tr¾ng, h¹t nhùa mµu, mµng nhùa) ®Òu tõ n­íc ngoµi nh­ NhËt B¶n, §µi Loan, Hµn Quèc, Singapo, Th¸i Lan... ngoµi ra cßn cã mét sè chÊt phô gia kh¸c. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®Ó gi¶m chi phÝ cho gi¸ thµnh th× C«ng ty cßn nhËp nguyªn liÖu ®Çu vµo tõ mét sè C«ng ty liªn doanh ë trong n­íc. §iÒu ®ã cho thÊy c¸n bé C«ng ty lu«n lu«n t×m c¸ch ®Ó gi¶m chi phÝ vÒ gi¸ thµnh mµ kh«ng lµm gi¶m vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm. §©y còng lµ mét bµi to¸n hÕt søc hãc bóa ®èi víi gi¸m ®èc C«ng ty mµ kh«ng ph¶i bÊt cø ng­êi l·nh ®¹o nµo còng gi¶i ®­îc nã. Qua nghiªn cøu ®Æc ®iÓm nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh, ®Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm s¶n xuÊt ra vµ ®Æc ®iÓm vÒ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm, trang thiÕt bÞ s¶n xuÊt, nguyªn vËt liÖu sö dông ta thÊy tÝnh chÊt s¶n xuÊt cña C«ng ty lµ s¶n xuÊt ®¬n gi¶n theo kiÓu liªn tôc. Cïng víi hai lo¹i h×nh s¶n xuÊt vµ chu kú s¶n xuÊt ra s¶n phÈm ng¾n vµ s¶n xuÊt hµng lo¹t víi khèi l­îng lín. * §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng vµ c¬ cÊu lao ®éng cña C«ng ty. PhÇn II: Thùc tr¹ng vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ thùc tr¹ng vÒ ho¹t ®éng qu¶n trÞ kinh doanh cña C«ng ty 1. Thùc tr¹ng vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh C«ng ty ®· c¨n cø vµo t×nh chÊt vµ yªu cÇu kü thuËt cña c¸c s¶n phÈm ®Ó chia ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty thµnh ba ph©n x­ëng. Mçi ph©n x­ëng chÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé mét quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt chu tr×nh s¶n xuÊt t¹i ph©n x­ëng lµ mét chu tr×nh khÐp kÝn b¾t ®Çu tf nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo vµ kÕt thóc lµ c¸c s¶n phÈm kh¸c nhau theo yªu cÇu cña thÞ tr­êng. C¸c s¶n phÈm cã tÝnh chÊt c«ng nghÖ s¶n xuÊt t­¬ng tù nhau ®­îc tËp trung s¶n xuÊt ë mét ph©n x­ëng. HiÖn nay C«ng ty cã ba ph©n x­ëng chÝnh: · Ph©n x­ëng Nhùa Hµng kh«ng · Ph©n x­ëng mµng máng vµ in trªn mµng máng · Ph©n x­ëng bao b× ch©n kh«ng PVC, PS, PP. Cã mét ph©n x­ëng phô ®ã lµ: Ph©n x­ëng Méc * Ph©n x­ëng Nhùa §©y lµ ph©n x­ëng chñ lùc cña C«ng ty, ph©n x­ëng nµy quyÕt ®Þnh chñ yÕu ®Õn sù ph¸t triÓn cña C«ng ty. Ph©n x­ëng cung cÊp 70% chñng lo¹i s¶n phÈm vµ chiÕm 43% nh©n lùc toµn C«ng ty. Ph©n x­ëng nhùa cã nhiÖm vô s¶n xuÊt chñ yÕu c¸c mÆt hµng nhùa cao cÊp nh­: cèc cµ phª, bé dao dÜa th×a, cèc ly, x« nhùa, ghÕ vµ c¸c ®å dïng kh¸c phôc vô cho c¸c chuyÕn bay. Ngoµi ra, ph©n x­ëng cßn s¶n xuÊt c¸c lo¹i hép nhùa ®ùng b¸nh kÑo vµ rÊt nhiÒu c¸c s¶n phÈm nhùa kh¸c dïng cho s¶n xuÊt c«ng nghiÖp hoÆc phôc vô thÞ tr­êng tiªu dïng. C«ng nh©n cña ph©n x­ëng ®­îc chia thµnh tõng tæ, tõng nhãm tuú theo c«ng viÖc mµ c«ng nh©n thùc hiÖn, nh»m chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt trong ph©n x­ëng. Mçi (tæ) nhãm nµy do mét tæ tr­ëng qu¶n lý. Ph©n x­ëng Nhùa hiÖn cã c¸c tæ: tæ vËn hµnh thiÕt bÞ, tæ c«ng nghÖ, tæ hoµn thiÖn s¶n phÈm vµ tæ ®ãng gãi, KCS. C¸c tæ s¶n xuÊt nµy chÞu sù qu¶n lý chung cña phã qu¶n ®èc ph©n x­ëng. * Ph©n x­ëng mµng mßng vµ in trªn mµng máng. Víi c¸c m¸y c«ng nghiÖp phôc vô cho viÖc thæi tói, c¾t d¸n tói vµ in tói s¶n phÈm chñ yÕu cña ph©n x­ëng nµy lµ c¸c lo¹i tói, bao b× víi c¸c kiÓu, c¸c kÝch cì kh¸c nhau, s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt tõ h¹t nhùa PEHO, PELD. ë ph©n x­ëng nµy s¶n phÈm cã quy t×nh c«ng nghÖ riªng biÖt ®éc lËp còng gièng nh­ ph©n x­ëng Nhùa th× ph©n x­ëng mµng máng cungx ®­îc chia thµnh c¸c tæ nh­: tæ vËn hµnh thiÕt bÞ, tæ in tói, tæ d¸n tói. Quy tr×nh s¶n xuÊt cña ph©n x­ëng ®­îc chia lµm ba giai ®o¹n chÝnh: Giai ®o¹n chuÈn bÞ s¶n xuÊt: sµng läc h¹t nhùa PE, h¹t PHHD, PSHX vµ pha trén h¹t nhùa víi vËt liÖu phô, bét ty tan, bét mÇu theo tû lÖ thÝch hîp ®Ó chän mµu cho s¶n phÈm. Giai ®o¹n ®iÒu khiÓn m¸y s¶n xuÊt (trùc tiÕp s¶n xuÊt): kiÓm so¸t ho¹t ®éng cña m¸y vµ xö lý c¸c tr­êng hîp háng hãc x¶y ra ®èi víi s¶n phÈm. Giai ®o¹n c¾t d¸n, in tói vµ ®ãng gãi s¶n phÈm: c«ng viÖc nµy ®­îc tæ chøc tiÕn hµnh trªn mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®ång bé khÐp kÝn. §©y lµ c«ng ®o¹n cuåi cïng sau ®ã s¶n phÈm sÏ ®­îc chuyÒn sang bé phËn KCS ®Ó kiÓm tra vµ nhËp kho ph©n x­ëng cña C«ng ty. * Ph©n x­ëng bao b× ch©n kh«ng PVC, PS, PP: c¸c giai ®o¹n s¶n xuÊt cña ph©n x­ëng nµy rÊt ®¬n gi¶n. nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo lµ c¸c tÊm mµng vµ qua m¸y hót ch©n kh«ng, s¶n phÈm ®­îc c¾t bá phÕ liÖu vµ kiÓm tra ®ãng gãi bëi mét chñ thao t¸c råi nhËp kho ph©n x­ëng. Do tÝnh chÊt ®¬n gi¶n cña s¶n xuÊt nªn ph©n x­ëng kh«ng chia thµnh c¸c tæ mµ chØ cã mét qu¶n ®èc qu¶n lý chung. * Ngoµi ra C«ng ty cßn cã thªm mét ph©n x­ëng méc: lµ ph©n x­ëng phô, chØ ho¹t ®éng khi C«ng ty cã nhu cÇu vÒ s¶n phÈm méc. Lao ®éng cña ph©n x­ëng nµy lµ lao ®éng thêi vô. C¸c ph©n x­ëng ho¹t ®éng ®éc lËp, khÐo kÝn, do ®ã viÖc h¹ch to¸n chi tiÕt cho tõng ph©n x­ëng, c¸c sè liÖu kÕ to¸n ®­îc qu¶n ®èc ph©n x­ëng cung cÊp cho phßng kÕ to¸n. C¨n cø vµo sè liÖu nµy kÕ to¸n sÏ chi tiÕt cho tõng ph©n x­ëng vµ ë c¸c ph©n x­ëng sÏ chi tiÕt cho tõng s¶n phÈm. Do kÕt qu¶ cña mçi ph©n x­ëng ®Òu lµ c¸ thµnh phÈm cã thÓ tiªu thô ®­îc nªu viÖc tÝnh gi¸ thµnh c¸c thµnh phÈm nµy rÊt ®¬n gi¶n. KÕ to¸n th­êng tÝnh ®­îc trùc tiÕp gi¸ thµnh s¶n phÈm mµ kh«ng ph¶i th«ng qua ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh phøc t¹p. * D­íi ®©y lµ b¶ng tæng hîp t×nh h×nh chung cña C«ng ty bao gåm c¸c kÕt qu¶ ®¹t ®­îc trªn c¸c mÆt chñ yÕu cña giai ®o¹n tõ 1995 ®Õn nay. B¶ng tæng hîp t×nh h×nh chung cña C«ng ty ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh N¨m 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1. Sè lao ®éng Ng­êi 150 158 158 160 164 178 180 180 2. Tæng TS TriÖu ®ång 12.600 13.000 13.400 16.000 17.375 22.775 24.300 29.000 - TSL§ 7.000 7.000 6.900 8.500 9.875 15.475 16.822 20.000 - TSG§ 5.600 6.000 6.500 7.500 7.300 7.300 7.502 9.000 3. Doanh thu 13.000 16.150 21.800 23.070 24.000 30.960 19.000 25.000 4. Lîi nhuËn 410 530 510 580 430 240 265 350 Nh­ vËy, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, t×nh h×nh doanh thu vµ lîi nhuËn ®· cã h­íng gi¶m xuèng. §©y lµ mét kÕt qu¶ tÊt yÕu ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt cã quy m« nhá khi ph¶i ®èi ®Çu víi cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ Ch©u ¸. Ta biÕt kinh tÕ thÞ tr­êng lu«n lu«n biÕn ®éng vµ ®Çy rñi ro, tuy cã nhiÒu c¬ héi xong cã thÓ ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao trong ho¹t ®éng, võa tr¸nh ®­îc nh÷ng nguy c¬ trong s¶n xuÊt kinh doanh, C«ng ty coi chøc n¨ng chÝnh lµ s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c ho¹t ®éng Th­¬ng m¹i hç trî cho nhiÖm vô s¶n xuÊt chÝnh cña C«ng ty nh»m t¨ng thªm thu nhËp cho ng­êi lao ®éng. TÝnh tõ khi thµnh lËp ®Õn nay, nhiÖm vô cña C«ng ty tuy cã nh÷ng thay ®æi nh­ng nhiÖm vô chÝnh vÉn lµ s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng nhùa phôc vô c¸c dÞch vô ngµnh Hµng kh«ng. Cïng víi sù ®a d¹ng c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cña nÒn kinh tÕ th× hiÖn nay C«ng ty cßn cã thªm mét sè ®Þnh h­íng kh¸c nh»m ph¸t huy thÕ m¹nh cña c¸c bªn tham gia. * Ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty ®ã lµ: thùc hiÖn liªn doanh liªn kÕt trùc tiÕp víi c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh trong n­íc vµ ngoµi n­íc nh»m ph¸t triÓn s¶n xuÊt, më réng ph¹m vi s¶n xuÊt kinh doanh (Nh­ng chiÕn l­îc chÝnh cña C«ng ty vÉn lµ tró träng vµo chiÕm lÜnh hoµn toµn thÞ tr­êng néi ®Þa). MÆt kh¸c C«ng ty cßn tõng b­íc n©ng cao chÊt l­îng c¬ së vËt chÊt kü thuËt, ®Çu t­ thªm thiÕt bÞ phôc vô lao ®éng, n©ng cao n¨ng suÊt, lao ®éng th«ng qua viÖc sö dông c¸c trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i dÇn tõng b­íc hiÖn ®¹i ho¸ trong lao ®éng vµ trong s¶n xuÊt kinh doanh. §ång thêi C«ng ty cßn më réng thÞ tr­êng ngoµi ngµnh song song víi thÞ tr­êng trong ngµnh Hµng kh«ng, kh¼ng ®Þnh chç ®øng trªn thÞ tr­êng b»ng viÖc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm víi c¸c s¶n phÈm chÊt l­îng cao. §Æc biÖt C«ng ty cßn chó träng vµo viÖc ®Çu t­ c¶i thiÖn nguån lùc (nh©n lùc, vËt lùc, tµi lùc) b»ng viÖc th­êng xuyªn më c¸c líp båi d­ìng thªm cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Trong nh÷ng n¨m ®Çu sau khi míi thµnh lËp t­ëng chõng C«ng ty kh«ng thÓ trô ®­îc trªn thÞ tr­êng, nh­ng b»ng sù t©m huyÕt vµ sù cè g¾ng nç lùc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty vµ ®Æc biÖt lµ c¸n bé C«ng ty ®· x¸c ®Þnh râ ®­îc ®­êng ®i n­íc b­íc cho C«ng ty. V× thÕ tõ ®Çu n¨m 1993, 1994 cho ®Õn nay, cïng víi sù lín m¹nh cña ngµnh Hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam, c¸c mÆt hµng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh tõng b­íc c¬ b¶n nh­ doanh thu, lîi nhuËn thu nhËp b×nh qu©n 10 n¨m qua cho thÇy C«ng ty cã tèc ®é t¨ng tr­ëng b×nh qu©n rÊt æn ®Þnh vµ v÷ng ch¾c. Trong ®ã doanh thu b×nh qu©n t¨ng 35%, lîi nhuËn b×nh qu©n t¨ng 7%, thu nhËp b×nh qu©n t¨ng 15%. §iÒu ®¸ng chó ý lµ trong h·ng Hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam n¨m 1997, 1998, l·nh ®¹o C«ng ty vÉn th­êng xuyªn ®¶m b¶o ®­îc viÖc lµm vµ thu nhËp æn ®Þnh (viÖc lµm 3 ca/ngµy vµ thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi 1.000.000 ®ång/th¸ng). Do thùc hiÖn tèt chiÕn l­îc ph¸t triÓn më réng thÞ tr­êng tiªu thô, tõ 100% s¶n phÈm cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m ®Çy lµ phôc vô ViÖt Nam Airlines. Cho ®Õn nay tû träng thÞ tr­êng tiªu thô ngoµi ngµnh chiÕm tíi 60% tæng gi¸ trÞ doanh thu hµng n¨m. C¸c s¶n phÈm nhùa gia dông vµ nhùa cao cÊp mang nh·n hiÖu APLACO cña C«ng ty cã chÊt l­îng tèt, mÉu m· ®Ñp vµ ®· kh¼ng ®Þnh v÷ng ch¾c chç ®øng trªn thÞ tr­êng. Trong c¸c n¨m 1998, 1999 ®Æc biÖt sang n¨m 2000, C«ng ty ®· v­¬n réng ra thÞ tr­êng n­íc ngoµi nh­ Lµo, Anh... ®­îc kh¸ch hµng ®¸nh gi¸ cao. Cã nh÷ng thêi ®iÓm mÆc dï ®· ho¹t ®éng hÕt c«ng suÊt ba ca/ngµy, C«ng ty vÉn kh«ng s¶n xuÊt kÞp ®Ó giao cho kh¸ch hµng. §iÒu ®¸ng ghi nhËn lµ trong c¸c cuéi Héi chî, TriÓn l·m hµng ViÖt Nam chÊt l­îng cao trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, C«ng ty liªn tôc ®­îc b×nh chän lµ s¶n xuÊt s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao vµ ®¹t ®­îc rÊt nhiÒu huy ch­¬ng vµng vµ nhiÒu b»ng khen kh¸c. cïng víi sù æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn trong lÜnh vùc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®êi sèng kinh tÕ, kinh tÕ v¨n ho¸ x· héi cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty còng ®­îc c¶i thiÖn vµ n©ng cao. MÆc dï hiÖn nay ®ang lµ mét C«ng ty lµm ¨n cã hiÖu qu¶ cao trong cïng ngµnh s¶n xuÊt nhùa vµ cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng, nh­ng ®Ó duy tr× vµ ph¸t triÓn xa h¬n n÷a th× C«ng ty phai lu«n lu«n linh ho¹t tr­íc sù biÕn ®éng cña thÞ tr­êng, ®Æc biÖt lµ chiÕn l­îc Marketing. V× hiÖn nay trong qu¸ tr×nh héi nhËp khu vùc vµ toµn cÇu ho¸ mµ C«ng ty th× ®ang gÇn nh­ ®éc quúen ngµnh s¶n xuÊt c¸c ®å dïng phôc vô cho ngµnh Hµng kh«ng vµ Ýt nhiÒu th× vÉn cã sù b¶o hé cña ngµnh Hµng kh«ng, mµ bªn c¹nh ®ã ë thÞ tr­êng ngoµi ngµnh th× míi chØ cã c¸c thµnh phè lín nh­ Hµ Néi, H¶i Phßng, thµnh phè Hå ChÝ Minh... míi biÕt ®Õn s¶n phÈm cña C«ng ty. S¶n phÈm cña C«ng ty l¹i b¸n víi gi¸ t­¬ng ®èi cao so víi c¸c mÆt hµng ngo¹i nhËp. §Ó gi¶m gi¸ thµnh, C«ng ty cÇn ph¶i t×m c¸ch ®Ó gi¶m gi¸ nguyªn vËt liÖu ®Çu vao... cã nh­ vËy C«ng ty míi cã thÓ duy tr× vµ ph¸t triÓn h¬n n÷a. 2. Thùc tr¹ng vÒ ho¹t ®éng qu¶n trÞ kinh doanh. * Ho¹t ®éng tµi chÝnh - kÕ to¸n. Phßng kÕ to¸n gåm cã 06 nh©n viªn, së h÷u mét phßng kÕ to¸n tµi chÝnh riªng vµ chÞu sù chØ ®¹o cña gi¸m ®èc. Víi t­ c¸ch lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp c¶u Tæng C«ng ty Hµng kh«ng ViÖt Nam C«ng ty nhùan cao cÊp Hµng kh«ng ®· lùa chän h×nh thøc kÕ to¸n. "Chøng tõ ghi sæ". H×nh thøc nµy ®­îc ¸p dông tõ khi C«ng ty cßn ®ang vËn hµnh c¸ch h¹ch to¸n kÕ to¸n thñ c«ng. §Õn n¨m 1995, C«ng ty b¾t ®Çu ¸p dông kÕ to¸n m¸y nh»m lµm gän nhÑ c«ng viÖc kÕ to¸n th× h×nh thøc sæ s¸ch cña C«ng ty vÉn ®­îc ®¶m b¶o theo h×nh thøc "Chøng tõ ghi sæ". Chu tr×nh h¹ch to¸n kÕ to¸n C«ng ty Vµo sæ c¸i tµi kho¶n LËp chøng tõ ghi sæ Chøng tõ gèc Ghi sè B¸o c¸o kÕ to¸n H¹ch to¸n chi tiÕt §¨ng ký §¨ng ký chøng tõ ghi sè Tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n Ghi hµng ngµy Ghi ®Þnh kú C¸c chøng tõ gèc b¾t buéc lµ c¸c ho¸ ®¬n mua b¸n vËt t­, ho¸ ®¬n b¸n hµng phiÕu xuÊt nhËp kho thµnh phÈm, b¶ng thanh to¸n l­¬ng vµ B¶o hiÓm x· héi, ngoµi ra cßn sö dông mét sè chøng tõ kh¸c. §Þnh kú lËp chøng tõ ghi sæ cña C«ng ty lµ mét quý. HÖ thèng sæ chi tiÕt ®­îc sö dông t¹i c«ng ty bao gåm: Sæ chi tiÕt tµi kho¶n thanh to¸n (TK 131, TK 33`, TK 138, TK 338) Sæ chi tiÕt vÒ tËp hîp chi phÝ (TK 621, TK 622, TK 627...) C¸c sæ nµy ®Òu ®­îc lËp hµng quý. Sæ c¶i cña tÊt c¶ c¸c tµi kho¶n mµ ®¬n vÞ ®ang sö dông: tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng, ph¶i thu cña kh¸ch hµng, nguyªn vËt liÖu, thuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ n­íc, ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn, quü ph¸t triÓn kinh doanh. Hµng quý, c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n vÉn ®­îc lËp nh­: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh, b¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ, b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n vµn ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh. Nh×n chung, viÖc ¸p dông h×nh thøc "Chøng tõ ghi sæ" lµ phï hîp víi quy m« ho¹t ®éng cña C«ng ty (quy m« nhá) vµ thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn tiÕn hµnh kÕ to¸n thñ c«ng, cã nhu cÇu ph©n c«ng lao ®éng kÕ to¸n. Tuy nhiªn, do ®Þnh kú lËp chøng tõ ghi sæ, c¸ sæ chi tiÕt, c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n lµ mét quý, nªn ¶nh h­ëng ®Õn viÖc qu¶n lý tµi chÝnh cña doanh nghiÖp nh­ c¸c th«ng tin kÕ to¸n cung cÊp kh«ng cËp nhËt víi t×nh h×nh lu«n lu«n biÕn ®éng cña thÞ tr­êng. Tõ ®ã lµm cho cac quyÕt ®Þnh cña c¸c nhf qu¶n lý kÐm chÝnh x¸c, g©y ¶nh h­ëng kh«ng tèt ®Õn tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Do ®Æc ®iÓm vÒ c«ng nghÖ kü thuËt s¶n xuÊt còng nh­ ®Æc ®iÓm cao cÊp hµng kh«ng kh«ng cã sù ph©n cÊp h¹ch to¸n kÕ to¸n gi÷a phßng kÕ to¸n vµ ph©n x­ëng, phßng kÕ to¸n vµ kho. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n doanh thu, thuÕ - kÕ to¸n tån kho thµnh phÈm Thñ quü KÕ to¸n thanh to¸n l­¬ng - kÕ to¸n tiÒn mÆt KÕ to¸n tæng hîp - kÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ, gi¸ thµnh - kÕ to¸n kho nguyªn vËt liÖu Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña tõng ng­êi trong bé m¸y kÕ to¸n - KÕ to¸n tr­ëng Lµ ng­êi ®iÒu hµnh c«ng viÖc chung cña bé m¸y kÕ to¸n, ®ång thêi kiªm kÕ to¸n tæng hîp vµ theo dâi t×nh h×nh t¨ng, gi¶m TSC§ vµ trÝch khÊu hao TSC§, kÕ to¸n tr­ëng chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n phï hîp víi tæ chøc s¶n xuÊt víi tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ yªu cÇu qu¶n lý cña C«ng ty. Lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n ®· lËp. §ång thêi, kÕ to¸n tr­ëng ph¶i lµ ng­êi phæ biÕn c¸c chÕ ®é, thÓ lÖ tµi chÝnh míi cho c¸c kÕ to¸n viªn trong bé m¸y, chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, kiÓm so¸t viÖc chÊp hµnh chÕ ®é b¶o vÖ tµi s¶n, vËt t­, tiÒn vèn cña C«ng ty. - KÕ to¸n tËp chi phÝ, tÝnh gi¸ thµnh. Lµ ng­êi cã nhiÖm vô theo dâi vµ h¹ch to¸n tæng hîp c¸c kho¶n chi phÝ ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Cô thÓ, tËp hîp c¸c chi phÝ s¶n xuÊt, x¸c ®Þnh ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ vµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh, h­ìng dÉn c¸c bé phËn cã liªn quan lËp vµ lu©n chuyÓn c¸c chøng tõ chi phÝ cho phï hîp víi c¸c ®èi t­oùng h¹ch to¸n, x¸c ®Þnh tiªu thøc ph©n bè ®Ó ph©n bè chi phÝ, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. §ång thêi theo dâi j xuÊt khÈu, tån kho nguyªn vËt liÖu. - KÕ to¸n doanh thu vµ thuÕ. Cã nhiÖm vô theo dâi c¸c kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶ kh¸ch hµng vÒ hµng ho¸ ®· cung cÊp, vË t­ ®· ®­îc phôc vô cïng víi c¸c kho¶n øng tr­íc vµ tr¶ tr­íc cho kh¸ch hµng. §ång thêi theo dâi c¸c kho¶n thuÕt ph¶i nép cho Nhµ n­íc, theo dâi, qu¶n lý vµ ph¶n ¸nh kÞp thêi ®Çy ®ñ t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho thµnh phÈm. - KÕ to¸n tæng hîp. Lµ ng­êi cã nhiÖm vô theo dâi, qu¶n lý vµ x©y dùng c¸c b¸o c¸o tæng hîp nh­: b¸o c¸o tæng hîp nhËp - xuÊt, tån kho nguyªn vËt liÖu, tiÒn mÆt. §ång thêi kÕ to¸n tæng hîp kiªm lu«n nhiÖm vô kÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng chÞu yn giao dÞch vµ ký c¸c hîp ®ång vay m­în, theo dâi t×nh h×nh t¨ngm gi¶m cña tµi kho¶n tiÒn göi ng©n hµng... cã tr¸ch nhiÖm, kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p cña c¸c chøng tõ thanh to¸n, b¶o qu¶n, l­u tr÷ c¸c chøngtõ theo quy ®Þnh. - KÕ to¸n thanh to¸n l­¬ng. Cã nhiÖm vô ®èi chiÕu, theo dâi vµ tÝnh ra l­¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn trong C«ng ty c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng cña c¸c qu¶n ®èc ph©n x­ëng vµ cña c¸c tr­ëng phßng ban. Tõ tiÒn l­¬ng ®· tÝnh, kÕ to¸n sÏ trÝch lËp c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng nh­ BHYT, BHXH, KPC§. §ång thêi víi viÖc theo dâi tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng, kÕ to¸n tiÒn l­¬ng cßn kiªm lu«n nhiÖm vô theo dâi vÒ thu - chi tiÒn mÆt vµ thanh to¸n víi c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. Thñ quü: Lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ gi÷ tiÒn mÆt, thu chi tiÒn sau khi ®· kinh tÕ vµ thÊy râ c¸c chøng tõ ®· cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó thanh to¸n hµng ngµy thñ quü vµo sæ quü vµ th­êng xuyªn ®èi chiÕu sè liÖu víi kÕ to¸n tiÒn mÆt. MÆc dï bé m¸y kÕ to¸n ®­îc chia theo c¸c phÇn hµnh riªng biÖt nh­ng gi÷a c¸c phÇn hµnh ®Òu liªn quan chÆt chÏ vµ cã t¸c ®éng qua l¹i víi nhau. §Õn cuèi kú, c¸c kÕ to¸n viªn ®Òu ph¶i cã b¸o c¸o sè liÖu vÒ phÇn hµnh kÕ to¸n cña m×nh ®Ó kÕ to¸n tr­ëng lËp b¸o c¸o kÕ to¸n. * Ho¹t ®éng vÒ thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm. BÊt cø ®¬n vÞ tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh thuéc lÜnh vùc nµo th× viÖc x¸c ®Þnh s¶n xuÊt c¸i g×, s¶n xuÊt nh­ thÕ nµo, b¸n cho ai? §©y lµ nh÷ng vÊn ®Ò hÕt søc c¬ b¶n cÇn ph¶i x¸c ®Þnh râ, sau khi x¸c ®Þnh râ nh÷ng ®iÒu ®ã th× viÖc tiªu thô s¶n phÈm nh­ thÕ nµo, tiªu thÞ ë ®©u còng lµ vÊn ®Ò cµng quan träng ®èi víi mçi doanh nghiÖp. C«ng ty nhùa cao cÊp hoÆc s¶n xuÊt vµ kinh doanh víi sè l­îng rÊt lín c¸c chñng lo¹i mÆt hµng, ®¸p øng tÊt c¶ c¸c lo¹i nhu cÇu cña thÞ tr­êng lµ c¸c s¶n phÈm h­íng tíi s¶n phÈm chÊt l­îng cao. Do ®ã m«i tr­êng kinh doanh cña C«ng ty lµ rÊt réng, nã bao gåm viÖc tho¶ m·n mäi luång nhu cÇu vÒ c¸c s¶n phÈm nhùa. §Ó thuËn lîi cho qu¶n lý còng nh­ thuËn lîi trong viÖc x©y dùng c¸c chiÕn l­îc Marketing cho tõng mÆt hµng, nhãm mÆt hµng. C«ng ty ®· dùa trªn chñng lo¹i mÆt hµng vµ chia m«i tr­êng kinh doanh thµnh hai thÞ tr­êng: ThÞ tr­êng trong ngµnh Hµng kh«ng ThÞ tr­êng ngoµi ngµnh. + ThÞ tr­êng trong ngµnh Hµng kh«ng. §©y lµ thÞ tr­êng chñ lùc cña C«ng ty tõ khi thµnh lËp ®Õn nay. C¸c s¶n phÈm cung cÊp ë thÞ tr­êng nµy chiÕm 70% sè l­îng mÆt hµng ®­îc s¶n xuÊt t¹i C«ng ty ®em l¹i 60 - 70% doanh thu cña C«ng ty. HiÖn nay, C«ng ty gÇn nh­ ®· ®éc chiÕm ®­îc thÞ tr­êng ngµnh Hµng kh«ng tr­íc c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trong n­íc vµ ngoµi n­íc. ThÞ tr­êng nµy ®­îc chia lµm hai m¶ng lµ m¶ng thÞ tr­êng miÒn B¾c vµ m¶ng thÞ tr­êng miÒn Nam. M¶ng thÞ tr­êng miÒn B¾c - C«ng ty nhùa cao cÊp hoÆc chiÕm kho¶ng 90% thÞn phÇn víi m¶ng thÞ tr­êng miÒn Nam thÞ phÇn cña C«ng ty cã ®­îc Ýt h¬n kho¶ng 50%. §Ó t¨ng thÞ phÇn trong m¶ng thÞ tr­êng phÝa Nam b»ng c¸c s¶n phÈm uy tÝn cña m×nh, ®Çu n¨m 1998 C«ng ty ®· chÝnh thøc khai tr­¬ng mét c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh nh»m c¹nh tranh, giµnh giËt thÞ tr­êng nµy. MÆc dï chiÕm gi÷ mét phÇn lín thÞ phÇn trong ngµnh Hµng kh«ng nh­ng C«ng ty vÉn gÆp ph¶i sù c¹nh tranh cña mét sè ®èi thñ lín lµ c¸c C«ng ty nhùa cao cÊp n­íc ngoµi lµ c¸c nhµ cung cÊp truyÒn thèng cña ngµnh Hµng kh«ng nh÷ng n¨m vÒ tr­íc. Sù c¹nh tranh nµy còng mang l¹i cho C«ng ty kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n nh­ buéc ph¶i b¸n rÎ ®Ó c¹nh tranh lµm cho lîi nhuËn thu ®­îc hµng n¨m bÞ gi¶m xuèng. Tuy nhiªn trong nh÷ng n¨m s¾p tíi, C«ng ty vÉn x¸c ®Þnh ®©y lµ thÞ tr­êng chÝnh vµ ®· tËp trung hÇu hÕt c¸c chiÕn l­îc Marketing ®Ó më réng thÞ tr­êng nµy. + ThÞ tr­êng ngoµi ngµnh. C«ng ty chØ míi tham gi¸ thÞ tr­êng nµy trong mét thêi gian ng¾n, b­íc ®Çu chØ lµ t¹o thªm c«ng ¨n viÖc lµm cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Nh­ng víi mét thêi gian ch­a dµi mµ c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty ®· lÊy ®­îc uy tÝn trªn thÞ tr­êng vµ ®­îc ng­êi tiªu dïng tÝn nhiÖm. Do thÞ tr­êng ngoµi ngµnh rÊt réng lín, ®a d¹ng, nªn thÞ phÇn mµ C«ng ty cã ®­îc cßn ë møc khiªm tèn míi chØ tËp trung vµo mét sè s¶n phÈm nh­ mét sè s¶n phÈm bao gãi cho tiªu dïng vµ c¸c nhµ m¸y c«ng nghiÖp , thùc phÈm vµ c¸c s¶n phÈm phôc vô cho c«ng nghiÖp x©y dùng... Trong nh÷ng n¨m tíi cïng víi kÕ ho¹ch më réng s¶n xuÊt vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng, C«ng ty sÏ ®Çu t­ më réng thÞ tr­êng nµy ®Ó t¨ng phÇn vµ tËp trung vµo cung cÊp c¸c s¶n phÈm thÕ m¹nh. - Ho¹t ®éng qu¶n lý Marketing. Ho¹t ®éng Marketing néi t¹i cña c¸c doanh nghiÖp nãi chung lµ tæng hoµ c¸c mèi quan hÖ m«i tr­êng trong mét doanh nghiÖp nã bao gåm tæ chøc bé m¸y nh©n sù, c¸c bé phËn chøc n¨ng, viÖc ra vµ thùc hiÖn c¸c chiÕn l­îc quyÕt ®Þnh Marketing vÒ th©m nhËp hay rót khái thÞ tr­êng... TÊt c¶ nh÷ng vÊn ®Ò ®ã ®­îc gäi chung lµ "HÖ c«ng nghÖ Marketing". "HÖ c«ng nghÖ Marketing" cña C«ng ty gåm: Thø nhÊt: c«ng nghÖ nghiªn cøu thÞ tr­êng §Ó kinh doanh cã hiÖu qu¶ th× cÇn ph¶i t×m ®­îc thÞ tr­êng phï hîp míi mµ ho¹t ®éng cña C«ng ty sÏ thu ®­îc hiÖu qu¶ cao hoÆc víi c¶ thÞ tr­êng ®· cã s½n ph¶i më réng thÞ tr­êng vµ chiÕm thÕ chñ ®éng ®iÒu tiÕt thÞ tr­êng gi¸ c¶ nh»m thu ®­îc lîi nhuËn cao. Thùc hiÖn môc ®Ých ®ã C«ng ty nhùa cao cÊp Hµng kh«ng ®· tiÕn hµnh mét c«ng nghÖ nghiªn cøu thÞ tr­êng theo ba b­íc. Thu nhËp th«ng tin - Xö lý th«ng tin - QuyÕt ®Þnh kinh doanh. ViÖc thu thËp th«ng tin ®­îc kÕt hîp gi÷a viÖc tiÕn hµnh trùc tiÕp trªn thÞ tr­êng qua c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®em chóng kÕt hîp víi héi nghÞ kh¸ch hµng hµng n¨m, sau ®ã chuyÓn sang c¸c bé phËn cã tr¸ch nhiÖm ph©n tÝch, tæng hîp t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc ra quyÕt ®Þnh kinh doanh. Thø hai: C«ng nghÖ thiÕt kÕ vËn hµnh kªnh ph©n phèi. Kªnh ph©n phèi kh«ng chØ lµ sù tËp hîp thô ®éng c¸c c­ xö liªn quan ®Õn nhau b»ng nh÷ng l­u chuyÒn kh¸c nhau mµ cßn ®Ó hoµn thµnhn môc tiªu cña m×nh. Trong mét kªnh ph©n phèi cã thÓ cã nhiÒu trung gian, mçi trung gian trong kªnh gi÷ mét vai trß riªng chuyªn thùc hiÖn mét hoÆc nhiÒu chøc n¨ng. Mét hÖ thèng kªnh ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt trong mçi trung gian hoµn thµnh c¸c nhiÖm vô cña m×nh tèt nhÊt. Ngoµi ra ®Ó kiÓm tra, ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ mét kªnh ph©n phèi ng­êi ta sö dông c¸c chØ tiªu kinh tÕ nh­ tiªu chuÈn kiÓm so¸t, tiªu chuÈn vÒ sù thÝch nghi. Thø ba: C«ng nghÖ qu¶ng c¸o xóc tiÕn b¸n hµng. Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr­êng tù do c¹nh tranh, viÖc sö dông c¸c biÖn ph¸p giao tiÕp khuyÕch tr­¬ng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp cã ý nghÜa v« cïng to lín. ChÝnh s¸ch giao tiÕp khuyÕch trowng lµ mét c«ng cô quan träng ®Ó thùc hiÖn chiÕn l­îc Marketing. Thùc tÕ t¹i c«ng ty nhùa cao cÊp Hµng kh«ng ®· vËn dông c«ng nghÖ nµy mét c¸ch hÕt søc linh ho¹t vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ kh¸ cao. C«ng ty ®· sö dông c¸c ho¹t ®éng giao tãp khuyÕch tr­¬ng sau: + Qu¶ng c¸o: ®· sö dông mét sè ph­¬ng tiÖn tuyªn truyÒn nh­ c¸c b¸o chÝ, t¹p chÝ cña c¸c ngµnh, c¸c cÊp ®Ó ®­a tin vÒ c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty qu¶ng c¸o ngay trªn s¶n phÈm b»ng c¸ch in tªn, ®Þa chØ cña C«ng ty trªn s¶n phÈm, ph¸t hµnh c¸c Cataloge ®Ó giíi thiÖu s¶n phÈm. + Chµo hµng trùc tiÕp: C«ng ty ®· trùc tiÕp ®­a hµng ®Õn c¸c c¬ së, ®¹i lý ng­êi tiªu dïng ®Ó giíi thiÖu s¶n phÈm tõ ®ã kÝch cÊu vÒ s¶n phÈm ®ã. Ngoµi ra, C«ng ty cßn tham gia c¸c héi chî, triÓn l·m. §©y lµ mét biÖn ph¸p nh»m khuyÕch tr­¬ng, giíi thiÖu s¶n phÈm mµ C«ng ty ®· thùc hiÖn s¶n xuÊt rÊt cã hiÖu qu¶. Qua ®ã doanh nghiÖp ký kÕt hîp ®ång mua b¸n gi¬i thiÖu s¶n phÈm vµ doanh nghiÖp trùc tiÕp giao dÞch b¸n hµng cã thÓ n¾m b¾t ®­îc nhu cÇu cña biÕt ®­îc ­u nh­îc ®iÓm cña s¶n phÈm lµm c¬ së cho viÖc t×m kiÕm thÞ tr­êng míi, mÆt hµng míi. * §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. Nh÷ng kÕt qu¶ mµ C«ng ty nhùa cao cÊp Hµng kh«ng ®· ®¹t ®­îc ph¶i kÓ ®Õn bé phËn Marketing cña C«ng ty vµ phßng kÕ to¸n víi c¸c nh©n vieen giµu kinh nghiÖm, nhiÖt h×nh trong c«ng nghÖ vµ cã kh¶ n¨ng hoµn thµnh kÕ ho¹ch còng nh­ h¹ch ®Þnh c¸c chiÕn l­îc cho C«ng ty. Nhê sù ®iÒu hµnh s¸t sao cña ban l·nh ®¹o ®· b¸m s¸t c¸c c«ng nh©n viªn trong C«ng ty thùc hiÖn ®óng néi quy ®Ò ra. Bªn c¹nh ®ã còng ph¶i thÊy C«ng ty vÉn cßn mét sè tån t¹i thÓ hiÖn ë: - ThÞ phÇn cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng tù do cßn qu¸ nhá so víi kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña C«ng ty. Ng­êi tiªu dïng míi chØ ®­îc tiÕp xóc víi mét sè Ýt chñng lo¹i s¶n phÈm cña C«ng ty vµ còng chØ cã kh¸ch hµng ë khu vùc Hµ Néi vµ mét sè thµnh phè h¬n nh­ thµnh phè Hå ChÝ Minh, H¶i Phßng... biÕt ®Õn s¶n phÈm cña C«ng ty, cßn hÇu hÕt kh¸ch hµng cßn xa l¹ víi c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty. - Víi thÞ tr­êng ngµnh Hµng kh«ng lµ thÞ tr­êng chñ lùc cña C«ng ty th× hiÖn nay C«ng ty còng ®ang gÆp mét sè khã kh¨n nh­ c¹nh tranh cña mét sè ®èi thñ n­íc ngoµi víi gi¸ rÎ h¬n, chÊt l­îng tèt h¬n lµm ®e do¹ ®Õn thÞ phÇn cña C«ng ty. - C«ng ty hiÖn nay vÉn ch­a cã ®­îc mét m« h×nh cô thÓ trong x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch ph¸t triÓn nguån nh©n lùc còng nh­ chiÕn l­îc Marketing do ®ã lµm ¶nh h­ëng ®Õn viÖc thiÕt kÕ kªnh ph©n phèi ¶nh h­ëng ®Õn viÖc thiÕt kÕ c¸c c«ng nghÖ b¸n hµng, viÖc qu¶n trÞ kªnh ph©n phèi còng nh­ lµ quyÕt ®Þnh vÒ søc b¸n, hËu cÇn b¸n hµng. Nh÷ng tån t¹i trªn ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn sù ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cña C«ng ty. Trong t­¬ng lai ®Ó cã thÓ b¾t kÞp víi sù ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng, t­¬ng thÝch ®­îc víi sù c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng vµ ®Ó cã thÓ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n th× C«ng ty cÇn ph¶i kh¾c phôc c¸c tån t¹i cña m×nh theo h­íng khuyÕch tr­¬ng b¸n hµng trùc tiÕp ®­a hµng ®Õn tËn tay ng­êi tiªu dïng, qu¶ng c¸o, tham gia Héi chî, triÓn l·m. VÒ chiÕn l­îc dµi h¹n, nªn më ra thÞ tr­êng quèc tÕ. PhÇn III: chiÕn l­îc, chÝnh s¸ch vµ ph­¬ng howngs ph¸t triÓn kinh doanh cña C«ng ty trong thêi gian tíi. 1. ChiÕn l­îc vµ chÝnh s¸ch kinh doanh cña C«ng ty. BÊt kÕt mét doanh nghiÖp nµo khi tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trªn thÞ tr­êng còng ph¶i x©y dùng cho m×nh c¸c chiÕn l­îc vµ chÝnh s¸ch kinh doanh nhÊt ®Þnh vÒ tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc gióp cho doanh nghiÖp kÕ ho¹ch ho¸ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. ViÖc ®Ò ra chiÕn l­îc kinh doanh mét c¸ch phï hîp nhÊt phô thuéc nhiÒu yÕu tè, bao gåm c¸c môc tiªu chiÕn l­îc, nguån lùc, kh¸ch hµng môc tiªu cña doanh nghiÖp vµ ®Æc ®iÓm cña nÒn kinh tÕ. Môc tiªu cña C«ng ty nhùa cao cÊp Hµng kh«ng lµ t×m c¸ch më réng quy m« cña toµn thÞ tr­êng nh­ thu hót thªm kh¸ch hµng, t¨ng sè l­îng s¶n phÈm trong mét lÇn sö dông. §Ó thùc hiÖn môc tiªu nµy vµ còng lµ b­íc c«ng viÖc khã kh¨n nhÊt trong qu¸ tr×nh tiÓn khai chiÕn l­îc. Cã rÊt nhiÒu biÕn sè trong lÜnh vùc Marketing cã thÓ t¸c ®éng ®Õn kÕt qu¶ cña c¸c qu¸ tr×nh thùc thu chiÕn l­îc nh­ng cã hai biÕn sè chÝnh lµ phÇn thÞ tr­êng vµ vÞ trÝ s¶n phÈm. §©y lµ hai chØ tiªu quan träng cã t¸c ®éng m¹nh tíi qu¸ tr×nh qu¶n trÞ chiÕn l­îc. NhiÒu chÝnh s¸ch ®­îc viÖn ®Õn trong viÖc quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò nh­: Sö dông c¸c ®¹i lý ®äc quyÒn hay hÖ thèng c¸c kªnh ph©n phèi. Sö dông qu¶ng c¸o mét c¸ch m¹nh mÏ trªn truyÒn h×nh hay kh«ng hay ch­a thùc hiÖn. H¹n chÕ hoÆc kh«ng thùc hiÖn viÖc ®¸p øng nhu cÇu ®¬n lÎ. Tr¶ tiÒn l­¬ng chän gäi cho ng­êi b¸n hµng hay tr¶ l­¬ng cøng céng víi phÇn tr¨m hoa hång. B»ng viÖc ph©n chia kh¸ch hµng, c¸c vïng ®Þa lý, møc thu nhËp... C«ng ty sÏ t×m ®­îc cho m×nh khóc thÞ tr­êng cÇn tËp trung, c¸c m¨ng thÞ tr­êng mµ C«ng ty kh«ng nªn tham gia vµo khi cã ®­îc c¸c m¶ng thÞ tr­êng nã sÏ gióp cho qu¸ tr×nh thùc thi chiÕn l­îc diÔn ra su«n sÎ. §Ó b¾t kÞp ®­îc sù ph¸t triÓn cña ngµnh Hµng kh«ng ViÖt Nam vµ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu vÒ sö dông nhùa sinh ho¹t cao cÊp cña thÞ tr­êng (®Æc biÖt lµ ë thÞ tr­êng khu vùc phÝa B¾c vµ khu vùc miÒn Trung), C«ng ty ®· v¹ch ra cho m×nh mét chiÕn l­îc ®Ó ph¸t triÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong nh÷ng n¨m tíi. TËp trung nguån lùc ®Ó giµnh ­u thÕ ®­îc phôc vô cho ngµnh Hµng kh«ng ViÖt Nam Airlines. §©y lµ mét chiÕn l­îc quan träng bëi v× ngµnh Hµng kh«ng lµ mét thÞ tr­êng lín ®èi víi C«ng ty vµ sù ®ßi hái vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm rÊt cao. NÕu C«ng ty giµnh ­u thÕ trªn thÞ tr­êng nµy th× uy tÝn cña C«ng ty sÏ ®­îc t¨ng lªn gÊp béi vµ tõ ®ã viÖc më réng thÞ tr­êng kh¸c sÏ dÔ dµng h¬n. HiÖn nay trªn thÞ tr­êng nµy C«ng ty ®· giµnh ®­îc 90% thÞ phÇn vµ trong nh÷ng n¨m tíi C«ng ty sÏ cè g¾ng ®Ó trë thµnh mét nhµ cung cÊp ®éc quyÒn s¶n phÈm cña m×nh trªn thÞ tr­êng ®ã. Më réng thÞ tr­êng ngoµi ngµnh. Do sù chuyÓn h­íng sang phôc vô ë thÞ tr­êng ngoµi ngµnh cña C«ng ty cßn míi nªn C«ng ty gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, nhÊt lµ ®Ó th©m nhËp vµo c¸c thÞ tr­êng mµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh víi tiÒm lùc kinh tÕ dåi dµo, kinh nghiÖm s¶n xuÊt l©u ®êi, quy tr×nh c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµ chÊt l­îng s¶n phÈm cao. §Ó kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n vµ t¹o uy thÕ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng th× C«ng ty cÇn ph¶i x©y dùng môc tiªu chiÕn l­îc ph©n phèi riªng cho m×nh. Víi c¸c chiÕn l­îc vµ chÝnh s¸ch kinh doanh hîp lý C«ng ty ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu to lín trong s¶n xuÊt kinh doanh. Trong khi ®ã, còng lµ ngµnh nhùa (còng s¶n xuÊt mÆt hµng nhùa) nhiÒu C«ng ty ph¶i chuyÓn h­íng s¶n xuÊt sang ngµnh kh¸c, cã khi ph¶i gi¶i thÓ. Nh­ng víi C«ng ty nhùa cao cÊp Hµng kh«ng lu«n kh¼ng ®Þnh ®­îc chç ®øng cña m×nh trong nh÷ng n¨m võa, b»ng uy tÝn vµ chÊt l­îng kh«ng chØ ë thÞ tr­êng néi ®Þa mµ ngay vµ ®Õn thÞ tr­êng c¸c n­íc ë Ch©u ¢u còng ®ang rÊt quan t©m ®Õn s¶n phÈm cña C«ng ty ®· ®­îc xuÊt ®i vµ ®· thu ®­îc mét sè thµnh c«ng ®¸ng kÓ. 2. KÕ ho¹ch ph­¬ng h­íng kinh doanh trong thêi gian tíi cña C«ng ty lµ: - Môc tiªu cña C«ng ty nh÷ng n¨m tíi lµ phÊn ®Êu ®¹t møc t¨ng tr­ëng c¸c chØ tiªu trªn 15%/n¨m. §­a ra thÞ tr­êng nh÷ng s¶n phÈm míi phï hîp víi nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Më réng vµ tiÕn tíi chiÕn lÜnh thÞ tr­êng miÒn Nam. Thu nhËp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn t¨ng tõ 8% - 10%/n¨m. §Ó cã thÓ thùc thi ®­îc c¸c môc tiªu ®Ò ra, C«ng ty ®Ò ra nh÷ng ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm nh­ sau: + VÒ s¶n xuÊt kinh doanh l©u dµi, C«ng ty cã ph­¬ng h­íng tËp trung mäi nguån lùc ®Ó c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c víi môc tiªu giµnh ­u thÕ trong viÖc cung cÊp s¶n phÈm cho kh¸ch Hµng kh«ng lµ ng­êi tiªu dïng. §©y cïng lµ nhiÖm vô quan träng trong viÖc më réng quy m« s¶n xuÊt. + HiÖn nay C«ng ty cã mét thÞ tr­êng tiÒm n¨ng rÊt lín. Më réng thÞ tr­êng miÒn B¾c, ®­a s¶n phÈm vµo thÞ tr­êng miÒn Nam, ®ång thêi cã thÓ ®­a ra s¶n phÈm ra n­íc ngoµi. Bëi v× ®Èy m¹nh viÖc chiÕm lânh thÞ tr­êng míi lµ môc tiªu hµng ®Çu cña C«ng ty, ®Ó tr¸nh bÞ phô thuéc vµo mét m¶ng thÞ tr­êng duy nhÊt vµ chØ s¶n xuÊt thô ®éng theo yªu cÇu cña mét thÞ tr­êng riªng biÖt. + §èi víi s¶n xuÊt: C«ng ty cã chiÕn l­îc ®æi míi m¸y mãc, thiÕt bÞ bëi v× m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i lu«n ®i cïng víi nh÷ng thµnh c«ng cña C«ng ty, ®ång thêi tiÕp tôc hoµn thiÖn d©y chuyÒn c«ng nghÖ hiÖn nay vµ nhËp thªm mét sè d©y chuyÒn c«ng nghÖ míi, më réng nhµ x­ëng, t¨ng kh¶ n¨ng lµm viÖc cña m¸y. + VÒ s¶n phÈm: Liªn tôc nghiªn cøu thay ®æi mÉu m· ®Ó phï hîp víi nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng, kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, phÊn ®Êu h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó C«ng ty cã thÓ tiªu thô nhiÒu h¬n vµ phï hîp víi thÞ tr­êng. KÕt luËn Qua mét thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Nhùa cao cÊp Hµng Kh«ng ®­îc sù quan t©m gióp ®ì tËn t×nh cña Ban l·nh ®¹o C«ng ty, c¸c c« chÝ c¸n bé phßng Marketing vµ tiªu thô, ®­îc sù h­íng dÉn tËn t×nh cña ThÇy gi¸o TrÇn Quang Ch©u em ®· ®­îc giíi thiÖu qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty trong thêi gian qua vµ ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn kinh doanh cña C«ng ty trong thêi gian tíi. C«ng ty Nhùa cao cÊp Hµng Kh«ng lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt. Bëi vËy, môc ®Ých kinh doanh cña C«ng ty lµ lµm thÕ nµo ®Ó ®¹t ®­îc lîi nhuËn cao nhÊt. §¹t ®­îc môc ®Ých trªn, doanh nghiÖp kh«ng ngõng ®øng v÷ng trªn th­¬ng tr­êng mµ doanh nghiÖp cã thÓ më réng quy m« s¶n xuÊt kinh doanh t¹o søc c¹nh tranh trªn th­¬ng tr­êng. Trong nh÷ng n¨m qua, C«ng ty Nhùa cao cÊp Hµng Kh«ng ®· vµ ®ang cè g¾ng ph¸t huy mäi nç lùc nh»m t¨ng hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty ®· sím x¸c ®Þnh kÕ ho¹ch kinh doanh víi chiÕn lùoc ph¸t triÓn phï hîp trong tõng giai ®o¹n còng nh­ chiÕn lùoc kinh doanh dµi h¹n. ChØ trong mét thêi gian ng¾n, b»ng nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao, kiÓu d¸ng ®a d¹ng tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng C«ng ty ®· sím t¹o ®­îc uy tÝn víi kh¸ch hµng vµ ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc chç ®øng trªn thÞ tr­êng. MÆc dï hiÖn nay trong c¬ chÕ thÞ tr­êng víi xu h­íng héi nhËp ho¸ khu vùc vµ toµn cÇu ho¸ th× sù c¹nh tranh l¹i trë nªn gay g¾t h¬n th× nhiÖm vô hµng ®Çu cña C«ng ty vÉn lµ n©ng cao chÊt l­îng, ®a d¹ng ho¸ chñng lo¹i vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó cã thÓ s¶n xuÊt vµ tiªu thô ®­îc nhiÒu s¶n phÈm mang l¹i lîi nhuËn cao cho C«ng ty. Tõ lý luËn ®i vµo cßn nhiÒu vÊn ®Ò cßn ph¶i vËn dông. Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty nhùa cao cÊp Hµng kh«ng tuy kh«ng nhiÒu nh­ng ®· bæ sung thªm rÊt nhiÒu kiÕn th­c¬ së trªn c¬ së lý thuyÕt ®· häc vµ gióp cho em cã mét tÇm nh×n bao qu¸t kh¸ réng vÒ thùc tÕ. §iÒu nµy sÏ lµm cho em b×nh tÜnh vµ tù tin h¬n khi ®èi mÆt víi nh÷ng thö th¸ch cña c¬ chÕ thÞ tr­êng trong thêi gian tíi. V× thêi gian thùc tËp ë C«ng ty rÊt ng¾n, tuy b¶n th©n em ®· cè g¾ng t×m hiÓu nh­ng b¸o c¸o nµy míi chØ nªu ra ®­îc nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vµ chung nhÊt cña C«ng ty. V× vËy em mong Ban l·nh ®¹o C«ng ty, c¸c c« chó phßng Marketing vµ tiªu thô, thÇy gi¸o gãp ý ®Ó b¸o c¸o cña em hoµn chØnh h¬n. Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o h­íng dÉn vµ c¸c c« chó, ban l·nh ®¹o C«ng ty vµ phßng Marketing vµ tiªu thô ®· gióp ®ì em thùc tËp vµ hoµn thµnh b¸o nµy. NhËn xÐt cña c¬ së thùc tËp Môc lôc Trang PhÇn I: sù h×nh thµnh, ph¸t triÓn vµ c¸c ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt cñan C«ng ty 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty 2. M« h×nh tæ chøc, qu¶n lý cña C«ng ty 3. Nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh tÕ, kü thuËt cña C«ng ty liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh PhÇn II: thùc tr¹ng vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ thùc tr¹ng vÒ ho¹t ®éng qu¶n trÞ kinh doanh cña C«ng ty 1. Thùc tr¹ng vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 2. Thùc tr¹ng vÒ ho¹t ®éng qu¶n trÞ kinh doanh PhÇn III: chiÕn l­îc, chÝnh s¸ch vµ ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn kinh doanh cña C«ng ty trong thêi gian tíi 1. ChiÕn l­îc vµ chÝnh s¸ch kinh doanh cña C«ng ty 2. KÕ ho¹ch ph­¬ng h­íng kinh doanh trong thêi gian tíi cña C«ng ty. KÕt luËn bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o tr­êng ®¹i häc d©n lËp ph­¬ng ®«ng Hµ Néi khoa: -- o0o --- Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §Ò tµi: mét Sinh viªn thùc hiÖn: N Líp: k Kho¸ häc: 1 Hµ Néi - 2/2002

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo tại công ty Nhựa cao cấp Hàng Không.doc
Luận văn liên quan