Báo cáo Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở dân biết dân bàn dân kiểm tra

A. MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Dân chủ là một trong những vấn đề mà mỗi quốc gia đặc biệt quan tâm. Đối với nước ta ở trong quá trình xây dựng CNXH vấn đề thực hiện dân chủ lại càng có ý nghĩa quan trọng. Bởi vì dân chủ XHCN không chỉ là mục tiêu mà còn là động lực to lớn của sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Đối với nước ta đang trong quá trình thực hiện CNH – HĐH, để phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân thì việc thực thi dân chủ, mở rộng dân chủ là một yêu cầu cơ bản giúp cho mọi người có quyền bình đẳng đồng thời đấu tranh chống lại các tệ nạn xã hội như tham nhũng, quan liêu, bất công . Thực thi dân chủ, mở rộng dân chủ tốt sẽ tạo điều kiện để phát huy tổng hợp các nguồn lực, có thêm sức động viên, tăng thêm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, vào bản chất ưu việt của chế độ XHCN ở nước ta. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở cấp xã là cơ sở cho việc thực hiện quy chế dân chủ cụ thể, là bước đột phá trong quá trình xây dựng nền dân chủ XHCN. Thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Tuy nhiên phát huy dân chủ là vấn đề rất nhạy cảm, nếu thiếu định hướng, cơ chế, chính sách và bước đi phù hợp thì dễ tạo ra dân chủ hình thức, hoặc tạo ra môi trường cho các thế lực phản động lợi dụng gây rối loạn xã hội, bất ổn định chính trị. Từ chỉ thị 30/CT - TW (18/02/1998) của Bộ chính trị về ban hành và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đã trả lời cho câu hỏi: Dân chủ bắt đầu từ cơ sở? Bước đầu tìm hiểu qua trình thực hiện quy chế dân chủ ở xã Dân Quyền (Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hoá) từ những thành tựu và hạn chế, từ đó đưa ra những giải pháp để thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở ở xã. Đó là lí do tôi chọn đề tài này. 2. Tình hình nghiên cứu Vấn đề dân chủ đã được nhiều nhà khoa học nghiên cứu. Thực hiện quy chế dân chủ là phạm trù rộng lớn, nhiều khía cạnh, lĩnh vực khác nhau. Tình hình này được nghiên cứu cụ thể ở một địa phương cụ thể. 3. Mục đích, nhiệm vụ * Mục đích + Làm rõ những kết quả đã đạt được, cũng như những mặt còn hạn chế của quá trình thực thi dân chủ cơ sở XHCN ở xã Dân Quyền, trong những năm vừa qua, nêu những nguyên nhân giải pháp để không ngừng nâng cao thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở ở xã. + Nghiên cứu về cơ sở lí luận của việc tổ chức, thực hiện quy chế dân chủ nói chung và xã Dân Quyền nói riêng. * Nhiệm vụ + Tìm hiểu qua trình thực hiện quy chế dân chủ của xã trong thời gian vừa qua. + Thực trạng thực hiện và phát huy dân chủ. + Đề xuất một số giải pháp. 4. Phương pháp nghiên cứu Kết hợp nhiều phương pháp: - Nghiên cứu các giai đoạn chủ trương đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước - Phương pháp tổng hợp, khái quát. - Phương pháp điều tra thu thập số liệu. - Phương pháp phân tích, so sánh 5. Kết cấu của đề tài: Gồm ba phần: Phần 1. Mở đầu 1. Lí do chọn đề tài. 2. Tình hình nghiên cứu 3. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài 4. Kết cấu của đề tài Phần 2. Nội dung gồm hai chương Chương I. Quan điểm của Đảng và nhà nước về thực hiện “Quy chế dân chủ cơ sở”. Chương II. Quá trình thực hiện “Quy chế dân chủ cơ sỏ” ở xã Dân Quyền, (Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hoá) trong giai đoạn hiện nay. Thành tựu và hạn chế. Phần 3. Kết luận Tài liệu tham khảo. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Tạp chí cộng sản (Cơ quan lý luận và chính trị của TW Đảng CSVN) số 785 (03/2008) và số 786 (04/2008) 2. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (Nxb Sự thật Hà Nội - 1999 - Đỗ Nguyên Phương, Trần Ngọc Đường) 3. Quy chế thực hiện dân chủ ở các xã, một số vấn đề lí luận và thực tiễn (PGS.TS Dư Xuân Ngọc chủ biên) 4. Quy chế dân chủ cơ sở (Nxb chính trị quốc gia Hà Nội - 2000) 5. Báo cáo tổng kết hoạt động của Đảng bộ xã Dân Quyền (trong năm 2007) 6. Báo cáo sơ kết thực hiện quy chế dân chủ ở xã Dân Quyền - Triệu Sơn - Thanh Hoá 2005 - 2007. 7. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học. 8. Hồ Chí Minh toàn tập (tập 9, tập 5, tập 30) 9. Một số văn kiện của Đảng. 10. Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn (Uỷ ban thường vụ Quốc hội số 34/2007/PL - UBTVQH11) 11. Báo Nhân Dân, báo Nghệ An

doc29 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 21/02/2013 | Lượt xem: 5041 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở dân biết dân bàn dân kiểm tra, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Më ®Çu Lý do chän ®Ò tµi D©n chñ lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò mµ mçi quèc gia ®Æc biÖt quan t©m. §èi víi n­íc ta ë trong qu¸ tr×nh x©y dùng CNXH vÊn ®Ò thùc hiÖn d©n chñ l¹i cµng cã ý nghÜa quan träng. Bëi v× d©n chñ XHCN kh«ng chØ lµ môc tiªu mµ cßn lµ ®éng lùc to lín cña sù nghiÖp x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt n­íc. §èi víi n­íc ta ®ang trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn CNH – H§H, ®Ó ph¸t huy søc m¹nh cña khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n th× viÖc thùc thi d©n chñ, më réng d©n chñ lµ mét yªu cÇu c¬ b¶n gióp cho mäi ng­êi cã quyÒn b×nh ®¼ng ®ång thêi ®Êu tranh chèng l¹i c¸c tÖ n¹n x· héi nh­ tham nhòng, quan liªu, bÊt c«ng... Thùc thi d©n chñ, më réng d©n chñ tèt sÏ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t huy tæng hîp c¸c nguån lùc, cã thªm søc ®éng viªn, t¨ng thªm lßng tin cña nh©n d©n vµo sù l·nh ®¹o cña §¶ng, sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc, vµo b¶n chÊt ­u viÖt cña chÕ ®é XHCN ë n­íc ta. Thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ c¬ së ë cÊp x· lµ c¬ së cho viÖc thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ cô thÓ, lµ b­íc ®ét ph¸ trong qu¸ tr×nh x©y dùng nÒn d©n chñ XHCN. Thùc hiÖn tèt ph­¬ng ch©m “D©n biÕt, d©n bµn, d©n lµm, d©n kiÓm tra”. Tuy nhiªn ph¸t huy d©n chñ lµ vÊn ®Ò rÊt nh¹y c¶m, nÕu thiÕu ®Þnh h­íng, c¬ chÕ, chÝnh s¸ch vµ b­íc ®i phï hîp th× dÔ t¹o ra d©n chñ h×nh thøc, hoÆc t¹o ra m«i tr­êng cho c¸c thÕ lùc ph¶n ®éng lîi dông g©y rèi lo¹n x· héi, bÊt æn ®Þnh chÝnh trÞ. Tõ chØ thÞ 30/CT - TW (18/02/1998) cña Bé chÝnh trÞ vÒ ban hµnh vµ thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ c¬ së ®· tr¶ lêi cho c©u hái: D©n chñ b¾t ®Çu tõ c¬ së? B­íc ®Çu t×m hiÓu qua tr×nh thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ ë x· D©n QuyÒn (HuyÖn TriÖu S¬n, TØnh Thanh Ho¸) tõ nh÷ng thµnh tùu vµ h¹n chÕ, tõ ®ã ®­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó thùc hiÖn tèt quy chÕ d©n chñ c¬ së ë x·. §ã lµ lÝ do t«i chän ®Ò tµi nµy. 2. T×nh h×nh nghiªn cøu VÊn ®Ò d©n chñ ®· ®­îc nhiÒu nhµ khoa häc nghiªn cøu. Thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ lµ ph¹m trï réng lín, nhiÒu khÝa c¹nh, lÜnh vùc kh¸c nhau. T×nh h×nh nµy ®­îc nghiªn cøu cô thÓ ë mét ®Þa ph­¬ng cô thÓ. 3. Môc ®Ých, nhiÖm vô * Môc ®Ých + Lµm râ nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc, còng nh­ nh÷ng mÆt cßn h¹n chÕ cña qu¸ tr×nh thùc thi d©n chñ c¬ së XHCN ë x· D©n QuyÒn, trong nh÷ng n¨m võa qua, nªu nh÷ng nguyªn nh©n gi¶i ph¸p ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao thùc hiÖn tèt quy chÕ d©n chñ c¬ së ë x·. + Nghiªn cøu vÒ c¬ së lÝ luËn cña viÖc tæ chøc, thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ nãi chung vµ x· D©n QuyÒn nãi riªng. * NhiÖm vô + T×m hiÓu qua tr×nh thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ cña x· trong thêi gian võa qua. + Thùc tr¹ng thùc hiÖn vµ ph¸t huy d©n chñ. + §Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p. 4. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu KÕt hîp nhiÒu ph­¬ng ph¸p: Nghiªn cøu c¸c giai ®o¹n chñ tr­¬ng ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ ph¸p luËt cña nhµ n­íc Ph­¬ng ph¸p tæng hîp, kh¸i qu¸t. Ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra thu thËp sè liÖu. Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch, so s¸nh 5. KÕt cÊu cña ®Ò tµi: Gåm ba phÇn: PhÇn 1. Më ®Çu LÝ do chän ®Ò tµi. T×nh h×nh nghiªn cøu Môc ®Ých vµ nhiÖm vô cña ®Ò tµi KÕt cÊu cña ®Ò tµi PhÇn 2. Néi dung gåm hai ch­¬ng Ch­¬ng I. Quan ®iÓm cña §¶ng vµ nhµ n­íc vÒ thùc hiÖn “Quy chÕ d©n chñ c¬ së”. Ch­¬ng II. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn “Quy chÕ d©n chñ c¬ sá” ë x· D©n QuyÒn, (HuyÖn TriÖu S¬n, TØnh Thanh Ho¸) trong giai ®o¹n hiÖn nay. Thµnh tùu vµ h¹n chÕ. PhÇn 3. KÕt luËn Tµi liÖu tham kh¶o. Néi dung Ch­¬ng I. Quan ®iÓm cña §¶ng vµ nhµ n­íc vÒ thùc hiÖn “Quy chÕ d©n chñ c¬ së” 1. Quan ®iÓm cña §¶ng vµ nhµ n­íc ta vÒ thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ c¬ së 1.1. Quan ®iÓm cña §¶ng vµ nhµ n­íc ta vÒ thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ c¬ së KÓ tõ khi §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam thµnh lËp ®Õn nay §¶ng ta lu«n nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ b¶n chÊt d©n chñ xem d©n chñ lµ ®iÒu kiÖn sèng cßn thÓ hiÖn tÝnh ­u viÖt cña chÕ ®é XHCN. Nh÷ng yÕu tè d©n chñ, tinh thÇn d©n chñ “lÊy d©n lµm gèc ”, “coi d©n lµ träng ”, ®­îc §¶ng ta lu«n chó träng vµ ph¸t triÓn trong ®iÒu kiÖn míi. Th«ng qua c¸c kú §¹i héi §¶ng ta lu«n nhÊn m¹nh quan ®iÓm d©n chñ XHCN: §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VIII (1996) trùc tiÕp kh¼ng ®Þnh “x©y dùng nÒn d©n chñ XHCN lµ mét néi dung c¬ b¶n cña ®æi míi hÖ thèng chÝnh trÞ ë n­íc ta, ph¶i cã c¬ chÕ vµ c¸ch lµm cô thÓ ®Ó thùc hiÖn ph­¬ng ch©m: d©n biÕt, d©n bµn, d©n lµm, d©n kiÓm tra” ®èi víi c¸c chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch lín cña §¶ng vµ nhµ n­íc. Thùc hiÖn tèt c¬ chÕ lµm chñ cña nh©n d©n, lµm chñ th«ng qua ®¹i diÖn, lµm chñ trùc tiÕp vµ c¸c h×nh thøc tù qu¶n t¹i c¬ së. (4tr.43) §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX cña §¶ng (04/ 2001) ®­îc xem lµ §¹i héi cña trÝ tuÖ, d©n chñ, ®oµn kÕt vµ ®æi míi. T¹i §¹i héi nµy néi dung d©n chñ l¹i cµng ®­îc coi träng. D©n chñ ®· ®­îc coi lµ mét trong nh÷ng môc tiªu chiÕn l­îc quan träng cña con ®­êng ®i lªn XHCN ë n­íc ta, ®ã lµ “®éc lËp d©n téc g¾n liÒn víi CNXH d©n giµu n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh”. (5 tr.22) Nh­ vËy, néi dung d©n chñ vµ ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n lu«n lµ néi dung quan träng vµ nhÊt qu¸n trong toµn bé ®­êng lèi c¸ch m¹ng cña §¶ng ta.ViÖc thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ ë ba lo¹i h×nh c¬ së x·, ph­êng, thÞ trÊn hµnh chÝnh, sù nghiÖp. §©y lµ c¬ së ph¸p lý c¬ b¶n cña nhµ n­íc ban hµnh ®Ó mäi tæ chøc c¸ nh©n cã ®ñ ®iÒu kiÖn lµm chñ cña m×nh. Trªn c¬ së ®ã, ngµy 11/05/1998, ChÝnh phñ ra nghÞ dÞnh 24/N§/CP “vÒ viÖc thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ ë x·” vµ kÌm theo “ quy chÕ thùc hiÖn d©n chñ ë x·”. Ngµy 15/05/1998, Thñ t­íng ChÝnh phñ ®· ban hµnh chØ thÞ sè 22/CT – TTG vÒ viÖc “triÓn khai thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ” ë x·. Thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ c¬ së lµ vÊn ®Ò hÕt søc quan träng trong c«ng cuéc ®æi míi ë n­íc ta hiÖn nay. Qu¸n triÖt viÖc thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ c¬ së trong nh÷ng n¨m qua §¶ng uû, Uû ban nh©n d©n vµ c¸c ®oµn thÓ x· D©n QuyÒn ®· vËn dông s¸ng t¹o vµo ho¹t ®éng thùc tiÔn cña x·. §ång thêi chØ ®¹o c¸c xãm thùc hiÖn mét c¸ch tèt h¬n c¸c nhiÖm vô cña m×nh trong c¸ lÜnh vùc kinh tÕ – chÝnh trÞ – v¨n ho¸ - tinh thÇn. B¸o c¸o chÝnh trÞ t¹i ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø X cña §¶ng nªu râ “D©n chñ XHCN võa lµ môc tiªu, võa lµ ®éng lùc cña c«ng cuéc ®æi míi, x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc, thÓ hiÖn mèi quan hÖ g¾n bã gi÷a §¶ng, Nhµ n­íc vµ nh©n d©n, ®ång thêi lµ ng­êi tæ chøc vµ thùc hiÖn ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng. Mäi ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ ph¸p luËt cña Nhµ n­íc ®Òu ph¶n ¸nh lîi Ých cña ®¹i ®a sè nh©n d©n. Nh©n d©n kh«ng chØ cã quyÒn mµ cã tr¸ch nhiÖm tham gia thi hµnh vµ ho¹ch ®Þnh c¸c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ ph¸p luËt Nhµ n­íc. D©n chñ lµ b¶n chÊt cña chÕ ®é ta, hiÕn ph¸p n¨m 1946 ®· kh¼ng ®Þnh “N­íc ViÖt Nam lµ n­íc d©n chñ céng hoµ, tÊt c¶ quyÒn hµnh trong n­íc lµ cña nh©n d©n ViÖt Nam kh«ng ph©n biÖt nßi gièng, giµu nghÌo, g¸i trai, giai cÊp, t«n gi¸o”. §Ó thùc hiÖn tèt d©n chñ, t¹i §¹i héi X cña §¶ng ®· kh¼ng ®Þnh “Thùc hiÖn tèt quy chÕ d©n chñ c¬ së, ph¸t huy vai trß cña c¬ quan d©n chñ, cña mÆt trËn tæ quèc, cña c¸c tæ chøc chÝnh trÞ vµ cña nh©n d©n trong viÖc gi¸m s¸t c¸n bé c«ng chøc vµ c¬ quan c«ng quyÒn, ph¸t hiÖn, ®Êu tranh víi c¸c hµnh vi tham nhòng, l·ng phÝ”. Nh­ vËy, néi dung d©n chñ vµ ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n lu«n lµ néi dung quan träng vµ nhÊt qu¸n trong toµn bé ®­êng lèi c¸ch m¹ng cña §¶ng ta tõ tr­íc tíi nay vµ ®­îc ph¸t triÓn, n©ng cao thªm qua c¸c giai ®o¹n. Sau khi bé chÝnh trÞ vµ chÝnh phñ ban hµnh quy chÕ d©n chñ c¬ së, kh¾p c¸c ®Þa ph­¬ng trong c¶ n­íc nãi chung vµ ë x· D©n QuyÒn (HuyÖn TriÖu S¬n, TØnh Thanh Ho¸) nãi riªng ®· tiÕn hµnh tæ chøc thùc thi quy chÕ d©n chñ c¬ së. KÕt qu¶ ®¹t ®­îc trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· t¹o sù chuyÓn biÕn s©u réng trong nhËn thøc cña c¸n bé vµ nh©n d©n. 1.2. Néi dung cña viÖc thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ c¬ së (x·, ph­êng) C¨n cø vµo hiÕn ph¸p n­íc CHXHCN ViÖt Nam n¨m 1992 ®· ®­îc söa ®æi bæ sung theo nghÞ quyÕt sè 51/2001/QH10 ngµy 25/12/2001 cña quèc héi kho¸ X, k× häp thø 10; quy ®Þnh vÒ thùc hiÖn d©n chñ ë x· ph­êng, thÞ trÊn bao gåm cã 6 ch­¬ng. Ch­¬ng I. Nh÷ng quy ®Þnh chung Ph¹m vi ®iÒu chØnh. Nguyªn t¾c thùc hiÖn d©n chñ ë cÊp x·. Tr¸ch nhiÖm tæ chøc, thùc hiÖn d©n chñ ë cÊp x·. C¸c hµnh vi bÞ nghiªm cÊm. Ch­¬ng II. Nh÷ng néi dung c«ng khai ®Ó d©n biÕt. Nh÷ng néi dung c«ng khai. H×nh thøc c«ng khai. ViÖc c«ng khai b»ng h×nh thøc niªm yÕt. ViÖc c«ng khai trªn hÖ thèng truyÒn thanh vµ th«ng qua tr­ëng th«n, tæ tr­ëng tæ d©n phè ®Ó th«ng b¸o ®Õn nh©n d©n. Ch­¬ng III. Nh÷ng néi dung nh©n d©n bµn vµ quyÕt ®Þnh Môc 1. Néi dung h×nh thøc nh©n d©n bµn vµ quyÕt ®Þnh trùc tiÕp. Néi dung nh©n d©n bµn vµ quyÕt ®Þnh trùc tiÕp. H×nh thøc nh©n d©n bµn vµ quyÕt ®Þnh trùc tiÕp. Gi¸ trÞ thi hµnh ®èi víi nh÷ng viÖc nh©n d©n bµn vµ quyÕt ®inh trùc tiÕp. Môc 2. Néi dung, h×nh thøc nh©n d©n bµn, biÓu quyÕt ®Ó cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh. Nh÷ng néi dung nh©n d©n bµn biÓu quyÕt. H×nh thøc nh©n d©n bµn biÓu quyÕt. Gi¸ trÞ thi hµnh ®èi víi nh÷ng viÖc nh©n d©n bµn, biÓu quyÕt. ViÖc c«ng nhËn nh÷ng néi dung nh©n d©n bµn, biÓu quyÕt. Môc 3. Tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn nh÷ng néi dung nh©n d©n bµn vµ biÓu quyÕt. Tr¸ch nhiÖm cña Uû ban nh©n d©n cÊp x·, chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp x·. Tr¸ch nhiÖm cña tr­ëng th«n, tæ tr­ëng tæ d©n phè. Ch­¬ng IV. Nh÷ng néi dung nh©n d©n tham gia ý kiÕn tr­íc khi c¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh. Nh÷ng néi dung nh©n d©n tham gia ý kiÕn. H×nh thøc ®Ó nh©n d©n tham gia ý kiÕn. Tr¸ch nhiÖm cña chÝnh quyÒn cÊp x· vÒ tæ chøc thùc hiÖn néi dung nh©n d©n tham gia ý kiÕn. Tr¸ch nhiÖm cñac¬quan cã thÈm quyÒn cÊp trªn vÒ tæ chøc thùc hiÖn nh÷ng néi dung nh©n d©n cÊp x· tham gia ý kiÕn. Ch­¬ng V. Nh÷ng néi dung nh©n d©n gi¸m s¸t. Nh÷ng néi dung nh©n d©n gi¸m s¸t. H×nh thøc ®Ó thùc hiÖn viÖc gi¸m s¸t cña nh©n d©n. Tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n trong viÖc thùc hiÖn gi¸m s¸t cña nhÊn d©n. LÊy phiÕu tÝn nhiÖm. Ch­¬ng VI. §iÒu kho¶n thi hµnh. HiÖu lùc thi hµnh. H­íng dÉn thi hµnh. Kh¸i qu¸t vÒ d©n chñ vµ d©n chñ c¬ së D©n chñ lµ hiÖn t­îng lÞch sö g¾n liÒn víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña ®êi sèng con ng­êi. Tõ khi xuÊt hiÖn x· héi loµi ng­êi ®Õn nay ®· xuÊt hiÖn 4 h×nh thøc d©n chñ. D©n chñ trong thêi kú céng s¶n nguyªn thuû. Lóc nµy x· héi ch­a ph©n chia thµnh giai cÊp, ch­a cã kh¸i niÖm d©n chñ, nh­ng ®· tån t¹i h×nh thøc d©n chñ víi t­ c¸ch h×nh thøc sinh ho¹t céng ®ång. Mçi thµnh viªn ®­îc h­íng vµo tÝnh tæ chøc vµ trËt tù nh»m ®¹t môc tiªu chung. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt, dÉn ®Õn sù ra ®êi cña chÕ ®é t­ h÷u do ph©n chia giai cÊp. D©n chñ chñ n« h×nh thµnh, giai cÊp chñ n« n¾m hÕt mäi quyÒn lùc nhµ n­íc, c¸c quyÒn tù do, b×nh ®¼ng cña chñ n« vµ c¸c c«ng d©n tù do ®­îc ®¶m b¶o cßn giai cÊp n« lÖ kh«ng cã quyÒn g×, kÓ c¶ quyÒn ®­îc sèng, quyÒn lµm ng­êi. §Õn x· héi phong kiÕn ra ®êi, lµ b­íc tiÕn bé so víi chÕ ®é x· héi chiÕm h÷u n« lÖ, ng­êi n«ng n« ®· cã quyÒn ®­îc sèng, quyÒn ®­îc lµm ng­êi, nh­ng kh«ng cã quyÒn lùc vÒ chÝnh trÞ. TiÕp ®Õn do sù ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt, nÒn ®¹i c«ng nghiÖp x· héi t­ b¶n ra ®êi, xuÊt hiÖn nÒn d©n chñ t­ s¶n. Nhµ n­íc cña giai cÊp t­ s¶n ®­îc tæ chøc theo h×nh thøc chÝnh thÓ céng hoµ. §¸nh dÊu b­íc tiÕn bé to lín vÒ lÞch sö. Dï vËy, nÒn d©n chñ t­ s¶n bÞ h¹n chÕ bëi tÝnh giai cÊp cña nã, ®ã lµ nÒn d©n chñ cho ng­êi giµu, lµ c«ng cô ®Ó b¶o vÖ quyÒn lùc, lîi Ých cho giai cÊp t­ s¶n, cßn nh©n d©n lao ®éng cã d©n chñ nh­ng nh­ VI.Lªnin nãi “D©n chñ ®ã lµ h×nh thøc v× kh«ng cã c¬ së kinh tÕ ®Ó ®¶m b¶o, giai cÊp c«ng nh©n vÉn lµ ng­êi lµm thuª cho giai cÊp t­ s¶n”. TÊt c¶ nh÷ng nÒn d©n chñ kÓ trªn, kÓ c¶ d©n chñ t­ s¶n lµ nÒn d©n chñ cho thiÓu sè kh«ng ph¶i lµ nÒn d©n chñ cho toµn thÓ nh©n d©n lao ®éng. Nh©n lo¹i ®ang h­íng tíi mét nÒn d©n chñ míi, d©n chñ “gÊp triÖu triÖu lÇn d©n chñ t­ s¶n”. §ã lµ nÒn d©n chñ x· héi chñ nghÜa dùa trªn chÕ ®é c«ng h÷u vÒ t­ liÖu s¶n xuÊt ®¶m b¶o quyÒn lùc, lîi Ých cña nh©n d©n lao ®éng, lµ b­íc tiÕn bé míi trong lÞch sö nh©n lo¹i. Trong x· héi ®ã sù ph¸t triÓn tù do cña mçi ng­êi lµ ®iÒu kiÖn cho sù ph¸t triÓn tù do cña tÊt c¶ mäi ng­êi, con ng­êi kh«ng bÞ rµng buéc, cÊm ®o¸n mét c¸ch v« lý, kh«ng bÞ lµm thui chét kh¶ n¨ng vµ h¬n thÕ n÷a kh«ng bÞ lµm mai mét tµi n¨ng. §Æc ®iÓm næi bËt cña nÒn d©n chñ XHCN. §©y lµ nÒn d©n chñ thuéc vÒ ®¹i ®a sè cña ng­êi lao ®éng dùa trªn chÕ ®é c«ng h÷u vÒ t­ liÖu s¶n xuÊt. NÒn d©n chñ nµy dµnh ®­îc do kÕt qu¶ th¾ng lîi cñacuéc ®Êu tranh l©u dµi v× sù tiÕn bé cña nh©n d©n lao ®éng. VÒ chÝnh trÞ: sù l·nh ®¹o cña giai cÊp c«ng nh©n th«ng qua §¶ng céng s¶n ®èi víi toµn x· héi. Thùc hiÖn quyÒn lùc vµ lîi Ých cña toµn thÓ nh©n d©n lao ®éng. VÒ kinh tÕ: Thùc hiÖn c«ng h÷u vÒ t­ liÖu s¶n xuÊt, ®¸p øng sù ph¸t triÓn ngµy cµng cao cña lùc l­ìng s¶n xuÊt, dùa trªn c¬ së khoa häc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i nh»m tho¶ m·n nhu cÇu vËt chÊt, tinh thÇn cña toµn thÓ nh©n d©nlao ®éng. VÒ v¨n ho¸: lÊy hÖ t­ t­ëng M¸c – Lªnin lµm nÒn t¶ng t­ t­ëng ®èi víi mäi h×nh th¸i, ý thøc x· héi kh¸c. D©n chñ XHCN ®i ®«i víi kû c­¬ng, ph¸p luËt, quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm g¾n chÆt víi nhau. D©n chñ ®i ®«i víi c«ng b»ng, b×nh ®¼ng x· héi. 2.1. Quan niÖm vÒ d©n chñ Theo tõ ®iÓn B¸ch khoa – 1994 : d©n chñ ®­îc hiÓu lµ “t«n träng vµ thùc hiÖn quyÒn mäi ng­êi tham gia vµ bµn b¹c c«ng viÖc chung”. D©n chñ ®­îc hiÓu theo hai nghÜa: D©n chñ theo nghÜa réng: d©n chñ ®­îc hiÓu nh­ mét môc tiªu, ®éng lùc phÊn ®Êu cña d©n téc ViÖt Nam. “Thùc hiÖn môc tiªu d©n giµu n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng d©n chñ v¨n minh” D©n chñ theo nghÜa hÑp: d©n chñ cã thÓ hiÓu lµ mét h×nh thøc vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn kÌm theo ®Ó mäi ng­êi tham gia b×nh ®¼ng vµo c«ng viÖc chÝnh trÞ, kinh tÕ x· héi víi vai trß lµm chñ x· héi. H×nh thøc c¬ b¶n cña nÒn d©n chñ XHCN ë ViÖt Nam cã hai lo¹i: d©n chñ trùc tiÕp vµ d©n chñ gi¸n tiÕp (d©n chñ ®¹i diÖn). D©n chñ trùc tiÕp lµ h×nh thøc d©n chñ víi nh÷ng quy chÕ, thiÕt chÕ ®Ó nh©n d©n th¶o luËn, biÓu quyÕt tham gia trùc tiÕp quyÕt ®Þnh c«ng viÖc cña céng ®ång nhµ n­íc. §©y lµ h×nh thøc tham gia cña mäi c«ng d©n mét c¸ch b×nh ®¼ng (kh«ng ph©n biÖt giíi tÝnh, ®Þa vÞ x· héi, t«n gi¸o…) vµ trùc tiÕp vµo c¸c quyÕt ®Þnh trong c¸c lÜnh vùc kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸. Theo biÓu quyÕt ®a sè vÝ dô: - Héi nghÞ toµn d©n quyÕt ®inh tu bæ ®­êng x¸ nhµ v¨n ho¸ th«n. - TÊt c¶ c¸c c«ng d©n ®Òu tham gia bÇu cö tr­ëng th«n, tr­ëng Êp, tæ tr­ëng d©n phè. Nh÷ng h×nh thøc phæ biÕn nhÊt cña d©n chñ trùc tiÕp nµy lµ tr­ng cÇu ý d©n trong ph¹m vi c¶ n­íc, bÇu cö Quèc héi vµ Héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp, thùc hiÖn s¸ng kiÕn ph¸p luËt (nh©n d©n ®­îc tham gia x©y dùng, söa ®æi, bæ sung c¸c ®¹o luËt) D©n chñ gi¸n tiÕp (d©n chñ ®¹i diÖn) lµ h×nh thøc d©n chñ th«ng qua quy chÕ, thiÕt chÕ ®Ó nh©n d©n bÇu ra nh÷ng ng­êi ®¹i diÖn thay mÆt m×nh quyÕt ®Þnh c¸c c«ng viÖc chung cña céng ®ång, cña Nhµ n­íc. Nãi c¸ch kh¸c d©n chñ gi¸n tiÕp lµ h×nh thøc nh©n d©n thÓ hiÖn quyÒn lµm chñ cña m×nh th«ng qua ho¹t ®éng cña nh÷ng ng­êi ®¹i diÖn cña m×nh ë cÊp chÝnh quyÒn còng nh­ ë mÆt trËn Tæ quèc vµ c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n. VÝ dô: - Trong lÜnh vùc chÝnh trÞ, ®¹i biÓu Quèc héi lµ ng­êi ®¹i diÖn cho nh©n d©n (chia theo TØnh, Thµnh phè hay lÜnh vùc s¶n xuÊt, qu¶n lÝ) ®­îc sö uû th¸c cña nh©n d©n, thay mÆt nh©n d©n, tham gia x©y dùng c¸c ®¹o luËt ®Ó qu¶n lÝ x· héi. Quèc héi vµ Héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp lµ h×nh thøc chñ yÕu cña d©n chñ ®¹i diÖn. D©n chñ gi¸n tiÕp lµ thùc hiÖn hai quyÒn lµm chñ cña ng­êi d©n. Nh­ vËy d©n chñ gi¸n tiÕp vµ trùc tiÕp ®Òu lµ h×nh thøc cña chÕ ®é d©n chñ. ViÖc sö dông réng r·i c¸c h×nh thøc d©n chñ nh»m ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n t¹o ®iÒu kiÖn cho nh©n d©n tham gia ngµy cµng nhiÒu vµo c«ng viÖc cña nhµ n­íc. V× vËy cÇn ph¶i kÕt hîp sö dông tÊt c¶ hai h×nh thøc d©n chñ trùc tiÕp vµ d©n chñ gi¸n tiÕp ®Ó ph¸t huy tèi ®a hiÖu qu¶ cña nÒn d©n chñ XHCN ë ViÖt Nam. 2.2. D©n chñ c¬ së D©n chñ c¬ së (x·, ph­êng, thÞ trÊn) lµ n¬i trùc tiÕp thùc hiÖn ®­êng lèi cña §¶ng, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc, lµ ®Þa bµn nh©n d©n sinh sèng, lao ®éng s¶n xuÊt, lµ n¬i diÔn ra c¸c mèi quan hÖ gi÷a tÇng líp nh©n d©n víi §¶ng bé vµ chÝnh quyÒn c¬ së. Nh­ chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· cho r»ng “NÒn t¶ng cña c«ng t¸c lµ cÊp x·” vµ “CÊp x· lµ gÇn gòi d©n nhÊt, lµ nÒn t¶ng cña hµnh chÝnh. CÊp x· lµm ®­îc th× mäi viÖc ®Òu xong xu«i” (9 tr.317) Më réng XHCN nãi chung, më réng d©n chñ c¬ së nãi riªng. §©y lµ néi dung võa c¬ b¶n võa cÊp b¸ch nh»m gi÷ v÷ng vµ ph¸t huy b¶n chÊt d©n chñ cña nhµ n­íc. T¹o ra ®iÒu kiÖn c¬ b¶n nh»m ng¨n chÆn ®Èy lïi tÖ tham nhòng, l·ng phÝ, quan liªu vµ t×nh tr¹ng tho¸i ho¸. §ång thêi ®©y còng lµ gi¶i ph¸p c¬ b¶n b¶o vÖ trªn thùc tÕ quyÒn lùc ®Òu thuéc vÒ nh©n d©n. Chóng ta biÕt r»ng “Më réng d©n chñ c¬ së lµ c«ng viÖc cã tÝnh chÊt nÒn t¶ng ®Ó ph¸t triÓn XHCN”. Thùc hiÖn tèt quy chÕ d©n chñ c¬ së sÏ lµ b­íc ®ét ph¸ trong qu¸ tr×nh x©y dùng nÒn d©n chñ XHCN, thùc hiÖn tèt ph­¬ng ch©m “d©n biÕt, d©n bµn, d©n lµm, d©n kiÓm tra”. Ch­¬ng II. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn “Quy chÕ d©n chñ c¬ së” ë x· D©n QuyÒn (HuyÖn TriÖu S¬n – TØnh Thanh Ho¸) trong giai ®o¹n hiÖn nay. Thµnh tùu vµ h¹n chÕ. Thùc tr¹ng thùc hiÖn “Quy chÕ d©n chñ c¬ së” ë x· D©n QuyÒn HuyÖn TriÖu S¬n, TØnh Thanh Ho¸. KÕt qu¶ ®¹t ®­îc vµ nh÷ng mÆt cßn h¹n chÕ. 1.1. NhËn thøc cña l·nh ®¹o vµ nh©n d©n x· D©n QuyÒn vÒ vÊn ®Ò d©n chñ. Thùc hiÖn “Quy chÕ d©n chñ c¬ së” lµ vÊn ®Ò hÕt søc l¹c quan trong c«ng cuéc ®æi míi ë n­íc ta. Qu¸n triÖt viÖc thùc hiÖn “Quy chÕ d©n chñ c¬ së” trong nh÷ng n¨m qua §¶ng Uû, Uû ban nh©n d©n, MÆt trËn tæ quèc vµ c¸c ®oµn thÓ x· D©n QuyÒn ®· vËn dông mét c¸ch s¸ng t¹o vµo ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña x·, víi ph­¬ng ch©m “d©n biÕt, d©n bµn, d©n lµm, d©n kiÓm tra”. C¸c c¸n bé cña x· kh«ng ngõng qu¸n triÖt vµ chØ ®¹o c¸c xãm thùc hiÖn tèt c¸c kÕ ho¹ch, nhiÖm vô cña m×nh. Ph¸t huy d©n chñ c¬ së lµ nh»m phôc vô lîi Ých cña §¶ng vµ cña nh©n d©n, nh»m ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña nh©n d©n mét c¸ch tèt h¬n. hoµn thiÖn h¬n. NhËn thøc mét c¸ch s©u s¾c vÊn ®Ò d©n chñ. §¶ng bé x· D©n QuyÒn ®· kh«ng ngõng ph¸t huy d©n chñ. Tr­íc hÕt lµ tuyªn truyÒn ®­êng lèi, chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc nh»m gióp ng­êi d©n thÊy râ nh÷ng khã kh¨n, thuËn lîi vµ xu h­íng ph¸t triÓn, nhËn thøc gi¸c ngé vÒ quyÒn lùc vµ nghÜa vô cña m×nh. Tïng b­íc chñ ®éng trong c«ng viÖc, gãp c«ng søc cña mçi thµnh viªn trong x· héi vµ thùc hiÖn môc tiªu “D©n giµu, n­íc m¹nh, x· héi c«ng v¨n, d©n chñ, v¨n minh”. Tõ nhËn thøc ®ã l·nh ®¹o cña x· D©n QuyÒn ®· cè g¾ng x©y dùng hÖ thèng bé m¸y chÝnh quyÒn theo ®óng tinh thÇn: chÝnh quyÒn cña d©n, do d©n vµ v× d©n, ®· t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó nh©n d©n tham gia x©y dùng chÝnh quyÒn. V× vËy, trong nh÷ng n¨m qua, c¸c tæ chøc l·nh ®¹o ë x· ®· tõng b­íc chuyÓn biÕn theo h­íng tÝch cùc, theo h­íng më réng d©n chñ nh­ ®iÒu hµnh qu¶n lÝ x· héi b»ng ph¸p luËt, b»ng c¬ chÕ chÝnh s¸ch, qua viÖc ph©n cÊp qu¶n lý, qua quy chÕ tiÕp d©n, qua ®µo t¹o båi d­ìng c¸n bé. Tuy nhiªn vÉn cßn mét sè c¸n bé vµ nh©n d©n ch­a nhËn thøc s©u s¾c vÒ vÊn ®Ò d©n chñ, dÉn ®Õn t×nh tr¹ng bu«ng láng hoÆc lµm d©n chñ ho¸ h×nh thøc, hiÖu qu¶ thùc thi d©n chñ ë mét sè th«n ch­a cao. 1.2.§iÒu kiÖn m«i tr­êng, kinh tÕ x· héi T¹i ®Þa bµn c¬ së x·, ®iÒu kiÖn tù nhiªn, m«i tr­êng x· héi, phong tôc tËp qu¸n, tr×nh ®é kinh tÕ, tr×nh ®é d©n trÝ cßn t­¬ng ®èi thÊp, lµ mét x· thuÇn n«ng víi diÖn tÝch 961,93ha, d©n sè 10544000 ng­êi còng ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn qu¸ tr×nh thùc thi quy chÕ d©n chñ. §Þa bµn cña x· chñ yÕu lµ ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng nghiÖp (chiÕm 90%), vÉn cßn ¶nh h­ëng nÆng nÒ cña mét sè phong tôc tËp qu¸n cña chÕ ®é tr­íc ®Ó l¹i nh­: ph¶i cã con trai ®Ó nèi dâi t«ng ®­êng, viÖc häc hµnh cña con g¸i Ýt ®­îc quan t©m, tr×nh ®é d©n trÝ ch­a cao, sù nhËn thøc cña ng­êi d©n vÒ d©n chñ cßn nhiÒu h¹n chÕ, møc sèng cña ng­êi d©n ®ang cßn thÊp… Ng­êi d©n x· D©n QuyÒn vèn xuÊt th©n tõ nÒn kinh tÕ n«ng nghiÖp lµ chñ yÕu. V× vËy, hä cã ®øc tÝnh chÞu th­¬ng, chÞu khã, hiÒn lµnh chÊt ph¸c, lu«n tin vµo sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. ChØ thÞ 30/CT-TW ngµy 18/02/1998 cña Bé chÝnh trÞ nªu râ quan ®iÓm thùc hiÖn d©n chñ ph¶i g¾n liÒn víi ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi – nÒn kinh tÕ v÷ng ch¾c lµ ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn d©n chñ cã chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶. Trong qu¸ tr×nh ®æi míi ®­êng lèi ®óng ®¾n cña §¶ng vÒ ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, n«ng th«n ®· kh¬i dËy nguån lùc to lín cña giai cÊp n«ng d©n, mäi ng­êi ph¸t huy tÝnh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o trong s¶n xuÊt kinh doanh, lµm giµu chÝnh ®¸ng. D©n chñ ho¸ ®êi sèng kinh tÕ - x· héi, cã ý nghÜa quan träng, lµm nÒn t¶ng ®èi víi viÖc thùc thi quy chÕ d©n chñ ë c¸c lÜnh vùc kh¸c. VÊn ®Ò nµy ë x· D©n QuyÒn ®· qu¸n triÖt thùc hiÖn vµ t¹o ra søc bËt míi trong c¸c lÜnh vùc: kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸ t­ t­ëng. Tõ ®ã ®¹i bé phËn ®êi sèng cña nh©n d©n ®­îc c¶i thiÖn vµ ngµy cµng n©ng cao. Thµnh tùu ®¹t ®­îc vµ nh÷ng mÆt cßn h¹n chÕ 2.1. Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc Qu¸n triÖt c¸c quan ®iÓm, chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. Trong nh÷ng n¨m qua §¶ng bé x· D©n QuyÒn ®· thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ c¬ së, vËn dông mét c¸ch s¸ng t¹o. §Ó triÓn khai thùc hiÖn tèt chØ thÞ 30/CT-TW vµ chÝnh phñ ban hµnh quy chÕ d©n chñ c¬ së, c¸c nghÞ ®Þnh 29- CP, 71- CP, 07 cña chÝnh phñ. Uû ban nh©n d©n x· d©n quyÒn quyÕt ®Þnh thµnh lËp ban chØ ®¹o thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ c¬ së do ®ång chÝ chñ tÞch Lª Träng ChÊt lµm tr­ëng ban chØ ®¹o, cïng víi viÖc triÓn khai c¸c héi nghÞ tËp huÊn, c¸c tµi liÖu vÇ quy chÕ d©n chñ ®­îc sao göi ®Õn tÊt c¶ c¸c xãm víi ph­¬ng ch©m “d©n biÕt, d©n bµn, d©n lµm, d©n kiÓm tra” ®­îc niªm yÕt c«ng khai qua c¸c ph­¬ng tiÖn nh­: ®µi ph¸t thanh cña x· tõ ®ã nhanh chãng ®i vµo cuéc sèng. Th«ng qua viÖc thùc hiÖn d©n chñ c¬ së ®· gãp phÇn t¹o ®­îc sù chuyÓn biÕn râ nÐt trªn tÊt c¶ c¸c mÆt kinh tÕ – x· héi, chÝnh trÞ, v¨n ho¸ - tinh thÇn, ®êi sèng nh©n d©n kh«ng ngõng ®­îc n©ng lªn mäi mÆt, c«ng t¸c x©y dùng §¶ng, chÝnh quyÒn, mÆt trËn vµ c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n ®­îc ch¨m lo cñng cè. Tõng b­íc ®æi míi ph­¬ng thøc ho¹t ®éng nh»m n©ng cao chÊt l­îngvµ ®¹t hiÖu qu¶. Trong lÜnh vùc kinh tÕ D©n chñ ho¸ trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ, mäi ng­êi ®Òu cã quyÒn tù do, b×nh ®¼ng vÒ kinh tÕ, t¹o m«i tr­êng thuËn lîi ®Ó mäi ng­êi ph¸t huy tinh chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh. VÊn ®Ò nµy x· D©n QuyÒn ®Æc biÖt quan t©m. BiÓu hiÖn lµ hiÖn nay toµn x· ®· cã nhiÒu h×nh thøc ph¸t triÓn kinh tÕ ®a d¹ng, nhiÒu thµnh phÇn. Ngoµi ra ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng nghiÖp cßn xuÊt hiÖn nhiÒu h×nh thøc ph¸t triÓn kinh tÕ kh¸c nh­: kinh tÕ trang tr¹i (trong x· ®· cã mét trang tr¹i ch¨n nu«i lîn, ®Õn nay ®· tån t¹i ®­îc 5 n¨m, víi quy m« t­¬ng ®èi lín, mçi n¨m cho doang thu gÇn 1 tØ ®ång, ®ång thêi trang tr¹i còng cung cÊp gièng cho bµ con trong x·). Bªn c¹nh ®ã thùc hiÖn nghÞ quyÕt 10/TW cña bé chÝnh trÞ (1988), ruéng ®Êt ®­îc giao kho¸n ®Õn tõng hé n«ng d©n, hä ®­îc quyÒn tù chñ trªn thöa ruéng cña m×nh, v× vËy hä cã ®iÒu kiÖn ®Ó t¨ng n¨ng suÊt c©y trång. Trong nh÷ng n¨m qua kÕt qu¶ thùc hiÖn tèt nghÞ quyÕt ®¹i héi §¶ng bé kho¸ 2005 – 2010 ®· ®­a ®Õn nhiÒu tiÕn bé. NÕu nh­ n¨m 2005 tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ cña toµn x· chØ ®¹t 2,3% th× ®Õn n¨m 2007 tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ ®¹t 3%/n¨m, ®µm gia sóc gia cÇm ph¸t triÓn chuyÓn tõ ch¨n nu«i lÎ tÎ sang h­íng c«ng nghiÖp ho¸ v× vËy tØ lÖ ®µn tr©u bß ®¹t 500 con, ®µn lîn 2800 con, ®µn gia cÇm trªn 9000 con. §ã lµ b­íc chuyÓn biÕn rÊt kh¶ quan. Toµn x· cã diÖn tÝch 961,93ha víi d©n sè lµ 10544000 ng­êi víi nguån nh©n lùc trÎ dåi dµo. Mçi n¨m x· còng giíi thiÖu vµ t¹o viÖc lµm t¹i chç cho h¬n 1000 c«ng nh©n, trong x· cã c¬ së s¶n xuÊt g¹ch ngãi thu hót lao ®éng nhµn rçi trong d©n cøau mçi vô mïa. Hµng n¨m tØ lÖ xuÊt khÈu lao ®éng sang c¸c n­íc (Nga, Malaixia, NhËt B¶n…) ®¹t tØ lÖ cao hiÖn nay ®· cã trªn 300 lao ®éng lµm viÖc t¹i n­íc ngoµi. Trong lÜnh vùc s¶n xuÊt n«ng nghiÖp tËp trung chuyÓn ®æi c¬ cÊu s¶n xuÊt c©y trång mïa vô ®· tæ chøc triÓn kh¸i hÕt c¸c mÆt b»ng, trång xen canh, gèi vô, tõng b­íc ®­a s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vô §«ng thµnh s¶n xuÊt vô chÝnh, ®­a hÖ sè lÇn trång tõ 2,5 lÇn n¨m 2001 lªn 3 lÇn n¨m 2007. Thùc hiÖn chuyÓn ®æi c¬ cÊu gièng, c©y trång ®Ó t¹o ra n¨ng suÊt cao, tæ chøc hç trî gi¸ cho n«ng d©n vay ph©n bãn, sau mïa vô míi ph¶i tr¶, vËn ®éng n«ng d©n ®­a gièng míi cã n¨ng suÊt cao nh­ ng« lai, lóa lai, c©y ®Ëu xanh vµo s¶n xuÊt. HiÖn nay chÝnh s¸ch “dån thöa” ®Êt n«ng nghiÖp ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thùc hiÖn c¬giíi ho¸ n«ng nghiÖp còng ®­îc chó träng t¹o b­íc chuyÓn biÕn míi trong s¶n xuÊt. MÆt kh¸c, c¸c ho¹t ®éng dÞch vô, phôc vô s¶n xuÊt trong x· còng kh¸ tèt, hÖ thèng kªnh m­¬ng giao th«ng cÇu cèng néi ®ång phôc vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®­îc chó träng ®Çu t­. Trong x· ®· cã tr¹m b¬m, ®Ó kÞp thêi cung cÊp n­íc khi h¹n h¸n vµ chèng ngËp óng trªn ®ång ruéng mçi khi bÞ lò lôt. T¹o cho n«ng d©n tËp trung s¶n xuÊt, n©ng cao gi¸ trÞ s¶n xuÊt. Bªn c¹nh ®ã kÕt cÊu c«ng t×nh phóc lîi phôc vô cho viÖc ®i l¹i, s¶n xuÊt còng ®­îc x· ®Æc biÖt quan t©m. HiÖn nay trªn trôc ®­êng chÝnh toµn x· ®· thùc hiÖn bª t«ng ho¸, tr­êng häc ®­îc kiªn cè ho¸, ë x· ®· cã tr¹m thu ph¸t thanh, b­u ®iÖn v¨n ho¸ x·,…Nhê thùc hiÖn tèt quy chÕ d©n chñ 10/10 xãm thùc hiÖn tèt h­¬ng ­íc n«ng th«n vµ tæ chøc hoµ gi¶i. Mäi vÊn ®Ò m©u thuÉn ®Òu ®­îc gi¶i quyÕt døt ®iÓm t¹i c¬ së. Tõ n¨m 2005 ®Õn nay §¶ng bé x· D©n QuyÒn lu«n ®­îc c«ng nhËn §¶ng bé trong s¹ch v÷ng m¹nh. TÝnh ®a d¹ng vµ phong phó cña tæ chøc kinh tÕ, cña c¬ cÊu x· héi kÝch thÝch mäi c«ng d©n còng nh­ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu b×nh ®¼ng tr­íc ph¸p luËt, ®¶m b¶o cho quyÒn vµ lîi Ých cña mçi c¸ nh©n. v× thÕ tæng thu nhËp cña toµn x· n¨m2005 ®¹t trªn 18 tû ®ång, b×nh qu©n thu nhËp ®¹t trªn 3 triÖu ®ång/ng­êi/n¨m. HiÖn nay trong nh÷ng th¸ng ®Çu n¨m 2008 do thêi tiÕt bÊt th­êng, trong ®ît rÐt ®Ëm ®· lµm diÖn tÝch lóa gieo trång cña toµn x· chÕt tíi 40%, bªn c¹nh ®ã dÞch lîn tai xanh ë ®µn lîn bïng ph¸t ®· lµm cho tæng sè ®µn lîn cña x· bÞ bÖnh tíi 3 triÖu con, g©y thÊt thu rÊt lín ®èi víi nh©n d©n. Tr­íc t×nh h×nh ®ã, Uû ban nh©n d©n x· ®· kÞp thêi häp vµ ®­a ra biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶. VÒ diÖn tÝch lóa bÞ mÊt, x· cã chñ tr­¬ng cho n«ng d©n vay gièng lóa ng¾n ngµy ®Ó bæ sung, ®ång thêi hç trî vèn, ph©n bãn cho n«ng d©n. Cßn vÒ ®µn lîn th× thùc hiÖn chñ tr­¬ng cña nhµ n­íc, x· ®· thùc hiÖn chÝnh s¸ch hç trî cho n«ng d©n cø 25000 ®ång/kg lîn. §ã còng lµ gi¶i ph¸p quan träng ®Ó t¹o niÒm tin cho nh©n d©n ®èi víi §¶ng, ®ång thêi cñng cè hÖ thèng chÝnh quyÒn c¬ së v÷ng m¹nh. Trong lÜnh vùc chÝnh trÞ Trong qu¸ tr×nh ®æi míi, ®ång thêi víi viÖc thùc hiÖn d©n chñ vÒ kinh tÕ th× chÝnh quyÒn x· còng hÕt søc quan t©m ®Õn d©n chñ vÒ chÝnh trÞ, tÝch cùc tham gia ho¹t ®éng vÒ chÝnh trÞ, chÝnh quyÒn x· chØ ®¹o b»ng nhiÒu kªnh th«ng tin, mçi buæi s¸ng ph¸t thanh viªn b¸o c¸o c¸c vÊn ®Ò. Quy chÕ d©n chñ ®­îc ph¸t huy trong sinh ho¹t §¶ng nhÊt lµ trong gãp ý kiÕn cho c¸n bé, ®¶ng viªn trong c«ng t¸c phª b×nh, tù phª b×nh. V× vËy, hiÖn nay, tæng §¶ng viªn trong x· lµ 374, trong ®ã §¶ng viªn dù bÞ lµ 10 ng­êi, n¨m 2007 kÕt n¹p 13 §¶ng viªn míi. Toµn x· cã 13 chi bé, trong ®ã cã 3 chi bé nhµ tr­êng, 10 chi bé c¸c xãm. D©n chñ trong lÜnh vùc chÝnh trÞ lµ ®¶m b¶o cho ng­êi nh©n d©n ®­îc tham gia ®ãng gãp ý kiÕn, kiÕn nghÞ, th¶o luËn mét c¸ch b×nh ®¼ng vµo c¸c vÊn ®Ò thuéc chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch ®­êng lèi cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, quyÒn ®­îc tham gia bÇu cö, øng cö, hÇu hÕt nh÷ng ý kiÕn nguyÖn väng cña ng­êi d©n, cö tri ®Òu ®­îc ph¶n ¸nh vµ ®¸p øng ®Çy ®ñ, tõ ®ã t×nh h×nh néi bé nh©n d©n æn ®Þnh, kh«ng cã bøc xóc, næi cém x¶y ra. Theo th­êng lÖ cø 5 n¨m mét lÇn tæ chøc bÇu cö Héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp, ng­êi d©n trùc tiÕp bÇu cö cã quyÒn lùa chän nh÷ng ng­êi ®ñ ®øc ®ñ tµi vµo chÝnh quyÒn x·. C¸c xãm thùc hiÖn triÓn khai c¸c kÕ ho¹ch cña x· ®­a ra ®Òu th«ng qua d©n. Trog cuéc bÇu cö Quèc héi x· còng chØ ®¹o tèt c«ng t¸c bÇu cö hîp ph¸p bá phiÕu kÝn. C«ng t¸c kiÓm tra ho¹t ®éng cña c¸n bé c¬ së ngµy cµng ®­îc n©ng cao, nhiÒu xãm chñ ®éng x©y dùng ch­¬ng tr×nh kÕ ho¹ch c«ng t¸c tiÕp d©n cã tiÕn bé. Trong lÜnh vùc v¨n ho¸ tinh thÇn. Trong thêi gian võa qua x· D©n QuyÒn ®· ®¹t ®­îc nh÷ng tiÕn bé trong c«ng t¸c gi¸o dôc, y tÕ, v¨n ho¸ v¨n nghÖ, th«ng tin, c«ng t¸c xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ®¹t kÕt qu¶ kh¸. - VÒ gi¸o dôc: ®¹t nhiÒu tiÕn bé mçi cÊp häc ®Òu cã nhµ ngãi t­¬ng ®èi khang trang, thiÕt bÞ phôc vô d¹y vµ häc kh¸ ®Çy ®ñ, cã 3 cÊp häc. N¨m 2007, tØ lÖ häc sinh tèt nghiÖp TiÓu häc ®¹t 100%, Trung häc c¬ së ®¹t 98%, Trung häc phæ th«ng ®¹t 57%, ®· phæ cËp gi¸o dôc Trung häc c¬ së. Toµn x· cã 150 sinh viªn §¹i häc ch­a kÓ Cao ®¼ng vµ Trung cÊp chuyªn nghiÖp. - VÒ y tÕ: x· ®· x©y dùng ®­îc tr¹m y tÕ riªng, ®¶m b¶o c«ng t¸c kh¸m ch÷a bÖnh ®iÒu trÞ cho nh©n d©n, ®¶m b¶o chuyÓn tuyÕn kÞp thêi kh«ng ®Ó t×nh tr¹ng sai sãt x¶y ra. C¬ së vËt chÊt t­¬ng ®èi ®¶m b¶o, ®éi ngò y tÕ x· kh«ng ngõng ®­îc n©ng cao: cã 1 d­îc sÜ, 4 y sÜ, c¸c ch­¬ng tr×nh quèc gia vÒ phßng chèng sèt rÐt, tiªm chñng më réng ®­îc th­êng xuyªn, ®Èy lïi c¸c dÞch bÖnh, t×nh tr¹ng trÎ em suy dinh d­ìng kh«ng cßn. - C«ng t¸c d©n sè: kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh, v¨n ho¸ v¨n nghÖ, th«ng tin thÓ dôc thÓ thao lu«n b¸m s¸t t¹o kh«ng khÝ thi ®ua phÊn khëi trong nh©n d©n tham gia ®Çy ®ñ c¸c phong trµo ®ã do HuyÖn tæ chøc. Ho¹t ®éng tuyªn truyÒn ®­îc cñng cè, ngoµi hÖ thèng truyÒn thanh cña x· ®Õn nay 10 xãm ®· mua s¾m trang thiÕt bÞ t¨ng ©m t¨ng loa, phôc vô tèt h¬n c«ng t¸c chØ ®¹o nh©n d©n. - C«ng t¸c triÓn khai phong trµo thanh niªn lËp nghiÖp, gi¶i quyÕt viÖc lµm n©ng cao thu nhËp còng ®­îc chó träng. Thùc hiÖn chÝnh s¸ch xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ®· t¹o ra sù æn ®Þnh vÒ ®êi sèng. - C«ng t¸c d©n sè kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh ®­îc chó träng ®em l¹i hiÖu qu¶ cao, gi¶m tØ lÖ sinh con thø 3 (20%). D©n chñ trong lÜnh vùc v¨n ho¸ cßn ®­îc thÓ hiÖn ë viÖc gi¶i phãng con ng­êi khái nh÷ng thiªn kiÕn l¹c hËu, lo¹i bá mäi sù ¸p bøc vÒ tinh thÇn vµ ®­a v¨n ho¸ ®Õn víi mäi ng­êi. ChÝnh quyÒn x· còng kÞp thêi ®­a ra chñ tr­¬ng x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸, xãm v¨n ho¸, lµng v¨n ho¸ vµ x· v¨n ho¸. §ång thêi cã nh÷ng chÝnh s¸ch khen th­ëng râ rµng ®Ó ®éng viªn mäi ng­êi cïng tham gia. HiÖn nay gia ®×nh v¨n ho¸ chiÕm 24% tæng sè hé. Nh÷ng h¹n chÕ Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ c¬ së ë x· D©n QuyÒn (HuyÖn TriÖu S¬n, TØnh Thanh Ho¸) vÉn cßn nhiÒu bÊt cËp. VÒ nhËn thøc: Trong nh÷ng n¨m qua thµnh tùu mµ §¶ng bé x· D©n QuyÒn ®¹t ®­îc lµ rÊt lín. Tuy nhiªn, vÉn cßn mét bé phËn c¸n bé nhËn thøc ch­a ®óng ®¾n hoÆc s¬ sµi vÒ d©n chñ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng bu«ng láng hoÆc d©n chñ h×nh thøc. PhÝa quÇn chóng nh©n d©n, cã ng­êi chØ hiÓu theo kiÓu thãi quen d©n chñ lµ ®ßi quyÒn lîi cho c¸ nh©n nh­ng l¹i kh«ng nghiªm chØnh chÊp hµnh theo nh÷ng quy ®Þnh. VÒ ho¹t ®éng thùc tiÔn: MÆt trËn tæ quèc vµ ®oµn thÓ nh©n d©n ë x· D©n QuyÒn ch­a thùc sù chñ ®éng trong c«ng t¸c nµy, c«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc vÒ d©n chñ vµ thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ trong c¬ së §¶ng vµ trong nh©n d©n ch­a th­êng xuyªn liªn tôc. H¬n n÷a trong x· c«ng t¸c tiÕp d©n cßn thiÕu d©n chñ, c¸c cÊp uû §¶ng ë x· thùc hiÖn quy chÕ ®Ó nh©n d©n tham gia, x©y dùng chØnh ®èn §¶ng, kiÓm tra c¸n bé c¸c cÊp ch­a th­êng xuyªn, cã n¬i cßn h×nh thøc, thiÕu d©n chñ thùc sù, c«ng t¸c phª b×nh vµ tù phª b×nh trong chi bé xãm ch­a thùc sù ph¸t huy, ®«i khi cßn lµm viÖc trªn tinh thÇn c¶ nÓ hoÆc v× c¸ nh©n hoÆc sî bÞ trï dËp. VÉn cßn mét bé phËn ch­a chÊp hµnh tèt d©n chñ. Trªn ®Þa bµn x·: t×nh tr¹ng uèng r­îu, ®¸nh b¹c, gia tr­ëng vÉn cßn x¶y ra. Mét sè c«ng d©n vÉn ch­a cã thãi quen sèng vµ lµm viÖc theo HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt, c¸ nh©n vµ céng ®ång, quyÒn vµ nghÜa vô…ch­a ®­îc gi¶i quyÕt tho¶ ®¸ng. Ch­a thùc sù g¾n viÖc HÖ thèng c¬ së vËt chÊt cña x· t­¬ng ®èi ®¶m b¶o nh­ng ®ang cßn thiÕu m¸y vi tÝnh còng nh­ m¸y in cña x· hÇu nh­ kh«ng cã. Cßn t×nh tr¹ng c¸n bé quan liªu, xa d©n, ch­a quan t©m gi¶i quyÕt kÞp thêi nh÷ng nguyÖn väng, kiÕn nghÞ chÝnh ®¸ng cñad©n, c«ng t¸c ®µo t¹o båi d­ìng kÕt n¹p §¶ng viªn míi nhÊt lµ nh÷ng ng­êi lao ®éng giái vµ quÇn chóng ­u tó trong d©n c­ cßn lóng tóng vµ bÊt cËp. Nguyªn nh©n cña nh÷ng thµnh tùu vµ dÉn ®Õn h¹n chÕ cña qu¸ tr×nh thùc hiÖn “Quy chÕ d©n chñ c¬ së” ë x· D©n QuyÒn. Nguyªn nh©n cña thµnh tùu §Ó ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu ë trªn lµ kÕt qu¶ tæng hîp cña nhiÒu nh©n tè kh¸c nhau c¶ chñ quan lÉn kh¸ch quan. Tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ kh¸ lµ kÕt qu¶ cña sù nç lùc phÊn ®Êu cña cÊp l·nh ®¹o, vµ quÇn chóng nh©n d©n ë ®Þa bµn x·. §¶ng bé vµ nh©n d©n nhËn thøc s©u s¾c quan ®iÓm cña §¶ng vµ nhµ n­íc, vËn dông vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña ®Þa ph­¬ng. §iÒu ®Æc biÖt quan träng ®Ó ®­a ®Õn nh÷ng thµnh tùu cña qu¸ tr×nh thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ c¬ së ë x·. §ã lµ sù l·nh ®¹o chØ ®¹o tËp trung cña c¸c cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn cã sù kÕt hîp chÆt chÏ ®ång bé chÝnh quyÒn, mÆt trËn vµ c¸c ®oµn thÓ quÇn chóng. ViÖc chØ ®¹o tæ chöc triÓn khai thùc hiÖn phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña tõng ®¬n vÞ th«n xãm. ViÖc vËn dông tèt c¬ chÕ chÝnh s¸ch thÞ tr­êng, chÝnh s¸ch kho¸n hé trong n«ng nghiÖp… Tõ d©n chñ trªn lÜnh vùc kinh tÕ ng­êi d©n phÊn khëi tin t­ëng h¬n vµo sù l·nh ®¹o cña §¶ng, kh«ng ngõng ph¸t huy tÝnh tù chñ trong s¶n xuÊt kinh tÕ. Kh«ng nh÷ng vËy trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ, §¶ng bé x· còng nhËn thøc vµ hiÓu ®­îc quyÒn lùc thuéc vÒ nh©n d©n. Ch¼ng h¹n nh­ nh÷ng vÊn ®Ò quan träng ®Òu tæ chøc häp xãm ®Ó nh©n d©n bµn b¹c, tham gia cho ý kiÕn vµ quyÕt ®Þnh trùc tiÕp nh­ ®Çu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng (®iÖn - ®­êng – tr­êng – tr¹m), c¸c lo¹i quü khuyÕn häc. Nh÷ng vÊn ®Ò nh©n d©n bµn, tham gia ý kiÕn tr­íc khi Héi ®ång nh©n d©n vµ Uû ban nh©n d©n quyÕt ®Þnh. Ch¼ng h¹n khi cã chñ tr­¬ng, Uû ban nh©n d©n ®­a ra c¸c dù th¶o v¨n b¶n ®· tæ chøc häp, ®Ó d©n thamgia ®ãng gãp ý kiÕn vµ sau khi l·nh ®¹o x· ®­a quyÕt ®Þnh thi nh©n d©n h¨ng h¸i vui vÎ thùc hiÖn. Tõ sù ph¸t huy d©n chñ nh­ vËy nªn c¸c chñ tr­¬ng, c¸c quyÕt ®Þnh ®­a ra ®Òu hîp lßng d©n, ®­îc d©n ®ång t×nh ñng hé vµ sím ®i vµo cuéc sèng. QuÇn chóng nh©n d©n trong x· tÝch cùc ®oµn kÕt h­ëng øng c¸c chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. Mçi khi thùc hiÖn chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, §¶ng bé x· ®· thùc hiÖn ph­¬ng ch©m “d©n biÕt, d©n bµn, d©n lµm, d©n kiÓm tra” vµ triÓn khai tíi tõng ®¬n vÞ xãm. Tõ ®ã qu¸ tr×nh thùc thi d©n chñ ®­îc triÓn khai s©u réng. ViÖc x©y dùng vµ thùc hiªn quy chÕ d©n chñ c¬ së ®­îc Uû ban nh©n d©n x· tÝch cùc ®¶y m¹nh, gãp ph©ng n©ng cao nhËn thøc cña c¸n bé §¶ng viªn vµ nh©n d©n vÒ d©n chñ. Tõ ®ã ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n, huy ®éng ®­îc søc m¹nh cña nh©n d©n trong qu¸ tr×nh t¨ng tr­ëng kinh tÕ. Khi kinh tÕ æn ®Þnh th× nh©n d©n tÝch cùc tham gia x©y dùng trªn c¸c lÜnh vùc kh¸c: chÝnh trÞ, v¨n ho¸ tinh thÇn. Nguyªn nh©n dÉn ®Õn nh÷ng h¹n chÕ XuÊt ph¸t tõ ®iÒu kiÖn cña mét x· thuÇn n«ng tr×nh ®é d©n trÝ nh×n chung cßn thÊp, møc sèng thÊp lµ nguyªn nh©n lµm cho qua tr×nh thùc thi quy chÕ d©n chñ ë x· cßn gÆp khã kh¨n. C¸c cÊp, c¸c nghµnh, c¸c ®oµn thÓ tõ x· ®Õn xãm cã lóc cã n¬i ch­a thùc sù coi träng viÖc triÓn khai thùc hiÖn “quy chÕ d©n chñ c¬ së”. TØ lÖ d©n tham gia häp, ®ãng gãp ý kiÕn cßn thÊp. ChÝnh quyÒn x· ch­a ®æi míi biÖn ph¸p, h×nh thøc tuyªn truyÒn ch­a thùc sù hÊp dÉn, cßn rêi r¹c ®¬n ®iÖu lÎ tÎ nªn ch­a ®¹t hiÖu qu¶ cao. PhÈm chÊt vµ n¨ng lùc cña mét sè c¸n bé x· vµ xãm thùc sù cßn nhiÒu bÊt cËp, kh«ng th­êng xuyªn häc tËp chñ nghÜa M¸c – Lªnin, ®­êng lèi chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña nhµ n­íc, kh«ng chó ý ®Õn lËp tr­êng quan ®iÓm… nªn sa ®o¹ víi lèi sèng thiÕu b¶n lÜnh chÝnh trÞ. T×nh tr¹ng ®ã vi ph¹m ®Õn quyÒn lµm chñ cña quÇn chóng, vi ph¹m ph¸p luËt. C¬ së h¹ tÇng tuy cã b­íc tiÕn bé nh­ng vÉn cßn yÕu kÐm. C¶ x· sè m¸y vi tÝnh cã rÊt Ýt, h¹n chÕ trong viÖc ®iÒu hµnh cña ®Þa ph­¬ng, cßn mét sè mÆt ch­a nh¹y bÐn kÞp thêi. ChÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé c¬ së ch­a hîp lÝ, ch­a ®ñ khuyÕn khÝch vµ thu hót ®­îc c¸n bé trÎ, cã tr×nh ®é n¨ng lùc vÒ c«ng t¸c ë c¬ së. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m kh«ng ngõng thùc hiÖn tèt “Quy chÕ d©n chñ c¬ së” ë x· D©n QuyÒn. Kh«ng ngõng n©ng cao vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng. Vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam ®· ®­îc cô thÓ ho¸ trong b¶n hiÕn ph¸p 1992 t¹i ®iÒu 4 “§¶ng Céng S¶n ViÖt Nam lµ ®éi tiªn phong cña giai cÊp c«ng nh©n, nh©n d©n lao ®éng vµ cña c¶ d©n téc theo chñ nghÜa M¸c – Lªnin vµ t­ t­ëng Hå ChÝ Minh lµ lùc l­îng l·nh ®¹o nhµ n­íc vµ x· héi”. Vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam lµ mét tÊt yÕu lÞch sö do: §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam lµ lùc l­îng chÝnh trÞ x· héi tiªn tiÕn nhÊt ®­îc vò trang b»ng nh÷ng quan ®iÓm häc thuyÕt cña chñ nghÜa M¸c – Lªnin vµ t­ t­ëng Hå ChÝ Minh. Víi nh÷ng trÝ thøc khoa häc nµy §¶ng Céng S¶nViÖt Nam cã thÓ v¹ch ra chiÕn l­îc, chÝnh s¸ch ph¸t triÓn x· héi phï hîp víi quy luËt, cã søc thuyÕt phôc ®éng viªn lín ®ång thêi cã kh¶ n¨ng biÕn c¸c chÝnh s¸ch chñ tr­¬ng chiÕn l­îc cña m×nh thµnh hiÖn thùc. Sù l·nh ®¹o cña §¶ng ®­îc thÓ hiÖn ë nh÷ng mÆt: §¶ng ho¹ch ®Þnh ra chiÕn l­îc, môc tiªu, ph­¬ng h­íng, chñ tr­¬ng, ®­êng lèi chÝnh s¸ch ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi, lµm c¬ së cho ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc trong hÖ thèng chÝnh trÞ. Båi d­ìng c¸n bé cã phÈm chÊt ®¹o ®øc vµ n¨ng lùc ®Ó giíi thiÖu vµo c¸c c­¬ng vÞ quan träng cña nhµ n­íc, tæ chøc kinh tÕ x· héi. §¶ng l·nh ®¹o Nhµ n­íc b»ng ph­¬ng ph¸p thuyÕt phôc, gi¸o dôc, th«ng qua ®ã §¶ng t¹o cho c¸n bé c«ng chøc nhËn thøc ®óng ®¾n vµ thùc hiÖn ®µy ®ñ ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ ph¸p luËt cña Nhµ n­íc. §¶ng kh«ng ngõng c«ng t¸c gi¸o dôc t­ t­ëng lý luËn vµ chÝnh trÞ, n©ng cao ý thøc gi¸c ngé CNXH cho quÇn chóng, Gi÷ v÷ng mèi quan hÖ mËt thiÕt gi÷a §¶ng víi quÇn chóng nh©n d©n lµ nh©n tè quan träng ®¶m b¶o cho sù th¾ng lîi cña c«ng cuéc ®æi míi vµ d©n chñ ho¸ theo ®Þnh h­íng XHCN. V× thÕ chÝnh quyÒn x· cÇn tiÕp tôc n©ng cao n¨ng lùc l·nh ®¹o vµ søc chiÕn ®Êu cña tæ chøc c¬ së §¶ng vµ chÊt l­îng §¶ng viªn nh»m ®¸p øng yªu cÇu thiÕt thùc trong giai ®o¹n hiÖn nay. B»ng c¸ch t¹o b­íc chuyÓn biÕn c¬ b¶n vai trß, chøc n¨ng, nhiÖm vô cña §¶ng. CÇn chñ ®éng h¬n n÷a trong viÖc t¹o nguån ph¸t triÓn ®¶ng viªn míi lµ ®oµn viªn thanh niªn ­u tó ë c¸c xãm. Qu¸n triÖt s©u s¾c vµ thùc hiÖn triÖt ®Ó quy chÕ d©n chñ do Bé chÝnh trÞ Trung ­¬ng §¶ng vµ chÝnh phñ ban hµnh. T¨ng c­êng c«ng t¸c tuyªn truyÒn, gi¸o dôc vµ vËn ®éng thùc hiÖn tèt h¬n quy chÕ d©n chñ c¬ së. ChØ thÞ sè 10 – CT/TW ngµy 28/03/2002 cña ban bÝ th­ vÒ viÖc tiÕp tôc ®¶y m¹nh viÖc x©y dùng vµ thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ c¬ së ghi râ “TiÕp tôc truyÒn thèng, gi¸o dôc réng r·i cho c¸n bé ®¶ng viªn vµ nh©n d©n. Nh÷ng quan ®iÓm chØ ®¹o cña Bé chÝnh trÞ vµ nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña quy chÕ d©n chñ ë ba h×nh thøc c¬ së, coi viÖc x©y dùng vµ thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ c¬ së lµ nhiÖm vô quan träng th­êng xuyªn lµ tr¸ch nhiÖm cña c¶ hÖ thèng chÝnh trÞ vµ toµn x· héi” NhËn thøc lµ sù khëi ®Çu cña mäi ho¹t ®éng cña con ng­êi. NÕu nhËn thøc ®óng b¶n chÊt th× sÏ dÉn ®Õn hµnh ®éng ®óng, nhÊt lµ nhËn thøc vÒ d©n chñ vµ nh÷ng néi dung vÒ quy chÕ lµ vÊn ®Ò khã vµ kh¸ phøc t¹p trong ®iÒu kiªn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng lóc bÊy giê muèn lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn mäi chñ tr­¬ng cña §¶ng, chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc nãi chung vµ quy chÕ d©n chñ nãi riªng th× ph¶i lu«n chó träng n©ng cao nhËn thøc cña c¸n bé, nh©n d©n. §ã lµ n©ng cao vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n, tr×nh ®é lÝ luËn chÝnh trÞ. + §Æt viÖc ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n ë c¬ së trong mét tæng thÓ “§¶ng l·nh ®¹o, Nhµ n­íc qu¶n lÝ, nh©n d©n lµm chñ” + G¾n qu¸ tr×nh x©y dùng vµ thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ c¬ së víi c¸c ho¹t ®éng c¶i c¸ch hµnh chÝnh, söa ®æi c¬ chÕ c¸c chÝnh s¸ch, thñ tôc kh«ng phï hîp, r­êm rµ. + Thùc hiÖn d©n chñ g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh ®a d¹ng c¸c thµnh phÇn kinh tÕ theo ®Þnh h­íng XHCN. C¸i gèc ®Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh x©y dùng d©n chñ chÝnh lµ vÊn ®Ò kinh tÕ, ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn gi¶i phãng søc s¶n xuÊt khai th¸c mäi tiÒm n¨ng lao ®éng cña nh©n d©n lµ c¬ së ®Ó x©y dùng nÒ d©n chñ XHCN. Sù ph¸t triÓn ®a d¹ng c¸c thµnh phÇn kinh tÕ lµ qu¸ tr×nh t×m ra nh÷ng b­íc ®i h×nh thøc phï hîp t¹o ra sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ, ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n trong lÜnh vùc kinh tÕ. 4.3. N©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸, ph¸p luËt cho c«ng d©n. Hå ChÝ Minh viÕt “N­íc ta lµ n­íc d©n chñ, nghÜa lµ nhµ n­íc do nh©n d©n lµm chñ. Nh©n d©n cã quyÒn lîi lµm chñ th× ph¶i cã nghÜa vô lµm trßn bén phËn c«ng d©n, gi÷ v÷ng ®¹o ®øc c«ng d©n”. Do ®ã, cÇn ph¶i phæ cËp ph¸p luËt cho toµn d©n, ph¸t biÓu c¸c h×nh thøc dÞch vô ph¸p lý, n©ng cao chÊt l­îng ®µo t¹o c¸n bé, chèng c¸c hiÖn t­îng lµm sai ph¸p luËt. N©ng cao d©n trÝ lµ mét ®iÒu kiÖn rÊt quan träng ®Ó thùc hiÖn vµ ph¸t triÓn d©n chñ cïng víi viÖc gi¸o dôc v¨n ho¸, ph¸p luËt cÇn ph¶i n©ng cao kh«ng ngõng tr×nh ®é häc vÊn vµ v¨n ho¸ phæ th«ng cña toµn d©n ®Ó hä kh«ng nh÷ng cã ý thøc d©n chñ, mµ cßn cã kh¶ n¨ng thùc hµnh d©n chñ. 4.4. §Èy m¹nh c«ng t¸c gi¸o dôc t­ t­ëng, lÝ luËn cña §¶ng bé c¬ së x· D©n QuyÒn Chi bé §¶ng ph¶i lµm tèt vai trß l·nh ®¹o, chØ ®¹o, ®¶ng viªn ph¶i g­¬ng mÉu ®i ®Çu trong viÖc thùc hiªn quy chÕ d©n chñ, n©ng cao tinh thÇn phª b×nh vµ tù phª b×nh cã b¶n lÜnh râ rµng, kiªn quyÕt ®Êu tranh víi mäi biÓu hiÖn sai tr¸i, kh«ng ®­îc “dÜ hoµ, vi quÝ” nÐ tr¸nh, ®ïn ®Èy, ph¶i cã sù c«ng khai d©n chñ trong viÖc ®¸nh gi¸ c¸n bé ®¶ng viªn. C¸n bé ph¶i biÕt l¾ng nghe vµ tiÕp thu ý kiÕn cña c«ng d©n, biÖn ph¸p gi¶i quyÕt ®óng theo chÕ ®é chÝnh s¸ch hiÖn hµnh cña nhµ n­íc, ph¶i c«ng khai minh b¹ch vÒ c¸c vÊn ®Ò phÈm chÊt rÊt cÇn thiÕt cña ng­êi l·nh ®¹o, b¶n lÜnh l·nh ®¹o “d¸m nãi, d¸m lµm, d¸m chÞu tr¸ch nhiÖm”. Thùc hiªn quy chÕ d©n chñ ph¶i ®­îc l·nh ®¹o ®­a vµo ho¹t ®éng mét c¸ch s¸ng t¹o linh ho¹t kh«ng khu«n mÉu, xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu thùc tÕ cña nh©n d©n. + Th­êng xuyªn thanh tra, kiÓm tra quy chÕ d©n chñ lµ nh»m ph¸t huy nh©n tè tÝch cùc trong ®êi sèng d©n chñ, phßng ngõa, ng¨n chÆn c¸c sai ph¹m, vi ph¹m quyÒn d©n chñ + Nh©n d©n ph¶i ®­îc th«ng tin vÒ kÕt qu¶ thanh tra, kiÓm tra. + Nh©n d©n bµn b¹c vµ trùc tiÕp quyÕt ®Þnh nh÷ng c«ng viÖc trong lÜnh vùc kinh tÕ, gi÷ v÷ng tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ v÷ng ch¾c lµm cho viÖc thùc hiªn d©n chñ ë x·, nhÊt thiÕt ph¶i thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n, ®­a n«ng nghiÖp vµ kinh tÕ n«ng th«n lªn s¶n xuÊt lín. §Èy m¹nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, x©y dùng n«ng th«n míi, g¾n s¶n xuÊt víi thÞ tr­êng. 4.5. G¾n viÖc thùc hiÖn d©n chñ víi kØ c­¬ng ph¸p chÕ §©y lµ ph­¬ng h­íng võa c¬ b¶n, võa cÊp b¸ch nh»m gi÷ v÷ng vµ ph¸t huy b¶n chÊt tèt ®Ñp cña Nhµ n­íc ta. Më réng d©n chñ XHCN, ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n ®i ®«i víi t¨ng c­êng kû c­¬ng ph¸p chÕ XHCN lµ gi¶i ph¸p c¬ b¶n b¶o vÖ trªn thùc tÕ quyÒn lùc thuéc vÒ nh©n d©n, quyÒn lîi ®i ®«i víi tr¸ch nhiÖm, nghÜa vô. T¹o ®iÒu kiÖn c¬ b¶n nh»m ng¨n chÆn ®Èy lïi t×nh tr¹ng tho¸i ho¸ biÕn chÊt, tham nhòng, quan liªu, l·ng phÝ trong bé m¸y chÝnh quyÒn. 4.6. §Þnh kú tæng kÕt thùc tiÔn, viÖc thùc hiªn quy chÕ d©n chñ c¬ së §Ó thùc hiÖn tèt qu¸ tr×nh thùc thi quy chÕ d©n chñ c¬ së ë x· mét c¸ch cã hiÓu qu¶ th× cÇn th­êng xuyªn ®Þnh kú tæng kÕt ®Ó ph¸t huy nh÷ng mÆt ®· ®¹t ®­îc. §ång thêi cã h­íng kh¾c phôc kÞp thêi nh÷ng mÆt ®ang cßn tån t¹i tõ ®ã ®­a ra gi¶i ph¸p cô thÓ, ®óng ®¾n. Bëi v× thùc hiÖn d©n chñ lµ vÊn ®Ò rÊt quan träng nÕu kh«ng th­êng xuyªn th× sÏ dÉn tíi d©n chñ h×nh thøc hoÆc qu¸ trín kh«ng nh÷ng lµm cho d©n hiÓu sai vÊn ®Ò mµ cßn cã thÓ lµm cho d©n mÊt ®i quyÒn lµm chñ, t¹o ra kÎ hë cho chñ nghÜa c¬ héi ph¸t triÓn. 5. §Ò xuÊt ý kiÕn §Ó ph¸t huy nh÷ng ­u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ trong qu¸ tr×nh thùc thi d©n chñ c¬ së ë x· D©n QuyÒn (HuyÖn TriÖu S¬n, TØnh Thanh Ho¸) t«i m¹nh d¹n ®­a ra mét sè ®Ò xuÊt Thø nhÊt: CÇn cã c¬ chÕ chÝnh s¸ch ®ång bé, chÝnh s¸ch t«n vinh ng­êi giái, khen chª râ rµng ®Ó c¸n bé cã ®éng lùc phÊn ®Êu tèt. Thø hai: Kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é cña c¸n bé c«ng chøc, tuyÓn lùa ®æi ngò c¸n bé võa hång, võa chuyªn Thø ba: CÇn t¨ng c­êng ®Çu t­ trang thiÕt bÞ ®Ó ®æi ngò c¸n bé cËp nhËp th«ng tin nhanh, phôc vô nh©n d©n tèt h¬n Thø t­: CÇn quan t©m ®Çu t­ c«ng t¸c t¹o nguån c¸n bé, ph¸t triÓn ®¶ng viªn míi. C. KÕt luËn Thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ c¬ së lµ ®¶m b¶o cho c«ng d©n ®­îc quyÒn kiÓm tra, gi¸m s¸t, ®ãng gãp ý kiÕn x©y dùng nÒn d©n chñ thùc sù lµ cña d©n, do d©n vµ v× d©n. §ång thêi ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n, gãp phÇn x©y dùng nÒ nÕp trËt tù kØ c­¬ng, ng¨n chÆn c¸c hiÖn t­îng tiªu cùc vµ tÖ n¹n tiªu cùc trong x· héi. Nh­ Hå ChÝ Minh ®· tõng d¹y “Thùc hiªn d©n chñ lµ ch×a kho¸ v¹n n¨ng cã thÓ gi¶i quyÕt ®­îc mäi khã kh¨n” Qua thùc tr¹ng vÒ tæ chøc thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ c¬ së ë x· D©n QuyÒn cho thÊy nÕu lµm nghiªm tóc vµ thùc hiªn tèt quy chÕ d©n chñ, th× sÏ t¹o ®­îc niÒm tin trong quÇn chóng nh©n d©n ®èi víi sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ sù tÊt th¾ng cña qu¸ tr×nh x©y dùng CNXH ë n­íc ta. Quy chÕ d©n chñ nh­ lµ mét ®éng lùc míi kh¬i dËy tinh thÇn lµm chñ cña nh©n d©n t¹o ®éng lùc to lín trong sù ph¸t triÓn n«ng nghiÖp ho¸, n«ng th«n, thu hót ®«ng ®¶o nh©n d©n ®ãng gãp trÝ tuÖ, tµi n¨ng cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®Êt n­íc. Tõ ®ã cã thÓ kh¼ng ®Þnh quy chÕ d©n chñ c¬ së theo chØ thÞ 30 cña Bé chÝnh trÞ lµ mét chñ tr­¬ng s¸ng suèt cña §¶ng ta. V× vËy cÇn ph¸t huy d©n chñ XHCN h¬n n÷a nh»m t¹o niÒm tin trong nh©n d©n, kiªn ®Þnh ®i theo con ®­êng CNXH mµ §¶ng vµ Nhµ n­íc lùa chän, ph¸t huy d©n chñ c¬ së cßn lµ con ®­êng ®¶m b¶o cho x· héi ph¸t triÓn, tiÕn tíi mét nÒn v¨n minh hiÖn ®¹i vµ thùc hiÖn c«ng b»ng x· héi. Cuèi cïng t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n ThÇy gi¸o bé m«n ®· nhiÖt t×nh h­íng dÉn gióp t«i hoµn thµnh bµi tiÓu luËn. T«i rÊt mong nhËn ®­îc sö ®ãng gãp ý kiÕn cña toµn thÓ c¸c ThÇy - C« vµ c¸c b¹n ®Ó t«i cã thÓ hiÓu s©u s¾c h¬n n÷a vÒ vÊn ®Ò thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ c¬ së. Tµi liÖu tham kh¶o 1. T¹p chÝ céng s¶n (C¬ quan lý luËn vµ chÝnh trÞ cña TW §¶ng CSVN) sè 785 (03/2008) vµ sè 786 (04/2008) 2. X©y dùng nÒn d©n chñ x· héi chñ nghÜa vµ nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa (Nxb Sù thËt Hµ Néi - 1999 - §ç Nguyªn Ph­¬ng, TrÇn Ngäc §­êng) 3. Quy chÕ thùc hiÖn d©n chñ ë c¸c x·, mét sè vÊn ®Ò lÝ luËn vµ thùc tiÔn (PGS.TS D­ Xu©n Ngäc chñ biªn) 4. Quy chÕ d©n chñ c¬ së (Nxb chÝnh trÞ quèc gia Hµ Néi - 2000) 5. B¸o c¸o tæng kÕt ho¹t ®éng cña §¶ng bé x· D©n QuyÒn (trong n¨m 2007) 6. B¸o c¸o s¬ kÕt thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ ë x· D©n QuyÒn - TriÖu S¬n - Thanh Ho¸ 2005 - 2007. 7. Gi¸o tr×nh chñ nghÜa x· héi khoa häc. 8. Hå ChÝ Minh toµn tËp (tËp 9, tËp 5, tËp 30) 9. Mét sè v¨n kiÖn cña §¶ng. 10. Ph¸p lÖnh d©n chñ ë x·, ph­êng, thÞ trÊn (Uû ban th­êng vô Quèc héi sè 34/2007/PL - UBTVQH11) 11. B¸o Nh©n D©n, b¸o NghÖ An

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo Thực tập - Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở dân biết dân bàn dân kiểm tra.DOC
Luận văn liên quan