Báo cáo Thực tập tại Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Nam Hà Nội

Lời Nói Đầu Năm 1988 đã đánh dấu bước thay đối to lớn đối với nền kinh tế Việt Nam. Nền kinh tế Việt Nam đã chuyển từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường. Do vậy, Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc hình thành và phát triển nền kinh tế thị trường. Khó khăn thì có rất nhiều nhưng chủ yếu là khó khăn từ nguồn vốn cần thiết để tập trung phát triển kinh tế. Trong những năm đầu đi vào nền kinh tế thị trường, nền kinh tế Việt Nam thiếu rất nhiều vốn để mở rộng hoạt động sản xuất, đầu tư vào cơ sở hạ tầng để phục vụ cho phát triển kinh tế. Cũng chính từ đó, nhà nước đã thành lập hệ thống ngân hàng để huy động nguồn vốn từ tất cả các thành phần kinh tế và dân cư trong nước và ngoài nước phát triển sản xuất. Do vậy, một hệ thống ngân hàng đã được thành lập trong thời gian này. Hoạt động của các ngân hàng đã đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của đất nước. Một nguồn vốn lớn trong và ngoài nước đã được ngân hàng huy động để phát triển cơ sở hạ tầng và các kế hoạch sản xuất kinh doanh của nhà nước. Ngoài ra, hoạt động của ngân hàng đã góp phần chuyển đổi nền kinh tế và giúp cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế mở rộng kinh doanh. Trong quá trình hình thành và phát triển, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã và đang từng bước hiện đại hoá theo xu hướng hội nhập và phát triển. Các ngân hàng trong hệ thống đang từng bước mở rộng hoạt động kinh doanh hội nhập với các ngân hàng trong và ngoài nước. Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam là một trong số những ngân hàng đó. Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam được thành lập từ những năm 1988. Ngân hàng nông nghiệp và phát triển Việt Nam kế thừa những thành tựu đã đạt được của ngân hàng nông nghiệp Việt Nam, đã từng bước lớn mạnh. NHNo&PTNT đã trở thành ngân hàng có mạng lưới rộng lớn nhất Việt Nam. Hiện nay, các chi nhánh của ngân hàng đang củng cố và đổi mới hoạt động của mình. Chi nhánh Nam Hà Nội là một trong những chi nhánh luôn đi đầu trong hoạt động đó. Qua thời gian tìm hiểu thực tế tại chi nhánh NHNo&PTNT Nam Hà Nội, em đã đi sâu và tìm hiểu cơ cấu tổ chức và hoạt động kinh doanh của chi nhánh. Báo cáo tổng hợp này là bản báo cáo tổng quan về tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, do thời gian tìm hiểu còn hạn chế nên báo cáo này không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong có sự đóng góp ý kiến của thầy cô để báo cáo được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! I. Lịch sử hình thành và phát triển của chi nhánh NHNo&PTNT Nam Hà Nội 1. Quá trình hình thành và phát triển Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn được thành lập theo quyết định số 280/QĐ-NH5 ngày 15/10/1996 của Thống đốc NHNN, trên cơ sở kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được của Ngân hàng Nông Nghiệp Việt Nam. Trong quá trình hình thành và phát triển, ngân hàng đã có bước phát triển ổn định. Ngân hàng đã trở thành một trong những ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam cả về tổ chức và quy mô hoạt động. NHNo&PTNT mạng lưới rộng lớn với 1600 chi nhánh các cấp, 2 công ty cho thuê tài chính, 1 công ty môi giới chứng khoán. NHNo&PTNT đã góp phần giải quyết nhu cầu vốn và phát triển kinh tế nông thôn. Hoạt động của Ngân hàng ngày càng được đổi mới để phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng và hội nhập quốc tế. Chi nhánh NHNo&PTNT Nam Hà Nội là chi nhánh cấp I của ngân hàng nông nghiệp, được thành lập ngày 12/3/2000 theo quyết định số 48/NHNo/QĐHĐQT. Ngày 08/05/2001 chi nhánh chính thức đi vào hoạt động. Trụ sở hiện nay của chi nhánh: C3 Phương Liệt, Đường Giải Phóng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. Chi nhánh NHNo&PTNT Nam Hà Nội khi mới ra đời gặp rất nhiều khó khăn. Các khách hàng lớn trong địa bàn hầu hết đã thiết lập mối quan hệ với các ngân hàng có bề dầy truyền thống và có vị trí thuận lợi hơn. Chi nhánh ra đời hoàn toàn phải tự lực trong khi đó trình độ các bộ công nhân viên còn thiếu kinh nghiệm. Do vậy, chi nhánh đã có nhiều chính sách để khắc phục những hạn chế và từng bước phát triển. Qua 4 năm hoạt động, chi nhánh đã ổn định được tình hình và phát triển nhanh chóng. Tổng nguồn vốn năm 2004 là 3,784 tỷ tăng 1,234 tỷ so với năm 2003. Tốc độ tăng trưởng là 48%. Chi nhánh luôn đổi mới dịch vụ ngân hàng để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Các dịch vụ ngân hàng hiện đại đang được ngân hàng phát triển như: ATM, chuyển tiền điện tử Ngoài ra, chi nhánh rất chú trọng việc mở rộng địa bàn hoạt động. Hiện nay, chi nhánh đã có 4 phòng giao dịch trên quận Thanh Xuân. Năm 2005, chi nhánh sẽ mở thêm 2 phòng giao dịch để tạo điều kiện tiếp xúc với khách hàng một cách thuận lợi nhất. Trong tương lai, chi nhánh sẽ tiếp tục mở rộng thêm các phòng giao dịch và từng bước thiết lập hệ thống chi nhánh cấp II để mở rộng hoạt động kinh doanh.

doc19 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/04/2013 | Lượt xem: 1695 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Nam Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi Nãi §Çu N¨m 1988 ®· ®¸nh dÊu b­íc thay ®èi to lín ®èi víi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam. NÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®· chuyÓn tõ c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Do vËy, ViÖt Nam ®· gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Khã kh¨n th× cã rÊt nhiÒu nh­ng chñ yÕu lµ khã kh¨n tõ nguån vèn cÇn thiÕt ®Ó tËp trung ph¸t triÓn kinh tÕ. Trong nh÷ng n¨m ®Çu ®i vµo nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam thiÕu rÊt nhiÒu vèn ®Ó më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt, ®Çu t­ vµo c¬ së h¹ tÇng ®Ó phôc vô cho ph¸t triÓn kinh tÕ. Còng chÝnh tõ ®ã, nhµ n­íc ®· thµnh lËp hÖ thèng ng©n hµng ®Ó huy ®éng nguån vèn tõ tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ vµ d©n c­ trong n­íc vµ ngoµi n­íc ph¸t triÓn s¶n xuÊt. Do vËy, mét hÖ thèng ng©n hµng ®· ®­îc thµnh lËp trong thêi gian nµy. Ho¹t ®éng cña c¸c ng©n hµng ®· ®ãng mét vai trß quan träng trong sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n­íc. Mét nguån vèn lín trong vµ ngoµi n­íc ®· ®­îc ng©n hµng huy ®éng ®Ó ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng vµ c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña nhµ n­íc. Ngoµi ra, ho¹t ®éng cña ng©n hµng ®· gãp phÇn chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ vµ gióp cho c¸c doanh nghiÖp, tæ chøc kinh tÕ më réng kinh doanh. Trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, hÖ thèng ng©n hµng ViÖt Nam ®· vµ ®ang tõng b­íc hiÖn ®¹i ho¸ theo xu h­íng héi nhËp vµ ph¸t triÓn. C¸c ng©n hµng trong hÖ thèng ®ang tõng b­íc më réng ho¹t ®éng kinh doanh héi nhËp víi c¸c ng©n hµng trong vµ ngoµi n­íc. Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam lµ mét trong sè nh÷ng ng©n hµng ®ã. Ng©n hµng n«ng nghiÖp ViÖt Nam ®­îc thµnh lËp tõ nh÷ng n¨m 1988. Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam kÕ thõa nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®­îc cña ng©n hµng n«ng nghiÖp ViÖt Nam, ®· tõng b­íc lín m¹nh. NHNo&PTNT ®· trë thµnh ng©n hµng cã m¹ng l­íi réng lín nhÊt ViÖt Nam. HiÖn nay, c¸c chi nh¸nh cña ng©n hµng ®ang cñng cè vµ ®æi míi ho¹t ®éng cña m×nh. Chi nh¸nh Nam Hµ Néi lµ mét trong nh÷ng chi nh¸nh lu«n ®i ®Çu trong ho¹t ®éng ®ã. Qua thêi gian t×m hiÓu thùc tÕ t¹i chi nh¸nh NHNo&PTNT Nam Hµ Néi, em ®· ®i s©u vµ t×m hiÓu c¬ cÊu tæ chøc vµ ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh. B¸o c¸o tæng hîp nµy lµ b¶n b¸o c¸o tæng quan vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh trong thêi gian gÇn ®©y. Tuy nhiªn, do thêi gian t×m hiÓu cßn h¹n chÕ nªn b¸o c¸o nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong cã sù ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy c« ®Ó b¸o c¸o ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! I. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña chi nh¸nh NHNo&PTNT Nam Hµ Néi 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 280/Q§-NH5 ngµy 15/10/1996 cña Thèng ®èc NHNN, trªn c¬ së kÕ thõa vµ ph¸t huy nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®­îc cña Ng©n hµng N«ng NghiÖp ViÖt Nam. Trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, ng©n hµng ®· cã b­íc ph¸t triÓn æn ®Þnh. Ng©n hµng ®· trë thµnh mét trong nh÷ng ng©n hµng th­¬ng m¹i lín nhÊt ViÖt Nam c¶ vÒ tæ chøc vµ quy m« ho¹t ®éng. NHNo&PTNT m¹ng l­íi réng lín víi 1600 chi nh¸nh c¸c cÊp, 2 c«ng ty cho thuª tµi chÝnh, 1 c«ng ty m«i giíi chøng kho¸n. NHNo&PTNT ®· gãp phÇn gi¶i quyÕt nhu cÇu vèn vµ ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«n. Ho¹t ®éng cña Ng©n hµng ngµy cµng ®­îc ®æi míi ®Ó phôc vô tèt h¬n nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ héi nhËp quèc tÕ. Chi nh¸nh NHNo&PTNT Nam Hµ Néi lµ chi nh¸nh cÊp I cña ng©n hµng n«ng nghiÖp, ®­îc thµnh lËp ngµy 12/3/2000 theo quyÕt ®Þnh sè 48/NHNo/Q§H§QT. Ngµy 08/05/2001 chi nh¸nh chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng. Trô së hiÖn nay cña chi nh¸nh: C3 Ph­¬ng LiÖt, §­êng Gi¶i Phãng, QuËn Thanh Xu©n, Hµ Néi. Chi nh¸nh NHNo&PTNT Nam Hµ Néi khi míi ra ®êi gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. C¸c kh¸ch hµng lín trong ®Þa bµn hÇu hÕt ®· thiÕt lËp mèi quan hÖ víi c¸c ng©n hµng cã bÒ dÇy truyÒn thèng vµ cã vÞ trÝ thuËn lîi h¬n. Chi nh¸nh ra ®êi hoµn toµn ph¶i tù lùc trong khi ®ã tr×nh ®é c¸c bé c«ng nh©n viªn cßn thiÕu kinh nghiÖm. Do vËy, chi nh¸nh ®· cã nhiÒu chÝnh s¸ch ®Ó kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ vµ tõng b­íc ph¸t triÓn. Qua 4 n¨m ho¹t ®éng, chi nh¸nh ®· æn ®Þnh ®­îc t×nh h×nh vµ ph¸t triÓn nhanh chãng. Tæng nguån vèn n¨m 2004 lµ 3,784 tû t¨ng 1,234 tû so víi n¨m 2003. Tèc ®é t¨ng tr­ëng lµ 48%. Chi nh¸nh lu«n ®æi míi dÞch vô ng©n hµng ®Ó phôc vô kh¸ch hµng mét c¸ch tèt nhÊt. C¸c dÞch vô ng©n hµng hiÖn ®¹i ®ang ®­îc ng©n hµng ph¸t triÓn nh­: ATM, chuyÓn tiÒn ®iÖn tö… Ngoµi ra, chi nh¸nh rÊt chó träng viÖc më réng ®Þa bµn ho¹t ®éng. HiÖn nay, chi nh¸nh ®· cã 4 phßng giao dÞch trªn quËn Thanh Xu©n. N¨m 2005, chi nh¸nh sÏ më thªm 2 phßng giao dÞch ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn tiÕp xóc víi kh¸ch hµng mét c¸ch thuËn lîi nhÊt. Trong t­¬ng lai, chi nh¸nh sÏ tiÕp tôc më réng thªm c¸c phßng giao dÞch vµ tõng b­íc thiÕt lËp hÖ thèng chi nh¸nh cÊp II ®Ó më réng ho¹t ®éng kinh doanh. 2. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh NHNo&PTNT Nam Hµ Néi NHNo&PTNT Nam Hµ Néi ho¹t ®éng theo sù qu¶n lý cña NHNo&PTNT. Tuy nhiªn, chi nh¸nh Nam Hµ Néi ®­îc phÐp cung cÊp c¸c dÞch vô ng©n hµng vµ thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh doanh mét c¸ch ®éc lËp theo c¸c quy ®Þnh, quy chÕ cña NHNo&PTNT. C¸c ho¹t ®éng chÝnh cña chi nh¸nh: a) Huy ®éng vèn NHNo&PTNT Nam Hµ Néi ®­îc phÐp huy ®éng vèn d­íi c¸c h×nh thøc: - NhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm kh«ng kú h¹n, cã kú h¹n, tiÒn göi thanh to¸n cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ trong vµ ngoµi n­íc b»ng VND vµ ngo¹i tÖ - Ph¸t hµnh chøng chØ tiÒn göi, tr¸i phiÕu, kú phiÕu ng©n hµng vµ huy ®éng vèn cho chi nh¸nh b»ng c¸c h×nh thøc kh¸c - Chi nh¸nh ®­îc phÐp tiÕp nhËn c¸c nguån vèn tµi trî, vèn uû th¸c cña chÝnh phñ, ®Þa ph­¬ng, c¸c tæ chøc kinh tÕ trong vµ ngoµi n­íc theo quy ®Þnh cña ng©n hµng n«ng nghiÖp Ngoµi ra, chi nh¸nh ®­îc phÐp vay vèn tõ c¸c tæ chøc tµi chÝnh, tÝn dông trong n­íc khi ®­îc Tæng gi¸m ®èc Ng©n hµng N«ng nghiÖp chÊp thuËn b) Ho¹t ®éng tÝn dông Ho¹t ®éng tÝn dông cña chi nh¸nh dùa trªn nh÷ng nguyªn t¾c cña ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ng©n hµng nhµ n­íc ViÖt Nam. Chi nh¸nh thùc hiÖn cÊp tÝn dông ®èi víi c¸c tæ chøc vµ c¸c c¸ nh©n khi hä ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu vÒ tÝn dông cña chi nh¸nh. H×nh thøc cÊp tÝn dông cña chi nh¸nh rÊt ®a d¹ng. ChiÕt khÊu th­¬ng phiÕu Cho vay Cho thuª tµi s¶n B¶o l·nh Trong c¸c ho¹t ®éng trªn ho¹t ®éng cho vay chiÕm tû träng lín nhÊt vµ ®©y còng lµ ho¹t ®éng chñ yÕu trong ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng. Chi nh¸nh cho vay ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n theo c¸c h×nh thøc: Cho vay thÊu chi Cho vay trùc tiÕp nhiÒu lÇn Cho vay theo h¹n møc Cho vay lu©n chuyÓn Cho vay tr¶ gãp Cho vay tiªu dïng Cho vay gi¸n tiÕp Tïy theo tÝnh chÊt mµ ng©n hµng cã thÓ cho vay ng¾n h¹n, trung h¹n, dµi h¹n b»ng VND hoÆc c¸c ngo¹i tÖ kh¸c. Tuy nhiªn ho¹t ®éng cho vay cña ng©n hµng chÞu sù qu¶n lý cña ng©n hµng n«ng nghiÖp. Ngoµi ra, chi nh¸nh ph¶i thùc hiÖn cho vay theo quyÕt ®Þnh cña ng©n hµng n«ng nghiÖp. c) Thanh to¸n NHNo&PTNT Nam Hµ Néi thùc hiÖn chøc n¨ng thanh to¸n vµ cung cÊp c¸c dÞch vô thanh to¸n cho kh¸ch hµng. Ho¹t ®éng nµy tuy míi ®­îc thùc hiÖn cßn nhiÒu khã kh¨n nh­ng ng©n hµng ®· trë thµnh ®Çu mèi thanh to¸n cña NHNo&PTNT. Chi nh¸nh thùc hiÖn thanh to¸n trong n­íc vµ ngoµi n­íc th«ng qua c¸c ph­¬ng tiÖn chñ yÕu lµ: - Ph­¬ng thøc chuyÓn tiÒn - Ph­¬ng thøc nhê thu - Ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ (L/C) Ngoµi c¸c ph­¬ng tiÖn truyÒn thèng, chi nh¸nh ®ang khai th¸c vµ ¸p dông nh÷ng ph­¬ng tiÖn hiÖn ®¹i vµo trong thanh to¸n nh­: chuyÓn tiÒn ®iÖn tö… d) C¸c ho¹t ®éng kh¸c Ngoµi c¸c ho¹t ®éng trªn, ng©n hµng cßn thùc hiÖn mét sè ho¹t ®éng sau: - Kinh doanh ngo¹i tÖ Ng©n hµng thùc hiÖn kinh doanh ngo¹i tÖ cho c¸c kh¸ch hµng vµ chi nh¸nh. Chi nh¸nh thùc hiÖn c¸c hîp ®ång mua b¸n ngo¹i tÖ gi÷a c¸c kh¸ch hµng, gi÷a ng©n hµng vµ kh¸ch hµng, gi÷a ng©n hµng vµ ng©n hµng. Mäi ho¹t ®éng mua b¸n ngo¹i tÖ theo quy ®Þnh cña c¸c chÝnh s¸ch qu¶n lý ngo¹i hèi cña ChÝnh phñ, Ng©n hµng nhµ n­íc vµ ng©n hµng N«ng nghiÖp. - §Çu t­ Ng©n hµng thùc hiÖn ®Çu t­ d­íi h×nh thøc d­íi h×nh thøc hïn vèn, liªn doanh, mua cæ phiÕu vµ c¸c h×nh thøc ®Çu t­ kh¸c víi c¸c doanh nghiÖp, tæ chøc kinh tÕ kh¸c khi ®­îc Ng©n hµng N«ng nghiÖp cho phÐp. §©y lµ ho¹t ®éng mang l¹i nhiÒu lîi nhuËn cho ng©n hµng bªn c¹nh ho¹t ®éng tÝn dông. - Cung cÊp c¸c dich vô Ng©n hµng cung cÊp c¸c dÞch vô cho kh¸ch hµng nh­: Thu chi tiÒn mÆt, mua b¸n vµng b¹c, m¸y rót tiÒn, dÞch vô thÎ, kÐt s¾t, thÎ thanh to¸n, thÎ tÝn dông, nhËn ñy th¸c cho vay cña c¸c tæ chøc tµi chÝnh, tÝn dông, tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi n­íc. Ngoµi ra, ng©n hµng cßn thùc hiÖn t­ vÊn tµi chÝnh, b¶o qu¶n c¸c giÊy tê cã gi¸, b¶o qu¶n hiÖn vËt cho kh¸ch hµng khi kh¸ch hµng cã nhu cÇu. HiÖn nay, chi nh¸nh lu«n ®Çu t­ ®Ó ®æi míi c¸c dÞch vô, n©ng cao h¬n n÷a chÊt l­îng dÞch vô ng©n hµng. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, chi nh¸nh ph¶i tu©n thñ theo c¸c yªu cÇu cña ng©n hµng nhµ n­íc vµ theo sù chØ ®¹o cña ng©n hµng n«ng nghiÖp. II. C¬ cÊu tæ chøc cña chi nh¸nh NHNo&PTNT Nam Hµ Néi Trong c¬ cÊu tæ chøc cña chi nh¸nh Nam Hµ Néi cã 1 gi¸m ®èc vµ 3 phã gi¸m ®èc. Gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm so¸t ho¹t ®éng toµn bé chi nh¸nh. C¸c phã gi¸m ®èc phô tr¸ch 7 phßng chuyªn m«n nghiÖp vô C¬ cÊu tæ chøc cña chi nh¸nh NHNo&PTNT Nam Hµ Néi Phßng thanh to¸n Gi¸m ®èc PG§ Thanh to¸n PG§ Kinh doanh PG§ Hµnh chÝnh Phßng giao dÞch Chi nh¸nh cÊp II Phßng hµnh chÝnh Phßng thÈm ®Þnh Phßng Kt néi bé Phßng Nguån vèn Phßng TÝn dông Phßng KHKD Trong c¬ cÊu tæ chøc cña ng©n hµng cã 7 phßng chuyªn m«n nghiÖp vô víi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô kh¸c nhau: Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh Phßng hµnh chÝnh Phßng kiÓm tra, kiÓm to¸n néi bé Phßng kÕ to¸n ng©n quü Phßng thÈm ®Þnh Phßng nguån vèn Phßng thanh to¸n Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh lµ mét trong nh÷ng phßng quan träng cña chi nh¸nh. Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh ®­îc s¸t nhËp tõ phßng kinh tÕ- kÕ ho¹ch vµ phßng tÝn dông. Chøc n¨ng chñ yÕu cña phßng kÕ ho¹ch kinh doanh lµ: - Nghiªn cøu, ®Ò xuÊt chiÕn l­îc kh¸ch hµng, chiÕn l­îc huy ®éng vèn cña chi nh¸nh - X©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh ng¾n h¹n, trung h¹n vµ dµi h¹n theo ®Þnh h­íng kinh doanh cña ng©n hµng N«ng nghiÖp - Thùc hiÖn cho vay ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n - Tæng hîp vµ theo dâi c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch kinh doanh vµ quyÕt to¸n kÕ ho¹ch ®Õn chi nh¸nh Nam Hµ Néi. - C©n ®èi ®iÒu hoµ nguån vèn, sö dông vèn vµ ®iÒu hßa vèn kinh doanh ®èi víi chi nh¸nh - Ph©n tÝch kinh tÕ theo ngµnh, nghÒ kinh tÕ kü thuËt, danh môc kh¸ch hµng lùa chän biÖn ph¸p cho vay an toµn vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao. - §Çu mèi thùc hiÖn th«ng tin, phßng ngõa rñi ro vµ xö lÝ rñi ro tÝn dông - Tæng hîp b¸o c¸o chuyªn ®Ò - TiÕp nhËn vµ thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n thuéc nguån vèn trong n­íc vµ ngoµi n­íc. §ång thêi lµm dÞch vô uû th¸c nguån vèn thuéc chÝnh phñ, bé, ngµnh kh¸c vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n trong vµ ngoµi n­íc - Th­êng xuyªn ph©n lo¹i d­ nî, ph©n tÝch nî qu¸ h¹n vµ t×m nguyªn nh©n vµ h­íng gi¶i quyÕt, kh¾c phôc - X©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c m« h×nh tÝn dông thÝ ®iÓm, thö nghiÖm trong ®Þa bµn, ®ång thêi theo dâi, ®¸nh gi¸, s¬ kÕt, tæng kÕt ®¸nh gi¸ Phßng kÕ to¸n ng©n quü Phßng kÕ to¸n ng©n quü liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kÕ to¸n cña chi nh¸nh. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô chñ yÕu cña phßng nµy lµ: - Trùc tiÕp h¹ch to¸n kÕ to¸n, h¹ch to¸n thèng kª vµ thanh to¸n theo quy ®Þnh cña ng©n hµng nhµ n­íc vµ ng©n hµng n«ng nghiÖp - X©y dùng chØ tiªu kÕ ho¹ch tµi chÝnh, quyÕt to¸n kÕ ho¹ch thu, chi tµi chÝnh, quü tiÒn l­¬ng ®èi víi chi nh¸nh trªn ®Þa bµn thanh xu©n - Qu¶n lý vµ sö dông c¸c quü chuyªn dïng theo quy ®Þnh cña NHNo&PTNT trªn ®Þa bµn quËn Thanh Xu©n - Tæng hîp, l­u tr÷ hå s¬ tµi liÖu vÒ h¹ch to¸n, kÕ to¸n vµ c¸c b¸o c¸o theo quy ®Þnh - Thùc hiÖn c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc theo luËt ®Þnh - ChÊp hµnh quy ®Þnh an toµn kho quü, ®Þnh møc tån quü theo quy ®Þnh - ChÊp hµnh chÕ ®é b¸o c¸o vµ kiÓm tra chuyªn ®Ò - Qu¶n lý vµ sö dông thiÕt bÞ th«ng tin, ®iÖn to¸n phôc vô nghiÖp vô kinh doanh theo quy ®Þnh cña NHNo&PTNT - Thùc hiÖn nghiÖp vô thanh to¸n trong vµ ngoµi n­íc - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do gi¸m ®èc chi nh¸nh giao Phßng hµnh chÝnh Phßng hµnh chÝnh thùc hiÖn nhiÖm vô vµ chøc n¨ng chÝnh sau: X©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c hµng th¸ng, quý cña chi nh¸nh vµ cã tr¸ch nhiÖm th­êng xuyªn ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh ®· ®­îc gi¸m ®èc chi nh¸nh Nam Hµ Néi phª duyÖt X©y dùng vµ triÓn khai ch­¬ng tr×nh giao ban néi bé chi nh¸nh. §ång thêi phßng nµy cã nhiÖm vô lµm th­ ký tæng hîp cho gi¸m ®èc chi nh¸nh Phßng hµnh chÝnh cã nhiÖm vô t­ vÊn ph¸p chÕ trong viÖc thùc thi c¸c nhiÖm vô cô thÓ trong ký kÕt hîp ®ång, tè tông, tranh chÊp d©n sù, h×nh sù, kinh tÕ, lao ®éng, hµnh chÝnh liªn quan ®Õn c¸n bé, nh©n viªn vµ tµi s¶n cña chi nh¸nh Nam Hµ Néi Thùc hiÖn giao tiÕp, tiÕp xóc kh¸ch hµng L­u tr÷ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt liªn quan ®Õn ng©n hµng vµ c¸c ph¸p chÕ cña ng©n hµng N«ng nghiÖp Thùc thi ph¸p luËt cã liªn quan ®Õn an ninh, trËt tù Qu¶n lý con dÊu cña chi nh¸nh vµ thùc hiÖn c«ng t¸c hµnh chÝnh Thùc hiÖn c«ng t¸c tuyªn tuyÒn, th«ng tin qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ theo chØ thÞ cña ban l·nh ®¹o chi nh¸nh Ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cho c¸n bé nh©n viªn Thùc hiÖn c«ng t¸c x©y dùng c¬ b¶n, söa ch÷a TSC§, mua s¾m c«ng cô lao ®éng… cña chi nh¸nh Thùc hiÖn c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé, ®Ò xuÊt cö c¸n bé, nh©n viªn ®i c«ng t¸c häc tËp. §ång thêi theo dâi th­êng xuyªn c¸n bé ®­îc ®µo t¹o Qu¶n lý hå s¬ c¸n bé thuéc chi nh¸nh, hoµn tÊt chÕ ®é víi c¸n bé nghØ h­u theo chÕ ®é quy ®Þnh cña nhµ n­íc vµ ng©n hµng Thùc hiÖn c«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng cña chi nh¸nh Phßng kiÓm tra, kiÓm to¸n néi bé Chøc n¨ng cña phßng nµy lµ kiÓm tra, thanh tra c¸c quy tr×nh nghiÖp vô kinh doanh ®Ó ®¶m b¶o an toµn trong ho¹t ®éng tiÒn tÖ, tÝn dông vµ dÞch vô ng©n hµng. Ngoµi ra, phßng thùc hiÖn chøc n¨ng viÖc thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô cña c¸c phßng chuyªn m«n, chØ ®¹o ®iÒu hµnh chi nh¸nh Nam Hµ Néi theo nghÞ quyÕt cña héi ®ång qu¶n trÞ vµ sù chØ ®¹o cña Tæng gi¸m ®èc ng©n hµng N«ng nghiÖp. Phßng kiÓm tra, kiÓm to¸n néi bé cßn thùc hiÖn nhiÖm vô kiÓm tra ®é chÝnh x¸c cña c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh, b¸o c¸o c©n ®èi kÕ to¸n theo chÕ ®é kÕ to¸n. §ång thêi khi kiÓm tra thÊy sai sãt c¸c nh©n viªn cã nhiÖm vô b¸o c¸o cho gi¸m ®èc vµ ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p xö lý, kh¾c phôc nh÷ng nh­îc ®iÓm, khuyÕt ®iÓm tån t¹i. Phßng tæ chøc giao ban th­êng kú vÒ c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra, kiÓm to¸n néi bé vµ tæng kÕt c«ng t¸c kiÓm tra kiÓm to¸n theo quy ®Þnh. Phßng thÈm ®Þnh Ho¹t ®éng cña phßng nµy cã liªn quan chÆt chÏ ®Õn ho¹t ®éng tÝn dông. C¸c dù ¸n xin vay vèn cña c¸c tæ chøc c¸ nh©n ph¶i ®­îc xem xÐt, kiÓm tra tr­íc khi cho vay vèn. Ngoµi ra, phßng cßn cã nhiÖm vô ®Ò xuÊt cho vay c¸c dù ¸n tÝn dông theo ph©n cÊp uû quyÒn. Phßng thÈm ®Þnh cã nhiÖm vô theo dâi kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c c¸ nh©n, tæ chøc ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c phßng kh¸c thùc hiÖn tèt nhiÖm vô cña m×nh. Phßng nguån vèn Ho¹t ®éng cña phßng nguån vèn liªn quan ®Õn c¸c chÝnh s¸ch huy ®éng vµ sö dông nguån vèn cña chi nh¸nh. NhiÖm vô cña phßng nµy lµ ®Ò xuÊt chiÕn l­îc kh¸ch hµng nh»m thu hót nguån vèn trong c¸c tæ chøc vµ d©n c­. §ång thêi phßng nguån vèn cßn thùc hiÖn c©n ®èi nguån vèn vµ ®Ò ra c¸c chÝnh s¸ch b¶o toµn, ph¸t triÓn nguån vèn. Phßng thanh to¸n quèc tÕ Phßng thùc hiÖn chøc n¨ng mua, b¸n ngo¹i tÖ ®Ó ®¶m b¶o nhu cÇu thanh to¸n cña kh¸ch hµng vµ mét phÇn ®¶m b¶o nguån ngo¹i tÖ cho chi nh¸nh. Phßng cã nhiÖm vô më L/C, chuyÓn tiÒn, mua b¸n ngo¹i tÖ cho kh¸ch hµng. §©y lµ ®Çu mèi thanh to¸n cña ng©n hµng n«ng nghiÖp. Ngoµi c¸c phßng chuyªn m«n nghiÖp vô, chi nh¸nh cßn cã c¸c phßng giao dÞch vµ c¸c chi nh¸nh cÊp II C¸c phßng giao dÞch §Ó më réng ho¹t ®éng kinh doanh, chi nh¸nh kh«ng ngõng më réng hÖ thèng c¸c phßng giao dÞch. HiÖn nay, chi nh¸nh cã 4 phßng giao dÞch thùc hiÖn nhiÖm vô giao dÞch víi kh¸ch hµng ®Ó huy ®éng vèn, gióp ®ì kh¸ch hµng hoµn tÊt c¸c thñ tôc vay vèn vµ thùc hiÖn nhiÖm vô marketing cho ng©n hµng. Mçi phßng giao dÞch ®­îc bè trÝ ë nh÷ng ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn. Tuy nhiªn chøc n¨ng cña c¸c phßng giao dÞch bÞ h¹n chÕ. Mét sè ho¹t ®éng c¸c phßng giao dÞch kh«ng ®­îc thùc hiÖn nh­: thanh to¸n, quyÕt ®Þnh cho vay…N¨m 2005, chi nh¸nh sÏ më thªm 2 phßng giao dich n÷a trªn ®Þa bµn Thanh Xu©n. C¸c chi nh¸nh cÊp II HiÖn nay, chi nh¸nh ®ang tõng b­íc ph¸t triÓn hÖ thèng chi nh¸nh cÊp II. §©y lµ mét chiÕn l­îc ph¸t triÓn míi nh»m më réng ph¹m vi ho¹t ®éng cña chi nh¸nh Nam Hµ Néi. Trong t­¬ng lai, chi nh¸nh sÏ cã mét hÖ thèng chi nh¸nh cÊp II réng lín vµ ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh sÏ æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn thuËn lîi h¬n n÷a. III. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh NHNo&PTNT Nam Hµ Néi 1.ThuËn lîi vµ khã kh¨n ¶nh h­ëng tíi ho¹t ®éng kinh doanh a)ThuËn lîi Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, t×nh h×nh kinh tÕ x· héi trªn ®Þa bµn Hµ Néi rÊt æn ®Þnh vµ cã ¶nh h­ëng tÝch cùc tíi ho¹t ®éng cña ng©n hµng. §iÒu nµy lµm n©ng cao kh¶ n¨ng huy ®éng vèn còng nh­ kh¶ n¨ng cho vay cña c¸c ng©n hµng. Ngoµi ra, nhµ n­íc ®· cã mét sù thay ®æi lín trong luËt c¸c tæ chøc tÝn dông gióp c¸c ng©n hµng ho¹t ®éng kinh doanh mét c¸ch chñ ®éng h¬n. Do vËy, nh×n chung ho¹t ®éng cña c¸c ng©n hµng ®Òu t¨ng tr­ëng æn ®Þnh. Nh÷ng n¨m qua, NHNo&PTNT ®· cã nhiÒu chiÕn dÞch qu¶ng b¸ th­¬ng hiÖu nh­: Tµi trî cho AGRIBANK CUP, ®ång tµi trî festival HuÕ, tiÕt kiÖm dù th­ëng…khiÕn cho uy tÝn cña NHNo&PTNT n©ng cao. §©y lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh cña toµn bé c¸c chi nh¸nh trong hÖ thèng. N¨m 2004 còng lµ n¨m thø 4 chi nh¸nh chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng, nªn chi nh¸nh ®· cã ®­îc sù æn ®Þnh vÒ tæ chøc còng nh­ chiÕn l­îc ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh b) Khã kh¨n Sù ph¸t triÓn ngµy cµng nhiÒu chi nh¸nh cña c¸c ng©n hµng kh¸c víi c¸c h×nh thøc, chiÕn dÞch kinh doanh kh¸c nhau, ®· khiÕn cho ho¹t ®éng ng©n hµng ngµy cµng c¹nh tranh gay g¾t h¬n. H¬n n÷a, chi nh¸nh míi b¾t ®Çu ho¹t ®éng ®­îc 4 n¨m nªn kinh nghiÖm cßn thiÕu. ChÝnh v× vËy, chi nh¸nh còng gÆp nhiÒu khã kh¨n trong ho¹t ®éng kinh doanh. T×nh h×nh kinh tÕ t¨ng tr­ëng æn ®Þnh nh­ng gi¸ c¶ biÕn ®éng nhiÒu, gi¸ vµng t¨ng nhanh nªn ¶nh h­ëng tíi ho¹t ®éng huy ®éng vèn cña c¸c ng©n hµng. L·i suÊt ng©n hµng trong vµi n¨m gÇn ®©y biÕn ®éng rÊt thÊt th­êng nªn hÇu hÕt c¸c ng©n hµng ®Òu ph¶i ®èi mÆt víi t×nh tr¹ng khan hiÕm nguån vèn, ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng cña chi nh¸nh. 2. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh Ngay tõ khi b¾t ®Çu ho¹t ®éng, chi nh¸nh ®· gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong viÖc thu hót kh¸ch hµng còng nh­ më réng ho¹t ®éng kinh doanh. Tuy vËy, chi nh¸nh ®· tõng b­íc kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n vµ ®· chñ ®éng thu hót kh¸ch hµng, t×m kiÕm nh÷ng kh¸ch hµng míi, øng dông nh÷ng thµnh tùu míi ®Ó phôc vô kh¸ch hµng mét c¸ch tèt nhÊt. §ång thêi chi nh¸nh lu«n tÝch cùc ®µo t¹o, triÓn khai nh÷ng ph­¬ng tiÖn míi trong thanh to¸n. HiÖn nay, chi nh¸nh ®· triÓn khai hÇu hÕt c¸c dÞch vô ng©n hµng vµ lµ ®Çu mèi quan träng trong thanh to¸n quèc tÕ cña NHNo&PTNT. C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu cña ng©n hµng nh­ huy ®éng vèn, cho vay vµ thanh to¸n lu«n ®­îc duy tr× vµ ph¸t triÓn. Do vËy, t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh cµng ngµy cµng æn ®Þnh. Chóng ta cã thÓ thÊy ®iÒu nµy qua kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh trong vµi n¨m gÇn ®©y a)Nguån vèn Chi nh¸nh huy ®éng chñ yÕu nguån vèn tõ d©n c­ trªn ®Þa bµn vµ nguån vèn d­ thõa tï c¸c tæ chøc kinh tÕ trªn ®Þa bµn. Trong ®ã chi nh¸nh huy ®éng vèn b»ng c¸c h×nh thøc rÊt ®a d¹ng nh­: tiÒn göi tiÕt kiÖm cã k× h¹n, kh«ng k× h¹n. Nguån vèn tõ d©n c­ cña chi nh¸nh æn ®Þnh vµ cã tiÒm n¨ng më réng. Bªn c¹nh ®ã, chi nh¸nh cã mét l­îng lín vèn tï tiÒn göi thanh to¸n cña c¸c tæ chøc kinh tÕ trªn ®Þa bµn. Tuy nhiªn nguån vèn nµy lu«n biÕn ®éng tuú theo t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. Qua 4 n¨m ho¹t ®éng, tæng nguån vèn huy ®éng cña chi nh¸nh kh«ng ngõng t¨ng lªn, n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc. N¨m 2004, tæng nguån vèn lµ 3,784 tû t¨ng 1,234 tû so víi n¨m 2003. Chi nh¸nh kh«ng ngõng më réng kh¶ n¨ng huy ®éng vèn nhµn rçi tõ d©n c­. Trong ®ã phÇn lín lµ nguån vèn trung vµ dµi h¹n ®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng tÝn dông. Trong tæng nguån vèn, chñ yÕu lµ néi tÖ, ngo¹i tÖ chiÕm tû träng nhá. Ta cã thÓ thÊy râ ®iÒu nµy qua b¶ng sè liÖu sau: §¬n vÞ TriÖu VN§ STT ChØ tiªu N¨m 2004 N¨m2003 N¨m 2002 Tæng nguån vèn 3,784,272 2,550,286 1,085,230 1 C¬ cÊu nguån vèn 3,784,272 2,550,286 1,085,230 - Nguån vèn néi tÖ 3,061,582 2,101,784 752,689 - Nguån vèn ngo¹i tÖ 722,690 448,502 332,541 2 C¬ cÊu vèn theo k× h¹n 3,784,172 2,550,286 1,085,230 - kh«ng k× h¹n 720,120 312,492 263,498 - K× h¹n<12T 1,444,878 921,494 421,126 -K× h¹n >12T 1,619,274 1,486,297 400,606 3 C¬ cÊu vèn theo tù lùc 3,784,172 2,550,286 1,085,230 Huy ®éng hé TW 432,819 432,047 205,704 Huy ®éng t¹i ®Þa ph­¬ng 3,351,453 2,549,514 879,526 4 Ph©n theo lo¹i nguån vèn -TiÒn tõ d©n c­ 1,121,080 855,622 525,632 -TiÒn tõ TCTD 1,224,447 850,643 335,263 -TiÒn tõ TC kt-xh 1,026,121 298,370 125,423 -Vèn uû th¸c ®Çu t­ 412,620 309,595 98,912 -Tæng nguån vèn t¨ng 48 vèn so víi n¨m 2003. Thùc hiÖn chØ thÞ cña TG§ t¨ng c­êng huy ®éng vèn, trong quý IV/2004 nguån vèn b×nh qu©n ®· t¨ng thªm 152 tû so víi cuèi quý III. Trong c¬ cÊu nguån vèn nguån vèn >12T chiÕm tû träng lín, tuy nhiªn trong ®ã nguån vèn tõ 12T ®Õn 24T chiÕm 63%vµ 37% lµ nguån vèn tõ 24T ®Õn 60T -Nguån vèn huy ®éng chñ yÕu lµ tõ ®Þa ph­¬ng. Nguån vèn huy ®éng hé TW chiÕm tû träng thÊp. Trong ®ã chñ yÕu lµ huy ®éng VND, huy ®éng ngo¹i tÖ chiÕm tû träng thÊp.Tæng néi tÖ n¨m 2004 t¨ng 60% so víi n¨m 2003 vµ t¨ng 80% so víi n¨m 2002. Tæng ngo¹i tÖ t¨ng 50,2% so víi n¨m 2003 vµ t¨ng 67% so víi n¨m 2002. -ViÖc më réng m¹ng l­íi ®· cã t¸c dông t¨ng thªm nguån tiÒn göi cña chi nh¸nh. TiÒn göi d©n c­ t¨ng 265 tû so víi n¨m 2003 t¨ng 31%vµ t¨ng 595,448 tû so víi n¨m 2002. ChÝnh s¸ch huy ®éng tiÒn nhµn rçi tõ d©n c­ ®· cã t¸c dông. Tuy nhiªn, chi nh¸nh vÉn ch­a khai th¸c hÕt nguån lùc nµy. b) D­ nî §¬n vÞ: triÖu VN§ TT ChØ tiªu N¨m 2004 N¨m 2003 N¨m 2002 I Tæng d­ nî 1,571,394 1,278,677 987,562 D­ nî TW 697,630 668,400 456,128 D­ nî §P 873,764 610,277 531,434 I.1 D­ nî theo thêi gian 873,764 610,277 531,434 Ng¾n h¹n 580,765 398,142 312,126 Trung h¹n 132,203 30,943 59,426 Dµi h¹n 160,796 181,192 159,882 I.2 Theo thµnh phÇn KT 1 DNNN 671,885 521,113 345,621 2 DN ngoµi QD 152,446 60,697 185,813 3 HTX 100 4 T­ nh©n, c¸ thÓ, hé G§ 49,333 29,866 10,456 -Tæng d­ nî cña n¨m 2004 ®¹t 1,571,394 triÖu VND.Tèc ®é t¨ng tr­ëng tÝn dông n¨m 2004 t¨ng so víi n¨m 2003 lµ 22,9% vµ 59,1185% so víi n¨m 2002. Trong ®ã chñ yÕu lµ ngÊn h¹n chiÕm 66,5%. Chi nh¸nh cÇn khuyÕn khÝch thªm cho vay trung vµ dµi h¹n. - N¨m 2004, d­ nî cho vay ®èi víi c¸c DNNN chiÕm tû träng lín nhÊt chiÕm 76,89%, t¨ng 28,9% so víi n¨m 2003 vµ 94,399% so víi n¨m 2002. Sè c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc cßn d­ nî t¨ng 36% so víi n¨m 2003. Trong tæng d­ nî nµy, chñ yÕu lµ d­ nî trung vµ dµi h¹n. Nh­ vËy, chi nh¸nh ®· vµ ®ang khuyÕn khÝch cho vay trung vµ dµi h¹n. Trong c¸c DNNN, kh¸ch hµng cã d­ nî lín nhÊt chñ yÕu lµ: C«ng ty dÞch vô kÜ thuËt dÇu khÝ, c«ng ty XNK bao b× Hµ Néi… Sè c¸c DNNN cßn d­ nî chØ cßn 26 DN. §iÒu nµy cho thÊy hÇu hÕt c¸c ph­¬ng ¸n cho vay ®Òu hîp lý, ho¹t ®éng tÝn dông ®¹t hiÖu qu¶. - §èi víi c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh, d­ nî cho vay cña chi nh¸nh ®¹t 152,446 triÖu VN§( n¨m 2004), trong ®ã còng chñ yÕu lµ d­ nî trung dµi h¹n. Tæng d­ nî t¨ng 62,5% so víi n¨m 2003. Tuy nhiªn d­ nî cho vay gi¶m so víi n¨m 2002. Nh­ vËy, nhu cÇu vay vèn cña c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh rÊt lín nh­ng chi nh¸nh vÉn ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu vèn nµy. Trong t­¬ng lai, chi nh¸nh cÇn ®Èy m¹nh h¬n n÷a ho¹t ®éng cho vay ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nµy, ®Ó c¸c doanh nghiÖp cã thÓ tiÕp cËn ®­îc nguån vèn cña ng©n hµng mét c¸ch hiÖu qu¶ vµ dÔ dµng h¬n. -Tæng d­ nî cho vay ®èi víi c¸c hé kinh doanh c¸ thÓ vµ HTX t¨ng, ®iÒu nµy cho thÊy chiÕn l­îc kinh doanh cña chi nh¸nh lµ cho vay ®èi víi tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. Chi nh¸nh ®ang khuyÕn khÝch hç trî c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá vay vèn ®Ó më réng ho¹t ®éng kinh doanh. §èi víi c¸c c¸ nh©n, hé gia ®×nh chi nh¸nh chñ yÕu cho vay tiªu dïng ®Ó mua s¾m nhµ cöa hay c¸c ®å dïng l©u bÒn nh­: « t«, xe m¸y…chñ yÕu b»ng c¸c h×nh thøc nh­ tr¶ gãp. HiÖn nay, nhu cÇu vay tiªu dïng cña ng­êi d©n lµ rÊt lín v× ®êi sèng cña ng­êi d©n ngµy mét n©ng cao nªn hä cµng cã nhu cÇu mua s¾m c¸c ®å dïng ®¾t tiÒn. Bëi vËy, chi nh¸nh cÇn ph¶i ®Èy m¹nh h¬n n÷a ho¹t ®éng nµy - N¨m 2004, nî qu¸ h¹n cña chi nh¸nh lµ 545 tr VN§ gi¶m 75,9% so víi n¨m 2003.Tû lÖ nî qu¸ h¹n lµ 0.06% d­íi møc TW cho phÐp lµ 1%. Chi nh¸nh ®· xö lý hÇu hÕt c¸c kho¶n nî vµ kh«ng cßn nî khoanh. Tuy nhiªn chi nh¸nh cßn cã nî qu¸ h¹n nhãm II c) Ho¹t ®éng tµi chÝnh §¬n vÞ :Tr VN§ stt ChØ tiªu N¨m 2004 N¨m 2003 I Thu nhËp, chi phÝ 268,705 135,458 1.1 Thu l·i, c¸c kho¶n thu cã tÝnh chÊt l·i 268,705 133,247 1.2 Thu l·i cho vay 87,430 46,668 1.3 Thu l·i tiÒn göi 8,194 2,834 1.4 Thu tõ tÝn phiÕu 14,802 7,475 1.5 Thu phÝ thõa vèn 158,279 78,484 2 Chi tr¶ l·i 2.1 Chi tr¶ l·i tiÒn göi 114,289 53,331 2.2 Chi tr¶ l·i ph¸t hµnh KP 38,612 13,521 2.3 Chi tr¶ l·i tiÒn vay 36,230 31,570 3. Thu nhËp l·i rßng(1-2) 79,574 37,036 4 Thu ngoµi l·i 6,683 3,257 4.1 Thu dÞch vô 4,053 2,377 4.2 Thu kinh doanh ngo¹i tÖ 1,136 802 4.3 Thu bÊt th­êng 1,485 18 4.4 C¸c kho¶n thu kh¸c 9 (220) 5 Chi ngoµi l·i 33,351 18,249 5.1 Chi kh¸c H§KD 95 (1,376) 5.2 Chi dÞch vô TT vµ ng©n quü 491 328 5.3 Chi kinh doanh ngo¹i tÖ 419 316 5.4 Chi nép thuÕ 107 69 5.5 Chi cho CBNv 4,724 3,459 5.6 Chi H§QL 7,629 5,561 5.7 Chi tµi s¶n 15,658 6,235 5.8 Chi b¶o hiÓm tiÒn göi 358 258 5.9 Chi dù phßng rñi ro 5.10 Chi bÊt th­êng 6 Lîi nhuËn(3+4-5) 52,906 22,044 -Chi nh¸nh ho¹t ®éng ngµy cµng cã hiÖu qu¶, ®iÒu nµy biÓu hiÖn tæng lîi nhu©n cña n¨m 2004 t¨ng h¬n so víi n¨m 2003 lµ 30,044 trVN§. Tæng c¸c nguån thu t¨ng 198% so víi n¨m 2003. C¸c nguån thu chñ yÕu tõ thu l·i cho vay chiÕm 87,430 tr VN§. Trong c¸c nguån chi cña chi nh¸nh chñ yÕu tõ chi tr¶ l·i tiÒn göi ( 114,289TrVN§). - Tæng c¸c nguån thu tõ thu ngoµi l·i t¨ng 195%( N¨m 2004 so víi 2003). Trong ®ã chñ yÕu lµ thu tõ dÞch vô( 4,053 trVN§). N¨m 2004, ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ còng ®¹t hiÖu qu¶ cao, ®¹t 1,136 trVN§, t¨ng 142% so víi n¨m 2003. - Tæng c¸c kho¶n chi ngoµi l·i t¨ng 183% so víi n¨m 2003, ®iÒu nµy thËt sù ch­a tèt. Chi nh¸nh cÇn ph¶i gi¶m thiÓu tèi ®a c¸c kho¶n chi phÝ, nhÊt lµ c¸c kho¶n chi kh¸c ngoµi ho¹t ®éng kinh doanh. C¸c n¨m gÇn ®©y chi nh¸nh rÊt chó träng ®Çu t­ vµo TSC§ thÓ hiÖn ë c¸c kho¶n chi cho tµi s¶n lµ 15,658 trVN§, t¨ng 251%, tuy nhiªn chi nh¸nh ®· ®Çu t­ qu¸ nhiÒu vµo tµi s¶n, ®iÒu nµy kh«ng tèt v× lµm ø ®äng vèn, gi¶m bít kh¶ n¨ng cho vay cña chi nh¸nh. - Chªnh lÖch l·i suÊt b×nh qu©n thùc tÕ n¨m 2004 ®Çu ra lµ 7,65% vµ ®Çu vµo lµ 4,1%. Chi nh¸nh kh«ng ph¶i trÝch lËp quü dù phßng rñi ro. d) Thanh to¸n Chi nh¸nh rÊt chó träng ®Çu t­ m¸y mãc, trang thiÕt bÞ ®Ó hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ thanh to¸n. ChÝnh v× vËy chÊt l­îng thanh to¸n ngµy mét ®­îc n©ng cao. Tæng c¸c mãn tham gia thanh to¸n ngµy cµng nhiÒu, trong ®ã chñ yÕu lµ thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu. Trong c¸c ph­¬ng tiÖn thanh to¸n chñ yÕu lµ L/C, c¸c kho¶n nhê thu th× t­¬ng ®èi Ýt, c¸c kho¶n chuyÓn tiÒn ngµy cµng nhiÒu. C¸c doanh nghiÖp tham gia thanh to¸n chñ yÕu lµ thanh to¸n hµng nhËp khÈu. Hµng xuÊt khÈu chiÕm tû träng thÊp. §iÒu nµy cho thÊy c¸c doanh nghiÖp chñ yÕu lµ nhËp khÈu vÒ lµ chÝnh, chiÕm ®Õn 85%. HiÖn nay, chi nh¸nh ®ang tõng b­íc n©ng cÊp m¹ng l­íi th«ng tin ®Ó trë thµnh ®Çu mèi thanh to¸n cña ng©n hµng n«ng nghiÖp. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô thanh to¸n, chi nh¸nh tuyÖt ®èi tu©n thñ c¸c quy tr×nh nghiÖp vô xö lý vÒ thanh to¸n nh­: hå s¬, chøng tõ. §ång thêi chi nh¸nh ®· b­íc ®Çu sö dông c¸c c«ng nghÖ hiÖn ®¹i trong thanh to¸n nh­ m¹ng SWIPT, chuyÓn tiÒn ®iÖn tö… Chi nh¸nh lu«n c©n ®èi ®­îc nguån ngo¹i tÖ ®Ó phôc vô kh¸ch hµng vµ thùc hiÖn kinh doanh mang l¹i nguån ngo¹i tÖ cho chi nh¸nh. Ho¹t ®éng thanh to¸n thËt sù ®· ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao vµ mang l¹i uy tÝn cho chi nh¸nh. C¸c kh¸ch hµng ®· thËt sù tin t­ëng vµo ho¹t ®éng thanh to¸n cña ng©n hµng. e) S¶n phÈm dÞch vô ng©n hµng Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, chi nh¸nh ®· kh«ng ngõng n©ng cao vµ ®æi míi c¸c dÞch vô ng©n hµng gãp phÇn tÝch cùc trong ho¹t ®éng kinh doanh. Bªn c¹nh nh÷ng dÞch vô truyÒn thèng chi nh¸nh ®· cã nhiÒu dÞch vô míi nh­: ATM, vay thÊu chi ®èi víi c¸c nhµ ph©n phèi, vay tiªu dïng ®èi víi c¸n bé nh©n viªn… Chi nh¸nh ®· triÓn khai thùc hiÖn ng©n hµng b¸n lÎ. §©y lµ mét kªnh ph©n phèi ng©n hµng hiÖn ®¹i. B­íc ®Çu ch­¬ng tr×nh nµy ®· ®¹t ®­îc thµnh c«ng. Chi nh¸nh sÏ tiÕp tôc hoµn thiÖn vµ hoµn chØnh kªnh ph©n phèi nµy. C¸c c¶i c¸ch hµnh chÝnh còng ®­îc tÝch cùc tiÕn hµnh ®Ó gi¶m thiÓu nh÷ng khã kh¨n phøc t¹p cho kh¸ch hµng, gióp cho ng©n hµng tiÕp xóc víi kh¸ch hµng mét c¸ch dÔ dµng h¬n. C¬ chÕ mét cöa ®· ®­îc ¸p dông thµnh c«ng. Kh¸ch hµng ®Õn ng©n hµng chØ ph¶i lµm viÖc víi mét nh©n viªn duy nhÊt. §iÒu nµy tiÕt kiÖm tèi ®a thêi gian cho kh¸ch hµng vµ ng©n hµng. Ngoµi ra, chi nh¸nh lu«n cñng cè më réng mèi quan hÖ víi c¸c c¬ quan tæ chøc trong vµ ngoµi n­íc. Chi nh¸nh lu«n tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng x· héi trong quËn Thanh Xu©n còng nh­ trong Hµ Néi. ChÝnh ®iÒu nµy cµng t¹o thªm uy tÝn cho chi nh¸nh còng nh­ NHNo&PTNT. Nh­ vËy, qua 4 n¨m ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn, chi nh¸nh NHNo&PTNT Nam Hµ Néi ®· ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh tùu ®¸nh khÝch lÖ. Chi nh¸nh kh«ng ngõng lín m¹nh c¶ vÒ quy m« nguån vèn vµ m¹ng l­íi ho¹t ®éng kinh doanh. ChÊt l­îng dÞch vô ng©n hµng ngµy cµng ®­îc n©ng cao. Chi nh¸nh ®· kh«ng ngõng ®æi míi ho¹t ®éng cña m×nh ®Ó phôc vô kh¸ch hµng mét c¸ch tèt nhÊt. HiÖn nay, chi nh¸nh ®· trë thµnh ®Çu mèi quan träng trong ho¹t ®éng thanh to¸n trong vµ ngoµi n­íc Trong t­¬ng lai, chi nh¸nh sÏ tiÕp tôc t¨ng c­êng vµ më réng ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh ®Ó phôc vô tèt cho c«ng cuéc x©y dùng ®Êt n­íc. Gãp phÇn quan träng trong sù ph¸t triÓn cña ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n IV. Môc tiªu, ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng cña chi nh¸nh trong thêi gian tíi Trong nh÷ng n¨m tíi, chi nh¸nh sÏ tiÕp tôc më réng ho¹t ®éng, æn ®Þnh ho¹t ®éng vµ n©ng cao chÊt l­îng phôc vô kh¸ch hµng. §ång thêi, chi nh¸nh sÏ n©ng cao kh¶ n¨ng huy ®éng vèn, më réng ho¹t ®éng cho vay tíi tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, trong ®ã khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá, doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh. Môc tiªu phÊn ®Êu cña chi nh¸nh lµ phÊn ®Êu n©ng cao tæng nguèn vèn lªn trªn 4,100 tû ®ång trong n¨m 2005 vµ c¸c n¨m sau gi÷ v÷ng møc t¨ng tr­ëng æn ®Þnh. N©ng cao tæng d­ nî kh«ng kÓ d­ nî TW, ®¹t 1,500 tû vµo n¨m 2005 vµ t¨ng 50% vµo c¸c n¨m tiÕp theo. Tæng nî qu¸ h¹n gi¶m d­íi 1%. Chi nh¸nh tiÕp tôc më réng kinh doanh ®Ó ®¹t ®­îc møc ®é lîi nhuËn cao nhÊt trong kh¶ n¨ng cña m×nh. Chi nh¸nh ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tÝn dông vµ ®i ®«i víi chÊt l­îng tÝn dông. Ngoµi ra, chi nh¸nh sÏ c©n ®èi l¹i tæng nguån vèn cho phï hîp víi c¬ cÊu cho vay cña chi nh¸nh §Ó ®¹t ®­îc nh÷ng ®iÒu trªn, chi nh¸nh ®· x©y dùng ®­îc mét ch­¬ng tr×nh kÕ ho¹ch thèng nhÊt vµ cã tÝnh kh¶ thi cao. Chi nh¸nh sÏ x©y dùng mét hÖ thèng c¸c phßng giao dÞch vµ hÖ thèng chi nh¸nh cÊpII. Chi nh¸nh sÏ tËn dông tèi ®a nguån vèn nhµn rçi tõ d©n c­ vµ c¸c nguån vèn kh¸c ®Ó ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh. Trong n¨m 2005, chi nh¸nh sÏ më réng thªm 2 phßng giao dÞch, n©ng tæng sè c¸c phßng giao dÞch lªn 6 phßng giao dÞch. §ång thêi, chi nh¸nh sÏ tõng b­íc thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¹o ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt nh­: trô së, trang thiÕt bÞ, cho sù ra ®êi vµ ho¹t ®éng hiÖu qu¶ cña c¸c chi nh¸nh cÊp II. Chi nh¸nh sÏ ®Çu t­ thªm c¸c m¸y ATM vµ më réng ho¹t ®éng chuyÓn tiÒn ®iÖn tö. Chi nh¸nh sÏ ®æi míi ho¹t ®éng theo xu h­íng héi nhËp víi c¸c chi nh¸nh vµ c¸c ng©n hµng kh¸c trong c¶ n­íc. Chi nh¸nh tiÕp tôc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh NH b¸n lÎ vµ m« h×nh giao dÞch mét cöa. §ã lµ c¸ch thøc giao dÞch cña c¸c ng©n hµng hiÖn ®¹i. TriÓn khai ®­îc hÖ thèng nµy sÏ mang l¹i nhiÒu tiÖn Ých cho kh¸ch hµng vµ mang l¹i uy tÝn lín cho ng©n hµng. C¸c ch­¬ng tr×nh nµy, chi nh¸nh ®· b­íc ®Çu thùc hiÖn tõ khi míi ®­îc h×nh thµnh. Tuy nhiªn, hiÖu qu¶ cña c¸c ch­¬ng tr×nh ®ã ch­a ®­îc cao. Chi nh¸nh nÕu triÓn khai tèt hÖ thèng ng©n hµng b¸n lÎ sÏ mang l¹i thªm nhiÒu dÞch vô míi cho kh¸ch hµng. M« h×nh giao dÞch mét cöa cña chi nh¸nh ®· thùc hiÖn vµ ®¹t ®­îc nhiÒu hiÖu qu¶ cao. §iÒu nµy ®· gi¶m thêi gian vµ chi phÝ cho c¶ kh¸ch hµng vµ ng©n hµng. Khi kh¸ch hµng ®Õn giao dÞch víi ng©n hµng chØ ph¶i giao dÞch víi mét nh©n viªn duy nhÊt. Mäi thñ tôc hµnh chÝnh ®­îc gi¶m thiÓu mét c¸ch tèi ®a vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho ng©n hµng tiÕp xóc víi kh¸ch hµng mét c¸ch dÔ dµng h¬n. C¸c n¨m tíi chi nh¸nh sÏ tiÕp tôc c¶i thiÖn vµ hoµn thiÖn c¸ch thøc giao dÞch mét cöa ®Ó phôc vô cho ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng cña chi nh¸nh. Ngoµi c¸c môc tiªu trªn, chi nh¸nh sÏ t¨ng c­êng qu¶n lý chÆt chÏ c¸c kho¶n chi phÝ, sö dông tiÕt kiÖm hiÖu qu¶ c¸c nguån kinh phÝ. Chi nh¸nh sÏ t¨ng c­êng c¸c biÖn ph¸p ®Ó t¨ng thu gi¶m chi ®Ó tËn dông nguån vèn mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cho chi nh¸nh. Trong t­¬ng lai, chi nh¸nh sÏ c¾t gi¶m tèi ®a mäi chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt ®Ó hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ ng©n hµng vµ ph¸t triÓn dÞch vô Ngoµi ra, chi nh¸nh lu«n chó ý ®µo t¹o c¸n bé nh©n viªn. ChÝnh v× vËy, chi nh¸nh sÏ ®Èy m¹nh c«ng t¸c ®µo t¹o, h­íng dÉn nghiÖp vô cho c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Ó cã thÓ h­íng dÉn kh¸ch hµng vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho chi nh¸nh ho¹t ®éng mét c¸ch tèt nhÊt Víi c¸c môc tiªu vµ ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng trªn, chi nh¸nh sÏ hoµn thµnh tèt c¸c nhiÖm vô cña m×nh vµ trë thµnh mét trong nh÷ng chi nh¸nh ho¹t ®éng kinh doanh hiÖu qu¶. Chi nh¸nh sÏ ph¸t triÓn æn ®Þnh vµ lµ mét chi nh¸nh v÷ng m¹nh cña NHNo&PTNT ViÖt Nam KÕt luËn Qua 4 n¨m ho¹t ®éng, chi nh¸nh NHNo&PTNT Nam Hµ Néi ®· kh«ng ngõng kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n vµ tõng b­íc ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Chi nh¸nh còng ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh tùu vµ lµ mét trong nh÷ng chi nh¸nh ph¸t triÓn æn ®Þnh nhÊt cña NHNo&PTNT. Chi nh¸nh lµ mét ®Çu mèi quan träng trong ho¹t ®éng thanh to¸n cña ng©n hµng n«ng nhiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n. Trong ho¹t ®éng kinh doanh, chi nh¸nh cã tæng nguån vèn lín vµ mét m¹ng l­íi réng kh¾p trªn ®Þa bµn Thanh Xu©n. Ngoµi ra, chi nh¸nh lu«n tÝch cùc ®Èy m¹nh c¸c dÞch vô ng©n hµng ®Ó phôc vô kh¸ch hµng mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt. Chi nh¸nh còng tÝch cùc ¸p dông nh÷ng dÞch vô ng©n hµng míi bªn c¹nh c¸c dÞch vô ng©n hµng truyÒn thèng. Ho¹t ®éng cña chi nh¸nh tõng b­íc ®­îc hiÖn ®¹i ho¸ ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi c¸c ng©n hµng kh¸c. Chi nh¸nh ®ang n©ng cao ®­îc vÞ thÕ cña m×nh víi c¸c chi nh¸nh kh¸c trong hÖ thèng vµ víi c¸c ng©n hµng kh¸c trong n­íc còng nh­ ngoµi n­íc. Trong nh÷ng n¨m tíi, chi nh¸nh tiÕp tôc duy tr× vµ cñng cè ho¹t ®éng kinh doanh. §ång thêi chi nh¸nh sÏ hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn c¸c dÞch vô ng©n hµng hiÖn ®¹i nh­: ng©n hµng b¸n lÎ…Chi nh¸nh sÏ ®Çu t­ trang thiÕt bÞ vµ hÖ thèng thanh to¸n ®Ó phôc vô tèt h¬n nhu cÇu thanh to¸n cña kh¸ch hµng. Môc Lôc Lêi nãi ®Çu 1 I. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Chi nh¸nh NHNo & PTNT Nam Hµ Néi 2 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 2 2. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh NHNo & PTNT Nam Hµ Néi 3 II. C¬ cÊu tæ chøc cña Chi nh¸nh NHNo & PTNT Nam Hµ Néi 5 III. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh NHNo & PTNT Nam Hµ Néi 9 1. ThuËn lîi vµ khã kh¨n ¶nh h­ëng tíi ho¹t ®éng kinh doanh 9 2. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh 10 IV. Môc tiªu, ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh trong thêi gian tíi 16 KÕt luËn 18

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc35880.DOC
Luận văn liên quan