Báo cáo Thực tập tại công ty đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông

Tổng quan về doanh nghiệp Tên doanh nghiệp: Công ty Đầu tư phát triển Công nghệ Điện tử viễn thông (ELCOM) I. Quá trình thành lập và phát triển của Công ty ELCOM : Công ty Đầu tư phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông (ELCOM) tiền thân là Trung tâm Điện tử -Viễn thông hoạt động trong lĩnh vực chính là điện tử viễn thông. Trải qua một thời gian phát triển ổn định và ngày càng vững mạnh, năm 1995 Công ty được chính thức thành lập theo Quyết định số 2200/GP – UB của UBND TP Hà nội ngày 15/12/1995. Với đội ngũ lao động trẻ, sáng tạo và năng động, hiện nay ELCOM trở thành một trong những Công ty hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực Điện tử -Tin học - Viễn thông và có những chức năng nhiệm vụ như sau: 1. Chức năng nhiệm vụ của Doanh nghiệp: *Công ty thực hiện kinh doanh các mặt hàng chủ yếu như sau: - Sản xuất các sản phẩm, thiết bị điện tử viễn thông. -Kinh doanh các mặt hàng điện tử viễn thông và sản phẩm tin học -Sản xuất phần mềm máy tính phục vụ cho việc chuyển giao công nghệ thông tin. *Là công ty TNHH hoạt động theo luật Doanh nghiệp, Công ty có các nhiệm vụ sau: - Thực hiện theo nội dung trong đơn xin thành lập Doanh nghiệp. - Sử dụng vốn, bảo toàn và phát triển vốn nhằm thực hiện các nhiệm vụ kinh doanh và kinh doanh có lãi. - Xây dựng thực hiện các kế hoạch kinh doanh trên cơ sở kế hoạch hoá gắn với thị trường. - Tuân thủ các chính sách, chế độ pháp luật của Nhà Nước về quản lý kinh tế, tài chính. - Không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ và nâng cao đời sống cho cán bộ Công nhân viên. - Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà Nước - Nghiên cứu áp dụng khoa học tiên tiến trên thế giới để phù hợp với Công nghệ mới phục vụ cho việc cung cấp, chuyển giao công nghệ thông tin cho khách hàng. - Thực hiện nghiêm túc các hợp đồng đã ký kết nhằm nâng cao uy tín cho Công ty. 2. Đặc điểm kinh doanh của Công ty: Công ty Đầu tư phát triển công nghệ Điện tử - Viễn thông (ELCOM) là một Công ty vừa kinh doanh vừa nghiên cứu phát triển lĩnh vực Điện tử - Viễn thông - Tin học. Mặt hàng mà Công ty kinh doanh đang là thị hiếu phát triển trên thị trường và phù hợp với sự phát triển công nghệ thông tin của nước ta, mặt khác công ty có đội ngũ kỹ sư trẻ, nhiệt tình và sáng tạo . Do vậy Công ty có những thuận lợi chính về thị trường rộng lớn trải rộng khắp đất nước từ Bắc chí Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi cơ bản trên, Công ty còn gặp những khó khăn. Nền kinh tế thị trường đang phát triển sâu rộng nên các đối thủ cạnh tranh của Công ty rất đa dạng và phức tạp. Đây là khó khăn cơ bản bắt buộc Công ty phải tham gia cạnh tranh để tồn tại và phát triển. Mặt khác cơ chế kinh tế của nền kinh tế thị trường chưa hoàn thiện nên phần nào ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

doc26 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 23/04/2013 | Lượt xem: 1885 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại công ty đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
A- Tæng quan vÒ doanh nghiÖp Tªn doanh nghiÖp: C«ng ty §Çu t­ ph¸t triÓn C«ng nghÖ §iÖn tö viÔn th«ng (ELCOM) I. Qu¸ tr×nh thµnh lËp vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty ELCOM : C«ng ty §Çu t­ ph¸t triÓn C«ng nghÖ §iÖn tö - ViÔn th«ng (ELCOM) tiÒn th©n lµ Trung t©m §iÖn tö -ViÔn th«ng ho¹t ®éng trong lÜnh vùc chÝnh lµ ®iÖn tö viÔn th«ng. Tr¶i qua mét thêi gian ph¸t triÓn æn ®Þnh vµ ngµy cµng v÷ng m¹nh, n¨m 1995 C«ng ty ®­îc chÝnh thøc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 2200/GP – UB cña UBND TP Hµ néi ngµy 15/12/1995. Víi ®éi ngò lao ®éng trÎ, s¸ng t¹o vµ n¨ng ®éng, hiÖn nay ELCOM trë thµnh mét trong nh÷ng C«ng ty hµng ®Çu cña ViÖt Nam trong lÜnh vùc §iÖn tö -Tin häc - ViÔn th«ng vµ cã nh÷ng chøc n¨ng nhiÖm vô nh­ sau: 1. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña Doanh nghiÖp: *C«ng ty thùc hiÖn kinh doanh c¸c mÆt hµng chñ yÕu nh­ sau: - S¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm, thiÕt bÞ ®iÖn tö viÔn th«ng. -Kinh doanh c¸c mÆt hµng ®iÖn tö viÔn th«ng vµ s¶n phÈm tin häc -S¶n xuÊt phÇn mÒm m¸y tÝnh phôc vô cho viÖc chuyÓn giao c«ng nghÖ th«ng tin. *Lµ c«ng ty TNHH ho¹t ®éng theo luËt Doanh nghiÖp, C«ng ty cã c¸c nhiÖm vô sau: - Thùc hiÖn theo néi dung trong ®¬n xin thµnh lËp Doanh nghiÖp. - Sö dông vèn, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn nh»m thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kinh doanh vµ kinh doanh cã l·i. - X©y dùng thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch kinh doanh trªn c¬ së kÕ ho¹ch ho¸ g¾n víi thÞ tr­êng. - Tu©n thñ c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é ph¸p luËt cña Nhµ N­íc vÒ qu¶n lý kinh tÕ, tµi chÝnh. - Kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô vµ n©ng cao ®êi sèng cho c¸n bé C«ng nh©n viªn. - Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nghÜa vô ®èi víi Nhµ N­íc - Nghiªn cøu ¸p dông khoa häc tiªn tiÕn trªn thÕ giíi ®Ó phï hîp víi C«ng nghÖ míi phôc vô cho viÖc cung cÊp, chuyÓn giao c«ng nghÖ th«ng tin cho kh¸ch hµng. - Thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c hîp ®ång ®· ký kÕt nh»m n©ng cao uy tÝn cho C«ng ty. 2. §Æc ®iÓm kinh doanh cña C«ng ty: C«ng ty §Çu t­ ph¸t triÓn c«ng nghÖ §iÖn tö - ViÔn th«ng (ELCOM) lµ mét C«ng ty võa kinh doanh võa nghiªn cøu ph¸t triÓn lÜnh vùc §iÖn tö - ViÔn th«ng - Tin häc. MÆt hµng mµ C«ng ty kinh doanh ®ang lµ thÞ hiÕu ph¸t triÓn trªn thÞ tr­êng vµ phï hîp víi sù ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin cña n­íc ta, mÆt kh¸c c«ng ty cã ®éi ngò kü s­ trÎ, nhiÖt t×nh vµ s¸ng t¹o . Do vËy C«ng ty cã nh÷ng thuËn lîi chÝnh vÒ thÞ tr­êng réng lín tr¶i réng kh¾p ®Êt n­íc tõ B¾c chÝ Nam. Tuy nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi c¬ b¶n trªn, C«ng ty cßn gÆp nh÷ng khã kh¨n. NÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®ang ph¸t triÓn s©u réng nªn c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña C«ng ty rÊt ®a d¹ng vµ phøc t¹p. §©y lµ khã kh¨n c¬ b¶n b¾t buéc C«ng ty ph¶i tham gia c¹nh tranh ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. MÆt kh¸c c¬ chÕ kinh tÕ cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ch­a hoµn thiÖn nªn phÇn nµo ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. 3. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ bé m¸y kÕ to¸n trong doanh nghiÖp: s¬ ®å bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty Gi¸m ®èc c«ng ty Phã Gi¸m ®èc SDTC Phßng triÓn khai, b¶o hµnh Phßng §iÖn tö C«ng nghiÖp Phßng KÕ to¸n Tæng hîp Phßng KD, Dù ¸n Phßng hµnh chÝnh Phßng §iÖn tö ViÔn th«ng nhiÖm vô cña c¸c phßng * Gi¸m ®èc c«ng ty do héi ®ång thµnh viªn bÇu ra vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi mÆt ho¹t ®éng kinh doanh cña DN, cã quyÒn quyÕt ®Þnh cao nhÊt vÒ tµi chÝnh, nh©n sù vµ chiÕn l­îc kinh doanh trong c«ng ty. Trung T©m ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn phÇn mÒm (SDTC): S¶n xuÊt phÇn mÒm m¸y tÝnh, chuyÓn giao vµ øng dông c¸c c«ng nghÖ tin häc. Phßng §iÖn tö c«ng nghiÖp: S¶n xuÊt l¾p r¸p c¸c s¶n phÈm ®iÖn tö c«ng nghiÖp; Nghiªn cøu vµ thiÕt kÕ c¸c hÖ thèng ®iÖn tö øng dông trong c¸c lÜnh vùc c«ng nghiÖp. Phßng §iÖn tö ViÔn th«ng: L¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ, hÖ thèng øng dông trong lÜnh vùc ViÔn th«ng. ChuyÓn giao c¸c gi¶i ph¸p hiÖn ®¹i vÒ b­u chÝnh ViÔn th«ng vµo ViÖt Nam. Phßng Kinh doanh, dù ¸n: Kinh doanh c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty còng nh­ thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng th­¬ng m¹i liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty.TriÓn khai vµ thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t­ chñ yÕu trong lÜnh vùc B­u chÝnh ViÔn th«ng. Phßng hµnh chÝnh: ChÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý nh©n sù, hå s¬, theo dâi viÖc thùc hiÖn qui chÕ cña c«ng ty Phßng KÕ to¸n tæng hîp: Cã nhiÖm vô qu¶n lý vµ ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh Kinh doanh cña C«ng ty th«ng qua h¹ch to¸n kÕ to¸n theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. Qu¶n lý vµ ph¶n ¸nh tµi s¶n, vèn vµ nguån vèn cña C«ng ty mét c¸ch chÝnh x¸c, th­êng xuyªn liªn tôc; Cung cÊp c¸c sè liÖu cho BG§ ®Ó ®Ò ra ph­¬ng h­íng vµ x©y dùng kÕ ho¹ch cho kú kinh doanh tiÕp theo cña C«ng ty, nh»m ®¹t ®­îc môc tiªu ®· ®Æt ra vµ thùc hiÖn c¸c nghÜa vô víi Ng©n s¸ch. Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty lµ 102 ng­êi. S¬ ®å Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n: - Ng©n hµng -C«ng nî -B¸n hµng KÕ to¸n: -Theo dâi hµng mua -Chi phÝ -L§ tiÒn l­¬ng KÕ to¸n: -Tæng hîp -Tµi s¶n cè ®Þnh -Thñ quü -Thñ kho Phßng kÕ to¸n ®­îc ph©n c«ng cô thÓ nh­ sau: KÕ to¸n tr­ëng: chÞu tr¸ch nhiÖm h­íng dÉn c¸c kÕ to¸n viªn, kiÓm tra t×nh h×nh chÊp hµnh c¸c chÕ ®é tµi chÝnh cña C«ng ty. Trªn c¬ së sè liÖu tæng hîp kÕ to¸n tr­ëng cã nhiÖm vô ph©n tÝch t×nh h×nh biÕn ®éng vÒ vèn, nguån vèn ®Ó thÊy ®­îc hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty vµ b¸o c¸o víi BG§. KÕ to¸n ng©n hµng, c«ng nî: Hµng ngµy theo dâi chi tiÕt sè d­ tµi kho¶n TGNH, x¸c ®Þnh c«ng nî cña kh¸ch hµng ®Ó thu nî. Hµng tuÇn b¸o c¸o c«ng nî cho KÕ to¸n tr­ëng. KÕ to¸n Tµi s¶n cè ®Þnh: Theo dâi TSC§ qua thÎ TSC§, sù ph¸t sinh t¨ng gi¶m cho tõng TSC§, tÝnh vµ trÝch khÊu hao TSC§ hµng th¸ng , quý, n¨m. KÕ to¸n theo dâi hµng mua, hµng b¸n: Cã nhiÖm vô theo dâi qu¸ tr×nh mua, b¸n hµng vµ thanh to¸n tiÒn hµng , x¸c ®Þnh ®­îc doanh thu vµ chi phÝ. KÕ to¸n tæng hîp: Cã nhiÖm vô tæng hîp sè liÖu vµ lªn b¸o c¸o tµi chÝnh hµng th¸ng, quý, n¨m. Thñ kho, thñ quü: Cã nhiÖm vô qu¶n lý hµng ho¸, tiÒn mÆt cña C«ng ty 4. KÕt qu¶ kinh doanh cña Doanh nghiÖp qua 2 n¨m gÇn nhÊt: §¬n vÞ: ®ång TT C¸c chØ tiªu N¨m 2001 N¨m 2002 So s¸nh KH TH KH TH 11 th¸ng Sè tiÒn Tû lÖ % 1 Doanh thu 33.500.000.000 35.034.830.920 45.500.000.000 46.085.638.550 11.050.870.630 32 - B¸n hµng 33.500.000.000 35.034.830.920 45.500.000.000 46.000.000.000 11.050.870.630 32 2 LN sau thuÕ 1.570.897.159 3 Thu nhËp BQ 1.000.000 1.500.000 1.500.000 1.700.000 200.000 36.36 * NhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸: Nh×n vµo b¶ng kÕt qu¶ kinh doanh cña n¨m 2001 vµ 11 th¸ng cña n¨m 2002 ta thÊy cã mét sè nhËn xÐt ®¸nh gi¸ nh­ sau: -VÒ doanh thu: 11 th¸ng n¨m 2002 t¨ng h¬n so víi n¨m 2001 lµ: 11.050.870.630® víi tû lÖ t¨ng lµ 32% ®­îc ®¸nh gi¸ lµ tèt h¬n n¨m 2001. -Thu nhËp b×nh qu©n ng­êi lao ®éng: 11 th¸ng n¨m 2002 ®· t¨ng h¬n n¨m 2001 lµ 200.000 ®/1 ng­êi, víi tû lÖ t¨ng 13%. C«ng ty cÇn ph¸t huy ®Ó t¨ng thu nhËp cho C¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty. B - C«ng t¸c tµi chÝnh cña doanh nghiÖp 1.T×nh h×nh ph©n cÊp qu¶n lý tµi chÝnh cña doanh nghiÖp: Lµ C«ng ty TNHH do 5 thµnh viªn tham gia gãp vèn nªn C«ng ty tËp trung qu¶n lý tµi chÝnh, kh«ng cã ph©n cÊp. Sè vèn gãp theo tû lÖ ®ång ®Òu lµ 20% 2. C¸c kÕ ho¹ch ho¸ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp: Hµng n¨m c¨n cø vµo kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña n¨m tr­íc, c¨n cø vµo môc tiªu phÊn ®Êu cña C«ng ty vµ kÕt qu¶ cña nghiªn cøu thÞ tr­êng , Ban Gi¸m ®èc C«ng ty x©y dùng kÕ ho¹ch cho n¨m ho¹t ®éng. §ã lµ kÕ ho¹ch bæ sung vèn kinh doanh, kÕ ho¹ch vÒ doanh thu, chi phÝ vµ lîi nhuËn. * Tæ chøc kÕ ho¹ch: Do ®Æc ®iÓm kinh doanh cña C«ng ty lµ kinh doanh c¸c mÆt hµng vÒ ®iÖn tö viÔn th«ng vµ tin häc, ®ßi hái cao vÒ mÆt kü thuËt, nªn C«ng ty chó träng viÖc ®Çu t­ cho nghiªn cøu kü thuËt ®Ó gi¶m thiÓu nh÷ng sai sãt kü thuËt trong l¾p ®Æt, gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vµ uy tÝn cho C«ng ty. KÕ ho¹ch C«ng ty ®Ò ra n¨m sau lín h¬n n¨m tr­íc vµ t×m biÖn ph¸p ®Ó hoµn thµnh vµ v­ît møc kÕ ho¹ch. 3. Vèn vµ nguån vèn cña doanh nghiÖp: Khi míi thµnh lËp vèn chñ së h÷u cña c«ng ty lµ 550.000.000 ®ång. Sè vèn ®ã ®­îc bæ sung n¨m 1999 lµ 1.450.000.000 ®ång, n¨m 2000 lµ 6.204.000.000 ®ång, n¨m 2001 lµ 1.796.000.000 ®ång 4. C«ng t¸c kiÓm tra kiÓm so¸t tµi chÝnh Doanh nghiÖp: Cuèi mçi niªn ®é kÕ to¸n C«ng ty nép b¸o c¸o quyÕt to¸n lªn Côc thuÕ Hµ néi vµ sau ®ã c¬ quan thuÕ thanh tra, kiÓm tra b¸o c¸o tµi chÝnh cña DN. Trong C«ng ty Ban Gi¸m ®èc trùc tiÕp kiÓm tra t×nh h×nh sö dông tµi s¶n, nguån vèn, chi phÝ, c«ng nî vµ hiÖu qu¶ kinh doanh. C. T×nh h×nh thùc hiÖn C«ng t¸c kÕ to¸n ë t¹i Doanh nghiÖp C«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n ë c«ng ty Elcom ®­îc thùc hiÖn theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh cña Bé tµi chÝnh. C¨n cø vµo chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quy m« kinh doanh C«ng ty chän ph­¬ng ¸n h¹ch to¸n tËp trung vµ ®¨ng ký ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn (ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ), h×nh thøc ghi chÐp lµ Chøng tõ ghi sæ. Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n t¹i c«ng ty Elcom : Chøng tõ gèc Sæ hoÆc thÎ chi tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng C§ sè PS c¸c TK Sæ c¸i B¸o c¸o kÕ to¸n B¶ng ph©n bæ 1.KÕ to¸n nghiÖp vô mua hµng vµ thanh to¸n tiÒn hµng: a- Chøng tõ sö dông: C«ng ty sö dông c¸c lo¹i chøng tõ nh­ : Ho¸ ®¬n GTGT, phiÕu nhËp kho, phiÕu thu, phiÕu chi, tê khai hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu. b- Tµi kho¶n sö dông: - C¸c tµi kho¶n ®­îc sö dông ®Ó ph¶n ¸nh nghiÖp vô mua hµng vµ thanh to¸n tiÒn hµng: + TK 156 : Hµng ho¸ + TK 152 : Nguyªn vËt liÖu + TK 133 : ThuÕ GTGT + TK 331 : Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n + TK 3333 : ThuÕ nhËp khÈu + TK 33312 : ThuÕ GTGT hµng nhËp khÈu + TK 111 : TiÒn mÆt + TK 112 : TiÒn göi ng©n hµng + TK 413 : Chªnh lÖch tû gi¸ c-Tr×nh tù kÕ to¸n: + Khi mua hµng ho¸ trong n­íc vÒ nhËp kho sè l­îng ®ñ, kÕ to¸n c¨n cø vµo ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng, ho¸ ®¬n b¸n hµng, phiÕu nhËp kho kÕ to¸n ghi: Nî TK 152, 156 (1561) Gi¸ ch­a thuÕ Nî TK 133 (1331) ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ Cã TK 111,112,331 Gi¸ thanh to¸n + Ph¸t sinh chi phÝ trong kh©u mua nÕu cã H§ gi¸ trÞ gia t¨ng hoÆc ho¸ ®¬n ®Æc thï kÕ to¸n ghi: Nî TK 156 (1562) Gi¸ ch­a thuÕ Nî TK 133 (1331) ThuÕ VAT Cã TK 111,112,331 Gi¸ thanh to¸n + NÕu kh«ng cã ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng: Nî TK 156 (1562) Chi phÝ Cã TK 111,112 + Khi nhËp khÈu hµng ho¸, c¨n cø vµo tê khai hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu, th«ng b¸o thuÕ ho¸ ®¬n mua hµng kÕ to¸n ghi: Nî TK 156 (1561) TrÞ gi¸ CIF + thuÕ nhËp khÈu Cã TK 331 Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n Cã TK 3333 ThuÕ nhËp khÈu ph¶i nép + ThuÕ GTGT hµng NK ph¶i nép kÕ to¸n ghi: Nî TK 133 (1331) Sè thuÕ ph¶i nép Cã TK 33312 Sè thuÕ ph¶i nép + Khi nép thuÕ nhËp khÈu vµ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng hµng nhËp khÈu, kÕ to¸n ghi: Nî TK 3333 ThuÕ nhËp khÈu Nî TK 33312 ThuÕ GTGT hµng nhËp khÈu Cã TK 111, 112 Sè tiÒn ph¶i nép + Khi nhËp khÈu hµng víi trÞ gi¸ lín, C«ng ty ph¶i lµm ®¬n ®Ò nghÞ ng©n hµng phôc vô m×nh më L/C vµ khi ký quü, kÕ to¸n ghi: Nî TK 144 Sè tiÒn ký quü Cã TK 111,112 Sè tiÒn ký quü + Khi chuyÓn tiÒn tr¶ cho phÝa n­íc ngoµi nÕu cã chªnh lÖch tû gi¸ kÕ to¸n ghi: NÕu tû gi¸ lóc nhËp kho < tû gi¸ lóc tr¶ tiÒn: Nî TK 331 Sè tiÒn ph¶i tr¶ (tû gi¸ thùc tÕ) Cã TK 111,112 Tû gi¸ thùc tÕ Cã TK 007: Sè ngo¹i tÖ ®· tr¶ §ång thêi ghi : Nî TK 413 Sè chªnh lÖch Cã TK 331 Sè chªnh lÖch NÕu tû gi¸ lóc nhËp kho > tû gi¸ lóc tr¶ tiÒn th× phÇn chªnh lÖch ®­îc ghi: Nî TK 331 Cã TK 413 d- Sæ kÕ to¸n: §Ó ph¶n ¸nh nghiÖp vô mua hµng vµ thanh to¸n tiÒn hµng kÕ to¸n ph¶i më sæ chi tiÕt mua hµng, sæ thanh to¸n víi ng­êi b¸n, më thÎ kho theo dâi tõng mÆt hµng, sæ chi tiÕt ph¶n ¸nh thuÕ VAT ®Çu vµo, sæ ng©n hµng. 2.KÕ to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸: a.Chøng tõ sö dông: Khi b¸n hµng C«ng ty sö dông ho¸ ®¬n GTGT, c¸c hîp ®ång KTÕ b.Tµi kho¶n sö dông: KÕ to¸n sö dông c¸c tµi kho¶n sau ®Ó ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh b¸n hµng : + TK 511 : Doanh thu b¸n hµng + TK 333 : ThuÕ GTGT ®Çu ra + TK131 : Ph¶i thu cña ng­êi mua + TK632 : Gãp vèn hµng b¸n + Vµ c¸c TK liªn quan: 111,112 .... c.Tr×nh tù kÕ to¸n: - Khi bªn mua ký nhËn vµo ho¸ ®¬n GTGT mµ C«ng ty lËp th× hµng ho¸ ®­îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô, kÕ to¸n ghi: Nî TK 111, 112, 131 Gi¸ thanh to¸n Cã TK 511 Doanh thu ch­a thuÕ Cã TK 333 (33311) ThuÕ VAT ®Çu ra KÕt chuyÓn gi¸ vèn : Nî TK 632 TrÞ gi¸ vèn xuÊt kho Cã TK 156 - NÕu hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i kÕ to¸n ghi : Nî TK531 gi¸ b¸n ch­a thuÕ Nî TK 333 (33311) gi¶m thuÕ VAT ®Çu ra Cã TK111, 112, 131 gi¸ thanh to¸n §ång thêi nhËn l¹i sè hµng theo gi¸ vèn, kÕ to¸n ghi : Nî TK156 NhËp l¹i kho Nî TK157 Nhê ng­êi mua gi÷ hé Cã TK 632 Gi¶m gi¸ vèn - NÕu gi¶m gi¸ hµng b¸n, kÕ to¸n ghi : Nî TK532 Gi¸ ch­a VAT Nî TK33311 Gi¶m VAT ®Çu ra Cã TK111, 112 NÕu tr¶ l¹i tiÒn Cã TK131 Gi¶m c«ng nî ph¶i thu - XuÊt kho göi hµng ®i b¸n kÕ to¸n ghi: Nî TK157 Gi¸ xuÊt kho Cã TK156 Ph¶n ¸nh chi phÝ göi hµng : + NÕu doanh nghiÖp ph¶i chÞu, kÕ to¸n ghi : Nî TK641 Gi¸ ch­a VAT Nî TK1331 VAT ®Çu vµo Cã 111,112 Tæng gi¸ thanh to¸n + NÕu chi phÝ nµy lµ chi hé ng­êi mua, kÕ to¸n ghi : Nî TK1388 Tæng gi¸ thanh to¸n Cã TK111, 112 + Khi sè hµng göi b¸n x¸c ®Þnh lµ tiªu thô, kÕ to¸n ghi : Nî TK 111, 112, 131 : Tæng gi¸ thanh to¸n Cã TK511 Doanh thu ch­a VAT Cã TK33311 VAT ®Çu ra KÕt chuyÓn gi¸ vèn : Nî TK632 Gi¸ xuÊt kho Cã TK15 + KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng cuèi kú kÕt chuyÓn c¸c kho¶n gi¶m trõ nÕu cã, kÕ to¸n ghi : Nî TK5111 Doanh thu gi¶m theo gi¸ ch­a VAT Cã TK532 Gi¶m gi¸ hµng b¸n Cã TK531 Hµng b¸n tr¶ l¹i + KÕt chuyÓn doanh thu : Nî TK511 Doanh thu b¸n hµng thuÇn Cã TK911 + KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n Nî TK911 Gi¸ vèn hµng b¸n Cã TK632 d.Sæ s¸ch kÕ to¸n: Víi nghiÖp vô b¸n hµng kÕ to¸n ph¶i më sæ chi tiÕt hµng b¸n , gi¸ vèn hµng b¸n, thuÕ VAT ®Çu ra, sæ c«ng nî víi ng­êi mua vµ vµo thÎ kho ®· më. 3. KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh a. Chøng tõ : + Biªn b¶n giao nhËn tµi s¶n cè ®Þnh + Biªn b¶n ®Þnh gi¸ l¹i tµi s¶n cè ®Þnh + Biªn b¶n thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh + C¸c ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng, phiÕu thu, phiÕu chi, giÊy b¸o nî, b¸o cã cña NH b. Tµi kho¶n sö dông : + TK 211 : Tµi s¶n cè ®Þnh + TK 212 : Tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh + TK 214 : KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh + TK133 : ThuÕ GTGT vµ c¸c tµi kho¶n liªn quan nh­ TK111, TK112, TK331, ..... c. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n : Khi mua tµi s¶n cè ®Þnh, kÕ to¸n ghi : Nî TK211, 213 (chi tiÕt) Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh Nî TK 133 (1332) ThuÕ VAT Cã TK111, 112, 331 Tæng gi¸ thanh to¸n Chi phÝ vËn chuyÓn l¾p ®Æt, phÝ vµ lÖ phÝ tr­íc khi ®­a tµi s¶n cè dÞnh vµo sö dông, kÕ to¸n ghi : Nî TK211 Nî TK133 Cã TK 111, TK 112, TK 331. Khi thanh lý, nh­îng b¸n tµi s¶n cè ®Þnh, kÕ to¸n ghi : +§èi víi tr­êng hîp tµi s¶n cè ®Þnh ®· trÝch ®ñ khÊu hao : Nî TK 214 Xo¸ sæ tµi s¶n Cã TK 211 +§èi víi c¸c kho¶n thu nhËp tõ ho¹t ®éng thanh lý, nh­îng b¸n tµi s¶n cè ®Þnh Nî TK 111, TK 112, TK 138 Cã TK 721 Cã TK 3331 +§èi víi chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thanh lý, nh­îng b¸n tµi s¶n cè ®Þnh Nî TK 821 Nî TK133 Cã TK 111, TK 112, TK 331 +§èi víi tr­êng hîp tµi s¶n cè ®Þnh ch­a trÝch ®ñ khÊu hao vµ ch­a hÕt thêi gian sö dông Víi gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n cè ®Þnh, kÕ to¸n ghi : Nî TK 821 Gi¸ trÞ cßn l¹i Nî TK 214 Sè hao mßn luü kÕ Cã TK 211 Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh Víi c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thanh lý, nh­îng b¸n, kÕ to¸n ghi : Nî TK 821 Nî TK 1331 Cã TK 111, 112, 141, 331 Víi sè tiÒn thu håi tõ qu¸ tr×nh thanh lý, nh­îng b¸n : Nî TK 111, 112, 1388 Cã TK 721 Cã TK 33311 Khi thuª TSC§ theo ph­¬ng thøc thuª tµi chÝnh, kÕ to¸n ghi : Nî TK 212 Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh Cã TK 342 Khi nhËn ®­îc ho¸ ®¬n GTGT mµ bªn cho thuª chuyÓn giao, kÕ to¸n ghi : Nî TK1332 Cã TK 342 Khi thanh to¸n cho bªn cho thuª, kÕ to¸n ghi : Nî TK 342 Sè tiÒn ph¶i tr¶ Cã TK 315 Khi tr¶ tiÒn thuª tµi chÝnh, kÕ to¸n ghi : Nî TK 315 Sè tiÒn tr¶ theo tõng kú Cã TK 111 Hµng kú tr¶ sè l·i thuª, kÕ to¸n ghi : Nî TK 642 Cã TK 111, 112 Khi tÝnh trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, kÕ to¸n ghi : Nî TK 6424, 6414, 627 Cã TK 214 §ång thêi ghi Nî 009 : Sè khÊu hao d. Sæ kÕ to¸n Sæ chi tiÕt ThÎ tµi s¶n cè ®Þnh B¶ng tÝnh khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh Sæ c¸i TK 214 4. KÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi a. Chøng tõ doanh nghiÖp sö dông gåm : B¶ng chÊm c«ng, lµm thªm giê QuyÕt ®Þnh t¨ng l­¬ng QuyÕt ®Þnh cña Gi¸m ®èc vÒ c¸c kho¶n phô cÊp B¶ng tÝnh vµ ®èi chiÕu b¶o hiÓm x· héi b. C¸c tµi kho¶n sö dông : TK 334 : ph¶i tr¶ cho nh©n viªn TK 642 : chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp TK 338 : ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c TK 138 : c¸c kho¶n ph¶i thu c. Tr×nh tù kÕ to¸n Khi tÝnh l­¬ng ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng, kÕ to¸n ghi : Nî TK 642, 641, 627 Sè tiÒn ph¶i tr¶ Cã TK 334 Khi tr¶ l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty, kÕ to¸n ghi : Nî TK 334 Cã TK 111 Khi nép b¶o hiÓm x· héi, kÕ to¸n ghi : Nî TK 1388 5% Nî TK 642, 641 15% Cã TK 3383 Khi nép b¶o hiÓm x· héi, kÕ to¸n ghi : Nî TK 3383 Sè tiÒn BHXH ph¶i nép Cã TK 111, 112 Thu tiÒn 5%/ tiÒn l­¬ng cña ng­êi lao ®éng : Nî TK 111 Sè tiÒn nép thay cho ng­êi lao ®éng Cã TK 1388 d. Sæ kÕ to¸n : Sæ chi tiÕt TK 334, 3383 Sæ l­¬ng Sæ c¸i TK 334, 3383 5. KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp a. Chøng tõ sö dông : Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng do bªn b¸n cung cÊp Ho¸ ®¬n b¸n lÎ B¶ng tÝnh l­¬ng, b¶o hiÓm x· héi B¶ng tÝnh khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh PhiÕu chi, uû nhiÖm chi, giÊy b¸o nî b. Tµi kho¶n sö dông : TK 641 : chi phÝ b¸n hµng TK 642 : chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp TK 133 : thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng TK 153 : c«ng cô dông cô TK 156 : hµng ho¸ TK 142 : chi phÝ chê ph©n bæ Vµ c¸c tµi kho¶n liªn quan : TK 111, 112, 331 .v.v.... c. Tr×nh tù kÕ to¸n : Khi xuÊt kho nguyªn vËt liÖu dïng cho qu¶n lý, bé phËn b¸n hµng, kÕ to¸n ghi : Nî TK 642, 641 trÞ gi¸ xuÊt kho Cã 153 hoÆc xuÊt kho hµng ho¸ ghi : Nî TK 642, 641 trÞ gi¸ xuÊt kho Cã TK 156 Khi khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, kÕ to¸n ghi : Nî TK 641, 642 Cã TK 214 Khi tÝnh l­¬ng, b¶o hiÓm x· héi, kÕ to¸n ghi : Nî TK 641, 642 Nî TK 133 Cã TK 111, 112, 331 TiÒn thuª nhµ : +Khi tr¶ tiÒn thuª nhµ : Nî TK 142 Cã TK 111, 112 +Ph©n bæ vµo chi phÝ kÕ to¸n ghi : Nî TK 641, 642 Cã TK 142 Cuèi kú kÕ to¸n kÕt chuyÓn vµo tµi kho¶n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh : Nî TK 911 Cã TK 641, 642 d. Sæ kÕ to¸n : Sæ chi tiÕt më cho c¸c tµi kho¶n sö dông Sæ c¸i cho c¸c tµi kho¶n sö dông 6. KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ vµ ph©n phèi kÕt qu¶ tµi chÝnh a. Chøng tõ sö dông : C¨n cø vµo sè liÖu cña c¸c tµi kho¶n liªn quan b. Tµi kho¶n sö dông : - TK 911 : X¸c ®Þnh kÕt qu¶ - TK 421 : Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi - TK 811 : Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh - TK 711 : Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh - TK 632 : Gi¸ vèn hµng b¸n c. Tr×nh tù kÕ to¸n : - X¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh +Cuèi kú kÕt chuyÓn c¸c kho¶n gi¶m trõ, kÕ to¸n ghi : Nî TK 511 Cã TK 532, 531 +KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn vµo TK 911, kÕ to¸n ghi : Nî TK 511 Doanh thu thuÇn Cã TK 911 +KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n, kÕ to¸n ghi : Nî TK 911 Gi¸ vèn hµng b¸n Cã TK 632 +Cuèi kú kÕt chuyÓn c¸c kho¶n chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, kÕ to¸n ghi : Nî TK 911 Cã TK 641, 642 +So s¸nh kÕt qu¶ gi÷a bªn nî vµ bªn cã cña TK 911 : NÕu bªn nî < bªn cã Þ doanh nghiÖp kÕt chuyÓn l·i, kÕ to¸n ghi : Nî TK 911 Sè chªnh lÖch Cã TK 421 NÕu bªn nî > bªn cã Þ doanh nghiÖp kÕt chuyÓn lç, kÕ to¸n ghi : Nî TK 421 Sè lç Cã TK 911 - X¸c ®Þnh kÕt qu¶ tµi chÝnh : +Khi ph¸t sinh c¸c kho¶n thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh, kÕ to¸n ghi : Nî TK 111, 112 Cã TK 711 +Víi c¸c kho¶n chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh , kÕ to¸n ghi : Nî TK 811 Cã TK 111, 112 +Cuèi kú kÕt chuyÓn c¸c kho¶n thu nhËp vµ chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh vµo TK 911, kÕ to¸n ghi : Nî TK 711 Cã TK 911 Vµ Nî TK 911 Cã TK 811 +So s¸nh gi÷a bªn nî vµ bªn cã cña TK 911, kÕ to¸n ghi : NÕu bªn nî < bªn cã Þ doanh nghiÖp kÕt chuyÓn l·i : Nî TK 911 Sè l·i Cã TK 421 NÕu bªn nî > bªn cã Þ doanh nghiÖp kÕt chuyÓn lç : Nî TK 421 Sè lç Cã TK 911 -Cuèi niªn ®é kÕ to¸n, kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp cã l·i, kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n phèi nh­ sau : TÝnh thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép : Nî TK 421 Cã TK 333 (3334) Bï ®¾p sè lç tõ nh÷ng n¨m tr­íc : Nî TK 4212 Cã TK 4211 Sè cßn l¹i bæ sung toµn bé vµo nguån vèn kinh doanh : Nî TK 421 Cã TK 411 d. Sæ s¸ch kÕ to¸n : Sæ chi tiÕt tµi kho¶n 911 Sæ c¸i tµi kho¶n 911 7. KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn vµ c¸c nghiÖp vô thanh to¸n. 7.1. KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn a. Chøng tõ sö dông : PhiÕu thu, phiÕu chi GiÊy thanh to¸n t¹m øng, biªn b¶n kiÓm kª quü tiÒn mÆt, .... GiÊy b¸o nî, b¸o cã cña Ng©n hµng b. Tµi kho¶n sö dông : TK 111 : TiÒn mÆt TK 112 : TiÒn göi ng©n hµng TK 131 : Ph¶i thu cña ng­êi mua TK 156 : Hµng ho¸ TK 133 : ThuÕ GTGT TK 331 : Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n c. Tr×nh tù kÕ to¸n : Khi b¸n hµng thu b»ng tiÒn mÆt, kÕ to¸n ghi : Nî TK 111 Cã TK 511 Cã TK 33311 Khi rót tiÒn göi Ng©n hµng vÒ nhËp quü, kÕ to¸n ghi : Nî TK 111 Cã TK 112 Khi thu tiÒn ng­êi mua tr¶, kÕ to¸n ghi : Nî 111, 112 Cã TK 131 Khi ph¸t sinh c¸c kho¶n thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh, thu nhËp bÊt th­êng, kÕ to¸n ghi: Nî TK 111 Cã TK 711 Cã TK 721 Khi vay vèn kinh doanh, kÕ to¸n ghi : Nî TK 111 Cã TK 311 Khi tr¶ nî ng­êi b¸n, kÕ to¸n ghi : Nî TK 331 Cã TK 111, 112 Khi mua hµng ho¸, tµi s¶n cè ®Þnh, c¸c dÞch vô mua ngoµi, kÕ to¸n ghi : Nî TK 156 Nî TK 211 Nî TK 641, 642 Cã TK 111. 112, 331 Tr¶ nî vay ng¾n h¹n, dµi h¹n, kÕ to¸n ghi : Nî TK 311 Nî TK 315 Cã TK 111, 112 Khi nép tiÒn vµo tµi kho¶n ( nhËn ®­îc giÊy b¸o cã cña Ng©n hµng), kÕ to¸n ghi : Nî TK 112 Cã TK 111 Khi ph¸t sinh c¸c kho¶n chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh, chi phÝ bÊt th­êng, kÕ to¸n ghi : Nî TK 811, 821 Nî TK 133 Cã TK 111, 112 Khi tr¶ tiÒn cho ng­êi b¸n, kÕ to¸n ghi : Nî TK 331 Cã TK 111, 112 §èi víi c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh b»ng ngo¹i tÖ t¹i quü, doanh nghiÖp sö dông tû gi¸ thùc tÕ cña Liªn ng©n hµng t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh nghiÖp vô, kÕ to¸n ghi : +Khi b¸n hµng , kÕ to¸n ghi : Nî TK 111 Tû gi¸ thùc tÕ Nî TK 131 Cã TK 511 Cã TK 33311 +Khi thu nî cña kh¸ch hµng c¨n cø vµo tû gi¸ thùc tÕ t¹i thêi ®iÓm thu,kÕ to¸n ghi: Nî TK 111 Tû gi¸ thùc tÕ lóc nhËp quü Cã TK 131 Tû gi¸ thùc tÕ lóc nhËn nî +PhÇn chªnh lÖch ph¶n ¸nh vµo TK 413 +T¹i thêi ®iÓm cuèi kú kÕ to¸n ®¸nh gi¸ l¹i sè d­ tiÒn mÆt t¹i quü b»ng ngo¹i tÖ, nÕu tû gi¸ thùc tÕ t¹i thêi ®iÓm cuèi kú lín h¬n tû gi¸ lóc nhËp quü, ®­îc ghi nh­ sau Nî TK 1112 Sè chªnh lÖch Cã TK 413 Ng­îc l¹i th× ghi : Nî TK 413 Cã TK 1112 +Sang kú h¹ch to¸n sau th× kÕ to¸n ghi bót to¸n ®¶o ®Ó xo¸ bá phÇn chªnh lÖch tû gi¸ t¹i thêi ®iÓm cuèi niªn ®é tr­íc ®ã : Nî TK 413 Cã TK 1112 hoÆc Nî TK 112 Cã TK 413 Khi b¸n hµng thu b»ng sÐc ®· nép ra ng©n hµng nh­ng ch­a nhËn ®­îc giÊy b¸o cã, kÕ to¸n ghi: Nî TK 113 Cã TK 511 Cã TK 3331 +KÕt chuyÓn gi¸ vèn : Nî TK 632 Cã TK 156, 157 +Khi nhËn ®­îc gi¸y b¸o cã cña ng©n hµng, kÕ to¸n ghi: Nî TK 112 Cã TK 113 Khi thanh to¸n cho ng­êi b¸n b»ng sÐc nh­ng ch­a nhËn ®­îc giÊy b¸o nî, kÕ to¸n ghi: Nî TK 113 Cã TK 112 +Khi nhËn ®­îc giÊy b¸o nî, kÕ to¸n ghi: Nî TK 331 Cã TK 113 d. Sæ s¸ch kÕ to¸n : Sæ chi tiÕt TK 112 Sæ quü tiÒn mÆt Sæ c¸i cho c¸c tµi kho¶n 7.2 KÕ to¸n c¸c nghiÖp vô thanh to¸n víi ng©n s¸ch. a. Chøng tõ sö dông : Th«ng b¸o nép thuÕ GiÊy nép tiÒn mÆt, phiÕu chi Uû nhiÖm chi b. Tµi kho¶n sö dông TK 333 : thuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép cho nhµ n­íc Vµ c¸c tµi kho¶n liªn quan : TK 111, 112, 133 .v.v .... c. Tr×nh tù kÕ to¸n Khi ph¸t sinh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép tÝnh theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ, kÕ to¸n ghi: Nî TK 111, 112, 131 Cã TK 511 Cã TK 3331 KÕt chuyÓn gi¸ vèn : Nî TK 632 Cã TK 156, 157 Khi khÊu trõ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo, kÕ to¸n ghi : Nî TK 3331 Cã TK 133 Khi nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép, kÕ to¸n ghi : Nî TK 3331 Cã TK 111, 112 Khi ph¸t sinh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng hµng nhËp khÈu ph¶i nép, kÕ to¸n ghi : Nî TK 133 Cã TK 333 (33312) Khi ph¸t sinh thuÕ nhËp khÈu hµng ho¸, kÕ to¸n ghi : Nî TK156 Cã TK 333 (3333) d. Sæ s¸ch kÕ to¸n : Sæ chi tiÕt TK 333 Sæ c¸i TK 333 8. KÕ to¸n nguån vèn vµ c¸c quü a. Chøng tõ sö dông : QuyÕt ®Þnh thµnh lËp doanh nghiÖp B¶n cam kÕt gãp vèn cña c¸c thµnh viªn PhiÕu thu b. Tµi kho¶n sö dông : TK 411 : nguån vèn kinh doanh Vµ c¸c tµi kho¶n liªn quan : TK 111, 421, .... c. Tr×nh tù kÕ to¸n Khi nhËn vèn do gãp vèn cña c¸c thµnh viªn, kÕ to¸n ghi : Nî TK 111 Cã TK 411 Khi bæ sung nguån vèn tõ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, kÕ to¸n ghi: Nî TK 421 Cã TK 411 d. Sæ s¸ch kÕ to¸n : Sæ chi tiÕt TK 411 Sæ c¸i TK 411 9. HÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh doanh nghiÖp C«ng ty §Çu t­ ph¸t triÓn c«ng nghÖ §iÖn tö- ViÔn th«ng (ELCOM) lµ C«ng ty TNHH nªn kÕ to¸n lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh sau : B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh Thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o tµi chÝnh lµ cuèi quý, cuèi n¨m d- KÕt luËn C«ng ty §Çu t­ ph¸t triÓn c«ng nghÖ ®iÖn tö viÔn th«ng lµ mét doanh nghiÖp trÎ, tµi n¨ng vµ s¸ng t¹o. Tuy míi thµnh lËp vµ ho¹t ®éng ®ùoc 6 n¨m nh­ng c«ng ty ®· cèng hiÕn nhiÒu thµnh qu¶ nghiªn cøu cña m×nh cho lÜnh vùc b­u chÝnh viÔn th«ng cña n­íc ta. Cïng víi sù l·nh ®¹o s¸t sao, tµi chÝ vµ nhanh nh¹y cña BG§ c«ng ty ®· cã ®­îc qui m« KD kh¸ lín, thu hót ®ùoc ®«ng ®¶o c¸c kü s­ trÎ th«ng minh, nhiÖt t×nh vµ s¸ng t¹o. Nh÷ng n¨m ®Çu míi thµnh lËp c«ng ty chñ yÕu ®Çu t­ cho nghiªn cøu, ®µo t¹o nªn kÕt qu¶ KD ch­a cao. §Õn nay sau mét thêi gian dµi ®Çu t­ vµ phÊn ®Êu c«ng ty ®· cã thµnh qu¶ lao ®éng kh¸ cao, t¹o viÖc lµm cho h¬n 100 ng­êi lao ®éng, ®êi sèng CBCNV c«ng ty ngµy mét n©ng cao. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, víi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ, thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh doanh, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®­îc c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i ®¶m b¶o tù chñ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ cã l·i. §Ó thùc hiÖn ®­îc yªu cÇu ®ã, mçi doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng cñng cè ®Ó hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý , bé m¸y kÕ to¸n, c¶i tiÕn m¸y mãc thiÕt bÞ, quy tr×nh c«ng nghÖ, n©ng cao tr×nh ®é cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. muèn ®¹t ®­îc ®iÒu nµy, doanh nghiÖp ph¶i ¸p dông tæng hîp c¸c biÖn ph¸p trong ®ã biÖn ph¸p quan träng hµng ®Çu kh«ng thÓ thiÕu ®­îc lµ viÖc qu¶n lý mäi mÆt qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Trong ®ã chi phÝ nguyªn vËt liÖu lµ yÕu tè chi phÝ chiÕm tØ träng lín trong toµn bé chi phÝ cña doanh nghiÖp, chØ cÇn mét sù biÕn ®éng nhá cña chi phÝ nguyªn vËt liÖu còng lµm ¶nh h­ëng tíi gi¸ thµnh s¶n phÈm, tíi lîi nhuËn cña doanh nghiÖp, do vËy c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i quan t©m tíi viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ nguyªn vËt liÖu. §©y lµ biÖn ph¸p h÷u hiÖu nhÊt ®Ó gi¶m gi¸ thµnh, t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp ®ång thêi tiÕt kiÖm ®­îc lao ®éng x· héi. C«ng ty Elcom lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c s¶n phÈm ®iÖn tö tin häc viÔn th«ng nªn vËt liÖu ë ®©y cã tÝnh ®Æc thï so víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c. ChÝnh v× vËy mµ c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty ®ßi hái ph¶i chÝnh x¸c vµ kÞp thêi ®¶m b¶o cung cÊp th«ng tin cho ban l·nh ®¹o c«ng ty. Lµ mét sinh viªn thùc tËp t¹i phßng kÕ to¸n cña c«ng ty Elcom, Em nhËn thÊy c«ng t¸c kÕ to¸n ®Æc biÖt lµ kÕ to¸n vËt liÖu cña c«ng ty ®· t­¬ng ®èi cã nÒ nÕp, ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý vËt liÖu ë c«ng ty trong mét møc ®é nhÊt ®Þnh. kÕ to¸n vËt liÖu ë c«ng ty gi÷ mét vai trß quan träng vµ cã nhiÒu vÊn ®Ò cÇn ®­îc quan t©m do ®ã trªn c¬ së ph­¬ng ph¸p luËn ®· häc vµ thêi gian t×m hiÓu s¬ bé t¹i c«ng ty Elcom, Em xin thùc hiÖn b¸o c¸o thùc tËp víi ®Ò tµi “ Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty ®Çu t­ ph¸t triÓn c«ng nghÖ ®iÖn tö viÔn th«ng”. Víi mong muèn ®i s©u t×m hiÓu phÇn thùc hµnh kÕ to¸n vËt liÖu, tõ ®ã ®­a ra nh÷ng kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại Công ty Đầu tư phát triển Công nghệ Điện tử viễn thông (ELCOM).DOC
Luận văn liên quan