Báo cáo Thực tập tại công ty đóng tàu Bạch Đằng

Giới thiệu nhà máy đóng tàu bạch đằng Nhà máy đóng tàu Bạch đằng –thành viên của Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam ViNashin (tập đoàn công nghiệp mũi nhọn của đất nước đứng thứ hai sau ngành công nghiệp than và khoáng sản). Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng hai miền Nam - Bắc, nhà máy được khởi công xây dựng từ ngày 1-4-1960 đến ngày 25-6-1961 chính thức được thành lập theo Quyết định số 577/QĐ của Bộ trưởng bộ Giao thông vận tải. Trong những năm qua, với sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam,và sự ra đời của nhiều nhà máy đóng tàu lớn và hiện đại (Nam Triệu, Phà Rừng, Hạ Long ), Nhà máy đóng tàu Bạch Đằng với truyền thống hơn 45 năm xây dựng và phát triển vẫn là con chim đầu đàn của ngành công nghiệp đóng tàu Việt Nam, nơi đóng mới thành công những con tàu lớn của đất nước. Từ 1991 đến nay Nhà máy được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ thể hiện trong chiến lược phát triển của Ngành công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam đến năm 2010. Nhà máy được mở rộng, trang bị thêm những phân xưởng đóng mới, phương tiện vận tải hiện đại thiết kế theo dây truyền khép kín từ khâu tiếp nhận, xủ lý vật tư, gia công chi tiết, lắp ráp các phân tổng đoạn trong nhà và đấu đà ngoài triền. Đội ngũ công nhân được đào tạo và làm chủ công nghệ tiến. Đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành công nghiệp tàu thuỷ trong giai đoạn công nghiệp hoá. Giữ vững vai trò là trọng điểm đóng những con tàu lớn. Các sản phẩm chính - Các loại tàu chở hàng khô, tầu chở dầu, tàu chuyên dụng, tàu tuần tiễu, tàu chiến, tàu viễn dương, sà lan vận tải biển có trọng tải đến 20.000 DWT . - Các loại tàu kéo, tàu dịch vụ kĩ thuật , tàu hút bùn, tàu công trình . - Tàu đánh cá 150 - 3.000 HP . - Tàu khách và tàu dịch vụ cao cấp, cần cẩu nổi có sức nâng từ 600-1000 tấn, du thuyền và tàu bằng vật liệu Composite . - Sửa chữa tàu và các loại phương tiện trên ụ nổi đến 10.000 tấn và ở bến đến 30.000 tấn. Chế tạo các thiết bị lắp trên tàu và sà lan. - Máy kéo neo và neo, các loại xích neo tàu đến 60mm, hệ thống trục máy và chân vịt công suất đến 4.000 HP , các loại bơm van, cửa kín nước, máy lái điện, cần cẩu tàu thủy, cung cấp các loại phôi đúc, phôi rèn, kết cấu kim loại. -Nhà máy đã đóng mới được những con tàu có trọng tải lớn :tàu hàng 15000 DWT, tàu dầu 13500DWT và đang dóng tàu 22500DWT do đăng kiểm NK của NHật giám sát. Những con tàu mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế suất sang các thị trường khó tính như Nhật Bản, Na Uy, Đan Mạch

pdf45 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/06/2013 | Lượt xem: 2445 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại công ty đóng tàu Bạch Đằng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
) M¸y dËp dïng ®Ó t¹o c¸c thÐp bÎ gãc, gÊp mÐp, thÐp h×nh, hay con tr¹ch ë mÐp m¹n tµu. * CÊu t¹o: M¸y dËp gåm c¸c thµnh phÇn sau: - BÖ: lµ tÊm t«n ®Æt trªn nÒn ph¼ng - Cèi: th−êng lµ thÐp h×nh cã h×nh d¹ng gièng thÐp cÇn dËp, cèi ®−îc liªn kÕt víi bÖ b»ng c¸c m·, cèi ®−îc gäi lµ khu«n d−íi l - Chµy (khu«n trªn): cã h×nh d¹ng gièng thÐp cÇn dËp, chµy ®−îc g¾n víi trô, di chuyÓn lªn xuèng ®−îc. *Yªu cÇu khi dËp : - §¸nh dÊu ®−êng cÇn dËp trªn vËt liÖu tr−íc khi dËp. - NÕu cÇn dËp ®−êng dµi ph¶i b¾t ®Çu tõ mÐp tÊm, sau ®ã chuyÓn dÇn tÊm ®Ó dËp dÇn vµo trong lÇn sau h¬n lÇn tr−íc 3 cm, ®Ó tÊm kh«ng bÞ uèn qu¸ møc vµ gÉy khóc ng−êi ta ph¶i ®Æt gèi ®ì.Trong h×nh lµ ho¹t ®éng cña m¸y víi 2 c«ng nh©n ®iÒu khiÓn t«n vµ 1 c«ng nh©n vËn hµnh m¸y. 3.3. M¸y hµn: Hµn hå quang ®iÖn, m¸y hµn khÝ CO2, m¸y hµn d−íi líp thuèc b¶o vÖ. * CÊu t¹o : Thùc chÊt m¸y hµn lµ mét d¹ng ®Æc biÖt cña m¸y biÕn ¸p, gåm cã: SINH VI£N: phïng thanh tïng líp vtt 44 - ®h2 trang- 17 + C¸c cuén d©y s¬ cÊp; + C¸c cuén d©y thø cÊp; + Lâi thÐp; + Vá m¸y (®−îc c¸ch ®iÖn vµ cã tay quay ®Ó chØnh møc ®é dßng hµn); + CÇu dao ®ãng ng¾t; + §ång hå ®o ®iÖn ¸p ; + D©y dÉn ®Õn que hµn. * Nguyªn lý ho¹t ®éng: M¸y hµn ®−îc nèi víi dßng xoay chiÒu khi ®ã trong cuén d©y s¬ cÊp sÏ sinh ra tõ th«ng φ0 tõ th«ng nµy sÏ chuyÓn vµo cuén thø cÊp nÕu trong kho¶ng vÞ trÝ cña g«ng tõ B kh«ng cã vËt c¶n trë . Trong tr−êng hîp gi÷a hai cuén s¬ cÊp vµ thø cÊp ®Æt mét lâi di ®éng A th× sù ph©n nh¸nh tõ th«ng φ0 sÏ sinh ra trong lâi cña m¸y, l−îng tõ th«ng ®i qua lâi A gäi lµ tõ th«ng rÏ φr , φr sÏ biÕn thiªn phô thuéc vµo vÞ trÝ cña lâi A. NÕu lâi A n¾m trong vÞ trÝ cña mÆt ph¼ng cña g«ng tõ B th× trÞ sè φr sÏ lµ lín nhÊt . T−¬ng øng tõ th«ng φ2 ®i qua cuén thø cÊp sÏ gi¶m, søc ®iÖn ®éng c¶m øng ®i qua cuén d©y sÏ gi¶m t−¬ng øng I trong m¹ch hµn nhá. NÕu lâi A ch¹y ra vµ t¹o lªn kho¶ng trèng trong g«ng tõ B th× trÞ sè cña φr sÏ gi¶m dÇn t−¬ng øng φ2 t¨ng dÇn, søc ®iÖn ®éng c¶m øng trong cuén d©y c¶m øng t¨ng lªn vµ dßng ®iÖn trong m¹ch hµn t¨ng. Do v©y sù thay ®æi vÞ trÝ cña llâi A sÏ ®iÒu chØnh I trong m¹ch hµn. * Ph©n lo¹i : Theo dßng ®iÖn cã hai lo¹i m¸y hµn lµ m¸y hµn 1 chiÒu vµ m¸y hµn xoay chiÒu; theo c«ng dông cã ba lo¹i m¸y hµn bµng tay , m¸y hµn b¸n tù ®éng, m¸y hµn tù ®éng. - M¸y hµn 1 chiÒu cã ®iÖn ¸p 45V÷55V - M¸y hµn xoay chiÒu ®iÖn ¸p kho¶ng 60V M¸y hµn mét chiÒu cã −u ®iÓm lµ cã thÓ hµn ®−îc nh÷ng vËt dµy, mèi hµn cÇn ®é ngÊu cao khi ®ã ng−êi ta ph¶i ®Êu ngÞch U1 ~ U2 ~ B A φ0 φr φ2 W1 W 2 SINH VI£N: phïng thanh tïng líp vtt 44 - ®h2 trang- 18 Que hµn víi cùc d−¬ng (+). VËt hµn víi cùc ©m (-) Cßn khi hµn c¬ cÊu th−êng nh÷ng vËt máng th× dïng m¸y hµn xoay chiÒu vµ m¸y hµn mét chiÒu ë chÕ ®é ®Êu thuËn. Que hµn víi cùc ©m (-) VËt hµn víi cùc d−¬ng (+) Khi cÇn hµn nh÷ng vËt dµy h¬n vµ cÇn ®é ngÊu mèi hµn cao h¬n n÷a so víi chÕ ®é ®Êu ngÞch th× ng−êi ta cã thÓ ®Êu song song hai m¸y hµn mét chiÒu. * Dßng hµn: M¸y hµn sö dông dßng hµn 80A÷500A . Gi¶ sö que hµn φ4 th× dßng hµn ë c¸c t− thÕ hµn sÏ kh¸c nhau: - Víi dßng hµn dïng cho hµn b»ng th× dßng hµn kho¶ng 180A - Hµn trÇn: dßng hµn chØ b»ng 70% dßng hµn ë hµn b»ng tøc lµ kho¶ng 126A. - Hµn leo: dßng hµn b»ng kho¶ng 80÷ 90%dßng hµn khi hµn b»ng, tøc kho¶ng 124÷162A. *Que hµn: - §−êng kÝnh que hµn gåm φ2; φ3,2; φ4; φ8. §−êng kÝnh que hµn tû lÖ thuËn víi dßng hµn - ChÊt l−îng que hµn: thuèc bäc cã t¸c dông ng¨n kh«ng cho kh«ng khÝ vµo bÓ hµn vµ ®Èy næi xØ ra khái bÓ hµn. Muèn hµn n¨ng xuÊt vµ chÊt l−îng th× ph¶i ®¶m b¶o 4 yÕu tè: que hµn, dßng hµn, tèc ®é di chuyÓn que hµn, gãc hµn. 3.4. M¸y c¾t: ë Nhµ m¸y ®ãng tµu sö dông m¸y c¾t b»ng khÝ vµ m¸y c¾t c¬ khÝ. 3.4.1. M¸y c¾t b»ng khÝ : M¸y c¾t b»ng khÝ bao gåm m¸y c¾t b»ng tay , m¸y c¾t ky thuËt sè plasma , m¸y c¾t kü thuËt sè CNC. 3.4.1.1. M¸y c¾t h¬i b»ng tay: *CÊu t¹o : + Má c¾t; + C¸c b×nh khÝ gas vµ oxi cã ¸p suÊt cao. +Trªn c¸c b×nh khÝ ®Òu cã ®ång hå ®o, chØnh ampe kÕ ®Õn chÕ ®é c«ng t¸c . +Bé gi¶m ¸p l¾p vµo c¸c b×nh h¬i t−¬ng øng. +HÖ thèng èng dÉn tõ c¸c b×nh khÝ ®Õn bé gi¶m ¸p. * Nguyªn lý ho¹t ®éng: SINH VI£N: phïng thanh tïng líp vtt 44 - ®h2 trang- 19 Nguån nhiÖt sinh ra bëi viÖc ®èt nãng kim lo¹i ®Õn nhiÖt ®é ch¸y nhê ngän löa hµn, sau ®ã sö dông dßng khÝ O2 cã ¸p suÊt cao (98÷99,7%O2) ®−îc thæi vµo ®Ó oxi hãa trùc tiÕp kim lo¹i ®Ó t¹o thµnh oxit s¾t vµ thæi xØ láng ra khái r·nh c¾t . 2Fe + O2 = 2FeO + 64,3 kcal/phtg; 3Fe + 2O2 = Fe3O4 + 266,9 kcal/phtg; 2Fe + 1,5O2 = Fe2O3+ 198,5 kcal/phtg. Trong qu¸ tr×nh c¾t lu«n cã sù ph¸t nhiÖt cña c¸c ph¶n øng nªn gióp cho viÖc nung kim lo¹i xung quanh ®Õn nhiÖt ®é ch¸y. Dßng O2 tiÕp tôc më cho ®Õn khi kÕt thóc ®−êng c¾t. 3.4.1.2. M¸y c¾t plasma: Nhµ m¸y cã mét m¸y c¾t kim lo¹i plasma Diqisaf 510. C¾t plasma lµ ph−¬ng ph¸p c¾t thùc hiÖn bëi sù nung nãng ch¶y côc bé kim lo¹i b»ng dßng plasma vµ ®ång thêi thæi bá kim lo¹i ra khái ranh c¾t. Dßng plasma cho nhiÖt ®é cao (10.000o) sÏ lµm ch¶y kim lo¹i vµ do tèc ®é lín sÏ dÔ dµng lo¹i bá kim lo¹i ra khái r·nh c¾t mµ kh«ng cÇn ph¶i cã khÝ b¶o vÖ. C¾t plasma cho chÊt l−îng cao h¬n nhiÒu so víi c¾t b»ng oxy. §Æc biÖt nã lµ ph−¬ng ph¸p c¾t b»ng nhiÖt duy nhÊt ®Ó c¾t thÐp kh«ng gØ vµ c¸c kim lo¹i, hîp kim nhÑ. M¸y c¾t plasma Diqisaf 510 lµ m¸y c¾t tù ®éng. Trong thiÕt bÞ c¾t b»ng plasma cã c¸c thiÕt bÞ dông cô sau: - Mét nguån ®iÖn t¹o dßng mét chiÒu mµ ®iÖn ¸p kh«ng t¶i kho¶ng 300 ®Õn 400 v«n. - Mét bé ®iÒu khiÓn dßng ®iÖn cã tÇn sè cao. - Má c¾t. - Nguån cung cÊp khÝ plasma. Th«ng sè c¬ b¶n cña m¸y c¾t plasma Diqisaf 510 : Tèc ®é c¾t tèi ®a 2 m/phót; C¾t thÐp cã chiÒu dµy trong kho¶ng tõ 2 ÷ 45 (mm). SINH VI£N: phïng thanh tïng líp vtt 44 - ®h2 trang- 2 Khi c¾t trong kh«ng khÝ m¸y sö dông hçn hîp khÝ O2 + Ar;Khi c¾t d−íi n−íc m¸y sö dông hçn hîp khÝ N2 + Ar. 3.4.1.3M¸y c¾t CNC: Nhµ m¸y cã mét m¸y c¾t CNC cã sè hiÖu : CP2580.CNC, m¸y c¾t sö dông hçn hîp khÝ (gas +O2). M¸y c¾t CNC cã c¬ chÕ c¾t kim lo¹i t−¬ng tù nh− m¸y c¾t h¬i b»ng tay chØ kh¸c lµ m¸y c¾t hoµn toµn tù ®éng. Ng−êi muèn c¾t chØ viÖc lËp tr×nh ®Ó c¾t trùc tiÕp trªn bé ®iÒu khiÓn kü thuËt sè cña m¸y hoÆc lËp tr×nh ra ®Üa mÒm trªn m¸y vi tÝnh råi ®−a vµo m¸y CNC lµ cã thÓ thùc hiÖn c«ng viÖc c¾t. C¸c th«ng sè c¬ b¶n cña m¸y c¾t CNC cã trong Nhµ m¸y - m¸y CP2580.CNC: Tèc ®é c¾t : 400 feet/phót; C¾t ®−îc thÐp cã chiÒu dµy tèi ®a 60 mm 3.4.2. M¸y c¾t c¬ khÝ : Nhµ m¸y ®−îc trang bÞ nhiÒu lo¹i m¸y c¾t c¬ khÝ, cã thÓ ph©n lo¹i theo n¬i s¶n xuÊt hoÆc cã thÓ ph©n lo¹i theo kh¶ n¨ng c¾t cña chóng chiÒu dµi vµ chiÒu dµy tèi ®a cña t«n c¾t. C¾t b»ng c¬ khÝ cã −u ®iÓm næi bËt gi¶m ®¸ng kÓ øng suÊt bªn trong vËt thÓ trong qu¸ tr×nh c¾t. T¹i nhµ m¸y ®ang cã c¸c lo¹i m¸y c¾t c¬ khÝ cña Nga, m¸y c¾t cña Hungari, M¸y c¾t cña TiÖp. 3.5. M¸y n©ng h¹ HÖ thèng n©ng h¹ cña nhµ m¸y gåm cã: SINH VI£N: phïng thanh tïng líp vtt 44 - ®h2 trang- 2 -CÇn cÈu kone cña phÇn Lan søc n©ng vµ tÇm víi: 25 t-24 m; 15 t-36m; 8 t-38 m. -2 cÈu KUROB cña Liªn X«: 25t-10m;18t-24m; 8t-30m. -CÈu ®Õ cña trung Quèc : 15t-14m; 8t-25m. -NhiÒu cÈu cæng trô, ngoµi trêi vµ trong nhµ dïng ®Ó n©ng h¹ t«n , cã søc n©ng 15 tÊn -15 xe vËn t¶i 3-5 tÊn -2 tÇu kÐo B¹ch ®»ng 540 - Ngoµi ra , nhµ m¸y cßn trang bÞ míi 2 c¶u cã søc n©ng 80 tÊn ®¶m b¶o n©ng h¹ ®−îc c¸c ph©n ®o¹n ®Ó l¾p ghÐp tæng ®o¹n trªn triÒn ®µ. 3.6. C¸c thiÕt bÞ kiÓm tra qu¸ tr×nh ®ãng tµu nh−: Th−íc mÐt, däi d©y c¨ng, vil«. 4. T×m hiÓu l¾p r¸p ph©n ®o¹n, tæng ®o¹n : 4.1. Quy tr×nh l¾p r¸p vµ hµn th©n tµu 4.1.1. Nguyªn t¾c ph©n chia th©n tµu thµnh c¸c ph©n tæng ®o¹n. ViÖc chän ph−¬ng ¸n tiÕn hµnh ®ãng míi con tµu ph¶i c¨n cø vµo c¸c nguyªn t¾c sau: * §iÒu kiÖn nhµ m¸y. - Phô thuéc vµo søc n©ng cña cÇn cÈu. NÕu søc n©ng cña cÇn cÈu lín ta cã thÓ t¨ng kÝch th−íc vµ t¨ng träng l−îng cña ph©n ®o¹n tæng ®o¹n sau ®ã gi¶m sè l−îng ph©n tæng ®o¹n. - MÆt b»ng nhµ m¸y vµ c¸c trang thiÕt bÞ cña nhµ m¸y. NÕu sè ph©n tæng ®o¹n mµ nhiÒu th× ®ßi hái diÖn tÝch mÆt b»ng ph¶i lín, sè thiÕt bÞ l¾p r¸p nhiÒu. - Tr×nh ®é cña c¸c c¸n bé kü thuËt vµ c«ng nh©n. NÕu ®ãng tµu theo ph−¬ng ph¸p ph©n tæng ®o¹n yªu cÇu nhµ m¸y cã ®éi ngò kü s−, c«ng nh©n kü thuËt cao. * §Æc ®iÓm kÕt cÊu cña th©n tµu. KÝch th−íc ph©n ®o¹n tæng ®o¹n ph¶i ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt. Khi l¾p r¸p theo ph−¬ng ph¸p tæng ®o¹n, chiÒu dµi cña ph©n ®o¹n lªn lÊy b»ng chiÒu dµi tæng ®o¹n. §èi víi c¸c ph©n ®o¹n m¹n ®Ó t¨ng ®é cøng khi vËn chuyÓn th× lªn ®Ó mét phÇn t«n mÐp boong , t«n gÇn sèng h«ng vµ t«n v¸ch s¸t víi m¹n lµ thµnh phÇn cña ph©n ®o¹n SINH VI£N: phïng thanh tïng líp vtt 44 - ®h2 trang- 22 m¹n. Trong thµnh phÇn cña ph©n ®o¹n ®¸y nªn ®Ó r¶i t«n sèng h«ng phÇn sµn ë mui ®u«i, bÖ m¸y , t«n ®¸y ®«i. Trong thùc tÕ nÕu mµ ph©n chia råi mµ ta thÊy ®é cøng cña ph©n ®o¹n ch−a ®¶m b¶o th× ta ph¶i tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p gia c−êng tøc thêi. NÕu tµu ë hÖ thèng kÕt cÊu däc th× cè g¾ng ph©n chia ph©n tæng ®o¹n cã kÝch th−íc theo chiÒu dµi cµng dµi cµng tèt ®Ó tr¸nh cho c¸c xµ däc bÞ c¾t ®øt ra thµnh nhiÒu ®o¹n ¶nh h−ëng ®Õn søc bÒn chung cña th©n tµu. C¸c ®−êng ph©n chia tæng ®o¹n kh«ng ®−îc bè trÝ gÇn c¸c c¬ cÊu khung x−¬ng. Kho¶ng c¸ch ®−êng ph©n chia nµy tíi ®−êng s−ên cã lµ c¬ cÊu gÇn nhÊt th−êng ®−îc lÊy b»ng 200 hoÆc 1/2 kho¶ng s−ên. NÕu kh«ng thÓ ®¶m b¶o ®−îc th× kho¶ng c¸ch nµy ph¶i lµ 1/4 tíi 1/3 kho¶ng s−ên. Khi ph©n chia ph©n tæng ®o¹n cÇn c©n nh¾c nhiÒu ph−¬ng ¸n. Ph−¬ng ¸n tèt nhÊt ph¶i ®¶m b¶o chu kú s¶n xuÊt lµ ng¾n nhÊt, gi¶m khèi l−îng ngµy c«ng ; gi¶m gi¸ thµnh xuÊt x−ëng, gi¶m vèn ®Çu t−. Vµ c¸c ®iÒu nµy chØ thùc hiÖn ®−îc nÕu nh− tho¶ m·n c¸c yÕu tè sau: + Träng l−îng c¸c ph©n tæng ®o¹n sÊp xØ nhau; + Thêi gian ®Ó l¾p r¸p vµ hµn c¸c chi tiÕt sÊp xØ nhau; + Thêi gian ®Ó l¾p r¸p vµ hµn mét ph©n ®o¹n khèi nh− nhau. 4.1.2. C¸c ph−¬ng ph¸p l¾p th©n tµu trªn triÒn. * Ph−¬ng ph¸p l¾p r¸p th©n tµu trªn triÒn ®µ tõ c¸c ph©n ®o¹n . + Ph−¬ng ph¸p h×nh th¸p . Lµ ph−¬ng ph¸p l¾p r¸p th©n tµu trªn triÒn ®µ b¾t ®Çu tõ viÖc l¾p r¸p vµ hµn h×nh th¸p ®Çu tiªn vµ th−êng lµ ë gi÷a th©n tµu sau ®ã ®−a dÇn c¸c ph©n ®o¹n kÕ tiÕp vµo vÞ trÝ l¾p r¸p ®Ó l¾p. Ph−¬ng ph¸p nµy gi¶m ®−îc biÕn d¹ng chung cña th©n tµu , cã nh−îc ®iÓm thêi gian ph¹m vi lµm viÖc trong giai ®o¹n ®Çu cña qu¸ tr×nh l¾p r¸p bÞ h¹n chÕ. + Ph−¬ng ph¸p h×nh ®¶o. §Ó kh¾c phôc nh−îc ®iÓm cña ph−¬ng ph¸p h×nh th¸p ng−êi ta tiÕn hµnh l¾p r¸p h×nh ®¶o. Theo ph−¬ng ph¸p nµy th©n tµu ®−îc h×nh thµnh tõ 2; 3; 4 khu vùc theo chiÒu dµi tµu vµ t¹i mçi khu vùc ng−êi ta l¾p r¸p theo ph−¬ng ph¸p h×nh th¸p. * L¾p r¸p th©n tµu tõ c¸c tæng ®o¹n: Ph−¬ng ph¸p nµy ®−îc sö dông réng r·i ®Ó thi c«ng c¸c con tµu c¬ trung vµ nhá . Theo ph−¬ng ph¸p nµy c¸c ph©n ®o¹n ®−îc l¾p r¸p vµ hµn t¹i c¸c ph©n x−ëng l¾p r¸p vµ hµn . T¹i ®©y c¸c ph©n ®o¹n ®−îc l¾p r¸p víi nhau thµnh c¸c tæng ®o¹n riªng biÖt hoµn chØnh . C¸c tæng ®o¹n nµy ®−îc chuyÓn ra mÆt triÒn ®Ó l¾p r¸p toµn bé th©n tµu . SINH VI£N: phïng thanh tïng líp vtt 44 - ®h2 trang- 23 ¦u ®iÓm: gi¶m thêi gian thi c«ng , gi¶m biÕn d¹ng hµn , thêi gian con tµu n»m trªn triÒn. Sù h×nh thµnh con tµu trªn triÒn ban ®Çu tõ viÖc ®Æt tæng ®o¹n gèc vµ tæng ®o¹n chuÈn. Sau khi ®· kiÓm tra ®é nghiªng ngang , ®é chói , chiÒu cao cña tæng ®o¹n (t− thÕ cña tæng ®o¹n) ng−êi ta tiÕn hµnh ®Þnh vÞ tæng ®o¹n gèc trªn triÒn. Sau ®ã ng−êi ta tiÕn hµnh l¾p r¸p c¸c tæng ®o¹n vÒ hai phÝa cña tæng ®o¹n gèc. Tæng ®o¹n gèc th−êng ®−îc chän lµ tæng ®o¹n cã kÕt cÊu phøc t¹p nhÊt, cã nhiÒu trang thiÕt bÞ nhÊt vµ th«ng th−êng lÊy ë khoang m¸y ®Æt ë gi÷a tµu hoÆc tæng ®o¹n gÇn khoang m¸y nÕu khoang m¸y ®Æt ë ®u«i. NÕu con tµu lín th× cã thÓ ®Æt hai tæng ®o¹n gèc . §Êu ®µ tæng ®o¹n tµu container 610 teu * Ph−¬ng ph¸p l¾p r¸p th©n tµu tõ trªn triÒn tõ c¸c chi tiÕt liªn khíp. Theo ph−¬ng ph¸p nµy th©n tµu ®−îc h×nh thµnh b»ng c¸ch l¾p r¸p theo tr×nh tù c¸c chi tiÕt b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p l¾p óp hoÆc l¾p ngöa. 4.1.3. C¸c ph−¬ng ph¸p tæ chøc thi c«ng ®ãng míi. * Ph−¬ng ph¸p tæ d©y chuyÒn. Theo ph−¬ng ph¸p nµy trong qu¸ tr×nh l¾p r¸p trªn triÒn ®−îc cè ®Þnh c¸c tæ c«ng nh©n ®−îc ®iÒu ®Õn ®Ó lµm c¸c c«ng viÖc nhÊt ®Þnh trong nh÷ng thêi gian nhÊt ®Þnh. C«ng viÖc cña c¸c tæ c«ng nh©n tiÕn hµnh cho mçi con tµu ph¶i nh− nhau. Lo¹i c«ng viÖc, sè c«ng nh©n cña mçi tæ kh¸c nhau nh−ng thêi gian hoµn thµnh ph¶i nh− nhau. SINH VI£N: phïng thanh tïng líp vtt 44 - ®h2 trang- 23 -¦u ®iÓm : C¸c tæ c«ng nh©n do ®¶m nhËn mét lo¹i viÖc lªn chÊt l−îng tèt , dÔ trang bÞ c¸c dông cô thiÕt bÞ c¬ giíi ho¸. Con tµu ®−îc cè ®Þnh trong qu¸ tr×nh l¾p gi¸p kh«ng cÇn vËn chuyÓn. * Ph−¬ng ph¸p vÞ trÝ d©y chuyÒn. Theo ph−¬ng ph¸p nµy mçi tæ c«ng nh©n sÏ ®−îc cè ®Þnh t¹i mét vÞ trÝ lµm viÖc, con tµu sÏ ®−îc l¾p r¸p vµ dÞch chuyÓn tõ vÞ trÝ (1) ®Õn vÞ trÝ (4) 4.2. C¸c thiÕt bÞ l¾p r¸p th©n tµu: 4.2.1. C¸c thiÕt bÞ dïng ®Ó l¾p r¸p c¸c chi tiÕt liªn khíp * BÖ b»ng, bÖ cè ®Þnh, bÖ quay * C¸c thiÕt bÞ kh¸c 4.2.2. C¸c thiÕt bÞ dïng ®Ó l¾p r¸p t¹i khu vùc l¾p r¸p ph©n ®o¹n + bÖ b»ng * BÖ vµ sµn l¾p r¸p KÕ cÊu bÖ b»ng vµ sµn rÊt kh¸c nhau nã phô thuéc vµo h×nh d¸ng vµ kÕt cÊu ph©n ®o¹n vµ phô thuéc vµo sè tµu ®−îc ®ãng ë nhµ m¸y. Yªu cÇu ®èi víi bÖ thËt b»ng ph¼ng ®é låi lâm cho phÐp kh«ng lín h¬n 3 mm trªn 3 m chiÒu dµi . * Khung dµn thanh cong cè ®Þnh Khung dµn thanh cong cè ®Þnh dïng ®Ó l¾p r¸p c¸c ph©n tæng ®o¹n cã bÒ mÆt cong . Khung dµn ®−îc chÕ t¹o tõ c¸c tÊm thanh cong cã ®−êng cong ®−îc lÊy theo tõng s−ên sau ®ã ®−îc ghÐp l¹i t¹o thµnh mét khung dµn v÷ng ch¾c. I I II I II III I II IIII IV (1) (2) (3) (4) SINH VI£N: phïng thanh tïng líp vtt 44 - ®h2 trang- 2 C¸c thanh cong ®−îc khoÐt lç. ViÖc khoÐt lç ®Ó hµn c¸c ®−êng hµn phÝa d−íi ®ång thêi ®Ó gi¶m bÒ mÆt øng suÊt tiÕp xóc cña ph©n ®o¹n víi khung dµn. C¸c thanh cong ®−îc ®Æt song song nhau c¸ch nhau b»ng kh¶o s¸t , ®é cao cña c¸c thanh cong tuú thuéc ®é cong däc cña ph©n ®o¹n . C¸c thanh cong ®−îc liªn kÕt ch¾c ch¾n víi nhau vµ khung dµn b»ng m· hoÆc thanh chèng . Khung dµn thanh cong cè ®Þnh dïng ®Ó l¾p r¸p mét ph©n ®o¹n cô thÓ . * Khung dµn quay Dïng ®Ó l¾p r¸p c¸c ph©n ®o¹n m¹n céng h«ng 4.3. Gia c«ng vµ hµn c¸c chi tiÕt liªn khíp : 4.3.1. L¾p r¸p c¸c khung ngang, ®µ ngang ®¸y vµ tÊm gia c−êng. Tr×nh tù l¾p r¸p: L¾p r¸p vµ hµn c¸c dÇm ch÷ T hoÆc uèn thÐp h×nh thÐp gãc theo c¸c d−ìng V¹ch lªn trªn bÖ h×nh bao cña khung vµ vÞ trÝ c¸c ®−êng kiÓm tra nhê c¸c d−ìng . §−a c¸c chi tiÕt kÕt cÊu lªn trªn bÖ vµo ®óng vÞ trÝ ®· vÏ trªn bÒ mÆt bÖ kª kÝch sao cho chóng lµm thµnh 1 khung kÝn , kiÓm tra ®é ®ång ph¼ng cña c¸c chi tiÕt , kiÓm tra ®−êng viÒn sau ®ã tiÕn hµnh hµn c¸c chi tiÕt , kiÓm tra l¹i quy tr×nh l¾p r¸p sai sè gi−a c¹nh cña kÕt cÊu víi ®−êng cña d−ìng tõ 1 – 2 mm . kiÓm tra l¹i ®é b»ng ph¼ng cña khung. §Æt c¸c m· h«ng, m· boong vµo vÞ trÝ l¾p r¸p sau ®ã hµn ®Ýnh vµo víi khung. Hµn chÝnh thøc , nghiÖm thu. NÕu kh«ng cã biÕn d¹ng lín ta ph¶i n¾n ngay ë trªn bÖ. trong qu¸ tr×nh l¾p vµ hµn , ®Ó chèg biÕn d¹ng th× ph¶i ®Þnh vÞ ch¾c ch¾n khung xuèng bÖ b»ng c¸c thiÕt bÞ hoÆng b»ng c¸c m· hµn gi÷a khung vµ bÖ . §èi víi c¸c chi tiÕt kÓ c¶ khi hµn thñ c«ng còng nh− khi hµn tù ®éng ta cÇn ph¶i c¹o s¹ch gØ s¾t ë bªn ngoµi chç mèi nèi vµ v¸t mÐp mèi hµn theo quy ®Þnh. 4.3.2. L¾p r¸p bÖ m¸y : * Yªu cÇu : - L¾p chÝnh x¸c theo thèng kª BÒ mÆt tùa cã ®é chÝnh x¸c cao sai sè theo chiÒu dµi (…2m sai sè cho phÐp …5mm) theo chiÒu réng nhá h¬n 3mm . * Qu¸ tr×nh l¾p r¸p Trªn mÆt bÖ b»ng ta ph¶i vÏ , lÊy dÊu h×nh bao cña bÖ mÆt tùa cña bé m¸y sau ®ã ta ®Æt c¸c tÊm bÒ mÆt tùa cña bé m¸y lªn trªn bÖ b»ng vµo ®óng vÞ trÝ lÊy dÊu.Hµn ®Ýnh bÒ mÆt tùa xuèng bÖ b»ngLÊy dÊu trªn bÒ mÆt tùa vÞ trÝ cña thµnh däc bé m¸y b»ng hai ®−êng víi kho¶ng c¸ch b»ng chiÒu dµy cña thµnh däc bÖ m¸y.§Æt thµnh däc bÖ m¸y lªn trªn mÆt tùa cña bÖ m¸y vµo ®óng vÞ trÝ lÊy dÊu .KiÓm tra ®é v÷ng gãc gi÷a SINH VI£N: phïng thanh tïng líp vtt 44 - ®h2 trang- 24 thµnh däc bÖ m¸y víi mÆt tùa sau ®ã tiÕn hµnh hµn ®Ýnh thµnh däc víi mÆt tùa.§Æt c¸c ®µ ngang bÖ m¸y vµo vÞ trÝ cña chóng ®· ®−îc lÊy dÊu trªn bÒ mÆt bÖ b»ng . ChiÒu cao cña ®µ ngang ph¶i ®Æt c¸ch bÖ b»ng mét kho¶ng ®−îc lÊy theo sµn ph¼ng, §é vu«ng gãc gi÷a mÆt cña ®−êng ngang víi mÆt bÖ b»ng ®−îc kiÓm tra b»ng räi. VÞ trÝ cña ®µ ngang theo chiÒu dµi tµu còng ®−îc kiÓn tra b»ng räi so víi c¸c ®−êng lÊy dÊu - trªn mÆt b»ng . ChiÒu cao cña ®µ ngang ®−îc kiÓm tra b»ng èng thuû b×nh so víi cét chuÈn . §Þnh vÞ ch¾c ch¾n ®µ ngang vµ hµn ®Ýnh ®µ ngang víi thµnh däc bÖ m¸y .Hµn chÝnh thøc ®−îc b¾t ®Çu b»ng hµn c¬ cÊu ®øng bé m¸y tr−íc sau ®ã hµn ®µ däc vµ ®µ ngang so víi c¬ cÊu mÆt tùa. Chó ý chän ®é hµn thÝch hîp vµ cã biÖn ph¸p chèng biÕn d¹ng . §Þnh vÞ ch¾c ch¾n bÖ m¸y víi bé l¾p r¸p – kiÓm tra , nghiÖm thu.LÊy dÊu ®−êng t©m bÖ m¸y, vÞ trÝ c¸c tÊm c¨n bÖ m¸y lÊy dÊu ®−êng K7. 4.3.3. L¾p r¸p vµ hµn tÊm ph¼ng : C¸c tÊm ph¼ng nhá tÊm v¸ch, tÊm sµn ®¸y ®«i , tÊm v¸ch th−îng tÇng vÝa l¾p r¸p vµ hµn tÊm ph¼ng th«ng th−êng l¾p r¸p trªn bÖ b»ng vµ th−êng sö dông ph−¬ng ph¸p hµn tù ®éng hai phÝa . * Yªu cÇu: - C¸c tÊm ph¼ng ph¶i ®−îc l»m ph¼ng ®é låi lâm kh«ng qua 3mm trªn 1m chiÒu dµi. C¸c tÊm t«n ph¶i ®−îc lµm s¹ch. - Khe hë gi÷a hai tÊm t«n ph¶i ®−îc ®¶m b¶o ®óng yªu cÇu kÜ thuËt vµ phô thuéc vµo mèi hµn.C¸c tÊm t«n ph¶i ®−îc vÖ sinh mÐp hµn s¹ch sÏ vµ v¸t mÐp theo ®óng yªu cÇu kü thuËt. Thø tù hµn ng−êi ta tiÕn hµnh hµn c¸c ®−êng hµn ngang tr−íc, ®−êng hµn däc sau. NÕu chiÒu dµi ®−êng hµn lín h¬n 500 mm ta ph¶i tiÕn hµnh hµn tõ gi÷a ra theo hai phÝa vµ hµn theo ph−¬ng ph¸p hµn ®uæi. 4.4. Quy tr×nh l¾p r¸p vµ hµn ph©n ®o¹n. 4.4.1. Ph©n lo¹i ph©n ®o¹n. C¸c ph©n ®o¹n ®−îc chia ra tõ th©n tµu cã h×nh d¹ng kÝch th−íc, träng l−îng còng nh− vÒ mËt ®é phøc t¹p lµ rÊt kh¸c nhau nh−ng chóng cã thÓ ®−îc chia ra thµnh hai lo¹i chÝnh : - Ph©n ®o¹n ph¼ng (v¸ch däc + ngang , m¹n , sµn ...) - Ph©n ®o¹n khèi (khèi kÝn hoÆc khèi hë , ®¸y ®«i ...). 4.4.2. Nguyªn t¾c chung khi l¾p r¸p . - C¸c ph©n ®o¹n ®−îc l¾p r¸p trªn bÖ b»ng b×nh th−¬ng hoÆc trªn bÖ khu«n cong nÕu ph©n ®o¹n cã ®é cong kh«ng lín l¾m. SINH VI£N: phïng thanh tïng líp vtt 44 - ®h2 trang- 25 - Trong qu¸ tr×nh l¾p r¸p c¸c ph©n ®o¹n ph¼ng nÕu ta sö dông ph−¬ng ph¸p hµn tù ®éng th× ta cã thÓ dïng ph−¬ng ph¸p l¾p r¸p mét c¸ch riªng biÖt c¸c c¬ cÊu däc vµ ngang. Tøc lµ ta sÏ l¾p r¸p c¸c c¬ cÊu h−íng chÝnh tr−íc . H−íng chÝnh lµ h−íng cã nhiÒu c¬ cÊu h¬n. Sau ®ã l¾p r¸p c¸c c¬ cÊu h−íng phô. * Tr×nh tù theo ph−¬ng ph¸p hµn tù ®éng vµ b¸n tù ®éng: - R¶i t«n , hµn chÝnh thøc c¸c tê t«n. - LÊy dÊu vÞ trÝ c¸c c¬ cÊu lªn trªn t¬ t«n ®· r¶i. - Lµm s¹ch vÞ trÝ l¾p r¸p cña c¬ cÊu khung s−ên. - L¾p vµo c¬ cÊu h−íng chÝnh , hµn ®Ýnh chóng víi bÒ mÆt t«n sau ®ã tiÕn hµnh hµn chÝnh thøc. - §Æt c¸c c¬ cÊu h−íng phô vµo vÞ trÝ l¾p r¸p , hµn ®Ýnh sau ®ã hµn chÝnh thøc c¬ cÊu tÊm phô víi tÊm ph¼ng. - Hµn c¸c c¬ cÊu h−íng chÝnh vµ h−íng phô víi nhau. * Trong mét sè tr−êng hîp do t¸c dông nhiÖt ®Æc biÖt cña ph©n ®o¹n ta kh«ng thÓ sö dông ph−¬ng ph¸p l¾p r¸p vµ hµn t¸ch biÖt nh− trªn ®−îc ta ph¶i l¾p r¸p vµ hµn c¸c bé khung víi nhau tr−íc sau ®ã cÈu lªn c¸c tÊm ph¼ng theo c¸c ®−êng lÊy dÊu råi tiÕn hµnh hµn ®Ýnh vµ chÝnh thøc bé khung víi tÊm ph¼ng theo ph−¬ng ph¸p tõ gi÷a ra bèn phÝa. - TiÕn hµnh cÈu lËt ph©n ®o¹n lÊy dÊu ®−êng viÒn , chuÈn bÞ mÐp hµn cña ph©n ®o¹n ®Ó nèi víi c¸c ph©n ®o¹n kh¸c. - §Æt lÑp gia c−êng mÐp tÊm cña ph©n ®o¹n c¸ch mÐp 100 ÷ 150 mm vÒ phÝa mÆt ®èi diÖn víi bé khung. 4.4.3. Quy tr×nh l¾p r¸p vµ hµn ph©n ®o¹n v¸ch. Cã hai ph−¬ng ph¸p l¾p r¸p - R¶i t«n v¸ch vµ hµn tr−íc sau ®ã tiÕn hµnh l¾p r¸p c¸c c¬ cÊu v¸ch vµ hµn vµo t«n v¸ch sau. - Ph−¬ng ph¸p tiÕn hµnh l¾p r¸p t«n tr−íc sau ®ã ta cÈu toµn bé khung ®· ®−îc l¾p r¸p tõ tr−íc vµo vÞ trÝ lÊp dÊu trªn c¸c tê t«n sau ®ã hµn ®Ýnh vµ chÝnh thøc. - R¶i t«n Bè trÝ c¸c tÊm trªn bÖ dùa vµo kÝch th−íc cña v¸ch råi dùa vµo chiÒu dµy cña c¸c tÊm t«n theo kÕt cÊu. ViÖc hµn t«n víi nhau tuú theo ph−¬ng ph¸p hµn sÏ tiÕn hµnh hµn tr−íc khi l¾p r¸p c¬ cÊu hay sau khi l¾p r¸p c¬ cÊu . NÕu hµn theo ph−¬ng ph¸p tù ®éng hoÆc b¸n tù ®éng ta sÏ tiÕn hµnh hµn chÝnh thøc c¸c tê t«n tr−íc khi l¾p r¸p c¸c c¬ cÊu . SINH VI£N: phïng thanh tïng líp vtt 44 - ®h2 trang- 26 NÕu hµn thñ c«ng th× sau khi l¾p r¸p c¸c c¬ cÊu song ta hµn chÝnh thøc c¸c tê t«n víi nhau. * Chó ý : Khi r¶i t«n ta ph¶i kiÓm tra mÐp cña t¬ t«n xem chóng cã ph¼ng kh«ng . NÕu kh«ng ph¼ng ta ph¶i tiÕn hµnh rµ mÐp ®Ó lµm mÐp chuÈn khi c¾t bá c¸c tÊm kÕ cËn. - LÊy dÊu : + LÊy dÊu ®−êng t©m v¸ch; + LÊy dÊu ®−êng bao v¸ch; + LÊy dÊu ®−êng kiÓm tra; + LÊy dÊu vÞ trÝ c¸c c¬ cÊu gåm nÑp v¸ch , sèng ®øng , sèng n»m ; + C¸c ®−êng lÊy dÊu ph¶i theo nguyªn t¾c sau: \ C¸c ®−êng viÒn chi tiÕt vµ ®−êng viÒn lç khoÐt trong ph¹m vi chi tiÕt ®−îc kÎ b»ng mét ®−êng liªn tôc vµ c¸c lç ®ét trªn ®ã c¸ch nhau tõ 10 ÷30 mm \ C¸c vÞ trÝ gãc c¹nh , kho¶ng c¸ch lç ®ét b»ng 10 mm \ C¸c ®−êng gÊp khóc vµ ®−êng uèn th× ®−îc ®ét b»ng hai lç ®ét c¸ch nhau 10-15 mm. \ Lç ®ét ph¶i ®Æt ë phÝa uèn cña tÊm t«n. - L¾p r¸p c¸c nÑp th−êng råi hµn ®Ýnh chóng xuèng t«n v¸c. - L¾p r¸p c¸c sèng ®øng v¸ch NÕu hµn tù ®éng cho phÐp hµn chÝnh thøc ngay. NÕu hµn thñ c«ng n¾p sèng nµm tr−íc. KÓ c¶ hµn tù ®éng hoÆc hµn thñ c«ng tr−íc khi hµn ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p gia c−êng chèng biÕn d¹ng hµn. VÝ dô : NÑp gia c−êng , c¸c mèi hµn ®Ýnh ... - Hµn chÝnh thøc. - NghiÖm thu: + C¸c sai sè côc bé theo ®−¬ng viÒn kh«ng v−ît qu¸ 2 mm: + Sai sè theo chiÒu réng vµ chiÒu cao ph©n ®o¹n kh«ng v−ît qua 5 mm: + Sù xª dÞch vÞ trÝ ®Æt c¬ cÊu víi ®−êng lÊy dÊu 5 mm; + Sai sè cña ®−êng t©m c¸c chi tiÕt kh¸c … 2 mm. * C«ng nghÖ hµn v¸ch sãng: TiÕn hµnh theo hai ph−¬ng ph¸p : SINH VI£N: phïng thanh tïng líp vtt 44 - ®h2 trang- 2 + TiÕn hµnh dËp thµnh c¸c sãng riªng biÖt tõ c¸c tÊm t«n sau ®ã ®em hµn c¸c sãng l¹i thµnh ph©n ®o¹n v¸ch. ¦u ®iÓm : kh«ng cÇn thiÕt bÞ dËp sãng cã kÝch th−íc lín do ®ã phï hîp víi c¸c nhµ m¸y ®ãng tµu c¬ nhá. Nh−îc ®iÓm : ViÖc chèng biÕn d¹ng hµn rÊt khã kh¨n. + TiÕn hµnh hµn c¸c tÊm t«n víi nhau tr−íc sau ®ã ®−a lªn thiÕt bÞ dËp. ¦u ®iÓm vµ nh−îc ®iÓm ng−îc l¹i víi ph−¬ng ph¸p trªn. Sè l−îng c¸c ®−êng hµn sãng Ýt gi¶m biÕn d¹ng hµn. Sau khi cã v¸ch sãng tiÕn hµnh lÊy dÊu c¸c ®−êng sèng v¸ch. C¸c sèng v¸ch ®−îc c¸t cã d¹ng prafin sãng. Sau khi l¾p r¸p vµ hµn tiÕn hµnh nghiÖm thu v¸ch : KÝn n−íc, kÝch th−íc v¸ch, chÊt l−îng mèi hµn, lÊy dÊu. 4.4.4. L¾p r¸p vµ hµn ph©n ®o¹n boong. §èi víi ph©n ®o¹n boong viÖc l¾p r¸p vµ hµn tiÕn hµnh trªn khung dµn thanh cong. Khi chÕ t¹o khung dµn cÇn ph¶i liªn kÕt v÷ng ch¾c c¸c thanh cong víi nhau vµ víi khung dµn phÝa d−íi b»ng c¸c thanh gi¨ng , m· liªn kÕt. Yªu cÇu khung dµn phÝa d−íi thanh cong ph¶i ®¸nh dÊu ®−êng t©m cña khung dµn b»ng s¬n.§é cong ngang vµ cong däc cña khung dµn ®−îc kiÓm tra b»ng èng thuû b×nh so víi cét mèc chuÈn trªn c¬ së c¸c to¹ ®é ®· ®−îc lÊy tõ sµn phãng. * Quy tr×nh l¾p r¸p vµ hµn ph©n ®o¹n boong -B−íc 1 : R¶i t«n Ta d¶i tÊm t«n boong ë gi÷a tr−íc , ®iÒu chØnh sao cho ®−êng t©m cña tê t«n trïng víi ®−êng t©m cña khung dµn. TiÕn hµnh Ðp s¸t tÊm t«n xuèng khung dµn nhê c¸c t¨ng ®¬ vµ c¸c m·. NÕu sö dông nhiÒu tÊm m· th× m· sÏ ®−îc hµn víi t«n boong ë mét phÝa cã kho¶ng c¸ch 400 ÷ 500 mm . Sau ®ã r¶i c¸c tÊm tiÕn vÒ hai phÝa.Chó ý khi r¶i ®Ó cho c¸c mÐp chuÈn cña tÊm t«n ë phÝa trªn tÊm t«n kÕ cËn . NÕu hµn tù ®éng hoÆc b¸n tù ®éng ta cã thÓ hµn ngay. -B−íc 2 : LÊy dÊu: + §−êng t©m ph©n ®o¹n boong. + C¸c xµ ngang boong vµ xµ dä. + C¸c sèng phô boong; + C¸c sèng chÝnh boong; + §−êng mÐp boong. -B−íc 3 : TiÕn hµnh l¾p r¸p c¸c c¬ cÊu : + L¾p r¸p c¸c c¬ cÊu chÝnh tr−íc; + L¾p r¸p c¸c sèng boong ®· ®−îc khoÐt lç; + L¾p c¸c sèng phô. SINH VI£N: phïng thanh tïng líp vtt 44 - ®h2 trang- 28 B−íc 4 : Hµn ph©n ®o¹n boong: NÕu hµn thñ c«ng ta sö dông ph−¬ng ph¸p hµn ®uæi tõ gi÷a ra 4 phÝa vµ theo ph−¬ng ph¸p hµn m¾t sµng. Thø tù hµn : Hµn c¬ cÊu víi c¬ cÊu c¬ cÊu víi t«n , t«n víi t«n. NÕu hµn tù ®éng hoÆc b¸n tù ®éng ta hµn t«n víi t«n c¬ cÊu víi t«n c¬ cÊu víi c¬ cÊu. B−íc 5 : NghiÖm thu ph©n ®o¹n: Sai sè theo chiÒu dµi ph©n ®o¹n … 5 ÷ 10 mm ; Sai sè theo chiÒu ngang ph©n ®o¹n … 5 mm ; Sù xª dÞch cña c¸c c¬ cÊu so víi ®−êng l¸y dÊu 2 mm ; §é cong däc boong t¹i mÆt ph¼ng däc t©m 10 mm cho nh−ng ph©n ®o¹n lín. 4.4.5. L¾p r¸p vµ hµn ph©n ®o¹n m¹n vµ ph©n ®o¹n ®¸y. 1. Ph©n ®o¹n m¹n ViÖc l¾p r¸p vµ hµn nh− ®¸y hoÆc boong víi chó ý ®Õ vÒ hai phÝa. 2. §¸y ®«i L¾p r¸p vµ hµn ph©n ®o¹n nh− ph©n ®o¹n boong. 3. §¸y ®«i L¾p r¸p : hai ph−¬ng ¸n óp - ngöa. NÕu tµu ®¸y b»ng ta cã thÓ tiÕn hµnh theo ph−¬ng ph¸p l¾p ngöa. C¸c vïng mót th«ng th−êng dïng ph−¬ng ph¸p l¾p óp v× tËn dông ®−îc c¸c ®−êng hµn ngang. * Quy tr×nh l¾p r¸p : B−íc 1 : R¶i t«n N¾p ngöa : r¶i t«n sèng n»m tr−íc ®iÒu chØnh sao cho tê t«n trïng ®−êng t©m khung dµn sau ®ã r¶i c¸c tÊm t«n ®¸y trªn vÒ hai phÝa. Hµn ®Ýnh chóng xuèng bÖ mét c¸ch ch¾c ch¾n. NÕu hµn tù ®éng ta hµn chÝnh thøc c¸c tÊm t«n. N¾p óp vµ tiÕn hµnh r¶i vµ hµn ®Ýnh tê t«n ®¸y trªn ë gi−a tr−íc sau ®ã r¶i c¸c t¬ t«n tê t«n ®¸y trªn ë hai bªn. B−íc 2 : LÊy dÊu : - §−êng t©m cña ph©n ®o¹n; - §−êng sèng chÝnh, sèng phô; - §−êng vu«ng gãc ®−êng däc t©m t¹i c¸c vÞ trÝ s−ên; SINH VI£N: phïng thanh tïng líp vtt 44 - ®h2 trang- 30 - VÞ trÝ c¸c sèng phô, c¸c xµ däc ®¸y , ®µ ngang ®¸y. B−êc 3 : L¾p r¸p c¸c c¬ cÊu : NÕu ph©n ®o¹n kÕt cÊu hÖ thèng däc l¾p theo thø tù : sèng chÝnh ; ®µ ngang; xµ däc ®¸y; sèng phô; ®µ ngang khoÐt lç cho c¬ cÊu chui qua. Ph©n ®o¹n kÕt cÊu hÖ thèng ngang ta sö dông ph−¬ng ph¸p l¾p c¸ch biÖt: sèng chÝnh ®Õn ®µ ngang ®Õn sèng phô. B−íc 4 : Hµn c¬ cÊu : NÕu lµ ph©n ®o¹n khèi kÝn tiÕn hµnh hµn c¸c c¬ cÊu tr−íc khi l¾p t«n ®¸y trªn.ViÖc hµn ®−îc tiÕn hµnh tõ gi÷a ra hai phÝa mòi vµ l¸i vµ tõ sèng chÝnh ra hai bªn m¹n.Hµn theo thø tù : c¬ cÊu víi c¬ cÊu; xµ däc víi ®µ ngang; c¬ cÊu víi t«n. Sau khi hµn thö vµ kiÓm tra mèi hµn. B−íc 5 : L¾p r¸p t«n ®¸y trªn (l¾p ngöa): §Æt tÊm däc t©m tr−íc ( 2 mÐp chuÈn) c¨n chØnh ®óng vÞ trÝ theo chiÒu dµi vµ chiÒu réng cña ph©n ®o¹n , hµn ®Ýnh t¬ t«n + ®µ ngang vµ c¸c xµ däc ®¸y . Sau ®ã ®−a t¬ t«n thø hai sao cho mÐp kª n»m d−íi tÊm t«n 1. Sau khi ®Þnh vÞ t¬ 2 tiÕn hµnh hµn chÝnh thøc tê 1 víi c¸c c¬ cÊu ë phÝa d−íi . Sau ®ã r¶i liªn tôc c¸c tê sè 3. Khi t¬ 3 ®−îc hµn ®Ýnh ch¾c ch¾n víi c¸c c¬ cÊu ë phÝa d−íi vµ hµn ®Ýnh víi tê 2 viÖc hµn chÝnh thøc tê 2 víi c¸c c¬ cÊu phÝa d−íi míi ®−îc tiÕn hµnh. B−íc 6 : NghiÖm thu: Sù sai kh¸c lµ … 5 ÷ 8 mm §−êng cong däc ph©n ®o¹n 10 mm ChÊt l−îng mèi hµn vµ quy c¸ch mèi hµn , thö kÝn n−íc. 4.4.6. Quy tr×nh l¾p r¸p vµ hµn tæng ®o¹n: Tæng ®o¹n cã thÓ l¾p r¸p tõ c¸c ph©n ®o¹n vÝ dô boong v¸ch ®¸y. Tæng ®o¹n cã thÓ l¾p r¸p tõ c¸c chi tiÕt hoÆc l¾p r¸p tõ c¸c khung ngang , tõ c¸c sµn. ë khu vùc l¾p r¸p tæng ®o¹n th«ng th−êng cã c¸c thiÕt bÞ l¾p r¸p sau :Xe goßng l¾p r¸p, khung dµn l¾p r¸p, ®Õ kª. Khi l¾p r¸p tæng ®o¹n trªn ®Õ kª th−êng sö dông ®Õ kª lµ bª t«ng hoÆc khung s¾t. PhÇn ®Õ kª ®Ó ®ì c¸c ph©n ®o¹n ®−îc lµm b»ng gç chiÒu cao lín h¬n hoÆc b¨ng 800 ®Ó tiÕn hµnh hµn c¸c ®−êng hµn trÇn phÝa d−íi. * Quy tr×nh l¾p r¸p vµ hµn tæng ®o¹n : -B−íc chuÈn bÞ : ChuÈn bÞ ®Õ kª §Õ kª ®−îc chän cã chiÒu cao hîp lÝ. Hµng ®Õ kª ë d−íi sèng chÝnh yªu cÇu b¾t buéc bÒ mÆt triÒn khu vùc bè trÝ ®Õ kª yªu cÇu v÷ng ch¾c. Ch«n c¸c cét chuÈn . SINH VI£N: phïng thanh tïng líp vtt 44 - ®h2 trang- 31 -B−íc 1 : §Æt ph©n ®o¹n ®¸y . §Ó thùc hiÖn kiÓm tra trªn triÒn th× trªn t«n ®¸y trªn hoÆc trªn sèng chÝnh ®¸y ta ph¶i v¹ch ®−êng t©m cña ph©n ®o¹n vµ v¹ch vÞ trÝ cña ®−êng s−ên gi÷a cña ph©n ®o¹n sau ®ã dïng cÇn cÈu cÈu c¸c ph©n ®o¹n l¾p r¸p trªn triÒn. KiÓm tra vÞ trÝ vµ t− thÕ cña ph©n ®o¹n. ViÖc kiÓm tra ®−îc tiÕn hµnh ë 2 giai ®o¹n kiÓm tra khi ®Æt ph©n ®o¹n tr−íc khi lÊy dÊu c¸c l−îng d−. KiÓm tra khi l¾p r¸p vµ hµn. C¸c c«ng viÖc kiÓm tra ®−îc tiÕn hµnh : +KiÓm tra t− thÕ: Tøc lµ kiÓm tra ®é nghiªng ngang ®é chói vµ chiÒu cao ph©n ®o¹n. +KiÓm tra vÞ trÝ cña ph©n ®o¹n theo chiÒu dµi tµu b»ng c¸ch th¶ räi tõ giao cña ®−êng t©m tµu víi mÆt s−ên ë 2 s−ên ®µu vµ s−ên gi÷a xuèng c¸c tÊm ghi trªn mÆt triÒn . Sai sè nµy lµ … 2 mm .Sau khi ®· kiÓm tra vÞ trÝ t− thÕ cña ph©n ®o¹n ta tiÕn hµnh lÊy dÊu c¾t bá l−îng d− cè ®Þnh ph©n ®o¹n trªn triÒn mét c¸ch ch¾c ch¾n. -B−íc 2 : L¾p r¸p ph©n ®o¹n v¸ch. Sau khi l¾p r¸p ph©n ®o¹n ®¸y ta cã thÓ l¾p ph©n ®o¹n trªn ®Õ kª hoÆc khung dµn. NÕu tæng ®o¹n l¾p trªn khung dµn th× ta l¾p m¹n tr−íc . NÕu ph©n ®o¹n m¹n bao gåm mét phÇn ph©n ®o¹n v¸ch th× ta ph¶i l¾p m¹n . Ph©n ®o¹n v¸ch ph¶i c¾t chÝnh x¸c kh«ng dÓ l−îng d− . Ph©n ®o¹n m¹n chØ ®Ó l−îng d− vÒ mét phÝa.C¸c ph©n ®o¹n v¸ch khi ®−îc chuyÓn ®Õn khu vùc l¾p r¸p tæng ®o¹n trªn triÒn bao giê còng cã kÝch th−íc thùc nÕu cã chØ ®Ó phÝa ®èi víi t«n ®¸y trªn. Tr−íc khi ®−a ph©n ®o¹n v¸ch vµo vÞ trÝ ®· lÊy dÊu ë t«n ®¸y trªn ta nªn hµn s½n mét sè m· däc theo ®−êng lÊy dÊu ®Ó gi÷ cho ph©n ®o¹n v¸ch kh«ng bÞ xª dÞchNgoµi ra ta ph¶i chuÈn bÞ mét sè thanh chèng hoÆc t¨ng ®¬ ®Ó ®ì v¸ch. Ýt nhÊt hai t¨ng ®¬ ®Æt ë nh−ng vÞ trÝ nÑp khoÎ. Sau khi ®· ®Æt v¸ch ta tiÕn hµnh kiÓm tra : + KiÓm tra theo chiÒu dµi tµu : C¹nh d−íi cña v¸ch trïng ®−êng lÊy dÊu cña ch©n v¸ch trªn t«n ®¸y trªn vµ ®¸y d−íi . Sai sè … 5 mm . V¸ch kh«ng ®−îc ®Æt lÖch víi vÞ trÝ kÕt cÊu bªn d−íi l¬n h¬n 0,5 chiÒu dµy kÕt cÊu bªn d−íi . + KiÓm tra theo chiÒu réng : SINH VI£N: phïng thanh tïng líp vtt 44 - ®h2 trang- 31 §−êng t©m v¸ch kh«ng lÖch ra khái ®−êng t©m t«n ®¸y trªn qu¸ 3 mm theo chiÒu cao.T¹i mÆt ph¼ng däc t©m chiÒu cao cña v¸ch so víi gi¸ trÞ x¸c ®Þnh trªn sµn phãng sai sè cho phÐp … 5 mm . §Ó kiÓm tra ®é vu«ng gãc cña v¸ch víi mÆt ph¼ng c¬ b¶n ta dïng räi vµ th−íc ®Ó kiÓm tra . Sai sè cho phÐp kh«ng qua 2 mm trªn 1 m v¸ch nh−ng trªn toµn bé v¸ch kh«ng qua 15 mm. KiÓm tra ®é nghiªng ngang cña v¸ch dung èng thuû tÜnh.. Sai sè cho phÐp trªn toµn bé chiÒu réng v¸ch kh«ng qu¸ 3 mm. Sau khi ®· kiÓm tra vµ thÊy ®¹t yªu cÇu ta tiÕn hµnh ®Þnh vÞ v¸ch b»ng c¸ch hµn ®Ýnh ch©n v¸ch víi ®¸y vµ dïng d©y cÈu ®Ó ®ì v¸ch . NÕu l¾p r¸p v¸ch däc th× viÖc kiÓm tra t− thÕ v¸ch däc t−¬ng tù kiÓm tra v¸ch ngang. -B−íc 3 : L¾p r¸p ph©n ®o¹n m¹n : Ph©n ®o¹n m¹n th−êng ®−îc ®−a vµo l¾p r¸p khi ®· l¾p r¸p v¸ch ngang vµ v¸ch däc. Trªn ph©n ®o¹n m¹n l−îng d− th−êng ®−îc ®Ó ë mét hoÆc hai phÝa. Tr−íc khi ®−a lªn l¾p r¸p, trªn ph©n ®o¹n m¹n ph¶i ®Æt ®−êng kiÓm tra mµ ®−êng kiÓm tra trïng ®−êng cao cña ®−êng kiÓm tra trªn v¸ch ngang, v¸ch däc. V¹ch dÊu ®−êng s−ên ë gi÷a vµ hai ®Çu ph©n ®o¹n m¹n. Tr−íc khi ®−a vµo l¾p r¸p ph©n ®o¹n m¹n ta cÇn chuÈn bÞ mét sè m· ®ì hµn tr−íc vµo t«n h«ng däc theo ®−êng mÐp nèi råi chuÈn bÞ mét sè cét chèng t¨ng ®¬ ®Ó ®ì ph©n ®o¹n m¹n. Chó ý cÇn cÈu gi÷ ph©n ®o¹n m¹n ph¶i lu«n ë t− thÕ lµm viÖc ®Ó ®¶m b¶o an toµn. §Ó kiÓm tra t− thÕ ph©n ®o¹n m¹n ta tiÕn hµnh : + Theo chiÒu däc tµu : kiÓm tra vÞ trÝ cña ®−êng s−ên gi÷a hai ®Çu cña ph©n ®o¹n m¹n cã trïng víi c¸c ®−êng ®µ ngang hay kh«ng. Sai sè cho phÐp lµ … 5 mm hoÆc 0,5 chiÒu dµy c¬ cÊu m¹n. LÊy trÞ sè nhá h¬n. + Theo chiÒu cao : Dïng èng thuû b×nh kiÓm tra so víi gi¸ trÞ trªn cét chuÈn cã so víi gi¸ trÞ chiÒu cao trªn v¸ch ngang t¹i mÆt ph¼ng däc t©m. Sai sè cho phÐp kh«ng qu¸ 3 mm. + Theo chiÒu réng tµu : Dïng räi ë 3 vÞ trÝ . - Gi÷a vµ hai s−ên ®Çu trÞ sè ®o ®−îc tÝnh tõ mÆt ph¼ng däc t©m ®Çu räi trïng trÞ sè x¸c ®Þnh trªn sµn phãng. Sai sè cho phÐp … 5 mm. + KiÓm tra ®é chói ph©n ®o¹n m¹n: T−¬ng tù nh− ®èi víi v¸ch däc ta dïng èng thuû b×nh.. TiÕn hµnh vÖ sinh ®Ó v¸t mÐp mèi hµn, dïng c¸c m¹n r¨ng l−îc ®Æt c¸ch nhau vµ nghiªng 75 0 . * Hµn : SINH VI£N: phïng thanh tïng líp vtt 44 - ®h2 trang- 32 ViÖc hµn chÝnh thøc gi÷a ph©n ®o¹n m¹n vµ ph©n ®o¹n ®¸y ®−îc tiÕn hµnh sau khi ®a l¾p r¸p tæng ®o¹n. Tr×nh tù hµn chÝnh thøc ®−îc tiÕn hµnh : - T«n m¹n + t«n h«ng (trong tr−íc ngoµi sau); - C¬ cÊu m¹n ®Õn c¬ cÊu ®¸y; - C¬ cÊu víi t«n. §Ó tr¸nh biÕn d¹ng hµn ta tiÕn hµnh hµn tõ s−ên gi÷a ra hai phÝa. -B−íc 4: L¾p r¸p ph©n ®o¹n boong: Gåm tõ mét ®Õn 3 ph©n ®o¹n liªn kÕt víi nhau, nÕu theo chiÒu ngang ph©n ®o¹n boong ®−îc chia lµm ba ph©n ®o¹n th× ph©n ®o¹n gi÷a kh«ng ®Ó l−îng d−. Trªn c¸c ph©n ®o¹n boong ph¶i v¹ch dÊu ®−êng t©m tµu, vÞ trÝ xµ ngang boong ë hai ®Çu ph©n ®o¹n vµ ë gi÷a ph©n ®o¹n t−¬ng tù. NÕu tæng ®o¹n kh«ng cã ph©n ®o¹n v¸ch däc ta cã thÓ dïng gç cã tiÕt diÖn 150 x 150 ®Ó ®ì boong vµ däc theo ®−êng nèi gi÷a boong víi m¹n cã kÓ tíi c¸c ®Çu s−ên ta ph¶i ®Æt thªm c¸c ma ®ì ®Ó ®ì ph©n ®o¹n boong. ViÖc kiÓm tra ®−îc tiÕn hµnh : - Theo chiÒu däc tµu : Sù sai lÖch gi÷a c¸c vÞ trÝ c¸c xµ ngang boong víi vÞ trÝ s−ên m¹n ë hai ®Çu cña tæng ®o¹n nhá h¬n 1/2 chiÒu dµy c¬ cÊu m¹n . - Theo chiÒu cao tµu : §−êng mÐp cña ph©n ®o¹n boong b»ng khÝt víi ®−êng mÐp boong ®· ®−îc lÊy dÊu trªn ph©n ®în m¹n. ChiÒu cao cña boong t¹i mÆt ph¼ng däc t©m ph¶i ®−îc kiÓm tra b»ng èng thuû b×nh so víi cét mèc chuÈn vµ so víi gi¸ trÞ trªn sµn phãng. Sai sè ®−êng boong ë m¹n lµ … 3 mm. NÕu boong gåm 3 ph©n ®o¹n ta tiÕn hµnh l¾p hai ph©n ®o¹n boong vµ g¾n víi m¹n tr−íc. Ph©n ®o¹n boong ë gi÷a l¾p sau th× l−îng d− ë ph©n ®o¹n gi÷a. * Hµn : Hµn chÝnh thøc sau khi tæng ®o¹n l¾p r¸p xong. NÕu theo chiÒu réng cã mét ph©n ®o¹n cßn chiÒu dµi cã nhiÒu ph©n ®o¹n th× ta tiÕn hµnh hµn nèt c¸c ph©n ®o¹n boong tr−íc sau ®ã míi nèi boong víi m¹n. NÕu theo chiÒu réng cã mét sè ph©n ®o¹n vµ theo chiÒu dµi cã mét sè ph©n ®o¹n kh¸c th× ta hµn nèi c¸c ph©n ®o¹n boong víi nhau theo chiÒu dµi tr−íc, chiÒu réng sau cuèi cïng hµn nèi ph©n ®o¹n boong víi m¹n.. -B−íc 5: L¾p r¸p vµ hµn tæng ®o¹n mòi Cã 2 ph−¬ng ph¸p l¾p r¸p tæng®o¹n mòi ®ã lµ l¾p r¸p tõ c¸c chi tiÕt liªn khíp hoÆc c¸c ph©n ®o¹n. NÕu nh− tæng ®o¹n mµ cã sµn th× viÖc l¾p r¸p theo ph−¬ng ph¸p tõ c¸c chi tiÕt liªn khíp lµ rÊt khã kh¨n ng−êi ta th−êng sö dông ph−¬ng ph¸p l¾p r¸p tõ c¸c ph©n ®o¹n (mét ph©n ®o¹n tõ sµn xuèng vµ mét ph©n ®o¹n tõ sµn lªn). §èi víi c¸c tµu nhá kh«ng cã sµn th× sö dông l¾p r¸p liªn khíp. *ph−¬ng ph¸p l¾p r¸p tõ c¸c ph©n ®o¹n SINH VI£N: phïng thanh tïng líp vtt 44 - ®h2 trang- 33 §iÒu kiÖn tiÕn hµnh: §Çu tiªn tiÕn hµnh lµm bÖ khung giµn l¾p r¸p cho boong cña tæng ®o¹n mòi. TiÕn hµnh hµn r¶i t«n boong hµn ®Ýnh t«n boong víi khung giµn. L¾p r¸p c¸c xµ ngang boong (nÕu dïng ph−¬ng ph¸p hµn tù ®éng th× hµn chÝnh thøc ngay). NÕu tæng ®o¹n kh«ng cã sµn thay cho viÖc l¾p c¸c xµ ngang boong ng−êi ta tiÕn hµnh l¾p c¸c khung ngang. TiÕn hµnh l¾p c¸c v¸ch ngang nÕu cã viÖc kiÓm tra t− thÕ cña v¸ch còng nh− t− thÕ cña v¸ch còng nh− vÞ trÝ cña v¸ch tiÕn hµnh t−¬ng tù nh− l¾p r¸p ph©n ®o¹n v¸ch. TiÕp theo l¾p sèng mòi sèng boong, liªn kÕt gi÷a sèng mòi sèng v¸ch víi boong b»ng m·. NÕu cã sèng däc m¹n do sèng däc gi¸n ®o¹n nªn xÐt líp sau. §Æt c¸c khung ngang ®· ®−îc gia c«ng vµo vÞ trÝ ®· ®¸nh dÊu ë trªn boong vµ trªn sèng mòi.NÕu tæng ®o¹n cã v¸ch däc ta sÏ thay viÖc l¾p sèng mòi b»ng v¸ch däc. Hµn ®Ýnh c¸c liªn kÕt qua c¸c m· ®−îc kiÓm tra l¹i toµn bé t− thÕ cña tæng ®o¹n lÇn cuèi tr−íc khi l¾p r¸p t«n bao. L¾p t«n bao. ViÖc l¾p t«n bao ®−îc tiÕn hµnh theo tr×nh tù: L¾p t«n sèng mòi tr−íc. C¸c tÊm t«n mòi ph¶i ®−îc khai triÓn tr−íc vµ gß tr−íc khi ®−a lªn l¾p r¸p,trong qu¸ tr×nh l¾p r¸p ph¶i cã th−íc gç máng ®Ó kiÓm tra ®é tr¬n cña tÊm t«n khe hë gi÷a t«n bao vµ khung s−ên ®Òu. ViÖc ®iÒu chØnh tiÕn hµnh qua c¸c t¨ng ®¬ b»ng ph−¬ng ph¸p nhiÖt . * Hµn chÝnh thøc : - Chän chÕ ®é hµn phï hîp : ChÕ ®é dßng ®iÖn hµn, hiÖu ®iÖn thÕ hµn , ®−êng kÝnh que hµn , tèc ®é hµn . - Thø tù hµn : hµn c¬ cÊu víi c¬ cÊu , hµn t«n bao víi t«n bao, hµn t«n bao víi t«n bao ë phÝa ngoµi. * CÈu lËt: Bè trÝ vÞ trÝ ®Æt tai cÈu. Sau khi hµn chÝnh thøc ta tiÕn hµnh cÈu lËt ®Ó hµn c¸c ®−êng hµn t«n bao ë phÝa trong vµ t«n boong ë phÝa ngoµi. Ph¶i tÝnh to¸n ®−îc vÞ trÝ ®Æt tai cÈu vµ sè l−îng tai cÈu. Sè l−îng tai cÈu th«ng th−êng lµ 4. VÞ trÝ tai cÈu ®Æt taÞ nh−ng n¬i giao nhau cña nh÷ng c¬ cÊu khoÎ phÝa trong. * KiÓm tra kÝn n−íc vµ kiÓm tra chÊt l−îng mèi hµn. LÊy dÊu ®−êng viÒn nèi tæng ®o¹n. LÊy dÊu ®−êng t©m trªn t«n boong. LÊy dÊu kiÓm tra trªn v¸ch ngang. S¬n b¶o qu¶n SINH VI£N: phïng thanh tïng líp vtt 44 - ®h2 trang- 34 -B−íc 6 : L¾p r¸p tæng ®o¹n l¸i: Quy tr×nh l¾p r¸p tæng ®o¹n l¸i gièng nh− tæng ®o¹n mòi. ChØ kh¸c cÇn chó ý khi l¾p l¸i ki l¸i, sèng ®u«i ,sµn l¸i. Yªu cÇu ®−êng t©m trôc l¸i th¼ng ®Ó ®¶m b¶o ®−îc ®iÒu ®ã ®−êng t©m cña ®−êng t©m trôc l¸i gi÷a t©m cña gãt ki l¸i víi t©m cña lç khoÐt trªn sèng ®u«i vµ t©m cña trôc l¸i trªn sµn ng−êi taph¶i dïng räi th¶ tõ phÝa ki l¸i xuèng d−íi mÆt sµn hoÆc lµ mÆt boong råi tiÕn hµnh ®o ®¹t kiÓm tra so s¸nh víi th«ng sè khi thiÕt kÕ. §Ó x¸c ®Þnh ®−îc ®óng ®−êng t©m cña gãt ki l¸i ng−êi ta dïng mét thiÕt bÞ h×nh c«n cã khoÐt lç ë t©m víi ®−êng kÝnh lç khoÐt nhá h¬n 1,5 ®−êng kÝnh d©y räi l¸i 5. T×m hiÓu kÕt cÊu vµ c¸c h×nh thøc kÕt cÊu cña c¸c lo¹i tµu ®ang ®−îc ®ãng t¹i nhµ m¸y . 5.1. C¸c lo¹i tµu ®ang ®−îc ®ãng t¹i nhµ m¸y : T¹i Nhµ m¸y ®ãng tµu B¹ch §»ng hiÖn nay ®ang ®ãng hai con tµu trªn triÒn ®µ däc bao gåm tµu hµng 22.000 DWT vµ tµu container 610 teu. Tµu dÇu 13.500 tÊn ®ang tËp trung hoµn thiÖn. Tµu dÇu 13.500 tÊn ®−îc tæ chøc ®Æt ky vµo s¸ng 7/10/2004. §©y lµ tµu chë dÇu lín nhÊt tõ tr−íc ®Õn nay ®−îc ®ãng míi ë ViÖt Nam do c«ng ty vËn t¶i ®Çu viÔn d−¬ng Vinashin lµm chñ ®Çu t−. Tµu ®−îc ®ãng míi theo thiÕt kÕ vµ gi¸m s¸t cña §¨ng kiÓm NhËt B¶n- NK. C¸c th«ng sè chÝnh cña hai tµu trªn: *Tµu dÇu 13.500 DWT : C«ng ty ®ang cïng ®¨ng kiÓm NK kiÓm tra toµn bé ®−êng hµn , dÊu l¾p tæng ®o¹n, m¸y l¸i, thö kÝn kÐt n−íc vµ l¾p ®Æt buång m¸y, th−îng tÇng cabin.Tµu ®−îc h¹ thuû vµo 5h s¸ng ngµy31/12/2005 . C¸c th«ng sè cña tµu: ChiÒu dµi lín nhÊt Lmax = 145.3 m ChiÒu dµi thiÕt kÕ L = 135.92 m ChiÒu dµi vu«ng gãc Lpp = 136.5 m ChiÒu réng thiÕt kÕ B = 20.8 m ChiÒu cao m¹n = 11.20 m ChiÒu ch×m = 8.45 m ThuyÒn viªn = 28 ng−êi HÖ sè bÐo thÓ tÝch CB = 0.75 C«ng suÊt m¸y = 7040 m· lùc. * Tµu container träng t¶i 610 teu(H-136): thuéc lo¹t 2 tµu container ®ãng míi theo ®¬n ®Æt hµng cña NhËt B¶n. ChiÒu dµi lín nhÊt :110 m SINH VI£N: phïng thanh tïng líp vtt 44 - ®h2 trang- 35 ChiÒu dµi vu«ng gãc : 99m 75 ChiÒu réng thiÕt kÕ :18 m 8 ChiÒu cao m¹n :13 m ChiÒu ch×m :7 m 2 Main engine:6UEC33LS : max 3.400 KW – nor 2890KW Speed max14,5 KNOTS , speed service 13,5 KNOTS Tµu container 610 Teu sè 1: MÆc dï cßn thiÕu thiÕt bÞ nh−ng nhµ m¸y ®ang nhanh chãng thö toµn bé hÖ thèng ®· l¾p r¸p : thiÕt bÞ, ®−êng èng, buång m¸y, cÇn cÈu…Trang thiÕt bÞ néi thÊt cho tµu còng ®· hoµn thiÖn gÇn 90% ®Ó kÞp bµn giao cho chñ tµu trong th¸ng 2/2006. Tµu 610 Teu sè 2: gia c«ng c¸c tæng ®o¹n hoµn thµnh gÇn 90 %. HiÖn nhµ m¸y ®ang tiÕn hµnh thö ®−êng hµn b»ng biÖn ph¸p hót ch©n kh«ng ngay trªn bÖ vµ ®¨ ®−îc ®¨ng kiÓm GL chÊp nhËn. Dù kiÕn tµu h¹ thñy vµo cuèi th¸ng 2/2006. Tµu hµng 22.000DWT tiÕp tôc gia c«ng c¸c ph©n ®o¹n ®¸y. 5.2. KÕt cÊu vµ c¸c h×nh thøc kÕt cÊu cña tµu dÇu 13.500 tÊn ®−îc ®ãng t¹i nhµ m¸y : 5.2.1. KÕt cÊu ®¸y tµu : Sèng däc ®¸y lµ nh÷ng dÇm däc ë ®¸y - Xµ ngang ®¸y lµ nh÷ng dÇm ®¸y ®Æt ngang tµu vµ lµ ®Õ tùa cho t«n bao ®¸y ,®¸y trong vµ sèng däc ®¸y - Xµ ngang ®¸y ®Æc lµ nh÷ng tÊm dÆt th¼ng ®øng gia c−êng cho t«n ®¸y trong vµ t«n ®¸y ngoµi - Xµ ngang ®¸y ®Æc cã c¸c lo¹i kh«ng kÝn n−íc vµ c¸c lo¹i cã lç khoÐt - Xµ ngang ®¸y hë bao gåm nh÷ng dÇm trªn vµ dÇm d−íi cã m· ®øng nèi víi nhau t¹i chç sèng ®øng vµ sèng däc ®¸y * T×nh h×nh chÞu lùc: - M«men uèn däc toµn tµu; - T¶i träng ngang côc bé; - T¶i träng ®éng; - Tµu ch¹y ë n−íc c¹n vµ cöa s«ng. * H×nh thøc kÕt cÊu : V× chiÒu dµi tµu lín h¬n 100 m nªn tµu cã kÕt cÊu ®¸y ®«i theo hÖ thèng däc. Tµu cã kÕt cÊu theo hÖ thèng däc SINH VI£N: phïng thanh tïng líp vtt 44 - ®h2 trang- 36 * Bè trÝ lç khoÐt: Do yªu cÇu gi¶m nhÑ kÕt cÊu vµ ®¶m b¶o thi c«ng, söa ch÷a vµ kiÓm tra hÖ thèng èng ®¶m b¶o tho¸t n−íc ®¸y tµu ... trªn c¸c tÊm t«n ®øng cña kÕt cÊu ®¸y tµu cã khoÐt lç ng−êi chui, lç gi¶m nhÑ, lç n−íc ch¶y, lç th«ng h¬i ..., Trªn t«n ®¸y trong cã khoÐt lç ng−êi chui. Khi bè trÝnh÷ng lç khoÐt ph¶i chó ý: - ChiÒu cao vµ chiÒu réng cña lç gi¶m nhÑ hoÆc lç ng−êi chui trªn t«n ®øng cña kÕt cÊu kh«ng ®−îc v−ît qu¸ nöa kÝch th−íc t−¬ng øng cña t«n ®øng - Kh«ng khoÐt lç ë nh÷ng vÞ trÝ sau ( nÕu kh«ng cã biÖn ph¸p gia c−êng nh− bè trÝ nÑp gia c−êng hoÆc t«n viÒn quanh lç khoÐt) : + §µ däc chÝnh gi÷a trong khu vùc 0,75L gi÷a tµu ; + §µ däc ®¸y d−íi cét chèng trong kho¶ng s−ên l©n cËn v¸ch ngang; + §µ ngang ®Æc d−íi cét chèng ; + Nh−¬ng chç chÞu lùc c¾t t−¬ng ®èi lín. * Kho¶ng c¸ch kÕt cÊu : - Kho¶ng c¸ch ®µ däc ®¸y 2,3 m. 5.2.2. KÕt cÊu m¹n tµu : * H×nh thøc bè trÝ kÕt cÊu m¹n : - Khoang hµng, khoang nåi h¬i : h×nh thøc s−ên th−êng; - Khoang m¸y : gi÷a c¸c boong bè trÝ s−ên th−êng; trong khoang bè trÝ kÕt cÊu hçn hîp s−ên th−êng + sµn däc m¹n + s−ên khoÎ. - Khu vùc m¹n mòi khoÎ trong ph¹m vi tõ v¸ch khoang nhän mòi tµu ®Õn 0,15L vÒ phÝa s−ên th−êng bè trÝ thªm nÑp gia c−êng cã cïng chiÒu cao nh− s−ên th−êng hoÆc cã thÓ bè trÝ h×nh thøc tæ hîp s−ên th−êng xµ däc m¹n vµ s−ên khoÎ. - Khoang nhän mòi vµ l¸i tµu : bè trÝ s−ên th−êng thªm xµ däc m¹n. - Tµu chÞu m«men uèn vâng t−¬ng ®èi lín nªn gi÷a c¸c boong dïng h×nh thøc kÕt cÊu däc , trong khoang dïng h×nh thøc kÕt cÊu ngang. - Dµn m¹n khoang hµng ®−îc bè trÝ ë hÖ thèng ngang gåm c¸c s−ên th−êng. Cø h¬n 10 s−ên th−êng tiÕp ®Õn l¹i cã 1 suên hép. ë ®u«i s−ên th−êng cã m· ®ì ch©n s−ên. PhÇn tiÕp c¸c s−ên víi c¸c xµ ngang boong còng cã m·. SINH VI£N: phïng thanh tïng líp vtt 44 - ®h2 trang- 38 5.2.3. KÕt cÊu mòi vµ l¸i : Mòi qu¶ lª. B¸nh l¸i, ch©n vÞt Th−íc mín n−íc 10 m 5.2.4. KÕt cÊu v¸ch : C¸c v¸ch ngang nèi gi÷a buång m¸y vµ khoang hµng , gi÷a c¸c khoang hµng lµ c¸c v¸ch sãng. * Sè l−îng v¸ch kÝn n−íc lµ : 7 v¸ch. * V¸ch lµn sãng : a = 520 mm; b = 540 mm; t = 10 mm. 6. t×m hiÓu c¸c trang thiÕt bÞ l¾p ®Æt trªn tµu C¸c trang thiÕt bÞ l¾p ®Æt trªn tµu gåm: buång, phßng, cÇn cÈu, cét ®Ìn, thiÕt bÞ cøu sinh, thiÕt bÞ ch»ng buéc, thiÕt bÞ neo, n¾p hÇm hµng …ViÖc l¾p ®Æt c¸c trang thiÕt bÞ nµy c«ng ®o¹n cuèi cïng sau khi ®· hoµn thiÖn phÇn th©n tµu vµ h¹ thuû, ®−îc thùc hiÖn ë cÇu tµu. 6.1Buång phßng trªn tµu Phßng ë(cabin) vµ buång l¸i lµ phÇn kiÕn tróc th−îng tÇng cu¶ tµu, ®−îc l¾p ®Æt ë ®u«i tµu cã khi ë mòi hoÆc gÇn ®u«i tµu. Bé phËn nµy ®−îc chÕ t¹o tõ tr−íc trong ph©n x−ëng vá I råi chuyÓn tíi l¾p r¸p víi phÇn th©n tµu. Sè l−îng phßng tuú thuéc vµo ®é lín cña tµu, ®é cao cña cabin vµ buång l¸i phô thuéc lo¹i hµng mµ tµu chë. Víi c¸c tµu container buång l¸i ph¶i ®ù¬c thiÕt kÕ cao ®¶m b¶o kh«ng khuÊt tÇm . t b a SINH VI£N: phïng thanh tïng líp vtt 44 - ®h2 trang- 38 6.2Cét ®Ìn Tµu dÇu Vinashin sea 13.500 tÊn cã 2 cét ®Ìn ®ù¬c bè trÝ ë mòi vµ ®u«i tµu 7. T×m hiÓu c¸c ph−¬ng ph¸p lµm s¹ch vá bao tµu, s¬n tµu vµ yªu cÇu vÒ s¬n tµu . 7.1. C¸c ph−¬ng ph¸p lµm s¹ch vá bao. Môc ®Ých cña viÖc ®¸nh s¹ch lµ lo¹i trõ líp oxit s¾t, dÇu mì vµ c¸c t¹p chÊt bÈn b¸m trªn bÒ mÆt nguyªn vËt liÖu. C¸c oxÝt s¾t nµy sau mét thêi gian d−íi t¸c ®éng cña m«i tr−êng bªn trong nã suÊt hiÖn c¸c bät khÝ .Trong ®iÒu kiÖn Èm −ít t¹i nh÷ng khe hë bät khÝ nµy x¶y ra hiÖn t−îng han gØ ®iÖn ho¸ rÊt m¹nh .C¸c líp gØ nµy ®én c¸c líp « xÝt lªnvµ lµm bong chóng ra khái mÆt kim lo¹i .NÕu c¸c líp « xÝt nµy kh«ng ®−îc ®¸nh s¹ch tr−íc khi s¬n th× c¸c líp s¬n ®ã dï cã ch¾c ch¾n ®Õn ®©u vÉn bÞ bong ra khái mÆt kim lo¹i cïng víi c¸c líp « xÝt .HiÖn t−îng han gØ x¶y ra ®ång ®Òu trªn bÒ mÆt kim lo¹i *) Ph−¬ng ph¸p c¬ häc Ph−¬ng ph¸p thñ c«ng b»ng dông cô cÇm tay .Ph−¬ng ph¸p nµy kh«ng ®¶m b¶o yªu cÇu ®¸nh s¹ch ngoµi ra cßn lµm bÒ mÆt kim lo¹i bÞ s−íc vµ hiÖu suÊt lao ®éng thÊp Ph−¬ng ph¸p phu c¸t : 1 6 9 11 12 3 5 7 2 4 10 8KhÝ vµo C¸t ra 2,3:NÊm 4,5:B×nh c¸t 6.Van nuíc 7,8,9:èng dÉn khÝ 10:Cöa 11:BÇu chóa 12:CÇn ®¹p 1.B×nh läc SINH VI£N: phïng thanh tïng líp vtt 44 - ®h2 trang- 39 + Nguyªn lý ho¹t ®éng : C¸t cho qua b×nh läc 1, läc hÕt h¬i n−íc trong c¸t. KhÝ kh« ®i ra khái b×nh, h¬i n−íc r¬i xuèng ®¸y b×nh, theo van x¶ khÝ 6 ra ngoµi.KhÝ theo c¸c èng dÉn 7,8,9, ®i vµo m¸y.Qua èng 7, khÝ ®Èy nÊm 2 ®i lªn, ®ãng cöa vµo. C¸t trªn m¸y r¬i xuèng tÇng d−íi. §Çy tÇng d−íi, th× nÊm 3 ®i lªn, ®ãng cöa 10. Dßng c¸t r¬i tù do xuèng bÇu chøa 11, nhê dßng khÝ nÐn qua èng 9 ®Èy c¸t phun ra ngoµi qua mét miÖng phun ®−êng kÝnh tõ 8-9 mm. CÇn 12 ®iÒu chØnh l−îng c¸t phun ra. D−íi ¸p suÊt 4-5 atm ,c¸t phun lªn bÒ mÆt kim lo¹i ,nhê lùc va ®Ëp cña c¸c h¹t c¸t ,vá tµu ®−îc ®¸nh s¹ch. *) Yªu cÇu : + Khi phun, cÇn ph¶i cã mét ng−êi trùc m¸y. Khi hÕt c¸t, kho¸ van trªn ®−êng èng 7 vµ 8, cho nÊm 2 vµ 3 ®i xuèng, c¸t tiÕp tôc ®−îc rãt vµo m¸y. + L−îng c¸t phun ra ph¶i liªn tôc. + Ph¶i lµm ®Òu tay, kh«ng ®−îc ng¾t qu·ng hoÆc dõng l¹i qu¸ l©u mét chç vµ kh«ng nªn phun l¹i chç ®· phun s¹ch. + Gãc phun c¸t tõ 450-600 vµ kho¶ng c¸ch tõ miÖng phun tíi nguyªn liÖu nªn ®Æt tõ 12-15 cm lµ tèt nhÊt . *) Ph−¬ng ph¸p ho¸ häc Dïng c¸c ho¸ chÊt ®Ó tÈy c¸c «xÝt th−êng dïng axÝt H2SO4 vµ HCl nång ®é kho¶ng 10% ®Õn 20% .ph−¬ng ph¸p phøc t¹p vµ qu¸ nh½n t«n lµ kh«ng tèt *) Ph−¬ng ph¸p nhiÖt Dùa vµo sù kh¸c nhau vÒ hÖ sè d·n në vÒ nhiÖt ®Ó ®èt nãng vµ quÐt ®i mét c¸ch dÔ dµng . Mang l¹i hiÖu qu¶ cao . 7.2. ChuÈn bÞ: -TÈy dÇu mì b»ng dung m«i thÝch hîp ( nÕu cã ) -Lµm s¹ch bÒ mÆt t«n, ph−¬ng ph¸p phun c¸t ®¹t tiªu chuÈn Sa2.5 . PhÇn trong ca bin tÇng I, trong lÇu l¸i, c¸c phô kiÖn trªn boong vµ cÇu thang b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p ®¹t tiªu chuÈn St 3.0. -Mµi nh½n c¸c ba via, gê s¾c trªn bÒ mÆt t«n vµ c¸c ®−êng hµn. BÒ mÆt t«n tr−íc khi s¬n ph¶i kh«, s¹ch, kh«ng bôi bÈn nhiÔm muèi hoÆc c¸c chÊt b¸m dÝnh kh¸c. Kh«ng ®Ó c¸t bôi, dÇu mì hoÆc n−íc bÈn vµo bÒ mÆt s¬n khi cßn −ít. Kh«ng ®−îc dïng dung m«i trong tr−êng hîp ®Æc biÖt víi tû lÖ ( theo chØ ®Þnh th«ng sè kü thuËt cña tõng lo¹i s¬n) -§iÒu kiÖn s¬n : ®é Èm kh«ng khÝ kh«ng qu¸ 85%. NhiÖt ®é bÒ mÆt t«n thÐp cao h¬n ®iÓm s−¬ng tèi thiÓu 30oC ®Ó tr¸nh tr−êng hîp bÞ ch¸y, næ. SINH VI£N: phïng thanh tïng líp vtt 44 - ®h2 trang- 40 C¸c c«ng nh©n lµm viÖc ph¶i trang bÞ c¸c dông cô ®¶m b¶o an toµn lao ®éng phßng chèng c¸c bÖnh nghÒ nghiÖp do s¬n 7.3. Qui tr×nh thi c«ng s¬n Sau khi hoµn tÊt c«ng viÖc nªu trªn qu¸ tr×nh s¬n tiÕn hµnh theo nhiÒu b−íc, th«ng th−êng mçi mÆt cña tÊm t«n ®−îc s¬n phñ 3  4 lÇn s¬n (s¬n chèng gØ s¬n chèng hµ s¬n phñ). Mçi mét líp cã ®é dµy mµng s¬n kh¸c nhau còng nh− thêi gian tiÕn hµnh s¬n líp tiÕp nhau. Sù kh¸c nhau nµy phô thuéc vµo vÞ trÝ c¸c c¬ cÊu. Mµu s¬n th−êng gåm 2 mµu ®á vµ ®en, hoÆc theo mµu s¬n cña cång ty ®Æt hµng. Ranh giíi gi÷a 2 mµu s¬n lµ ®−êng n−íc thiÕt kÕ chë hµng vµo mïa hÌ. Chó ý: Thêi gian h¹ thuû sau khi s¬n líp s¬n chèng hµ cuèi cïng ë t = 300C lµ 13 h. SINH VI£N: phïng thanh tïng líp vtt 44 - ®h2 trang- 41 TT §¬n vÞ s¬n Lo¹i s¬n §é dµy mµng s¬n Tgian s¬n líp tiÕp theo ( ë t= 300C) Dung m«i ¦ít Kh« Min Max 1 S¬n lãt cho phÇn phun c¸t S¬n lãt ph©n x−ëng Epoxy 104 25 10 h 90 ngµy BISCON S¬n chèng gØ Epoxy 207 120 11h 2 ngµy BISCON S¬n líp trung gian 125 40 8 h 7 ngµy RAVAX S¬n chèng hµ 100 50 6h 5 ngµy RAVAX 2 §¸y tµu S¬n chèng hµ 100 50 13h 5 ngµy RAVAX 3 Tõ ®−êng n−íc ®Õn hÕt mÐp boong chÝnh S¬n chèng gØ Epoxy 263 150 10h 7 ngµy BISCON S¬n phñ cao su clo ho¸ 114 50 5 h 5 ngµy RAVAX S¬n chèng gØ Epoxy 175 100 10h 7 ngµy BISCON S¬n chèng gØ Epoxy 175 100 10h 5 ngµy BISCON 4 Boong chÝnh S¬n phñ cao su clo ho¸ 114 50 5h 7 ngµy RAVAX S¬n chèng gØ Epoxy 175 100 10h 7 ngµy BISCON S¬n chèng gØ Epoxy 175 100 10h 5 ngµy BISCON 5 Boong cabin tÇng 1 S¬n phñ cao su clo ho¸ 114 50 5h 7 ngµy RAVAX S¬n chèng gØ Epoxy 175 100 10h 7 ngµy BISCON S¬n chèng gØ Epoxy 175 100 10h 5 ngµy BISCON 6 Boong lÇu l¸i S¬n phñ cao su clo ho¸ 114 50 5h 7 ngµy RAVAX S¬n chèng gØ Alkyd 82 40 16h 60 ngµy MARINE S¬n chèng gØ Alkyd 82 40 16h 60 ngµy MARINE S¬n phñ Alkyd 82 40 12h 60 ngµy MARINE 7 Bªn ngoµi cabin lÇu l¸i S¬n phñ Alkyd 82 40 12h 60 ngµy MARINE S¬n chèng gØ Alkyd 104 50 10h 60 ngµy M 8 Bªn trong cabin lÇu l¸i S¬n chèng gØ Alkyd 104 50 10h 60 ngµy M SINH VI£N: phïng thanh tïng líp vtt 44 - ®h2 trang- 42 Lêi kÕt: ®ång hµnh cïng ®Êt n−íc ngay tõ nh÷ng ngµy ®Çu kh«i phôc kinh tÕ, x· héi ë miÒn B¾c, tõ môc tiªu söa ch÷a vµ ®ãng nh÷ng con tµu nhá phôc vô vËn t¶i trong n−íc,nhµ m¸y ®ãng tµu B¹ch §»ng ®· v−¬n lªn ®ãng míi ®−îc nh÷ng con tµu träng t¶i hµng v¹n tÊn v−ît ®¹i d−¬ng, xuÊt khÈu sang c¸c c−êng quèc cã nÒn c«ng nghiÖp tµu thuû ph¸t triÓn, gãp phÇn thùc hiÖn môc tiªu chiÕn l−îc ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp tµu thuû cña ViÖt Nam trë thµnh ngµnh kinh tÕ mòi nhän cña ®Êt n−íc. Ra ®êi tõ l©u, víi mét bÒ dµy truyÒn thèng, nhµ m¸y ®ãng tµu B¹ch §»ng vÉn kh«ng ngõng ph¸t triÓn c¶ vÒ chiÒu réng vµ chiÒu s©u. Trong tõng ho¹t ®éng vµ b−íc ®i cña m×nh nhµ m¸y lu«n thÓ hiÖn sù bµi b¶n ,tæ chøc vµ cã ®Þnh h−íng râ rÖt nh− lêi gi¸m ®èc nhµ m¸y Chu ThÕ H−ng ®· kh¼ng ®Þnh: ®Õn n¨m 2010,nhµ m¸y phÊn ®Êu ®ãng nh÷ng con tµu víi 60% tû lÖ néi ®Þa ho¸, ®Ó nh÷ng con tµu mang th−¬ng hiÖu ViÖt Nam thùc sù v−¬n xa! LÔ h¹ thuû tµu Vinashin sea

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBáo cáo thực tập tại công ty đóng tàu Bạch Đằng.pdf