Báo cáo Thực tập tại công ty Xuân Hoà

Lời mở đầu Trong bối cảnh đất nước đang thực hiện công cuộc Đổi Mới, chuyển mình cho xu thế hội nhập để hướng tới xây dựng thành công CNXH như con đường mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn. Chủ trương Công nghiệp hoá Hiện đại hoá đã mở ra nhiều cơ hội, thời cơ cũng như không ít khó khăn và thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế nhà nước nói riêng- như Nghị quyết của Đảng đã xác định: Các doanh nghiệp nhà nước phải là nòng cốt, là thành phần kinh tế giữ vai trò chủ đạo chủ đạo trong sự nghiệp CNH, HĐH của đất nước, tạo cơ sở vật chất cho con đường tiến lên CNXH. Tuy nhiên, hiện trạng là các doanh nghiệp nhà nước hiện nay chưa phát huy được vai trò đó của mình. Đã có rất nhiều các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ phải giải thể, chia, tách, sáp nhập hay chuyển sang thành phần kinh tế khác.v.v tạo gánh nặng rất lớn cho ngân sách Nhà nước hàng năm. Lý do chủ yếu là ảnh hưởng vẫn còn khá nặng nề của nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung, cơ chế quan liêu bao cấp, không thích ứng kịp với nền kinh tế thời “Mở cửa”. Nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều những tấm gương điển hình cho sự nỗ lực của các doanh nghiệp nhà nước, biết vươn lên bằng chính nội lực, sớm thích nghi với nền kinh tế thị trường đầy thử thách, năng động, sáng tạo và sử dụng đồng vốn của nhà nước rất có hiệu quả. Một điển hình trong số đó là Công ty Xuân Hoà mà tiền thân là Nhà máy xe đạp Xuân Hoà. Sau những ngày đầu nhiều khó khăn, công ty đã đứng vững và dần dần khẳng định vị thế và uy tín của mình. Trên con đường hình thành và phát triển, công ty đã vượt qua rất nhiều khó khăn và thách thức để đạt được những thành công đã được Đảng và Nhà Nước khen thưởng. Tuy nhiên, giai đoạn nhiều cam go và thử thách nhất lại đang ở trước mắt. Để lại sau lưng những thành công, toàn Công ty đang quyết tâm để bước lên một tầm cao mới, khẳng định vai trò của mình. Tuy đã có thâm niên và uy tín nhất định trên thị trường, nhưng trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay, Công ty Xuân Hoà và những sản phẩm của mình đang chịu một sức ép rất lớn từ các đối thủ cạnh tranh, các sản phẩm cùng loại hoặc các sản phẩm thay thế và có thể cho đó là sự đe doạ rất lớn đối với mục tiêu dài hạn mà Công ty đã đặt ra. Với một thị trường nội địa rộng lớn và một thị trường quốc tế đầy tiềm năng nhưng cũng không ít thách thức, Công ty Xuân Hoà đang nỗ lực hết mình để tạo dựng và khẳng định lợi thế cạnh tranh của mình. Trong thời gian thực tập tại Công ty Xuân Hoà em đã viết bản báo cáo thực tập tổng hợp về quá trình hình thành và phát triển của công ty, với hy vọng sẽ có cái nhìn tổng quát về hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty cũng như những biện pháp để nâng cao sức cạnh tranh của Công ty trên thị trường nhằm dành được lợi thế cạnh tranh và khẳng định vị thế của Công ty trên thị trường vì nếu đánh mất vị thế cạnh tranh cũng đồng nghĩa với việc rời bỏ thị trường. Bản khảo sát tổng hợp gồm 2 phần: -Phần 1: Khái quát chung về Công ty Xuân Hoà -Phần 2: Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm mục lục Lời mở đầu . 1 Phần 1: Khái quát chung về công ty Xuân Hoà 3 I. Sự hình thành và quá trình phát triển. 3 1.1. Sự hình thành. 3 1.2. Chức năng và nhiệm vụ. 3 1.3. Quá trình phát triển. 5 1.4. Kết quả tiêu thụ sản phẩm của công ty từ năm 1999 - 2003 . 10 II. Mục tiêu định hướng phấn đấu năm 2004 . 11 2.1 . Mục tiêu sản xuất - kinh doanh. . 11 2.2. Mục tiêu đầu tư phát triển. . 12 III. Các đặc điểm kinh tế - kĩ thuật 12 3.1. Đặc điểm về sản phẩm. 12 3.2. Đặc điểm về nguyên- vật liệu. . 13 3.4.Đặc điểm về nhân lực. 14 3.5. Đặc điểm về công nghệ. 15 3.6. Đặc điểm của bộ máy tổ chức quản lý 16 Phần 2: Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm . 20 I. Những nhân tố tác động đến hoạt động sxkd 20 1.1. Thuận lợi. 20 1.2. Khó khăn. 20 II. Thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty . 21 III. Các chính sách Marketing của công ty 21 3.1. Chính sách sản phẩm. 21 3.1. Chính sách giá bán. . 22 3.3. Chính sách phân phối. . 22 3.4. Chính sách giao tiếp và khuếch trương . 23 IV. Phương thức hoạt động thương mại quốc tế 24 V. Đối thủ cạnh tranh của công ty . 24 Kết luận 26

doc27 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 23/04/2013 | Lượt xem: 1719 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại công ty Xuân Hoà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu Trong bèi c¶nh ®Êt n­íc ®ang thùc hiÖn c«ng cuéc §æi Míi, chuyÓn m×nh cho xu thÕ héi nhËp ®Ó h­íng tíi x©y dùng thµnh c«ng CNXH nh­ con ®­êng mµ §¶ng vµ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· chän. Chñ tr­¬ng C«ng nghiÖp ho¸ HiÖn ®¹i ho¸ ®· më ra nhiÒu c¬ héi, thêi c¬ còng nh­ kh«ng Ýt khã kh¨n vµ th¸ch thøc cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam nãi chung vµ ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp thuéc thµnh phÇn kinh tÕ nhµ n­íc nãi riªng- nh­ NghÞ quyÕt cña §¶ng ®· x¸c ®Þnh: C¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc ph¶i lµ nßng cèt, lµ thµnh phÇn kinh tÕ gi÷ vai trß chñ ®¹o chñ ®¹o trong sù nghiÖp CNH, H§H cña ®Êt n­íc, t¹o c¬ së vËt chÊt cho con ®­êng tiÕn lªn CNXH. Tuy nhiªn, hiÖn tr¹ng lµ c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc hiÖn nay ch­a ph¸t huy ®­îc vai trß ®ã cña m×nh. §· cã rÊt nhiÒu c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n thua lç ph¶i gi¶i thÓ, chia, t¸ch, s¸p nhËp hay chuyÓn sang thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c.v.v…t¹o g¸nh nÆng rÊt lín cho ng©n s¸ch Nhµ n­íc hµng n¨m. Lý do chñ yÕu lµ ¶nh h­ëng vÉn cßn kh¸ nÆng nÒ cña nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung, c¬ chÕ quan liªu bao cÊp, kh«ng thÝch øng kÞp víi nÒn kinh tÕ thêi “Më cöa”. Nh­ng bªn c¹nh ®ã còng cã rÊt nhiÒu nh÷ng tÊm g­¬ng ®iÓn h×nh cho sù nç lùc cña c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc, biÕt v­¬n lªn b»ng chÝnh néi lùc, sím thÝch nghi víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Çy thö th¸ch, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o vµ sö dông ®ång vèn cña nhµ n­íc rÊt cã hiÖu qu¶. Mét ®iÓn h×nh trong sè ®ã lµ C«ng ty Xu©n Hoµ mµ tiÒn th©n lµ Nhµ m¸y xe ®¹p Xu©n Hoµ. Sau nh÷ng ngµy ®Çu nhiÒu khã kh¨n, c«ng ty ®· ®øng v÷ng vµ dÇn dÇn kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ vµ uy tÝn cña m×nh. Trªn con ®­êng h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, c«ng ty ®· v­ît qua rÊt nhiÒu khã kh¨n vµ th¸ch thøc ®Ó ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh c«ng ®· ®­îc §¶ng vµ Nhµ N­íc khen th­ëng. Tuy nhiªn, giai ®o¹n nhiÒu cam go vµ thö th¸ch nhÊt l¹i ®ang ë tr­íc m¾t. §Ó l¹i sau l­ng nh÷ng thµnh c«ng, toµn C«ng ty ®ang quyÕt t©m ®Ó b­íc lªn mét tÇm cao míi, kh¼ng ®Þnh vai trß cña m×nh. Tuy ®· cã th©m niªn vµ uy tÝn nhÊt ®Þnh trªn thÞ tr­êng, nh­ng trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ hiÖn nay, C«ng ty Xu©n Hoµ vµ nh÷ng s¶n phÈm cña m×nh ®ang chÞu mét søc Ðp rÊt lín tõ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i hoÆc c¸c s¶n phÈm thay thÕ vµ cã thÓ cho ®ã lµ sù ®e do¹ rÊt lín ®èi víi môc tiªu dµi h¹n mµ C«ng ty ®· ®Æt ra. Víi mét thÞ tr­êng néi ®Þa réng lín vµ mét thÞ tr­êng quèc tÕ ®Çy tiÒm n¨ng nh­ng còng kh«ng Ýt th¸ch thøc, C«ng ty Xu©n Hoµ ®ang nç lùc hÕt m×nh ®Ó t¹o dùng vµ kh¼ng ®Þnh lîi thÕ c¹nh tranh cña m×nh. Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Xu©n Hoµ em ®· viÕt b¶n b¸o c¸o thùc tËp tæng hîp vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty, víi hy väng sÏ cã c¸i nh×n tæng qu¸t vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña C«ng ty còng nh­ nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao søc c¹nh tranh cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng nh»m dµnh ®­îc lîi thÕ c¹nh tranh vµ kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng v× nÕu ®¸nh mÊt vÞ thÕ c¹nh tranh còng ®ång nghÜa víi viÖc rêi bá thÞ tr­êng. B¶n kh¶o s¸t tæng hîp gåm 2 phÇn: -PhÇn 1: Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty Xu©n Hoµ -PhÇn 2: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm Víi l­îng kiÕn thøc cßn nhiÒu h¹n chÕ vµ thêi gian kh¶o s¸t thùc tËp cã h¹n, nªn b¶n tæng hîp nµy cßn nhiÒu thiÕu sãt. Em rÊt mong ®­îc sù chØ b¶o cña thÇy gi¸o h­íng dÉn vµ sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c c« chó, anh chÞ t¹i Trung t©m th­¬ng m¹i( Sè 7 phè Yªn ThÕ- quËn Ba §×nh-Hµ Néi) thuéc C«ng ty Xu©n Hoµ ®Ó b¶n b¸o c¸o tæng hîp cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ThÇy Th¹c sü Tr­¬ng §øc Lùc ®· trùc tiÕp h­íng dÉn em hoµn thµnh b¸o c¸o nµy vµ c¶m ¬n c¸c c« chó, anh chÞ trong Trung t©m th­¬ng m¹i C«ng ty Xu©n Hoµ ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì trong thêi gian em thùc tËp. PhÇn 1 kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty xu©n hoµ I. Sù h×nh thµnh vµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. 1.1 Sù h×nh thµnh: Tªn doanh nghiÖp: C«ng ty Xu©n Hoµ Tªn giao dÞch: XUANHOA COMPANY §Þa chØ: ThÞ trÊn Xu©n Hoµ, huyÖn Mª Linh, tØnh VÜnh Phóc. Nhµ m¸y xe ®¹p Xu©n Hoµ ®­îc b¾t ®Çu x©y dùng tõ n¨m 1974 theo chñ tr­¬ng cña §¶ng vµ Nhµ N­íc giao cho Bé c¬ khÝ luyÖn kim lµm chñ ®Çu t­. C«ng tr×nh do n­íc Céng hoµ Ph¸p chuyÓn giao c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ víi c«ng suÊt thiÕt kÕ: L¾p r¸p hoµn chØnh 200.000 xe ®¹p/n¨m. Th¸ng 6-1979, Thñ t­íng chÝnh phñ cã quyÕt ®Þnh chuyÓn c«ng tr×nh xe ®¹p Xu©n Hoµ tõ Bé c¬ khÝ luyÖn kim sang cho UBND thµnh phè Hµ Néi qu¶n lý( Trùc thuéc Së c«ng nghiÖp). Th¸ng 3-1980, UBND thµnh phè Hµ Néi ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp XÝ nghiÖp xe ®¹p Xu©n Hoµ. Ngµy 30-12-1980, XÝ nghiÖp xe ®¹p Xu©n Hoµ chÝnh thøc khai tr­¬ng vµ ®©y chÝnh lµ tiÒn th©n cña C«ng ty Xu©n Hoµ hiÖn nay. C«ng ty Xu©n Hoµ lµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh ®éc lËp, cã t­ c¸ch ph¸p nh©n. Bµn ghÕ c¸c lo¹i, vµnh m¹, èng thÐp, xe ®¹p lµ nh÷ng s¶n phÈm chÝnh do c«ng ty s¶n xuÊt. 1.2 Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô. a). Chøc n¨ng: Chøc n¨ng chÝnh, ban ®Çu, cña c«ng ty lµ tæ chøc s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm xe ®¹p vµ c¸c lo¹i phô tïng xe ®¹p ®¸p øng chñ yÕu nhu cÇu tiªu dïng trong n­íc. Sau khi UBND thµnh phè Hµ Néi ra QuyÕt ®Þnh 5614-QD/UB ( 07/10/1993 ) chuyÓn XÝ nghiÖp xe ®¹p Xu©n Hoµ thµnh C«ng ty Xu©n Hoµ th× ngoµi s¶n xuÊt, C«ng ty cßn ®­îc më réng tèi ®a vÒ lÜnh vùc kinh doanh, th­¬ng m¹i, dÞch vô, liªn kÕt, liªn doanh trong n­íc vµ n­íc ngoµi, xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp. b). NhiÖm vô: Víi vai trß lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh nªn nhiÖm vô cña c«ng ty lµ: - N¾m b¾t nhu cÇu tiªu dïng vÒ c¸c mÆt hµng bµn ghÕ, xe ®¹p trªn thÞ tr­êng trong n­íc ®ång thêi t×m kiÕm vµ th©m nhËp thÞ tr­êng míi ®Ó ®Èy m¹nh xuÊt khÈu, mang l¹i hiÖu qu¶ cho vèn ®Çu t­ cña Nhµ n­íc. - §Ó hoµn thµnh tèt nhiÖm vô trªn cÇn tæ chøc tèt nhiÖm vô mua, dù tr÷ b¶o qu¶n vµ cung øng vËt liÖu ®¶m b¶o ®óng sè l­îng, chÊt l­îng, chñng lo¹i vµ kÞp thêi nh»m tèi thiÓu ho¸ chi phÝ ®¶m b¶o môc tiªu lîi nhuËn cña c«ng ty. - Kh«ng ngõng ®æi míi vµ c¶i tiÕn quy tr×nh c«ng nghÖ cho phï hîp víi yªu cÇu ngµy cµng cao vµ kh¾t khe cña kh¸ch hµng nh­ng còng ph¶i phï hîp víi kh¶ n¨ng cña c«ng ty tøc lµ ph¶i biÕt vµ x¸c ®Þnh cho ®­îc m×nh nªn mua c«ng nghÖ nµo, thiÕt bÞ, m¸y mãc víi nguyªn, nhiªn, vËt liÖu nµo thÝch hîp. §ång thêi ph¶i ®µo t¹o còng nh­ t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng nh©n häc tËp, n©ng cao tr×nh ®é kÜ thuËt. - Lu«n lu«n c¶i tæ vµ hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tiÔn vµ nh÷ng ®ßi hái cña nÒn kinh tÕ. MÆt kh¸c ph¶i quyÕt t©m chèng tham « l·ng phÝ, trung thµnh víi ®­êng lèi cña §¶ng vµ ChÝnh phñ. -ViÖc s¶n xuÊt ph¶i ®­îc kiÓm tra, gi¸m s¸t tõ kh©u nguyªn liÖu ®Çu vµo cho ®Õn khi ®­a s¶n phÈm ra thÞ tr­êng ®Ó ®¶m b¶o uy tÝn vµ t¹o niÒm tin cho kh¸ch hµng. - §¶m b¶o thùc hiÖn nghÜa vô nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc, ®¶m b¶o thu nhËp cho ng­êi lao ®éng ®óng thêi h¹n víi møc l­¬ng phï hîp ®Ó æn ®Þnh vµ n©ng cao ®êi sèng nh»m lµm cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cã ®éng lùc ®Ó h¨ng h¸i thi ®ua lao ®éng s¶n xuÊt. 1.3. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn: Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty Xu©n Hoµ lµ mét qu¸ tr×nh ph¸t triÓn l©u dµi víi nhiÒu biÕn ®æi thÓ hiÖn kh¸ râ nÐt ë 3 giai ®o¹n: - Giai ®o¹n 1:Tõ n¨m 1973 ®Õn n¨m 1980. - Giai ®o¹n 2:Tõ n¨m 1981 ®Õn n¨m 1990. - Giai ®o¹n 3:Tõ n¨m 1991 ®Õn nay. a) Giai ®o¹n 1: (Tõ 1913- 1980) Nh÷ng khëi ®Çu x©y dùng. Sau khi chiÕn tranh ph¸ ho¹i miÒn B¾c kÕt thóc ( N¨m 1973). §ång thêi víi viÖc triÓn khai c«ng cuéc hµn g¾n vÕt th­¬ng chiÕn tranh, §¶ng vµ Nhµ n­íc còng chñ tr­¬ng kh«i phôc, ph¸t triÓn kinh tÕ, khuyÕn khÝch s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng phôc vô d©n sinh, trong ®ã cã viÖc x©y d­îng mét nhµ m¸y s¶n xuÊt xe ®¹p. Gi÷a n¨m 1974 c«ng tr×nh nhµ m¸y xe ®¹p Xu©n Hoµ ®­îc b¾t ®Çu thi c«ng. §Õn gi÷a n¨m1977, phÇn x©y dùng nhµ x­ëng vÒ c¬ b¶n lµ xong, chØ cßn phÇn l¾p ®Æt thiÕt bÞ. Tõ cuèi n¨m 1977 ®Õn 1979 tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn ®· lÕn tíi gÇn 300 ng­êi. Khã kh¨n ®Õn khi Thñ T­íng ChÝnh Phñ ra quyÕt ®Þnh truyÓn c«ng tr×nh tõ Bé c¬ khÝ luyÖn kim sang cho UBND thµnh phè Hµ Néi qu¶n lý g©y ¸ch t¾c cho hîp ®ång chuyÓn giao c«ng nghÖ víi ®èi t¸c Ph¸p dÉn tíi cuèi n¨m 1980, khi chuyªn gia Ph¸p vÒ n­íc do hÕt hîp ®ång th× vÉn cßn d©y chuyÒn vµnh, s¬n, m¹ vµ c©n vµnh ch­a ho¹t ®éng æn ®Þnh. Sau nh÷ng nç lùc tiÕp nhËn vµ ®µo t¹o c¸n bé c«ng nh©n viªn míi vÒ, ®Õn cuèi n¨m 1980, vÒ c¬ b¶n xÝ nghiÖp xe ®¹p ®· h×nh thµnh vÒ tæ chøc, nh©n sù vµ qu¶n lý. Sau thêi gian chuÈn bÞ ch­a ®Çy mét n¨m, ®Çu n¨m 1981 xÝ nghiÖp ®· ®i vµo s¶n xuÊt chÝnh thøc theo kÕ ho¹ch cña nhµ n­íc. Ngµy 30-12-1980, c¾t b¨ng kh¸nh thµnh xÝ nghiÖp xe ®¹p Xu©n Hoµ. §©y lµ thêi kú v« cïng khã kh¨n c¶ vÒ vËt chÊt lÉn tinh thÇn ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn cña xÝ nghiÖp do thiÕu nh÷ng c¬ së h¹ tÇng tèi thiÓu. Tr­íc t×nh h×nh ®ã, §¶ng bé, ban gi¸m ®èc, phèi hîp víi C«ng §oµn, §oµn thanh niªn kiªn tr× gi¸o dôc, vËn ®éng CBCNV tinh thÇn kh¾c phôc v­ît khã, t­êng b­íc thùc hiÖn nhiÒu biÖn ph¸p tÝch cùc nh­: Gia t¨ng s¶n xuÊt ®Ó t¨ng thu nhËp, ch¹y m¸y ph¸t ®iÖn vµo nh÷ng giê cao ®iÓm cung cÊp cho c¸c hé, tham gia phong trµo luyÖn tËp thÓ thao. b) Giai ®o¹n 2 (Tõ 1981- 1990): S¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch V­ît qua nh÷ng khã kh¨n ban ®Çu, XÝ nghiÖp xe ®¹p Xu©n Hoµ b¾t ®Çu buíc vµo thùc hiÖn s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch Nhµ n­íc giao nh­ng l¹i ph¶i ®èi mÆt víi nh÷ng khã kh¨n míi. §Çu tiªn ph¶i kÓ tíi ®ã lµ vÊn ®Ò vÒ ®éi ngò võa yÕu l¹i thiÕu. N¨m ®Çu tiªn ®i vµo s¶n xuÊt, tæng sè lao ®éng ®Çu n¨m lµ 350 ng­êi, trong ®ã kü s­ ch­a ®Õn 20 ng­êi, trung cÊp trªn 30 ng­êi, c«ng nh©n kü thuËt chiÕm kho¶ng 60% nh­ng hÇu hÕt míi ra tr­êng bËc 2 bËc 3, mµ ph¶i tiÕp nhËn mét c«ng tr×nh kü thuËt c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµo lo¹i nhÊt ViÖt Nam vµ khu vùc lóc bÊy giê trong lÜnh vùc xe ®¹p. Khã kh¨n thø hai lµ vËt t­ chÝnh vµ phô thiÕu do ®Òu ph¶i nhËp tõ n­íc ngoµi, dông cô khu«n cèi cã mét sè ®· d¬ d·o, vËt t­ phô ®· c¹n kiÖt. Nhê nh÷ng chñ tr­¬ng vµ biÖn ph¸p ®óng ®¾n vµ sù ®éng viªn phong trµo cña c¸c cÊp l·nh ®¹o, mét phong trµo thi ®ua s«i næi, tù gi¸c ®· khai th¸c tiÒm n¨ng trÝ tuÖ cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn nªn ®· tõng b­íc kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n ®Ó hoµn thµnh liªn tiÕp vµ v­ît chØ tiªu cña Nhµ n­íc giao vµ hoµn thµnh xuÊt s¾c nh÷ng kÕ ho¹ch 5 n¨m. Khi Héi nghÞ Trung ­¬ng 8 ( Kho¸ V) ra nghÞ quyÕt nh»m xo¸ bá lÒ lèi qu¶n lý hµnh chÝnh bao cÊp sang h¹ch to¸n kinh doanh cã l·i. Chñ tr­¬ng nµy ®ßi hái xÝ nghiÖp ph¶i s¶n xuÊt theo ®óng yªu cÇu thÞ tr­êng, mÆt hµng vµ chÊt l­îng ph¶i ®¸p øng nh÷ng ®ßi hái cña kh¸ch hµng. Nh÷ng th¸ch thøc cña gai ®o¹n chuyÓn ®æi nµy khiÕn XÝ nghiÖp l©m vµo t×nh thÕ cùc kú khã kh¨n, hµng ho¸ tån ®äng kh«ng tiªu thô ®­îc, riªng xe ®¹p hoµn chØnh tån 12.000 chiÕc, vèn c¹n, c«ng nh©n viªn thay nhau nghØ viÖc. §øng tr­íc t×nh h×nh khã kh¨n nµy, l·nh ®¹o xÝ nghiÖp, ®øng ®Çu lµ ®ång chÝ G§.NguyÔn V¨n TÞnh tËp trung suy nghÜ t×m gi¶i ph¸p, mét mÆt huy ®éng s¸ng kiÕn cña tËp thÓ dùa trªn nh÷ng c¬ së vËt chÊt m¸y mãc s½n cã ®i vµo h­íng mÆt hµng néi thÊt. ChØ trong mét thêi gian ng¾n ®· cã rÊt nhÒu mÉu m· bµn ghÕ ra ®êi, ®Æc biÖt chó ý lµ lo¹i ghÕ gÊp kiÓu Liªn X« vµ ghÕ gÊp kiÓu Th¸i Lan. KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 1989 chØ ®¹t b»ng 60% n¨m 1988 song kh«ng chØ ®¸nh gi¸ b»ng con sè, gi¸ trÞ mµ ®­îc kh¼ng ®Þnh b»ng ®­êng lèi chiÕn l­îc më ra ph­¬ng ¸n s¶n phÈm vµ cung c¸ch lµm ¨n míi. ViÖc chÕ t¹o thµnh c«ng c¸c lo¹i s¶n phÈm míi n¨m 1989 lµ mét sù kiÖn lÞch sö quan träng, t¹o ra b­íc ngoÆt trªn con ®­êng ph¸t triÓn cña xÝ nghiÖp. c) Giai ®o¹n 3: (Tõ 1991- ®Õn nay) Sau nh÷ng n¨m thùc hiÖn ®­êng lèi ®æi míi, nhÊt lµ trong hai n¨m 1989 vµ 1990. XÝ nghiÖp xe ®¹p Xu©n Hoµ ®· giµnh ®­îc nh÷ng th¾ng lîi to lín. Víi b­íc ®i thö nghiÖm, m¹nh d¹n chuyÓn h­íng s¶n xuÊt sang mÆt hµng néi thÊt, ®· t¹o ®µ cho xÝ nghiÖp nhanh chãng tiÕp cËn víi c¬ chÕ thÞ tr­êng, æn ®Þnh ®êi sèng, ph¸t triÓn s¶n xuÊt. Trong xu thÕ ph¸t triÓn chung cña ®Êt n­íc, ®Ó t¹o cho c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, ngµy 7/10/1993 UBND thµnh phè Hµ Néi ra QuyÕt ®Þnh sè 5614-QD/UB, chuyÓn xÝ nghiÖp xe ®¹p xu©n hoµ thµnh C«ng ty Xu©n Hoµ. Tªn giao dÞch quèc tÕ lµ XUANHOACOMPANY. Tõ n¨m 1993, nhu cÇu thÞ tr­êng t¨ng lªn nhan chãng, ®Æc biÖt vµo dÞp cuèi n¨m t×nh tr¹ng thiÕu hµng ®Õn møc c¨ng th¼ng. Trong khi ®ã do c¬ chÕ më cöa b¾t ®Çu xuÊt hiÖn yÕu tè c¹nh tranh mµ c«ng gnhÖ cña «ng ty hÇu hÕt tËn dông tõ d©y chuyÒn s¶n xuÊt xe ®¹p ®· bÞ l¹c hËu. C«ng ty buéc ph¶i ®øng tr­íc mét sù lùa chän: Mét lµ cø duy tr× nh­ vËy th× sím muén còng bÞ ®èi thñ c¹nh tranh ®¸nh b¹i, hoÆc ph¶i nhanh chãng ®Çu t­ c«ng nghÖ míi hiÖn ®¹i ho¸ d©y chuyÒn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr­êng ngµy cµng t¨ng, cã nh­ vËy míi ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Thùc tÕ ®· chøng minh t¨ng c­êng ®Çu t­, më réng thÞ tr­êng kh«ng nh÷ng kh«ng gi¶m lao ®éng mµ cßn gi¶m c­êng ®é lao ®éng, t¨ng thu nhËp vµ tuyÓn thªm lao ®éng ë nh÷ng n¨m sau. Tõ n¨m 1996, cïng víi toµn §¶ng toµn d©n, CBCNV C«ng ty b­íc vµo thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5 n¨m cuèi cïng cña thÕ kû XX ®­îc §¶ng ta x¸c ®Þnh lµ giai ®äan b¶n lÒ cña c«ng cuéc c«ng nghÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Trong giai ®o¹n nµy xuÊt hiÖn nh÷ng th¸ch thøc vµ nguy c¬ míi víi tÝnh chÊt vµ møc ®é ¸c liÖt h¬n. Trªn thÞ tr­êng c¶ n­íc xuÊt hiÖn nhiÒu ®èi thñ míi trong ®ã cã c¶ nh÷ng liªn doanh víi n­íc ngoµi còng cã cïng tr×nh ®é s¶n xuÊt vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. gi¸ vËt t­ ®Çu vµo t¨ng, c¹nh tranh quyÕt liÖt vÒ xuÊt khÈu víi c¸c doanh nghiÖp Trung Quèc vµ Th¸i Lan. Tõ sù ph¸t hiÖn vµ nhËn thøc kÞp thêi nh÷ng vÊn ®Ò trªn, l·nh ®¹o c«ng ty lu«n kh¼ng ®Þnh cÇn ph¶i tiÕp tôc ®Èy m¹nh h¬n bao giê hÕt sù nghiÖp ®æi míi toµn diÖn trªn c¸c mÆt. Tr­íc hÕt m¹nh d¹n ®Çu t­ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i nh­ng cã hiÖu qu¶ ngay, xóc tiÕn m¹nh mÏ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý, ®µo t¹o, më réng thÞ tr­êng. §Æc biÖt thÞ tr­êng xuÊt khÈu tuy cã nhiÒu gian nan vÊt v¶, song tõ ®©y l¹i më ra ph­¬ng h­íng gi¶i quyÕt cã tÝnh chiÕn l­îc l©u dµi. TÝnh ®Õn n¨m 2000, sau gÇn 10 n¨m víi sù cè g¨ng nç lùc ®Çu t­, c«ng ty ®· trang bÞ gÇn nh­ hoµn toµn hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ, mçi c«ng ®o¹n, d©y chuyÒn s¶n xuÊt hÇu hÕt ®Òu ®­îc c¬ giíi ho¸, tù ®éng ho¸, t¹o ra sù thay ®æi c¨n b¶n vÒ chÊt tr×nh ®é kü thuËt s¶n xuÊt, do ®ã ®­a C«ng ty trë thµnh mét trong nh÷ng doanh nghiÖp hµng ®Çu vÒ s¶n xuÊt hµng néi thÊt t¹i ViÖt Nam. *Nh÷ng thµnh tÝch thi ®ua ®· ®¹t ®­îc: Tõ 1986-2003: §¶ng bé c¬ së trong s¹ch v÷ng m¹nh. 1990 ®­îc Liªn ®oµn lao ®éng ViÖt Nam trao cê th­ëng ®¬n vÞ thi ®ua xuÊt s¾c N¨m 1995 ®­îc Chñ tÞch n­íc tÆng th­ëg Hu©n ch­¬ng Lao ®éng h¹ng NhÊt. N¨m 1996 Chñ tÞch Héi ®ång Nhµ n­íc tÆng th­ëng Hu©n ch­¬ng ChiÕn c«ng h¹ng Ba cho tËp thÓ CBCNV vÒ thµnh tÝch b¶o vÖ an ninh tæ quèc. Th¸ng 9 n¨m 1999 tËp thÓ CBCNV ®· vinh dù vµ tù hµo ®­îc Chñ tÞch n­íc tÆng th­ëng Hu©n Ch­¬ng §éc lËp h¹ng Ba do nh÷ng nç lùc v­ît bËc vµ thµnh tÝch to lín. C«ng ty lu«n ®Æt ra nh÷ng nhiÖm vô cô thÓ trong tõng giai ®o¹n trªn c¬ së ®ã thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ, c¸c ®èi t¸c kinh doanh ®Ó s¶n xuÊt vµ tiªu thô nh»m khai th¸c tèi ®a kh¶ n¨ng hiÖn cã cña c«ng ty ®Ó tiÕp tôc ®Çu t­ chiÒu s©u, æn ®Þnh vµ t¨ng tr­ëng c¸c s¶n phÈm truyÒn thèng. Ngoµi viÖc ®Çu t­ c«ng nghÖ hîp lý ra c«ng ty cßn chó träng ®µo t¹o c¸n bé c«ng nh©n viªn, n©ng cao kiÕn thøc qu¶n lý kÜ thuËt cho c¸n bé c«ng nh©n lao ®éng ®Ó s¶n phÈm s¶n xuÊt ra cã chi phÝ hîp lý nhÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, sè l­îng s¶n phÈm cña c«ng ty n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc, chÊt l­îng s¶n phÈm n¨m sau æn ®Þnh h¬n n¨m tr­íc. §ã lµ sîi d©y v« h×nh nèi liÒn gi÷a ng­êi s¶n xuÊt vµ ng­êi tiªu dïng, gi÷a ng­êi s¶n xuÊt víi kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n­íc. Trong h¬n 10 n¨m thùc hÖn ®æi c«ng ty ®Æt ra nhiÖm vô cô thÓ vµ tõng b­íc hoµn thµnh, 5 n¨m H§H c«ng ty chuÈn bÞ héi nhËp võa c¶i t¹o nhµ x­ëng võa ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ, C«ng ty Xu©n Hoµ vÉn kh«ng ngõng t¨ng doanh sè tiªu thô mçi n¨m ®iÒu ®ã thÓ hiÖn: 1.4. Mét sè chØ tiªu kinh tÕ chñ yÕu cña C«ng ty Xu©n Hoµ tõ n¨m 1999 - 2003 B¶ng 1. ChØ tiªu §¬n vÞ N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 Gi¸ trÞ TSL Tr.® 101.000 107.000 115.340 124.895 145.320 Doanh thu Tr.® 104.286 111.650 119.300 129.460 151.164 S¶n phÈm: - Bµn ghÕ c¸c lo¹i C¸i 828.327 920.000 956.240 1.324.980 1.587.300 -Vµnh m¹ §«i 16.158 - - - - - èng thÐp 1.000 m 2.123 5.200 6.325 10.250 11.500 - Xe ®¹p C¸i 10.749 15.000 11.650 15.305 12.756 Lao ®éng bq Ng­êi 800 850 890 1.005 1.025 Thu nhËp bq 1000 ® 1.172 1.209 1.370 1.300 1.200 (Nguån: Phßng kÕ to¸n thèng kª) Nh­ vËy, c¨n cø vµo kÕt qu¶ trªn ta thÊy doanh sè tiªu thô cña n¨m 2003 t¨ng lªn so víi n¨m 2002 vÒ sè tuyÖt ®èi lµ 21.704 tr® tøc lµ t¨ng lªn 16.76%. Nguyªn nh©n lµ do cã sù ®Çu t­ trang thiÕt bÞ m¸y mãc t¹o ra s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao vµ æn ®Þnh h¬n n÷a gi¸ c¶ l¹i kh«ng cao so víi ®èi thñ c¹nh tranh. C«ng ty ®· thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm trong viÖc s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm cã kiÓu d¸ng kÝch cì kh¸c nhau. Mét nguyªn nh©n kh¸c lµ uy tÝn tõ khi kh¸ch hµng biÕt ®Õn chÊt l­îng xe ®¹p Xu©n Hoµ nay lµ bµn ghÕ Xu©n Hoµ. C¸c s¶n phÈm kh¸c nh­: tñ t­êng, bµn v¨n phßng, tñ t«n tµi liÖu, gi¸, kÖ ... lµ nh÷ng mÆt hµng míi ®­îc bæ sung vµo c¬ cÊu s¶n phÈm trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Cô thÓ, c¸c lo¹i tñ b»ng chÊt liÖu gç v¸n Ðp míi ®i vµo s¶n xuÊt n¨m 2000,tñ t«n ®i vµo s¶n xuÊt n¨m 1999 nh­ng tû lÖ t¨ng rÊt cao cã lo¹i t¨ng 205,25%. §©y lµ mét dÊu hiÖu kh¶ quan vµ cã thÓ kh¼ng ®Þnh c«ng ty ®· cã h­íng ®i ®óng, khai th¸c tèt nguån lùc hiÖn cã ®ång thêi mÆt hµng míi nµy ®ang cã chç ®øng vµ thÞ phÇn trªn thÞ tr­êng, høa hÑn nh÷ng tiÒm n¨ng ph¸t triÓn to lín trong t­¬ng lai cã t¸c dông khuyÕn khÝch c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty kh«ng ngõng phÊn ®Êu lao ®éng s¸ng t¹o, n¨ng ®éng trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. N¨m 2002, trong bèi c¶nh gi¸ ®Çu vµo t¨ng, ph¶i c¹nh tranh khèc liÖt víi nhiÒu c«ng ty s¶n xuÊt ®å néi t¹i ViÖt Nam vµ nhiÒu h·ng lín trªn thÕ gi¬Ý ®­a s¶n phÈm vµo chiÕm lÜnh thÞ tr­êng trong n­íc, C«ng ty Xu©n Hoµ vÉn gi÷ ®­îc tèc ®é t¨ng tr­ëng 10,9%, lîi nhuËn thùc hiÖn vÉn cao h¬n cïng kú n¨m tr­íc. II. Môc tiªu ®Þnh h­íng phÊn ®Êu n¨m 2004. X¸c ®Þnh môc tiªu lµ mét c«ng viÖc b¾t buéc ®èi víi bÊt k× mét c«ng ty nµo, môc tiªu cã thÓ lµ dµi h¹n, ng¾n h¹n, hay môc tiªu cho mét n¨m, nh»m v¹ch ra h­íng ®i chÝnh x¸c ®Ó ®¹t ®­îc kÕt qu¶ tèi ­u vµ tËn dông triÖt ®Ó lîi thÕ cña c«ng ty , C«ng ty Xu©n Hoµ còng kh«ng n»m ngoµi quy luËt ®ã. C«ng ty ®· ®Æt ra môc tiªu cô thÓ cho n¨m 2004 nh­ sau: 2.1. Môc tiªu s¶n xuÊt - kinh doanh. B¶ng 2 Sè TT ChØ tiªu §¬n vÞ N¨m 2003 Môc tiªu n¨m 2004 So s¸nh2004/2003 CL % 1 Gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng. Tr® 145.320 172.000 26.680 18,00 2 Doanh sè tiªu thô Tr® 151.164 176.862 25.698 17,00 3 S¶n xuÊt: -Bµn ghÕ c¸c lo¹i C¸i 1.587.300 1.904.760 317.490 20,00 -èng thÐp 1000 m 11.500 12.650 1.150 10,00 -Xe ®¹p C¸i 12.756 13.394 638 5,00 (Phßng kÕ to¸n thèng kª) NhËn xÐt: N¨m 2003 C«ng ty ®¹t kÕt qu¶ th¾ng lîi trong s¶n xuÊt kinh doanh rÊt to lín vµ t­¬ng ®èi toµn diÖn. Nèi tiÕp truyÒn thèng ph¸t triÓn æn ®Þnh, liªn tôc, v÷ng ch¾c, cã chÊt l­îng nªn nh÷ng chØ tiªu mµ c«ng ty ®Ò ra rÊt phï hîp víi thùc tÕ vµ hoµn toµn tin t­ëng cã thÓ ®¹t ®­îc. 2.2. Môc tiªu ®Çu t­ ph¸t triÓn. -N©ng cao tèi ®a s¶n l­îng, c¶i tiÕn kÜ thuËt, hîp lý ho¸ s¶n xuÊt, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. -Thùc hiÖn triÖt ®Ó ch­¬ng tr×nh tiÕt kiÖm nhiªn liÖu, ®éng lùc trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. -TÝch cùc t×m kiÕm, më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu - TiÕp tôc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, ®Èy m¹nh viÖc nghiªn cøu vµ s¶n xuÊt c¸c lo¹i míi cã tÝnh n¨ng sö dông tiÖn lîi, cã gi¸ trÞ thÈm mÜ ®Ó thiÕt lËp mÆt b»ng gi¸ míi. - T¨ng tØ lÖ hîp c¸ch, t¹o nh÷ng s¶n phÈm cã gi¸ trÞ gia t¨ng lín bï ®¾p phÇn t¨ng do gi¸ trÞ vËt t­ ®Çu vµo. III. C¸c ®Æc ®iÓm kinh tÕ - kÜ thuËt cã ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng sxkd cña C«ng ty. 3.1. §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong ®iÒu kiÖn thÞ tr­êng rÊt ®a d¹ng vµ lu«n cã sù biÕn ®éng do c¸c tiÕn bé khoa häc, kÜ thuËt ph¸t triÓn rÊt nhanh chãng, sù c¹nh tranh gi÷a c¸c lo¹i hµng ho¸, ®Æc biÖt lµ c¸c lo¹i hµng ho¸ ®ång d¹ng rÊt gay g¾t vµ yªu cÇu n©ng cao kh«ng ngõng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng nªn C«ng ty Xu©n Hoµ ®· rÊt n¨ng ®éng trong viÖc lùa chän c¸c ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh, thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm cho phï hîp víi nhu cÇu thÞ tr­êng vµ x· héi, phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña m«i tr­êng kinh doanh. S¶n phÈm cña c«ng ty s¶n xuÊt gåm: Mét lµ c¸c s¶n phÈm vÒ néi thÊt, hai lµ s¶n phÈm xe ®¹p vµ phô tïng xe ®¹p, thø ba lµ s¶n xuÊt èng thÐp. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, do nhu cÇu thÞ tr­êng nªn c¬ cÊu s¶n phÈm s¶n xuÊt chuyÓn dÞch dÇn sang nh÷ng s¶n phÈm néi thÊt vµ èng thÐp. Cô thÓ, C«ng ty x¸c ®Þnh c¬ cÊu s¶n xuÊt lµ: 70% s¶n phÈm néi thÊt, 20% èng thÐp, 10% xe ®¹p vµ phô tïng xe ®¹p. C«ng ty x¸c ®Þnh râ thÞ tr­êng chÝnh cña c«ng ty lµ c¸c tØnh phÝa B¾c vµ thÞ tr­êng phÝa Nam lµ thÞ tr­êng c«ng ty ®ang t×m c¸ch th©m nhËp vµ ph¸t triÓn, thÞ tr­êng xuÊt khÈu mÆc dï cã c¸c yÕu tè c¹nh tranh gay g¾t khiÕn tû träng xuÊt khÈu nh÷ng n¨m gÇn ®©y gi¶m ®¸ng kÓ nh­ng c«ng ty vÉn x¸c ®Þnh ®©y lµ thÞ tr­êng chiÕn l­îc trong kÕ ho¹ch ph¸t triÓn thÞ tr­êng cña C«ng ty. Kh¸ch hµng chñ yÕu cña C«ng ty chñ yÕu lµ nh÷ng kh¸ch hµng tiªu dïng cuèi cïng tøc lµ kh¸ch hµng cña nh÷ng mÆt hµng néi thÊt, ngoµi ra cßn cã kh¸ch hµng trung gian, kh¸ch hµng tiªu thô mÆt hµng èng thÐp. Víi nh÷ng s¶n phÈm néi thÊt cña C«ng ty, tû lÖ khung vµ èng thÐp chiÕm tû lÖ lín. Víi d©y chuyÒn kÐo èng thÐp cña §µi Loan víi c«ng suÊt lín h¬n d©y chuyÒn cò cña Trung Quèc, víi s¶n phÈm cã chØ sè chÞu lùc cao h¬n. N­íc m¹ cña c¸c s¶n phÈm s¾t, thÐp m¹, s¬n cña C«ng ty còng cã ®é bÒn rÊt cao, ®­îc kh¸ch hµng tin t­ëng nhÊt. Nh÷ng s¶n phÈm néi thÊt cña C«ng ty th­êng cã tÝnh n¨ng sö dông rÊt cao, th­êng cã thÓ mang v¸c vËn chuyÓn dÔ dµng do qua rÊt nhiÒu c«ng ®o¹n l¾p r¸p. Víi tiªu chÝ chÊt l­îng lµ trªn hÕt nªn hÇu hÕt c¸c s¶n phÈm ®Òu cã ®é bÒn cao. C«ng ty ®· thµnh lËp mét phßng riªng vÒ qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm. Th¸ng 6 n¨m 1999, C«ng ty xóc tiÕn ch­¬ng tr×nh hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng theo tiªu chuÈn ISO 9000. Sau mét n¨m tæ chøc thùc hiÖn tÝch cùc theo lÞch tr×nh kÕ ho¹ch khoa häc chÆt chÏ, th¸ng 6 n¨m 2000 ®· ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn do QMS cña AUSTRALIA vµ trung t©m chøng nhËn phï hîp tiªu chuÈn QUACERT cÊp. 3.2. §Æc ®iÓm vÒ nguyªn- vËt liÖu. MÆt hµng s¶n xuÊt cña C«ng ty rÊt ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i vµ mÉu m· . V× thÕ cïng víi c¸c yÕu tè cÊu thµnh kh¸c, ®Ó s¶n xuÊt ra 1 lo¹i s¶n phÈm cÇn rÊt nhiÒu chñng lo¹i vËt t­. Cã thÓ kÓ ®Õn: - Nguyªn, nhiªn, vËt liÖu chÝnh lµ vËt liÖu quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®Ó cÊu thµnh nªn s¶n phÈm: KÒn, s¾t, thÐp, t«n, gç ... - Nguyªn vËt liÖu phô: Nhùa, Phooc-mi-ka, cao su ... - Nhiªn liÖu: §iÖn - Bao b× ngoµi lµ nh÷ng vËt liÖu ®Ó ®ãng gãi s¶n phÈm HiÖn nay nguån nguyªn liÖu mµ c«ng ty ®ang sö dông chñ yÕu lÊy tõ trong n­íc vµ c¸c nguån nµy rÊt réng lín víi trªn 30 c«ng ty nhµ m¸y, xÝ nghiÖp lín nhá khu vùc miÒn B¾c vµ mét sè c«ng ty n­íc ngoµi. *Nguyªn vËt liÖu chÝnh cã ®Æc ®iÓm: ChiÕm tû träng lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm Khèi l­îng lín, phong phó vµ ®a d¹ng 3.4. §Æc ®iÓm vÒ nh©n lùc. Khoa häc - c«ng nghÖ lµ rÊt quan träng, nh­ng yÕu tè quan träng nhÊt lµ con ng­êi, con ng­êi lµ vèn quý nhÊt. Bëi mçi vÞ trÝ trong d©y chuyÒn qu¶n lý, s¶n xuÊt ®Òu cã sù tham gia cña ng­êi lao ®éng. §Ó cã thÓ vËn hµnh vµ lµm chñ ®­îc m¸y mãc thiÕt bÞ, quy tr×nh s¶n xuÊt sao cho ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao nhÊt , ®ßi hái mçi ng­êi lao ®éng ph¶i cã tr×nh ®é hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh, tuú tõng vÞ trÝ c«ng viÖc. B¶ng 7. C¬ cÊu nh©n sù trong bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty §¬n vÞ: ng­êi Sè l­îng % N÷ Trªn §H §H C§, TH Ch­a qua ®µo t¹o Ban gi¸m ®èc 4 1,6 2 3 1 0 Phßng Tæ chøc-b¶o vÖ 8 3,0 3 4 3 1 Phßng thÞ tr­êng 44 17,4 25 31 13 0 Phßng kÕ to¸n 10 3,9 10 1 7 2 0 Phßng KT-CN 68 26,9 16 12 56 0 Phßng ®¶m b¶o CLSP 18 7,1 6 8 10 0 Phßng qu¶n lý kho 24 9,5 4 7 12 5 Phßng kÕ ho¹ch-vËt t­ 17 6,7 7 12 5 0 Phßng hµnh chÝnh 27 10,7 18 2 18 7 Trung t©m th­¬ng m¹i 32 12,6 10 27 15 17 Tæng céng 252 101 113 135 13 HiÖn nay, c«ng ty ®ang sö dông mét sè l­îng lín 1358 lao ®éng, trong ®ã: Lao ®éng gi¸n tiÕp = 252/ 1358 =18,2% vµ 1106 lao ®éng s¶n xuÊt bè trÝ lµm viÖc t¹i c¸c ph©n x­ëng- chiÕm 81,8%. Víi thùc tr¹ng hiÖn nay th× sè l­îng lao ®éng cña c«ng ty nh­ vËy lµ tèt, c«ng nh©n viªn ®Òu cã viÖc lµm æn ®Þnh, kh«ng ®Ó x¶y ra t×nh tr¹ng thÊt nghiÖp trong s¶n xuÊt. 3.5. §Æc ®iÓm vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt . TÝnh ®Õn nay, víi sù cè g¾ng nç lùc ®Çu t­, C«ng ty ®· trang bÞ l¹i gÇn nh­ hoµn toµn hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ, mçi c«ng ®o¹n, d©y chuyÒn s¶n xuÊt hÇu hÕt ®­îc c¬ giíi ho¸, tù ®éng ho¸, t¹o ra sù thay ®æi c¨n b¶n vÒ tr×nh ®é kü thuËt s¶n xuÊt. Do ®ã C«ng ty ®· trë thµnh mét trong nh÷ng doanh nghiÖp hµng ®Çu vÒ s¶n xuÊt hµng néi thÊt t¹i ViÖt Nam. Tuy nhiªn ®Ó sö dông hÕt n¨ng lùc vµ c«ng suÊt m¸y mãc, ®Æc biÖt lµ trong ®iÒu kiÖn khoa häc kÜ thuËt vµ c«ng nghÖ ph¸t triÓn kh«ng ngõng c«ng ty ®· m¹nh d¹n ®Çu t­ nhiÒu d©y chuyÒn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®Ó tho¶ m·n ngµy cµng tèt h¬n nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ v÷ng b­íc trong tiÕn tr×nh héi nhËp AFTA. Cô thÓ c«ng ty ®· ®Çu t­ nh÷ng d©y chuyÒn c«ng nghÖ tiªn tiÕn hµng ®Çu cña khu vùc vµ thÕ giíi: D©y chuyÒn kÐo èng thÐp cña §µi Loan D©y chuyÒn m¹ tù ®éng, m¹ thuû lùc tù ®éng 3 líp D©y chuyÒn s¬n bét tÜnh ®iÖn cña Thôy SÜ D©y chuyÒn hµn sau m¹ Do vËy, s¶n phÈm cña c«ng ty ngµy cµng kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ tr­êng vµ ®­îc ng­êi tiªu dïng b×nh chän lµ hµng ViÖt Nam chÊt l­îng cao. Nh­ vËy, cã thÓ nhËn thÊy tæ chøc s¶n xuÊt trong mçi doanh nghiÖp nÕu ®­îc øng dông nhanh chãng c¸c tiÕn bé khoa häc, kÜ thuËt th× nã cho phÐp sö dông ®Çy ®ñ, hîp lý vµ tiÕt kiÖm nguyªn, nhiªn, vËt liÖu, sö dông hîp lý c«ng suÊt cña thiÕt bÞ, m¸y mãc vµ søc lao ®éng gãp phÇn n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. 3.6. §Æc ®iÓm cña bé m¸y tæ chøc qu¶n lý. Bé m¸y qu¶n lý lµ ®Çu tÇu l·nh ®¹o toµn c«ng ty. Bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ thÓ hiÖn hiÖu qu¶ trong qu¶n lý vµ lµ môc tiªu h­íng tíi cña c«ng ty. Nã cã ­u ®iÓm lµ võa gi¶m bít chi phÝ qu¶n lý, võa gi¶m bít g¸nh nÆng cho ban gi¸m ®èc. H¬n n÷a bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ kh«ng kång kÒnh, kh«ng chång chÐo t¹o ra mét c¬ chÕ qu¶n lý th«ng tho¸ng cho viÖc thùc hiÖn vµ gi¶i quyÕt c«ng viÖc. Nã lµ ®­êng ®i cña c¸c luång th«ng tin võa nhanh võa chÝnh x¸c vµ lµ mét nh©n tè quan träng trong ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng ®ã c«ng ty ®· chia c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý thµnh 9 phßng ban ®­îc ph©n ®Þnh râ chøc n¨ng, nhiÖm vô quyÒn h¹n, mèi quan hÖ c«ng t¸c gi÷a c¸c bé phËn vµ c¸c c¸ nh©n víi nhau ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®­îc tiÕn hµnh c©n ®èi, nhÞp nhµng vµ liªn tôc. Cô thÓ: H×nh 1: Bé m¸y tæ chøc qu¶n lý vµ s¶n xuÊt kinh doanh. Phßng KÕ ho¹ch-vËt t­ Trung t©m th­¬ng m¹i PX M¹ PX Khung PX CÇu DiÔn PX Méc PX Xe PX Phô tïng PX L¾p r¸p Phßng Tæ chøc-b¶o vÖ Phßng Hµnh chÝnh Phßng qu¶n lý kho Phßng thÞ tr­êng Phßng §BCL Phßng qu¶n lý kÜ thuËt vµ c«ng nghÖ Phßng KÕ to¸n KÕ to¸n tr­ëng PG§ kinh doanh PG§ ®iÒu hµnh vµ SX néi chÝnh PG§ küthuËt vµ ®Çu t­ Gi¸m ®èc (Do phßng tæ chøc cung cÊp) * Chøc n¨ng cña c¸c bé phËn qu¶n lý. - Ban gi¸m ®èc gåm: Gi¸m ®èc vµ ba phã gi¸m ®èc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn c«ng ty theo chÕ ®é, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc. - KÕ to¸n tr­ëng tæ chøc viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n thèng kª trong c«ng ty, cung cÊp th«ng tin ®Ó ph©n tÝch kinh tÕ gióp ban gi¸m ®èc x©y dùng chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña c«ng ty tr­íc m¾t còng nh­ l©u dµi, ®ång thêi ra c¸c quyÕt ®Þnh phï hîp cña c¸c nhµ ®Çu t­, c¸c chñ nî... Gióp viÖc cho ban gi¸m ®èc cã c¸c phßng ban: -Phßng tæ chøc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt : Tæ chøc qu¶n lý, bè trÝ vÒ lao ®éng nh©n sù trong toµn c«ng ty, c¸c chÕ ®é ®èi víi ng­êi lao ®éng, x©y dùng vµ ®iÒu hµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®¶m b¶o cung cÊp vËt t­ ®Çu vµo kÞp thêi, qu¶n lý vÒ an toµn s¶n xuÊt, thiÕt bÞ cho c«ng ty. -Phßng thÞ tr­êng: X¸c lËp vµ thùc thi kÕ ho¹ch b¸n hµng, ®Ò ra c¸c chiÕn l­îc kinh doanh vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng víi c¸c c«ng cô, c¸c chÝnh s¸ch b¸n hµng kh¸c nhau nh­: qu¶ng b¸ s¶n phÈm, xóc tiÕn b¸n, ph¸t triÓn th­¬ng hiÖu, trang trÝ s¶n phÈm. Phßng nµy chÞu sù ®iÒu khiÓn trùc tiÕp cña gi¸m ®èc vµ phã gi¸m ®èc kinh doanh. -Phßng ®Çu t­ ph¸t triÓn: Nghiªn cøu, x©y dùng chiÕn l­îc ®Çu t­ ng¾n h¹n vµ dµi h¹n, ®Ò xuÊt chuÈn bÞ dù ¸n vµ ®«n ®èc thùc hiÖn qu¸ tr×nh ®Çu t­ míi, triÓn khai c¸c kÕ ho¹ch vÒ s¶n phÈm míi. -Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh vµ thèng kª: chÞu sù ®iÒu hµnh vµ gi¸m s¸t cña kÕ to¸n tr­ëng. NhiÖm vô chÝnh lµ tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n theo chÕ ®é nhµ n­íc quy ®Þnh vµ tæng hîp sè liÖu, cung cÊp th«ng tin cho nhu cÇu qu¶n lý. Hµng n¨m x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh, c©n ®èi nguån vèn ®Ó ®¶m b¶o cho mäi ho¹t ®éng trong c«ng ty, tÝnh to¸n vµ ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh tÕ trong mçi k× kinh doanh. -Phßng qu¶n lý kÜ thuËt vµ c«ng nghÖ: phô tr¸ch vÒ c«ng nghÖ cho c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt, söa ch÷a, b¶o d­ìng m¸y mãc thiÕt bÞ ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt diÔn ra liªn tôc. -Phßng b¶o ®¶m chÊt l­îng s¶n phÈm: X©y dùng c¸c tiªu chuÈn vÒ lü thuËt cho s¶n phÈm, vËt t­, kiÓm tra chÊt l­îng vËt t­ ®Çu vµo, gi¸m s¸t qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra s¶n phÈm ®Õn kh©u cuèi cïng cña s¶n phÈm nhËp kho. -Phßng dÞch vô ®êi sèng: §¶m nhiÖm viÖc ¨n uèng, vÖ sinh, y tÕ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ®ång thêi ch¨m sãc c¶nh quan m«i tr­êng trong toµn c«ng ty. -Phßng qu¶n lý kho: Qu¶n lý viÖc nhËp, xuÊt, b¶o qu¶n vËt t­, thµnh phÈm trong kho th«ng b¸o t×nh h×nh dù tr÷ vËt t­, thµnh phÈm cho phßng kÕ to¸n vµ phßng tæ chøc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt. -Phßng b¶o vÖ: Cã chøc n¨ng b¶o vÖ néi bé vÒ trËt tù an ninh trong vµ ngoµi khu vùc s¶n xuÊt, phô tr¸ch viÖc phßng ch¸y ch÷a ch¸y vµ d©n qu©n tù vÖ. Ngoµi ra cßn cã: -V¨n phßng gi¸m ®èc: cã nhiÖm vô ch¨m lo, ®iÒu hµnh c«ng viÖc hµnh chÝnh nh­ ®ãn kh¸ch, tæ chøc héi häp, héi nghÞ, s¾p xÕp bè trÝ lÞch lµm viÖc cho gi¸m ®èc, c«ng t¸c v¨n th­ l­u tr÷... - Nhãm xuÊt khÈu: chÞu tr¸ch nhiÖm hoµn thiÖn c¸c v¨n b¶n, giÊy tê còng nh­ c¸c thñ tôc ph¸p lý ®Ó nhËp, xuÊt s¶n phÈm hµng ho¸, vËt t­ vµ t×m kiÕm thÞ tr­êng ®Ó xuÊt khÈu. * Chøc n¨ng cña c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt chÝnh. - Ph©n x­ëng l¾p r¸p: §©y lµ ph©n x­ëng thôc hiÖn mét trong nh÷ng c«ng ®o¹n cuèi cïng cña quy tr×nh t¹o nªn s¶n phÈm. Ph©n x­ëng l¾p r¸p cã nhiÖm vô l¾p r¸p c¸c yÕu tè cña s¶n phÈm thµnh mét s¶n phÈm hoµn chØnh theo ®óng kÕt cÊu vµ thiÕt kÕ cña s¶n phÈm. - Ph©n x­ëng khung: Ph©n x­ëng khung cã chøc n¨ng uèn khung, chÕ t¹o khung bµn ghÕ theo thiÕt kÕ, t¹o h×nh d¸ng, kÝch cì c¬ b¶n ban ®Çu cña s¶n phÈm. - Ph©n x­ëng méc: Ph©n x­ëng méc cã chøc n¨ng chÕ t¸c c¸c s¶n phÈm méc, c¸c thµnh phÇn gç cña s¶n phÈm nh­ mÆt bµn, mÆt gi¸ ®ì... - Ph©n x­ëng m¹: Ph©n x­ëng m¹ cã chøc n¨ng m¹ khung bµn, ghÕ, c¸c yÕu tè b»ng s¾t, thÐp kh¸c sau khi ®· qua giai ®o¹n uèn khung. - Ph©n x­ëng xe: S¶n xuÊt mÆt hµng truyÒn thèng cña c«ng ty lµ xe ®¹p Xu©n Hoµ. - Ph©n x­ëng phô tïng: S¶n xuÊt nh÷ng phô kiÖn cña nh÷ng mÆt hµng néi thÊt. PhÇn 2 Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm I. Nh÷ng nh©n tè t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng Sxkd 1.1. ThuËn lîi. - C«ng ty ®· chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý gän nhÑ, cã hiÖu qu¶ - D©y chuyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt hiÖn ®¹i ®ñ søc c¹nh tranh víi s¶n phÈm trong vµ ngoµi n­íc. - S¶n phÈm cña c«ng ty lµ hµng ho¸ tiªu dïng, g¾n liÒn víi ®êi sèng hµng ngµy vµ ngµy cµng cÇn thiÕt víi nhu cÇu cña nh©n d©n ®· më ra cho c«ng ty mét thÞ tr­êng lín ®Çy tiÒm n¨ng. - Néi bé c«ng ty æn ®Þnh ®¹t ®­îc ®é thèng nhÊt ý chÝ vµ hµnh ®éng cao, kinh nghiÖm qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng tÝch luü ®­îc nhiÒu bµi häc quý. 1.2. Khã kh¨n: - T×nh h×nh cung lín h¬n cÇu cña s¶n phÈm néi thÊt dÉn ®Õn c¹nh tranh quyÕt liÖt. - Ngay tõ quý VI n¨m 2002, më ®Çu lµ gi¸ ®iÖn, c¸c th¸ng ®Çu n¨m 2003 tiÕp tôc t¨ng cao, ch­a kÓ l­¬ng tèi thiÓu tõ 01/ 01/ 2003 t¨ng lªn 290.000® (t¨ng 38%so víi cò). NÕu tÝnh ¸p gi¸ míi víi l­îng vËt t­ sö dông n¨m 2004 th× chi phÝ s¶n xuÊt t¨ng gÇn 8% so víi n¨m 2003. MÆt kh¸c, n¨m 2003 ViÖt nam chÝnh thøc thùc hiÖn lÞch tr×nh AFTA víi viÖc Nhµ n­íc c¾t gi¶m hµng rµo thuÕ nhËp khÈu b¶o hé tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty tõ 40-50% xuèng cßn 20% vµ ChÝnh phñ c«ng bè ®Èy nhanh tiÕn tr×nh víi tho¶ thuËn tõ 01/ 01/ 2005 thuÕ nhËp khÈu chØ cßn 0-5%. Cïng víi APEC, tiÕn tr×nh ®µm ph¸n tham gia tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi WTO, Trung quèc- ASEAN, Trung quèc- NhËt b¶n - Hµn quèc - ASEAN... ®ang tíi gÇn, søc Ðp thêi gian ®ang ®Ì nÆng lªn c¸c doanh nghiÖp ViÖt nam nãi chung vµ C«ng ty Xu©n Hoµ nãi riªng. II. ThÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty. §èi víi mçi doanh nghiÖp c«ng nghiÖp nãi chung vµ ®èi víi c«ng ty Xu©n Hoµ nãi riªng trong c¬ chÕ qu¶n lý míi, s¶n xuÊt tèt ch­a ®ñ ®Ó kh¼ng ®Þnh kh¶ n¨ng tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña m×nh, mµ cßn ph¶i biÕt tæ chøc tèt c«ng t¸c bµn hµng, tøc lµ thiÕt lËp c¸c kªnh ®­a s¶n phÈm hµng ho¸ tõ n¬i s¶n xuÊt ®Õn ng­êi tiªu dïng. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng Êy c«ng ty ®· thµnh lËp c¸c chi nh¸nh vµ c¸c d¹i lý ë kh¾p c¸c tØnh, thµnh phè trong c¶ n­íc nh»m ph¸t triÓn vµ më réng thÞ tr­êng trªn c¬ së ®¸nh gi¸ tiÒm n¨ng to lín cña thÞ tr­êng trong n­íc. C«ng ty còng x¸c ®Þnh râ thÞ tr­êng chÝnh cña c«ng ty lµ c¸c tØnh phÝa B¾c vµ thÞ tr­êng phÝa Nam lµ thÞ tr­êng c«ng ty ®ang t×m c¸ch th©m nhËp vµ ph¸t triÓn, ë mçi thÞ tr­êng c«ng ty cã nh÷ng chÝnh s¸ch gi¸ kh¸c nhau. §èi víi thÞ tr­êng chÝnh c«ng ty cã møc gi¸ t­¬ng ®èi æn ®Þnh vµ Ýt thay ®æi, víi thÞ tr­êng th©m nhËp møc gi¸ cña c«ng ty cã thÊp h¬n so víi ®èi thñ c¹nh tranh. III. C¸c chÝnh s¸ch marketing cña c«ng ty. Ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng mçi doanh nghiÖp ph¶i qu¸n triÖt quan ®iÓm Marketing:"ChØ s¶n xuÊt, kinh doanh nh÷ng c¸i thÞ tr­êng cÇn chø kh«ng ph¶i s¶n xuÊt kinh doanh nh÷ng c¸i mµ m×nh s½n cã".Do vËy, c«ng ty ®· kh«ng ngõng ®Çu t­ ®æi míi trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, c¶i tiÕn mÉu m· phï hîp víi thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng trong n­íc nãi riªng vµ cßn tham gia c¸c héi chî quèc tÕ hµng n¨m tæ chøc ë Hµn Quèc, Trung Quèc, Singapo, Hång K«ng...nh»m qu¶ng b¸ s¶n phÈm cña c«ng ty ra thÞ tr­êng thÕ giíi. 3.1. ChÝnh s¸ch s¶n phÈm. Më réng thÞ tr­êng tøc lµ ®¸p øng vµ lµm tho¶ m·n ngµy cµng tèt h¬n nhu cÇu ®a d¹ng vµ th­êng xuyªn biÕn ®æi cña kh¸ch hµng. Do vËy, c«ng ty lu«n ch¨m lo vµ thùc hiÖn viÖc c¶i tiÕn, hoµn thiÖn c¶ vÒ néi dung vµ h×nh thøc cña s¶n phÈm theo h­íng ngµy cµng ®a d¹ng vÒ kiÓu c¸ch, mÉu m·, kÝch th­íc. C«ng ty Xu©n Hoµ còng ¸p dông chÝnh s¸ch chÊt l­îng "mÒm dÎo", mét sè s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt víi 2-3 møc chÊt l­îng víi c¸c møc gi¸ t­¬ng øng nh»m phï hîp víi søc mua cña c¸c ph©n ®o¹n thÞ tr­êng theo chñ tr­¬ng cña Bé c«ng nghiÖp. 3.2. ChÝnh s¸ch gi¸ b¸n. Cã thÓ nãi gi¸ c¶ cã vai trß cùc k× quan träng trong viÖc tiªu thô s¶n phÈm nhÊt lµ trong khi thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi cña nh©n d©n ta cßn thÊp. §Þnh gi¸ tiªu thô cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn lîi nhuËn cña c«ng ty, do vËy viÖc nghiªn cøu ®Þnh gi¸ s¶n phÈm ®· ®­îc c«ng ty tÝnh to¸n hÕt søc thËn träng trªn c¬ së gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ søc mua cña thÞ tr­êng. §ång thêi c«ng ty còng tÝnh ®Õn c¸c yÕu tè: Søc hÊp dÉn cña s¶n phÈm ®èi víi kh¸ch hµng, c¸c chi phÝ vÒ dÞch vô b¸n hµng, qu¶ng c¸o vµ c¸c chi phÝ vÒ chiªu hµng, ph©n phèi. ViÖc ®Þnh ra gi¸ b¸n linh ho¹t, phï hîp víi sù biÕn ®æi cña thÞ tr­êng sÏ gióp doanh nghiÖp ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu kinh doanh cña m×nh: tèi ®a ho¸ lîi nhuËn, th©m nhËp vµ më réng thÞ tr­êng... §èi víi thÞ tr­êng chÝnh c«ng ty cã møc gi¸ t­¬ng ®èi æn ®Þnh vµ Ýt thay ®æi, víi thÞ tr­êng th©m nhËp møc gi¸ cña c«ng ty cã thÊp h¬n so víi ®èi thñ c¹nh tranh. C«ng ty ®· thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p nh»m gi¶m chi phÝ nh­: -Ph¸t ®éng c¸c phong trµo thi ®ua s¶n xuÊt tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu. -§a d¹ng ho¸ c¬ cÊu s¶n phÈm phï hîp víi ®iÒu kiÖn thiÕt bÞ c«ng nghÖ s½n cã ®Ó tËn dông hÕt c«ng suÊt cña m¸y mãc. -Thùc hiÖn ph­¬ng thøc "mua tËn gèc, b¸n tËn ngän" ®Ó gi¶m ®Õn møc tèi ®a c¸c kªnh ph©n phèi trung gian . - Qu¶n lý chÆt chÏ tõ kh©u mua nguyªn liÖu ®Çu vµo ®óng sè l­îng, chñng lo¹i, chÊt l­îng, ®óng thêi ®iÓm ®Ó tr¸nh l·ng phÝ vµ gi¶m bít chi phÝ b¶o qu¶n. 3.3. ChÝnh s¸ch ph©n phèi. §Ó tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh, c«ng ty ®· x©y dùng ®­îc m¹ng l­íi tiªu thô tèt trªn toµn quèc. C«ng ty sö dông 2 kªnh ph©n phèi chñ yÕu lµ b¸n bu«n vµ b¸n lÎ nh­ng chñ yÕu vÉn lµ b¸n bu«n (chiÕm tíi 80% tæng s¶n l­îng) th«ng qua c¬ chÕ ®¹i lý. HiÖn nay, c«ng ty cã mét hÖ thèng gåm 61 ®¹i lý vµ 2 chi nh¸nh_ Trung t©m th­¬ng m¹i ®Ó giao dÞch, tiÕp xóc víi kh¸ch hµng. 3.4. ChÝnh s¸ch giao tiÕp vµ khuÕch tr­¬ng. C«ng ty sö dông c¸c gi¶i ph¸p chiÕn l­îc sau: Qu¶ng c¸o: HiÖn nay c«ng ty sö dông c«ng cô chñ yÕu cho qu¶ng c¸o lµ truyÒn h×nh vµ b¸o chÝ. §©y lµ ph­¬ng tiÖn qu¶ng c¸o t­¬ng ®èi phæ biÕn, gi¸ rÎ l¹i dÔ chuÈn bÞ néi dung qu¶ng c¸o. MÆc dï vËy ë c«ng ty qu¶ng c¸o cßn ®­îc sö dông rÊt h¹n chÕ, møc ®é th­êng xuyªn cña qu¶ng c¸o ch­a cao vµ ch­a h×nh thµnh mét chiÕn dÞch qu¶ng c¸o rÇm ré, chi phÝ dµnh cho qu¶ng c¸o cßn thÊp, viÖc qu¶ng c¸o chØ thùc hiÖn vµo nh÷ng ngµy lÔ lín vµ khi cã s¶n phÈm míi. Ngoµi viÖc qu¶ng cao trªn b¸o, truyÒn h×nh, C«ng ty cßn sö dông c¸c lo¹i qu¶ng c¸o kh¸c ®ã lµ Pan« ngoµi trêi, ­u ®iÓm lµ rÎ vµ ®Ñp tuy nhiªn l­îng th«ng tin ®Õn víi kh¸ch hµng thÊp vµ kh«ng cã tÝnh chän läc. KhuyÕn m¹i: §©y lµ mét bé phËn quan träng cña giao tiÕp trong c«ng ty. C«ng ty sö dông c«ng cô nµy t¸c ®éng ®Õn ng­êi tiªu dïng víi môc tiªu thóc ®Èy sè l­îng vµ doanh sè b¸n ra. §èi víi kh¸ch hµng mua nhiÒu c«ng ty chiÕt khÊu gi¸ vµ giao hµng ®Õn tËn n¬i nhËn hµng kh«ng tÝnh ®Õn chi phÝ vËn chuyÓn. §èi víi kh¸ch hµng mua lÎ trong nh÷ng ®ît khuyÕn m¹i ®Æc biÖt, c«ng ty cã quµ tÆng ®èi víi kh¸ch hµng. Chµo hµng: C«ng ty ph¶i th­êng xuyªn giíi thiÖu s¶n phÈm cña m×nh tíi cho kh¸ch hµng nhÊt lµ ®èi víi c¸c sanr phÈm míi. C¸c c¸ch chµo hµng ®­îc c«ng ty th­êng xuyªn sö dông ®ã lµ trªn b¸o chÝ vµ qua b¸n hµng. C«ng ty tham gia c¸c héi chî triÓn l·m giíi thiÖu s¶n phÈm nh»m môc tiªu b¸n hµng vµ giíi thiÖu s¶n phÈm tíi ng­êi tiªu dïng. Nh­ vËy, vÒ mÆt lý thuyÕt c¸c ph­¬ng thøc nµy cã vÎ kh¸c biÖt nhau, ph©n biÖt rµnh rät nh­ng trªn thùc tÕ trong qu¶ng c¸o cã tuyªn truyÒn, chµo hµng. Trong khuyÕn m·i cã qu¶ng c¸o, chµo hµng vµ tuyªn truyÒn... IV. C¸c ph­¬ng thøc ho¹t ®éng th­¬ng m¹i quèc tÕ . XuÊt ph¸t tõ nhu cÇu, kh¶ n¨ng, ®iÒu kiÖn vµ trªn c¬ së tÝnh to¸n ®Çy ®ñ hiÖu qu¶ kinh tÕ, trong ho¹t ®éng giao dÞch th­¬ng m¹i quèc tÕ c«ng ty ¸p dông c¸c ph­¬ng thøc giao dÞch c¬ b¶n sau: 4.1. Giao dÞch t¹i héi chî vµ triÓn l·m C«ng ty tham gia nhiÒu héi chî s¶n xuÊt hµng tiªu dïng ®Ó th«ng qua ®ã nghiªn cøu t×m hiÓu nhu cÇu kh¸ch hµng, t×m kiÕm thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh. C«ng ty còng tham gia nhiÒu héi chî quèc tÕ hµng n¨m ®­îc tæ chøc ë Hµn quèc, Trung quèc, Singapo, Hång k«ng,...t¹i ®©y c«ng ty tr­ng bµy c¸c s¶n phÈm cña m×nh nh»m môc ®Ých qu¶ng c¸o ®Ó më réng kh¶ n¨ng tiªu thô. 4.2. Hoat ®éng liªn kÕt, liªn daonh N¨m C«ng ty tham gia cïng hai c«ng ty NhËt B¶n gãp vèn thµnh lËp C«ng ty liªn daonh TAKANICHI – VIETNAM. Sau khi ra ®êi, C«ng ty liªn doanh còng lµ mét kh¸ch hµng cña c«ng ty ®Ó cã thªm c«ng ¨n viÖc lµm, hiÖn nay lµ mét liªn doanh lµm ¨n cã hiÖu qu¶. C«ng ty còng ®· cö mét ®ång chÝ Phã Gi¸m ®èc vµ mét sè c¸n bé tham gia qu¶n lý liªn doanh. V. §èi thñ c¹nh tranh cña c«ng ty Ng­êi x­a cã c©u:"BiÕt m×nh biÕt ta, tr¨m trËn tr¨m th¾ng". ThËt vËy, ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn trªn thÞ tr­êng c¸c c«ng ty kh«ng thÓ kh«ng t×m hiÓu ®èi thñ c¹nh tranh cña m×nh ®Ó cã c¸c ®èi s¸ch phï hîp, tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng tèt h¬n ®èi thñ c¹nh tranh. Trong viÖc më réng thÞ tr­êng hµng néi thÊt c«ng ty Xu©n Hoµ gÆp ph¶i mét ®èi thñ kh¸ m¹nh ®ã lµ C«ng ty Hoµ Ph¸t víi chÊt l­îng s¶n phÈm vµ gi¸ c¶ t­¬ng ®­¬ng.Sau ®ã ph¶i kÓ ®Õn mét vµi c«ng ty t­ nh©n kh¸c.C¸c c«ng ty t­ nh©n nµy tuy kh«ng g©y ¶nh h­ëng lín nh­ c¸c c«ng ty nhµ n­íc vµ liªn doanh nh­ng nã cã t¸c ®éng xÊu cho doanh nghiÖp do cã sù nhiÔu gi¸ mµ nã g©y ra. Ngoµi ra C«ng ty còng gÆp ph¶i trë ng¹i lín bëi c¸c mÆt hµng nhËp lËu tõ Trung Quèc - cã thÕ m¹nh vÒ mÉu m· ®a d¹ng vµ th­êng xuyªn thay ®æi ®¸p øng nhanh nhu cÇu thÞ tr­êng, ®ång thêi gi¸ c¶ l¹i thÊp h¬n s¶n phÈm cña Xu©n Hoµ. Trong xu thÕ më cöa vµ héi nhËp hiÖn nay t¹i thÞ tr­êng ViÖt Nam xuÊt hiÖn rÊt nhiÒu nh÷ng c«ng ty n­íc ngoµi víi nh÷ng s¶n phÈm thay thÕ còng lµ nh÷ng søc Ðp rÊt ®¸ng kÓ vÒ kiÓu d¸ng, mÉu m· vµ chÊt l­îng. KÕt luËn Nh­ vËy, sau mét thêi gian dµi x©y dùng vµ tr­ëng thµnh c«ng ty Xu©n Hoµ ®· ph¸t triÓn kh¸ v÷ng ch¾c vµ chiÕm ®­îc lßng tin, sù tÝn nhiÖm cña kh¸ch hµng ®Æc biÖt lµ c¸c s¶n phÈm bµn ghÕ cã chÊt l­îng tèt, æn ®Þnh, gi¸ c¶ ph¶i ch¨ng. ChÝnh v× vËy mµ l­îng s¶n phÈm mµ c«ng ty b¸n ®­îc kh«ng ngõng t¨ng lªn qua c¸c n¨m ®em l¹i doanh thu kh«ng nhá cho c«ng ty t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c«ng ty ®Çu t­ d©y chuyÒn c«ng nghÖ tiªn tiÕn, kh«ng ngõng s¸ng t¹o c¶i tiÕn mÉu m·, chñng lo¹i s¶n phÈm vµ bæ sung vµo c¬ cÊu s¶n phÈm nh÷ng mÆt hµng hoµn toµn míi cã kh¶ n¨ng sÏ ph¸t triÓn m¹nh trong t­¬ng lai. §ång thêi víi mét hÖ thèng m¹ng l­íi ph©n phèi réng kh¾p kÕt hîp víi c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn b¸n hµng: qu¶ng c¸o, tham gia héi chî trong vµ ngoµi n­íc nªn c«ng ty ®· chiÕm ®­îc thÞ phÇn lín ®èi v¬i mÆt hµng bµn ghÕ, néi thÊt trong n­íc. Tuy nhiªn tr­íc nh÷ng biÕn ®éng kh«ng ngõng vµ khã kiÓm so¸t cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®ßi hái mçi c¸n bé nh©n viªn c«ng ty ph¶i cè g¾ng h¬n n÷a nh¹y bÐn trong viÖc n¾m b¾t vµ xö lý th«ng tin ph¶n håi tõ thÞ tr­ßng ®Ó cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®óng ®¾n. Hy väng trong t­¬ng lai kh«ng xa c«ng ty sÏ ®øng ®Çu c¶ n­íc vÒ c¸c s¶n phÈm néi thÊt. Trªn nÒn t¶ng HTQLCL theo ISO 9000, c«ng ty ®ang thùc hiÖn hiÖn ®¹i ho¸ qu¶n lý, ¸p dông réng r·i h¬n c«ng nghÖ th«ng tin trong qu¶n lý, phï hîp víi tr×nh ®é c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®· ®­îc ®Çu t­ hiÖn ®¹i ho¸, phï hîp víi thêi k× míi: thêi k× héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. Víi truyÒn thèng anh hïng hy väng C«ng ty Xu©n Hoµ sÏ trô v÷ng vµ ph¸t triÓn trong cuéc thö löa míi./ môc lôc Lêi më ®Çu ………………………………………………………. 1 PhÇn 1: Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty Xu©n Hoµ……………………… 3 I. Sù h×nh thµnh vµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. ……………………… 3 1.1. Sù h×nh thµnh. ………………………………………… 3 1.2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô. ……………………………… 3 1.3. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. ………………………………….. 5 1.4. KÕt qu¶ tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty tõ n¨m 1999 - 2003………. 10 II. Môc tiªu ®Þnh h­íng phÊn ®Êu n¨m 2004…………………. 11 2.1 . Môc tiªu s¶n xuÊt - kinh doanh. ……………………. 11 2.2. Môc tiªu ®Çu t­ ph¸t triÓn. …………………………... 12 III. C¸c ®Æc ®iÓm kinh tÕ - kÜ thuËt…………………………….. 12 3.1. §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm. ……………………………… 12 3.2. §Æc ®iÓm vÒ nguyªn- vËt liÖu. ………………………. 13 3.4.§Æc ®iÓm vÒ nh©n lùc. ……………………………14 3.5. §Æc ®iÓm vÒ c«ng nghÖ. …………………………….. 15 3.6. §Æc ®iÓm cña bé m¸y tæ chøc qu¶n lý……………….. 16 PhÇn 2: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm …………………. 20 I. Nh÷ng nh©n tè t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng sxkd ……………… 20 1.1. ThuËn lîi. …………………………………………… 20 1.2. Khã kh¨n. …………………………………………… 20 II. ThÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty…………………. 21 III. C¸c chÝnh s¸ch Marketing cña c«ng ty…………………… 21 3.1. ChÝnh s¸ch s¶n phÈm. ……………………………….. 21 3.1. ChÝnh s¸ch gi¸ b¸n. …………………………………. 22 3.3. ChÝnh s¸ch ph©n phèi. ………………………………. 22 3.4. ChÝnh s¸ch giao tiÕp vµ khuÕch tr­¬ng………………. 23 IV. Ph­¬ng thøc ho¹t ®éng th­¬ng m¹i quèc tÕ ……………… 24 V. §èi thñ c¹nh tranh cña c«ng ty……………………………... 24 KÕt luËn ………………………………………………………… 26

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại Công ty Xuân Hoà.DOC
Luận văn liên quan