Báo cáo Thực tập tại nhà máy điện Ninh Bình

Vài nét về quá trình xây dựng và phát triển nhà máy: Nhà máy nhiệt điện Ninh Bình gồm 4 tổ lò, máy với tổng công suất thiết kế là 100Mw do Trung Quốc giúp đỡ. Được khởi công xây dựng vào tháng 3 năm 1971, tai thị xã Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình và hoàn thành vào tháng 3 năm 1976. Trong hơn 30 năm hoạt động sản xuất đã sản xuất gần 12 tỷ Kwh điện đóng góp cho sự phát triển nền kinh tế quốc dân. Do xây dựng trong thời kỳ chiến tranh, nên nhà máy đặt sát chân núi Cánh Diều, nửa chìm nửa nổi. Một số thiết bị chính ở độ sâu( –70) m so với mặt đất. Do đó gây khó khăn trong vận hành và sửa chữa. Từ năm 1995 đến năm 2000 phần lớn thiết bị đã phục hồi và thay thay thế mới, đặc biệt đã thay thế công nghệ khử bụi bằng lọc bụi tĩnh điện giải quyết cơ bản khói bụi và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thị xã Ninh Bình. Hiện nay nhà máy đã bắt đầu triển khai mở rộng xây dựng nhà máy nhiệt điện Ninh Bình 2 với công suất 300Mw theo công nghệ các nước G7. II- Tổ chức sản xuất của nhà máy nhiệt điện ninh Bình: Hiện nay nhà máy nhiệt điện Ninh Bình là một thành viên của Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam. Mỗi hoạt động đều phải tuân thủ theo quy chế các thành viên do Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam quy định. 1- Quy trình công nghệ sản xuất của nhà máy nhiệt điện Ninh Bình. Than được vận bằng đường thuỷ về cảng than của nhà máy. Tại cảng có 3 cẩu và hệ thống băng tải để vận chuyển than từ cảng vào kho than nguyên của 4 lò, số lượng trong kho dự trữ theo quy định >3000 tấn Than từ kho được đưa vào máy nghiền đến độ mịn tiêu chuẩn và đưa vào kho than bột. Phụ tải của lò hơi được điều chỉnh bằng cách thay đổi tốc độ máy cấp than bột (mỗi lò có 8 máy) tức là thay đổi lượng than bột phun vào buồng lửa. Ngoài ra khi lò khởi động từ trạng thái lạnh hoặc quá trình đốt cháy không ổn định do thanh bột xấu cần phải đốt kèm dầu FO do đó hệ thống cung cấp nhiên liệu cho lò hơi còn có hệ thống cung cấp nhiên liệu dầu đốt. 4 lò hơi của nhà máy là loại lò đốt than phun dùng sản xuất hơi quá nhiệt. Mã hiệu: SG 130 - 40 – 450 Sản lượng hơi 130 T/h áp lực bao hơi 40 kg/cm2 Nhiệt độ hơi quá nhiệt 4500C Cung cấp hơi để 4 tuốc bin mã hiệu: N25 - 35 - 7. các tuốcbin này được gắn đồng trục với máy phát điện quay 3000 v/p. 4 máy phát điện mã hiệu QF 25-2-TH. Có điện áp đầu cực máy phát U = 6,3KV. Qua 4 máy biến áp tăng áp nối lên hệ thống thanh góp 110 và 35 KV để nối với hệ thống điện quốc gia và cung cấp phụ tải 35 KV cho khu vực Ninh Bình. 4 MBA mã hiệu SSPS1 31500/110 trong đó MBA T1 và T4 là hai MBA ba cuộn dây 6,3/35/110. MBA T2 và T3 là hai MBA hai cuộn dây 6,3/110. Hiện tại MBA T1 đã được thay mới mã hiệu SF9 31500/121 do Bồ Đào Nha sản xuất. Các máy phát điện và MBA lực của nhà máy được làm mát bằng nước theo nguyên tắc trao đổi nhiệt bề mặt. Chương I Quá trình xây dựng và phát triển nhà máy nhiệt điện Ninh Bình Chương II Sơ đồ nối dây chính Chương III Phụ tải trong nhà máy Chương IV Thông số thiết bị chính Chương V Rơle bảo vệ trong nhà máy Chương VI Sử lý sự cố hệ thống điện trong nhà máy

doc26 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/06/2013 | Lượt xem: 2333 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại nhà máy điện Ninh Bình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tr­êng ®¹i häc b¸ch khoa hµ néi khoa ®iÖn -----¶¶¶----- b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp hä vµ tªn sinh viªn : T«ng Ngäc Giang gi¸o viªn h­íng dÉn : NguyÔn Xu©n Hoµng ViÖt líp : ht®-tct®l M· sè sinh viªn : ®l02-3015 Hµ Néi : Ngµy 10 Th¸ng 02 N¨m 2007 NhËn xÐt cña c¬ quan ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Ngµy 16 th¸ng 09 n¨m 2006 ch­¬ng I qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn ninh b×nh I - Vµi nÐt vÒ qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn nhµ m¸y: Nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn Ninh B×nh gåm 4 tæ lß, m¸y víi tæng c«ng suÊt thiÕt kÕ lµ 100Mw do Trung Quèc gióp ®ì. §­îc khëi c«ng x©y dùng vµo th¸ng 3 n¨m 1971, tai thÞ x· Ninh B×nh, tØnh Ninh B×nh vµ hoµn thµnh vµo th¸ng 3 n¨m 1976. Trong h¬n 30 n¨m ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®· s¶n xuÊt gÇn 12 tû Kwh ®iÖn ®ãng gãp cho sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ quèc d©n. Do x©y dùng trong thêi kú chiÕn tranh, nªn nhµ m¸y ®Æt s¸t ch©n nói C¸nh DiÒu, nöa ch×m nöa næi. Mét sè thiÕt bÞ chÝnh ë ®é s©u( –70) m so víi mÆt ®Êt. Do ®ã g©y khã kh¨n trong vËn hµnh vµ söa ch÷a. Tõ n¨m 1995 ®Õn n¨m 2000 phÇn lín thiÕt bÞ ®· phôc håi vµ thay thay thÕ míi, ®Æc biÖt ®· thay thÕ c«ng nghÖ khö bôi b»ng läc bôi tÜnh ®iÖn gi¶i quyÕt c¬ b¶n khãi bôi vµ « nhiÔm m«i tr­êng trªn ®Þa bµn thÞ x· Ninh B×nh. HiÖn nay nhµ m¸y ®· b¾t ®Çu triÓn khai më réng x©y dùng nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn Ninh B×nh 2 víi c«ng suÊt 300Mw theo c«ng nghÖ c¸c n­íc G7. II- Tæ chøc s¶n xuÊt cña nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn ninh B×nh: HiÖn nay nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn Ninh B×nh lµ mét thµnh viªn cña Tæng C«ng Ty §iÖn Lùc ViÖt Nam. Mçi ho¹t ®éng ®Òu ph¶i tu©n thñ theo quy chÕ c¸c thµnh viªn do Tæng C«ng Ty §iÖn Lùc ViÖt Nam quy ®Þnh. 1- Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn Ninh B×nh. Than ®­îc vËn b»ng ®­êng thuû vÒ c¶ng than cña nhµ m¸y. T¹i c¶ng cã 3 cÈu vµ hÖ thèng b¨ng t¶i ®Ó vËn chuyÓn than tõ c¶ng vµo kho than nguyªn cña 4 lß, sè l­îng trong kho dù tr÷ theo quy ®Þnh >3000 tÊn Than tõ kho ®­îc ®­a vµo m¸y nghiÒn ®Õn ®é mÞn tiªu chuÈn vµ ®­a vµo kho than bét. Phô t¶i cña lß h¬i ®­îc ®iÒu chØnh b»ng c¸ch thay ®æi tèc ®é m¸y cÊp than bét (mçi lß cã 8 m¸y) tøc lµ thay ®æi l­îng than bét phun vµo buång löa. Ngoµi ra khi lß khëi ®éng tõ tr¹ng th¸i l¹nh hoÆc qu¸ tr×nh ®èt ch¸y kh«ng æn ®Þnh do thanh bét xÊu cÇn ph¶i ®èt kÌm dÇu FO do ®ã hÖ thèng cung cÊp nhiªn liÖu cho lß h¬i cßn cã hÖ thèng cung cÊp nhiªn liÖu dÇu ®èt. 4 lß h¬i cña nhµ m¸y lµ lo¹i lß ®èt than phun dïng s¶n xuÊt h¬i qu¸ nhiÖt. M· hiÖu: SG 130 - 40 – 450 S¶n l­îng h¬i 130 T/h ¸p lùc bao h¬i 40 kg/cm2 NhiÖt ®é h¬i qu¸ nhiÖt 4500C Cung cÊp h¬i ®Ó 4 tuèc bin m· hiÖu: N25 - 35 - 7. c¸c tuècbin nµy ®­îc g¾n ®ång trôc víi m¸y ph¸t ®iÖn quay 3000 v/p. 4 m¸y ph¸t ®iÖn m· hiÖu QF 25-2-TH. Cã ®iÖn ¸p ®Çu cùc m¸y ph¸t U = 6,3KV. Qua 4 m¸y biÕn ¸p t¨ng ¸p nèi lªn hÖ thèng thanh gãp 110 vµ 35 KV ®Ó nèi víi hÖ thèng ®iÖn quèc gia vµ cung cÊp phô t¶i 35 KV cho khu vùc Ninh B×nh. 4 MBA m· hiÖu SSPS1 31500/110 trong ®ã MBA T1 vµ T4 lµ hai MBA ba cuén d©y 6,3/35/110. MBA T2 vµ T3 lµ hai MBA hai cuén d©y 6,3/110. HiÖn t¹i MBA T1 ®· ®­îc thay míi m· hiÖu SF9 31500/121 do Bå §µo Nha s¶n xuÊt. C¸c m¸y ph¸t ®iÖn vµ MBA lùc cña nhµ m¸y ®­îc lµm m¸t b»ng n­íc theo nguyªn t¾c trao ®æi nhiÖt bÒ mÆt. Trong d©y truyÒn s¶n xuÊt ®iÖn cña nhµ m¸y cßn cã hÖ th«ng xö lý n­íc ®Ó cung cÊp n­íc mÒm cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt h¬i qu¸ nhiÖt cña c¸c lß h¬i vµ hÖ thèng n­íc tuÇn hoµn ®Ó lµm m¸t vµ t¹o ch©n kh«ng cho c¸c b×nh ng­ng cña c¸c tua bin h¬i. Mét vÊn ®Ò ph¶i ®Ò cËp ®Õn lµ c¸c m¸y kÝch tõ cña c¸c m¸y ph¸t ®iÖn theo thiÕt kÕ nguyªn b¶n cña Trung Quèc lµ kÝch thÝch quay g¾n ®ång trôc víi tuècbin vµ m¸y ph¸t tõ 1995 c¶ 4 m¸y ®· ®­îc thay thÕ b»ng kÝch thÝch tÜnh kiÓu ZSI 180/6300 do Trung Quèc s¶n xuÊt. Ngoµi ra cßn cã mét m¸y kÝch thÝch quay dù phßng cho c¶ 4 m¸y. M¸y kÝch thÝch dù phßng nµy lµm viÖc trªn c¬ së ®éng c¬ s¬ cÊp 6 KV quay kÐo m¸y ph¸t ®iÖn mét chiÒu sinh ra dßng vµ ¸p mét chiÒu lµ nguån kÝch tõ dù phßng cho c¶ 4 m¸y ph¸t ®iÖn mét chiÒu. Ngoµi ra hÖ thèng mét chiÒu dïng cho viÖc ®«ng c¾t c¸c m¸y ph¸t vµ hÖ thèng tÝn hiÖu, chiÕu s¸ng gåm cã mét tæ ¾c quy 130 b×nh vµ mét m¸y trùc n¹p, mét m¸y phô n¹p. 2. M« h×nh s¶n xuÊt nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn Ninh B×nh Cã thÓ tãm t¾t qu¸ tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt ®iÖn t¹i nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn Ninh B×nh b»ng s¬ ®å d­íi ®©y. Than c¸m B¨ng t¶i NghiÒn than HÖ thèng sö lý n­íc n­íc s«ng Lß h¬i (§èt than lµm n­íc sinh h¬i) Bao h¬i n­íc s«ng M¸y ph¸t ®iÖn HÖ thèng sÊy h¬i kh« Tuabine (quay sinh c«ng) B×nh ng­ng h¬i HT n­íc tuÇn hoµn HT kÝch thÝch HT lµm m¸t m¸y ph¸t HT ®iÖn tù dïng MBA (t¨ng ¸p) L­íi ®iÖn 35Kv + 110Kv ch­¬ng II s¬ ®å nèi d©y chÝnh I- C¸c ký hiÖu ®¸nh sè cho phÇn tö trong s¬ ®å: 1. C¸ch ®¸nh sè trªn m¸y c¾t: cã 3 ch÷ sè. - Sè thø nhÊt (1,3,6,..) chØ cÊp ®iÖn ¸p t­¬ng øng (110,35,6…KV) - Sè thø hai chØ vÞ trÝ m¸y c¾t: - §­êng d©y: 7 - MBA: 3 - Ph©n ®o¹n m¸y ph¸t : 0 - Sè thø ba chØ thø tù m¸y c¾t (riªng dù phßng vµ ph©n ®o¹n lµ sè 0) chó ý: §èi víi m¸y c¾t hîp bé cña MBA tù dïng th× sè thø hai vµ sè thø ba chØ sè thø tù MBA. 2. C¸ch ®¸nh sè cho MBA. - §¸nh sè theo thø tù MBA vµ ph©n ®o¹n tù dïng 380 V. - Víi Aptomat dù phßng (øng T40) th× sè 0 ë gi÷a chØ ‘dù phßng’ - Sè thø ba chØ theo ph©n ®o¹n t­¬ng øng (401- 406). 3. C¸ch ®¸nh sè cho dao c¸ch ly: Ghi sè thø tù cña m¸y c¾t (vµ aptomat) kÌm theo sè chØ vÞ trÝ. - Thanh gãp lµm viÖc: 1 - Thanh gãp vßng: 9 - PhÝa MBA: 3 - PhÝa ®­êng d©y: 7 - Nèi ®Êt phÝa thanh gãp lµm viÖc: 4 - Dao kh¸c (dËp löa trung tÝnh): 0 II. Ph­¬ng thøc vËn hµnh 1. HÖ thèng thanh gãp 110KV. * Ph­¬ng thøc I: VËn hµnh mét hÖ thèng thanh gãp 110KV, ph©n ®o¹n b»ng MC 100 (DCL 100-1; 100-2 c¾t, ®ãng dao 100-9; 100-4). * Ph­¬ng thøc II: VËn hµnh hÖ thèng thanh gãp 110KV, ph©n ®o¹n b»ng DCL 100-1 vµ100-2. 2. HÖ thèng thanh gãp 6KV. * Ph­¬ng thøc I : Ki ® 6KV (kh¸ng nµo ®o¹n Êy). * Ph­¬ng thøc II: T60 ® 6KV cßn l¹i Ki ® 6KV. * Ph­¬ng thøc III: Kj ® 6KV ® Z. 3. HÖ thèng thanh gãp 35KV. * Ph­¬ng thøc I: VËn hµnh b»ng mét thanh gãp ph©n ®o¹n b»ng MC 300. * Ph­¬ng thøc II: VËn hµnh riªng lÎ hai ph©n ®äan, MC 399 c¾t. 4. HÖ thèng thanh gãp 0,4 KV. ch­¬ng III phô t¶i trong nhµ m¸y I. Phô t¶i 6KV. §o¹n I (K1- 621® 610) §o¹n II (K2- 622® 620) §o¹n III (K3- 623® 630) §o¹n IV (K4- 624® 640) NghiÒn 1A, 1B giã 1A, 1B n­íc cÊp 1,2 tuÇn hoµn 1: T41, T45, T46 (641, 645, 646). NghiÒn 2A, 2B giã 2A, 2B n­íc cÊp 0 tuÇn hoµn 2: T42, T40 (642, 640). NghiÒn 3A, 3B giã 3A, 3B n­íc cÊp 3 tuÇn hoµn 3: T43, KTD Bi 643. NghiÒn 4A, 4B giã 4A, 4B n­íc cÊp 4 tuÇn hoµn 4: T44 644. II. Phô t¶i 0,4 KV Chñ yÕu trong mét ®o¹n. * Mçi m¸y – hai b¬m ng­ng, hai b¬m phun, mét b¬m dÇu. - Chuyªn dïng m¸y: hót khãi bÓ dÇu, quay trôc Tuabine, b¬m ®äng GNH, phô t¶i kh¸c. - Chuyªn dïng nhiÖt c«ng: van H5, ®Èy b¬m n­íc cÊp, van tuÇn hoµn (6,7,8,9,10,11), van x¶ qu¸ nhiÖt, van x¶ sù cè. * Mçi lß: hai qu¹t khãi, hai qu¹t ®Èy than, mét tñ cÊp than bét, b¬m dÇu lµm m¸t MBA chÝnh. - Chuyªn dïng lß: b¬m dÇu m¸y nghiÒn, m¸y cÊp than nguyªn, ph©n ly than th«. 1. Sù cè vµ sö lý sù cè hÖ thèng 110KV. B¶o vÖ r¬ le hÖ thèng ®iÖn 110KV: a. B¶o vÖ ®­êng d©y 110KV: C¸c ®­êng d©y 110KV (171, 172, 173, 174 vµ 100) ®Òu dïng hai lo¹i b¶o vÖ: *B¶o vÖ kho¶ng c¸ch kiÓu 7SA5225 chèng ng¾n m¹ch gi÷a c¸c pha, bè trÝ theo 3 cÊp (1, 2, 3) h­íng thuËn tõ thanh c¸i ra ®­êng d©y, trong thùc tÕ cã thÓ ®Æt ®­îc 5 cÊp hoÆc h¬n n÷a. *B¶o vÖ qu¸ dßng ®iÖn kiÓu 7SJ6225 ®­îc bè trÝ nh­ sau: - b¶o vÖ qu¸ dßng cã h­íng chèng ng¾n m¹ch pha-pha: ®Æt 2 cÊp (1, 2). - b¶o vÖ qu¸ dßng cã h­íng chèng ng¾n m¹ch pha-®Êt: ®Æt 2 cÊp (1, 2). - b¶o vÖ dßng kh«ng h­íng chèng ng¾n m¹ch pha-®Êt: ®Æt 1 cÊp. Ngoµi ra mçi ®­êng d©y cßn bè trÝ c¸c chøc n¨ng kh¸c kÌm theo nh­ sau: * Tù ®éng ®ãng l¹i (Auto Reclose viÕt t¾t lµ AR) cã kiÓm tra ®éng bé (sau 0,7 gi©y). Khi kho¸ AR t¹i tñ b¶o vÖ ®Æt ë vÞ trÝ ON lµ cã ®­a tù ®éng ®ãng l¹i vµo lµm viÖc, nÕu ®Ó ë vÞ trÝ OFF lµ kh«ng ®­a vµo lµm viÖc. *T¨ng tèc ®é b¶o vÖ khi ®ãng vµo ®iÓm sù cè. *Chèng h­ háng m¸y c¾t: khi b¶o vÖ t¸c ®éng, nÕu m¸y c¾t bÞ h­ háng kh«ng c¾t ra ®­îc th× sau ®ã sÏ ph¸t lÖnh ®i c¾t tÊt c¶ c¸c m¸y c¾t kh¸c nèi víi ph©n ®o¹n thanh c¸i cã m¸y c¾t h­ háng. *Kho¸ m¹ch ®ãng (F86): khi cã b¶o vÖ h­ háng m¸y c¾t hoÆc b¶o vÖ so lÖch thanh gãp t¸c ®éng th× r¬ le kho¸ m¹ch ®ãng, kh«ng cho ®ãng l¹i m¸y c¾t. Muèn ®ãng l¹i ta ph¶i Ên nót gi¶i trõ AN t¹i tñ b¶o vÖ. b - B¶o vÖ dïng cho m¸y c¾t 100. M¸y c¾t 100 cã thÓ lµm nhiÖm vô ph©n ®o¹n, thay thÕ cho m¸y c¾t ®­êng d©y 171, 172, 173, 174 hoÆc m¸y c¾t nguån 131, 134. C¸c r¬ le b¶o vÖ cña MC 100 cã nh÷ng chøc n¨ng gièng nh­ b¶o vÖ c¸c ®­êng d©y 110KV. B×nh th­êng th× m¸y c¾t 100 lµm nhiÖm vô ph©n ®o¹n, khi m¸y c¾t 100 thay thÕ cho m¸y c¾t ®­êng d©y nµo th× chuyÓn kho¸ cña m¸y c¾t 100 sang vÞ trÝ t­¬ng øng víi ®­êng d©y ®ã (kho¸ S1 vµ S2). * chó ý: m¸y c¾t 100 thay cho m¸y c¾t nguån 131 hoÆc 134 th× kh«ng sö dông bé b¶o vÖ nµy mµ ph¶i phèi hîp víi b¶o vÖ cña tæ m¸y 1 hoÆc 4 ®Ó c¾t m¸y c¾t 100. c. B¶o vÖ thanh gãp 110KV B¶o vÖ thanh gãp 110KV cña nhµ m¸y lµ b¶o vÖ so lÖch hoµn toµn thanh gãp kiÓu 7SS6010, b¶o vÖ cho 2 ph©n ®o¹n thanh gãp 100KV vµ kÌm theo bé ph©n kiÓm tra vïng. B¶o vÖ cã thÓ ®¸p øng mäi ph­¬ng thøc vËn hµnh cña hÖ thèng thanh gãp 110KV. Khi thanh gãp 110KV vËn hµnh ph©n ®o¹n qua m¸y c¾t 110 b¶o vÖ so lÖch ph©n ®o¹n I t¸c ®éng sÏ c¾t c¸c m¸y c¾t n«i ®iÖn tíi ph©n ®o¹n I-110KV gåm m¸y c¾t 100-171-173-131-132, b¶o vÖ so lÖch ph©n ®o¹n II-110KV gåm c¸c m¸y c¾t 100-172-174-133-134. Khi thanh gãp 110KV vËn hµnh theo ph­¬ng thøc dao 100-1, 100-2 ®ãng th× b¶o vÖ so lÖch thanh gãp lµm viÖc sÏ c¾t tÊt c¶ c¸c m¸y c¾t nèi vµo thanh gãp 110KV (131 ®Õn 134 vµ 171 ®Õn 174). d. B¶o vÖ dù bÞ cña ®­êng d©y vµ thanh gãp 110KV. Nguån ®iÖn cña c¸c tæ m¸y ph¸t m¸y-m¸y biÕn ¸p cña nhµ m¸y ®­a tíi thanh gãp 110KV ®Òu cã ®Æt b¶o vÖ lµm nhiÖm vô dù bÞ cho b¶o vÖ ®­êng d©y vµ b¶o vÖ so lÖch thanh gãp 110KV, ®ã lµ b¶o vÖ qu¸ dßng ®iÖn cã kho¸ ®iÖn ¸p phøc hîp phÝa 110KV cña c¸c m¸y biÕn ¸p. Khi b¶o vÖ nµo t¸c ®éng sÏ c¾t m¸y c¾t c¸c nguån t­¬ng øng 110KV mµ nã cÇn b¶o vÖ (131, 132, 133, 134). B¶o vÖ qu¸ dßng thø tù kh«ng phÝa 110KV ®Æt ë trung tÝnh cuén 110KV cña m¸y biÕn ¸p khi b¶o vÖ nµo t¸c ®éng sÏ c¾t m¸y c¾t nguån 110KV t­¬ng øng cña m¸y biÕn ¸p ®ã. B¶o vÖ qu¸ dßng ®iÖn thø tù kh«ng kÕt hîp víi b¶o vÖ ®iÖn ¸p thø tù kh«ng 110KV, khi t¸c ®éng sÏ ®i c¾t m¸y c¾t nguån ®iÖn 110KV t­¬ng øng cña m¸y biÕn trung tÝnh c¸ch ®iÖn tr­íc sau ®ã c¾t m¸y c¾t nguån ®iÖn 110KV cña m¸y biÕn ¸p trung tÝnh nèi ®Êt trùc tiÕp sau. 2. Sù cè vµ sö lý sù cè hÖ thèng 35KV. B¶o vÖ r¬ le hÖ thèng ®iÖn 35KV. a. B¶o vÖ c¸c ®­êng d©y 371, 372, 373, 374, 375, 376. - B¶o vÖ ®Æt cho c¸c ®­êng d©y nµy lµ b¶o vÖ kü thuËt sè kiÓu 7SJ6225 (do h·ng Siemens-§øc s¶n xuÊt), b¶o vÖ chèng ng¾n m¹ch gi÷a c¸c pha gåm 2 cÊp: + B¶o vÖ qu¸ dßng c¾t nhanh (c¾t 0 gi©y). + B¶o vÖ qu¸ dßng cã thêi gian (376 c¾t sau 2s, c¸c ®­êng cßn l¹i sau 1,5s). (trong r¬ le cßn cã chøc n¨ng b¶o vÖ qu¸ dßng cã h­íng vµ b¶o vÖ chèng ch¹m ®Êt cã h­íng ®é nh¹y cao, tù ®ãng l¹i nh­ng ch­a ®­a vµo lµm viÖc). b. B¶o vÖ m¸y c¾t ph©n ®o¹n thanh gãp 35KV (m¸y c¾t 300). - B¶o vÖ ®Æt cho m¸y c¾t 300 lµ b¶o vÖ kü thuËt sè kiÓu 7SJ6225 (do h·ng Siemens-§øc s¶n xuÊt), b¶o vÖ chèng ng¾n m¹ch gi÷a c¸c pha bao gåm c¸c chøc n¨ng sau: + B¶o vÖ qu¸ dßng cã h­íng 2 cÊp: cÊp 1 c¾t sau thêi gian 1 gi©y, cÊp 2 c¾t sau thêi gian 3 gi©y, c¶ 2 cÊp ®Òu c¾t m¸y c¾t 331 hoÆc 334, khi b¶o vÖ t¸c ®éng « ®Ìn biÓu ch÷ “B¶o vÖ cã h­íng phÝa 35KV” t¹i phßng ®iÒu khiÓn trung t©m b¸o s¸ng kÌm theo c¸c tÝn hiÖu t¹i tñ m¸y c¾t 331 hoÆc 334. + B¶o vÖ qu¸ dßng kh«ng h­íng 2 cÊp: CÊp 1 c¾t sau thêi gian 1,5 gi©y, cÊp 2 c¾t sau thêi gian 3,5 gi©y, c¶ hai cÊp ®Òu c¾t m¸y c¾t 131, 331, 601, 611, MK1 hoÆc 134, 334, 604, 614, MK4. Khi b¶o vÖ t¸c ®éng r¬ le tÝn hiÖu con bµi 7XJ r¬i t¹i b¶ng b¶o vÖ tæ m¸y 1 hoÆc 4, kÌm theo c¸c tÝn hiÖu t¹i tñ m¸y c¾t 331 hoÆc 334. 3. Sù cè vµ sö lý sù cè hÖ thèng 6KV. B¶o vÖ r¬ le hÖ thèng ®iÖn tù dïng 6KV. a. B¶o vÖ kh¸ng ®iÖn vµ thanh gãp: - B¶o vÖ kh¸ng ®iÖn gåm cã c¸c b¶o vÖ sau. + B¶o vÖ so lÖch kh¸ng ®iÖn khi t¸c ®éng c¾t m¸y c¾t 2 phÝa cña kh¸ng kh«ng thêi gian, dïng ®Ó b¶o vÖ chèng ng¾n m¹ch c¸c pha cña cuén kh¸ng. + B¶o vÖ qu¸ dßng cã thêi gian chèng qu¸ dßng cho kh¸ng ®iÖn, ®ång thêi b¶o vÖ trùc tiÕp cho thanh gãp 6KV ®­îc kh¸ng cung cÊp, khi t¸c ®éng c¾t cã thêi gian m¸y c¾t 2 phÝa cña kh¸ng ®iÖn. b. B¶o vÖ hÖ thèng phô t¶i 6KV tù dïng. - B¶o vÖ c¸c ®éng c¬ 6KV lµ b¶o vÖ qu¸ dßng c¾t nhanh, mét sè ®éng c¬ trang bÞ b¶o vÖ kÐm ¸p ®Ó ­u tiªn tù khëi ®éng cho ®éng c¬ quan träng trong tù dïng khi cã kÐm ¸p nh­: tuÇn hoµn, qu¹t giã, nghiÒn than. - B¶o vÖ c¸c m¸y biÕn ¸p c«ng t¸c x­ëng dïng 6/0,4KV gåm b¶o vÖ qu¸ dßng c¾t nhanh, qu¸ dßng c¾t cã thêi gian, b¶o vÖ h¬i cña m¸y biÕn ¸p. - B¶o vÖ MBA nguån dù phßng tù dïng T60 gåm cã: + B¶o vÖ so lÖch MBA, khi t¸c ®éng c¾t kh«ng thêi gian c¸c m¸y c¾t 2 phÝa cao, h¹ cña T60. + B¶o vÖ qu¸ dßng ®iÖn c¾t cã thêi gian khi t¸c ®éng c¾t c¶ 2 phÝa cña MBA-T60. + B¶o vÖ qu¸ dßng nh¸nh rÏ ®Æt cho tõng nh¸nh, khi T60 cung cÊp cho mét ®o¹n 6KV nµo ®ã bÞ sù cè ë thanh gãp 6KV. B¶o vÖ qu¸ dßng nh¸nh rÏ t¸c ®éng c¾t riªng m¸y c¾t nh¸nh cung cÊp ®Õn n¬i sù cè. c. Bé tù ®éng ®ãng nguån dù phßng 6KV. - Nguån ®iÖn dù phßng cho c¸c ®o¹n 6KV lÊy qua m¸y biÕn ¸p T60 tõ thanh c¸i 35KV ®o¹n II cung cÊp ®Õn c¸c thanh gãp 6KV qua c¸c m¸y c¾t nh¸nh rÏ: + 610 dù phßng dïng cung cÊp cho thanh gãp 6KV-I. + 620 dù phßng dïng cung cÊp cho thanh gãp 6KV-II. + 630 dù phßng dïng cung cÊp cho thanh gãp 6KV-III. + 640 dù phßng dïng cung cÊp cho thanh gãp 6KV-IV. - Thùc hiÖn c¸c yªu cÇu dù phßng tù ®éng qua kho¸ liªn ®éng BK. B×nh th­êng c¸c m¸y c¾t 330, 610, 620, 630, 640 ë vÞ trÝ dù phßng, v× mét lý do nµo ®ã lµm kh¸ng ®iÖn cung cÊp cho ®o¹n 6KV bÞ sù cè hoÆc c¾t nhÇm, hoÆc nh¶y do b¶o vÖ m¸y c¾t, m¸y biÕn ¸p …bé tù ®éng ®ãng nguån dù phßng sÏ t¸c ®éng ®ãng m¸y c¾t 330 vµ m¸y c¾t nh¸nh rÏ cung cÊp ®iÖn cho ®o¹n 6KV ®ã. ch­¬ng IV th«ng sè thiÕt bÞ chÝnh I. M¸y ph¸t . P®m = 25 Mw U®m = 6,3 KV I®m = 2860 A F®m = 50Hz Cos j = 0,8 h = 97,4% S®m = 31,25 Mva U®m roto = 180 V I®m roto = 355 A 2p = 2 N®m = 3000V/p U kh«ng t¶i = 62,6 V I kh«ng t¶i = 145 A §Êu d©y kiÓu YY II. M¸y kÝch thÝch. P®m = 105 Kw I®m = 456 A U®m = 130V N®m = 3000V/p Ucõ¬ng hµnh max = 380V I cõ¬ng hµnh max = 748A Ph­¬ng ph¸p kÝch thÝch lµ song song. III. Bé lµm m¸t kh«ng khÝ m¸y ph¸t. C«ng suÊt nhiÖt 760 Kw. Sè nhãm 6. Pmax n­íc lµm m¸t = 3. NhiÖt ®é max n­íc lµm m¸t < 380c. Ph­¬ng ph¸p lµm m¸t tuÇn hoµn kÝn. NhiÖt ®é giã vµo lµm m¸t < 450c. IV. Bé tù ®éng ®iÒu chØnh ®iªn ¸p KFD – 3. M¸y ®iÒu chØnh Sè pha U vµ I m¹ch vµo U vµ I t¶i ra U cho phÐp c­êng hµnh Phô t¶i ra KFD - 3 1 105 A 70V 9A 250V 630W 3 182 140V 4,3A 500V 630W V. M¸y biÕn ¸p 3 d©y quÊn (T1 vµ T4- SSPSI – 31500/110) S = 31,5 Mva Yo/Y/D-12-11 (121/38,5/6,3KV). Ic = 150,5 A. IT = 472,9A. IH = 2886A. NhiÖt ®é dÇu max = 850 c. NhiÖt ®é n­íc lµm m¸t = 250c. Khèi l­îng dÇu = 19 tÊn. §iÒu chØnh ®iÖn ¸p b¨ng c¸ch thay ®æi ®Çu ph©n ¸p. VI. M¸y biÐn ¸p hai d©y quÊn. (T2 vµ T3 SSPSI- 31500/110) S = 31,5 Mva. Yo/D-11 (121/6,3KV). Ic = 150,5 A. IH = 2886A. UN = 10,5%. NhiÖt ®é dÇu max = 850 c. NhÖt ®é n­íc lµm m¸t = 250 c. Khèi l­îng dÇu 12 tÊn. §iÒu chØnh ®iÖn ¸p ë c¸c nÊc ± 2,5% vµ ± 5%. VII. M¸y biÕn ¸p tù dïng. (T40 ¸ T44; T45,T46, T60). Sè TT §¹i l­îng §¬n vÞ T60 T40¸T44 T45 T46 1 2 3 4 5 6 7 8 C«ng suÊt Tæ ®Êu d©y U cao ¸p U h¹ ¸p I cao ¸p UN % T0 cuén d©y T0 DÇu Kw V V A % 0C 0C 5600 Y/D- 11 38500 6300 84 7,65 60 55 1000 Y/Yo-12 6300 400 90,6 9,6 55 560 Y/Yo-12 6300 400 51,3 7,36 55 320 Y/Yo-12 6300 400 29,36 4,5 55 NÊc ®iÒu chØnh Ucao (40,4- 38,5- 36,6) VIII. Bé lµm m¸t m¸y biÕn ¸p chÝnh. Sè TT §¹i l­îng §¬n vÞ Gi¸ trÞ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Sè b×nh lµm m¸t cho mét MBA. C«ng suÊt lµm m¸t ®Þnh møc. DiÖn tÝch lµm m¸t mét b×nh. L­u l­îng dÇu qua mét b×nh . L­u l­îng n­íc qua mét b×nh. ¸p lùc n­íc lµm m¸t. ¸p lùc dÇu. NhiÖt ®é n­íc lµm m¸t. NhiÖt ®é dÇu vµo b¬m. NhiÑt ®é dÇu ra khái lµm m¸t. C«ng suÊt mét b¬m dÇu. Sè bé läc n­íc mét b×nh. Sè b¬m dÇu/ MBA. C¸i Kw m2 m3 /phót m3 /phót Kg/ cm2 Kg/ cm2 0C 0C 0C Kw C¸i C¸i 3 160 17,1 24 15 0,5 0,8¸1 25 < 80 < 70 1,7 2 3 IX. BiÕn dßng ®iÖn – BiÕn ®iÖn ¸p (cña MBA T1- T4). Sè TT VÞ trÝ l¾p ®Æt TØ sè biÕn Lo¹i 1 2 3 PhÝa h¹ ¸p PhÝa trung ¸p PhÝa cao ¸p 4000/5A 6000/100V (600 - 1500)/5A (200 – 600)/5A BiÕn I BiÕn U BiÕn I X. BiÕn dßng c¸c MBA tù dïng. Sè TT VÞ trÝ l¾p ®Æt TØ sè biÕn 1 2 PhÝa cao ¸p PhÝa cao ¸p PhÝa h¹ ¸p 150/5(®Æt phÝa 6KV) 200/5(®Æt phÝa 35KV) 600/5(nèi vµo c¸c thanh c¸i 6KV) XI. cuén dËp löa. L1 L4 NÊc Dßng ®iÖn Thêi gian sö dông NÊc Dßng ®iÖn Thêi gian sö dông I II III IV V 12,5 14,9 17,7 21 25 liªn tôc liªn tôc liªn tôc liªn tôc 8 giê I-I II-I III-II III-III IV-III IV-IV V-IV V-V 12,5 13,0 16,1 17,6 19,2 21 22,9 25 liªn tôc liªn tôc 10 giê 8 giê 6 giê 4 giê 3 giê 2 giê ch­¬ng V r¬le b¶o vÖ trong nhµ m¸y I. R¬ le b¶o vÖ m¸y ph¸t ®iÖn. 1. B¶o vÖ so lÖch däc. a. M¸y ph¸t ®iÖn sè1 vµ sè 4. B¶o vÖ so lÖch däc ®Ó chèng ng¾n m¹ch gi÷a c¸c pha trong m¸y ph¸t vµ ®Çu d©y ra. - Lµm viÖc kh«ng thêi gian c¾t 601 MK1; 604 MK4. B¶o vÖ tuabine1 vµ 4. b. M¸y ph¸t ®iÖn sè 2 vµ sè3. - §Æt chung ®èi víi m¸y ph¸t – MBA T1, T3. Chèng ng¾n m¹ch ngoµi gi÷a c¸c pha trong m¸y ph¸t vµ MBA. - Khi t¸c ®éng ®i c¾t 132 - MK2 – 612 – 622. 133 – MK3 – 613 – 633. - Còng nh­ b¶o vÖ tuabine 2 vµ 3. 2. B¶o vÖ so lÖch ngang. - Chèng ng¾n m¹ch gi÷ c¸c vßng d©y trong cïng mét pha, cuén d©y stato m¸y ph¸t. - Lµm viÖc cã thêi gian khi stato m¸y ph¸t ch¹m ®Êt mét ®iÓm. - Lµm viÖc kh«ng thêi gian khi stato m¸y ph¸t ch¹m ®Êt hai ®iÓm. F1 vµ F4 t¸c ®éng ®i c¾t 601 – MK1 – tuabine1 604 – MK2 – tuabine2 F2 vµ F3 t¸c ®éng ®i c¾t 132 – MK2 – 612 – 622 – TB2 133 – MK3 – 613 – 623 – TB3 3. B¶o vÖ qu¸ dßng khãa k×m b»ng U hçn hîp. ( khãa k×m b»ng U thø tù nghÞch kÌm r¬le U thÊp). - Chèng ng¾n m¹ch gi÷a c¸c pha ngoµi khu vùc b¶o vÖ so lÖch däc ®ång thêi lµm nhiÖm vô b¶o vÖ dù phßng cho so lÖch däc. - Lµm viÖc cã thêi gian F2 vµ F3 t¸c ®éng ®i c¾t 131 – 331 – 601 – MK1 – 611 – 621 – TB1 134 – 334 – 604 – MK4 – 614 – 624 – TB4 F2 vµ F3 t¸c ®éng ®i c¾t 132 – MK2 – 612 – 622 – TB2 133 – MK3 – 613 – 623 – TB3. 4. B¶o vÖ r«to ch¹m ®Êt hai ®iÓm. - Toµn bé nhµ m¸y dïng chung mét bé b¶o vÖ. - Khi r«to bÞ ch¹m ®Êt mét ®iÓm ®­a bé b¶o vÖ vµo lµm viÖc. - NÕu su¸t hiÖn mét tiÕp ®iÓm ch¹m ®Êt thø hai b¶o vÖ t¸c ®éng göi tÝn hiÖu ®i c¾t m¸y c¾t vµ ph¸t tÝn hiÖu tïy thuéc b¶n nèi r¬le ë vÞ trÝ nµo. 5. B¶o vÖ qu¸ t¶i. - Khi m¸y ph¸t ®iÖn bÞ qu¸ t¶i ®Õn giíi h¹n ®· quy ®Þnh th× b¶o vÖ sÏ t¸c ®éng ph¸t tÝn hiÖu cã thêi gian. 6. B¶o vÖ stato ch¹m ®Êt. Lµm viÖc cã thêi gian ®i ph¸t tÝn hiÖu 7. B¶o vÖ ®øt d©y m¹ch so lÖch. T¸c dông ®Ò phßng r¬le so lÖch t¸c ®éng sai khi m¹ch nhÞ thø cña r¬le so lÖch bÞ ®øt d©y. Khi r¬le t¸c ®éng sÏ ph¸t tÝn hiÖu. 8. TÝn hiÖu ®øt cÇu ch× TU- M¸y ph¸t ®iÖn khi ®ã sÏ t¸c ®éng tÝn hiÖu b¸o cho nh©n viªn vËn hµnh nh»m h¹n chÕ viÖc duy ch× l©u dµi sù lµm viÖc sai 9. B¶o vÖ MK t¸c ®éng diÖt tõ - Nh»m gi¶m thiÓu sù h­ háng khi sù cè trong néi bé m¸y ph¸t - Khi sù cè b¶o vÖ t¸c ®éng c¾t kÝch tõ, ®ång thêi ®ãng ®iÖn trë diÖt tõ vµo cuén d©y roto cña m¸y ph¸t ®iÖn vµ cuén d©y kÝch tõ trong m¸y kÝch thÝch. II. R¬le b¶o vÖ MBA chÝnh 1. B¶o vÖ so lÖch däc MBA. Chèng ng¾n m¹ch gi÷a c¸c pha trong MBA vµ c¸c ®Çu d©y vµo vµ ra cña MBA - khi b¶o vÖ t¸c ®éng th× sÏ t¸ch MBA ra khái vËn hµnh MBA ba cuén d©y (T1,T4) b¶o vÖ so lÖch dïng riªng cho tõng MBA MBA hai cuén d©y (T2,T3) dïng chung cho bé mÊy ph¸t ®iÖn – MBA 2. B¶o vÖ h¬i. - Chèng ng¾n m¹ch x¶y ra trong néi bé MBA. Khi cã sù cè th× sÏ t¸ch MBA ra khái vËn hµnh. 3. B¶o vÖ qu¸ dßng, qu¸ ®iÖn ¸p hçn hîp. - Chèng ng¾n m¹ch gi÷a c¸c pha ë ngoµi ph¹m vi b¶o vÖ so lÖch däc. - MBA T1,T4 b¶o vÖ ®Æt ë phÝa 110KV,35KV t¸c ®éng sÏ ®i c¾t phÝa 110, 35 KV cña MBA. - Riªng phÝa 35KV cã ®Æt thªm bé phËn ph­¬ng h­íng vµ ®Ó hai cÊp thêi gian t¸c ®éng. cÊp 1: c¾t phÝa 35KV cña MBA. cÊp 2: t¸ch MBA ra khái vËn hµnh. - MBAT2,T3:b¶o vÖ ®Æt ë phÝa 6KV dïng chung cho bé m¸y ph¸t ®iÖn vµ MBA t¸c ®éng c¾t hai phÝa MBA. 4. B¶o vÖ qu¸ I, qu¸ U, thø tô 0 phÝa 110KV. - Chèng ng¾n m¹ch 1 pha 110KV cña MBA.T¸c ®éng ®i c¾t may c¾t phÝa 110KV cña MBA. 5. B¶o vÖ qu¸ t¶i phÝa 110KV vµ 35KV cña MBA. - Ph¸t tÝn hiÖu khi cã qu¸ t¶i. - §èi víi MBA hai d©y quÊn ®Æt ë phÝa 6KV dïng chung cho m¸y ph¸t ®iÖn vµ MBA. 6. B¶o vÖ chèng mÊt nguån xoay chiÒu lµm m¸t MBA. - C¾t MBA ra khái vËn hµnh khi bé lµm m¸t bÞ háng, mÊt nguån xoay chiÒu II. B¶o vÖ MBA tù dïng. 1. MBA T60 (35/6KV). a. B¶o vÖ so lÖch däc. - Chèng ng¾n m¹ch gi÷a c¸c pha cña MBA - T¸c ®éng c¨t hai phÝa MBA b. B¶o vÖ h¬i. - Chèng ng¾n m¹ch x¶y ra trong néi bé cña MBA. - T¸c ®éng c¾t hai phÝa MBA(c¾t kh«ng cã thêi gian). c. B¶o vÖ qu¸ dßng ®iÖn. - Chèng ng¾n m¹ch x¶y ra ngoµi ph¹m vi cña b¶o vÖ so lÖch. - T¸c ®éng c¾t cã thêi gian c¶ hai phÝa MBA. d. B¶o vÖ qu¸ dßng ®iÖn m¹ch nh¸nh. - Chèng ng¾n m¹ch x¶y ra trªn thanh c¸i cña MBA T60. - T¸c ®éng c¾t m¹ch nh¸nh cña MBA(610¸640) 2. MBA T41¸T46 vµ T40 a. B¶o vÖ c¾t nhanh. - Chèng ng¾n m¹ch gi÷a c¸c pha tõ s¬ cÊp MBA ®Õn thø cÊp. - T¸c ®éng c¾t m¸y c¾t vµ ¸ptomat c¸c phÝa kh«ng thêi gian. b. B¶o vÖ h¬i. - chèng ng¾n m¹ch trong néi bé MBA. - t¸c ®éng c¾t m¸y c¾t vµ ¸ptomat c¸c phÝa cña MBA. c. B¶o vÖ qu¸ dßng ®iÖn. - Chèng ng¾n m¹ch gi÷a c¸c pha t¸c ®éng c¾t m¸y c¾t vµ ¸ptomat cã thêi gian. d. B¶o vÖ chèng ch¹m ®Êt mét pha phÝa 0,4KV. - Chèng ng¾n m¹ch mét pha phÝa thø cÊp MBA t¸c ®éng t¸ch MBA ra khái vËn hµnh. e. B¶o vÖ qu¸ dßng nh¸nh rÏ (riªng cho T40). - Chèng ng¾n m¹ch trªn thanh c¸i 0,4 KV vµ phô t¶i mµ MBA cung cÊp. - T¸c ®éng c¾t ¸ptomat nh¸nh rÏ thuéc (401 – 405). f. B¶o vÖ ®iÖn ¸p thÊp. - Chèng U thÊp nhá h¬n 80% U ®Þnh møc. - T¸c ®éng c¾t m¸y c¾t vµ ¸ptom¸t c¸c phÝa MBA. IV. B¶o vÖ ®éng c¬ ®iÖn. 1. §éng c¬ cao thÕ. §Æc ®iÓm: do hÖ thèng 6KV cña nhµ m¸y lµ hÖ thèng ch¹m ®Êt dßng ®iÖn nhá nªn b¶o vÖ ®iÖn ¸p dïng kiÓu hai pha (hai r¬le) ®Ó b¶o vÖ sù cè ng¾n m¹ch gi÷a c¸c pha cña ®éng c¬ vµ c¸p. a. §èi víi ®éng c¬ hay qu¸ t¶i, khëi ®éng khã kh¨n b¶o vÖ qu¸ dßng ®iÖn ph¶i co thêi gian ®Æc tÝnh phô thuéc t¸c ®éng ®i c¾t m¸y c¾t. - B¶o vÖ ®iÖn ¸p thÊp t¸c ®éng ®i c¾t m¸y c¾t trùc tiÕp hay theo liªn ®éng. b. §éng c¬ kh«ng bÞ qu¸ t¶i: b¶o vÖ qu¸ dßng c¾t nhanh ®i c¾t m¸y c¾t. - B¶o vÖ ®iÖ ¸p thÊp t¸c ®éng ®i c¾t m¸y c¾t trùc tiÕp hay theo liªn ®éng. 2. §éng c¬ h¹ thÕ. a. §éng c¬ hay bÞ qu¸ t¶i khëi ®éng khã kh¨n. §Æc ®iÓm: hÖ thèng 0,4 KV lµ hÖ thèng cã trung tÝnh nèi ®Êt trùc tiÕp. - B¶o vÖ qu¸ dßng ®Æc tÝnh cã thêi gian phô thuéc. - B¶o vÖ ch¹m ®Êt mmét pha t¸c ®éng ®i c¾t ¸ptomat. - B¶o vÖ ®iÖn ¸p thÊp. b. §éng c¬ c«ng suÊt nhá. - B¶o vÖ chèng ng¾n m¹ch gi÷a c¸c pha b»ng cÇu ch×. - B¶o vÖ qu¸ t¶i b»ng r¬le nhiÖt. - B¶o vÖ ®iÖn ¸p thÊp 3 pha b»ng c«ng t¾c tõ. 3. §éng c¬ mét chiÒu. B¶o vÖ qu¸ dßng b»ng cÇu ch×. Ch­¬ng VI Sö lý sù cè hÖ thèng ®iÖn trong nhµ m¸y I. Sù cè tÇn sè hÖ thèng. TÇn sè hªn thèng ph¶i lu«n duy tr× ë møc 50Hz trong tr­êng hîp phô t¶i h÷u c«ng biÕn ®éng. TÇn sè cho phÐp chªnh lÖch lµ 49,5 – 50,5Hz träng ph¹m vi chªnh lÖch tÇn sè nhµ m¸y kh«ng cã nhiÖm vô ®iªu tÇn, ph¸t c«ng suÊt theo biÓu ®å phô t¶i do trung t©m ®iÒu ®é quy ®Þnh. Khi tÇn sè cao h¬n 50,5Hz nh­ng thÊp h¬n 51Hz hoÆc khi tÇn sè thÊp h¬n 49,5Hz nh­ng cao h¬n 49Hz nhµ m¸y ph¶i chñ ®éng t¨ng gi¶m c«ng suÊt theo kh¶ n¨ng thiÕt bÞ ®Ó kh«i phôc tÇn sè vÒ ph¹m vi cho phÐp sau ®ã b¸o c¸o c«ng suÊt ph¸t ra cña nhµ m¸y cho ®iÒu ®é trung t©m biÕt. Khi tÇn sè thÊp d­íi 49Hz nhµ m¸y ph¶i huy ®éng hÕt c«ng suÊt ®Ó duy tr× tÇn sè hoÆc gi¶m bít t¶i tõ kh«ng quan träng ®Õn Ýt quan träng ®Ó kh«i phôc tÇn sè vÒ 49,5 Hz sau ®ã b¸o c¸o t×nh h×nh sö lý vµ c«ng suÊt ph¸t ra cña nhµ m¸y. ViÖc ®ãng l¹i c¸c phô t¶i ®· sa th¶i ph¶i ®­îc phÐp cña lÖnh ®iÒu ®é trung ­¬ng hoÆc tÇn sè hÖ thèng cao h¬n 50Hz. NÕu sau khi ®· sa th¶i hÕt phô t¶i theo quy ®Þnh mµ vÉn kh«ng kh«i phôc ®­îc tÇn sè. ViÖc t¸ch nhµ m¸y vËn hµnh ®éc lËp víi hÖ thèng chØ ®­îc phÐp khi cã lÖnh ®iÒu ®é trung ­¬ng hoÆc phã gi¸m ®èc kü thuËt. II. Sù cè ®iÖn ¸p hÖ thèng. 1. Trong ®iÒu kiÖn vËn hµnh b×nh th­êng nhµ m¸y ph¶i duy tr× ®iÖn ¸p ë ®iÖn ¸p ®Þnh møc t¹i ®Çu cùc m¸y ph¸t lµ 6,3KV. * §iÖn ¸p t¹i thanh gãp 35KV lµ 38,5KV. * §iÖn ¸p t¹i thanh gãp 110KV lµ 121KV. Trong tr­êng hîp phô t¶i v« c«ng biÕn ®éng ph¶i duy tr× ®iÖn ¸p trong ph¹m vi cho phÐp. *§iÖn ¸p cho phÐp t¹i ®Çu cùc m¸y ph¸t tõ 5,98 – 6,61KV. *§iÖn ¸p cho phÐp t¹i thanh gãp 35KV tõ 36,6 – 40,4 KV. *§iÖn ¸p cho phÐp t¹i thanh gãp 110KV tõ 115 – 127KV. Khi sù cè ®iÖn ¸p d­íi trÞ sè ®iÖn ¸p ®Þnh møc lµ 5% nhµ m¸y ph¶i chñ ®éng ®iÒu chØnh kÝch thÝch kh«i phôc ®iÖn ¸p vÒ møc quy ®Þnh. Khi sù cè ®iÖn ¸p thÊp d­íi trÞ sè cho phÐp mµ kh«ng kh¾c phôc ®­îc th× viÖc sa th¶i phô t¶i ®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng ®iÖn n¨ng th× ph¶i cã lÖnh cña ®iÒu ®é trung ­¬ng hoÆc phã gi¸m ®èc kü thuËt. Khi sù cè ®iÖn ¸p gi¶m thÊp qu¸ 10% nhµ m¸y ph¶i lËp tøc sa th¶i phô t¶i 35KV theo quy ®Þnh ®Ó kh«i phôc ®iÖn ¸p vÒ trÞ sè cho phÐp. III. Sù cè phi ®ång bé. HÖ thèng c«ng suÊt lín sau khi mÊt æn ®Þnh tÜnh hay æn ®Þnh ®éng gi÷a c¸c nhµ m¸y trong hÖ thèng, gi÷a c¸c hÖ thèng víi nhau sÏ suÊt hiÖn dao ®éng phi ®ång bé. 1. HiÖn t­îng *C¸c dßng ®iÖn, c«ng suÊt, ®iÖn ¸p m¸y ph¸t, m¸y biÕn ¸p dao ®éng m¹nh. *§ång hå ®iÖn ¸p dao ®éng theo chu kú biÓu ®å dao ®éng rÊt lín hoÆc rÊt nhá tïy nhµ m¸y ë gÇn hay ë xa trung t©m dao ®éng. §ång hå dßng ®iÖn, c«ng suÊt h÷u c«ng dao ®éng cã chu kú gÊp ®«i chu kú hoÆc cã chu kú ®ång pha víi nhau. §ång hå tÇn sè cña nhµ m¸y dao ®éng tr­íc lóc sù cè tïy thuéc vµo vÞ trÝ cña nhµ m¸y. 2. Sö lý sù cè Khi cã sù cè phi ®ång bé hÖ thèng tr­ëng ca nhµ m¸y ph¶i liªn hÖ ngay víi ®iÒu ®é vµ chê lÖnh sù cè. a, Khi suÊt hiÖn sù cè phi ®ång bé hÖ thèng kÌm theo tÇn sè t¨ng lín so víi tÇn sè tr­íc lóc sù cè ph¶i lËp tøc gi¶m ngay c«ng suÊt h÷u c«ng c¸c m¸y ph¸t tíi trÞ sè cho phÐp ®Ó kh«i phôc l¹i tÇn sè ban ®Çu cho ®Õn lóc ®ång bé ngõng dao ®éng. b, Khi suÊt hiÖn sù cè phi ®ång bé kÌm theo tÇn sè gi¶m nhiÒu so víi trÞ sè tr­íc lóc sù cè ph¶i lËp tøc t¨ng ngay c«ng suÊt h÷u c«ng c¸c m¸y ph¸t vµ t¨ng ®iÖn ¸p m¸y ph¸t tíi trÞ sè cho phÐp ®Õn lóc ®ång bé ngõng dao ®éng. NÕu ®· t¨ng c«ng suÊt h÷u c«ng tíi gi¸ trÞ lín nhÊt cho phÐp mµ vÉn kh«ng kh«i phôc ®­îc tÇn sè ban ®Çu cã thÓ c¾t nh÷ng phô t¶i kh«ng quan träng phÝa 35KV ®Ó kh«i phôc tÇn sè. c, Trong tr­êng hîp phi tÇn sè nhá tÇn sè tr­íc vµ sau khi sù cè th× sau vµi gi©y c¸c phÇn tö sÏ ®­îc b¸o ®ång bé giao ®éng tù tiªu trõ. Trong dao ®éng phi ®ång bé lín, tÇn sè tr­íc vµ sau sù cè chªnh lÖch lín nhµ m¸y sau khi ®· ¸p dông mäi biÖn ph¸p mµ vÉn kh«ng kh«i phôc l¹i ®­îc ®ång bé, viÖc t¸ch nhµ m¸y ra khái hÖ thèng ph¶i cã lÖnh ®iÒu ®é trung ­¬ng hoÆc sau khi duy tr× sù cè 3 phót tr­ëng ca ®­îc phÐp t¸ch nhµ m¸y ra khái vËn hµnh ®éc lËp. IV. Sù cè vµ sö lý sù cè hÖ thèng 110KV. 1. B¶o vÖ hÖ thèng ®iÖn 110KV: c¸c ®­êng d©y 110KV ®Òu dïng 2 lo¹i b¶o vÖ B¶o vÖ kho¶ng c¸ch cã h­íng PLH- 11B ®¹t 3 cÊp thêi gian. B¶o vÖ thø tù kh«ng cã h­íng hoÆc kh«ng h­íng ®Æt 3 cÊp thêi gian. Khi b¶o vÖ ®­êng d©y t¸c ®éng sÏ c¾t ®­êng d©y vµ ph¸t tÝn hiÖu ®Ìn b¸o. B¶o vÖ dïng cho m¸y c¾t 100 dïng cho 2 lo¹i b¶o vÖ. C¸c ®­êng d©y 110KV ®Òu ®Æt bé tù ®éng ®ãng l¹i ®­êng d©y 1 lÇn qua kiÓm tra ®ång bé. 2. B¶o vÖ thanh gãp 110KV. B¶o vÖ thanh gãp 110KV cña nhµ m¸y lµ b¶o vÖ so lÖch gåm 2 bé phËn b¶o vÖ cho 2 ph©n ®o¹n thanh gãp 110KV cã thÓ vËn hµnh phèi hîp hoÆc ®éc lËp víi nhau, tháa m·n c¸c ph­¬ng thøc vËn hµnh l­íi 110KV cña nhµ m¸y. Thanh gãp 110KV vËn hµnh ph©n lo¹i qua m¸y c¾t 100 b¶o vÖ so lÖch ph©n ®o¹n 1 t¸c ®éng sÏ c¾t m¸y c¾t nèi ®iÖn tíi ph©n ®o¹n 1( gåm cã m¸y c¾t 100, 171, 121, 131, 132b). B¶o vÖ so lÖch ph©n ®o¹n 2 gåm cã m¸y c¾t 100,172, 133, 174 vµ 134. 3. B¶o vÖ dù bÞ cña ®­êng d©y vµ thanh gãp 110KV B¶o vÖ qu¸ dßng ®iÖn cã khãa ®iÖn ¸p phøc hîp khi b¶o vÖ nµo t¸c ®éng m¸y c¾t c¸c nguån t­¬ng øng 110KV. B¶o vÖ qu¸ dßng thø tù kh«ng phÝa 110KV ®Æt ë trung tÝnh m¸y biÕn ¸p.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBAO CAO THUC TAP NHIET DIEN NINH BINH.doc
  • rarQuy trinh da sua.rar
  • dwgSO DO NOI DIEN CHINH.dwg