Báo cáo Thực tập tại Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị (TramOc)

LỜI NÓI ĐẦU Trong nền kinh tế thị trường hiện nay giao thông vận tải là sợi dây nối liền các vùng kinh tế, các khu công nghiệp, tạo điều kiện cho việc lưu thông hàng hoá và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Ngoài ra giao thông vận tải còn thúc đẩy tạo ra mối quan hệ trong và ngoài nước, mở rộng trao đổi thông tin, giao lưu văn hoá, nâng cao đời sống nhân dân. Vì vậy đòi hỏi ngành giao thông vận tải phát triển cả về số lượng và chất lượng để đáp ứng nhu cầu của người dân trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Trước nhu cầu vận tải ngày càng lớn như vậy thì việc đáp ứng nhu cầu đó, với chất lượng như thế nào, đó là những vấn đề rất khó khăn, đòi hỏi nhà vận tải có cách giải quyết phù hợp với yêu cầu vận tải đó. Cũng chính từ những hoạt động đó, để thoả mãn nhu cầu vận tải nói trên thì về phía các doanh nghiệp vận tải cần có kế hoạch tổ chức sản xuất kinh doanh đúng đắn, phù hợp với tình hình hiện tại. Thực hiện phương châm “ lý luận gắn với thực tiễn”,” Học đi đôi với hành”, việc thực tập là khâu quan trọng và cần thiết. Thông qua thực tập để sinh viên nắm được tình hình thực tế của doanh nghiệp, trên cơ sở đó củng cố kiền thức đã học, bước đầu có sự liên hệ kết hợp và vận dụng những kiến thức lý luận vào thực tiễn, tìm hiểu các nghiệp vụ tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Giúp sinh viên rèn luyện khả năng thực hành chuẩn bị làm luận văn tốt nghiệp và công tác chuyên môn trong tương lai Nhận rõ việc quan trọng của việc thực tập, vì vậy trong quá trình thực tập ở Trung tâm điều hành và quản lý giao thông đô thị, chúng em đã có điều kiện cọ sát với thực tế, để củng cố những kiến thức đã học trong nhà trường, chuẩn bị tốt cho việc làm luận văn tốt nghiệp.

doc38 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 03/06/2013 | Lượt xem: 1893 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị (TramOc), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môc lôc Lêi më ®Çu 2 PhÇn I : Thùc tËp chung 3 Ch­¬ng I: Giíi thiÖu vÒ Trung t©m QL & §H GT ®« thÞ 3 1.1 Giíi thiÖu chung 3 1.2 LÜnh vùc ho¹t ®éng cña Trung t©m 3 1.2.1 Chøc n¨ng 4 1.2.2 NhiÖm vô 4 1.3 C¸c dù ¸n ®· thùc hiÖn 5 1.4 C¬ cÊu bé m¸y tæ chøc 6 1.4.1 S¬ ®å tæ chøc 6 1.4.2 Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban 7 Ch­¬ng II: hiÖn tr¹ng VTHKCC ë Hµ Néi 2.1 VÒ h×nh d¹ng vµ c¬ cÊu m¹ng l­íi tuyÕn 12 2.2 HiÖn tr¹ng vÒ c¬ së h¹ tÇng 14 2.3 HiÖn tr¹ng vÒ ph­¬ng tiÖn 17 2.4 C«ng t¸c qu¶n lý, vËn hµnh 18 2.5 KÕt qu¶ ho¹t ®éng VTHKCC b»ng xe buýt qua mét sè n¨m 18 2.6 VTHKCC b»ng Taxi ë Hµ Néi 19 Ch­¬ng III: nh÷ng mÆt ®· ®¹t ®­îc vµ kÕ ho¹ch n¨m 2007 20 PhÇn II: phÇn thùc tËp riªng 31 KÕt luËn 36 Lêi nãi ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay giao th«ng vËn t¶i lµ sîi d©y nèi liÒn c¸c vïng kinh tÕ, c¸c khu c«ng nghiÖp, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc l­u th«ng hµng ho¸ vµ ®¸p øng nhu cÇu ®i l¹i cña ng­êi d©n. Ngoµi ra giao th«ng vËn t¶i cßn thóc ®Èy t¹o ra mèi quan hÖ trong vµ ngoµi n­íc, më réng trao ®æi th«ng tin, giao l­u v¨n ho¸, n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n. V× vËy ®ßi hái ngµnh giao th«ng vËn t¶i ph¸t triÓn c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña ng­êi d©n trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. Tr­íc nhu cÇu vËn t¶i ngµy cµng lín nh­ vËy th× viÖc ®¸p øng nhu cÇu ®ã, víi chÊt l­îng nh­ thÕ nµo, ®ã lµ nh÷ng vÊn ®Ò rÊt khã kh¨n, ®ßi hái nhµ vËn t¶i cã c¸ch gi¶i quyÕt phï hîp víi yªu cÇu vËn t¶i ®ã. Còng chÝnh tõ nh÷ng ho¹t ®éng ®ã, ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu vËn t¶i nãi trªn th× vÒ phÝa c¸c doanh nghiÖp vËn t¶i cÇn cã kÕ ho¹ch tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh ®óng ®¾n, phï hîp víi t×nh h×nh hiÖn t¹i. Thùc hiÖn ph­¬ng ch©m “ lý luËn g¾n víi thùc tiÔn”,” Häc ®i ®«i víi hµnh”, viÖc thùc tËp lµ kh©u quan träng vµ cÇn thiÕt. Th«ng qua thùc tËp ®Ó sinh viªn n¾m ®­îc t×nh h×nh thùc tÕ cña doanh nghiÖp, trªn c¬ së ®ã cñng cè kiÒn thøc ®· häc, b­íc ®Çu cã sù liªn hÖ kÕt hîp vµ vËn dông nh÷ng kiÕn thøc lý luËn vµo thùc tiÔn, t×m hiÓu c¸c nghiÖp vô tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Gióp sinh viªn rÌn luyÖn kh¶ n¨ng thùc hµnh chuÈn bÞ lµm luËn v¨n tèt nghiÖp vµ c«ng t¸c chuyªn m«n trong t­¬ng lai NhËn râ viÖc quan träng cña viÖc thùc tËp, v× vËy trong qu¸ tr×nh thùc tËp ë Trung t©m ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý giao th«ng ®« thÞ, chóng em ®· cã ®iÒu kiÖn cä s¸t víi thùc tÕ, ®Ó cñng cè nh÷ng kiÕn thøc ®· häc trong nhµ tr­êng, chuÈn bÞ tèt cho viÖc lµm luËn v¨n tèt nghiÖp. Néi dung b¸o c¸o thùc tËp gåm 2 phÇn: PhÇn I: PhÇn thùc tËp chung PhÇn ii : PhÇn thùc tËp thu thËp sè liÖu ®Ó lµm luËn v¨n tèt nghiÖp PhÇn i PhÇn thùc tËp chung Ch­¬ng I: Kh¸i qu¸t chung vÒ Trung t©m qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh giao th«ng ®« thÞ Kh¸i qu¸t chung vÒ trung t©m ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý giao th«ng ®« thÞ thÞ thµnh phè Hµ Néi - Tªn : Trung t©m qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh giao th«ng ®« thÞ Hµ Néi - ViÕt t¾t : TramOc - Trung t©m ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 3527/Q§- UB ngµy 03 th¸ng 09 n¨m 1998 cña uû ban nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi. - Trung t©m qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh giao th«ng ®« thÞ lµ ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu, chÞu sù qu¶n lý nhµ n­íc cña Së giao th«ng c«ng chÝnh thµnh phè Hµ Néi. - Trô së cña trung t©m ®Æt t¹i ®Þa chØ: 16 Cao B¸ Qu¸t- QuËn Ba §×nh- Hµ Néi. - Ngµy thµnh lËp: 03 th¸ng 09 n¨m 1998 - Thñ tr­ëng ®¬n vÞ: «ng TrÇn Hïng TuÊn - Chøc vô: Gi¸m ®èc trung t©m - Häc vÞ: Kü s­ - Tæng sè c¸n bé c«ng chøc : 31 ng­êi - Sè nh©n viªn kü thuËt: 21 ng­êi - Sè nh©n viªn qu¶n lý hµnh chÝnh 10 ng­êi Ngoµi ra cßn cã 1 chuyªn gia t­ vÊn vÒ giao th«ng ®« thÞ ng­êi §øc lµm viÖc th­êng xuyªn t¹i trung t©m 1.2 LÜnh vùc ho¹t ®éng cña Trung t©m Thùc hiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Thµnh phè vµ Së giao th«ng c«ng chÝnh Hµ néi giao, cô thÓ: 1.2.1 Chøc n¨ng - Trung t©m qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh giao th«ng ®« thÞ lµ ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu, cã chøc n¨ng gióp Gi¸m ®èc Së tæ chøc vµ ®iÒu hµnh giao th«ng trªn ®Þa bµn thµnh phè. - Tæ chøc triÓn khai vËn t¶i hµnh kh¸ch c«ng céng trªn ®Þa bµn Thµnh phè. 1.2.2 NhiÖm vô - X©y dùng kÕ ho¹ch vµ biÓu ®å luång tuyÕn VTHKCC theo tõng th¸ng, quý, n¨m; Gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c luång tuyÕn, biÓu ®å VTHKCC trªn ®Þa bµn thµnh phè cña Tæng c«ng ty vËn t¶i Hµ Néi vµ thµnh phÇn kinh tÕ tham gia VTHKCC trªn ®Þa bµn Thµnh phè. - X©y dùng c¬ chÕ chÝnh s¸ch vÒ VTHKCC tr×nh cÊp trªn cã thÈm quyÒn phª duyÖt ®Ó lµm c¬ së cho Tæng c«ng ty vËn t¶i Hµ Néi vµ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia VTHKCC trªn ®Þa bµn thµnh phè thùc hiÖn. - Qu¶n lý hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt VTHKCC b»ng xe buýt t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia VTHKCC b»ng xe buýt trªn ®Þa bµn thµnh phè. - Qu¶n lý nguån vèn trî gi¸ vµ c¸c nguån ng©n s¸ch hç trî cho c¸c lÜnh vùc VTHKCC b»ng xe buýt. - Tæ chøc kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh cña Thµnh phè,së giao th«ng c«ng chÝnh Hµ Néi trong viÖc thùc hiÖn VTHKCC b»ng xe buýt trªn ®Þa bµn thµnh phè cña Tæng c«ng ty vËn t¶i Hµ Néi vµ c¸c thµnh phÇn tham gia VTHKCC b»ng xe buýt. - Tæ chøc ®Êu thÇu c¸c tuyÕn xe buýt ®· ®­îc Uû ban nh©n d©n Thµnh phè Hµ Néi phª duyÖt. - H­íng dÉn c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia VTHKCC trªn m¹ng l­íi tuyÕn theo quy ho¹ch ®· ®­îc ®Þnh. - Qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ho¹t ®éng VTHKCC b»ng Taxi trªn ®Þa bµn thµnh phè. - Th«ng tin, tuyªn truyÒn vÒ ho¹t ®éng VTHKCC b»ng xe buýt vµ Taxi trªn ®Þa vµn thµnh phè. 1.2.3 QuyÒn h¹n - §­îc Gi¸m ®èc Së uû quyÒn ký c¸c hîp ®ång kinh tÕ, nghiÖm thu, thanh quyÕt to¸n tõng tuyÕn víi c¸c ®¬n vÞ thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia VTHKCC b»ng xe buýt trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi. - C¨n cø vµo nhu cÇu ®i l¹i cña nh©n d©n chñ tr× phèi hîp víi Phßng Qu¶n lý ph­¬ng tiÖn vËn t¶i vµ C«ng nghiÖp së vµ c¸c ®¬n vÞ vËn t¶i ®Ò xuÊt víi Gi¸m ®èc Së phª duyÖt thay ®æi luång tuyÕn ho¹t ®éng cña xe buýt. - Thùc hiÖn uû quyÒn cña Gi¸m ®èc Së tæ chøc kiÓm tra, gi¸m s¸t c¸c ®¬n vÞ ho¹t ®éng VTHKCC b»ng xe buýt thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi vÒ viÖc chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh, quy chÕ trong lÜnh vùc VTHKCC b»ng xe buýt, Taxi do ChÝnh phñ, Uû ban nh©n d©n thµnh phè, Bé chuyªn ngµnh vµ Së giao th«ng c«ng chÝnh ban hµnh. 1.3 C¸c dù ¸n ®· thùc hiÖn. C¸c dù ¸n tËp trung vµo môc tiªu ph¸t triÓn VTHKCC trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi : -Dù ¸n vÒ x©y dùng c¬ b¶n: + ThiÕt kÕ x©y dùng b·i ®ç xe buýt tiªu chuÈn cao t¹i Nam Th¨ng Long. + X©y dùng c¬ së h¹ tÇng 5 tuyÕn xe buýt träng ®iÓm. - Dù ¸n x©y dùng tuyÕn xe buýt mÉu kÕt hîp víi chuyªn gia §øc ®ang lµm viÖc t¹i Trung t©m vµ chuyªn gia tæ chøc hç trî ph¸t triÓn §øc ( DED ) tuyÕn buýt sè 32. - Dù ¸n c¶i thiÖn VTHKCC t¹i Hµ Néi ( ASIANTRANS ) do liªn minh Ch©u ¢u (EU ) tµi trî gåm c¸c h¹ng môc: + ThiÕt kÕ x©y dùng x­ëng b¶o d­ìng söa ch÷a xe buýt ( 69 B Thuþ Khuª). + Ph¸t hµnh thÎ tõ th«ng minh( Smartcard ) thÝ ®iÓm trªn 2 tuyÕn buýt mÉu. +§µo t¹o chuyÓn giao kiÕn thøc vÒ qu¶n lý dÞch vô VTHKCC. Trong nh÷ng n¨m qua, víi sù hç trî cña c¸c tæ chøc trong vµ ngoµi n­íc, sù ®ãng gãp lín lao cña chuyªn gia t­ vÊn ng­êi §øc, sù nhiÖt t×nh vµ ph¸t huy n¨ng lùc cña c¸n bé c«ng chøc Trung t©m, Trung t©m ®· hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao vµ kh«ng ngõng t¨ng c­êng n¨ng lùc nghiªn cøu vµ qu¶n lý, ®¸p øng cho nhu cÇu ph¸t triÓn cña giao th«ng ®« thÞ nµy cµng cao. Dù ¸n do EC tµi trî Phèi hîp víi héi ng­êi mï ViÖt Nam, tæng c«ng ty vËn t¶i Hµ Néi, c¸c ®¬n vÞ vËn hµnh buýt ®¶m bá phôc vô tèt cho ng­êi cã ve xe buýt ­u ®·i. C«ng t¸c thùc hiÖndù ¸n ECOTRANS Trung t©m ®ang triÓn khai thñ tôc b¸o c¸o Së GTCC, Së kÕ ho¹ch ®Çu t­ tr×nh thµnh phè phª duyÖt dù ¸n; C¨n cø b¶n sè 2126/UB-XD§T cña UBND thanh phè vÒ viÖc ph¸t hµnh thÝ ®iÓm vÐ Smart card trung t©m qu¶n lý vµ ®iÒu giao th«ng ®« thÞ ®ang chuÈn bÞ nh÷ng c«ng viÖc cÇn thiÕt ®Ó sím ph¸t hµnh thÝ ®iÓm vµo nh÷ng ngµy quý IV/2006 c¸c h¹ng môc kh¸c do EU tµi trî ®ang ®­îc triÓn khai theo tiÕn ®é. 1.4 C¬ cÊu bé m¸y tæ chøc cña ntrung t©m qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh giao th«ng ®« thÞ Hµ Néi Trung t©m qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh giao th«ng ®« thÞ chÞu sù qu¶n lý Nhµ n­íc cña Së giao th«ng c«ng chÝnh thµnh phè Hµ Néi S¬ ®å tæ chøc: Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc §éi kiÓm tra gi¸m s¸t Phßng tµi vô, tæ qu¶n lý vÐ Phßng KÕ ho¹ch Phßng tæ chøc hµnh chÝnh C¸c dù ¸n ph¸t triÓn VTHKCC &XDCB HÖ thèng CSHT phôc vô VTHKCC C¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng VTHKCC 1. Quan hÖ chØ huy trùc tuyÕn 3. Quan hÖ kiÓm tra gi¸m s¸t 2. Quan hÖ chØ huy uû quyÒn 4. Quan hÖ theo chøc n¨ng Ghi chó : Mèi quan hÖ 1,2,3 cßn cã mèi quan hÖ b¸o c¸o 1.4.2 Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phßng ban Ban gi¸m ®èc: ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc Së giao th«ng c«ng chÝnh Thµnh phè Hµ Néi. Qu¶n lý, ®iÒu hµnh thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô theo ®óng chøc n¨ng. * Phßng Tæ chøc – Hµnh chÝnh a- Chøc n¨ng Lµ phßng nghiÖp vô cã chøc n¨ng tham m­u ban Gi¸m ®èc Trung t©m trong c«ng t¸c qu¶n lý nh©n sù, s¾p xÕp tæ chøc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc vÒ qu¶n lý biªn chÕ, quü tiÒn l­¬ng, b¶o hiÓm x· héi ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn cña Trung t©m. Thùc hiÖn c«ng viÖc hµnh chÝnh : Qu¶n lý vµ b¶o vÖ tµi s¶n c¬ së vËt chÊt, ph­¬ng tiÖn, c¸c trang thiÕt bÞ vµ c¸c c«ng viÖc phôc vô kh¸c dïng cho ho¹t ®éng chung cña Trung t©m. b- NhiÖm vô: -Thùc hiÖn mét sè c«ng t¸c nghiÖp vô cñaTrung t©m khi ®­îc ban Gi¸m ®èc giao. - Gióp viÖc ban Gi¸m ®èc trong c«ng t¸c tæ chøc, qu¶n lý nh©n sù, quy ho¹ch c¸n bé, qu¶n lý hå s¬, n¨ng lùc lµm viÖc cña tõng c¸ nh©n nh»m ph¸t huy cao nhÊt tÝnh hiÖu qu¶ lµm viÖc cña mçi vÞ trÝ ®­îc giao. - Gióp viÖc ban Gi¸m ®èc trong c«ng t¸c ®µo t¹o båi d­ìng chuyªn m«n, nhiÖm vô chÝnh trÞ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ thùc hiÖn nh÷ng quy ®Þnh vÒ khen th­ëng kû luËt ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn trong Trung t©m. - Thùc hiÖn c«ng t¸c gi¸m s¸t qu¶n lý trong viÖc chÊp hµnh néi quy lµm viÖc cña Trung t©m víi thùc hiÖn ngµy c«ng, giê c«ng, kû luËt lao ®éng. §¶m b¶o chÕ ®é chÝnh s¸ch vÒ tiÒn l­¬ng, chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi, chÕ ®é b¶o hiÓm y tÕ vµ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch kh¸c ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. - Thùc hiÖn c«ng t¸c v¨n th­ l­u tr÷ qu¶n lý con dÊu c¬ quan, th­êng trùc ®iÖn tho¹i, h­íng dÉn c¸c tæ chøc c¸ nh©n khi ®Õn c¬ quan lµm viÖc. - Qu¶n lý gi¸m s¸t toµn thÓ c¬ së vËt chÊt tµi s¶n, ph­¬ng tiÖn, thiÕt bÞ v¨n phßng phÈm phôc vô cho ho¹t ®éng cña Trung t©m, x©y dùng kÕ ho¹ch tæ chøc, mua s¾m söa ch÷a trang thiÕt bÞ vµ b¶o d­ìng duy tu duy tr× th­êng xuyªn phôc vô c«ng t¸c cña Trung t©m. - Tæ chøc phôc vô c¸c héi nghÞ, thùc hiÖn c«ng t¸c b¶o vÖ c¬ quan, gi÷ g×n trËt tù an ninh trong khu vùc c¬ quan, thùc hiÖn c«ng t¸c phßng ch¸y ch÷a ch¸y vµ c«ng t¸c t¹p vô. - Bè trÝ ph­¬ng tiÖn, thiÕt bÞ phôc vô l·nh ®¹o Trung t©m vµ c¸c phßng ®éi theo yªu cÇu c«ng t¸c. - Tæng hîp c«ng t¸c thi ®ua hµng th¸ng, quý, n¨m vµ c¸c phong trµo thÓ dôc thÓ thao, v¨n ho¸ v¨n nghÖ. * Phßng tµi vô: a- Chøc n¨ng: - Theo dâi kiÓm tra gi¸m s¸t vµ h­íng dÉn toµn bé ho¹t ®éng thu chi vÒ tµi chÝnh, tiÒn tÖ cña c¬ quan vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc Trung t©m vµ ph¸p luËt cña Nhµ n­íc vÒ quy ®Þnh tµi chÝnh. - Qu¶n lý sö dông vµ gi¶i ng©n c¸c nguån : SNKT - XDCB - Dù ¸n. b- NhiÖm vô: - LËp dù to¸n thu chi theo th¸ng, quý, n¨m vµ thanh quyÕt to¸n c¸c kho¶n chi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - Tham m­u gióp viÖc cho Gi¸m ®èc Trung t©m vÒ c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh ®¶m b¶o chÕ ®é chÝnh s¸ch hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc. - NhËn tæ chøc mÉu, ®¨ng kÝ l­u hµnh vµ qu¶n lý tem vÐ th¸ng, vÐ l­ît / thÎ vÐ th¸ng xe buýt lµm c¨n cø tÝnh trî gi¸ cho c¸c ®¬n vÞ tham gia VTHKCC b»ng xe buýt. - NhËn vµ cÊp ph¸t c¸c Ên chØ liªn quan ®Õn tµi chÝnh vµ kiÓm tra toµn bé c¸c chøng tõ thanh quyÕt to¸n c¸c hîp ®ång kinh tÕ, kiÓm tra b¸o gi¸ khi mua s¾m tµi s¶n, hµng ho¸. - Qu¶n lý tµi s¶n, hå s¬, tiÒn vµ c¸c giÊy tê cã gi¸ trÞ, c¸c chøng tõ sæ s¸ch cã liªn quan ®Õn tµi chÝnh vµ thùc hiÖn c¸c chÕ ®é b¸o c¸o ®Çy ®ñ theo quy ®Þnh. - KiÓm tra gi¸m s¸t, lªn ph­¬ng ¸n tÝnh to¸n tiÒn trî gi¸ cña Nhµ n­íc ®èi víi VTHKCC. - Qu¶n lý t¹m øng, quyÕt to¸n nguån vèn ng©n s¸ch vÒ trî gi¸ cho VTHKCC ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc. - KiÓm tra ho¹t ®éng tµo chÝnh cña c¸c phßng, ®éi vµ h­íng dÉn nghiÖp vô cho c¸c phßng, ®éi thùc hiÖn ®óng víi c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®èi víi c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n. * Tæ vÐ: a- Chøc n¨ng: - Theo dâi kiÓm tra gi¸m s¸t h­íng dÉn toµn bé ho¹t ®éng vÐ xe buýt, tham m­u Ban Gi¸m ®èc qu¶n lý vµ ph¸t hµnh c¸c lo¹i vÐ. b- NhiÖm vô: - Tæ chøc in Ên c¸c lo¹i vÐ xe buýt ( Sè l­îng vµ chÊt l­îng) - Qu¶n lý ph¸t hµnh trªn toµn m¹ng l­íi tuyÕn xe buýt, thanh quyÕt to¸n víi c¸c ®¬n vÞ sö dông vÐ. * Phßng kÕ ho¹ch kü thuËt ®iÒu ®é a- Chøc n¨ng - Gióp viÖc ban l·nh ®¹o Trung t©m trong c«ng t¸c: LËp c¸c kÕ ho¹ch dµi, ng¾n h¹n cho c¸c mÆt ph¸t triÓn cña Trung t©m vµ VTHKCC thµnh phè. - Theo dâi tæng hîp ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ trong lÜnh vùc ho¹t ®éng VTHKCC b»ng xe buýt. b- NhiÖm vô. - X©y dùng kÕ ho¹ch VTHKCC b»ng xe buýt hµng n¨m - LËp kÕ ho¹ch luång tuyÕn, biÓu ®å VTHKCC theo tõng giai ®o¹n. - §Ò xuÊt viÖc më tuyÕn vµ t¹m dõng tuyÕn, tÇn suÊt ch¹y xe. - LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt, ®Þnh møc, ®¬n gi¸, luång tuyÕn theo tõng chñng lo¹i xe. - LËp vµ theo dâi c¸c hîp ®ång ký víi doanh nghiÖp vÒ lÜnh vùc phôc vô VTHKCC - LËp kÕ ho¹ch x©y dùng c¬ b¶n vµ kÕ ho¹ch duy tu söa ch÷a c¬ së h¹ tÇng phôc vô VTHKCC hµng n¨m. - Tæng hîp vµ triÓn khai theo dâi c¸c dù ¸n ®Çu t­ phôc vô VTHKCC - §iÒu hµnh c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia ®Çu t­ vµo m¹ng l­íi tuyÕn theo quy ho¹ch ®· ®Þnh. * Tæ dù ¸n. a- Chøc n¨ng : - Tham m­u cho ban Gi¸m ®èc Trung t©m trong viÖc lËp vµ thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t­ trong vµ ngoµi n­íc tham gia ®Çu t­ vµo m¹ng l­íi VTHKCC vµ h¹ tÇng dÞch vô. b- NhiÖm vô: - LËp vµ tr×nh duyÖt c¸c dù ¸n tiÒn kh¶ thi, kh¶ thi ph¸t triÓn VTHKCC, XDCB. - NhËn vµ triÓn khai c¸c dù ¸n trong vµ ngoµi n­íc nh­: + C¸c dù ¸n duy tu, duy tr× vµ ®Çu t­ c¬ së h¹ tÇng xe buýt, xe taxi + LËp quy ho¹ch c¬ së h¹ tÇng, c¸c ®iÓm dõng ®ç xe buýt, xe taxi. + LËp vµ ®iÒu chØnh, më míi c¸c luång tuyÕn xe buýt cho hiÖn t¹i vµ cho nh÷ng n¨m tiÕp theo * §éi kiÓm tra gi¸m s¸t. a- Chøc n¨ng; - ChÞu sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña Gi¸m ®ãc trung t©m trong viÖc thanh tra, kiÓm tra, xö lý c¸c tr­êng hîp vi ph¹m c¸c quy ®Þnh cña Bé GTVT vµ quy chÕ cña ngµnh vÒ ho¹t ®éng VTHKCC b»ng xe buýt, xe taxi vµ c¬ së h¹ tÇng phôc vô VTHKLCC trªn ®Þa bµn thµnh phè. b- NhiÖm vô: - KiÓm tra, gi¸m s¸t ho¹t ®éng VTHKCC b»ng xe buýt, xe taxi trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi nh­: + ChÊt l­îng phôc vô hµnh kh¸ch trªn xe buýt, xe taxi. + KiÓm tra luång tuyÕn. + KiÓm tra viÖc gi¸m s¸t sö dông c¬ së h¹ tÇng kÜ thuËt phôc vô VTHKCC b»ng xe buýt, Taxi. - Tham m­u cho ban l·nh ®¹o Trung t©m qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh GT§T vÒ viÖc ph¸t triÓn, ®iÒu chØnh luång tuyÕn vµ c¬ së h¹ tÇng phôc vô VTHKCC b»ng xe buýt, taxi. - Phèi hîp víi c¸c ®éi thanh tra GTCC vµ chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, c¸c ®¬n vÞ liªn quan ®Ó thùc hiÖn viÖc kiÓm tra gi¸m s¸t ho¹t ®éng VTHKCC b»ng xe buýt, taxi khi cã yªu cÇu. Chương II : hiÖn tr¹ng vËn t¶i hµnh kh¸ch c«ng céng ë Hµ Néi KÕt qu¶ qu¶n lý ho¹t ®éng VTHKCC b»ng xe buýt quý IV vµ n¨m 2006 2.1 KÕt qu¶ 2.1.1 Thùc hiÖn quý Iv/2006: 2.1.1.1 – TuyÕn cò B¶ng 2.1: kÕt qu¶ ho¹t ®éng VTHKCC quý IV/2006 Tæng c«ng ty vËn t¶i Hµ Néi TT ChØ tiªu §¬n vÞ Kế hoạch đặt hàng QuýIV/2006 Uớc thực hiện Quý IV/2006 So sánh Kế hoạch đặt hàng QĐ3822 Dự kiến TH năm 2006 So sánh (1) (2) (3) (4) (5=4/3) (6) (7) (8=7/6) 1 Sè ph­¬ng tiÖn xe 723 723 100,00 723 723 100,00 2 Sè tuyÕn TuyÕn 44 44 100,00 44 44 100,00 3 Tæng l­ît xe vËn chuyÓn L­ît 765.152 756.354 98,85 2.976.302 2.977.593 100,04 4 Tæng Km xe ho¹t ®éng Km 16.012.573 15.850.289 98,99 61754452 61.579.192 99,72 5 Hµnh kh¸ch vËn chuyÓn HK 80.468.993 79.074.182 98,27 300871690 284.764.975 94,65 -Kh¸ch vÐ l­ît HK 15.183.526 15.183.526 100,00 60227190 60.329.920 100,17 -Kh¸ch vÐ th¸ng HK 65.285.467 63.890.656 97,86 240644500 224.435.055 93,26 6 Doanh thu vËn t¶i 1000® 74.623.884 74.035.282 99,21 283545845 283.868.090 100,11 - Doanh thu vÐ l­ît 1000® 48.705.269 48.705.269 100,00 193087920 193.092.984 100,00 - Doanh thu vÐ th¸ng 1000® 25.918.615 25.330.013 97,73 90457925 90.775.106 100,35 7 Chi phÝ theo Q§6349;QĐ3822 1000® 118.877.556 128.076.016 107,74 455836975 454.081.603 99,61 bq/hk ®ång 1.477 1.620 109,64 1.515 1.595 105,25 bq/l­ît ®ång 155.365 169.333 108,99 153.155 152.500 99,57 8 Trî gi¸ 1000® 44.253.672 54.040.734 122,12 172291130 170.213.513 98,79 bq/hk ®ång 550 683 124,27 573 598 104,38 bq/l­ît ®ång 57.836 71.449 123,54 57.888 57.165 98,75 2.1.1. 2 TuyÕn x· héi ho¸ B¶ng 2.2 kÕt qu¶ ho¹t ®éng VTHKCC quý IV/2006 C«ng ty cæ phÇn dÞch vô vËn t¶i vµ th­¬ng m¹i §«ng Anh TT ChØ tiªu §¬n vÞ Kế hoạch đặt hàng QuýIV/2006 Uớc thực hiện Quý IV/2006 So sánh Kế hoạch đặt hàng theo hồ sơ thầu Dự kiến TH năm 2006 So sánh (1) (2) (3) (4) (5=4/3) (6) (7) (8=7/6) 1 Sè ph­¬ng tiÖn xe 12 12 100,00 12 12 100,00 2 Sè tuyÕn TuyÕn 1 1 100,00 1 1 100,00 3 Tæng l­ît xe vËn chuyÓn L­ît 13.248 13248 100,00 52.560 52.474 99,84 4 Tæng Km xe ho¹t ®éng Km 344.448 344448 100,00 1366560 1.364.496 99,85 5 Hµnh kh¸ch vËn chuyÓn HK 1.513.289 1.446.288 95,57 5551650 4.955.349 89,26 -Kh¸ch vÐ l­ît HK 138.000 168.715 122,26 730000 632.888 86,70 -Kh¸ch vÐ th¸ng HK 1.375.289 1.277.573 92,89 4821650 4.322.461 89,65 6 Doanh thu vËn t¶i 1000® 945.418 989.418 104,65 3954195 3.535.623 89,41 - Doanh thu vÐ l­ît 1000® 414.050 506.145 122,24 2190000 1.871.664 85,46 - Doanh thu vÐ th¸ng 1000® 531.368 483.273 90,95 1764195 1.663.959 94,32 7 Chi phÝ theo Q§6349;QĐ3822 1000® 2.414.005 2.414.005 100,00 7911016 9.459.429 119,57 B¶ng 2.3 kÕt qu¶ ho¹t ®éng VTHKCC quý IV/2006 C«ng ty TNHH B¾c Hµ TT ChØ tiªu §¬n vÞ Kế hoạch đặt hàng QuýIV/2006 Uớc thực hiện Quý IV/2006 So sánh Kế hoạch đặt hàng theo hồ sơ thầu Dự kiến TH năm 2006 So sánh (1) (2) (3) (4) (5=4/3) (6) (7) (8=7/6) 1 Sè ph­¬ng tiÖn xe 58 58 100,00 58 58 100,00 2 Sè tuyÕn TuyÕn 5 5 100,00 5 5 100,00 3 Tæng l­ît xe vËn chuyÓn L­ît 72.496 72.496 100,00 251.260 248.093 98,74 4 Tæng Km xe ho¹t ®éng Km 1.254.383 1.254.383 100,00 4390192 4.313.128 98,24 5 Hµnh kh¸ch vËn chuyÓn HK 5.071.534 4.851.888 95,67 18609800 14.989.429 80,55 -Kh¸ch vÐ l­ît HK 583.556 645.000 110,53 2972500 2.036.283 68,50 -Kh¸ch vÐ th¸ng HK 4.487.978 4.206.888 93,74 15637300 12.953.146 82,83 6 Doanh thu vËn t¶i 1000® 3.566.525 3.641.653 102,11 15268102 11.448.434 74,98 - Doanh thu vÐ l­ît 1000® 1.833.468 2.045.000 111,54 9467500 6.359.603 67,17 - Doanh thu vÐ th¸ng 1000® 1.733.057 1.596.653 92,13 5800602 5.088.831 87,73 7 Chi phÝ theo Q§6349 1000® 8.889.736 8.889.736 100,00 26061846 29.994.387 115,09 bq/hk ®ång 1.753 1.832 104,53 1.400 2.001 142,89 bq/l­ît ®ång 122.624 122.624 100,00 103.725 120.900 116,56 8 Trî gi¸ 1000® 5.323.211 5.248.083 98,59 10793744 18.545.953 171,82 bq/hk ®ång 1.050 1.082 103,05 580 1.237 213,32 bq/l­ît ®ång 73.428 72.391 98,59 42.958 74.754 174,01 b¶ng 2.4 kÕt qu¶ ho¹t ®éng VTHKCC quý IV/2006 C«ng ty CP Xe Kh¸ch Hµ Néi TT ChØ tiªu §¬n vÞ Kế hoạch đặt hàng QuýIV/2006 Uớc thực hiện Quý IV/2006 So sánh Kế hoạch đặt hàng theo hồ sơ thầu Dự kiến TH năm 2006 So sánh (1) (2) (3) (4) (5=4/3) (6) (7) (8=7/6) 1 Sè ph­¬ng tiÖn xe 11 11 100,00 22 11 50,00 2 Sè tuyÕn TuyÕn 1 1 100,00 2 1 200,00 3 Tæng l­ît xe vËn chuyÓn L­ît 13.984 13.984 100,00 83.600 37.544 44,91 4 Tæng Km xe ho¹t ®éng Km 214.442 214.442 100,00 1236875 575.731 46,55 5 Hµnh kh¸ch vËn chuyÓn HK 1.167.285 924.414 79,19 4864750 2.137.614 43,94 -Kh¸ch vÐ l­ît HK 264.960 82.684 31,21 825000 197.297 23,91 -Kh¸ch vÐ th¸ng HK 902.325 841.730 93,28 4039750 1.940.317 48,03 6 Doanh thu vËn t¶i 1000® 1.142.933 565.637 49,49 3991113 1.333.998 33,42 - Doanh thu vÐ l­ît 1000® 794.880 248.052 31,21 2475000 591.891 23,91 - Doanh thu vÐ th¸ng 1000® 348.053 317.585 91,25 1516113 742.107 48,95 7 Chi phÝ theo Q§6349; 1000® 1.565.215 1.565.215 100,00 7358010 4.202.267 57,11 bq/hk ®ång 1.341 1.693 126,27 1.513 1.966 129,97 bq/l­ît ®ång 111.929 111.929 100,00 88.014 111.929 127,17 8 Trî gi¸ 1000® 422.281 999.578 236,71 3.366.897 2.868.269 85,19 bq/hk ®ång 362 1.081 298,90 692 1.342 193,87 bq/l­ît ®ång 30.197 71.480 236,71 40.274 76.398 189,69 b¶ng 2.5 kÕt qu¶ ho¹t ®éng VTHKCC quý IV/2006 Tæng c«ng ty vËn t¶i Hµ néi TT ChØ tiªu §¬n vÞ Kế hoạch đặt hàng QuýIV/2006 Uớc thực hiện Quý IV/2006 So sánh Kế hoạch đặt hàng theo hồ sơ thầu Dự kiến TH năm 2006 So sánh (1) (2) (3) (4) (5=4/3) (6) (7) (8=7/6) 1 Sè ph­¬ng tiÖn xe 73 73 100,00 73 42 57,53 2 Sè tuyÕn TuyÕn 4 4 100,00 3 4 75,00 3 Tæng l­ît xe vËn chuyÓn L­ît 54.464 54.464 100,00 175.760 142.519 81,09 4 Tæng Km xe ho¹t ®éng Km 937.038 937.038 100,00 3010755 2.549.144 84,67 5 Hµnh kh¸ch vËn chuyÓn HK 4.553.050 3.824.915 84,01 12668900 8.872.399 70,03 -Kh¸ch vÐ l­ît HK 964.160 496.666 51,51 2060000 1.275.021 61,89 -Kh¸ch vÐ th¸ng HK 3.588.890 3.328.249 92,74 10608900 7.597.378 71,61 6 Doanh thu vËn t¶i 1000® 4.272.824 2.750.805 64,38 10176374 6.749.043 66,32 - Doanh thu vÐ l­ît 1000® 2.892.480 1.489.998 51,51 6180000 3.825.063 61,89 - Doanh thu vÐ th¸ng 1000® 1.380.344 1.260.807 91,34 3996374 2.923.980 73,17 7 Chi phÝ theo Q§6349 1000® 6.876.172 6.876.172 100,00 17970020 18.389.508 102,33 bq/hk ®ång 1.510 1.798 119,04 1.418 2.073 146,12 bq/l­ît ®ång 126.252 126.252 100,00 102.242 129.032 126,20 8 Trî gi¸ 1000® 2.603.347 4.125.367 158,46 7793646 11.640.465 149,36 bq/hk ®ång 572 1.079 188,63 615 1.312 213,27 bq/l­ît ®ång 47.799 75.745 158,46 44.343 81.677 184,19 - C¸c tuyÕn x· héi ho¸ ho¹t ®éng kh«ng ®óng kÕ ho¹ch giao tõ ®Çu n¨m (tuyÕn 45,49,51 ho¹t ®éng tõ ngµy 29/4/2006; tuyÕn 43 ho¹t ®éng ngµy 27/1/2006; tuyÕn 48,53 ho¹t ®éng ngµy 19/4/2006, tuyÕn 52 ho¹t ®éng ngµy 1/10/2006) - Gi¸ nhiªn liÖu t¨ng 2.1.2 Tæng hîp toµn m¹ng VTHKCC n¨m 2006 B¶ng 2.6 kÕt qu¶ ho¹t ®éng VTHKCC N¨m 2006 TT ChØ tiªu §¬n vÞ Kế hoạch đặt hàng QuýIV/2006 Uớc thực hiện Quý IV/2006 So sánh Kế hoạch đặt hàng và hồ sơ thầu Dự kiến TH năm 2006 So sánh (1) (2) (3) (4) (5=4/3) (6) (7) (8=7/6) 1 Sè ph­¬ng tiÖn xe 877 877 100,00 888 846 95,27 2 Sè tuyÕn TuyÕn 58 55 94,83 57 55 96,49 3 Tæng l­îtxe vËn chuyÓn L­ît 941.202 910.546 96,74 3.539.482 3.458.223 97,70 4 Tæng Km xe ho¹t ®éng Km 19.135.952 18.600.600 97,20 71.758.834 70.381.691 98,08 5 Hµnh kh¸ch vËn chuyÓn HK 95.171.499 90.121.687 94,69 342.566.790 315.719.766 92,16 -Kh¸ch vÐ l­ît HK 17.569.546 16.576.591 94,35 66.814.690 64.471.409 96,49 -Kh¸ch vÐ th¸ng HK 77.601.953 73.545.096 94,77 275.752.100 251.248.357 91,11 6 Doanh thu vËn t¶i 1000® 86.621.932 81.982.795 94,64 316.935.629 306.935.188 96,84 - Doanh thu vÐ l­ît 1000® 55.946.129 52.994.464 94,72 213.400.420 205.741.205 96,41 - Doanh thu vÐ th¸ng 1000® 30.675.803 28.988.331 94,50 103.535.209 101.193.983 97,74 7 Chi phÝ theo Q§6349;QĐ3822 1000® 141.263.626 147.821.144 104,64 515.137.867 516.127.194 100,19 bq/hk ®ång 1.484 1.640 110,51 1.504 1.635 108,71 bq/l­ît ®ång 150.089 162.343 108,17 145.540 149.246 102,55 8 Trî gi¸ 1000® 54.641.694 65.838.349 120,49 198.202.238 209.192.006 105,54 bq/hk ®ång 574 731 127,24 579 663 114,52 bq/l­ît ®ång 58.055 72.306 124,55 55.998 60.491 108,02 So víi n¨m 2005: + S¶n l­îng hµnh kh¸ch t¨ng 5,7%(315.719.733/298637.686) + Doanh thu t¨ng 15,6%( 306.935.188.000/265.308.479.000) 2.2 C«ng t¸c qu¶n lý 2.2.1 Luång tuyÕn - Tæng sè tuyÕn cuèi n¨m 2006 : 55 tuyÕn - Tæng chiÒu dµi tuyÕn : 1.053 km - Cù ly b×nh qu©n tuyÕn : 19.1km 2.2.2 Ph­¬ng tiÖn §Õn th¸ng 12/2006 xe tham gia kÕ ho¹ch víi m¸c xe – trong ®ã : TT Ph­¬ng tiÖn Søc chøa Sè l­îng xe Tæng sè chç A Tæng c«ng ty vËn t¶i Hµ néi( ®Æt hµng) 723 41830 1 Daewoo BS 105 80 96 7680 2 Daewoo BS 090 60 101 6060 3 Daewoo BS 090DL 60 155 9300 B80 Hµn Quèc 80 16 1280 4 Mercedes 80 61 4880 5 Mercedes 60 10 600 6 Renault 80 50 4000 B80- Transico 80 19 1520 7 Transico 45 50 2250 8 Transico 30 37 1110 9 Asia Cosmos 30 13 390 10 Asia Combi 24 77 1848 11 Hyundai 24 38 912 B C«ng ty CPTM vËn t¶i & du lÞch §«ng Anh 15 900 1 Transico 60 15 900 C C«ng ty TNHH B¾c Hµ 73 4940 1 Daewoo 80 28 2240 2 Hyundai 60 45 2700 C C«ng ty cæ phÇn xe kh¸ch Hµ Néi 13 1040 80 13 1040 D Tæng c«ng ty vËn t¶i Hµ néi( XHH) 50 3520 Daewoo - Hyundai 80 26 2080 Transico 60 24 1440 Céng (A + B +C+D) 874 52230 2.2.3.H¹ tÇng 2.2.3.1Néidung : - Phôc vô më míi tuyÕn xe buýt XHH: 12 tuyÕn - Phôc vô ®iÒu chØnh tuyÕn vµ tæ chøc giao th«ng chung cña Thµnh phè : 2.2.3.2 Tæng hîp kÕt qu¶ thùc hiÖn h¹ tÇng phôc vô më míi tuyÕn XHHvµ ®iÒu chØnh lé tr×nh tuyÕn buýt n¨m 2006.( nguån kinh phÝ kinh tÕ sù nghiÖp) B¶ng 2.7 tæng hîp kÕt qu¶ thùc hiÖn h¹ tÇng STT Danh môc §¬n vÞ Tæng sè Trong ®ã Khèi lîng Gi¸ trÞ Më tuyÕn §iÒu chØnh tuyÕn Khèi lîng Gi¸ trÞ Khèi lîng Gi¸ trÞ I BiÓn b¸o 913.124.200 634.407.600 278.716.600 1 S¶n xuÊt l¾p ®Æt míi ChiÕc 184 494.749.500 136 392.991.000 48 101.758.500 2 Th«ng tin BiÓn 854 345.674.600 384 222.046.800 470 123.627.800 3 Di chuyÓn ChiÕc 59 32.314.400 0 0 59 32.314.400 4 Thu håi ChiÕc 32 10.119.400 0 0 32 10.119.400 5 Söa ch÷a kh¸c 76 30.266.300 34 19.369.800 42 10.896.500 II Pan« 0 214.324.390 152.244.790 62.079.600 1 S¶n xuÊt l¾p ®Æt míi ChiÕc 10 62.880.000 10 62.880.000 0 0 2 Th«ng tin ChiÕc 19 135.709.590 13 89.364.790 6 46.344.800 3 Di chuyÓn ChiÕc 4 9.901.200 0 0 4 9.901.200 4 Thu håi ChiÕc 2 5.507.100 0 0 2 5.507.100 5 Söa ch÷a kh¸c 1 326.500 0 0 1 326.500 III S¬n v¹ch ®iÓm dõng ®ç 0 20.623.504 19.637.104 986.400 1 S¬n v¹ch ®iÓm dõng ®ç b»ng s¬n dÎo nhiÖt (26 ®iÓm) m2 62,9 14.547.104 62,9 14.547.104 0 0 2 S¬n v¹ch ®iÓm ®ç ®Çu cuèi b»ng s¬n tæng hîp m2 90,4 6.076.400 76 5.090.000 14,4 986.400 Tæng I + II + III 1.148.072.094 806.289.494 341.782.600 2.2.4.. C«ng t¸c kiÓm tra gi¸m s¸t : §· cã ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c tuÇn, th¸ng – tËp trung kiÓm tra ®ét xuÊt cã träng ®iÓm, ®ã lµ : Giê më bÕn, ®ãng bÕn trªn 55 tuyÕn KiÓm tra giê c¸o ®iÓm s¸ng chiÒu Chñ ®éng lªn kÕ ho¹ch kiÓm tra gi¸m s¸t kÞp thêi §· phèi hîp víi c«ng an Thµnh phè rµ so¸t ho¹t ®éng taxi phôc vô APEC KÕt qu¶ c«ng viÖc cô thÓ nh­ sau : §· gi¸m s¸t kiÓm tra 11.820 l­ît xe §· lËp 81 biªn b¶n vi ph¹m. Trong ®ã : + Thu tiÒn kh«ng xÐ vÐ : 6 tr­êng hîp + Kh«ng thu tiÒn, kh«ng xÐ vÐ : 17 tr­êng hîp + Bá chuyÕn l­ît :1 tr­êng hîp + Dõng ®ç xe ®ãn kh¸ch sai quy ®Þnh : 5 tr­êng hîp + Bá ®iÓm dõng ®ç ®ãn tr¶ kh¸ch :17 tr­êng hîp + XuÊt ph¸t sai biÓu ®å : 15 tr­êng hîp + Nguyªn nh©n kh¸c :20 tr­êng hîp §· thu gi÷ 211 vÐ th¸ng xe buýt dïng sai quy ®Þnh §· phèi hîp víi c¸c doanh nghiÖpVTHKCC ®iÒu hµnh gi¶i to¶ kh¸ch vµo c¸c ngµy lÔ tÕt, thi ®¹i häc, ®¹t kÕt qu¶ tèt. 2.2.5- C«ng t¸c tµi chÝnh: - Qu¶n lý vÐ l­ît, tem vÐ th¸ng: - Ph¸t hµnh vµ qu¶n lý hÖ thèng vÐ xe buýt c¨n cø nhu cÇu sè l­îng vÐ, tem vÐ th¸ng cña c¸c ®¬n vÞ tham gia VTHKCC ®Æt in t¹i nhµ in Bé C«ng An, ®¨ng ký l­u hµnh theo quy ®Þnh cña Côc thuÕ, cÊp ph¸t ®ñ sè l­îng, ®óng chñng lo¹i vµ ®óng thêi gian. - Sau mçi th¸ng thùc hiÖn quyÕt to¸n vÐ l­ît, tem vÐ th¸ng ®èi víi ®¬n vÞ, ®èi chiÕu, nghiÖm thu chÝnh x¸c doanh thu hµng th¸ng cña ®¬n vÞ ®Ó lµm c¬ së tÝnh trî gi¸. - TiÒn trî gi¸: TÝnh ®Ðn ngµy 10/12/2006 : §· cÊp 142.5.tû ®ång Trong ®ã : - Tæng C«ng ty vËn t¶i Hµ Néi : 120.2 tØ ®ång C«ng ty cæ phÇn dÞch vô vËn t¶i vµ TMDL §«ng Anh : 5.0 tØ ®ång C«ng ty TNHH B¾c Hµ : 15.4 tØ ®ång C«ng ty cæ phÇn xe kh¸ch Hµ Néi : 1.9 tØ ®ång In vÐ : 2.8 tØ ®ång 2.2.6- Th«ng tin tuyªn truyÒn: Th«ng tin tuyªn truyÒn trªn b¸o Hµ néi míi, b¸o Kinh tÕ ®« thÞ, B¸o Giao th«ng vËn t¶i, §µi TruyÒn h×nh Hµ néi - Néi dung: +Bæ sung ®èi t­îng ®­îc h­ëng gi¸ vÐ xe buýt ­u ®·i + Më míi tuyÕn xe buýt x· héi ho¸. + Mêi thÇu 02 tuyÕn buýt x· héi ho¸ n¨m 2006. + ThÝ ®iÓm vÐ xe buýt cho th­¬ng binh vµ ng­êi tµn tËt 2.2.7- C«ng t¸c x· héi ho¸: - Nghiªm tóc thùc hiÖn chñ tr­¬ng XHH cña Héi ®ång nh©n d©n; Uû ban nh©n d©n Thµnh phè ®· ®Êu thÇu : 14 tuyÕn xe buýt trong ®ã : n¨m 2004 ®Êu thÇu 06 TuyÕn; n¨m 2005 ®Êu thÇu 6 tuyÕn ;n¨m 2006 ®Êu thÇu 2 tuyÕn ). §Õn nay ®· cã 11 tuyÕn ®i vµo ho¹t ®éng 03 tuyÕn cßn l¹i nh­ sau : + TuyÕn buýt sè 49: TrÇn Kh¸nh D­ – Khu §« thÞ Mü §×nh (25/12/2006) + TuyÕn sè 57,58 dù kiÕn triÓn khai ®Çu Quý I/2007.( trøoc 15/1/2007) - Sè Doanh nghiÖp tham gia VTHKCC b»ng xe buýt : 05 Doanh nghiÖp (01 Doanh nghiÖp nhµ n­íc; 02 Cty Cæ phÇn; 02Cty TNHH ) trong ®ã: + Tæng C«ng ty vËn t¶i Hµ Néi ( 4 tuyÕn ) + C«ng ty cæ phÇn xe kh¸ch Hµ Néi( 01 tuyÕn ) + C«ng ty TNHH B¾c Hµ( 05 tuyÕn ) + C«ng ty cæ phÇn vËn t¶i TM &DL §«ng Anh( 01 tuyÕn ) + C«ng ty TNHH x©u dùng dÞch vô DL B¶o YÕn - Tổng vốn đầu tư phương tiện do c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia :214 xe t­¬ng ®­¬ng 170 tØ. +Trong đó đầu tư 147 xe 60 chỗ tương đương :113 tỉ +Trong đó đầu tư 67 xe 80 chỗ tương đương :57 tỉ - T¹o viÖc lµm cho kho¶ng 1000 lao ®éng 2.2.8- Dù ¸n: - §ang lµm thñ tôc quyÕt to¸n dù ¸n ASIATRANS( dù kiÕn trong quý I/2007) - §ang tiÕp tôc triÓn khai dù ¸n ECOTRANS theo ®óng tiÕn ®é. Tãm l¹i: N¨m 2006 ®­îc sù gióp ®ì cña §¶ng Uû, Ban Gi¸m ®èc vµ sù phèi hîp chÆt chÏ cã hiÖu qu¶ cña c¸c Phßng Ban Së GTCC. Trung t©m ®· hoµn thµnh tèt nhiÖm vô thÓ hiÖn vai trß qu¶n lý nhµ n­íc : C«ng t¸c kÕ ho¹ch, c«ng t¸c tµi chÝnh ®· thÓ hiÖn vai trß tham m­u trong c«ng t¸c qu¶n lý ®ã lµ : + Phèi hîp phßng Qu¶n lý kinh tÕ Së vµ liªn ngµnh x©y dùng c¬ chÕ ®Æt hµng vµ cã quyÕt ®Þnh phª duyÖt cña UBND Thµnh phè ( QuyÕt ®Þnh 3822 ngµy 30/8/2006) + Tæ chøc ®Êu thÇu 2 tuyÕn XHH vµ hoµn thµnh chØ tiªu XHH ( 11/11 tuyÕn ) + TriÓn khai dù ¸n EU ®óng tiÕn ®é. + TriÓn khai lµm thÎ vÐ miÔn phÝ cho thu¬ng binh vµ ng­êi tµn tËt. + C«ng t¸c kiÓm tra gi¸m s¸t ®i vµo träng ®iÓm, kh«ng dµn tr¶i. 2.2.9 HiÖn tr¹ng vÒ c¬ së h¹ tÇng VTHKCC b»ng xe buýt a. VÒ ®iÓm dõng ®ç trªn tuyÕn C¸c ®iÓm dõng ®ç trªn tuyÕn lµ toµn bé c¸c ®iÓm ®Çu cuèi, c¸c ®iÓm dõng däc ®­êng. HiÖn nay hÇu hÕt c¸c ®iÓm dõng lµ tËn dông vØa hÌ vµ lÒ ®­êng ch­a cã qui ho¹ch, cã nh÷ng vÞ trÝ ®iÓm dõng h¹n chÕ chç cho kh¸ch ®øng chê hoÆc mçi lÇn xe buýt dõng ®ãn tr¶ kh¸ch lµ x¶y ra t¾c ®­êng……… - Tæng sè ®iÓm dõng : 1064 ®iÓm Trong ®ã: BiÓn b¸o: 1064 chiÕc Nhµ chê : 231 chiÕc - Cù ly b×nh qu©n gi÷a c¸c ®iÓm dõng: Trong thµnh phè : 400 – 600 m Khu vùc ngo¹i thµnh: 800 – 1200 b. VÒ ®iÓm ®Çu cuèi Cã thÓ nãi ®©y lµ bÊt cËp lín nhÊt cho ho¹t ®éng xe buýt.Trong tæng sè 37 ®iÓm ®Çu cuèi chØ cã 10 ®iÓm lµ xe ®­îc s¾p xÕp thø tù n¬i ®ç vµ n¬i ®ãn tr¶ kh¸ch an toµn nh­ : BÕn xe Gia L©m, BÕn xe Gi¸p B¸t, BÕn xe Hµ §«ng, S©n bay Néi Bµi,§iÓm TrÇn Kh¸nh D­, B·i ®ç xe Nam Th¨ng Long, B·i ®ç xe Gia Thuþ, B·i ®ç xe Kim Ng­u…. Sè cßn l¹i hÇu hÕt lµ tËn dông c¸c ®iÓm t¹m thêi nªn cã thÓ bÞ thay ®æi bÊt kú lóc nµo B¶ng 2.7: C¸c ®iÓm ®Çu cuèi TT Tªn ®iÓm ®Çu- cuèi C¸c tuyÕn sö dông Ghi chó T.Sè §Çu A §Çu B I Nh÷ng ®iÓm ®Çu cuèi trong c¸c bÕn xe kh¸ch liªn tØnh (6 ®iÓm) 1 BÕn xe Gi¸p B¸t 08 16,21,28, 29,32,37 3,25 2 BÕn xe Hµ §«ng 05 1,19,21, 27,37 - §ç chung víi xe kh¸ch liªn tØnh. 3 BÕn xe Gia L©m 03 3,22 34 - RÊt h¹n chÕ vÒ vÞ trÝ dõng ®ç. 4 BÕn xe Phïng 01 20 5 BÕn xe Th­êng TÝn 01 6 6 BÕn xe phÝa T©y 01 13 - Míi ®­îc x©y dùng II Nh÷ng ®iÓm ®Çu cuèi t¹i c¸c ®iÓm ®ç xe ( 4 ®iÓm) 7 B·i ®ç xe Nam Th¨ng Long 04 25,27,34 35 8 B·i ®ç xe Mai §éng 03 26,30,31 9 B·i ®ç xe Gia Thuþ 01 33 10 NguyÔn C«ng Trø 01 23 III Nh÷ng ®iÓm ®Çu cuèi trªn lßng lÒ ®­êng ( 28 ®iÓm) 11 Long Biªn 06 1,4,8,15, 17,18 12 TrÇn Kh¸nh D­ 06 2,7,10,19, 20,35 - HiÖn ®· qu¸ t¶i 13 Bala 01 2 14 LÜnh Nam 01 4 15 Ga Hµ Néi 02 6,40 - TËn dông s©n tr­íc cña Ga Hµ Néi 16 Néi Bµi 02 7,17 17 Ngò HiÖp 01 8 18 CÇu GiÊy 01 24 19 Häc ViÖn CSND 01 5 20 Bê Hå 02 9,14 21 Tõ S¬n 01 10 22 T. N.T«ng( R¹p xiÕc) 01 11 23 §H.N«ng nghiÖp I 01 11 24 Giang V¨n Minh 02 12,13 25 V¨n §iÓn 01 12 26 Cæ NhuÕ 01 14 27 §a Phóc 01 15 28 Hoµng Quèc ViÖt 03 39 16,30 29 M. §. Chi ( Y. Phô) 01 36 30 Khu Liªn hîp TT 01 33 31 Phó Thuþ 01 40 32 BÖnh ViÖn 103 01 22 33 DiÔn 01 26 34 §«ng Ng¹c 01 28 35 T©y Tùu 01 29 36 § H. Má ( Cæ NhuÕ) 01 31 37 Nhæn 01 32 38 Linh §µm 02 5 36 2.3 VTHKCC b»ng Taxi ë Hµ Néi HiÖn nay ë Hµ Néi cã kho¶ng 36 doanh nghiÖp kinh doanh VTHKCC b»ng Taxi, víi sè l­îng ph­¬ng tiÖn lµ kho¶ng 2500 xe. S¶n l­îng vËn chuyÓn ®­îc trong n¨m 2006 lµ 22 triÖu l­ît hµnh kh¸ch Dù kiÕn trong n¨m 2006 VTHKK b»ng taxi ë Hµ Néi lµ 25 triÖu l­ît hµnh kh¸ch. VTHKCC b»ng Taxi ë Hµ Néi ph¸t triÓn ch­a m¹nh do nã ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña ®a sè ng­êi d©n trong Thµnh phè,v× thu nhËp cña ng­êi d©n ch­a cao, c¬ së h¹ tÇng cßn nhiÒu mÆt h¹n chÕ. Cïng víi ®ã lµ nh÷ng h¹n chÕ cña ph­¬ng tiÖn VTHKCC b»ng Taxi: + Søc chøa nhá, kh«ng tho¶ m·n xu h­íng ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña VTHKCC ë trong Thµnh phè lµ sö dông ph­¬ng tiÖn cã søc chøa lín. + Gi¸ c­íc cña vËn t¶i Taxi lµ cao. + Do cã nhiÒu doanh nghiÖp cïng tham gia VTHKCC b»ng Taxi nªn viÖc qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm vËn t¶i cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. Ch­¬ng III: nh÷ng mÆt ®· ®¹t ®­îc vµ kÕ ho¹ch trong n¨m 2007 CñA VTHKCC ë Hµ Néi KÕ ho¹ch §Æt hµng cña nhµ n­íc ®èi víi VTHKCC b»ng xe buýt n¨m 2007 - Quý I TÕt §inh Hîi Môc tiªu: - T¨ng c­êng qu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi VTHKCC th«ng qua chØ tiªu ®Æt hµng cña nhµ n­íc. - TiÕp tôc ®iÒu chØnh luång tuyÕn, biÓu ®å vËn chuyÓn cho hîp lý, n©ng cao chÊt l­îng phôc vô (thay thÕ ph­¬ng tiÖn míi), më réng vïng phôc vô gi¶m ïn t¾c giao th«ng. - Thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh x· héi ho¸ xe buýt theo chñ tr­¬ng cña Thµnh phè - Thùc hiÖn viÖc rµ so¸t ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt xe buýt. - X©y dùng n¨ng lùc qu¶n lý ®iÒu hµnh VTHKCC cña Trung t©m qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh GT§T. ChØ tiªu: - PhÊn ®Êu ®¹t s¶n l­îng VTHKCC 400 triÖu l­ît hµnh kh¸ch Trong ®ã: + S¶n l­îng cña xe buýt: 335 triÖu + C¸c lo¹i h×nh vËn t¶i kh¸c :65 triÖu - §Êu thÇu 2 tuyÕn XHH trong quý 2 n¨m 2007 - §Ò xuÊt UBND ; H§ND ®iÒu chØnh gi¸ vÐ th¸ng trong quý 2 n¨m 2007 - TriÓn khai c¸c h¹ng môc giai ®o¹n II dù ¸n EU ( ®iÓm trung chuyÓn Long biªn ; thÝ ®iÓm thÎ tõ kh«ng tiÕp xóc, lo¹i vÐ th¸ng 1 tuyÕn ®èi víi tuyÕn buýt 32,34) - Kªu gäi ®Çu t­ nhµ chê xe buýt ( ®Þa ®iÓm cho phÐp) t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho hµnh kh¸ch ( 50-60 nhµ chê ; dù kiÕn thu hót kho¶ng 5 tØ ®ång ). 3.1 KÕ ho¹ch ®Æt hµng VTHKCC n¨m 2007 vµQuý I/2007 vµ tÕt ®inh hîi 3.1.1Nguyªn t¾c: - C¨n cø quyÕt ®Þnh 3822 /Q§-UBND ngµy 30/8/2006 vÒ viÖc ®Æt hµng dÞch vô vËn t¶i hµnh kh¸ch c«ng céng b»ng xe buýt trªn ®Þa bµn Thµnh phè Hµ Néi. + ChØ tiªu vÒ sè l­îng ( ph­¬ng tiÖn, ®Çu A – B, Cù ly..) + ChØ tiªu vÒ chÊt l­îng ( giê më bÕn, ®ãng bÕn, tÇn suÊt) + ChØ tiªu vÒ gi¸ trÞ : (Doanh thu, Chi phÝ, trî gi¸) - Qu¶n lý vµ thanh to¸n th«ng qua hîp ®ång A – B. KÕ ho¹ch ®Æt hµng n¨m 2007, quý I/2007, tÕt §inh Hîi. 3.1.2- KÕ ho¹ch ®Æt hµng n¨m 2007 B¶ng 3.1- Tæng hîp c¸c chØ tiªu c¬ b¶n toµn m¹ng l­ãi VTHKCC n¨m 2007 TT ChØ tiªu §¬n vÞ Uớc TH năm 2006 Dự kiến kế hoạch 2007 So sánh (1) (2) (3) (4) (5=4/3) 1 Sè ph­¬ng tiÖn xe 901 912 101,22 2 Sè tuyÕn TuyÕn 55 58 105,45 3 Tæng l­ît xe vËn chuyÓn L­ît 3.458.223 3.787.289 109,52 4 Tæng Km xe ho¹t ®éng Km 70.381.691 77.026.600 109,44 5 Hµnh kh¸ch vËn chuyÓn HK 315.719.766 335.719.524 106,33 -Kh¸ch vÐ l­ît HK 64.471.409 70.332.377 109,09 -Kh¸ch vÐ th¸ng HK 251.248.357 265.387.147 105,63 6 Doanh thu vËn t¶i 1000® 306.935.188 330.244.666 107,59 - Doanh thu vÐ l­ît 1000® 205.741.205 223.349.791 108,56 - Doanh thu vÐ th¸ng 1000® 101.193.983 106.894.875 105,63 7 Chi phÝ theo Q§6349;QĐ3822 1000® 516.127.194 581.836.587 112,73 bq/hk ®ång 1.635 1.733 106,02 bq/l­ît ®ång 149.246 153.629 102,94 8 Trî gi¸ 1000® 209.192.006 251.591.921 120,27 bq/hk ®ång 663 749 113,10 bq/l­ît ®ång 60.491 66.431 109,82 KÕ ho¹ch ®Æt hµng n¨m 2007: Khèi 44 tuyÕn ®Æt hµng: b¶ng 3.2 : kÕ ho¹ch dÆt hµng n¨m 2007 khèi 44 tuyÕn ®Æt hµng TT ChØ tiªu §¬n vÞ Tổng công ty vận tải Hà Nội (1) (2) (3) 1 Sè ph­¬ng tiÖn xe 723 2 Sè tuyÕn TuyÕn 44 3 Tæng l­ît xe vËn chuyÓn L­ît 3.022.249 4 Tæng Km xe ho¹t ®éng Km 63.221.790 5 Hµnh kh¸ch vËn chuyÓn HK 279.109.975 -Kh¸ch vÐ l­ît HK 60.866.102 -Kh¸ch vÐ th¸ng HK 218.243.873 6 Doanh thu vËn t¶i 1000® 283.852.891 - Doanh thu vÐ l­ît 1000® 194.955.346 - Doanh thu vÐ th¸ng 1000® 88.897.545 7 Chi phÝ theo Q§6349;QĐ3822 1000® 483.544.568 bq/hk ®ång 1.732 bq/l­ît ®ång 159.995 8 Trî gi¸ 1000® 199.691.677 bq/hk ®ång 715 bq/l­ît ®ång 66.074 Khèi X· héi ho¸ b¶ng 3.3 kÕ ho¹ch ®Æt hµng n¨m 2007 khèi x· ho¸ TT ChØ tiªu §¬n vÞ Kế hoạch đặt hàng 2007 theo Hồ sơ thầu Tổng công ty vận tải Hà Nội Công ty CP vận tải DL và TM Đông Anh CN Công ty TNHH Bắc Hà Công ty cổ phần xe khách Hà Nội Công ty TNHH xây dựng DL Bảo yến Tổng khối XHH (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Sè ph­¬ng tiÖn xe 50 15 73 26 25 189 2 Sè tuyÕn TuyÕn 4 1 5 2 2 14 3 Tæng l­ît xe vËn chuyÓn L­ît 216.080 52.560 287.620 110.960 97.820 765040 4 Tæng Km xe ho¹t ®éng Km 3.726.831 1.366.560 4.976.629 1.636.112 2.098.677 13804809 5 Hµnh kh¸ch vËn chuyÓn HK 16.449.142 5.410.677 21.382.059 7.206.698 6.160.972 56609548 -Kh¸ch vÐ l­ît HK 3.825.200 547.500 2.315.195 1.938.880 839.500 9466275 -Kh¸ch vÐ th¸ng HK 12.623.942 4.863.177 19.066.864 5.267.818 5.321.472 47143273 6 Doanh thu vËn t¶i 1000® 16.287.072 3.479.180 14.542.975 7.525.632 4.556.916 46391775 - Doanh thu vÐ l­ît 1000® 11.475.600 1.642.500 7.274.085 5.483.760 2.518.500 28394445 - Doanh thu vÐ th¸ng 1000® 4.811.472 1.836.680 7.268.890 2.041.872 2.038.416 17997330 7 Chi phÝ theo Q§6349;QĐ3822 1000® 27.412.729 9.576.852 35.268.398 11.919.995 14.114.042 98292016 bq/hk ®ång 1.667 1.770 1.649 1.654 2.291 9030,84 bq/l­ît ®ång 126.864 182.208 122.622 107.426 144.286 683405,2 8 Trî gi¸ 1000® 11.125.657 6.097.672 20.725.423 4.394.363 9.557.126 51900241 bq/hk ®ång 676 1.127 969 610 1.551 917 bq/l­ît ®ång 51.489 116.014 72.058 39.603 97.701 67.840 3.1.3 KÕ ho¹ch ®Æt hµng VTHKCC Quý I/2007: B¶ng 3.4 Tæng hîp c¸c chØ tiªu c¬ b¶n m¹ng l­íi VTHKCC Quý I/2007. TT ChØ tiªu §¬n vÞ Thực hiện Q1/2006 Dự kiến KH Quý 1/2007 So sánh (1) (2) (3) (4) (5=4/3) 1 Sè ph­¬ng tiÖn xe 901 912 101,22 2 Sè tuyÕn TuyÕn 48 58 120,83 3 Tæng lît xe vËn chuyÓn L­ît 794.116 924.679 116,44 4 Tæng Km xe ho¹t ®éng Km 15.928.692 18.548.887 116,45 5 Hµnh kh¸ch vËn chuyÓn HK 76.468.492 85.660.508 112,02 -Kh¸ch vÐ l­ît HK 15.449.161 16.889.852 109,33 -Kh¸ch vÐ th¸ng HK 61.019.331 68.770.656 112,70 6 Doanh thu vËn t¶i 1000® 73.906.911 82.596.237 111,76 - Doanh thu vÐ l­ît 1000® 49.259.709 55.132.907 111,92 - Doanh thu vÐ th¸ng 1000® 24.647.202 27.463.330 111,43 7 Chi phÝ theo Q§6349;QĐ3822 1000® 109.266.631 140.065.569 128,19 bq/hk ®ång 1.429 1.635 114,43 bq/l­ît ®ång 137.595 151.475 110,09 8 Trî gi¸ 1000® 35.359.720 57.469.332 162,53 bq/hk ®ång 462 671 145,09 bq/l­ît ®ång 44.527 62.151 139,58 3.1.4 KÕ ho¹ch tÕt §inh hîi: - Thêi gian 20 ngµy tõ 7/2/2007( 20 th¸ng ch¹p) ®Õn 26/2/2007( 10 tÕt ) - Cã kÕ ho¹ch biÓu ®å ch¹y xe tr­íc, trong vµ sau tÕt §inh Hîi - Bè trÝ xe dù phßng gi¶i to¶ c¸c bÕn xe Gia L©m, Gi¸p b¸t, Mü §×nh vµo nh÷ng ngµy cao ®iÓm B¶ng 3.5 :Tæng hîp c¸c chØ tiªu c¬ b¶n : TT ChØ tiªu Thùc hiÖn tÕt BÝnh TuÊt Dù kiÕn TH tÕt §inh Hîi So s¸nh 1 Ph­¬ng tiÖn (xe) 786 874 111,2 2 TuyÕn (tuyÕn) 48 55 114,6 3 Tæng l­ît xe( l­ît) 173.608 193.044 111,2 4 Tæng HK vÐ tuyÕn (HK) 3.703.299 4.153.638 112 % 3.2 C«ng t¸c qu¶n lý 3.2.1- Luång tuyÕn: - C¸c tuyÕn XHH thªm 2 tuyÕn b¾t ®Çu ho¹t ®éng Quý I/2007 (n©ng tæng sè tuyÕn XHH ho¹t ®éng 14 tuyÕn ). - §æi míi ph­¬ng tiÖn ho¹t ®éng trªn tuyÕn ®èi víi lo¹i xe cò.(Asia Cosmos; Asia Combi:) - Phèi hîp víi c¸c Phßng Ban Së GTCC, c¸c doanh nghiÖp xem xÐt c¸c tuyÕn buýt ®Ó ®iÒu chØnh hîp lý vµ cã hiÖu qu¶ vÒ m¹ng tuyÕn xe buýt vµ gãp phÇn gi¶m ¸ch t¾c giao th«ng trong Thµnh phè. - Ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh tÕ tõng tuyÕn vµ toµn m¹ng. 3.2.2- Ph­¬ng tiÖn : B¶ng 3.6 t×nh h×nh kÕ ho¹ch ph­¬ng tiÖn TT Ph­¬ng tiÖn Søc chøa Sè l­îng xe Tæng sè chç A Tæng c«ng ty vËn t¶i Hµ néi( ®Æt hµng) 723 41830 1 Daewoo BS 105 80 96 7680 2 Daewoo BS 090 60 101 6060 3 Daewoo BS 090DL 60 155 9300 B80 Hµn Quèc 80 16 1280 4 Mercedes 80 61 4880 5 Mercedes 60 10 600 6 Renault 80 50 4000 B80- Transico 80 19 1520 7 Transico 45 50 2250 8 Transico 30 37 1110 9 Asia Cosmos 30 13 390 10 Asia Combi 24 77 1848 11 Hyundai 24 38 912 B C«ng ty CPTM vËn t¶i & du lÞch §«ng Anh 15 900 1 Transico 60 15 900 C C«ng ty TNHH B¾c Hµ 73 4940 1 Daewoo 80 28 2240 2 Hyundai 60 45 2700 C C«ng ty cæ phÇn xe kh¸ch Hµ Néi 1820 1 Transico 80 13 1040 60 13 780 D Tæng c«ng ty vËn t¶i Hµ néi( XHH) 50 3520 1 Daewoo - Hyundai 80 26 2080 2 Transico 60 24 1440 E C«ng ty TNHH XD dÞch vô DL B¶o YÕn 60 25 1500 F TuyÕn dù kiÕn ®Êu thÇu 2007 60 30 1800 Céng (A + B +C+D+E+F) 942 56310 3.2. 3- H¹ tÇng: Duy tu, duy tr× (: Cã phô lôc kÌm theo ) * Néi dung chñ yÕu: Thay nÒn vµ néi dung th«ng tin c¸c biÓn b¸o Pan« qua khai th¸c trªn 5 n¨m Thay c¸c biÓn b¸o khung nh«n mÊt nÑp xuèng cÊp Thay c¸c Pan« han rØ kh«ng ®¶m b¶o an toµn S¬n v¹ch ®iÓm dõng ®ç trong néi thµnh * Khèi l­îng kinh phÝ tæng hîp nh­ sau : Duy tr× vÖ sinh : 544, 384 triÖu Duy tu, söa ch÷a biÓn b¸o : 763, 760 triÖu Duy tu, söa ch÷a Pan« : 171, 400 triÖu S¬n v¹ch ®iÓm dõng xe buýt : 404, 600 triÖu Dù phßng ®ét xuÊt : 100, 000 triÖu Tæng kinh phÝ thùc hiÖn :1 984, 144 triÖu 3.2.4- KiÓm tra gi¸m s¸t: - T¨ng c­êng kiÓm tra gi¸m s¸t th­êng xuyªn, ®ét xuÊt chèng thÊt tho¸t, thÊt thu- chó träng c¸c tuyÕn më míi vµ x· héi ho¸ + Träng t©m, kh«ng dµn tr¶i + NghiÖm thu s¶n phÈm xe buýt th«ng qua ph¬i lÖnh lµ chøng tõ gèc. 3.2.5- Th«ng tin tuyªn truyÒn: - Th«ng tin tuyªn truyÒn trªn b¸o Hµ néi míi, b¸o Kinh tÕ ®« thÞ, B¸o Giao th«ng vËn t¶i, §µi TruyÒn h×nh Hµ néi - Néi dung: + C¸c tuyÕn X· héi ho¸ + ThÝ ®iÓm thÎ Smart Card ®èi víi tuyÕn sè 32; 34 - ThÝ ®iÓm th«ng tin tõng ®iÓm dõng theo lé tr×nh tuyÕn cho hµnh kh¸ch bªn trong xe ®èi víi mét sè tuyÕn buýt. Kinh phÝ dù kiÕn: 200 triÖu Trong ®ã : + Th«ng tin tuyªn truyÒn luång tuyÕn, kÓ c¶ c¸c tuyÕn x· héi ho¸ + In Ên B¶n ®å luång tuyÕn xe buýt Thµnh phè 3.2.6- C«ng t¸c tµi chÝnh: - C«ng t¸c qu¶n lý vÐ, tem: + TiÕp tôc chuyÓn giao c«ng nghÖ vÒ hÖ thèng thiÕt bÞ lµm thÎ tõ th«ng minh thuéc dù ¸n EU – ThÝ ®iÓm vÐ th¸ng 1 tuyÕn sè 32; 34 sau tæng kÕt rót kinh nghiÖm vµ nh©n réng cho toµn m¹ng – Dù kiÕn 2007; - C«ng t¸c t¹m øng trî gi¸: + Chñ ®éng ¸p ®¬n gi¸ ®Þnh møc cña UBND thµnh phè phª duyÖt, thanh to¸n kÞp thêi víi doanh nghiÖp. + Chñ ®éng phèi hîp rµ so¸t ®¬n gi¸ ®Þnh møc. + Dù kiÕn kÕ ho¹ch dù to¸n chi ng©n s¸ch n¨m 2007: - Chi trong ®Þnh møc : 912 triÖu ®ång - Chi ngoµi ®Þnh møc : 4.850 triÖu®ång 3.2.7- C«ng t¸c X· héi ho¸: - Víi c¸c tuyÕn ®· ®Êu thÇu n¨m 2006 ho¹t ®éng trong th¸ng 1/2007( dù kiÕn 15/1/2007) - Chñ ®éng phèi hîp t­ vÊn thiÕt kÕ kü thuËt ®Êu thÇu, lËp hå s¬ mêi thÇu Quý II/2007. - §¸nh gi¸ ho¹t ®éng c¸c tuyÕn XHH ®· ®Êu thÇu 3.2.8- TriÓn khai dù ¸n: - TriÓn khai c¸c h¹ng môc cña dù ¸n Ecotrans ®óng tiÕn ®é ( thÎ Smart card; ®iÓm trung chuyÓn Long Biªn …) - QuyÕt to¸n dù ¸n Asiatrans trong Quý I/2007. PhÇn II : phÇn thùc tËp riªng Thu thËp sè liÖu lµm ®Ò tµi tèt nghiÖp §Ò tµi: thiÕt kÕ míi tuyÕn xe buýt Gi¸o viªn h­íng dÉn : PGS- TS Tõ Sü Sïa §Þa ®iÓm thùc tËp: Trung t©m qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh giao th«ng ®« thÞ ®Ò c­¬ng ®Ò tµi tèt nghiÖp Lêi më ®Çu Ch­¬ng I. C¬ së lý luËn vÒ thiÕt kÕ tuyÕn xe buýt míi 1.1 Tæng quan vÒ VTHKCC 1.1.1 Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm, ph©n lo¹i VTHKCC 1.1.2 Vai trß cña vËn t¶i hµnh kh¸ch c«ng céng 1.1.3 Vai trß cña VTHKCC b»ng xe buýt 1.2 Tæng quan vÒ VTHKCC b»ng xe buýt ë Hµ Néi 1.2.1 Tæng quan VTHKCC b»ng xe buýt ë Hµ Néi 1.2.2 Giíi thiÖu vÒ Trung t©m qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh giao th«ng ®« thÞ Ch­¬ng II. HiÖn tr¹ng vËn t¶i hµnh kh¸ch c«ng céng Hµ Néi 2.1 C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n 2.1.1 Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i tuyÕn 2.1.2 Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i hµnh tr×nh 2.1.3 Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i luång hµnh kh¸ch 2.1.4 C¬ së h¹ tÇng phôc vô ho¹t ®éng cña xe buýt 2.2 Nh÷ng c¨n cø, yªu cÇu vµ tiªu chuÈn thiÕt kÕ tuyÕn 2.3 Qui tr×nh thiÕt kÕ tuyÕn míi 2.3.1 X¸c ®Þnh nhu cÇu ®i l¹i trªn tuyÕn ( C¸c ®iÓm ph¸t sinh, thu hót hµnh kh¸ch trong vïng & tËp hîp thµnh m¹ng l­íi ®iÓm thu hót ) 2.3.2 X¸c ®Þnh ®iÓm ®Çu cuèi cña tuyÕn 2.3.3 X¸c ®Þnh lé tr×nh tuyÕn 2.3.4 Bè trÝ c¸c ®iÓm dõng ®ç däc ®­êng 2.3.5 Lùa chän ph­¬ng tiÖn ho¹t ®éng trªn tuyÕn 2.3.6 X¸c ®Þnh sè l­îng lao ®éng trªn tuyÕn 2.3.7 Ph­¬ng ¸n tæ chøc vËn hµnh 2.4 C¸c chØ tiªu kinh tÕ 2.4.1 Chi phÝ 2.4.2 Gi¸ vÐ 2.4.3 Doanh thu, lîi nhuËn 2.4.4 C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ tµi chÝnh 2.4 Sù cÇn thiÕt më tuyÕn Ch­¬ng III. ThiÕt kÕ tuyÕn xe buýt kÕ 3.1 C¬ së ®Ó thiÕt kÕ tuyÕn 3.1.1 Môc tiªu, quan ®iÓm vÒ ph¸t triÓn VTHKCC cña Thµnh phè Hµ Néi 3.1.2 Nhu cÇu vÒ ph¸t triÓn VTHKCC b»ng xe buýt cña Thµnh phè Hµ Néi 3.1.3 §iÒu tra kh¶o s¸t ®iÒu kiÖn giao th«ng trong khu vùc cña tuyÕn 3.1.4 §iÒu tra kh¶o s¸t nhu cÇu ®i l¹i b»ng xe buýt trong vïng thu hót cña tuyÕn 3.1.5 C¸c yªu cÇu ®èi víi tuyÕn xe buýt Hµ Néi – VÜnh Phóc 3.2 Lùa chän tuyÕn xe buýt kÕ cËn Hµ Néi – VÜnh Phóc 3.2.1 C¸c ph­¬ng ¸n lùa chän tuyÕn xe buýt 3.2.2 §Æc tÝnh giao th«ng trªn tuyÕn 3.2.3 X¸c ®Þnh ®iÓm ®Çu cuèi cña tuyÕn 3.2.4 X¸c ®Þnh lé tr×nh cña tuyÕn 3.2.5 X¸c ®Þnh c¸c ®iÓm dõng ®ç däc tuyÕn 3.3 Lùa chän ph­¬ng tiÖn trªn tuyÕn 3.3.1 C¸c c¨n cø lùa chon ph­¬ng tiÖn 3.3.2 Lùa chän s¬ bé ph­¬ng tiÖn 3.3.3 Lùa chän ph­¬ng tiÖn trªn tuyÕn 3.4 X¸c ®Þnh nhu cÇu ®Çu t­ më tuyÕn xe buýt kÕ cËn Hµ Néi – VÜnh Phóc 3.4.1 X¸c ®Þnh nhu cÇu ®Çu t­ trªn tuyÕn 3.4.2 X¸c ®Þnh nhu cÇu ®Çu t­ c¬ së h¹ tÇng 3.4.3 X¸c ®Þnh nhu cÇu ®Çu t­ ph¸t triÓn nh©n lùc 3.5 Ph­¬ng ¸n tæ chøc, vËn hµnh 3.6 §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ më tuyÕn xe buýt kÕ cËn Hµ Néi –VÜnh Phóc KÕt luËn Trªn ®©y lµ b¸o c¸o kÕt qu¶ 7 tuÇn thùc tËp t¹i Trung t©m qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh giao th«ng ®« thÞ, ®­îc sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c« gi¸o cïng c¸c c« chó ë Trung t©m qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh giao th«ng ®« thÞ em ®· thu thËp ®­îc kiÕn thøc thùc tÕ cña nh÷ng ®iÒu ®· ®­îc häc trong nhµ tr­êng, cïng c¸c sè liÖu cÇn thiÕt cho viÖc lµm ®Ò tµi tèt nghiÖp. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n !

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị (TramOc).doc