Báo cáo Thực tập tốt nghiệp tại công ty đóng tàu và công nghiệp hàng hải Sài Gòn

NỘI DUNG BÁO CÁO THỰC TẬP 1) Tìm hiểu các bản vẽ kỹ thuật (hoặc các loại bản vẽ: bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ thi công) 2) Lập qui trình thi công cho 1 sản phẩm , qui thình thi công cho 1 tổng đoạn ( phân đoạn ) trong công trình thiết kế 3) Khảo sát phương tiện cần sửa chữa , lên kế hoạch sửa chữa , nghiệm thu sản phẩm 4) Lập dự toán đóng mới hoặc dự toán sửa chữa cho 1 con tàu cụ thể 5) Tìm hiểu cách tổ chức 1 phòng kỹ thuật , một cơ quan thiết kế , một cơ quan nghiên cứu hoặc 1 bộ phận kiểm tra 6) Tìm hiểu cách lập hồ sơ công trình thiết kế 7) Tập xây dựng phương án thiết kế và phân tích để chọn phương án thiết kế nếu nơi thực tập cho phép 8) Tìm hiểu các tài liệu cần thiết phục vụ cho việc thiết kế 1 con tàu

doc35 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/06/2013 | Lượt xem: 1660 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tốt nghiệp tại công ty đóng tàu và công nghiệp hàng hải Sài Gòn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
coâng ty, em ñöôïc öùng duïng nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc ôû tröôøng vaøo caùc coâng vieäc thöïc teá ôû coâng ty. Taïi ñòa ñieåm thöïc taäp naøy maø em ñaõ laøm quen vaø thích nghi ñöôïc vôùi caùc coâng vieäc cuûa moät kyõ sö ñoùng taøu. Em xin chaân thaønh caûm ôn ñeán Nhaø Tröôøng – Khoa Ñoùng Taøu Thuûy Vaø Coâng Trình Noåi ñaõ taïo ñieàu kieän cho em coù ñöôïc ñôït thöïc taäp boå ích naøy; Giaùo vieân höôùng daãn Leâ Vaên Toaøn vaø caùc coâ chuù, anh chò taïi Coâng Ty Ñoùng Taøu Vaø Coâng Nghieäp Haøng Haûi Saøi Goøn ñaõ taän tình giuùp ñôõ em trong ñôït thöïc taäp vöøa qua. Sinh Vieân: Phan Thanh Nhaät NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN SÔ LÖÔÏC VEÀ COÂNG TY ÑOÙNG TAØU VAØ COÂNG NGHIEÄP HAØNG HAÛI SAØI GOØN COÂNG TY ÑOÙNG TAØU & COÂNG NGHIEÄP HAØNG HAÛI SAØI GOØN: Soá 2 Ñaøo Trí, Phöôøng phuù thuaän, Quaän 7, Tp.HCM, VN ÑT: (84.8) 7.730.232 - 7.730.234 - 7.730.234 – Fax: (84.8) 7.730.236 Caùc ñôn vò thaønh vieân: 1. Xí Nghieäp Ñoùng Taøu Vaø Söûa Chöõa Taøu Thuûy Bình Trieäu Khu Phoá 3, P.Hieäp Bình Chaùnh, Quaän Thuû Ñöùc, Tp.Hoà Chí Minh,VN ÑT : (84.8) 7.266.662 - 7.266.086 – Fax:(84.8) 7.266.032 2. Xí Nghieäp Ñoùng Taøu Vaø Dòch Vuï Kyõ Thuaät Nam Saøi Goøn Soá 2 Ñöôøng Ñaøo Trí , P.Phuù Thuaän, Quaän 7 TP. Hoà Chí Minh VN ÑT : (84.8) 7.730.040 – 8.731.679 – Fax: (84.8) 8.733.312 3. Chi Nhaùnh Vuõng Taøu 196 Bình Giaõ, Tp Vuõng Taøu, VN ÑT : (064) 816.312 – Fax : (064) 816.312 4 . Ban Kinh Doanh Dòch Vuï Cô Khí 29 Nguyeãn Vaên Nguyeân, P.Taân Ñònh, Quaän 1, TP Hoà Chí Minh, VN ÑT : (84.8) 8.483.372 5. Ban Kinh Doanh Dòch Vuï Haøng Haûi 27-28 Toân Ñöùc Thaéng, Quaän 1, TP Hoà Chí Minh VN ÑT : (84.8) 8.824.419 Naêng Löïc Chuû Yeáu : 1. Xí Nghieäp Ñoùng Taøu Vaø Söûa Chöõa Taøu Thuûy Bình Trieäu Söõa chöõa caùc loaïi taøu coù troïng taûi ñeán 1.500 Taán, saø lan 2.000 Taán Ñoùng môùi taøu 3.000 Taán , caùc phaân ñoaïn , toång ñoaïn cho taøu ñeán 6.500 Taán Söõa chöõa, laép raùp caùc keát caáu theùp, keát caáu daøn khoan UÏ khoâ : Uï soá 1 : L x B x H = 75m x 15m x 3,8m Uï soá 2 : L x B x H = 53m x 15,5m x 3,3m Uï soá 3 : L x B x H = 76m x 17m x 3,8m Uï soá 4 : L x B x H = 82m x 18m x 4,2m Trieàn taøu : 800 Taán Phaân xöôûng cô khí, phaân xöôûng voû: Ñöôïc trang bò caùc thieát bò maùy moùc, coâng cuï, gia coâng caét goït, gia coâng vaät lieäu, saét theùp, ñaùp öùng nhu caàu gia coâng cô khí, gia coâng saét theùp cho caùc taøu ñoùng môùi vaø söûa chöõa. 2. Xí Nghieäp Ñoùng Taøu Vaø Dòch Vuï Kyõ Thuaät Nam Saøi Goøn: Söûa chöõa caùc loaïi taøu coù troïng taûi 25.000 taán . Ñoùng môùi taøu coù troïng taûi 6.500 Taán. Söûa chöõa, laép raùp caùc keát caáu theùp, giaøn khoan. Dock noåi 6.000 Taán Chieàu daøi L = 130 m Chieàu roäng giöõa hai thaønh truï B = 22.5 m Söùc naâng 6.000 Taán Dock noåi 8.500 Taán Chieàu daøi L = 148.8 m Chieàu roäng giöõa hai thaønh truï B = 29 m Söùc naâng 8.500 Taán Caàu taøu : Caàu taøu daøi 100 m, caäp ñöôïc taøu 25.000 Taán Trieàn vaø aâu taøu : Ñoùng môùi vaø söûa chöõa ñöôïc taøu 6.500 Taán Phaân xöôûng cô khí, phaân xöôûng voû Ñöôïc trang bò caùc thieát bò maùy moùc, coâng cuï, gia coâng caét goït, gia coâng vaät lieäu saét theùp, ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu gia coâng cô khí, gia coâng saét theùo cho ñoùng môùi taøu 6.500 Taán vaø söûa chöõa taøu 25.000 Taán. Phaàn I: CAÙC LOAÏI BAÛN VEÕ KYÕ THUAÄT TRONG NGAØNH ÑOÙNG TAØU I.VAI TROØ VAØ TAÀM QUAN TROÏNG CUÛA BAÛN VEÕ KYÕ THUAÄT: Duø ngaønh ñoùng taøu khoâng phaûi laø ngaønh xuaát hieän ñaàu tieân nhöng coù theå chaéc chaén moät ñieàu raèng hieám coù ngaønh ngheà naøo laïi coù moät beà daøy lòch söû ñeán nhö vaäy. Ngay töø thôøi, con ngöôøi ñaõ bieát cheá taïo ra nhöõng con thuyeàn vôùi muïc ñích ban ñaàu laø kieám caùi aên nhö : ñaùnh baét caù, haûi saûn vaø phuïc vuï nhu caàu di chuyeån. Cuøng vôùi thôøi gian, söï phaùt trieån cuûa loaøi ngöôøi vaø nhöõng thaêng traàm cuûa lòch söû, ngaønh ñoùng taøu ñaõ coù nhöõng böôùc phaùt trieån ñaùng keå vaø nhaûy voït. Nhöõng con taøu ôû nhöõng theá heä sau caøng to lôùn, hieän ñaïi hôn nhöõng theá heä tröôùc. Töø söï phaùt trieån ñoù, cuõng naûy sinh nhieàu vaán ñeà phöùc taïp. Neáu nhö luùc tröôùc vieäc cheá taïo chæ ñôn thuaàn laø döïa vaøo kinh nghieäm cha truyeàn con noái, nhöõng con taøu ra ñôøi chæ quanh quaån ôû moät vaøi kieåu taøu, thì ngaøy nay coù voâ soá nhöõng kieåu taøu vôùi nhieàu coâng duïng khaùc nhau . Vieäc ña daïng hoùa caùc loaïi taøu coù ñöôïc laø nhôø vaøo vieäc xem coâng taùc nghieân cöùu vaø thieát keá taøu laø moät ngaønh khoa hoïc. Trong khi thieát keá, ngöôøi kyõ sö thoåi vaøo ñoù yù töôûng saùng taïo cuûa mình treân nguyeân taéc tuaân thuû caùc qui ñònh ñaëc thuø thoâng qua caùc baûn veõ minh hoïa. Treân cô sôû caùc soá lieäu vaø hình aûnh minh hoïa cuûa baûn veõ, ngöôøi ta seõ tieán haønh cheá taïo ra con taøu. Noùi moät caùch khaùc, baûn veõ kyõ thuaät laø chieác caàu noái giöõa ngöôøi thieát keá vaø ngöôøi cheá taïo, ngoaøi ra noù coøn laø cô sôû phaùp lyù cho nhöõng vaán ñeà naûy sinh trong thieát keá cheá taïo vaø laø hoà sô lyù lòch cuûa moät con taøu. II. Phaân loaïi : Cuïc Ñaêng Kieåm Vieät Nam (VIRES) ñöôïc Nhaø nöôùc uûy quyeàn veà vieäc kieåm tra, giaùm saùt vaø caáp caùc giaáy chöùng nhaän trong thieát keá ñoùng môùi ,söûa chöõa, hoaùn caûi , an toaøn trong khai thaùc caùc loaïi taøu thuyeàn ( tröø taøu quaân söï ) löu thoâng treân laõnh thoå Vieät Nam qui ñònh veà danh muïc caùc loaïi hoà sô kyõ thuaät caàn coù trong coâng taùc thieát keá ñoùng môùi vaø söûa chöõa taøu nhö sau: 1._ Phaàn chung . Thuyeát minh chung toaøn taøu . Baûn veõ boá trí chung . Baûn veõ tuyeán hình 2._ Phaàn thaân voû . Baûn veõ keát caáu cô baûn . Baûn veõ maët caét ngang ( söôøn giöõa vaø caùc cô caáu chính cuûa khung xöông ) Baûn veõ raûi toân. Baûn veõ beä maùy chính . Baûn veõ boá trí thieát bò laùi , chaèng buoät , thieát bò ñaåy , laøm haøng . Baûn veõ baùnh laùi vaø chi tieát laùi . Baûn veõ caùc coät ñeøn tín hieäu vaø daây chaèng . Baûn veõ thöôùc nöôùc vaø voøng troøn Ñaêng kieåm . 3. _ Phaàn tính naêng . Baûn veõ ñöôøng cong thuûy löïc. Baûn veõ ñöôøng cong dieän tích ñöôøng söôøn vaø moment tónh cuûa dieän tích ñöôøng söôøn ( Bonjean ) . Baûn veõ Pantokaren . Baûn veõ dung tích caùc haàm vaø toaøn taøu . Baûng toång hôïp veà löôïng chieám nöôùc , vò trí troïng taâm , ñoä chuùi vaø oån ñònh ban ñaàu cho caùc traïng thaùi taûi troïng khaùc nhau . 4. _ Phaàn maùy . Baûn veõ toaøn boä boá trí caùc maùy , noài hôi vaø caùc trang thieát bò trong buoàng maùy , caùc trang bò naêng löôïng döï phoøng , caùc loái thoaùt hieåm Baûn veõ boá trí heä truïc . Baûn veõ oáng boïc truïc vaø caùc chi tieát coù lieân quan . Baûn veõ chaân vòt vaø baûn tính ñoä beàn caùnh chaân vòt . 5. _ Phaàn heä thoáng vaø ñöôøng oáng . Baûn veõ sô ñoà heä thoáng huùt khoâ . Baûn veõ sô ñoà heä thoáng keùt chöùa nöôùc baån , oáng daãn vaø loã xaû nöôùc ra ngoaøi maïn . Baûn veõ sô ñoà heä thoáng daèn taøu . Baûn veõ sô ñoà heä thoáng ñieàu chænh nghieâng ngang vaø doïc . Baûn veõ sô ñoà heä thoáng nhaän vaø chuyeån nhieân lieäu loûng . Baûn veõ sô ñoà heä thoáng oáng ño , oáng thoâng khí , oáng traøn Baûn veõ sô ñoà heä thoáng thau röûa haàm haøng . Baûn veõ sô ñoà heä thoáng thoâng hôi , thoâng gioù . Baûn veõ sô ñoà heä thoáng nhieân lieäu . Baûn veõ sô ñoà heä thoáng laøm maùt maùy chính . Baûn veõ sô ñoà heä thoáng boâi trôn . Baûn veõ sô ñoà heä thoáng khí neùn . Baûn veõ sô ñoà heä thoáng khí thaûi , tieâu aâm . 6. _ Phaàn ñieän . Baûn veõ sô ñoà nguyeân lyù phaân phoái naêng löôïng ñieän töø caùc nguoàn ñieän chính vaø maïng ñieän cung caáp cho chieáu saùng vaø haønh trình . Baûn veõ sô ñoà nguyeân lyù cuûa maïng phaân phoái ñieän chính vaø öùng caáp cuûa baûng ñieàu khieån . Baûn veõ sô ñoà nguyeân lyù noái bean ngoaøi caùc thieát bò ñieàu khieån taøu, tín hieäu baùo ñoäng vaø tín hieäu baùo chaùy . Baûn veõ sô ñoà nguyeân lyù chieáu saùng caùc buoàng chöùc naêng , caùc buoàng sinh hoaït . Döôùi ñaây laø moät soá baûn veõ tieâu bieåu: _ Baûn veõ tuyeán hình (ñöôøng hình daùng) : trong baûn veõ naøy, ta bieåu dieãn hình daùng caùc ñöôøng söôøn lyù thuyeát ( thoâng thöôøng laø 10 hay 20 söôøn ), vò trí vaø hình daùng caùc ñöôøng nöôùc, hình daïng muõi (ñuoâi), vi trí ñaët thieát bi ñaåy, thieát bi laùi, vi trí vaây giaûm laéc , ky hoâng ( neáu coù ), caùc thoâng soá veà tuyeán hình , ñoä cao caùch chuaån cuûa söôøn , caùc thoâng soá kích thöôùc chuû yeáu (chieàu daøi,chieàu roäng ,chieàu cao maïn , chieàu chìm , heä soá beùo theå tích , coâng suaát maùy chính , vaän toác taøu, caáp taøu , cô quan phaân caáp vaø giaùm saùt , caáp taøu vaø vuøng hoaït ñoäng ).Trong baûn veõ tuyeán hình caàn ñaëc bieät quan taâm ñeán söï chính xaùc cuûa oâ maïng vì noù aûnh höôûng ñeán söï cong trôn cuûa caùc ñöôøng söôøn , ñöôøng nöôùc ,aûnh höôûng raát lôùn ñeán coâng taùc phoùng daïng sau naøy. _ Baûn veõ keát caáu cô baûn : trong baûn veõ naøy , ta bieåu dieãn vò trí vaø qui caùch caùc cô caáu thaân taøu : soáng chính ñaùy , ñaø ngang ñaùy, soáng phuï ñaùy, söôøn thöôøng , söôøn khoûe , soáng doïc maïn, soáng doïc boong ,xaø ngang boong, xaø doïc boong, xaø ngang congson, qui caùch maõ gia cöôøng , vò trí caùc vaùch ngang ( doïc ) kín nöôùc , khoaûng söôøn, khoaûng caùch daàm cô caáu … _ Baûn veõ boá trí chung , baûn veõ boá trí thieát bò : trong baûn veõ naøy, ta bieåu dieãn caùch boá trí caùc phoøng chöùc naêng nhö : phoøng nguû , phoøng sinh hoaït chung , buoàng maùy , beáp , phoøng aên , buoàng taém , toilet, laàu laùi… caùc trang bò sinh hoaït , vò trí caùc thieát bò treân taøu : xuoàng cöùu sinh , phao töï thoåi , maùy chính , maùy phuï , tôøi , neo , haàm xích neo …, caùc khoang keùt döï tröõ , daèn …, qui caùch cöûa soå , cöûa ra vaøo , cöûa laáy aùnh saùng , caàu thang , loái ñi , ñeøn haønh trình , vò trí caùc khoang haøng , khoang caùch ly , thieát bò chaèng buoät … _ Baûn veõ maët caét ngang : trong baûn veõ naøy , ta bieåu dieãn maët caét ngang cuûa moät soá söôøn ñaëc tröng bao goàm : qui caùch keát caáu : soá hieäu ñöôøng haøn , qui caùch maõ gia cöôøng , chieàu daøy tole bao taïi söôøn ñoù… Phaàn II: LAÄP QUI TRÌNH THI COÂNG CHO MOÄT SAÛN PHAÅM, QUI TRÌNH THI COÂNG MOÄT TOÅNG ÑOAÏN (PHAÂN ÑOAÏN )TRONG COÂNG TRÌNH THIEÁT KEÁ LAÄP QUI TRÌNH ÑOÙNG MÔÙI SAØ LAN CHÔÛ DAÀU 15000 TAÁN: Giôùi thieäu chung: Giôùi thieäu veà döï aùn : Saø lan chuyeân duïng daàu khí ñöôïc thieát keá vôùi caùc ñaëc tính kyõ thuaät sau : Thoâng soá kích thöôùc Chieàu daøi : L = 109.8 m Chieàu roäng : B = 32 m Chieàu cao : H = 7 m Chieàu chìm : T = 4.7 m Löôïng chieám nöôùc : D = 15248 taán Ñaëc ñieåm keát caáu Saø lan chuyeân duïng ñöôïc thieát keá keát caáu theo heä thoáng doïc, khoaûng söôøn a = 1800 mm, bao goàm ñaùy ñôn, maïn ñôn, 08 vaùch ngang, 03 vaùch doïc. Vaät lieäu duøng trong ñoùng Saø Lan Chuyeân duïng laø theùp ñoùng saø lan coù s = 2400 kG/cm Muïc ñích: Qui trình naøy ñöôïc thieát laäp ñeå höôùng daãn caùc ñoác coâng quaûn lyù ñöôïc quaù trình laøm vieäc trong coâng taùc thi coâng ñoùng môùi saø lan cuõng nhö coâng taùc kieåm soaùt chaát löôïng nhaèm laøm cho saûn phaåm ñöôïc hoaøn thaønh theo ñuùng tieán ñoä vaø ñaït chaát löôïng toát. Phaïm vi aùp duïng cuûa quy trình: Qui trình naøy aùp duïng cho toaøn boä quaù trình cheá taïo laép ñaët caùc phaân ñoaïn, quaù trình ñaáu laép toång thaønh, baén caùt phun sôn. Tieâu chuaån aùp duïng vaø taøi lieäu tham khaûo: Soå tay ñoùng taøu taäp 3 AWS D1.1 –2000 Structural Welding Code Nguyeân taéc coâng ngheä S198/202-01 Traùch nhieäm : Caùc ñoác coâng vaø boä phaän KCS phaûi thöïc hieän theo ñuùng noäi dung cuûa qui trình ñeà ra. Qui trình cheá taïo laép ñaët: Tieáp nhaän, ñaùnh daáu, chuaån bò vaät lieäu: Tieáp nhaän vaät lieäu: Ñaïi ñieän beân A seõ kieåm tra : Ñaëc tính kyõ thuaät vaø soá löôïng Chöùng nhaän vaät lieäu vaø caùc khuyeát taät Caùc daáu hieäu hö hoûng cuûa vaät lieäu Caùc bieân baûng thöû nghieäm neáu coù. Trong caùc tröôøng hôïp phaùt hieän khuyeát taät : Ñaùnh daáu vuøng khuyeát taät Loaïi boû caùc vaät lieäu coù khuyeát taät quaù quy ñònh vaø caùc vaät lieäu khoâng phuø hôïp ra khoûi coâng trình. Ñaùnh daáu: Taát caû caùc loaïi vaät lieäu khaùc nhau phaûi coù daáu hieäu nhaän bieát vaø phaûi ñöôïc xeáp ñaët rieâng bieät theo daáu hieäu vaø ñöôïc baûo quaûn thoaû ñaùng khoûi caùc chaát gaây baån vaø aên moøn. Chuaån bò vaät lieäu: Vaät lieäu sau khi ñöôïc tieáp nhaän seõ ñöôïc laøm saïch beà maët baèng baén caùt ôû caáp S2.5 vaø ñöôïc sôn moät lôùp choáng gæ. Cheá taïo caùc tieän ích duøng trong thi coâng: Beä gia coâng daàm T Sai soá laép ñaët: Sai soá trong cheá taïo chi tieát: Ñoä leäch taâm baûn thaønh so vôùi baûn caùnh : ±2mm. Ñoä cong cuûa baûn thaønh vaø baûn caùnh : ±2mm/1m chieàu daøi vaø khoâng quaù ±5mm/ toaøn boä chieàu daøi. Caùc moái haøn phaûi ñuùng quy caùch vaø ñaûm baûo ñuû chieàu caïnh theo yeâu caàu cuûa baûn veõ. Dung sai kích thöôùc : ±2mm theo chieàu cao vaø ±5mm theo chieàu daøi. Sai soá trong cheá taïo phaân ñoaïn : Theo chieàu daøi : ± 0.001 L cuûa phaân ñoaïn Sai soá theo ñöôøng cheùo khoâng quaù 12.7 m so vôùi thieát keá. Ñoä sai cuûa keát caáu so vôùi ñöôøng vaïch daáu : ± 2 mm. Ñoä cheânh meùp giöõa caùc taám toân ñaùy : ± 2 mm Ñoä loài loõm giöõa hai söôøn : ± 4 mm. Ñoä vaën voû, ñoä meùo moù : ± 10 mm Ñoä coâng veânh ño theo ñöôøng cheùo : ± 5 mm Sai soá trong ñaáu toång thaønh caùc phaân ñoaïn : Ñoä sai leäch ñöôøng KN cuûa phaân ñoaïn so vôùi ñöôøng KN treân ñaø: ±3 mm Ñoä sai leäch cô caáu ngang cuûa hai phaân ñoaïn : ±2 mm. Ñoä cheânh meùp giöõa caùc taám toân ñaùy cuûa 2 phaân ñoaïn : ±2 mm Ñoä sai leäch theo chieàu cao cuûa phaân ñoaïn so vôùi soá lieäu treân coät chuaån : ±2 mm. Ñoä nghieâng ngang cuûa phaân ñoaïn : ±2 mm. Ñoä chuùi doïc cuûa phaân ñoaïn : ±5 mm Danh muïc thieát bò duøng trong thi coâng: STT TEÂN THIEÁT BÒ ÑVT S.L ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT I Thieát bò gia coâng toân 1 Maùy caét CNC maùy 02 2 Maùy caét ruøa 1 moû maùy 22 3 Ñeøn caét hôi, ñoàng hoà boä 110 4 Maùy caét toân löôûi nghieâng maùy 2 5 Maùy chaán toân thuûy löïc maùy 2 6 Maùy loùc toân 3 truïc maùy 1 7 Maùy vaùt meùp cô khí maùy 2 8 Maùy vaùt meùp ñieän cöïc than maùy 1 9 Maùy maøi tay maùy 66 II Thieát bò haøn, laép raùp 1 Maùy haøn töï ñoäng döôùi lôùp thuoác maùy 6 2 Maùy haøn baùn töï ñoäng khí CO2 baûo veä maùy 28 3 Maùy haøn ñieän moät chieàu maùy 66 4 Maùy haøn ñieän xoay chieàu maùy 88 5 Taêng ñô caùc loaïi caùi 66 6 Kích 10-50 T caùi 22 7 Palaêng 2-5T caùi 22 III Thieát bò naâng 1 Xe naâng 3-5T xe 2 2 Xe caåu 5T xe 4 3 Xe caåu 30T xe 1 4 Xe caåu 50T xe 5 4 Coång caåu 150T coång 1 6 Xe chôû phaân ñoaïn : ñaàu keùo, 02 mooc con 40’ boä 1 STT TEÂN THIEÁT BÒ ÑVT S.L ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT I Thieát bò phun sôn, baén caùt 1 Maùy baén caùt maùy 04 2 Maùy phun sôn maùy 03 3 Nhaø baén caùt (15x5m) nhaø 01 4 Xe chôû toân ñeå xöû lyù : 12x2m/4T xe 02 5 Giaù phôi toân : 12x2m/4T caùi 24 6 Xe caåu chuyeån : 15T, caåu 5T, thuøng 8m xe 1 Phöông aùn thi coâng: Döïa vaøo ñieàu kieän thi coâng cuûa nhaø maùy veà trang thieát bò vaø maët baèng thi coâng cuûa coâng ty, keát hôïp vôùi ñaëc tính kyõ thuaät cuûa Saø Lan chuyeân duïng daàu khí, löïa choïn phöông aùn thi coâng Saø Lan chuyeân duïng töø caùc phaân ñoaïn. Saø lan chuyeân duïng ñöôïc phaân chia thaønh caùc phaân ñoaïn nhö sau : Daøn ñaùy : 36 phaân ñoaïn Daøn boong : 36 phaân ñoaïn Daøn maïn : 18 phaân ñoaïn Daøn vaùch ngang : 38 phaân ñoaïn Daøn vaùch doïc : 27 phaân ñoaïn Khung giaèng : 36 phaân ñoaïn Taát caû caùc phaân ñoaïn ñöôïc cheá taïo hoaøn chænh vaø ñöôïc ñaáu toång thaønh treân trieàn ngang. Qui trình cheá taïo phaân ñoaïn: Phaàn qui trình naøy chæ vieát cho phaân ñoaïn ñaùy V-1 (PÑÑ V-1). Vì Saø Lan ñöôïc cheá taïo töø caùc phaân ñoaïn phaúng nhö PÑÑ V-1 neân qui trình cheá taïo caùc phaân ñoaïn coøn laïi ñöôïc thöïc hieän töông töï nhö qui trình cheá taïo PÑÑ V-1 naøy. Giôùi thieäu chung: Phaân ñoaïn ñaùy V-1 (PÑÑ V-1) töø Sn26+400 ñeán Sn32+1550 coù chieàu roäng 8000 mm, chieàu daøi 11950 mm. Bao goàm: 05 ñaø ngang ñaùy T600x10/250x14 08 neïp doïc ñaùy L130x130x10 03 soáng doïc ñaùy T600x10/250x14 Traûi toân ñaùy: Sau khi kieåm tra beä laép raùp, tieán haønh traûi toân ñaùy leân beä laép raùp phaân ñoaïn. Thöù töï traûi : traûi tôø toân ôû giöõa tröôùc, sau ñoù ñaët caùc tôø toân tieáp theo, keùo caùc meùp toân saùt vôùi nhau. Duøng caùc taêng ñô keùo saùt taám toân phaúng xuoáng beä, haøn ñính caùc tôø toân vôùi beä khuoân vaø vôùi nhau. Qui caùch haøn ñính : chieàu daøi moái haøn 15¸20 mm, khoaûng caùch giöõa hai moái haøn laø 200 ¸ 250mm, haøn caùch meùp toân 100 mm, moái haøn ñính phaûi caùch giao ñieåm cuûa ñöôøng haøn giao nhau ít nhaát laø 30mm, phaûi goõ saïch xæ cuûa moái haøn ñính tröôùc khi haøn chính thöùc. Haøn chính thöùc : Haøn baèng phöông phaùp haøn töï ñoäng hoaëc baùn töï ñoäng hoaëc haøn tay, veä sinh meùp haøn tröôùc khi haøn caàn chuaån bò caùc taám ñeäm ôû hai ñaàu ñöôøng haøn Ñoái vôùi tröôøng hôïp haøn baùn töï ñoäng hoaëc haøn tay thì coù nhöõng yeâu caàu sau : Thôï haøn phaûi coù chöùng chæ chöùng nhaän baäc 4 trôû leân, söû duïng hai thôï haøn ñoái xöùng nhau theo phöông phaùp haøn ñuoåi. Vôùi moái haøn coù chieàu daøi ³ 1 m phaûi tieán haønh haøn ñuoåi töø giöõa ra hai ñaàu. Kieåm tra naén söûa bieán daïng sau khi haøn xong. Baùo KCS kieåm tra nghieäm thu. Sau khi nghieäm thu xong, tieán haønh caåu laät toân ñaùy, kieåm tra naén söûa bieán daïng sau khi caåu laät. Vaïch daáu cô caáu: Duïng cuï laáy daáu : thöôùc, ñoät, buùa, daây baät phaán…. Laáy daáu caùc ñöôøng cô caáu doïc vaø cô caáu ngang Sau khi vaïch daáu xong kieåm tra : Ñoä sai leäch khoaûng caùch giöõa hai ñöôøng vaïch daáu : ± 2 mm Ñoä khoâng vuoâng goùc giöõa ñöôøng keát caáu ngang so vôùi ñöôøng cô caáu doïc (ño theo ñöôøng cheùo hình chöõ nhaät cuûa hai khoaûng söôøn ngang vaø hai khoaûng söôøn doïc keà nhau) sai leäch cho pheùp : ± 2 mm Laép ñaët cô caáu: Laép ñaët neïp doïc ñaùy: Tröôùc khi laép ñaët neïp doïc ñaùy caàn laøm veä sinh saïch, kieåm tra caùc daáu ñaõ vaïch. Ñaët caùc neïp doïc ñaùy leân vò trí vaïch daáu, kieåm tra ñoä vuoâng goùc, caùc neïp doïc ñöôïc ñaët töø giöõa ra hai maïn cuûa phaân ñoaïn Haøn ñính neïp doïc ñaùy vôùi toân ñaùy Laép ñaët ñaø ngang ñaùy: Ñaët caùc ñoaïn ñaø ngang leân toân ñaùy, caên chænh, keâ kích cho naèm ñuùng vò trí caùc ñöôøng laáy daáu ñaõ vaïch treân toân ñaùy, kieåm tra ñoä vuoâng goùc cuûa ñaø ngang ñaùy. Caùc ñoaïn ñaø ngang ñaùy ñöôïc laép töø giöõa veà hai ñaàu phaân ñoaïn. Haøn ñính baûn thaønh cuûa ñaø ngang ñaùy vôùi toân ñaùy. Laép ñaët soáng doïc ñaùy: Ñaët soáng doïc ñaùy leân toân ñaùy, caên chænh vaøo ñuùng caùc vò trí ñaõ vaïch daáu, haøn ñính soáng doïc ñaùy vôùi toân ñaùy. Laép raùp caùc taám bòt loå khoeùt. Baùo KCS kieåm tra nghieäm thu Haøn chính thöùc: Haøn baùn töï ñoäng vaø haøn tay. Thöù töï haøn : haøn cô caáu vôi cô caáu tröôùc sau ñoù haøn cô caáu vôùi toân ñaùy. Trình töï cuï theå nhö sau : Haøn caùc taám thaønh soáng doïc vôùi taám thaønh ñaøø ngang ñaùy. Haøn caùc baûn meùp soáng doïc vôùi baûn meùp ñaø ngang ñaùy. Haøn neïp doïc vôùi ñaø ngang ñaùy. Haøn taám thaønh soáng doïc ñaùy vôùi toân ñaùy Haøn taám thaønh ñaø ngang ñaùy vôùi toân ñaùy Haøn neïp doïc ñaùy vôùi toân ñaùy Haøn taám bòt loã khoeùt vôùi neïp doïc ñaùy. Haøn taám bòt loã khoeùt vôùi ñaø ngang ñaùy Haøn ñöôøng haøn toân ñaùy vôùi toân ñaùy. Caùc ñöôøng haøn cô caáu vôùi toân ñaùy khoâng haøn heát toaøn boä maø ñeå laïi moät ñoaïn daøi 150mm caùch meùp cô caáu hoaëc meùp toân. Caùc ñoaïn naøy seõ ñöôïc haøn sau khi noái toång thaønh 2 phaân ñoaïn keà nhau. Phöông phaùp haøn : haøn theo phöông phaùp oâ maïng. Ñaàu tieân haøn moái noái giöõa caùc cô caáu vôùi nhau, sau ñoù haøn cô caáu vôùi toân ñaùy theo sô ñoà haøn hoaøn chænh phaân ñoaïn ñaùy V-1. Kieåm tra, naén söûa bieán daïng sau khi haøn xong. Baùo KCS kieåm tra. Kieåm tra, nghieäm thu baøn giao phaân ñoaïn: Kieåm tra ñöôøng haøn : Kieåm tra baèng maét : beà maët moái phaûi haøn ñeàu, ñoàng daïng, khoâng coù khuyeát taät nöùt, chaùy, roã khí, roã xæ, bieán daïng. Kieåm tra kín thaåm thaáu : Duøng phöông phaùp voâi daàu ñeå kieåm tra caùc ñöôøng haøn noái toân ñaùy, tröôùc tieân queùt 01 lôùp voâi traéng leân moät maët cuûa ñöôøng haøn (choïn maët döôùi) sau ñoù ñeå khoâ voâi, sau khi voâi khoâ, queùt 01 lôùp daàu leân ñöôøng haøn töø maët beân kia (choïn maët treân). Sau moät khoaûng thôøi gian 04 giôø, kieåm tra caùc ñöôøng haøn phía coù boâi voâi, neáu khoâng xuaát hieän caùc veát daàu thaám qua laø ñaûm baûo kín. Kieåm tra beân trong (khoâng phaù huyû) baèng sieâu aâm ñöôøng haøn toân voû : Khoâng coù veát nöùt cuïc boä. Khoâng coù khuyeát taät lieân tuïc Sai leäch cho pheùp cuûa phaân ñoaïn : Sai leäch theo chieàu daøi khoâng quaù ± 8mm Sai leäch theo chieàu roäng khoâng quaù ± 5mm Ñoä voõng chung cuûa phaân ñoaïn theo chieàu daøi taïi maët phaúng doïc taâm khoâng quaù ± 20mm. Ñoä voõng chung cuûa phaân ñoaïn theo chieàu roäng taïi maët phaúng caùc söôøn ôû hai ñaàu phaân ñoaïn khoâng quaù ± 10mm. Khoaûng caùch giöõa caùc söôøn khoâng ñöôïc sai khaùc vôùi khoaûng caùch söôøn lyù thuyeát quaù ± 4mm Ñoä xeâ dòch cuûa khung xöông doïc vaø xöông ngang khoûi ñöôøng vaïch daáu treân toân bao khoâng vöôït quaù ± 2mm. Coâng taùc chuaån bò tröôùc khi ñaáu toång thaønh: Chuaån bò thieát bò: Caåu 150 T, 80T Xe naâng Thöôùc meùt, oáng thuyû bình, thöôùc level, …… Maùy haøn baùn töï ñoäng Maùy haøn ñieän hoà quang Caùc kích, palaêng, taêng ñô, daây doïi, compa vaïch daáu.. Chuaån bò nhaân löïc: Trình ñoä coâng nhaân phaûi ñaùp ñöôïc yeâu caàu cuûa coâng vieäc laép raùp vaø haøn. Chuaån bò trieàn ñaø laép raùp: Khu vöïc trieàn ñaø duøng ñeå ñaáu toång thaønh phaûi ñöôïc veä sinh saïch, tieán haønh xaùc ñònh ñöôøng taâm trieàn, ñöôøng söôøn kieåm nghieäm, troàng coät chuaån. Thöïc hieän trieàn ñaáu toång thaønh theo baûn veõ, beä, trieàn phaûi ñöôïc KCS kieåm tra vaø coù bieân baûn nghieäm thu. Ñaáu toång thaønh: Saø Lan chuyeân duïng daàu khí ñöôïc ñaáu toång thaønh töø caùc phaân ñoaïn ñaõ ñöôïc cheá taïo hoaøn chænh, baét ñaàu töø phaân ñoaïn ñaùy V-1 (phaân ñoaïn goác) tieáp ñeán laø caùc phaân ñoaïn ñaùy IV-1, VI-1, phaân ñoaïn vaùch ngang 30-1, phaân ñoaïn vaùch doïc taâm V, … Trình töï ñaáu toång thaønh nhö sau : Phaân ñoaïn ñaùy V-1 (PÑÑ V-1) Phaân ñoaïn ñaùy IV-1 (PÑÑ IV-1) Phaân ñoaïn ñaùy VI-1 (PÑÑ VI-1) Phaân ñoaïn vaùch ngang 30-1 (PÑVN 30-1) Phaân ñoaïn vaùch doc taâm V (PÑVDT V) Phaân ñoaïn vaùch doïc maïn traùi V (PÑVDMT V) Phaân ñoaïn ñaùy V-2 (PÑÑ V-2) Phaân ñoaïn ñaùy III-1 (PÑÑ III-1) Phaân ñoaïn ñaùy VII-1 (PÑÑ V-1) Phaân ñoaïn vaùch ngang 22-1 (PÑVN 22-1) Phaân ñoaïn vaùch ngang 38-1 (PÑVN 38-1) Phaân ñoaïn ñaùy II-1,(PÑÑ II-1) Phaân ñoaïn ñaùy VIII-1 (PÑÑ VIII-1) Phaân ñoaïn vaùch ngang 30-2 (PÑVN 30-2) Phaân ñoaïn vaùch ngang 14-1 (PÑVN 14-1) Phaân ñoaïn vaùch ngang 46-1 (PÑVN 46-1) Phaân ñoaïn vaùch doïc taâm IV (PÑVDT IV) Phaân ñoaïn vaùch doïc maïn traùi IV (PÑVDMT IV) Phaân ñoaïn vaùch doïc taâm VI (PÑVDT VI) Phaân ñoaïn vaùch doïc maïn traùi VI (PÑVDMT VI) Phaân ñoaïn khung giaèng traùi I-4 (PÑKGT I-4) Phaân ñoaïn khung giaèng traùi I-5 (PÑKGT I-5) Phaân ñoaïn boong V-1 (PÑB V-1) Phaân ñoaïn ñaùy IV-2 (PÑÑ IV-2) Phaân ñoaïn ñaùy VI-2 (PÑÑ VI-2) Phaân ñoaïn vaùch doïc taâm III (PÑVDT III) Phaân ñoaïn vaùch doïc maïn traùi III (PÑVDMT III) Phaân ñoaïn vaùch doïc taâm VII (PÑVDT VII) Phaân ñoaïn vaùch doïc maïn traùi VII (PÑVDMT VII) Phaân ñoaïn vaùch ngang 22-2 (PÑVN 22-2) Phaân ñoaïn vaùch ngang 38-2 (PÑVN 38-2) Phaân ñoaïn ñaùy III-2 (PÑÑ III-2) Phaân ñoaïn ñaùy VII-2 (PÑÑ VII-2) Phaân ñoaïn ñaùy I-1 (PÑÑ I-1) Phaân ñoaïn ñaùy IX-1 (PÑÑ IX-1) Phaân ñoaïn vaùch doïc maïn phaûi V (PÑVDMP V) Phaân ñoaïn vaùch doïc maïn phaûi IV (PÑVDMP IV) Phaân ñoaïn vaùch doïc maïn phaûi VI (PÑVDMP VI) Phaân ñoaïn khung giaèng phaûi I-4 (PÑKGP I-4) Phaân ñoaïn khung giaèng phaûi I-5 (PÑKGP I-5) Phaân ñoaïn boong V-2(PÑB V-2) Phaân ñoaïn vaùch doïc taâm II (PÑVDT II) Phaân ñoaïn vaùch doïc maïn traùi II (PÑVDMT II) Phaân ñoaïn vaùch doïc taâm VIII (PÑVDT VIII) Phaân ñoaïn vaùch doïc maïn traùi VIII (PÑVDMTVIII) Phaân ñoaïn khung giaèng traùi I-3 (PÑKGT I-3) Phaân ñoaïn khung giaèng traùi I-7 (PÑKGT I-7) Phaân ñoaïn boong IV-1 (PÑB IV-1) Phaân ñoaïn boong VI-1 (PÑB VI-1) Phaân ñoaïn ñaùy II-2 (PÑÑ II-2) Phaân ñoaïn ñaùy VIII-2 (PÑÑ VIII-2) Phaân ñoaïn vaùch ngang 14-2 (PÑVN 142-2) Phaân ñoaïn vaùch ngang 46-2 (PÑVN 46-2) Phaân ñoaïn vaùch doïc maïn phaûi III (PÑVDMP III) Phaân ñoaïn vaùch doïc maïn phaûi VII (PÑVDMP VII) Phaân ñoaïn vaùch ngang 6-1 (PÑVN 6-1) Phaân ñoaïn vaùch ngang 54-1 (PÑVN 54-1) Phaân ñoaïn vaùch ngang 57-1 (PÑVN 57-1) Phaân ñoaïn khung giaèng phaûi I-3 (PÑKGP I-3) Phaân ñoaïn khung giaèng phaûi I-6 (PÑKGP I-6) Phaân ñoaïn boong IV-2 (PÑB IV-2) Phaân ñoaïn boong VI-2 (PÑB VI-2) Phaân ñoaïn boong III-1 (PÑB III-1) Phaân ñoaïn boong VII-1 (PÑB VII-1) Phaân ñoaïn vaùch doïc taâm I (PÑVDT I) Phaân ñoaïn vaùch doïc maïn traùi I (PÑVDMT I) Phaân ñoaïn vaùch doïc taâm IX (PÑVDT IX) Phaân ñoaïn vaùch doïc maïn traùi IX (PÑVDMT IX) Phaân ñoaïn ñaùy I-2 (PÑÑ I-2) Phaân ñoaïn ñaùy IX-2 (PÑÑ IX-2) Phaân ñoaïn vaùch ngang 6-2 (PÑVN 6-2) Phaân ñoaïn vaùch ngang 54-2 (PÑVN 54-2) Phaân ñoaïn vaùch ngang 57-2 (PÑVN 57-2) Phaân ñoaïn vaùch doïc maïn phaûi II (PÑVDMP II) Phaân ñoaïn vaùch doïc maïn phaûi VIII (PÑVDMP VIII) Phaân ñoaïn ñaùy V-3 (PÑÑ V-3) Phaân ñoaïn ñaùy V-4 (PÑÑ V-4) Phaân ñoaïn vaùch doïc maïn phaûi I (PÑVDMP I) Phaân ñoaïn vaùch doïc maïn phaûi IX (PÑVDMP IX) Phaân ñoaïn vaùch ngang giöõa 0-1 (PÑVNG 0-1) Phaân ñoaïn vaùch ngang giöõa 61-1 (PÑVNG 61-1) Phaân ñoaïn khung giaèng traùi I-2 (PÑKGT I-2) Phaân ñoaïn khung giaèng phaûi I-2 (PÑKGP I-2) Phaân ñoaïn khung giaèng traùi I-7 (PÑKGT I-7) Phaân ñoaïn khung giaèng phaûi I-7 (PÑKGP I-7) Phaân ñoaïn boong III-2 (PÑB III-2) Phaân ñoaïn boong VII-2 (PÑB VII-2) Phaân ñoaïn vaùch ngang 30-3 (PÑVN 30-3) Phaân ñoaïn vaùch ngang 30-4 (PÑVN 30-4) Phaân ñoaïn ñaùy IV-3 (PÑÑ IV-3) Phaân ñoaïn ñaùy VI-3 (PÑÑ VI-3) Phaân ñoaïn ñaùy IV-4 (PÑÑ IV-4) Phaân ñoaïn ñaùy VI-4 (PÑÑ VI-4) Phaân ñoaïn khung giaèng traùi I-1 (PÑKGT I-1) Phaân ñoaïn khung giaèng phaûi I-1 (PÑKGP I-1) Phaân ñoaïn khung giaèng traùi I-8 (PÑKGT I-8) Phaân ñoaïn khung giaèng traùi I-9 (PÑKGT I-9) Phaân ñoaïn khung giaèng phaûi I-8 (PÑKGP I-8) Phaân ñoaïn khung giaèng phaûi I-9 (PÑKGP I-9) Phaân ñoaïn boong II-1 (PÑB II-1) Phaân ñoaïn boong II-2 (PÑB II-2) Phaân ñoaïn boong VIII-1 (PÑB VIII-1) Phaân ñoaïn boong VIII-2 (PÑB VIII-2) Phaân ñoaïn vaùch ngang 22-3 (PÑVN 22-3) Phaân ñoaïn vaùch ngang 22-4 (PÑVN 22-4) Phaân ñoaïn vaùch ngang 38-3 (PÑVN 38-3) Phaân ñoaïn vaùch ngang 38-4 (PÑVN 38-4) Phaân ñoaïn maïn traùi V (PÑMT V) Phaân ñoaïn maïn phaûi V (PÑMP V) Phaân ñoaïn ñaùy III-3 (PÑÑ III-3) Phaân ñoaïn ñaùy III-4 (PÑÑ III-4) Phaân ñoaïn ñaùy VII-3 (PÑÑ VII-3) Phaân ñoaïn ñaùy VII-4 (PÑÑ VII-4) Phaân ñoaïn maïn traùi IV (PÑMT IV) Phaân ñoaïn maïn phaûi IV (PÑMP IV) Phaân ñoaïn maïn traùi VI (PÑMT VI) Phaân ñoaïn maïn phaûi VI (PÑMP VI) Phaân ñoaïn khung giaèng traùi II-4 (PÑKGT II-4) Phaân ñoaïn khung giaèng traùi II-5 (PÑKGT II-5) Phaân ñoaïn khung giaèng phaûi II-4 (PÑKGP II-4) Phaân ñoaïn khung giaèng phaûi II-5 (PÑKGP II-5) Phaân ñoaïn ñaùy II-3 (PÑÑ II-3) Phaân ñoaïn ñaùy II-4 (PÑÑ II-4) Phaân ñoaïn ñaùy VIII-3 (PÑÑ VIII-3) Phaân ñoaïn ñaùy VIII-4 (PÑÑ VIII-4) Phaân ñoaïn boong V-3 (PÑB V-3) Phaân ñoaïn boong V-4 (PÑB V-4) Phaân ñoaïn vaùch ngang 14-3 (PÑVN 14-3) Phaân ñoaïn vaùch ngang 14-4 (PÑVN 14-4) Phaân ñoaïn vaùch ngang 46-3 (PÑVN 46-3) Phaân ñoaïn vaùch ngang 46-4 (PÑVN 46-4) Phaân ñoaïn ñaùy I-3 (PÑÑ I-3) Phaân ñoaïn ñaùy I-4 (PÑÑ I-4) Phaân ñoaïn ñaùy IX-3 (PÑÑ IX-3) Phaân ñoaïn ñaùy IX-4 (PÑÑ IX-4) Phaân ñoaïn maïn traùi III (PÑMT III) Phaân ñoaïn maïn phaûi III (PÑMP III) Phaân ñoaïn maïn traùi VII (PÑMT VII) Phaân ñoaïn maïn phaûi VII (PÑMP VII) Phaân ñoaïn khung giaèng traùi II-3 (PÑKGT II-3) Phaân ñoaïn khung giaèng phaûi II-3 (PÑKGP II-3) Phaân ñoaïn khung giaèng traùi II-6 (PÑKGT II-6) Phaân ñoaïn khung giaèng phaûi II-6 (PÑKGP II-6) Phaân ñoaïn boong IV-3 (PÑB IV-3) Phaân ñoaïn boong IV-4 (PÑB IV-4) Phaân ñoaïn boong VI-3 (PÑB VI-3) Phaân ñoaïn boong VI-4 (PÑB VI-4) Phaân ñoaïn vaùch ngang 6-3 (PÑVN 6-3) Phaân ñoaïn vaùch ngang 6-4 (PÑVN 6-4) Phaân ñoaïn vaùch ngang 54-3 (PÑVN 54-3) Phaân ñoaïn vaùch ngang 54-4 (PÑVN 54-4) Phaân ñoaïn vaùch ngang 57-3 (PÑVN 57-3) Phaân ñoaïn vaùch ngang 57-4 (PÑVN 57-4) Phaân ñoaïn maïn traùi II (PÑMT II) Phaân ñoaïn maïn phaûi II (PÑMP II) Phaân ñoaïn maïn traùi VIII (PÑMT VII) Phaân ñoaïn maïn phaûi VIII (PÑMP VII) Phaân ñoaïn khung giaèng traùi II-2 (PÑKGT II-2) Phaân ñoaïn khung giaèng phaûi II-2 (PÑKGP II-2) Phaân ñoaïn khung giaèng traùi II-7 (PÑKGT II-7) Phaân ñoaïn khung giaèng phaûi II-7 (PÑKGP II-7) Phaân ñoaïn boong III-3 (PÑB III-3) Phaân ñoaïn boong III-4 (PÑB III-4) Phaân ñoaïn boong VII-3 (PÑB VII-3) Phaân ñoaïn boong VII-4 (PÑB VII-4) Phaân ñoaïn vaùch ngang 0-2 (PÑVN 0-2) Phaân ñoaïn vaùch ngang 0-3 (PÑVN 0-3) Phaân ñoaïn vaùch ngang 61-2 (PÑVN 61-2) Phaân ñoaïn vaùch ngang 61-3 (PÑVN 61-3) Phaân ñoaïn boong I-1 (PÑB I-1) Phaân ñoaïn boong I-2 (PÑB I-2) Phaân ñoaïn boong IX-1 (PÑB IX-1) Phaân ñoaïn boong IX-2 (PÑB IX-2) Phaân ñoaïn maïn traùi I (PÑMT I) Phaân ñoaïn maïn phaûi I (PÑMP I) Phaân ñoaïn maïn traùi IX (PÑMT IX) Phaân ñoaïn maïn phaûi IX (PÑMP IX) Phaân ñoaïn boong II-3 (PÑB II-3) Phaân ñoaïn boong II-4 (PÑB II-4) Phaân ñoaïn boong VIII-3 (PÑB VIII-3) Phaân ñoaïn boong VIII-4 (PÑB VIII-4) Phaân ñoaïn khung giaèng traùi II-1 (PÑKGT II-1) Phaân ñoaïn khung giaèng phaûi II-1 (PÑKGP II-1) Phaân ñoaïn khung giaèng traùi II-8 (PÑKGT II-8) Phaân ñoaïn khung giaèng phaûi II-8 (PÑKGP II-8) Phaân ñoaïn khung giaèng traùi II-9 (PÑKGT II-9) Phaân ñoaïn khung giaèng phaûi II-9 (PÑKGP II-9) Phaân ñoaïn boong I-3 (PÑB I-3) Phaân ñoaïn boong I-4 (PÑB I-4) Phaân ñoaïn boong IX-3 (PÑB IX-3) Phaân ñoaïn boong IX-4 (PÑB IX-4) Phaân ñoaïn taám höôùng doøng 1 (PÑTHD 1) Phaân ñoaïn taám höôùng doøng 2 (PÑTHD 2) Phaàn III: KHAÛO SAÙT PHÖÔNG TIEÄN CAÀN SÖÛA CHÖÕA, LEÂN KEÁ HOAÏCH SÖÛA CHÖÕA, NGHIEÄM THU SAÛN PHAÅM Hình thöùc khaûo saùt kieåm tra treân trieàn, uï taøu: Ño chieàu daøy toân voû, toân boong, cô caáu, ñaùnh giaù ñoä hao moøn hö hoûng, xaùc ñònh khu vaät thay theá, laäp hoà sô kieåm tra, ghi keát quaû ño vaø ñaùnh daáukhu vaät thay theá. Kieåm tra caùc cô caáu thieát bò gaén treân voû taøu, keõm choáng aên moøn, caùc hoäp van thoâng bieån, caùc loã thoaùt nöôùc , khí, keùt. Kieåm tra khaûo saùt heä thoáng laùi, thieát bò ñaåy, thieát bò neo, thieát bò naâng haøng, caåu, xem xeùt quyeát ñònh, traïng thaùi, caàn söûa chöõa. Kieåm tra khaûo saùt heä truïc chaân vòt, khe hôû truïc vaø baïc, caùc goái ñôõ. Ñaùnh giaù theo tieâu chuaån cho pheùp söï xaùc ñònh caàn thieát phaûi thaùo truïc söûa chöõa. Kieåm tra khaûo xaùc thieát bò ñieän, traïng thaùi nguoàn ñieän, caùc thieát bò phuï taûi, baûng ñieän, caùc thieát bò phuï taûi, caùcthieát bò baûo veä, laäp haïng muïc söûa chöõa. Kieåm tra khaûo xaùc voâ tuyeán, raña, thieát bò haøng haûi. Khaûo xaùc traïng thaùi vaø möùc ñoä hö hoûng cuûa cô caáu thaân taøu, khaûo xaùc töøng khu vaät treân taøu, khi khaûo xaùc caùc daïng hö hoûng thöôûng xaûy ra Caùc daïng hö hoûng: Cô caáu bò phaù huûy hoaøn toaøn, thuûng, gaåy, nöùt Coù bieán daïng dö caùc cô caáu (maát oån ñònh, bò cong veânh) Bò roø ræ do toân bò ræ. Keá hoaïch söõa chöõa: Keá hoaïch söûa chöõa goàm : keá hoaïch daøi haïng vaø keá hoaïch ngaén haïng 1. Keá hoaïch daøi haïng: Laäp cho thôøi gian daøi ( 5, 10, 20 naêm) döïa treân caùc soá lieäu thông tin hieän taïi veà tình traïng kyõ thuaät cuûa ñoäi taøu , trieån voïng phaùt trieån cuûa ñoäi taøu, ñaëc tính kyõ thuaät cuûa con taøu môùi , chu kyø söûa chöõa, ñöa con taøu leân ñaø söûa chöõa theo qui ñònh , khoái löôïng vaø giaù thaønh söûa chöõa, döï tính vaø caân baèng khoái löôïng cho caùc xí nghieäp, söûa chöõa cho keá hoaïch daøi haïng. 2. Keá hoaïch ngaén haïng: Goàm keá hoaïch haøng naêm, quyù, haøng thaùng, keá hoaïch haøng naêm döïa treân keá hoaïch daøi haïn vaø phuø hôïp vôùi keá hoaïch vaän taûi haøng hoùa trong naêm . Cô sôû ban ñaàu ñeå laäp keá hoaïch haøng naêm. Caùc soá lieäu veà tình traïng kyõ thuaät cuûa ñoäi taøu Yeâu caàu cuûa cô quan quaûn lyù taøu veà söûa chöõa taøu Giôùi haïng kinh phí cho söûa chöõa Nhu caàu veà thieát bò vaø phuï tuøng thay theá keá hoaïch haøng quí Nghieäm thu saûn phaåm: Voû taøu : Kieåm tra xaùc nhaän vaät lieäu, phuï tuøng thay theá vaø söûa chöõa Kieåm tra laép raùp toân voûvaø keát caáu Kieåm tra ñöôøng haøng Thöû aùp löïc hoäp van thoâng bieån Laép keõm choáng aên moøn Maùy chính, maùy ñeøn, maùy neùn gioù: Beä maùy, bolong, beä ñôõ caùc goái ñôõ Kieåm tra ñoä hôû, baïc truïc Kieåm tra caùc chi tieát maùy , caùc bôm Kieåm tra laép raùp laùp maùy chính, maùy phuï Heä truïc chaân vòt: Kieåm tra truïc chaän vòt, goái ñôõ vaø chaân vòt Kieåm tra truïc trung gian, truïc chòu löïc ñaåy, hoäp giaûm toác vaø hoäp noái Thöû kín nöôùc oáng bao truïc chaân vòt , oáng bao truïc laùi Ñoä leäch taâm, gaõy khuùc cuûa taâm truïc tröôùc vaø sau khi haï thuûy Caùc heä thoáng vaø thieát bò: Thieát bò trao ñoåi nhieät bình aùp löïc Heä thoáng thoâng gioù, heä thoáng ñeàu hoøa maùy laøm laïnh thöïc phaåm Heä thoáng huùt khoâ , heä thoáng cöùu hoûa Heä thoáng cung caáp nhieân lieäu Caùc thieát bò laøm haøng caàn caåu bôm daàu haøng Thöû aùp löïc heä thoáng van oáng , keùt chöùa daàu, nöôùc Thieát bò ñieän: Kieåm tra caùc nguoàn cung caáp chính, Kieåm tra caùc maùy bieán ñoåi ñieän, baûng phaân phoái ñieän chính, döï phoøng, baûng phaân phoái ñieän nhaùnhvaø thieát bò baûo veä Kieåm tra caùc thieát bò ñieän phuï taûi Kieåm tra heä thoáng ñieän ñeàu khieån Kieåm tra caùc tính naêng kyõ thuaät cuûa heä thoáng raña vaø thoâng tin, taànn soáphaùt, coâng suaát phaùt, ñoä nhaïy maùy thu Phaàn VI: LAÄP DÖÏ TOAÙN ÑOÙNG MÔÙI HOAËC DÖÏ TOAÙN SÖÛA CHÖÕA CHO MOÄT CON TAØU CUÏ THEÅ LAÄP DÖÏ TOAÙN SÖÛA CHÖÕA TAØU CHÔÛ HAØNG KHOÂ AÙ ÑOÂNG: Thoâng soá chuû yeáu: Chieàu daøi lôùn nhaát : Lmax = 81.2 m Chieàu daøi thieát keá : LTK = 75.76 m Chieàu roäng thieát keá : BTK = 10.5 m Chieàu cao : H = 5.5 m Chieàu chìm : T = 4.4 m Löôïng chieám nöôùc : D = 2852.5 taán STT HAÏNG MUÏC SÖÛA CHÖÕA ÑVT S.L ÑÔN GIAÙ THAØNH TIEÀN A DÒCH VUÏ CHUNG 1 Phí caàu ngaøy 7.00 300,000 2,100,000 2 Phí taøu lai löôït 2.00 4,000,000 8,000,000 3 Phí hoa tieâu vaøo ra caàu löôït 1.00 1,200,000 1,200,000 4 Ñaët vaø nhaác caàu thang laàn 2.00 200,000 400,000 5 Coâ buoäc daây caäp caàu laàn 2.00 130,000 260,000 B PHAÀN SÖÛA CHÖÕA I PHAÀN TRANG TRÍ 1 Toâ laïi toaøn boä chöõ : teân taøu, thöôùc nöôùc, voøng troøn ñaêng kieåm, chöõ IMO, keû laïi döôøng nöôùc toaøn taûi taøu 1.00 2,500,000 2,500,000 2 Chaø chaûi, sôn daëm 2 lôùp toaøn boä phaàn maïn khoâ, be chaén soùng coâng 25.00 60,000 1,500,000 3 Caáp cho taøu 2 boä Bulong, M32 x 150 (theùp toát) Dao chaën læn neo) boä 2.00 57,000 114,000 4 Bulong innox M16 x 100 boä 10.00 30,700 307,000 II PHAÀN SAÉT HAØN TREÂN BOONG 1 Laøm môùi lan can saøn boong caåu 4: OÁng traùng keõm F34x3.5 x 9.4m kG 27.57 28,000 772,026 Saét troøn F20 x 9.4m kG 23.17 17,600 407,793 Thanh ñöùng : 8x40x800x6 thanh kG 12.06 17,600 212,214 2 Laøm môùi baäc caàu thang leân coät ñôõ caàn: Saét troøn F20x700x5 baäc x4 coät x 14m kG 34.51 17,600 607,351 Gaén tai chuoàn ñai haõm ñaàu caàn : Tai chuoàn ñoàng M18x150 boä 4.00 120,000 480,000 Laøm baùt gaén tai chuoàn : 12x40x40 boä 2.00 30,000 60,000 Thay môùi choát gaøi ñai : Saét troøn F25x200 caùi 1.00 30,000 30,000 Laøm baùt coá ñònh ñai giöõ coät ñôõ caåu : 150x150x10 caùi 2.00 50,000 100,000 Gaén Bulongg M18x120 boä 2.00 7,000 14,000 3 Laøm môùi hoäp baûo veä tay tang ñieàu khieån naép haàm haøng 1 Toân 6x390x520x2 taám kG 19.10 17,600 336,226 Toân 6x730x1420 kG 48.82 17,600 859,300 laøm môùi baûn leà : 14x40x60 boä 14.00 30,000 420,000 gaén tai chuoàn baèng ñoàng : M14x120 boä 3.00 100,000 300,000 Khoan loå baét Bulong : M16x60 boä 16.00 8,000 128,000 4 Laøm môùi khung saøn thao taùc tay tang ñieàu khieån haàm haøng 2 V75x75x8x1500 kG 14.13 17,600 248,688 5 Laøm môùi khung saøn thao taùc tay tang ñieàu khieån haàm haøng 1 V75x75x8x920 kG 8.67 17,600 152,529 6 Maùng ñôõ xích haàm haøng 1 V75x75x8x920 kG 2.36 17,600 41,448 7 OÁp toân la phoâng haàm læn : 8x250x250 taám 2.00 100,000 200,000 8 Gia coâng laøm môùi dao gaït læn ( 2 con) kG 60.00 40,000 2,400,000 9 OÁp toân beä tôøi keùo haøng caåu 1 1/2x( 8x300x300 ) kG 2.83 14,080 39,790 10 OÁp toân beä tôøi keùo haøng caåu 1 8x300x300 kG 5.65 14,080 79,580 11 OÁp toân saøn tweendeck haàm haøng 1 beân traùi 8x360x640 kG 14.47 14,080 203,725 8x360x900 kG 20.35 14,080 286,489 12 OÁp toân vaùch ngang giöõa haàm haøng 1-2 8x200x200 kG 2.51 14,080 35,369 8x400x400 kG 10.05 14,080 141,476 13 Thay môùi löôùi thoâng gioù nhaø beáp : löôùi caroâ : 350x450 taám 1.00 75,000 75,000 Löôùi inox : 460x460 taám 1.00 105,000 105,000 14 Thay môùi oå khoùa boä 2.00 360,000 720,000 15 Haøn gia cöôøng coät aêng ten treân ca bin caùi 2.00 50,000 100,000 III PHAÀN OÁNG Thaùo oáng cuõ ra , gia coâng thay môùi oáng , sôn xong laép laïi 1 Heä oáng laøm maùt noài hôi OÁng F60x4ly x 23.7 m kG 140.20 25,000 3,505,088 Co haøn F60 caùi 17.00 38,500 654,500 OÁng F34x3,4ly x 12.2 m kG 34.76 25,000 869,074 Haøn nhaùnhT oángf34x3,4ly x 1.4m kG 3.99 25,000 99,730 Haøn nhaùnhT oángf34x3,4ly x 0.1 m kG 1.42 25,000 35,618 OÁng loàng F34x100 ñoaïn 3.00 40,000 120,000 Co haøn F34 caùi 6.00 13,200 79,200 Co uoán F34 caùi 3.00 13,200 39,600 OÁng F42x3,6ly x 1.2m kG 4.47 25,000 111,808 Haøn nhaùnhT oángf42x3,6ly x 0.4m kG 1.86 25,000 46,587 Co haøn F42 caùi 1.00 25,200 25,200 OÁng cao su trong F34x200 ñoaïn 2.00 25,000 50,000 2 Heä oáng laøm maùt caåu OÁng f90x5,5ly x 2.5m kG 30.50 25,000 762,578 Maët bích muø f90 caùi 4.00 52,500 210,000 Haøn nhaùnhT oángf90x5,5ly x 1 m kG 12.20 25,000 305,031 Haøn nhaùnhT oángf90x5,5ly x 0.9m kG 12.20 25,000 305,031 Haøn nhaùnhT oángf60x4ly x 0.4 m kG 2.96 25,000 73,947 Haøn nhaùnhT oángf60x4ly x 0.7m kG 5.92 25,000 147,894 Haøn nhaùnhT oángf60x4ly x 0.4m kG 2.96 25,000 73,947 Haøn nhaùnhT oángf60x4ly x 0.4m kG 2.96 25,000 73,947 Co haøn F90 caùi 5.92 66,000 390,440 OÁng f60x4ly x 0.5m kG 2.96 25,000 73,947 Co haøn F60 caùi 2.00 30,000 60,000 OÁng f42x3,6ly x 8.6m kG 32.05 25,000 801,290 Co haøn F42 caùi 5.00 25,200 126,000 OÁng loàng F42x100 ñoaïn 2.00 45,000 90,000 OÁng f49x3,7ly x 2.1m kG 9.38 25,000 234,615 3 Heä oáng nhaø veä sinh OÁng hai ñaàu raêng F21x2400 ñoaïn 4.00 75,600 302,400 OÁng moät ñaàu raêng F21x100 ñoaïn 4.00 5,500 22,000 OÁng moät ñaàu raêng F27x100 ñoaïn 2.00 7,000 14,000 Co uoán F21 caùi 17.00 10,500 178,500 Buùp sen F100 caùi 4.00 27,000 108,000 Maët bích f21 caùi 8.00 19,500 156,000 Thaùo thay van môùi F60(van chuû taøu caáp) caùi 2.00 36,000 72,000 Thoâng taéc oáng nhaø veä sinh coâng 6.00 60,000 360,000 4 Vaät tö SHIPMARIN caáp Bulong 16x60 boä 50.00 7,000 350,000 Bulong 14x50 boä 100.00 4,500 450,000 Bulong 12x40 boä 100.00 2,500 250,000 Bulong 10x40 boä 50.00 2,500 125,000 Gioaêng cao su 5 ly chòu nöôùc m2 2.00 0 Coå deâ Inox F44 caùi 4.00 12,500 50,000 Keïp oáng F60 caùi 20.00 12,500 250,000 Keïp oáng F90 caùi 3.00 16,500 49,500 Keïp oáng F42 caùi 10.00 12,500 125,000 IV PULY KEÙP (4 BAÙNH XE) - CAÅU 25T 1 Thaùo raõ vaän chuyeån veà xöôûng, vaän chuyeån laïi taøu laép raùp laïi laàn 1.00 200,000 200,000 Gia coâng môùi baïc puly F120/90x100 caùi 4.00 350,000 1,400,000 Haøn tieän aéc F90x400 caùi 1.00 150,000 150,000 Khoan taro, Ñoùng vít choáng xoay löng baïc caùi 4.00 25,000 100,000 Vaät tö Shipmarin caáp Luïc giaùc chìm F8x20 con 4.00 2,500 10,000 TOÅNG 40,024,477 VNÑ Phaàn V: TÌM HIEÅU CAÙCH TOÅ CHÖÙC MOÄT PHOØNG KYÕ THUAÄT, MOÄT CÔ QUAN THIEÁT KEÁ, MOÄT CÔ QUAN NGHIEÂN CÖÙU HOAËC MOÄT BOÄ PHAÂN KIEÅM TRA Tröôûng Döï Aùn Nguyeãn Ngoïc Thoâng Phuï Traùch QC Ñaëng Tieàn Giang Kieåm Soaùt Taøi Lieäu Ñaëng Thò Thuøy Trang Kieåm Tra Vaät Lieäu Ñaëng Trung Thaønh Traàn Nguyeân Khang Ngoâ Só Ñònh Kieåm Tra Kích Thöôùc Ñaëng Tieàn Giang Ñoã Ñöùc Bình Phaïm Thanh Haûi Kieåm Tra C.A.M Hoaøi Vaên Linh Ngoâ Só Ñònh Kieåm Tra NDT Nguyeãn Baûo Khueâ Nguyeãn Tuaán Anh Nguyeãn Hoàng Thaùi Kieåm Tra Fit Up - Haøn Ñaëng Tieàn Giang Traàn Nguyeân Khang Nguyeãn Minh Luaân Vuõ Anh Phuùc SÔ ÑOÀ TOÅ CHÖÙC KIEÅM TRA CHAÁT LÖÔÏNG Phaàn VI: TÌM HIEÅM CAÙCH LAÄP HOÀ SÔ COÂNG TRÌNH THIEÁT KEÁ Noäi dung thieát keá kyõ thuaät khoâng phaûi quy ñònh cöùng nhaéc vaø khoâng thay ñoåi, maø coøn tuyø theo ñòa ñieåm ñoùng taøu, loaïi taøu vaø coâng duïng cuûa taøu, taøu lôùn nhoû vaø soá löôïng ñoùng nhieàu ít maø coù söï bieán ñoåi. Xaây döïng nhieäm vuï thö: Xaây döïng nhieäm vuï thö laø nhaèm xaùc ñònh caùc yeâu caàu veà: Coâng duïng Ñaët tính kyõ thuaät Caùc chæ tieâu chaát löôïng Caùc yeâu caàu kinh teá kyõ thuaät Caùc yeâu caàu rieâng ñoái vôùi taøu Haïn cheá veà kích thöôùc chính Maùy chính: kieåu maùy, haïn cheá veà coâng suaát, voøng quay vv… Vaän toác taøu caàn thieát Tính oån ñònh, tính chòu soùng gioù, tính choáng choáng chìm Vaät lieäu laøm voû taøu Thieát bò sinh hoaït Yeâu caàu kyõ thuaät: Treân cô sôû phaân tích caùc soá lieäu: Nhieäm vuï thö ñaõ ñeà ra Caùc phöông aùn coù theå thöïc hieän ñöôïc Ñaëc tính khai thaùc cuûa caùc con taøu hieän coù cuøng loaïi. Ngöôøi ta ñöa ra ñöôïc caùc taøi lieäu trong ñoù ñaõ trình baøy cô sôû kyõ thuaät vaø cô sôû kinh teá kyõ thuaät. Thieát keá sô boä: Trong thieát keá sô boä caàn xaây döïng caùc baûn veõ: Tuyeán hình Boá trí chung Baûn veõ keát caáu Boá trí chung buoàng maùy Heä thoáng ñoäng löïc Baûn tính taûi troïng Baûn thuyeát minh chung Baûn tính giaù thaønh ñoùng môùi vv… Thieát keá kyõ thuaät vaø caùc taøi lieäu thi coâng: Thieát keá kyõ thuaät: Phaàn thaân taøu goàm caùc baûn veõ, baûn tính: Baûn veõ keát caáu cô baûn . Baûn veõ keát caáu ñaùy trong (ñaùy ñoâi neáu coù) Baûn veõ khai trieån taám voû bao Baûn veõ vaùch ngang vaùch doïc Baûn veõ keát caáu phaàn ñuoâi vaø soáng ñuoâi Baûn veõ keát caáu phaàn muõi vaø soáng muõi Heä thoáng maùy: Trang bò ñieän: Trang bò chöõa chaùy: Phaàn VII: XAÂY DÖÏNG PHÖÔNG AÙN THIEÁT KEÁ VAØ PHAÂN TÍCH ÑEÅ CHOÏN PHÖÔNG AÙN Ñoái vôùi coâng taùc thieát keá, ñieàu kieän laøm vieäc thuaän lôïi nhaát laø coù ñöôïc taøu maãu töông ñoái saùt vôùi nhöõng yeâu caàu ñeà ra cho taøu thieát keá. Baèng phöông phaùp ñoàng daïng hình hoïc hoaëc bieán phaân tuyeán tính, töø taøu maãu, ta coù theå nhanh choùng xaùc ñònh kích thöôùc chuû yeáu cuûa con taøu thieát keá. Nhöng khoâng phaûi luùc naøo cuõng tìm ñöôïc taøu maãu thích hôïp. Coù tröôøng hôïp khoâng coù taøu maãu, cuõng coù tröôøng hôïp taøu maãu khoâng saùt vôùi yeâu caàu vôùi con taøu caàn thieát keá. Do ñoù phaûi coù nhöõng phöông phaùp thieát keá thích hôïp ñeå coù theå ñi tôùi keát quaû nhanh choùng vaø chính xaùc. Thöôøng caùc phöông phaùp thieát keá ñöôïc chia thaønh hai nhoùm chính: Nhoùm I: phöông phaùp thieát keá theo taøu maãu, hay coøn goïi laø phöông phaùp phuï thuoäc Nhoùm II: phöông phaùp thieát keá khoâng theo taøu maãu, hay coøn goïi laø phöông phaùp ñoäc laäp. Phöông phaùp thieát keá theo taøu maãu Duøng moät hoaëc nhieàu taøu maãu coù caùc thoâng soá saùt vôùi yeâu caàu kyõ thuaät cuûa taøu môùi phaûi thieát keá. Öu ñieåm: - Phöông phaùp naøy ñöôïc aùp duïng roäng raûi nhaát vì taøu maãu laø choå döïa chaéc chaén cuûa nhöõng tính naêng kyõ thuaät cuûa taøu môùi vaø cuõng töø ñaáy nhanh choùng xaùc ñònh ñöôïc caùc thoâng soá kyõ thuaät chuû yeáu cuûa taøu môùi. - Vieäc thieát keá nhanh, ñoä tin caäy cao. Nhöôïc ñieåm: Chæ aùp duïng cho nhöõng taøu thoâng duïng (ñaõ coù) Phöông phaùp naøy thöôøng daãn ngöôøi ta ñeán choã tieáp nhaän soá lieäu cuûa taøu maãu moät caùch deå daõi, thieáu phaân tích, pheâ phaùn, ñöa ñeán nhöõng keát luaän thieáu chính xaùc vaø nhaát laø ñöa ñeán nhöõng phöông aùn khoâng phaûi laø toái öu trong ñieàu kieän thieát keá cho pheùp. Do ñoù phöông phaùp naøy ñoøi hoûi ngöôøi thieát keá phaûi coù kinh nghieäm daøy daïn trong ngheà. Phaûi choïn ñöôïc nhöûng taøu maãu thích hôïp vôùi taøu thieát keá (vieäc choïn taøu maãu mang tính quyeát ñònh) Phöông phaùp thieát keá khoâng theo taøu maãu: Theo phöông phaùp naøy, cô sôû ñeå xaùc ñònh caùc thoâng soá chuû yeáu cuûa taøu bao goàm caùc bieåu ñoà, caùc coâng thöùc kinh nghieäm ñöôïc xaây döïng töø nhöõng soá lieäu thoáng keâ cuûa moâ hình thí nghieäm, cuûa taøu thöïc vaø nhöõng laäp luaän cuûa caùc nhaø lyù thuyeát vaø thöïc haønh taøu thuûy. Nhöõng cô sôû ñoù phaûi ñöôïc ñieàu chænh phuø hôïp vôùi söï tieán boä cuûa khoa hoïc kyõ thuaät. Töøng nhoùm thoâng soá, coù nhöõng phöông phaùp tính toaùn rieâng. Caùc nhoùm ñoù bao goàm: Xaùc ñònh kích thöôùc chuû yeáu cuûa taøu Xaùc ñònh löôïng chieám nöôùc Xaùc ñònh khoái löôïng thaân taøu Xaùc ñònh ñoä oån ñònh ban ñaàu Xaùc ñònh oån ñònh goùc nghieâng lôùn Xaùc ñònh coâng suaát maùy chính Xaùc ñònh dung tích khoang chöùa haøng Phaàn VIII: CAÙC TAØI LIEÄU CAÀN THIEÁT CHO VIEÄC THIEÁT KEÁ MOÄT CON TAØU Soå tay ñoùng taøu (taäp1, taäp 2, taäp 3) Soå tay thieát bò taøu thuûy (taäp 1, taäp 2) Trang trí ñoäng löïc taøu thuûy Seri taøu maãu TCVN 5801 – 2001 Qui phaïm phaân caáp vaø ñoùng taøu soâng. Qui ñònh chung veà hoaït ñoäng giaùm saùt kyõ thuaät vaø phaân caáp taøu. TCVN 5802 – 2001 Qui phaïm phaân caáp vaø ñoùng taøu soâng. Thaân taøu. TCVN 5803 – 2001 Qui phaïm phaân caáp vaø ñoùng taøu soâng.Trang thieát bò. TCVN 5804 – 2001 Qui phaïm phaân caáp vaø ñoùng taøu soâng. OÅn ñònh – chia khoang – maïn khoâ. TCVN 5805 – 2001 Qui phaïm phaân caáp vaø ñoùng taøu soâng. Phoøng vaø chöõa chaùy. TCVN 5806 – 2001 Qui phaïm phaân caáp vaø ñoùng taøu soâng. Thieát bò ñoäng löïc. TCVN 5807 – 2001 Qui phaïm phaân caáp vaø ñoùng taøu soâng. Caùc heä thoáng vaø ñöôøng oáng. TCVN 5808 – 2001 Qui phaïm phaân caáp vaø ñoùng taøu soâng. Caùc maùy. TCVN 5809 – 2001 Qui phaïm phaân caáp vaø ñoùng taøu soâng. Thieát bò ñieän. TCVN 5810 – 2001 Qui phaïm phaân caáp vaø ñoùng taøu soâng. Noài hôi, thieát bò trao nhieät vaø bình chòu aùp löïc TCVN 5811 – 2001 Qui phaïm phaân caáp vaø ñoùng taøu soâng. Haøn ñieän. TCVN 6259 – 1:2003 Qui phaïm phaân caáp vaø ñoùng taøu bieån voû theùp. Phaàn 1: Qui ñònh chung. 1A : Qui ñònh veà hoaït ñoäng giaùm saùt taøu . 1B : Qui ñònh chung veà phaân caáp taøu . TCVN 6259 – 2 :2003 Qui phaïm phaân caáp vaø ñoùng taøu bieån voû theùp. Phaàn 2: Keát caáu thaân taøu vaø trang thieát bò. 2A : Taøu daøi töø 90m trôû leân. 2B : Taøu daøi töø 20m ñeán döôùi 90m. TCVN 6259 – 3:2003 Qui phaïm phaân caáp vaø ñoùng taøu bieån voû theùp. Phaàn 3: Heä thoáng maùy taøu. TCVN 6259 – 4 :2003 Qui phaïm phaân caáp vaø ñoùng taøu bieån voû theùp.Phaàn 4: Trang bò ñieän. TCVN 6259 – 5 :2003 Qui phaïm phaân caáp vaø ñoùng taøu bieån voû theùp. Phaàn 5: Phoøng phaùt hieän vaø chöõa chaùy TCVN 6259 – 6 : 2003 Qui phaïm phaân caáp vaø ñoùng taøu bieån voû theùp. Phaàn 6: Haøn. TCVN 6259 – 7 : 2003 Qui phaïm phaân caáp vaø ñoùng taøu bieån voû theùp.Phaàn 7: Vaät lieäu vaø trang thieát bò. 7A : Vaät lieäu . 7B : Trang thieát bò . TCVN 6259 – 8 :2003 Qui phaïm phaân caáp vaø ñoùng taøu bieån voû theùp.Phaàn 8: Phaàn 8A Saø lan theùp. Phaàn 8B Taøu coâng trình vaø saø lan chuyeân duøng. Phaàn 8C Taøu laën. Phaàn 8D Taøu chôû xoâ khí hoùa loûng . Phaàn 8E Taøu chôû xoâ hoùa loûng nguy hieåm. Phaàn 8F Taøu khaùch. TCVN 6259 – 9 :2003 Qui phaïm phaân caáp vaø ñoùng taøu bieån voû theùp. Phaàn 9: Phaân khoang. TCVN 6259 – 10 :2003 Qui phaïm phaân caáp vaø ñoùng taøu bieån voû theùp. Phaàn 10: oån ñònh. TCVN 6259 – 11 :2003 Qui phaïm phaân caáp vaø ñoùng taøu bieån voû theùp. Phaàn 11: Maïn khoâ. TCVN 6259 – 11 :2003 Taøu nhìn töø laàu laùi. TCVN 6272 : 2003 Qui phaïm kieåm tra vaø cheá taïo thieát bò naâng haøng taøu bieån. TCVN 6273 : 2003 Qui phaïm cheá taïo vaø chöùng nhaän coângtenô vaän chuyeån baèng ñöôøng bieån TCVN 6274 : 2003 Qui phaïm uï noåi . TCVN 6275 : 2003 Qui phaïm heä thoáng laøm laïnh haøng. TCVN 6276 : 2003 Qui phaïm caùc heä thoáng ngaên ngöøa oâ nhieãm bieån cuûa taøu. TCVN 6277 : 2003 Qui phaïm heä thoáng ñieàu khieån töï ñoäng vaø töø xa. TCVN 6278 : 2003 Qui phaïm an toaøn taøu bieån. TCVN 6279 : 2003 Qui phaïm kieåm soaùt vaø duy trì traïngthaùi kyõ thuaät maùy taøu. TCVN 6280 : 2003Qui phaïm heä thoáng laàu laùi. TCVN 6281 : 2003 Qui phaïm kieåm tra vaø cheá taïo heä thoáng chuoâng laën. TCVN 6282 : 2003 Qui phaïm kieåm tra vaø cheá taïo caùc chaát deûo coát sôïi thuûy tinh. - CAÙ C COÂNG ÖÔÙC QUOÁC TEÁ COÙ LIEÂN QUAN MAØ VIEÄT NAM THAM GIA -Coâng öôùc quoác teá veà an toaøn sinh maïng con ngöôøi treân bieån, 1974 (SOLAS, 74). -Coâng öôùc quoác teá veà maïn khoâ taøu bieån, 1966 (LOADLINE, 66) -Coâng öôùc quoác teá veà ngaên ngöøa oâ nhieãm bieån do taøu gaây ra, 73/78 (MARPOL, 73/78). -Coâng öôùc quoác teá traùnh va treân bieån, 1972 (COLLEG, 72) -Coâng öôùc ño dung tích taøu bieån , 1969 (TONNAGE, 69)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tốt nghiệp tại Công Ty Đóng Tàu Và Công Nghiệp Hàng Hải Sài Gòn.doc