Báo cáo Tốt nghiệp Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty TNHH Kiến trúc Việt Nhật

Lời nói đầu Quá trình chuyển sang nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta đã tác động mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp. Trong đó, cơ chế mà cấu thành là hệ thống kích thích vật chất thông qua tiền lương đối với lao động đã có thay đổi lớn. Tuy nhiên nhìn về những vấn đề cơ bản trong nền sản xuất hàng hoá thì lao động vẫn là yếu tố quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh. Nhất là trong tình hình hiện nay nền kinh tế thế giới bắt đầu chuyển sang nền kinh tế tri thức thì lao động có trí tuệ có kiến thức, có kỹ thuật cao là nhân tố hàng đầu. Muốn quá trình sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục thì người lao động phải được tái sản xuất sức lao động. Tiền lương mà doanh nghiệp trả cho người lao động được dùng để bù đắp sức lao động mà người bỏ ra, xét về mối quan hệ thì lao động và tiền lương có quan hệ mật thiết lẫn nhau. Bởi vậy tiền lương đã động viên người lao động sản xuất kinh doanh tăng thêm sự quan tâm của người lao động đến sản phẩm cuối cùng, nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, đảm bảo tính cạnh tranh trong thương trường. Công ty TNHH Kiến trúc Việt Nhật chuyên lĩnh vực xây dựng công trình và dân dụng. Tuy mới thành lập nhưng Công ty đã sớm biết vận dụng cơ chế thị trường vào trong kinh doanh để đưa lại hiệu quả kinh tế cao. Trong Công ty vấn đề về lao động và sử dụng lao động vấn đề về tiền lương luôn được các nhà lãnh đạo quan tâm. Qua thời gian thực tập tại Công ty dựa vào kiến thức đã học và quá trình xem xét kết quả về tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực lao động tiền lương tại Công ty TNHH Kiến trúc Việt Nhật em xin viết chuyên đề tốt nghiệp với đề tài là: “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty TNHH Kiến trúc Việt Nhật”. Với mục đích của chuyên đề là dựa vào những nhận thức chung về quản lý lao động tiền lương trong cơ chế thị trường để phân tích trình bày những vấn đề cơ bản của công tác tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty đồng thời đánh giá và đưa ra một số kiến nghị để hoàn thiện công tác quản lý lao động tiền lương đối với Công ty. Nội dung chuyên đề gồm các phần sau: Phần I: Lý luận chung về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. Phần II: Thực trạng và tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Kiến trúc Việt- Nhật. Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương nâng cao hiệu quả sử dụng lao động ở Công ty TNHH Kiến trúc Việt Nhật. Trong quá trình làm chuyên đề tốt nghiệp em đã được sự quan tâm hướng dẫn tận tình của cô giáo Phạm Vân Huyền, và các bác, các cô chú và anh chị trong Công ty đặc biệt trong phòng Tài vụ đã tạo điều kiện cho em hoàn thành bài chuyên đề này. Em xin chân thành cảm ơn và mong nhận được sự góp ý của các thầy cô giáo để em có thể nâng cao chất lượng đề tài cũng như hiểu sâu hơn nữa về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. Phần I Lý luận chung về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương I. Sự cần thiết khách quan phải hạch toán lao động tiền lương. Quá trình phát triển của xã hội loài người dưới bất cứ chế độ nào, việc tạo ra của cải vật chất đều không tách rời lao động. Lao động với tư cách là hoạt động chân tay và trí óc sử dụng công cụ tái lao động, biến đổi đối tượng lao động thành các sản phẩm có ích phục vụ cho cuộc sống của mình. Như vậy lao động là điều kiện đầu tiên cho sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Để đảm bảo liên tục quá trình tái sản xuất, trước hết phải đảm bảo tái sản xuất sức lao động. Điều đó có nghĩa là sức mà con người hao phí trong quá trình sản xuất phải được bồi hoàn dưới dạng thù lao lao động. Tiền công hay tiền lương là phần thù lao lao động được biểu hiện bằng tiền mà doanh nghiệp trả cho người lao động căn cứ vào thời gian, khối lượng, chất lượng sản phẩm mà họ làm ra. Thực chất tièn lương là biểu hiện bằng tiền của giá trị sức lao động của người làm công. Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, sức lao động cũng như các hàng hoá khác. Nó có giá cả và phụ thuộc vào quy luật cung cầu và chịu sự tác động của các quy luật kinh tế thị trường khác. Tiền lương là nguồn thu nhập chính của người lao động. Nó là nguồn đảm bảo cuộc sống của bản thân người lao động và gia đình họ. Đối với chủ doanh nghiệp khối lượng tiền lương trả cho người lao động được coi là khoản chi phí kinh doanh. Ngoài tiền lương, công nhân viên chức còn được nhận các khoản trợ cấp xã hội như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Như vậy, tiền lương cùng với các khoản chi phí theo lương hợp thành khoản chi phí lao động sống trong giá thành sản phẩm. Tại các doanh nghiệp, hạch toán tiền lương là công việc phức tạp trong hạch toán chi phí kinh doanh. Bởi vì tính chất lao động và thù lao lao động, không đơn nhất mà thuộc nhiều ngành nghề, kỹ thuật khác nhau. Việc hạch toán chi phí lao động có tầm quan trọng đặc biệt. Vì nó là cơ sở để xác định giá thành sản phẩm và giá xuất xưởng. Mặt khác nó còn là căn cứ xác định các khoản nghĩa vụ và phúc lợi xã hội. II. Tiền lương và phân loại tiền lương. 1. Khái niệm tiền lương Tại mỗi thời kỳ khác nhau thì có những quan điểm khác nhau về tiền lương. Tuy nhiên, trong tất cả các thời kỳ tiền lương đều là phần thù lao lao động mà người lao động được huởng duy chỉ có cách xác định là khác nhau. 1.1. Quan niệm về tiền lương trong thời kỳ bao cấp Trước Đại hội Đảng lần thứ VI (1986) nền kinh tế nước ta vận hành theo cơ chế tập trung quan liêu bao cấp. Và trong suốt những năm này quan niệm tiền lương là một phần thu nhập quốc dân, được Nhà nước phân phối một cách có tổ chức, có kế hoạch cho người lao động căn cứ vào số luợng và chất lượng lao động. Điều đó có nghĩa là tiền lương chịu sự tác động của quy luật cân đối, có kế hoạch và chịu sự chi phối của Nhà nước. Nhà nước ban hành các chính sách chế độ và mức lương cụ thể để áp dụng cho mỗi người lao động, bất kỳ họ là lực lượng lao động gián tiếp hay trực tiếp. Tiền lương của người lao động phụ thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất của toàn đơn vị chứ không phụ thuộc vào năng suất của từng người. Do đó tiền lương của người làm nhiều cũng chỉ bằng người làm ít, người làm việc có hiệu quả cũng chỉ bằng người làm việc chưa hiệu quả thậm chí là kém. Chính vì lý do này mà nó đã kông kích thích phát triển được khả năng của người lao động trong việcphát huy sáng kiến cũng như đẩy mạnh hiệu quả sản xuất kinh doanh. Và hậu quả là đến những năm 80 đất nước lâm vào khủng hoảng trầm trọng về kinh tế xã hội. 1.2. Quan niệm về tiền lương trong thời kỳ cơ chế thị trường. Để khắc phục những sai lầm trên Đại hội VI của dr đã đề ra đường lối đổi mới. Trên lĩnh vực kinh tế Đảng chủ trương đẩy mạnh quá trình chuyển nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường. Khi chuyển sang nền kinh tế thị trường thì tất yếu thị trường sức lao động phải được hình thành và hoạt động theo quy luật cung cầu về sức lao động. Giá cả của sức lao động là tiêu chuẩn chả công lao động. Như vậy quan niệm về tiền lương trong thời kỳ này là số lượng tiền tệ mà người sử dụng lao động phải trả cho người lao động để hoàn thành công việc. Với quan niệm này thì bản chất của tiền lương chính là giá cả sức lao động được hình thành trên cơ sở giá trị sức lao động thông qua sự thoả thuận giữa người có sức lao động và người sử dụng lao động. 1.3. Như vậy tiền lương nó là một phạm trù kinh tế gắn liền với lao động, tiền tệ và nền sản xuất hàng hoá. Nó là biểu hiện bằng tiền của bộ phận sản xuất xã hội mà người lao động sử dụng sử dụng để bù đắp hao phí lao động của mình trong quá trình sản xuất nhằm tái sản xuất sức lao động. 1.4. Chức năng của tiền lương. Tiền lương đóng vai trò là đòn bẩy kinh tế trong sản xuất kinh doanh. Đảm bảo vai trò kích thích của tiền lương và thúc ý của tiền lương khiến người lao động phải có trách nhiệm cao với công việc. 2. Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. - Tổ chức ghi chép, phản ánh, tổng hợp một cách trung thực, kịp thời, đầy đủ tình hình hiện có và sự biến động về số lượng và chất lượng lao động. Tình hình sử dụng thời gian lao động, kết quả lao động. - Tính toán, chính xác, kịp thời, đúng chính sách chế độ các khoản tiền lương và các khoản trợ cấp phải trả cho người lao động. - Thực hiện việc kiểm tra tình hình huy động và sử dụng lao động, tình hình chấp hành các chính sách, quỹ BHXH, BHYT. - Tính toán và phân bổ chính xác đúng đối tượng các khoản tiền lương, khoản trích BHXH, BHYT vào chi phí sản xuất kinh doanh. Hướng dẫn và kiểm tra các bộ phận trong đơn vị thực hiện đầy đủ đúng đẵn chế độ ghi chép ban đầu về tiền lương, BHXH, BHYT đúng chế độ, đúng phương pháp hạch toán. - Lập báo cáo về lao động tiền lương, BHXH, BHYT thuộc phận vi trách nhiệm của kế toán, tổ chức phân tích tình hình sử dụng lao động, quỹ tiền lương, quỹ BHXH, BHYT, đề xuất các biện pháp nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng lao động, đấu tranh chống những hành vi vô trách nhiệm, vi phạm kỷ luật lao động, vi phạm chính sách chế độ lao động tiền lương, quỹ lương. 3. Các hình thức tiền lương. Tiền lương trả cho người lao động phải quán triệt nguyên tắc phân phối theo lao động, trả lương theo số lượng và chất lượng lao động. Việc trả lương theo số lượng và chất lượng có ý nghĩa rất to lớn trong việc động viên khuyến khích người lao động, thúc đẩy họ hăng say lao động, sáng tạo năng suất lao động nhằm tạo ra nhiều của cải vật chất, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho mỗi công nhân viên. Do ngành nghề, công việc trong doanh nghiệp khác nhau nên việc chi trả lương cho các đối tượng cùng khác nhau nhưng trên cơ sở tiền thuế phù hợp. Thực tế có nhiều cách phân loại như cách trả lương theo sản phẩm, lương thời gian, phân theo đối tượng gián tiếp trực tiếp Mỗi cách phân loại đều có tác dụng tích cức giúp cho quản lý điều hành được thuận lợi. Tuy nhiên, để công tác quản lý nói chung và hạch toán nói riêng đỡ phức tạp tiền lương thường được chia làm tiền lương chính và tiền lương phụ. Tiền lương chính là tiền lương trả cho người lao động bao gồm tiền lương cấp bậc, tiền lương và các khoản phụ cấp có tính chất tiền lương. Tiền lương phụ là bộ phận tiền lương trả cho người lao động mà thực tế không làm việc như nghỉ phép, hội họp, học tập, lễ tết Hai cách phân loại này giúp cho lãnh đạo tính toán phân bổ chi phí tiền lương được hợp lý, chính xác đồng thời cung cấp thông tin cho việc phân tích chi phí tiền lương một cách khoa học. Dựa vào nguyên tắc phân phối tiền lương và đặc điểm, tính chất trình độ quản lý của doanh nghiệp mà các doanh nghiệp trả lương theo các hình thức sau: 3.1. Hình thức trả lương theo thời gian. Tiền lương tính theo thời gian là tiền lương tính trả cho người lao động theo thời gian làm việc, cấp bậc công việc và thang lương của người lao động. Tiền lương thời gian có thể thực hiện tính theo tháng – tuần – ngày – giờ làm việc của người lao động. Tuỳ thuộc theo yêu cầu và trình độ quản lý thời giam làm việc của doanh nghiệp. + Lương tháng: Là lương trả cố định hàng tháng được quy định đối với từng bậc lương trong các doanh nghiệp có tháng lương. Hình thức này có nhược điểm là không tính được số ngày làm việc trong tháng thực tế. Thường nó chỉ áp dụng cho nhân viên hành chính. + Lương ngày: Căn cứ vào mức lương ngày và số ngày làm việc thực tế trong tháng. Lương ngày thường được áp dụng cho mọi người lao động trong những ngày học tập, làm nghĩa vụ khác và làm căn cứ để tính trợ cấp bảo hiểm xã hội. Hình thức này có ưu điểm là thể hiện được trình độ và điều kiện làm việc của người lao động. Nhược điểm là chưa gắn tiền lương với sức lao động của từng người nên không động viên tận dụng thời gian lao động để nâng cao năng suất lao động. + Tiền lương giờ: được tính dựa trên cơ sở mức lương ngày chia cho số giờ tiêu chuẩn (áp dụng cho lao động trực tiếp không hưởng theo lương sản phẩm). Ưu điểm: tận dụng được thời gian lao động nhưng nhược điểm là không gắn tiền lương và kết quả dlj và theo dõi phức tạp. Tiền lương thời gian có hai loại: tiền lương thời gian, giản đơn và tiền lương thời gian có thưởng.

doc64 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 17/04/2013 | Lượt xem: 9570 | Lượt tải: 112download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Tốt nghiệp Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty TNHH Kiến trúc Việt Nhật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
øc qu¶n lý thiÕt bÞ xe m¸y thi c«ng… Phã Gi¸m ®èc lµ ng­êi ®¹i diÖn cho Gi¸m ®èc vµ gióp Gi¸m ®èc trong viÖc lËp vµ qu¶n lý c¸c dù ¸n, c«ng tr×nh x©y dùng cña C«ng ty. §ång thêi trùc tiÕp phô tr¸ch c«ng t¸c vÒ mÆt tiÒn l­¬ng cña c¸c ®¬n vÞ x©y l¾p (§éi s¶n xuÊt). LËp c¸c ®Þnh møc thi c«ng cho dù ¸n mµ Gi¸m ®èc giao. Phã Gi¸m ®èc hµnh chÝnh: Lµ ng­êi ®­îc Gi¸m ®èc uû quyÒn chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp phô tr¸ch t×nh h×nh chung cña C«ng ty nh­: C«ng t¸c hµnh chÝnh y tÕ, c«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng hay kû luËt, c«ng t¸c tuyÓn dông nh©n sù… T¹i C«ng ty hiÖn cã 03 phßng chøc n¨ng, mçi phßng cã mét nhiÖm vô riªng. Gåm: Phßng KÕ to¸n, Tµi vô, phßng hµnh chÝnh vµ phßng kÕ ho¹ch – kü thuËt. 2.1. Phßng tµi vô: Lµ phßng chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc C«ng ty vµ cã tr¸ch nhiÖm ph¶n ¸nh, theo dâi t×nh h×nh tµi s¶n, sù biÕn ®éng cña tµi s¶n trong quan hÖ víi nguån vèn. §ång thêi cung cÊp chÝnh x¸c, kÞp thêi th«ng tin tµi chÝnh phôc vô c«ng t¸c ra quyÕt ®Þnh cña nhµ qu¶n lý. Trªn c¬ së c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n ®­îc chøng minh bëi c¸c chøng tõ gèc, c¸c nh©n viªn trong phßng tµi vô sÏ ph¶n ¸nh vµo c¸c lo¹i sæ s¸ch theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n. §øng ®Çu phßng tµi vô lµ kÕ to¸n tr­ëng (tr­ëng phßng tµi vô) cã nhiÖm vô ®iÒu hµnh vµ tæ chøc c«ng viÖc trong phßng tµi vô, h­íng dÉn h¹ch to¸n kiÓm tra tÝnh to¸n ghi chÐp sæ s¸ch kÕ to¸n. 2.2. Phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ: Lµ bé phËn thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý vµ hµnh chÝnh. Bé phËn nµy cã t¸c dông phôc vô vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c phßng ban, c¸c ®¬n vÞ, c¸c tæ chøc ®oµn thÓ thùc hiÖn ®­îc nhiÖm vô ®­îc giao. Phßng hµnh chÝnh cña C«ng ty lµ bé phËn cã thÓ bè trÝ s¾p xÕp c¸n bé qu¶n lý, viÖc mua s¾m c¸c thiÕt bÞ v¨n phßng phÈm, qu¶n lý v¨n th­ l­u tr÷. Ngoµi ra phßng hµnh chÝnh cßn phô tr¸ch c«ng t¸c tuyÓn mé, tuyÓn chän nh©n lùc, ®µo t¹o tr×nh ®é cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty. Phô tr¸ch c«ng t¸c c¸n bé, c«ng t¸c tiÒn l­¬ng vµ mét sè mÆt kh¸c. §øng ®Çu phßng hµnh chÝnh lµ tr­ëng phßng hµnh chÝnh vµ chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Phã Gi¸m ®èc néi chÝnh. Phã Gi¸m ®èc hµnh chÝnh cã nhiÖm vô tham m­u cho Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ tæ chøc qu¶n lý vµ thùc hiÖn c«ng t¸c hµnh chÝnh qu¶n trÞ cña C«ng ty. Tr­ëng phßng hµnh chÝnh cã nhiÖm vô gióp Phã Gi¸m ®èc thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c tæ chøc bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng t¸c c¸n bé, c«ng t¸c lao ®éng, c«ng t¸c chÕ ®é n©ng bËc l­¬ng, c«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng, kû luËt cña C«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc vÒ ho¹t ®éng cña Phßng. 2.3. Phßng kÕ ho¹ch – kü thuËt. ChÞu sù theo dâi trùc tiÕp cña Phã Gi¸m ®èc ®¹i diÖn l·nh ®¹o kü thuËt cã chøc n¨ng theo dâi qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh, qu¶n lý c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng. Phßng kü thuËt cßn lµ n¬i nghiªn cøu hå s¬ thiÕt kÕ, c¸c gps kü thuËt vµ c¸c bps an toµn kü thuËt. Phßng cã nhiÖm vô h­íng dÉn vÒ c«ng t¸c an toµn kü thuËt lao ®éng, b¶o vÖ lao ®éng, dù ¸n chi phÝ cho c¸c c«ng tr×nh, kiÓm tra xö lý c¸c sai ph¹m vÒ mÆt kü thuËt. Phßng kÕ ho¹ch – kü thuËt cã nhiÖm vô tham m­u cho Gi¸m ®èc trong c«ng t¸c qu¶n lý kÕ ho¹ch dù ¸n, qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña C«ng ty. Tr­ëng phßng lµ ng­êi ®øng ®Çu phßng kÕ ho¹ch – kü thuËt chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña phßng. 2.4. C¸c ®éi x©y l¾p – thi c«ng. C«ng ty cã 03 ®éi x©y l¾p ®¶m nhËn c«ng viÖc thi c«ng c¸c c«ng tr×nh do C«ng ty bµn giao. §øng ®Çu c¸c tæ ®éi x©y l¾p lµ c¸c ®éi tr­ëng, chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp vÒ c«ng t¸c kü thuËt chÊt l­îng vµ c¸c vÊn ®Ò kh¸c. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc chñ yÕu vµ ph¸p luËt vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña ®¬n vÞ. C¸c ®éi x©y l¾p cã ®ñ c¸c bé phËn gåm c¸n bé kü thuËt, bé phËn kÕ to¸n, gi¸m s¸t thi c«ng, b¶o vÖ c«ng tr­êng. §éi tr­ëng do Gi¸m ®èc bæ nhiÖm vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®ècvÒ mäi ho¹t ®éng cña ®éi nh­ tæ chøc qu¶n lý, ®iÒu hµnh c¸n bé c«ng nh©n viªn trong ®éi thùc hiÖn vµ hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao. §¶m b¶o tiÕn ®é, chÊt l­îng kü thuËt, mü thuËt x©y l¾p vµ an toµn lao ®éng trong qu¸ tr×nh thi c«ng, chÞu sù chØ ®¹o chuyªn m«n cña c¸c phßng chøc n¨ng trong C«ng ty. C¸c chñ nhiÖm kü thuËt c«ng tr×nh cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý kiÓm tra gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c quy tr×nh vÒ kü thuËt trong thi c«ng. 3. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty TNHH KiÕn tróc ViÖt NhËt C«ng ty TNHH KiÕn tróc ViÖt NhËt lµ C«ng ty x©y dùng cã quy m« nhá trùc thuéc C«ng ty cã ba ®éi s¶n xuÊt ®ãng t¹i c¸c c«ng tr×nh. T¹i mçi ®¬n vÞ, hµng ngµy ph¶i thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng th­êng xuyªn, liªn tôc c¸c ho¹t ®éng thi c«ng c¸c c«ng tr×nh. Do cã ®Æc ®iÓm nh­ vËy nªn ®Ó ®¸p øng c¸c ®Æc ®iÓm t×nh h×nh thùc tÕ cña C«ng ty th× tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ®­îc tæ chøc theo m« h×nh tËp trung ®Ó ®¶m b¶o cho c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty ®­îc tiÕn hµnh nhanh chãng vµ chÝnh x¸c. §Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng x©y l¾p lµ c¸c s¶n phÈm x©y l¾p th× cè ®Þnhtrong khi c¸c ®iÒu kiÖn x©y l¾p nh­ trang thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu th× th­êng xuyªn thay ®æi. Do vËy, ë tõng ®¬n vÞ x©y l¾p cÇn tæ chøc h¹ch to¸n trong quan hÖ néi bé chÆt chÏ víi phßng tµi vô cña C«ng ty ®Ó ®¶m b¶o cho viÖc kiÓm tra ph¶n ¸nh mét c¸ch chÝnh x¸c kÞp thêi tõng c«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh. C«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n ë c¸c ®éi th× do c¸c kÕ to¸n viªn ë ®éi thùc hiÖn. Hµng ngµy kÕ to¸n ë c¸c ®éi sÏ c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ ph¸t sinh ®Ó ph¶n ¸nh vµo c¸c lo¹i sæ chi tiÕt. §ång thêi tËp hîp chøng tõ gèc vµo c¸c b¶ng kª tæng hîp chøng tõ gèc. Phßng tµi vô sÏ c¨n cø vµo c¸c b¶ng kª nµy vµ c¸c chøng tõ kh¸c cã liªn quan ®Ó thùc hiÖn h¹ch to¸n chi tiÕt vµ tæng hîp. 3.1. Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty TNHH KiÕn tróc ViÖt NhËt. Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty cã vai trß quan träng trong viÖc qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Nã thùc hiÖn chøc n¨ng thu nhËn vµ xö lý th«ng tin kinh tÕ tµi chÝnh cho c¸c ®èi t­îng cã liªn quan. Bé m¸y kÕ to¸n cã nhiÖm vô tham m­u, hç trî cho Gi¸m ®èc trong c«ng t¸c ®Çu t­ liªn doanh liªn kÕt. Cô thÓ bé m¸y kÕ ho¹ch cña C«ng ty cã c¸c nhiÖm vô sau: - Tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n: ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c t×nh h×nh biÕn ®éng tµi s¶n trong quan hÖ víi nguån vèn. - LËp vµ tr×nh bµy c¸c b¸o c¸o cÇn thiÕt theo quy ®Þnh. - Tæ chøc c«ng t¸c ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty ®Ó ®Ò xuÊt nh÷ng biÖn ph¸p kÞp thêi cho viÖc ra quyÕt ®Þnh cña nhµ qu¶n lý. - Thùc hiÖn c«ng t¸c xö lý vµ b¶o qu¶n chøng tõ theo quy ®Þnh. - Tæ chøc c«ng t¸c, phæ biÕn kÞp thêi c¸c chÕ ®é, thÓ lÖ quy ®Þnh, quy chÕ tµi chÝnh míi ban hµnh. - H­íng dÉn, båi d­ìng, n©ng cao tr×nh ®é cho ®éi ngò nh©n viªn kÕ to¸n. KÕ to¸n tr­ëng (Tr­ëng phßng tµi vô) KÕ to¸n tæng hîp (Phã phßng tµi vô) KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n tËp häp chi phÝ gi¸ thµnh KÕ to¸n l­¬ng vµ c¸c kho¶n ph¶i trÝch theo l­¬ng - KÕ to¸n thñ quü - KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn KÕ to¸n ®éi Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty ®­îc tæ chøc theo m« h×nh tËp trung. §øng ®Çu bé m¸y lµ kÕ to¸n tr­ëng – Tr­ëng phßng tµi vô. KÕ to¸n tr­ëng lµ ng­êi ®¹i diÖn cña Phßng Tµi vô trong quan hÖ vµ Gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc vµ c¸c phßng ban kh¸c trong ®¬n vÞ. KÕ to¸n tr­ëng lµ ng­êi cã tr×nh ®é, cã th©m niªn c«ng t¸c, cã kinh nghiÖm ®Æc biÖt lµ ®­îc ®µo t¹o chuyªn ngµnh tµi chÝnh kÕ to¸n vµ chuowng tr×nh kÕ to¸n tr­ëng. KÕ to¸n tr­ëng cã nhiÖm vô ®iÒu hµnh vµ tæ chøc ho¹t ®éng trong phßng kÕ to¸n tµi vô, h­íng dÉn h¹ch to¸n, kiÓm tra viÖc tÝnh to¸n ghi chÐp t×nh h×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty trªn c¬ së nh÷ng chÕ ®é chÝnh s¸ch ®· ®­îc Nhµ n­íc quy ®Þnh. KÕ to¸n tr­ëng cã nhiÖm vô cËp nhËp ®­îc c¸c th«ng tin míi vÒ kÕ to¸n tµi chÝnh cho c¸c c¸n bé kÕ to¸n trong C«ng ty, n©ng cao tr×nh ®é cho c¸n bé kÕ to¸n trong C«ng ty. KÕ to¸n tæng hîp – Phã phßng tµi vô: lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i C«ng ty. Trùc tiÕp kiÓm tra vµ gi¸m s¸t qu¸ tr×nh thu nhËn, xö lý vµ cung cÊp th«ng tin cho c¸c ®èi t­îng kh¸c nhau. KÕ to¸n tæng hîp cßn ph¶i th­êng xuyªn kiÓm tra ®èi chiÕu chi tiÕt vµ tæng hîp, ®ång thêi hç trî kÕ to¸n tr­ëng trong viÖc vËn dông hÖ thèng tµi kho¶n phï hîp vµ ®Þnh kú lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp theo quy ®Þnh vµ b¸o c¸o ®ét xuÊt theo yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý. KÕ to¸n l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cã nhiÖm vô tæng hîp tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng tõ c¸c sè liÑu vÒ sè l­îng, thêi gian lao ®éng, ®ång thêi ph©n bæ chi phÝ tiÒn l­¬ng theo ®óng ®èi t­îng sö dông. KÕ to¸n ®éi, thùc hiÖn ghi chÐp ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin ban ®Çu vÒ lao ®éng tiÒn l­¬ng vµ theo dâi t×nh h×nh thanh to¸n tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng phô cÊp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty. Cuèi kú kÕ to¸n tiÒn l­¬ng ph¶i lËp c¸c b¸o c¸o vÒ lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý. KÕ to¸n thanh to¸n néi bé kiªm thuÕ: cã nhiÖm vô theo dâi vµ ph¶n ¸nh t×nh h×nh thanh to¸n c¸c kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶ ®èi víi nh÷ng c¸ nh©n trong vµ ngoµi ®¬n vÞ. §ång thêi kª khai ®óng c¸c kho¶n thuÕ ph¶i nép, ph¶n ¸nh kÞp thêi sè thuÕ ®· nép t¹m thêi cho Nhµ n­íc hoÆc sè chÝnh thøc. §Èy m¹nh viÖc thanh to¸n víi Nhµ n­íc ®¶m b¶o ®óng thêi gian quy ®Þnh. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ – tÝnh gi¸ thµnh cã nhiÖm vô theo dâi kiÓm tra viÖc ph©n bæ c¸c chi phÝ trong kú c¸c ®èi t­îng, chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh. Cuèi kú kÕ to¸n tæng hîp chi phÝ ph¸t sinh trong kú vµ lËp b¸o c¸o tæng hîp chi phÝ gi¸ thµnh. KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ xö lý c¸c nghiÖp vô cã liªn quan ®Õn vèn b»ng tiÒn nh­: TiÒn mÆt t¹i quü, tiÒn göi ng©n hµng, tiÒn ®ang chuyÓn. Hµng ngµy kÕ to¸n tiÒn mÆt ph¶n ¸nh t×nh h×nh thu chi tiÒn mÆt, gi¸m s¸t viÖc chÊp hµnh ®Þnh møc tån quü tiÒn mÆt, ®èi chiÕu tiÒn mÆt t¹i quü vµ tiÒn mÆt ghi trong sæ s¸ch, ph¸t hiÖn vµ xö lý kÞp thêi c¸c sai ph¹m vÒ tiÒn mÆt. Ngoµi ra, kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn cßn ph¶i kiÓm tra t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng, gi¶m vÒ tiÒn göi ng©n hµng vµ tiÒn ®ang chuyÓn. KÕ to¸n c¸c kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶ cã nhiÖm vô theo dâi vµ ph¶n ¸nh t×nh h×nh c¸c kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶ ph¸t sinh trung kú vµ luü kÕ tõ c¸c kú tr­íc. KÕ to¸n c¸c ®¬n vÞ x©y l¾p c«ng tr×nh hµng ngµy ph¶i tËp hîp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong kú t¹i ®¬n vÞ. §Þnh kú kÕ to¸n ph¶i lËp c¸c b¶ng kª tæng hîp vµ ®­a sè liÖu vÒ phßng tµi vô cña C«ng ty. Thñ quü lµ ng­êi trùc tiÕp qu¶n lý tiÒn mÆt t¹i quü cña C«ng ty, hµng ngµy lËp c¸c b¸o c¸o quü ®ång thêi ph¶i liªn tôc kiÓm tra vµ so s¸nh sè tiÒn mÆt thùc tÕ t¹i quü víi sè tiÒn mÆt ®­îc ph¶n ¸nh trªn sæ s¸ch ®Ó t×m ra vµ gi¶i quyÕt nh÷ng sai ph¹m trong qu¶n lý tiÒn mÆt. 3.2. H×nh thøc kÕ to¸n t¹i C«ng ty TNHH KiÕn tróc ViÖt NhËt 3.2.1. S¬ ®å tæng hîp h×nh thøc kÕ to¸n t¹i C«ng ty. Trªn c¬ së c¸c tµi kho¶n sö dông, néi dung vµ quy m« cña C«ng ty. §Ó thuËn tiÖn vµ phï hîp trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n kÕ to¸n C«ng ty ®· lùa chän h×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ lµm h×nh thøc kÕ to¸n cho C«ng ty m×nh. S¬ ®å tæng hîp h×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ. Chøng tõ gèc C¸c lo¹i sæ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ quü Chøng tõ ghi sæ Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ c¸i B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n Ghi hµng ngµy (§Þnh kú) Ghi cuèi th¸ng Quan hÖ ®èi chiÕu B¸o c¸o kÕ to¸n Hµng ngµy, c¨n cø vµo c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo c¸c chøng tõ cã liªn quan theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh. 3.2.2. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ kÕ to¸n ph¸t sinh, th× kÕ to¸n sÏ ph¶n ¸nh vµo c¸c lo¹i sæ kÕ to¸n chi tiÕt vµ c¸c chøng tõ ghi sæ theo tõng laäi nghiÖp vô. Trªn c¬ së cña b¶ng tæng hîp chøng tõ kÕ to¸n ®Ó lËp chøng tõ ghi sæ. Chøng tõ ghi sæ sau khi ®· lËp xong chuyÓn cho kÕ to¸n tr­ëng hoÆc phô tr¸ch kÕ to¸n ký duyÖt råi chuyÓn cho kÕ to¸n tæng hîp ®¨ng ký vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ vµ ngµy vµo chøng tõ ghi sæ. Chøng tõ ghi sæ chØ sau khi ghi vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ míi ®­îc sö dông ®Ó ghi vµo sæ c¸i vµ c¸c sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. Sau khi ph¶n ¸nh tÊt c¶ chøng tõ ghi sæ ®· lËp trong th¸ng vµo sæ c¸i, kÕ to¸n tiÕn hµnh céng sè ph¸t sinh nî, sè ph¸t sinh cã vµ tÝnh ra sè d­ cuèi th¸ng cña tõng tµi kho¶n. Sau khi ®èi chiÕu khíp ®óng, sè liÖu trªn sæ c¸i ®­îc sö dông ®Ó lËp b¶ng “C©n ®èi kÕ to¸n”. §èi víi c¸c kho¶n ph¶i më ræ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt th× chøng tõ kÕ to¸n, b¶ng tÝnh tæng hîp chøng tõ kÕ to¸n kÌm theo chøng tõ ghi sæ lµ c¨n cø ®Ó ghi vµo sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt theo yªu cÇu cña tõng tµi kho¶n. Cuèi th¸ng tiÕn hµnh céng c¸c sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt lÊy kÕt qu¶ lËp b¶ng tæng hîp chi tiÕt theo tõng tµi kho¶n tæng hîp ®Ó ®èi chiÕu víi sè liÖu trªn sæ c¸i cña tµi kho¶n ®ã. C¸c b¶ng tæng hîp chi tiÕt cña tõng tµi kho¶n sau khi ®èi chiÕu ®­îc dïng lµm c¨n cø lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. §èi víi c¸c ®éi th× ®Þnh kú hoÆc cuèi th¸ng, kÕ to¸n c¸c ®éi tiÕn hµnh tËp hîp c¸c chøng tõ ph¸t sinh vµo c¸c b¶ng kª tæng hîp vµ ®­a vÒ phßng tµi vô kÌm theo chøng tõ gèc. C¸c b¶ng kª gåm: Tê kª thanh to¸n chøng tõ ho¸ ®¬n thanh to¸n chi phÝ… t¹i phßng tµi vô cña chñ yÕu c¸c kÕ to¸n viªn cã nhiÖm vô tiÕp nhËn, kiÓm tra, xem xÐt tÝnh hîp lý cña c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, kiÓm tra viÖc tÝnh to¸n cña c¸c ®éi göi vÒ ®­a vµo h¹ch to¸n vµ ghi sæ chi tiÕt. b-thùc tr¹ng Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i C«ng ty TNHH KiÕn tróc ViÖt NhËt i. §Æc ®iÓm c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng t¹i C«ng ty. §Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cÇn ph¶i cã 3 yÕu tè c¬ b¶n ®ã lµ t­ liÖu lao ®éng, ®èi t­îng lao ®éng vµ lao ®éng. Trong ®ã lao ®éng lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh. Lao ®éng lµ ho¹t ®éng ch©n tay vµ ho¹t ®éng trÝ ãc cña con ng­êi nh»m biÕn ®æi c¸c vËt thÓ tù nhiªn thµnh vËt phÈm cÇn thiÕt tho¶ m·n nhu cÇu cña x· héi. TiÒn l­¬ng lµ ph¹m trï kinh tÕ g¾n liÒn víi lao ®éng, tiÒn tÖ vµ nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. TiÒn l­¬ng lµ bé phËn cÊu thµnh lªn gi¸ trÞ s¶n phÈm do lao ®éng t¹o ra. T¹i C«ng ty TNHH KiÕn tróc ViÖt NhËt th× tiÒn l­¬ng tr¶ cho c«ng nh©n ngoµi tiÒn l­¬ng mµ ng­êi lao ®éng ®­îc h­ëng theo sè l­îng vµ chÊt l­îng lao ®éng cña m×nh th× hä cßn ®­îc h­ëng c¸c kho¶n tiÒn l­¬ng theo quy ®Þnh cña ®¬n vÞ. Lµ mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong ngµnh x©y l¾p víi quy m« võa vµ nhá, C«ng ty TNHH KiÕn tróc ViÖt NhËt hiÖn t¹i cã 30 ng­êi tham gia c«ng t¸c trong vai trß qu¶n lý. Cßn sè c«ng nh©n lao ®éng trùc tiÕp ë C«ng ty th× phô thuéc vµo tõng thêi ®iÓm ho¹t ®éng khèi l­îng thi c«ng nhiÒu hay Ýt mµ sè l­îng c«ng nh©n còng nhiÒu hay Ýt. C«ng ty thùc hiÖn qu¶n lý sè c¸n bé c«ng nh©n viªn nµy qua danh s¸ch lao ®éng t¹i C«ng ty. H×nh thøc tiÒn l­¬ng mµ C«ng ty ®ang sö dông hiÖn nay lµ h×nh thøc tr¶ l­¬ng kho¸n theo tõng phÇn c«ng viÖc ¸p dông cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. §èi víi bé phËn gi¸n tiÕp th× h×nh thøc tr¶ l­¬ng lµ l­¬ng tr¶ theo thêi gian. BHXH, BHYT ®ãng theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc. Ng­êi sö dông lao ®éng ®ãng 19%, ng­êi lao ®éng ®ãng 6%. Lao ®éng sö dông trong c«ng ty gåm lao ®éng trong danh s¸ch vµ lao ®éng thuª ngoµi. Hµng th¸ng c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn tæng hîp tiÒn l­¬ng vµ b¸o c¸o râ sè l­îng lao ®éng vÒ C«ng ty theo c¸c chØ tiªu lao ®éng qu¶n lý, phô trî vµ x©y l¾p. * Tµi kho¶n sö dông trong kÕ to¸n tiÒn l­¬ng ë C«ng ty: TK 334 – ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn TK 338 – ph¶i tr¶ ph¶i nép + TK 338.2: KPC§ + TK 338.3: BHXH + TK 338.4: BHYT * C¸c chøng tõ sö dông trong h¹ch to¸n lao ®éng tiÒn l­¬ng - Danh s¸ch c¸n bé c«ng nh©n viªn - B¶ng chÊm c«ng - B¶ng thanh to¸n l­¬ng vµ BHXH… - PhiÕu chi * C¸c Sæ kÕ to¸n sö dông trong c«ng ty Do c«ng ty h¹ch to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ nªn C«ng ty sö dông c¸c sæ kÕ to¸n nh­: Sæ chi tiÕt – Sæ c¸i TK 334, 338 * Qu¸ tr×nh h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng t¹i c«ng ty ®­îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å: * C¸c Sæ kÕ to¸n sö dông trong c«ng ty PhiÕu nghiÖm thu B¶ng chÊm c«ng PhiÕu nghØ h­ëng HXHT… Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Quan hÖ ®èi chiÕu Sæ c¸i TK 334, 338 Sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n 622, 627, 642 Sæ ®¨ng ký CTGS Chøng tõ ghi sæ B¶ng tæng hîp l­¬ng Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi CNV B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng BHXH B¶ng thanh to¸n l­¬ng II. Tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n tiÒn l­¬ng t¹i C«ng ty TNHH KiÕn tróc ViÖt NhËt 1. H¹ch to¸n lao ®éng H¹ch to¸n lao ®éng gåm thêi gian lao ®éng, h¹ch to¸n sè l­îng lao ®éng vµ h¹ch to¸n kÕt qu¶ lao ®éng. + H¹ch to¸n sè l­îng lao ®éng lµ theo dâi sè l­îng lao ®éng tõng lo¹i lao ®éng theo cÊp bËc kü thuËt theo nghÒ nghiÖp cña tõng lao ®éng. + H¹ch to¸n thêi gian lao ®éng lµ theo dâi sè l­îng lao ®éng, tõng lo¹i lao ®éng, tõng bé phËn s¶n xuÊt lµm c¬ së ®Ó tÝnh l­¬ng cho bé phËn h­ëng l­¬ng thêi gian. + H¹ch to¸n kÕt qu¶ lao ®éng lµ ph¶n ¸nh ghi chÐp ®óng kÕt qu¶ lao ®éng cña c«ng nh©n viªn, biÓu hiÖn b»ng sè l­îng s¶n phÈm c«ng viÖc ®· hoµn thµnh cña tõng ng­êi hay tõng tæ, nhãm lao ®éng. Chøng tõ sö dông th­êng lµ phiÕu x¸c nhËn c«ng viÖc hay biªn b¶n nghiÖm thu c«ng tr×nh hoµn thµnh. VËy h¹ch to¸n kÕt qu¶ lao ®éng cho tõng ng­êi hay c¸ nh©n lao ®éng lµ c¬ së ®Ó tÝnh tiÒn l­¬ng cho tõng ng­êi, cho c¸n bé h­ëng l­¬ng s¶n phÈm. §Ó h¹ch to¸n vÒ sè l­îng, thêi gian vµ kÕt qu¶ lao ®éng ta c¨n cø vµo c¸c tµi liÖu sau: + B¶ng chÊm c«ng + PhiÕu giao viÖc + Biªn b¶n nghiÖm thu C«ng ty TNHH KiÕn tróc ViÖt NhËt Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc PhiÕu giao viÖc C¨n cø vµo hå s¬ thiÕt kÕ tiÕn ®é thi c«ng n©ng cÊp më réng th­ viÖn tr­êng ®¹i häc ngo¹i ng÷ Hµ Néi. §¹i diÖn bªn giao: Lª Minh NghÜa - §éi tr­ëng ®éi XDCT sè 1 §¹i diÖn bªn nhËn: Ph¹m V©n Anh - tæ tr­ëng tæ méc PhiÕu giao viÖc cã néi dung sau: 1. Néi dung c«ng viÖc: TT C«ng viÖc §¬n vÞ Khèi l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1. hoµn thµnh ®ãng vµ l¾p ®Æt cöa sæ tÇng 2 bé 19 1.000.000 19.000.000 1. Thêi gian b¾t ®Çu tõ 29/3/2004 KÕt thóc ngµy 25 th¸ng 4 n¨m 2004 2. Tr¸ch nhiÖm cña mçi bªn - Bªn giao: + Cung cÊp ®Çy ®ñ vËt liÖu t¹o ®iÒu kiÖn cho thi c«ng + Thanh to¸n l­¬ng hµng th¸ng theo b¶ng chÊm c«ng b¶ng l­¬ng theo hîp ®ång. + Cö c¸n bé kü thuËt th­êng xuyªn trùc tiÕp h­íng dÉn thi c«ng nghiÖm thu c«ng viÖc hoµn thµnh, kiÓm tra an toµn lao ®éng, chÊt l­îng kü thuËt, mü thuËt… - Bªn nhËn: ChÊp hµnh viÖc gi¸m s¸t thi c«ng sö dông hîp lý vËt t­ tiÕt kiÖm tr¸nh mÊt m¸t h­ háng. Thi c«ng ph¶i ®¶m b¶o chÊt l­îng kü thuËt, mü quan. NÕu x¶y ra sù cè g× th× bªn nhËn viÖc ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm båi hoµn khÊu trõ. ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ an toµn lao ®éng, trËt tù trÞ an… trong qu¸ tr×nh thi c«ng. Hµng th¸ng tæ ph¶i cã b¶ng chÊm c«ng vµ b¶ng thanh to¸n l­¬ng (theo b¶ng chÊm c«ng) cho tõng ng­êi lµm c¬ së thanh to¸n l­¬ng cho ®éi. 3. Hai bªn cam kÕt thùc hiÖn theo ®óng hîp ®ång bªn nµo vi ph¹m sÏ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ngµy…28 th¸ng 3… n¨m 2004.. Tæ tr­ëng tæ méc §éi tr­ëng ®éi XDCT sè 1 2. TÝnh l­¬ng vµ BHXH ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn: a. H¹ch to¸n tiÒn l­¬ng theo s¶n phÈm: C«ng ty qu¶n lý tæng thÓ quü l­¬ng nªn viÖc h¹ch to¸n tæng hîp tiÒn l­¬ng cho c¸c bé phËn, c¸c ®¬n vÞ tËp trung vÒ phßng tµi vô cña C«ng ty. ViÖc h¹ch to¸n chi tiÕt tiÒn l­¬ng ®­îc thùc hiÖn t¹i tõng phßng ban, tõng ®¬n vÞ. H×nh thøc tr¶ l­¬ng ë c¸c ®¬n vÞ ®­îc thèng nhÊt theo c¬ chÕ tr¶ l­¬ng s¶n phÈm. C¸c ®¬n vÞ thµnh viªn c¨n cø vµo kÕ ho¹ch mµ c«ng ty giao cho ®Ó lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cho ®¬n vÞ, tù t×m kiÕm vµ x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng. §©y lµ c¬ së cho c¸c ®¬n vÞ øng quü l­¬ng vµo c¸c kú nghiÖm thu, thanh to¸n. T¹i C«ng ty TNHH KiÕn tróc ViÖt NhËt, tiÒn l­¬ng s¶n phÈm ®­îc ¸p dông tr¶ cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt. C¨n cø vµo khèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh vµ c¨n cø vµo kÕ ho¹ch c«ng ty giao cho ®¬n vÞ theo h×nh thøc kho¸n quü l­¬ng ®· ®­îc gi¸m ®èc c«ng ty ký duyÖt, ®ît tiÕn hµnh ph©n bè tõng c«ng viÖc mµ mçi tæ mçi bé phËn ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm hoµn thµnh vµ giao cho tæ th«ng qua “PhiÕu giao viÖc”. Khi hoµn thµnh th× tiÕn hµnh lËp “Biªn b¶n nghiÖm thu” TiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt ®­îc tÝnh c¨n cø vµ sè ngµy c«ng cã mÆt t¹i hiÖn tr­êng vµ sè ngµy c«ng thùc tÕ lµm viÖc cña c«ng nh©n viªn. C¨n cø vµo “Biªn b¶n nghiÖm thu” tæ tr­ëng x¸c ®Þnh ®­îc quü l­¬ng cña tæ trong kú tõ ®ã tÝnh ®¬n gi¸ c«ng tr×nh b×nh qu©n cho mçi c«ng nh©n trong tæ. §¬n gi¸ C«ng b×nh qu©n cho mçi c«ng nh©n ®­îc tÝnh nh­ sau: §¬n gi¸ b×nh qu©n c«ng 1 CN = Gi¸ trÞ tiÒn l­¬ng (c«ng) cña tæ trong ®ît Tæng sè c«ng thùc hiÖn CV trong ®ît x hÖ sè cÊp bËc c«ng viÖc §¬n gi¸ b×nh qu©n nµy ®­îc sö dông ®Ó x¸c ®Þnh l­¬ng c«ng nh©n cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. TiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ngoµi tiÒn l­¬ng c«ng nhËt ra cßn cã kho¶n l­¬ng cè ®Þnh. Møc l­¬ng cè ®Þnh nµy x¸c ®Þnh nh­ sau: L­¬ng cè ®Þnh = Sè ngµy cã mÆt t¹i hiÖn tr­êng x §¬n gi¸ ngµy Theo qui ®Þnh cña c«ng ty ®¬n gi¸ ngµy= 8.500®. Møc l­¬ng nµy cã tÝnh chÊt ®¶m b¶o thu nhËp cho ng­êi lao ®éng trong thêi gian chê viÖc hay ngõng viÖc v× lý do nµo ®o (m­a, chê nguyªn vËt liÖu…). Ngoµi møc l­¬ng cè ®Þnh vµ l­¬ng c«ng nhËt lµ møc l­¬ng c«ng nh©n ®­îc h­ëng do thêi gian lµm viÖc thùc tÕ cña m×nh th× c«ng ty cßn cã quy ®Þnh møc l­¬ng kh¸c dµnh riªng cho tæ tr­ëng. §©y cã thÓ coi lµ møc phô cÊp tr¸ch nhiÖm cña tæ tr­ëng, vµ ®­îc trÝch ra tõ 32% tiÒn l­¬ng ®Ó l¹i cña tæ. Cßn ®èi víi bé phËn lao ®éng gi¸n tiÕp t¹o ra s¶n phÈm nh­ c¸c ban qu¶n lý c«ng nh©n kü thuËt, qu¶n lý c«ng tr×nh… th× viÖc kÕ to¸n xem xÐt thanh to¸n l­¬ng dùa trªn c¬ së “B¶ng chÊm c«ng” cña tõng bé phËn. B¶ng chÊm ®­îc lËp t­¬ng tù nh­ c¸c b¶ng chÊm c«ng cña c¸c c¬ quan ®oµn thÓ. Cuèi quý b¶ng chÊm c«ng nµy ®­îc tËp hîp lªn ban kÕ to¸n cña ®¬n vÞ – kÕ to¸n c¨n cø vµo hÖ sè l­¬ng, sè ngµy c«ng cña ng­êi ®Ó tÝnh tiÒn l­¬ng cña tõng ng­êi trong bé phËn ®ã. C¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng cña th¸ng 3 cña tæ s¶n xuÊt sè 1 - §éi x©y dùng c«ng tr×nh sè 18 kÕ to¸n lËp b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng. C«ng ty TNHH KiÕn tróc ViÖt NhËt §éi XDCT sè 1 b¶ng chÊm c«ng Th¸ng 03 n¨m 2004 Bé phËn: C«ng nh©n trùc tiÕp – Tæ méc STT Hä vµ tªn Chøc danh Ngµy trong th¸ng Tæng sè Ghi chó Ph¹m V¨n Anh TT x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 31 H« Xu©n C­êng CN x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 31 Bµng Xu©n HuÊn CN x x xx x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x xx x x x x 29 Nguyªn V¨n Hµ CN x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 31 Ph¹m V¨n Nam CN x x x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x 31 Vò Quèc Long CN x x x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x 31 NguyÔn V¨n Tr­êng CN x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 31 Ph¹m Trung Th¾ng CN x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx 28 NguyÔn M¹nh TuÊn CN x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 31 Vò §øc H¶i CN x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 30 Ph¹m V¨n Sü CN x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 30 Céng 334 Ng­êi chÊm c«ng §éi tr­ëng Ngµy …th¸ng …n¨m Ng­êi duyÖt C«ng ty TNHH KiÕn tróc ViÖt NhËt §éi XDCT sè 1 b¶ng thanh to¸n l­¬ng th¸ng 3 Bé phËn: CNTT – tæ méc STT Hä vµ tªn Chøc danh §¬n gi¸ Ngµy c«ng L­¬ng cè ®Þnh Lc®=Ncht*8500 L­¬ng c«ng nhËt Lcn=§G*Nc L­¬ng kh¸c LK Tæng l­¬ng Tl=Lc®+Lcn+Lk Ghi chó Ncht Nc 1 Ph¹m V¨n Anh 17,000 31 31 263,500 527,000 50,000 840,500 2 H« Xu©n C­êng 17,000 31 31 263,500 527,000 790,500 3 Bµng Xu©n HuÊn 17,000 26 29 221,000 493,000 714,000 4 Nguyªn V¨n Hµ 17,000 31 31 263,500 527,000 790,500 5 Ph¹m V¨n Nam 17,000 30 31 255,000 527,000 782,000 6 Vò Quèc Long 17,000 30 31 255,000 527,000 782,000 7 NguyÔn V¨n Tr­êng 17,000 31 31 263,500 527,000 790,500 8 Ph¹m Trung Th¾ng 17,000 26 28 221,000 476,000 697,000 9 NguyÔn M¹nh TuÊn 17,000 31 31 263,500 527,000 790,500 10 Vò §øc H¶i 17,000 30 30 255,000 510,000 765,000 11 Ph¹m V¨n Sü 17,000 30 30 255,000 510,000 765,000 Céng 334 2,779,500 5,678,000 50,000 8,507,500 Ngµy …th¸ng ….n¨m KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ §¬n gi¸ tiÒn c«ng cña c«ng nh©n lao ®éng trùc tiÕp ®­îc tÝnh nh­ sau: C¨n cø vµo biªn b¶n nghiÖm thu vµ phÇn phª duyÖt gi¸ trÞ tiÒn l­¬ng thanh to¸n cho ®éi lµ 9.100.000®. Tæ tr­ëng x¸c ®Þnh tæng quü l­¬ng th¸ng cña tæ vµ trÝch 32% tiÒn l­¬ng. §©y lµ ph©n quü ®Ó sö dông mua s¾m b¶o hé lao ®éng, lµm møc l­¬ng phô cÊp….. Tæng quü l­¬ng th¸ng cña tæ ®­îc x¸c ®Þnh lµ: 9.100.000 (100% - 32%)=6.188.000®/th¸ng C«ng nh©n tæ s¶n xuÊt sè 2 ®­îc hÖ sè l­¬ng 1,09 theo quy ®Þnh. Nh­ vËy ®¬n gi¸ b×nh qu©n mçi c«ng nh©n sÏ ®­îc tÝnh lµ: §¬n gi¸ b×nh qu©n c«ng quy ®æi 1CN lµ = » 17.000®/c«ng TiÒn l­¬ng c«ng nhËt cña c«ng nh©n sÏ ®­îc tÝnh: LCN= Sè ngµy thùc tÕ lµm viÖc cña c«ng nh©n viªn x §¬n gi¸ b×nh qu©n c«ng quy ®æi 1CN Khi ®ã tr×nh tù tÝnh l­¬ng nh­ sau: VD: ¤ng: Ph¹m V¨n Anh Møc l­¬ng cè ®Þnh= 31 x 8.500 = 263.500® L­¬ng c«ng nhËt = 31 x 17.000=527.000® Do lµ tæ tr­ëng nªn ®­îc h­ëng møc l­¬ng kh¸c (møc phô cÊp tr¸ch nhiÖm ) lµ 50.000® Tæng l­¬ng ®­îc lÜnh lµ: 263.500 + 527.000 + 50.000 = 840.500®/th¸ng Do c«ng nh©n cña ®éi lµ c«ng nh©n thuª theo hîp ®ång. Nªn kh«ng cã kho¶n khÊu trõ BHXH, BHYT. ë c¸c ®éi, l­¬ng cña ng­êi lao ®éng trùc tiÕp ®­îc ph©n bæ vµo chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, l­¬ng lao ®éng gi¸n tiÕp ®­îc ph©n bæ vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung. T¹i c¸c ®éi s¶n xuÊt, bé phËn l¸i m¸y ®ãng vai trß quan träng . Xong ®èi víi bé phËn nµy tiÒn l­¬ng ®­îc tÝnh vµo chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng – Tµi kho¶n 623. Lµm c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ thµnh cña c«ng tr×nh. Theo ®Þnh kú ghi chøng tõ ghi sæ, kÕ to¸n tæng hîp ë phßng tµi vô tËp hîp tÊt c¶ c¸c chøng tõ gèc ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô ®· ph¸t sinh nay t¹i c«ng ty mµ ®¬n vÞ ®· göi lªn. KÕ to¸n ghi vµo chøng tõ ghi sæ vµ c¸c ®Þnh kho¶n. Trong ®éi sè 1 ®Ó qu¶n lý tèt c¸c c«ng nh©n viªn thuª theo hîp ®ång. §¶m b¶o hä lµm ®óng yªu cÇu, chÊt l­îng, mü thuËt, kü thuËt c«ng tr×nh c«ng ty cö mét sè c¸n bé xuèng c«ng t¸c cã nhiÖm vô h­íng dÉn ng­êi lao ®éng lµm viÖc. Nh÷ng c¸n bé nµy lµ c«ng nh©n trong danh s¸ch ®èi víi c«ng nh©n trong danh s¸ch th× c«ng ty thùc hiÖn khÊu trõ b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ. C¨n cø vµo b¶ng tæng hîp tiÒn l­¬ng toµn c«ng ty kÕ to¸n ghi vµo Chøng tõ ghi sæ – TK 334 – ngµy 31/3/2004 C«ng ty TNHH KiÕn tróc ViÖt NhËt §éi XDCT sè 1 chøng tõ ghi sæ Sè: 40 Ngµy 31/3/2004 Chøng tõ Néi dung Sè hiÖu Sè tiÒn Sè Ngµy Nî Cã 31/3/2004 Ph©n bæ tiÒn l­¬ng cña ®éi XDCT sè 1 334 622 627 52.901.500 9.051.748 61.953.248 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tr­ëng C«ng ty TNHH KiÕn tróc ViÖt NhËt §éi XDCT sè 1 chøng tõ ghi sæ Sè: 41 Ngµy 31/3/2004 Chøng tõ Néi dung Sè hiÖu Sè tiÒn Sè Ngµy Nî Cã 31/3/2004 KhÊu trõ BHXH, BHYT vµo l­¬ng 334 338 60.726 60.726 Céng 60.726 60.726 KÌm theo c¸c chøng tõ gèc Ng­êi ghi sæ (Ký, hä vµ tªn) KÕ to¸n tæng hîp (Ký, hä vµ tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä vµ tªn) b. H¹ch to¸n tiÒn l­¬ng thêi gian Tæ chøc h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng theo thêi gian ®­îc tiÕn hµnh cho khèi c¬ quan ®oµn thÓ cña C«ng ty. Nãi c¸ch kh¸c, ®èi t­îng ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian ë c«ng ty lµ c¸n bé c«ng nh©n viªn ë c¸c bé phËn phßng ban cña c«ng ty. ViÖc theo dâi thêi gian lµm viÖc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ®­îc thùc hiÖn tõng phßng ban cã mét b¶ng chÊm c«ng ®­îc lËp mét th¸ng mét lÇn. Hµng ngµy c¨n cø vµo sù cã mÆt cña tõng thµnh viªn trong phßng, ng­êi phô tr¸ch chÊm c«ng ®¸nh dÊu lªn b¶ng chÊm c«ng ghi nhËn sù cã mÆt cña tõng ng­êi trong ngµy t­¬ng ®­¬ng øng tõ cét 1 ®Õn 31. B¶ng chÊm c«ng ®­îc c«ng khai trong phßng vµ tr­ëng phßng lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra sù chÝnh x¸c cña b¶ng chÊm c«ng. Cuèi th¸ng, c¸c b¶ng chÊm c«ng cña tõng phßng ®­îc chuyÓn vÒ phßng kÕ to¸n lµm c¨n cø tÝnh l­¬ng, tÝnh th­ëng vµ tæng hîp thêi gian lao ®éng sö dông trong c«ng ty ë mçi bé phËn. KÕ to¸n c¨n cø vµo ®Ó tÝnh c«ng cho c«ng nh©n viªn khèi c¬ quan. Tr­êng hîp CBCNV chØ lµm mét thêi gian lao ®éng theo quy ®Þnh ngµy. V× lý do ®ã v¾ng mÆt trong thêi gian cßn l¹i cña ngµy th× tr­ëng phßng c¨n cø vµo sè thêi gian lµm viÖc cña ng­êi ®ã, ®Ó xem cã tÝnh c«ng ngµy ®ã cho hä hay kh«ng. ViÖc tÝnh l­¬ng cho CBCNV ë khèi c¬ quan dùa vµo b¶ng chÊm c«ng, møc l­¬ng c¬ b¶n vµ c¸c kho¶n kh¸c. C¸c b¶ng tÝnh l­¬ng sau khi lËp xong ph¶i cã ®ñ ch÷ ký cña Gi¸m ®èc c«ng ty, tr­ëng phßng tæ chøc lao ®éng tiÒn l­¬ng, phßng tµi vô cña c«ng ty. Khi lËp xong b¶ng kÕ to¸n ®Ó thanh to¸n tiÒn l­¬ng cho CNV. C¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng th¸ng 3 cña phßng tµi vô, kÕ to¸n lËp b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng. §¬n vÞ: C«ng ty TNHH KiÕn tróc ViÖt NhËt Bé phËn: Phßng tµi vô B¶ng chÊm c«ng Th¸ng 3 n¨m 2004 STT Hä vµ tªn Chøc danh Ngµy trong th¸ng Sè c«ng h­ëng l­¬ng s¶n phÈm Sè c«ng h­ëng l­¬ng thêi gian Sè c«ng nghØ 100% l­¬ng Sè c«ng nghØ viÖc ngõng viÖc h­ëng l­¬ng Sè c«ng h­ëng BHXH 1 NguyÕn §øc B×nh TP x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 26 2 Hµ ThÞ Anh §µo PP x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 26 3 Bïi Thu HiÒn NV x xx x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x xx x x x 26 4 Chö Thu Quúnh NV x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 26 Céng 104 Ng­êi chÊm c«ng Phô tr¸ch bé phËn Nguêi duyÖt §¬n vÞ: C«ng ty TNHH KiÕn tróc ViÖt NhËt Bé phËn: Phßng tµi vô B¶ng thanh to¸n l­¬ng Th¸ng 3 n¨m 2004 STT Hä vµ tªn L­¬ng s¶n phÈm L­¬ng thêi gian vµ nghØ viÖc, ngõng viÖc h­ëng 100% l­¬ng Phô cÊp thuéc quü l­¬ng Phô cÊp kh¸c Tæng sè C¸c kho¶n ph¶i khÊu trõ Thùc lÜnh Ghi nhËn SC TT SC TT SC TT BHXH 5% BHYT 1% Céng Sè tiÒn 1 NguyÕn §øc B×nh 3,54 26 2.566.500 58.000 2.624.500 51.330 10.266 61.596 2.562.904 2 Hµ ThÞ Anh §µo 1,78 26 1.084.020 43.500 1.127.520 25.810 5.162 30.972 1.096.548 3 Bïi Thu HiÒn 1,78 26 1.084.020 1.084.020 25.810 5.162 30.972 1.053.048 4 Chö Thu Quúnh 1,46 26 889.140 889.140 21.170 4.234 25.404 863.736 Céng 8,56 104 5.623.680 101.500 5.725.180 124.120 24.824 148.944 5.576.236 KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ TiÒn l­¬ng ë c¸c phßng ban cña C«ng ty ®­îc tÝnh theo l­¬ng thêi gian víi møc l­¬ng c¬ b¶n tèi thiÓu quy ®Þnh cña nhµ n­íc lµ 290.000®(tõ1/10/2004 møc l­¬ng tèi thiÓu lµ 310.000) Nh­ vËy møc l­¬ng th¸ng c¬ b¶n cña CBCNV sÏ ®­îc tÝnh nh­ sau: = HÖ sè l­¬ng x 290.000® x Sè ngµy lµm trong th¸ng 26 (ngµy) §Ó ®¶m b¶o møc sèng cña CBCNV c«ng ty cßn cã mét sè quy ®Þnh vÒ hÖ sè l­¬ng t¨ng thªm. Nh­ vËy ®èi víi tr­ëng phßng sÏ ®­îc h­ëng møc l­¬ng t¨ng thªm lµ: 1,5 cßn víi CBCNV kh¸c th× ®­îc h­ëng hÖ sè l­¬ng t¨ng thªm lµ 1,1. Khi ®ã c¸ch tÝnh møc l­¬ng t¨ng thªm lµ: = HÖ sè l­¬ng t¨ng thªm x 290.000® x HÖ sè l­¬ng x Sè ngµy lµm trong th¸ng 26 (ngµy) Møc l­¬ng thêi gian mµ mçi c¸n bé c«ng nh©n viªn ®­îc h­ëng lµ = Møc l­¬ng th¸ng c¬ b¶n + Møc l­¬ng t¨ng thªm. - Kho¶n phô cÊp ë c«ng ty ®­îc quy ®Þnh theo møc ®é tr¸ch nhiÖm cña mçi CBCNV. §èi víi tr­ëng phßng th× møc phô cÊp tr¸ch nhiÖm lµ 20% vµ 15% lµ ®èi víi phã phßng. TiÒn l­¬ng thùc lÜnh cña c«ng nh©n viªn th× b»ng tæng sè l­¬ng (Møc l­¬ng th¸ng c¬ b¶n + Møc l­¬ng t¨ng thªm + phô cÊp) trõ ®i c¸c kho¶n ph¶i khÊu trõ (gåm BHXH (5%) vµ BHYT (1%) tÝnh trªn l­¬ng c¬ b¶n). ViÖc tÝnh kho¶n khÊu trõ c«ng ty c¨n cø vµo quyÕt ®Þnh sè 47/VN vÒ mua BHXH, BHYT cho CBCNV ngµy 22 th¸ng 1 n¨m 2003. C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh sè 13VN vÒ viÖc xÕp bËc l­¬ng cho CBCNV ngµy 19 th¸ng 10 n¨m 2002 C«ng ty TNHH KiÕn tróc ViÖt NhËt quy ®Þnh ®ãng BHXH, BHYT tõ th¸ng 1 n¨m 2003 theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc ng­êi sö dông lao ®éng ®ãng 15% BHXH vµ 2% BHYT tæng céng lµ 17%; cßn ng­êi lao ®éng ®ãng 5% BHXH vµ 1% BHYT, tæng céng lµ 6%. C¨n cø theo hÖ thèng sè l­¬ng mçi CBCNV sÏ ph¶i ®ãng sè tiÒn lµ: Sè tiÒn ph¶i ®ãng hµng th¸ng =L­¬ng c¬ b¶n x 6% L­¬ng c¬ b¶n = hÖ sè l­¬ng x 290.000® Tr×nh tù tÝnh l­¬ng t¹i c¸c phßng ban ë c«ng ty nh­ sau: VD: ¤ng: NguyÔn §øc B×nh (Tr­ëng phßng) HÖ sè l­¬ng: 3,54 L­¬ng c¬ b¶n = = 1.026.600 (®/th¸ng) Møc l­¬ng t¨ng thªm = = 1.539.900®/th¸ng => Møc l­¬ng thêi gian h­ëng trong th¸ng lµ: 1.026.600 + 1.539.900 = 2.566.500® Møc phô cÊp ®­îc h­ëng lµ 20%: 290.000 x 20% = 58.000® Tæng sè l­¬ng = 2.566.500 + 58.000 = 2.624.500® * C¸c kho¶n ph¶i khÊu trõ: BHXH (5%) : 1.026.600 x 5% = 51.330 BHYT (1%) : 1.026.600 x 1% = 10.266 Céng 61.596 VËy sè tiÒn thùc lÜnh lµ: 2.624.500 – 61.596 = 2.562.904 ®/th¸ng TiÒn l­¬ng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ë khèi c¬ quan ®­îc h¹ch to¸n vµo Tµi kho¶n 642 – chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Ngµy 31/3/2004 kÕ to¸n tæng hîp c¸c chøng tõ ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh liªn quan ®Õn tiÒn l­¬ng, tiÕn hµnh ghi sæ vÒ c¸c nghiÖp vô ®ã Qu¸ tr×nh ghi sæ tæng hîp kÕ to¸n tiÒn l­¬ng cña c«ng ty nh­ sau: C¨n cø vµo b¶ng tæng hîp thanh to¸n tiÒn l­¬ng toµn c«ng ty th¸ng 3/2004 kÕ to¸n lËp CTGS: C«ng ty TNHH KiÕn tróc ViÖt NhËt Khèi c¬ quan chøng tõ ghi sæ Sè: 45 Ngµy 31/3/2004 §¬n vÞ: ® Chøng tõ Néi dung Sè hiÖu Sè tiÒn Sè Ngµy Nî Cã 30/3/03 L­¬ng ph¶i tr¶ CNV Khèi c¬ quan 334 642 29.910.265 29.910.265 Céng 29.910.265 29.910.265 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tr­ëng C«ng ty TNHH KiÕn tróc ViÖt NhËt Khèi c¬ quan chøng tõ ghi sæ Sè: 46 Ngµy 31/3/2004 §¬n vÞ: ® Chøng tõ Néi dung Sè hiÖu Sè tiÒn Sè Ngµy Nî Cã v 30/3/03 KhÊu trõ BHXH, BHYT vµo l­¬ng 334 338 795.354 795.354 Céng 795.354 795.354 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tr­ëng C¨n cø vµo c¸c b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng tæ, ®éi cña tõng phßng ban kÕ to¸n lËp b¶ng tæng hîp thanh to¸n l­¬ng toµn c«ng ty vµ b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH th¸ng 3 n¨m 2004. B¶ng: 7 C«ng ty TNHH KiÕn tróc ViÖt NhËt B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ bhxh Th¸ng 03 n¨m 2004 Ghi cã TK TK 334 – Ph¶i tr¶ CNV TK 338 – Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c Tæng §èi t­îng sö dông lao ®éng L­¬ng C¸c kho¶n kh¸c Céng TK 334 KPC§ 2% BHXH 15% BHYT 2% Céng TK 338 TK 662 CPNCTT 152.367.500 3.047.350 22.855.125 3.047.350 28.949.825 181.317.325 §éi XDCT sè 1 52.901.500 52.901.500 1.058.030 7.935.225 1.058.030 10.051.285 62.952.785 §éi XDCT sè 2 51.788.000 51.788.000 1.035.760 7.768.200 1.035.760 9.939.720 61.627.720 §éi XDCT sè 3 47.678.000 47.678.000 953.560 7.151.700 953.560 9.058.820 56.736.820 TK 627 CPSXC 36.413.748 728.275 5.462.062 728.275 6.918.612 43.332.360 §éi XDCT sè 1 9.051.748 9.051.748 181.035 1.357.762 181.035 1.719.832 10.771.580 §éi XDCT sè 2 17.202.000 17.202.000 345.840 2.593.800 345.840 3.285.480 20.577.480 §éi XDCT sè 3 10.070.000 10.070.000 201.400 1.510.500 201.400 1.913.300 11.983.300 TK 642 CPQLDN 29.910.265 29.910.265 598.205 4.486.540 598.205 5.682.950 35.593.215 Tæng céng 218.691.513 218.691.513 4.373.830 32.803.727 4.373.830 41.551.387 260.242.900 C¨n cø vµo b¶ng tæng hîp vµ b¶ng ph©n bæ l­¬ng, BHXH KÕ to¸n tiÒn hµnh ghi sæ C«ng ty TNHH KiÕn tróc ViÖt NhËt. Chøng tõ ghi sæ Sè 58 Ngµy 31/3/04 Chøng tõ Néi dung Sè hiÖu Sè tiÒn Sè Ngµy Nî Cã 31/3/04 Ph©n bæ tiÒn l­¬ng cho CNV vµo CPSXKD 334 218.691.513 + Chi phÝ NCSXTT 622 152.367.500 + CP qu¶n lý 627 36.413.748 + CN c¸c phßng ban 642 29.910.265 Céng 218.691.513 218.691.513 Ng­êi lËp biÓu (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) C«ng ty TNHH KiÕn tróc ViÖt NhËt Chøng tõ ghi sæ Sè 59 Ngµy 31/3/04 §¬n vÞ: ® Chøng tõ Néi dung Sè hiÖu Sè tiÒn Sè Ngµy Nî Cã 31/3/04 KhÊu trõ BHXH, BHYT vµo l­¬ng 334 1.060.008 338 1.060.008 Céng 1.060.008 1.060.008 Ng­êi lËp biÓu (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) C«ng ty TNHH KiÕn tróc ViÖt NhËt Chøng tõ ghi sæ Sè 60 Ngµy 31/3/04 §¬n vÞ: ® Chøng tõ Néi dung Sè hiÖu Sè tiÒn Sè Ngµy Nî Cã 31/3/04 Ph©n bæ BHXH, BHYT vµo CPSXKD 338 41.551.387 622 26.949.826 627 6.918.612 642 5.682.950 Céng 41.551.387 41.551.387 Ng­êi lËp biÓu (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) C¨n cø vµo b¶ng c¸c chøng tõ ghi sæ kÕ to¸n tæng hîp ®¨ng ký sè liÖu vµo sæ “§¨ng ký chøng tõ ghi sæ”. Sæ ®¨ng ký CTGS cña c«ng ty ®­îc lËp theo mÉu sè 502 – SKT/DN, ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 1177/TC/C§/CT ngµy 23 th¸ng 12 n¨m 1996 cña Bé tµi chÝnh. C«ng ty TNHH KiÕn tróc ViÖt NhËt Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ N¨m 2004 §¬n vÞ: ® Chøng tõ Néi dung Sè hiÖu Sè Ngµy 58 31/3/04 Ph©n bæ tiÒn l­¬ng cho CNV 218.691.513 59 31/3/04 KhÊu trõ BHXH, BHYT vµo l­¬ng 1.060.008 60 31/3/04 Ph©n bæ BHXH, BHYT vµo CPCSX 41.551.387 Céng 361.302.98 Khi tiÕn hµnh thanh to¸n tiÒn l­¬ng cho CBCNV th× kÕ to¸n c¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng. Khi thanh to¸n CNV sau khi nhËn l­¬ng ph¶i ký x¸c nhËn vµo b¶ng thanh to¸n l­¬ng. Khi ®ã kÕ to¸n lËp phiÕu chi vµ ®Þnh kho¶n. c. Thñ tôc trÝch BHXH, BHYT ph¶i tr¶ CNV. Quü BHXH lµ kho¶n tiÒn ®ãng gãp cña ng­êi sö dông lao ®éng vµ ng­êi lao ®éng cho tæ chøc x· héi ®· ®Ó trî cÊp trong c¶ tr­êng hîp hä mÊt ®i kh¶ n¨ng lao ®éng nh­ èm ®au, thai s¶n, mÊt søc…. Theo chÕ ®é hiÖn hµnh BHXH ®­îc h×nh thµnh b»ng c¸ch tÝnh theo tû lÖ 20% trªn tæng l­¬ng cÊp bËc vµ c¸c kho¶n phô cÊp th­êng xuyªn cña ng­êi lao ®éng thùc tÕ trong kú h¹ch to¸n. Nh÷ng kho¶n trî cÊp thùc tÕ cho ng­êi lao ®éng t¹i doanh nghiÖp trong c¸c tr­êng hîp hä bÞ èm, tai n¹n, nghØ ®Î… §­îc tÝnh to¸n trªn c¬ së møc l­¬ng ngµy cña hä vµ thêi gian nghØ (cã chøng tõ hîp lÖ) vµ tû lÖ trî cÊp BHXH. Khi ng­êi lao ®éng nghØ h­ëng BHXH, kÕ to¸n ph¶i lËp phiÕu nghØ BHXH cho tõng ng­êi vµ tõ c¸c phiÕu nghØ BHXH kÕ to¸n lËp b¶ng thanh to¸n BHXH. BHXH trÝch ®­îc trong kú sau khi trõ ®i c¸c kho¶n phô cÊp cho ng­êi lao ®éng t¹i doanh nghiÖp phÇn cßn l¹i ph¶i nép vµo quü BHXH. Theo quyÕt ®Þnh sè 1141 ngµy 1/11/1994 cña Bé tµi chÝnh chøng tõ kÕ to¸n BHXH gåm: - Biªn b¶n x¸c nhËn tai n¹n lao ®éng… - PhiÕu nghØ h­ëng BHXH - Thanh to¸n trî cÊp BHXH… …. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ tÝnh BHXH theo chÕ ®é quy ®Þnh kÕ to¸n tËp hîp thanh to¸n trî cÊp BHXH cho tõng c«ng nh©n viªn theo tõng møc l­¬ng vµ tû lÖ % trî cÊp BHXH ®­îc h­ëng. Quy ®Þnh vÒ møc h­ëng BHXH ë c«ng ty nh­ sau: * §èi víi trî cÊp èm ®au: Khi cã x¸c nhËn cña y tÕ v× lý do èm ®au cña ng­êi lao ®éng: - Quy ®Þnh vÒ thêi gian h­ëng trî cÊp èm ®au trong 1 n¨m nh­ sau: T¹i c¸c phßng ban: NÕu ng­êi lao ®éng ®ãng BHXH d­íi 15 n¨m th× ®­îc nghØ 30ngµy/n¨m. NÕu ®ãng BHXH trªn 15 n¨m th× ®­îc nghØ 45 ngµy/n¨m. T¹i c¸c ph©n x­ëng c«ng tr­êng s¶n xuÊt nÆng nhäc th× nghØ 40 ngµy nÕu ng­êi lao ®éng ®ãng BHXH d­íi 15 n¨m. Cßn nghØ 60 ngµy/n¨m nÕu ®ãng BHXH trªn 15 n¨m. Møc trî cÊp trong kho¶ng thêi gian trªn lµ 75% l­¬ng c¬ b¶n. Møc trî cÊp = L­¬ng c¬ b¶n x Sè ngµy nghØ x 75% 26 - VÒ thêi gian nghØ: nghØ 15 ngµy ®èi víi con d­íi 36 th¸ng tuæi, nghØ 12 ngµy ®èi víi con trªn 36 th¸ng tuæi. Møc trî cÊp 75% l­¬ng c¬ b¶n. * ChÕ ®é trî cÊp thai s¶n ®èi víi lao ®éng n÷ sinh con thø nhÊt, thø 2. - Thêi gian nghØ: nghØ kh¸m thai 3 lÇn, mçi l©n 1 ngµy. Tr­êng hîp ®Æc biÖt nghØ 60 ngµy, nÕu thai trªn 3 th¸ng nÕu sinh ®«i nghØ 120 ngµy, ®èi víi khèi phßng ban. Cßn nghØ 150 ngµy ®èi víi c¸c ®éi s¶n xuÊt. NÕu sinh 1 lÇn nhiÒu con th× tõ con thø 2 ng­êi mÑ ®­îc nghØ thªm 39 ngµy. Møc trî cÊp 100% l­¬ng c¬ b¶n. Ng­êi lao ®éng nÕu cã 20 n¨m ®Õn 30 n¨m ®ãng BHXH ®­îc cÊp 1 th¸ng l­¬ng, nÕu ®ãng BHXH tõ 30 ®Õn 50 n¨m ®­îc h­ëng trî cÊp 2 th¸ng l­¬ng, nÕu BHXH trªn 35 n¨m ®­îc h­ëng trî cÊp 3 th¸ng l­¬ng. - Møc trî cÊp ®­îc h­ëng mçi th¸ng lµ 55% trªn l­¬ng ®ãng BHXH b×nh qu©n n¨m. Cø thªm 1 n¨m ®ãng BHXH ®­îc céng thªm 2% vµ tèi ®a lµ b»ng 75% l­¬ng ®ãng BHXH b×nh qu©n. §Ó thanh to¸n tiÒn l­¬ng vµ tiÒn c«ng hµng th¸ng kÕ to¸n ph¶i lËp c¸c b¶ng trõ vµo l­¬ng cña ng­êi lao ®éng toµn C«ng ty. Khi ng­êi lao ®éng nghØ èm hay nghØ ®Î, ban y tÕ c¬ quan thÊy cÇn thiÕt cho nghØ ®Ó ®iÒu trÞ th× lËp GiÊy chøng nhËn nghØ h­ëng BHXH ®Ó lµm c¨n cø x¸c ®Þnh sè ngµy ®­îc nghØ cña ng­êi lao ®éng ®Ó tÝnh trî cÊp BHXH tr¶ thay l­¬ng theo chÕ ®é quy ®Þnh. Trî cÊp èm ®au thai s¶n khi ng­êi èm ®au thai s¶n nghØ viÖc thanh to¸n trî cÊp gi÷a ng­êi lao ®éng gi¸n tiÕp hay trùc tiÕp theo quy ®Þnh cña BHXH. Tr­êng hîp thanh to¸n cho chÞ H­ng nh©n viªn phßng hµnh hcÝnh cña C«ng ty TNHH KiÕn tróc ViÖt NhËt nghØ viÖc do thai s¶n sÏ ®­îc thùc hiÖn nh­ sau: PhiÕu nghØ h­ëng BHXH Hä tªn: NguyÔn ThÞ H­¬ng Tuæi: 25 Tªn c¬ quan ytÕ Ngµy ®Õn kh¸m Lý do Sè ngµy nghØ X¸c nhËn y tÕ Y tÕ bé phËn Tõ §Õn Tæng sè BÖnh viÖn nhi 30/3/04 Sinh con 2/4/04 2/6/04 2th¸ng PhÇn trî cÊp BHXH Hä vµ tªn: NguyÔn ThÞ H­ng NghÒ nghiÖp: nh©n viªn TiÒn l­¬ng ®ãng BHXH : 423.400® Sè ngµy nghØ: 2th¸ng Møc trî cÊp: 100% Tæng sè tiÒn trî cÊp: 423.400 x 2= 846800® B»ng ch÷: (t¸m tr¨m bèn m­¬i s¸u ngh×n, t¸m tr¨m ®ång) Ng­êi lÜnh tiÒn KÕ to¸n Ngµy …. th¸ng …. n¨m Thñ tr­ëng ®¬n vÞ Cuèi th¸ng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ c¸c phiÕu h­ëng BHXH lªn phßng kÕ to¸n vµ tiÕn hµnh lËp b¶ng tæng hîp ngµy nghØ vµ trî cÊp BHXH ®Ó thanh to¸n BHXH cho ng­êi lao ®éng. Qu¸ tr×nh h¹ch to¸n tæng hîp c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ngoµi TK334 cßn cã TK338 vµ c¸c tµi kho¶n chi tiÕt cña TK nµy. Chøng tõ ghi sæ Sè 61 Ngµy 31/3/04 §¬n vÞ: ® Chøng tõ Néi dung Sè hiÖu Sè tiÒn Sè Ngµy Nî Cã 31/3/04 BHXH tr¶ thay l­¬ng 334 846.800 338 846.800 Céng 846.800 846.800 Ng­êi lËp biÓu (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n l­¬ng kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi vµo chøng tõ ghi sæ ®Ó dùa vµo chøng tõ ghi sæ lËp sæ c¸i TK334 vµ TK338. C«ng ty TNHH KiÕn tróc ViÖt NhËt MÉu sè: S03 – SKT/DNN Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 1177 TC/Q§/C§KT ngµy 23/12/1996 cña Bé tµi chÝnh Sæ c¸i N¨m 2004 Tªn tµi kho¶n: ph¶i tr¶ CNV TK: 334 Ngµy GS Chøng tõ DiÔn gi¶i SHTK §¦ Sè tiÒn Sè Ngµy Nî Cã D­ ®Çu kú 500.000.000 30/1/04 01 29/1 Tr¶ l­¬ng T1 cho ®éi 1 111 50.410.000 30/1/04 02 29/1 Tr¶ l­¬ng T1 cho c¸c ban 111 30.097.650 25/2/04 04 20/2 T¹m øng l­¬ng cho ®éi sè 9 141 50.000.000 31/3/04 59 31/3 KhÊu trõ BHXH, BHYT vµo l­¬ng 338 1.060.008 31/3/04 61 31/3 Chi l­¬ng T3 cho CNV ….. 111 217.631.505 Céng 400.000.000 Sè d­ cuèi kú 100.000.000 Ngµy …… th¸ng…… n¨m Ng­êi ghi sæ (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) Gi¸m ®èc (Ký, hä tªn) C«ng ty TNHH KiÕn tróc ViÖt NhËt MÉu sè: S03 – SKT/DNN Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 1177 TC/Q§/C§KT ngµy 23/12/1996 cña Bé tµi chÝnh Sæ c¸i N¨m 2004 Tªn tµi kho¶n: ph¶i tr¶ CNV TK: 338 Ngµy GS Chøng tõ DiÔn gi¶i SHTK §¦ Sè tiÒn Sè Ngµy Nî Cã D­ ®Çu kú 90.000.000 21/1/04 01 18/1 Nép BHXH, BHYT, KPC§ 111 10.586.990 1.060.008 30/1/04 03 29/1 KhÊu trõ BHXH, BHYT ….. 334 1.060.008 30/3/04 59 30/3 KhÊu trõ BHXH, BHYT vµo l­¬ng 334 4/4/04 62 30/3 Nép BHXH, BHYT ….. 111 41.551.387 Céng 60.000.000 Sè d­ cuèi kú 20.000.000 Ngµy …… th¸ng…… n¨m Ng­êi ghi sæ (Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) Gi¸m ®èc (Ký, hä tªn) d. H¹ch to¸n c¸c kho¶n thu nhËp cña ng­êi lao ®éng. Trong qu¸ tr×nh lao ®éng kh«ng chØ cã nguyªn kho¶n l­¬ng ®­îc h­ëng hµng th¸ng t­¬ng øng víi søc lao ®éng cña m×nh bá ra mµ cßn cã mét sè kho¶n thu nhËp kh¸c nh­: khen th­ëng. v. v. c¸c kho¶n nµy sÏ lµ ®ßn bÈy kinh tÕ khuyÕn khÝch lao ®éng hoµn thµnh nhiÖm vô vµ n©ng cao hiÖu qu¶ lao ®éng. Ngoµi chÝnh s¸ch khen th­ëng th× cßn ph¶i nãi ®Õn chÝnh s¸ch xö lý vi ph¹m trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. Do kh«ng lµm triÖt ®Ó qu¸ tr×nh x©y dùng nªn ph©n phèi l­îng c«ng viÖc bÞ tr× trÖ dÉn ®Õn thÊt tho¸t nguån tµi chÝnh cña c«ng ty. §èi víi khèi c¬ quan c«ng ty nÕu nghØ nhiÒu ngµy kh«ng cã lý do th× ng­êi lao ®éng ph¶i chÞu sè tiÒn ph¹t theo quy ®Þnh. NÕu nghØ qu¸ sè ngµy giíi h¹n cao nhÊt ng­êi lao ®éng cã thÓ bÞ ®×nh chØ c«ng t¸c buéc ph¶i th«i viÖc. Khi nghØ qu¸ sè ngµy giíi h¹n vÒ sè ngµy quy ®Þnh nghØ th× tr­ëng phßng b¸o c¸o víi phßng tæ chøc hµnh chÝnh, phßng nµy theo dâi quy ®Þnh ph¸t vµ lËp biªn b¶n xø lý víi sù cã mÆt cña ng­êi lao ®éng lµm chøng vµ dùa vµo ®ã ®Ó ®Þnh møc ph¹t, ghi sã tiÒn ph¹t vµo biªn b¶n. Khi lËp biªn b¶n vµ c¸c thñ tôc xong, tr­ëng phßng TC-HC ký tªn vµ nép lªn phßng tµi vô c«ng ty ®Ó tiÕn hµnh thanh to¸n khÊu trõ vµo l­¬ng cña ng­êi lao ®éng. V× quyÒn lîi cña m×nh nªn ng­êi lao ®éng lu«n ph¶i tu©n theo quy ®Þnh, chÕ ®é lµm viÖc nghiªm tóc cña c«ng ty ®Ò ra. ViÖc h¹ch to¸n ghi sæ c¸c tµi kho¶n ph¹t víi ng­êi lao ®éng ®­îc tiÕn hµnh t­¬ng tù víi tr×nh tù h¹ch to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng víi nguyªn t¾c ghi gi¶m l­¬ng ng­êi lao ®éng vµ ghi t¨ng c¸c kho¶n thu cho c«ng ty. Tãm l¹i viÖc tæ chøc h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ë C«ng ty TNHH KiÕn tróc ViÖt NhËt ®­îc tiÕn hµnh ë phßng tµi vô cña c«ng ty, kÕ to¸n ë c¸c ®éi còng tham gia vµo viÖc h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng nh­ng cã vai trß nh­ mét kÕ to¸n chi tiÕt tiÒn l­¬ng ë tõng ®¬n vÞ. ViÖc ghi sæ s¸ch tËp trung t¹i phßng tµi vô c«ng ty tiÖn cho viÖc kiÓm tra ®èi chiÕu so s¸nh sè liÖu kÕ to¸n trªn c«ng ty. §ång thêi c«ng ty lu«n ph¶i chØ ®¹o, ®«n ®èc c¸c ®éi trùc thuéc ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng xÊu ®èi víi qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty. PhÇn III Mét sè ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng t¹i c«ng ty tnhh kiÕn tróc viÖt - nhËt Tæ chøc h¹ch to¸n kÞp thêi, chÝnh x¸c vµ ®Çy ®ñ thu nhËp cña ng­êi lao ®éng thùc hiÖn ph©n phèi thu nhËp trong néi bé doanh nghiÖp lµ yªu cÇu ®ßi hái ngay c¶ nh÷ng doanh nghiÖp ®ang ho¹t ®éng hiÖu qu¶ còng ph¶i quan t©m ®Õn nhÊt lµ ®èi víi c«ng ty ®ang c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng lµ viÖc lµm cÇn thiÕt. Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng theo h­íng ph¶i ®¶m b¶o c«ng b»ng cho ng­êi lao ®éng. C«ng ty x©y dùng h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm cho lao ®éng trùc tiÕp nh­ng ®Ó h×nh thøc nµy ph¸t huy hiÖu qu¶, c«ng ty ph¶i cã ®Þnh møc lao ®éng cô thÓ cho tõng c«ng viÖc, tõng cÊp bËc thî, võa cã c¨n cø kü thuËt phï hîp víi ®iÒu kiÖn lao ®éng cô thÓ cña c«ng ty. H¬n n÷a ta thÊy so víi c«ng nh©n viªn ë khèi c¬ quan cã tiÒn l­¬ng th¸ng cao h¬n h¼n so víi tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n viªn trùc tiÕp s¶n xuÊt. Lý do lµm cho tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt thÊp nh­ vËy lµ do trong qu¸ tr×nh tÝnh ®¬n gi¸ c«ng ®· cã qu¸ nhiÒu kho¶n tÝnh khÊu trõ. Khi cã quyÕt ®Þnh thanh to¸n cña c«ng ty ®¬n vÞ ®· trÝch 32% ®Ó lµm quü mua b¶o hé lao ®éng vµ tr¶ phô cÊp chøc vô cho tæ tr­ëng. Sau ®ã khi tÝnh ®¬n gi¸ l¹i chi thªm 1,09 ®Ó tÝnh kho¶n chªnh lÖch x¸c ®Þnh sè tiÒn tr¶ cho chñ nh©n c«ng. §ã lµ lý do lµm cho tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt bÞ gi¶m. §Ó ®¶m b¶o tÝnh x¸c ®¸ng, c«ng b»ng vµ hîp lý trong viÖc tr¶ l­¬ng cho c«ng nh©n trùc tiÕp vÉn ®¶m b¶o chi phÝ nh©n c«ng cña c«ng ty nh­ ®Þnh møc ®· ®­îc x¸c ®Þnh trong kÕ ho¹ch thi c«ng c«ng ty cã thÓ nghiªn cøu vµ ph©n phèi thu nhËp ë c¸c ®¬n vÞ nh­ sau: - Sau khi nhËn quyÕt ®Þnh thanh to¸n cña c«ng ty th× tæ tr­ëng tiÕn hµnh x¸c ®Þnh sè tiÒn thùc tÕ tr¶ cho CNV trong th¸ng vµ sè tiÒn gi÷ t¹i quü (32%). 32% nµy sÏ ®­îc sö dông ®Ó: + Mua b¶o hé lao ®éng + Tr¶ l­¬ng cho chñ thÇu (thay cho viÖc ph¶i trÝch 1,09 tõ l­¬ng cña CNV). + Tr¶ phô cÊp chøc vô cho ®éi tr­ëng, tæ tr­ëng. Nh­ vËy ®¬n gi¸ b×nh qu©n cña c«ng nh©n sÏ t¨ng lªn thªm do kh«ng bÞ trÝch tiÒn cho chñ thÇu. §èi víi lao ®éng gi¸n tiÕp viÖc tÝnh l­¬ng cÇn ph¶i g¾n víi viÖc ¸p dông ph­¬ng ph¸p ph©n phèi theo lao ®éng. TiÒn l­¬ng thêi gian c«ng ty ¸p dông ®Ó tr¶ cho c«ng nh©n viªn khèi c¬ quan vµ bé phËn gi¸n tiÕp ®æi míi ®¬n thuÇn lµ c¸ch tÝnh tiÒn l­¬ng gi¶n ®¬n, tuy cã ­u ®iÓm lµ ®Ó tÝnh to¸n xong nã l¹i kh«ng g¾n víi kÕt qu¶ lao ®éng do ®ã nã kh«ng ph¶n ¸nh trung thùc ®­îc søc lao ®éng cña c«ng nh©n, kh«ng kÝch thÝch ®­îc hÕt søc lµm viÖc cña hä còng nh­ hä kh«ng tÝch cùc ph¸t huy s¸ng kiÕn cã lîi cho doanh nghiÖp. TiÒn l­¬ng cña bé phËn gi¸n tiÕp cao xong do “møc t¨ng l­¬ng” c«ng ty ®Æt ra chø kh«ng ph¶i møc khuyÕn khÝch do hoµn thµnh kÕ ho¹ch. v. v . Do ®ã kh«ng t¸c ®éng mÊy ®Õn ng­êi lao ®éng l¹i kh«ng mang ®óng tÝnh chÊt cña ngµnh x©y dùng. C«ng ty cã thÓ xem xÐt l¹i gi÷a “hÖ sè t¨ng l­¬ng thªm” vµ viÖc quy ®Þnh mèi liªn hÖ gi÷a møc l­¬ng cña bé phËn gi¸n tiÕp ®­îc h­ëng vµ khèi l­îng thi c«ng nghiÖm thu trong ®ît. ViÖc c«ng ty tr¶ l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ë bé phËn gi¸n tiÕp võa c¨n cø vµo chÝnh s¸ch l­¬ng vµ møc l­¬ng b×nh quan cña c«ng viÖc hoµn thµnh ë ®¬n vÞ sÏ khuyÕn khÝch c¸n bé qu¶n lý c«ng ty nghiªm tóc nghiªn cøu lËp kÕ ho¹ch vµ chØ ®¹o hîp lý, s¸ng t¹o nh»m n©ng cao møc l­¬ng b×nh qu©n ®ã lªn còng chÝnh lµ n©ng cao møc l­¬ng b×nh qu©n cña toµn c«ng ty. Khi ®ã tiÒn l­¬ng cña bé phËn gi¸n tiÕp ®­îc tÝnh lµ: Tæng l­¬ng th¸ng = L­¬ng + Phô cÊp + Møc l­¬ng trÝch tõ khèi l­îng Thêi gian (nÕu cã) C«ng tr×nh nghiÖm thu Møc l­¬ng trÝch tõ khèi l­îng c«ng tr×nh nghiÖm thu trong ®ît nµy ®­îc trÝch theo mét tû lÖ do c«ng ty tÝnh to¸n sao cho hîp lý v¬Ý t×nh h×nh cña c«ng ty. Trong ®iÒu kiÖn nÕu c«ng ty tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n b»ng m¸y vi tÝnh th× hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n nãi chung vµ chøng tõ kÕ to¸n tiÒn l­¬ng nãi riªng ph¶i ®­îc thay ®æi bëi chøng tõ kÕ to¸n hiÖn hµnh ch­a cã nh÷ng quy ®Þnh vÒ chøng tõ trong ®iÒu kiÖn kÕ to¸n b»ng m¸y vi tÝnh… Do ®ã nÕu cã sö dông kÕ to¸n m¸y c«ng ty nªn mêi c¸c chuyªn gia trong lÜnh vùc kÕ to¸n nµy ®Ó t×m hiÓu vµ ®¹o t¹o l¹i ®éi ngò kÕ to¸n tr­íc khi chuyÓn ®æi tõ kÕ to¸n thñ c«ng sang kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh. KÕt luËn C«ng t¸c kÕ to¸n ®ãng vai trß rÊt quan träng trong viÖc ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh tÕ. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay ®Ó ph¸t triÓn vµ ganh ®ua víi c¸c doanh nghiÖp b¹n, C«ng ty TNHH kiÕn tróc ViÖt- NhËt ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc t×m ra biÖn ph¸p cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n nãi riªng. C«ng ty TNHH KiÕn tróc ViÖt NhËt ®· rÊt nç lùc trong c«ng t¸c t×m hiÓu vµ v¹ch ra ®­êng lèi ph¸t triÓn cho C«ng ty. §Ó ®­a c«ng ty dÇn kh¼ng dÞnh m×nh trªn thÞ tr­êng, bé m¸y kÕ to¸n ®ãng vai trß quan träng trong sù ph¸t triÓn ®i lªn cña C«ng ty. Trªn ®©y lµ nhËn thøc tæng quan cña em vÒ t×nh h×nh c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng. Em xin m¹nh d¹n ®­a ra mét sè ý kiÕn vµ gi¶i ph¸p ®Ó hoµn thiÖn h¬n c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng t¹i C«ng ty. Do kiÕn thøc cßn h¹n chÕ vµ ch­a tõng cã kinh nghiÖm trong thùc tÕ em mong sÏ nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn vµ chØ b¶o h¬n n÷a cña c¸c thÇy, c¸c c« ®Æc biÖt lµ c« Ph¹m V©n HuyÒn. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Hµ néi, ngµy 5 th¸ng 11 n¨m 2004. NhËn xÐt cña c¬ quan thùc tËp

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty TNHH Kiến trúc Việt Nhật.DOC
Luận văn liên quan