Báo chí tham gia quản lý và giám sát xã hội

MỤC LỤC Trang A – MỞ ĐẦU 1- 3 I - Lý do chọn đề tài 2 II – Mục đích nghiên cứu 2-3 III – Phạm vi nghiên cứu 3 IV- Phương pháp nghiên cứu 3 V- Nội dung nghiên cứu 3 B – NỘI DUNG 4-25 CHƯƠNG I:CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀI PHÁT THANH THAM GIA QUẢN LÝ GIÁM SÁT XÃ HỘI 4 I – CÁC KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM QUẢN LÝ GIÁM SÁT XÃ HỘI CỦA BÁO CHÍ 4 1.1. Khái niệm quản lý, giám sát của báo chí 4-5 1.2. Đặc điểm của công tác quản lý, giám sát xã hội của báo chí 5 1.2.1. Quá trình quản lý là quá trình truyền thông tin 5 1.2.2. Báo chí giữ vai trò chủ lực trong hoạt động thông tin đảm bảo chức năng quản lý giám sát xã hội 6 1.2.3. Tính chất và quy mô của hoạt động quản lý, giám sát xã hội của cơ quan báo chí phụ thuộc vào tính chất quy mô của cơ quan, tổ chức mà nó đại diện 6-7 II – NỘI DUNG QUẢN LÝ GIÁM SÁT XÃ HỘI CỦA BÁO CHÍ 7 2.1. Báo chí đăng tải, bình luận, giải thích, phân tích các văn kiện, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, cac cấp ngành cho các tổ chức và hoạt động thực tiễn 7-8 2.2. Báo chí phản ánh kịp thời tình hình thực tế, thực trạng công việc ở từng địa phương hoặc một vấn đề nào đó trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước 8-9 2.3. Báo chí tham gia vào việc kiểm tra, giám sát thực hiện đường lối, quan điểm Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phản ánh các hiện tượng tiêu cực trong xã hội 9-11 CHƯƠNG II. THỰC TIỄN QUẢN LÝ GIÁM SÁT XÃ HỘI TẠI ĐÀI PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH BÌNH LIÊU 12 I. Vài nét khái quát về Đài Phát Thanh – Truyền Hình Bình Liêu 12 -13 1.1 Tôn chỉ mục đích của Đài 13 1.2 Đối tượng phục vụ 13-14 1.3 Nhiệm vụ của Đài 14 II. Khảo sát việc quản lý giám sát xã hội tại Đài Phát Thanh – Truyền Hình Bình Liêu 14 2.1 Đài Phát Thanh – Truyền Hình Bình Liêu thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương thông qua việc đăng tải các văn kiện, nghị quyết 15-17 2.2 Đài Phát Thanh – Truyền Hình Bình Liêu góp phần phản ánh tình hình thực tế của từng địa phương trong huyện để các cơ quan lãnh đạo, các ban ngành có hướng chỉ đạo tích cực, xác thực đạt hiệu quả 17 -18 2.3 Đài Phát Thanh – Truyền Hình Bình Liêu tham gia giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phản ánh các hiện tượng tiêu cực trong xã hội 19-20 III. Nguyên nhân thực trạng quản lý, giám sát xã hội của Đài Phát Thanh – Truyền Hình Bình Liêu 20 3.1 Nguyên nhân khách quan 20-22 3.1.1 Những thuận lợi 20-21 3.1.2 Những khó khăn 21-22 3.2 Nguyên nhân chủ quan 22-23 3.2.1 Những thuận lợi 22 3.2.2 Những khó khăn 22-23 IV. Một số giải pháp nâng cao chức năng quản lý, giám sát xã hội ở Đài Phát Thanh – Truyền Hình Bình Liêu 23 4.1 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 23-24 4.2 Cải thiện cơ sở vật chất kĩ thuật; nâng cao chất lượng chương trình 24-25 4.3 Vai trò của các cấp uỷ Đảng 25 4.4 Tăng cường mối quan hệ giữa Đài với chính quyền các cấp ngành và các cơ quan ở địa phương 25 4.5. Nâng cao đời sống của cán bộ, phóng viên, biên tập viên C – KẾT LUẬN 25 26

doc27 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/02/2013 | Lượt xem: 3269 | Lượt tải: 27download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo chí tham gia quản lý và giám sát xã hội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
©n d©n, lµ c«ng cô s¾c bÐn cña §¶ng, Nhµ n­íc vµ c¸c tæ chøc x· héi ®Ó gi¸o dôc ®éng viªn nh©n d©n cïng nhau phÊn ®Êu, x©y dùng mét x· héi c«ng b»ng d©n chñ, v¨n minh. Trong lý luËn vµ ho¹t ®éng thùc tiÔn, §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®¸nh gi¸ cao vai trß søc m¹nh to lín cña b¸o chÝ. T¹i §¹i héi toµn quèc lÇn thø VI, §¶ng ta ®· kh¼ng ®Þnh: “B¸o chÝ võa lµ diÔn ®µn cña nh©n d©n”. Trong ®Êu tranh còng nh­ trong x©y dùng hoµ b×nh, §¶ng ta ®Òu coi träng th«ng tin b¸o chÝ vµ nhÊn m¹nh sù cÇn thiÕt ph¸t triÓn hÖ thèng th«ng tin b¸o chÝ tiªn tiÕn, tù do phôc vô réng r·i nh©n d©n lao ®éng. B¸o chÝ kh«ng chØ dõng l¹i ë viÖc cung cÊp th«ng tin thuÇn tuý mµ cßn cã vai trß ®Þnh h­íng c«ng chóng trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ. Víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc kÜ thuËt hiÖn ®¹i, nh÷ng n¨m 20 cña thÕ kØ XX, nh©n lo¹i ®· chøng kiÕn sù bïng næ cña truyÒn th«ng ®¹i chóng víi sù xuÊt hiÖn cña lo¹i h×nh b¸o ph¸t thanh. Cïng mét lóc vµ ngay tøc kh¾c, b»ng kªnh th«ng tin Radio, th«ng ®iÖp cã thÓ t¸c ®éng ®Õn hµng tû con ng­êi, v­ît qua mäi rµo c¶n cña biªn giíi quèc gia l·nh thæ, mäi kiÓm so¸t h¶i quan, biªn phßng thuÕ vô. Kh«ng nh÷ng thÕ, th«ng ®iÖp ®­îc truyÒn ®i vµ t¸c ®éng vµo thÕ giíi con ng­êi b»ng tÊt c¶ ©m thanh, cã thÓ t¹o dùng lªn tÊt c¶ tr­íc m¾t con ng­êi vÒ nh÷ng g× ®· vµ ®ang diÔn ra, kh¬i gîi trÝ t­ëng t­îng v« biªn vÒ cuéc sèng con ng­êi, vÒ cuéc sèng thùc t¹i ®ang diÔn ra trong mèi liªn hÖ víi qu¸ khø vµ liªn t­ëng tíi t­¬ng lai. Nh­ vËy, b¸o chÝ nãi chung vµ b¸o ph¸t thanh nãi riªng cã vai trß rÊt quan träng trong ®êi sèng x· héi, trong sù x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt n­íc vµ lµ mét bé phËn kh«ng thÓ thiÕu trong ®êi sèng tinh thÇn vËt chÊt cña con ng­êi. I. Lý do chän ®Ò tµi B¸o chÝ lµ mét hiÖn t­îng x· héi ®a chøc n¨ng, khã cã thÓ liÖt kª r¹ch rßi c¸c chøc n¨ng, vai trß cña nã trong cuéc sèng. ChÝnh v× vËy, b¸o chÝ nãi chung, ph¸t thanh- truyÒn h×nh nãi riªng ®ãng gãp vai trß quan träng, to lín trong sù nghiÖp ph¸t triÓn cña x· héi. Nã kh«ng chØ cung cÊp th«ng tin, khai s¸ng gi¶i trÝ, hay thiÕt lËp t¹o dùng vµ b¶o vÖ thiÕt chÕ chÝnh trÞ mµ cßn gi¸n tiÕp hay trùc tiÕp tham gia vµo gi¸m s¸t, qu¶n lý x· héi nh»m ®­a x· héi lªn mét tÇm cao míi. B¸o chÝ mµ cô thÓ lµ §µi ph¸t thanh th«ng qua nh÷ng t¸c phÈm b¸o chÝ cô thÓ cung cÊp nh÷ng th«ng tin cho x· héi, h×nh thµnh ®Þnh h­íng d­ luËn theo môc ®Ých nhÊt ®Þnh cña chÕ ®é, giai cÊp. §µi ph¸t thanh lµ kªnh th«ng tin sinh ®éng hÊp dÉn cho mäi ®èi t­îng, mäi løa tuæi, mäi vïng miÒn. Nhê viÖc sö dông thÕ giíi ©m thanh tæng hîp nªn ®­êng lèi chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ®· ®­îc §µi ph¸t thanh tuyªn truyÒn réng r·i ®Õn mçi ng­êi d©n. Th«ng ®iÖp trªn sãng ph¸t thanh cã thÓ len lái vµo mçi tÇng líp c­ d©n kh¾p mäi n¬i. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng ­u thÕ ®ã, §µi ph¸t thanh tham gia qu¶n lý gi¸m s¸t x· héi. Do vai trß vµ nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc cña viÖc qu¶n lý vµ gi¸m s¸t ®èi víi x· héi nªn t«i ®· chän ®Ò tµi “ §µi ph¸t thanh –TruyÒn h×nh tham gia quan lý, gi¸m s¸t x· héi” lµm ®Ò tµi cho b¸o c¸o thùc tËp. II. Môc ®Ých nghiªn cøu Nghiªn cøu ®Ò tµi “ §µi ph¸t thanh - TruyÒn h×nh tham gia qu¶n lý, gi¸m s¸t x· héi” lµ nghiªn cøu ®Ó hiÓu râ vÊn ®Ò chøc n¨ng qu¶n lý, gi¸m s¸t x· héi cña ®µi ph¸t thanh trªn c¸c ph­¬ng diÖn nh­ xem nã tuyªn truyÒn nh­ thÕ nµo? ®¨ng t¶i b×nh luËn nh÷ng g×? §Ó qua ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ cña b¸o ph¸t thanh.Víi b¶n th©n lµ mét sinh viªn b¸o chÝ, t«i mong muèn ®­îc nghiªn cøu, t×m hiÓu kh«ng chØ ®Ó n©ng cao sù hiÓu biÕt cho b¶n th©n vÇ lÜnh vùc b¸o chÝ ®­îc nhiÒu ng­êi quan t©m mµ cßn muèn hiÓu râ vÊn ®Ò ®µi ph¸t thanh ®· tham gia vµo qu¶n lý, gi¸m s¸t x· héi nh­ thÕ nµo? vµ cã thÓ dùa vµo ®ã ®Ó t×m ra nh÷ng nguyªn nh©n vµ ®ãng gãp gi¶i ph¸p thÝch hîp gióp t¨ng c­êng vai trß qu¶n lý, gi¸m s¸t x· héi cña §µi ph¸t thanh - TruyÒn h×nh B×nh Liªu trªn ®Þa bµn huyÖn, gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn chung cña toµn tØnh. III. Ph¹m vi nghiªn cøu Víi l­îng kiÕn thøc ®· ®­îc häc ë tr­êng vµ l­îng thêi gian thùc tËp cã h¹n, t«i ®· chän §µi ph¸t thanh- truyÒn h×nh B×nh Liªu lµ n¬i kh¶o s¸t vÒ c«ng t¸c qu¶n lý, gi¸m s¸t cña ®µi. §Æc biÖt t«i chó träng nghiªn cøu thùc tÕ ho¹t ®éng qu¶n lý, gi¸m s¸t cña §µi ph¸t thanh- TruyÒn h×nh B×nh Liªu trong nh÷ng n¨m qua nhÊt lµ ba th¸ng 2,3,4 n¨m 2010. B»ng viÖc ®i vµ tiÕp xóc thùc tÕ, khai th¸c th«ng tin t­ liÖu ®Ó cã nh÷ng nhËn xÐt, so s¸nh råi rót ra kÕt luËn vÒ c«ng t¸c tham gia qu¶n lý, gi¸m s¸t x· héi cña ®µi. IV. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu Trong phÇn tiÓu luËn nµy, tõ c¬ së lý luËn t«i ®i s©u vµo t×m hiÓu, ph©n tÝch, so s¸nh víi thùc tÕ ngoµi cuéc sèng, qua ®ã tæng hîp vµ ¸p dông xem §µi ph¸t thanh- TruyÒn h×nh B×nh Liªu ®· thùc hiÖn chøc n¨ng ®ã nh­ thÕ nµo? Nh÷ng ­u, khuyÕt ®iÓm cña c«ng t¸c qu¶n lý, gi¸m s¸t cña ®µi. B»ng nh÷ng ph­¬ng ph¸p nµy gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ cña ®µi khi tham gia, qu¶n lý gi¸m s¸t x· héi. Qua ®ã cã nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao h¬n n÷a chÊt l­îng hiÖu qu¶ vai trß cña §¶ng trong ®êi sèng x· héi. V. Néi dung nghiªn cøu Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, néi dung tiÓu luËn cña em tËp trung nghiªn cøu hai vÊn ®Ò c¬ b¶n: PhÇn 1: C¬ së lý luËn chung cña §µi Ph¸t thanh - TruyÒn h×nh tham gia qu¶n lý gi¸m s¸t x· héi cña b¸o chÝ. PhÇn 2: Thùc tiÔn §µi Ph¸t thanh- truyÒn h×nh B×nh Liªu tham gia qu¶n lý, gi¸m s¸t x· héi nh­ thÕ nµo? Nh÷ng hiÖu qu¶ ®¹t ®­îc, nh÷ng tån t¹i vµ h¹n chÕ… tõ ®ã ®­a ra nh÷ng nguyªn nh©n vµ gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao viÖc qu¶n lý gi¸m s¸t x· héi cña §µi. B – NéI DUNG CH¦¥NG I C¥ Së Lý LUËN CHUNG VÒ §µI PH¸T THANH THAM GIA QU¶N Lý GI¸M S¸T X· HéI I. C¸c kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm qu¶n lý gi¸m s¸t x· héi cña b¸o chÝ Kh¸i niÖm qu¶n lý gi¸m s¸t x· héi cña b¸o chÝ Qu¶n lý lµ tæ chøc vµ ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng theo yªu cÇu nhÊt ®Þnh (theo Tõ ®iÓn TiÕng ViÖt 1992). Qu¶n lý x· héi lµ tæ chøc vµ ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng cã ý thøc cña chñ thÓ qu¶n lý vµo kh¸ch thÓ qu¶n lý, nh»m ®¶m b¶o cho mäi ho¹t ®éng cña x· héi ®¹t hiÖu qu¶ vµ môc ®Ých ®Ò ra. §©y lµ ho¹t ®éng cã ý thøc cña con ng­êi trong hÖ thèng x· héi, trong ®ã con ng­êi lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh. Gi¸m s¸t lµ qu¸ tr×nh theo dâi xem xÐt mét ho¹t ®éng nµo ®ã sao cho ®¹t hiÖu qu¶ vµ ®óng môc ®Ých nh»m ph¸t hiÖn nh÷ng biÓu hiÖn lÖch l¹c trong x· héi vµ ®­a ra nh÷ng kiÕn nghÞ nh»m söa ®æi bæ sung nh÷ng quyÕt ®Þnh, nh÷ng ho¹t ®éng ch­a phï hîp ®Ó t¹o nªn sù biÕn ®æi lín trong qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh. Gi¸m s¸t x· héi lµ qu¸ tr×nh theo dâi xem xÐt c¸c ho¹t ®éng cña tæ chøc c¸ nh©n, tËp thÓ trong x· héi nh»m ph¸t hiÖn c¶nh b¸o nh÷ng vÊn ®Ò míi n¶y sinh, gióp x· héi ®Ò phßng, hay xö lý kÞp thêi cã hiÖu qu¶. Gi¸m s¸t vµ qu¶n lý ®­îc coi lµ hai mÆt cña mét vÊn ®Ò cïng ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn hîp lý vµ tÝch cùc cña x· héi. Nãi c¸ch kh¸c, b¸o chÝ t¸c ®éng vµo ®êi sèng x· héi, thóc ®Èy nã vËn ®éng theo môc ®Ých ®· ®Þnh. TÝnh chÊt tiÕn bé cña hÖ thèng b¸o chÝ bÞ quyÕt ®Þnh bëi môc ®Ých chÝnh trÞ mµ nã theo ®uæi trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chøc n¨ng gi¸m s¸t vµ qu¶n lý x· héi. Trong c¸c kh¸i niÖm trªn th× chñ thÓ qu¶n lý lµ c¸c c¬ quan §¶ng, Nhµ n­íc, chÝnh phñ, quèc héi, c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ vµ c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn. Cßn kh¸ch thÓ qu¶n lý lµ c¸c tæ chøc, ®¬n vÞ kinh tÕ, c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng vµ c¸c vÊn ®Ò x· héi. T¸c ®éng vµo kh¸ch thÓ chÝnh lµ viÖc ®Ò ra c¸c chñ tr­¬ng, ®­êng lèi, chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p, ®ång thêi kiÓm tra ®«n ®èc c¸c tæ chøc, ®¬n vÞ kinh tÕ, c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi ®ã thùc hiÖn c¸c ®­êng lèi chÝnh s¸ch theo mét chiÒu h­íng nhÊt ®Þnh. §Æc ®iÓm cña qu¶n lý, gi¸m s¸t x· héi cña b¸o chÝ Qu¸ tr×nh qu¶n lý lµ qu¸ tr×nh truyÒn th«ng tin Chñ thÓ qu¶n lý lµ c¸c c¬ quan §¶ng, Nhµ n­íc, ChÝnh phñ, Quèc héi, c¸c Bé ban ngµnh, c¸c ®oµn thÓ x· héi vµ c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn kh¸c. C¸c tæ chøc nµy cã nhiÖm vô ®Ò ra chñ tr­¬ng, ®­êng lèi chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p chÝnh ®Ó thùc hiÖn trong thùc tiÔn, ®ång thêi tæ chøc , kiÓm tra ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn ®ã. Kh¸ch thÓ qu¶n lý lµ c¸c tæ chøc cô thÓ trong x· héi nh­ nhµ m¸y, xÝ nghiÖp, tr­êng häc, bÖnh viÖn vµ c¸c ®Þa ph­¬ng, c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ cã nhiÖm vô thùc hiÖn ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña c¬ quan cÊp trªn vµo thùc tiÔn cuéc sèng. Nhê vËy, ®Ó ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng qu¶n lý x· héi gi÷a c¬ quan qu¶n lý víi c¸c tæ chøc ®¹t hiÖu qu¶ vµ môc ®Ých cÇn cã th«ng tin hai chiÒu thuËn vµ ng­îc. ChiÒu th«ng tin thuËn tõ chñ thÓ ®Õn kh¸ch thÓ qu¶n lý ®Ó truyÒn ®i nh÷ng v¨n b¶n, chØ thÞ, h­íng dÉn biÖn ph¸p vµ ®iÒu kiÖn ®Ó kh¸ch thÓ thùc hiÖn. ChiÒu th«ng tin nµy cÇn ®Çy ®ñ, nhanh chãng kÞp thêi vµ chÝnh x¸c. §©y còng lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó t¨ng hiÖu lùc t¸c ®éng cña chñ thÓ vµo kh¸ch thÓ qu¶n lý, ®ång thêi ®Þnh h­íng chokh¸ch thÓ qu¶n lý, vËn hµnh theo yªu cÇu vµ môc ®Ých ®Ò ra. ChiÒu th«ng tin ng­îc tõ kh¸ch thÓ lªn chñ thÓ qu¶n lý. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña cÊp trªn vµo ®êi sèng thùc tÕ, c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã thÓ gÆp thuËn lîi, khã kh¨n. TÊt c¶ nh÷ng thùc tr¹ng Êy cÇn ®­îc th«ng b¸o, ph¶n ¸nh kÞp thêi ®Ó ®iÒu chØnh. Nh­ vËy, th«ng tin hai chiÒu mét c¸ch nhanh chãng, ®Çy ®ñ vµ kh¸ch quan cã ý nghÜa quan träng vµ cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh x· héi cã hiÖu qu¶. Do ®ã, cã thÓ nãi vÒ b¶n chÊt qu¸ tr×nh qu¶n lý chÝnh lµ qu¸ tr×nh th«ng tin. 1.2.2 B¸o chÝ gi÷ vai trß chñ lùc trong ho¹t ®éng th«ng tin ®¶m b¶o chøc n¨ng qu¶n lý, gi¸m s¸t x· héi Gi¸m s¸t vµ qu¶n lý ®­îc coi lµ hai mÆt cña mét v¸n ®Ò cïng ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn hîp lý vµ tÝch cùc cña x· héi. Nãi c¸ch kh¸c, b¸o chÝ t¸c ®éng vµo ®êi sèng x· héi, thóc ®Èy nã phôc vô theo môc ®Ých ®· ®Þnh. TÝnh chÊt tiÕn bé cña hÖ thèng b¸o chÝ ®­îc quyÕt ®Þnh bëi môc ®Ých chÝnh trÞ mµ nã theo ®uæi trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý, gi¸m s¸t x· héi. B¸o chÝ tham gia vµo viÖc cung cÊp th«ng tin cho c¶ hai chiÒu thuËn vµ ng­îc. B¸o chÝ gi÷ vai trß quan trung gian, m«i giíi, lµ cÇu nèi gi÷a chñ thÓ vµ kh¸ch thÓ qu¶n lý. Hai chiÒu th«ng tin nµy tån t¹i trong tæng thÓ ho¹t ®éng cña b¸o chÝ vµ thËm chÝ cã trong tõng t¸c phÈm b¸o chÝ. Thùc tÕ cho thÊy, kh«ng cã chñ tr­¬ng, ®­êng lèi, chÝnh s¸ch lín nµo cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, c¸c cÊp c¸c ngµnh l¹i kh«ng th«ng qua b¸o chÝ ®Ó truyÒn b¸ phæ biÕn cho nh©n d©n biÕt, hiÓu vµ thùc hiÖn vµo cuéc sèng. V× vËy, hiÖu qu¶ cña viÖc qu¶n lý cao hay thÊp, nhiÒu hay Ýt phô thuéc vµo tÝnh chÊt, ph­¬ng thøc vµ chÊt l­îng cña th«ng tin tuÇn hoµn liªn tôc nµy. Tõ thùc tÕ ®ã, §¶ng, Nhµ n­íc, ChÝnh phñ, c¸c cÊp c¸c ngµnh ®· nhiÒu lÇn kh¼ng ®Þnh b¸o chÝ lµ mét kªnh th«ng tin quan träng gÇn gòi ®Ó ph¶n ¸nh t©m t­, nguyÖn väng vµ quyÒn lîi cña m×nh lªn cÊp trªn vµ cÊp d­íi, gi÷a v¨n b¶n chÝnh s¸ch vµ cuéc sèng. Nh­ vËy, b¸o chÝ thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý gi¸m s¸t x· héi cña m×nh b»ng viÖc cung cÊp th«ng tin cho x· héi, h×nh thµnh vµ ®Þnh h­íng x· héi theo môc ®Ých nhÊt ®Þnh cña chÕ ®é, cña giai cÊp. Hay nãi c¸ch kh¸c, b¸o chÝ tham gia qu¶n lý x· héi theo ®Æc tr­ng vµ ph­¬ng thøc cña riªng m×nh. 1.2.3 TÝnh chÊt vµ quy m« cña ho¹t ®éng qu¶n lý gi¸m s¸t x· héi cña c¬ quan b¸o chÝ phô thuéc vµo tÝnh chÊt quy m« cña c¬ quan, tæ chøc mµ nã ®¹i diÖn Nh÷ng nhiÖm vô cÇn gi¶i quyÕt cña c¬ quan tæ chøc, c¸c hÖ thèng kinh tÕ x· héi ®ßi hái b¸o chÝ ph¶i cã l­îng th«ng tin t­¬ng øng. ë ph¹m vi toµn x· héi, trong khi thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng t­ t­ëng, b¸o chÝ còng ®ång thêi thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý gi¸m s¸t x· héi. Khi t¸c ®éng vµo ®êi sèng tinh thÇn cña quÇn chóng, b¸o chÝ h­íng tíi viÖc h×nh thµnh vµ cñng cè ý thøc x· héi tÝch cùc, h­íng nh©n d©n lao ®éng vµo viÖc gi¶i quyÕt c¸c nhiÖm vô c¸ch m¹ng, sù ®Þnh h­íng t­ t­ëng mµ b¸o chÝ h­íng tíi lµ nh»m t¹o ra sù vËn ®éng, ph¸t triÓn cña x· héi trªn c¬ së t¸c ®éng tÝch cùc vµo m¾t xÝch träng yÕu cña nã. B¸o chÝ cña §¶ng céng s¶n cã vai trß to lín trong viÖc tham gia qu¶n lý chÝnh trong hÖ thèng chÝnh trÞ c¸c n­íc, bao gåm: HÖ thèng §¶ng céng s¶n cÇm quyÒn, hÖ thèng Nhµ n­íc, c¸c tæ chøc ®oµn thÓ x· héi. Nhê cã c¸c hÖ thèng ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, §¶ng tiÕn hµnh c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng vµ c¸c §¶ng viªn vµ quÇn chóng, tuyªn truyÒn quan ®iÓm, chÝnh s¸ch vµ quyÕt ®Þnh, t¹o sù thèng nhÊt vÒ t­ t­ëng vµ ho¹t ®éng trong néi bé §¶ng, h×nh thµnh mét kªnh liªn hÖ gi÷a §¶ng víi nh©n d©n lao ®éng. ë ph­¬ng diÖn kh¸c, b¸o chÝ cña §¶ng cã kh¶ n¨ng lín trong cuéc ®Êu tranh t­ t­ëng nh»m b¶o vÖ §¶ng vµ ho¹t ®éng trªn con ®­êng ph¸t triÓn x· héi chñ nghÜa. Nh÷ng ho¹t ®éng nµy nh»m chèng l¹i nhiÔu trong qu¶n lý, kh¼ng ®Þnh nh÷ng gi¸ trÞ ch©n thùc cña hÖ t­ t­ëng x· héi chñ nghÜa. II. NéI DUNG QU¶N Lý GI¸M S¸T X· HéI CñA B¸O CHÝ 2.1. b¸o chÝ ®¨ng t¶i, b×nh luËn, gi¶i thÝch, ph©n tÝch c¸c v¨n kiÖn, nghÞ quyÕt cña §¶ng, Nhµ n­íc, c¸c cÊp ngµnh cho c¸c tæ chøc vµ ho¹t ®éng thùc tiÔn Trong nhiÒu v¨n kiÖn, §¶ng ta ®· chØ râ: c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng cã nhiÖm vô truyÒn b¸ ®­êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng, Nhµ n­íc ®i s¸t thùc tÕ, th«ng tin kÞp thêi vµ ph©n tÝch s©u s¾c nh÷ng sù kiÖn míi, ph¸t hiÖn vµ ph¶n ¸nh trung thùc nh÷ng ®iÓn h×nh tiªn tiÕn, nhiÖt t×nh ñng hé, cæ vò nh÷ng nh©n tè míi, dòng c¶m ®Êu tranh chèng nh÷ng hiÖn t­îng tiªu cùc l¹c hËu, tr× trÖ vµ mäi biÓu hiÖn tiªu cùc, ®­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó x©y dùng x· héi lµnh m¹nh. Víi ho¹t ®éng nµy, b¸o chÝ cÇn th«ng tin tíi nh©n d©n lao déng néi dung c¸c v¨n kiÖn, tµi liÖu cña §¶ng, Nhµ n­íc, gi¶i thÝch c¬ së khoa häc, thùc tiÔn vµ ph­¬ng h­íng, c¸ch thøc thùc hiÖn c¸c ®­êng lèi, chñ tr­¬ng cña §¶ng, Nhµ n­íc, thuyÕt phôc nh©n d©n tù gi¸c thùc hiÖn c¸c ®­êng lèi chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch ®ã. CÇn ph¶i b×nh luËn, gi¶i thÝch ®Ó chØ cho nh©n ®©n thÊy sù cÇn thiÕt ph¶i ®­a ra vµ thùc hiÖn nh÷ng quyÕt ®Þnh cô thÓ nµy. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy, ®ßi hái nhµ b¸o ph¶i cã sù hiÓu biÕt s©u s¾c vµ toµn diÖn vÒ lÜnh vùc vµ vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn nh÷ng chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch míi. §ång thêi, ph¶i biÕt sö dông c¸c chuyªn gia trong c¸c lÜnh vùc nhÊt lµ nh÷ng ng­êi cã uy tÝn lín trong x· héi nh­ c¸c nhµ khoa häc ®Çu ngµnh, c¸c nhµ kinh tÕ, nh÷ng nhµ ho¹t ®éng nghÖ thuËt næi tiÕng. Nh÷ng ý kiÕn cña hä cã ý nghÜa quan träng trong viÖc ®­a ®Õn hiÖu qu¶ th«ng tin vÒ ®­êng lèi, chÝnh s¸ch. Ch¼ng h¹n nh­, khi Nhµ n­íc ban hµnh LuËt c¶i c¸ch hµnh chÝnh b¸o chÝ ph¶i cã nhiÖm vô th«ng tin ®Õn c«ng chóng néi dung cña LuËt söa ®æi, gi¶i thÝch nguyªn nh©n dÉn ®Õn viÖc söa ®æi, thuyÕt phôc ®éng viªn nh©n d©n thùc hiÖn. 2.2. B¸o chÝ ph¶n ¸nh kÞp thêi t×nh h×nh thùc tÕ, thùc tr¹ng c«ng viÖc ë tõng ®Þa ph­¬ng hoÆc mét vÊn ®Ò nµo ®ã trong sù nghiÖp x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt n­íc Môc ®Ých cña ho¹t ®éng nµy lµ nh»m th«ng tin mét bøc tranh toµn diÖn vÒ sù vËt víi nh÷ng mèi quan hÖ phøc t¹p cña nã, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c c¬ quan qu¶n lý vµ ng­êi c¸n bé l·nh ®¹o cã ®ñ c¸c d÷ kiÖn ®Ó ®­a ra nh÷ng qu¶n lý míi. MÆt kh¸c, b»ng sù ph©n tÝch, gi¶i thÝch s©u s¾c cña m×nh, b¸o chÝ cã thÓ ®­a ra nh÷ng yªu cÇu, kiÕn nghÞ cô thÓ. Nh÷ng kiÕn nghÞ ®ã xuÊt ph¸t tõ nh÷ng tiÒm n¨ng ch­a ph¸t hiÖn, nh÷ng s¸ng kiÕn tiÕn bé, nh÷ng kinh nghiÖm trong l·nh ®¹o s¶n xuÊt, nh÷ng nh©n tè míi trong s¶n xuÊt kinh doanh…Ho¹t ®éng nµy ®ßi hái b¸o chÝ ph¶i n¨ng ®éng b¸m s¸t thùc tÕ cuéc sèng, nh¹y bÐn víi ®æi thay cña thêi cuéc, lu«n cã mÆt ë nh÷ng ®iÓm nãng cña ®êi sèng, gÇn gòi víi nh©n d©n ®Ó n¾m b¾t ®­îc t×nh h×nh, ph¸t hiÖn ®­îc nh÷ng vÊn ®Ò míi mÎ cã Ých ®Ó ph©n tÝch kÞp thêi. T¹i buæi lÔ kØ niÖm 40 n¨m ngµy B¸o Nh©n d©n ra sè b¸o ®Çu tiªn, trong bµi ph¸t biÓu cña m×nh ®ång chÝ NguyÔn V¨n Linh ®· chØ râ sù cÇn thiÕt cña ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng nµy: “GÆp khi cã nh÷ng chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch ch­a s¸t, ch­a ®óng, sù ph¶n ¸nh nh÷ng ý kiÕn trung thùc vµ cã tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n trªn c¸c diÔn ®µn b¸o chÝ gióp cho §¶ng vµ Nhµ n­íc ta kÞp thêi söa ch÷a sai lÇm, bæ sung cho c¸c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch…nh÷ng ng­êi viÕt b¸o trong qu¸ tr×nh th©m nhËp thùc tÕ, ngoµi nh÷ng bµi viÕt cã thÓ vµ cÇn thiÕt tiÕn hµnh tËp hîp vµ ph©n tÝch t×nh h×nh, ph¶n ¸nh ý kiÕn nh©n d©n, nªu kiÕn nghÞ víi c¸c c¬ quan l·nh ®¹o cña §¶ng, Nhµ n­íc ë c¸c cÊp ®ång thêi ph¶n ¸nh nh÷ng m« h×nh, ®iÓn h×nh lµm tèt trong nh©n d©n vÒ nh÷ng lÜnh vùc ®Ó nh©n réng ra”. Thùc tÕ cho thÊy, trong nh÷ng thêi k× lÞch sö cô thÓ, b¸o chÝ n­íc ta cã nh÷ng ®ãng gãp to lín trong viÖc ph¸t hiÖn cæ vò cho nh÷ng nh©n tè míi, cho ®iÓn h×nh tiªn tiÕn trong lao ®éng s¶n xuÊt. Ch¼ng h¹n nh­, sù ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp trong thËp kû 80 g¾n liÒn víi sù ra ®êi cña ChØ thÞ sè100 ngµy13/01/1981 cña Ban BÝ th­ Trung ­¬ng vµ NghÞ quyÕt sè10 ngµy 12/04/1988 cña Bé ChÝnh trÞ liªn quan ®Õn vÊn ®Ò c¶i tiÕn qu¶n lý, hoµn thiÖn c¬ chÕ kho¸n trong n«ng nghiÖp. B¸o chÝ ®· gãp phÇn kh«ng nhá trong viÖc ph¶n ¸nh hiÖn tr¹ng nÒn n«ng nghiÖp, ph¸t hiÖn yªu cÇu bøc b¸ch cña viÖc tiÕp tôc s¶n xuÊt, chØ ra vµ ®Êu tranh, kh¼ng ®Þnh ñng hé cæ vò cho nh÷ng yÕu tè tÝch cùc trong thùc tiÔn vËn ®éng cña lÜnh vùc kinh tÕ hµng ho¸ nµy. 2.3. B¸o chÝ tham gia vµo viÖc kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn ®­êng lèi, quan ®iÓm nghÞ quyÕt, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc, ph¶n ¸nh c¸c hiÖn t­îng tiªu cùc trong x· héi Tr­íc hÕt, b¸o chÝ kiÓm tra gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn ®­êng lèi chñ tr­¬ng cña Nhµ n­íc trong thùc tiÔn cña c¸c cÊp ngµnh vµ toµn thÓ nh©n d©n. Yªu cÇu cña ho¹t ®éng nµy ®èi víi b¸o chÝ lµ ph¸t hiÖn kÞp thêi c¸c sai lÇm khuyÕt ®iÓm, nh÷ng vÊn ®Ò khã kh¨n ¸ch t¾c trong viÖc chØ ®¹o vµ thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý. Ho¹t ®éng gi¸m s¸t kiÓm tra kh«ng chØ thùc hiÖn b»ng chÝnh ho¹t ®éng nghÒ nghiÖp cña nhµ b¸o víi t¸c phÈm c«ng bè mµ cßn b»ng viÖc nghiªn cøu, ph©n tÝch nh­ b¹n ®äc vµ xö lý mét c¸ch phï hîp víi uy tÝn nghÒ nghiÖp cña m×nh. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kiÓm tra gi¸m s¸t cña b¸o chÝ lµ nguån th«ng tin quan träng gióp §¶ng, Nhµ n­íc vµ c¸c cÊp cã thÈm quyÒn kÞp thêi quyÕt ®Þnh bæ sung hoÆc ®iÒu chØnh ho¹t ®éng cña m×nh víi c¸c c¬ quan tæ chøc cÊp d­íi. MÆt kh¸c, nguån th«ng tin t¸c ®éng ®Õn c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n vi ph¹m ph¸p luËt, cã khuyÕt ®iÓm gióp hä nhËn thøc ®­îc thiÕu sãt ®Ó tù ®iÒu chØnh hoÆc trong mét sè tr­êng hîp c«ng chóng t¹o ¸p lùc buéc hä ph¶i söa ch÷a. Cïng víi b¸o chÝ nãi chung, §µi ph¸t thnah còng tÝch cùc tham gia vµo chèng c¸c hiÖn t­îng tiªu cùc trong ®êi sèng kinh tÕ x· héi trong c¸c tæ chøc §¶ng, c¬ quan Nhµ n­íc. Môc ®Ých cña ®Êu tranh nµy lµ nh»m kh¼ng ®inhh tÝnh ­u viÖt cña chÕ ®é ph¸t hiÖn vµ nh©n réng c¸c yÕu tè tÝch cùc, ®iÓn h×nh, lo¹i bá khái ®êi sèng x· héi nh÷ng hiÖn t­îng cã h¹i víi ®Êt n­íc vµ nh©n d©n. Trong cuéc ®Êu tranh nµy, §¶ng ®· tiÕn hµnh mét c¸ch c­¬ng quyÕt cã tÝnh nguyªn t¾c ®Ó chèng l¹i nh÷ng biÓu hiÖn tiªu cùc nh­ tham nhòng, l·ng phÝ, cöa quyÒn…§¶ng ta yªu cÇu: “CÇn ®­a c«ng khai trªn b¸o, ®µi hoÆc qua c¸c cuéc sinh ho¹t cña c¸c tæ chøc §¶ng vµ c¸c ®oµn thÓ quÇn chóng, nh÷ng c¸n bé §¶ng viªn kÓ c¶ c¸n bé cao cÊp m¾c sai lÇm nghiªm träng vÒ phÈm chÊt”. Theo tinh thÇn ®ã, b¸o chÝ tiÕn hµnh cuéc ®iÒu tra nµy mét c¸ch th­êng xuyªn, kiªn tr×, kiªn quyÕt dòng c¶m, tr¸ch nhiÖm tr­íc §¶ng vµ nh©n d©n. B»ng c¸c ®Þa chØ, tªn ng­êi, sè liÖu x¸c thùc b¸o chÝ ®· nªu c«ng khai trªn c«ng luËn nh÷ng vô viÖc tiªu cùc ®Ó d­ luËn biÕt, lªn ¸n gióp c¬ quan chøc n¨ng ®iÒu tra, xö lý gióp c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n tù söa ch÷a sai lÇm cña m×nh. Còng nhê b¸o chÝ mµ nhiÒu vô tiªu cùc, tham nhòng ®· ®­a ra ¸nh s¸ng, xö lý kÞp thêi vµ ®óng ph¸p luËt. Cô thÓ nh­ vô ¸n N¨m Cam, L· ThÞ Kim Oanh, Ph­¬ng Linh Hét hay vô PMU18 cña NguyÔn ViÖt TiÕn, Bïi TiÕn Dòng, … Ngoµi viÖc ph¶n ¸nh nh÷ng mÆt tiªu cùc, b¸o chÝ cßn ®¨ng t¶i, nh©n réng nh÷ng ®iÓn h×nh, g­¬ng ng­êi tèt viÖc tèt trong x· héi ®Ó t¸c ®éng vµo nhËn thøc cña nh©n d©n gióp con ng­êi lµm viÖc cã Ých cho x· héi. §Ó viÖc ph¶n ¸nh ®Êu tranh trªn c«ng luËn lµm thÕ nµo ®¹t hiÖu qu¶, võa kh«ng ®Ó c¸c thÕ lùc xÊu lîi dông xuyªn t¹c ®­êng lèi nh»m chèng l¹i chóng ta. Muèn vËy, nÒn b¸o chÝ ph¶i cã c¸ch nh×n s©u s¾c, cã tr¸ch nhiÖm trong viÖc ph¶n ¸nh, ®¸nh gi¸ vµ ph©n tÝch ho¹t ®éng cña tæ chøc, c¸ nh©n. MÆt kh¸c, c¸c tæ chøc c¸ nh©n còng cÇn b×nh tÜnh, t«n träng vµ l¾ng nghe nh÷ng th«ng tin trªn c«ng luËn ®Ó tù ®iÒu chØnh, tù söa nh÷ng sai sãt, khuyÕt ®iÓm cña m×nh trong ho¹t ®éng. Nh­ vËy, c¶ ba ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng trªn cña b¸o chÝ ®an xen lÉn nhau t¹o nªn mèi liªn hÖ chÆt chÏ tr­êng th«ng tin tÝch cùc gi÷a chñ thÓ vµ kh¸ch thÓ qu¶n lý, gi÷a c¸c thµnh tè trong x· héi V.I.Lªnin ®· nãi: “ThuyÕt phôc quÇn chóng nh©n d©n bao giê còng sÏ lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô quan träng cña qu¶n lý” tøc lµ trong khi thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng t­ t­ëng kh¸c, b¸o chÝ ®ång thêi thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý x· héi cña m×nh. CH¦¥NG II THùc tiÔn qu¶n lý gi¸m s¸t t¹i §µi Ph¸t Thanh –TruyÒn H×nh b×nh liªu I. Vµi nÐt kh¸i qu¸t vÒ §µi Ph¸t Thanh – TruyÒn H×nh B×nh Liªu B×nh Liªu lµ mét huyÖn miÒn nói n»m ë cùc b¾c tØnh Qu¶ng Ninh, c¸ch thµnh phè H¹ Long 130km, phÝa b¾c gi¸p víi huyÖn Phßng Thµnh vµ Nam Ninh( TØnh Qu¶ng T©y- Trung Quèc ), phÝa nam gi¸p víi huyÖn Tiªn Yªn, phÝa t©y gi¸p huyÖn §×nh LËp, tØnh L¹ng S¬n. B×nh Liªu lµ huyÖn cã ®Þa h×nh chñ yÕu lµ ®åi nói víi diÖn tÝch tù nhiªn lµ 471,4 km2, d©n sè gÇn 29.000 ng­êi gåm mét thÞ trÊn vµ 7 x· trong ®ã x· Hoµnh M« cã cöa khÈu. B×nh Liªu cã 5 d©n téc sinh sèng: Tµy, Dao, S¸n ChØ, Kinh, Hoa. Kinh tÕ B×nh Liªu kÕt hîp gi÷a n«ng vµ l©m nghiÖp, ®êi sèng kinh tÕ ch­a cao, ®iÒu kiÖn giao th«ng ®i l¹i cßn khã kh¨n, tr×nh ®é d©n trÝ trong huyÖn cßn ch­a ®ång ®Òu, lµ huyÖn biªn giíi. Do vËy, vÊn ®Ò th«ng tin ®Õn mäi ng­êi nhÊt lµ vÒ tr×nh ®é khoa häc kÜ thuËt, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña §¶ng, Nhµ n­íc lµ mét ®ßi hái cÊp thiÕt. N¾m ®­îc ®Æc ®iÓm nµy §µi truyÒn thanh - TruyÒn h×nh B×nh Liªu ®· ph¸t huy cao ®é vai trß cña m×nh trong viÖc tuyªn truyÒn ®­êng lèi, chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng, Nhµ n­íc, môc tiªu nhiÖm vô kinh tÕ cña huyÖn uû, H§ND, UBND huyÖn tham gia gi¸m s¸t x· héi. §µi Ph¸t Thanh – TruyÒn H×nh (PT - TH) B×nh Liªu ®­îc thµnh lËp tõ n¨m 1966 cã hÖ thèng ®­êng d©y tõ trung t©m huyÖn vÒ c¸c x·. §Õn 1986 §µi chuyÓn tõ truyÒn thanh sang ph¸t thanh qua sãng FM. Hµng ngµy, §µi tiÕp ph¸t sãng vµo c¸c buæi s¸ng tr­a vµ tèi, mçi tuÇn cã hai ch­¬ng tr×nh thêi sù ®Þa ph­¬ng. N¨m 1995 cïng víi ph¸t thanh, §µi cã c¶ truyÒn h×nh. Sau 44 n¨m thµnh lËp vµ ph¸t triÓn, hiÖn ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cña §µi cã 20 ng­êi ®­îc ph©n thµnh 2 tæ: tæ biªn tËp gåm 8 ng­êi, tæ kÜ thuËt gåm 12 ng­êi. Trong ®ã sè ng­êi ®· tèt nghiÖp ®¹i häc lµ 6 ng­êi, sè ng­êi ®ang theo häc ®¹i häc t¹i chøc lµ 2 ng­êi, cßn l¹i lµ trung cÊp. VÒ ph­¬ng tiÖn kÜ thuËt th× hiÖn nay §µi cã 1 m¸y ph¸t h×nh mµu, c«ng suÊt 500W vµ mét m¸y ph¸t thanh c«ng suÊt 100W ph¸t trªn sãng FM tÇn sè 98,3MHz, cã 6 m¸y camera kÜ thuËt sè. Toµn HuyÖn cã 4 tr¹m ph¸t sãng chuyÓn tiÕp bao gåm c¸c tr¹m: ThÞ TrÊn, Hóc §éng, Hoµnh M« vµ §ång V¨n. Mçi ngµy §µi tiÕp ph¸t sãng truyÒn h×nh vµo lóc 9 giê, sãng ph¸t thanh vµo lóc 7 giê, ch­¬ng tr×nh thêi sù ®Þa ph­¬ng ®èi víi truyÒn h×nh cã hai ch­¬ng tr×nh ph¸t tèi thø 4 vµo lóc 19giê 45 phót, tr­a thø 5 vµo lóc 13 giê 45 phót vµ ph¸t l¹i vµo chiÒu thø 6, thø 7 vµo lóc 17 giê 30 phót. Ch­¬ng tr×nh thêi sù ®Þa ph­¬ng ®èi víi ph¸t thanh cã 4 ch­¬ng tr×nh, ph¸t mçi ngµy 2 lÇn vµo tr­a vµ chiÒu, lóc 11 giê 30 phót vµ 17 giê 15 phót c¸c ngµy trong tuÇn. Mçi ch­¬ng tr×nh thêi sù ®Þa ph­¬ng cã thêi l­îng lµ 15 phót. Víi d©n sè gÇn 30 v¹n ng­êi trong huyÖn, hiÖn nay diÖn phñ sãng truyÒn h×nh cña §µi lµ 98%, diÖn phñ sãng ph¸t thanh lµ 95%. Ngoµi thêi l­îng ph¸t sãng ch­¬ng tr×nh thêi sù ®Þa ph­¬ng §µi PT – TH B×nh Liªu cßn tiÕp sãng ph¸t thanh – truyÒn h×nh cña tØnh, cña Trung ­¬ng. 1.1. T«n chØ môc ®Ých cña §µi Thùc hiÖn nghiªm quy chÕ cña ngµnh häc, d­íi sù chØ ®¹o cua Ban Tuyªn gi¸o huyÖn uû B×nh Liªu, §µi tËp trung tuyªn truyÒn mäi chñ tr­¬ng, ®­êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc nh»m phôc vô tèt nhiÖm vô chÝnh trÞ trªn ®Þa bµn huyÖn. Lu«n chÊp hµnh tèt LuËt b¸o chÝ lµm trßn chøc n¨ng cña mét c¬ quan truyÒn th«ng nh»m ®éng viªn, gi¸o dôc vµ ®Þnh h­íng d­ luËn hµnh ®éng ®óng ®em tíi c«ng chóng nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt vÒ mäi mÆt trong ®êi sèng. Trªn c¬ së ®ã gãp phÇn æn ®Þnh chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸ – x· héi, quèc phßng an ninh t¹o søc m¹nh céng ®ång ®Ó x©y dùng quª h­¬ng ®Êt n­íc giµu m¹nh. 1.2. §èi t­îng phôc vô §µi PT – TH B×nh Liªu phôc vô cho gÇn 30 v¹n d©n trªn ®Þa bµn toµn huyÖn víi nhiÒu thµnh phÇn, løa tuæi bao gåm c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn ë c¸c tr­êng häc, lùc l­îng c«ng an, qu©n ®éi thuéc c¸c ®­n vÞ ®ãng t¹i B×nh Liªu, bµ con n«ng d©n thuéc nhiÒu ngµnh nghÒ, nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau; kh¸n – thÝnh gi¶ cña §µi thuéc nhiÒu tæ chøc x· héi nh­; thanh thiÕu niªn, phô n÷, Héi cùu chiÕn binh, Héi ng­êi cao tuæi,… Tãm lai, ®èi t­îng phôc vô cña §µi lµ toµn thÓ c«ng chóng sinh sèng vµ lµm viÖc trªn ®Þa bµn B×nh Liªu 1.3. NhiÖm vô cña §µi §µi PT – TH B×nh Liªu tiÕp ph¸t sãng ph¸t thanh – truyÒn h×nh §µi Trung ­¬ng vµ §µi tØnh theo kÕ ho¹ch ®­îc giao. S¶n xuÊt, cung cÊp tin, bµi trªn ®Þa bµn cho §µi tØnh. §ång thêi ®­îc gi¸m ®èc – Tæng biªn tËp §µi tØnh uû quyÒn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm s¶n xuÊt ch­¬ng tr×nh ®Þa ph­¬ng, ph¸t sãng ph¸t thanh – truyÒn h×nh huyÖn theo kÕ ho¹ch ®­îc giao hµng n¨m. Tham m­u cho huyÖn uû, UBND huyÖn vµ phèi hîp víi c¸c ngµnh chøc n¨ng cÊp huyÖn trong viÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn qu¶n lý hÖ thèng truyÒn thanh trªn ®Þa bµn huyÖn. H­íng dÉn, gióp ®ì, båi d­ìng chØ ®¹o nghiÖp vô chuyªn m«n (kÜ thuËt – biªn tËp) c¸c §µi ph¸t thanh c¬ së. Qu¶n lý c¸n bé, c¬ së vËt chÊt, ng©n s¸ch theo sù ph©n cÊp qu¶n lý vµ thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý, thanh quyÕt to¸n theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. II. Kh¶o s¸t viÖc qu¶n lý, gi¸m s¸t x· héi t¹i §µi PT – TH B×nh Liªu Ngay tõ khi thµnh lËp néi dung tuyªn truyÒn cña §µi ®· b¸m s¸t vµo nhiÖm vô chÝnh trÞ cña HuyÖn, tuyªn truyÒn ®­êng lèi, chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ®Õn víi nh©n d©n nh­ viÖc häc tËp, qu¸n triÖt viÖc triÓn khai NghÞ quyÕt cña Trung ­¬ng §¶ng vµ c¸c chñ tr­¬ng NghÞ quyÕt cña HuyÖn uû, H§ND, UBND vµo ®êi sèng, ®ång thêi nªu bËt phong trµo thi ®ua yªu n­íc trªn mäi lÜnh vùc nh­ v¨n ho¸, gi¸o dôc, y tÕ cña c¸c ®Þa ph­¬ng trong huyÖn, h­íng dÉn nh©n d©n trong huyÖn vµo c«ng cuéc ®æi míi ®Êt n­íc, thùc hiÖn môc tiªu nh»m ®­a kinh tÕ B×nh Liªu ph¸t triÓn m¹nh mÏ vµ v÷ng ch¾c. Qua ®ã §µi PT – TH B×nh Liªu ®· gãp phÇn tich cùc cïng l·nh ®¹o huyÖn uû tham gia qu¶n lý, gi¸m s¸t x· héi. §iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn rÊt râ qua tõng t¸c phÈm vµ néi dung ch­¬ng tr×nh ph¸t thanh – truyÒn h×nh. 2.1. §µi PT – TH B×nh Liªu thùc hiÖn viÖc tuyªn truyÒn, phæ biÕn chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng, Nhµ n­íc vµ chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng th«ng qua viÖc ®¨ng t¶i c¸c v¨n kiÖn, NghÞ quyÕt VÒ lÜnh vùc chÝnh trÞ: H­ëng øng cuéc v©n ®éng “Häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh” trªn toµn quèc. §µi PT – TH B×nh Liªu kh«ng ngõng ®ãng vai trß tÝch cùc trong viÖc tuyªn truyÒn, ®­a tin vÒ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ®iÓn h×nh, xuÊt s¾c trong viÖc thùc hiÖn “Häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh” nh­ c¸c bµi viÕt “ChiÕn Sü §ån Biªn phßng 23 häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh” cña phãng viªn Hoµng Cao, bµi viÕt “Ng­êi chñ tÞch x· hÕt lßng v× d©n” cña TiÕn C­êng,…C¸c bµi viÕt võa nªu g­¬ng tiªu biÓu võa tuyªn truyÒn ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng, Nhµ n­íc ph¸t huy tinh thÇn tham gia vµo x©y dùng tæ chøc §¶ng trong s¹ch, v÷ng m¹nh cña c¸c c¸n bé §¶ng viªn trong toµn huyÖn. §Çu n¨m 2010, §µi tËp trung vµo c«ng t¸c tuyªn truyÒn mõng §¶ng, mõng xu©n, phæ biÓn NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng bé tØnh, huyÖn, lÔ ph¸t ®éng ra qu©n ®Çu n¨m, tuyªn truyÒn c¸c ®­êng lèi cña c¸c cÊp l·nh ®¹o ®Ò ra nh­ s¶n xuÊt vô ®«ng xu©n, c¸c m« h×nh trang tr¹i, th«ng tin trùc tiÕp c¸c cuéc häp H§ND huyÖn, ho¹t ®éng cña c¸c lÔ héi ë ®Þa ph­¬ng, kû niÖm ngµy Quèc tÕ phô n÷ 8/3, kØ niÖm ngµy thµnh lËp §oµn 26/3, …Trong nh÷ng ngµy nµy §µi ®Òu cã kÕ ho¹ch tuyªn truyÒn b»ng nh÷ng tin bµi cô thÓ. Ch¼ng h¹n nh­ nh©n ngµy Quèc tÕ phô n÷ ®· cã lo¹t bµi nh­ “Gieo ch÷ trªn ®Êt biªn c­¬ng”, “Phô n÷ Hoµnh M« víi viÖc x©y dùng kinh tÕ”…C¸c bµi viÕt nh»m tuyªn truyÒn s©u réng c¸c chñ tr­¬ng ®­êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng, Nhµ n­íc, ph¶n ¸nh c¸c sù kiÖn, c¸c nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi. Ngoµi ra, §µi cßn chó träng tíi viÖc ph¸t sãng c¸c k× häp H§ND huyÖn nh»m ®­a th«ng tin ®Ïn ho mäi ng­êi d©n trong huyÖn biÕt vÒ néi dung cuéc häp ®Ó tõ ®ã cã ý kiÕn ph¶n håi ®ãng gãp cho c¸c v¨n kiÖn míi cña huyÖn hîp lý hay kh«ng hîp lý ®Ó chØnh söa cho phï hîp víi thùc tÕ ë c¬ së vµ lßng d©n. §µi PT – TH B×nh Liªu cßn tuyªn truyÒn vÒ lÔ héi lín cña ®Þa ph­¬ng nh­ lÔ héi §Òn Lôc Nµ nh»m t«n vinh nÐt ®Ñp v¨n hãa cña d©n téc ®ång thêi cßn tuyªn truyÒn vÒ chÝnh s¸ch b¶o tån di tÝch lÞch sö cña Nhµ n­íc ®Õn tõng ng­êi d©n. VÒ lÜnh vùc kinh tÕ Trong n«ng nghiÖp: B×nh Liªu phÇn lín lµ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp nh»m gãp phÇn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt n«ng nghiÖp trong toµn huyÖn ®¹t gi¸ trÞ t¨ng tr­ëng cao,lu«n phæ biÕn vµ tuyªn truyÒn c¸c NghÞ quyÕt, chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, Nhµ n­íc vÒ c«ng t¸c ®Èy m¹nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ. Ch¼ng h¹n nh­ bµi viÕt “B×nh Liªu: hiÖu qu¶ kinh tÕ tõ c«ng thøc lu©n canh míi” cña phãng viªn Hoµng G¸i, ph¸t sãng ngµy 18/03/2010. §Ó phôc vô cho viÖc s¶n xuÊt cña nh©n d©n ®­îc thuËn lîi, §µi cßn liªn tôc th«ng tin vÒ nh÷ng diÔn biÕn thÊt th­êng cña thêi tiÕt, t×nh h×nh s©u bÖnh ë lóa vµ c¸c lo¹i hoa mµu. VÝ dô nh­ tin viÕt vÒ “DÞch rÇy n©u ®ang bïng ph¸t t¹i V« Ng¹i” cña Thanh Thuý nh»m th«ng b¸o vÒ t×nh h×nh s©u bÖnh h¹i lóa cho bµ con n«ng d©n ®­îc biÕt. §Æc biÖt, §µi lu«n khuyÕn c¸o nh©n d©n chñ ®éng ®èi phã víi mäi t×nh h×nh phøc t¹p cña thêi tiÕt, tr¸nh thiÖt h¹i vµ tæn thÊt vÒ kinh tÕ. Trong c«ng nghiÖp: B×nh Liªu lµ mét thÞ trÊn ®ang ph¸t triÓn vµ cã nhiÒu tiÒm n¨ng, c«ng nghiÖp – tiÓu thñ c«ng nghiÖp ®· vµ ®ang h×nh thµnh nh­ng cßn manh món, nhá lÎ, c¬ së vËt chÊt cßn thiÕu thèn. §µi ®· thóc ®Èy c«ng t¸c th«ng tin tuyªn truyÒn thu hót c¸c dù ¸n hîp t¸c ®Çu t­ thu hót nguån vèn cña tØnh, t¹o b­íc ph¸t triÓn kinh tÕ ngµy cµng cao ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao ®êi sèng cña ng­êi d©n. Ngoµi ra trong n¨m 2010 sÏ cã nhiÒu dù ¸n lín ®­îc triÓn khai nh­: Trung t©m th­¬ng m¹i cöa khÈu Hoµnh M«, më réng ®­êng quèc lé 18C, x©y dùng khu kinh tÕ PhÆc ChØ,….Ch¼ng h¹n nh­ trong bµi viÕt “Søc sèng míi khu kinh tÕ cöa khÈu Hoµnh M«” cña Hoµng Cao cho biÕt: tõ n¨m 2005 ®Õn n¨m 2009, huyÖn B×nh Liªu ®· thu hót ®­îc 6 dù ¸n ®Çu t­ víi tæng sè vèn trªn 200 tû ®ång. Mét sè dù ¸n cã tæng møc ®Çu t­ lín lµ dù ¸n nhµ m¸y gh¹ch ngãi §ång T©m, nhµ m¸y chÕ biÕn n«ng l©m s¶n T×nh Hóc, …§µi lu«n ®ãng vai trß trong viÖc tuyªn truyÒn c¸c chØ thÞ, NghÞ quyÕt, ®­êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng, Nhµ n­íc vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi æn ®Þnh chÝnh trÞ ®Õn víi ng­êi d©n. VÒ lÜnh vùc v¨n ho¸: Trong thêi gian qua §µi PT – TH B×nh Liªu kh«ng ngõng tuyªn truyÒn gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ cña 5 d©n téc anh em sinh sèng t¹i B×nh Liªu vµ vËn ®éng thóc ®Èy toµn d©n x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸ ë khu d©n c­. Cïng víi viÖc tuyªn truyÒn, §µ× PT – TH B×nh Liªu cßn phèi hîp víi phßng v¨n ho¸ th«ng tin huyÖn tæ chøc c¸c buæi giao l­u v¨n nghÖ gi÷a c¸c d©n téc ®Ó gi÷ g×n c¸c nÐt v¨n ho¸ truyÒn thèng nh­ : H¸t Then (d©n téc Tµy) h¸t Soãng Cä (d©n téc S¸n ChØ),…. Trong c«ng t¸c ®¶m b¶o trËt tù an toµn x· héi, §µi lu«n tuyªn truyÒn phæ biÕn nh÷ng chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch vÒ an ninh x· héi, ®¨ng t¶i c¸c tin bµi vÒ hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt cña c¸c ®èi t­îng. Ch¼ng h¹n nh­ bµi viÕt “Vô ¸n xÐt xö chñ xe kh¸ch giÕt ng­êi” cña Hoµng Cao, “Vô ¸n xÐt xö ®èi t­îng vËn chuyÓn 300 kg ph¸o lËu” cña TiÕn C­êng, …C¸c tin , bµi §µi ®¨ng t¶i ®Òu nh»m môc ®Ých tuyªn truyÒn, phæ biÕn chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña §¶ng, Nhµ n­íc ®Õn víi nh©n d©n nh»m ®¶m b¶o trËt tù kû c­¬ng, an ninh x· héi. 2.2. §µi PT – TH B×nh Liªu gãp phÇn ph¶n ¸nh t×nh h×nh thùc tÕ cña tõng ®Þa ph­¬ng trong huyÖn ®Ó c¸c c¬ quan l·nh ®¹o, c¸c ban ngµnh cã h­íng chØ ®¹o tÝch cùc, s¸t thùc ®¹t hiÖu qu¶ §µi PT – TH B×nh Liªu lµ c¬ quan ng«n luËn cña §¶ng bé huyÖn, lµ diÔn ®µn cña nh©n d©n. N¾m râ vai trß cña m×nh ®Ó lµm tèt c«ng t¸c kiÓm tra gi¸m s¸t x· héi, §µi lu«n b¸m s¸t sù l·nh ®¹o, chØ huy cña HuyÖn ñy,H§ND, UBND trong viÖc n¾m ch¾c c¸c chñ tr­¬ng, ®­êng lèi chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña §¶ng, Nhµ n­íc, ph¶n ¸nh chÝnh x¸c kÞp thêi c¸c sù kiÖn quan träng ®Õn nh©n d©n. TÝch cùc tham gia kh¶o s¸t, ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ ë tõng ®Þa ph­¬ng gióp c¬ quan l·nh ®¹o, c¸c ban ngµnh cã h­íng chØ ®¹o x¸c thùc vµ hiÖu qu¶ h¬n. B×nh Liªu lµ mét huyÖn thuÇn n«ng kinh tÕ n«ng nghiÖp vÉn gi÷ vai trß chñ ®¹o nh­ng ë mçi x·, mçi ®Þa ph­¬ng t×nh h×nh kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸ – x· héi kh¸c nhau. V× vËy, cïng mét chÝnh s¸ch cña huyÖn ®­a ra cã thÓ thùc hiÖn tèt ë x· nµy nh­ng l¹i kh«ng phï hîp víi x· kh¸c. Cô thÓ nh­ x· V« Ng¹i, T×nh Hóc, Lôc Hån th× néi dung tin bµi ®­îc h­íng tíi chñ yÕu lµ vÒ kinh tÕ n«ng nghiÖp ®ã lµ gièng vµ n¨ng suÊt cña tõng lo¹i lóa, c¸c lo¹i ph©n ®¹m trong tõng mïa vô. §èi víi c¸c x· nh­ Hóc §éng, §ång T©m, §ång V¨n th× néi dung tin bµi chñ yÕu h­íng tíi c¸c m« hinh kinh tÕ nh­ m« h×nh trang tr¹i trång rõng vµ ch¨n nu«i gia sóc. Ngoµi ra ®µi cßn ®­a tin bµi vÒ c¸c ®Þa ph­¬ng cã g­¬ng lµm ¨n kinh tÕ giái, cã sù ph¸t minh míi trong s¶n xuÊt. VÝ dô nh­ “ Tho¸t nghÌo tõ c©y håi vµ” cña Hoµng Cao hay “ChÞ Ch×u Nh× Mói lµm giµu nhê kinh tÕ trang tr¹i” cña TiÕn C­êng. C¸c tin, bµi nµy §µi ®¨ng t¶i nh»m môc ®Ých ph¶n ¸nh t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña tõng ®Þa ph­¬ng võa nh»m tuyªn truyÒn c¸c chÝnh s¸ch ®Çu t­, c¸ch thøc x©y dùng m« h×nh kinh tÕ ®Õn tõng hé d©n ë c¸c ®Þa ph­¬ng, thóc ®Èy sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ trong toµn huyÖn. Ngoµi ra, §µi cßn tham gia tÝch cùc vµo viÖc ph¶n ¸nh t×nh h×nh ®¶m b¶o an toµn giao th«ng ë c¸c x· trong toµn huyÖn. §iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn rÊt râ trong c¸c trang ph¸t thanh cña §µi: nh÷ng th«ng tin vÒ sai ph¹m, t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chØ thÞ cña ChÝnh phñ vÒ viÖc chÊp hµnh luËt lÖ an toµn giao th«ng, vÊn ®Ò ®éi mò b¶o hiÓm trªn c¸c tuyÕn ®­êng, nh÷ng vô tai n¹n giao th«ng x¶y ra trªn ®Þa bµn huyÖn… nh÷ng th«ng tin nµy gióp c¸c c¬ quan chøc n¨ng vµ l·nh ®¹o huyÖn cã c¸i nh×n tæng thÓ vÒ trËt tù an toµn giao th«ng ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng gi¶i ph¸p ®iÒu chØnh phï hîp. Nãi chung, nh÷ng tin bµi ®­îc ph¸t ®Òu nh»m môc ®Ých ph¶n ¸nh t×nh h×nh thùc tÕ ë ®Þa ph­¬ng tõ ®ã ®­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p phï hîp c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n. Tuy nhiªn, sù qu¶n lý, gi¸m s¸t cña §µi kh«ng gièng nh­ sù qu¶n lý, gi¸m s¸t cña c¸c cÊp l·nh ®¹o chÝnh quyÒn mµ chØ tham gia, ®ãng gãp vµo sù qu¶n lý, gi¸m s¸t x· héi b»ng viÖc quan s¸t, theo dâi, ph¶n ¸nh t×nh h×nh thùc tÕ b»ng c¸c tin, bµi tõ ®ã ®­a ra ý kiÕn gãp phÇn cïng c¸c c¬ quan chøc n¨ng ®­a ra nh÷ng biÖn ph¸p qu¶n lý míi phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ vµ lßng d©n. 2.3. §µi PT – TH B×nh Liªu tham gia kiÓm tra gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c chñ tr­¬ng, ®­êng lèi, NghÞ quyÕt cña §¶ng, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ n­íc, ph¶n ¸nh c¸c hiÖn t­îng tiªu cùc trong x· héi §µi PT – TH B×nh Liªu lµ c¬ quan ng«n luËn, lµ nhÞp cÇu nèi gi÷a §¶ng bé víi nh©n d©n trong huyÖn. §µi lu«n coi träng viÖc kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn ®­êng lèi, chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, Nhµ n­íc trong huyÖn lµ nhiÖm vô träng t©m cña m×nh. Phèi hîp víi c¸c cÊp uû chÝnh quyÒn, c¸c cÊp, c¸c ngµnh trong toµn huyÖn kiÓm tra, gi¸m s¸t qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch, ®­êng lèi cña §¶ng x©y dùng B×nh Liªu ngµy cµng ph¸t triÓn. Bªn c¹nh viÖc ®¨ng t¶i, ph©n tÝch §µi PT – TH B×nh Liªu cßn ®ãng gãp tÝch cùc vµo viÖc hoµn thiÖn c¸c ®­êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng bé huyÖn. Cô thÓ, tr­íc mçi kú häp cña §¶ng bé huyÖn, H§ND, UBND huyÖn, §µi më nhiÒu diÔn ®µn ®Ó nh©n d©n tham gia ®ãng gãp ý kiÕn vµo nh÷ng v¨n kiÖn chuÈn bÞ tr×nh §¹i héi, ®ång thêi ph¶n ¸nh nh÷ng t©m t­ nguyÖn väng, nh÷ng kiÕn nghÞ cña quÇn chóng tíi §¶ng bé, H§ND tr­íc mçi kú häp. Nhê cã kªnh th«ng tin nµy mµ c¸c kú häp H§ND huyÖn ®· cã nh÷ng bµn b¹c, ®¸nh gi¸ vµ chØnh söa nh÷ng v¨n kiÖn, ®­êng lèi ®· ®Ò ra cho phï hîp víi thùc tÕ vµ lßng d©n. VÝ dô nh­ viÖc dån ®iÒn ®æi thöa, chuyÓn dÞch c¬ cÊu c©y con vô mïa, c¸c m« h×nh kinh tÕ ë §ång V¨n, §ång T©m, Lôc Hån, …C¸c dù th¶o b¸o c¸o chÝnh trÞ, c¸c Bé luËt, c¸c chÝnh s¸ch míi, …®Òu ®­îc c«ng bè c«ng khai trªn §µi ®Ó lÊy ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸n bé, §¶ng viªn vµ nh©n d©n. Th«ng qua nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp nµy gãp phÇn lµm cho c¸c NghÞ quyÕt, v¨n kiÖn ®i s©u vµo cuéc sèng nh©n d©n thiÕt thùc h¬n. §iÒu ®ã chøng tá r»ng, §µi kh«ng chØ cã chøc n¨ng tuyªn truyÒn, ®éng viªn, tæ chøc quÇn chóng tham gia vµo viÖc x©y dùng, söa ®æi bæ sung vµ hoµn thiÖn ®­êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng – Nhµ n­íc. Ngoµi ra, §µi cßn lµ n¬i kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn ®­êng lèi, chÝnh s¸ch ®ã xuèng ng­êi d©n nh­ thÕ nµo. §µi lu«n chó ý nh÷ng ý kiÕn ph¶n håi cña ng­êi d©n nh­ trong qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu c©y trång, dån ®iÒn ®æi thöa trong n«ng nghiÖp. §µi lu«n theo dâi, quan t©m ®Õn nh÷ng ý kiÕn cña nh©n d©n tõ ®ã ph¶n ¸nh ®Õn phßng n«ng nghiÖp huyÖn ®Ó cã nh÷ng biÖn ph¸p chÝnh s¸ch phï hîp, kÞp thêi víi t×nh h×nh. Tuy nhiªn, bªn c¹nh viÖc tuyªn d­¬ng §µi PT – TH B×nh Liªu cßn phª ph¸n kÞp thêi nh÷ng viÖc lµm vi ph¹m nguyªn t¾c, ®Êu tranh chèng nh÷ng biÓu hiÖn tiªu cùc trong x· héi nh­ lÊn chiÕm lßng ®­êng ®Ó x©y nhµ, lîi dông ®Êt lµm trang tr¹i ®Ó x©y nhµ ë, c¸c ®èi t­îng vi ph¹m ph¸p luËt… Tãm l¹i, ®Ó thùc hiÖn tèt vai trß cña m×nh trong c«ng t¸c tham gia qu¶n lý, gi¸m s¸t x· héi §µi PT – TH B×nh Liªu lu«n t¨ng c­êng mèi quan hÖ chÆt chÏ víi tr¹m ph¸t thanh c¸c x·, quÇn chóng nh©n d©n nh»m ph¶n ¸nh, ph©n tÝch thùc tÕ ®¹t hiÖu qu¶ cao, gióp c¸c cÊp l·nh ®¹o chÝnh quyÒn cã ®Þnh h­íng, gi¶i ph¸p phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ ë c¬ së ®­a kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi trong toµn huyÖn ngµy cµng v÷ng ch¾c. H¹n chÕ : Tin bµi mang tÝnh chÊt ph¸t hiÖn, phª b×nh ch­a nhiÒu cßn nÆng nÒ vÒ ph¶n ¸nh thµnh tÝch, ch­a thùc sù lªn ¸n c¸c vÊn ®Ò tiªu cùc trong x· héi. Th«ng tin kh«ng m¹nh d¹n, kh«ng th¼ng th¾n phª ph¸n nh÷ng hiÖn t­îng tiªu cùc, nh÷ng mÆt xÊu cña x· héi. Ch¼ng h¹n nh­ trong viÖc ®­a c¸c tin bµi vÒ c¸c vô ¸n xÐt xö, §µi chØ míi ®­a tin theo h×nh thøc viÕt l¹i tõ c¸c b¶n c¸o tr¹ng chø ch­a cã c¸c tin bµi lªn ¸n. §iÒu nµy lµm gi¶m ®i rÊt nhiÒu tÝnh chiÕn ®Êu cña b¸o chÝ. Hay nh­, trong ®Êu tranh chèng tham nhòng, §µi chØ míi ®­a c¸c tin bµi mang tÝnh chÊt ®Êu tranh chung chung, ch­a gi¸m th¼ng th¾n phª ph¸n c¸c ®èi t­îng cô thÓ, ®Æc biÖt víi c¸c c¸n bé l·nh ®¹o, §µi chØ ®­a c¸c tin bµi ph¶n ¸nh thµnh tÝch chø ch­a ®­a ®­îc c¸c tin bµi phª ph¸n c¸c mÆt tiªu cùc trong c«ng t¸c qu¶n lý. III. Nguyªn nh©n thùc tr¹ng qu¶n lý, gi¸m s¸t x· héi cña §µi PT – TH B×nh Liªu 3.1 Nguyªn nh©n kh¸ch quan 3.1.1 Nh÷ng thuËn lîi B×nh Liªu lµ huyÖn cã ®Þa bµn réng, d©n c­ ®«ng ®óc, nhiÒu d©n téc sinh sèng cã nÒn kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn. Do ®ã, l­îng th«ng tin hµng ngµy nhiÒu vµ phong phó, ®¸p øng nhu cÇu th«ng tin cho §µi. §µi PT – TH B×nh Liªu ®­îc sù quan t©m cña l·nh ®¹o, chØ ®¹o cña ngµnh ph¸t thanh – truyÒn h×nh Qu¶ng Ninh cña th­êng trùc huyÖn uû, H§ND – UBND huyÖn, c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ nªn cã nhiÒu thuËn lîi trong viÖc phæ biÕn, tuyªn truyÒn chñ tr­¬ng, ®­êng lèi, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ®Õn víi nh©n d©n. VÞ thÕ cña ngµnh Ph¸t thanh – TruyÒn h×nh ngµy cµng ®­îc n©ng cao, ®Æc biÖt lµ trong giai ®o¹n hiÖn nay vai trß cña b¸o chÝ, Ph¸t thanh – TruyÒn h×nh ngµy cµng ®­îc kh¼ng ®Þnh. Bªn c¹nh ®ã, §µi cã ®­îc ®éi ngò céng t¸c viªn, th«ng tin viªn th­êng xuyªn vµ cã chÊt l­îng, cung cÊp kÞp thêi tin bµi tõ c¬ së nh÷ng sù kiÖn mµ phãng viªn kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®Õn. 3.1.2 Nh÷ng khã kh¨n Khã kh¨n ®Çu tiªn mµ §µi gÆp ph¶i lµ khã kh¨n trong viÖc cung cÊp th«ng tin cho nh©n d©n ®Þa ph­¬ng do ®Þa h×nh phøc t¹p ®Æc biÖt lµ x· miÒn nói, d©n c­ ®«ng nh­ng ph©n bè kh«ng ®Òu céng víi viÖc m¹ng l­íi loa truyÒn th«ng c«ng céng nªn viÖc truyÒn t¶i th«ng tin ®Õn ng­êi d©n ®«i khi bÞ c¶n trë. Mét sè x· ch­a thùc sù nhiÖt t×nh trong viÖc cung cÊp th«ng tin còng nh­ sù tiÕp ®ãn c¸c phãng viªn cña §µi. V× vËy nhiÒu khi kh«ng khai th¸c triÖt ®Ó ®­îc nguån th«ng tin. Tr×nh ®é d©n trÝ ch­a ®Òu, phong tôc tËp qu¸n cña c¸c ®Þa ph­¬ng c¸c d©n téc kh¸c nhau nªn c¸ch tiÕp nhËn vÒ chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ch­a s¸t thùc vµ cßn chªnh lÖch gi÷a c¸c ®Þa ph­¬ng. Ngoµi ra, sù phèi hîp gi÷a §µi vµ c¸c ban ngµnh, chÝnh quyÒn, c¸c ®Þa ph­¬ng ch­a chÆt chÏ nªn nhiÒu khi kh«ng ph¶n ¸nh kÞp thêi c¸c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch ph¸p luËt míi cña §¶ng vµ Nhµ n­íc tíi nh©n d©n. Ngoµi ra, tiÒn nhuËn bót cho c¸c t¸c phÈm ®­îc ®¨ng Ýt vµ chËm nªn kh«ng thu hót ®­îc sè l­îng còng nh­ chÊt l­îng tin bµi cña phãng viªn còng nh­ c¸c céng t¸c viªn. Nh­ng khã kh¨n lín nhÊt lµ ë phÝa ng­êi d©n. D­êng nh­ ng­êi d©n vÉn ch­a cã thãi quen nghe ®µi vµ xem ®µi lµ ng­êi b¹n, ®Æc biÖt lµ ®èi víi ®µi ®Þa ph­¬ng. 3.2 Nguyªn nh©n chñ quan 3.2.1 Nh÷ng thuËn lîi §µi PT – TH B×nh Liªu lµ c¬ quan ng«n luËn cña §¶ng bé, chÝnh quyÒn, lµ diÔn ®µn cña nh©n d©n. V× vËy, ®éi ngò phãng viªn lu«n nªu cao ý thøc tr¸ch nhiÖm cña m×nh. §èi víi c«ng viÖc lu«n nhiÖt t×nh, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, s½n sµng ®i lÊy tin bµi, hoµn thµnh vµ hoµn thµnh v­ît møc chØ tiªu ®Ò ra. §Æc biÖt, c¸c phãng viªn rÊt t©m huyÕt víi nghÒ thÓ hiÖn qua viÖc c¸c tin, bµi ®­îc viÕt rÊt cÈn thËn, trau chuèt. Bªn c¹nh ®ã phãng viªn kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é, th­êng xuyªn theo dâi tin tøc thêi sù, c¸ch viÕt tin bµi cña phãng viªn ®µi b¹n còng nh­ ®µi tØnh vµ ®µi Trung ­¬ng. Chñ ®éng t×m thªm tµi liÖu häc tËp, xin ®i häc thªm c¸c líp båi d­ìng nghiÖp vô. C¸c thµnh viªn trong c¬ quan cña §µi ®oµn kÕt tèt, tû lÖ §¶ng viªn trong c¬ quan chiÕm kh¸ cao (18/20) tuæi ®êi b×nh qu©n trong c¬ quan kh¸ trÎ (35 tuæi). PhÇn lín phãng viªn, kÜ thuËt viªn trÎ cã n¨ng lùc vµ nhiÖt t×nh trong nghÒ nghiÖp. C¸c phãng viªn, kÜ thuËt viªn ho¹t ®éng ¨n khíp vµ nhÞp nhµng. C¬ së vËt chÊt trang thiÕt bÞ ®· cã nh÷ng ®Çu t­ mua s¾m quan träng: cã 6 m¸y quay camera, cã phßng thu ©m, phßng b¸ ©m vµ dùng h×nh, phßng cho l·nh ®¹o, phßng cho phãng viªn, phßng cho kÜ thuËt viªn vµ héi tr­êng häp giao ban. Bªn c¹nh ®ã, ban l·nh ®¹o còng lµ nh÷ng nhµ tæ chøc, nhµ qu¶n lý vµ ho¹ch ®Þnh giái. C¸c kÕ ho¹ch tuyªn truyÒn cho tõng sè, th¸ng, quý lu«n ®­îc bè trÝ, s¾p xÕp chi tiÕt, khoa häc t¹o cho ch­¬ng tr×nh cã ®­îc néi dung hoµn chØnh, hîp lý vµ ®óng h­íng. Nh÷ng khã kh¨n Mét sè Ýt c¸n bé n¨ng lùc chuyªn m«n h¹n chÕ: phãng viªn cña §µi ch­a phô tr¸ch vµ ®­îc ph©n chia theo t­ng lÜnh vùc chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi riªng nªn chÊt l­îng tin bµi kh«ng s©u. §ång thêi, c¸c nhãm phãng viªn vÉn ch­a ®­îc ph©n theo tõng x· nªn sù hiÓu biÕt vµ phæ biÕn c¸c chÝnh s¸ch cña §¶ng, Nhµ n­íc ®Õn tõng ®Þa ph­¬ng ch­a liªn tôc vµ chÆt chÏ dÉn ®Õn chÊt l­îng c¸c tin bµi cßn thÊp. Mét sè trang thiÕt bÞ ®· xuèng cÊp nh­ m¸y ph¸t thanh FM ®· sö dông l©u, hiÖn c«ng suÊt chØ cßn kho¶ng 60% diÖn tÝch phñ sãng thÊp. C¬ së vËt chÊt, m¸y vi tÝnh ®Ó phôc vô cho kÕ to¸n, phãng viªn cßn thiÕu, sù phèi hîp gi÷a phßng v¨n ho¸ th«ng tin víi §µi ph¸t thanh – truyÒn h×nh trong c«ng t¸c qu¶n lý truyÒn thanh c¬ së ch­a chÆt chÏ vµ cô thÓ. C«ng t¸c qu¶n lý ®iÒu hµnh ho¹t ®éng thùc hiÖn quy chÕ c¬ quan cã lóc cßn bu«ng láng, thiÕu chÆt chÏ, døt kho¸t. IV. Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao chøc n¨ng qu¶n lý, gi¸m s¸t x· héi ë §µi PT – TH B×nh Liªu GÇn 44 n¨m tån t¹i vµ ph¸t triÓn, §µi PT – TH B×nh Liªu lu«n thÓ hiÖn tèt vai trß lµ c¬ quan ng«n luËn cña §¶ng bé chÝnh quyÒn vµ nh©n d©n B×nh Liªu ®· ®¹t ®­îc nh÷ng hiÖu qu¶ nhÊt ®Þnh trong c«ng t¸c tuyªn truyÒn. Trong qu¸ tr×nh Êy, §µi gÆp nhiÒu thuËn lîi còng nh­ kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n. Nh÷ng thuËn lîi vÉn ®ang ®­îc tËn dông vµ ph¸t huy, ®ång thêi §µi còng lu«n cè g¾ng kh¾c phôc khã kh¨n, n©ng cao h¬n n÷a chÊt l­îng ch­¬ng tr×nh vµ hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý, gi¸m s¸t cña m×nh. 4.1 N©ng cao chÊt l­îng nguån nh©n lùc §èi víi ®éi ngò ban l·nh ®¹o: §Çu tiªn ng­êi l·nh ®¹o ph¶i lµ ng­êi g­¬ng mÉu, d¸m nghÜ, d¸m lµm, d¸m chÞu tr¸ch nhiÖm, m¹nh d¹n trong lÒ lèi l·nh ®¹o trong c«ng viÖc. Phèi hîp chÆt chÏ víi c«ng ®oµn x©y dùng quy chÕ qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng ®¬n vÞ cô thÓ tæ chøc ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua trong toµn bé c«ng nh©n viªn chøc ®¶m b¶o thùc hiÖn tèt quy chÕ d©n chñ trong c¬ quan, qu¸n triÖt nghiªm tóc viÖc thùc hiÖn nh÷ng néi dung mµ néi dung quy chÕ ®· ®Ò ra, c«ng t¸c tµi chÝnh minh b¹ch. §ång thêi ph¶i cñng cè quan hÖ, tranh thñ sù quan t©m l·nh ®¹o, chØ ®¹o cña ngµnh, cña H§ND – UBND thÞ trÊn ®Ó chñ ®éng trong viÖc th«ng b¸o, tuyªn truyÒn c¸c chØ thÞ, c¸c NghÞ quyÕt cña §¶ng, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ n­íc ®Õn víi nh©n d©n. Cã quan hÖ ngo¹i giao tèt víi c¸c c¬ quan ®oµn thÓ, c¸c xÝ nghiÖp ®ãng trªn ®Þa bµn thÞ trÊn, víi H§ND – UBND thÞ trÊn B×nh Liªu còng nh­ trong quan hÖ víi b¹n bÌ, ®ång nghiÖp vµ nh©n d©n. §èi víi ®éi ngò c¸n bé phãng viªn: Tæ chøc c¸c líp båi d­ìng t¹o ®iÒu kiÖn cho hä ®i häc nh»m n©ng cao h¬n n÷a tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô ®¸p øng yªu cÇu néi dung vµ khai th¸c cã hiÖu qu¶ trang thiÕt bÞ phôc vô t¸c nghiÖp, t¹o nguån c¸n bé cho t­¬ng lai. Tæ chøc buæi giao l­u vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô, trao ®æi th«ng tin vÒ ph¸t thanh – truyÒn h×nh víi ®µi tØnh, c¸c ®µi huyÖn kh¸c vµ c¸c c¬ quan b¸o chÝ. B¶n th©n mçi c¸n bé phãng viªn ph¶i häc hái n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô vµ sù s¸ng t¹o trong viÖc x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh ph¸t thanh – truyÒn h×nh. §èi víi nh©n viªn kÜ thuËt: T¹o ®iÒu kiÖn cho nh©n d©n kÜ thuËt tiÕp xóc víi trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, ®¸p øng yªu cÇu dùng ch­¬ng tr×nh, duy tr× c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc ®ã, khai th¸c tèi ®a c«ng dông, chøc n¨ng c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc ë §µi ®ång thêi còng ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn cho hä ®i häc nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ viÖc sö dông m¸y mãc vµ xö lý t×nh huèng khi cã sù cè x¶y ra. 4.2 C¶i thiÖn c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt; n©ng cao chÊt l­îng ch­¬ng tr×nh Do l©u n¨m nªn c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc ®· cò nhiÒu, kh«ng ®¶m b¶o c¸c tiªu chÝ vÒ ©m thanh, chÊt l­îng h×nh ¶nh còng nh­ trong kh©u dùng. V× vËy, c¸c cÊp l·nh ®¹o cÇn quan t©m gi¶i quyÕt nh­ viÖc tu söa, b¶o d­ìng m¸y mãc theo ®Þnh k×. §èi víi nh÷ng thiÕt bÞ qu¸ cò cÇn s¾m míi thay thÕ b»ng nh÷ng m¸y hiÖn ®¹i phï hîp h¬n ®¶m b¶o yªu cÇu ©m thanh râ rµng, ®¹t chÊt l­îng tèt nhÊt, cã ®iÒu kiÖn t¨ng thêi l­îng ph¸t sãng còng nh­ s¶n xuÊt ch­¬ng tr×nh ®ång thêi ph¶i cñng cè thªm m¸y quay phim ®Ó c¸c phãng viªn cã ®iÒu kiÖn chñ ®éng ®i lÊy tin. T¨ng c­êng h¬n n÷a hÖ thèng loa truyÒn th«ng c¸c thiÕt bÞ thu ph¸t sãng phôc vô viÖc truyÒn tÝn hiÖu, phßng b¸ ©m cÇn thiÕt kÕ phï hîp h¬n. Cã chÕ ®é ®·i ngé vµ båi d­ìng phï hîp cho c¸n bé, phãng viªn kÜ thuËt viªn nh»m ®éng viªn khÝch lÖ hä trong c«ng viÖc. Quan t©m ®Õn ®éi ngò céng t¸c viªn, th«ng tin viªn nh­ tr¶ tiÒn nhuËn bót. N©ng cao chÊt l­îng thu, ph¸t sãng. §æi míi ph­¬ng ph¸p viÕt tin bµi, t¨ng c­êng c¸c bµi viÕt, biÓu d­¬ng ng­êi tèt, viÖc tèt, c¸c ®iªn h×nh tiªn tiÕn trong phong trµo thi ®ua yªu n­íc. Chñ ®éng m¹nh d¹n trong viÖc t×m vµ ph¸t hiÖn ®Ò tµi míi, ph¶i cã sù s¸ng t¹o trong viÖc x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh ph¸t thanh – truyÒn h×nh nh»m s¶n xuÊt c¸c ch­¬ng tr×nh mang th­¬ng hiÖu riªng ®ång thêi t¹o s©n ch¬i cho kh¸n, thÝnh gi¶. Nh­ vËy míi ®¸p øng ®­îc yªu cÇu phong phó vÒ néi dung vµ c¸ch viÕt, thu hót ®«ng ®¶o c«ng chóng. 4.3 Vai trß cña c¸c cÊp ñy §¶ng C¸c cÊp uû §¶ng cã vai trß vµ tiÕng nãi rÊt quan träng trong sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña §µi. V× vËy c¸c cÊp ñy §¶ng cÇn t¨ng c­êng sù quan t©m gi¸m s¸t vµ hç trî §µi nh»m gióp §µi PT – TH B×nh Liªu kh«ng chØ lµ cÇu nèi gi÷a §¶ng víi d©n mµ cßn ®¸p øng tÝch cùc yªu cÇu qu¶n lý, gi¸m s¸t x· héi t¹i ®Þa ph­¬ng. 4.4 T¨ng c­êng mèi quan hÖ gi÷a §µi víi chÝnh quyÒn, c¸c cÊp ngµnh vµ c¸c c¬ quan ë ®Þa ph­¬ng §iÒu nµy kh«ng nh÷ng gióp §µi khai th¸c triÖt ®Ó th«ng tin vµ ph¶n ¸nh t×nh h×nh thùc tÕ ë c¸c ®Þa ph­¬ng vÒ mäi mÆt cña ®êi sèng mµ cßn th¾t chÆt thªm mèi quan hÖ gi÷a kªnh th«ng tin truyÒn th«ng víi kh¸n, thÝnh gi¶ gióp §µi PT – TH B×nh Liªu tham gia qu¶n lý, gi¸m s¸t x· héi ngµy cµng ®¹t hiÖu qu¶ cao. 4.5 N©ng cao ®êi sèng cña c¸n bé, phãng viªn, biªn tËp viªn Cã chÕ ®é ®·i ngé vµ båi d­ìng phï hîp cho c¸n bé phãng viªn, biªn tËp viªn, kü thuËt viªn nh»m ®éng viªn khÝch lÖ hä trong c«ng viÖc nh­ tr¶ tiÒn nhuËn bót cao ®èi víi c¸c tin bµi cã chÊt l­îng vµ cã tiÒn th­ëng ®èi víi c¸c phãng viªn cã tin bµi v­ît chØ tiªu. §iÒu nµy kh«ng nh÷ng lµm t¨ng sè l­îng tin bµi mµ cßn lµm t¨ng tÝnh s¸ng t¹o trong c¸ch viÕt còng nh­ sù ph¸t hiÖn c¸c ®Ò tµi míi trong ®êi sèng x· héi, gióp §µi §µi truyÒn Thanh – TruyÒn h×nh B×nh Liªu lµm tèt c«ng t¸c tham gia qu¶n lý, gi¸m s¸t x· héi. C – KÕT LUËN Trong sù nghiÖp ®æi míi hiÖn nay, toµn §¶ng, toµn d©n, toµn qu©n ta ®· vµ ®ang tËp trung x©y dùng ®Êt n­íc giµu m¹nh, c«ng b»ng, d©n chñ vµ v¨n minh. Trong nh÷ng n¨m qua, §µi Ph¸t Thanh – TruyÒn H×nh B×nh Liªu ®· kh«ng ngõng tuyªn truyÒn ®­êng lèi, chÝnh s¸ch míi cña §¶ng, Nhµ n­íc ®Õn víi nh©n d©n, nhanh chãng kÞp thêi ®­a nghÞ quyÕt cña §¶ng vµo cuéc sèng, tõng b­íc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, gãp phÇn chèng c¸c tÖ n¹n x· héi, t¹o niÒm tin cña nh©n d©n ®èi víi §¶ng, chÝnh quyÒn. §µi kh«ng chØ lµ n¬i cung cÊp th«ng tin mµ cßn lµ ®Þa chØ tin cËy ®Ó c«ng chóng bµy tá t©m t­, nguyÖn väng cña m×nh ®Õn víi c¸c cÊp uû §¶ng. Trong suèt qu¸ tr×nh tån t¹i vµ ph¸t triÓn, §µi kh«ng chØ ®­a tin vÒ c¸c lÜnh vùc cña cuéc sèng mµ cßn ph©n tÝch, t×m ra nguyªn nh©n, gi¶i ph¸p gióp c«ng chóng cã c¸i nh×n toµn diÖn vÒ sù kiÖn. §µi thùc sù trë thµnh tiÕng nãi cña §¶ng bé vµ chÝnh quyÒn, lµ diÔn ®µn cña nh©n d©n trong huyÖn. Qu¶n lý, gi¸m s¸t x· héi lµ chøc n¨ng träng t©m ®­a §µi Ph¸t Thanh - TruyÒn H×nh B×nh Liªu trë thµnh c¬ quan tuyªn truyÒn kh«ng thÓ thiÕu, thay thÕ cho toµn thÓ §¶ng bé vµ nh©n d©n B×nh Liªu. B»ng nh÷ng ph­¬ng thøc ®­a tin, ®¨ng t¶i, ph¸t sãng c¸c bµi viÕt kh¸c nhau §µi Ph¸t Thanh – TruyÒn H×nh B×nh Liªu ®· lµm tèt c«ng t¸c tham gia vµo qu¶n lý, gi¸m s¸t x· héi, võa lµ kªnh th«ng tin tuyªn truyÒn ®­êng lèi, chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng, Nhµ n­íc ®Õn tõng ®Þa ph­¬ng võa ®ãng vai trß tÝch cùc trong viÖc æn ®Þnh chÝnh trÞ, ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n ho¸ – x· héi trong toµn huyÖn. TµI LIÖU THAM KH¶O B¸o chÝ ph¸t thanh – Nhµ xuÊt b¶n v¨n ho¸ th«ng tin B¸o chÝ nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn – Nhµ xuÊt b¶n §HQG Hµ Néi C¬ së lý luËn b¸o chÝ – T¹ Ngäc TÊn, TrÞnh §×nh Th¾ng, §inh ThÕ Huynh, Lª M¹nh B×nh – Nhµ xuÊt b¶n §HQG Hµ Néi N©ng cao hiÖu qu¶ cña b¸o chÝ trong ®Êu tranh chèng quan liªu tham nhóng ë n­íc ta hiÖn nay – PGS. TS TrÇn Quang NhiÕp – Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia Hµ Néi TruyÒn th«ng ®¹i chóng trong c«ng t¸c l·nh ®¹o, qu¶n lý – Vò §×nh HoÌ chñ biªn – Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia Hµ Néi C¸c bµi gi¶ng vÒ b¸o chÝ: ( Khoa b¸o chÝ- Tr­êng C§PT- TH I)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo chí tham gia quản lý và giám sát xã hội.doc
Luận văn liên quan