Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại Việt Nam

Để tăng cường sức mạnh trong môi trường kinh doanh mới, bên cạnh việc phát huy nội lực, các công ty bảo hiểm rất cần phải bắt tay hợp tác với nhau trong nhiều mặt. Thông qua Hiệp hội bảo hiểm, các thành viên có thể có những tác động tích cực nhằm mở rộng, định hướng cho thị trường, duy trì sự cạnh tranh lành mạnh, chống trục lợi bảo hiểm. tạo điều kiện phát triển có lợi cho toàn ngành. Các công ty trong Hiệp hội nên cùng nhau thiết lập những quy tắc kinh doanh lành mạnh cho các doanh nghiệp trong ngành, xử lý những trường hợp vi phạm. Ngoài ra, các công ty cũng có thể liên kết với nhau tạo ra một tiếng nói chung để đóng góp ý kiến, kiến nghị với các cơ quan quản lý Nhà nước những giải pháp phát triển chung cho ngành bảo hiểm cũng như cùng nhau có những bước đi thích hợp khi thị trường có những diễn biến xấu. Đồng thời, việc hợp tác chặt chẽ với nhau trong việc đào tạo cán bộ, đại lý, thu thập, sử dụng các số liệu thống kê liên quan, xây dựng, tăng cường uy tín và hình ảnh tốt đẹp của toàn ngành. sẽ giúp các công ty sử dụng tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả khai thác nguồn thông tin, nguồn nhân lực. - Không chỉ tăng cường hợp tác trong nước, các công ty bảo hiểm Việt Nam cũng phải đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Các công ty có thể tạo lập, củng cố mối quan hệ với các công ty bảo hiểm, tái bảo hiểm có kinh nghiệm, uy tín trong khu vực và quốc tế nhằm hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho nguồn nhân lực, trợ giúp về kỹ thuật, công nghệ, trao đổi thông tin. Việc thúc đẩy hợp tác quốc tế cũng sẽ mở ra những cơ hội kinh doanh mới cho cả hai phía, tạo thuận lợi cho ngành bảo hiểm Việt Nam vươn ra với thế giới.

pdf1 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 2236 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Teân ngöôøi ñöôïc baûo hieåm / Ñòa chæ / Thôøi haïn baûo hieåm / The insured Address Period of insurance: Töø / Ñeán / (Bao goàm caû hai ngaøy naøy) From To / (Both dates included) Haøng hoùa ñöôïc baûo hieåm / Subject-matter Phöông thöùc ñoùng goùi / Packing Phöông Tieän Vaän Chuyeån / Means Of Transport Haønh trình / Voyage Kim ngaïch haøng hoùa öôùc tính haøng naêm / Soá tieàn baûo hieåm öôùc tính haøng naêm / Ñieàu kieän baûo hieåm / Loaïi tröø chính / Cam keát / Mieãn thöôøng / / Cho moãi vaø cho moïi toån thaát / Tyû leä phí baûo hieåm / % tính treân soá tieàn baûo hieåm öôùc tính / Tyû leä phí baûo hieåm naøy ñöôïc aùp duïng ñoái vôùi söï chuyeân chôû baèng thuyeàn, taøu bieån vaø ñöôøng boä. / Tyû leä phí baûo hieåm cho haøng sieâu tröôøng sieâu troïng seõ ñöôïc thoâng baùo cho töøng tröôøng hôïp cuï theå. / Phí baûo hieåm / Phí baûo hieåm ñöôïc tính theo khai baùo haøng thaùng. / Phí toái thieåu & phí ñaët coïc / Ñieàu khoaûn thanh toaùn / Thoâng tin chung / (v.d: Kim nghaïch haøng hoùa öôùc tính bao goàm: / By Air: By Coastal vessel: By Truck/ Land transport: Estimated annual turnover: USD Estimated annual sum insured: USD Conditions: Major exclusion: Warraties: Deductible: USD Each and every loss Premium rate: % on Estimated Annual Sum Insured This is a composite rate apply for barge, coastal vessels and land transportation. Premium Rate for overweight and over-side cargo will be quoted on each and every case basis. Premium: Premium adjustable based on monthly declaration Minimum & deposit premium: Payment clause: Information: (ex:Breakdown of conveyance is approximately: 10% of Estimated annual T/O 10% of Estimated annual T/O 80% of Estimated annual T/O)• • (v.d: Haøng hoùa ñöôïc ñoùng trong container...) / (i.e: Warranted the subject-matter insured be containerized) Ñieàu khoaûn khai baùo / Declaration clause: Taát caû caùc chuyeán haøng thuoäc phaïm vi hôïp ñoàng baûo hieåm naøy phaûi ñöôïc khai baùo haøng thaùng vaø thoâng baùo cho ngöôøi baûo hieåm trong voøng 5 ngaøy ñaàu cuûa thaùng sau. / Hoaëc: Tröôùc moãi chuyeán haønh trình Ngöôøi ñöôïc baûo hieåm caàn thoâng baùo baèng vaên baûn trong ñoù bao goàm Teân vaø soá löôïng haøng hoaù ñöôïc baûo hieåm, tính chaát bao bì, phöông tieän vaän chuyeån, trò giaù Invoice, ngaøy khôûi haønh. Thoâng baùo seõ ñöôïc Ngöôøi baûo hieåm xaùc nhaän vaø göûi laïi cho Ngöôøi ñöôïc baûo hieåm baèng Fax. Thoâng baùo naøy ñöôïc boå sung vaøo chöùng töø khieáu naïi trong tröôøng hôïp coù phaùt sinh khieáu naïi. / Warranted all shipments for which Insured is responsible to insure, and which fall within the terms of this cover, to be declared on monthly basis and declaration to be submited to Underwriter within 5 days from the end of each month. Or: Before each and/or every voyage, the Insured shall provide a Notice in writing inclusive name and quantity of cargo carried, packing method, means of transport, invoice value, estimated time of departure. The Notice will be confirmed by the Insurer and send back to the Insured by Fax. This Notice would be a part of the documents required in case of claim if any.required in case of claim if any. BAÛNG CHAØO PHÍ - BAÛO HIEÅM HAØNG HOÙA - HÔÏP ÑOÀNG NAÊM QUOTATION - MARINE CARGO OPEN POLICY Haïn möùc traùch nhieäm / C / Limit of liability: USD / ho moãi chuyeán haøng Every conveyance Cô Sôû Xaùc Ñònh Giaù Trò Baûo Hieåm / Basis Of Valuaton Phöông thöùc thanh toaùn / Payment method: Tieàn maët / Cashq Chuyeån khoaûn* / Transferq * Thoâng tin veà taøi khoaûn cuûa Toång Coâng ty Baûo hieåm Baûo Vieät / BAOVIET INSURANCE CORP's account information Ngöôøi thuï höôûng / BAÛO HIEÅM VIEÄT NAM / Beneficiary account: BAO HIEM VIET NAM Account no.: (VND) 002-091346-041/ (USD) 002-091346-141 Taïi Haø Noäi In Hanoi Ngöôøi thuï höôûng / TOÅNG COÂNG TY BAÛO HIEÅM BAÛO VIEÄT - COÂNG TY BAÛO VIEÄT SAØI GOØN Beneficiary account: CONG TY BAO HIEM BAO VIET - CONG TY BAO VIET SAI GON Account no.: (VND) 002-091346-042/ (USD) 002-091346-142 Taïi Tp. Hoà Chí Minh In Hochiminh City Ngaøy Date TOÅNG COÂNG TY BAÛO HIEÅM BAÛO VIEÄT (Kyù teân & Ñoùng daáu) BAOVIET INSURANCE CORP / (Sign & Stamp) ÑAÏI DIEÄN BAÙN HAØNG ÑÖÔÏC UÛY QUYEÀN CUÛA HSBC SALES REPRESENTATIVE APPOINTED BY HSBC CHAÁP NHAÄN CUÛA NGÖÔØI YEÂU CAÀU BAÛO HIEÅM (Kyù teân & Ñoùng daáu) ACCEPTANCE BY THE APPLICANT / (Sign & Stamp) 1. Toång soá tieàn baûo hieåm 2. Tyû leä phí cô baûn vaø Phuï phí luoàng vaän chuyeån theo nhoùm haøng hoùa tính treân Toång soá tieàn baûo hieåm 3. Phuï phí (neáu coù) 4. Toång leä phí Phí baûo hieåm Total Sum Insured Premium Rate (Commodity base rate & loading rate) on Total Sum Insured Extra Rate (if any) Total premium rate (2) + (3) Premium (4) x (1) VND/USD % % VND/USD Phöông thöùc thanh toaùn Payment method Tieàn maët Cash q Chuyeån khoaûn Transfer q Thoâng tin veà taøi khoaûn cuûa Toång Coâng ty Baûo hieåm Baûo Vieät / BAOVIET INSURANCE CORP's account information Taïi Haø Noäi / Ngöôøi thuï höôûng / BAÛO HIEÅM VIEÄT NAM / Taøi khoaûn soá (VND) 002-091346-041/ (USD) 002- 091346-141 In Hanoi Beneficiary account: BAO HIEM VIET NAM / Account no.: Taïi TP Hoà Chí Minh / Ngöôøi thuï höôûng / TOÅNG COÂNG TY BAÛO HIEÅM BAÛO VIEÄT - COÂNG TY BAÛO VIEÄT SAØI GOØN / Taøi khoaûn soá (VND) 002-091346-042/ (USD) 002- 091346-142 In Hochiminh City Beneficiary account: TONG CONG TY BAO HIEM BAO VIET - CONG TY BAO VIET SAI GON / Account no.: Ngaøy / Date ÑAÏI DIEÄN BAÙN HAØNG ÑÖÔÏC UÛY QUYEÀN CUÛA HSBC (Kyù & ghi roõ hoï teân) SALES REPRESENTATIVE APPOINTED BY HSBC (Sign & Full name) CHAÁP NHAÄN CUÛA NGÖÔØI YEÂU CAÀU BAÛO HIEÅM (Kyù teân & ñoùng daáu) ACCEPTANCE BY THE APPLICANT (Sign & Stamp) Döôùi ñaây laø Baûng chaøo phí cho haøng hoùa / Please find below the quotation for specified goods: Teân ngöôøi ñöôïc baûo hieåm Name of the Insured Teân haøng Item Hôïp ñoàng mua baùn soá L/C no. or Sale contract no. Ngaøy göûi Giaáy yeâu caàu baûo hieåm Date of Proposal Toång Coâng Ty Baûo Hieåm Baûo Vieät uûy quyeàn cho Ngaân haøng Hoàng Koâng vaø Thöôïng Haûi, Chi nhaùnh Thaønh phoá Hoà Chí Minh vaø Chi nhaùnh Haø Noäi (goïi chung laø "HSBC taïi Vieät Nam" hoaëc "HSBC" ) ñöôïc pheùp chaøo phí cho haøng hoùa vôùi nhöõng thoâng tin ñaõ ñöôïc keâ khai taïi Giaáy Yeâu Caàu Baûo Hieåm Haøng Hoùa vôùi ñieàu kieän Toång soá tieàn baûo hieåm khoâng lôùn hôn USD 500.000 vaø tuaân thuû ñuùng theo caùc quy ñònh baét buoäc. BAOVIET INSURANCE CORP hereby authorises The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Ho Chi Minh City Branch and Ha Noi Branch (collectively called "HSBC in Viet Nam" or "HSBC") to offer quotation for the goods information mentioned in Proposal Form that Total Sum Insured is not greater than USD 500,000 and all compulsory assumptions are duly complied with. PHAÀN CHAØO PHÍ BAÛO HIEÅM QUOTATION SECTION % Duøng cho ñôn baûo hieåm chuyeán / For Shipment Policy Ñeà nghò Toång Coâng Ty Baûo Hieåm Baûo Vieät baûo hieåm haøng hoùa theo keâ khai vaø nhöõng ñieàu kieän vaø/hoaëc ñieàu khoaûn döôùi ñaây. BAOVIET INSURANCE CORP is requested to ensure the following goods subject to the conditions and/or clauses as specified hereinafter. Yeâu caàu caáp: Request for Giaáy chöùng nhaän taïm thôøi Cover Note Hôïp ñoàng Policy Theo hôïp ñoàng bao soá Under Open policy no.q q q Thoâng tin veà ngöôøi ñöôïc baûo hieåm / Information of the Insured Teân ngöôøi ñöôïc baûo hieåm / Ñòa chæ lieân heä / Ñieän thoaïi / Taøi khoaûn ngaân haøng soá / Taïi Ngaân haøng / Ñòa chæ / Name of the Insured Address Telephone Banking account no. At Bank Address Moâ taû haøng hoùa ñöôïc baûo hieåm / Description of goods insured Teân haøng / Kyù maõ hieäu / Phöông thöùc ñoùng goùi bao bì / Troïng löôïng / Soá kieän / Soá container vaø soá seal / Items Marks & Numbers Nature, type of packing Weight Number of pieces/packages/cartons Container and Seal number Ñoùng container chung chuû Less container load q Khaùc Othersq Ñoùng nguyeân container Full container load q 1. LC soá / 2. Hôïp ñoàng mua baùn soá Hoùa ñôn thöông maïi soá 3. Phöông thöùc vaän chuyeån Teân Taøu/Maùy bay vaän chuyeån 4. Soá vaän ñôn 5. Ngaøy khôûi haønh Ngaøy ñeán 6. Töø (Caûng xeáp haøng) Ñeán (Caûng dôõ haøng) 7. Töø (Nôi ñi / Baét ñaàu traùch nhieäm baûo hieåm) 8. Chuyeån taûi taïi L/C no. Sale contract no. Commercial invoice no. Means of transport Vessel/Flight name B/L or AWB no. Date of shipment Date of arrival From (Port of Loading) To (Port of Discharge) From (Place of Dispatch/ Taking In Charge) Transhipment at Ñieàu kieän baûo hieåm / Terms and Conditions of Insurance Coverage Ñöôøng bieån By Sea ICC(A) q ICC(B) ICC(C) q Haøng khoâng By Air ICC(Air) q Khaùc Other Ñieàu khoaûn thòt ñoâng laïnh (hoûng maùy 24 giôø) Institute Frozen Meat clause (24 Hours breakdown) q Ñieàu khoaûn thöïc phaåm ñoâng laïnh (ngoaïi tröø thòt ñoâng laïnh) Institute Frozen Food clause (excluding frozen meat) q Caùc ñieàu khoaûn môû roäng boå sung: Ñieàu khoaûn chieán tranh, ñieàu khoaûn ñình coâng / Extentions, endorserment: Institute War clauses, Institute Strike clauses Toång soá tieàn baûo hieåm / Total Sum Insured ( FOB C&F CIF) q q q Trò giaù hoùa ñôn / Invoice value Toång soá tieàn baûo hieåm / Total Sum Insured Thanh toaùn boài thöôøng taïi / Claims payable at GIAÁY YEÂU CAÀU BAÛO HIEÅM HAØNG HOÙA PROPOSAL FORM FOR MARINE CARGO INSURANCE Hoï & Teân Ngöôøi yeâu caàu baûo hieåm Applicant's signature Ngaøy Date Haøng xaù Bulkq Cöôùc phí vaän chuyeån / Freight 100% CIF q 110% CIF q VND / USD Thoâng tin caáp hoùa ñôn VAT / Teân khaùch haøng / Ñòa chæ / Maõ soá thueá Information to issue VAT invoice Customer's name Address / Tax code Duøng cho ñôn baûo hieåm chuyeán / For Shipment Policy Ñeà nghò Toång Coâng Ty Baûo Hieåm Baûo Vieät baûo hieåm haøng hoùa theo keâ khai vaø nhöõng ñieàu kieän vaø/hoaëc ñieàu khoaûn döôùi ñaây. BAOVIET INSURANCE CORP is requested to ensure the following goods subject to the conditions and/or clauses as specified hereinafter. Teân ngöôøi ñöôïc baûo hieåm / Ñòa chæ lieân heä / Ñieän thoaïi / Taøi khoaûn ngaân haøng soá / Taïi Ngaân haøng Ngaønh ngheà Kinh doanh / Loaïi hình baûo hieåm / Name of the Insured Address Telephone Banking account no. / At bank Business Type of Insurance Thôøi haïn hieäu löïc baûo hieåm / Töø / Tôùi / (bao goàm caû 2 ngaøy naøy / ) Period of insurance From: To: both dates included Haøng hoùa ñöôïc baûo hieåm Subject-matter Phöông thöùc ñoùng goùi (Thuøng carton, thuøng goã, container, hình thöùc khaùc) Packing (Carton, wooden case, container, others) Kim ngaïch haøng hoùa öôùc tính / Estimated annual insured value Phöông thöùc vaän chuyeån / Means of transport Haønh trình / Voyage Haïn möùc traùch nhieäm yeâu caàu cho moãi chuyeán haøng / Limit of liability required Cô sôû xaùc ñònh giaù trò baûo hieåm / Basis of valuation q qq FOB C&F CIF % coäng plus Giaù trò caùc chuyeán haøng theo Hôïp ñoàng naêm ñöôïc tính theo giaù Shipments insured under this Open Policy are to be valued at Ñieàu kieän baûo hieåm / Terms and conditions of insurance coverage Ñöôøng bieån By Sea ICC(A) q ICC(B) ICC(C) q Haøng khoâng By Air ICC(Air) q Khaùc Other Ñieàu khoaûn thòt ñoâng laïnh (hoûng maùy 24 giôø) Institute Frozen Meat clause (24 Hours breakdown) q Ñieàu khoaûn thöïc phaåm ñoâng laïnh (ngoaïi tröø thòt ñoâng laïnh) Institute Frozen Food clause (excluding frozen meat) q Ñieàu khoaûn môû roäng boå sung: Ñieàu khoaûn chieán tranh, Ñieàu khoaûn ñình coâng / Extensions, endorsement: Institute War clauses, Institute Strike clauses Thanh toaùn boài thöôøng taïi / Claims payable at: Remarks: The insured warrants that during the insurance period of this policy, they are required to declare all shipments (as mentioned in this policy) to Bao Viet Insurance Corp. as soon as receiving the information or following the agreements of two parties. Failure to do so in the insured part results in the contract to be void. Hoï teân Ngöôøi yeâu caàu baûo hieåm vaø daáu coâng ty Applicant’s signature and stamp Ngaøy Date GIAÁY YEÂU CAÀU BAÛO HIEÅM HAØNG HOÙA - HÔÏP ÑOÀNG NAÊM PROPOSAL – MARINE CARGO INSURANCE – OPEN POLICY Chuù yù: Ngöôøi ñöôïc baûo hieåm cam keát raèng trong suoát thôøi haïn baûo hieåm cuûa hôïp ñoàng naøy seõ phaûi khai baùo cho Toång coâng ty Baûo Hieåm Baûo Vieät veà taát caû caùc chuyeán haøng vaän chuyeån (ñöôïc baûo hieåm theo hôïp ñoàng naøy) ngay khi coù thoâng tin vaø /hoaëc theo thoûa thuaän giöõa hai beân, Baûo Vieät seõ coù quyeàn huûy boû hieäu löïc cuûa hôïp ñoàng baûo hieåm naøy neáu phaùt hieän coù söï sai phaïm trong vieäc khai baùo. Thoâng tin veà ngöôøi ñöôïc baûo hieåm / Information of the Insured Thoâng tin caáp hoùa ñôn VAT / Teân khaùch haøng / Ñòa chæ / Maõ soá thueá Information to issue VAT invoice: Customer's name Address / Tax code Moâ taû haøng hoùa ñöôïc baûo hieåm / Description of goods insured Cô sôû xaùc ñònh giaù trò baûo hieåm / Basis of valuation Chuyeån taûi taïi / Transhipment at Duøng cho ñôn baûo hieåm naêm / For open Policy

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfhdbh_nam.pdf
Luận văn liên quan