Bồi dưỡng, phát triển đội viên lớn lên đoàn

I-NHẬN THỨC VẤN ĐỀ : Từ sau Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VII đến nay, công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng có nhiều chuyển biến tích cực: Hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi được tổ chức sâu rộng, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia; Số thiếu niên được kết nạp vào Đội, số Đội viên lớn được kết nạp vào Đoàn tăng nhanh, năm sau cao hơn năm trước; tổ chức Đoàn, Đội chủ động hơn trong việc phối hợp các ngành, đoàn thể trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng Những kết quả này là điều kiện thuận lợi để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục cống hiến và trưởng thành, nâng cao hơn nữa vai trò và trách nhiệm của mình trong công chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, xây dựng Đội vững mạnh và tham gia xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, trong giai đoạn mới, công tác chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng còn chưa theo kịp yêu cầu phát triển ngày càng cao và đa dạng của phong trào thiếu nhi; nhận thức và sự chỉ đạo công tác Đội và phong trào thiếu nhi của tổ chức Đoàn ở nhiều nơi còn hạn chế;Ảnh hưởng mặt trái của cơ chế thị trường, nhiều Đội viên, đặc biệt là Đội viên lớn-Lực lượng dự bị bổ sung thường xuyên cho Đoàn chưa có tinh thần tự học, tự rèn, đua đòi, ham chơi, vi phạm nội quy nhà trường và các tệ nạn xã hội ; Một số cán bộ thiếu nhi còn yếu kém về kĩ năng nghiệp vụ dẫn đến sự nhàm chán trong việc tập hợp và thu hút thiếu nhi; Điều kiện cơ sở vật chất chưa đủ để tổ chức tốt các hoạt động cho thiếu nhi; Công tác “Bồi dưỡng, phát triển Đội viên lớn lên Đoàn” chưa được chú trọng, mỗi nơi làm một kiểu, hình thức làm còn sơ sài, mang tính qua loa, đại khái chưa gây ấn tượng thật sự để thu hút Đội viên, có những Đội viên khi vào Đoàn rồi còn vi phạm, chưa thực hiện tốt nhiệm vụ người Đoàn viên . Ở trường Phổ thông dân tộc nội trú Bù Đăng là một trường chuyên biệt của huyện, đây là nơi nuôi dạy thanh thiếu niên là con em các gia đình dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn huyện, nhắm tạo nguồn cán bộ cốt cán cho đồng bào dân tộc trong tương lai. Mặc dù còn rất nhiều khó khăn, song trong những năm qua, với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và các em học sinh của toàn trường trong công tác nuôi, dạy và học nên đã đạt được nhiều kết quả khả quan; Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao luôn được duy trì thường xuyên, liên tục và đạt nhiều thành tích cao trong các hội thi các cấp; Hoạt động của liên đội luôn được Hội đồng đội Bù Đăng đánh giá cao và nhiều năm liền được xếp loại: Xuất sắc Tuy nhiên trong những năm gần đây, công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh tại trường vẫn còn một số mặt hạn chế nhất định, chưa đáp ứng kịp với yêu cầu nhiệm vụ mới và đặc thù riêng của liên đội, đặc biệt là công tác “Bồi dưỡng phát triển đội viên lớn lên Đoàn” còn nhiều hạn chế. Có thể nói rằng ở liên đội PTDT Nội trú Bù Đăng có tỉ lệ Đội lớn cao nhất so với các liên đội THCS khác trong huyện ( chiếm 44 % Đội viên) -Đây là lực lượng nòng cốt, đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động liên Đội. Song thực tế tại trường cho thấy lực lượng này không những chưa phát huy trách nhiệm của mình là người Đội viên lớn, mà còn thường xuyên gây cản trở, ảnh hưởng không tốt tới các hoạt động của liên Đội. Nhiều Đoàn viên vẫn thường xuyên vi phạm vào nội quy nhà trường, có những Đội viên phải buộc thôi học vì vi đạo đức, hoặc có những Đội viên khi đã trưởng thành nhưng vẫn phải đứng ngoài tổ chức Đoàn vì chưa đạt yêu cầu về nhận thức người đoàn viên và chưa phát huy tính tiên phong của Đoàn. Những thực trạng không vui đó có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan, song chúng ta có thể khẳng định rằng công tác tổ chức tập hợp, tuyên truyền giáo dục các em còn nhiều hạn chế, chưa tạo tính hấp dẫn trong các em. Vì vậy, việc tổ chức tập “Bồi dưỡng, phát triển các em Đội viên lớn lên Đoàn” cũng chính là xây dựng tổ chức Đội vững mạnh và tiếp đến xây dựng Đoàn vững mạnh. Trước những thực tế đặt ra, đòi hỏi mỗi chúng ta – những người cán bộ Đoàn cần phải nghĩ suy, tìm tòi đổi mới nội dung phương thức hoạt động, tăng cường vai trò và trách nhiệm của mình trong công tác phụ trách Đội và xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh. Đây là những việc làm cần thiết và cấp bách, đặc biệt chú trọng tới việc tìm “đầu ra” cho Đội viên lớn. Làm được những việc này sẽ có ảnh hưởng tích cực đến công tác xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh, điều đó cũng có nghĩa “Xây dựng Đội vững mạnh là xây dựng tổ chức Đoàn trước một bước”. Xuất phát từ những ý nghĩ và điều kiện thực tế tại trường Phổ thông dân tộc Nội trú huyện Bù Đăng – Nơi tôi đang trực tiếp điều hành các hoạt động của thanh thiếu niên, tôi quyết định chọn đề tài: “ Bồi dưỡng, phát triển Đội viên lớn lên Đoàn” để thực hiện trong năm học 2002-2003, đây là một trong những nội dung của giải pháp “Xây dựng tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh” mà nghị quyết 10 của Ban chấp hành trung ương Đoàn khóa 7 “về tăng cường công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng giai đoạn 2000-2005” đã thông qua năm 2000.

doc13 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/02/2013 | Lượt xem: 2329 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bồi dưỡng, phát triển đội viên lớn lên đoàn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÑOÄI THIEÁU NIEÂN TIEÀN PHONG HOÀ CHÍ MINH LIEÂN ÑOÄI PHOÅ THOÂNG DAÂN TOÄC NOÄI TRUÙ ÑIEÅU ONG THÖÏC HIEÄN NGHÒ QUYEÁT 10 CUÛA BCHTW ÑOAØN KHOÙA 7 VEÀ NOÄI DUNG Ngöôøi thöïc hieän : Nguyeãn Theá Haûi Chöùc vuï: Toång Phuï Traùch Ñoäi ÑOÄI TNTP HOÀ CHÍ MINH LIEÂN ÑOÄI PTDT NOÄI TRUÙ HUYEÄN BUØ ÑAÊNG THÖÏC HIEÄN NGHÒ QUYEÁT 10 CUÛA BCH TW ÑOAØN KHOÙA VII VEÀ NOÄI DUNG “BOÀI DÖÔÕNG, PHAÙT TRIEÅN ÑOÄI VIEÂN LÔÙN LEÂN ÑOAØN” I-NHAÄN THÖÙC VAÁN ÑEÀ : Töø sau Ñaïi hoäi Ñoaøn toaøn quoác laàn thöù VII ñeán nay, coâng taùc chaêm soùc, giaùo duïc thieáu nieân nhi ñoàng coù nhieàu chuyeån bieán tích cöïc: Hoaït ñoäng Ñoäi vaø phong traøo thieáu nhi ñöôïc toå chöùc saâu roäng, thu huùt ñoâng ñaûo thieáu nhi tham gia; Soá thieáu nieân ñöôïc keát naïp vaøo Ñoäi, soá Ñoäi vieân lôùn ñöôïc keát naïp vaøo Ñoaøn taêng nhanh, naêm sau cao hôn naêm tröôùc; toå chöùc Ñoaøn, Ñoäi chuû ñoäng hôn trong vieäc phoái hôïp caùc ngaønh, ñoaøn theå trong coâng taùc chaêm soùc, giaùo duïc thieáu nieân nhi ñoàng… Nhöõng keát quaû naøy laø ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå Ñoaøn TNCS Hoà Chí Minh tieáp tuïc coáng hieán vaø tröôûng thaønh, naâng cao hôn nöõa vai troø vaø traùch nhieäm cuûa mình trong coâng chaêm soùc, giaùo duïc thieáu nieân, nhi ñoàng, xaây döïng Ñoäi vöõng maïnh vaø tham gia xaây döïng Ñoaøn TNCS Hoà Chí Minh. Tuy nhieân, trong giai ñoaïn môùi, coâng taùc chaêm soùc vaø giaùo duïc thieáu nieân, nhi ñoàng coøn chöa theo kòp yeâu caàu phaùt trieån ngaøy caøng cao vaø ña daïng cuûa phong traøo thieáu nhi; nhaän thöùc vaø söï chæ ñaïo coâng taùc Ñoäi vaø phong traøo thieáu nhi cuûa toå chöùc Ñoaøn ôû nhieàu nôi coøn haïn cheá;AÛnh höôûng maët traùi cuûa cô cheá thò tröôøng, nhieàu Ñoäi vieân, ñaëc bieät laø Ñoäi vieân lôùn-Löïc löôïng döï bò boå sung thöôøng xuyeân cho Ñoaøn chöa coù tinh thaàn töï hoïc, töï reøn, ñua ñoøi, ham chôi, vi phaïm noäi quy nhaø tröôøng vaø caùc teä naïn xaõ hoäi…; Moät soá caùn boä thieáu nhi coøn yeáu keùm veà kó naêng nghieäp vuï daãn ñeán söï nhaøm chaùn trong vieäc taäp hôïp vaø thu huùt thieáu nhi; Ñieàu kieän cô sôû vaät chaát chöa ñuû ñeå toå chöùc toát caùc hoaït ñoäng cho thieáu nhi; Coâng taùc “Boài döôõng, phaùt trieån Ñoäi vieân lôùn leân Ñoaøn” chöa ñöôïc chuù troïng, moãi nôi laøm moät kieåu, hình thöùc laøm coøn sô saøi, mang tính qua loa, ñaïi khaùi chöa gaây aán töôïng thaät söï ñeå thu huùt Ñoäi vieân, coù nhöõng Ñoäi vieân khi vaøo Ñoaøn roài coøn vi phaïm, chöa thöïc hieän toát nhieäm vuï ngöôøi Ñoaøn vieân…. ÔÛ tröôøng Phoå thoâng daân toäc noäi truù Buø Ñaêng laø moät tröôøng chuyeân bieät cuûa huyeän, ñaây laø nôi nuoâi daïy thanh thieáu nieân laø con em caùc gia ñình daân toäc thieåu soá ñang sinh soáng treân ñòa baøn huyeän, nhaém taïo nguoàn caùn boä coát caùn cho ñoàng baøo daân toäc trong töông lai. Maëc duø coøn raát nhieàu khoù khaên, song trong nhöõng naêm qua, vôùi söï noã löïc cuûa taäp theå caùn boä, giaùo vieân, coâng nhaân vieân vaø caùc em hoïc sinh cuûa toaøn tröôøng trong coâng taùc nuoâi, daïy vaø hoïc neân ñaõ ñaït ñöôïc nhieàu keát quaû khaû quan; Caùc hoaït ñoäng vaên hoùa vaên ngheä, theå duïc theå thao luoân ñöôïc duy trì thöôøng xuyeân, lieân tuïc vaø ñaït nhieàu thaønh tích cao trong caùc hoäi thi caùc caáp; Hoaït ñoäng cuûa lieân ñoäi luoân ñöôïc Hoäi ñoàng ñoäi Buø Ñaêng ñaùnh giaù cao vaø nhieàu naêm lieàn ñöôïc xeáp loaïi: Xuaát saéc…..Tuy nhieân trong nhöõng naêm gaàn ñaây, coâng taùc Ñoäi TNTP Hoà Chí Minh taïi tröôøng vaãn coøn moät soá maët haïn cheá nhaát ñònh, chöa ñaùp öùng kòp vôùi yeâu caàu nhieäm vuï môùi vaø ñaëc thuø rieâng cuûa lieân ñoäi, ñaëc bieät laø coâng taùc “Boài döôõng phaùt trieån ñoäi vieân lôùn leân Ñoaøn” coøn nhieàu haïn cheá. Coù theå noùi raèng ôû lieân ñoäi PTDT Noäi truù Buø Ñaêng coù tæ leä Ñoäi lôùn cao nhaát so vôùi caùc lieân ñoäi THCS khaùc trong huyeän ( chieám 44 % Ñoäi vieân) -Ñaây laø löïc löôïng noøng coát, ñoùng vai troø quan troïng trong caùc hoaït ñoäng lieân Ñoäi. Song thöïc teá taïi tröôøng cho thaáy löïc löôïng naøy khoâng nhöõng chöa phaùt huy traùch nhieäm cuûa mình laø ngöôøi Ñoäi vieân lôùn, maø coøn thöôøng xuyeân gaây caûn trôû, aûnh höôûng khoâng toát tôùi caùc hoaït ñoäng cuûa lieân Ñoäi. Nhieàu Ñoaøn vieân vaãn thöôøng xuyeân vi phaïm vaøo noäi quy nhaø tröôøng, coù nhöõng Ñoäi vieân phaûi buoäc thoâi hoïc vì vi ñaïo ñöùc, hoaëc coù nhöõng Ñoäi vieân khi ñaõ tröôûng thaønh nhöng vaãn phaûi ñöùng ngoaøi toå chöùc Ñoaøn vì chöa ñaït yeâu caàu veà nhaän thöùc ngöôøi ñoaøn vieân vaø chöa phaùt huy tính tieân phong cuûa Ñoaøn. Nhöõng thöïc traïng khoâng vui ñoù coù theå xuaát phaùt töø nhieàu nguyeân nhaân khaùch quan laãn chuû quan, song chuùng ta coù theå khaúng ñònh raèng coâng taùc toå chöùc taäp hôïp, tuyeân truyeàn giaùo duïc caùc em coøn nhieàu haïn cheá, chöa taïo tính haáp daãn trong caùc em. Vì vaäy, vieäc toå chöùc taäp “Boài döôõng, phaùt trieån caùc em Ñoäi vieân lôùn leân Ñoaøn” cuõng chính laø xaây döïng toå chöùc Ñoäi vöõng maïnh vaø tieáp ñeán xaây döïng Ñoaøn vöõng maïnh. Tröôùc nhöõng thöïc teá ñaët ra, ñoøi hoûi moãi chuùng ta – nhöõng ngöôøi caùn boä Ñoaøn caàn phaûi nghó suy, tìm toøi ñoåi môùi noäi dung phöông thöùc hoaït ñoäng, taêng cöôøng vai troø vaø traùch nhieäm cuûa mình trong coâng taùc phuï traùch Ñoäi vaø xaây döïng Ñoäi TNTP Hoà Chí Minh vöõng maïnh. Ñaây laø nhöõng vieäc laøm caàn thieát vaø caáp baùch, ñaëc bieät chuù troïng tôùi vieäc tìm “ñaàu ra” cho Ñoäi vieân lôùn. Laøm ñöôïc nhöõng vieäc naøy seõ coù aûnh höôûng tích cöïc ñeán coâng taùc xaây döïng vaø phaùt trieån toå chöùc Ñoaøn TNCS Hoà Chí Minh vöõng maïnh, ñieàu ñoù cuõng coù nghóa “Xaây döïng Ñoäi vöõng maïnh laø xaây döïng toå chöùc Ñoaøn tröôùc moät böôùc”. Xuaát phaùt töø nhöõng yù nghó vaø ñieàu kieän thöïc teá taïi tröôøng Phoå thoâng daân toäc Noäi truù huyeän Buø Ñaêng – Nôi toâi ñang tröïc tieáp ñieàu haønh caùc hoaït ñoäng cuûa thanh thieáu nieân, toâi quyeát ñònh choïn ñeà taøi: “ Boài döôõng, phaùt trieån Ñoäi vieân lôùn leân Ñoaøn” ñeå thöïc hieän trong naêm hoïc 2002-2003, ñaây laø moät trong nhöõng noäi dung cuûa giaûi phaùp “Xaây döïng toå chöùc Ñoäi TNTP Hoà Chí Minh vöõng maïnh” maø nghò quyeát 10 cuûa Ban chaáp haønh trung öông Ñoaøn khoùa 7 “veà taêng cöôøng coâng taùc chaêm soùc giaùo duïc thieáu nieân nhi ñoàng giai ñoaïn 2000-2005” ñaõ thoâng qua naêm 2000. II-ÑAËC ÑIEÅM TÌNH HÌNH: Tröôøng PTDT Noäi truù Buø Ñaêng laø tröôøng chuyeân bieät cuûa huyeän, nôi ñaây laø maùi aám cuûa caùc em hoïc sinh tieâu bieåu, laø con em caùc gia ñình daân toäc thieåu soá ñang sinh soáng taïi huyeän Buø Ñaêng. Naêm hoïc 2002 - 2003 toång soá 162 hoïc sinh ñöôïc chia ra nhö sau : -Toång soá hoïc sinh : 162 / 50 nöõ . -Toång soá Ñoaøn vieân ñaàu naêm : 25 / 3 nöõ -Toång soá Ñoäi vieân : 137 / 47 nöõ ,trong ñoù Ñoäi vieân lôùn laø : 60( chieám 44%ÑV). lôùp TSHS Ñoäi vieân/nöõ Ñoaøn Ñoäi vieân lôùn/nöõ Ghi chuù 6 36/16 36/16 0 0 7a 24/8 23/16 1/0 6/0 7b 25/6 25/6 0 10/2 8 41/11 34/10 7/1 25/6 9 toång 36/9 162/50 19/7 137/55 17/2 25/3 19/7 60/15 1-Thuaän lôïi : -Ñöôïc söï quan taâm chæ ñaïo saùt sao cuûa HÑÑ huyeän, BCH Ñoaøn khoái GD trong caùc hoaït ñoäng. -Chi boä, BGH tröôøng raát quan taâm tôùi caùc hoaït ñoäng cuûa Ñoäi taïo moïi ñieàu kieän thuaän lôïi veà nhaân löïc, vaät löïc ñeå Lieân Ñoäi hoaït ñoäng, ñoàng thôøi Chi boä, Ban giaùm hieäu tröôøng thöôøng xuyeân theo doõi, giaùm saùt, chæ ñaïo saùt sao, quaùn trieät saâu saùt caùc ñoaøn theå trong vieäc hoã trôï cho hoaït ñoäng cuûa Ñoäi. -Söï ñoàng tình uûng hoä cuûa caùc ñoaøn theå, cuûa BCH chi Ñoaøn ,Caùc thaày coâ phuï traùch chi vaø hoäi ñoàng sö phaïm trong caùc hoaït ñoäng taïi lieân Ñoäi -Tröôøng chæ coù 5 lôùp, caùc em ôû noäi truù neân raát thuaän lôïi vaø chuû ñoäng trong vieäc taäp hôïp, tuyeân truyeàn giaùo duïc vaø toå chöùc caùc hoaït ñoäng. -Nhìn chung caùc em ñeàu ngoan, bieát nghe lôøi thaày coâ, ñaây laø nhöõng ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå thu huùt caùc em tham gia . -So vôùi caùc tröôøng khaùc ,cô sôû vaät chaát cuûa tröôøng töông ñoái ñaày ñuû phuïc vuï cho vieäc toå chöùc caùc hoaït ñoäng . 2-Khoù khaên :Cuøng vôùi nhöõng thuaän lôïi treân ,taïi tröôøng coøn gaëp nhöõng khoù khaên sau: -Do phong tuïc taäp quaùn cuûa ñòa phöông vaø gia ñình neân môùi ñaàu caùc em chöa quen vôùi vieäc thöïc hieän noäi quy vaø kæ luaät cuûa nhaø tröôøng, nhieäm vuï ngöôøi hoïc sinh, nhieàu em chöa coù tinh thaàn töï giaùc hoïc taäp, coøn ñua ñoøi ham chôi, nghòch phaù, chöa nhaän thöùc ñöôïc lôïi ích cuûa hoïc taäp. -Caùc em phaàn lôùn laø ôû xa nhaø neân vieäc thoâng tin hai chieàu vaø phoái hôïp vôùi cha meï caùc em cuõng gaëp nhöõng khoù khaên . -Ñoä tuoåi cuûa caùc em tuy chung lôùp nhöng coù em lôùn hôn baïn mình 3 hoaëc 4 tuoåi, ñieàu naøy cuõng aûnh höôûng tôùi quaù trình sinh hoaït, ñoøi h3i ngöôøi phuï traùch phaûi chuaån bò noäi dung vaø thôøi gian sinh hoaït khaùc nhau cho caùc em trong cuøng moät lôùp. -Coù nhieàu Ñoaøn vieân chöa thöïc söï naâng cao vai troø traùch nhieäm cuûa mình trong trong vieäc phuï traùch Ñoäi TNTP Hoà Chí Minh. -Coù nhieàu em theo caùc ñaïo giaùo khaùc nhau, trong caùc ngaøy nghæ caùc em thöôøng xin veà ñeå ñi leã nhaø thôø, do vaäy vieäc toå chöùc caùc hoaït ñoäng ngoaïi khoùa vaøo ngaøy naøy cuõng gaëp khoù khaên. -Nguoàn kinh phí cho caùc hoaït ñoäng chuû yeáu laø khoaûn kinh phí ít oûi ñöôïc trích töø quyõ hoïc boång cuûa caùc em neân cuõng coù phaàn haïn cheá cho coâng taùc toå chöùc caùc hoaït ñoäng . -Tröôøng naèm treân ñòa baøn thò traán Ñöùc Phong-Trung taâm cuûa huyeän Buø Ñaêng neân caùc vaán ñeà Töø nhöõng khoù khaên ñoù cuõng ñaõ laøm aûnh höôûng ñeán caùc hoaït ñoäng taïi lieân ñoäi trong naêm hoïc qua. III-NHÖÕNG VIEÄC LAØM CUÏ THEÅ : 1-Khaûo saùt thöïc teá, xaây döïng keá hoaïch vaø toå chöùc hoaït ñoäng : Ngay töø ñaàu naêm hoïc, sau khi ñaõ khaûo saùt vaø naém baét tình hình thöïc teá taïi lieân ñoäi, döïa treân nhöõng ñieàu kieän thuaän lôïi, khoù khaên, thaêm doø yù kieán cuûa caùc thaønh vieân trong tröôøng, toâi ñaõ kòp thôøi tham möu vôùi BGH tröôøng, BCH chi Ñoaøn vaø xaây döïng keá hoaïch toång theå cho hoaït ñoäng cuûa lieân Ñoäi caû naêm hoïc, keá hoaïch naøy döïa treân chöông trình ñònh höôùng chung cuûa HÑÑ huyeän, cuûa Ñoaøn khoái GD, döïa theo nghò quyeát 10 cuûa BCHTW Ñoaøn khoùa VII veà noäi dung “Boài döôõng, phaùt trieån Ñoäi vieân lôùn leân Ñoaøn” vaø döïa vaøo keá hoaïch cuûa nhaø tröôøng. Song ñoái vôùi hoaït ñoäng: Vaên-Theå-Mó toâi toå chöùc thaêm doø yù kieán caùc em veà caùc hoaït ñoäng, sau ñoù thoáng nhaát chung caùc hoaït ñoäng cuûa caû naêm hoïc cho phuø hôïp vôùi ñieàu kieän thöïc teá ôû tröôøng, ngoaøi nhöõng hoaït ñoäng chung cuûa toaøn lieân Ñoäi thì coù nhöõng hoaït ñoäng daønh rieâng cho nhöõng Ñoäi vieân hoaøn thaønh nhieäm vuï ñöôïc giao, dó nhieân ñaây laø hoaït ñoäng “öu tieân” neân phaûi thöïc söï haáp daãn hôn caùc hoaït ñoäng bình khaùc, coù nhö vaäy môùi thu huùt caùc em, ñoàng thôì caùc em coù höôùng phaán ñaáu ñeå hoaøn thaønh nhieäm vuï cuûa mình: Cuï theå laø caùc hoaït ñoäng du khaûo, giaõ ngoïai, giao löu vaên hoùa theå thao…. Ví duï: Ngoaøi keá hoaïch hoaït ñoäng taïi lieân Ñoäi trong naêm coù caùc hoaït ñoäng giao löu khaùc nhö : -Thaùng 12 toå chöùc giao löu, keát nghóa, thaêm caùc gia ñình lieäs só vaø thi ñaáu theå thao taïi Tröôøng TH Ñoàng Nai. -Thaùng 2 dòp möøng Ñaûng, möøng xuaân toå chöùc giao löu vaên hoùa theå thao taïi xaõ Bom Bo. -Thaùng 3 toå chöùc leã toân vinh 72 caù nhaân coù thaønh tích xuaát saéc trong caùc hoaït ñoäng chaøo möøng 72 naêm ngaøy thaønh laäp Ñoaøn…. Ñeå thao doõi hoaït ñoäng naøy, toâi tieán haønh laøm laøm caùc loaïi phieáu ñeå theo doõi, sau moãi tuaàn neáu em naøo coù moät vieäc toát, hoaëc nhöõng coâng vieäc maø chi ñoäi; lieân Ñoäi phaân coâng nhö: Ñieåm 10; veà lao ñoäng; veà theå thao; vaø caùc hoaït ñoäng khaùc trong caùc lónh vöïc,thì chi Ñoäi seõ göûi danh saùch leân Ban Chæ Huy lieân Ñoäi vaø lieân Ñoäi seõ trao phieáu theo doõi cho Ñoäi vieân vaøo tieát chaøo côø ngaøy thöù hai. Nhöõng phieáu naøy caùc em seõ töï giöõ, vaø neáu moãi Ñoäi vieân ñuû 3 phieáu trong moät lónh vöïc naøo ñoù thì seõ xem nhö hoaøn thaønh chöông trình moät chuyeân hieäu cuûa chöông trình reøn luyeän ñoäi vieân vaø ñöôïc nhaän phieáu coâng nhaän chöông trình RLÑV. Moãi ñoäi vieân ñaït phieáu trong tuaàn chi Ñoäi cuûa mình seõ ñöôïc coäng theâm 2 ñieåm vaøo thi ñua cuûa tuaàn ñoù; Ñoäi vieân naøo ñaït nhieàu vieäc trong thaùng seõ ñöôïc nhaän moät phaàn thöôûng cuûa lieân Ñoäi trao taëng. Neáu trong thôøi gian caùc hoaït ñoäng “öu tieân” dieãn ra maø chöa tôùi thôøi ñieåm ñoäi vieân hoaøn thaønh chöông trình RLÑV thì Ban chæ huy thoâng qua soå theo doõi ñeå choïn Ñoäi vieân tham gia, nhöng öu tieân tröôùc tieân cho ñoäi vieân lôùn. Ñoái vôùi Ñoäi vieân lôùn, sau khi hoaøn thaønh caùc nhieäm vuï cuûa mình thoâng qua caùc phieáu theo doõi vaø phieáu coâng nhaän seõ ñöôïc lieân ñoäi toå chöùc leã tröôûng thaønh. Hình thöùc cuûa caùc phieáu nhö sau: LIEÂN ÑOÄI PTDT NOÄI TRUÙ PHIEÁU THEO DOÕI CHÖÔNG TRÌNH “RLÑV” Chuyeân hieäu :” NHAØ SÖÛ HOÏC NHOÛ TUOÅI” Ñoäi vieân : ………………………………………………….. Chi Ñoäi :…………………………………………………… LIEÂN ÑOÄI PTDT NOÄI TRUÙ PHIEÁU THEO DOÕI ÑOÄI VIEÂN THAØNH TÍCH: ………………………………….. Ngaøy ñaït:………………………………… Ñoäi vieân : ………………………………………………….. Chi Ñoäi :…………………………………………………… 2-Phaùt huy vai troø cuûa Ñoaøn vôí coâng taùc phuï traùch Ñoäi: Veà phía chi Ñoaøn ,toâi ñaõ chuû ñoäng tham möu xaây döïng keá hoaïch cuûa naêm hoïc trong ñoù chuù troïng tôùi vieäc phaùt trieån Ñoaøn vieân vaø taêng cöôøng coâng taùc phuï traùch Ñoäi; Chuù troïng tôùi coâng taùc tuyeân truyeàn giaùo duïc cho Ñoäi vieân veà Ñaûng coäng saûn Vieät Nam, veà Ñoaøn TNCS Hoà Chí Minh, laøm nhö vaäy seõ giuùp cho Ñoäi vieân noùi chung vaø Ñoäi vieân lôùn noùi rieâng nhaän roõ traùch nhieäm vaø vinh döï khi ñöôïc ñöùng trong haøng nguõ cuûa Ñoaøn, töø ñoù coù yù thöùc chuû ñoäng phaán ñaáu vöôn leân Ñoaøn. Cuï theå laø: -Ngoaøi vieäc naâng cao vai troø cuûa giaùo vieân phuï traùch chi ñoäi, toâi tröïc tieáp tham möu ñeå chi ñoaøn phaân coâng Ñoaøn vieân phuï traùch caùc hoaït ñoäng theo khaû naêng, naêng khieáu cuûa mình. Khi ñaõ coù chuû tröông naøy, toâi thöôøng xuyeân tham gia, toå chöùc caùc hoaït ñoäng trong chi Ñoaøn qua ñoù tìm hieäu naêng khieáu cuûa töøng Ñoaøn vieân, vôùi tö caùch laø phoù Bí thö chi Ñoaøn toâi ñaõ laäp danh saùch phaân coâng Ñoaøn vieân phuï traùch caùc noäi dung, sau ñoù chuaån bò noäi dung vaø tieán haønh taäp huaán cho nhöõng Ñoaøn vieân naøy veà caùc kó naêng caàn thieát ñeå Ñoaøn vieân (Ñoaøn vieân Hoïc sinh) bieát caùch toå chöùc sinh hoaït. Vieäc laøm naøy toâi ñaõ raát thaønh coâng: Caùc em Ñoaøn vieân naøy khoâng chæ laøm toát coâng vieäc ñöôïc phaân coâng, maø baûn thaân caùc em Ñoaøn vieân naøy cuõng töï reøn luyeän mình ñeå laøm göông cho caùc em noi theo. Thöïc teá cho thaáy nhieàu Ñoaøn vieân, nhaát laø Ñoaøn vieân hoïc sinh. Caùc em raát thích ñöôïc höôùng daãn caùc em Ñoäi vieân sinh hoaït , song chæ vì kó naêng cuûa caùc em khoâng coù nhieàu neân sôï luùng tuùng tröôùc Ñoäi vieân, ñaëc bieät laø ñoäi vieân lôùn; neáu nhö chuùng ta bieát vaän duïng toát coâng vieäc naøy thì chaúng nhöõng chaát löôïng Ñoäi vieân naâng cao maø coøn goùp phaàn naâng cao chaát löôïng Ñoaøn vieân. -Vieäc toå chöùc tuyeân truyeàn giaùo duïc cho caùc em nhöõng kieán thöùc veà Ñaûng; veà Baùc Hoà; veà truyeàn thoáng queâ höông ñaát nöôùc; veà Ñoaøn TNCS Hoà Chí Minh…. laø moät noäi dung giaùo duïc khoâng theå thieáu, hoaït ñoäng naøy chaúng nhöõng môû roäng hieåu bieát cho caùc em, maø coøn giaùo duïc cho caùc em veà truyeàn thoáng toát ñeïp ñoù cuûa daân toäc ta, töø ñoù caùc em caøng töï haøo veà caùc theá heä cha oâng vaø coù höôùng hoïc taäp reøn luyeän toát hôn. Luùc sinh thôøi Baùc Hoà kính yeâu cuûa chuùng ta thöôøng noùi: “Daân ta phaûi bieát söû ta Cho töôøng goác tích nöôùc nhaø Vieät Nam”. Nhöng giaùo duïc nhö theá naøo ñeå thu huùt caùc em tham gia,vaø ñaït keát quaû cao, ñieàu ñoù ñoøi hoûi söï kheùo leùo cuûa moãi chuùng ta –nhöõng ngöôøi laøm coâng taùc giaùo duïc, ÔÛ phaàn naøy toâi ñaõ tieán haønh nhö sau: -Haøng tuaàn, thoâng qua caùc buoåi sinh hoaït Ñoäi, vaø qua baûn tin tuyeân truyeàn veà caùc noäi dung gaén vôùi caùc chuû ñieåm haøng thaùng, qua chöông trình phaùt thanh Maêng non ñeå caùc em ghi cheùp vaø thu thaäp caùc thoâng tin ôû caùc taøi lieäu khaùc, sau ñoù, qua troø chôi “O chöõ thoâng minh” cuûa giôø chaøo côø ñaàu tuaàn, toâi toå chöùc kieåm hình thöùc nhö sau : Ví duï: ÔÛ thaùng 11 vôùi chuû ñeà: “Nhôù ôn thaày coâ”, toâi ñaõ thieát keá troø chôi: “Thaày cuûa chuùng em” noäi dung nhö sau: Troø chôi naøy coù 8 oâ chöõ haøng ngang, töông ñöông vôùi 8 caâu hoûi gaén vôùi caùc söï kieän teân tuoåi cuûa caùc nhaø giaùo noåi tieáng trong lòch söû daân toäc, caùc chi Ñoäi cuû ñaïi dieân boác thaêm traû lôøi caùc caâu hoûi haøng ngang,8 caâu hoûi haøng ngang naøy seõ coù moät O chöõ haøng doïc bí aån noåi leân: Haøng ngang soá 1: Ñaây laø nhaø giaùo bò muø hai maét, laáy thô vaên laøm vuõ khí ñaùnh giaëc? - ( Nguyeãn Ñình Chieåu). Haøng ngang soá 2: Ñaây laø teân tröôøng hoïc maø Baùc Hoà hoïc töø nhoû ? (Quoác hoïc Hueá) Haøng ngang soá 3: Ñaây laø teân ngöôøi thaày ñaõ phaùt ñoäng phong traøo Ñoâng Du? -(Phan Boäi Chaâu) Haøng ngang soá 4 : Ñaây laø teân cuûa thaày giaùo vaø cuõng laø Ñaïi töôùng löøng danh theá giôùi cuûa nöôùc ta ? - ( Voõ Nguyeân Giaùp) Haøng ngang soá 5: Ñaây laø thaày giaùo sau naøy trôû thaønh thuû töôùng chính phuû?- (Phaïm Vaên Ñoàng) Haøng ngang soá 6: Treân ñöôøng vaøo Nam Baùc Hoà ñaõ döøng chaân daïy hoïc taïi moät tröôøng, luùc ñoù Baùc laáy teân laø gì?-(Nguyeãn Taát Thaønh) Haøng ngang soá 7: Ñaây laø teân tröôøng hoïc maø Baùc Hoà ñaõ daïy hoïc ôû Bình Thuaän? (Duïc Thanh). Haøng ngang soá 8: Ñaây laø teân cuûa caäu hoïc troø lieät caû hai tay, taäp vieát baèng chaân sau naøy trôû thaønh thaày giaùo löøng danh? ( Nguyeãn Ngoïc Kí) Sau 8 haøng ngang treân, oâ chöõ haøng doïc laø : Chu Vaên An-Ngöôøi thaày giaùo noåi tieáng trong lòch söû daân toäc ta seõ ñöôïc hieän ra. *Caùch thöùc toå chöùc chôi: Caùc chi Ñoäi boác thaêm daønh quyeàn thöù töï traû lôøi, caâu hoûi seõ ñoïc cho caùc chi Ñoäi cuøng nghe, neáu baát kì Ñoäi vieân naøo trong chi Ñoäi traû lôøi ñöôïc caâu hoûi, Ñoäi vieân ñoù seõ ñöôïc nhaän 1 phieáu theo doõi vaø moät phaàn quaø nhoû(1;2 cuoán vôû). vaø chi ñoäi seõ ñöôïc coäng theâm 2 ñieåm vaøo thi ñua tuaàn, coøn neáu traû lôøi khoâng ñuùng(sau 3 ñoäi vieân trong chi Ñoäi), seõ bò tröø 2 ñieåm thi ñua trong tuaàn, vaø caùc ñoäi vieân chi Ñoäi khaùc coù quyeàn boå sung vaø nhaän quaø. Chi Ñoäi naøo ñoaùn ñöôïc O chöõ haøng doïc seõ ñöôïc quaø vaø soá ñieåm gaáp 2 laàn. Khi toå chöùc hoaït ñoäng naøy, ôû nhöõng tuaàn ñaàu caùc em chöa hieåu luaät chôi, nhöng tôùi tuaàn thöù 3,4 caùc chi ñoäi thi ñua nhau, soá Ñoäi vieân tham gia nhieàu hôn, vaø hoaït ñoäng giaùo duïc treân thöïc söï ñem laïi hieäu quaû trong coâng taùc giaùo duïc ñaïo ñöùc, tö töôûng cho Ñoäi vieân. 3-Xaây döïng noäi dung sinh hoaït, phuø hôïp vôùi löùa tuoåi cuûa caùc em: Theo löùa tuoåi cuûa Ñoäi vieân ôû tröôøng THCS thì chæ coù 2 baäc Ñoäi vieân laø: Ñoäi vieân Saün saøng (lôùp : 6;7 ); Ñoäi vieân tröôûng thaønh (lôùp : 8;9) ,theá nhöng ôû tröôøng Phoå thoâng daân toäc noäi truù Buø Ñaêng thì do ôû tieåu hoïc coù nhöõng em ñi hoïc treã hôn hoaëc do khai sinh khoâng chính xaùc cuûa gia ñình caùc em neân coù nhöõng em môùi chæ hoïc lôùp 6,7 cuõng ñaõ ñeán tuoåi tröôûng thaønh Ñoäi ,hoaëc laø tuoåi cuûa caùc em phuø hôïp vôùi lôùp hoïc nhöng caùc em quaù lôùn . Ví duï : *OÛû chi Ñoäi Lyù Töï Troïng (lôùp 8) -coù toång soá : 41 HS . -Ñoaøn vieân : 6 em -Ñoäi vieân : 35 em (trong ñoù Ñoäi vieân lôùp ) . * ÔÛ chi Ñoäi Leâ Vaên Taùm ( lôùp 7b ) -TSHS laø : 25 -Ñoaøn vieân : 1 -Ñoäi vieân : 24 em ( trong ñoù Ñoäi vieân lôùn laø : 10 em ) ….. Do vaäy khoâng theå ñeå caùc em sinh hoaït cuøng noäi dung vôùi caùc Ñoäi vieân cuøng lôùp, hôn nöõa soá löôïng naøy coù nhöõng lôùp chieám gaàn ½ soá löôïng hoïc sinh neân vieäc toå chöùc taùch caùc em ra sinh hoaït cuøng vôùi noäi dung cuûa Ñoäi vieân tröôûng thaønh ,nhö vaäy baûn thaân caùc em lôùn cuõng khoâng bò maëc caûm vaø nhaøm chaùn trong khi sinh hoaït vôùi caùc baïn nhoû, vaø töï caùc em naøy cuõng thaáy mình lôùn hôn vaø coù traùch nhieäm hoïc taäp, reøn luyeän vaø phaán ñaáu ñeå laøm göông cho caùc baïn khaùc noi theo. Beân caïnh ñoù vieäc naâng cao traùch nhieäm cuûa Ñoäi vieân saün saøng vaø Ñoäi vieân tröôûng thaønh cuõng raát quan troïng, do vaäy toâi laøm chuû ñoäng chæ ñaïo coâng taùc naøy ñeán Ban chæ Huy chi Ñoäi vaø phuï traùch chi veà vieäc vaän ñoäng caùc em trong vieäc thöïc hieän phong traøo”Ñoäi baïn cuøng tieán”,lí do ñôn giaûn maø toâi khoâng phaân coâng cho caùc em lôùm phuï traùch caùc em nhoû laø vì : Coù khi em lôùn chöa haún ñaõ toát hôn caùc em nhoû moïi vieäc, do vaäy khi thöïc hieän phong traøo naøy chuùng ta chuù yù laø ñoäng vieân nhöõng em toát maët naøy giuùp baïn chöa toát vaø ngöôïc laïi. Ñaây cuõng laø hình thöùc giao vieäc song em naøo cuõng coù traùch nhieäm vaø em naøo cuõng coù theå nhaän phieáu theo doõi nhö ñaõ neâu ôû phaàn treân. Qua hoaït ñoäng naøy cuõng thöïc söï ñem laïi hieäu quaû, soá Ñoäi vieân nhoû ñöôïc Ñoäi vieân lôùn giuùp ñôõ tieán boä vaø soá Ñoäi vieân lôùn cuõng phaûi coá gaéng ñeå hoaøn thaønh nhieäm vuï cuûa mình. 4-Nghieân cöùu, tìm moâ hình hoaït ñoäng phuø hôïp vôùi ñieàu kieän thöïc teá: Khi ñaõ thu huùt ñöôïc söï tham gia cuûa caùc Ñoäi vieân thì ñaây chính laø ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå chuùng ta tuyeân truyeàn giaùo duïc cho caùc em, do vaäy ngay töø ñaàu naêm hoïc toâi ñaõ chuù troïng tôùi vieäc xaây döïng keá hoaïch toå chöùc caùc hoaït ñoäng Vaên -Theå – Mó, caùc hoaït ñoäng naøy seõ ñöôïc toå chöùc ñeàu trong naêm hoïc, gaén lieàn vôùi caùc ngaøy leã lôùn. Caùc hoaït ñoäng toå chöùc coù ñoaøn vieân Ñoäi vieân tham gia, nhö vaäy taïo khí theá vui töôi, tinh thaàn ñoaøn keát trong caùc em, ñoàng thôì caùc em Ñoaøn vieân theå hieän traùch nhieäm cuûa mình vôùi coâng taùc phuï traùch Ñoäi vieân . Ví duï : * Hoaït ñoäng cuûa hoäi traïi thaùng 3 – thaùng thanh nieân. ÔÛ tröôøng chæ coù 5 lôùp, trong ñoù: 1 lôùp 6; 2 lôùp 7; 1 lôùp 8 vaø 1 lôùp 9. Neáu toå chöùc theo moãi lôùp 1 traïi thì trong thi ñua raát khoù vì caùc em lôùp 6 khoù coù theå thi vôùi lôùp 8; 9 (neáu laø troø chôi vaän ñoäng) vaø nhö theá hoaït ñoäng seõ traàm laéng. Do vaäy toâi ñaõ tham möu vôí ban toå chöùc hoäi traïi chia soá hoïc sinh cuûa moãi lôùp thaønh 7 nhoùm, ñeàu nhau veà moïi maët, sau ñoù boác thaêm gheùp caùc nhoùm laïi ( trong 7 traïi ñeàu coù thaønh vieân cuûa caùc khoái lôùp ) vaø nhö vaäy soá löôïng traïi sinh cuûa caùc traïi seõ giaûm, raát thuaän lôïi cho vieäc quaûn lyù cuûa giaùo vieân phuï traùch, chia nhö theá traïi naøo cuõng coù Ñoaøn vieân, ñoäi vieân, thanh nieân tham gia, chính vì theá hoaït ñoäng hoäi traïi taïo ñöôïc tinh thaàn ñoaøn keát trong caùc em ôû caùc khoái lôùp cuõng nhö tình ñoaøn keát caùc daân toäc anh em vaø ñaõ raát thaønh coâng . Thöôøng vaøo nhöõng ngaøy thöù baûy, chuû nhaät, hoïc sinh thöôøng hay xin veà nhaø ,coù nhöõng em coù lí do chính ñaùng, nhöng trong soá em veà phaàn lôùn laø caùc em veà ñi leã nhaø thôø, hoaëc ñi chôi, tuy nhieân ôû tröôøng khoâng caám caùc em, song duø sao caùc em veà nhieàu laàn cuõng aûnh höôûng tôùi söùc khoûe, hoïc taäp ,hoaëc coù khi keû xaáu lôïi duïng duï doã, xuùi duïc caùc em laøm truyeän xaáu; quan troïng hôùn laø aûnh höôûng tôùi coâng taùc taäp hôïp tuyeân truyeàn vaø giaùo duïc caùc em. Ñeå khaéc phuïc vieäc naøy, toâi ñaõ toå chöùc choïn nhöõng em naøy vaøo caùc ñoäi nhoùm nhö : Ñoäi vaên ngheä, ñoäi theå thao …vaø coù lòch taäp vaøo caùc ngaøy nghæ, vaø ñöa ra nhöõng quy ñònh kæ luaät nghieâm nhö : neáu em naøo khoâng tham gia taäp seõ khoâng ñöôïc tham gia ñoäi tuyeån do, trong khi caùc em raát thích ñöôïc tham gia neân caùc ngaøy nghæ caùc em cuõng ít veà, ñaây laø ñieàu kieän toát ñeå toå chöùc caùc hoaït ñoäng tuyeân truyeàn, giaùo duïc caùc em. Khi caùc thaønh vieân caùc chi ñoäi ñöôïc tham gia trong caùc ñoäi tuyeån neáu tham gia toát seõ ñöôïc coâng vaøo ñieåm thi ñua haøng tuaàn cuûa chi ñoäi mình coøn ngöôïc laïi seõ bò tröø ñieåm. Nhö vaäy taäp theå chi ñoäi cuõng coù traùch nhieäm ñoäng vieân ñoân ñoác caùc em. 5 – Toå chöùc boài döôõng vaø keát naïp caùc em vaøo Ñoaøn . Sau khi ñoäi vieân lôùn ñaõ hoaøn thaønh nhieäm vuï ñöôïc taäp theå chi ñoäi xeùt ñeà nghò laøm leã tröôûng thaønh toâi toå chöùc hoïp BCH vaø laáy yù kieán caùc em sau ñoù thoáng nhaät ra quyeát ñònh coâng nhaän tröôûng thaønh vaø laøm leã tröôûng thaønh, hoaït ñoäng naøy ñöôïc toâi chuù troïng, trong leã tröôûng thaønh toâi choïn caùc ngaøy leã lôùn, trang trí ñeïp taïo aán töôïng ,vôùi söï tham duï cuûa taäp theå thaày coâ giaùo, caùc baïn Ñoaøn vieân vaø toaøn lieân ñoäi ñeå khi caùc em Ñoäi vieän tröôûng thaønh höùa seõ gaén keát traùch nhieäm cuûa mình cao hôn . -Töø laâu nay khi môû lôùp ñoái töôïng Ñoaøn, chuùng ta thöôøng chæ choïn nhöõng em thöïc söï tích cöïc môùi ñöôïc hoïc, toâi cho raèng ñaây cuõng laø nhöõng haïn cheá vaø khoù khaên cho “Ñaàu vaøo” cuûa Ñoaøn hôn nöõa neáu nhöõng em chöa thöïc söï xuaát saéc coù theå caùc em chöa hieåu bieát veà quyeàn lôïi, vinh döï cuûa ngöôøi Ñoaøn vieân, do vaäy toâi nghó cho caùc em hoïc caûm tình Ñoaøn coù theå seõ naâng cao taàm hieåu bieát cuûa caùc em veà toå chöùc Ñoaøn, töø ñoù caùc em coù söï ñam meâ vaø tìm caùch phaán ñaáu toát hôn, do vaäy soá Ñoäi vieân tröôûng thaønh toâi toå chöùc cho hoïc caûm tình Ñoaøn 100%, sau khi hoïc coù laøm baøi thu hoaïch vaø phaùt phieáu thaêm doø ñeå naém baét tình hình tö töôûng cuûa caùc em , phieáu naøy seõ traéc nghieäm kieán thöùc hieåu bieát cuûa caùc em veà ñoaøn, veà Ñaûng,… vaø nguyeân voïng cuûa caùc em . Sau khi naém baét chung tình hình tö töôûng cuûa caùc em vaø qua thôì gian theo doõi cuûa chi ñoäi, chi ñoaøn veà nhöõng em xuaát saéc, seõ xeùt keát naïp cho caùc em vaøo Ñoaøn, töø nhöõng vieäc laøm ñoù cho toâi keát quaû khaû quan, soá Ñoäi vieân lôùn sau khi hoïc caûm tình ñoaøn ñeàu coù nhieàu coá gaéng vaø thöïc söï tieán boä hôn tröôùc. Coù ñöôïc löïc löôïng naøy, toâi tham möu vôí chi ñoaøn veà vieäc döï kieán chæ tieâu soá löôïng keát naïp cuûa töøng ñôït vaø ñònh thôøi gian keát naïp,gaén vôùi töøng thôøi ñieåm ,seõ choïn teân leã keát naïp . Vi duï : -Thaùng 1 : Leã keát naïp lôùp Ñoaøn vieân Traàn Vaên Ôn -Thaùng 3 : Leã keát naïp lôùp Ñoaøn vieân Lyù Töï Troïng Soá löôïng Ñoäi vieân tröôûng thaønh ñaõ ñöôïc tham gia lôùp caûm tình ñoaøn vaø 100% coù nguyeän voïng ñöôïc xin vaøo Ñoaøn, Soá löôïng Ñoaøn vieân keát naïp trong naêm cuõng thöïc söïc coù chaát löôïng vaø thöïc hieän toát nhieäm vuï ngöôøi Ñoaøn vieân . IV – KEÁT QUAÛ ÑAÏT ÑÖÔÏC : Töø nhöõng vieäc ñaõ laøm trong naêm qua lieân Ñoäi ñaõ thu ñöôïc keát quû nhö sau: Naêm hoïc Ñoäi vieân lôùn Keát naïp ñoaøn Ñoaøn vieân môùi vi phaïm ghi chuù 2001-2002 53 18 4 2002-2003 60 51 1 -Soá hoïc sinh thöôøng veà ñaàu naêm : 23em /tuaàn ñeán cuoái naêm 4 em /tuaàn .- -Caùc hoaït ñoäng cuûa lieân ñoäi vui töôi soâi noåi taïo tinh thaàn ñoaøn keát giöõa caùc chi Ñoäi vaø caùc daân toäc anh em voâí nhau, thöïc söï aán töôïng toát ñeïp trong caùc em, vaø thöïc söï thu huùt caùc em tham gia . -100% Ñoäi vieân lôùn ñöôïc hoïc caûm tình Ñoaøn vaø keát naïp : 85% (51/60). -Thu huùt ngaøy caøng ñoâng Ñoaøn vieân tham gia sinh hoaït Ñoäi (32/51) -100% Ñoäi vieân tham gia chöông trình reøn luyeän ñoäi vieân vaø ñöôïc kieåm tra coâng nhaän, -Hoaït ñoäng treân ñöôïc hoäi ñoàng sö phaïm ñoàng tình uûng hoä vaø taïo moïi ñieàu kieän thuaän lôïi nhaát cho caùc hoaït ñoäng cuï theå laø trong naêm ñaõ huy ñoäng soá tieàn khoaûng 6 trieäu ñoàng vaø : 1000 cuoán vôû daønh cho caùc hoaït ñoäng. -Coâng taùc tuyeân truyeàn giaùo duïc truyeàn thoáng veà Ñaûng, Ñoaøn, Ñoäi, veà Baùc Hoà; veà quy höông ñaát nöôùc thöïc söï coù hieäu quaû. V – BAØI HOÏC KINH NGHIEÄM : Kinh nghieäm töø thöïc teá nhöõng ñoåi môùi trong coâng taùc, baûn thaân toâi ruùt ra nhöõng kinh nghieäm nhö sau : -Caàn khaûo saùt thöïc teá naém baét taâm tö nguyeän voïng cuûa caùc em treân tinh thaàn tranh thuû phaùt huy nhöõng maët thuaän lôïi vaø khaéc phuïc nhöõng khoù khaên, naém baét kòp thôøi nhöõng chuû tröông chung cuûa Ñaûng, nhaø nöôùc, cuûa ngaønh giaùo duïc, cuûa toå chöùc Ñoaøn vaø caùc noäi dung coù lieân quan tôùi coâng taùc “Chaêm soùc giaùo duïc thieáu nieân nhi ñoàng” ñeå xaây döïng keá hoaïch phuø hôïp vôí ñieàu kieän thöïc teá nhaèm hoaøn thaønh nhieäm vuï moät caùch hieäu quaû. -Phaùt huy tích cöïc traùch nhieäm cuûa taäp theå chi ñoaøn vaø tính tieân phong cuûa Ñoaøn vieân trong coâng taùc phuï traùch ñoäi, maïnh daïn ñoåi môùi phöông phaùp trieån khai vaø kieåm tra chöông trình reøn luyeän Ñoäi vieân. -Thöôøng xuyeân toå chöùc caùc hoaït ñoäng giaùo duïc thoâng qua vieäc thöïc hieän thi ñua nhaèm thu huùt caùc em tham gia qua ñoù taïo tinh thaàn ñoaøn keát trong caùc em ,naâng cao chaát löôïng caùc hoïaït ñoäng. -Taát caû caùc hoaït ñoäng phaûi chuaån bò moät caùch kó löôõng caû veà noäi dung vaø hình thöùc traùnh tình traïng qua loa gaây nhaøm chaùn trong caùc em, caùc hoaït -Taêng cöôøng coâng taùc tham möu, phoái hôïp vôùi caùc Ñoaøn theå trong tröôøng ñeå kòp thôøi coù nhöõng chæ vaø ñònh höôùng ñuùng ñaén. -Vieäc boài döôõng phaùt trieån Ñoäi vieân lôùn khoâng neân quaù nguyeân taéc, song cuõng chuù yù tôùi chaát löôïng cuûa “ñaàu vaøo”. -Phaûi coù loøng yeâu ngheà, kieân trì khoâng ngaïi khoù khaên, gaàn guõi vaø thöïc söï chia seû vôùi caùc em taïo loøng tin trong caùc em, coù nhö vaäy môùi thöïc söï thu huùt, taäp hôïp vaø giaùo duïc caùc em. Nguyeãn Theá Haûi Tröôøng PTDT noäi truù Buø Ñaêng TAØI LIEÄU THAM KHAÛO: 1-Chöông trình hoïat ñoäng naêm hoïc cuûa HÑÑ tænh Bình Phöôùc. 2-Chöông trình ñònh höôùng cuûa HÑÑ Huyeän vaø cuûa Ñoaøn khoái giaùo duïc. 3-Baùo caùo hoaït ñoäng lieân Ñoäi PTDT Noäi truù Buø Ñaêng naêm hoïc 2000-2001;2001-2002. 4-Nghò quyeát cuûa BCHTW Ñoaøn veà taêng cöôøng coâng taùc chaêm soùc,giaùo duïc thieáu nieân,nhi ñoàng giai ñoaïn 2000-2005. 5-Nhöõng noäi dung cô baûn cuûa nghò quyeát Ñaïi hoäi ñoaøn toaøn quoác khoùa VIII.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docSKKH 02-03.doc