Các biện pháp xây dựng thời khoá biểu ở trường THCS Nguyễn Du

PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài. Theo chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010 , thì năm học 2007-2008 là năm học gắn kết việc thực hiện nghiêm túc và hiệu quả chỉ thị số 06-CT/TW của bộ chính trị về cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vối việc thực hiện chỉ thị 33/2006/CT-TTg của thủ tướng chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục , toàn ngành tiếp tục triển khai quyết liệt cuộc vận động “nói không vói tiêu cực và bệnh thành tích trng giáo dục” Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục hướng nghiệp và pháp luật. Năm học 2007-2008 là năm học đầu tiên của giai đoạn 3, năm đột phá vào việc nói không với trình trạng học sinh ngồi nhầm lớp , là năm đòi hỏi các tổ bộ môn , tập thể hội đồng sư phạm nhà trường cần tổ chức dăng ký cam kết và giao ước thi đua để thực hiện nghiêm túc và hiệu quả cuộc vận động “Hai không ” với 4 nội dung :Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục , nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và trình trạng cho học sinh không đạt chuẩn lên lớp ; trong đó đậc biệt nhấn mạnh yêu cầu : “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức và tự học” . Đồng thời triển khai cuộc vận động “Học sinh, sinh viên gương mẫu thưc hiện và vận động gia đình nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông ” nhằm góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trong cả nước . Qua nhiều năm công tác tôi thấy mỗi năm có ít nhất là 3 lần phân chia thời khoá biểu , mỗi lần phân chia thời khoá biểu thì người phân thời khoá biểu tốn nhiều thời gian và công sức mối hoàn thành được một thời khoá biểu . Mà khi cong bố thời khoá biểu bao giờ cũng có một số giáo viên phản đối là thời khoá biểu của giáo viên đó không hợp lý : Cách tiết , ngày nghỉ không theo nguyện vọng Để nhanh chóng có được một thời khoá biểu một cách khoa học, hợp lý và đáp ứng được yêu cầu chính đáng của đông đảo giáo viên tôi mạnh dạn chọn đề tài: “Một vài biện pháp xây dựng thời khoá biểu ở trường trung học cơ sở Nguyễn Du”. 2. Mục đíc nghiên cứu. Trên cơ sở tìm hiểu thời khoá biểu ở trường THCS, để đề rq một số biện pháp xây dựng thời khoá biểu ở trường THCS Nguyễn Du nhằm nhanh chóng và một cách khoa học , hợp lý hơn . 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu. 3.1.Khách thể nghiên cứu. Thời khoá biểu tác động đến chất lượng dạy và học của thầy và trò 3.2. Đối tượng nghiên cứu. Giáo viên và học sinh trường THCS Nguyễn Du Một số biện pháp xây dựng thời khoá biểu ở trường THCS Nguyễn Du 4. Giả thuyết khoa học. Thời khoá biểu ở trường THCS Nguyễn Du những năm gần đâycó nhiều thuận lợi đối với giáo viên giảng dạy, nếu có một số biện pháp thích hợp thì việc phân chia thời khoá biểu sẽ nhanh chóng và hợp lý hơn và góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập ở bậc phổ thông cơ sở. 5.Nhiệm vụ nghiên cứu . Nghiên cứu một số vấn đề cơ bản về lý luận gắn với đề tài Khảo sát đánh giá thời khoá biểu ở trường THCS Nguyễn Du 6. Phạm vi nghiên cứu. Thòi khoá biểu ở trường THCS nguyễn Du 7. Phương pháp nghiên cứu. Để giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài tôi sử dụng các phương pháp sau: Nhóm phương pháp lý thuyết , nghien cứu tài liệu , văn bản, hồ sơ để phân tích và tìm hiểu các vấn đề liên quan đến đề tài. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn Tổng kết kinh nghiệm Khảo sát thực tế 8. Đóng góp của đề tài. Đề tài sau khi hoàn thành xong nó sẽ giúp các thầy cô phân công thời khoá biểu ở bậc THCS nhanh chóng và hợp lý hơn. 9. Cấu trúc đề tài. Gồn 3 phần chính Phần mở đầu . Phần nội dung : Gồm 3 chương Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về cơ sở lý luận của đề tài Chương 2: thực trạng thời khoá biểu ở trường THCS nguyễn Du Chương 3: Các biện pháp xây dựng thời khoá biểu ở trường THCS nguyễn Du Phần kết luận và kiến nghị Phụ lục và danh mục các tài liệu tham khảo

doc18 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/02/2013 | Lượt xem: 2152 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Các biện pháp xây dựng thời khoá biểu ở trường THCS Nguyễn Du, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHAÀN MÔÛ ÑAÀU Lyù do choïn ñeà taøi. Theo chieán löôïc phaùt trieån giaùo duïc 2001-2010 , thì naêm hoïc 2007-2008 laø naêm hoïc gaén keát vieäc thöïc hieän nghieâm tuùc vaø hieäu quaû chæ thò soá 06-CT/TW cuûa boä chính trò veà cuoäc vaän ñoäng “hoïc taäp vaø laøm theo taám göông ñaïo ñöùc Hoà Chí Minh” voái vieäc thöïc hieän chæ thò 33/2006/CT-TTg cuûa thuû töôùng chính phuû veà choáng tieâu cöïc vaø khaéc phuïc beänh thaønh tích trong giaùo duïc , toaøn ngaønh tieáp tuïc trieån khai quyeát lieät cuoäc vaän ñoäng “noùi khoâng voùi tieâu cöïc vaø beänh thaønh tích trng giaùo duïc” Tieáp tuïc ñaåy maïnh giaùo duïc toaøn dieän, chuù troïng giaùo duïc ñaïo ñöùc, loái soáng, giaùo duïc höôùng nghieäp vaø phaùp luaät. Naêm hoïc 2007-2008 laø naêm hoïc ñaàu tieân cuûa giai ñoaïn 3, naêm ñoät phaù vaøo vieäc noùi khoâng vôùi trình traïng hoïc sinh ngoài nhaàm lôùp , laø naêm ñoøi hoûi caùc toå boä moân , taäp theå hoäi ñoàng sö phaïm nhaø tröôøng caàn toå chöùc daêng kyù cam keát vaø giao öôùc thi ñua ñeå thöïc hieän nghieâm tuùc vaø hieäu quaû cuoäc vaän ñoäng “Hai khoâng ” vôùi 4 noäi dung :Noùi khoâng vôùi tieâu cöïc vaø beänh thaønh tích trong giaùo duïc , noùi khoâng vôùi vi phaïm ñaïo ñöùc nhaø giaùo vaø trình traïng cho hoïc sinh khoâng ñaït chuaån leân lôùp ; trong ñoù ñaäc bieät nhaán maïnh yeâu caàu : “Moãi thaày coâ giaùo laø moät taám göông ñaïo ñöùc vaø töï hoïc” . Ñoàng thôøi trieån khai cuoäc vaän ñoäng “Hoïc sinh, sinh vieân göông maãu thöc hieän vaø vaän ñoäng gia ñình nghieâm chænh chaáp haønh luaät giao thoâng ” nhaèm goùp phaàn giaûm thieåu tai naïn giao thoâng trong caû nöôùc . Qua nhieàu naêm coâng taùc toâi thaáy moãi naêm coù ít nhaát laø 3 laàn phaân chia thôøi khoaù bieåu , moãi laàn phaân chia thôøi khoaù bieåu thì ngöôøi phaân thôøi khoaù bieåu toán nhieàu thôøi gian vaø coâng söùc moái hoaøn thaønh ñöôïc moät thôøi khoaù bieåu . Maø khi cong boá thôøi khoaù bieåu bao giôø cuõng coù moät soá giaùo vieân phaûn ñoái laø thôøi khoaù bieåu cuûa giaùo vieân ñoù khoâng hôïp lyù : Caùch tieát , ngaøy nghæ khoâng theo nguyeän voïng … Ñeå nhanh choùng coù ñöôïc moät thôøi khoaù bieåu moät caùch khoa hoïc, hôïp lyù vaø ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu chính ñaùng cuûa ñoâng ñaûo giaùo vieân toâi maïnh daïn choïn ñeà taøi: “Moät vaøi bieän phaùp xaây döïng thôøi khoaù bieåu ôû tröôøng trung hoïc cô sôû Nguyeãn Du”. Muïc ñíc nghieân cöùu. Treân cô sôû tìm hieåu thôøi khoaù bieåu ôû tröôøng THCS, ñeå ñeà rq moät soá bieän phaùp xaây döïng thôøi khoaù bieåu ôû tröôøng THCS Nguyeãn Du nhaèm nhanh choùng vaø moät caùch khoa hoïc , hôïp lyù hôn . Khaùch theå vaø ñoái töôïng nghieân cöùu. 3.1.Khaùch theå nghieân cöùu. Thôøi khoaù bieåu taùc ñoäng ñeán chaát löôïng daïy vaø hoïc cuûa thaày vaø troø Ñoái töôïng nghieân cöùu. Giaùo vieân vaø hoïc sinh tröôøng THCS Nguyeãn Du Moät soá bieän phaùp xaây döïng thôøi khoaù bieåu ôû tröôøng THCS Nguyeãn Du 4. Giaû thuyeát khoa hoïc. Thôøi khoaù bieåu ôû tröôøng THCS Nguyeãn Du nhöõng naêm gaàn ñaâycoù nhieàu thuaän lôïi ñoái vôùi giaùo vieân giaûng daïy, neáu coù moät soá bieän phaùp thích hôïp thì vieäc phaân chia thôøi khoaù bieåu seõ nhanh choùng vaø hôïp lyù hôn vaø goùp phaàn naâng cao chaát löôïng giaûng daïy vaø hoïc taäp ôû baäc phoå thoâng cô sôû. 5.Nhieäm vuï nghieân cöùu . Nghieân cöùu moät soá vaán ñeà cô baûn veà lyù luaän gaén vôùi ñeà taøi Khaûo saùt ñaùnh giaù thôøi khoaù bieåu ôû tröôøng THCS Nguyeãn Du Phaïm vi nghieân cöùu. Thoøi khoaù bieåu ôû tröôøng THCS nguyeãn Du Phöông phaùp nghieân cöùu. Ñeå giaûi quyeát caùc nhieäm vuï nghieân cöùu cuûa ñeà taøi toâi söû duïng caùc phöông phaùp sau: Nhoùm phöông phaùp lyù thuyeát , nghien cöùu taøi lieäu , vaên baûn, hoà sô ñeå phaân tích vaø tìm hieåu caùc vaán ñeà lieân quan ñeán ñeà taøi. Nhoùm caùc phöông phaùp nghieân cöùu thöïc tieãn Toång keát kinh nghieäm Khaûo saùt thöïc teá Ñoùng goùp cuûa ñeà taøi. Ñeà taøi sau khi hoaøn thaønh xong noù seõ giuùp caùc thaày coâ phaân coâng thôøi khoaù bieåu ôû baäc THCS nhanh choùng vaø hôïp lyù hôn. Caáu truùc ñeà taøi. Goàn 3 phaàn chính Phaàn môû ñaàu . Phaàn noäi dung : Goàm 3 chöông Chöông 1: Moät soá vaán ñeà cô baûn veà cô sôû lyù luaän cuûa ñeà taøi Chöông 2: thöïc traïng thôøi khoaù bieåu ôû tröôøng THCS nguyeãn Du Chöông 3: Caùc bieän phaùp xaây döïng thôøi khoaù bieåu ôû tröôøng THCS nguyeãn Du Phaàn keát luaän vaø kieán nghò Phuï luïc vaø danh muïc caùc taøi lieäu tham khaûo PHAÀN NOÄI DUNG Chöông 1 MOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ CÔ BAÛN VEÀ LYÙ LUAÄN CUÛA ÑEÀ TAØI 1.1.Toång quan veà vaán ñeà nghieân cöùu. Vaán ñeà quaûn lyù giaùo duïc laø moät lónh vöïc raát roäng, phong phuù, ña daïng vaø ñöôïc nhieàu taùc giaû ñeà caäp ñeán vôùi nhieàu goùc ñoä khaùc nhau, cuï theå: caùc vaên baûn, nghò quyeát, nghò ñònh cuûa ngaønh giaùo duïc, hay taøi lieäu boài döôõng caùn boä quaûn lyù giaùo duïc tröôøng THPT – taäp 3, hay taùc giaû Haø Só Hoà – Leâ Tuaán – nhöõng baøi giaûng veà quaûn lyù tröôøng THCS taäp 3, hay caùc phaàn meàm hoå trôï xeáp thôøi khoaù bieåu … Maëc duø coù nhieàu taùc giaû vieát veà quaûn lyù giaùo duïc , maø qua ñoù nhöõng ngöôøi laøm coâng taùc quaûn lyù giaùo duïc coù nhöõng kinh nghieäm veà quaûn lyù giaùo duïc . coøn bieän phaùp xaây döïng thôøi khoaù bieåu ôû tröôøng THCS Nguyeãn Du, huyeän Ñak Pô , tænh Gia Lai thì chöa ai ñeà caäp ñeán . Vì vaäy toâi maïnh daïn choïn ñeà taøi naøy . neáu ñeà taøi thaønh coâng vaø coù chaát löôïng thì toâi hy voïng goùp phaàn tieát kieäm ñöôïc thôøi gian phaân chia thôøi khoaù bieåu vaø naâng cao chaát löôïng daïy vaø hoïc 1.2. Hoaït ñoäng daïy cuûa giaùo vieân. Hoaït ñoäng daïy cuûa giaùo vieân laø hoaït ñoäng toå chöùc ñieàu khieån cuûa giaùo vieân ñoái vôùi hoaït ñoäng nhaän thöùc cuûa hoïc sinh. Hoaït ñoäng daïy cuûa giaùo vieân khoâng chæ laø truyeàn thuï tri thöùc, maø ñieàu quan troïng laø toå chöùc, ñieàu khieån hoaït ñoäng nhaän thöùc cuûa hoïc sinh nhaèm hình thaønh trong moãi hoïc sinh tri thöùc, kyõ naêng, kyõ xaûo, thaùi ñoä, haønh vi. Neáu giaùo vieân nhaän ñöôïc moät thôøi khoaù bieåu khoa hoïc, theo nguyeän voïng cuûa mình thì hoaït ñoäng daî hoïc cuûa giaùo vieân ñoù caøng ñaït keát quaû toát hôn 1.3.Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh . Quaù trình hoïc taäp laø hoaït ñoäng nhaän thöùc ñaëc bieät ñeå tieán tôùi naém vöõng tri thöùc, baûo löu trong trí nhôù nhöõng chaân lyù sô ñaúng(söï kieän, quy taéc, soá lieäu, nhöõng ñaëc tröng, nhöõng moái phuï thuoäc, moái töông quan, nhöõng ñònh nghóa khaùc nhau) vaø töøng böôùc vaän duïng trong cuoäc soáng, bieát söû duïng chuùng tìm thaáy chuùng trong trí nhôù cuûa mình luùc caàn thieát. Neáu hoïc sinh nhaän ñöôïc moät thôøi khoaù bieåu khoa hoïc thì hoaït ñoäng hoïc taäp cuûa hoïc sinh tích cöïc vaø saùng taïo hôn trong hoïc taäp . 1.4. Moái quan heä giöõa hoaït ñoäng daïy vaø hoaït ñoäng hoïc. Quaù trình daïy hoïc laø moät quaù trình xaõ hoäi gaén lieàn vôùi hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi: hoaït ñoäng daïy vaø hoaït ñoäng hoïc. Caùc hoaït ñoäng naøy coù noäi dung nhaát ñònh, hoaøn thaønh nhöõng nhieäm vuï nhaát ñònh, do caùc chuû theå thöïc hieän ñoù laø thaày vaø troø, vôùi nhöõng phöông phaùp vaø phöông tieän nhaát ñònh. Sau moät chu trình vaän ñoäng caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc phaûi ñaït tôùi nhöõng keát quaû mong muoán. Vì vaäy quaù trình daïy hoïc laø moät heä thoáng bao goàm nhöõng thaønh toá cô baûn sau: muïc ñích daïy hoïc; nhieäm vuï daïy hoïc; noäi dung daïy hoïc; thaày vaø hoaït ñoäng daïy hoïc; troø vaø hoaït ñoäng daïy hoïc; phöông phaùp vaø phöông tieän daïy hoïc; keát quaû daïy hoïc. 1.5. quaûn lí giôø leân lôùp. 1.5.1. Taïo ñieàu kieän cho giaùo vieân thöïc hieän giôø leân lôùp . Giôø leân lôùp laø hình thöùc daïy hoïc chuû yeáu ôû caùc tröôøng hoïc töø tröôùc ñeán nay . Noù ñoùng vai troø quan troïng quyeát dònh chaát löôïng daïy hoïc caû giaùo vieân vaø ngöôøi quaûn lyù nhaø tröôøng ñeàu raát quan taâm , ñaàu tö cho giôø leân lôùp , trong ñoù ngöôøi giaùo vieân giaûng daïy giöõ vai troø tröïc tieáp quyeát ñònh vaø chòu traùch nhieäm veà giöøo leân lôùp . Ngöôøi quaûn lyù ñoùng vai troø giaùn tieáp quyeát ñònh chaát löôïng giôø leân lôùp . vì vaäy hieäu tröôûng phaûi coù bieän phaùp taïo ñieàu kieän cho giaùo vieân thöïc hieän giôø leân lôùp coù hieäu quaû baèng caùch chæ ñaïo phoái hôïp caùc löïc löôïng trong nhaø tröôøng ñeå giuùp giaùo vieân thöïc hieän giôø leân lôùp ñaït keát quaû toát , thöïc hieän ñöôïc muïc tieâu baøi hoïc. 1.5.2.xaây döïng chuaån giôø leân lôùp . Ñeå quaûn lyù giôø leân lôùp , hieäu tröôûng tieán haønh xaây döïng chuaån giôø leân lôùp. Ñoù laø nhöõng chuaån möïc caàn thieát ñeå quaûn lyù giôø leân lôùp, döïa treân nhöõng quy ñònh chung cuûa ngaønh vaø hoaøn caûnh rieâng cuûa töøng tröôøng. Khi xaây döïng chuaån giôø leân lôùp cuõng chuù yù ñeán tình hình cuûa ñòa phöông mình, vì theá chuaån gioø leân lôùp cuûa caùc ñòa phöông cuõng khaùc nhau, nhöng noù cuõng döïa treân moät nguyeân taéc chung cuûa lyù luaän daïy hoïc. Hieäu tröôûng söû duïng chuaån giôø leân lôùp ñeå kieåm tra, ñaùnh giaù töøng loaïi giôø leân lôùp . vì vaäy chuaån giôø leân lôùp khoâng nhöõng coù yù nghóa veà maëc lyù luaän maø quan troïng hôn laø yù nghóa thöïc tieãn. 1.5.3. xaây döïng neà neáp giôø leân lôùp . Xaây döïng neà neáp giôø leân lôùp cho thaày vaø troø baèng vieäc söû duïng thôøi khoaù bieåu, thôøi khoaù bieåu laø lòch daïy hoïc cuûa caùc lôùp . Ngoaøi lòch daïy hoïc caùc moân hoïc , thôøi khoaù bieåu cuõng saép xeáp lòch sinh hoaït taäp theå cuûa hoïc sinh nhö sinh hoaït lôùp , sinh hoaït ñoäi ,… vaø cuõng boá trí moät soá hoaït ñoäng giaùo duïc khaùc nhö:lao ñoäng .veä sinh tröôøng lôùp . Thôøi khoaù bieåu ñöôïc saép xeáp theo moät nguyeân taéc nhaát vaø theo moät traät töï chaët cheõ vì vaäy noù ñöôïc coi nhö moät keá hoaïch daïy hoïc kieåu “ chöông trình hoaù ”. Thôøi khoaù bieåu coù vai troø trong vieäc xaây döïng, duy trì neà neáp giôø leân lôùp cho thaày troø . Thôøi khoaù bieåu trong ngaøy , trong tuaàn phaûi taïo ñöôïc söï caân ñoái trong lao ñoäng daïy cuûa thaày vaø lao ñoäng hoïc cuûa troø. Trong moät buoåi hoïc khoâng theå xeáp cho moät giaùo vieân qua nhieàu giôø ,ñieàu ñoù seõ aûnh höôûng ñeán chaát löôïng giôø daïy. Thôøi khoaù bieåu ñöôïc saép xeáp töø tröôùc böôùc vaøo moãi hoïc kyø cuûa naêm hoïc . trong quaù trình thöïc hieän cuõng coù söï thay ñoåi , ñieàu chænh , nhöng chæ neân thay khi coù nhöõng lyù do chính ñaùng, tuyeät ñoái traùnh thay ñoåi nhieàu laàn . Vieäc thay ñoåi nhieàu seõ phaù vôõ neà neáp daïy cuûa thaày vaø hoïc cuûa troø , laøm cho thaày coù theå queân giôø leân lôùp , coøn troø queân mang saùch vôû vaø chuaån bò baøi ôû nhaø. Hieäu tröôûng khoâng phaûi laø ngöôøi tröïc tieáp xeáp thôøi khoaù bieåu maø thöôøng laø phoù hieäu tröôûng hoaëc thö kyù hoäi ñoàng laøm , nhöng hieäu tröôûng phaûi naém ñöôïc nguyeân taéc xeáp thôøi khoaù bieåu ñeå chæ ñaïo, ñeå thay ñoåi , ñieàu chænh khi caàn thieát . Hieäu tröôûng giöõ vai troø quyeát ñònh trong vieäc ban haønh thôøi khoaù bieåu , ñieøu chænh , thay ñoåi thôøi khoaù bieåu , khoâng cho pheùp baát cöù giaùo vieân naøo tuyø tieän thay ñoåi thôøi khoaù bieåu. Caàn chuù yù ñeán möùc ñoä khoù deã cuûa moân hoïc ñeå boá trí thôøi gian hôïp lyù , thôøi ñieåm thich hôïp trong moät ngaøy , moät tuaàn . Quan taâm ñeán caùc khoaûng caùch thôøi gian giöõa caùc baøi hoïc trong tuaàn cuûa cuøng moät moân ; xen keõ giöõa caùc moân töï nhieân vôùi caùc moân xaõ hoäi , giöõa caùc hoaït ñoäng hoïc taäp vôùi caùc hoaït ñoäng khaùc . Thôøi khoaù bieåu caàn quan taâm ñeán quyõ thôøi gian cuaê giaùo vieân , caàn taïo ra moät nhòp ñoä lao ñoäng hôïp lyù duy trì suoát trong hoïc kyø. Hieäu tröôûng seõ söû duïng thôøi khoaù bieåu ñeå ñieàu khieån vaø kieåm soaùt tieán ñoä thöïc hieän chöông trình caùc moân hoïc, ñieàu tieát giôø leân lôùp cuûa giaùo vieân. CHÖÔNG 2 THÖÏC TRAÏNG THÔØI KHOAÙ BIEÅU ÔÛ TRÖÔØNG THCS NGUYEÃN DU, HUYEÄN ÑAK PÔ ,TÆNH GIA LAI 2.1. Thöïc traïng veà ñòa lyù, kinh teá xaõ hoäi ôû ñòa phöông xaõ Cö An huyeän Ñaêk Pô, tænh Gia Lai. 2.1.1. Vaøi neùt veà ñòa lyù kinh teá , xaõ hoäi cuûa ñòa phöông xaõ Cö An, huyeän Ñak Pô, tænh Gia Lai. Ñòa baøn xaõ Cö An naèm ôû phí ñoâng huyeän Ñak Pô, phí nam chaïy theo truïc ñöôøng quoác loä 19 daøi 6 km, phía baéc giaùp xaõ Thaønh An, thò xaõ An Kheâ, phía ñoâng giaùp phöôøng An Bình, thò xaõ An Kheâ, phía taây giaùp thò traán Ñak Pô. Xaõ Cö An coù 5 thoân: Hieäp An, An Sôn, Chí Coâng, An Thuaän, An Ñònh. Toång soá dieän tích laø: 3.850,2ha, trong ñoù ñaát noâng nghieäp 2.313ha. daân soá laø: 5.595 ngöôøi, trong ñoù 2.599 nöõ. Caû xaõ coù 1.122 hoä. Hôn 90% daân soá laøm ngheà noâng. 2.1.2. Thöïc traïng vaên hoaù giaùo duïc ôû ñòa phöông xaõ Cö An, huyeän Ñak Pô, tænh Gia Lai. Phaùt huy truyeàn thoáng caùch maïng trong hai cuoäc khaùng chieán choáng thöïc daân Phaùp vaø ñeá quoác Myõ, nhöõng naêm qua caùn boä vaø nhaân daân xaõ Cö An ra söùc lao ñoäng saûn xuaát töøng böôùc naâng cao ñôøi soáng kinh teá, vaên hoaù xaõ hoäi, giöõ gìn an ninh chính trò, traät töï an toaøn xaõ hoäi, giaùo duïc phaùt trieån caû veà soá löôïng vaø chaát löôïng. Ñôn vò xaõ Cö An ñaõ hoaøn thaønh phoå caäp tieåu hoïc, choáng muø chöõ ñuùng ñoä tuoåi naêm 2003. Tieâu chuaån phoå caäp THCS. Hoïc sinh toát nghieäp lôùp 9 haøng naêm bình quaân 90%. Toång soá ñoái töôïng töø 15 ñeán 18 tuoåi laø 480 em, soá löôïng toát nghieäp THCS laø 386 em, ñaït tyû leä 80,4%. Haïn cheá hoïc sinh löu ban, boû hoïc giöõa chöøng xuoáng döôùi 2%. 2.3.Thöïc traïng veà ñoäi nguõ giaùo vieân vaø hoïc sinh tröôøng THCS Nguyeãn Du. 2.3.1.Thöïc traïng veà caùn boä ,giaùo vieân ,nhaân vieân tröôøng THCS Nguyeãn Du Baûng 1: Caùn boä, giaùo vieân, nhaân vieân. Toång soá Nöõ Trong ñoù Trình ñoä chuyeân moân Chính trò Ñaûng vieân Ñoaøn thanh nieân Ñoaøn vieân CÑ Caùn boä quaûn lyù Giaùo vieân Nhaân vieân trung caáp Cao ñaúng Ñaïi hoïc Sô caáp Bieân Cheá Hôïp Ñoàng Bieân Cheá Hôïp ñoàng 38 26 2 33 0 2 1 3 14 22 06 06 11 35 2.3.2.Thöïc traïng veà hoïc sinh Khoái Soá lôùp Toång soá HS Nöõ Daân toäc Ghi chuù 6 7 8 9 Toång soá 4 5 4 4 17 2.4. Thöïc traïng thôøi khgoaù bieåu tröôøng THCS Nguyeãn Du. Naêm hoïc: 2005-2006 ba laàn xeáp thôøi khoaù bieåu Naêm hoïc: 2006-2007 naêm laàn xeáp thôøi khoaù bieåu Naêm hoïc: 2007-2008 boán laàn xeáp thôøi khoaù bieåu Khaûo saùt giaùo vieân vaø hoïc sinh nhaø tröôøng Baûng 2: Khaûo saùt giaùo vieân vaø hoïc sinh nhaø tröôøng TT Thôøi khoaù bieåu Möùc ñoä ( % ) Raát taùn thaønh Taùn thaønh Khoâng taùn thaønh 1 2 3 4 Möùc ñoä khoù deã caùc moânboá trí thích hôïp Xen keõ caùc moân töï nhieân vaø xaõ hoäi Quyõ thôøi gian cuûa giaùo vieân Nguyeän voïng cuûa giaùo vieân 100 95 87,9 78,2 21,2 12,1 Qua baûng thaêm doø yù kieán cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh veà caùch xeáp thôøi khoaù bieåu trong naêm hoïc naøy toâi thaáy ñöôïc khoâng laøm sao thoaõ maõn ñöôïc 100% nguyeän voïng cuûa giaùo vieân. Neáu ta xeáp thôøi khoaù bieåu vöøa yù ñöôïc moät ngöôøi thì seõ laøm xaáu ñi raát nhieàu ngöôøi . Tuy nhieân ngöôøi xeáp thôøi khoaù bieåu phaûi khaùch quan nhìn toång theå cuûa caû moät taäp theå giaùo vieân chöù khoâng phaûi vì moät vaøi ngöôøi. CHÖÔNG 3 CAÙC BIEÄN PHAÙP XEÁP THÔØI KHOAÙ BIEÅU 3.1. Xaây döïng vaø xeáp thôøi khoaù bieåu. 3.1.1. Döïa treân baûng phaân coâng chuyeân moân ngöôøi xeáp thôøi khoaù bieåu nhaáp döõ lieäu theo maãu sau: Baûng 3: Baûng phaân coâng chuyeân moân TT Giaùo vieân Buoåi daïy Phaân coâng Kieâm nhieäm Toång soá tieát 1 Saùng Chieàu 2 Saùng Chieàu . . . Saùng Chieàu 3.1.2.Nhaäp döõ lieäu raøng buoäc nhö: Giaùo vieân chuû nhieäm phaûi coù giôø nhöõng ngaøy thöù 2, thöù 7, vaø ngaøycoù giôø sinh hoaït ñoäi , cuøng vôùi caùc nguyeän voïng cuûa giaùo vieân xin nghó moät ngaøy trong tuaàn, hoaëc nhöõng giaùo vieân coù con nhoû khoâng xeáp vaøo tieát moät caùc buoåi saùng … 3.1.3. Leänh xeáp thôøi khoaù bieåu. 3.1.4. kieåm tra thôøi khoaù bieåu cuûa töøng giaùo vieân. Baûng 4: Thôøi khoaù bieåu cuûa töøng giaùo vieân. TT Giaùo Vieân Buoåi daïy Thö 2 Thö 3 Thö 4 Thö 5 Thö 6 Thö 7 Saùng chieàu 1 2 1 2 3 4 5 4 5 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3.2. Tham khaûo caùc phaàn meàm hoå trôï xeáp thôøi khoaù bieåu. Caùc phieân baûng thôøi khoaù bieåu 3.0, 3.5, 4.0 xeáp ñaïi traø khoaûng 70-98% , coøn laïi ngöôøi xeáp thôøi khoaù bieåu töï xeáp phaàn coøn laïi . nhöng caùch xeáp coøn laïi naøy raát khoù cho ngöôøi xeáp thôøi khoaù bieåu vaø ña soá giaùo vieân aùp duïng thôøi khoaù bieåu naøy khoâng ñöôïc haøi loøng cho laém . phaàn meàn naøy ñöôïc söû duïng mieãn phí. Phaàn meàm thôøi khoaù bieåu 5.0, 5.5, 6.0, 6.5 ñaõ tìm ra moät thuaät toaùn môùi cho pheùp xeáp döôïc 100% coâng vieäc. Sau ñoù ngöôøi xeáp thôøi khoaù bieåu tinh chænh vaø laøm ñeïp thôøi khoaù bieåu . Öu ñieåm cuûa phaàn meàm naøy laø tö duy tinh chænh ñöôïc thôøi khoaù bieåu döïa vaøo ba thuaät toaùn: CX FPX DPR Vaø ba leänh tinh chænh chính Push out: Giaûi phoùng moät oâ thôøi khoaù bieåu CX: Xeáp baèng ñöôïc moät tieát treân thôøi khoaù bieåu Tinh chænh : Di chuyeån tieátc treân thôøi khoaù bieåu Töï ñoäng ñaùnh giaù toái öu tinh chænh döõ lieäu : Ñaùnh giaù moät thao taùc tinh chænh döõ lieäu Trong caùc phieân baûn phaàn meàm thôøi khoaù bieåu 6.0 trôû veà tröôùc vieäc ñaùnh giaù caùc thao taùc tinh chænh döõ lieäu hoaøn toaøn baèng maét thöôøng . nhöng ñeán phieân baûn 6.5 laø maùy töï ñoäng ñaùnh giaù vieäc tinh chænh toát hay xaáu . 10 lôøi khuyeân cho ngöôøi xeáp thôøi khoaù bieåu: 1. khoâng naûn vaø nhuïc chí khi baét ñaøu söû duïng phaàn meàm thôøi khoaù bieåu. 2. Moät thôøi khoaù bieåu do phaàn meàm taïo racoù theå xaùu hôn so vôùi laøm baèng tay thì cuõng laø chuyeän bình thöôøng , khoâng coù gì laø laï . 3. Döõ lieäu caàn nhaäp caån thaän, ñaëc bieät laø baûng phaân coâng giaûng daïy cuûa giaùo vieân . 4. Khoâng caàn phaûi quaù taäp trung hay suy nghó nhieàu trong khi thôøi khoaù bieåu. Neáu thaáy meát haõy nghó giaûi lao vaø xaû hôi khoâng haïn cheá. 5. Neáu muoán xeáp cho giaùo vieân naøo ñeïp haõy vaøo maøn hình cuûa giaùo vieân ñoù maø chænh söûa theo yù muoán . 6.neáu saùng mai caàn coù thôøi khoaù bieåu ngay maø hoâm nay vaãn chöa nhaäp döõ lieäu xong, haõy bình tónh , khoâng voäi vaøng . haõy nhôù raèng baïn chæ5 caàn moät phuùt ñeå xeáp xong thôøi khoaù bieåu hoaøn chænh. Haõy yeân taâm ñi chôi neáu baïn beà coù ruû . 7. Neáu ai ñoù coù keâu ca coù thôøi khoaù bieåu xaáu thì haõy nhôù raèng seõ coù nhieàu ngöôøi sung söôùng vì coù thôøi khoaù bieåu ñeïp . 8. Neáu ai ñoù noùi vôùi baïn raát naëng lôøi raèng “ … Thôøi khoaù bieåu sai beùt , truøng giôø truøng tieát lung tung …” thì chaéc chaén raèng ñoù laø moät ngöôøi noùi doái . vì chaéc chaén raèng thôøi khoaù bieåu do phaàn meàm taïo ra khoâng bao giôø maéc loãi ñoù. 9. Phaûi nhôù quan saùt thaät kyõ khi muoán chænh thôøi khoaù bieåu cuûa moät ngöôøi thaân . vì khi baïn ñang muoán laøm moät vieäc toát cho moät ngöôøi thì chaéc chaén seõ coù nhieàu ngöôøi khaùc bò xaáu ñi ñaáy . 10. Moät khi baïn khoâng heà nhöùc ñaàu khi xeáp thôøi khoaù bieåu, khi maø baïn rôøi ra chieác maùy tính baïn khoâng theå nghó gì ñöôïc nöõa , töùc laø luùc ñoù baïn ñaõ trôû thaønh moät chuyeân gia xeáp thôøi khoaù bieåu baèng phaàn meàm ñaáy. 3.3. Kyõ naêng söû duïng phaàn meàm chia thôøi khoaù bieåu. Phaàn meàn 3.0 – 4.1 laø phaàn meàm söû duïng mieãn phí Coøn phaàn meàm 6.0 – 6.5 laø phaàn meàm phaûi mua baûn quyeàn môùi söû duïng ñöôïc . maø toâi chæ môùi söû duïng Demo 6.0 hoaëc Demo 6.5 caøi maõ soá vaø taét môû maùy khoâng quaù 15 laàn söû duïng thì phaàn meàn töï ñoäng khoaù laïi khoâng cho söû duïng laïi . cho neân moãi laàn xeáp thôøi khoaù bieåu toâi ñaët moät maõ soá khaùc vaø coá gaéng hoaøn thaønh xong roài in ra KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ keát luaän. Treân ñaây laø toaøn boä keát quaû nghieân cöùu lyù luaän vaø thöïc traïng xeáp thôøi khoaù bieåu ôû tröôøng THCS Nguyeãn Du. Ñaëc bieät taäp xeáp thôøi khoaù bieåu baèng söû duïng phaàn meàm hoã trôï xeáp thôøi khoaù bieåu . Töø ñoù toâi ruùt ra moät soá keát luaän sau: Giôø leân lôùp ñoùng moät vai troø quyeát ñònh chaát löôïng daïy vaø hoïc. Giaùo vieân vaø caùn boä quaûn lyù nhaø tröôøng ñeàu quan taâm ñaàu tö thích ñaùng cho giôø leân lôùp. Ñeå quaûn lyù giôø leân lôùp caàn xaây döïng moät thôøi khoaù bieåu thaät khoa hoïc vaø hôïp lyù ñeå duy trì neà neáp hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø. Khi moät giaùo vieân nhaän ñöôïc moät thôøi khoaù bieåu ñeïp, vöøa yù thì giaùo vieân ñoù höng phaán nhieät tình trong coâng taùc giaûng daïy Khi hoïc sinh nhaän ñöôïc moät thôøi khoaù bieåu khoa hoïc thì chaát löôïng hoïc taäp cuûa hoïc sinh seõ ñöôïc naâng cao hôn. xeáp ñöôïc moät thôøi khoaù bieåu khoa hoïc hôïp lyù thì ngöoøi xeáp thôøi khoaù bieåu caûm thaáy thoaûi maùi vaø hoaøn thaønh nhieäm vuï. Nhöng laøm sao traùnh khoûi döïoc söï khoâng haøi loøng cuûa moät vaøi giaùo vieân laø khoâng ñaùp cöùng ñöôïc nguyeän voïng cuûa giaùo vieân ñoù. Kieán nghò. Ñoái vôùi nhaø tröôøng: Taêng cöôøng coâng taùc quaûn lyù , duy trì toát neà neáp giôø leân lôùp cuûa thaày vaø troø. Cuøng moät luùc ñuaê ra 2 hoaëc 3 phöông aùn thôøi khoaù bieåu ñeå cho taäp theå giaùo vieân choïn löïa , choïn moät phöông aùn toái öu nhaát . Ñoái vôùi phoøng giaùo duïc: Mua baûn quyeàn thôøi khoaù bieåu 6.0 hoaëc 6.5 ñeå caáp cho caùc truôøng söû duïng . Môû lôùp taäp huaán söû duïng phaàn meàm chia thôøi khoaù bieåu cho caùc caùn boä vaø caùc giaùo vieân ôû caùc truôøng .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCác biện pháp xây dựng thời khoá biểu ở trường THCS nguyễn Du.doc