Các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu giày dép vào thị trường Hoa Kỳ cho các doanh nghiệp trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ KHẲNG ĐỊNH SỰ CẦN THIẾT CẦN ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU GIÀY DÉP SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ 1.1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU GIÀY DÉP TRÊN THẾ GIỚI 1.1.1 Một số đặc điểm cơ bản của ngành sản xuất giày dép: Giày dép là mặt hàng tiêu dùng có nhiều mẫu mã và chủng loại khác nhau. Vì vậy, mỗi loại giày dép có quy trình sản xuất, công nghệ và giá thành khác nhau. Có thể chia các loại giày dép như sau : giày da, giày đế cao su, đế nhựa, giày thể thao, giày vải, giày sadal, và các loại dép đi trong nhà, đi dạo biển - Các quy trình cơ bản để sản xuất giày: tạo mẫu, sản xuất đế, khâu mũ giày, hoàn chỉnh mũ giày, lắp ráp hoàn chỉnh (sơ đồ 1.1). - Sản xuất đế giày có các công nghệ: ép đúc, ép phun, lưu hoá và ép dán. - Về mũ giày có các loại: mũ vải, mũ da, mũ giày thể thao, mũ giày saldal. - Giày dép là sản phẩm mang tính thời trang, tuỳ từng mùa khác nhau khách hàng sẽ có sở thích từng loại giày dép khác nhau và tuỳ từng vùng khác nhau khách hàng cũng sẽ có những thị hiếu khác nhau. Vì vậy, tìm hiểu kĩ thị trường xuất khẩu giày dép cũng là một trong những yêu cầu quan trọng. Ngoài ra, tính thời trang có yếu tố rất quyết định trong việc nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm, sản phẩm có kiểu dáng lạ, đẹp, sẽ tăng thêm tính cạnh tranh cho mặt hàng. Ngày nay, việc ứng dụng công nghệ trong việc sản xuất giày dép rất được xem trọng, vì các doanh nghiệp ngày càng muốn thoã mãn những yêu cầu về sở thích giày dép của khách hàng và khách hàng cũng ngày càng có những yêu cầu khắt khe hơn cho từng sản phẩm. - Sản xuất giày dép đa số xuất phát từ các nước có giá nhân công và chi phí sản xuất rẻ như: Indonesia, Philipin, Trung Quốc, Việt Nam Xuất khẩu giày dép chủ yếu là thông qua đường biển. 1.1.2 Xu hướng về sản xuất giày dép trên thế giới: Sản xuất và xuất khẩu giày dép là một ngành công nghiệp quan trọng đối với tất cả các quốc gia trên thế giới, tuy nhiên với sự phát triển công nghệ vượt bậc và sự thay đổi cơ cấu ngành công nghiệp của một số quốc gia, thì ngành sản xuất giày dép đã dịch chuyển về các nước đang phát triển, mà cụ thể là các nước Châu Á. Để lý giải nguyên nhân này chúng ta có thể thấy: các nước phát triển không có lợi thế cạnh tranh về nguồn lao động–một yêu cầu cơ bản của ngành sản xuất giày dép, chỉ tập trung vào các ngành công nghiệp đòi hỏi công nghệ cao và chất xám nơi các quốc gia này có lợi thế hơn. Theo các số liệu thống kê cho thấy: trong những năm vừa qua, cũng như những năm tiếp theo Châu Á sẽ là nơi sản xuất giày dép chiếm tỷ trọng lớn trên Thế Giới. Bên cạnh đó là sự gia tăng về nhu cầu giày mũ da trên thế giới với mức tăng trưởng hàng năm là 4,7%. Sản lượng xuất khẩu ở các nước đang phát triển tăng- trong đó có Châu Á tăng nhanh với mức tăng trưởng về sản lượng giày dép hàng năm 8,7% và làm tăng thị phần xuất khẩu giày dép của các quốc gia này từ 39% đến 68% - thể hiện lợi thế cạnh tranh của một số quốc gia trong quá trình công nghiệp hoá ngành công nghiệp sản xuất giày dép. Đối với các quốc gia Châu Âu vị trí chủ đạo của họ trong những thập kỉ qua đã bị đánh mất về tay các nước đang phát triển. Cùng với sự gia tăng về giày mũ da thì đối với sản xuất giày dép nói chung theo dự báo đến 2010 dân số toàn cầu có hơn 7 tỷ người và sản lượng giày dép thế giới sẽ đạt hơn 14.061 tỷ đôi. Như vậy cùng với nhu cầu ngày càng tăng về giày dép trên Thế Giới hình thành 2 khu vực cung cấp: - Khu vực 1: các nước đang phát triển (Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ Latin) nơi cung cấp số lượng giày dép chủ yếu cho xuất khẩu, chiếm tỷ trọng lớn trên toàn Thế Giới với các sản phẩm đạt tiêu chuẩn trung bình. 1.1.3 Xu hướng về tiêu dùng giày dép trên Thế Giới: Xu hướng tiêu thụ giày dép trên Thế Giới phụ thuộc rất nhiều vào khả năng thu nhập của người tiêu dùng. Mặc dù mức sống ở một số quốc gia còn ở mức thấp nhưng nhìn chung mức sống của người dân trên toàn cầu đang đựơc nâng cao dần lên. Mặc khác, mức tiêu thụ giày dép còn phụ thuộc vào khả năng tăng dân số của Thế giới, trên cơ sở mức tăng dân số trên thế giới chúng ta có thể ước tính nhu cầu giày dép sắp tới. Vấn đề còn lại là chúng ta xác định chủng loại sản phẩm và thị hiếu người tiêu dùng để sản xuất sản phẩm cho phù hợp. - Một cách tổng quan cho đến năm 2010 tổng dân số thế giới sẽ xấp xỉ sẽ là hơn 7 tỷ người trong đó mức tuổi từ dưới 15 tuổi và từ 15-64 tuổi chiếm 26,8% và 65,5%, như vậy nhu cầu giày dép trên thế giới có triển vọng tăng theo dân số với số lượng trên 16 tỷ đôi giày dép các loại. Mức tiêu thụ giày dép cao nhất–theo dự báo- trong những thập niên tới nằm ở các nước đang phát triển, nơi có mức sống và dân số cũng đang gia tăng, tiếp đến là thị trường EU và cuối cùng là khu vực Bắc Mỹ. Theo các chuyên gia phân tích xu hướng tiêu dùng những sản phẩm giày dép trên thế giới trong những năm gần đây và trong thời gian tới sẽ là: “hiện đại, tiện nghi và hấp dẫn”. Các nhóm sản phẩm giày dép thời trang kết hợp với công nghệ cao đang có những tầm vị trí nhất định trong lòng người tiêu dùng. Mà đại diện các sản phẩm này là các tập đoàn lớn như Adidas, Nike, Reebok Hơn bao giờ hết công nghệ cao trong ngành sản xuất giày dép hiện đang quyết định sự thành công của một số dòng sản phẩm. Cuộc chiến về công nghệ không kém gì so với cuộc chiến đối với sản phẩm, do người tiêu dùng trên Thế Giới càng ngày càng khó tính hơn, nhu cầu về sản phẩm cũng đa dạng hơn.

pdf70 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 19/08/2013 | Lượt xem: 2017 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu giày dép vào thị trường Hoa Kỳ cho các doanh nghiệp trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
uù troïng nhieàu, neân chuûng loaïi chöa ña daïng nhö haøng hoaù cuûa caùc nöôùc khaùc, ñaëc bieät laø Trung Quoác. Kieåu daùng cuûa giaøy deùp xuaát khaåu vaãn loanh quanh ôû caùc kieåu daùng truyeàn thoáng, chöa nhanh nhaïy naém baét thò hieáu ngöôøi tieâu duøng treân theá -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trang 45 giôùi, maøu saéc vaãn chöa hôïp thôøi trang neân chöa thu huùt ñöôïc ngöôøi tieâu duøng ñeán vôùi saûn phaåm giaøy deùp “Made in Viet Nam”. Thöù tö, coâng ngheä luoân laø ñieåm yeáu cho caùc doanh nghieäp xuaát khaåu giaøy deùp Thaønh Phoá. Ña soá caùc doanh nghieäp laø doanh nghieäp nhoû vaø vöøa neân chöa aùp duïng ñöôïc coâng ngheä môùi – hieän ñaïi hôn neân chi phí trong ngaønh cuõng vì theá maø vaãn khoâng ñöôïc giaûm ñeå coù theå caïnh tranh vôùi caùc quoác gia khaùc, ñaêïc bieät laø caùc quoác gia trong vuøng nhö: Trung Quoác, Indonesia. Maët khaùc, do yeáu ôû khaâu coâng ngheä neân saûn phaåm giaøy deùp chöa coù tính giaù trò gia taêng cao, giaù thaønh haï . Thöù naêm, ngaønh giaøy deùp Thaønh Phoá vaãn chuû yeáu laø söû duïng lao ñoäng theo soá löôïng chöù chöa höôùng ñeán vieäc söû duïng lao ñoäng chaát löôïng, trình ñoä lao ñoäng cuûa ngaønh chuû yeáu laø ñöôïc ñaøo taïo taïi choã, chöa coù moät tröôøng lôùp chính quy hoã trôï vieäc ñaøo taïo caùc chuyeân vieân kó thuaät cho ngaønh neân lao ñoäng trong ngaønh ña soá laø thieáu kieán thöùc veà maãu maõ, chaát löôïng, coâng ngheä vaø kó thuaät vaø kieán thöùc veà thò tröôøng. Maët khaùc, tuy coù lôïi theá veà nhaân coâng nhöng naêng suaát cuûa lao ñoäng Vieät Nam chuùng ta vaãn chöa ñaït so vôùi yeâu caàu, cuï theå trung bình treân daây chuyeàn 450 lao ñoäng ñaït möùc saûn löôïng 500.000 ñoâi/naêm, chæ baèng 1/30 naêng suaát lao ñoäng cuûa Thaùi Lan, 1/20 cuûa Malaysia, 1/10 cuûa Indonesia 5.Taïi moät soá doanh nghieäp ñaõ xaûy ra tình traïng coâng nhaân ñình coâng, laõng coâng aûnh höôûng ñeán naêng löïc saûn xuaát vaø ñeán uy tín cuûa toaøn ngaønh . Thöù saùu, chuùng ta bò phuï thuoäc khaù nhieàu veà nguyeân phuï lieäu phuïc vuï cho ngaønh naøy, vuøng nguyeân phuï lieäu phuïc vuï cho ngaønh giaøy deùp Thaønh Phoá coøn bò leä thuoäc bôûi nguoàn nguyeân lieäu ngoaïi nhaäp vaø chöa taïo ñöôïc vuøng cung caáp nguyeân lieäu oån ñònh - ñieàu naøy ñaõ laøm cho TP. Hoà Chí Minh giaûm daàn lôïi theá caïnh tranh so vôùi caùc tænh thaønh khaùc. 5 Theo Vinanet. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trang 46 Thöù baûy, caùc doanh nghieäp xuaát khaåu giaøy deùp Thaønh Phoá vaãn chöa yù thöùc ñöôïc vieäc xaây döïng thöông hieäu cho chính baûn thaân mình, beân caïnh nhöõng doanh nghieäp chuû yeáu treân thò tröôøng noäi ñòa thì caùc doanh nghieäp giaøy deùp xuaát khaåu vaãn chöa coù ñöôïc teân tuoåi treân thò tröôøng quoác teá vaø do chuû yeáu laø nhaän gia coâng cho caùc taäp ñoaøn ña quoác gia neân töông hieäu giaøy deùp vaãn laø nhöõng thöông hieäu cuûa caùc taäp ñoaøn naøy nhö: Adidas, Reebok, Nike, Timberland… Toùm laïi, beân caïnh nhöõng maët ñaït ñöôïc cuûa ngaønh giaøy deùp Thaønh Phoá vaãn coøn ñoù nhöõng khoù khaên choàng chaát, nhöõng phaùt trieån mang tính chöa hôïp lyù cuûa ngaønh. Thôøi gian qua 2000-2005 nhö laø giai ñoaïn tieàn ñeà thöû söùc cho caùc doanh nghieäp, böôùc sang giai ñoaïn phaùt trieån 2006-2020 thöïc söï laø giai ñoaïn caïnh tranh raát khoác lieät do chuùng ta ñaõ daàn thöïc hieän vieäc hoäi nhaäp vôùi neàn kinh teá theá giôùi, ñaây laø giai ñoaïn maø ngaønh giaøy deùp Thaønh Phoá Hoà Chí Minh phaûi chuyeån mình ñi leân, neáu khoâng taän duïng ñöôïc nhöõng lôïi theá chuû quan cuûa doanh nghieäp, söï hoã trôï phaùt trieån cuûa caùc Ban Ngaønh vaø nhöõng lôïi theá khaùch quan do coâng cuoäc hoäi nhaäp vôùi kinh teá quoác teá mang laïi, caùc doanh nghieäp seõ khoâng theå toàn taïi vaø phaùt trieån vaø hôn theá nöõa ngaønh giaøy deùp seõ khoâng theå laø moät trong nhöõng ngaønh mang laïi nhieàu kim ngaïch xuaát khaåu cho Thaønh Phoá Hoà Chí Minh noùi rieâng vaø Vieät Nam noùi chung . 2.2.3 Cam keát cuûa Vieät Nam veà thueá suaát cuûa ngaønh giaøy deùp khi gia nhaäp vaøo WTO vaø nhöõng taùc ñoäng ñoái vôùi caùc doanh nghieäp xuaát khaåu giaøy deùp taïi TP.HCM: Gia nhaäp vaøo WTO laø moät thaønh coâng lôùn cuûa Vieät Nam chuùng ta. Tuy nhieân, laø moät neàn kinh teá coøn ñang trong quaù trình chuyeån ñoåi vôùi moät soá ngaønh ngheà coøn non treû, chuùng ta khoâng khoûi lo laéng maø trong ñoù coù ngaønh giaøy deùp. Tuy laø moät trong nhöõng ngaønh haøng ñem veà kim ngaïch xuaát nhaäp khaåu khaù cao, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trang 47 nhöng ngaønh giaøy deùp cuûa chuùng ta coøn raát nhieàu nhöõng yeáu ñieåm noäi taïi, chính vì vaäy gia nhaäp WTO vôùi nhöõng möùc cam keát veà thueá nhaäp khaåu, seõ taùc ñoäng khoâng nhoû ñeán caùc doanh nghieäp. Theo cam keát Vieät Nam phaûi caét giaûm thueá nhaäp khaåu xuoáng coøn 40% vaø 30% vaøo naêm 2012, nhö vaäy chæ coøn 4 naêm nöõa ñeå caùc doanh nghieäp chuaån bò ñoái maët vôùi söï caïnh tranh gay gaét hôn töø caùc thò tröôøng khaùc trong khu vöïc. Beân caïnh ñoù, khi gia nhaäp vaøo WTO chuùng ta phaûi tuaân thuû caùc qui ñònh veà tieáp caän thò tröôøng, giaûm thueá, söû duïng caùc haøng raøo trôï caáp vaø baûo hoä. Vì vaäy, thôøi gian tôùi ñaây thöïc söï laø thôøi gian khoù khaên cho caùc doanh nghieäp trong ngaønh. Nhö vaäy, trong moät thôøi gian ngaén nöõa caùc doanh nghieäp giaøy deùp cuûa chuùng ta seõ coù nhöõng taùc ñoäng cuï theå khi loä trình cam keát veà giaûm thueá nhaäp khaåu giaøy deùp cuûa chuùng ta ñöôïc thöïc hieän. • Taùc ñoäng tích cöïc khi Vieät Nam gia nhaäp vaøo WTO ñoái vôùi caùc doanh nghieäp giaøy deùp: - Gia taêng caùc luoàng chuyeån giao coâng ngheä–ñieàu maø chuùng ta ñang raát caàn hieän nay ñoái vôùi ngaønh giaøy deùp, ñeå naâng cao naêng löïc saûn xuaát, taïo ra caùc chuûng loaïi saûn phaåm coù giaù trò cao. Maët khaùc cuõng gia taêng caùc nguoàn voán ñaàu tö vaøo ngaønh, taïo söï vöõng maïnh veà taøi chính cho caùc doanh nghieäp ñeå doanh nghieäp maïnh daïn ñaàu tö trang thieát bò, ñaøo taïo tay ngheà cho coâng nhaân, ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc quaûn lyù theo coâng ngheä tieân tieán cuûa quoác teá. Baûng 2.9: Tổng hợp cam kết gia nhaäp vaøo WTO cuûa Vieät Nam. Cam kết với WTO Ngaønh haøng/Mức thuế suất Thuế suất MFN Thuế suất khi gia nhập Thuế suất cuối cuøng Thời gian thực hiện - Dệt may (thuế suất bình quaân) 37,3 13,7 13,7 Ngay khi gia nhập - Giaøy deùp 50 40 30 5 năm Nguoàn: Cam keát cuûa Vieät Nam gia nhaäp vaøo WTO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trang 48 - Gia nhaäp WTO vôùi caùc haøng raøo thueá quan ñöôïc dôõ boû, beân caïnh ñoù Chính Phuû seõ coù nhöõng chính saùch thuùc ñaåy saûn xuaát, caùc chöông trình xuùc tieán xuaát khaåu taïo thuaän lôïi cho caùc doanh nghieäp ñang trong ngaønh vaø ñoàng thôøi cuõng thu huùt theâm caùc doanh nghieäp môùi tham gia vaøo ngaønh. - Cuøng vôùi söï caïnh tranh gay gaét khi Vieät Nam hoäi nhaäp vôùi neàn kinh teá toaøn caàu, caùc doanh nghieäp phaûi naâng cao naâng löïc caïnh tranh vôùi caùc doanh nghieäp trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi. Ñoù seõ laø ñoäng löïc ñeå thuùc ñaåy caùc doanh nghieäp ñoåi môùi vaø phaùt trieån. - Thò tröôøng xuaát khaåu cuûa giaøy deùp Vieät Nam noùi chung vaø cuûa Thaønh Phoá Hoà Chí Minh noùi rieâng cuõng seõ ñöôïc môû roäng, caùc saûn phaåm seõ khoâng bò phaân bieät ñoái xöû. Tröôùc ñaây caùc saûn phaåm giaøy deùp cuûa Vieät Nam maëc duø tuaân theo thoaû thuaän giöõa chuùng ta vaø caùc nöôùc nhaäp khaåu, tuy nhieân vaãn bò nhöõng haøng raøo phi thueá aùp ñaët, maø ví duï laø taïi Hoa Kyø vaø EU. - Ngoaøi ra vôùi cô cheá WTO thì vieäc xöû phaït caùc doanh nghieäp vi phaïm cuõng seõ tuaân theo qui cheá WTO gioáng nhö bao doanh nghieäp khaùc cuûa caùc nöôùc thaønh vieân vaø caùc doanh nghieäp chuùng ta seõ khoâng coøn bò aùp ñaët hoaëc bò xöû eùp nhö tröôùc ñaây. • Taùc ñoäng khoâng thuaän lôïi khi Vieät Nam gia nhaäp vaøo WTO ñoái vôùi caùc doanh nghieäp giaøy deùp: - Caùc doanh nghieäp giaøy deùp phaûi ñoái dieän vôùi söï caïnh tranh khoác lieät, tham gia vaøo saân chôi toaøn caàu seõ khoâng coù choã cho caùc doanh nghieäp thieáu kinh nghieäm vaø hieåu bieát. Caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû trong ngaønh seõ raát khoù khaên do vaáp phaûi söï caïnh tranh naøy, do caùc doanh nghieäp naøy yeáu veà coâng ngheä, thieáu veà voán ñeå naâng cao khaû naêng caïnh tranh cuûa mình. - Khoù khaên tieáp theo cho caùc doanh nghieäp laø söï caïnh tranh veà chaát löôïng giöõa caùc saûn phaåm vôùi nhau vì giôø ñaây khaùch haøng cuûa doanh nghieäp laø khaùch -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trang 49 haøng toaøn caàu, neân caùc doanh nghieäp phaûi ñoåi môùi thieát bò, naâng cao chaát löôïng, taêng tính caïnh tranh cho saûn phaåm vaø saûn phaåm phaûi ñaït nhöõng tieâu chuaån khaét khe hôn do nhaø nhaäp khaåu yeâu caàu nhö: tieâu chuaån veà traùch nhieäm xaõ hoäi, tieâu chuaån veà moâi tröôøng, tieâu chuaån veà saûn phaåm… - Caùc doanh nghieäp trong ngaønh giaøy deùp cuõng phaûi ñoái dieän vôùi söï caïnh tranh cuûa caùc doanh nghieäp vôùi nhau, vì vaäy caùc doanh nghieäp phaûi ñoåi môùi cung caùch phuïc vuï khaùch haøng, xaây döïng thöông hieäu nhaèm khaúng ñònh vò theá cuûa doanh nghieäp vaø ñoàng thôøi khoâng ñeå ñaùnh maát khaùch haøng cuûa mình. - Ngoaøi ra, caùc doanh nghieäp caàn phaûi naâng cao kieán thöùc ñeå tìm hieåu nhöõng cam keát, quy ñònh, luaät leä cuûa WTO veà ngaønh haøng ñeå traùnh nhöõng vuï vieäc vi phaïm ñaùng tieác. - Vaán ñeà lao ñoäng cuõng laø moät trong nhöõng vaán ñeà ñaùng suy nghó trong ngaønh, vì ngaønh giaøy deùp chính laø ngaønh thaâm duïng lao ñoäng, khi Vieät Nam gia nhaäp vaøo WTO, seõ coù nhieàu ngaønh ngheà ñöôïc ñaàu tö vaøo, vaø nhö vaäy seõ keùo lao ñoäng cuûa ngaønh chuyeån ngheà, söï thieáu huït lao ñoäng cho ngaønh laø ñieàu khoù traùnh khoûi. 2.3 KEÁT QUAÛ KHAÛO SAÙT THÖÏC TEÁ VEÀ XUAÁT KHAÅU GIAØY DEÙP CUÛA CAÙC DOANH NGHIEÄP TAÏI TP.HCM SANG THÒ TRÖÔØNG HOA KYØ: - Maãu khaûo saùt : 61 doanh nghieäp saûn xuaát giaøy deùp thuoäc Hoäi Da Giaøy TP.HCM. - Thôøi gian khaûo saùt : 08-12/2008. - Soá doanh nghieäp traû lôøi caâu hoûi : 50 doanh nghieäp. - Soá doanh nghieäp khoâng traû lôøi caâu hoûi : 11 doanh nghieäp. Vôùi keát quaû thu ñöôïc nhö sau : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trang 50 2.3.1 Xuaát khaåu sang thò tröôøng Hoa Kyø: - Thöôøng xuyeân : 03 doanh nghieäp – tyû troïng 6%. - Thænh thoaûng : 04 doanh nghieäp – tyû troïng 8%. - Hieám khi : 40 doanh nghieäp – tyû troïng 80%. - Khoâng xuaát khaåu : 03 doanh nghieäp – tyû troïng 6%. 2.3.2 Caùch thöùc xuaát khaåu sang thò tröôøng Hoa Kyø: - Gia coâng xuaát khaåu: 40 doanh nghieäp – tyû troïng 80%. - Kyù Hôïp ñoàng tröïc tieáp: 03 doanh nghieäp – tyû troïng 6%. 2.3.3 Thieát laäp moái quan heä vôùi ñoái taùc Hoa Kyø: - Töï tìm kieám ñoái taùc: 01 doanh nghieäp – tyû troïng 2%. - Qua söï giôùi thieäu: 10 doanh nghieäp – tyû troïng 20%. - Ñoái taùc töï tìm ñeán: 36 doanh nghieäp – tyû troïng 72%. - Khoâng traû lôøi: 03 doanh nghieäp – tyû troïng 6%. 2.3.4 Möùc ñoä tìm hieåu thò tröôøng Hoa Kyø: - Tìm hieåu raát kyõ: 0 doanh nghieäp. - Tìm hieåu vöøa ñuû: 03 doanh nghieäp – tyû troïng 6%. - Tìm hieåu ít: 30 doanh nghieäp – tyû troïng 60%. - Khoâng bieát roõ: 17 doanh nghieäp – tyû troïng 34%. 2.3.5 Maët haøng giaøy deùp muoán caïnh tranh taïi Hoa Kyø caàn phaûi: - Giaù caû thaáp: 05 doanh nghieäp – tyû troïng 10%. - Chaát löôïng cao: 10 doanh nghieäp – tyû troïng 20%. - Maãu maõ ña daïng: 25 doanh nghieäp – tyû troïng 50%. - Tính ñoäc ñaùo saûn phaåm: 10 doanh nghieäp – tyû troïng 20%. 2.3.6 Nhöõng khoù khaên gaëp phaûi khi thaâm nhaäp thò tröôøng Hoa Kyø: - Ít thoâng tin veà thò tröôøng: 04 doanh nghieäp – tyû troïng 8%. - Caïnh tranh cao: 35 doanh nghieäp – tyû troïng 70%. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trang 51 - Chi phí cao: 10 doanh nghieäp – tyû troïng 20%. - Caùc khoù khaên khaùc: 01 doanh nghieäp – tyû troïng 2%. 2.4 PHAÂN TÍCH MA TRAÄN SWOT CUÛA NGAØNH GIAØY DEÙP TP.HOÀ CHÍ MINH: Ñeå coù theå ñöa ra ñöôïc nhöõng chieán löôïc phuø hôïp cho ngaønh giaøy deùp Thaønh Phoá Hoà Chí Minh, vieäc caàn thieát laø phaûi xem xeùt caùc yeáu toá beân ngoaøi ñeå tìm ra nhöõng cô hoäi vaø thaùch thöùc cho ngaønh nhöng ñoàng thôøi cuõng phaûi phaân tích caùc yeáu toá beân trong ñeå chuùng ta coù theå thaáy ñöôïc ñieåm maïnh vaø ñieåm yeáu cuûa ngaønh. 2.4.1 Cô hoäi (Opportunities): O1: Vieät Nam chuùng ta ñaõ gia nhaäp vaøo Toå Chöùc Thöông Maïi Theá Giôùi (WTO), caùc saûn phaåm giaøy deùp cuûa Vieät Nam seõ khoâng bò phaân bieät ñoái xöû, doanh nghieäp trong nöôùc caïnh tranh vôùi caùc doanh nghieäp caùc nöôùc moät caùch bình ñaúng. Hoa Kyø cuõng ñaõ thoâng qua Hieäp Ñònh Thöông Maïi Bình Thöôøng Vónh Vieãn (PNTR) ñoái vôùi Vieät Nam neân thueá nhaäp khaåu giaøy deùp vaøo Hoa Kyø ñöôïc höôûng thueá toái hueä quoác (MFN), coù möùc thueá thaáp hôn so vôùi caùc nöôùc khoâng coù Hieäp Ñònh Thöông Maïi song phöông vôùi Hoa Kyø. O2: EU aùp duïng thueá choáng baùn phaù giaù ñoái vôùi giaøy muõ da cuûa Vieät Nam vaø chöa coù yù ñònh döøng laïi, beân caïnh ñoù EU seõ khoâng cho saûn phaåm giaøy deùp cuûa Vieät Nam ñöôïc höôûng öu ñaõi thueá quan phoå caäp GSP giai ñoaïn 2009-2011 neân caùc doanh nghieäp xuaát khaåu giaøy deùp caàn phaûi ña daïng hoaù thò tröôøng xuaát khaåu, traùnh leä thuoäc vaøo thò tröôøng Chaâu aâu. O3: Maëc duø neàn kinh teá Hoa Kyø noùi rieâng vaø quoác teá noùi chung hieän ñang ñoái maët vôùi cuoäc khuûng hoaûng, nhöng nhu caàu giaøy deùp taïi thò tröôøng Hoa Kyø taêng daàn ñeàu qua caùc naêm vì saûn phaåm giaøy deùp khoâng phaûi laø saûn phaåm ñaét tieàn vaø -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trang 52 ñoàng thôøi caùc nhaø nhaäp khaåu giaøy deùp cuûa Hoa Kyø ñang muoán giaûm söï leä thuoäc vaøo giaøy deùp cuûa Trung Quoác. O4: Moâi tröôøng chính trò oån ñònh, möùc taêng tröôûng saûn phaåm quoác noäi (GDP) cuûa Thaønh Phoá Hoà Chí Minh cao nhaát caû nöôùc, chính saùch khuyeán khích vaø öu ñaõi ñaàu tö nöôùc ngoaøi cuûa Thaønh Phoá. O5: Thaønh Phoá Hoà Chí Minh coù nhieàu chöông trình xuùc tieán caùc hoaït ñoäng xuaát khaåu, caùc Ngaân haøng treân ñòa baøn Thaønh Phoá hieän nay ñaõ daønh nhieàu voán öu ñaõi hôn vaø ñoàng thôøi haï laõi suaát cho vay ñeå ñaåy maïnh hoaït ñoäng xuaát khaåu. 2.4.2 Thaùch thöùc (Threats): T1: Hoa Kyø coù heä thoáng luaät phaùp khaù phöùc taïp . T2: Thò tröôøng Hoa Kyø laø thò tröôøng khaét khe vôùi nhieàu qui ñònh ñeå baûo veä ngöôøi tieâu duøng, thò hieáu ngöôøi tieâu duøng khaù ña daïng vaø coù tính choïn loïc cao. T3: Caïnh tranh gay gaét giöõa caùc saûn phaåm giaøy deùp cuûa caùc nhaø xuaát khaåu vaøo Hoa Kyø: Trung Quoác, Indonesia… T4: Kinh nghieäm cuûa caùc doanh nghieäp xuaát khaåu giaøy deùp cuûa Vieät Nam noùi chung vaø Thaønh Phoá Hoà Chí Minh noùi rieâng taïi thò tröôøng Hoa Kyø yeáu hôn so vôùi caùc doanh nghieäp xuaát khaåu giaøy deùp cuûa caùc nöôùc khaùc. T5: Vôùi ña soá doanh nghieäp xuaát khaåu giaøy deùp cuûa Thaønh Phoá Hoà Chí Minh, thì thò tröôøng Hoa Kyø laø thò tröôøng coøn môùi meû vì vaäy vieäc tìm hieåu vaø thaâm nhaäp phaûi maát nhieàu thôøi gian. T6: Ngoaøi ra, coøn coù moät ñieåm thaùch thöùc nhaïy caûm laø vöøa qua Boä Lao Ñoäng Thöông Binh vaø Xaõ Hoäi ñaõ naâng möùc löông toái thieåu cho coâng nhaân trong caùc doanh nghieäp keå caû doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi, vì theá caùc doanh nghieäp cuõng phaûi ñoái dieän vôùi thaùch thöùc laø vaán ñeà tieàn löông cho coâng nhaân, chi phí baûo hieåm. Caùc chi phí naøy seõ goùp phaàn laøm taêng giaù thaønh saûn phaåm cuûa doanh nghieäp. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trang 53 2.4.3 Ñieåm maïnh (Strengths): S1: Nguoàn nhaân löïc cho ngaønh giaøy deùp treân ñòa baøn Thaønh Phoá Hoà Chí Minh ñöôïc ñaùnh giaù laø khaù doài daøo, nhaân coâng kheùo tay vaø caàn cuø. S2: Caùc doanh nghieäp xuaát khaåu giaøy deùp taïi TP.HCM coù nhieàu ñieåm thuaän lôïi veà: lao ñoäng, thoâng tin thò tröôøng, coâng ngheä, neân coù ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå ñaåy maïnh xuaát khaåu sang thò tröôøng Hoa Kyø. S3: Caùc doanh nghieäp ñang daàn maïnh daïn ñaàu tö trang thieát bò tieân tieán ñeå đa daïng hoaù vaø naâng cao chaát löôïng saûn phaåm ñeå ñaùp öùng ngaøy caøng toát hôn nhu caàu cuûa thò tröôøng nöôùc ngoaøi. S4: Vôùi nhöõng baøi hoïc kinh nghieäm töø thò tröôøng EU vaø caùc thò tröôøng khaùc, doanh nghieäp xuaát khaåu giaøy deùp cuûa ñòa phöông seõ daøy daïn vaø thaän troïng hôn khi tieán haønh baùn saûn phaåm cuûa mình vaøo Hoa Kyø. 2.4.4 Ñieåm yeáu(Weakness): W1: Caùc doanh nghieäp treân ñòa baøn chöa chuû ñoäng ñöôïc nguyeân phuï lieäu cho saûn phaåm giaøy deùp. Vì ña soá caùc doanh nghieäp laøm gia coâng cho caùc taäp ñoaøn nöôùc ngoaøi neân phuï thuoäc vaøo nguoàn nguyeân lieäu ñöôïc cung caáp bôûi caùc taäp ñoaøn naøy vaø ñoàng thôøi phuï lieäu ngaønh giaøy deùp nhö ren, moùc, daây… chuùng ta chuû yeáu nhaäp khaåu töø Trung quoác. W2: Ngoaïi tröø caùc doanh nghieäp saûn xuaát, xuaát khaåu coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi, caùc doanh nghieäp coù voán ñaàu tö tong nöôùc cuûa giaøy deùp taïi Thaønh Phoá Hoà Chí Minh ña soá laø caùc doanh nghieäp nhoû vaø vöøa neân yeáu veà taøi chính, thieáu veà kinh nghieäm tham gia xuaát khaåu. W3: Ñoäi nguõ thieát keá trong caùc doanh nghieäp coøn khaù moûng, daãn ñeán trình ñoä thieát keá taïo maãu cho ngaønh giaøy deùp coøn yeáu neân caùc saûn phaåm chöa haáp daãn ñöôïc ngöôøi tieâu duøng so vôùi caùc saûn phaåm cuûa nöôùc ngoaøi. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trang 54 W4: Caùc doanh nghieäp treân ñòa baøn ña soá laø gia coâng cho caùc taäp ñoaøn nöôùc ngoaøi neân lôïi nhuaän thaáp, chöa taïo ñöôïc thöông hieäu rieâng cho mình treân thò tröôøng noäi ñòa vaø nöôùc ngoaøi. Ngoaïi tröø caùc thöông hieäu ñaõ ñöôïc khaúng ñònh treân thò tröôøng noäi ñòa nhö: Bitis, Bitas, T&T, coøn laïi caùc doanh nghieäp khaùc vaãn chöa ñöôïc nhieàu ngöôøi tieâu duøng bieát ñeán. W5 : Caùc doanh nghieäp xuaát khaåu giaøy deùp chöa chuù troïng veà thoâng tin thò tröôøng quoác teá vaø kieán thöùc veà kinh doanh quoác teá trong khi ñaây laø moät trong nhöõng yeáu toá baét buoäc khi xuaát khaåu haøng hoaù trong thôøi ñaïi toaøn caàu ngaøy nay . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trang 55 KEÁT LUAÄN CHÖÔNG 2 Trong caùc maët haøng coù kim ngaïch xuaát khaåu cao, thì giaøy deùp ñaõ cho thaáy khaû naêng thöïc söï cuûa mình. Tuy nhieân, ñaùnh giaù moät caùch toång quan, thì kim ngaïch xuaát khaåu hieän nay vaãn chöa töông xöùng vôùi tieàm naêng cuûa ngaønh. Thò phaàn cuûa giaøy deùp Vieät Nam taïi Hoa Kyø vaãn chöa cao maëc duø chuùng ta thuoäc vaøo nhoùm caùc nöôùc xuaát khaåu daãn ñaàu vaøo thò tröôøng ñeå lyù giaûi vaán ñeà naøy chuùng ta coù theå xeùt ñeán caùc maët nhö: giaù caû, cô caáu maët haøng xuaát khaåu, phöông thöùc kinh doanh vaø ñoái thuû caïnh tranh, thì chuùng ta vaãn coøn yeáu so vôùi caùc quoác gia khaùc. Taïi Thaønh Phoá Hoà Chí Minh, trong nhöõng naêm gaàn ñaây vieäc phaùt trieån ngaønh giaøy deùp tuy coù nhieàu maët tích cöïc, nhöng maët chöa hôïp lyù vaãn chieám nhieàu hôn. Chính vì vaäy, neáu khoâng coù nhöõng giaûi phaùp hôïp lyù, chaéc chaén vò trí naøy seõ thuoäc veà caùc tænh thaønh khaùc . Maët khaùc, qua khaûo saùt caùc doanh nghieäp, phoûng vaán chuyeân gia vaø phaân tích ma traän thì coù theå cho ta thaáy caùc doanh nghieäp xuaát khaåu giaøy deùp treân ñòa baøn chöa thöïc söï ñaåy maïnh xuaát khaåu maët haøng giaøy deùp vaøo thò tröôøng Hoa Kyø vaø cuõng chöa xem thò tröôøng Hoa Kyø laø troïng ñieåm, thöïc teá ña soá caùc doanh nghieäp vaãn thöïc hieän gia coâng cho caùc ñoái taùc Ñaøi Loan, Hoa Kyø, Haøn quoác laø chuû yeáu. Vì vaäy, caùc doanh nghieäp treân ñòa baøn TP caàn phaûi coù nhöõng chieán löôïc thaät söï hieäu quaû cuøng vôùi söï hoã trôï cuûa caùc cô quan Nhaø nöôùc ñeå tieáp tuïc ñaåy maïnh xuaát khaåu giaøy deùp sang thò tröôøng Hoa Kyø. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trang 56 CHÖÔNG 3: CAÙC GIAÛI PHAÙP ÑAÅY MAÏNH XUAÁT KHAÅU GIAØY DEÙP VAØO THÒ TRÖÔØNG HOA KYØ CHO CAÙC DOANH NGHIEÄP TREÂN ÑÒA BAØN THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH 3.1 MUÏC TIEÂU CUÛA CAÙC GIAÛI PHAÙP: Trong ñieàu kieän Vieät Nam chuùng ta hoäi nhaäp vôùi neàn kinh teá quoác teá, thì vieäc caïnh tranh giöõa caùc saûn phaåm vôùi nhau caùc doanh nghieäp vôùi nhau, caùc ñòa phöông vôùi nhau, caùc quoác gia vôùi nhau ngaøy caøng trôû neân khoác lieät, “ta khoâng tieán leân coù nghóa laø ta ñang luøi” vì vaäy chuùng ta phaûi coù caùc giaûi phaùp cuï theå cho töøng ngaønh haøng, thì môùi coù theå giaønh ñöôïc nhöõng lôïi theá veà mình. Chính vì theá, xaây döïng caùc giaûi phaùp khoâng nhöõng cho ngaønh giaøy deùp xuaát khaåu cuûa Thaønh Phoá maø coøn cho toaøn boä ngaønh coâng nghieäp laø yeâu caàu böùc thieát khi chuùng ta hoäi nhaäp vôùi kinh teá quoác teá . Caùc giaûi phaùp ñöôïc xaây döïng vôùi caùc muïc tieâu sau : - Muïc tieâu quan troïng nhaát cuûa vieäc xaây döïng caùc giaûi phaùp cho caùc doanh nghieäp ngaønh giaøy deùp treân ñòa baøn Thaønh Phoá Hoà Chí Minh laø tieáp tuïc ñaåy maïnh xuaát khaåu giaøy deùp vaøo thò tröôøng Hoa Kyø vaø naâng cao kim ngaïch xuaát khaåu giaøy deùp vaøo thò tröôøng naøy. - Naâng cao söï ñoùng goùp cuûa ngaønh haøng naøy vaøo kim ngaïch xuaát khaåu vaø qua ñoù ñoùng goùp vaøo söï taêng tröôûng treân ñòa baøn. - Ñöa ngaønh giaøy deùp Thaønh Phoá Hoà Chí Minh trôû thaønh moät ngaønh coâng nghieäp hieän ñaïi hoùa vôùi haøm löôïng giaù trò taêng cao vaø qua ñoù naâng cao giaù trò xuaát khaåu. - Naâng cao tính caïnh tranh cuûa caùc saûn phaåm giaøy deùp xuaát khaåu treân ñòa baøn Thaønh Phoá Hoà Chí Minh vaøo Hoa Kyø. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trang 57 - Xaây döïng caùc giaûi phaùp cho caùc doanh nghieäp ngaønh giaøy deùp Thaønh Phoá Hoà Chí Minh nhaèm taän duïng nhöõng ñieàu kieän hieän taïi, nhöõng lôïi theá cuûa Thaønh Phoá nhaèm giuùp ngaønh vöôït qua nhöõng khoù khaên, khaéc phuïc nhöõng ñieåm yeáu vaø taän duïng nhöõng cô hoäi ñeå ngaønh giaøy deùp cuûa Thaønh Phoá luoân phaùt trieån vaø goùp phaàn naâng cao kim ngaïch xuaát khaåu cuûa ngaønh haøng naøy treân toaøn quoác. Vôùi caùc chieán löôïc phaùt trieån ngaønh ñuùng ñaén ñaén seõ laø kim chæ nam – giuùp ngaønh coù nhöõng ñònh höôùng cuï theå trong vieäc phaùt trieån vaø ñoàng thôøi phaûi phaùt trieån moät caùch beàn vöõng. 3.2 QUAN ÑIEÅM XAÂY DÖÏNG CAÙC GIAÛI PHAÙP: 3.2.1 Quan ñieåm mang tính quoác teá: - Thò tröôøng Hoa Kyø laø moät trong nhöõng thò tröôøng lôùn vaø khaét khe nhaát Theá Giôùi vôùi heä thoáng phaùp lyù phöùc taïp vaø thò hieáu ngöôøi tieâu duøng ña daïng, khi haøng hoaù cuûa chuùng ta ñaõ thaâm nhaäp vaø ñaït kim ngaïch cao taïi thò tröôøng naøy, coù nghóa raèng haøng hoaù cuûa chuùng ta coù theå ñaït kim ngaïch cao vaø coù khaû naêng caïnh tranh taïi caùc thò tröôøng khaùc vôùi ñoä khoù töông töï. Rieâng maët haøng giaøy deùp cuûa Thaønh Phoá Hoà Chí Minh, neáu vaãn ñaït ñöôïc söï taêng tröôûng toát taïi thò tröôøng naøy thì coù theå khaúng ñònh raèng maët haøng giaøy deùp cuûa chuùng ta ñaõ coù choã ñöùng nhaát ñònh taïi thò tröôøng Hoa Kyø. - Hoäi nhaäp vôùi neàn kinh teá toaøn caàu laø ñoái dieän vôùi söï caïnh tranh gay gaét nhöng cuõng chính söï caïnh tranh ñoù seõ laøm cho chuùng ta phaùt trieån hôn . Ñoái vôùi ngaønh giaøy deùp, caïnh tranh giöõa saûn phaåm cuûa quoác gia naøy vaø quoác gia khaùc ñoøi hoûi phaûi coù nhöõng söï caûi tieán veà chaát löôïng, maãu maõ mang tính rieâng bieät ñeå coù theå xuaát khaåu vaø ñöùng vöõng taïi thò tröôøng nöôùc ngoaøi. - Khi chuùng ta ñaõ laø thaønh vieân cuûa WTO, coù nghóa raèng chuùng ta ñaõ chaáp nhaän môû cöûa thò tröôøng noäi ñòa nhieàu hôn cho caùc saûn phaåm cuûa caùc quoác gia -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trang 58 khaùc. Vì vaäy, muoán toàn taïi vaø phaùt trieån caùc doanh nghieäp caàn phaûi môû roäng hôn thò tröôøng xuaát khaåu. 3.2.2 Quan ñieåm xuaát phaùt töø noäi löïc cuûa Thaønh Phoá Hoà Chí Minh: - Thaønh Phoá Hoà Chí Minh laø moät trung taâm kinh teá lôùn cuûa caû nöôùc, kim ngaïch xuaát khaåu cuûa Thaønh Phoá coù aûnh höôûng lôùn ñeán kim ngaïch xuaát khaåu vaø taêng tröôûng kinh teá cuûa quoác gia, vì vaäy xaây döïng chieán löôïc ñeå tieáp tuïc ñaåy maïnh xuaát khaåu maët haøng giaøy deùp cuõng laø goùp phaàn naâng cao taêng tröôûng kinh teá cho quoác gia. - Taän duïng nhöõng lôïi theá cuûa Thaønh phoá laø trung taâm xuaát nhaäp khaåu veà nguyeân phuï lieäu, thuaän lôïi veà vaän taûi xuaát khaåu, coù löïc löôïng lao ñoäng doài daøo, coù löïc löôïng Vieät kieàu ñoâng ñaûo. - Trong nhöõng naêm qua, ngaønh giaøy deùp laø moät trong nhöõng ngaønh daãn ñaàu veà kim ngaïch xuaát khaåu cuûa Thaønh Phoá Hoà Chí Minh, ñeå ngaønh naøy coù theå tieáp tuïc ñoùng goùp vaøo söï taêng tröôûng kinh teá cuûa Thaønh Phoá, caàn thieát phaûi coù nhöõng chieán löôïc cuï theå ñeå nhaèm ñònh höôùng phaùt trieån cho ngaønh . 3.3 CAÙC GIAÛI PHAÙP ÑAÅY MAÏNH XUAÁT KHAÅU GIAØY DEÙP VAØO THÒ TRÖÔØNG HOA KYØ CHO CAÙC DOANH NGHIEÄP TREÂN ÑÒA BAØN TP.HCM: Ñeå khaéc phuïc caùc ñieåm haïn cheá cuûa caùc doanh nghieäp saûn xuaát vaø xuaát khaåu giaøy deùp treân ñòa baøn TP.HCM, caàn thöïc hieän caùc nhoùm giaûi phaùp sau: 3.3.1 NHOÙM GIAÛI PHAÙP NAÂNG CAO HAØM LÖÔÏNG GIAÙ TRÒ GIA TAÊNG CUÛA SAÛN PHAÅM: 3.3.1.1 Giaûi phaùp veà thieát keá maãu maõ cho saûn phaåm: Ñeå naâng cao giaù trò gia taêng cho caùc saûn phaåm giaøy deùp cuûa caùc doanh nghieäp treân ñòa baøn Thaønh Phoá Hoà Chí Minh, ñieàu caàn thieát ñoái vôùi caùc doanh nghieäp chuùng ta tröôùc heát laø naâng cao trình ñoä cho ñoäi nguõ thieát keá. Vôùi ñoäi nguõ thieát keá: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trang 59 thöïc teá chöa coù moät tröôøng Ñaïi Hoïc chính quy treân ñòa baøn ñaøo taïo veà lónh vöïc naøy. Tuy nhieân, caùc doanh nghieäp coù theå: - Toå chöùc caùc lôùp taäp huaán môøi caùc chuyeân gia ñaàu ngaønh ñeå ñaøo taïo cho ñoäi nguõ thieát keá. - Ñaàu tö thoûa ñaùng vieäc öùng duïng coâng ngheä CAD (Computer Added Design) vaø CAM (Computer Added Manufacturing) trong vieäc thieát keá, cheá taïo vaø saûn xuaát giaøy deùp. - Cöû caùc nhaân söï veà thieát keá tham gia caùc khoaù hoïc veà “naâng cao thieát keá giaøy thôøi trang” do caùc chuyeân gia nöôùc ngoaøi giaûng daïy taïi Hoäi Da Giaøy Thaønh Phoá Hoà Chí Minh hoaëc taïi caùc doanh nghieäp tröïc thuoäc Hieäp Hoäi. Vaø neân lieân laïc thöôøng xuyeân vôùi Hoäi ñeå bieát ñöôïc nhöõng thoâng tin treân. - Ñoäi nguõ thieát keá maãu maõ giaøy deùp, khoâng nhöõng phaûi naém baét xu höôùng aên maëc taïi thò tröôøng noäi ñòa, maø coøn phaûi laø ñoäi nguõ coù kinh nghieäm trong vieäc naém vöõng xu theá thôøi trang treân Theá Giôùi, ñeå coù theå saùng taïo ra nhöõng kieåu maãu coù aán töôïng rieâng vôùi khaùch haøng . Ngoaøi ra, caùc doanh nghieäp neân chuû ñoäng cöû caùc caùn boä thieát keá tham quan caùc Hoäi Chôï quoác teá veà da giaøy ñöôïc toå chöùc trong nöôùc haøng naêm ñeå tìm hieåu vaø hoïc hoûi khaû naêng thieát keá giaøy deùp cuûa caùc doanh nghieäp cuøng nghaønh vaø doanh nghieäp nöôùc baïn. 3.3.1.2 Giaûi phaùp veà nguyeân lieäu: Coù theå noùi ñaây laø moät giaûi phaùp caên cô cho ngaønh giaøy deùp taïi Thaønh Phoá Hoà Chí Minh noùi rieâng vaø caû nöôùc noùi chung. Neáu giaûi quyeát ñöôïc vaán ñeà nguyeân lieäu vaø phuï lieäu cho ngaønh thì saûn phaåm giaøy deùp cuûa Thaønh Phoá Hoà Chí Minh seõ coù khaû naêng caïnh tranh raát cao so vôùi caùc nöôùc khaùc. Hieän nay, vaán ñeà nguyeân lieäu chuùng ta vöôùng ôû choã: chaên nuoâi chöa taäp trung, vaãn chæ laø caùc hoä chaên nuoâi nhoû leû, vì vaäy, chöa aùp duïng nhöõng kó thuaät chaên nuoâi tieân tieán neân -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trang 60 chaát löôïng da thu ñöôïc khoâng toát laém vaø phaûi toán nhieàu chi phí cho vieäc thuoäc da vaø sau khi da thuoäc xong vaãn khoù caïnh tranh vôùi chaát löôïng da cuûa nöôùc ngoaøi. Giaûi phaùp veà nguyeân phuï lieäu caàn phaûi ñöôïc thöïc hieän ñoàng boä giöõa coâng nghieäp vaø noâng nghieäp vôùi qui hoaïch cuûa Chính Phuû (Ban haønh theo QÑ soá 36/2007/QÑ-BCN). Rieâng taïi Thaønh Phoá Hoà Chí Minh, ñeå xöû lyù vaán ñeà nguyeân phuï lieäu caàn thieát phaûi lieân keát vôùi caùc tænh thaønh khaùc nhö Bình Döông, Ñoàng Nai, Baø Ròa Vuõng Taøu, hieän coù quó ñaát coøn nhieàu qui hoaïch moät vuøng chuyeân chaên nuoâi gia suùc ñeå laáy da ñi song song vôùi caùc nhaø maùy thuoäc da, taïo thaønh moät qui trình kheùp kín trong vaán ñeà cung caáp nguyeân lieäu cho ngaønh giaøy deùp taïi Thaønh Phoá Hoà Chí Minh. Thaùng 5/2008, taïi tænh Bình Döông Coâng ty THHH Lieân Anh ñaõ khôûi ñoäng döï aùn “Nguyeân phuï lieäu deät may, da giaøy” taïi cuïm coâng nghieäp Trung Thaønh, xaõ Taân Bình, huyeän Dó An vôùi toång voán ñaàu tö 12 trieäu usd vaø dieän tích laø 16 hecta. Ñaây laø tín hieäu toát cho caùc doanh nghieäp saûn xuaát giaøy deùp trong vieäc lieân keát vôùi nhau vaø chuû ñoäng trong khaâu nguyeân phuï lieäu. Theo caùc doanh nghieäp da giaøy, thì tröôùc maét Chính phuû neân öu ñaõi cho caùc doanh nghieäp ñaàu tö vaøo ngaønh nguyeân phuï lieäu cho ngaønh vaø neân xem xeùt laïi veà vieäc qui ñònh mieãn thueá nhaäp khaåu cho nguyeân phuï lieäu taïm nhaäp taùi xuaát, vì theo caùc doanh nghieäp thì nguyeân phuï lieäu cuõng tuoàn ra phaàn lôùn töø ñaây khieán cho caùc doanh nghieäp coù yù ñònh ñaàu tö vaøo ngaønh ñeàu chuyeån höôùng ñaàu tö. 3.3.1.3 Giaûi phaùp veà trang thieát bò maùy moùc: • Giaûi phaùp veà trang thieát bò maùy moùc tröôùc heát laø vieäc hieän ñaïi hoaù maùy moùc vaø trang thieát bò thuoäc da: Qui trình coâng ngheä thuoäc da goàm: da muoái nguyeân lieäuÆröûa ngaâmÆquay voâiÆlaïng naïo baïc nhaïcÆxeùn dieàm, röûa voâiÆtaåy loângÆröûa ngaâm acidÆthuoäcÆröûa, thuoäc laïiÆnhuoäm aên daàuÆhaõm, röûaÆeùp, phôi, saáyÆvoø, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trang 61 ñaùnh chaûiÆthaønh phaåm. Trang thieát bò cho ngaønh thuoäc da phaûi ñaûm baûo saïch hôn, haïn cheá toái ña oâ nhieãm moâi tröôøng vaø tieát kieäm naêng löôïng. Cuï theå: taùi söû duïng nöôùc töø coâng ñoaïn quay voâi, taùi söû duïng nöôùc thuoäc töø coâng ñoaïn sau cho coâng ñoaïn tröôùc baêng caùc theâm hoaù chaát vaøo, coù heä thoáng thu hoài croâm töø coâng ñoaïn thuoäc croâm. • Caùc coâng ngheä saûn xuaát giaøy: - Veà khaâu caét da vaø may: caàn ñaàu tö caùc loaïi maùy caét coù toác ñoä cao, chính xaùc, naâng caáp caùc loaïi maùy may giaøy theo coâng ngheä hieän ñaïi cuûa quoác teá maø caùc doanh nghieäp coù theå thaáy ñöôïc taïi caùc trieãn laõm thieát bò ngaønh giaøy deùp ñöôïc toå chöùc haøng naêm taïi TP.HCM. - Veà saûn xuaát ñeá giaøy: caàn xem xeùt ñaàu tö maùy eùp phun EVA thay cho coâng ngheä tröôùc ñaây laø caùn eùp. - ÖÙng duïng coâng ngheä CAD trong coâng taùc taïo maãu nhaèm taïo ra ñöôïc nhieàu maãu maõ ñeïp, taêng giaù trò saûn phaåm. Khoâng neân ñaàu tö caùc loaïi maùy moùc coù coâng ngheä cuõ kó, laïc haäu so vôùi quoác teá. Ngoaøi ra, caùc doanh nghieäp neân thöïc hieän vieäc quaûn lyù chaát löôïng saûn phaåm theo tieâu chuaån ISO-9000, theo tieâu chuaån moâi tröôøng ISO-14000, tieâu chuaån an toaøn veä sinh lao ñoäng OHS-18000. AÙp duïng theo caùc tieâu chuaån quoác teá seõ laø taám giaáy thoâng haønh cho caùc doanh nghieäp ñaët chaân vaøo thò tröôøng quoác teá noùi chung vaø Hoa Kyø noùi rieâng. Caùc doanh nghieäp neân coù chính saùch ñoåi môùi daàn caùc phöông tieän maùy moùc trong doanh nghieäp theo höôùng töï ñoäng hoaù vaø hieän ñaïi hoaù baèng voán chuû sôû höõu, voán vay ngaân haøng hoaëc baèng caùch lieân keát vôùi caùc Coâng ty cho thueâ Taøi chính ñeå baét kòp vôùi coâng ngheä cuûa Theá Giôùi nhaèm ñeå taïo ra nhöõng saûn phaåm coù giaù trò cao. 3.3.2 NHOÙM GIAÛI PHAÙP ÑAØO TAÏO NGUOÀN NHAÂN LÖÏC CHUYEÂN NGHIEÄP: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trang 62 3.3.2.1 Giaûi phaùp veà toå chöùc ñaøo taïo cho ñoäi nguõ quaûn lyù vaø kyõ thuaät: Veà ñoäi nguõ kyõ thuaät: Ngaøy nay, kyõ thuaät coâng ngheä caøng phaùt trieån, ñaàu tö ñaøo taïo cho ñoäi nguõ naøy, chính laø ñaàu tö cho khaû naêng naém baét coâng ngheä cao, vaän haønh maùy moùc taêng giaù trò cho caùc saûn phaåm giaøy deùp. Ngoaøi ra, khi ñoäi nguõ quaûn lyù ñöôïc naâng cao trình ñoä, caùc doanh nghieäp coøn coù lôïi trong vieäc tham gia ñaøm phaùn kyù keát hôïp ñoàng vôùi caùc ñoái taùc nöôùc ngoaøi. Ñaëc bieät, vieäc marketing saûn phaåm laø moät trong nhöõng coâng vieäc maø chuùng ta phaûi chuù troïng trong thôøi ñaïi toaøn caàu ngaøy nay. Vì vaäy, neáu tröôùc ñaây chuùng ta chöa thaät söï chuù troïng vaøo coâng taùc naøy, thì giôø ñaây caùc doanh nghieäp phaûi coù ñöôïc nhöõng nhaân vieân marketing thaät gioûi ñeå thöïc hieän coâng taùc marketing cuûa mình. Vaäy caùc doanh nghieäp neân: - Tuyeån choïn nguoàn nhaân löïc ñaàu vaøo theo ñuùng tieâu chí maø doanh nghieäp ñeà ra. - Coù chöông trình ñaøo taïo rieâng cho caùc Toå tröôûng, chuyeàn tröôûng veà quaûn lyù hieäu quaû. - Toå chöùc hoïc caùc lôùp ngoaïi ngöõ (Tieáng Anh) vaø kó naêng ñaøm phaùn ñeå naâng cao khaû naêng vaän duïng ngoaïi ngöõ, thöông löôïng vôùi ñoái taùc ôû Hoa Kyø vaø cuõng ñoàng thôøi naém baét thoâng tin nhanh nhaïy taïi thò tröôøng quoác teá. - Lieân keát vôùi caùc tröôøng ñaïi hoïc chuyeân ngaønh treân ñòa baøn ñeå ñaøo taïo theâm cho caùc nhaân vieân chöa coù kieán thöùc veà marketing. - Tuyø vaøo khaû naêng cuûa doanh nghieäp neân thaønh laäp rieâng phoøng marketing quoác teá, caùc nhaân söï trong phoøng naøy phaûi laø caùc nhaân söï thoâng thaïo ngoaïi ngöõ vaø hieåu roõ veà doanh nghieäp ñeå deã daøng ñaøm phaùn vaø giôùi thieäu doanh nghieäp cuûa mình cho khaùch haøng Hoa Kyø vaø khaùch haøng quoác teá khaùc. Maët khaùc, caùc nhaân söï cuûa phoøng naøy coøn phaûi nghieân cöùu saâu veà caùc thò tröôøng trong ñoù coù thò tröôøng Hoa Kyø ñeå coù theå hieåu roõ veà thò tröôøng veà taäp quaùn, nhu caàu, öôùc löôïng -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trang 63 tieàm naêng cuûa thò tröôøng. Tuy nhieân, neáu caùc doanh nghieäp chöa ñuû khaû naêng ñeå thaønh laäp rieâng phoøng Marketing quoác teá thì coù theå boá trí moät vaøi nhaân söï chuyeân bieät cho coâng taùc naøy. 3.3.2.2 Giaûi phaùp veà ñaøo taïo coâng nhaân laønh ngheà: Ña soá caùc coâng nhaân khi veà ñeán Nhaø maùy thì phaûi ñaøo taïo laïi, vieäc ñaøo taïo laïi khieán cho doanh nghieäp maát thôøi gian vaø chi phí. Vì vaäy, caàn phaûi haïn cheá ñieàu naøy. Caùc doanh nghieäp caàn: - Lieân keát vôùi caùc tröôøng ñaøo taïo ngheà trong Thaønh Phoá Hoà Chí Minh (Cao Ñaúng, Trung caáp daïy ngheà …) ñeå toå chöùc ñaøo taïo cho nguoàn nhaân löïc trong ngaønh. - Neâu roõ vôùi caùc tröôøng ñaøo taïo ngheà nhöõng kyõ naêng cuûa coâng nhaân caàn thieát khi laøm vieäc trong doanh nghieäp. - Chaáp nhaän cho caùc sinh vieân thöïc taäp taïi coâng ty, nhaèm coù theå tuyeån choïn ngay khi sinh vieân môùi ra tröôøng. - Trong tröôøng hôïp caàn phaûi ñaøo taïo laïi theo yeâu caàu cuûa coâng ngheä thì doanh nghieäp caàn chuû ñoäng ñaøo taïo taïi choã nhaèm traùnh nhöõng sai soùt trong saûn phaåm gaây maát uy tín cho doanh nghieäp. - Xaây döïng chính saùch ñoäng vieân khuyeán khích ngöôøi lao ñoäng phuø hôïp vôùi khaû naêng cuûa doanh nghieäp-ñaây laø vaán ñeà khaù quan troïng trong giai ñoaïn hieän nay. Caùc cuoäc ñình coâng, laõng coâng xaûy ra khaù nhieàu coù phaàn laø do nhieàu doanh nghieäp chöa coù chính saùch thoaû ñaùng ñaõi ngoä ngöôøi lao ñoäng. Caùc doanh nghieäp caàn phaûi coù nhieàu chính saùch ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng nhö: cheá ñoä tieàn löông, taêng ca hôïp lyù, cheá ñoä thöôûng leã, Teát vaø nhaø ôû cho ngöôøi lao ñoäng ñeå: - Ngöôøi lao ñoäng höùng thuù, say meâ trong coâng vieäc traùnh nhöõng laõng phí, thaát thoaùt saûn phaåm. - Gaén boù vôùi doanh nghieäp laâu daøi. - Traùnh chaûy maùu chaát xaùm. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trang 64 - Traùnh nhöõng vuï vieäc ñình coâng, laõng coâng gaây maát uy tín vaø lôïi nhuaän cuûa doanh nghieäp. - Thu huùt caùc ngöôøi lao ñoäng coù tay ngheà vaø coù chuyeân moân gioûi veà vôùi doanh nghieäp. 3.3.3 NHOÙM GIAÛI PHAÙP VEÀ CHUYEÅN ÑOÅI HÌNH THÖÙC SAÛN XUAÁT: 3.3.3.1 Giaûi phaùp veà xaây döïng hình aûnh doanh nghieäp vaø thöông hieäu: Caùi thieáu cuûa caùc doanh nghieäp da giaøy chuùng ta laø thöông hieäu vaø heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu. Tröôùc tieân, phaûi xaây döïng thöông hieäu taïi thò tröôøng noäi ñòa, maø muoán vaäy, caùc doanh nghieäp caàn taïo xaây döïng hình aûnh chuyeân nghieäp vaø chaát löôïng saûn phaåm toát trong maét khaùch haøng vaø ñoái taùc.Vaäy xaây döïng hình aûnh doanh nghieäp baèng caùch naøo: - Laøm moät brochure cho doanh nghieäp baèng Tieáng Anh vaø Tieáng Vieät, trong ñoù giôùi thieäu quaù trình hình thaønh, naêng löïc saûn xuaát, cô sôû haï taàng vaø ñaëc bieät laø giôùi thieäu saûn phaåm cuûa doanh nghieäp. Brochure cuûa doanh nghieäp coù maøu saéc roõ raøng, saéc neùt vaø ñeïp ñeå gaây aán töôïng vôùi khaùch haøng. - Treân brochure phaûi theå hieän cho khaùch haøng thaáy taàm nhìn vaø muïc tieâu cuûa doanh nghieäp trong kinh doanh. Ngoaøi ra, logo (bieåu töôïng) laø ñieàu caàn thieát cuøng vôùi slogan (khaåu hieäu) cuûa doanh nghieäp cuõng phaûi theå hieän trong brochure. Ngoaøi ra, namecard (danh thieáp) vaø quaàn aùo cho nhaân vieân cuõng phaûi ñöôïc theå hieän moät caùch ñoàng boä ñeå taïo neân heä thoáng nhaän dieän thöông hieäu cho doanh nghieäp. - Trong thôøi ñaïi thoâng tin hieän nay Internet ñoùng vai troø heát söùc quan troïng. Vì vaäy, caùc doanh nghieäp caàn thieát phaûi ñaàu tö kinh phí xaây döïng cho mình moät website. Website laø hình thöùc nhanh nhaát ñeå giôùi thieäu vôùi caùc khaùch haøng khoâng nhöõng khaùch haøng Hoa Kyø maø coøn laø khaùch haøng quoác teá khi doanh nghieäp khoâng coù cô hoäi tieáp xuùc vôùi hoï. Website cuõng theå hieän baèng Tieáng Anh -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trang 65 vaø Tieáng Vieät, treân website caùc thoâng tin veà doanh nghieäp vaø saûn phaåm phaûi ñöôïc caäp nhaät. Beân caïnh ñoù, phaûi coù ñòa chæ email vaø coù ñoäi nguõ chuyeân traùch ñeå chaéc chaén raèng doanh nghieäp seõ hoài aâm ngay laäp töùc khi coù yeâu caàu töø khaùch haøng. - Danh thieáp cho ñoäi nguõ laøm coâng taùc kinh doanh: ñaây cuõng laø moät phaàn caàn thieát trong quaù trình giôùi thieäu doanh nghieäp vôùi caùc ñoái taùc, danh thieáp neân theå hieän baèng Tieáng Anh vaø Tieáng Vieät. 3.3.3.2 Giaûi phaùp veà tieáp caän nguoàn voán : Tieáp caän ñöôïc nguoàn voán ñeå chuyeån ñoåi hình thöùc saûn xuaát luoân laø caâu hoûi laøm ñau ñaàu caùc nhaø quaûn lyù doanh nghieäp. Vì chæ khi coù ñöôïc söï trôï giuùp caùc doanh nghieäp môùi maïnh daïn chuyeån ñoåi . Nhöng khoâng theå chuùng ta cöù troâng chôø vaøo söï giuùp ñôõ töø beân ngoaøi, theo taùc giaû, tröôùc heát caùc doanh nghieäp caàn : - Naâng cao hieäu quaû saûn xuaát trong Nhaø maùy. Naâng cao hieäu quaû saûn xuaát nhaèm taéng tính caïnh tranh vì giaûm ñöôïc giaù thaønh saûn phaåm. - Taùi caáu truùc laïi boä maùy hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp nhaèm ñaït ñöôïc hieäu quaû trong quaûn lyù doanh nghieäp moät caùch toái öu. - Beân caïnh ñoù, caùc doanh nghieäp caàn thöïc hieän trieät ñeå vieäc giaûm chi phí (chi phí saûn xuaát, chi phí quaûn lyù... ). Tieát giaûm chi phí cuõng laø goùp phaàn taïo nguoàn voán cho doanh nghieäp. - Ngoaøi ra, hieän nay Chính phuû ñang coù nhieàu hình thöùc trôï giuùp doanh nghieäp, vì vaäy doanh nghieäp caàn theo doõi saùt sao ñeå coù theå coù ñöôïc caùc hình thöùc trôï giuùp ñoù. Ví duï: Quyeát ñònh 131 veà vieäc hoã trôï laõi suaát cho caùc toå chöùc, caù nhaân vay voán ngaân haøng ñeå saûn xuaát – kinh doanh, ñi keøm vôùi Thoâng tö 02/2009. 3.3.3.3 Giaûi phaùp veà lieân keát cuûa doanh nghieäp: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trang 66 Trong cuoäc nghieân cöùu cuûa toå chöùc Jetro cuûa Nhaät Baûn, cho chuùng ta thaáy so vôùi caùc doanh nghieäp Nhaät Baûn, caùc doanh nghieäp chuùng ta thieáu söï lieân keát traàm troïng . Theo taùc giaû, ñeå coù theå thöïc hieän toát giaûi phaùp naøy. Chuùng ta caàn: - Hoäi Da Giaøy Thaønh phoá Hoà Chính Minh caàn theå hieän toát vai troø laø caàu noái cuûa caùc doanh nghieäp trong nöôùc vôùi nhau vaø caùc doanh nghieäp nöôùc ngoaøi vôùi caùc doanh nghieäp trong nöôùc. - Caùc doanh nghieäp caàn chuû ñoäng lieân keát vôùi nhau theo haøng ngang ñeå coù theå hoã trôï nhau trong saûn xuaát vaø kinh doanh. - Ngoaøi ra, Chính phuû caàn phaûi taïo keânh lieân keát doïc cho caùc doanh nghieäp, nhaèm ñeå laéng nghe tieáng noùi cuûa doanh nghieäp, laéng nghe nhöõng phaûn hoài cuûa doanh nghieäp ñeå coù nhöõng chính saùch phuø hôïp vôùi ñieàu kieän kinh doanh thöïc tieãn. Lieân keát doïc giöõa Chính phuû vaø doanh nghieäp coøn giuùp cho doanh nghieäp trong vaán ñeà choáng baùn phaù giaù, xuùc tieán thöông maïi vaø môû roäng thò tröôøng. 3.3.3.4 Giaûi phaùp veà choáng baùn phaù giaù: Nghieân cöùu thò tröôøng Hoa Kyø, caäp nhaät thoâng tin veà thò tröôøng laø moät trong nhöõng yeáu toá giuùp doanh nghieäp choáng baùn phaù giaù vaøo thò tröôøng Hoa Kyø. - Ñeå chuaån bò ñoái phoù vôùi caùc vuï kieän baùn phaù giaù – neáu xaûy ra - taïi thò tröôøng Hoa Kyø, moät maët caùc doanh nghieäp caàn phaûi kieåm tra laïi toaøn boä heä thoáng saûn xuaát cuûa doanh nghieäp mình, maët khaùc, caùc doanh nghieäp caàn phaûi caäp nhaät thoâng tin baèng nhieàu nguoàn: internet, baùo chí, caùc taïp chí chuyeân ngaønh trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi, töø Hieäp Hoäi Da Giaøy, tham taùn thöông maïi Vieät Nam taïi Hoa Kyø ñoàng thôøi cuõng phoái hôïp vôùi caùc cô quan chöùc naêng nhaèm chuaån bò toát hoà sô cho caùc vuï kieän. - Ngoaøi ra, caäp nhaät thoâng tin veà thò tröôøng coøn giuùp doanh nghieäp hieåu roõ saûn phaåm caïnh tranh, ñoái thuû caïnh tranh cuûa mình taïi thò tröôøng Hoa Kyø, ñeå coù -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trang 67 theå ñaùnh giaù ñuùng ñieåm maïnh, ñieåm yeáu cuûa mình vaø cuûa ñoái thuû caïnh tranh nhaèm ñöa ra nhöõng chieán löôïc thích hôïp. 3.4 KIEÁN NGHÒ ÑOÁI VÔÙI CAÙC CÔ QUAN CHÖÙC NAÊNG: ™ Ñoái vôùi Sôû Coâng Thöông Thaønh Phoá Hoà Chí Minh: - Phoái hôïp vôùi Hoäi Da Giaøy Thaønh Phoá Hoà Chí Minh ñeå toå chöùc caùc cuoäc hoäi chôï, trieån laõm nghaønh giaøy deùp nhaèm ñeå cho caùc doanh nghieäp coù cô hoäi tieáp xuùc vôùi caùc baïn haøng trong nöôùc vaø quoác teá. - Phoái hôïp vôùi caùc cô quan Trung Öông ñeå xuùc tieán maïnh hôn nöõa xuaát khaåu giaøy deùp sang thò tröôøng Hoa Kyø. - Sôû Coâng Thöông caàn ñöa nhöõng thoâng tin veà xuùc tieán thöông maïi taïi thò tröôøng Hoa Kyø, WTO ñeán caùc doanh nghieäp moät caùch nhanh choùng vaø cuï theå hôn. ™ Ñoái vôùi Hoäi Da Giaøy Thaønh Phoá Hoà Chí Minh: - Vôùi kinh phí haïn heïp cuûa mình Hoäi caàn theå hieän toát hôn nöõa vai troø laø caàu noái giöõa caùc doanh nghieäp vôùi nhau vaø giöõa caùc doanh nghieäp trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi. - Hoäi neân ñöa ra nhöõng kieán nghò ñoái vôùi caùc cô quan ban ngaønh Thaønh Phoá Hoà Chí Minh trong vieäc toå chöùc thöïc hieän caùc hoaït ñoäng xuùc tieán thöông maïi ngaønh giaøy deùp nhaèm ñeå naâng cao vai troø cuûa Hoäi trong caùc hoaït ñoäng naøy. ™ Ñoái vôùi caùc Cô Quan Trung Öông : - Chính Phuû neân quy hoaïch vuøng nguyeân lieäu cho ngaønh da giaøy noùi chung (vuøng chaên nuoâi gia suùc laáy da …) hoaëc qui hoaïch nhöõng khu coâng nghieäp phuïc vuï cho ngaønh ñeå taïo thaønh moät voøng saûn xuaát kheùp kín vaø deã quaûn lyù. - Taïo thuaän lôïi veà ñaàu tö cho caùc doanh nghieäp ñaàu tö saûn xuaát nguyeân phuï lieäu cho ngaønh giaøy deùp. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trang 68 - Öu ñaõi veà thueá nhaäp khaåu nguyeân lieäu theo qui ñònh cuûa WTO cho caùc doanh nghieäp xuaát khaåu giaøy deùp. - Coù chính saùch öu ñaõi rieâng bieät veà tín duïng cho caùc doanh nghieäp trong ngaønh giaøy deùp vay ñeå saûn xuaát, xuaát khaåu. - Hoã trôï caùc doanh nghieäp trong caùc hoaït ñoäng xuùc tieán thöông maïi taïi Hoa Kyø. - Hoã trôï kinh phí cho Hoäi Giaøy Deùp ôû caùc tænh, thaønh phoá maø ôû ñaây cuï theå laø Hoäi Da Giaøy Thaønh Phoá Hoà Chí Minh, ñeå Hoäi thöïc hieän toát hôn vai troø cuûa mình . - Chính phuû caàn xaây döïng heä thoáng caûnh baùo sôùm cho ngaønh giaøy deùp nhaèm giuùp caùc doanh nghieäp naém baét thoâng tin nhanh choùng ñoàng thôøi ñoái phoù vôùi caùc ñieàu baát lôïi ñoái vôùi doanh nghieäp töø thò tröôøng quoác teá. - Chính phuû caàn phoå bieán roäng chöông trình maø VCCI ñang thöïc hieän veà vieäc cung caáp thoâng tin cho caùc doanh nghieäp xuaát khaåu vaøo thò tröôøng Hoa Kyø thoâng qua dòch vuï Traderfax hôn nöõa. Nhaèm ñeå caùc doanh nghieäp coù nhieàu thoâng tin hôn trong vieäc tìm kieám ñoái taùc vaø caùc thoâng tin khaùc coù ích veà thò tröôøng. - Chính phuû caàn sôùm thoâng qua ba goùi hoã trôï (hoã trôï daønh cho ngöôøi lao ñoäng, hoã trôï giaønh cho doanh nghieäp vaø hoã trôï trong coâng taùc xuùc tieán thöông maïi) cho caùc doanh nghieäp da giaøy ñeå ñaûm baûo muïc tieâu xuaát khaåu maø Hoäi Nghò Veà Xuùc Tieán Xuaát Khaåu Cho Ngaønh Deät May, Da Giaøy thaùng 01/2009 ñaõ neâu ra, ngoaøi ra Boä Coâng Thöông caàn hoaøn thaønh Chieán löôïc phaùt trieån ngaønh da giaøy trong naêm 2009 ñeå caùc doanh nghieäp trong ngaønh da giaøy ñöôïc höôûng nhöõng chính saùch rieâng maø Chính Phuû öu ñaõi. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trang 69 KEÁT LUAÄN CHÖÔNG 3: Caùc giaûi phaùp ñöa ra döïa treân phaân tích ma traän SWOT, khaûo saùt thöïc teá caùc doanh nghieäp vaø phoûng vaán caùc chuyeân gia ñaàu ngaønh. Tuy nhieân, muoán thöïc hieän caùc chieán löôïc thaønh coâng caàn thöïc hieän caùc giaûi phaùp moät caùch ñoàng boä vaø tuyø vaøo tình hình thöïc teá cuûa doanh nghieäp. Ngoaøi ra, ñeå thöïc hieän toát caùc giaûi phaùp caàn phaûi coù söï quan taâm vaø nhöõng chính saùch töø phía caùc cô quan chöùc naêng vaø Chính phuû. Hoäi nhaäp vôùi kinh teá quoác teá, caùc doanh nghieäp cuûa ngaønh giaøy deùp Thaønh Phoá Hoà Chí Minh seõ ñoái maët vôùi söï caïnh tranh khoác lieät vì vaäy caàn phaûi thöïc hieän caùc giaûi phaùp moät caùch nhanh choùng vaø ñoàng boä ñeå caùc doanh nghieäp coù theå tieáp tuïc ñaåy maïnh kim ngaïch xuaát khaåu giaøy deùp taïi thò tröôøng Hoa Kyø. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trang 70 KEÁT LUAÄN Thò tröôøng Hoa Kyø laø moät thò tröôøng roäng lôùn, ña daïng veà nhu caàu tieâu duøng. Vì vaäy, xuaát khaåu haøng hoaù sang thò tröôøng Hoa Kyø, ñoái vôùi caùc doanh nghieäp laàn ñaàu tieân xuaát khaåu sang thò tröôøng naøy laø goùp phaàn naâng cao kim ngaïch xuaát khaåu, chia seû nhöõng ruûi ro töø caùc thò tröôøng khaùc vaø ña daïng hoaù thò tröôøng xuaát khaåu; coøn ñoái vôùi caùc doanh nghieäp ñaõ xuaát khaåu sang thò tröôøng naøy thì phaûi giöõ vöõng vaø ngaøy caøng naâng cao kim ngaïch xuaát khaåu. Ñoái vôùi ngaønh giaøy deùp cuûa Vieät Nam noùi chung vaø Thaønh Phoá Hoà Chí Minh noùi rieâng, coù nhöõng lôïi theá nhaát ñònh ñeå xuaát khaåu sang thò tröôøng Hoa Kyø vì vaäy caùc doanh nghieäp caàn naém baét nhöõng cô hoäi vaø phaùt huy nhöõng ñieåm maïnh cuûa mình ñeå taän duïng nhöõng lôïi theá ñoù. Gia nhaäp vaøo WTO laø ñoái maët vôùi nhieàu thaùch thöùc, caùc doanh nghieäp ngaønh giaøy deùp caàn coù nhieàu söï hoã trôï töø phía caùc Cô Quan Ban Ngaønh töø Trung Öông ñeán ñòa phöông nhöng ñoàng thôøi baûn thaân caùc doanh nghieäp caàn phaûi raát noã löïc vaø coù moät taàm nhìn chieán löôïc ñeå coù theå tieáp tuïc naâng cao kim ngaïch xuaát khaåu trong giai ñoaïn Vieät Nam chuùng ta hoäi nhaäp vôùi neàn kinh teá theá giôùi.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfCác giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu giày dép vào thị trường Hoa Kỳ cho các doanh nghiệp trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf
Luận văn liên quan