Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty Tropicdane Việt Nam

MỤC LỤC XUW Phần mở đầu Đặt vấn đề 1 Mục tiêu nghiên cứu 2 Phạm vi nghiên cứu 2 Phương pháp nghiên cứu 2 Khung nghiên cứu 3 Phần nội dung chính CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ 1. Tầm quan trọng của việc tuyển dụng nhân sự 4 2. Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến việc tuyển dụng nhân viên 2.1. Môi trường bên trong 5 2.2. Môi trường bên ngoài 6 3. Tiêu chuẩn tuyển dụng nhân viên 6 4. Quy trình tuyển dụng nhân viên 4.1 Giai đoạn chuẩn bị 10 4.2 Giai đoạn chính thức 4.2.1 Giai đoạn xem xét hồ sơ xin việc 10 4.2.2 Sử dụng phương pháp trắc nghiệm 11 4.2.3 Giai đoạn phỏng vấn sơ bộ 15 4.2.4 Giai đoạn phỏng vấn sâu 15 4.2.5 Khám sức khỏe và quyết định tuyển dụng CHƯƠNG 2: HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY TROPICDANE VIỆT NAM 1. Những nét chính về công ty Tropicdane Việt Nam 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty 27 1.2. Điều lệ tổ chức công ty 28 1.3. Cơ cấu tổ chức công ty 1.3.1. Sơ đồ tổ chức công ty 29 1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ của phòng nhân sự 31 1.3.3. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban khác 32 2. Phân tích và đánh giá công tác tuyển dụng tại công ty Tropicdane 2.1. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng tại Tropicdane Việt Nam 2.1.1. Môi trường bên ngoài 34 2.1.2. Môi trường bên trong 37 2.2. Đánh giá những tồn tại trong công tác tuyển dụng tại Tropicdane Việt Nam 39 2.2.1. Công tác tuyển dụng tại Tropicdane chưa được đầu tư đúng mức 42 2.2.2. Xác xuất sai lầm trong quyết định tuyển dụng cao 47 2.2.3. Các phòng ban không tuân thủ theo quy trình tuyển dụng 49 2.2.4. Chưa khai thác ưu điểm của phương pháp trắc nghiệm trong công tác tuyển dụng 50 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI TROPICDANE VIETNAM 1. Xây dựng định hướng phát triển nguồn nhân lực 51 1.1. Hoạch định nguồn nhân lực tại công ty 1.1.1. Cần bổ sung thường xuyên các thông tin về nhân viên để xác định nguồn nhân lực thực tế trong từng thời kỳ 52 1.1.2. Cần xác định sự biến động của nguồn nhân lực qua một số các chỉ tiêu định lượng 53 1.1.3. Cần xác định nhu cầu tương lai bằng một số các chỉ tiêu định lượng 54 1.2. Cần tổ chức phân tích công việc tại công ty Tropicdane 1.2.1. Phương pháp phân tích công việc 55 1.2.2. Bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc 56 2. Hoàn thiện quy trình tuyển dụng tại Tropicdane 59 3. Bồi dưỡng kỹ năng phỏng vấn cho đội ngũ cán bộ tuyển dụng và cán bộ quản lý 68 Phần kết luận 76 PHẦN MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Sự biến động mạnh mẽ của môi trường kinh doanh, tính chất khốc liệt của cạnh tranh tất cả đã tạo ra một sức ép lớn đòi hỏi các nhà quản trị phải có các quan điểm mới, lĩnh hội được những phương pháp mới và nắm vững được những kỹ năng mới về quản trị con người. Trong bối cảnh này, vai trò của quản trị nguồn nhân lực ngày càng được đề cao. Suy cho cùng, một công ty thành công hay không cũng do chính sách dùng người, trong đó việc tuyển dụng người có năng lực, bố trí họ vào công việc hoặc chức vụ phù hợp là tiền đề cơ bản của thuật dùng người. Tropicdane Việt Nam là công ty 100% vốn nước ngoài của Đan Mạch, chuyên về mặt hàng gốm sứ và đồ gỗ gia dụng. Tiền thân Tropicdane chỉ là một văn phòng đại diện được thành lập từ năm 1989, trong suốt quá trình họat động cho đến nay công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty chưa thực sự ổn định và đi vào nề nếp. Trong bối cảnh chuyển đổi hình thức đầu tư và tình hình mở rộng sản xuất kinh doanh tại công ty trong những năm gần đây thì nhu cầu tuyển dụng thêm nhân sự càng trở nên cấp thiết. Thực tế cho thấy, trong công tác tuyển dụng tại công ty còn nhiều điều bất cập cần phải tìm hiểu và phân tích nguyên nhân để tìm ra hướng đi phù hợp. Đó chính là lý do tôi mạnh dạn chọn đề tài “ Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty Tropicdane Việt Nam” với hy vọng góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng tại đơn vị. Mục tiêu nghiên cứu: Trước tiên luận văn sẽ khái quát lý thuyết về tuyển dụng nhân sự , một nội dung quan trọng của hoạt động quản trị nguồn nhân lực. Tiếp theo sẽ đi vào phần phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tuyển dụng tại công ty Tropicdane Việt Nam. Lý thuyết và thực tế chính là nền tảng cơ bản của những giải pháp đề xuất nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty Tropicdane Việt Nam, đó mới chính là mục tiêu chủ đạo mà đề tài hướng đến. Phạm vi nghiên cứu: Quản trị nguồn nhân lực là một lĩnh vực rộng lớn bao gồm nhiều hoạt động như tuyển dụng, đào tạo, bố trí việc làm, trả công lao động, khen thưởng - kỷ luật Phạm vi nghiên cứu của đề tài thu gọn trong khuôn khổ hoạt động tuyển dụng tại công ty Tropicdane Việt Nam, là đơn vị mà người viết hiện đang công tác. Những quan điểm và giải pháp được đề cập trong trong luận văn này dựa trên cơ sở nghiên cứu lý luận, những bài học kinh nghiệm và thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty Tropicdane Việt Nam. Phương pháp nghiên cứu: Đề tài sử dụng phương pháp thống kê, thu thập các thông tin sơ cấp và thứ cấp. Từ các số liệu thực tế đã được tổng hợp, xử lý sẽ đi vào phân tích, đánh giá thực trạng. Ngoài ra, luận văn còn sử dụng những kiến thức cơ bản từ bộ môn tâm lý học quản lý nhằm làm sáng tỏ, phong phú thêm nội dung trình bày.

pdf84 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 20/08/2013 | Lượt xem: 3400 | Lượt tải: 24download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty Tropicdane Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ay ñoåi. Ngoaøi ra, baûn moâ taû coâng vieäc caàn phaûi xaùc ñònh roõ quyeàn haønh, tieâu chuaån hoaøn thaønh coâng taùc, ñieàu kieän ruûi ro trong khi thöïc hieän coâng vieäc, caùc moái lieân heä trong coâng vieäc, caùc maùy moùc thieát bò cuûa ngöôøi naém giöõ vò trí chöùc danh. Veà tieâu chuaån coâng vieäc phaûi neâu leân ñöôïc caùc yeáu toá: baûn chaát cuûa coâng vieäc, möùc löông coâng vieäc, ñieàu khoaûn ñaøo taïo huaán luyeän, caùc cô hoäi thaêng thöôûng vaø caùc tieâu chuaån cuûa nhaân vieân nhö trình ñoä vaên hoaù, kyû naêng chuyeân moân, kinh nghieäm, tuoåi taùc, theå löïc, ñaëc ñieåm caù nhaân. Ñeå coù caùc baûn moâ taû coâng vieäc theå hieän ñaày ñuû nhöõng yeáu toá treân thì vieäc phaân tích coâng vieäc phaûi chính xaùc vaø ñöôïc thöïc hieän moät caùch thöôøng xuyeân. Nhaèm heä thoáng hoaù caùc baûn moâ taû coâng vieäc trong coâng ty, toâi xin ñeà nghò maãu baûn moâ taû coâng vieäc sau ñaây ========================================================== Trang 56 =========================================================== Maãu baûn moâ taû chi tieát coâng vieäc COÂNG TY TROPICDANE VIEÄT NAM BAÛN MO TAÛ COÂNG VIEÄC 1. Chöùc danh 2. Boä phaän 3. Nôi laøm vieäc 4. Teân ngöôøi ñaûm nhaän 5. Baäc löông 6. Tröïc tieáp baùo caùo cho - Hoï teân - Chöùc vuï 7. Muïc ñích (Taïi sao vò trí naøy toàn taïi, trong phaïm vi giôùi haïn naøo vaø vôùi muïc tieâu gì? 8. Phaïm vi traùch nhieäm 9. Möùc ñoä 10. Tieåu chuaån hoaøn thaønh 11. Giaùm saùt caùc höôùng daãn cho 12. Thaåm quyeàn 13. Ñieàu kieän vaø moâi tröôøng laøm vieäc 14. Tieâu chuaån caàn coù cho ngöôøi ñaûm nhieäm + Hoïc vaán + Kieán thöùc chuyeân moân + Kyû naêng chuyeân moân + Kinh nghieäm + Toá chaát/khaû naêng 15. Chöõ kyù ngöôøi nhaän vieäc Ngaøy ….../……./……… 16. Chöõ kyù ngöôøi giao vieäc Ngaøy ….../……./……… 17. Pheâ duyeät Ngaøy ….../……./……… ========================================================== Trang 57 =========================================================== 3. Hoaøn thieän quy trình tuyeån duïng taïi Tropicdane Veà quy trình tuyeån duïng hieän ñang ñöôïc aùp duïng taïi Tropicdane tuy ñaõ hình thaønh töø laâu nhöng treân thöïc teá haàu nhö quy trình naøy chöa ñöôïc toân troïng vaø aùp duïng moät caùch nghieâm tuùc vaø ñöông nhieân ñieàu naøy ñaõ aûnh höôûng khoâng nhoû ñeán chaát löôïng tuyeån duïng. Sau ñaây toâi xin boå sung vaøi yù töôûng nhaèm hoaøn thieän quy trình tuyeån duïng hieän höõu taïi Tropicdane: Nhaän ñeà nghò tuyeån duïng töø caùc phoøng ban Phaân tích baûn moâ taû coâng vieäc Quyeát ñònh keânh tuyeån duïng Xöû lyù ñôn xin vieäc Phoûng vaán sô boä keát hôïp traéc nghieäm taâm lyù Phoûng vaán saâu Söu tra lyù lòch Quyeát ñònh tuyeån duïng ========================================================== Trang 58 =========================================================== Ñeà ñaûm baûo chaát löôïng coâng taùc tuyeån duïng, quy trình tuyeån duïng naøy caàn phaûi ñöôïc phoå bieán roäng raõi vaø höôùng daãn cuï theå ñeán ñeå caùc phoøng ban hôïp taùc vaø thöïc thi toát. Döôùi ñaây laø nhöõng ñieåm cô baûn caàn löu yù khi thöïc haønh quy trình naøy. ; Theo quy trình naøy thì töø khi nhaän ñeà nghò boå sung nhaân söï töø khaùc phoøng ban khaùc, phoøng nhaân söï trong voøng töø 15 ñeán 30 ngaøy phaûi ñaùp öùng nhu caàu naøy tuøy theo möùc ñoä quan troïng cuûa vò trí tuyeån duïng. Khi nhaän yeâu caàu tuyeån duïng baét buoäc tröôûng boä phaän phaûi cung caáp ñoàng thôøi thoâng tin veà baûn moâ taû chi tieát coâng vieäc cho phoøng nhaân söï vì ñaây seõ laø caên cöù giuùp boä phaän tuyeån duïng thöïc hieän hieäu quaû caùc böôùc tieáp theo trong quy trình. ; Hieåu roõ veà coâng vieäc vaø caùc ñieàu kieän caàn thieát ñeå coù theå hoaøn thaønh toát coâng vieäc laø yeáu toá cöïc kyø quan troïng trong quy trình naøy do vaäy boä phaän tuyeån duïng caàn ñoïc thaät kyõ baûn moâ taû coâng vieäc vaø neáu nhö phaùt hieän coù nhöõng ñieåm naøo chöa ñöôïc roõ raøng thì caàn ngoài laïi vôùi ngöôøi seõ quaûn lyù tröïc tieáp nhaân vieân sau naøy ñeå laáy theâm ñaày ñuû thoâng tin. Moät khi maø nhöõng yeâu caàu cuûa coâng vieäc ñaõ trôû neân roõ raøng, traùch nhieäm cuõng nhö laø coâng vieäc cuûa ngöôøi giöõ vò trí ñoù ñaõ ñöôïc moâ taû chi tieát thì xaùc xuaát tìm öùng vieân phuø hôïp seõ cao hôn raát nhieàu. ; Khi ñaõ bieát nhu caàu cuï theå töø baûn moâ taû coâng vieäc, boä phaän tuyeån duïng seõ quyeát ñònh caùc keânh tuyeån duïng phuø hôïp treân nguyeân taéc ñaùp öùng toái ña chaát löôïng tuyeån duïng vaø tieát kieäm chi phí cho coâng ty. Coù nhieàu phöông phaùp khaùc nhau, töø vieäc quaûng caùo treân baùo chí ñeán vieäc duøng caùc coâng ty saên ñaàu ngöôøi chuyeân nghieäp. Vieäc choïn löïa keânh tuyeån duïng neân döïa vaøo möùc ñoä ñaùnh giaù taàm quan troïng cuûa töøng vò trí: ========================================================== Trang 59 =========================================================== ™ Ñoái vôùi caùc vò trí thoâng thöôøng : phoøng nhaân söï seõ töï tìm kieám baèng caùch truy caäp vaøo caùc trang web tuyeån duïng ñeå tìm ngöôøi, ñoàng thôøi ñöa thoâng tin cho moät soá trung taâm giôùi thieäu vieäc laøm nhoû ñeå hoï cung caáp lao ñoäng mieãn phí cho coâng ty. ™ Ñoái vôùi söï vò trí töông ñoái quan troïng töø haøng nguõ giaùm saùt hoaëc tröôûng phoøng trôû leân, phoøng nhaân söï seõ ñöa thoâng tin tuyeån duïng ( möùc löông, moâ taû coâng vieäc … ) cho caùc coâng ty tuyeån duïng coù uy tín. Tuy phí tuyeån duïng taïi caùc coâng ty naøy cao nhöng chaát löôïng öùng vieân raát ñaûm baûo bôûi vì tröôùc khi gôûi öùng vieân qua thì baûn thaân öùng vieân cuõng ñaõ ñöôïc caùc dòch vuï naøy phoûng vaán tröôùc roài. ™ Tröôøng hôïp coâng ty caàn tuyeån cuøng moät luùc nhieàu vò trí khaùc nhau hoaëc tuyeån moät vò trí vôùi soá löôïng lôùn thì neân choïn hình thöùc quaûng caùo treân baùo chí laø töông ñoái hôïp lyù nhaát vì coù theå thu huùt soá löôïng öùng vieân xin vieäc cao, maët khaùc cuõng tieát kieäm ñöôïc chi phí hôn so vôùi hình thöùc tuyeån duïng qua caùc coâng ty tuyeån duïng chuyeân nghieäp. Tuy nhieân, ñeå ñaûm baûo yeáu toá chaát löôïng thì vaán ñeà thieát keá maãu quaûng caùo ôû ñaây caàn phaûi ñöôïc ñaàu tö nhieàu hôn, thoâng tin caøng chi tieát caøng toát. ; Thieát laäp heä thoáng phaûn hoài höõu hieäu cho pheùp xöû lyù löôïng lôùn ñôn xin vieäc caøng nhanh vaø hieäu quaû caøng toát, traùnh söï trì hoaõn khoâng caàn thieát baèng caùch ñeà ra nhöõng tieâu chuaån toái thieåu ñeå saøng loïc öùng vieân. Nhöõng tieâu chuaån naøy coù theå bao goàm trình ñoä hoïc vaán, chuyeân moân, quaù trình coâng taùc, kinh nghieäm hay cuõng coù theå laø moät thôøi gian laøm vieäc toái thieåu. Maëc duø phaàn ñoâng öùng vieân ñeàu raát trung thöïc vieát ra lyù lòch cuûa mình nhöng chaéc chaén cuõng khoâng theå loaïi tröø moät soá ñaõ khoâng cöôõng noåi yù ñònh boû ñi moät vaøi söï kieän coù tính caùch tieâu cöïc vaø thoåi phoàng thaønh tích cuûa mình. Phaân tích, ========================================================== Trang 60 =========================================================== ñaùnh giaù ñôn xin vieäc vaø lyù lòch öùng vieân caån thaän tuy coù theå seõ chieám nhieàu thôøi gian cuûa nhaø tuyeån duïng trong giai ñoïan ñaàu, nhöng neáu phaân tích kyõ thì lôïi ích cuûa noù trong coâng taùc tuyeån duïng seõ lôùn hôn nhieàu vì chaúng nhöõng noù giuùp coâng ty choïn ñöôïc öùng vieân phuø hôïp maø phoøng nhaân söï coøn ñôõ maát thôøi gian cho nhöõng cuoäc phoûng vaán khoâng ñaâu. Chính vì ñieàu naøy neân boä phaän tuyeån duïng caàn löu yù caùc ñieåm sau khi ñaùnh giaù lyù lòch öùng vieân: Phaân tích boá cuïc cuûa moät baûn lyù lòch coù theå cho chuùng ta bieát raát nhieàu veà khaû naêng cuûa öùng vieân trong vieäc toå chöùc vaø giao tieáp vôùi haøng loaït caùc döõ kieän moät caùch hieäu quaû. Moät baûn lyù lòch vieát caån thaän, boá cuïc toát thöôøng ngaén goïn nhöng ñuû yù. Thöôøng noù bao goàm caû quaù trình coâng taùc vaø hoïc taäp nhöng ghi theo trình töï thôøi gian töø hieän taïi ñeán quaù khöù ñeå nhaán maïnh thaønh tích coâng vieäc hieän taïi cuûa öùng vieân, ñoàng thôøi neâu baät ñöôïc nhöõng kyõ naêng. Ñieåm quan troïng nhaát laø phaûi xem xeùt baûn lyù lòch naøy coù trình baøy caùc thoâng tin baèng caùc hình thöùc hôïp logic vaø deã hieåu hay khoâng. Moät khi xem xeùt boá cuïc chung vaø caùch trình baøy cuûa moät baûn lyù lòch, chuùng ta haõy xem xeùt ñeán nhöõng thoâng tin maø noù cung caáp. Chuùng ta haõy ñaùnh giaù lieäu naêng löïc vaø kinh nghieäm laøm vieäc cuûa öùng vieân coù phuø hôïp vaø ñaùp öùng ñöôïc nhöõng yeâu caàu cho coâng vieäc maø coâng ty ñang tìm kieám khoâng? ÖÙng vieân coù nhöõng kyõ naêng höõu ích naøo khoâng? Baûn lyù lòch coù ñem laïi nhöõng thoâng tin caên baûn maø qua ñoù chuùng ta coù theå hình dung ñöôïc nhaân caùch cuûa öùng vieân hay khoâng? coù theå nhaän bieát ñuôïc veà toác ñoä cuõng nhö ñònh höôùng phaùt trieån ngheà nghieäp cuûa öùng vieân khoâng? Caàn ñaët daáu chaám hoûi cho nhöõng ñieàu thieáu nhaát quaùn hoaëc nhöõng khoaûng troáng trong moät baûn lyù lòch. Soùt giai ñoaïn trong phaàn trình baøy quaù ========================================================== Trang 61 =========================================================== trình laøm vieäc vaø söï thieáu nhaát quaùn ôû döõ kieän cung caáp coù theå chæ laø keát quaû cuûa moät söï nhaàm laãn ñôn giaûn. Tuy vaäy neáu xeùt döôùi goùc ñoä naøo ñoù thì chuùng ta coù theå thaáy ôû ñoù nhöõng manh moái cho thaáy öùng vieân ñaõ coá tình che daáu hoaëc laøm sai leäch ñi moät thoâng tin naøo ñoù. Tieáp theo chuùng ta phaûi xem xeùt heát söùc caån thaän vieäc trình baøy nhöõng thaønh töïu trong ngheà nghieäp vaø hoïc vaán cuûa öùng vieân theo trình töï thôøi gian. Phaûi chaéc chaén raèng taát caû nhöõng naêm thaùng ñöôïc trình baøy phaûi theo moät thöù töï hôïp lyù, lieäu coù moät khoaûng thôøi gian troáng naøo ñaõ khoâng ñöôïc ñeà caäp ñeán? vì sao öùng vieân coù xu höôùng nhaûy coùc quaù nhieàu coù nghóa laø trong moät thôøi gian ngaén hoï ñaõ thay ñoåi nhieàu choã laøm … taát caû nhöõng ñieåm naøy caàn phaûi ñöôïc ghi chuù laïi ñeå laøm saùng toû trong quaù trình phoûng vaán. Sau khi xem xeùt vaø ñaùnh giaù lyù lòch öùng vieân, caàn phaân chia thaønh 3 nhoùm vaø tieán haønh xöû lyù töông öùng: Nhoùm A bao goàm nhöõng öùng vieân toát, ñaït nhöõng tieâu chuaån maø coâng ty ñaët ra. Ñaây laø nhöõng ñoái töôïng caàn leân lòch phoûng vaán sô boä. Nhoùm B coù theå taïm goïi laø nhoùm trieån voïng. Nhoùm naøy bao goàm nhöõng öùng vieân khoâng phuø hôïp vôùi coâng vieäc hieän taïi maø chuùng ta tìm kieám nhöng chuùng ta coù theå duøng hoï cho nhu caàu töông lai. Ñoái vôùi nhoùm naøy coâng ty seõ gôûi thö töø choái nhöng ñoàng thôøi cuõng thoâng baùo cho öùng vieân bieát coâng ty seõ löu laïi hoà sô öùng vieân ñeå coù theå lieân laïc laïi öùng vieân neáu trong töông lai coù vò trí tuyeån duïng khaùc phuø hôïp hôn. Nhoùm C bao goàm nhöõng öùng vieân hoaøn toaøn khoâng ñaït yeâu caàu so vôùi tieâu chuaån maø coâng vieäc ñoøi hoûi. Thö töø choái keøm vôùi hoà sô xin vieäc seõ ñöôïc hoaøn traû laïi cho caùc ñoái töôïng naøy ñeå hoï tìm cô hoäi khaùc cho mình. ========================================================== Trang 62 =========================================================== ; Keát hôïp traéc nghieäm trong laàn phoûng vaán sô boä Phoûng vaán sô boä laø traùch nhieäm thuoäc veà boä phaän tuyeån duïng. Caù tính vaø nhaân caùch cuûa öùng vieân laø yeáu toá chính maø boä phaän tuyeån duïng caàn phaûi khaùm phaù vaø ñaùnh giaù chính xaùc trong cuoäc phoûng vaán sô boä, coøn yeáu toá veà chuyeân moân seõ daønh cho khaâu phoûng vaán saâu. Tuy nhieân, ñeå nhaän ñònh vaø ñaùnh giaù chính xaùc veà moät con ngöôøi chæ qua phoûng vaán sô boä vaãn chöa ñuû ñoä tin caäy, ñaëc bieät laø trong boái caûnh ñoäi nguõ phoûng vaán vieân taïi Tropicdane coøn nhieàu giôùi haïn veà nhaân löïc, coøn chöa ñöôïc ñaøo taïo kyõ veà chuyeân moân vaø kinh nghieäm coøn chöa tôùi. Thieát nghó, neân keát hôïp caùc loaïi traéc nghieäm taâm lyù ñeå khaùm phaù caùc thuoäc tính taâm lyù caù nhaân chaúng haïn nhö tính khí, naêng löïc, sôû thích ngheà nghieäp … trong buoåi phoûng vaán sô boä seõ haïn cheá ñöôïc xaùc xuaát sai laàm trong quyeát ñònh tuyeån duïng, goùp phaàn cuûng coá tính ñoä tin caäy trong coâng taùc tuyeån duïng nhaân söï taïi Tropicdane. Ñaây laø ñieåm nhaán cuûa quy trình tuyeån duïng môùi so vôùi quy trình hieän taïi ñang aùp duïng taïi Tropicdane. Nhö chuùng ta ñaõ bieát, tính khí cuûa caù nhaân coù aûnh höôûng quan troïng ñeán keát quaû hoaït ñoäng vaø do vaäy löu yù ñeán caùc ñaëc ñieåm cuûa noù laø ñieàu kieän taát yeáu ñeå laõnh ñaïo coù hieäu quaû. Taâm lyù hoïc xeùt ñeán caùc khuynh höôùng keát hôïp khaùc nhau caùc tính khí caù nhaân vôùi caùc nhu caàu khaùch quan cuûa hoïat ñoäng. Moät trong caùc khuynh höôùng ñoù laø löu yù ñeán caùc ñaëc ñieåm tính khí cuûa con ngöôøi khi tuyeån choïn veà maët taâm lyù vaø boá trí hoï vaøo nhöõng coâng vieäc cuï theå naøo ñoù. Caùc daïng hoaït ñoäng khaùc nhau ñeà ra caùc nhu caàu khaùc nhau ñoái vôùi tính khí; khi so saùnh caùc yeâu caàu ñoù vôùi caùc ñaëc ñieåm tính khí cuûa nhöõng ngöôøi ñöôïc söû duïng, chuùng ta coù theå xaùc ñònh ai laø ngöôøi coù khaû naêng thöïc hieän coâng vieäc ñoù. ========================================================== Trang 63 =========================================================== Ví duï ngöôøi coù tính khí ñieàm tónh taùc phong khoan thai, ñieàm tónh, ít bò moâi tröôøng kích ñoäng, laøm vieäc nguyeân taéc, nhaän thöùc vaán ñeà tuy hôi chaäm nhöng saâu saéc, chín chaén. Trong hoaït ñoäng coù söï ñeàu ñaën, caân baèng vaø coù tính keá hoaïch, tính nguyeân taéc vaø khoâng thích maïo hieåm. Loaïi ngöôøi naøy thích hôïp vôùi caùc coâng taùc keá hoaïch, toå chöùc, nhaân söï, nhöõng coâng vieäc ñoøi hoûi tính caån thaän vaø tính nguyeân taéc; khoâng phuø hôïp vôùi coâng vieäc coù tính chaát thay ñoåi vaø ñoøi hoûi saùng taïo. Ngöôøi coù tính khí linh hoaït thöôøng nhaän thöùc vaán ñeà nhanh nhöng hôøi hôït vaø chuû quan. Hoï hoaït baùt, vui veû, deã tieáp xuùc, giao thieäp roäng, deã thích nghi vôùi moïi ñieàu kieän, giaøu saùng kieán, nhieàu möu meïo. Ngöôøi coù tính khí linh hoaït raát naêng ñoäng vaø deã thích nghi vôùi caùc ñieàu kieän thay ñoåi cuûa lao ñoäng vaø cuoäc soáng cho neân hoï thích hôïp vôùi caùc coâng vieäc coù tính chaát ñoåi môùi, coù noäi dung hoaït ñoäng soâi noåi, linh hoaït. Nhöõng coâng vieäc keùm thuù vò, ñôn ñieäu seõ nhanh choùng trôû neân nhaøm chaùn ñoái vôùi daïng ngöôøi naøy. Hoï coù theå trôû thaønh ñaùng tin caäy trong moïi vieäc ngoaïi tröø nhöõng coâng vieäc ñôn ñieäu keùo daøi . Trong khi ñoù, nhöõng ngöôøi coù tính khí öu tö thöôøng khoâng ñoøi hoûi cao veà chaát löôïng coâng vieäc cuûa mình bôûi vì hoï khoâng tin vaøo chính baûn thaân hoï, do ñoù hoï thích laøm vieäc rieâng leõ, khoâng thích coù ngöôøi khaùc quaáy raày. Khi xuaát hieän moái nguy hieåm lôùn trong coâng vieäc hoaëc tình hình bò thay ñoåi ñoät ngoät thì hoï coù theå boái roái ñeán möùc maát töï nhieân hoaøn toaøn vaø thaäm chí khoâng coù naêng löïc ñeå chòu traùch nhieäm. Cho neân neáu söû duïng ngöôøi öu saàu trong tình hình thay ñoåi nhanh seõ coù nguy cô maïo hieåm vaø khoâng coù lôïi. Hoï thích hôïp vôùi nhöõng coâng vieäc ñoøi hoûi söï kieän trì, nhaãn naïi, oån ñònh vaø coù söï chæ ñaïo cuï theå; khoâng phuø hôïp vôùi coâng vieäc coù tính maïo hieåm vaø ñoøi hoûi tính saùng taïo. Coøn ngöôøi coù tính khí noùng naûy thöôøng toû ra voäi vaøng, haáp taáp, laøm vieäc soâi ñoäng, phung phí söùc löïc. Trong moái quan heä hoï thöôøng noùng naûy, thaäm chí ñoâi khi toû ra cuïc caèn, thoâ baïo, hoï deã bò kích ñoäng, deã caùu baún nhöng khoâng ñeå buïng laâu. Hoï nhanh choùng say meâ coâng vieäc nhöng ========================================================== Trang 64 =========================================================== cuõng choùng chaùn. Hoï ít coù khaû naêng laøm chuû baûn thaân trong caùc tröôøng hôïp baát thöôøng, ít coù khaû naêng ñaùnh giaù haønh ñoäng cuûa ngöôøi khaùc moät caùch khaùch quan. Daïng ngöôøi naøy khoâng phuø hôïp vôùi coäng vieäc mang tính toå chöùc, nhaân söï; khoâng phuø hôïp vôùi coâng vieäc ñoøi hoûi tính tyû mæ. Tuy nhieân, hoï coù theå ñaûm nhaän toát nhöõng coâng vieäc ñoøi hoûi söï duõng caûm, xoâng xaùo. Treân ñaây laø 4 loaïi tính khí cô baûn vaø trong thöïc teá ít coù ngöôøi naøo coù ñôn thuaàn moät kieåu khí chaát, maø thöôøng coù söïï pha troän nhöõng tính khí vôùi nhau. Qua phöông phaùp traéc nghieäm seõ phaàn naøo giuùp chuùng ta khaùm phaù ñöôïc tính khí cuûa öùng vieân . Chuùng ta cuõng caàn löu yù raèng khi ñaùnh giaù khí chaát cuûa con ngöôøi laø caên cöù vaøo loaïi khí chaát troäi nhaát cuûa hoï vaø khoâng coù loaïi khí chaát naøo toát hoaëc xaáu hoaøn toaøn, moãi khí chaát ñeàu coù öu, nhöôïc ñieåm rieâng. Vaán ñeà laø chuùng ta caàn phaûi hieåu roõ khí chaát cuûa moãi ngöôøi, nhöõng öu - nhöôïc ñieåm cuûa loaïi khí chaát ñoù ñeå tuyeån duïng, phaân coâng coâng vieäc hôïp lyù. Keát quaû khaûo saùt nhieàu tröôøng hôïp ñieån hình, ngöôøi ta ñöa ñeán keát luaän raèng haàu heát nhöõng nhaân vieân bò thaát baïi trong khi thöïc thi nghieäp vuï quaûn trò khoâng phaûi vì hoï thieáu khaû naêng maø caù tính cuûa hoï quaù phöùc taïp vaø sai leäch. Neáu nguyeân nhaân thaát baïi baét nguoàn töø baûn chaát caù tính thì quaû thöïc cöïc kyø nguy hieåm bôûi vì muoán caûi thieän caù tính baåm sinh khoâng phaûi vieäc moät sôùm moät chieàu. Chính ñieàu naøy caøng theå hieän vai troø quan troïng cuûa traéc nghieäm caù tính trong coâng taùc tuyeån duïng. Neáu nhö tröôùc ñaây caùc coâng ty lôùn khi tuyeån duïng nhaân söï thöôøng chuù troïng vaøo yeáu toá naêng khieáu vaø khaû naêng chuyeân moân thì ngaøy nay tình hình ñaõ trôû neân ñaûo ngöôïc. Ngöôøi ta baét ñaàu chuù troïng ñeán caù tính cuûa öùng vieân tröôùc heát roài môùi baát ñaàu tìm hieåu nhöõng khía caïnh khaùc cuûa öùng vieân. Toùm laïi, neáu keát hôïp hình thöùc traéc nghieäm trong coâng taùc tuyeån duïng seõ ========================================================== Trang 65 =========================================================== mang laïi cho coâng ty nhieàu lôïi ñieåm: • Giuùp cho coâng ty tìm ñöôïc caùc saéc thaùi ñaëc bieät veà caù tính, cuõng nhö naêng khieáu tieàm aån cuûa töøng öùng vieân. • Khaùm phaù ñöôïc nhöõng khaû naêng hay taøi naêng ñaëc bieät cuûa öùng vieân, maø ñoâi luùc öùng vieân cuõng khoâng heà hay bieát. • Töø ñoù tieân ñoaùn öùng vieân coù theå thaønh coâng trong vieäc laøm tôùi möùc ñoä naøo vaø boá trí ñuùng ngöôøi, ñuùng vieäc; giaûm thieåu nhöõng ruûi ro trong kinh doanh do sô soùt, yeáu keùm cuaû nhaân vieân. • Keát quaû tuyeån choïn seõ chính xaùc hôn so vôùi vieäc chæ aùp duïng phöông phaùp phoûng vaán vì seõ giôùi haïn phaàn naøo thaønh kieán hay khuynh höôùng cuaû ngöôøi phoûng vaán. • Giaûm bôùt chi phí veà huaán luyeän vì khi bieát naêng khieáu cuaû hoï, coâng ty chæ vieäc phaùt trieån khaû naêng ñoù leân chöù khoâng phaûi huaán luyeän ngöôøi maø ta khoâng bieát hoï coù naêng khieáu gì. • Ruùt ngaén thôøi gian taäp söï cuaû nhaân vieân. • Giaûm bôùi tình traïng nhaân vieân töï yù nghæ vieäc hoaëc buoäc thoäi vieäc do khoâng thích hôïp vôùi coâng vieäc. Tuy nhieân caàn löu yù raèng phöông phaùp traéc nghieäm seõ trôû neân voâ hieäu neáu coâng ty chæ bieát aùp duïng noù moät caùch maùy moùc vaø voâ yù thöùc. Trong ñieàu kieän khi maø kieán thöùc chuyeân moân cuûa boä phaän tuyeån duïng coøn haïn cheá thì tröôùc maét ñoái vôùi nhöõng vò trí quan troïng caàn nhôø söï hoã trôï cuûa caùc coâng ty tö vaán nguoàn nhaân löïc coù uy tín vì hoï laø nhöõng ngöôøi giaøu kinh nghieäm trong lónh vöïc naøy. Khi gôûi öùng vieân qua cho hoï, chuùng ta neân cho hoï bieát caùc yeâu caàu cho vò trí maø chuùng ta caàn tuyeån, hoï seõ nghieân cöùu vaø cho öùng vieân laøm caùc baøi traéc nghieäm ========================================================== Trang 66 =========================================================== ñeå khaùm phaù nhöõng nhaân toá phuø hôïp giöõa nhöõng ñieàu kieän maø öùng vieân coù vôùi nhöõng nhu caàu maø coâng ty caàn . Keát quaû hoï phaân tích seõ töông ñoái chính xaùc. Tuy nhieân, veà laâu daøi boä phaän tuyeån duïng caàn nghieân cöùu, ñöôïc ñaøo taïo vaø huaán luyeän nhieàu veà vaán ñeà naøy vì nhö theá khoâng nhöõng naâng cao tính chuû ñoäng, tieát kieäm chi phí maø ñoâi khi keát quaû tuyeån duïng seõ chính xaùc hôn vì trong thöïc teá ñaõ coù khoâng ít caùc coâng ty tö vaán nguoàn nhaân löïc vì muïc ñích lôïi nhuaän ñaõ laøm sai leäch keát quaû traéc nghieäm, coá tình ñaùnh giaù sai laàm veà öùng vieân. ; Veà vaán ñeà söu tra lyù lòch Ñieåm caàn löu yù nöõa laø traéc nghieäm vaø phoûng vaán vaãn coù nhöõng nhöôïc ñieåm rieâng cuûa noù, do vaäy tröôùc khi ra quyeát ñònh tuyeån duïng chính thöùc chuùng ta khoâng neân boû qua khaâu söu tra lyù lòch ñeå kieåm tra laïi taát caû nhöõng ñieàu öùng vieân trình baøy coù ñuùng söï thaät hay khoâng. Thoâng thöôøng nhöõng ñieàu caàn thaåm tra lieân quan ñeán trình ñoä chuyeân moân ngheà nghieäp, tö caùch taùc phong, öu nhöôïc ñieåm cuûa öùng vieân … taát caû nhöõng ñieàu naøy seõ goùp phaàn cuûng coá tính chính xaùc vaø khaùch quan cuûa quyeát ñònh tuyeån duïng. 3. Boài döôõng kyõ naêng phoûng vaán cho ñoäi nguõ caùn boä tuyeån duïng vaø caùn boä quaûn lyù Thöïc teá cho thaáy sai laàm trong quyeát ñònh tuyeån duïng laø heä quaû taát yeáu cuûa söï thieáu ñaàu tö cho coâng taùc tuyeån duïng maø trong ñoù kyõ naêng phoûng vaán voán laø yeáu toá ñuôïc coi laø khaù quan troïng cuõng gaàn nhö bò boû queân. Nhö vaäy ñeå naâng cao hieäu quaû tuyeån duïng taïi coâng ty nhaát ñònh phoûng vaán vieân phaûi ñöôïc ñaøo taïo baøi baûn veà kyõ naêng quan troïng naøy. Phoûng vaán vieân ôû ñaây bao goàm caû ñoäi nguõ laøm coâng taùc tuyeån duïng tham gia phoûng vaán laãn caùc caáp quaûn lyù tröïc tieáp öùng vieân sau naøy, vaø caû Ban Giaùm Ñoác vì khoâng ít tröôøng hôïp sai laàm trong quyeát ñònh tuyeån duïng khoâng baét nguoàn töø boä phaän tuyeån duïng. Ñeå haïn cheá nhöõng sai ========================================================== Trang 67 =========================================================== laàm naøy, caùc phoûng vaán vieân neân löu yù nhöõng ñieåm sau: ; Veà vaán ñeà quyeát ñònh chieán thuaät phoûng vaán Moät quyeát ñònh quan troïng nhaát phaûi thöïc hieän tröôùc khi tieán haønh phoûng vaán laø löïa choïn hình thöùc phoûng vaán naøo cho phuø hôïp. Chuùng ta muoán cuoäc phoûng vaán dieãn ra moät caùch töï nhieân hay muoán ñaët öùng vieân döôùi aùp löïc naøo ñoù, caâu traû lôøi tuøy thuoäc vaøo vò trí maø chuùng ta seõ phoûng vaán. Phaûi luoân luoân ghi nhôù nhöõng tieâu chuaån coâng vieäc trong ñaàu mình, xem xeùt chuùng ta muoán ñaït ñöôïc ñieàu gì trong cuoäc phoûng vaán naøy töø ñoù choïn löïc chieán löôïc phuø hôïp ñeå hoã trôï cho vieäc ñaït ñöôïc muïc tieâu. Ví duï: Neáu muïc ñích chính cuûa chuùng ta laø muoán thu thaäp nhöõng thoâng tin coù tính chaát söï kieän, coøn tính caùch cuûa öùng vieân thì khoâng quan troïng laém thì phoûng vaán vieân seõ choïn hình thöùc phoûng vaán thu thaäp döõ kieän vaø chuaån bò baèng caùch taäp hôïp taát caû nhöõng caâu hoûi toång quaùt vaø cuï theå ñöôïc thieát keá nhaèm ñem laïi caâu traû lôøi maø chuùng ta muoán bieát. Neáu muïc ñích cuûa cuoäc phoûng vaán laø xem xeùt öùng vieân coù theå ñaûm nhieäm ñöôïc caùc phaàn vieäc chuû yeáu cuûa coâng vieäc hay khoâng thì luùc naøy hình thöùc phoûng vaán tình huoáng seõ ñuôïc löïa choïn. Neáu muïc tieâu phoûng vaán nhaèm ño löôøng söï phaûn öùng cuûa öùng vieân tröôùc söï caêng thaúng thöôøng xuyeân maø coâng vieäc mang laïi. Ñeå ñaït ñöôïc muïc ñích, phoûng vaán vieân caàn hoaïch ñònh moät cuoäc ñoái chaát laøm cho öùng vieân luoân bò ñaët vaøo tình huoáng bò taán coâng vaø nhöõng truy vaán veá quaù trình hoaït ñoäng cuõng nhö phaùt trieån trong ngheà nghieäp cuûa öùng vieân. Chuùng ta seõ aùp duïng hình thöùc phoûng vaán kieåu kyõ thuaät ñeå xaùc ñònh öùng vieân coù thaät söï ñaït ñöôïc nhöõng kyõ naêng nhö hoï ñaõ khai trong lyù lòch. ========================================================== Trang 68 =========================================================== Trong tình huoáng naøy, phoûng vaán vieân caàn xaây döïng tröôùc moät baøi kieåm tra thöïc teá veà kyõ naêng chuyeân moân. Hình thöùc naøy thöôøng ñöôïc aùp duïng trong caùc cuoäc phoûng vaán saâu veà chuyeân moân. ; Veà vaán ñeà ñaët caâu hoûi Cô hoäi lôùn nhaát maø chuùng ta coù theå tìm kieám thoâng tin veà öùng vieân laø vieäc ñaët ra caùc caâu hoûi ñuùng ngöôøi, ñuùng caùch. Caàn ñaët caâu hoûi caån troïng ñeå coù theå gaët haùi nhöõng chi tieát maø chuùng ta muoán bieát. Neân nhôù raèng khoâng phaûi ai cuõng deã daøng côûi môû vôùi chuùng ta vaø khoâng phaûi ai cuõng coù taøi huøng bieän. Muoán hieåu ñöôïc öùng vieân chuùng ta phaûi bieát ngheä thuaät gôïi chuyeän. Chuùng ta coù theå khai thaùc caâu traû lôøi cuûa öùng vieân baèng vieäc ñaët ra nhöõng caâu hoûi theo nhöõng caùch khaùc nhau. Nhöõng caâu hoûi môû thöôøng hieäu quaû nhaát trong moät cuoäc phoûng vaán, noù khuyeán khích öùng vieân caûm thaáy côûi môû, suy nghó vaø sau cuøng phaûi phaùt bieåu yù kieán cuûa mình. Ñieàu naøy seõ cho pheùp phoûng vaán vieân quan saùt kyõ naêng giao tieáp cuûa öùng vieân vaø loïc ra nhöõng thoâng tin caàn thieát. Haõy lieät keâ saün danh muïc caùc ñieàu caàn kieåm tra vì ñieàu naøy seõ raát höõu ích cho moät cuoäc phoûng vaán. Tuy nhieân cuõng ñöøng quaù leä thuoäc hay baùm vaøo traät töï caùc caâu hoûi hoaëc noäi dung danh muïc naøy moät caùch quaù cöùng nhaéc. Cuoäc phoûng vaán luoân laø moät ñoái thoaïi hai chieàu. Danh muïc caâu hoûi nhaèm muïc ñích khoâng ñeå soùt moät khía caïnh naøo vaø ñoù coù theå laø nguoàn tham khaûo khi caàn thieát. Neáu chuùng ta muoán ñaùnh giaù kyõ naêng toå chöùc cuûa öùng vieân, xem öùng vieân coù boäc loä tính caùch laøm vieäc toå chöùc chaët cheõ vaø coù phöông phaùp hay khoâng thì haõy hoûi öùng vieân veà thaùi ñoä ñoái vôùi tính ngaên naép. Tìm xem hoï coù thích heä thoáng löu hoà sô hôn laø laøm vieäc hay khoâng, hoaëc hoûi hoï caùch khôûi söï saép xeáp moät döï aùn giaû ñònh. ========================================================== Trang 69 =========================================================== Neáu muoán ñaùnh giaù kyõ naêng phaân tích cuûa öùng vieân, xem lieäu öùng vieân coù theå phaân tích tình huoáng coâng vieäc vaø phaûi maát bao laâu hoï môùi coù theå ñeà ra giaûi phaùp thì haõy yeâu caàu hoï ñua ra caùc ví duï veà khaû naêng giaûi quyeát vaán ñeà. Haõy moâ taû moät tình huoáng khoù khaên vaø yeâu caàu hoï ñöa ra nhöõng ñieåm maáu choát vaø ñeà ra moät giaûi phaùp khaû thi. Ñeå ñaùnh giaù kyõ naêng ra quyeát ñònh haõy hoûi öùng vieân veà nhöõng kinh nghieäm cuûa hoï trong quaù khöù , ñaõ bao giôø hoï phaûi ñöa ra nhöõng quyeát ñònh khoù khaên chöa? Laøm theá naøo ñeå hoï ñi ñeán quyeát ñònh aáy? Quyeát ñònh aáy ñaõ mang laïi nhöõng heä quaû gì sau ñoù ? vaø hoï ñaõ ñoái phoù vôùi noù nhö theá naøo? ; Veà vaán ñeà thaåm ñònh nhaân caùch Thaùi ñoä cuûa öùng vieân ñoái vôùi ñoàng nghieäp vaø nôi laøm vieäc boäc loä nhaân caùch cuûa hoï vaø nhaân caùch aáy seõ taùc ñoäng ñeán moái quan heä ñoàng nghieäp vaø khoâng khí laøm vieäc. Ñaây cuõng laø vaán ñeà khaù böùc xuùc taïi Tropicdane. Tropicdane luoân muoán tìm nhöõng öùng vieân gioûi nhöng laïi boû queân vieäc thaåm ñònh yeáu toá nhaân caùch neân tuy choïn ñöôïc nhöõng öùng vieân gioûi veà chuyeân moân nhöng cuoái cuøng ñoù cuõng chæ laø moät sai laàm vì loã hoång veà nhaân caùch sôùm muoän cuõng daãn ñeán moät keát cuïc khoâng coù haäu. Do ñoù haõy coá gaéng thaåm ñònh xem öùng vieân ñoù coù thích nghi ñöôïc vôùi vaên hoùa laøm vieäc cuûa coâng ty khoâng vaø suy xeùt tìm hieåu neùt vaên hoùa taïi nhöõng nôi maø öùng vieân ñaõ töøng gaén boù tröôùc ñoù. Ví duï nhö moät phong thaùi laøm vieäc khích leä tinh thaàn ñoàng ñoäi seõ khoâng phuø hôïp vôùi nhöõng ai ñeán töø nhöõng nôi maø ngöôøi ta ñeà cao, coå vuõ söï caêng thaúng saùng taïo, nôi maø söï caïnh tranh trong noäi boä laø heát söùc khoác lieät. ; Veà vaán ñeà kieåm soaùt ñöôïc löu löôïng thoâng tin ========================================================== Trang 70 =========================================================== Ngöôøi phoûng vaán gioûi phaûi luoân luoân laøm chuû vaø ñieàu khieån ñöïôc cuoäc phoûng vaán. Hoaïch ñònh moät cuoäc phoûng vaán chu ñaùo seõ giuùp chuùng ta coù theå naém ñöôïc moïi thoâng tin caàn thieát trong thôøi gian phaân boá. Traùnh tröôøng hôïp bò loâi keùo bôûi caâu chuyeän ngoaøi leà cuûa öùng vieân, trong nhöõng luùc nhö theá naøy caàn teá nhò chuyeån ñoåi ñeà taøi, höôùng öùng vieân vaøo vaán ñeà maø chuùng ta caàn khai thaùc. ; Veà öùng xöû vôùi caùc öùng vieân Caàn löu yù raèng caùc öùng vieân cho duø cuøng ñaït nhöõng chuaån möïc chuyeân moân nhö nhau ñi chaêng nöõa thì tính caùch cuûa hoï cuõng khoâng theå gioáng nhau. Ngöôøi thì töï chuû, trong khi ngöôøi khaùc thì laïi caêng thaúng. Chuùng ta chæ coù theå phaùn ñoaùn giaù trò töông ñoái cuûa hoï trong nhöõng tình huoáng nhaát ñònh naøo ñoù. Haõy ñaët caâu hoûi töông töï cho caùc öùng vieân chaúng haïn nhö chuùng ta thaêm doø khaû naêng ñoái phoù vôùi tình huoáng khuûng hoaûng trong coâng vieäc cuûa öùng vieân ñeå xem nhöõng phaûn öùng cuûa hoï khaùc nhau nhö theá naøo. Neáu öùng vieân caûm thaáy boái roái khi traû lôøi caùc caâu hoûi naøy, haõy nheï nhaøng traán an hoï chuyeån sang hình thöùc ñaët caâu hoûi giaùn tieáp. ; Vaán ñeà ñoïc ngoân ngöõ cô theå Hieåu ngoân ngöõ cô theå coù nghóa laø chuùng ta ñang vaän duïng nhöõng kieán thöùc cô baûn cuûa taâm lyù hoïc trong coâng taùc tuyeån duïng. Ngoân ngöõ cô theå coù theå dieãn ñaït khoâng thua keùm gì söï dieãn ñaït baèng töø ngöõ do vaäy noù raát höõu duïng ñoái vôùi ngöôøi phoûng vaán. ÖÙng vieân khoù maø laûng traùnh hay toû ra khoâng trung thöïc khi söû duïng ngoân ngöõ cô theå vì bieåu loä baèng cöû chæ mang tính chaát baûn naêng. Haõy quan saùt ngoân ngöõ cô theå moät öùng vieân khi hoï ñang noùi ñeå nhaän bieát ========================================================== Trang 71 =========================================================== lieäu ngoân ngöõ maø hoï ñang coá dieãn ñaït coù aên khôùp vôùi nhöõng gì maø cô theå hoï ñang phaùt bieåu. Moät ngöôøi cöôøi raïng rôõ luoân taïo ra caùc daáu hieäu tích cöïc, trong khi moät ngöôøi cöù chaêm chaêm nhìn xuoáng saøn laïi taïo ra daáu hieäu heát söùc tieâu cöïc. Tuy vaäy, khoâng phaûi luùc naøo cuõng deã daøng nhaän daïng ñöôïc daáu hieäu tích cöïc cuûa öùng vieân. Moät ngöôøi töï tin luoân coù khuynh höôùng ngoài thaúng löng, hay hôi nghieâng nheï veà phía tröôùc ngay caû khi ngoài ñoái dieän vôùi seáp töông lai cuûa mình. Khi ngöôøi töï tin khoâng noùi, chaân tay hoï thöôøng ñeå yeân, aùnh maét hoï nhìn thaúng, kieân ñònh vaøo ngöôøi ñoái dieän. Coù nhöõng daáu hieäu tinh teá giuùp chuùng ta nhaän ra traïng thaùi taâm lyù cuûa öùng vieân. Haõy chuù yù ñeán vò trí cuûa cô theå, chaân tay hay aùnh maét, gioïng noùi cuûa öùng vieân vì ñieàu naøy coù aûnh höôûng lôùn ñeán caùch maø ngöôøi ñoái dieän caûm nhaän veà hoï. Nhöõng öùng vieân laøm nhöõng cöû chæ nhö nhòp chaân, laáy tay xoa muõi , vaën tay, maân meâ caây vieát, hay xeù vuïn moät maåu khaên giaáy laø daáu hieäu thöôøng thaáy cuûa söï caêng thaúng. Khi öùng vieân mæm cöôøi quaù nhieàu cuõng coù theå hieåu raèng hoï mong muoán maõnh lieät gaët haùi ñöôïc tình caûm cuûa ngöôøi khaùc. Quan saùt ngoân ngöõ cô theå giuùp chuùng ta nhaän daïng ñöôïc söï laûng traùnh cuûa öùng vieân, nhöõng öùng vieân naøy thöôøng traùnh giao tieáp qua aùnh maét vôùi ngöôøi ñoái dieän, hoï noùi loøng voøng veà ñeà taøi hay duøng haøng loaït caùc thuaät ngöõ chuyeân moân khieán chuùng ta phaûi luùng tuùng, hoï toû veû böùc röùt, maân meâ toùc hay baát cöù vaät gì maø hoï coù treân tay. Ngoân ngöõ cô theå coù theå giuùp chuùng ta phaùt hieän tính cao ngaïo cuûa ngöôøi ñoái dieän. Trong khi phaàn ñoâng caùc öùng vieân taïi buoåi phoûng vaán toû ra caêng thaúng vaø caàn tìm söï thö giaõn thì cuõng coù moät soá ít laïi toû ra quaù töï tin ñeán möùc trôû thaønh cao ngaïo. Hoï thích noùi hôn nghe vaø noùi doâng daøi ñem laïi aán töôïng ========================================================== Trang 72 =========================================================== laø hoï thích nghe aâm thanh phaùt ra töø gioïng noùi cuûa chính mình vaø ngoân ngöõ cô theå cuûa hoï cuõng phaùt bieåu töông töï: hoï ngoài öôõn ra treân gheá raát töï tin, chaân baét cheùo, trong khi noùi hoï thöôøng vung tay ra. ; Veà vaán ñeà cung caáp thoâng tin cho öùng vieân Khaûo saùt cho thaáy coù ñeán 45.78% nhaân vieân ñoàng tình vôùi quan ñieåm cho raèng nhöõng thoâng tin maø phoûng vaán vieân cung caáp cho hoï taïi buoåi phoûng vaán laø thieáu chính xaùc. Ñieàu naøy keùo theo söï gia taêng tyû leä boû vieäc trong thôøi gian thöû vieäc taïi Tropicdane laø ñieàu deã hieåu. Vì vaäy, phoûng vaán vieân neân cho öùng vieân bieát tröôùc bieát tröôùc veà chöùc vuï cuõng nhö coâng vieäc maø hoï seõ ñaûm nhieäm trong töông lai. Haõy cho öùng vieân bieát thöïc traïng cuûa coâng ty, nhöõng khoù khaên ñaõ vaø ñang xaûy ra taïi coâng ty, nhöõng vaán ñeà phöùc taïp maø öùng vieân coù theå gaëp phaûi sau naøy trong khi laøm vieäc ñeå öùng vieân yù thöùc roõ reät trong khi löïa choïn nôi laøm vieäc cuûa mình trong töông lai cuõng nhö hoï chuaån bò tinh thaàn khi thöïc söï laøm vieäc sau naøy. Thöïc hieän ñieàu naøy seõ goùp phaàn giaûm bôùt tyû leä öùng vieân töï boû vieäc trong giai ñoaïn thöû vieäc do trong quaù trình phoûng vaán vì noùng loøng muoán thu huùt öùng vieân gioûi, caùc phoûng vaán vieân ñaõ veõ ra moät böùc tranh hoaøn haûo veà coâng ty laøm cho öùng mong ñôïi quaù nhieàu veà nhöõng quyeàn lôïi, vaø moâi tröôøng maø hoï seõ laøm vieäc vaø do ñoù hoï deã bò thaát voïng vì thöïc teá ñaõ khoâng nhö hoï mong muoán. ; Moät soá ñieàu caàn traùnh ñeå taêng theâm hieäu quaû khi phoûng vaán Phoûng vaán thieáu muïc tieâu. Phaùn ñoaùn quaù sôùm chæ döïa vaøo aán töôïng ban ñaàu. Khoâng theå phuû nhaän hieän nay coù raát nhieàu coâng ty ñaõ tuyeån nhaàm nhaân vieân do bò chi phoái quaù nhieàu vaøo aán töôïng ñaàu tieân. Ñieàu gì seõ xaûy ra neáu nuï cöôøi cuûa nhaân vieân ñoù ñöôïc thay theá baèng caùi nhìn cau coù chæ sau vaøi thaùng, ========================================================== Trang 73 =========================================================== hoaëc moät boäc loä moät nhaân caùch meùo moù thay cho nhöõng caâu traû lôøi tuyeät vôøi maø hoï ñaõ theå hieän taïi buoåi phoûng vaán bôûi öùng vieân ñaõ quaù quen thuoäc vôùi tieán trình phoûng vaán vaø ñoàng thôøi ñaõ ñöôïc ñaøo taïo veà kyõ naêng ñöa ra caùc caâu traû lôøi chính xaùc vaø aán töôïng. Ñöøng ñeå cho nhöõng ñònh kieán caù nhaân aûnh höôûng ñeán nhöõng nhaän xeùt cuûa chuùng ta veà öùng vieân döïc treân nhöõng khaùi nieäm veà giai caáp, giôùi tính, toân giaùo hay chuûng toäc. Chaúng haïn nhö traùnh kieåu suy nghó cho raèng nhöõng ai toát nghieäp cuøng tröôøng ñaïi hoïc vôùi mình ñeàu gioûi hôn nhöõng ngöôøi khaùc. Caàn traùnh thaùi ñoä ban ôn, oâng chuû maø phaûi nhìn nhaän nhaän vaán ñeà treân qua ñieåm bình ñaúng vì quan heä bình ñaúng ñoù theå hieän qua nhu caàu thöïc teá cuûa caû hai beân. Ngöôøi lao ñoäng coù nhu caàu tìm vieäc coøn coâng ty thì tìm ngöôøi phuø hôïp vôùi vò trí maø mình ñang caàn tuyeån. Hieän nay coù khoâng ít ñôn vò nhìn nhaän tuyeån duïng nhaân söï laø ban ôn cho ngöôøi lao ñoäng, chính ñieàu naøy daãn ñeán thaùi ñoä aùp ñaët öùng vieân trong khi phoûng vaán, töï cho mình laø nhaân vaät kyø cöïu cuûa coâng ty, laø ngöôøi hieåu nhieàu, bieát roäng … vaø cuõng chính vì quan nieäm sai laàm naøy maø ngöôøi phoûng vaán luoân nhaän ñònh ña soá öùng vieân khoâng hoäi ñuû ñieàu kieän maø mình mong muoán. Khoâng neân ngaét lôøi ngöôøi ñoái dieän maø phaûi reøn luyeän kyõ naêng laéng nghe. Ngaét lôøi khi öùng vieân ñang noùi ñeå pheâ phaùn hay aùp ñaët tö töôûng, baét ñoái töôïng phaûi nghe theo laø vieäc laøm heát söùc vuïng veà, thoâ thieån cuûa nhaø tuyeån duïng. Xuaát phaùt töø thöïc traïng hoaït ñoäng tuyeån duïng nhaân söï taïi Tropicdane, hy voïng nhöõng giaûi phaùp ñeà xuaát treân ñaây seõ goùp phaàn naâng cao chaát löôïng tuyeån duïng nhaân söï taïi Tropicdane trong thôøi gian saép tôùi. ========================================================== Trang 74 =========================================================== KEÁT LUAÄN XUW Quaûn trò nguoàn nhaân löïc laø moät lónh vöïc roäng lôùn bao goàm nhieàu hoaït ñoäng nhö tuyeån duïng, ñaøo taïo, boá trí vieäc laøm, traû coâng lao ñoäng, khen thöôûng - kyû luaät … OÂng baø ta coù caâu “ñaàu xuoâi, ñuoâi loït”, trieát lyù naøy thaät hieäu nghieäm trong lónh vöïc quaûn trò nguoàn nhaân löïc. Suy cho cuøng moät coâng ty thaønh coâng hay khoâng chung quy cuõng laø giai ñoaïn tuyeån duïng ngöôøi ñuùng khaû naêng vaøo laøm vieäc. Khaû naêng cuûa con ngöôøi chæ phaùt huy ñöôïc maïnh nhaát neáu chuùng ta boá trí hoï vaøo ñuùng coâng vieäc thích hôïp vôùi hoï vaø do vaäy coù theå xem tuyeån duïng laø khaâu quan troïng nhaát giuùp coâng ty choïn ra trong voâ soá öùng vieân ai laø ngöôøi coù ñaày ñuû kieán thöùc, kyõ naêng, phaåm chaát ñaïo ñöùc caàn thieát cho coâng vieäc. Vôùi trieát lyù nhaân vaên, ñaët con ngöôøi laøm troïng taâm cuûa söï phaùt trieån vaø trieát lyù quaûn trò nguoàn nhaân löïc, nhöõng ñeà xuaát ñöôïc neâu ra trong luaän vaên naøy khoâng naèm ngoaøi muïc ñích naâng cao chaát löôïng coâng taùc tuyeån duïng cuõng nhö hieäu quaû quaûn trò nguoàn nhaân löïc noùi chung taïi coâng ty Tropicdane Vieät Nam. Tuy nhieân, ñeå ñaït ñöôïc keát quaû myõ maõn chæ baèng noå löïc cuûa rieâng phoøng nhaân söï khoâng thì vaãn chöa ñuû. Xeùt veà maët toång theå thì caùc giaûi phaùp kieán nghò nhaèm caûi tieán naøy coù taùc ñoäng ñeán toaøn boä toå chöùc, cho neân noù caàn phaûi ñöôïc söï uûng hoä tích cöïc, quyù baùu, kòp thôøi cuûa ban giaùm ñoác coâng ty, cuï theå laø phoøng nhaân söï ñöôïc giao quyeàn ñeå huy ñoäng moïi vaät chaát, phöông tieän laãn con ngöôøi tham gia vaøo quaù trình caûi tieán nhaèm töøng böôùc naâng cao chaát löôïng vaø hieäu quaû cuûa coâng taùc quaûn trò nguoàn nhaân löïc. Beân caïnh ñoù, giaûi ========================================================== Trang 75 =========================================================== phaùp kieán nghò naøy khi thöïc hieän caàn phaûi coù nhieàu thôøi gian ñaàu tö vì ñaây khoâng phaûi laø coâng vieäc ñôn giaûn, khoâng theå moät sôùm moät chieàu thu thaäp ngay keát quaû nhö mong ñôïi ñöôïc. Ñaây laø caû moät quaù trình caûi tieán lieân tuïc, thöôøng xuyeân vaø laâu daøi. Do vaäy, ôû chöøng möïc naøo ñoù caàn phaûi coù thaùi ñoä kieân nhaãn töø nhieàu phía. Song song ñoù, ñeå caùc giaûi phaùp caûi tieán naøy ñöôïc dieãn ra nhanh choùng vaø thuaän lôïi thì phaûi caàn theâm nhaân toá con ngöôøi thöïc hieän, ñoù laø caùc chuyeân vieân, nhaân vieân trong phoøng nhaân söï. Soá nhaân vieân naøy phaûi coù ñuû kieán thöùc, kinh nghieäm vaø trình ñoä thöïc hieän toát caùc chöùc naêng, vai troø quaûn trò nguoàn nhaân löïc. Döïa treân söï phoái hôïp nhòp nhaøng giöõa caùc nhaân toá khoâng gian, thôøi gian, taøi löïc vaø con ngöôøi thì caùc giaûi phaùp kieán nghò veà coâng taùc quaûn trò nguoàn nhaân löïc môùi coù ñuû ñieàu kieän thöïc thi moät caùch thaønh coâng ty taïi coâng ty Tropicdane Viet Nam. XUW ========================================================== Trang 76 =========================================================== PHUÏ LUÏC XUW Phaàn A: Caùc caâu hoûi thöôøng söû duïng khi phoûng vaán ™ Nhöõng yeáu toá lieân quan ñeán quaù trình ngheà nghieäp cuûa öùng vieân goàm coù nhöõng ñieåm sau ñaây: Chöùc vuï tröôùc ñaây. Laøm sao öùng vieân ñaõ xin ñöôïc vieäc laøm ñoù? Caùch xöû söï cuûa öùng vieân ñoái vôùi caáp chæ huy tröïc tieáp, vôùi ñoàng nghieäp vaø caùc thuoäc vieân nhö theá naøo? Moät vaøi chi tieát lieân heä ñeán vò chæ huy cuûa öùng vieân theo quan nieäm khaùch quan. Nhöõng lyù do ñaõ khieán öùng vieân xin nghæ vieäc ôû ñôn vò cuõ? ™ Nhöõng yeáu toá lieân heä ñeán nhöõng ñôn vò vaø coâng vieäc maø öùng vieân ñaõ laøm vieäc vaø ñang xin tuyeån vaøo. Noùi veà taàm quan troïng cuûa nhöõng ñôn vò, nôi maø öùng vieân ñaõ töøng laøm vieäc. Phöông phaùp laøm vieäc cuûa nhöõng ñôn vò naøy. Nhöõng saûn phaåm hoaëc dòch vuï cung öùng cuûa coâng ty hay ñôn vò cuõ. Nhöõng öu ñieåm, khuyeát ñieåm cuûa ñôn vò ñoù. Chính saùch cuûa ñôn vò ñoù. Taïi sao öùng vieân muoán thay ñoåi choã laøm. ========================================================== Trang 77 =========================================================== Cô hoäi naøo ñaõ giuùp öùng vieân bieát vaø muoán laøm vieäc taïi coâng ty ñang tuyeån moä naøy? Yeâu caàu öùng vieân cho bieát yù kieán veà ñôn vò nôi maø öùng vieân ñang xin vieäc. ™ Nhöõng yeáu toá lieân quan ñeán trình ñoä hoïc vaán cuûa öùng vieân ÖÙng vieân thích nhöõng moân hoïc naøo nhaát vaø cho bieát lyù do. ÖÙng vieân gheùt nhöõng moân hoïc naøo nhaát vaø cho bieát lyù do. Trong thôøi gian ñi hoïc, öùng vieân coù laøm theâm nhöõng coâng vieäc naøo khoâng? Neáu coù xin cho bieát. Öùng vieân ñaõ laø hoäi vieân cuûa baát kyø cô quan töø thieän, hieäp hoäi, ñoaøn theå hay toå chöùc naøo? Lyù do gia nhaäp vaøo nhöõng ñoaøn theå hay toå chöùc naøy. Nhöõng coâng trình nghieân cöùu cuûa öùng vieân, neáu coù. Ñaõ thi haønh nghóa vuï quaân söï chöa, vaø öùng vieân nghó theá naøo veà vaán ñeà. Öùng vieân coù hoï theâm nhöõng khoaù tu nghieäp, huaán luyeän, haøm thuï khoâng? Ai ñaõ ñaøi thoï hoïc phí? Nhöõng sôû thích caù nhaân cuûa öùng vieân nhö caùc moân theå thao, saùch baùo, du lòch, aâm nhaïc, ngheä thuaät… ™ Nhöõng yeáu toá lieân quan ñeán nhaân sinh quan cuûa öùng vieân. ========================================================== Trang 78 =========================================================== ÖÙng vieân coù theo ñuoåi moät muïc ñích naøo trong cuoäc soáng khoâng? Vaø öùng vieân ñaõ laøm gì ñeå ñaït ñeán muïc ñích ñoù? Theo quan nieäm cuûa öùng vieân, ñeå thaønh coâng trong cuoäc soáng caàn phaûi coù nhöõng ñöùc tính naøo? Nhöõng gì ñeå kích thích vaøloâi cuoán öùng vieân nhaát nhö thieän caûm, nhöõng trôû ngaïi khoù khaên, söï sôï haõi, tieàn baïc, söï ganh tò, söï maïo hieåm, söï toø moø… Caûm nghó cuûa öùng vieân ñoái vôùi nhöõng vò chuû cuõ. Öùng vieân quan nieäm theá naøo veà vai troø cuûa mình ñoái vôùi caáp döôùi? Laøm theá naøo ñeå coù theå ñieàu khieån, höôùng daãn caáp döôùi? Coù khi naøo ngöôøi khaùc tìm ñeán öùng vieân ñeå taâm söï, vaø coù khi naøo öùng vieân taâm söï vôùi ngöôøi khaùc khoâng? Coù khi naøo öùng vieân coù dòp phaùn xeùt veà moät ngöôøi naøo khoâng/ Ñeå nhaän xeùt, öùng vieân ñaõ döïa vaøo nhöõng tieâu chuaån, phöông phaùp hoaëc nguyeân taéc naøo? Ñeå nhaän xeùt moät caù nhaân, öùng vieân duøng tröïc giaùc baåm sinh hay suy luaän khoa hoïc? Öùng vieân coù khaû naêng nhaän xeùt moät ngöôøi ngay trong buoåi gaëp gôõ ñaàu tieân khoâng? ÖÙng vieân aùp duïng phöông phaùp naøo? Döïa theo töøng nguyeân taéc naøo ñeå öùng vieân coù theå keát luaän veà caù nhaân ñoù. Öùng vieân coù khi naøo kieåm soaùt haønh vi cuûa chính mình khoâng? Baèng caùch naøo? ========================================================== Trang 79 =========================================================== Ngheà nghieäp naøo öùng vieân cho laø phuø hôïp vôùi mình nhaát (nghóa laø vì söï soáng cho neân öùng vieân phaûi laøm vieäc, nhöng chöa chaéc coâng vieäc maø öùng vieân ñang xin tuyeån hay ñaõ töøng ñaûm nhieäm gaây thích thuù vaø hôïp vôùi yù muoán cuûa öùng vieân nhaát). Öùng vieân coù nhieàu baïn beø khoâng? Trong söï giao thieäp thöôøng gaëp phaûi nhöõng khoù khaên naøo? Keå nhöõng thaønh coâng vaø thaát baïi trong ngheà nghieäp cuûa öùng vieân. Öùng vieân coù khi naøo mua chòu haøng hoùa khoâng? Baèng tín duïng hay ghi soå nôï? Öùng vieân haõy cho bieát quan nieäm cuûa mình veà moät vò chæ huy tröïc tieáp maø mình thích nhaát. Nhöõng yeáu toá naøo laøm cho moät toå chöùc thaønh coâng? Phaàn B: Maãu phieáu thaêm doø quan ñieåm nhaân vieân veà hoaït ñoäng quaûn trò nguoàn nhaân löïc I. Muïc tieâu Ñeå giuùp Ban Giaùm Ñoác hieåu roõ hôn taâm tö nguyeän voïng cuûa nhaân vieân nhaèm goùp phaàn hoaøn thieän chuû tröông, chính saùch quaûn trò nguoàn nhaân löïc trong coâng ty, traân troïng kính môøi toaøn theå nhaân vieân tích cöïc tham gia, ñieàn thoâng tin vaøo maãu phieáu thaêm doø döôùi ñaây. YÙ kieán cuûa quyù vò seõ ñöôïc giöõ bí maät tuyeät ñoái. Xin chaân thaønh caûm ôn söï tham gia cuûa Anh, Chò. T.M Ban Giaùm Ñoác Phoøng Nhaân söï ========================================================== Trang 80 =========================================================== II. Noäi dung maãu phieáu thaêm doø Phaàn höôùng daãn: Anh, Chò haõy choïn 1 caâu traû lôøi maø Anh, Chò ñoàng tình nhaát baèng caùch khoanh troøn caâu ñöôïc choïn. 1. Haõy baøy toû möùc ñoä ñoàng tình cuûa Anh, Chò vôùi yù kieán cho raèng coâng taùc quaûn trò nguoàn nhaân löïc taïi Tropicdane döïa treân quan ñieåm toân troïng nhaân toá con ngöôøi a. Hoaøn toaøn ñoàng yù b. Ñoàng yù c. Khoâng ñoàng yù laém d. Khoâng ñoàng yù. 2. Theo Anh, Chò möùc ñoä ñaàu tö cho coâng taùc quaûn trò nguoàn nhaân löïc taïi coâng ty trong thôøi gian gaàn ñaây laø a. Raát toát b. Toát c. Taïm ñöôïc d. Toài 3. Theo Anh, Chò söï bieán ñoäng nhaân söï taïi Tropicdane laø a. Raát maïnh b. Maïnh c. Bình thöôøng d. Ít bieán ñoäng e. OÅn ñònh 4. Söï bieán ñoäng nhaân söï taïi coâng ty chuû yeáu do a. Nhaân vieân bò buoäc thoâi vieäc do söï haïn cheá veà naêng löïc b. Nhaân vieân töï ruùt lui do nhaän thaáy moâi tröôøng laøm vieäc khoâng thích hôïp c. Sai laàm trong khaâu tuyeån duïng ========================================================== Trang 81 =========================================================== d. Nguyeân nhaân khaùc 5. Anh, Chò ñöôïc tuyeån duïng vaøo coâng ty töø nguoàn naøo? a. Do trung taâm giôùi thieäu vieäc laøm giôùi thieäu b. Ñoïc quaûng caùo tuyeån duïng treân baùo chí c. Do ngöôøi quen giôùi thieäu d. Do Anh, Chò töï ñaêng tìm vieäc treân maïng internet 6. Anh, Chò mong ñôïi ñieàu gì nhaát khi noäp ñôn xin vieäc vaøo Tropicdane a. Thu nhaäp cao b. Coâng vieäc oån ñònh c. Cô hoäi thaêng tieán. d. Coâng vieäc phuø hôïp e. Moâi tröôøng laøm vieäc chuyeân nghieäp 7. Thöïc teá coâng ty coù mang laïi söï thoûa maõn ñieàu maø Anh, Chò mong ñôïi nhaát ñaõ ñöôïc ñeà caäp ôû caâu 6. a. Raát thoûa maõn b. Thoûa maõn c. Taïm ñöôïc d. Baát maõn 8. Anh, Chò ñaõ traõi qua toång coäng bao nhieâu laàn phoûng vaán tröôùc khi trôû thaønh nhaân vieân chính thöùc cuûa Tropicdane a. 1 laàn b. 2 laàn c. 3 laàn d. Nhieàu hôn 3 laàn 9. AÁn töôïng cuûa Anh, Chò veà caùc buoåi phoûng vaán taïi Tropicdane a. Raát toát ========================================================== Trang 82 =========================================================== b. Toát c. Bình thöôøng d. Khoâng toát e. Raát teä 10. Haõy cho bieát caùc thoâng tin maø phoûng vaán vieân cung caáp cho Anh, chò taïi buoåi phoûng vaán laø a. Raát chính xaùc b. Chính xaùc c. Chöa chính xaùc laém d. Hoaøn toaøn sai leäch 11. Nhaän xeùt cuûa Anh, Chò veà coâng vieäc maø mình ñang ñaûm nhieäm a. Raát thuù vò b. Thuù vò c. Bình thöôøng d. Nhaøm chaùn e. Cöïc kyø nhaøm chaùn 12. AÙp löïc töø coâng vieäc hieän taïi Anh, Chò ñang ñaûm nhieäm a. Raát caêng thaúng b. Caêng thaúng c. Bình thöôøng d. Nhaøn roãi e. Raát nhaøn roãi III. Phaàn thoâng tin caù nhaân 13. Anh, Chò thuoäc nhoùm naøo? a. Nhaân vieân vaên phoøng b. Coâng nhaân ========================================================== Trang 83 =========================================================== c. Kyõ sö, chuyeân vieân d. Caùn boä quaûn lyù 14. Trình ñoä vaên hoùa a. Phoå thoâng b. Trung caáp c. Cao ñaúng d. Ñaïi hoïc e. Sau ñaïi hoïc Xin chaân thaønh caûm ôn söï tham gia cuûa Anh, Chò. ========================================================== Trang 84 =========================================================== TAØI LIEÄU THAM KHAÛO XUW 1. Traàn Kim Dung (2001), “ Quaûn trò nguoàn nhaân löïc ”, NXB giaùo duïc 2. Thaùi Trí Duõng (2003), “ Taâm lyù hoïc quaûn trò kinh doanh ”, Ñaïi hoïc Kinh teá TP. HCM 3. Nguyeãn Thanh Hoäi (2002), “ Quaûn trò nhaân söï ”, NXB Thoáng keâ 4. Mai Höõu Khueâ (1999), “ Taâm lyù laõnh ñaïo vaø quaûn lyù haønh chính doanh nghieäp ”, Hoïc vieän haønh chính quoác gia 5. Tröông Hoaøng Long (2000), “Quaûn trò vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc taïi coâng ty Indochina Viet Nam Ltd”, Luaän vaên thaïc só, Tröôøng ÑH môû baùn coâng TP. HCM 6. Nhaø xuaát baûn toång hôïp (2004), “ Kyõ naêng phoûng vaán ” 7. Nguyeãn Höõu Thaân (2003), “Quaûn trò nhaân söï”, NXB Thoáng keâ ==========================================================

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfCác giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty Tropicdane Việt Nam.pdf