Các hình thức của kinh tế đối ngoại

Trình bày các hình thức của kinh tế đối ngoại. Liên hệ thực tiễn ở nước ta để nêu lên những khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện các hình thức kinh tế đối ngoại nêu trên? Nhà nước cần có những giải pháp gì để khắc phục những khó khăn, trở ngại đó? Trả lời: 1.Trình bày nội dung cơ bản của quản lý nhà nước đối với nền kinh tế. a) Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế quốc dân b) Tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế c) Xây dựng pháp luật, chính sách và thể chế kinh tế cho sự vận hành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa d) Tổ chức, chỉ đạo thực hiện pháp luật, chính sách và thể chế kinh tế e) Tổ chức xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng cho các hoạt động kinh tế g) Kiểm tra, giám sát hoạt động kinh tế h) Thực hiện các quyền lợi của Nhà nước về kinh tế i) Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế

doc1 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 3528 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Các hình thức của kinh tế đối ngoại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Câu 8: Trình bày các hình thức của kinh tế đối ngoại. Liên hệ thực tiễn ở nước ta để nêu lên những khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện các hình thức kinh tế đối ngoại nêu trên? Nhà nước cần có những giải pháp gì để khắc phục những khó khăn, trở ngại đó? Trả lời: 1.Trình bày nội dung cơ bản của quản lý nhà nước đối với nền kinh tế. a) Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế quốc dân b) Tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế c) Xây dựng pháp luật, chính sách và thể chế kinh tế cho sự vận hành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa d) Tổ chức, chỉ đạo thực hiện pháp luật, chính sách và thể chế kinh tế e) Tổ chức xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng cho các hoạt động kinh tế g) Kiểm tra, giám sát hoạt động kinh tế h) Thực hiện các quyền lợi của Nhà nước về kinh tế i) Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế 2. Những giải pháp chủ yếu Nhà nước cần tập trung thực hiện để đổi mới quản lý nhà nước về kinh tế nước ta trong giai đoạn hiện nay: a) Đổi mới chức năng, nhiệm vụ quản lý kinh tế b) Đổi mới nguyên tắc quản lý kinh tế c) Đổi mới phương pháp quản lý kinh tế d) Đổi mới công cụ quản lý kinh tế e) Đổi mới cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý kinh tế g) Đổi mới chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docÔn tập - các hình thức của kinh tế đối ngoại.doc
Luận văn liên quan