Các phương thức tập hợp thanh niên trên địa bàn xã Chiêu Lưu – Kỳ Sơn – Nghệ An

Phần mở đầu 1. Lý do chọn chuyên đề. Một năm bắt đầu từ mùa xuân, đời người bắt đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của cuộc đời. Vâng đúng vậy, tuổi trẻ là quãng thời gian tuyệt vời nhất đối với một đời người. Bởi chỉ có ở độ tuổi này sức khoẻ của con người ta mới thực sự sung mãn, tinh thần của con người ta mới thực sự bay bổng và lãng mạn nhất. Nói đến tuổi trẻ là nói đến khí thế trẻ trung, sôi nổi, nói đến sự năng động và sáng tạo, giám nghĩ, giám làm và có nhều đóng góp cho xã hội. Trong điểm của mình, chủ nghĩa Mác cũng đánh giá rất cao vai trò của tuổi trẻ, để khẳng định vấn đề này các ông nói:“ Lực lượng nào nắm được thanh niên thì lực lượng đó làm chủ thế giới ”. Bởi “ tương lai của loài người hoàn toàn phụ thuộc việc giáo dục thế hệ thanh niên đang lớn lên ”. Nhận định về vấn đề này, Chủ tịch Hồ Chi Minh cũng khẳng định vị trí và vai trò cách mạnh to lớn của thanh niên đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng xã hội rằng: “Nước nhà thịnh hay suy yếu hay mạnh một phần lớn do lực lượng thanh niên “. Trong quá trình lãnh đạo toàn bộ cách mạng Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta luôn cũng luôn luôn đề cao vai trò làm chủ và tiềm năng to lớn của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, điều đó được thể hiện cụ thể ở trong các Nghị quyết, các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp Luật của Nhà nước. Nghị quyết BCH TW Đảng lần thứ 4 (khoá VII) cũng từng phát biểu “ Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bươc vào thế kỉ XXI có vị trí xứng đáng trên trường quốc tế hay không phần lớn phụ thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng thế hệ thanh niên, công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng’. Vì vậy ngay sau khi thành lập, Đảng và Bác Hồ đã chủ trương thành lập một tổ chức thanh niên đi theo tiếng gọi của lịch sử dân tộc, của Đảng, thực hiện những nhiệm vụ cách mạng theo mục tiêu lý tưởng của Đảng, đó là tổ chức Đoàn Thanh Niên công sản Đông Dương - tiền thân của tổ chức Đoàn Thanh Niên cộng sản Hồ Chí Minh ngày nay, đã ra đời vào ngày 26 tháng 03 năm 1931, dưới sự sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện của Đảng cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong suốt cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng chỉ đường, dẫn lối. Dưới sự lãnh đạo của Đoàn Thanh Niên cộng sản Hồ Chí Minh, trải qua hàng bao nhiêu thế hệ tuổi trẻ Việt Nam xưa nay luôn luôn là lực lượng hùng hậu nhất, góp công to lớn nhất vào thành công của sự nghiệp đấu tranh cách mạng của dân tộc ta. Hôm nay lật lại những trang sử hào hhùng của dân tộc chúng ta vẫn thấy ở đó những Bế Văn Đàn, những Phan Đình Giót, những Võ Thị Sáu . các anh chị mãi mãi là niềm tự hào của tuổi trẻ Việt Nam hôm nay và mai sau. Bây giờ cách mạng nước ta đã chuyển sang một giai đoạn mới, đất nước chúng ta đã và đang ngày càng phát triển và hội nhập với thế giới, vị thế của đất nước, của dân tộc ta nay đang ở một tầm cao mới. Tuy nhiên bên cạnh những thời cơ, những thuận lợi thì chúng ta cũng phải đối mặt với khó khăn thử thấch không hề nhỏ do mặt trái của nền kinh tế thị trường tạo ra như: sự phân hoá giàu nghèo, nạn thất nghiệp ngày càng gia tăng, các tệ nạn xã hội ngày càng nhiều, các giá trị văn hoá - đạo đức bị mai mốt, thậm chí bị chà đạp ngày càng có biểu hiện nhiều thêm. Chính vì vậy, hơn ai hết thanh niên Việt Nam – những chủ nhân tương lai của đất cần có trách nhiệm hơn với đất nước, với dân tộc. Đảng, Nhà nước, các tổ chức ban ngành đoàn thể và toàn xã hội cần quan tâm hơn đến thanh niên, đến các vấn đề trong công tác chăm sóc, giáo dục, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nhận thức cho cho thanh niên, giúp đỡ thanh niên từng buớc giải quyết những khó khăn về vật chất cũng như tinh thần với một trách nhiệm cao nhất có thể, đặc biệt là trong thời buổi của nền kinh tế thị trường như hiện nay. Thanh niên Việt Nam là lớp người trẻ tuổi chiếm tỷ lệ cao trong tổng dân số của nước ta, họ có mặt trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, nhiệm vụ của thanh niên gắn liền với nhiệm vụ của đất nước, của dân tộc. Thanh niên là lượng nòng cốt trong các ngành kinh tế, trong phát triển kinh tế, văn hoá- xã hôi, chính trị của đất nước, là lực lượng đi đầu trong nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ Tổ quốc. Thanh niên là sức mạnh của mỗi quốc gia dân tộc, trong xu thế toàn cầu hoá và hội nhập, với sự thay đổi về cơ cấu kinh tế - xã hội đã hình thành lớp thanh niên mới đa dạng thành phần và phức tạp cả về nhu cầu, mong muốn, lẫn hưởng thụ. Hiểu được vấn đề này, các thế lực thù địch bấp chấp và không trừ mọi thủ đoạn tinh vi và độc ác nhằm lợi dụng kẽ hở của Đảng và Nhà nước ta, để dủ dỗ, lôi kéo thanh niên chúng ta tham gia vào các hoạt động không lành mạnh, để chống phá Đảng và Nhà nước ta. Bởi thế các tổ chức Đoàn Thanh Niên cộng sản Hồ Chí Minh ở các địa phương cần phải biết rõ rằng tất cả mọi tinh hình của phong trào hoạt động của Đoàn – Hội - Đội địa bàn mình. Tất cả các phong trào hoạt động đó có thành công hay không là phụ thuộc hoàn toàn vào thanh niên, vào tinh thần và thái độ hợp tác hoạt động của thanh niên, muốn làm được điều đó thì trước tiên cần phải làm tốt công tác thu hút đoàn kết tập thanh niên, mà muốn làm tốt công tác thu hút đoàn kết tập hợp thanh niên thì phải có phương thức thu hút cho nó phù hợp với đặcđiểm tình hình cụ thể của từng địa phương, vùng miền, dân tộc, tôn giáo . Việc xây dựng và mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên là một vấn đề rất quan trọng và cần thiết. Sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia, dân tộc gắn liền với định hướng đúng đắn chiến lược phát triển các nguồn nhân lực của tuơng lai, trong đó chiến lược hướng vào thế hệ trẻ giúp họ có đủ niềm tin và sức mạnh, đủ khả năng và năng lực để đảm nhiệm các nhiệm vụ, cũng như trách nhiệm của mình với xã hội, thực sự là người chủ tương lai của đất nước, của toàn xã hội. Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng Sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến phấn đấu vì mục tiêu lí tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh. Đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh là lực lượng xung kích và là đội dự bị tin cậy của Đảng. Các thế hệ thanh niên Việt Nam luôn tiếp bước cha anh hoàn thành tốt nhiệm vụ và sứ mệnh của đất nước,của dân tộc giao phó, đông thời cũng không ngừng rèn luyện, học tập, lao động sáng tạo và tiếp thu có chọn lọc những giá trị tốt đẹp của tất cả các bạn bè khắp mọi nơi trên thế giới để hoàn thiện mình. Hiện nay thế hệ trẻ Việt Nam vẫn đang không ngừng phát huy những truyền thống tốt đẹp và quý báu của mình đóng góp vào sự nghiệp đổi mới. Với vai trò to lớn đó của thanh niên, chúng ta có thể thấy tầm quan trọng mang tính quyết định đến sự thành bại của sự nghiệp cách mạng nước ta như thế nào. Tuy nhiên, vấn đề thanh niên nói hung và công tác thu hút tập hợp thanh niên của tổ chức Đoàn thanh niên hiện nay vẫn còn nhiều vấn đề bất cập, nền kinh tế thị trường đã làm thay đổi căn bản bộ mặt của xã hội, nó đã ảnh hưởng toàn bộ mọi sinh hoạt của mỗi người dân. Song song với sự phát triển thì các tệ nạn xã hội như: trộm cắp, cướp giật, rượu chè, cờ bạc đâm thuê chém mướn, sống buông thả, đua đòi, ích kỷ, thực dụng thái quá . xuất hiện ngày càng nhiều. Điều đáng nói hơn nữa đối tượng liên quan đến các vấn đề này phần đa lại là thanh niên. Dương như công tác chăm sóc,giáo dục và định hướng cho thanh niên chúng ta chưa thật sự quan tâm và đầu tư đúng mức. Nên việc thu hút tập được lực lượng trong các hoạt động của Đoàn Thanh Niên để phục vụ cho các phong trào luôn là vấn đề rất bức xúc và gặp rất nhiều khó khăn hiện nay trong việc tìm ra các giải pháp giải quyết nó, thậm chí ở nhiều nơi tổ chức Đoàn còn không thể có lực lượng thanh niên tham gia hoạt động của mình. Nếu không có cái nhìn nhận và đổi mới trong công tác thanh niên của các tổ chức, ban ngành đoàn thể, các cá nhân thì đó quả thật là nguy hiểm. Bởi vậy vấn đề này cần được giải quyết càng nhanh càng tốt. Là một thanh niên, một cán bộ Đoàn trong tương lai. Sau một thời gian thực tập, nghiên cứu và viết chuyên đề tốt tại xã Chiêu Lưu – Kỳ Sơn – Nghệ An, tìm hiểu thực trạng của công tác Đoàn và phong trào thanh niên của địa bàn xã, trong đó chủ yếu là các phương thức thu hút tập hợp thanh niên của các tổ chức Đoàn ở đây, bản thân em luôn trăn trở trước những tồn tại và thách thức nói trên. Trước những đòi hỏi thực tiễn em nhận thấy muốn công tác Đoàn và phong thanh niên hoạt động có hiểu quả và chất lượng thì cần phải đổi mới nội dung và hình thức hoạt động trong công tác thu hút tập hợp thanh niên sao cho phù hợp và hiểu quả nhất. Vì thế em đã chọn chuyên đè tốt nghiệp của với đề tài là “Các phương thức tập hợp thanh niên trên địa bàn xã Chiêu Lưu – Kỳ Sơn – Nghệ An’’, nhằm đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên của xã hoạt động có hiểu quả hơn trong thời gian tới. Mục lục Lời cảm ơn 3 Phần mở đầu 5 1. Lý do chọn chuyên đề. 5 2. Mục đích của chuyên đề. 9 3. Nhiệm vụ của chuyên đề. 9 4. Đối tượng nghiên cứu. 10 5. Phạm vi nghiên cứu: 10 5.1. Về không gian: Trên địa bàn xã Chiêu Lưu – Kỳ Sơn – Nghệ An. 10 6. Phương pháp nghiên cứu: 10 7. Kết cấu của chuyên đề: 11 Chương 1 12 Cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác 12 đoàn kết tập hợp thanh niên 12 i. CƠ Sở Lý LUậN. 12 1.MộT Số KHáI NIệM CƠ BảN: 12 2. Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về đoàn kết tập hợp thanh niên. 14 3. Tầm quan trọng của công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trong giai đoạn hiên nay. 27 Chương II 32 thực trạng công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn xã chiêu từ năm 2006 đến nay 32 1. Đặc điểm tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội của xã Chiêu Lưu. 32 2. Tình hình văn hoá xã hội. 36 3. Thực trạng các phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên trên địa bàn xã Chiêu Lưu. 37 4. Đánh giá chung về phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên trên địa bàn xã Chiêu Lưu. 48 CHƯƠNG III 53 NHỮNG GIẢI PHÁP VÀ ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHƯƠNG THỨC ĐOÀN KẾT, TẬP HỢP THANH NIÊN HIỆN NAY TRÊN ĐỊA BÀN XÃ CHIÊU LƯU - KỲ SƠN - NGHỆ AN 1. Những thách thức và khó khăn trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trên địa bàn xã Chiêu Lưu trong thời gian tới. 53 2. Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên hiện nay trên địa bàn xã Chiêu Lưu. 54 3. Những đề xuất - khuyến nghị. 59 kết luận 63 Danh mục tài liệu tham khảo 65

doc65 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/02/2013 | Lượt xem: 2044 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Các phương thức tập hợp thanh niên trên địa bàn xã Chiêu Lưu – Kỳ Sơn – Nghệ An, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
®oµn viªn thanh niªn, trong thêi buæi kinh tÕ tr­êng nh­ hiÖn nay, nÕu chóng ta kh«ng c¹nh gi¸c vµ kh«ng chÝnh s¸ch kÕ ho¹ch vµ ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc, ®µo t¹o, båi d­ìng vµ sö dông kh«ng khoa häc, mµ ®Ó chóng n¾m ®­îc th× rÊt nguy hiÓm ChÝnh v× vËy, ë n¬i ®©y c¸c ®ång chÝ Bé ®éi vµ C«ng an cña chóng ta kh«ng qu¶n ng¹i khã kh¨n, gian khæ, vÉn ngµy ®ªm tõng giê, tõng phót b¸m ®Êt, b¸m d©n víi ph­¬ng ch©m “ Cïng ¨n, cïng ë, cïng lµm víi d©n ”, ®Ó cïng nh©n d©n gi÷ g×n ®Ó gi÷ g×n biªn giíi l·nh thæ cña ®Êt n­íc. 2. T×nh h×nh v¨n ho¸ x· héi. LÜnh vùc v¨n ho¸ x· héi cã nhiÒu tiÕn bé, ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña nh©n d©n kh«ng ngõng ®­îc c¶i thiÖn. §Õn nay x· Chiªu L­u cã hÖ thèng gi¸o dôc t­¬ng ®èi hoµn chØnh vµ thèng nhÊt, quy m« tr­êng líp ngµy cµng ph¸t triÓn, hÇu hÕt c¸c tr­êng häc ®Òu ®­îc x©y dùng cao kiªn cè vµ ®ang ®­îc n©ng cao c¶ vÒ c¬ së vËt chÊt, chÊt l­îng d¹y vµ häc, tû lÖ häc sinh mçi n¨m ®Õn tr­êng cµng t¨ng, tõng b­íc tiÕn tíi ®¹t chuÈn Quèc gia, phong trµo x· héi ho¸ gi¸o dôc ®­îc quan t©m vµ thùc hiÖn hiÖu qu¶ vµ ®­îc c¸c tÇng líp nh©n d©n h­ëng øng m¹nh mÏ h¬n. ChÊt l­îng y tÕ còng cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc, chÊt l­îng kh¸m ch÷a bÖnh t¹i c¸c trung t©m y tÕ vµ m¹ng l­íi y tÕ tõng b­íc ®­îc c¶i thiÖn; c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ ®­îc ®Çu t­ ®ång bé, hiÖn ®¹i c¬ b¶n ®¸p øng nhu cÇu kh¸m ch÷a bÖnh vµ ch¨m sãc søc khoÎ ban ®Çu cho nh©n d©n vµ nhËn thøc cña ng­êig d©n trªn ®Þa bµn trong viÖc kh¸m ch÷a bÖnh cña m×nh còng ®­îc n©ng lªn. LÜnh vùc v¨n ho¸, th«ng tin, thÓ dôc thÓ thao cã nhiÒu tiÕn bé, phong trµo toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸ ë khu d©n c­ tiÕp tôc ®­îc ®Èy m¹nh, cô thÓ lµ phong trµo x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸ ë cÊp lµng, gia ®×nh v¨n ho¸ cÊp x·, gia ®×nh v¨n ho¸ huyÖn ®· vµ ®ang cã b­íc ph¸t triÓn vµ thiÖt thùc h¬n ®i vµo trong cuéc sèng ng­êi d©n ®Þa ph­¬ng h¬n. Phong trµo thÓ dôc thÓ thao chµo mõng c¸c ngµy lÔ lín trong n¨m ®­îc tæ chøc s«i næi vµ thu hót ®­îc nhiÒu tÇng líp nh©n d©n tham gia. §ång thêi tæ chøc tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn, vËn ®éng nh©n d©n thùc hiÖn tèt ph¸p lÖnh d©n sè, quan t©m ch¨m sãc trÎ em cã hoµn c¶nh ®Æc biÖt khã kh¨n. C«ng t¸c thùc hiÖn chÝnh s¸ch x· héi lu«n ®­îc chó träng, ®¶m b¶o chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng ®Õn víi mäi ng­êi d©n. C«ng t¸c xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ®­îc c¸c cÊp ®oµn thÓ quan t©m triÓn khai cã hiÖu qu¶, hiÖn nay tû lÖ hé nghÌo mÆc dï cßn nhiÒu nh­ng víi sù cè g¾ng cña §¶ng, ChÝnh quyÒn vµ toµn thÓ nh©n d©n trªn bµn x· nªn ngµy mét ®­îc gi¶m xuèng. 3. Thùc tr¹ng c¸c ph­¬ng thøc ®oµn kÕt, tËp hîp thanh niªn trªn ®Þa bµn x· Chiªu L­u. 3.1. §Æc ®iÓm t×nh h×nh ®oµn viªn thanh niªn ë ®Þa bµn x· Chiªu L­u. Tæ chøc §oµn Thanh Niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh x· Chiªu L­u ®­îc thµnh lËp ngµy 26 th¸ng 03 n¨m 1986, ®Õn nay ®· tr¶i qua 6 kú §¹i héi ( tõ n¨m 1986 ®Õn 1996 lµ 5 n¨m hai kho¸).Theo B¸o c¸o cña Ban ChÊp Hµnh §oµn x· th× tÝnh ®Õn n¨m 2008, sè l­îng ®¬n vÞ tæ chøc §oµn thanh niªn trªn ®Þa bµn x· lµ 15 ®¬n vÞ (c¶ c¸c ®¬n vÞ tr­êng häc ®èng trªn ®Þa bµn x·); sè l­îng ®oµn viªn thanh niªn lµ 5437. Víi sù quan t©m cña c¸c cÊp uû §¶ng, ChÝnh quyÒn vµ nh©n d©n ®Þa ph­¬ng cïng víi sù cè g¨ng nç lùc cña m×nh, Bëi vËy, dï vÉn cßn gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n nh­ng c¸c ho¹t ®éng cña c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh niªn cña x· vÉn cã nh÷ng tiÕn bé ®¸ng ghi nhËn. NhiÒu ®oµn viªn thanh niªn ngµy cµng n¨ng ®éng h¬n, d¸m nghÜ, d¸m lµm h¬n, tÝch cùc h¬n trong lao ®éng, häc tËp vµ rÌn luyÖn, quan t©m vµ chñ ®éng h¬n trong viÖc tiÕp thu n¾m b¾t th«ng tin, xung kÝch, t×nh nguyÖn v× cuéc sèng céng ®ång, tin t­ëng vµo sù l·nh ®¹o cña §¶ng, h¨ng h¸i vµ tÝch cùc tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng §oµn vµ phong trµo thanh niªn. Toµn x· cã kho¶ng 135 ®oµn viªn thanh niªn trong ®é tuæi häc sinh. Sè thanh niªn ®­îc tËp hîp trong tæ chøc §oµn lµ 2064 ®ång chÝ, ®¹t 37.96% so víi tæng sè ®oµn viªn thanh niªn trªn toµn ®Þa bµn x·, ®©y lµ mét nguån nh©n lùc rÊt quan träng gãp phÇn vµo viÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña x· nhµ ngµy mét v÷ng m¹nh h¬n. Trong nh÷ng n¨m qua, t×nh h×nh thanh niªn cña x· còng cã nhiÒu thay ®æi, cô thÓ nh­: Thanh niªn ®· cã ®iÒu kiÖn häc tËp ®Çy ®ñ h¬n ®Ó n©ng cao tr×nh ®é häc vÊn, ®Çu th¸ng 4 n¨m 2008, ®­ícù nhÊt trÝ cña §¶ng uû vµ Uû ban x·, tæ chøc x· §oµn phèi hîp víi huyÖn §oµn vµ trung t©m h­íng nghiÖp d¹y nghÒ d¹y nghÒ cña huyÖn më c¸c líp d¹y nghÒ cho c¸c thanh niªn. B©y giê nhiÒu®oµn viªn thanh niªn trong x· còng ®· biÕt ¸p khoa häc kü thuËt, c«ng nghÖ míi vµo s¶n xuÊt. TÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng cña x· héi, n©ng cao ®­îc ®êi sèng tinh thÇn vµ vËt chÊt cho b¶n th©n,gia ®×nh vµ nh©n d©n ë ®Þa ph­¬ng m×nh. §a sè thanh niªn häc sinh, sinh viªn lu«n cã ®éng c¬ ®óng ®¾n, cã ý trÝ v­¬n lªn trong häc tËp, sè l­îng ®oµn viªn thanh niªn lµ häc sinh ®ç nghiÖp THPT, ®ç vµo c¸c tr­êng Cao ®¼ng, §¹i häc kh«ng ngõng ®­îc t¨ng lªn. Theo B¸o cña §oµn x· trong n¨m häc 2007 – 2008, sè l­îng häc ®ç vµo THPT cña x· lµ 42 ®ång chÝ (®¹t 79.24% so víi tæng sè 53 ®ång chÝ häc líp); Trung cÊp, Cao ®¼ng vµ §ai häc lµ 23 ®ång chÝ (®¹t 57% so víi tæng sinh häc 12 cña x·) Trong nh÷ng n¨m qua, c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh niªn cña x· ®· vµ ®ang cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc, ph¸t huy ®­îc truyÒn thèng c¸ch m¹nh cña quª h­¬ng, ®Êt n­íc, nhÊt lµ c¸c ngµy lÔ lín trong n¨m nh­ c¸c ch­¬ng tr×nh v¨n ho¸ - v¨n nghÖ, thÓ dôc – thÓ thao ®Ó mõng §¶ng mõng xu©n, 3/2, 26/3, 30/4, 01/5, 15/5, 01/6, 27/7, 02/9, 20/10. 20/11, 22/12 vµ mét sè c¸c sù kiÖn kh¸c. §a sè ®oµn viªn thanh niªn lu«n tin t­ëng vµo sù l·nh ®¹o cña §¶ng, h¨ng h¸i tham gia c¸c phong trµo cña ®Þa ph­¬ng, b¶o vÖ sù b×nh yªn cho nh©n d©n, xung phong t×nh nguyÖn ®ãng gãp søc lùc, trÝ tuÖ cña m×nh v× lîi Ých chung ®Þa ph­¬ng vµ cña ®Êt n­íc. §oµn viªn thanh niªn tÝch cùc rÌn luyÖn, häc tËp ®Ó n©ng cao tr×nh ®é nhËn thøc vµ häc vÊn, ®Æc biÖt tæ chøc §oµn còng ®· triÓn khai vµ thùc hiÖn tèt cuéc vËn ®éng: “Tuæi trÎ x· Chiªu L­u häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc HåChÝ Minh”. §êi sèng v¨n hãa tinh thÇn phong phó, lèi sèng lµnh m¹nh, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o ®ang ®­îc §oµn thanh niªn rÊt tÝch quan t©m vµ thùc hiÖn. Bªn c¹nh nh÷ng mÆt tÝch cùc tiÕn bé ®¹t ®­îc, còng ®ang ph¶i ®èi mÆt víi kh«ng Ýt khã kh¨n, th¸ch thøc. Mét sè bé phËn thanh niªn cßn thiÕu ý trÝ v­¬n lªn trong häc tËp, rÌn luyÖn, kh«ng cã ý thøc tù gi¸c trong mäi c«ng viÖc ®­îc giao còng nh­ trong c¸c ho¹t ®éng. Mét sè Ýt thanh niªn cßn cã th¸i ®é bµng quang v« tr¸ch nhiÖm ®èi víi b¶n th©n, gia ®×nh vµ x· héi. Tr­íc t×nh h×nh trong n­íc vµ trªn thÕ giíi cã nhiÒu diÔn biÕn phøc t¹p, ®Æc biÖt lµ khñng bè quèc tÕ, l¹m ph¸t, dÞch bÖnh vµ thiªn tai, sù bïng næ cña th«ng tin, nh÷ng t¸c ®éng cña mÆt tr¸i c¬ chÕ thÞ tr­êng trong ®iÒu kiÖn më cöa héi nhËp, ©m m­u ph¸ ho¹i cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch, c¸c vÊn ®Ò bÊt cËp vÒ viÖc lµm cho thanh niªn, tÖ n¹n x· héi, nhÊt lµ ma tuý, HIV/AIDS…. ®· ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi ®êi sèng tinh thÇn cña ®oµn viªn thanh niªn, ®Õn kÕt qu¶ c«ng t¸c ®oµn vµ phong trµo thanh thiÕu niªn nhiÖm kú 2001 - 2006. §©y lµ nh÷ng vÊn ®Ò dÉn ®Õn nhiÒu bøc xóc cÇn ®­îc sù quan t©m cña c¸c ban ngµnh, ®oµn thÓ trong x· héi. 3.2. Thùc tr¹ng c¸c ph­¬ng thøc ®oµn kÕt, tËp hîp thanh niªn ë ®Þa bµn x· Chiªu L­u 3.1.1. C«ng t¸c ®oµn kÕt, tËp hîp thanh niªn th«ng qua gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng. C«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng lµ nhiÖm vô quan träng, gãp phÇn ®Þnh h­íng t­ t­ëng vµ n©ng cao b¶n lÜnh chÝnh trÞ cho ®oµn viªn thanh niªn. BCH §oµn x· ®· x¸c ®Þnh c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô träng t©m cña c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh thiÕu nhi, trong nhiÖm kú 2001 – 2006, BCH §oµn x· ®· tËp trung chØ ®¹o c¸c chi §oµn ë c¸c th«n b¶n, tr­êng häc trªn ®Þa bµn x· ®Èy m¹nh c«ng t¸c tæ chøc c¸c phong trµo thi ®ua, c¸c ho¹t ®éng v¨n hãa v¨n nghÖ, thÓ dôc thÓ thao g¾n víi c¸c ®ît sinh ho¹t chÝnh trÞ ®Ó gi¸o dôc truyÒn thèng, ®¹o ®øc, nÕp sèng, gi¸o dôc lý t­ëng c¸ch m¹ng, n©ng cao b¶n lÜnh chÝnh trÞ cho ®oµn viªn thanh niªn toµn thÞ x·. Tong n¨m 2008, c¸c ho¹t ®éng tuyªn truyÒn gi¸o dôc truyÒn thèng ®­îc BCH §oµn x· tËp trung chØ ®¹o tæ chøc th­êng xuyªn, s«i næi víi nhiÒu ho¹t ®éng g¾n víi c¸c ngµy lÔ lín, c¸c sù kiÖn chÝnh trÞ cña §¶ng, ®Êt n­íc, d©n téc, cña §oµn. C¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc truyÒn thèng ®­îc phèi hîp tæ chøc lång ghÐp víi nhiÒu ho¹t ®éng kh¸c mét c¸ch linh ho¹t nh­: phèi hîp víi héi cùu chiÕn binh, lùc l­îng C«ng an, d©n qu©n tù vÖ vµ c¸c ®oµn thÓ tæ chøc ®· tæ chøc tèt vµ hiÖu qu¶, thu hót ®­îc gÇn 30.000 l­ît ®oµn viªn thanh niªn tham gia, tæ chøc 9 buæi giao l­u v¨n nghÖ, 4 gi¶i thÓ thao m¹ng tÝnh giao l­u, cïng víi nhiÒu ho¹t ®éng kh¸c. Tæ chøc h­ëng øng vµ tham gia cã hiÖu qu¶ c¸c cuéc thi vÒ §¶ng, §oµn thu hut ®­îc víi 60 bµi dù thi cã chÊt l­îng. Th«ng qua c¸c ho¹t ®éng nµy thu hót ®­îc ®«ng ®¶o ®oµn viªn thanh niªn tham gia, t¹o ®­îc kh«ng khÝ vui vÎ, hµo høng, s«i næi trong toµn §oµn. Kh«ng chØ thÕ mµ viÖc tham gia c¸c ho¹t ®éng cßn lµm cho c¸c ®oµn viªn chñ ®éng h¬n, tÝch cùc h¬n vµ m¹nh d¹n h¬n trong viÖc tham gia c¸c phong trµo cña §oµn tæ chøc. Tõng b­íc thùc hiÖn n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c ®oµn kÕt, tËp hîp cho thanh niªn. C«ng t¸c tuyªn truyÒn, gi¸o dôc ®¹o ®øc, lèi sèng ®­îc tæ chøc §oµn vµ c¸c tæ chøc, tËp thÓ, c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ vµ c¸c c¸ nh©n quan t©m triÓn khai víi nhiÒu lo¹i h×nh phong phó nh­: thi t×m hiÓu, sinh ho¹t, thi b¸o c¸o viªn tuyªn truyÒn vÒ ph¸p luËt, t­ vÊn ph¸p luËt cho thanh niªn. TriÓn khai cã hiÖu qu¶ cuéc vËn ®éng “Tuæi trÎ sèng ®Ñp, sèng cã Ých”, §oµn thanh niªn c¸c cÊp ®· chñ ®éng phèi hîp víi c¸c ban nghµnh, ®oµn thÓ vËn ®éng vµ ®øng ra ®i ®Çu trong viÖc tæ chøc huû bá mét sè hñ tôc cña d©n téc m×nh trong ®¸m ma, ®¸m c­íi, ®¸m xin vµ t­ t­ëng mª tÝn dÞ ®oan th¸i qu¸ cña ng­êi d©n dùa trªn c¬ së lµ ®­êng lèi chñ tr­¬ng cña §¶ng vµ ph¸p LuËt cña Nhµ n­íc. G­¬ng mÉu trong viÖc nÕp sèng v¨n ho¸ míi tiÕn bé h¬n cho ®oµn viªn thanh niªn, tæ chøc xuèng ®­êng tuyªn truyÒn chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña nhµ n­íc cho gÇn 100 l­ît ®oµn viªn thanh niªn, häc sinh vµ nh©n d©n. §iÓm næi bËt vÒ c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng cña §oµn trong suèt nhiÖm kú 2001 - 2006 lµ viÖc triÓn khai c¸c ®ît sinh ho¹t chÝnh trÞ: “tuæi trçn· Chiªu L­ui sèng, chiÕn ®Êu, lao ®éng vµ häc tËp theo g­¬ng B¸c Hå vÜ ®¹i”, “tiÕp löa truyÒn thèng m·i m·i tuæi 20”, triÓn khai häc tËp “6 bµi lý luËn chÝnh trÞ” cho ®oµn viªn thanh niªn, ®­îc triÓn khai hiÖu qu¶ víi nhiÒu néi dung vµ h×nh thøc sinh ®éng phong phó vµ ®a ®¹ng vµ c¸ch lµm s¸ng t¹o. BCH §oµn x· ®· chñ ®éng phèi hîp víi trung t©m båi d­ìng chÝnh trÞ cña huyÖn Uû hµng n¨m tæ chøc më c¸c líp båi d­ìng lý luËn, häc tËp nghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng, ®oµn c¸c cÊp, tõ n¨m 2001 ®Õn nay ®· cÊp giÊy chøng nhËn häc tËp 6 bµi lý luËn chÝnh trÞ, häc tËp t­ t­ëng Hå ChÝ Minh cho 273 l­ît c¸n bé §oµn chñ chèt. BCH §oµn x· còng ®· triÓn khai tèt viÖc häc tËp NghÞ quyÕt vµ c¸c ®ît sinh ho¹t chÝnh trÞ, ®Õn nay 100% c¸n bé §oµn chñ chèt vµ 78% ®oµn viªn thanh niªn ®­îc nghiªn cøu, häc tËp c¸c néi dung c¬ b¶n cña 6 bµi lý luËn chÝnh trÞ vµ t­ t­ëng Hå ChÝ Minh. 3.1.2. C«ng t¸c ®oµn kÕt tËp hîp thanh niªn. a. Thanh niªn thi ®ua häc tËp tiÕn c«ng vµo khoa häc c«ng nghÖ Phong trµo “Häc tËp, rÌn luyÖn v× ngµy mai lËp nghiÖp” ®­îc BCH ThÞ ®oµn cô thÓ ho¸ theo tõng giai ®o¹n vµ ®­îc triÓn khai tíi c¬ së b»ng nhiÒu h×nh thøc, biÖn ph¸p cô thÓ phï hîp víi tr×nh ®é vµ nhËn thøc cña c¸c ®èi t­îng thanh niªn, néi dung cña phong trµo ®­îc c¸n bé ®oµn viªn thanh niªn tÝch cùc h­ëng øng. §oµn viªn thanh niªn khèi tr­êng häc: tiÕp tôc ®Èy m¹nh phong trµo thi ®ua gi¶ng d¹y häc víi néi dung “Häc tËp rÌn luyÖn v× ngµy mai lËp nghiÖp”, ph¸t huy vai trß chñ ®éng, ®i ®Çu trong c¸c phong trµo thi ®ua häc tËp, ph¸t huy hiÖu qu¶ c¸c m« h×nh ®«i b¹n häc tèt, c¸c c©u l¹c bé bé m«n.... lu«n ph¸t huy sù chñ ®éng trong viÖc häc tËp, trang bÞ cho m×nh kiÕn thøc cho m×nh, ngµy cµng xuÊt hiÖn nhiÒu h¬n ®oµn thanh niªn tr­íc ®©y bá häc gi÷a chõng nay xin ®­îc vµo häc ë trong c¸c líp bæ tuc v¨n ho¸. b. Thi ®ua lËp nghiÖp lao ®éng s¸ng t¹o. Lµ mét x· miÒn nói, kinh tÕ – chÝnh trÞ, v¨n ho¸ - x· héi cßn rÊt nhiÒu khã kh¨n, nªn phong trµo “Thanh niªn x· Chiªu L­u thi ®ua lµm kinh tÕ giái”, phong trµo “Thanh niªn s¶n xuÊt giái” ®­îc c¸c cÊp bé §oµn vµ ®oµn viªn thanh niªn trong x· tÝch cùc h­ëng øng vµ lu«n ®i ®Çu trong viÖc chuyÓn ®æi c¬ cÊu vËt nu«i c©y trång, ¸p dông khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt. MÆc dï ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong ho¹t ®éng trong n¨m võa qua nh­ng kÕt qu¶ thu ®­îc th× vÉn rÊt khiªm tèn. Theo B¸o c¸o cña Ban ChÊp Hµnh §oµn x· n¨m 2008, cuéc vËn ®éng thanh nªn lµm c¸c m« h×nh trang tr¹i ch¨n nu«i, trång trät kinh tÕ m« h×nh trang tr¹i thanh niªn, c¸c phong trµo ®oµn viªn thanh niªn tù ®ãng gãp gióp nhau lËp nghiÖp ®­îc duy tr× vµ tiÕp tôc ®­îc ph¸t huy hiÖu qu¶ víi tæng sè 50 triÖu ®ång. BCH §oµn x· ®· khai th¸c c¸c nguån vèn vay ­u ®·i víi tæng sè tiÒn 130 triÖu ®ång, hç trî cho 5 trang tr¹i thanh niªn; t¹o viÖc lµm th­êng xuyªn cã thu nhËp chÝnh ®¸ng cho 73 ®oµn viªn thanh niªn. Tiªu biÓu lµ m« h×nh trång c©y ¨n qu¶ cña ®oµn viªn Vi V¨n Tinh (chi §oµn Xiªng Thï), L« V¨n Xóm (chi §oµn Khe N»n), trang tr¹i nu«i lîn thÞt cña ®oµn viªn Ph¹m Thanh H¶i (chi §oµn B­u §iÖn), trang tr¹i nu«i lîn rõng gièng cña thanh niªn cña L­¬ng Thanh TuyÒn (chi §oµn T¹t Thoong)…®oµn viªn thanh niªn c¸c cÊp chñ ®éng phèi hîp tæ chøc c¸c líp tËp huÊn khuyÕn n«ng, khuyÕn ng­ nh»m n©ng cao hiÓu biÕt vµ tay nghÒ Thanh niªn khèi gi¸o viªn, c«ng nh©n viªn chøc trong nµ tr­êng còng ph¸t huy vai trß chñ ®éng, s¸ng t¹o trong viÖc lång ghÐp vµo c¸c néi dung sinh ho¹t g¾n víi trao ®æi häc tËp chuyªn m«n nghiÖp vô c«ng t¸c, tæ chøc c¸c cuéc thi chuyªn m«n, nghiÖp vô; ph¸t triÓn c¸c m« h×nh thùc hµnh trong gi¶ng d¹y nh»m g¾n lý thuyÕt víi thùc tÕ n©ng cao chÊt l­îng d¹y häc. Tiªu biÓu lµ c¸c chi ®oµn Tr­êng TiÓu Ciªu L­u I, Tr­êng D©n Téc B¸n Tró Chiªu l­u I,… c. Thanh niªn t×nh nguyÖn v× cuéc sèng céng ®ång. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nh÷ng chiÕc ¸o xanh t×nh nguyÖn víi mò tai bÌo th©n th­¬ng l¹i xuÊt hiÖn trªn kh¾p c¸c nÎo ®­êng cña Tæ quèc ®· thu hót ®«ng ®¶o lùc l­îng thanh niªn - sinh viªn tham gia. Hoµ chung víi khÝ thÕ ®ã, trªn c¬ së ®ã §oµn x· còng ®· triÓn khai s©u réng tíi c¸c chi §oµn §oµn trùc thuéc, cô thÓ nh­ ho¹t ®éng: söa ch÷a ®­êng vÒ c¸c th«n b¶n ë xa trung t©m x· ®­êng ®i l¹i cßn khã kh¨n, c¸c ho¹t ®éng vÖ sinh th«n b¶n, gióp ®ì c¸c gia ®×nh chÝnh s¸ch, c¸c gia ®×nh cã c«ng víi c¸ch m¹ng....vµ ®· thu hót kh¸ ®«ng ®¶o ®oµn viªn thanh niªn tham gia víi tinh thÇn cao nhÊt. Tõ n¨m 2006 ®Õn nay, toµn x· ®· ra qu©n t×nh nguyÖn ®­îc 13 lÇn víi tæng sè thanh niªn t×nh nguyÖn tham gia lµ 3.100 l­ît ®oµn viªn thanh niªn tham gia, gióp ®­îc 253 ngµy c«ng. Cã thÓ nãi ho¹t ®éng “Thanh niªn t×nh nguyÖn” ®· gãp phÇn thóc ®Èy qu¸ tr×nh ph¸t triÓn t×nh h×nh kinh tÕ x· héi cña x·, gi¶i quyÕt ®­îc nhiÒu khã kh¨n cho ®êi sèng nh©n d©n, tham gia x©y dùng x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸ cho x· nhµ. T¹o ®­îc vÞ thÕ cña §oµn thanh niªn trong hÖ thèng tæ chøc chÝnh trÞ x· héi cña x· ngµy cµng râ rÖt. Nh÷ng n¨m tr­íc 2006 c¸c phong trµo “Thanh niªn lËp nghiÖp”, “Tuæi trÎ gi÷ n­íc” vµ “Thanh niªn t×nh nguyÖn” ®· ®­îc triÓn khai s©u réng, thu hót ®­îc ®«ng ®¶o ®oµn viªn thanh niªn toµn x· tham gia. Tõ n¨m 2006 ®Õn nay, thùc hiÖn phong trµo “Thi ®ua, t×nh nguyÖn x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc” do ®¹i héi §oµn toµn quèc lÇn thø VII ph¸t ®éng, Ban th­êng vô §oµn x· ®· cô thÓ ho¸ thµnh c¸c ch­¬ng tr×nh, néi dung ho¹t ®éng cô thÓ, phï hîp víi tõng ®èi t­îng. d. Thanh niªn xung kÝch b¶o vÖ Tæ quèc, ®Êu tranh phßng chèng téi ph¹m vµ c¸c tÖ n¹n x· héi. Ban th­êng vô x· §oµn ®· x©y dùng kÕ ho¹ch vµ chØ ®¹o c¸c chi §oµn lµm tèt c«ng t¸c ®éng viªn, th¨m hái, tiÔn ®­a, tÆng quµ, chuyÓn sinh ho¹t cho nhiÒu ®oµn viªn thanh niªn lªn ®­êng nhËp ngò. C«ng t¸c huÊn luyÖn vµ tham gia d©n qu©n tù vÖ hµng n¨m víi lùc l­îng chñ yÕu lµ c¸n bé §oµn, ®oµn viªn thanh niªn tham gia ®· ®¹t kÕt qu¶ cao, gãp phÇn thùc hiÖn tèt nhiÖm vô s½n sµng chiÕn ®Êu. C«ng t¸c tuyªn truyÒn, ®Êu tranh phßng chèng téi ph¹m vµ tÖ n¹n x· héi ®­îc triÓn khai víi nhiÒu néi dung, h×nh thøc ho¹t ®éng phong phó. C¸n bé §oµn gÇn gòi víi ®oµn viªn thanh niªn, t¹o ®­îc mçi quan hÖ tèt víi hä, tïm hiÓu t©m t­ nguyÖn väng cña hä nh»m v¹ch ra ph­íng nhiÖm vô ho¹t ®éng phï hîp vµ hiÖu qu¶ nhÊt. §ång thêi còng ®Ó tuyªn truyÒn gi¸o dôc cho hä vÒ c¸c NghÞ quyÕt, c¸c chñ tr­¬ng ®­êng lèi cña §¶ng vµ chÝnh s¸ch ph¸p LuËt cña Nhµ n­íc, gióp ®oµn viªn thanh niªn chñ ®éng phßng, tr¸nh c¸c tÖ n¹n x· héi. Cïng víi lùc l­îng c«ng an lµm tèt c«ng t¸c c¶m ho¸, gi¸o dôc thanh niªn h­ chËm tiÕn, ®Èy m¹nh ho¹t ®éng cña c¸c m« h×nh phßng chèng téi ph¹m. 3.1.3. C«ng t¸c ®oµn kÕt tËp hîp thanh niªn th«ng qua phong trµo v¨n ho¸ thÓ thao. C¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ v¨n nghÖ lu«n lu«n thu hót ®­îc sè l­îng lín ®oµn viªn thanh niªn tham gia v× nhu cÇu cña thanh niªn vÒ v¨n ho¸ -v¨n nghÖ, thÓ dôc - thÓ thao lµ rÊt lín. §©y lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng phæ biÕn réng r·i, phï hîp víi mäi ®èi t­îng. Nh­ng yªu cÇu ph¶i chuÈn bÞ chÆt chÏ, chu ®¸o, n¾m b¾t t©m lý thanh niªn, lu«n ®æi míi néi dung, h×nh thøc, thay ®æi ®Þa ®iÓm tæ chøc. C¸c ho¹t ®éng nµy ®· ®­a xuèng c¸c c¬ së ®Ó tæ chøc nh»m thay ®æi kh«ng khÝ vµ m«i tr­êng, t¹o c¬ héi cho c¸n bé §oµn ë c¸c chi §oµn cã ®iÒu kiÖn häc tËp th«ng qua c¸c ho¹t ®éng thùc tÕ, ®oµn viªn thanh niªn vµ c¸c tÇng líp nh©n d©n cã ®iÒu kiÖn tham gia ho¹t ®éng dÔ dµng, t¹o kh«ng khÝ vui t­¬i, s«i næ vµ sù tù tin trong giao l­u cña thanh niªn trong giao tiÕp, th«ng qua c¸c ch­¬ng tr×nh v¨n ho¸ - thÓ dôc thÓ thao cã rÊt nhiÒu ®oµn viªn tham gia rÊt tÝch cùc, g¾n chÆt t×nh ®oµn kÕt, t¨ng c­êng giao l­u häc hái, rÌn luyÖn thÓ lùc ®Ó tham gia lao ®éng s¶n xuÊt ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. C¸c ho¹t ®éng cÇn khai th¸c c¸c bµi h¸t truyÒn thèng cña §oµn, cña Héi, tæ chøc kh«i phôc c¸c trß ch¬i d©n gian ë ®Þa ph­¬ng nh­ “nÐm cßn”, b¾n ná, ®ua thuyÒn... khuyÕn khÝch h×nh thøc tù biªn tù diÔn, tõ ®ã khÝch lÖ ®­îc tinh thÇn tham gia nhiÖt t×nh, chñ ®éng s¸ng t¹o trong häc tËp cña ®oµn viªn thanh niªn. Trong nh÷ng n¨m qua, ®­îc sù quan t©m cña cÊp uû, sù t¹o ®iÒu kiÖn kinh phÝ cña chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, §oµn x· ®· tæ chøc ®­îc mét sè ho¹t ®éng v¨n ho¸, v¨n nghÖ, thÓ dôc thÓ thao thu hót ®­îc ®«ng ®¶o ®oµn viªn thanh niªn tham gia. 3.1.4. C«ng t¸c ®oµn kÕt tËp hîp thanh niªn th«ng qua c¸c ®iÓn h×nh tiªn tiÕn, thñ lÜnh thanh niªn ®¹t thµnh tÝch xuÊt s¾c trong c«ng t¸c §oµn - Héi - §éi. - “ §iÓn h×nh tiªn tiÕn”, “Thñ lÜnh thanh niªn” lµ nh÷ng c¸n bé, ®oµn viªn thanh niªn tiªu biÓu ®¹t nhiÒu thµnh tÝch trªn c¸c lÜnh vùc, lu«n ®i ®Çu g­¬ng mÉu trong c¸c ho¹t ®éng, lu«n ®em l¹i hiÖu qu¶ trong c«ng viÖc, cã ®¹o ®øc lèi sèng lµnh m¹nh, trong s¸ng, cã tr×nh ®é n¨ng lùc… V× c¸n bé §oµn ngoµi nh÷ng yªu cÇu vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô, con cÇn ph¶i cã uy tÝn trong ®oµn viªn thanh niªn, ®èi víi mäi ng­êi th× míi l·nh ®¹o hä, ®­îc ®­îc ph¶i nãi ®ã lµ con ng­êi cã uy tÝn trong x· héi nhÊt lµ thanh niªn. NhËn thøc ®­îc vÊn ®Ò nµy BCH §oµn xax lu«n quan t©m chó träng ®­a nh÷ng c¸ nh©n nµy vµo ho¹t ®éng trong nh©n d©n, lµm chñ chèt hoÆc thµnh viªn tÝch cùc ®Ó thu hót ®oµn viªn thanh niªn. §Æc biÖt lµ trong ho¹t ®éng “T×nh nghÜa”, “Lao ®éng t×nh nguyÖn”, hoÆc ®Ò xuÊt víi §¶ng uû, Uû ban båi d­ìng lý t­ëng c¸ch m¹ng cña §¶ng ®Ó xem xÐt, c¬ cÊu vµo c¸c chøc danh chñ chèt cña §oµn, lµ nguån bæ sung c¸n bé sau nµy cho §¶ng. Tæ chøc trao ®æi, chia sÎ häc hái lÉn nhau trong c«ng t¸c, ®Æc biÖt chó ý ®Õn viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ th«ng qua c¸c buæi gÆp gì, to¹ ®µm, tham quan c¸c m« h×nh kinh tÕ, nhÊt lµ hé kinh tÕ gia ®×nh. Trong nh÷ng n¨m qua, §oµn x· Chiªu L­u ®· tæ chøc tham quan c¸c m« h×nh kinh tÕ, gióp thanh niªn cã ®­îc nh÷ng kiªn thøc vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ gia ®×nh th«ng qua c¸c dù ¸n 134 vµ 135 vµ c¸c dù ¸n kh¸c, ®Õn nay ®ang tõng b­íc ph¸t triÓn. Tæng céng vay trong c¸c dù ¸n thanh niªn lµ 150 triÖu ®ång, cho 20 gia ®×nh trÎ ph¸t triÓn kinh tÕ VAC... gióp gia ®×nh æn ®Þnh ®­îc cuéc sèng vµ gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. C¸c c¸n bé §oµn, §éi, Héi nªn phÊn ®Êu trë thµnh thñ lÜnh cña tuæi trÎ. §oµn, Héi cã thÓ dùa vµo nh÷ng ng­êi cã uy tÝn ®Ó ®oµn kÕt, tËp hîp thanh niªn, gi¸o dôc líp trÎ. §ã lµ c¸c vÞ l·o thµnh c¸ch m¹ng, c¸c sÜ quan qu©n ®éi vÒ h­u, cùu chiÕn binh… 3.1.5. C«ng t¸c ®oµn kÕt tËp hîp thanh niªn th«ng qua c«ng t¸c §oµn tham gia x©y dùng §¶ng. C«ng t¸c §oµn tham gia x©y dùng §¶ng ®­îc c¸c cÊp bé §oµn tæ chøc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶, tæ chøc §oµn vµ ®oµn viªn thanh niªn tham gia tÝch cùc trong viÖc häc tËp, thùc hiÖn c¸c chñ tr­¬ng, NghÞ quyÕt cña §¶ng vµ ph¸p luËt cña Nhµ n­íc, ®ãng gãp ý kiÕn x©y dùng vµo V¨n kiÖn §¹i héi chi bé §¶ng ë c¸c th«n b¶n, §¶ng uû x·. Tham m­u víi c¸c cÊp uû §¶ng vÒ c«ng t¸c thanh niªn trong t×nh h×nh míi, tham m­u cho UBND thÞ x· ban hµnh ch­¬ng tr×nh thanh thiÕu niªn giai ®o¹n 2006 - 2011. C«ng t¸c båi d­ìng giíi thiÖu ®oµn viªn ­u tó cho §¶ng kÕt n¹p lu«n ®­îc c¸c ®¬n vÞ chó träng,vµ ®· cã nhiÒu chuyÓn biÕn tÝch cùc. Trong 5 n¨m qua tæ chøc §oµn thanh niªn ®· giíi thiÖu ®­îc 237 ®ång chÝ ®oµn viªn thanh niªn cho §¶ng, trong ®ã cã 212 ®ång chÝ ®­îc vinh dù kÕt n¹p vµo §¶ng chiÕm 69% - 70% trong tæng sè ®oµn viªn ®­îc kÕt n¹p hµng n¨m cña toµn §¶ng uû x·. C¸c ®ång chÝ lu«n cè g¾ng ®Ó hoµn thµnh tèt mäi nhiÖm vô ®­îc §¶ng giao phã, nhiÒu ®ång chÝ ®· trë thµnh c¸n bé chñ chèt tõ cÊp th«n b¶n ®Õn x·. 3.1.6. C«ng t¸c ®oµn kÕt tËp hîp thanh niªn th«ng qua c¸c ph­¬ng tiªn th«ng tin ®¹i chóng. Th«ng qua c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng mµ tæ chøc §oµn cã thÓ thu hót, tËp hîp, gi¸o dôc thanh niªn cã hiÖu qu¶ h¬n. Cô thÓ qua c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng sau: - Tuyªn truyÒn miÖng trùc tiÕp. - HÖ thèng loa ®µi truyÒn thanh ®µi ph¸t thanh. - V« tuyÕn truyÒn h×nh. - B¸o, t¹p chÝ. - XuÊt b¶n c¸c Ên phÈm kh¸c nh­: tranh qu¶ng c¸o, ¸p phÝch, truyÖn…TÊt c¶ c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin nµy nh»m gióp cho thanh niªn nhËn thøc râ t×nh h×nh kinh tÕ - chÝnh trÞ, x· héi cña ®Þa ph­¬ng vµ ®Êt n­íc, ®ång thêi thÊy ®­îc vai trß cña tæ chøc §oµn Thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh ®Ó tõ ®ã cã ý thøc phÊn ®Êu, rÌn luyÖn ®Ó ®­îc ®øng trong hµng ngò, cña §oµn, cña §¶ng. C¸c ho¹t ®éng cña ph­¬ng thøc nµy tuy hiÖu qu¶ kh«ng cao nh­ng rÊt quan träng trong viÖc gi¸o dôc chÝnh trÞ, t­ t­ëng cho ®oµn viªn thanh niªn ®Ó hä nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ môc tiªu lý t­ëng cña §¶ng, cña §oµn, nguyÖn väng cña d©n téc trong c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi vµ ®æi míi ®Êt n­íc, gióp ®oµn viªn thanh niªn nh×n nhËn ®óng møc vÒ t×nh h×nh chÝnh trÞ, x· héi vµ tæ chøc ®oµn viªn thanh niªn. KhÝch lÖ ®­îc tinh thÇn xung kÝch cña tuæi trÎ, h¨ng h¸i tham gia c¸c ho¹t ®éng x· héi, nhiÒu ®oµn viªn thanh niªn ®· häc tËp ®­îc nhiÒu g­¬ng s¸ng trong mäi lÜnh vùc, nh­ g­¬ng s¸ng trong lao ®éng, häc tËp. §ång thêi, th«ng qua ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng gi¸o dôc thanh niªn tr¸nh xa c¸c tÖ n¹n x· héi, trë thµnh con ngoan trß giái, trë thµnh ng­êi cã Ých cho x· héi. N¨m 2006 - 2007 §oµn x· ®· ph¸t tê r¬i phßng chèng c¸c tÖ n¹n x· héi, n¨m 2008 ph¸t c¸c tê r¬i vÒ tuyªn truyÒn chÊp hµnh luËt lÖ an toµn giao th«ng ®­îc h¬n 1.200 l­ît ®oµn viªn thanh niªn tham gia, h­ëng øng nhiÖt t×nh. 4. §¸nh gi¸ chung vÒ ph­¬ng thøc ®oµn kÕt, tËp hîp thanh niªn trªn ®Þa bµn x· Chiªu L­u. 4.1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc. Trong nh÷ng n¨m trë l¹i ®©y c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh thiÕu nhi trªn ®Þa bµn x· ®· cã nhiÒu chuyÓn biÕn tÝch cùc, c¸c ho¹t ®éng phong trµo ®­îc duy tr× vµ cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn míi. §Æc biÖt lµ viÖc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng vµ thùc hiÖn c¸c phong trµo trong thanh thiÕu niªn nh­: Tæ chøc nghiªn cøu, qu¸n triÖt, häc tËp t­ t­ëng Hå ChÝ Minh, häc 6 bµi lý luËn chÝnh trÞ, ®­îc c¸c chi §oµn tæ chøc th­êng xuyªn, hiÖu qu¶ gi¸o dôc cao. C«ng t¸c tæ chøc cña §oµn ®­îc kiÖn toµn mét c¸ch ®ång bé theo h­íng trÎ ho¸. C¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ v¨n nghÖ, thÓ dôc thÓ thao ®­îc tæ chøc th­êng xuyªn, thu hót ®­îc ®«ng ®¶o ®oµn viªn thanh niªn vµ häc sinh tham gia. Phong trµo “Thanh niªn t×nh nguyÖn v× cuéc sèng céng ®ång”, phong trµo “Thanh niªn t×nh nguyÖn xanh” ®­îc tæ chøc s©u réng, thu hót ®«ng ®¶o ®oµn viªn thanh niªn tham gia, ®­îc cÊp uû §¶ng vµ ChÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng ghi nhËn vµ ®¸nh gi¸ cao. Nh÷ng kÕt qu¶ ®ã cña §oµn viªn thanh x· ®· gãp phÇn vµo thµnh tÝch chung cña §¶ng uû vµ ChÝnh quyÒn nh©n d©n trong c«ng cuéc x©y dùng x· nhµ ngµy mét giµu ®Ñp, phån vinh h¬n. 4.2. Nh÷ng h¹n chÕ tån t¹i. - ViÖc qu¸n triÖt c¸c NghÞ quyÕt ë mét sè cÊp chi bé §¶ng cßn mang tÝnh h×nh thøc, cã n¬i viÖc triÓn khai NghÞ quyÕt thiÕu cô thÓ, thiÕu sù kiÓm tra ®«n ®èc. C«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng vµ viÖc n¾m b¾t t×nh h×nh t­ t­¬ng, d­ luËn x· héi trong thanh niªn cßn h¹n chÕ - §èi víi chÝnh quyÒn cßn cã ®¬n vÞ ch­a quan t©m chØ ®¹o, t¹o ®iÒu kiÖn kinh phÝ cho §oµn thanh niªn ho¹t ®éng. ChÊt l­îng tæ chøc ho¹t ®éng c«ng t¸c §oµn vµ phong trµotrªn ®Þa bµn d©n c­, vïng s©u, vïng xa ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu, nguyÖn väng cña ®oµn viªn thanh niªn. Mét bé phËn c¸n bé §oµn cßn h¹n chÕ vÒ n¨ng lùc tr×nh ®é, ch­a chñ ®éng, ch­a nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc, ch­a m¹nh d¹n trong c«ng t¸c tham m­u víi cÊp Uû §¶ng, ChÝnh quyÒn trong viÖc gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn tæ chøc vµ nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc cña x· héi vµ cña thanh niªn ®ang quan t©m, cßn rót rÌ trong giao tiÕp. - Sù phèi hîp cña c¸c ban ngµnh, ®oµn thÓ víi §oµn thanh niªn thiÕu liªn tôc. - Vai trß cña mét sè chi §oµn cßn ch­a chñ ®éng trong tham m­u víi cÊp Uû §¶ng, cßn mét sè chi §oµn ch­a biÕt c¸ch tæ chøc ho¹t ®éng, néi dung ho¹t ®éng cßn nghÌo nµn, tû lÖ thu hót tËp hîp thanh thiÕu niªn cßn thÊp, cã nh÷ng ®¬n vÞ chi §oµn vïng s©u, vïng xa h¬n trong n¨m 2007 míi ®¹t trªn 35%, m« h×nh vµ ph­¬ng thøc tËp hîp, ®oµn kÕt thanh niªn chËm ®­îc ®æi míi c¶ vÒ néi dung vµ h×nh thøc. - Ho¹t ®éng cña Héi liªn hiÖp thanh niªn ch­a næi bËt, mét sè c¬ së ch­a thµnh lËp Héi liªn hiÖp thanh niªn. - Lùc l­îng thanh niªn ë n«ng th«n chØ sinh ho¹t ®Õn 25- 26 tuæi, khi cã gia ®×nh lµ th«i kh«ng tham gia sinh ho¹t. 4.3. Nh÷ng nguyªn nh©n cña h¹n chÕ. 4.3.1. Nguyªn nh©n kh¸ch quan. - NÒn kinh tÕ ®Êt n­íc nãi chung vµ cña x· nãi riªng ®ang trong thêi kú ®æi míi vµ ph¸t triÓn, ¶nh h­ëng cña mÆt tr¸i thÞ tr­êng, tÖ n¹n x· héi, viÖc lµm… còng t¸c ®éng trùc tiÕp tíi nhËn thøc vµ t­ t­ëng cña mét sè bé phËn ®oµn viªn thanh niªn. - Sù thiÕu ®ång bé trong hÖ théng chÝnh s¸ch vµ ph¸p LuËt, thay ®æi c¬ chÕ qu¶n lý, mét sè chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé lµm c«ng t¸c §oµn ch­a phï hîp. Do ®iÒu kiÖn kinh tÕ ®i l¹i khã kh¨n nªn viÖc tiÕp cËn th«ng tin cña ®oµn viªn thanh niªn vïng s©u, vïng xa cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. - Mét sè bé phËn thanh niªn ch­a cã viÖc lµm, thu nhËp thÊp, tû lÖ hé nghÌo cßn cã sù chªnh lÖch kh¸ cao. 4.3.2. Nguyªn nh©n chñ quan. - NhËn thøc cña mét sè cÊp uû, chÝnh quyÒn, c¸c ngµnh ®oµn thÓ vÒ c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh niªn ch­a ®Çy ®ñ vµ®óng møc thËm chÝ cßn thiÕu tin t­ëng vµo ®oµnviªn thanh niªn, ch­a m¹nh d¹n ph©n c«ng vµ giao nhiÖm vô cho ®oµn viªn thanh niªn, cã n¬i cßn cho r»ng c«ng t¸c thanh niªn lµ nhiÖm vô cña tæ chøc §oµn cho nªn thiÕu quan t©m ®Õn c«ng t¸c thanh niªn. - C«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc cña §oµn ch­a th­êng xuyªn, míi chó träng ë c¸c ho¹t ®éng cao ®iÓm nh©n c¸c ngµy lÔ lín, hiÖu qu¶ c«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc ch­a cao vµ ch­a ®¸p øng ®­îc víi yªu cÇu cña x· héi, cßn mét bé phËn thanh niªn ph¹m ph¸p vµ m¾c c¸c tÖ n¹n x· héi. - §oµn thanh niªn ch­a thÓ hiÖn râ vai trß xung kÝch, s¸ng t¹o trong viÖc tham gia thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô chÝnh trÞ ë ®Þa ph­¬ng, míi tËp trung vµo c¸c ho¹t ®éng bÒ næi, ho¹t ®éng cña §oµn ch­a cã tÝnh chiÒu s©u. - C«ng t¸c tham m­u, quy ho¹ch c¸n bé §oµn cßn yÕu kÐm, viÖc kiÖn toµn ®éi ngò c¸n bé §oµn cßn yÕu, trÎ ho¸ c¸n bé §oµn cßn chËm, ch­a kÞp thêi bæ sung c¸n bé §oµn còng nh­ c¸n bé chñ chèt. - ChÊt l­îng ho¹t ®éng ë c¸c chi ®oµn cßn yÕu, phÇn lín ho¹t ®éng theo mïa vô, chØ tham gia c¸c ho¹t ®éng tËp trung ë x·. Tû lÖ thu hót tËp hîp thanh niªn ch­a cao so víi yªu cÇu ®Ò ra. - ViÖc x©y dùng c¸c ®iÓn h×nh ®Ó nh©n ra diÖn réng ch­a nhiÒu, ch­a ®éng viªn kÞp thêi c¸c tËp thÓ, c¸ nh©n lµm tèt, c«ng t¸c x©y dùng quü vèn cho c¸c ho¹t ®éng cña §oµn cßn h¹n chÕ, viÖc thu vµ trÝch nép ®oµn phÝ ch­a nghiªm tóc. - N¨ng lùc cña ®éi ngò c¸n bé §oµn c¬ së cã ®¬n vÞ cßn h¹n chÕ, chËm ®æi míi néi dung vµ ph­¬ng ph¸p ho¹t ®éng. 4.4. Nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm. Tõ nh÷ng thùc tiÔn cña c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh niªn trong ph­¬ng thøc ®oµn kÕt tËp hîp thanh niªn, cã thÓ rót ra nh÷ng kinh nghiÖm sau: 4.4.1. VÒ c«ng t¸c tæ chøc - c¸n bé: T¨ng c­êng sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña c¸c cÊp uû §¶ng, t¹o ®iÒu kiÖn cña chÝnh quyÒn, sù phèi hîp gi÷a c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ, cña gia ®×nh vµ céng ®ång ®èi víi c«ng t¸c thanh niªn vµ ho¹t ®éng cña tæ chøc §oµn. Ph¶i th­êng xuyªn ch¨m lo, rÌn luyÖn, x©y dùng ®éi ngò c¸n bé n¨ng ®éng, cã uy tÝn trong thanh niªn, cã tr×nh ®é kü n¨ng nghiÖp vô. CÊp Uû c¸c cÊp cÇn quan t©m tíi quy ho¹ch ®éi ngò c¸n bé §oµn, lùa chän nh÷ng c¸n bé cã n¨ng lùc, phÈm chÊt ®­a ®i ®µo t¹o dµi h¹n, ®ång thêi quan t©m båi d­ìng nghiÖp vô chuyªn m«n. T¨ng c­êng sù l·nh ®¹o cña cÊp uû §¶ng ®èi víi c«ng t¸c thanh niªn b»ng c¸c biÖn ph¸p cô thÓ ®­a ch­¬ng tr×nh thùc hiÖn c«ng t¸c thanh niªn vµo ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c hµng n¨m vµ toµn kho¸. 4.4.2. Bµi häc vÒ ®æi míi ph­¬ng thøc ®oµn kÕt tËp hîp thanh niªn. Trong ®iÒu kiÖn míi cÇn ph¶i ®a d¹ng ho¸ ph­¬ng thøc ®oµn kÕt tËp hîp thanh niªn. Nh­ b»ng c¸c h×nh thøc tæ chøc, th«ng qua c¸c ®oµn thÓ: §oµn Thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh, Héi sinh viªn ViÖt Nam cña x· ph¶i thùc sù lµ ng­êi b¹n ®¸ng tin cËy cña mäi tÇng líp thanh niªn, kh«ng ph©n biÖt d©n téc, t«n gi¸o, giai cÊp… §oµn ph¶i lµ tæ chøc cña thanh niªn, do thanh niªn cïng lËp ra, ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ vµ thùc sù lµ phô cho quyÒn lîi vµ lîi Ých cña ®oµn viªn thanh niªn còng nh­ cña nh©n d©n. X©y dùng tÊm g­¬ng ®iÓn h×nh tiªn tiÕn v× ®©y lµ nh÷ng ng­êi cã vai trß quan träng trong viÖc thuyÕt phôc l«i cuèn, tËp hîp vµ gi¸o dôc líp trÎ theo mét môc ®Ých nhÊt ®Þnh. Phèi kÕt hîp víi c¸c tæ chøc, c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ ®Ó tæ chøc c¸c buæi giao l­u v¨n nghÖ nh»m tuyªn truyÒn cã hiÖu qu¶ h¬n c¸c chñ tr­¬ng ®­êng lèi cña §¶ng vµ chÝnh s¸ch ph¸p LuËt cña Nhµ n­íc. Tæ chøc §oµn, Héi, §éi th­êng xuyªn tæ chøc, ph¸t ®éng c¸c phong trµo, c¸c ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng nh»m ®­a thanh niªn vµo c¸c phong trµo ho¹t ®éng c¸ch m¹ng, ®Ó tuyªn truyÒn cho ®oµn viªn thanh niªn vÒ truyÒn thèng cña ®Êt,cña d©n téc, h×nh thµnh cho hä nh©n sinh tiÕn bé . Ngoµi ra ®¶m b¶o sù l·nh ®¹o cña §¶ng ®íi víi c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh niªn, lµ gi÷ v÷ng ®Þnh h­íng chÝnh trÞ trong ho¹t ®éng cña §oµn, mäi ho¹t ®éng cña §oµn thanh niªn ph¶i thøcù mangtÝnh §¶ng. BiÕt ph¸t huy tÝnh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o vµ tÝnh tÝch cùc chÝnh trÞ x· héi cña thanh niªn. Chän ®óng thêi c¬, thêi ®iÓm ph¸t ®éng phong trµo, biÕt kÕt hîp hµi hoµ gi÷ nhu cÇu vµ lîi Ých chÝnh ®¸ng cña tuæi trÎ. CH¦¥NG III NH÷NG GI¶I PH¸P Vµ §Ò XUÊT, KHUYÕN NGHÞ NH»M N¢NG CAO HIÖU QU¶ PH¦¥NG THøC §OµN KÕT, TËP HîP THANH NI£N HIÖN NAY TR£N §ÞA BµN x· chiªu l­u – kú s¬n – nghÖ an 1. Nh÷ng th¸ch thøc vµ khã kh¨n trong c«ng t¸c ®oµn kÕt, tËp hîp thanh niªn trªn ®Þa bµn x· Chiªu L­u trong thêi gian tíi. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay c«ng t¸c §oµn kÕt tËp hîp thanh niªn trë thµnh yªu cÇu cÊp b¸ch cña tæ chøc §oµn vµ mçi chóng ta. HiÖn nay, §oµn kÕt tËp hîp thanh niªn ph¸t huy n©ng cao vai trß cña lùc l­îng thanh niªn cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc phôc vô cho môc tiªu d©n giµu n­íc m¹nh x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh. a. VÒ thuËn lîi: - T×nh h×nh chÝnh trÞ æn ®Þnh, §¶ng lu«n quan t©m ®Õn c«ng t¸c thanh niªn, t¹o mäi ®iÒu kiÖn tèt nhÊt cho c«ng t¸c ®oµn kÕt tËp hîp thanh niªn. - T×nh h×nh kinh tÕ - x· héi tiÕp tôc ph¸t triÓn, ®êi sèng nh©n d©n ngµy cµng æn ®Þnh. - Sù quan t©m l·nh ®¹o t¹o ®iÒu kiÖn trùc tiÕp cña §¶ng bé, Uû ban nh©n d©n x· Chiªu L­u vµ BCH huyÖn §oµn, ®©y lµ nh÷ng vÊn ®Ò cã ý nghÜa quan träng gióp cho tuæi trÎ x· Chiªu L­u ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o xung kÝch trªn mäi lÜnh vùc c«ng t¸c. - C¸n bé ngµy cµng cã ®iÒu kiÖn häc tËp, n©ng cao tr×nh ®é vµ kü n¨ng nghiÖp vô h¬n. b. VÒ khã kh¨n: - Trong ®iÒu kiÖn toµn cÇu ho¸ vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cña n­íc ta. Trong thùc tiÔn hiÖn nay trªn thÕ giíi t×nh h×nh biÕn ®éng rÊt phøc t¹p, ©m m­u “DiÔn biÕn hoµ b×nh” cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch, bän ph¶n ®éng quèc tÕ ra søc chèng ph¸ c¸c m¹ng ë n­íc ta . - ThÕ hÖ trÎ hµng ngµy hµng giê ph¶i chÞu nh÷ng t¸c ®éng, mÆt tr¸i cña c¬ chÕ thÞ tr­êng, vÊn ®Ò viÖc lµm, thu nhËp, tÖ n¹n x· héi lµ vÊn ®Ò bøc xóc cña thÕ hÖ trÎ. Sè thanh niªn th­êng xuyªn ®i t×m kiÕm viÖc lµm ngoµi ®Þa ph­¬ng tõ 25 -30%. - C¬ së vËt chÊt phôc vô ho¹t ®éng §oµn - Héi - §éi cßn thiÕu thèn, mét bé phËn thanh niªn cßn l­êi lao ®éng, sèng kh«ng cã môc ®Ých vµ lý t­ëng, kh«ng cã chÝ tiÕn thñ dÉn ®Õn vi ph¹m ph¸p LuËt, m¾c c¸c tÖ n¹n x· héi. Nh÷ng vÊn ®Ò nµy ®· t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn nhËn thøc, t­ t­ëng, t×nh c¶m cña thanh thiÕu nhi vÒ c¸c ho¹t ®éng §oµn - Héi - §éi. Do ®ã, viÖc thu hót tËp hîp ®oµn kÕt tËp hîp thanh niªn trªn ®Þa bµn x· Chiªu l­u vÉn hÕt søc khã kh¨n vµ phøc t¹p. Víi nh÷ng thuËn lîi khã kh¨n trªn, trong nh÷ng n¨m qua §oµn TNCS Hå ChÝ Minh x· Chiªu L­u lu«n cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n ®­a c«ng t¸c §oµn - Héi - §éi vµ phong trµo thanh thiÕu niªn ph¸t triÓn v÷ng m¹nh ®­îc cÊp uû §¶ng, ChÝnh quyÒn vµ bµ con nh©n d©n x· nhµ ®¸nh gi¸ cao, gãp phÇn thùc hiÖn th¾ng lîi nhiÖm vô kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi cña ®Þa ph­¬ng ®Ò ra. 2. Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c¸c ph­¬ng thøc ®oµn kÕt tËp hîp thanh niªn hiÖn nay trªn ®Þa bµn x· Chiªu L­u. Tõ c«ng t¸c x©y dùng §oµn vµ ®oµn kÕt tËp hîp thanh niªn trªn ®Þa bµn x· trong nh÷ng n¨m qua, muèn ®¹t hiÖu qu¶ vµ chÊt l­îng víi c«ng t¸c nµy cÇn ph¶i ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p thiÕt thùc, mang tÝnh kh¶ thi trong thêi gian tíi. HiÖn nay, vÊn ®Ò thanh niªn vµ c«ng t¸c thanh niªn lu«n cã vÞ trÝ quan träng trong chiÕn l­îc con ng­êi cña §¶ng ta. C«ng t¸c vËn ®éng thanh niªn ngµy cµng cã ý nghÜa quan träng vµ cÇn ®­îc ®æi míi toµn diÖn. §Ó lµm tèt c«ng t¸c §oµn kÕt tËp hîp thanh niªn, cÇn tËp trung vµo c¸c môc tiªu c¬ b¶n: - N©ng cao chÊt l­îng tæ chøc c¬ së §oµn vµ ®oµn thanh niªn thùc sù lµ h¹t nh©n chÝnh trÞ cña §¶ng trong c¸c tæ chøc x· héi vµ phong trµo thanh thiÕu niªn. - T¹o ®éng lùc míi x©y dùng ®éi ngò c¸n bé vµ phong trµo §oµn thanh niªn ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô trong t×nh h×nh míi. Lµm cho c¸c cÊp Uû §¶ng, chÝnh quyÒn, c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ nhËn thøc ®óng ®¾n h¬n vÒ vÞ trÝ, vai trß cña §oµn thanh niªn, Héi liªn hiÖp thanh niªn trong giai ®o¹n hiÖn nay. - H­íng mäi ho¹t ®éng cña §oµn - Héi - §éi vµo c¸c nhiÖm vô kinh tÕ - chÝnh trÞ - x· héi cña ®Þa ph­¬ng b»ng mäi h×nh thøc, b»ng c¸c viÖc lµm thiÕt thùc. §Ó ®¹t ®­îc nh÷ng môc tiªu cÇn tËp trung thùc hiÖn nh÷ng biÖn ph¸p sau: 2.1. VÒ c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé. §éi ngò c¸n bé §oµn lµ ®éi ngò cã vÞ trÝ quan träng, gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh trong viÖc ph¸t triÓn phong trµo thanh niªn vµ x©y dùng tæ chøc §oµn - Héi - §éi. ChØ ®¹o tæ chøc ®oµn viªn thanh niªn tham gia ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, thùc hiÖn chñ tr­¬ng, c¸c ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c cña §oµn - Héi- §éi, tham m­u víi cÊp Uû §¶ng vµ ChÝnh quyÒn nh»m t¹o lËp mèi quan hÖ gi÷a §oµn thanh niªn víi c¸c c¬ quan Nhµ n­íc. Ngµy nay, c«ng cuéc ®æi míi x©y dùng ®Êt n­íc theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa víi môc tiªu d©n giµu n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng d©n chñ v¨n minh. Nªn c¸c tæ chøc §oµn - Héi - §éi cÇn ®æi míi. Do ®ã, c¸n bé §oµn còng ph¶i ®­îc nh×n nhËn vµ ®¸nh gi¸ tiÕn hµnh nh÷ng yªu cÇu míi phï hîp víi hoµn c¶nh míi. ChÝnh v× vËy, qua thùc tÕ t¹i ®Þa bµn x· Chiªu L­u, vÊn ®Ò c¸n bé §oµn lµ kh©u ®Çu tiªn vµ rÊt quan träng, bëi nã cã ¶nh h­ëng quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®oµn kÕt tËp hîp thanh niªn. §µo t¹o båi d­ìng c¸n bé §oµn lµ toµn bé qu¸ tr×nh c¸n bé ®­îc ®µo t¹o hÖ thèng ®­îc ®µo t¹o gi¸o dôc cña §¶ng, Nhµ n­íc tr­íc vµ sau thêi gian ra lµm c«ng t¸c §oµn. NÕu c¸n bé mµ chØ ®­îc trang bÞ nghiÖp vô c«ng t¸c §oµn vµ kh«ng ®­îc n©ng cao tr×nh ®é chÝnh trÞ, v¨n ho¸, kü thuËt còng nh­ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng thùc tiÔn th× qu¸ tr×nh c«ng t¸c rÊt khã kh¨n. Th­êng xuyªn tæ chøc c¸c líp båi d­ìng kü n¨ng nghiÖp vô cho c¸n bé §oµn cÊp c¬ së. §ång thêi víi viÖc båi d­ìng kh¶ n¨ng vËn ®éng thanh niªn, hµng n¨m cÇn tæ chøc vµ quan t©m tíi chÊt l­îng héi thi “BÝ th­ §oµn giái”, tæ chøc tham quan häc tËp c¸c m« h×nh míi cã hiÖu qu¶ vÒ c«ng t¸c §oµn kÕt tËp hîp thanh niªn. X©y dùng ®Ò ¸n quy ho¹ch ®éi ngò c¸n bé §oµn cho tõng thêi kú, chó träng ®óng møc viÖc cö ®i häc tr­êng ®µo t¹o c¸n bé §oµn chÝnh quy hµng n¨m 1 - 2 ®ång chÝ c¸n bé vµ ®oµn viªn. Th­êng xuyªn kiÓm tra, kÞp thêi chÊn chØnh c«ng t¸c qu¶n lý ®oµn viªn ph¸t ®éng trong viÖc sinh ho¹t chÝnh trÞ toµn ®oµn. CÇn lµm tèt c«ng t¸c ph¸t triÓn ®éi ngò ®oµn viªn míi lªn §oµn. ViÖc bè trÝ c¸n tõ §oµn x· ®Õn c¸c chi §oµn trong x· ph¶i c¨n cø kh¶ n¨ng tr×nh ®é ®¹o ®øc, phÈm chÊt vµ sù tÝn nhiÖm cña ®oµn viªn thanh niªn ®èi víi c¸n bé §oµn. Sö dông c¸n bé §oµn ph¶i theo ®óng yªu cÇu kh¸ch quan cña c«ng viÖc, viÖc sö dông c¸n bé kh«ng ®­îc nÆng vÒ t×nh c¶m. V× vËy, sö dông c¸n bé ph¶i ®i ®«i víi ®¸nh gi¸ ®óng c¸n bé vµ lùa chän c¸n bé, chñ yÕu dùa vµo chÊt l­îng trong c«ng viÖc, uy tÝn cña c¸n bé trong thanh niªn. §èi víi c¸n bé c¬ së ph¶i ®i s©u, ®i s¸t vµo thùc tÕ ®Ó hiÓu ®­îc nh÷ng t©m t­, nguyÖn väng cña thanh niªn, tõ ®ã, gióp hä th¸o gì nh÷ng khã kh¨n, ®éng viªn khÝch lÖtinh thÇn kÞp thêi ®èi víi c¸n bé ë c¸c chi §oµn, chi tr¶ ®Çy ®ñ chÕ ®é cho c¸n bé lµm c«ng t¸c §oµn nh»m ®¸p øng quyÒn lîi cho hä. §ång thêi ph¶i nghiªm tóc xö lý nh÷ng c¸n bé tha ho¸ mÊt phÈm chÊt t­ c¸ch ®¹o ®øc, lo¹i bá nh÷ng phÇn tö lµm mÊt uy tÝn danh dù cña tæ chøc. Nªn thay míi nh÷ng c¸n bé kh«ng ®ñ n¨ng lùc, tr×nh ®é nghiÖp vô ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn phong trµo §oµn. 2.2. Gi¶i ph¸p vÒ chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ®éi ngò c¸n bé §oµn - Héi - §éi. CÇn ph¶i cã chÝnh s¸ch thanh niªn ®óng ®¾n kÞp thêi, bøc xóc nhÊt lµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho thanh niªn. Qua nghiªn cøu cho thÊy tû lÖ thÊt nghiÖp trong thanh niªn cßn cao, tõ vÊn ®Ò kh«ng cã viÖc lµm cã thu nhËp thanh niªn vÉn cßn r¬i vµo c¸c tÖ n¹n x· héi ph¹m ph¸p nh­: Cê b¹c, r­îu chÌ, m¹i d©m... cho nªn vÊn ®Ò ë ®©y cÇn ph¶i ®Þnh h­íng, h­íng nghiÖp cho thanh niªn tù lËp th©n lËp nghiÖp. MÆt kh¸c ph¶i gi¸o dôc båi d­ìng cho thanh niªn vÒ truyÒn thèng c¸ch m¹ng, phÈm chÊt ®¹o ®øc ®Ó h×nh thµnh cho thanh niªn mét nÕp sèng v¨n ho¸ míi. Trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc, tµi n¨ng trÎ chÝnh lµ nguån tµi nguyªn qóy b¸u cña ®Êt n­íc. V× vËy, vÊn ®Ò nµy cÇn ®­îc quan t©m h¬n n÷a vµ ®­îc nh×n nhËn mét c¸c ®óng ®¾n ®Ó ph¸t huy vµ tËn dông hÕt nguån tµi n¨ng trÎ cña ®Êt n­íc. Phèi hîp víi c¸c ngµnh, c¸c cÊp ®Ó thanh niªn tù nguyÖn tham gia vµo c¸c tæ chøc t¹o nªn søc m¹nh tæng hîp ®èi víi c«ng t¸c thanh niªn. Ph¶i x©y dùng lÒ lèi lµm viÖc khoa häc, t¨ng c­êng xuèng c¬ së vµ x©y dùng cã hiÖu qu¶ m¹ng l­íi céng t¸c viªn. Coi träng c«ng t¸c tËp huÊn trang bÞ nghiÖp vô vµ ph­¬ng ph¸p lµm viÖc cho c¸n bé ë c¸c chi §oµn. Qu¸ tr×nh chØ ®¹o th­êng xuyªn n¾m b¾t th«ng tin tõ c¬ së, kÞp thêi ®iÒu chØnh vµ khuyÕn khÝch hä trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c. Ph¶i chØ ®¹o kiªn quyÕt tõ cÊp trªnxuèng, lÊy §oµn lµm nßng cèt cho c¸c phong trµo. Mçi c¸n bé ®oµn viªn ph¶i n¾m b¾t ®­îc nhu cÇu nguyÖn väng, së thÝch cña ®oµn viªn thanh niªn trong chi §oµn m×nh ®Ó gióp hä thµnh lËp ®­îc c¸c chi héi, c¸c c©u l¹c bé, tæ chøc sinh ho¹t võa khoa häc, võa hiÖu qu¶. Ph¸t huy søc m¹nh cña c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ, th­êng xuyªn tham m­u ®Ò xuÊt ý kiÕn víi cÊp Uû §¶ng, §oµn cÊp trªn ®Ó chñ tr­¬ng, NghÞ quyÕt ®Ò ra s¸t ®óng t×nh h×nh cô thÓ ë c¬ së. CÇn ph¶i x· héi ho¸ c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh niªn, t¹o ra phong trµo ho¹t ®éng phong phó d­íi nhiÒu h×nh thøc vµ néi dung kh¸c nhau. Khi liªn kÕt phèi hîp víi c¸c ngµnh ph¶i thèng nhÊt cao vÒ chñ tr­¬ng, hiÖu qu¶ yªu cÇu ®¹t ®­îc. Trong c«ng t¸c chØ ®¹o cña §oµn cÇn t¹o ra bÇu kh«ng khÝ d©n chñ cëi më, phï hîp víi ®Æc tÝnh cña thanh niªn, mang l¹i tÝnh ®Æc thï c¬ së. Trong kÕ ho¹ch phong trµo tr¸nh mäi sù ¸p ®Æt kh«ng cÇn thiÕt nh»m kh¬i dËy mäi tiÒm n¨ng s¸ng t¹o cña ®oµn viªn thanh niªn. Quan t©m gi¶i quyÕt ®óng ®¾n quyÒn lîi, nghÜa vô cña ®oµn viªn thanh niªn. C«ng t¸c tËp hîp ®oµn kÕt thanh niªn l©u nay ®­îc c¸c tæ chøc ban ngµnh, chÝnh quyÒn nh×n nhËn theo mét gãc ®é cho ®ã lµ c«ng viÖc cña §oµn, Héi liªn hiÖp thanh niªn. V× vËy, c¸c cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn ®oµn thÓ cÇn ph¶i cã c¸ch nh×n nhËn l¹i vµ quan t©m h¬n n÷a, kh¼ng ®Þnh mÆt trËn tËp hîp ®oµn kÕt thanh niªn lµ mÆt trËn chung, lµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c tæ chøc §¶ng, c¸c cÊp chÝnh quyÒn, c¸c ®oµn thÓ quÇn chóng nãi chung vµ thanh niªn nãi riªng. Cã nh­ vËy míi t¹o ®iÒu kiÖn cho tæ chøc §oµn lµm trßn nhiÖm vô cña m×nh. 2.3. Gi¶i ph¸p vÒ t¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt kü thuËt, kinh phÝ cho ho¹t ®éng cña §oµn thanh niªn. - Tham gia tÝch cùc vµo viÖc chuyÓn giao øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ míi vµo s¶n xuÊt n«ng, l©m. TËp trung x©y dùng vµ nh©n réng c¸c m« h×nh trang tr¹i trÎ, c©u l¹c bé khuyÕn n«ng, khuyÕn l©m, c©u l¹c bé gia ®×nh trÎ, nhãm gãp vèn gióp nhau cïng lËp nghiÖp. - Khai th¸c, qu¶n lÝ vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn 120 vµ c¸c nguån vèn kh¸c ®Ó hç trî ®oµn viªn thanh niªn ®Çu t­ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanhgi¶i quyÕt viÖc lµm cho lao ®éng trÎ. - §Èy m¹nh triÓn khai phong trµo “ S¸ng t¹o trΔ trong c¸c ®èi t­îng thanh niªn phong trµo “ Bèn míi ’’ trong thanh niªn n«ng th«n, tham gia ph¸t triÓn c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa n«ng nghiÖp n«ng th«n, x©y dùng n«ng th«n míi. Gãp x©y dùng quª h­¬ng x· nhµ ngµy mét giµu ®Ñp. 3. Nh÷ng ®Ò xuÊt - khuyÕn nghÞ. 3.1. §èi víi cÊp uû §¶ng. - Quan t©m h¬n n÷a ®Õn c«ng t¸c thanh niªn vµ c¸c phong trµo thanh thiÕu niªn. CÇn t¨ng c­êng h¬n n÷a c«ng t¸c l·nh ®¹o kiÓm tra ®èi víi §oµn thanh niªn. - Nh×n nhËn ®¸nh gi¸ c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh niªn ph¶i kh¸ch quan. - Ph©n c«ng uû viªn, cÊp uû cã n¨ng lùc nhiÖt t×nh hiÓu biÕt t©m lý tuæi trÎ ®Ó phô tr¸ch c«ng t¸c thanh niªn. - C¸c cÊp uû cÇn chó ý l¾ng nghe c¸n bé §oµn tham m­u vÒ chÝnh s¸ch c¸n bé cã tÝnh chiÕn l­îc l©u dµi, bè trÝ c¸n bé hîp lý. - Ngoµi ra c¸c cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn ®Çu t­ c¬ së vËt chÊt trang thiÕt, cô thÓ lµ c¸c tô ®iÓm v¨n ho¸ vui ch¬i. Gióp ®ì ng©n s¸ch ®Ó x©y dùng c¸c trung t©m thÓ dôc thÓ thao, c¸c c©u l¹c bé thanh niªn ®Ó thanh niªn tham gia ho¹t ®éng vµ rÌn luyÖn, nh»m ®­a ®oµn viªn thanh niªn vµo trong tæ chøc cña §oµn ®Ó phßng chèng c¸c tÖ n¹n x· héi, x©y dùng lèi sèng lµnh m¹nh. - Cã chÕ ®é lµm viÖc trùc tiÕp mçi quý mét lÇn gióp Ban th­êng vô §oµn x· nghe b¸o c¸o t×nh h×nh thanh niªn vµ c«ng t¸c x©y dùng §oµn ®Ó cã ý kiÕn chØ ®¹o kÞp thêi. - Sím cã chñ tr­¬ng trong viÖc quy ho¹ch, ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé §oµn trong thêi gian tíi. 3.2. §èi víi chÝnh quyÒn c¬ së.- - ChÝnh quyÒn c¸c cÊp c¸c ngµnh t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó tæ chøc §oµn ®­îc tham gia vµo c¸c ch­¬ng tr×nh kinh tÕ – x· héi, vay vèn gi¶i quyÕt viÖc lµm, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó thanh niªn lËp nghiÖp. - Ph¶i cã chÝnh s¸ch t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c §oµn ®­îc cö ®i häc c¸c líp tËp huÊn còng nh­ c¸n bé lµm c«ng t¸c ®µo t¹o t¹i Trung t©m chÝnh trÞ huyÖn, cña tØnh hay t¹i Häc viÖn Thanh thiÕu niªn ViÖt Nam. §Çu t­ kinh phÝ ®Ó t¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt phôc vô ph­¬ng thøc §oµn kÕt tËp hîp thanh niªn cÊp c¬ së theo t×nh h×nh thùc tÕ ë ®Þa ph­¬ng. - Do nhu cÇu nhiÖm vô ph­¬ng thøc ®oµn kÕt tËp hîp thanh niªn, Nhµ n­íc cÇn cã chÕ ®é båi d­ìng cô thÓ ®èi víi c¸n bé §oµn - Héi liªn hiÖp thanh niªn, c¸c ®ång chÝ lµ céng t¸c viªn cña §oµn - Héi - §éi. - §èi víi ban ngµnh ®oµn thÓ: §Ò nghÞ cÇn chó träng h¬n n÷a viÖc phèi hîp ®ång bé víi c¸c tæ chøc §oµn trong viÖc thùc hiÖn phong trµo hµnh ®éng c¸ch m¹ng. 3.3. §èi víi ®oµn cÊp trªn. - CÇn ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé §oµn - Héi - §éi mét c¸ch cã hÖ thèng, ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc ®µo t¹o. - Trong c«ng t¸c chØ ®¹o cÇn kÞp thêi ®Ó c¬ së cã ®iÒu kiÖn triÓn khai, cÇn quan t©m h¬n n÷a ®Õn vÊn ®Ò chiÕn l­îc l©u dµi, tr¸nh sù chØ ®¹o chung chung. - Thi ®ua khen th­ëng ph¶i kÞp thêi, ph¶i xuÊt ph¸t tõ phong trµo c¬ së, tr¸nh t×nh tr¹ng ¸p ®Æt tõ trªn xuèng. - T¨ng c­êng h¬n n÷a c«ng t¸c kiÓm tra, gi¸m s¸t n¾m b¾t kÞp thêi t×nh h×nh thùc tÕ cña c¬ së, tõ ®ã cã nh÷ng ®iÒu chØnh cho phï hîp. - Ph¶i ®a d¹ng h¬n n÷a c¸c ph­¬ng tiÖn ho¹t ®éng, cÇn ph¶i ®æi míi c¸c lÒ lèi vµ quy c¸ch lµm viÖc cña c¸n bé §oµn. - CÇn ph¶i nhanh chãng kiÖn toµn x©y dùng §éi, x©y dùng m« h×nh c©u l¹c bé, tæ chøc §éi thanh niªn xung kÝch trªn mÆt trËn v¨n ho¸, v¨n nghÖ, thÓ dôc thÓ thao. Tuyªn truyÒn vËn ®éng nÕp sèng míi, kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh. - Phèi hîp víi c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ, tranh thñ sù gióp ®ì cña c¸c yªu cÇu, c¸c ngµnh c¸c cÊp hç trî vÒ kinh phÝ ho¹t ®éng. - Th­êng xuyªn tham m­u víi cÊp Uû §¶ng vÒ c«ng t¸c c¸n bé trong viÖc ®µo t¹o båi d­ìng thay thÕ c¸n bé. - Quan t©m ®Çu t­ nhiÒu h¬n n÷a ®Õn viÖc tËp hîp cho c¸n bé §oµn - Héi - §éi. - TÝch cùc tham gia víi cÊp Uû §¶ng ®æi míi néi dung h×nh thøc ho¹t ®éng, t×m tßi nh÷ng ph­¬ng thøc míi cho phï hîp víi c¬ së, më réng mÆt trËn tËp hîp ®oµn kÕt thanh niªn, c«ng t¸c tËp hîp ®oµn kÕt thanh niªn. - C«ng t¸c tËp hîp ®oµn kÕt thanh niªn lµ nhiÖm vô chÝnh trÞ quan träng cña §¶ng, Nhµ n­íc, lµ mèi quan t©m cña c¸c tæ chøc ban ngµnh ®oµn thÓ x· héi. Lµm tèt c«ng t¸c thanh niªn trong giai ®o¹n c¸ch m¹ng míi lµ b­íc chuyÓn biÕn cã ý nghÜa quan träng mang tÝnh chiÕn l­îc ®èi víi t­¬ng lai cña d©n téc vµ ®¶m b¶o cho sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña chÕ ®é ta hiÖn nay còng nh­ trong t­¬ng lai. 3.4. §èi víi c¸c tæ chøc x· héi Ph¶i quan t©m, tÝch cùc t¨ng c­êng sù phèi hîp ho¹t ®éng gi÷a tæ chøc §oµn víi ban ngµnh ®oµn thÓ, tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ®¸p øng nhu cÇu cña ®oµn viªn thanh niªn. C¸c ban ngµnh ®oµn thÓ nªn coi c«ng t¸c ch¨m lo gi¸o dôc §oµn viªn thanh niªn lµ néi dung quan träng trong c«ng t¸c vËn ®éng quÇn chóng cña m×nh t¹o m«i tr­êng gi¸o dôc l·nh m¹nh, ®oµn kÕt gi÷a gia ®×nh, nhµ tr­êng vµ x· héi ®Ó båi d­ìng, gi¸o dôc thanh niªn 3.5. §èi víi gia ®×nh c¸c ®oµn viªn thanh niªn. Mçi ®oµn viªn thanh niªn cÇn ph¶i kh«ng ngõng häc tËp, phÊn ®Êu n©ng cao nhËn thøc vÒ mäi mÆt, tu d­ìng rÌn luyÖn b¶n th©n, cã nh÷ng hiÓu biÕt c¬ b¶n vÒ tæ chøc §oµn - Héi - §éi. Tù gi¸c thùc hiÖn ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc, chØ thÞ, NghÞ quyÕt cña §oµn cÊp trªn. ChÊp hµnh nghiªm chØnh ®iÒu lÖ §oµn - Héi - §éi. Mçi ®oµn viªn thanh niªn lµ mét c«ng d©n tèt lµ tÊm g­¬ng cho mäi ng­êi noi theo. kÕt luËn Qua qu¸ tr×nh t×m hiÓu, häc tËp, nghiªn cøu lý luËn vµ thùc tiÔn c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh thiÕu nhi cña x·i Chiªu tõ n¨m 2006 ®Õn nay. T«i nhËn thÊy tæ chøc §oµn thanh niªn ®· vËn dông tèt ®­îc ph­¬ng thøc ®oµn kÕt tËp hîp thanh niªn víi hiÖu qu¶ t­¬ng cao. C«ng t¸c ®oµn kÕt tËp hîp thanh niªn trªn ®Þa bµn x· ®· ®¸p øng ®­îc nhu cÇu, lîi Ých chÝnh ®¸ng cña thanh niªn. Tuy cã gÆp ph¶i nhiÒu khã kh¨n, nh­ng ®oµn viªn thanh niªn trong x· ®· biÕt ®oµn kÕt, gióp ®ì nhau cïng v­ît qua mäi khã kh¨n. Tõ ®ã, ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh qu¶ ®¸ng khen ngîi nh­ c¸c phong trµo ®iÓn h×nh: Phong trµo thanh niªn lËp nghiÖp trong thanh niªn n«ng th«n, thanh niªn xung kÝch b¶o vÖ tæ quèc, thanh niªn t×nh nguyÖn v× cuéc sèng céng ®ång, thanh niªn v× ngµy mai lËp nghiÖp ... nh÷ng phong trµo ®ã ®· kh¬i dËy ®­îc tinh thÇn xung kÝch, s¸ng t¹o cña thanh niªn. Lµm cho quª h­¬ng, ®Êt n­íc ngµy mét giµu ®Ñp vµ ph¸t triÓn h¬n. Trong thêi gian gÇn ®©y, ®­îc sù quan t©m, chØ ®¹o s¸t sao cña c¸c cÊp Uû §¶ng, ChÝnh quyÒn mµ c«ng t¸c ®oµn kÕt tËp hîp thanh niªn cµng ®­îc quan t©m, chó träng h¬n. §iÒu ®ã gióp cho thanh niªn cã thÓ tù kh¼ng ®Þnh m×nh, lµm tèt ®­îc c¸c c«ng viÖc khã kh¨n mµ §¶ng vµ nhµ n­íc giao phã. V× vËy, thanh niªn lu«n lµ lùc l­îng xung kÝch trong mäi lÜnh vùc cña ®¸t n­íc, cña sù nghiÖp c¸ch m¹ng trong giai ®o¹n hiÖn nay. Cïng víi sù nghiÖp ®æi míi cña ®Êt n­íc, §oµn thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh x· Chiªu L­u kh«ng ngõng ®­îc x©y dùng, cñng cè và ph¸t triÓn. Më réng mÆt trËn ®oµn kÕt, tËp hîp ®oµn viªn thanh niªn trong giai ®o¹n hiÖn nay, d­íi nhiÒu h×nh thøc ®a d¹ng và phong phó. Tõ ®ã, g¾n nhiÖm vô c«ng t¸c §oµn víi nhiÖm vô tham gia ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, gi÷ v÷ng quèc phßng an ninh, n©ng cao ý thøc chèng mäi ©m m­u thñ ®o¹n cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch trong vµ ngoµi n­íc. Tr­íc t×nh h×nh, chÝnh trÞ trong vµ ngoµi n­íc cã nh÷ng diÔn biÕn phøc t¹p nh­ vËy, th× c«ng t¸c ®oµn kÕt tËp hîp thanh niªn cÇn ph¶i ®­îc chó träng h¬n n÷a. Gióp cho thanh niªn cã lßng tin tuyÖt ®èi vµo sù l·nh ®¹o §¶ng vµ sù qu¶n lý cña nhµ n­íc. ChÝnh v× vËy, c¸c ban nghµnh ®oµn thÓ ph¶i tÝch cùc quan t©m, t¹o mäi ®iÒu kiÖn dÓ gióp ®ì thanh niªn. Lµm cho thanh niªn ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh vµo viÖc x©y dùng quª h­¬ng, ®Êt n­íc. Qua thêi gian ®­îc häc tËp t¹i Häc viÖn vµ nghiªn cøu chuyªn ®Ò “c¸c ph­¬ng thøc ®oµn kÕt, tËp hîp thanh niªn trªn ®Þa bµn x· Chiªu L­u”. T«i ®· rót ra ®­îc mét sè bµi häc kinh nghiÖm rÊt bæ Ých cho b¶n th©n, lu«n g¾n ph­¬ng ch©m: “Häc ®i ®«i víi hµnh, lý luËn g¾n liÒn víi thùc tiÔn”. Tõ ®ã, gãp phÇn c«ng søc nhá bÐ m×nh vµo viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo ®oµn kÕt, tËp hîp thanh niªn trªn ®Þa bµn x·. Gióp cho c¸c ®oµn viªn thanh niªn trong x· cã thÓ cèng hiÕn hÕt m×nh ®Ó trë thµnh nguån nh©n lùc quan träng cho ®Þa ph­¬ng vµ x· héi. Gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn phån vinh cña ®Êt n­íc, lµm cho d©n giµu, n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. TuyÓn tËp LªNin - Nhµ xuÊt b¶n TiÕn Bé - N¨m 1977 2. Ph¹m §×nh NghiÖp "Hµnh trang trÎ " Nhµ b¶n Thanh Niªn - N¨m 2000 3. LªNin " Bµn vÒ thanh niªn" Nhµ xuÊt b¶n Hµ Néi - 1981 4. Hå ChÝ Minh VÒ gi¸o dôc Thanh niªn – Nhµ xuÊt b¶n Thanh niªn - N¨m 1980 5. Tæng quan vÒ c«ng t¸c thanh niªn – Nhµ xuÊt b¶n Thanh niªn - N¨m 2005 6. NghÞ quyÕt §¹i héi toµn quèc lÇn thø IX. 7. Tµi liÖu båi d­ìng c¸n bé §oµn c¬ së - Trung ¦¬ng §oµn TNCS Hå ChÝ Minh N¨m 2006. 8. Häc ViÖn Thanh ThiÕu Niªn ViÖt Nam "Gi¸o tr×nh T©m lý häc” vµ “ Gi¸o tr×nh Ph­¬ng luËn c«ng t¸c thanh niªn” - N¨m 2005 9. B¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c §oµn n¨m 2006 – 2007 – 2008 vµ B¸o c¸o tæng kÕt 6 th¸ng ®Çu n¨m 2009 vµ ph­¬ng h­íng nhiÖm vô 6 th¸ng cuèi n¨m cña Ban ChÊp Hµnh §oµn x· Chiªu L­u. 10. V¨n kiÖn §¹i héi §oµn x· Chiªu L­u nhiÖm kú 2006 – 2011.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCác phương thức tập hợp thanh niên trên địa bàn xã Chiêu Lưu – Kỳ Sơn – Nghệ An.doc
Luận văn liên quan