Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại một số Uỷ ban nhân dân huyện thuộc tỉnh Quảng Ninh

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài. Bất kỳ một nhà nước nào cũng phải xây dựng một nền hành chính phù hợp với chế độ chính trị để thực thi quyền lực nhà nước và phục vụ dân. Sự thích ứng của nền hành chính với điều kiện mỗi nước là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Cải cách hành chính từ lâu đã không còn là vấn đề xa lạ với bất cứ ai trong chúng ta. Ngày nay, đó là vấn đề mang tính toàn cầu. Các nước đang phát triển và các nước phát triển cùng xem cải cách hành chính như một động lực mạnh mẽ để thúc đẩy tăng trường kinh tế, phát triển dân chủ và các mặt khác của đời sống xã hội. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó. Từ 1986 chúng ta thực hiện đưêng lối đổi mới chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch, tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và đã đạt được những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa trong quá trình xây dựng đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế. Đây là cơ sở khách quan cho cải cách hành chính nhà nước. Tuy nhiên, do chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung, quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế thị trường nên việc vận hành nền hành chính ở nước ta gặp rất nhiều khó khăn, vì thế mà đến giờ CCHC là một bài toán lớn đối với Chính phủ cũng như các cơ quan hành chính Nhà nước trong suốt thời gian qua.Thực hiện đường lối đổi mới, Đảng ta đã có nhiều chủ trương về cải cách hành chính và luôn xác định cải cách hành chính là khâu quan trọng trong sự nghiệp đổi mới phát triển đất nước. Các cơ quan nhà nước, trong đó Chính phủ đã ban hành và tổ chức thực hiện nhiều Chương trình, Kế hoạch để triển khai cải cách hành chính theo chủ trương, Nghị quyết của Đảng. Cải cách hành chính bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào thành tựu chung của đất nước. Hệ thống thể chế, luật pháp tiếp tục được đổi mới hoàn thiện, hình thành dần thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đảm bảo tốt hơn chủ quyền của nhân dân. Chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước được điều chỉnh xắp xếp phù hợp hơn, quản lý nhà nước ngày càng tốt hơn trong điều kiện mới. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong bộ máy hành chính nhà nước từng bước được nâng cao, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi. Thể chế, pháp luật về quản lý hành chính và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước có bước đổi mới, hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật được tăng cường hơn. Tuy nhiên, nền hành chính nhà nước vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Hệ thống thể chế, pháp luật, nhất là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vẫn còn nhiều bất cập. Chức năng nhiệm vụ của một số cơ quan trong hệ thống hành chính vẫn còn chưa rõ ràng, trùng lặp vẫn chưa bao quát hết các lĩnh vực quản lý nhà nước, bộ máy còn cồng kềnh chưa phù hợp. Chất lượng đội ngũ cán bộ vẫn còn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước, vẫn còn tình trạng quan liêu, tham nhũng lãng phí. Hệ thống Thể chế, luật pháp nhất là thể chế quản lý về tài chính công tuy đã được đổi mới nhưng còn nhiều bất cập. Thủ tục hành chính vẫn còn rườm rà gây phiền hà đến người dân. Ngày 17/9/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 với 4 nội dung: cải cách thể chế hành chính; cải cách bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công. Một trong các nội dung quan trọng của cải cách thể chế hành chính đó là cải cách Thủ tục hành chính (TTHC). Muốn CCHC thì TTHC phải được đơn giản hóa một cách tối đa, tránh rườm rà. Để đáp ứng yêu cầu đó Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 181/2003/QĐ-TTg ngµy 04/9/2003 về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “Một cửa” tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương. Đây được coi như là một giải pháp mang tính đột phá trong việc cải cách TTHC. Uỷ ban nhân các huyện, thị xã của tỉnh Quảng Ninh với các lĩnh vực quản lý của mình, đặc biệt là trong lĩnh vực Đất đai, đăng ký kinh doanh có rất nhiều loại TTHC với số lượng ngày càng gia tăng. Cùng với tốc độ phát triển kinh tế, yêu cầu của người dân ngày càng nhiều, đòi hỏi phải có những đổi mới về qui trình giải quyết TTHC để đáp ứng yêu cầu thực tế đặt ra. Thực hiện Quyết định 181/2003/Q§-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “ Một cửa” tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương và Quyết định số 4075/2004/QĐ-UB ngày 02/01/2004 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thực hiện cơ chế “ một cửa” tại UBND các huyện, thị xã của tỉnh Quảng Ninh” nên các huyện, thị xã ( Thị xã Cẩm Phả, huyện Vân Đồn) đã áp dụng cơ chế “Một cửa” trong việc giải quyết TTHC. Từ đây tình hình giải quyết TTHC của UBND các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã được cải thiện một cách đáng kể, nhưng bên cạnh đó còng không tránh khỏi những bất cập. Chính quyền cấp huyện là một trong những cấp chính quyền được quan tâm củng cố, kiện toàn. Nhìn chung cơ sở vật chất của chính quyền cấp huyện đã được đầu tư một bước, chính sách đãi ngộ và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp huyện đã được phát huy. Mặc dù được lựa chọn là một trong những nội dung quan trọng của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước, nhưng cho đến nay chưa có công trình nào chuyên khảo đi sâu nghiên cứu vấn đề cải cách TTHC theo cơ chế “ Một cửa” tại UBND các huyện, thị xã của tỉnh Quảng Ninh. Trải qua quá trình công tác tại UBND huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh, tác giả nhận thấy đây là vấn đề có tính chất trọng yếu đối với hoạt động của UBND huyện, nên tác giả quyết định chọn đề tài: “ Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại một số Uỷ ban nhân dân huyện thuộc tỉnh Quảng Ninh” làm luận văn thạc sỹ quản lý hành chính công của mình với mong muốn đem lại một cái nhìn tổng quan về công cuộc cải cách hành chính trong các cơ quan hành chính Nhà nước nói chung và tình hình cải cách TTHC tại UBND huyện Vân Đồn, Uỷ ban nhân dân Thị xã Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh nói riêng, đồng thời đánh giá lại quá trình áp dụng cơ chế “một cửa”tại UBND huyện Vân Đồn vµ mét sè c¸c huyÖn, thÞ trong tỉnh Quảng Ninh để từ đó đề xuất những giải pháp hoàn thiện việc cải cách TTHC, góp phần thúc đẩy hoạt động của UBND các huyện thị trong tỉnh. MỤC LỤC Lêi cảm ơn 1 CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 2 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ 2 MỞ ĐẦU 3 Chương 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 10 VÀ CƠ CHẾ “MỘT CỬA”. 10 1.1. Quản lý hành chính Nhà nước và nền hành chính Nhà nước. 10 1.1.1. Quản lý hành chính Nhà nước. 10 1.1.2. Nền HCNN và các bộ phận cấu thµnh cña nã. 16 1.1.3 Cải cách nền HCNN. 20 1.2. Thủ tục hành chính và sự cần thiết phải cải cách thủ tục hành chính. 28 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của thủ tục hành chính. 28 1.2.2. Phân loại các TTHC. 32 1.3.Cải cách TTHC ở Việt Nam. 35 1.3.1. Sự cần thiết cải cách thủ tục hành chính. 35 1.3.2. Mục tiêu cải cách thủ tục hành chính. 39 1.3.3. Phương thức cải cách thủ tục hành chính. 39 1.3.4 . Xu thế cải cách thủ tục hành chính ở một số nước trên thế giới. 40 1.4. Cơ chế một cửa. 41 1.4.2.Mục đích của việc cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa. 43 1.4.3. Lợi ích của việc cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa. 44 1.4.4. Yêu cầu đối với việc cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa. 45 1.4.5. Qui trình giải quyết. 48 Chương 2.THỰC TRẠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI UBND HUYỆN VÂN ĐỒN, THỊ XÃ CẨM PHẢ. 50 2.1. Khái quát về quá tình hình thành và hoạt động của UBND huyện Vân Đồn, thị xã Cẩm Phả. 50 2.1.1. Tổng quan. 50 2.1.2 Các loại TTHC thực hiện theo cơ chế “một cửa”. 51 2.1.3 Thủ tục hành hành chính trước khi chưa áp dụng cơ chế “ một cửa” tại Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã của tỉnh Quảng Ninh. 51 2.2. Thực trạng cải cách TTHC theo cơ chế “một cửa” tại UBND huyện Vân Đồn, thị xã Cẩm Phả. 52 2.2.1 Khái quát chung về cải cách TTHC theo cơ chế “một cửa” của UBND huyện Vân Đồn, thị xã Cẩm Phả. 52 2.2.2. Kết quả cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “ Một cửa” trong các lĩnh vực sau. 61 2.2.3. Đánh giá những thành công và hạn chế của cải cách TTHC theo cơ chế “một cửa” tại UBND huyện, thị xã·. 71 Chương 3. 84 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC 84 HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI một số UBND HUYỆN, thị xã của tỉnh Quảng ninh. 84 3.1. Chương trình cải cách nền HCNN đến 2020 và định hướng cơ bản cho cải cách TTHC ở UBND huyện Vân Đồn, UBND thị xã Cẩm Phả. 84 3.1.1. Những yêu cầu thực tế đối với giải quyết thủ tục hành chính tại một số huyện, thị của tỉnh Quảng Ninh. 84 3.1.2. Định hướng trong công tác cải cách TTHC đối với một số các huyện, thị xã trong giai đoạn tới. 85 3.2. Các giải pháp và kiến nghị thực thi. 86 3.2.1 Các giải pháp về xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm. 86 3.2.2. Các giải pháp vê giải quyết và thực hiện thủ tục hành chính. 87 3.2.3. Giải pháp về thanh tra, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện thủ tục hành chính. 92 KẾT LUẬN 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 98

doc103 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/02/2013 | Lượt xem: 5779 | Lượt tải: 122download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại một số Uỷ ban nhân dân huyện thuộc tỉnh Quảng Ninh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
thÈm quyÒn c«ng chøng cho UBND cÊp huyÖn, NghÞ ®Þnh 75/CP l¹i ph©n ®Þnh hîp ®ång, giao dÞch thµnh hai lo¹i: hîp ®ång giao dÞch liªn quan ®Õn bÊt ®éng s¶n vµ hîp ®ång, giao dÞch liªn quan ®Õn ®éng s¶n. Trong khi ®ã, theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh th× ngoµi hai lo¹i hîp ®ång, giao dÞch nãi trªn cßn cã nh÷ng hîp ®ång giao dÞch kh«ng liªn quan ®Õn bÊt ®éng s¶n hoÆc ®éng s¶n ( vÝ dô: nh­ tho¶ thuËn d©n sù vÒ viÖc lµm hoÆc kh«ng lµm mét viÖc g× ®ã). VËy ®èi víi lo¹i hîp ®ång, giao dÞch nµy cã thuéc thÈm quyÒn c«ng chøng cña UBND huyÖn hay kh«ng? râ rµng, theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh 75/CP th× thÈm quyÒn c«ng chøng hîp ®ång, giao dÞch ®· kh«ng bao qu¸t hÕt c¸c lo¹i hîp ®ång, giao dÞch thuéc ph¹m vi c«ng chøng. Hai lµ, NghÞ ®Þnh 75/CP quy ®Þnh c¬ quan c«ng chøng cã thÈm quyÒn chøng nhËn ch÷ ký cña c¸ nh©n trong c¸c giÊy tê phôc cho giao dÞch cña hä. Thùc tiÔn, c«ng chøng hiÖn nay ®· gÆp nh÷ng v­íng m¾c vµ lóng tóng, ®ã lµ ®èi víi lo¹i giÊy tê nµo th× ®­îc c«ng chøng ch÷ ký, ®èi víi lo¹i nµo th× kh«ng ®­îc c«ng chøng ch÷ ký mµ ph¶i c«ng chøng theo thñ tôc, tr×nh tù c«ng chøng hîp ®ång giao dÞch...... tÊt c¶ nh÷ng h¹n chÕ trªn ®· g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c tiÕp nhËn vµ gi¶i quyÕt hå s¬ trong lÜnh vùc c«ng chøng. * KÕt qu¶ gi¶i quyÕt c¸c TTHC theo c¬ chÕ “ Mét cöa” cña UBND huyÖn V©n §ån vµ UBND thÞ x· CÈm Ph¶ n¨m 2010. UBND huyÖn V©n §ån:UBND huyÖn V©n §ån: 1. Đăng ký và cấp giấy phép kinh doanh - Tæng sè hå s¬ ®· nhËn: 270 - Tæng sè hå s¬ ®· gi¶i quyÕt: 250 - Sè hå s¬ ch­a gi¶i quyÕt: 20 2. Địa chính - Tæng sè hå s¬ ®· nhËn: 1300 - Tæng sè hå s¬ ®· gi¶i quyÕt: 1200 - Sè hå s¬ ch­a gi¶i quyÕt: 100 3. Xây dựng, nhà ở - Tæng sè hå s¬ ®· nhËn: 167 - Tæng sè hå s¬ ®· gi¶i quyÕt: 167 4. Công chứng - Tæng sè hå s¬ ®· nhËn: 320 - Tæng sè hå s¬ ®· gi¶i quyÕt: 320 5. Lao động – Thương binh – Xã hội - Tæng sè hå s¬ ®· nhËn: 157 - Tæng sè hå s¬ ®· gi¶i quyÕt: 157 UBND thÞ x· CÈm Ph¶: 1. Đăng ký và cấp giấy phép kinh doanh: - Tæng sè hå s¬ ®· nhËn: 340 - Tæng sè hå s¬ ®· gi¶i quyÕt: 340 2. Địa chính - Tæng sè hå s¬ ®· nhËn: 1850 - Tæng sè hå s¬ ®· gi¶i quyÕt: 1820 - Sè hå s¬ ch­a gi¶i quyÕt: 30 3. Xây dựng, nhà ở - Tæng sè hå s¬ ®· nhËn: 321 - Tæng sè hå s¬ ®· gi¶i quyÕt: 321 4. Công chứng – chøng thùc - Tæng sè hå s¬ ®· nhËn: 100 - Tæng sè hå s¬ ®· gi¶i quyÕt: 100 5. Lao động – Thương binh – Xã hội - Tæng sè hå s¬ ®· nhËn: 201 - Tæng sè hå s¬ ®· gi¶i quyÕt: 201 2.2.3. Đánh giá những thành công và hạn chế của cải cách TTHC theo cơ chế “một cửa” tại UBND huyện, thÞ x·. Ch­¬ng tr×nh tæng thÓ c¶i c¸ch hµnh chÝnh nhµ n­íc giai ®o¹n 2001 – 2010 ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 136/2001/Q§-TTg ngµy 17/9/2001 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ ®· x¸c ®Þnh ph¶i ®Èy m¹nh c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh víi môc tiªu c¬ b¶n lµ “ tiÕp tôc c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh nh»m ®¶m b¶o tÝnh ph¸p lý, hiÖu qu¶, minh b¹ch vµ c«ng b»ng trong khi gi¶i quyÕt c«ng viÖc hµnh chÝnh. Lo¹i bá nh÷ng thñ tôc hµnh chÝnh r­êm rµ chång chÐo dÔ bÞ lîi dông ®Ó tham nhòng, g©y khã kh¨n cho d©n. Më réng c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc, xo¸ bá kÞp thêi nh÷ng quy ®Þnh kh«ng cÇn thiÕt vÒ cÊp phÐp vµ thanh tra, kiÓm tra, kiÓm ®Þnh, gi¸m ®Þnh”. Trªn tinh thÇn ®ã, nh÷ng n¨m qua c«ng t¸c c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh trë thµnh mét nhiÖm vô träng t©m, xuyªn suèt trong ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c cña c¸c huyÖn, thÞ x· trong tØnh Qu¶ng Ninh. NghÞ quyÕt Trung ­¬ng 5 khãa X vÒ tiÕp tôc ®Èy m¹nh c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh, xem ®©y lµ kh©u ®ét ph¸ ®Ó t¹o m«i tr­êng thuËn lîi, minh b¹ch cho mäi ho¹t ®éng cña ng­êi d©n vµ doanh nghiÖp, ph¶i tiÕn hµnh rµ so¸t c¸c thñ tôc hµnh chÝnh trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc, chØ râ nh÷ng thñ tôc, nh÷ng quy ®Þnh sai tr¸i, kh«ng phï hîp vµ nguyªn nh©n cô thÓ ®Ó kiªn quyÕt söa ®æi. C¸c huyÖn, thÞ x· cña tØnh Qu¶ng Ninh ®· tÝch cùc rµ so¸t vµ ®Ò nghÞ cÊp cã thÈm quyÒn söa ®æi mét sè thñ tôc hµnh chÝnh kh«ng cßn phï hîp víi t×nh h×nh cña ®Þa ph­¬ng. Tõ n¨m 2004 ®Õn nay, sau 7 năm việc thực hiện cơ chế “một cửa” tại UBND c¸c huyÖn, thÞ x· đã đạt được những kết quả đáng kể, c¶i thiÖn râ rÖt nhÊt mèi quan hÖ gi÷a c¬ quan c«ng quyÒn víi ng­êi d©n, chuyÓn chÝnh quyÒn tõ c¬ chÕ “ ban, ph¸t” sang h­íng phôc vô nh©n d©n; ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn cho nh©n d©n tham gia ®ãng gãp ý kiÕn, gi¸m s¸t x©y dùng chÝnh quyÒn. 2.2.3.1.§èi víi huyÖn V©n §ån. Vân Đồn là một huyện đảo có diện tích tự nhiên là 1620,83km2 với hơn 600 hòn đảo lớn nhỏ, đựơc chia thành 11 xã và 1 thị trấn ( trong đó có 05 xã đảo, 02 xã vùng sâu, vùng xa). Dân số toàn huyện là 39.384 người với 9 dân téc anh em ( Kinh, Sán Dìu, Tày, Nùng, Cao Lan, Hoa, Sán Chỉ, Mán, Dao). Thực hiện Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện cơ chế “Một cửa” tại cơ quan hành chính Nhà nước tại địa phương. UBND huyện đã có kế hoạch chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tiến hành cải tiến bước một thủ tục hành chính tại các cơ quan, rà soát lại các văn bản đã ban hành, đơn giản hoá thủ tục, nghiên cứu điều chỉnh, sửa bổ sung quy chế cho phù hợp với tinh thần cải cách thủ tục hành chính, làm tiền đề để thành lập bộ phận “Một cửa” tại UBND huyện. Căn cứ Quyết định số 3548/QĐ-UBND ngày 07/10/2004 của UBND tỉnh Quảng Ninh “về việc phê duyệt đề án theo cơ chế “Một cửa” tại UBND huyện Vân Đồn, trªn c¬ së ®ã UBND huyÖn V©n §ån đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện gi¶i quyÕt thñ tôc hµnh chÝnh theo cơ chế “Một cửa” vµ Quyết định 56/Q§ - UB ngµy 02/02/2004 “V/v thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện”, ban hµnh Quy chÕ sè 57/Q§-UB ngµy 02/02/2004 vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Bé phËn tiÕp nhËn vµ tr¶ kÕt qu¶ thuéc V¨n phßng H§ND vµ UBND huyÖn . Víi sù chØ ®¹o cña c¸c cÊp cã thÈm quyÒn, sù nç lùc cña c¸c ngµnh c¸c cÊp, sù gi¸m s¸t cña MTTQ trong viÖc thùc hiÖn c¶i c¸ch hµnh chÝnh nãi chung vµ c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh nãi riªng, UBND huyÖn V©n §ån ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ nh­ sau: - Thñ tôc hµnh chÝnh ®· ®­îc quy ®Þnh chÆt chÏ h¬n, cô thÓ h¬n trong mèi quan hÖ gi÷a UBND cÊp huyÖn víi c¸ nh©n, tæ chøc víi tiªu chÝ hµnh chÝnh phôc vô. - Thñ tôc hµnh chÝnh ®· ®­îc x©y míi, söa ®æi, hoµn thiÖn cã tÝnh ®ång bé, ®¬n gi¶n, thuËn lîi nh­ng vÉn ®¶m b¶o tÝnh ph¸p chÕ vµ yªu cÇu cña qu¶n lý nhµ n­íc. - Giảm được các công việc trùng lắp như văn thư lưu trữ, tài chính – kế toán, hành chính quản trị, tạo ra mối quan hệ trong phối hợp công việc giữa các bộ phận, phòng, ban chặt chẽ, đồng bộ, nhanh gọn, đúng với chức năng, tạo điều kiện giảm biên chế, tăng năng suất lao động - Đã quy định thống nhất và tổ chức niêm yết công khai được quy trình, thủ tục, thời gian, phí và lệ phí giải quyết của phần lớn các loại hồ sơ, công việc trong quan hệ giao tiếp giữa cơ quan với tổ chức, công dân. Phí và lệ phí được minh bạch, rõ ràng, thực hiện thống nhất, hạn chế sự tùy tiện trong giải quyết, xử lý công việc, tránh tiếp xúc giữa người dân và cán bộ trực tiếp giải quyết, xử lý hồ sơ. - Bước đầu xây dựng được phong cách, lề lối làm việc khoa học, có tính chuyên nghiệp, hiệu quả hơn trong cơ quan; giảm áp lực giải quyết công việc theo sự vụ; chủ động trong công tác. - Trách nhiệm của của cán bộ, công chức, viên chức và bộ phận liên quan được quy định rõ ràng hơn, tinh thần trách nhiệm và sự hợp tác trong công việc được đề cao; có cơ sở để đánh giá kết quả, hiệu quả làm việc của từng người, từng bộ phận trong cơ quan, đơn vị, khắc phục một bước sự đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, đặc biệt đối với cán bộ công chức, viên chức trực tiếp giải quyết hồ sơ, công việc của tổ chức, công dân. Đội ngũ cán bộ, công chức đã từng bước nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn và phẩm chất, trách nhiệm, đặc biệt là năng lực, kiến thức về pháp luật và phương thức tổ chức thực hiện công việc trong lĩnh vực quản lý Nhà nước - Tạo môi trường thuận lợi để người dân dễ dàng tiếp cận và giải quyết tốt các yêu cầu về hồ sơ, công việc; phần lớn đã giải tỏa những vướng mắc do sự thiếu minh bạch, không rõ ràng trong cung ứng dịch vụ hành chính giữa cơ quan với tổ chức, công dân. - Bộ máy tổ chức đã từng bước được sắp xếp lại, củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn và năng động. - Giảm bớt hiện tượng nhũng nhiễu, phiền hà người dân thông qua việc tách riêng khâu nhận hồ sơ và khâu thụ lý hồ sơ. Người thụ lý hồ sơ không tiếp xúc với dân như vậy quan hệ giữa người nộp và người thụ lý hồ sơ độc lập nhau. - Giảm bớt một số thủ tục không cần thiết nhờ sự rà soát lại quy định cho từng loại thủ tục. TTHC ®· ®­îc x©y dùng míi, söa ®æi theo §Ò ¸n 30 cña ChÝnh Phñ ®Ó phï hîp h¬n víi t×nh h×nh hiÖn nay nh­ng vÉn ®¶m b¶o tÝnh ph¸p chÕ vµ yªu cÇu cña qu¶n lý nhµ n­íc. Theo các quy định mới, hồ sơ trên lĩnh vực đất đai được giải quyết (cũng theo quy trình một cửa) tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện; các thủ tục cấp bản sao, chứng thực bản sao và chữ ký cũng được chuyển về bộ phận tư pháp xã thực hiện... nên công việc của bộ phận một cửa cấp huyện giảm. Tr­íc khi ch­a thùc hiÖn c¶i c¸ch thñ tôc theo c¬ chÕ “ Mét cöa”, ng­êi d©n muèn biÕt th«ng tin vÒ lÜnh vùc nµo th× hä ph¶i trùc tiÕp ®Õn Uû ban nh©n d©n huyÖn ®Ó t×m hiÓu thñ tôc giÊy tê cÇn ph¶i cã khi ®Õn liªn hÖ c«ng viÖc. Cã rÊt nhiÒu tr­êng hîp ng­êi d©n ë c¸ch xa hµng chôc c©y sè, thËm chÝ cã nh÷ng tr­êng hîp ë ngoµi c¸c x· ®¶o khi ®Õn liªn hÖ gi¶i quyÕt c«ng viÖc víi UBND huyÖn V©n §ån, do ch­a n¾m ®­îc hÕt c¸c thñ tôc cÇn ph¶i cã nªn ng­êi d©n ph¶i mÊt nhiÒu thêi gian ®i l¹i nhiÒu lÇn ®Ó gi¶i quyÕt c«ng viÖc. VÝ dô nh­ thñ tôc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh, chuyÓn nh­îng quyÒn sö dông ®Êt.... Nh­ng giờ đây khi cần thông tin về bất cứ lĩnh vực nào họ không phải trực tiếp đến Uû ban nh©n d©n như trước mà có thể tra cứu trên cæng th«ng tin cña huyÖn để biết được từng thủ tục cần những loại giấy tờ nào. - NÕu nh­ tr­íc ®©y, mçi c«ng d©n cã viÖc gi¶i quyÕt, cÇn ®Õn c¸c c¬ quan c«ng quyÒn th× th­êng ph¶i qua nhiÒu b­íc thñ tôc ë nhiÒu c¬ quan, mÊt kh¸ nhiÒu thêi gian, ph¶i chÞu søc Ðp bëi nh÷ng yªu cÇu phøc t¹p, phiÒn hµ, thËm chÝ lµ nhòng nhiÔu, Nh­ng tõ khi thùc hiÖn c¬ chÕ “ Mét cöa” ®· lµ cÇu nèi quan träng, ng­êi d©n cũng không phải chạy đi, chạy lại giữa các phòng ban như trước nữa mà từ khi nộp hồ sơ đến khi nhận kết quả chỉ phải liên hệ với một phòng duy nhất là bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. C¸n bé th­êng trùc ë ®©y cã tr¸ch nhiÖm tiÕp nhËn thñ tôc, t­ vÊn, h­íng dÉn cho ng­êi d©n vµ tr¶ kÕt qu¶ theo mét tr×nh tù vµ thêi gian nhÊt ®Þnh. T¹i ®©y mäi thñ tôc, quy ®Þnh vÒ møc lÖ phÝ ®­îc niªm yÕt c«ng khai, minh b¹ch. Nh÷ng vÊn ®Ò ch­a râ, c«ng d©n cã quyÒn yªu cÇu c¸c chuyªn viªn th­êng trùc cña tõng ngµnh gi¶i thÝch, h­íng dÉn, gióp ®ì hoµn thiÖn c¸c thñ tôc mét c¸ch nhanh nhÊt. Người dân cũng không phải lo lắng rằng liệu mình có phải “phong bì” thì họ mới giải quyết nhanh cho mình không vì giờ đây thời hạn trả hồ sơ đã được quy định rõ ràng và công khai. Mặt khác, công dân cũng không biết ai sẽ là người giải quyết hồ sơ của mình, không có sự tiếp xúc trực tiếp giữa công dân và cán bộ thụ lý hồ sơ. Nhân dân đã thay đổi nếp nghĩ, thói quen trong quan hệ giữa chính quyền và nhân dân. * Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên vẫn còn một số mặt hạn chế chung cần tiếp tục có biện pháp khắc phục: Giao th«ng ®i l¹i khã kh¨n nhÊt lµ c¸c x· ®¶o vµ c¸c x· vïng s©u vïng xa nªn còng ¶nh h­ëng tíi thêi gian gi¶i quyÕt hå s¬ vµ c«ng t¸c tuyªn truyÒn chÝnh s¸ch ®Õn ng­êi d©n. Tr×nh ®é d©n trÝ thÊp nªn ng­êi d©n ch­a hiÓu hÕt ®­îc quyÒn lîi cña m×nh nªn viÖc thùc hiÖn c¬ chÕ “mét cöa” cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, ng­êi d©n khi ®­îc c¸n bé gi¶i thÝch l¹i nhiÒu lÇn nh­ng vÉn kh«ng hiÓu lµm ¶nh h­ëng tíi qu¸ qu¸ trØnh xö lý c«ng viÖc. §Õn víi bé phËn “ Mét cöa”, nh©n d©n vÉn ch­a c¶m nhËn ®­îc sô t«n nghiªm cña c¬ quan c«ng quyÒn. T¹i bé phËn “ Mét cöa” ®· cã hßm th­ vµ ®­êng d©y nãng ®Ó tiÕp thu nh÷ng ý kiÕn ph¶n ¸nh cña ng­êi d©n, nh­ng c¸ch lµm nµy vÉn ch­a ph¸t huy ®­îc tÝnh hiÖu qu¶. Thời gian giải quyết các hồ sơ tuy đã được rút ngắn so với trước nhưng vẫn còn kéo dài, thậm chí đến hàng tháng, ch¼ng h¹n thñ tôc cÊp giÊy phÐp x©y dùng. Tr×nh ®é cña c¸c c¸n bé c«ng t¸c t¹i bé phËn “mét cña” vÉn ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu c«ng viÖc, gi¶i thÝch ch­a râ rµng nªn lµm cho ng­êi d©n mÊt thêi gian ®i l¹i, th¸i ®é phôc vô cña c¸c c¸n bé, c«ng chøc cßn thê ¬, s¸ch nhiÔu. Phßng lµm viÖc diÖn tÝch 30m2 ch­a ®¶m b¶o ®óng quy ®Þnh, ®Æt ë gãc khuÊt tÇng 1 trô së c¬ quan, kh«ng thuËn tiÖn cho tæ chøc, c«ng d©n khi ®Õn liªn hÖ c«ng viÖc. Trªn bµn lµm viÖc cña c¸n bé, c«ng chøc phô tr¸ch tiÕp nhËn hå s¬ ch­a cã biÓn ghi hä tªn c«ng chøc, lÜnh vùc gi¶i quyÕt c«ng viÖc. ViÖc niªm yÕt sè biÓu mÉu giÊy tê, phô lôc, b¶ng thu phÝ, lÖ phÝ ch­a ®¶m b¶o (khæ giÊy A4), ph«t« treo kh«ng ch¾c ch¾n. §¹o ®øc c«ng vô ch­a ®­îc chó träng. T×nh tr¹ng lµm sai quy tr×nh v× kh«ng n¾m b¾t ®­îc hÕt c¸c thñ tôc cÇn gi¶i quyÕt hoÆc v× lîi nhuËn c¸ nh©n; hÑn tr¶ hå s¬ kh«ng ®óng thêi gian; ch­a thùc hiÖn tèt quy tr×nh qu¶n lý lu©n chuyÓn hå s¬, h­íng dÉn gi¶i thÝch kh«ng râ rµng. Kh¶ n¨ng øng dông tin häc cña c¸n bé, c«ng chøc cßn h¹n chÕ . C«ng t¸c theo dâi, n¾m b¾t t×nh h×nh tiÕp nhËn, gi¶i quyÕt, tr¶ hå s¬ cña c¸n bé, c«ng chøc thuéc bé phËn “ Mét cña” ch­a ®­îc th­êng xuyªn. Sù phèi hîp gi÷a c¸c phßng ban ®Ó gi¶i quyÕt c«ng viÖc vÉn ch­a kÞp thêi. §iÓm chê gi¶i quyÕt c«ng viÖc cho tæ chøc c¸ nh©n ch­a b« trÝ riªng biÖt, ®éc lËp (hiÖn t¹i ®Æt trong phßng lµm viÖc cña Bé phËn). Ch¸nh v¨n phßng cã tr¸ch nhiÖm ph¶i kiÓm tra ®«n ®èc, chÊn chØnh nh÷ng sai sãt trong qu¸ tr×nh lµm viÖc cña c¸c c¸n bé khi giao tiÕp víi d©n. Tuy nhiªn cã lÜnh vùc ®­îc gi¶i quyÕt t¹i bé phËn “ Mét cöa” Ch¸nh v¨n phßng kh«ng hiÓu vÒ c¸c quy tr×nh vµ chuyªn m«n nªn chØ chÊn chØnh ®­îc th¸i ®é cña c¸c c¸n bé, c«ng chøc mµ kh«ng h­íng dÉn ®­îc cô thÓ vÒ chuyªn m«n nªn c«ng t¸c kiÓm tra, ®«n ®èc cßn h¹n chÕ. - C«ng cuéc c¶i c¸ch nÒn hµnh chÝnh Nhµ n­íc sÏ kh«ng ®¹t môc ®Ých vµ hiÖu qu¶ nÕu nh­ kh«ng dùa vµo sù tham gia cña c¸c tÇng líp nh©n d©n trong x· héi, v× Nhµ n­íc cña ta lµ nhµ n­íc cña d©n, do d©n vµ v× d©n, chÝnh nh©n d©n míi lµ chñ thÓ cña nhµ n­íc. Gi¸m s¸t vµ ph¶n biÖn x· héi th«ng qua MÆt trËn Tæ quèc lµ con ®­êng ®Ó ng­êi d©n thùc hiÖn quyÒn lµm chñ cña m×nh, còng lµ con ®­êng ®Ó ng­êi d©n tham gia vµo qu¸ tr×nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh nãi chung vµ c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh nãi riªng, nh­ng trong thêi gian qua vai trß gi¸m s¸t cña MÆt trËn tæ quèc cÊp huyÖn ch­a ph¸t huy ®­îc hiÖu qu¶, ch­a thÓ hiÖn ®­îc hÕt vai trß cña m×nh. - §Þnh kú hµng quý vÉn ch­a tæ chøc diÔn ®µn ®èi tho¹i trùc tiÕp gi÷a l·nh ®¹o UBND cÊp huyÖn víi tæ chøc, nh©n d©n nh»m tiÕp thu nh÷ng ®ãng gãp. - C«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra ch­a ®­îc th­êng xuyªn, ®ét xuÊt ®èi víi qu¸ tr×nh tiÕp nhËn vµ gi¶i quyÕt TTHC t¹i UBND cÊp huyÖn. * Nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i. - Nguyªn nh©n kh¸ch quan: C¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh hiÖn nay lµ c«ng viÖc hÕt søc khã kh¨n ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu x©y dùng mét nÒn hµnh chÝnh phôc vô nh©n d©n, mét nÒn hµnh chÝnh d©n chñ, trong s¹ch, v÷ng m¹nh, chuyªn nghiÖp, hiÖu lùc, hiÖu qu¶ cÇn ph¶i cã thêi gian, kh«ng thÓ nãng véi. - Nguyªn nh©n chñ quan: C«ng t¸c chØ ®¹o ®iÒu hµnh cña TØnh uû, UBND tØnh vµ huyÖn uû, UBND huyÖn ch­a ®ång bé, thiÕu quyÕt t©m. X¸c ®Þnh c¶i c¸ch TTHC theo c¬ chÕ “ Mét cöa” lµ kh©u ®ét ph¸, trong khi ®ã coi nhÑ kh©u tæ chóc bé m¸y, c¸n bé c«ng t¸c t¹i Bé phËn “ Mét cöa” vÉn ch­a ®­îc chó träng, ch­a tuyÓn chän ®­îc c¸n bé cã ®ñ n¨ng lùc vµ yªu cÇu ®Ó ®¸p øng c«ng viÖc. Trang thiÕt bÞ ch­a ®­îc ®Çu t­ nh­ m¸y fax, m¸y in..nªn ¶nh h­ëng ®Õn tiÕn ®é gi¶i quyÕt c«ng viÖc. Së néi vô tØnh Qu¶ng Ninh ®· më c¸c líp tËp huÊn båi d­ìng kiÕn thøc vÒ c¶i c¸ch hµnh chÝnh cho c¸n bé, c«ng chøc, nh­ng sè l­îng c¸c líp tËp huÊn cßn Ýt, sè l­îng ng­êi trong mét líp lªn ®Õn hµng tr¨m ng­êi, ph­¬ng ph¸p truyÒn ®¹t th× ch­a thuyÕt phôc ®­îc ng­êi nghe nªn hiÖu qu¶ cña c¸c líp tËp huÊn ch­a cao. 2.2.3.2. §èi víi Uû ban nh©n d©n thÞ x· CÈm ph¶. ThÞ x· CÈm Ph¶ cã 16 ®¬n vÞ hµnh chÝnh cÊp x·, trong ®ã cã 13 ph­êng vµ 03 x·; diÖn tÝch 34.011ha; d©n sè 176.005 ng­êi d©n téc; mËt ®é 517ng­êi/km2. Tµi nguyªn lín nhÊt ë CÈm Ph¶ lµ than ®¸. Tæng tiÒm n¨ng ­íc tÝnh trªn 3 tû tÊn, tr÷ l­îng cã thÓ khai th¸c 2,5 tû tÊn. Thực hiện Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 và các chủ trương của UBND Tỉnh về việc triển khai đưa Chương trình tổng thể CCHC vào thực hiện trong đời sống xã hội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Thị xã đã được thành lập. Trên cơ sở đó, BCĐ CCHC của thị xã đã tham mưu, giúp UBND Thị xã tổ chức 02 hội nghị cấp Thị xã, 16 hội nghị cấp phường để quán triệt và triển khai Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2001-2010 tới toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn thị xã về các nội dung, mục đích, ý nghĩa, giải pháp và các chương trình hành động nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong quá trình thực hiện Chương trình tổng thể CCHC. Trên cơ sở quyết định thành lập của UBND thị xã, BCĐ CCHC thị xã đã tham mưu cho UBND Thị xã ban hành các Kế hoạch triển khai các giai đoạn của Chương trình CCHC tổng thể, đồng thời, tổ chức các Hội nghị quán triệt và triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình CCHC nhà nước giai đoạn I (2001-2005) và giai đoạn II (2006-2010) của Thị xã. Các Chương trình, Kế hoạch CCHC hàng năm được ban hành triển khai Cụ thể: Uỷ ban nhân dân thị xã Cẩm Phả đã ban hành Kế hoạch về CCHC giai đoạn I (2001-2005),( 2006-2010); ngày 30/10/2003, UBND Thị xã đã ban hành Quyết định số 1499/2003/QĐ-UB về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND - UBND thị xã, ®ång thời đã ra Quyết định số 1500/2003/QĐ-UB về việc ban hành Quy định các thủ tục hành chính và trình tự giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” của thị xã Cẩm Phả. §­îc sù quan t©m, chØ ®¹o cña c¸c ngµnh, c¸c cÊp vµ sù gi¸m s¸t cña c¸c ®oµn thÓ, nh×n chung c«ng t¸c CCHC thñ tôc hµnh chÝnh theo c¬ chÕ “ Mét cöa” cña thÞ x· CÈm Ph¶ ®· ®¹t ®­îc kÕt qu¶ nh­ sau: Thêi gian gi¶i quyÕt thñ tôc hµnh chÝnh ®· ®­îc rót ng¾n so víi tr­íc ®©y, ng­êi d©n vµ tæ chøc kh«ng ph¶i ®i nhiÒu phßng ban ®Ó liªn hÖ gi¶i quyÕt c«ng viÖc n÷a mµ chØ cÇn nép t¹i Bé phËn “ Mét cña” vµ ®­îc c¸c c¸n bé ë ®©y tiÕp nhËn vµ hÑn ngµy tr¶. T¸c phong lµm viÖc cña c¸c c¸n bé lµm viÖc t¹i bé phËn “ Mét cöa” ®· chuyªn nghiÖp h¬n. C«ng khai c¸c danh môc, quy tr×nh, thêi gian, lÖ phÝ gi¶i quyÕt TTHC thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña UBND thÞ x· t¹i Bé phËn “ Mét cña” vµ trªn cæng th«ng tin ®iÖn tö cu¶ ThÞ x·. TTHC ®· ®­îc quy ®Þnh chÆt chÏ h¬n, cô thÓ h¬n trong mèi quan hÖ gi÷a UBND thÞ x· víi c¸ nh©n, tæ chøc. TTHC ®· ®­îc x©y dùng míi, söa ®æi theo §Ò ¸n 30 cña ChÝnh Phñ ®Ó phï hîp h¬n víi t×nh h×nh hiÖn nay nh­ng vÉn ®¶m b¶o tÝnh ph¸p chÕ vµ yªu cÇu cña qu¶n lý nhµ n­íc. S¾p xÕp l¹i ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc cña thÞ x· mét c¸ch hîp lý h¬n, ®· lùa chän ®­îc nh÷ng c¸n bé, c«ng chøc cã tr×nh ®é chuyªn m«n phï hîp víi c¸c c«ng viÖc ®­îc ®¶m nhËn. Tuy nhiªn bªn c¹nh ®ã còng cßn nh÷ng tån t¹i, ®ã lµ: Trªn bµn lµm viÖc cña c¸n b«, c«ng chøc phô tr¸ch tiÕp nhËn hå s¬ ch­a cã biÓn ghi hä tªn c«ng chøc. ViÖc niªm yÕt sè, biÓu mÉu giÊy tê, phô lôc, b¶ng thu phÝ, lÖ phÝ ch­a ®¶m b¶o ( khæ giÊy A4, ph«t« treo kh«ng ch¾c ch¾n. - Nhiều nơi, nhiều chỗ kết quả giải quyết hồ sơ hành chính trên một số lĩnh vực cho tổ chức, công dân vẫn còn thấp so với yêu cầu đề ra. Nhiều hồ sơ giải quyết chưa đúng hẹn, nhất là trên lĩnh vực đất đai, xây dựng, nhà ở, chính sách cho người có công. - Ý thức trách nhiệm thực hiện công vụ, thái độ phục vụ nhân dân của một bộ phận cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả còn thiếu trách nhiệm, chưa quan tâm đầy đủ đến thời hạn trả hồ sơ cho tổ chức, công dân nên để hồ sơ tồn đọng, kéo dài, có trường hợp sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân. Một vài cán bộ, công chức tại bộ phận "một cửa" chưa thạo việc, hạn chế về năng lực, giải thích, tiếp nhận hồ sơ của người dân không được thỏa đáng, đầy đủ dẫn đến việc người dân phải đi lại nhiều lần. Việc thẩm định giải quyết hồ sơ đôi khi còn thiếu linh hoạt, máy móc, có biểu hiện quan liêu trong xử lý công việc. C«ng chøc ch­a duy tr× viÖc ®eo thÎ th­êng xuyªn trong thùc thi c«ng vô. - Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của bộ phận "một cửa" chưa được quan tâm hỗ trợ đầy đủ. Công khai thủ tục hành chính tại bộ phận "một cửa" chưa được tốt theo yêu cầu, như không đầy đủ, thiếu thông tin, không cập nhật kịp thời các quy định mới. - C¸c phßng ban chuyªn m«n vÉn ch­a phèi hîp kÞp thêi ®Ó gi¶i quyÕt c«ngviÖc. - ViÖc thùc hiÖn c¬ chÕ "mét cöa liªn th«ng" (theo QuyÕt ®Þnh sè 93/2007/Q§-TTg ngµy 22/6/2007 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ) cßn gÆp khã kh¨n v× ch­a cã h­íng dÉn cô thÓ cña tØnh. * Nguyên nhân Sở dĩ tồn tại những hạn chế trên là do các nguyên nhân sau: - Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành cña thÞ x· CÈm Ph¶ từ trên xuống dưới chưa thật kiên quyết, nhất quán, chưa thường xuyên, liên tục, chưa được - Công tác tư tưởng cho cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa được thực hiện tốt nên chưa tạo ra chuyển biến cần thiết về nhận thức và tinh thần trách nhiệm của những người làm cải cách hành chính. - Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đề cao ý thức đổi mới ngang tầm với mục tiêu của chương trình đẩy mạnh cải cách hành chính hiện nay; thái độ tiếp xúc với tổ chức, công dân tại nơi công sở; thiếu tận tình, giúp đỡ, hướng dẫn trước những yêu cầu, nguyện vọng của người dân, vẫn bị ảnh hưởng bởi lối tư duy và phong cách làm việc cũ. - Mức độ chuẩn hoá các hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ chưa cao; trách nhiệm của người đứng đầu chưa được phát huy; phân công trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm được phân công chưa rõ ràng; - Cơ chế kiểm tra, giám sát thiếu chặt chẽ và ít hiệu quả, chế tài xử lý trách nhiệm, xử lý vi phạm chưa cụ thể và chưa nghiêm. - Chưa có biện pháp để cải tiến qui trình giải quyết TTHC để đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng của nhân dân. - C«ng t¸c tuyªn truyÒn vÒ CCHC nãi chung vµ c¶i c¸ch TTHC nãi riªng cßn h¹n chÕ. C«ng t¸c båi d­ìng kiÕn thøc CCHC cho c¸n bé, c«ng chøc ch­a ®­îc quan t©m. Kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính còn phụ thuộc vào rất nhiều nguyên nhân không chỉ là về mặt thể chế, sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan, các cấp các ngành mà còn đòi hỏi sự quyết tâm của lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan, sự thống nhất cao, sự tận tâm, nhiệt tình của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là đối với những người trực tiếp giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân và cần sự đồng tình ủng hộ của nhân dân. Uû ban nh©n d©n huyÖn V©n §ån, thÞ x· CÈm Ph¶ thùc hiÖn c¬ chÕ “mét cöa” còng ®· ®em l¹i nhiÒu lîi Ých cho nh©n d©n còng nh­ UBND c¸c huyÖn, thÞ x· cña tØnh Qu¶ng Ninh vµ tiÕn tíi thùc hiÖn mét cöa liªn th«ng. Thùc hiÖn “Mét cöa liªn th«ng” vÉn ch­a thùc hiÖn ®­îc v× nh÷ng nguyªn nh©n sau ®©y: - Nhận thức về diện mạo, quy mô của cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” còn chưa chính xác. - Một số nội dung công việc đưa vào giải quyết ở bộ phận "một cửa" “một cửa liên thông” còn chưa hợp lý. - Cán bộ, công chức chưa thực sự có năng lực, kinh nghiệm và trách nhiệm công tác. - Cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho bộ phận "một cửa", “một cửa liên thông” nhất là ở các phường còn hạn chế. Nh×n chung c«ng t¸c TTHC theo c¬ chÕ “ Mét cöa” trªn ®Þa bµn huyÖn V©n §ån vµ thÞ x· C¶m Ph¶ thêi gian qua ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn râ nÐt theo chiÒu h­íng ngµy cµng ®¬n gi¶n, tiÕp kiÖm thêi gian vµ chi phÝ. §¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®ã lµ sù quyÕt t©m vµ nç lùc cña c¸c phßng ban chuyªn m«n thuéc huyÖn vµ thÞ x·. Tuy nhiªn, c«ng t¸c c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh theo c¬ chÕ “mét cöa” cña huyÖn, thÞ x· cßn béc lé nh÷ng khiÕm khuyÕt vµ h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc. Nh÷ng h¹n chÕ vµ khiÕm khuyÕt trªn cã thÓ ®­îc coi lµ nh÷ng th¸ch thøc ®ßi hái c¸c cÊp, c¸c ngµnh cña huyÖn vµ thÞ x· cÇn tiÕp tôc ®Èy m¹nh c¶i c¸ch TTHC trong thêi gian tíi. Chương 3 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI mét sè UBND HUYỆN, thÞ x· cña tØnh Qu¶ng ninh. 3.1. Chương trình cải cách nền HCNN đến 2020 và định hướng cơ bản cho cải cách TTHC ở UBND huyện Vân Đồn, UBND thÞ x· CÈm Ph¶. 3.1.1. Nh÷ng yªu cÇu thùc tÕ ®èi víi gi¶i quyÕt thñ tôc hµnh chÝnh t¹i mét sè huyÖn, thÞ cña tØnh Qu¶ng Ninh. Trong giai ®o¹n 2011 – 2020, ®øng tr­íc yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ vµ gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc cña ®êi sèng x· héi phï hîp víi xu h­íng ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ tri thøc, xu h­íng d©n chñ ho¸ vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi c«ng cuéc c¶i c¸ch TTHC cÊp huyÖn cña tØnh Qu¶ng Ninh nh­ sau: - C¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh theo h­íng ®¬n gi¶n ho¸, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c tæ chøc c¸ nh©n, ®Æc biÖt trong c¸c lÜnh vùc qu¶n lý ®Êt ®ai, qu¶n lý ®« thÞ vµ ®¨ng ký kinh doanh. - Hoµn thiÖn quy tr×nh thùc hiÖn c¸c TTHC theo h­íng hîp lý ho¸, n©ng cao chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ thùc hiÖn c¬ chÕ “ Mét cöa” t¹i UBND cÊp huyÖn. - X©y dùng bé m¸y hµnh chÝnh tinh gän, æn ®Þnh, chuyªn nghiÖp, ho¹t ®éng cã kû luËt, kû c­¬ng vµ n©ng cao hiÖu lùc, hiÖu qu¶ ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc cÊp c¬ së cã phÈm chÊt chÝnh trÞ, tr×nh ®é chuyªn m«n chuyªn m«n nghiÖp vô, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm vµ tËn tuþ phôc vô nh©n d©n, trau dåi ®¹o ®øc c«ng vô. - §Èy nhanh viÖc ®Çu t­ vµ øng dông thµnh tùu ph¸t triÓn cña khoa häc – c«ng nghÖ, nhÊt lµ c«ng nghÖ th«ng tin trong viÖc gi¶i quyÕt TTHC t¹i UBND cÊp huyÖn. 3.1.2. Định hướng trong công tác cải cách TTHC ®èi víi mét sè c¸c huyÖn, thÞ x· trong giai đoạn tới. - Tiếp tục rà soát loại bỏ các thủ tục hành chính mang tính quan liêu, rườm rà, xây dựng và hoàn thiện các thủ tục hành chính theo hướng công khai, đơn giản, thuận tiện, giảm tối đa về thủ tục, thời gian giải quyết công việc, tránh phiền hà cho tổ chức và công dân. Thực hiện c¶i c¸ch TTHC theo cơ chế “một cửa” đi vào thực chất và chiều sâu, mở rộng thêm các lĩnh vực liên quan đến giao dịch giữa cơ quan HCNN với tổ chức và công dân - Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận Một cửa. - Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho bộ phận “Một cửa” góp phần đưa công tác cải cách TTHC theo cơ chế một cửa ngày càng hiện đại, thuận lợi cho tổ chức và công dân đến giao dịch. NhÊt lµ UBND huyÖn V©n §ån, trang thiÕt bÞ võa thiÕu, võa cò nh­ m¸y fax, m¸y in, m¸y ph« t«..... - Trong giai ®o¹n 2011 – 2020 huyÖn V©n §ån, thÞ x· CÈm Ph¶ cÇn tËp trung c¶i c¸ch TTHC trªn c¸c lÜnh vùc träng ®iÓm sau: cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë; cÊp giÊy phÐp x©y dùng, cÊp giÊy phÐp kinh doanh. - Hoµn thiÖn Quy chÕ “ Mét cöa” vµ h­íng tíi thùc hiÖn “ Mét cöa liªn th«ng trong viÖc gi¶i quyÕt TTHC. 3.2. Các giải pháp và kiến nghị thực thi. 3.2.1 C¸c gi¶i ph¸p vÒ x©y dùng vµ hoµn thiÖn c¸c v¨n b¶n quy ph¹m. 3.2.1.1. Gi¶i ph¸p “c¸c lùa chän ban ®Çu”. §©y lµ gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh viÖc s¾p xÕp, ®æi míi, n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n­íc vµ x· héi ho¸, t­ nh©n ho¸ mét sè lo¹i h×nh hµnh chÝnh phôc vô thµnh dÞch vô c«ng céng. B¶n th©n t¸c gi¶ nhËn thÊy cã mét sè lÜnh vùc hµnh chÝnh phôc hiÖn nay tèt nhÊt nªn chuyÓn sang m« h×nh t­ nh©n ho¸ võa gi¶m bít ®­îc g¸nh nÆng cho UBND c¸c cÊp, võa t¹o ®­îc thÕ c¹nh tranh b×nh ®¼ng trong ®êi sèng kinh tÕ x· héi, gåm cã: c«ng chøng – chøng thùc, cÊp giÊy phÐp x©y dùng( sau khi ®· cã quy ho¹ch hoµn chØnh ®­îc duyÖt), chøng nhËn hå s¬ gi¸m ®Þnh søc khoÎ ®èi víi th­¬ng binh, bÖnh binh..... 3.2.1.2. Hoµn thiÖn hÖ thèng thñ tôc hµnh chÝnh thèng nhÊt, mÉu ho¸, quy tr×nh ho¸, chuÈn ho¸ c¸c thñ tôc hµnh chÝnh. ChuÈn ho¸, mÉu ho¸, quy tr×nh ho¸ TTHC trªn lÜnh vùc qu¶n lý nhµ n­íc nh»m ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt, ®ång bé; gãp phÇn phßng, chèng tham nhòng vµ l·ng phÝ; ChuÈn ho¸ TTHC ph¶i ®­îc thùc hiÖn trªn c¸c ph­¬ng diÖn: c¬ së ph¸p lý; quy tr×nh vµ thêi gian tiÕp nhËn, gi¶i quyÕt; chuÈn ho¸ mÉu ®¬n, tê khai hµnh chÝnh trong hå s¬ TTHC. 3.2.1.3. TiÕp tôc ®¬n gi¶n ho¸ thñ tôc hµnh chÝnh. §¬n gi¶n ho¸ TTHC ®­îc thùc hiÖn trong c¸c lÜnh vùc nh¹y c¶m nhÊt nh­: qu¶n lý ®©t ®ai, qu¶n lý x©y dùng, xin cÊp giÊy phÐp kinh doanh cô thÓ: - Gi¶m ®Çu mèi, bít c¸c cÊp trung gian trong thùc hiÖn TTHC. - Rµ so¸t l¹i hÖ thèng thñ tôc, ®¸nh gi¸ møc ®é phï hîp cña c¸c thñ tôc. Nhanh chãng ®­a vµo thùc hiÖn t¹i Bé phËn “ Mét cöa” c¸c cÊp nh÷ng thñ tôc ®· ®­îc rµ so¸t. 3.2.1.4. D©n chñ ho¸ qu¸ tr×nh x©y dùng vµ hoµn thiÖn thñ tôc hµnh chÝnh. - Cã ®­êng d©y nãng ®Õn Chñ tÞch UBND c¸c huyÖn, thÞ x· vµ hßm th­ gãp ý ®Ó tiÕp nhËn ý kiÕn ®ãng gãp cña nh©n d©n. - Giao UBND c¸c huyÖn, thÞ x· ®Þnh kú tiÕp nhËn ph¶n ¸nh, lÊy ý kiÕn, ®Ò xuÊt c¬ chÕ vµ tæ chøc ®èi tho¹i trùc tiÕp víi c«ng d©n ®Ó ph¸t hiÖn nh÷ng ®iÓm bÊt hîp lý trong quy tr×nh thùc hiÖn nh÷ng TTHC hiÖn hµnh, n©ng cao chÊt l­îng c¸c quy ®Þnh hµnh chÝnh vµ gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc - Më chuyªn môc c¶i c¸ch TTHC trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nh­ trªn truyÒn h×nh vµo mét “ giê nãng” nhÊt ®Þnh vµ tuyªn truyÒn s©u réng, th­êng xuyªn c«ng t¸c c¶i c¸ch hµnh chÝnh nãi chung vµ c¶i c¸ch TTHC nãi riªng. 3.2.2. C¸c gi¶i ph¸p vª gi¶i quyÕt vµ thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh. 3.2.2.1 TiÕp tôc thùc hiÖn c«ng khai ho¸ thñ tôc hµnh chÝnh. - Thực hiện cơ chế mới chỉ là một trong những bước đầu tiên trong hành trình rút ngắn lộ trình CCHC nói chung và cải cách TTHC nói riêng. Còn để thực sự tạo ra một cuộc cách mạng về cải cách TTHC, làm thay đổi hẳn bộ mặt của hành chính Nhà nước thì không có cách nào khác ngoài việc ứng dụng các giải pháp tin học còng nh­ ứng dụng phần mềm hồ sơ “một cửa” trong việc quản lý, theo dõi, kiểm tra tình trạng hồ sơ. Điều đó vừa tiết kiệm thời gian, công sức cho công dân, tổ chức. Cán bộ “một cửa” cũng không phải chịu nhiều áp lực do tiếp dân, trả lời dân, cũng không còn tình trạng xếp hàng chờ đến lượt. Ngày nay với sự phát triển của khoa học công nghệ, đã có rất nhiều nước trên thế giới đã thành công trong việc cải cách TTHC nhờ áp dụng các thành tựu của tin học. Việt Nam cũng đang hướng đến xây dựng một Chính phủ điện tử, công khai, minh bạch mọi hoạt động của mình. Chính vì vậy, trong bài viết này các giải pháp của t¸c gi¶ đưa ra chủ yếu là việc ứng dụng các phầm mềm công nghệ thông tin trong việc giải quyết các TTHC. UBND c¸c huyÖn, thÞ x· cña tØnh Qu¶ng Ninh đang chuẩn bị ứng dụng phần mềm hồ sơ “một cửa” trong việc quản lý, theo dõi, kiểm tra tình trạng hồ sơ. §ó lµ ®iÒu rÊt tèt, vừa tiết kiệm thời gian, công sức cho công dân, tổ chức. Cán bộ “một cửa” cũng không phải chịu nhiều áp lực do tiếp dân, trả lời dân, cũng không còn tình trạng xếp hàng chờ đến lượt. - C«ng khai ho¸ TTHC theo §Ò ¸n 30 ®­îc thô lý gi¶i quyÕt t¹i bé phËn “ Mét cöa” thuéc UBND huyÖn, thÞ x·, niªm yÕt c¸c thñ tôc hµnh chÝnh mét c¸ch ®Çy ®ñ, dÔ hiÓu, khoa häc; c«ng khai tr¸ch nhiÖm cña bé phËn, c¸n bé chuyªn m«n ®­îc ph©n c«ng gi¶i quyÕt c¸c TTHC. - X©y dùng trô së cña bé phËn “ Mét cöa” cho phï hîp víi t×nh h×nh hiÖn nay, víi sè l­îng c«ng viÖc vµ nhu cÇu liªn hÖ gi¶i quyÕt c«ng viÖc cña ng­êi d©n, tæ chøc ngµy cµng t¨ng nh­ng phßng lµm viÖc cña bé phËn “ Mét cöa” cßn chËt hÑp ch­a ®óng quy ®Þnh, ch­a bè trÝ ®­îc phßng chê riªng cho ng­êi d©n vµ c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt kh¸c. 3.2.2.2. Cñng cè vµ hoµn thiÖn c¬ chÕ “ Mét cöa” vµ tiÕn tíi thùc hiÖn “ mét cöa liªn th«ng” ®èi víi toµn bé thñ tôc hµnh chÝnh t¹i UBND c¸c huyÖn, thÞ x· trong tØnh Qu¶ng Ninh . Không chỉ dừng lại ở việc thực thiện cơ chế “một cửa” trong từng cơ quan mà thực tế đặt ra có rất nhiều loại thủ tục cần sự giải quyết của nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều cơ quan khác nhau. Việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” hiện nay tại các cơ quan HCNN bị cắt khúc tại mỗi cấp, mỗi cơ quan do chưa có sự kết nối, liên thông, liên ngành giữa các ngành, các cấp. Để thực hiện một thủ tục hành chính công dân, tổ chức vẫn phải liên hệ nhiều lần, đến nhiều cơ quan, qua nhiều cửa, còn gặp nhiều trở ngại. Vậy vấn đề đặt ra là phải xây dựng được qui trình thực hiện các giao dịch hành chính sau “một cửa” nhằm đảm bảo tính thông suốt, đơn giản, gọn và có khả năng theo dõi từ khâu đầu đến khâu cuối, tạo được mối quan hệ liên thông giữa các cơ quan, các đơn vị khi tham gia vào qui trình giải quyết các TTHC. Làm sao cho qui trình ấy thực hiện một cách đồng bộ, liên hoàn, tạo thành “dòng chảy” công việc giữa các cấp có thẩm quyền. Trên thực tế đã có một số địa phương tiến hành sử dụng mô hình “một cửa liên thông”. Việc triển khai thực hiện mô hình này là một vấn đề mới, thiết thực, mang lại lợi ích cho người dân nhiều hơn cách làm hiện nay nhưng nó đòi hỏi phải có sự phối hợp thống nhất giữa các cơ quan, ban ngành. Mô hình “một cửa liên thông” có những ưu và nhược điểm sau: * Ưu điểm. - Bộ phận một cửa liên thông thể hiện vai trò nhiệm vụ quan trọng trong việc cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện. Những thủ tục hành chính thực hiện thông qua bộ phận này đã đáp ứng yêu cầu công việc, đảm của tổ chức cá nhân t×m kiếm cơ hội đầu tư, đăng ký thành lập doanh nghiệp. - Đối với các tổ chức và công dân: Tiết kiệm thời gian, công sức cho các tổ chức, công dân. Thay vì bỏ công sức, công việc để đến UBND huyện xếp hàng thì họ có thể làm các công việc khác. - Sử dụng phương pháp này cũng khắc phục được hiện tượng tiêu cực, tham ô, nhũng nhiễu do không có sự tiếp xúc trực tiếp giữa các tổ chức, cá nhân và cán bộ thụ lý hồ sơ. - Đối với cán bộ, c«ng chøc t¹i phận một cửa: Hình thức này cũng giúp cán bộ, c«ng chøc t¹i bé phận một cửa tiết kiệm thời gian do không phải tiếp dân họ có thể trung thời gian vào việc giải quyết hồ sơ. Mặt khác áp lực công việc cũng được giám một cách đáng kể. * Nh­îc ®iÓm. Do đặc điểm của các TTHC cần rất nhiều giấy tờ khác nhau, có những thủ tục, cần sự xác nhận của nhiều cơ quan có thẩm quyền đặc biệt trong lĩnh vực đất đai nên việc nộp hồ sơ qua mạng sẽ gặp khó khăn. - Việc nộp hồ sơ trực tuyến đòi hỏi các cơ quan hành chính phải liên thông với nhau. Các thủ tục của mỗi cơ quan phải công khai và có bộ mã hóa riêng, thống nhất trong địa phương và tiến tới là trong cả nước (tiến tới thực hiện chính phủ điện tử). Các cơ quan hành chính Nhà nước có thể truy cập vào hệ thống dữ liÖu lưu trữ của nhau để kiểm tra tính xác thực của từng loại giấy tờ. Khi người dân tiến hành nộp hồ sơ cho một cơ quan hành chính khác họ chỉ cần nêu số mã hóa mà các cơ quan khác đã cấp cho họ. Hoặc mỗi cơ quan hành chính Nhà nước thay vì sử dụng con dấu như trước có thể sử dụng chữ ký điện tử. Các cơ quan khác có thể căn cứ vào đó để nhận - X©y dùng hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ISO 9001:2000 trong tiÕp nhËn vµ tr¶ kÕt qu¶. - X©y dùng ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc lµm viÖc t¹i bé phËn “ Mét cöa” cã phong c¸ch lµm viÖc chuyªn nghiÖp, v÷ng vÒ chuyªn m«n vµ hÕt lßng phôc vô nh©n d©n. - Hoµn thiÖn Quy chÕ ho¹t ®éng cña Bé phËn “ Mét cña” . 3.2.2.3 ChÊn chØnh lÒ lèi lµm viÖc. - C¸c c¸n bé, c«ng chøc lµm viÖc t¹i mét sè nh÷ng lÜnh vùc nh¹y c¶m nh­: qu¶n lý ®Êt ®ai, x©y dùng.... ®· v× lîi nhuËn c¸ nh©n cã th¸i ®é h¹ch s¸ch, vßi tiÒn cña nh©n d©n vµ tæ chøc khi ®Õn liªn hÖ gi¶i quyÕt c«ng viÖc, tho¸i ho¸ biÕn chÊt, tham nhòng....tÊt c¶ nh÷ng bÊt cËp trªn ®ßi hái c¸c c¸n bé ph¶i lu«n ®Ò cao rÌn luyÖn, tu d­ìng ®¹o ®øc. KhuyÕn khÝch, t«n vinh sù h­íng thiÖn v× lý t­ëng phôc vô nh©n d©n v× gi¸ trÞ cao nhÊt cña ®¹o ®øc c«ng vô lµ phôc vô nh©n d©n. - Khen th­ëng kÞp thêi b»ng vËt chÊt vµ tinh thÇn ®èi víi c¸c c¸n bé, c«ng chøc hoµn thµnh tèt nhiÖm vô, t¹o ®éng lùc cho c¸c c¸n bé kh¸c hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao. - TiÕp tôc hoµn thiÖn c¸c Quy ®Þnh vÒ ®¹o ®øc c«ng vô vµ ®Èy m¹nh viÖc thùc hiÖn v¨n ho¸ c«ng së. 3.2.2.4. N©ng cao chÊt l­îng nguån nh©n lùc gi¶i quyÕt thñ tôc hµnh chÝnh. - TiÕp tôc båi d­ìng kiÕn thøc, kü n¨ng lµm viÖc, giao tiÕp vµ kinh nghiÖm øng xö cho c¸n bé, c«ng chøc chuyªn tr¸ch tiÕp nhËn hå s¬ t¹i bé phËn “ Mét cña”. - Rµ so¸t, x©y dùng, söa ®æi néi dung ch­¬ng tr×nh båi d­ìng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc thuéc biªn chÕ cña huyÖn theo h­íng t¨ng thêi l­îng ®èi víi kiÕn thøc ph¸p lý, chuyªn m«n, kü n¨ng, kü n¨ng giao tiÕp, øng xö. - X©y dùng ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt, cã b¶n lÜnh chÝnh trÞ, cã n¨ng lùc, cã tÝnh chuyªn nghiÖp cao, tËn tuþ phôc vô nh©n d©n th«ng quan c¸c h×nh thøc ®µo t¹o, båi d­ìng phï hîp, cã hiÖu qu¶. - Bè trÝ hîp lý c¸c kho¸ ®µo t¹o, båi d­ìng t¹i chç ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸n bé, c«ng chøc trong viÖc n©ng cao chuyªn m«n, nghiÖp vô - TiÕp tôc rµ so¸t, ®­a ra khái bé m¸y hµnh chÝnh nh÷ng c¸n bé, c«ng chøc kh«ng ®ñ tr×nh ®é n¨ng lùc, yÕu kÐm vÒ phÈm chÊt. §ång thêi x©y dùng c¬ chÕ thu hót nh©n tµi trÎ, chuyªn gia giái. T¨ng c­êng tr¸ch nhiÖm ng­êi ®øng ®Çu c¬ quan hµnh chÝnh c¸c cÊp trong viÖc chØ ®¹o triÓn khai thùc hiÖn, lùa chän, bè trÝ c¸n bé, c«ng chøc, kiÓm tra chÊt l­îng, hiÖu qu¶ cung cÊp dÞch vô cho c«ng d©n vµ tæ chøc th«ng qua bé phËn “ Mét cña”. Khen th­ëng vµ khuyÕn khÝch nh÷ng s¸ng kiÕn, c¸ch lµm hay trong thùc hiÖn c¬ chÕ “Mét cöa”, “Mét cöa liªn th«ng”. - N©ng cao tr¸ch nhiÖm, kû luËt, kû c­¬ng hµnh chÝnh vµ ®¹o ®øc c«ng vô cña c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc lµm viÖc t¹i bé phËn “ Mét cöa”. 3.2.3. Gi¶i ph¸p vÒ thanh tra, kiÓm tra, gi¸m s¸t qu¸ tr×nh thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh. 3.2.3.1. T¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra, thanh tra cña c¸c cÊp uû §¶ng, MÆt trËn tæ quèc vµ c¸c ®oµn thÓ ®èi vêi viÖc thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh theo c¬ chª “ Mét cöa” cÊp huyÖn. - §¶ng uû, UBND c¸c huyÖn, thÞ x· chØ ®¹o UBND, MÆt trËn tæ quèc vµ c¸c tæ chøc chÝnh trÞ – x· héi thùc hiÖn thanh tra kiÓm tra theo kÕ ho¹ch vµ kiÓm tra ®ét xuÊt qu¸ tr×nh tiÕp nhËn, gi¶i quyÕt hå s¬ t¹i bé phËn” Mét cöa”. - T¨ng c­êng vai trß gi¸m s¸t cña MÆt trËn tæ quèc trong viÖc thùc hiÖn c¶i c¸ch TTHC th«ng qua phiÕu ®iÒu tra ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã nhu cÇu gi¶i quyÕt TTHC t¹i UBND cÊp huyÖn còng nh­ cÊp x· trªn ®Þa bµn tØnh Qu¶ng Ninh. TiÕp tôc qu¸n triÖt chñ tr­¬ng ®Èy m¹nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh nhµ n­íc trªn ®Þa bµn tØnh Qu¶ng Ninh, n©ng cao chÊt l­îng thùc hiÖn c¬ chÕ “Mét cöa” mét c¸ch s©u réng, toµn diÖn, ®ång bé tõ tØnh ®Õn huyÖn. 3.2.3.2. T¨ng c­êng sù gi¸m s¸t cña nh©n d©n. - LËp ®­êng d©y nãng vµ hßm th­ gãp ý t¹i UBND c¸c huyÖn, thÞ x· cña tØnh Qu¶ng Ninh. - §Þnh kú hµng th¸ng, quý tæ chøc tiÕp xóc, tæ chøc diÔn ®µn ®èi tho¹i trùc tiÕp gi÷a l·nh ®¹o UBND cÊp huyÖn víi tæ chøc, nh©n d©n tiÕp thu nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp ®Ó ho¹t ®«ng qu¶n lý nhµ n­íc ngµy cµng hiÖu qu¶ h¬n. Trong thêi gian qua c¶i c¸ch THHC theo c¬ chÕ “ Mét cöa” t¹i cÊp huyÖn trªn ®Þa bµn tØnh Qu¶ng Ninh ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi theo h­íng t¹o ®iÒu kiªn cho c«ng d©n tæ chøc khi ®Õn liªn hÖ c«ng viÖc. Tuy nhiªn, tõ c¶i c¸ch TTHC chóng ta còng ph¸t hiÖn nh÷ng bÊt cËp ®èi víi thñ tôc hµnh chÝnh thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt t¹i UBND cÊp huyÖn tõ hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p luËt, quy tr×nh thùc hiÖn ®Õn sù yÕu kÐm cña ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc thùc thi c«ng vô. Cã c¸c gi¶i ph¸p ®Æt ra nh­: thÓ chÕ ph¸p lý, n¨ng lùc thùc hiÖn, t¨ng c­êng kiÓm tra gi¸m s¸t qu¸ tr×nh thùc hiÖn. Trong thùc tÕ, muèn c¶i c¸ch mét c¸ch s©u réng, thèng nhÊt th× ph¶i thùc hiÖn ®ång bé c¸c gi¶i ph¸p KẾT LUẬN Thùc hiÖn ®­êng lèi ®æi míi, §¶ng ta ®· lu«n x¸c ®Þnh c¶i c¸ch hµnh chÝnh lµ kh©u quan träng trong sù nghiÖp ph¸t triÓn ®Êt n­íc. ChÝnh phhñ ®· ban hµnh vµ tæ chøc thùc hiÖn nhiÒu Ch­¬ng tr×nh, KÕ ho¹ch ®Ó triÓn khai c¶i c¸ch hµnh chÝnh, nhÊt lµ Ch­¬ng tr×nh tæng thÓ c¶i c¸ch hµnh chÝnh nhµ n­íc gai ®o¹n 2001-2010. Cải cách thủ tục hành chính là một trong những bộ phận quan träng của cải cách hành chính. Trải qua một thời gian dài, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn nhưng bên cạnh đó còn nhiều những khó khăn thử thách chúng ta cần phải khắc phục. Thế giới luôn vận động, quy luật sẽ đào thải những ai chậm chân hoặc lội ngược dòng vì thế chúng ta cần phải luôn luôn đổi mới để thích nghi với mọi điều kiện. TTHC lµ mét trog nh÷ng yÕu tè x¸c ®Þnh tÝnh hîp lý vµ hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng qu¶n lý nhµ n­íc. Thùc tiÔn thêi gian qua ®· chØ ra r»ng khi mµ c«ng cuéc c¶i c¸ch kinh tÕ x· héi cµng ®i vµo chiÒu s©u th× cµng ®ßi hái ph¶i c¶i c¸ch TTHC m¹nh h¬n n÷a. §Õn nay, khi ®Êt n­íc ®ang thùc hiÖn nh÷ng b­íc chuyÓn quan träng sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸, chñ ®éng héi nhËp vµ hîp t¸c quèc tÕ, kh«ng thÓ kh«ng nãi ®Õn vai trß cña TTHC. HuyÖn V©n §ån còng nh­ c¸c huyÖn kh¸c trong tØnh ®· b¸m s¸t Ch­¬ng tr×nh tæng thÓ cña ChÝnh phñ vÒ c¶i c¸ch hµnh chÝnh nhµ n­íc giai ®o¹n 2001-2010 lµ “ x©y dùng mét nÒn hµnh chÝnh d©n chñ,v÷ng m¹nh, chuyªn nghiÖp, hiÖn ®¹i, ho¹t ®éng cã hiÖu lùc, hiÖu qu¶ theo nguyªn t¾c nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa..” víi sù chØ ®¹o liªn tôc vµ th­êng xuyªn cña tØnh Qu¶ng Ninh, c«ng cuéc c¶i c¸ch hµnh chÝnh nãi chung vµ c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh nãi riªng ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh. C¶i c¸ch TTHC nãi chung vµ c¶i c¸ch TTHC t¹i UBND cÊp huyÖn nãi riªng ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn ®¸ng khÝch lÖ, biÓu hiÖn nh­: mèi quan hÖ gi÷a c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc vµ ng­êi d©n vµ doanh nghiÖp ®­îc c¶i thiÖn mét c¸ch ®¸ng kÓ, th«ng qua mét lo¹t c¸c biÖn ph¸p nh­ c¶i c¸ch TTHC theo c¬ chÕ “ Mét cña”, c«ng khai ho¸, minh b¹ch ho¸ c¸c quy ®Þnh vÒ TTHC; TTHC ®­îc rµ so¸t, söa ®æi, b·i bá theo h­íng ®¬n gi¶n ho¸, thuËn tiÖn cho ng­êi d©n vµ doanh nghiÖp, t¹o m«i tr­êng ®Çu t­ th«ng tho¸ng. Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ vµ chuyÓn biÕn tÝch cùc trªn nhiÒu lÜnh vùc qu¶n lý, TTHC vÉn cßn tån t¹i kh¸ phæ biÕn xu h­íng c¬ quan hµnh chÝnh giµnh thuËn lîi cho m×nh, ®Èy khã kh¨n cho c¸ nh©n, tæ chøc vµ doanh nghiÖp, thiÕu tr¸ch nhiÖm trong viÖc kiÓm tra thùc hiÖn tæ chøc. Do ®ã, c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh theo c¬ chÕ “ mét cña” vÉn cßn phiÒn hµ, phøc t¹p, g©y khã kh¨n cho c¸ nh©n, tæ chøc vµ doanh nghiÖp, lµm lì c¬ héi ®Çu t­. Cô thÓ: - HÖ thèng tê khai cßn thiÕu thèng nhÊt, nhiÒu quy ®Þnh bÊt hîp lý nh­ng chËm ®­îc chuÈn ho¸ theo h­íng ®¬n gi¶n gän nhÑ. Ch­a cã sù kiÓm so¸t chÆt chÏ, th­êng xuyªn cña c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn vÒ tÝnh c«ng khai, minh b¹ch, tÝnh thèng nhÊt, tÝnh hîp lý vÒ néi dung vµ h×nh thøc cña c¸c mÉu ®¬n, mÉu tê khai hµnh chÝnh. Thùc tr¹ng nµy ®· g©y phiÒn hµ cho nh©n d©n, tæ chøc vµ doanh nghiÖp, t¹o c¬ héi cho sù nhòng nhiÔu, tiªu cùc ph¸t sinh, ph¸t triÓn kh¸ nhiÒu ë UBND cÊp huyÖn trong tØnh Qu¶ng Ninh. - Kh«ng chØ h¹n chÕ vÒ mÆt néi dung c¸c quy ®Þnh vÒ TTHC, viÖc tæ chøc thùc hiÖn trªn thùc tÕ còng rÊt yÕu kÐm. NhiÒu quy ®Þnh vÒ TTHC kh«ng phï hîp víi thùc tÕ nh­ng chËm ®­îc ph¸t hiÖn ®Ó ®iÒu chØnh, söa ®æi kÞp thêi. §iÒu nµy ®· tån t¹i tõ l©u nh­ng thùc tÕ vÉn chËm ®­îc kh¾c phôc. Nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i, h¹n chÕ nªu trªn: Thø nhÊt, nhËn thøc, t­ duy vÒ qu¶n lý vÒ qu¶n lý nhµ n­íc trong mét bé phËn kh«ng nhá c¸n bé, c«ng chøc t¹i UBND c¸c huyÖn cßn chËm ®­îc ®æi míi. Thø hai, TTHC lµ vÊn ®Ò réng lín, phøc t¹p, liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi t­îng thùc thi trong x· héi vµ g¾n liÒn víi thÈm quyÒn cña c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc, ng­êi cã thÈm quyÒn. Thø ba, UBND c¸c huyÖn ch­a nhÊt qu¸n tæ chøc thùc hiÖn c¶i c¸ch TTHC theo chØ ®¹o cña ChÝnh phñ, Thñ t­íng ChÝnh phñ, ch­a thÊy hÕt ®­îc ý nghÜa, tÇm quan träng vµ ®ßi hái cÊp b¸ch cña viÖc th¸o gì nh÷ng c¶n trë, v­íng m¾c trong c¸ nh©n, tæ chøc vµ doanh nghiÖp vÒ TTHC ®Ó ph¸t huy m¹nh mÏ tiÒm n¨ng søc m¹nh vËt chÊt, tinh thÇn cña ng­êi d©n cho môc tiªu ph¸t triÓn. ChÝnh v× vËy mµ ch­a tËp trung chØ ®¹o quyÕt liÖt vµ dµnh ­u tiªn c¸c nguån lùc cho c«ng t¸c nµy. Thø t­, c¸c TTHC thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña UBND cÊp huyÖn hiÖn nay cßn thùc hiÖn c¾t khóc, thiÕu tÝnh liªn th«ng vµ phèi hîp trong thùc hiÖn TTHC. Khi cã nhu cÇu c¸ nh©n, tæ chøc, doanh nghiÖp cßn ph¶i ®Õn nhiÒu ®Çu mèi ®Ó thùc hiÖn TTHC. VÝ dô ng­êi d©n muèn lµm chuyÓn nh­îng QSD§ ph¶i ®i ®Õn x·, ph­êng n¬i cã ®Êt ®Ó x¸c nhËn vµ sau ®ã hä ph¶i lªn UBND cÊp huyÖn ®Ó lµm c¸c thñ tôc chuyÓn nh­îng. Thø n¨m, ch­a cã c¬ chÕ ph¸p lý ®ñ m¹nh ®Ó rµng buéc tr¸ch nhiÖm cña UBND cÊp huyÖn trong viÖc tiÕp nhËn, xö lý nhanh chãng, kÞp thêi c¸c ph¶n ¸nh ý kiÕn, kiÕn nghÞ cña c¸ nh©n, tæ chøc, doanh nghiÖp vÒ c¬ chÕ chÝnh s¸ch TTHC kh«ng cßn phï hîp. Trªn s¬ së ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng, ph©n tÝch nguyªn nh©n còng nh­ x¸c ®Þnh râ tÇm quan träng, sù cÇn thiÕt cña viÖc tiÕp tôc c¶i c¸ch TTHC t¹i UBND cÊp huyÖn trªn ®Þa bµn tØnh Qu¶ng Ninh, t¸c gi¶ xin ®Ò xuÊt hai nhãm gi¶i ph¸p: s¾p xÕp theo tr×nh tù tõ kh©u x©y dùng, hoµn thiÖn c¸c TTHC, gi¶i quyÕt, thùc hiÖn ®Õn kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn TTHC ®èi víi chÝnh quyÒn c¬ së. Trong c¸c nhãm gi¶i ph¸p mµ luËn v¨n kiÕn nghÞ nh»m c¶i c¸ch TTHC t¹i cÊp huyÖn cÇn ®Æc biÕt chó träng mét sè gi¶i ph¸p. Cô thÓ, ®èi víi kh©u x©y dùng vµ hoµn thiÖn TTHC ph¶i ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt, viÖc chuÈn ho¸, mÉu ho¸ c¸c quy tr×nh ho¸ TTHC. Kh©u tæ chøc thùc hiÖn cÇn ph¶i quan t©m ®Õn viÖc c«ng khai ho¸ TTHC, ®Èy m¹nh viÖc cñng cè vµ hoµn thiÖn c¬ chÕ “ Mét cöa”, tÝnh kû c­¬ng , kû luËt trong gi¶i quyÕt TTHC, trong ®ã nh©n tè quyÕt ®Þnh thµnh c«ng chÝnh lµ yÕu tè con ng­êi, bao hµm c¶ lÒ lèi lµm viÖc, v¨n ho¸ c«ng së, ®¹o ®øc c«ng vô vµ n¨ng lùc thùc hiÖn cña c¸n bé, c«ng chøc c¸c cÊp. Gi¶i ph¸p quan trong n÷a ®ã lµ, ph¶i ®Ò cao tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n trong khi gi¶i quyÕt c«ng viÖc, ®ång thêi t¨ng c­êng vai trß l·nh ®¹o, chØ ®¹o, kiÓm tra, gi¸m s¸t cña c¸c cÊp §¶ng uû, MÆt trËn tæ quèc, c¸c tæ chøc chÝnh trÞ – x· héi ®èi víi ng­êi ®øng ®Çu UBND c¸c cÊp, ®èi víi ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc ®­îc giao träng tr¸ch tiÕp nhËn thñ tôc hµnh chÝnh; CÇn ph¶i x©y dùng ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c c¶i c¸ch hµnh chÝnh, ®ång thêi quan t©m båi d­ìng kü n¨ng thùc thi c«ng vô, t¹o tÝnh æn ®Þnh vµ chuyªn m«n ho¸ cho c¸n bé lµ c«ng t¸c tiÕp nhËn TTHC theo c¬ chÕ “ Mét cña” cÊp huyÖn. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. ChÝnh trÞ Quèc gia ( 2001), “ C¸c gi¶i ph¸p thóc ®Èy c¶i c¸ch hµnh chÝnh ë ViÖt Nam”, Nxb ChÝnh Quèc gia, Hµ Néi. 2. ChÝnh trÞ Quèc gia (2001), “ mét sè v¨n b¶n QPPL vÒ qu¶n lý hµnh chÝnh, c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh trong c¬ quan Nhµ n­íc & Tæ chøc ChÝnh trÞ x· héi”, Nxb ChÝnh Quèc gia, Hµ Néi. 3. §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ( 2005), “ B¸o c¸o tæng kÕt mét sè vÊn ®Ò lý luËn – thùc tiÔn qua 20 n¨m ®æi míi ( 1986 – 2006), NXB ChÝnh trÞ Quèc gia. 4. NguyÔn Duy Gia (2001), Gi¸o tr×nh qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ n­íc, Nxb Gi¸o dôc. 5. §inh Duy Hoµ (2008), “ §Èy m¹nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh, n©ng cao hiÑu qu¶ qu¶n lý bé m¸y nhµ n­íc”, CÈm nang tæ chøc c¶i c¸ch hµnh chÝnh, tr. 238 – 239. 6. Häc viÖn hµnh chÝnh Quèc gia, “ N©ng cao n¨ng lùc triÓn khai c¶i c¸ch hµnh chÝnh trong c¸c c¬ quan hµnh chÝnh vµ ®¬n vÞ sù nghiÖp” 7. Häc viÖc Hµnh chÝnh Quèc gia (2004), “ Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ thñ tôc hµnh chÝnh” Nxb Gi¸o dôc. 8. Häc viÖn hµnh chÝnh Quèc gia. Tin häc øng dông trong qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n­íc. NXB. §¹i häc Quèc gia. Hµ Néi, 2004. 9. Häc viÖn hµnh chÝnh Quèc gia (2007), Gi¸o tr×nh hµnh chÝnh c«ng. Nxb Khoa häc vµ kü thuËt, Hµ Néi. 10. Häc viÖn hµnh chÝnh Quèc gia (2004), Gi¸o tr×nh qu¶n lý häc ®¹i c­¬ng, Nxb ®¹i häc Quèc gia, Hµ Néi. 11. Häc viÖn hµnh chÝnh Quèc gia (2007), Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ nhµ n­íc, hµnh chÝnh vµ ph¸p luËt, Nxb, Khoa häc vµ Kü thuËt. 12. Mai H÷u Khuª, Bïi V¨n Nh¬n ( 1995) “ Mét sè vÊn ®Ò vÒ c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh”, Nxb ChÝnh trÞ Quèc gia, Hµ Néi. 13. Mai H÷u Khuª (2003), Lý luËn qu¶n lý nhµ n­íc, Nxb Gi¸o dôc. 14. §inh V¨n MËu, LuËt hµnh chÝnh ViÖt Nam, Nxb Tæng hîp TP HCM. 15. Thang V¨n phóc ( 2001), “ C¶i c¸ch hµnh chÝnh Nhµ n­íc thùc tr¹ng, nguyªn nh©n vµ gi¶i ph¸p”, Nxb ChÝnh trÞ Quèc gia, Hµ Néi. 16. DiÖp V¨n S¬n ( 2006), “ C¶i c¸ch hµnh chÝnh – nh÷ng vÊn ®Ò cÇn biÕt”, Nxb Lao ®éng 17. Vâ Kim S¬n (2001), Qu¶n lý häc ®¹i c­¬ng, Nxb Gi¸o dôc, Hµ Néi. 18. Së N«Þ vô tØnh Qu¶ng Ninh ( 2007), mét sè v¨n b¶n vÒ c¶i c¸ch hµnh chÝnh nhµ n­íc. 19. NguyÔn V¨n Th©m ( 2011), Mét sè vÊn ®Ò vÒ v¨n b¶n qu¶n lý nhµ n­íc l­u tr÷ - lÞch sö vµ qu¶n lý hµnh chÝnh, Nxb ChÝnh trÞ – Hµnh chÝnh, Hµ Néi. 20. NguyÔn V¨n Th©m, Vâ Kim S¬n ( 2002), “ Thñ tôc hµnh chÝnh: Lý luËn vµ thùc tiÔn”, Nxb ChÝnh trÞ Quèc gia, Hµ Néi. 21. Thñ t­íng ChÝnh phñ (2003), QuyÕt ®Þnh 181/2003/Q§ - TTg vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ thùc hiÖn c¬ chÕ “ Mét cöa” t¹i c¬ quan hµnh chÝnh Nhµ n­íc ë ®Þa ph­¬ng. 22. Thñ t­íng ChÝnh phñ QuyÕt ®Þnh sè 136/2001/Q§ - TTg ngµy 17/9/2001 vÒ viÖc ban hµnh phª duyÖt Ch­¬ng tr×nh tæng thÓ c¶i c¸ch hµnh chÝnh nhµ n­íc giai ®o¹n 2001 – 2010. 23. §oµn Träng TuyÕn ( 1996), “ Mét sè vÊn ®Ò x©y dùng & c¶i c¸ch nÒn hµnh chÝnh Nhµ n­íc ViÖt Nam”, Nxb Gi¸o dôc. 24. Vò Huy Tõ ( 1998) “ Hµnh chÝnh häc vµ c¶i c¸ch hµnh chÝnh”, Nxb Lao ®éng, Hµ Néi. 25. UBND CÈm Ph¶ (2010), B¸o c¸o sè 90 vÒ viÖc tæng kÕt Ch­¬ng tr×nh c¶i c¸ch tæng thÓ hµnh chÝnh nhµ n­íc giai ®o¹n 2001 – 2010. 26. UBND huyÖn V©n §ån (2004), QuyÕt ®Þnh sè 56/Q§ - ngµy 02/02/2004 vÒ viÖc “thµnh lËp Bé phËn tiÕp nhËn vµ tr¶ kÕt qu¶ theo c¬ chÕ mét cöa thuéc v¨n phßng Héi ®ång nh©n d©n”. 27. UBND huyÖn V©n §ån (2004), QuyÕt ®Þnh sè 888/2004/Q§ - UB vÒ viÖc “ ban hµnh b¶n Quy ®Þnh c¸c thñ tôc hµnh chÝnh vµ tr×nh tù gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc hµnh chÝnh”. 28. UBND huyÖn V©n §ån (n¨m 2004), ®Ò ¸n thùc hiÖn c¬ chÕ “ Mét cöa”. 29. UBND tØnh Ninh B×nh ( 2011), Dù ¸n c¶i c¸ch hµnh chÝnh tØnh Ninh B×nh. 30. UBND tØnh Qu¶ng Ninh (2002), QuyÕt ®Þnh 913/2002/Q§-UB ngµy 19/3/2002 vÒ viÖc “phª duyÖt ch­¬ng tr×nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh cña tØnh Qu¶ng Ninh giai ®o¹n 2001-2010”. MỤC LỤC 2.2. S¬ ®å kh¸i qu¸t c¬ chÕ “mét cöa” t¹i Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn 5 a. §èi víi nh÷ng c«ng viÖc thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn 4 L·nh ®¹o Uû ban nh©n d©n CÊp huyÖn 6 1 2 3 C¸c phßng chuyªn m«n Tæ chøc, c«ng d©n V¨n phßng H§ND vµ UBND huyÖn Bé phËn tiÕp nhËn vµ tr¶ kÕt qu¶ Chó thÝch: 1. Nép hå s¬ 2. ChuyÓn phßng chuyªn m«n 3. ChuyÓn v¨n phßng tr×nh ký 4. V¨n phßng tr×nh ký 5. Tr¶ hå s¬ vÒ V¨n phßng: ®ãng dÊu, vµo sæ 6. Tr¶ kÕt qu¶ cho tæ chøc, c«ngd©n, tiÕn hµnh thu phÝ, lÖ phÝ theo quy ®Þnh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại một số Uỷ ban nhân dân huyện thuộc tỉnh Quảng Ninh.doc