Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử kinh tế quốc dân

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Kinh tế Quốc dân Đúng/Sai/Giải thích Phần I: Lịch sử Kinh tế quốc dân Nước ngoài 1. Đối tượng nghiên cứu của lịch sử kinh tế quốc dân là sự phát triển của quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất 2- Nghiên cứu lịch sử kinh tế quốc dân góp phần nâng cao trình độ lý luận kinh tế 3- Nghiên cứu lịch sử kinh tế quốc dân góp phần nâng cao khả năng công tác thực tiễn 4- Khi nghiên cứu lịch sử kinh tế quốc dân cần phải kết hợp cả phương pháp lịch sử và phương pháp logic 5- Mầm mống của quan hệ sản xuất Tư bản đã xuất hiện trong lòng xã hội Phong kiến 16- Kinh tế Mỹ giai đoạn 1865-1913 phát triển chậm chạp 17- Kết quả của cuộc nội chiến (1861-1865) có tác dụng lớn đến sự tăng trưởng kinh tế Mỹ cuối Thế kỷ XIX 18- Hai hệ thống nông nghiệp ở phía Bắc và Nam nước Mỹ trước nội chiến có sự khác biệt căn bản 19- Hai cuộc chiến tranh thế giới đã tàn phá nghiêm trọng nền kinh tế Mỹ 20- Mỹ có vai trò to lớn trong khôi phục kinh tế các nước TBCN sau chiến tranh thế giới II 21- Đầu những năm 70 ưu thế kinh tế của Mỹ trong thế giới Tư bản giảm đi rõ rệt 22- Cải cách Minh Trị ở Nhật mang tính chất của cuộc cách mạng Tư sản 23- Nhà nước Nhật đã tham gia trực tiếp vào quá trình cách mạng công nghiệp ở Nhật 24- Nguồn vốn để thực hiện cách mạng công nghiệp Nhật chủ yếu dựa vào trong nước 25- Kinh tế Nhật Bản phát triển "thần kỳ" trong những năm 1952-1973 26- Cơ cấu kinh tế hai tầng có ý nghĩa quan trọng đối với sự tăng trưởng kinh tế Nhật giai đoạn 1952-1973 27- Thương mại có vai trò quan trọng đối với sự tăng trưởng kinh tế Nhật giai đoạn 1952-1973 28- Nhà nước có vai trò quan trọng trọng sự tăng trưởng nhanh và ổn định của kinh tế Nhật 29- Sự tăng trưởng nhanh của nền kinh tế giai đoạn 1952-1973 đã giảm bớt sự mất cân đối giữa công nghiệp và nông nghiệp ở Nhật 30- Chính sách kinh tế Cộng sản thời chiến ở nước Nga (1918-1920) là chính sách tất yếu trong thời kỳ quá độ lên CNXH 31- Chính sách kinh tế mới ở nước Nga (1921-1925) đã có tác dụng lớn đối với sự phát triển nông nghiệp 32- So với chính sách kinh tế Cộng sản thời chiến, NEP ở nước Nga có nội dung thay đổi căn bản đối với các xí nghiệp công nghiệp 33- Lênin coi thương nghiệp là "mắt xích" quan trọng trong giai đoạn khôi phục kinh tế ở nước Nga (1921-1925 34- Liên Xô đã tiến hành hợp tác hoá nông nghiệp đi trước cơ giới hoá 35- Trong quá trình công nghiệp hoá XHCN Liên Xô đã ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý 36- Nguồn vốn công nghiệp hoá XHCN của Liên Xô vừa dựa vào trong nước vừa thu hút vốn từ nước ngoài 37- Cải cách kinh tế ở Liên Xô từ giữa những năm 1960 đã làm thay đổi căn bản cơ chế kinh tế kế hoạch hoá tập trung bao cấp 38- Cuộc cải tổ kinh tế ở Liên Xô từ giữa năm 1985 đã thúc đẩy kinh tế Liên Xô phát triển 39- Trong giai đoạn 1949-1957 quan hệ sản xuất ở Trung Quốc có sự thay đổi căn bản so với trước năm 1949 40- Thời kỳ 1958-1976 kinh tế Trung Quốc tăng trưởng nhanh chóng và ổn định 41- Thời kỳ 1958-1976 kinh tế Trung Quốc tăng trưởng nhảy vọt 42- Cải cách và mở cửa kinh tế ở Trung Quốc là sự đột phá đầu tiên vào mô hình kinh tế chỉ huy của các nước XHCN 43- Có sự thay đổi căn bản trong chủ trương của Chính phủ Trung Quốc đối với nông nghiệp từ cuối năm 1978 44- Có sự thay đổi căn bản trong kinh tế đối ngoại ở Trung Quốc từ sau năm 1978 45- Đã diễn ra sự điều chỉnh căn bản cơ cấu kinh tế Trung Quốc từ sau năm 1978 46- Có sự thay đổi căn bản trong nhận thức về chế độ sở hữu tư liệu sản xuất ở Trung Quốc từ sau 1978 47- Số lượng các nước thành viên tổ chức ASEAN đến năm 1995 gồm 8 nước 48- Các nước thành viên sáng lập ASEAN sau chiến tranh thế giới II đã tiến hành cải cách ruộng đất với nội dung là xoá bỏ hoàn toàn sở hữu ruộng đất của địa chủ 49- Sau khi giành được độc lập về chính trị, các nước thành viên sáng lập ASEAN đã tiến hành quốc hữu hoá tất cả các cơ sở kinh tế của Tư bản nước ngoài 50- Tư bản nước ngoài đã thâm nhập và nắm giữ những vị trí then chốt trong nền kinh tế các nước ASEAN vào những năm 70 51- Từ cuối những năm 60 nông nghiệp ASEAN có bước chuyển biến nhanh chóng 52- "Cách mạng xanh" đã đạt được một số kết quả đáng kể nhưng nhìn chung nông nghiệp các nước ASEAN còn ở trình độ phát triển thấp 53- Sự chuyển hướng chiến lược phát triển công nghiệp ở các nước ASEAN đã thúc đẩy kinh tế các nước đó tăng trưởng nhanh trong những năm 70 54- Đầu tư nước ngoài có vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế các nước ASEAN vào những năm 70 và 80 55- Mặc dù tăng trưởng với tốc độ cao trong những năm 1970-1980 nhưng kinh tế các nước ASEAN còn gặp nhiều trở ngại trên con đường phát triển Phần II: Lịch sử kinh tế quốc dân Việt Nam 56- Có nhiều hình thức chiếm dụng khác nhau nhưng nhìn chung dưới thời phong kiến dân tộc Việt Nam có hai loại sở hữu ruộng đất 57- Nhìn chung các triều đại phong kiến Việt Nam đều có tư tưởng "trọng nông ức thương" 58- Nhiều chính sách kinh tế dưới triều đại Nhà nước có tác động kìm hãm sự phát triển kinh tế 59- Vào đầu thế kỷ XIX trong lòng xã hội Phong kiến Việt Nam đã có sự phát triển đáng kể của nền sản xuất TBCN 60- Kinh tế Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX mang tính chất Phong kiến thuần tuý 61- Chính sách liên hợp thuế quan tạo điều kiện cho Tư bản Pháp độc chiếm thị trường Việt Nam 62- Chính sách liên hợp tiền tệ làm cho nền kinh tế Việt Nam trở thành khăng khít trong sợi dây chuyền của kinh tế TBCN Pháp 63- Dưới thời Thực dân Pháp nền nông nghiệp Việt Nam có sự phát triển 64- Nông nghiệp và nông thôn Việt Nam thời kỳ Pháp thống trị có sự thay đổi căn bản trong quan hệ sản xuất xã hei 65- Công nghiệp Việt Nam dưới thời Pháp thị trường nhỏ bé và què quặt 66- Dưới thời Pháp thống trị, thủ công nghiệp Việt Nam nhanh chóng phát triển thành sản xuất Tư bản 67-Tư bản Pháp nắm độc quyền thương mại Việt Nam trong thời kỳ thống trị 68- Tài chính tiền tệ Việt Nam phụ thuộc vào Tư bản Pháp 69- Ngân hàng Đông Dương có thể ví như con bạch tuộc vòi của nó vươn ra khắp mọi ngả để hút máu nhân dân ta 70- Ngoại thương Việt Nam thời kỳ Pháp thống trị mang tính chất xuất siêu 71- Thời kỳ Pháp thống trị, tính chất xuất siêu trong thương mại là kết quả của chính sách phát triển công nghiệp hướng xuất khẩu của Chính phủ thuộc địa 72- Trong thời kỳ Thực dân Pháp thống trị nền kinh tế Việt Nam trở thành nền kinh tế thuộc địa nửa Phong kiến 73- Trong thời kỳ Thực dân Pháp thống trị nền kinh tế Việt Nam giảm bớt tính chất tự túc tự cấp, sản xuất hàng hoá phát triển nhưng quan hệ sản xuất Phong kiến vẫn tồn tại phổ biến 74- Ngaytrong năm đầu sau cách mạng tháng 8/ 1945 Chính phủ ta đã tiến hành cuộc cải cách ruộng đất nhằm thực hiện khẩu hiệu "Người cầy có ruộng" 75- Thắng lợi của chiến dịch cứu đói năm 1945-1946 là một kỳ công của chế độ dân chủ và có tác dụng trọng yếu trong việc củng cố và bảo vệ chủ quyền nhân dân 76- Ngay sau cách mạng tháng 8/ 1945 Chính phủ ta đã tiến hành quốc hữu hoá Ngân hàng, đường sắt và các xí nghiệp công nghiệp Tư bản nước ngoài 77- Thực hiện chính sách ruộng đất từng bước nhằm hạn chế kinh tế địa chủ, phát triển kinh tế nông nghiệp là chủ trương xuyên suốt thời kỳ kháng chiến của Chính phủ Việt Nam 78- Tăng thu, giảm chi, thống nhất quản lý là nội dung cơ bản của công tác chấn chỉnh tài chính năm 1951-1954 79- Ngân hàng quốc gia Việt Nam được thành lập năm 1951 có nhiệm vụ duy nhất là quản lý việc phát hành giấy bạc thay cho Bộ tài chính trước đó 80- Mậu dịch quốc doanh ra đời năm 1951 đã nắm phần lớn mức lưu chuyển hàng hoá để cung cấp cho kháng chiến giai đoạn 1951-1954 81- Thực hiện triệt để giảm tô và cải cách ruộng đất là một công tác cấp bách trong chủ trương chấn chỉnh kinh tế tài chính ở Việt Nam giai đoạn 1951-1954 82- Nội dung của giai đoạn 1955-1957 ở miền Bắc Việt Nam là xoá bỏ hoàn toàn kinh tế của địa chủ và Tư bản. 83- Cải cách ruộng đất miền Bắc Việt Nam thời kỳ 1955-1957 nhằm xoá bỏ hoàn toàn kinh tế địa chủ phong kiến xác lập quan hệ sản xuất XHCN ở nước ta 84- Cải cách ruộng đất miền Bắc Việt Nam hoàn thành đã góp phần giải phóng sức sản xuất trong nông nghiệp và cải thiện đời sống nông dân 85- Đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao một bước đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân được coi là nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch 3 năm 1958-1960 86- Miền Bắc Việt Nam đã tiến hành cải tạo công thương nghiệp Tư bản tư doanh trong giai đoạn 1958-1960 bằng biện pháp quốc hữu hoá các cơ sở của họ 87- Cải tạo XHCN đối với nông nghiệp miền Bắc giai đoạn 1958-1960 có đặc điểm là hợp tác hoá tiến hành song song với cơ giới hoá và thuỷ lợi hoá 88- Cải tạo XHCN ở miền Bắc Việt Nam được coi là cơ bản hoàn thành vào năm 1960 89- Cải tạo XHCN ở miền Bắc đã có những biểu hiện chủ quan nóng vội 90- Do nóng vội trong việc cải tạo XHCN đối với nông nghiệp miền Bắc giai đoạn 1958-1960 nên sản xuất nông nghiệp đã giảm sút nghiêm trọng trong giai đoạn đó 91- Chủ trương công nghiệp hoá XHCN ở miền Bắc Việt Nam do Đại hội Đảng đề ra là tập trung phát triển công nghiệp nặng nhằm biến nước ta từ một nước nông nghiệp lạc hậu thành một nước có công nghiệp hiện đại 92- Trong thời kỳ thực hiện kế hoạch 5 năm 1961-1965 quan hệ sản xuất XHCN tiếp tục được củng cố 93- Chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ đã làm cho miền Bắc phait thay đổi chủ trương xây dựng kinh tế cho phù hợp với chiến tranh 94- Trong thời kỳ 1955-1975 nền kinh tế Việt Nam đã dần dần vận hành theo cơ chế kế hoạch hoá tập trung 95- Khi miền Nam giải phóng cả Việt Nam thống nhất cùng tiến lên CNXH từ một nền kinh tế phổ biến vẫn còn là sản xuất nhỏ 96- Trong giai đoạn 1976 - 1980 Việt Nam chủ trương củng cố quan hệ sản xuất XHCN ở miền Bắc và cải tạo XHCN ở miền Nam 97- Mô hình công nghiệp hoá XHCN ở Việt Nam thời kỳ 1976-1980 có sự thay đổi căn bản so với thời kỳ 1961-1965 ở miền Bắc 98- Mô hình tập thể hoá nông nghiệp Việt Nam đã có những biểu hiện khủng hoảng rõ rệt trong giai đoạn 1976-1980 99- Nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng chậm chạp và bộc lộ nhiều mặt hạn chế trong giai đoạn 1976-1980 100- Năm 1981 Việt Nam đã có một số chủ trương cải tiến quản lý có ý nghĩa quan trọng đối với sự tăng trưởng kinh tế giai đoạn 1981-1985 101- Những yếu kém của nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ 1976-1985 chủ yếu là do hậu quả của chiến tranh kéo dài đối với một nền kinh tế kém phát triển 102- Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI (12/ 1986) là một mốc lịch sử quan trọng trên con đường đổi mới ở Việt Nam 103- Từ năm 1986 Việt Nam đã có sự đổi mới căn bản quan điểm cải tạo XHCN 104- Từ năm 1986 Việt Nam đã có sự đổi mới căn bản về cơ chế quản lý nền kinh tế 105- Nhận thức về bước đi của quá trình công nghiệp hoá đã có sự điều chỉnh rõ rệt trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam kể từ năm 1986 106- Sau 10 năm đổi mới, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể Viết bình luận ngắn 1. Tác dụng của chính sách bảo hộ CN đối với sự ra đời và phát triển của KTTBCN 2. ảnh hưởng của tiến bộ kỹ thuật đối với sự phát triển KTTBCN 3. Quân sự hoá nền KT và sự tăngtrưởngKTBCN sau chiến tranh TG2 4. Liên kết kinh tế và phát triển KTTBCN sau chiến tranh TG2 5. Vai trò can thiệp của Nhà nước đối với nền kinh tế các nước TBCN sau chiến tranh thế giới thứ 2 6. Hậu quả của nội chiến (1861 - 1865) đối với sự phát triển kinh tế Mỹ cuối thế kỷ 19 đầu TK20 7. Vai trò vị trí KT Mỹ trong TGTB sau chiến tranh TG2 8. Bài học kinh nghiệm LStừ sự phát triển bùng nổ KTMỹ (1865-1913) 9. Bài học kinh nghiệm từ vấn đề khai thácvà sử dụng vốn cho tăng trưởng kinh tế Nhật giai đoạn 52 10. Tác động của chính sách KTCS thời chiến đối với Nga trong giai đoạn 18-20. 11.Bài học ls từ thực tiễn nước Nga trong giai đoạn khôi phục Kinh tế 1921-1925 12.Mô hình công nghiệp hóa XHCN ở Liên xô [

pdf5 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/04/2013 | Lượt xem: 3099 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử kinh tế quốc dân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
(1921-1925) ®· cã t¸c dông lín ®èi víi sù ph¸t triÓn n«ng nghiÖp (§óng) ChÝnh s¸ch kinh tÕ míi ®−îc qu¸n triÖt trong c¸c ngµnh kinh tÕ vµ lÊy viÖc kh«i phôc n«ng nghiÖp lµm nhiÖm vô hµng ®Çu, lµ vÊn ®Ò tr−íc m¾t. §Õn cuèi n¨m 1922 Liªn X« v−ît qua n¹n ®ãi, n¨m 1925 n«ng nghiÖp Liªn X« v−ît møc tr−íc chiÕn tranh 32- So víi chÝnh s¸ch kinh tÕ Céng s¶n thêi chiÕn, NEP ë n−íc Nga cã néi dung thay ®æi c¨n b¶n ®èi víi c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp (§óng) Nh÷ng xÝ nghiÖp võa vµ nhá tr−íc ®©y bÞ quèc h÷u ho¸ nay cho t− nh©n thuª hay mua l¹i ®Ó kinh doanh tù do cho phÐp më réng trao ®æi hµng ho¸ gi÷a thµnh thÞ vµ n«ng th«n, gi÷a c«ng nghiÖp vµ n«ng nghiÖp, cho th−¬ng nh©n ®−îc tù do ho¹t ®éng ®Ó gãp phÇn kh«i phôc kinh tÕ. 33- Lªnin coi th−¬ng nghiÖp lµ "m¾t xÝch" quan träng trong giai ®o¹n kh«i phôc kinh tÕ ë n−íc Nga (1921-1925) (§óng) Trong viÖc thùc hiÖn NEP, Lªnin coi th−¬ng nghiÖp lµ "m¾t xÝch" trong chuçi d©y xÝch c¸c sù biÕn lÞch sö mµ Nhµ n−íc ph¶i ®em toµn lùc ra n¾m lÊy nã. Do ®ã th−¬ng nghiÖp ®· ®−îc t¨ng c−êng m¹nh mÏ (vÒ néi th−¬ng) tæng møc l−u chuyÓn hµng ho¸ n¨m 1926 ®· b»ng 2 lÇn n¨m 1924, vÒ ngo¹i th−¬ng më réng quan hÖ bu«n b¸n víi h¬n 40 n−íc - thùc hiÖn nguyªn t¾c ®éc quyÒn ngo¹i th−¬ng). 34- Liªn X« ®· tiÕn hµnh hîp t¸c ho¸ n«ng nghiÖp ®i tr−íc c¬ giíi ho¸ (Sai) Trong qu¸ tr×nh c¶i t¹o XHCN Liªn X« ®· tiÕn hµnh hîp t¸c ho¸ ®i cïng víi c¬ giíi ho¸ - H×nh thøc chÝnh cña n«ng trang tËp thÓ trong giai ®o¹n nµy lµ n«ng nghiÖp. Nhµ n−íc X« viÕt ®· t¨ng c−êng gióp ®ì c¸c n«ng trang vÒ tæ chøc vµ vËt chÊt (nh− gióp vèn vµ m¸y mãc, m¸y kÐo n«ng nghiÖp) 35- Trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ XHCN Liªn X« ®· −u tiªn ph¸t triÓn c«ng nghiÖp nÆng mét c¸ch hîp lý (§óng) V× trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ XHCN Liªn X« −u tiªn ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ngay tõ ®Çu, dµnh 75-80% vèn cho c«ng nghiÖp nÆng. §©y lµ quyÕt ®Þnh hîp lý v×: - §ßi hái Liªn X« ph¶i ph¸t triÓn c«ng nghiÖp quèc phßng m¹nh mµ ®ã lµ c«ng nghiÖp nÆng. - Liªn X« lµ mét n−íc giÇu tµi nguyªn thiªn nhiªn, l¹i thõa h−ëng nh÷ng di s¶n cña CN mµ SH ®Ó l¹i. - Nguån vèn cho c«ng nghiÖp ho¸ cña Liªn X« dùa vµo vèn trong n−íc. - §−îc tiÕn hµnh mét c¸ch cã kÕ ho¹ch, chØ ®¹o tËp trung tõ trªn xuèng. 36- Nguån vèn c«ng nghiÖp ho¸ XHCN cña Liªn X« võa dùa vµo trong n−íc võa thu hót vèn tõ n−íc ngoµi (Sai) Nguån vèn chñ yÕu cho c«ng nghiÖp ho¸ cña Liªn X« dùa vµo nguån vèn trong n−íc lµ chñ yÕu gåm: Do thùc hiÖn tiÕt kiÖm trong s¶n xuÊt vµ trong tiªu thô, do thu tõ kinh tÕ quèc doanh, th«ng qua ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. 37- C¶i c¸ch kinh tÕ ë Liªn X« tõ gi÷a nh÷ng n¨m 1960 ®· lµm thay ®æi c¨n b¶n c¬ chÕ kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung bao cÊp (Sai) Cuéc c¸ch m¹ng kinh tÕ cã t¸c dông nhÊt ®Þnh thóc ®Èy sù ®æi míi kü thuËt, t¨ng c−êng nhÞp ®é ph¸t triÓn kinh tÕ nh−ng nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®−îc kh«ng nh− mong muèn v× nã vÉn ch−a hoµn toµn tho¸t ra khái c¬ chÕ kinh tÕ ®· lçi thêi cña thêi kú ph¸t triÓn chñ yÕu theo chiÒu réng víi lèi t− duy kinh tÕ ®· cò mßn vµ tÝnh tËp trung quan liªu bao cÊp cßn ®Êt tån t¹i. 38- Cuéc c¶i tæ kinh tÕ ë Liªn X« tõ gi÷a n¨m 1985 ®· thóc ®Èy kinh tÕ Liªn X« ph¸t triÓn (Sai) Héi nghÞ trung −¬ng §¶ng Céng s¶n Liªn X« häp 4-1985 ®Ò ra chñ tr−¬ng c¶i tæ c¨n b¶n nÒn kinh tÕ quèc d©n Liªn X«, nh»m ®Èy nhanh sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ x· héi cña Liªn X«. Nh−ng nÒn kinh tÕ vÉn cßn nhiÒu khã kh¨n: n¨m 1989 møc th©m hôt ng©n s¸ch lµ 120 tû Róp, nî n−íc ngoµi 59 tû USD. Nguyªn nh©n lµ do c«ng cuéc c¶i tæ cã nh÷ng sai lÇm nhÊt ®Þnh nªn m« h×nh CNXH ë ®©y bÞ sôp ®æ vµo ®Çu thËp kû 90. 39- Trong giai ®o¹n 1949-1957 quan hÖ s¶n xuÊt ë Trung Quèc cã sù thay ®æi c¨n b¶n so víi tr−íc n¨m 1949 (§óng) Tõ n¨m 1949-1957 quan hÖ s¶n xuÊt Phong kiÕn ®· bÞ thñ tiªu, nhµ n−íc Trung Quèc tiÕn hµnh c¶i c¸ch ruéng ®Êt, dÇn dÇn thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ XHCN, c¶i t¹o n«ng nghiÖp, thñ c«ng nghiÖp vµ c«ng th−¬ng nghiÖp theo h−íng XHCN. Quan hÖ s¶n xuÊt XHCN ®−îc x¸c lËp ®ãng vai trß chñ ®¹o trong sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ Trung Quèc. 40- Thêi kú 1958-1976 kinh tÕ Trung Quèc t¨ng tr−ëng nhanh chãng vµ æn ®Þnh (Sai) Tõ n¨m 1958 tíi n¨m 1976 lµ giai ®o¹n Trung Quèc víi nh÷ng chÝnh s¸ch kinh tÕ t¶ khuynh, nãng véi, duy ý chÝ ®−îc ph¶n ¸nh qua c¸c mèc lÞch sö cô thÓ nh− "§¹i nh¶y vät" (58-65) "§¹i c¸ch m¹ng v¨n ho¸ v« s¶n" (66-76). Nh÷ng chÝnh s¸ch nãi trªn ®· ®−a nÒn kinh tÕ Trung Quèc r¬i vµo t×nh tr¹ng khñng ho¶ng, mÊt c©n ®èi nghiªm träng. 41- Thêi kú 1958-1976 kinh tÕ Trung Quèc t¨ng tr−ëng nh¶y vät (Sai) nh− trªn 42- C¶i c¸ch vµ më cöa kinh tÕ ë Trung Quèc lµ sù ®ét ph¸ ®Çu tiªn vµo m« h×nh kinh tÕ chØ huy cña c¸c n−íc XHCN (§óng) VÊn ®Ò c¶i c¸ch vµ më cöa mµ Trung Quèc tiÕn hµnh lµ ®Ó tranh thñ vèn, kü thuËt n−íc ngoµi vµ gi¶i to¶ t×nh tr¹ng tr× trÖ vµ bÕ t¾c truyÒn thèng. Cïng víi c¶i c¸ch kinh tÕ Trung Quèc cßn tiÕn hµnh c¶i c¸ch thÓ chÕ chÝnh trÞ. Néi dung chñ yÕu cña nã lµ sù t¸ch biÖt chøc n¨ng l·nh ®¹o cña §¶ng vµ chøc n¨ng thùc hiÖn cña Nhµ n−íc. §¶ng sÏ kh«ng can thiÖp vµ lµm thay c«ng viÖc cña Nhµ n−íc. Tõ nh÷ng chuyÓn biÕn vµ thay ®æi Êy, nh÷ng ng−êi Macxit cho r»ng Trung Quèc ®i theo con ®−êng XHCN lµ phï hîp víi xu thÕ thêi ®¹i, víi nguyÖn väng chung cña c¸c d©n téc trªn ®Êt n−íc nµy. 43- Cã sù thay ®æi c¨n b¶n trong chñ tr−¬ng cña ChÝnh phñ Trung Quèc ®èi víi n«ng nghiÖp tõ cuèi n¨m 1978 (§óng) Víi n«ng nghiÖp, tõ Héi nghÞ trung −¬nglÇn thø 3 Kho¸ 11 (1978) ®· coi "N«ng nghiÖp lµ c¬ së cña nÒn kinh tÕ quèc d©n" vµ "NhiÖm vô hµng ®Çu ®Æt ra tr−íc m¾t lµ tËp trung tinh lùc lµm cho nÒn n«ng nghiÖp l¹c hËu mau chãng ph¸t triÓn". Sau ®ã Trung Quèc thùc hiÖn chÕ ®é kho¸n trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. ChÕ ®é kho¸n lµ mét h×nh th¸i cô thÓ cña viÖc t¸ch rêi gi÷a quyÒn së h÷u vµ quyÒn sö dông kinh doanh ruéng ®Êt. Víi viÖc nh− vËy ng−êi n«ng d©n ®· ph¸t huy ®−îc quyÒn tù chñ trong kinh doanh. 44- Cã sù thay ®æi c¨n b¶n trong kinh tÕ ®èi ngo¹i ë Trung Quèc tõ sau n¨m 1978 (§óng) C¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i cña Trung Quèc diÔn ra s«i ®éng. Trong nh÷ng n¨m qua, kim ng¹ch ngo¹i th−¬ng cña Trung Quèc t¨ng nhanh c¬ cÊu hµng xuÊt nhËp khÈu vµ c¬ cÊu thÞ tr−êng cã nhiÒu thay ®æi râ rÖt. VÒ nhËp khÈu Trung Quèc chØ nhËp khÈu cã chän läc thiÕt bÞ toµn bé cho nh÷ng c«ng tr×nh lín, nh−ng rÊt c¸ biÖt Trung Quèc −u tiªn nhËp khÈu kü thuËt vµ c«ng nghÖ ®Ó c¶i t¹o c¸c xÝ nghiÖp cò ®· l¹c hËu. Trung Quèc thùc hiÖn chÝnh s¸ch më cöa ®Ó thu hót vèn vµ kü thuËt cña T− b¶n n−íc ngoµi. X©y dùng c¸c ®Æc khu kinh tÕ ®Ó thu hót ®Çu t− n−íc ngoµi. §Æc biÖt sau 20 n¨m gi¸n ®o¹n Trung Quèc ®· nèi l¹i quan hÖ víi Liªn X« vµ c¸c n−íc trong khèi SEV 45- §· diÔn ra sù ®iÒu chØnh c¨n b¶n c¬ cÊu kinh tÕ Trung Quèc tõ sau n¨m 1978 (Sai) Tuy Trung Quèc khuyÕn khÝch kinh tÕ t− nh©n ph¸t triÓn nh−ng thµnh phÇn kinh tÕ c«ng h÷u vÉn chiÕm tû träng lín vµ ®ãng vai trß chñ ®¹o víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ. §iÒu ®ã chøng minh tÝnh chÊt XHCN cña nÒn kinh tÕ Trung Quèc. 46- Cã sù thay ®æi c¨n b¶n trong nhËn thøc vÒ chÕ ®é së h÷u t− liÖu s¶n xuÊt ë Trung Quèc tõ sau 1978 (§óng) Trung Quèc cho r»ng víi nÒn kinh tÕ hiÖn t¹i kh«ng hoµn toµn cµng c«ng h÷u, cµng thuÇn khiÕt XHCN cµng tèt mµ cÇn ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh së h÷u trong ®iÒu kiÖn lÊy chÕ ®é c«ng h÷u lµn chñ thÓ. ë Trung Quèc thêi gian qua ®· h×nh thµnh nhiÒu lo¹i h×nh së h÷u cïng tån t¹i vµ giao tiÕp víi nhau trong ®ã së h÷u XHCN víi t− c¸ch lµ chñ thÓ. ChÝnh sù ®æi míi nhËn thøc vÒ chÕ ®é së h÷u d−íi CNXH cµng ph¸ bá quan niÖm truyÒn thèng lµ "cµng thèng nhÊt cµng tèt" ®Ó x¸c lËp quan niÖm míi lµ trong ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh quyÒn së h÷u vµ quyÒn kinh doanh cã thÓ t¸ch rêi nhau. 47- Sè l−îng c¸c n−íc thµnh viªn tæ chøc ASEAN ®Õn n¨m 1995 gåm 8 n−íc (Sai) HiÖp héi c¸c quèc gia §«ng Nam ¸ (Association ß the South East Asian Nations) ASEAN tÝnh ®Õn 7-1995 gåm 7 n−íc thµnh viªn lµ Ind«nexia, Philipine, Th¸iLan, Malaysia, Singapore, Brunay,ViÖt Nam. 48- C¸c n−íc thµnh viªn s¸ng lËp ASEAN sau chiÕn tranh thÕ giíi II ®· tiÕn hµnh c¶i c¸ch ruéng ®Êt víi néi dung lµ xo¸ bá hoµn toµn së h÷u ruéng ®Êt cña ®Þa chñ (Sai) Sau chiÕn tranh thÕ giíi II, hÇu hÕt c¸c n−íc ASEAN ®Òu ®· ban hµnh c¸c ®¹o luËt vÒ c¶i c¸ch ruéng ®Êt vµ cã ®Æc ®iÓm chung lµ: - C¶i c¸ch ruéng ®Êt ®Òu nh»m tiÕp tôc duy tr× chÕ ®é chiÕm h÷u ruéng ®Êt cña ®Þa chñ - C¶i c¸ch ruéng ®Êt ®Òu thùc hiÖn chÕ ®é båi th−êng cao ®èi víi phÇn ruéng ®Êt bÞ thu håi, mét sè Ýt ®Þa chñ ®−îc båi th−êng mét kho¶n tiÒn rÊt lín. - C¶i c¸ch ruéng ®Êt cïng víi mét sè biÖn ph¸p kh¸c ®· ®em l¹i quyÒn lîi cho tÇng líp trªn ë n«ng th«n vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho sù ph¸t triÓn cña CNTB trong n«ng nghiÖp. 49- Sau khi giµnh ®−îc ®éc lËp vÒ chÝnh trÞ, c¸c n−íc thµnh viªn s¸ng lËp ASEAN ®· tiÕn hµnh quèc h÷u ho¸ tÊt c¶ c¸c c¬ së kinh tÕ cña T− b¶n n−íc ngoµi (Sai) C¸c n−íc ASEAN ®Òu cã chÝnh s¸ch −u tiªn ®¶m b¶o ®Ó thu hót ngµy cµng nhiÒu vèn ®Çu t− tõ bªn ngoµi. B¶o ®¶m cho ®Çu t− cña T− b¶n n−íc ngoµi vµo t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho T− b¶n n−íc ngoµi nhanh chãng ph¸t huy vèn ®Çu t−. C¸c n−íc ASEAN ®Òu ®· sím ban hµnh luËt ®Çu t− n−íc ngoµi trong ®ã b¶o ®¶m kh«ng quèc h÷u ho¸, x¸c ®Þnh râ quyÒn së h÷u kinh doanh cña T− b¶n n−íc ngoµi. Nhµ n−íc trùc tiÕp thùc hiÖn chÝnh s¸ch b¶o hiÓm ®èi víi vèn ®Çu t− bªn ngoµi. 50- T− b¶n n−íc ngoµi ®· th©m nhËp vµ n¾m gi÷ nh÷ng vÞ trÝ then chèt trong nÒn kinh tÕ c¸c n−íc ASEAN vµo nh÷ng n¨m 70 (§óng) NÒn kinh tÕ cña c¸c n−íc ASEAN h−íng vÒ xuÊt khÈu ngµy cµng phô thuéc s©u s¾c h¬n vµo nguån vèn, kü thuËt vµ thÞ tr−êng cña thÕ giíi TBCN. B»ng c¸c biÖn ph¸p kinh tÕ cña chñ nghÜa thùc d©n míi c¸c c«ng ty ®Õ quèc n−íc ngoµi ®· kiÓm so¸t vµ chi phèi nhiÒu ngµnh kinh tÕ then chèt thuéc hÇu hÕt c¸c n−íc ASEAN. N¨m 1979 nguån vèn ®Çu t− tõ bªn ngoµi lªn tíi 9 tû USD, chiÕm 45% tæng sè vèn ®Çu t− cña c¸c n−íc nµy vµ tËp trung chñ yÕu trong nhiÒu ngµnh c«ng nghiÖp mòi nhän. 51- Tõ cuèi nh÷ng n¨m 60 n«ng nghiÖp ASEAN cã b−íc chuyÓn biÕn nhanh chãng (§óng) Tõ cuèi nh÷ng n¨m 60 n«ng nghiÖp ASEAN cã b−íc chuyÓn biÕn nhanh chãng theo h−íng chuyÓn thµnh phÇn kinh tÕ ®i¹ chñ phong kiÕn sang kinh doanh TBCN mét bé phËn lín n«ng d©n tõ s¶n xuÊt tù cÊp tù tóc chuyÓn sang s¶n xuÊt hµng ho¸ phôc vô hÖ thèng ®« thÞ vµ xuÊt khÈu. Cïng víi viÖc më réng diÖn tÝch canh t¸c, ®a d¹ng ho¸ c©y trång xuÊt khÈu nhiÒu n−íc ®· triÓn khai m¹nh mÏ ¸p dông kü thuËt vµ ph−¬ng ph¸p canh t¸c míi, ph¸t triÓn hÖ thèng thuû lîi, lai t¹o gièng míi, t¨ng c−êng ®Çu t− cho n«ng nghiÖp. 52- "C¸ch m¹ng xanh" ®· ®¹t ®−îc mét sè kÕt qu¶ ®¸ng kÓ nh−ng nh×n chung n«ng nghiÖp c¸c n−íc ASEAN cßn ë tr×nh ®é ph¸t triÓn thÊp (§óng) "C¸ch m¹ng xanh" ®· ®¹t ®−îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng kÓ nh−ng nh×n chung n«ng nghiÖp nhiÒu n−íc ASEAN vÉn ®ang trong t×nh tr¹ng ph¸t triÓn bÊp bªnh phô thuéc trÇm träng vµo viÖn trî vµ ®Çu t− cña T− b¶n n−íc ngoµi. Nh÷ng tµn tÝch cña quan hÖ s¶n xuÊt phong kiÕn vµ tiÒn phong kiÕn vÉn cßn tån t¹i. Mét bé phËn lín n«ng d©n nghÌo kh«ng cã hoÆc cã rÊt Ýt ruéng ®Êt, sù ph©n ho¸ trong n«ng th«n gay g¾t, m©u thuÉn kinh tÕ x· héi ngµy cµng phøc t¹p. T¹i nhiÒu vïng n«ng th«n réng lín, kinh tÕ s¶n xuÊt cßn rÊt l¹c hËu ë trong "C¸ch m¹ng xanh" chØ chiÕm 33% diÖn tÝch vµ 48% sè hé ë n«ng th«n. 53- Sù chuyÓn h−íng chiÕn l−îc ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ë c¸c n−íc ASEAN ®· thóc ®Èy kinh tÕ c¸c n−íc ®ã t¨ng tr−ëng nhanh trong nh÷ng n¨m 70 (§óng) Tõ ®Çu nh÷ng n¨m 70, c¸c n−íc ASEAn b¾t ®Çu thùc hiÖn chiÕn l−îc míi "Ph¸t triÓn c«ng nghiÖp h−íng vÒ xuÊt khÈu". Tõ ®ã c¸c n−íc ASEAN trë thµnh mét trong nh÷ng khu vùc ph¸t triÓn kinh tÕ n¨ng ®éng nhÊt thÕ giíi, tèc ®é t¨ng GDP rÊt cao (trªn 9%). Cïng víi tèc ®é t¨ng tr−ëng kinh tÕ c¬ cÊu nÒn kinh tÕ cã sù thay ®æi c¨n b¶n: N«ng nghiÖp chiÕm −u thÕ Õ chuyÓn dÇn sang c¸c ngµnh c«ng nghiÖp chiÕm −u thÕ. Nh÷ng n¨m 1950 n«ng nghiÖp chiÕm 40- 50% GDP ®Õn n¨m 1990 chiÕm 20%. 54- §Çu t− n−íc ngoµi cã vai trß quan träng ®èi víi t¨ng tr−ëng kinh tÕ c¸c n−íc ASEAN vµo nh÷ng n¨m 70 vµ 80 (§óng) (Gièng c©u 50) PhÇn lín c¸c c«ng ty hçn hîp ®Òu ph¶i phô thuéc vµo nguån vèn vµ kü thuËt tõ bªn ngoµi. Nh− tr−êng hîp Indo trong tæng sè 1.216 c«ng tr×nh n¨m 1979 cã 756 c«ng tr×nh cã vèn hçn hîp trong ®ã T− b¶n Mü-NhËt chiÕm kho¶ng 80-85% tæng sè vèn. VÒ thùc chÊt viÖn trî vµ ®Çu t− n−íc ngoµi gi÷a vai trß cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ c¸c n−íc ASEAN 55- MÆc dï t¨ng tr−ëng víi tèc ®é cao trong nh÷ng n¨m 1970-1980 nh−ng kinh tÕ c¸c n−íc ASEAN cßn gÆp nhiÒu trë ng¹i trªn con ®−êng ph¸t triÓn (§óng) - NÒn kinh tÕ h−íng vÒ xuÊt khÈu ngµy cµng phô thuéc s©u s¾c h¬n vµo nguån vèn, kinh tÕ vµ thÞ tr−êng cña thÕ giíi TBCN. NÒn kinh tÕ t¨ng tr−ëng trong sù chi phèi kiÓm so¸t cña c¸c c«ng ty T− b¶n ®éc quyÒn n−íc ngoµi (Vèn ®Çu t− n−íc ngoµi chiÕm 45% toáng sè vèn ®Çu t− c«ng nghiÖp cña ASEAN) - NÒn kinh tÕ mét sè n−íc ASEAN vÉn ch−a tho¸t khái t×nh tr¹ng nghÌo nµn l¹c hËu, mÊt c©n ®èi. - C¸c n−íc ASEAN ®ang ®øng tr−íc nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ-x· héi gay g¾t: c¸n c©n th−¬ng m¹i vµ thanh to¸n thiÕu hôt, K I L O B O O K . C O M nî n−íc ngoµi t¨ng, t×nh h×nh chÝnh trÞ, x· héi ch−a æn ®Þnh. PhÇn II: LÞch sö kinh tÕ quèc d©n ViÖt Nam 56- Cã nhiÒu h×nh thøc chiÕm dông kh¸c nhau nh−ng nh×n chung d−íi thêi phong kiÕn d©n téc ViÖt Nam cã hai lo¹i së h÷u ruéng ®Êt (§óng) C¸c triÒu ®¹i phong kiÕn ®Òu thùc hiÖn chÝnh s¸ch "DÜ n«ng vi b¶n". ChÝnh s¸ch nµy xuÊt ph¸t tõ ®Æc tr−ng bãc lét cña chÕ ®é phong kiÕn lµ bãc lét b»ng ®Þa t«. Nhµ n−íc muèn th«ng qua quyÒn së h÷u ruéng ®Êt tèi cao ®Ó thùc hiÖn n« dÞch vµ bãc lét n«ng d©n. T×nh h×nh ruéng ®Êt ViÖt Nam thêi kú phong kiÕn lu«n trong tr¹ng th¸i biÕn ®éng nh−ng nh×n chung ruéng ®Êt tån t¹i d−íi hai h×nh thøc chñ yÕu lµ ruéng ®Êt thuéc së h÷u nhµ n−íc vµ t− nh©n. 57- Nh×n chung c¸c triÒu ®¹i phong kiÕn ViÖt Nam ®Òu cã t− t−ëng "träng n«ng øc th−¬ng" (§óng) Nh×n chung c¸c triÒu ®¹i phong kiÕn ®Òu thùc hiÖn chÝnh s¸ch "dÜ n«ng vi b¶n" tøc lµ coi n«ng nghiÖp lµ nghÒ c¬ b¶n cña x· héi, tøc lµ t− t−ëng träng n«ng øc th−¬ng. Ngoµi ra cßn thùc hiÖn chÝnh s¸ch "bÕ quan to¶ c¶ng" nh»m h¹n chÕ sù dßm ngã cña n−íc ngoµi. 58- NhiÒu chÝnh s¸ch kinh tÕ d−íi triÒu ®¹i Nhµ n−íc cã t¸c ®éng k×m h·m sù ph¸t triÓn kinh tÕ (§óng) - ChÝnh s¸ch thuÕ kho¸ nÆng nÒ, Nhµ n−íc ®Æt ra hµng tr¨m thø thuÕ kh¸c nhau lµm nhiÒu ngµnh nghÒ thñ c«ng bÞ ph¸ s¶n. - Trong quan hÖ bu«n b¸n víi n−íc ngoµi nhµ n−íc thùc hiÖn chÝnh s¸ch "BÕ quan to¶ c¶ng". Th−¬ng nghiÖp do vËy còng r¬i vµo t×nh tr¹ng khñng ho¶ng bÕ t¾c. - ChÝnh s¸ch lao dÞch c−ìng bøc: ruéng ®Êt c«ng lµng x· ®· trë thµnh h×nh thøc n« dÞch vµ lÖ thuéc vÒ th©n thÓ lµm cho th©n phËn ng−êi lao ®éng cµng nÆng nÒ thªm. 59- Vµo ®Çu thÕ kû XIX trong lßng x· héi Phong kiÕn ViÖt Nam ®· cã sù ph¸t triÓn ®¸ng kÓ cña nÒn s¶n xuÊt TBCN (Sai) Tíi nöa ®Çu thÕ kû XIX d−íi triÒu NN nÒn kinh tÕ ViÖt Nam khñng ho¶ng toµn diÖn, xu thÕ tr× trÖ cµng râ nÐt. Nh− vËy quan hÖ s¶n xuÊt Phong kiÕn ®· lçi thêi k×m h·m sù ph¸t triÓn cña lùc l−îng s¶n xuÊt vµ c¸c khuynh h−íng tiÕn ho¸ cña x· héi. ë ViÖt Nam quan hÖ s¶n xuÊt míi, lùc l−îng gia cÊp míi ®¹i diÖn cho trµo l−u tiÕn ho¸ cña lÞch sö ch−a thùc sù h×nh thµnh. 60- Kinh tÕ ViÖt Nam nöa ®Çu thÕ kû XIX mang tÝnh chÊt Phong kiÕn thuÇn tuý (Sai) Tuy quan hÖ s¶n xuÊt Phong kiÕn lçi thêi, k×m h·m sù ph¸t triÓn cña lùc l−îng s¶n xuÊt vµ c¸c khuynh h−íng tiÕn ho¸ cña x· héi. Nh−ng trong lßng nã ®· xuÊt hiÖn mét sè nh©n tè ®¸ng kÓ cña kinh tÕ TBCN nh− sù ph©n ho¸ chñ thî, cã sù giao l−u bu«n b¸n víi n−íc ngoµi. 61- ChÝnh s¸ch liªn hîp thuÕ quan t¹o ®iÒu kiÖn cho T− b¶n Ph¸p ®éc chiÕm thÞ tr−êng ViÖt Nam (§óng) Ph¸p thùc hiÖn chÝnh s¸ch liªn hiÖp thuÕ quan qui ®Þnh hµng cña Ph¸p nhËp vµo ViÖt Nam ®−îc miÔn thuÕ cßn hµng n−íc ngoµi nhËp vµo bÞ ®¸nh thuÕ cao. Tõ ®ã Ph¸p t¹o ra hµng rµo thuÕ quan, ng¨n chÆn hµng n−íc ngoµi vµo ViÖt Nam tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho Ph¸p ®éc chiÕm thÞ tr−êng ViÖt Nam (hµng Ph¸p chiÕm 62% tæng sè hµng ho¸ ë ViÖt Nam) 62- ChÝnh s¸ch liªn hîp tiÒn tÖ lµm cho nÒn kinh tÕ ViÖt Nam trë thµnh kh¨ng khÝt trong sîi d©y chuyÒn cña kinh tÕ TBCN Ph¸p (§óng) V× Thùc d©n Ph¸p thiÕt lËp Ng©n hµng §«ng D−¬ng vµ tiÕn hµnh ph¸t hµnh tiÒn ®Ó chiÕm lÜnh thÞ tr−êng §«ng D−¬ng. §ång tiÒn §«ng D−¬ng ®Çu tiªn lµ mét thø tiÒn ®óc hoµn toµn, dÇn dÇn tiÕn lªn chÕ ®é b¹c giÊy theo b¶n vÞ b¹c. §Õn n¨m 1936, ®ång §«ng D−¬ng ®· lÊy ®ång Fr¨ng lµm b¶n vÞ. VËn mÖnh ®ång §«ng D−¬ng ®· g¾n liÒn víi ®ång Fr¨ng vµ nÒn kinh tÕ Ph¸p. §iÒu ®ã chøng tá ®ång §«ng D−¬ng lµ ®ång tiÒn mang tÝnh chÊt phô thuéc bÊp bªnh. 63- D−íi thêi Thùc d©n Ph¸p nÒn n«ng nghiÖp ViÖt Nam cã sù ph¸t triÓn (Sai) NÒn n«ng nghiÖp hÕt søc l¹c hËu, bÞ t¸c ®éng cña nhiÒu nh©n tè - Quan hÖ TB thùc d©n vµ ®Þa chñ Phong kiÕn k×m h·m s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ph¸t triÓn. S¶n xuÊt n«ng nghiÖp sö dông lao ®éng thñ c«ng lµ chñ yÕu, Ýt chó ý ®Çu t− kü thuËt. N«ng nghiÖp chØ ®éc canh trång lóa Õ N«ng nghiÖp ViÖt Nam kh«ng thÓ ph¸t triÓn ®−îc, s¶n xuÊt n«ng nghiÖp rÊt bÊp bªnh, n¨ng suÊt lao ®éng thÊp 12t¹/ ha. 64- N«ng nghiÖp vµ n«ng th«n ViÖt Nam thêi kú Ph¸p thèng trÞ cã sù thay ®æi c¨n b¶n trong quan hÖ s¶n xuÊt x· héi (§óng) Tõ khi Ph¸p x©m l−îc ViÖt Nam qu¸ tr×nh tËp trung ho¸ ruéng ®Êt diÔn ra víi qui m« lín vµ tèc ®é nhanh. T− b¶n Thùc d©n Ph¸p vµ ®Þa chñ Phong kiÕn cÊu kÕt víi nhau trong viÖc t−íc ®o¹t ruéng ®Êt cña nh©n d©n. Môc ®Þch cña chóng lµ së h÷u ®Êt ®ai lËp ®ån ®iÒn trång lóa. 65- C«ng nghiÖp ViÖt Nam d−íi thêi Ph¸p thÞ tr−êng nhá bÐ vµ quÌ quÆt (§óng) V× Thùc d©n Ph¸p muèn biÕn ViÖt Nam thµnh thÞ tr−êng tiªu thô hµng c«ng nghiÖp Õ thõa cña Ph¸p nªn chóng ®· ra søc k×m h·m sù ph¸t triÓn cña c«ng nghiÖp n−íc ta. Do sù k×m h·m ®ã, c«ng nghiÖp ViÖt Nam rÊt nhá bÐ kh«ng ph¸t triÓn. Ngay trong thêi kú hoµng kim cña T− b¶n Ph¸p ë ViÖt Nam th× c«ng nghiÖp còng chØ chiÕm tû träng 10% trong tæng gi¸ trÞ s¶n l−îng c«ng nghiÖp. Ngoµi ngµnh khai th¸c má, c¸c ngµnh c«ng nghiÖp nÆng kh¸c hÇu nh− kh«ng cã nh− c«ng nghiÖp luyÖn kim, c¬ khÝ chÕ t¹o, ho¸ chÊt 66- D−íi thêi Ph¸p thèng trÞ, thñ c«ng nghiÖp ViÖt Nam nhanh chãng ph¸t triÓn thµnh s¶n xuÊt T− b¶n (Sai) D−íi thêi Ph¸p thèng trÞ, thñ c«ng nghiÖp ViÖt Nam bÞ chÌn Ðp, nhiÒu nghÒ bÞ ph¸ s¶n vµ lôn b¹i ®i, ®iªu ®øng nhÊt lµ nghÒ dÖt v¶i, kÐo sîi, nÊu r−îu, giÊy... v× kh«ng sao c¹nh tranh næi víi c¸c hµng c«ng nghiÖp cña Thùc d©n Ph¸p. 67-T− b¶n Ph¸p n¾m ®éc quyÒn th−¬ng m¹i ViÖt Nam trong thêi kú thèng trÞ (§óng) Mét trong nh÷ng ®Æc ®iÓm cña chÝnh s¸ch thùc d©n lµ ®éc quyÒn th−¬ng m¹i, nhÊt lµ ngo¹i th−¬ng vµ thùc hiÖn sù trao ®æi kh«ng ngang gi¸. ViÖc bu«n b¸n ë ViÖt Nam chñ yÕu ®Òu n»m trong tay T− b¶n Ph¸p. §iÓn h×nh lµ C«ng ty §¬ni §ecua, Ca bo, c¸c c«ng ty nµy tung hµng ra b¸n víi gi¸ ®¾t, mua n«ng, l©m, thæ s¶n víi gi¸ h¹. ViÖt Nam cßn chñ yÕu bu«n b¸n víi Ph¸p vµ c¸c thuéc ®Þa cña Ph¸p (Riªng víi Ph¸p ®· chiÕm 50% sè hµng nhËp vµ 45% hµng xuÊt) 68- Tµi chÝnh tiÒn tÖ ViÖt Nam phô thuéc vµo T− b¶n Ph¸p (§óng) ChiÕm ®−îc ViÖt Nam, Thùc d©n Ph¸p ®Æt ra hÖ thèng thuÕ kho¸ nÆng nÒ. N¨m 1898 chóng lËp ra NS §«ng D−¬ng. N¨m 1875 Ph¸p thµnh lËp Ng©n hµng §«ng D−¬ng. N¨m 1895 tiÒn §«ng D−¬ng do Ph¸p ph¸t hµnh míi chiÕm lÜnh hoµn toµn thÞ tr−êng ViÖt Nam Õ tµi chÝnh tiÒn tÖ ViÖt Nam phô thuéc vµo T− b¶n Ph¸p. 69- Ng©n hµng §«ng D−¬ng cã thÓ vÝ nh− con b¹ch tuéc vßi cña nã v−¬n ra kh¾p mäi ng¶ ®Ó hót m¸u nh©n d©n ta (§óng) Ng©n hµng §«ng D−¬ng ®xa ph¸t hµnh tiÒn vµ ®−a l−u hµnh toµn bé thÞ tr−êng ViÖt Nam n¨m 1895. Ng©n hµng N«ng Phè n¨m 1913 ®−îc tæ chøc ë Nam Bé (mét phÇn vèn lµ cña ®Þa chñ Kú Hoµ ng−êi ViÖt, cßn ®¹i bé phËn vèn lµ cña Ng©n hµng §«ng D−¬ng). N¨m 1927 Ng©n hµng nµy l¹i ®−îc thµnh lËp ë B¾c Bé vµ Trung Bé, cho n«ng d©n ViÖt Nam vay vèn, l·i th−êng rÊt nÆng tõ 15-18 ph©n. Khi kh«ng tr¶ ®−îc c¶ vèn lÉn l·i theo kú h¹n th× tµi s¶n cÇm cè bÞ mÊt, nhiÒu ng−êi vay nî bÞ ph¸ s¶n bÇn cïng. 70- Ngo¹i th−¬ng ViÖt Nam thêi kú Ph¸p thèng trÞ mang tÝnh chÊt xuÊt siªu (§óng) ViÖt Nam chñ yÕu ph¶i bu«n b¸n víi Ph¸p vµ c¸c thuéc ®Þa cña Ph¸p (riªng víi Ph¸p ®· chiÕm 50% sè hµng nhËp vµ 45% sè hµng xuÊt). So s¸nh c¸n c©n ngo¹i th−¬ng cña ViÖt Nam th× th«ng th−êng bÞ xuÊt siªu: trong 50 n¨m (1890-1939) chØ cã 9 n¨m nhËp siªu cßn 41 n¨m xuÊt siªu. XuÊt c¶ng cµng nhiÒu th× nh©n d©n ViÖt Nam cµng bÞ bßn rót ®Õn tËn x−¬ng tuû. 71- Thêi kú Ph¸p thèng trÞ, tÝnh chÊt xuÊt siªu trong th−¬ng m¹i lµ kÕt qu¶ cña chÝnh s¸ch ph¸t triÓn c«ng nghiÖp h−íng xuÊt khÈu cña ChÝnh phñ thuéc ®Þa (Sai) TÝnh chÊt xuÊt siªu trong th−¬ng m¹i lµ kÕt qu¶ cña chÝnh s¸ch bãc lét khai th¸c kiÖt quÖ ®Êt n−íc ta. Nh©n d©n ViÖt Nam bÞ bßn rót ®Õn tËn x−¬ng tuû. H¬n n÷a c«ng nghiÖp thêi kú Ph¸p thèng trÞ lµ nÒn c«ng nghiÖp thÊp kÐm, quÌ quÆt. 72- Trong thêi kú Thùc d©n Ph¸p thèng trÞ nÒn kinh tÕ ViÖt Nam trë thµnh nÒn kinh tÕ thuéc ®Þa nöa Phong kiÕn (§óng) T− b¶n Thùc d©n Ph¸p tiÕn hµnh x©m l−îc ViÖt Nam, khai th¸c bãc lét, v¬ vÐt tµi nguyªn thiªn nhiªn, chóng ®· cÊu kÕt víi bän ®Þa chñ phong kiÕn ®Ó sö dông chóng lµm tay sai tÝch cùc cho viÖc thèng trÞ cña m×nh. 73- Trong thêi kú Thùc d©n Ph¸p thèng trÞ nÒn kinh tÕ ViÖt Nam gi¶m bít tÝnh chÊt tù tóc tù cÊp, s¶n xuÊt hµng ho¸ ph¸t triÓn nh−ng quan hÖ s¶n xuÊt Phong kiÕn vÉn tån t¹i phæ biÕn (§óng) Trong thêi kú Ph¸p thèng trÞ, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®· cã sù giao l−u bu«n b¸n víi n−íc kh¸c mÆc dï chØ giíi h¹n víi Ph¸p vµ c¸c thuéc ®Þa cña Ph¸p. Tõ ®ã s¶n xuÊt hµng ho¸ ph¸t triÓn nh−ng ®ã lµ nÒn s¶n xuÊt mang tÝnh chÊt l¹c hËu, quÌ quÆt do ®Þa chñ phong kiÕn lµm tay sai cho Ph¸p ®iÒu hµnh vµ tæ chøc. 74- Ngaytrong n¨m ®Çu sau c¸ch m¹ng th¸ng 8/ 1945 ChÝnh phñ ta ®· tiÕn hµnh cuéc c¶i c¸ch ruéng ®Êt nh»m thùc hiÖn khÈu hiÖu "Ng−êi cÇy cã ruéng" (Sai) Ngµy 4-12-1953 luËt Cer® ®−îc Quèc héi th«ng qua víi khÈu hiÖu "Ng−êi cµy cã ruéng". Tõ ®Çu n¨m 1954 ®Õn khi hoµ b×nh lËp l¹i 7-1954 th× c¶i c¸ch ruéng ®Êt ®−îc thùc hiÖn hai ®ît ë 270 x· thuéc tØnh Th¸i Nguyªn vµ Thanh Ho¸, ®· ®em l¹i 44.500 ha ruéng ®Êt vµ 10.000 tr©u bß cho n«ng d©n cµy cÊy 75- Th¾ng lîi cña chiÕn dÞch cøu ®ãi n¨m 1945-1946 lµ mét kú c«ng cña chÕ ®é d©n chñ vµ cã t¸c dông träng yÕu trong viÖc cñng cè vµ b¶o vÖ chñ quyÒn nh©n d©n (§óng) §Çu n¨m 1945 ë n−íc ta x¶y ra n¹n ®ãi khñng khiÕp lµm 2 triÖu ng−êi chÕt, sau ®ã ®Õn vô mïa 1945 bÞ thÊt thu 50% do trËn lôt lín lµm cho 9 tØnh ë B¾c bé bÞ vì ®ª. §Ó tiÕn hµnh cøu ®ãi Nhµ n−íc thùc hiÖn biÖn ph¸p cÊp b¸ch nh− vËn ®éng phong trµo nh−êng c¬m xÎ ¸o, tæ chøc cøu ®ãi ë c¸c n¬i, cÊm xuÊt c¶ng g¹o ®ång thêi vËn ®éng toµn bé nh©n d©n ®Èy m¹nh t¨ng gia s¶n xuÊt, vËn ®éng trång mµu ng¾n ngµy ë c¸c n¬i... Nhê ®ã n¹n ®ãi bÞ chÆn ®øng, tõ th¸ng 9 ®Õn 12-1945 diÖn tÝch trång mµu ë B¾c Bé t¨ng 3 lÇn, n¨m 1946 s¶n l−îng lóa v−ît n¨m 1944 lµ 38,8%. 76- Ngay sau c¸ch m¹ng th¸ng 8/ 1945 ChÝnh phñ ta ®· tiÕn hµnh quèc h÷u ho¸ Ng©n hµng, ®−êng s¾t vµ c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp T− b¶n n−íc ngoµi (Sai) Do ®iÒu kiÖn kh¸ch quan chóng ta kh«ng chiÕm ®−îc Ng©n hµng TW (Ng©n hµng §«ng D−¬ng) ë Hµ néi vµ Sµi Gßn. Do ®ã ChÝnh phñ chñ tr−¬ng mét mÆt cho l−u hµnh giÊy b¹c §«ng D−¬ng trong mét thêi gian n÷a (v× nã lµ tµi s¶n cña nh©n d©n) mÆt kh¸c ®· cho chuÈn bÞ ph¸t hµnh giÊy b¹c ViÖt Nam. Ngµy 16-8-1946 trong kú häp thø 2 Quèc héi ®· cho ph¸t hµnh giÊy b¹c ViÖt Nam trong toµn quèc. 77- Thùc hiÖn chÝnh s¸ch ruéng ®Êt tõng b−íc nh»m h¹n chÕ kinh tÕ ®Þa chñ, ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng nghiÖp lµ chñ tr−¬ng xuyªn suèt thêi kú kh¸ng chiÕn cña ChÝnh phñ ViÖt Nam (§óng) Trong suèt thêi kú kh¸ng chiÕn n«ng nghiÖp ®−îc chó träng nhÊt. §¶ng vµ ChÝnh phñ ®· ®Ò ra nhiÒu chÝnh s¸ch biÖn ph¸p ®Ó ph¸t triÓn n«ng nghiÖp. Thùc hiÖn chÝnh s¸ch ruéng ®Êt tõng b−íc mét nhµ n−íc qui ®Þnh l¹i viÖc gi¶m t« 25%, xo¸ bá ®Þa t« phô, xo¸ bá chÕ ®é qu¸ ®iÒn, lËp héi ®ång gi¶m t« ë cÊp tØnh, tr−ng thu toµn bé ruéng ®Êt bá hoang ®Ó kho¸n cho n«ng d©n nghÌo, t¹m giao cho n«ng d©n ruéng ®Êt cña ®Þa chñ ch¹y vµo vïng t¹m chiÕm, ph¸t ®éng phong trµo t¨ng gia s¶n xuÊt. 78- T¨ng thu, gi¶m chi, thèng nhÊt qu¶n lý lµ néi dung c¬ b¶n cña c«ng t¸c chÊn chØnh tµi chÝnh n¨m 1951-1954 (§óng) Héi nghÞ TW th¸ng 3 vµ 9-1951 ®· ®Ò ra chñ tr−¬ng chÊn chØnh c«ng t¸c kiÓm tra tµi chÝnh. TiÕn hµnh ba c«ng t¸c cÊp b¸ch: tµi chÝnh, Ng©n hµng vµ mËu dÞch. C«ng t¸c tµi chÝnh thùc hiÖn t¨ng thu, gi¶m chi thèng nhÊt qu¶n lý thu chi. C¸c kho¶n thu ®Òu do ChÝnh phñ qui ®Þnh vµ tËp trung ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng ®Þa ph−¬ng ®Æt ra nhiÒu thø ®ãng gãp trïng víi thuÕ cña TW. ChÝnh phñ kiªn quyÕt thùc hiÖn chÝnh s¸ch gi¶m chi, thèng nhÊt qu¶n lý chi ®Õn cÊp huyÖn ®Ó thùc hiÖn tiÕt kiÖm, cã träng ®iÓm kÕt qu¶ lµ n¨m 1953 lÇn ®Çu tiªn tõ sau c¸ch m¹ng th¸ng 8/1945 thu ®· v−ît chi 16%. 79- Ng©n hµng quèc gia ViÖt Nam ®−îc thµnh lËp n¨m 1951 cã nhiÖm vô duy nhÊt lµ qu¶n lý viÖc ph¸t hµnh giÊy b¹c thay cho Bé tµi chÝnh tr−íc ®ã (Sai) Ngµy 6-5-1951 Ng©n hµng quèc gia ViÖt Nam ®−îc thµnh lËp, lµm nhiÖm vô qu¶n lý viÖc ph¸t hµnh giÊy b¹c, tæ chøc l−u th«ng tiÒn tÖ, huy ®éng vèn vµ cho vay phôc vô s¶n xuÊt vµ l−u th«ng hµng ho¸, qu¶n lý ngo¹i hèi vµ c¸c kho¶n giao dÞch b»ng ngo¹i tÖ. 80- MËu dÞch quèc doanh ra ®êi n¨m 1951 ®· n¾m phÇn lín møc l−u chuyÓn hµng ho¸ ®Ó cung cÊp cho kh¸ng chiÕn giai ®o¹n 1951-1954 (Sai) Ngµy 14-5-1951 Së MËu dÞch ®−îc thµnh lËp, lµm nhiÖm vô ®iÒu hoµ tiÒn tÖ, æn ®Þnh gi¸ c¶, gióp ®ì s¶n xuÊt, gióp ®ì hîp t¸c x· ph¸t triÓn, tæ chøc ®Êu tranh mËu dÞch víi ®Þch, cung cÊp cho nhu cÇu qu©n ®éi, c¬ quan, h−íng dÉn ®iÒu khiÓn th−¬ng nh©n phôc vô kh¸ng chiÕn, phôc vô d©n sinh. Tuy nhiªn mËu dÞch quèc doanh vÉn cßn nhá bÐ, nÒn th−¬ng nghiÖp t− nh©n cßn gi÷ mét tû lÖ lín trong tæng møc l−u chuyÓn hµng ho¸ (70-80% trong nh÷ng n¨m 1953-1954). Do ®ã, th−¬ng nghiÖp t− nh©n ®· gãp phÇn quan träng vµo viÖc ®iÒu hoµ tiÒn tÖ, cung cÊp cho nhu cÇu cña kh¸ng chiÕn vµ d©n sinh. 81- Thùc hiÖn triÖt ®Ó gi¶m t« vµ c¶i c¸ch ruéng ®Êt lµ mét c«ng t¸c cÊp b¸ch trong chñ tr−¬ng chÊn chØnh kinh tÕ tµi chÝnh ë ViÖt Nam giai ®o¹n 1951-1954 (§óng) Th¸ng 3-1953 ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh ph¸t ®éng quÇn chóng b¾t ®Þa chñ gi¶m t«, gi¶m tøc vµ tho¸i t« thu qu¸ cña n«ng d©n tõ sau s¾c lÖnh gi¶m t« th¸ng 7-1949. Sau ®ã ®Õn 4-12-53 LuËt c¶i c¸ch ruéng ®Êt ®· ®−îc Quèc héi nhÊt trÝ th«ng qua trong mét kú häp ®¹i biÓu. Nhê thùc hiÖn tèt nh÷ng c«ng t¸c trªn cuéc chÊn chÝnh c«ng t¸c kinh tÕ tµi chÝnh ë giai ®o¹n nµy ®· cã t¸c dông to lín lµm cho kinh tÕ kh¸ng chiÕn cña ta lµnh m¹nh h¬n (th¨ng b»ng thu chi ng©n s¸ch, tiÒn tÖ æn ®Þnh, s¶n xuÊt ph¸t triÓn, ®êi sèng ®−îc c¶i thiÖn) kinh tÕ ®Þch bÞ suy yÕu gãp phÇn thóc ®Èy cuéc kh¸ng chiÕn mau th¾ng lîi. 82- Néi dung cña giai ®o¹n 1955-1957 ë miÒn B¾c ViÖt Nam lµ xo¸ bá hoµn toµn kinh tÕ cña ®Þa chñ vµ T− b¶n. (Sai) NghÞ quyÕt Bé ChÝnh trÞ 9/1954 ®Ò ra chñ tr−¬ng tiÕp tôc tiÕn hµnh c¶i c¸ch ruéng ®Êt ë nh÷ng n¬i ch−a lµm. kÕt qu¶ lµ ta ®· xo¸ bá ®−îc quan hÖ s¶n xuÊt phong kiÕn thùc hiÖn "ng−êi cµy cã ruéng" xo¸ bá vÒ c¨n b¶n chÕ ®é ng−êi bãc lét ng−êi ë n«ng th«n, gi¶i phãng søc lao ®éng trong n«ng nghiÖp, c¶i thiÖn ®êi sèng cña n«ng d©n. §ång thêi víi viÖc tiÕn hµnh c¶i c¸ch ruéng ®Êt vµ söa sai ®èi víi c«ng th−¬ng nghiÖp T− b¶n t− doanh nhµ n−íc chñ tr−¬ng sö dông h¹n chÕ vµ b−íc ®Çu c¶i t¹o, dïng nh÷ng h×nh thøc thÊp cña CNTB Nhµ n−íc nh− gia c«ng, ®Æt hµng, kinh tiªu, ®¹i lý, uû th¸c, mua b¸n vµ cßn dïng nh÷ng chÝnh s¸ch thuÕ, gi¸ c¶ ®Ó h−íng viÖc kinh doanh cña hä phôc vô quèc kÕ d©n sinh. 83- C¶i c¸ch ruéng ®Êt miÒn B¾c ViÖt Nam thêi kú 1955-1957 nh»m xo¸ bá hoµn toµn kinh tÕ ®Þa chñ phong kiÕn x¸c lËp quan hÖ s¶n xuÊt XHCN ë n−íc ta (§óng) Sau c¶i c¸ch ruéng ®Êt ë miÒn B¾c ®· xo¸ bá hoµn toµn kinh tÕ ®Þa chñ phong kiÕn, thùc hiÖn "ng−êi cµy cã ruéng", n«ng d©n lµm chñ ruéng ®Êt cña m×nh. Cuéc c¸ch m¹ng ph¶n phong ®· hoµn thµnh kÕt thóc cuéc c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ nh©n d©n ë miÒn B¾c, uy thÕ chÝnh trÞ cña ®Þa chñ ®· bÞ ®¸nh ®æ. Khèi c«ng n«ng liªn minh ®−îc cñng cè. K I L O B O O K . C O M 84- C¶i c¸ch ruéng ®Êt miÒn B¾c ViÖt Nam hoµn thµnh ®· gãp phÇn gi¶i phãng søc s¶n xuÊt trong n«ng nghiÖp vµ c¶i thiÖn ®êi sèng n«ng d©n (§óng) Th¾ng lîi cña c¶i c¸ch ruéng ®Êt ®· cã ý nghÜa to lín vÒ c¶ kinh tÕ vµ chÝnh trÞ. VÒ kinh tÕ ta ®· xo¸ bá ®−îc quan hÖ s¶n xuÊt phong kiÕn thùc hiÖn "ng−êi cµy cã ruéng" xo¸ bá vÒ c¨n b¶n chÕ ®é ng−êi bãc lét ng−êi ë n«ng th«n, gi¶i phãng søc lao ®éng trong n«ng nghiÖp, c¶i thiÖn ®êi sèng cña n«ng d©n. 85- §Èy m¹nh ph¸t triÓn s¶n xuÊt, n©ng cao mét b−íc ®êi sèng vËt chÊt vµ v¨n ho¸ cña nh©n d©n ®−îc coi lµ nhiÖm vô träng t©m cña kÕ ho¹ch 3 n¨m 1958- 1960 (Sai) NhiÖm vô cña kÕ ho¹ch 3 n¨m lµ: - §Èy m¹nh ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp, lÊy s¶n xuÊt n«ng nghiÖp lµm kh©u chÝnh ®ång thêi chó träng s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. - Ra søc c¶i t¹o n«ng nghiÖp, thñ c«ng nghiÖp vµ c«ng th−¬ng nghiÖp T− b¶n t− doanh theo CNXH, kh©u chÝnh lµ ®Èy m¹nh hîp t¸c ho¸ n«ng nghiÖp, ®ång thêi tÝch cùc ph¸t triÓn vµ cñng cè thµnh phÇn kinh tÕ quèc doanh. - Trªn c¬ së ph¸t triÓn s¶n xuÊt, n©ng cao thªm mét b−íc ®êi sèng vËt chÊt vµ v¨n ho¸ cña nh©n d©n lao ®éng vµ t¨ng c−êng cñng cè quèc phßng. Trong c¸c nhiÖm vô ®ã th× nhiÖm vô c¶i t¹o XHCN lµ träng t©m 86- MiÒn B¾c ViÖt Nam ®· tiÕn hµnh c¶i t¹o c«ng th−¬ng nghiÖp T− b¶n t− doanh trong giai ®o¹n 1958-1960 b»ng biÖn ph¸p quèc h÷u ho¸ c¸c c¬ së cña hä (Sai) Trong viÖc c¶i t¹o c«ng th−¬ng nghiÖp T− b¶n t− doanh, c¨n cø vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña n−íc ta, chóng ta chñ tr−¬ng c¶i t¹o hoµ b×nh c«ng th−¬ng nghiÖp T− b¶n t− doanh theo CNXH dïng chÝnh s¸ch sö dông h¹n chÕ vµ c¶i t¹o, chÝnh s¸ch chuéc l¹i vµ tr¶ dÇn ®èi víi t− liÖu s¶n xuÊt cña giai cÊp T− s¶n, th«ng qua c¸c h×nh thøc gia c«ng, ®Æt hµng, kinh tiªu, ®¹i lý, xÝ nghiÖp c«ng t− hîp doanh vµ xÝ nghiÖp hîp t¸c, kÕt hîp c¸c biÖn ph¸p kinh tÕ, hµnh chÝnh vµ gi¸o dôc. 87- C¶i t¹o XHCN ®èi víi n«ng nghiÖp miÒn B¾c giai ®o¹n 1958-1960 cã ®Æc ®iÓm lµ hîp t¸c ho¸ tiÕn hµnh song song víi c¬ giíi ho¸ vµ thuû lîi ho¸ (Sai) Trong c«ng cuéc c¶i t¹o XHCN ë miÒn B¾c chóng ta dïng con ®−êng hîp t¸c ho¸ n«ng nghiÖp kÕt hîp c¶i t¹o quan hÖ s¶n xuÊt víi c¶i tiÕn kü thuËt vµ gi¸o dôc t− t−ëng. Hîp t¸c ho¸ kÕt hîp c¬ giíi ho¸ tiÕn hµnh tr−íc thuû lîi ho¸. 88- C¶i t¹o XHCN ë miÒn B¾c ViÖt Nam ®−îc coi lµ c¬ b¶n hoµn thµnh vµo n¨m 1960 (§óng) §Õn cuèi n¨m 1960, c«ng cuéc c¶i t¹o XHCN ë miÒn B¾c ®· ac−n b¶n ®−îc hoµn thµnh 85,5% sè hé n«ng d©n ®· vµo hîp t¸c x· n«ng nghiÖp theo h×nh thøc thÊp vµ qui m« nhá (33,0 ha ruéng ®Êt vµ 68 hé mét HTX) gÇn 100% sè hé T− s¶n thuéc diÖn c¶i t¹o ®· ®−îc c¶i t¹o, 87,9% sè thî thñ c«ng ®i vµo con ®−êng lµm ¨n tËp thÓ, 45,6% sè tiÓu th−¬ng vµo hîp t¸c x·. 89- C¶i t¹o XHCN ë miÒn B¾c ®· cã nh÷ng biÓu hiÖn chñ quan nãng véi (§óng) Trong c«ng cuéc c¶i t¹o XHCN ë miÒn B¾c ®· cã nh÷ng biÓu hiÖn chñ quan nãng väi muèn xo¸ bá ngay c¸c thµnh phÇn kinh tÕ phi XHCN nhanh chãng biÕn kinh tÕ T− b¶n t− nh©n thµnh quèc doanh mét sè n¬i gÇn nh− c−ìng bøc n«ng d©n ®i vµo hîp t¸c x· khi mµ hä ch−a cã thêi gian ®Ó suy nghÜ trªn m¶nh ®Êt võa ®−îc chia. 90- Do nãng véi trong viÖc c¶i t¹o XHCN ®èi víi n«ng nghiÖp miÒn B¾c giai ®o¹n 1958-1960 nªn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®· gi¶m sót nghiªm träng trong giai ®o¹n ®ã (Sai) Trong giai ®o¹n nµy s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®−îc ph¸t triÓn. So víi n¨m 1957 n¨m 1960 gi¸ trÞ tæng s¶n l−îng n«ng nghiÖp b»ng 113,7% trong ®ã th¾ng lîi nhÊt lµ vÒ s¶n xuÊt l−¬ng thùc s¶n l−îng hµng n¨m ®¹t 5 triÖu tÊn, 15 v¹n tÊn, n«ng nghiÖp ®· ph¸t triÓn toµn diÖn h¬n so víi tr−íc chiÕn tranh. 91- Chñ tr−¬ng c«ng nghiÖp ho¸ XHCN ë miÒn B¾c ViÖt Nam do §¹i héi §¶ng ®Ò ra lµ tËp trung ph¸t triÓn c«ng nghiÖp nÆng nh»m biÕn n−íc ta tõ mét n−íc n«ng nghiÖp l¹c hËu thµnh mét n−íc cã c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i (§óng) Chñ tr−¬ng c«ng nghiÖp ho¸ XHCN ë miÒn B¾c n−íc ta ®· ®−îc §¹i héi §¶ng lÇn thø III ®Ò ra nh−: " X©y dùng mét nÒn kinh tÕ XHCN c©n ®èi vµ hiÖn ®¹i, kÕt hîp c«ng nghiÖp víi n«ng nghiÖp, lÊy c«ng nghiÖp nÆng lµm nÒn t¶ng, −u tiªn ph¸t triÓn c«ng nghiÖp nÆng mét c¸ch hîp lý ®ång thêi ra søc ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp nhÑ nh»m biÕn n−íc ta tõ mét n−íc n«ng nghiÖp l¹c hËu thµnh mét n−íc c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i". 92- Trong thêi kú thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5 n¨m 1961-1965 quan hÖ s¶n xuÊt XHCN tiÕp tôc ®−îc cñng cè (§óng) Ngµy 23-11-1962 Bé ChÝnh trÞ trung −¬ng §¶ng ®· ra nghÞ quyÕt vÒ cuéc vËn ®éng "C¶i tiÕn qu¶n lý hîp t¸c x·, c¶i tiÕn kü thuËt nh»m ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp toµn diÖn, m¹nh mÏ v÷ng ch¾c". §Õn cuèi n¨m 1964 ®· cã trªn 15.000 hîp t¸c x· n«ng nghiÖp thuéc ®ång b»ng vµ trung du ®· hoµn thµnh vßng 1 cña cuéc vËn ®éng, sè hé n«ng d©n vµo hîp t¸c x· n«ng nghiÖp ®· t¨ng tõ 85,8% (1960) lªn 90,1% (1965) sè hîp t¸c x· bËc cao ®· t¨ng tõ 10,6% n¨m 1960 lªn 58% n¨m 1964. Khu vùc kinh tÕ quèc doanh ®· ®ãng gãp 45,5% tæng s¶n phÈm x· héi. Trong khu vùc nµy Nhµ n−íc ®· më réng cuéc vËn ®éng "3 x©y, 3 chèng" ®Ó ®Èy m¹nh phong trµo c¶i tiÕn qu¶n lý, t¨ng n¨ng suÊt, h¹ gi¸ thµnh (n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm, c¶i tiÕn qu¶n lý, c¶i tiÕn kü thuËt, chèng tham «, l·ng phÝ, quan liªu). Nhê ®ã quan hÖ s¶n xuÊt XHCN ë miÒn B¾c ®· ®−îc cñng cè mét b−íc thóc ®Èy sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ XHCN, cñng cè khèi c«ng n«ng liªn minh vµ ®oµn kÕt d©n téc. 93- ChiÕn tranh ph¸ ho¹i cña §Õ quèc Mü ®· lµm cho miÒn B¾c phait thay ®æi chñ tr−¬ng x©y dùng kinh tÕ cho phï hîp víi chiÕn tranh (§óng) Th¸ng 2-1965 §Õ quèc Mü më réng cuéc chiÕn tranh leo thang ph¸ ho¹i miÒn B¾c. Tr−íc t×nh h×nh ®ã ®¶ng vµ Nhµ n−íc ®· cã chñ tr−¬ng chuyÓn h−íng kinh tÕ sang thêi chiÕn víi néi dung: - Ra søc ph¸t triÓn kinh tÕ ®Þa ph−¬ng bao gåm n«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp ®Þa ph−¬ng - TÝch cùc chi viÖn cho tiÒn tuyÕn, thùc hiÖn khÈu hiÖu "TÊt c¶ ®Ó ®¸nh th¾ng giÆc Mü x©m l−îc" ®ång thêi cè g¾ng b¶o ®¶m nh÷ng nhu cÇu c¬ b¶n cña ®êi sèng nh©n d©n. - Tranh thñ tíi møc ®é cao nhÊt sù viÖn trî quèc tÕ, chñ yÕu lµ cña c¸c n−íc XHCN. - T¨ng c−êng tiÒm lùc kinh tÕ, tÝch cùc ®µo t¹o c¸n bé vµ c«ng nh©n 94- Trong thêi kú 1955-1975 nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®· dÇn dÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung (§óng) Nh÷ng tµn tÝch cña nÒn kinh tÕ thùc d©n phong kiÕn ®· ®−îc xo¸ bá, quan hÖ s¶n xuÊt XHCN ®· ®−îc x¸c lËp mét c¸ch phæ biÕn (chñ yÕu lµ ®· thiÕt lËp ®−îc chÕ ®é c«ng h÷u vÒ t− liÖu s¶n xuÊt d−íi hai h×nh thøc toµn d©n vµ tËp thÓ. Tû lÖ sè hé n«ng d©n vµo hîp t¸c x· n«ng nghiÖp tõ 90,1% (1965) lªn 95,2% (1975) qui m« hîp t¸c x· ®· ®−îc më réng h¬n. 95- Khi miÒn Nam gi¶i phãng c¶ ViÖt Nam thèng nhÊt cïng tiÕn lªn CNXH tõ mét nÒn kinh tÕ phæ biÕn vÉn cßn lµ s¶n xuÊt nhá (§óng) C¶ n−íc cïng tiÕn lªn CNXH tõ mét nÒn kinh tÕ phæ biÕn vÉn cßn lµ s¶n xuÊt nhá. TÜnh chÊt s¶n xuÊt nhá thÓ hiÖn râ nÐt ë c¸c mÆt nh− c¬ së vËt chÊt kü thuËt cßn nhá yÕu, ®¹i bé phËn lao ®éng vÉn cßn lµ thñ c«ng, ph©n c«ng lao ®éng x· héi kÐm ph¸t triÓn, n¨ng suÊt lao ®éng x· héi rÊt thÊp, t×nh tr¹ng tæ chøc vµ qu¶n lý kinh tÕ cßn thiÕu chÆt chÏ, viÖc kÕ ho¹ch ho¸ nÒn kinh tÕ quèc d©n cßn yÕu, nÒn kinh tÕ cßn bÞ mÊt c©n ®èi nghiªm träng. 96- Trong giai ®o¹n 1976 - 1980 ViÖt Nam chñ tr−¬ng cñng cè quan hÖ s¶n xuÊt XHCN ë miÒn B¾c vµ c¶i t¹o XHCN ë miÒn Nam (§óng) §¹i héi IV cña §¶ng ®· nªu lªn ®−êng lèi chung vµ ®−êng lèi x©y dùng nÒn kinh tÕ XHCN trong giai ®o¹n míi ë n−íc ta. Trªn c¬ së ®ã, ph−¬ng h−íng vµ néi dung chñ yÕu cña kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø hai (1976-1980) ®−îc §¹i héi IV th«ng qua trong ®ã cã nhiÖm vô: hoang thµnh vÒ c¬ b¶n c¶i t¹o XHCN ë miÒn Nam, cñng cè vµ hoµn thiÖn quan hÖ s¶n xuÊt XHCN ë miÒn B¾c. 97- M« h×nh c«ng nghiÖp ho¸ XHCN ë ViÖt Nam thêi kú 1976-1980 cã sù thay ®æi c¨n b¶n so víi thêi kú 1961-1965 ë miÒn B¾c (§óng) Sau khi c¬ b¶n hoµn thµnh viÖc xo¸ bá tµn d− thùc d©n phong kiÕn vÒ ruéng ®Êt, c«ng cuéc hîp t¸c ho¸ n«ng nghiÖp ë miÒn Nam ®−îc tiÕn hµnh. Mét vÊn ®Ò quan träng trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh hîp t¸c ho¸ n«ng nghiÖp ë miÒn Nam lµ "hîp t¸c ho¸ ®i ®«i víi thuû lîi ho¸ vµ c¬ giíi ho¸". §©y lµ sù thay ®æi c¨n b¶n cña m« h×nh c«ng nghiÖp ho¸ XHCN ë ViÖt Nam thêi kú 1976-1980 so víi thêi kú 1961- 1965 ë miÒn B¾c. Së dÜ lµ v× cuéc vËn ®éng hîp t¸c ho¸ n«ng nghiÖp ë miÒn Nam ®−îc tiÕn hµnh trong ®iÒu kiÖn nÒn n«ng nghiÖp ®· b−íc ®Çu ®−îc c¬ giíi ho¸, n«ng d©n ®· sö dông m¸y mãc trong n«ng nghiÖp. 98- M« h×nh tËp thÓ ho¸ n«ng nghiÖp ViÖt Nam ®· cã nh÷ng biÓu hiÖn khñng ho¶ng râ rÖt trong giai ®o¹n 1976-1980 (§óng) Do cã sù khñng ho¶ng cña m« h×nh tËp thÓ ho¸ n«ng nghiÖp trong giai ®o¹n 1976-1980 nªn th¸ng 1-1981 Ban BÝ th− Trung −¬ng ®· ra chØ thÞ 100 vÒ kho¸n s¶n phÈm cuèi cïng ®Õn nhãm vµ ng−êi lao ®éng, chØ thÞ 100 ®· cã t¸c dông g¾n chÆt tr¸ch nhiÖm vµ lîi Ých cña ng−êi lao ®éng víi s¶n phÈm cuèi cïng. C¸c hîp t¸c x· vµ tËp ®oµn s¶n xuÊt ®· ph¸t huy ®−îc tèt h¬n kh¶ n¨ng lao ®éng t¹o ra khÝ thÕ lao ®éng s«i næi, tËn dông ®−îc ®iÒu kiÖn vÒ vèn, vËt t−. 99- NÒn kinh tÕ ViÖt Nam t¨ng tr−ëng chËm ch¹p vµ béc lé nhiÒu mÆt h¹n chÕ trong giai ®o¹n 1976-1980 (§óng) NÒn kinh tÕ t¨ng tr−ëng thÊp vµ thùc chÊt kh«ng cã t¨ng tr−ëng thÓ hiÖn - C¸c chØ tiªu trong kÕ ho¹ch 5 n¨m (1976-1980) kh«ng ®¹t kÕ ho¹ch - Tèc ®é t¨ng cña n«ng nghiÖp thÊp 3,8% vµ tèc ®é t¨ng kh«ng æn ®Þnh, s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®éc canh c©y lóa. - Tr×nh ®é trang thiÕt bÞ trong c«ng nghiÖp l¹c hËu, chØ ®¹t 50% c«ng suÊt - L¹m ph¸t hoµnh hµnh vµ gi¸ c¶ ®uæi b¾t theo cÊp sè nh©n 100- N¨m 1981 ViÖt Nam ®· cã mét sè chñ tr−¬ng c¶i tiÕn qu¶n lý cã ý nghÜa quan träng ®èi víi sù t¨ng tr−ëng kinh tÕ giai ®o¹n 1981-1985 (§óng) Th¸ng 1-1981 ban BÝ th− Trung −¬ng ®· ra chØ thÞ 100 vÒ kho¸n s¶n phÈm cuèi cïng ®Õn nhãm vµ ng−êi lao ®éng. ChØ thÞ 100 ®· cã t¸c dông g¾n chÆt tr¸ch nhiÖm vµ lîi Ých cña ng−êi lao ®éng víi s¶n phÈm cuèi cïng. - Ngµy 21-1-1981 Héi ®ång ChÝnh phñ ®· ban hµnh QuyÕt ®Þnh 25-CP vÒ: "Mét sè chñ tr−¬ng vµ biÖn ph¸p nh»m ph¸t huy quyÒn chñ ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ quyÒn tù chñ vÒ tµi chÝnh cho c¸c xÝ nghiÖp quèc doanh" 101- Nh÷ng yÕu kÐm cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam trong thêi kú 1976-1985 chñ yÕu lµ do hËu qu¶ cña chiÕn tranh kÐo dµi ®èi víi mét nÒn kinh tÕ kÐm ph¸t triÓn (Sai) Nguyªn nh©n do hËu qu¶ cña chiÕn tranh kÐo dµi chØ lµ nguyªn nh©n kh¸ch quan cßn vÒ nguyªn nh©n chñ quan lµ chÝnh gåm: - Sai lÇm vÒ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh x¸c ®Þnh môc tiªu vµ b−íc ®i Ph¹m nhiÒu sai lÇm trong viÖc x¸c ®Þnh môc tiªu vµ b−íc ®i vÒ x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt, c¶i t¹o XHCN vµ qu¶n lý (cã t− t−ëng chñ quan nãng véi, muèn bá qua nh÷ng b−íc ®i cÇn thiÕt) - Trong c¶i t¹o XHCN chóng ta th−êng ch¹y theo sè l−îng qui m« coi th−êng chÊt l−îng hiÖu qu¶. - Sai lÇm vÒ c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ: Duy tr× qu¸ l©u c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp ®· g©y t¸c h¹i trong nhiÒu n¨m. Nhµ n−íc can thiÖp trùc tiÕp vµo c¸c ho¹t ®éng kinh doanh. 102- §¹i héi §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam lÇn thø VI (12/ 1986) lµ mét mèc lÞch sö quan träng trªn con ®−êng ®æi míi ë ViÖt Nam (§óng) §¹i héi VI ®−îc ®¸nh dÊu nh− mét mèc lÞch sö ®¸nh dÊu sù chuyÓn h−íng cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi voøi sù h×nh thµnh m« h×nh kinh tÕ vÜ m« phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña ViÖt Nam vµ qui luËt kh¸ch quan. Trong ®ã cã sù ®æi míi vÒ c¸c quan ®iÓm kinh tÕ, vÒ c¶i t¹o XHCN, c«ng nghiÖp ho¸, c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ, vÒ kinh tÕ ®èi ngo¹i. 103- Tõ n¨m 1986 ViÖt Nam ®· cã sù ®æi míi c¨n b¶n quan ®iÓm c¶i t¹o XHCN (§óng) §¹i héi VI chñ tr−¬ng ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn gåm 5 thµnh phÇn kinh tÕ (quèc doanh TBNN, tËp thÓ, TB t− nh©n, c¸ thÓ) trong ®ã thµnh phÇn kinh tÕ quèc doanh gi÷ vai trß chñ ®¹o, chñ tr−¬ng ph¸t huy søc m¹nh tæng hîp cña nÒn kinh tÕ trªn c¬ së võa canh t¸c võa hîp t¸c, bæ sung cho nhau trong mét nÒn kinh tÕ thèng nhÊt. Ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn lµ mét chñ tr−¬ng chiÕn l−îc l©u dµi vµ lµ mét ®Æc tr−ng cña thêi kú qu¸ ddé lªn CNXH. 104- Tõ n¨m 1986 ViÖt Nam ®· cã sù ®æi míi c¨n b¶n vÒ c¬ chÕ qu¶n lý nÒn kinh tÕ (§óng) §¹i héi VI chñ tr−¬ng chuyÓn tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang c¬ chÕ thÞ tr−êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n−íc theo ®Þnh h−íng XHCN. Héi nghÞ Trung −¬ng lÇn thø 6 (4-1989) ®· kh¼ng ®Þnh ®−êng lèi ®æi míi do §¹i héi VI ®Ò ra lµ ®óng ®¾n vµ nªu lªn ph−¬ng h−íng chØ ®¹o c«ng cuéc ®æi míi trong thêi gian kÕ tiÕp "§æi míi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ, chuyÓn m¹nh c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ sang h¹ch to¸n kinh doanh theo quan ®iÓm ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ cã kÕ ho¹ch, gåm nhiÒu thµnh phÇn ®i lªn CNXH" 105- NhËn thøc vÒ b−íc ®i cña qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ ®· cã sù ®iÒu chØnh râ rÖt trong thêi kú ®æi míi ë ViÖt Nam kÓ tõ n¨m 1986 (§óng) Trong nh÷ng n¨m qua do nhËn thøc phiÕn diÖn vÒ c«ng nghiÖp ho¸ XHCN ®· dÉn ®Õn khuynh h−íng ham x©y dùng c«ng nghiÖp nÆng, ham qui m« lín vµ thiªn vÒ x©y dùng míi lµm gay g¾t thªm nhiÒu mÆt mÊt c©n ®èi trong nÒn kinh tÕ. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng ®ã, §¹i héi VI ®· ®Ò ra chñ tr−¬ng ®iÒu chØnh l¹i c¬ cÊu ®Çu t− theo h−íng "Ph¶i thËt sù tËp trung søc ng−êi, søc cña vµo viÖc thùc hiÖn cho ®−îc 3 ch−¬ng tr×nh môc tiªu vÒ l−¬ng thùc, thùc phÈm, hµng tiªu dïng vµ hµng xuÊt khÈu". 106- Sau 10 n¨m ®æi míi, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®· ®¹t ®−îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ (§óng) - NhÞp ®é ph¸t triÓn kinh tÕ kh¸ nhanh vµ æn ®Þnh. GDP t¨ng hµng n¨m 8,2% (1991-1995)- C¬ cÊu kinh tÕ cã sù chuyÓn dÞch theo h−íng tiÕn bé. Tû träng c«ng nghiÖp vµ x©y dùng c¬ b¶n trong GDP t¨ng tõ 22,6% (1990) lªn 30,3% (1995) tû träng dÞch vô tõ 38,6% lªn 42,5%, tû träng n«ng nghiÖp ®· gi¶m tõ 40,6% (1990) xuèng cßn 36,2% (1994) - KiÒm chÕ vµ ®Èy lïi ®−îc n¹n siªu l¹m ph¸t. Tõ 3 con sè (1986-1988) xuèng cßn 2 con sè (1990-1993) - §êi sèng nh©n d©n ®−îc c¶i thiÖn râ rÖt, tû lÖ hé nghÌo ®· gi¶m tõ 55% (1989) xuèng cßn 19,9% (1993). ViÕt b×nh luËn ng¾n 1. T¸c dông cña chÝnh s¸ch b¶o hé CN ®èi víi sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña KTTBCN §¸nh thuÕ cao ®èi víi hµng nhËp ®Ó b¶o vÖ hµng s¶n xuÊt trong n−íc gi÷ g×n cao hµng néi ®Þa ®Ó tÝch luü. 2. ¶nh h−ëng cña tiÕn bé kü thuËt ®èi víi sù ph¸t triÓn KTTBCN + Lµm thay ®æi c¬ cÊu ngµnh + Thóc ®Èy sö dông m¸y mãc n¨ng suÊt cao vµo c¸c ngµnh kinh tÕ. + Ph©n c«ng L§ TG gi÷a c¸c n−íc t− b¶n cµng s©u s¾c vµ tõng b−íc tíi chuyªn m«n ho¸ mét sè ngµnh. + Lµm thay ®æi h×nh thøc, PP qu¶n lý vµ tæ chøc qu¶n lý TBCN. 3. Qu©n sù ho¸ nÒn KT vµ sù t¨ngtr−ëngKTBCN sau chiÕn tranh TG2 Chi phÝ cho qu©n sù t¨ng c¸c n−íc t− b¶n duy tr× ®−îc nhÞp ®é ph¸t triÓn KT t−¬ng ®èi cao, nhiÒu xÝ nghiÖp míi hiÖn ®¹i tiÕp tôc ph¸t huy kü thuËt míi trong s¶n xuÊt. C¸c n−íc t− b¶n dµnh c¸c kho¶n vèn ®Ó ®Çu t− cho qu©n sù. Mü 62% ®Çu t− cho KH dµnh cho môc ®Ých qu©n sù, Anh 40 % ë c¸c n−íc trung b×nh lµ 30% c¸c xÝ nghiÖp qu©n sù ®· thu hót mét sè l−îng lín c«ng nh©n. Do ®ã c¸c n−íc t− b¶m cã K I L O B O O K . C O M thÓ t¹m thêi tr× ho·n hoÆc gi¶m nhÑ m−c ®é thiÖt h¹i cña khñng ho¶ng kinh tÕ. 4. Liªn kÕt kinh tÕ vµ ph¸t triÓn KTTBCN sau chiÕn tranh TG2 Liªn kÕt kinh tÕ gi÷a c¸c n−íc t− b¶n t−ëng nh− m©u thuÉn víi b¶n chÊt cña nÒnKTTBCN nh−ng trong cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt ®ang diÔn ra th× khong cã mét n−íc nµo ®ñ vÒ vèn, kü thuËt vµ chuyªn ra ®Ó tù m×nh x©y dùng c¸c ngµnh nghÒ ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu cho s¶n xuÊt tiªu dïng. Liªn kÕt kinh tÕ trë thµnh mét hiÖn t−îng phæ biÕn, cÇn thiÕt cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña tõng n−íc. 5. Vai trß can thiÖp cña Nhµ n−íc ®èi víi nÒn kinh tÕ c¸c n−íc TBCN sau chiÕn tranh thÕ giíi thø 2 Nhµ n−íc TB ®éc quyÒn can thiÖp vµo ®êi sèng kinh tÕ b¨ng ph−¬ng ph¸p ch−¬ng tr×nh ho¸ víi kh¶ n¨ng ®iÒu hµnh mét NS chi lín Nhµ n−íc TB ®éc quyÒn cã thÓ ®iÒu tiÕt ra thÞ tr−êng, gi¶m chªn lÖch s¶n xuÊt ®Çu t− vµo KHKT thóc ®Èy nÒn KTTBCN ph¸t triÓn. Ch−¬ng 3 6. HËu qu¶ cña néi chiÕn (1861 - 1865) ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ Mü cuèi thÕ kû 19 ®Çu TK20 Nh÷ng m©u thuÉn KINH TÕ, CTXH dÉn tíi sù bïng næ cuéc néi chiÕn ë Mü (1861 - 1866) cuéc néi chiÕn nµy lµ nh»m gi¶i quyÕt m©u thuÉn gi÷a hai thÕ lùc lµ chñ TBc«ng nghiÖp ë phÝa b¾c vµ chñ ®ån ®iÒn ë phÝa nam. HËu qu¶: + Cuéc néi chiÕn ®· thñ tiªu ®ån ®iÒn ë phÝa nam më ®−êng cho c¸c trang tr¹i KD theo ph−¬ng thøc TBCN ph¸t triÓn æn ®Þnh. + QuyÒn lùc CT tËp trung vµo tay giai cÊp TS nªn giai cÊp TS ®−a ra chÝnh s¸ch chuyÓn sang møc b¶o hé CN trªn toµn n−íc Mü, CNph¸t triÓn 7. Vai trß vÞ trÝ KT Mü trong TGTB sau chiÕn tranh TG2 Sau chiÕn tranh thÕ giíi thø 2 kÕt thóc, c¸c n−íc trªn thÕ giíi b−íc vµo kh«i phôc nÒn kinh tÕ, víi tiÒm lùc kinh tÕ, qu©n sù to lín Mü t¨ng c−¬ng thao tóng nÒn kinh tÕ TGTB Mü ®· thùc hiÖn kÕ ho¹ch Macsall víi viÖc viÖn trî cho c¸c n−íc T©y ©u tæng sè tiÒn viÖn trî lµ 29 tû USD. C¸c n−íc sau khi nhËn tiÒn viÖn trî ph¶i chÊp nhËn ®iÒu kiÖn rµng bué, nh− trong lÜnh vùc tiÒn tÖ c¸c n−íc ch©u ¢u ph¶i h¹ gi¸ hèi ®o¸i theo h−íng ph¶i cã lîi choMü, ph¶i cung cÊp cho Mü nh−ng th«ng tin vÒ KINH TÕ kü thuËt vµ hµng nhËp kh¶u cña Mü vµo T©y ©u ph¶i ®−¬c −u ®·i vÒ mÆt thuÕ quan. Nh− vËy kÕ ho¹ch Macsall do Mü v¹ch ra ®· ®¹t 2 ý ®å. §ång thêi chÝnh s¸ch viÖn trî hµng ho¸ gióp Mü tiªu thô hµng ho¸ Õ thõa vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®Çu t− ®Ó chiÕm lÜnh thÞ tr−êng T©y ©u . Bªn c¹nh ®ã Mü cßn Ðp c¸c n−íc ®ång minh cïng thùc hiÖn chÝnh s¸ch vÒ cÊm vËn KINH TÕ, kü thuËt ®èi víi LX vµ §«ng ©u. 8. Bµi häc kinh nghiÖm LStõ sù ph¸t triÓn bïng næ KTMü (1865-1913) Do sù cuéc néi chiÕn ë MNmíi thñ tiªu ®−îc chÕ ®é ®ån ®iÒn ë MN ®−îc coi lµ nh©n tè quan träng cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ Mü.Cuéc néi chiÕn thóc ®Èy m¹nh mÏ CNb¨ng c¸ch t¹o ra thÞ tr−êng réng lín h¬n tr−íc. C¬ së nguyªn liÖu cña CN®−îc më réng, nh÷ng ng−êi lao ®éng da ®en ®−îc ®−a vµo c«ng x−ëng. Cuéc néi chiÕn ®· t¹o ra cho Mü b¶o hé CNm¹nh. TiÕp tôc thu hót ®−îc vèn, nguån nh©n lùc, kü thuËt KHCN, tµi nguyªn tõ ch©u ¢u chuyÓn sang. Do nh÷ng biÕn ®«Ø c¬ cÊu cña nÒn kinh tÕ CNTG t¹o thuËn lîi cho ph¸t triÓn CNMü chuyÓn sang c¸c ngµnh CNn¨ng. Ch−¬ng 4 9. Bµi häc kinh nghiÖm tõ vÊn ®Ò khai th¸cvµ sö dông vèn cho t¨ng tr−ëng kinh tÕ NhËt giai ®o¹n 52 - 73 Vèn chñ yÕu ®−a vµo n«ng d©n: ThuÕ n«ng nghiÖp tû träng cao nhÊt (>50%) 1870: 90% 1893-1897: 80%. XuÊt khÈu chñ yÕu lµ t¬ t»m chiÕm 40%. TiÕn hµnh x©m l−îc c¸c n−íc l¸ng giÒng. Ph¸t hµnh c«ng tr¸i. Ch−¬ng 5 T¸c ®éng cña chÝnh s¸ch KTCS thêi chiÕn ®èi víi Nga trong giai ®o¹n 18-20. Néi dung cña chÝnh s¸ch. + Tr−ng thu l−¬ng thùc thõa cña n«ng d©n Nhµ n−íc ®éc quyÒn mua b¸n lóa m× ®Ó cung cÊp cho thµnh thÞ vµ qu©n ®éi. + Nhµ n−íc kiÓm so¸t viÖc s¶n xuÊt vµ ph©n phèi s¶n phÈm kh«ng nh÷ng ®èi víi ®¹i CN mµ c¶ trung vµ tiÓu CN + Quèc h÷u ho¸ c¶ nh÷ng xÝ nghiÖp võa vµ nhá, cã tõ 5 ®Õn 7 c«ng nh©n trë nªn (nÕu cã ®éng c¬) vµ 10 c«ng nh©n trë nªn nÕu kh«ng cã ®éng c¬. + CÊm bu«n b¸n trao ®æi s¶n phÈm trªn thÞ tr−êng nhÊt lµ lóa m×, thùc hiÖn chÕ ®é tem phiÕu, trùc tiÕp ph©n phèi b»ng hiÖn vËt cho ng−êi tiªu dïng xo¸ bá NH Nhµ n−íc. + §Æt chÕ ®é c−ìng bøc víi nguyªn t¾c kh«ng lµm th× kh«ng ¨n Nhê thùc hiÖn chÝnh s¸ch mµ nhµ n−íc X« viÕt míi cã l−¬ng thùc ®Ó cung cÊp cho qu©n ®éi vµ nh©n d©n ®¶m b¶o ®¸nh th¾ng thï trong giÆc ngoµi .Khi ®¸nh gi¸ vÒ chÝnh s¸ch ®ã Lªnin nãi" Trong ®k chiÕn tranh mµ chóng ta ®· l©m vµo c¬ b¶n chÝnh s¸ch ®ã lµ ®óng" Nh−îc ®iÓm kh«ng khuyÕn khÝch KT ph¸t triÓn kh«ng dïng quan hÖ hµng ho¸ tiÒn tÖ nªn kh«ng kÝch thÝch ®−îc ng−êi l® 11.Bµi häc ls tõ thùc tiÔn n−íc Nga trong giai ®o¹n kh«i phôc Kinh tÕ 1921-1925 Trong giai ®o¹n nµy Nga thùc hiÖn chÝnh s¸ch KINH TÕ míi +B·i bá chÕ ®é tr−ng thu l−¬ng thùc th−a thay vµo ®ã lµ thuÕ l−¬ng thùc quy ®Þnh n«ng d©n ph¶i nép mét phÇn +c¸c xÝ nghiÖp nhá tr−íc ®©y bÞ quèc h÷u hãa nay do t− nh©n mua l¹i ®Ó kinh doanh tù do chñ yÕu lµ c¸c XNSX hµng ho¸ tiªu dïng +cho phÐp më réng trao ®æi hµng ho¸ gti÷a thµnh thÞ vµ n«ng th«n,CN&Nn cho th−¬ng nh©n tù do ho¹t ®éng chñ yÕu lµ trªn lÜnh vùc b¸n lÎ ®Ó gãp phÇn kh«i phôc kinh tÕ cñng cè l¹i l−u th«ng tiÒn tÖ +thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n kinh doanh trong c¸c xÝ nghiÖp quèc doanh ýnghÜa :®Ó t¹o ®k ph¸t triÓn llsx ë c¶ thµnh thÞ vµ n«ng th«n v× nã ®¸p øng ®−îc yªu cÇu cña qui luËt kinh tÕ cña xhcn cßn mang tc hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn,lµm kh«i phôc nÒn ktqd chiÕn tranh tµn ph¸ cñng cè khèi liªn minh c«ng n«ng ViÖt Nam.. 12.M« h×nh CNH XHCN ë LX T×nh h×nh CNH:3 b−íc +ChuÈn bÞ(26-27)kh«i phôc l¹i CN tiÕn hµnh xd l¹i mét sè xÝ nghiÖp míi +giai ®o¹n triÓn khai(26-32)kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn 1 LX ®· cho ra ®êi c¸c ngµnh CN míi,quy m« lín hiÖn ®¹i nh− « t« m¸y bay m¸y c«ng cô.. +B−íc hoµn thµnh (33-37)kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn2,b−íc hoµn thµnh trang bÞ kÜ thuËt cho

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfCâu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Kinh tế Quốc dân.pdf
Luận văn liên quan