Hỏi đáp pháp luật đại cương

Hỏi đáp pháp luật đại cương Câu 1- Bản chất và những đặc điểm chung của nhà nước. Câu 2- Các nguyên tắc tổ cức bộ máy Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ? vị trí thẩm quyền của các cơ quan trong bộ máy nhà nước. Phân loại các cơ quan nhà nước. Câu 3- Khái niệm, đặc điểm chung của pháp luật. Câu 4- Bản chất- chức năng đặc điểm của nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Câu 5- Quy phạm pháp luật. Khái niệm, đặc điểm các bộ phận cấu thành. Câu 6- Khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa của quan hệ pháp luật Câu 7-phân biệt TH cá nhân là chủ thể trực tiếp trong một quan hệ. Câu 8- Khái niệm,ý nghĩa và những điều kiện để một tổ chức có tư cách pháp luật ? phân biệt pháp nhân với thế nhân. Câu 9- Bản chất, dấu hiệu và phân loại phạm vi pháp luật . Câu 10- Khái niện, ý nghĩa của các yếu tố cấu thành trách nhiệm pháp luật chủ yếu. Câu 11- Khái niệm, ý nghĩa và phân biệt loại sự kiện pháp lý. Câu 12- Khái niện,đặc điểm ý nghĩa của ý thức pháp luật . Câu 13- Bản chất, đặc điểm của pháp chễh chủ nghĩa ? các biện pháp tăng cường pháp ché XHCN ở nước ta hiện nay. Câu 14- Khía niện, đặc điểm và các loại hình thức pháp luật . Câu 15- Nguyên tắc ban hành văn bản quy phạm pháp luật Câu 16- ý nghĩa của hệ thống hoá? Các phương pháp hệ thống pháp luật . Câu 17- Khái niệm,đặc điểm chung của hệ thống luật củacác kiểu luật trong lịch sử hệ thống luạt quốc gia và hệ thôngs luật quốc tế trong thời đại ngày nay. Câu 18- Khái niệm, đặc điẻm đối tượng điều chỉnh và nôi dung chủ yếu của các nghành luật trong hệ thống luật của nhà nước ta hiện nay. Câu 19- Khái niệm,đặc điẻm phân loại các cơ quan hành chính nhà nước. Câu 20- Hệ thống văn bản hành chínhnhà nước? phân biệt hệ thống văn bản hành chính với hệ thống văn bản pháp luật . Câu 21- Khái niệm, đặc điẻm phân loại viên chức nhà nước. Nội dung chủ yếucác quy chế viên cức nhà nước. Câu 22- Khái niện, nội dung phạm vi áp dụng của trách nhiệm hành chính. Câu 23- Tổ chức và thủ tục tài phán hành chính. Câu 24- Đặc điểm quan hệ tài sản và quan hệ tư nhân với tư cách là đối tượng điều chỉnh của luật dân sự. Câu 25- Khái niện chung về quyền sở hữu, các loại quyền sở hữu của nước ta hiện nay. Câu 26- Khái niện, Đặc điểm của các hợp đồng dân sự? Các quyết định chủ yếu về giao kết và thực hiện hợp đồng dân sự? Câu 27- Nội dung chủ yếucủa chế độ thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật . Câu28-Khái niệm Đặc điểm của tội phạm? Phân biệt tội phạm với vi phạm pháp luật khác. Câu29-Khái niệm, đặc điểm của hình phạt phân biệthìnhg phạt với các chế tài khác. Câu 30- Khái niệm, đặc điểm của tội phạm? phâm biệt tội phạm với các vi phạm pháp luật . Câu 31- Khái niệm, và đặc điểm của hình phạt với các chế tài pháp luật khác.

pdf21 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/04/2013 | Lượt xem: 2276 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hỏi đáp pháp luật đại cương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n träng kh¸c cña ph¸p luËt trong Nhµ n−íc lµ nã x¸c lËp cñng cè vµ hoµn thiÖn nh÷ng c¬ së phap¸ lý Nhµ n−íc vÒ kinh tÕ nh»m ph¸t huy cao nhÊt hiÖu lùc tÊt c¶ c¸c c¬ quan bé m¸y Nhµ n−íc.Nhµ n−íc qu¶n lý x· héi b»ng ph¸p luËt th«ng qua mét c¬ chÕ nhÊt ®Þnh ®−îc gäi lµ c¬ chÕ ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ x· héi b¨ng ph¸p luËt. C©u 5: Quy ph¹m ph¸p luËt – Kh¸i niÖm ®Æc ®iÓm vµ c¸c bé phËn cÊu thµnh? Tr¶ lêi: Kh¸i niÖm : quy ph¹m ph¸p luËt lµ nh÷ng quy t¾c sö sù tÝnh chÊt b¾t buéc chung do Nhµ n−íc dÉn ra vµ b¶o vÖ, thÓ hiÖn ý trÝ cña giai cÊp thèng trÞ. Cã 4 ®Æc ®iÓm: + ThÓ hiÖn ý chÝ cña Nhµ n−íc + Mang tÝnh b¾t buéc chung. + §−îc Nhµ n−íc ban hµnh vµ thõa nhËn + §−îc Nhµ n−íc b¶o ®¶m thùc hiÖn lµ mét quy ph¹m x· héi. Quy ph¹m ph¸p luËt cã tÊt c¶ nh÷ng ®Æc ®iÓm chung cña quy ph¹m x· héi nãi chung mçi quy pham ph¸p luËt dÉn ra nh»m t¸c ®éng, ®iÒu ch×nh mét lo¹i quan hÖ x· héi nhÊt ®Þnh nã kh«ng quy ®Þnh tr−íc nh÷ng ng−êi cô thÓ ¸p dông trong h¹n chÕ sè lÇn ¸p dông mµ ho¹t ®éng th−êng xuyªn, liªn tôc. LËp ®i lËp l¹i vµo bÊt cø lóc nµo trong thùc tÕ xuÊt hiÖn nh÷ng sù kiÖn nh÷ng ®iÒu mµ nã dù ®Þnh. C¸c bé phËn cÊu thµnh. Nh×n chung c¸c bé phËn cÊu thµnh quy ph¹m ph¸p luËt bao gåm: gi¶ ®Þnh, quy ®Þnh, chÕ thÞ. Gi¶i thÝch: lµ bé phËn trung t©m cña quy ph¹m ph¸p luËt quy ®ÞnhvÒ ®Æc ®iÓm thêi gian cô thÓ, c¸c hoµn c¶nh ¶nh h−ëng cã thÓ x¶y ra tæng thùc tÕ mµ nÕu tån t¹i th× chóng ph¶i hµnh ®éng theo quy t¾c mµ quy ph¹m ®· ®Æt ra gi¶ ®Þnh v× vËy x¸c ®Þnh m«i tr−êng t¸c dông cña quy ph¹m ph¸p luËt. Quy ®Þnh: Lµ bé phËn trung t©m cña quy ph¹m ph¸p luËt v× chÝnh ®©y lµ quy t¾c sù thÓ hiÖn ý trÝ nhµ n−íc mµ ng−êi d©n ph¶i thi hµnh khi xuÊt hiÖn nh÷ng ®iÒu kiÖn mµ phßng gi¶ ®Þnh ®· ra.Trong hoµn c¶nh ®ã ®iÒu kiÖn ®ã, lÖnh quy ®Þnh suy nghÜ, quy ®Þnh giao quyÒn thùc hiÖn kh«ng ®óng mÖnh lÖnh cña Nhµ n−íc ®· nªu trong quy ®Þnh cña ph¸p luËt cã 4 lo¹i chÕ tµi: + ChÕ tµi h×nh sù + ChÕ tµi hµnh chÝnh + ChÕ tµi kü thuËt + ChÕ tµi d©n sù K I L O B O O K . C O M C©u6: Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm vµ ý nghÜa cña quan hÖ ph¸p luËt. Tr¶ lêi: Kh¸i niÖm cña quan hÖ ph¸p luËt : quan hÖ ph¸p luËt lµ quan hÖ gi÷a ng−êi víi ng−êi quan hÖ x· héi do mét quy ph¹m ph¸p luËt ®iÒu chØnh, biÓu hiÖn thµnh quyÒn vµ nghÜa vô ph¸p lý cô thÓ cña c¸c bªn, ®−îc ®¶m b¶o b»ng c−êng chÕ Nhµ n−íc. §ÆC §IÓM: quan hÖ ph¸p luËt lµ mét ®¶ng cña quan hÖ x· héi, nã xuÊt hiÖn trªn quy ph¹m ph¸p luËt. C¸c bªn tham gia quan hÖ ph¸p luËt mang nh÷ng quyÒn vµ nghÜa vô ph¸p luËt ®−îc quy ph¹m ph¸p luËt dù kiÕn tr−íc. §−îc ®¶m b¶o thùc hiÖn b»ng Nhµ n−íc Mang tÝnh x¸c ®Þnh cô thÓ §iÒu ®ã cã nghÜa nã ®−îc xuÊt hiÖn kh«ng nh÷ng tr−êng hîp x¸c ®Þnh gi÷a h÷ng cô thÓ, chñ thÓ nhÊt ®Þnh khi cã ba ®iÒu sau: + XuÊt hiÖn nh÷ng sù kiÖn cô thÓ, ®· ®−îc dù kiÕn tr−íc trong phßng gi¶ ®Þnh cña quy ph¹m ph¸p luËt nªu trªn. ý nghÜa: quan hÖ ph¸p luËt lµ nh÷ng quan hÖ x· héi thuéc kiÕn tróc t−îng tÇng.®−¬c X©y dùng trªn mét c¬ së kinh tÕ quyÕt ®Þnh nh−ng nã còng cã t¸c ®éng trë l¹i m¹nh mÏ ®Õ c¬ së kinh tÕ. C©u 7: Ph©n biÖt TH c¸ nh©n lµ chñ thÓ trùc tiÕp trong quan hÖ? Tr¶ lêi: Chñ thÓ cña quan hÖ ph¸p luËt lµ nh÷ng c¸ nh©n hay tæ chøc dùa trªn c¬ së cña c¸c quy ph¹m ph¸p luËt mµ tham gia vµo c¸c quan hÖ ph¸p luËt , trë thµnh nh÷ng ng−êi mang c¸c quûÒn vµ nghÜa vô ph¸p lý cô thÓ nhÊt ®Þnh. C¸ nh©n khi lµ chñ thÓ trùc tiÕp hoÆc chñ thÓ kh«ng trùc tiÕp. Chñ thÓ trùc tiÕp trong mçi quan hÖ ph¸p luËt lµ mét chñ thÓ lu«n cã ®ñ c¶ n¨ng lùc ph¸p luËt vµ n¨ng lùc hµnh vi. N¨ng lùc ph¸p luËt lµ kh¶ n¨ng cña mét ng−êi chñ thÓ ®−îc h−ëng quyÒn vµ lµm nghÜa vô tráng mét quan hÖ ph¸p luËt nhÊt ®Þnh. N¨ng lùc hµnh vi lµ kh¶ n¨ng cña ng−êi chñ thÓ cã thÓ b»ng hµnh vi cña m×nh mµ tham gia vµo quan hÖ ph¸p luËt ®Ó h−ëng quyÒn vµ lµm nghÜa vô (tøc lµ tham gia vµc¸c quan hÖ ph¸p luËt ) ng−êi cã n¨ng lùc hµnh vi lµ ng−êi hiÓu ý nghÜa vµ kÕt qu¶ hµnh vi mµ m×nh thùc hiÖn khi mét ng−êi cã n¨ng lùc ph¸p luËt nh−ng kh«ng cã kh¶ n¨ng lóc hµnh vi th× ho tham gia vµo quan hÖ ph¸p luËt th«ng qua hµnh vi cña mét ng−êi kh¸c. §©y lµ chñ thÓ kh«ng trùc tiÕp. C©u *8: Kh¸i niÖm.ý nghÜa vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó tæ chøc cã t− c¸ch ph¸p nh©n? ph©n biÖt ph¸p nh©n víi thÓ nh©n? Tr¶ lêi: Mét tæ chøc khi tham gia vµo quan hÖ ph¸p luËt cã thÓ ®−îc thõa nhËn lµ mét ph¸p nh©n. NÕu nh− mét c¸ nh©n tham gia vµo quan hÖ ph¸p luËt víi t− c¸ch lµ thÓ nh©n khi ph¸p luËt lµ mét tæ chøc n¨ng lùc hµnh vi ®Ó th¸m gia vµo c¸c quan hÖ ph¸p luËt kh¸c. Ph¸p nh©n lµ mét thÓ ®Þnh rÊt quan träng ®èi víi nghµnh luËt ®Æc biÖt lµ trong luËt d©n sù vµ c¸c nghµnh luËt trong lÜnh vùc kinh doanh. Mét tæ chøc cã t− c¸ch ph¸p nh©n cÇn cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau: + Ph¸p nh©n ph¶i cã tµi s¶n riªng + Ph¸p nh©n ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm ®éc lËp b»ng tµi sµn riªng cña m×nh. K I L O B O O K . C O M +Ph¸p nh©n cã quyÒn hµnh ®éng víi danh nghÜa riªng cña m×nh th«ngqua nh÷ng ®¹i diÖn hîp ph¸p cña ph¸p nh©n th«ng th−êng mét ph¸p nh©n ®−îc thµnh lËp bao giê còng th«ng qua mét quy c¸ch vµ t− c¸ch ph¸p nh©n cña nã, còng nh− ph¹m vi n¨ng lùc cña nã ®−îc X©y dùng ngay trong v¨n b¶n ®ã. C©u 9: B¶n chÊt dÊu hiÖu vµ ph©n lo¹i vi ph¹m ph¸p luËt? Tr¶ lêi: Vi ph¹m ph¸p luËt lµ hµnh vi tr¸i ph¸p luËt , tãm l¹i c¸c quan hÖ x· héi ®−îc ph¸p luËt b¶o vÖ do c¸c chñ thÓ cã n¨ng lùc hµnh vi thùc hiÖn mét c¸ch cè ý vµ v« ý g©y hËu qu¶ cho x· héi. Vi ph¹m ph¸p luËt lµ nh÷ng sù kiÖn ph¸p lý vµ lµ c¬ së ®Ó truy cøu tr¸ch nhiÖm ph¸p lý. Dêu hiÖu c¬ b¶n cña vi ph¹m ph¸p luËt. Vi ph¹m ph¸p luËt lu«n lµ mét hµnh vi ( hµnh ®éng vµ kh«ng hµnh ®éng) Vi ph¹m ph¸p luËt kh«ng nh÷ng lµ hµnh vi x¸c ®Þnh con ng−êi mµ hµnh vi ®ã ph¶i tr¸i víi quy ®Þnh cña luËt, x©m h¹i c¸c quan hÖ x· héi ®−îc ph¸p luËt b¶o vÖ.hµnh vi tr¸i phÐp ®ã ph¶i lµ chøa ®ùng nçi cña cñ thÓ cña hµnh vi ®ã. Cã lçi ( cè ý vµ v« ý)lçi chÝnh lµ dÊu hiÖu thÓ hiÖn qun hÖ th¸i ®é t©m lý t− t−ëng cña chñ thÓ ®èi víi hµnh vi tr¸i ph¸p luËt cña m×nh ®ãi víi hËu qu¶ cña hµnh vi ®ã. + N¨ng lùc tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cña chñ thÓ hµnh vi tr¸i ph¸p luËt .Vi ph¹m ph¸p luËt cã nhiÒu lo¹i cÊu thµnh -Vi ph¹m h×nh sù ( chia thµnh) -Hµnh chÝnh -Vi ph¹m d©n c− -Vi ph¹m kû luËt. C©u 10-Kh¸i niÖn vµ ý nghÜa vµ c¸c yÕu ttã cÊu thµnh tr¸ch nhiÖm ph¸p lý chñ yÕu. Tr¶ lêi: + Kh¸i niÖm. Tr¸ch nhiÖm ph¸p lý ®−îc hiÓu lµ nh÷ng hiÖu qu¶ ph¸p lý bÊt lîi Nhµ n−íc b¶o vÖ c¸c chñ thÓ ph¶i gµnh chÞu khi c¸c chñ thÓ nay cã thÓ hµnh vi VPPL. ý nghÜa : ViÖc ¸p dông tr¸ch nhiÖm ph¸p lý chÝnh lµ nh÷n biÖn ph¸p b¶o ®¶m trong thùc tÕ tÝnh c−ìng chÕ cña ph¸p luËt. C¸c yÕu tècÊu thµnh tr¸ch nhiÖm ph¸p lý. §Ó truy c−íp tr¸ch nhiÖm ph¸p lý tr−íc hÕt lµ x¸c ®Þnh cÊu thµnh VPPL mét hµnh vi gäi lµ vi ph¹m ph¸p luËt . + MÆt kh¸ch quan cña VPPL bao giê còng gåm nh÷ng dÊu hiÖu tinh khiÕt thÓ hiÖn bªn ngoµi cña VPPL nã bao gåm: + DÊu hiÖu tr¸i ph¸p luËt (hµnh vi quan träng nhÊt). C«ng cô, ph−¬ng tiÖn VPPL, nh÷ng thiÖt h¹i vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn mµ x· héi ph¶i g¸nh chÞu. -Mèi quan hÖ nh©n qua gi÷a hµnh vi tr¸i ph¸p luËt vµ thÖt hai -MÆt chñ quan cña hµnh vi VPPL lµ mÆt thÓ hiÖn trong giíi néi t©m cña c¸c chñ thÓ VPPL. ThÓ hiÖn trong t− t−ëng nhËn thøc cña chñ thÓ cã dÊu hiÖu quan träng nhÊt lµ lçi. Lçi th¸i ®é, t©m lý chñ quan cña chñ thÓ VPPL thÓ hiÖn ë sù nhËn thøc cña hé ®èi víi hµnh vi tr¸i ph¸p luËt do hä thÓ hiÖn vµ ®èi víi hËu qu¶ t¸c h¹i do hµnh vi ®ã g©y ra. Lçi gåm cã: Cè ý, v« ý, K I L O B O O K . C O M Lçi cè ý: Lµ hµnh vi VPPL nhËn thøc ®−îc vµ cã thÓ nhËn thøc ®−îc hµnh vi cña hä lµ tr¸i ph¸p luËt nh−ng hä vÉn cètÝnh thùc hiÖn hµnh vi tr¸i ph¸p luËt ®ã. VÝ dô: trém c−íp tµi s¶n cña c«ng d©n. Lçi cè ý chia lµm hai lo¹i: Cè ý trùc tiÕp lµ hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt mµ hä nhËn thøc ®−îc vµ hä biÕt ®−îc hËu qu¶ sÏ s¶y ra. Cè ý gi¸n tiÕp: Lµ hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt mµ hä nhËn thøc ®−îc nh−ng hä kh«ng mong muèn thiÖt h¹i s¶y ra, hËu qu¶ n»m ngoµi ý muèn. Lçi v« ý: lµ chñ thÓ vi ph¹m ph¸p luËt kh«ng nhËn thøc ®−îc kh«ng thÓ nhËn thøc ®−îc mét hµnh vi cña hä lµ tr¸i ph¸p luËt, hä v« ý thùc hiÖn hµnh vi tr¸i ph¸p luËt ®ã. VÝ dô: Ng−êi thî ®ang m¶i mª viÖc ë trªn cao, ch¨ng may anh ta lµm r¬i viªn g¹ch xuèng ®Êt g©y tæn th−¬ng cho ng−êi ®i ®−ßng. V« ý chia thµnh hai lo¹i: -V« ý do qu¶ tù tin chñ vi ph¹m ph¸p luËt tin vµo kÕt qu¶ cña m×nh tin hËu qu¶ sÏ kh«ng s¶y ra nh−ng hä kh«ng l−êng tr−íc ®−îc. -V« ý cÈu th¶: XuÊt ph¸t tõ b¶n chÊt cÊu thµnh cña mçi ng−êi, ngoµi ra mÆt chñ quan cña vi ph¹m ph¸p luËt cßn cã ®éng c¬, thùc hiÖn vi ph¹m ph¸p luËt . + Chu thÓ vi pham ph¸p luËt : lµ nh÷ng c¸ nh©n hay tæ chøc ph¶i cã n¨ng lùc ph¸p lý, n¨ng lùc ph¸p lý lµ hµnh vi trong quan hÖ ph¸p luËt . +C¸ch thÓ hiÖn cña vi ph¹m ph¸p lý lµ nh÷ng quan hÖ x· héi ®ang ®−îc b¶o vÖ nh−ng l¹i bi hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt hai tíi. Do cña kh¸ch qu¶n ph¶i cã møc ®é nguy hiÓm cña hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt. Sù kh¸c nhau gi÷a c¸c lo¹i.TNPL: Tr¸ch nhiÖm ph¸p lý h×nh sù(theo quy ®Þnh cña ngµnh luËt h×nh sù) ®−îc ¸p dông ®èi víi nh÷ng ng−¬× cã hµnh vi ph¹m téi ®−îc thÓ hiÖn râ nhÊt. TËp trung nhÊt trong c¸c lo¹i chÕ t¹o h×nh sù. + Tr¸ch nhiÖm ph¸p lý hµnh vi: lµ lo¹i tr¸ch nhiÖm mµ Nhµ n−íc ®Æt ra ®Ó trõng ph¹t hµnh vi vµ nã ®−îc thùc hiÖn trong chÕ t¹i hµnh chÝnh. + Tr¸ch nhiÖm kû luËt ¸p dông víi nh÷ng ng−êi cã hµh vi vi ph¹m kû luËt. + Tr¸ch nhiÖm d©n sù lµ tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cña ngµnh d©n sù biÖn ph¸p t¸c ®éng ®Õn tµi s¶n bï ®¾p thiÖt h¹i vËt chÊt vµ tinh thÇn cho c¸c c¸ nh©n tæ chøc bÞ thiÖt h¹i. + H×nh sù thÓ hiÖn chung nhÊt, dâ nhÊt cña tr¸ch nhiÖm ph¸p lý lµ chÕ tµi. C©u 11 Kh¸i niÖm, ý nghÜa vµ ph©n lo¹i sù kiÖn ph¸p lý. Tr¶ lêi: Sù kiÖn ph¸p lý lµ nh÷ng sù kiÖn lÞch sø s¶y ra trong ®êi sèng, phï hîp víi nh÷ng ®iÒu kiÖn, hoµn c¶nh ®· ®−îc dù kiÕn trong mét quy phm¹ ph¸p luËt lµm ph¸t sinh, thay ®æi chÊm døt mét quan hÖ ph¸p luËt. Sù kiÖn ph¸p lý bao gåm:Sù biÕn vµ sù sö sù cã ý chÝ. Sù biÕn lµ sù kiÖn ph¸t sinhkh«ng phô thuéc vµo ý muèn chñ quancña con ng−êi nh−ng còng lµm ph¸t sinh thay ®æi, chÊm døt mét quan hÖ ph¸p luËt K I L O B O O K . C O M Xö lý cã ý chÝ lµ nh÷ng sù kiÖn s¶y ra do cã tÝnh to¸n, cã chñ ý cña nh÷ng ng−êi cô thÓ c¶ vÒ môc ®Ých ®¹t ®−îc ph−¬ng ph¸p tiÕn hµnh vµ hµnh vi, v× vËy cßn gäi lµ hµnh vi. *Sù kiÖn ph¸p lý: Lµ yÕu tè khëi ®Çu cña c¬ chÓ thùc hiÖn ph¸p luËt vµ viÖc x¸c lËp thùc hiÖn c¸c quan hÖ ph¸p luËt thÝch øng voøi sù kiÖn ®ã lµ biÓu hiÖn néi dung vµ kÕt qu¶ viÖc thùc hiÖn néi dung, kÕt qu¶ cña viiÖc thùc hiÖn ph¸p luËt . C©u 12: Kh¸i niªm, ®Æc ®iÓm cña ý thøc ph¸p luËt. ý thøc ph¸p luËt lµ h×nh th¸i cña ý thøc x· héi lµ mét trong nh÷ng biÓu hiÖn cña tr×nh ®é v¨n ho¸ - x· héi . ý thøc ph¸p luËt lµ nh÷ng tæng thÓ nh÷ng häc thuyÕt t− t−ëng, t×nh c¶m cña con n−êi thÓ hiÖn th¸i ®é sù ®¸nh gi¸ vÒ tÝnh c«ng b¨ng hay kh«ng c«ng b»ng, ®óng ®¾n cña ph¸p luËt hiÖn hµnh ph¸p luËt qu¶ nh− vËy ph¸p luËt cÇn ph¶i cã tÝnh hîp ph¸p trong c¸ch c− sö cña con ng−êi trong ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan tæ chøc ý thøc ph¸p luËt bao gåm t− t−ën ph¸p luËt, ph¸p lý luËt. T− t−ëng ph¸p luËt lµ tæng thÓ nh÷ng t− t−ëng- quan ®iÓm,, ph¹m trï kh¸i niÖm häc thuyÕtvÒ lý luËn tøc lµ nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ ph¸p luËt . T©m lý ph¸p luËt ®−îc thÓ hiÖn qua th¸i ®é t×nh c¶m t©m tr¹ng c¶m xóc ®èi víi ph¸p luËt vµ c¸c hiÖn t−îg ph¸p lý kh¸c , lµ ph¶n ¶nh trùc tiÕp ë cÊp ®é dÊu ph¶n ¶nh mét c¸ch tù nhiªn cña con ng−êi ®èi víi hiÖn t−îng ®ã. ý nghÜa ®ã lµ mét yÕu tè quyÕt ®Þnh®Õn hiÖu qu¶ c«ng viÖc qu¶n lý x· héi b»ng ph¸p luËt. Mçi mét kiÓu ph¸p luËt trong lÞch sö cã hÖ thèng ý thøc ph¸p luËt cñng cè tÝnh ®éc lËp t−¬ng ®èi cña nã mét kiÓu Nhµ n−íc vµ ph¸p luËt ®· bÞ thñ tiªu, nh−ng ý thøc ph¸p luËt t−¬ng øng cña nã vÉn cã thÓ tßn t¹i trong x· héi míi. C©u 13: B¶n chÊt, ®Æc ®iÓm cña paaps chÕ x· héi chñ nghÜa? C¸c biÖn ph¸p t¨ng c−êng ph¸p chÕ x· héi chñ nghÜa ë n−íc ta hiÖn nay. Tr¶ lêi: B¶n chÊt: Lµ ph¸p chÕ x· héi chñ nghÜa lµ ph−¬ng thøc qu¶n lý cña Nhµ n−íc ®èi víi x· héi , biÓu hiÖn thùc hiÖn viªc nghiªm chØnh vµ triÕt ®Ó trong ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan ph¸p luËt Nhµ n−íc , viªn cøc Nhµ n−íc cao cÊp cña c¸c tæ chøc x· héi , c¸c tæ chøc kinh tÕ trong sih ho¹t cña mçi c«ng d©n ®èi víi ph¸p luËt mµ Nhµ n−íc ban hµnh. §iÒu 12: HiÕn ph¸p n¨m 1992 kh¼ng ®Þnh Nhµ n−íc qu¶n lý x· héi b»ng ph¸p luËt khng ngõng t¨ng c−¬ßng ph¸p chÕ x· héi chñ nghÜa. Ph¸p chÕ bao gåm trong nã hai yªu cÇu vµ cã ®iÒu kiÖn. Ph¶i cã c¬ chÕ vµ biÖn ph¸p b¶o ®¶m cho ph¸p luËt ®−îc thùc hiÖn nghiªm chØnh vµ triÖt ®Ó. Nhµ n−íc ph¶i X©y dùng vµ ban hµnh mét hÖ thèng ph¸p luËt ®Çy ®ñ §Æc ®iÓm cã tÝnh thèng nhÊt cao biÓu hiÖn sù thèng nhÊt chÆt chÏ , sù phãi hîp nhÞp nhµng gi÷a c¸c quyph¹m ph¸p luËt gi÷a c¸c v¨n b¶n p víi nhau, còng nh− tÝnh rhèng nhÊt, ®ång bé cña toµn bé hÖ thèng ph¸p luËt. ViÖc thùc hiÖn thèng nhÊt víi ph¸p luËt ®· ban hµnh trong ph¹m vi cña c¶ n−íc. *C¸c biÖn ph¸p t¨ng c−êng PH¸P LUËT x· héi chñ nghÜa ö n−íc ta hiÖn nay. Cïng víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ ë n−íc ta hiÖn n ay hÖ thèng bé m¸y Nhµ n−íc tr×nh ®é n¨ng lùc bé m¸y Nhµ n−íc vµ ®i liÒn víi nã lµ thùc tr¹ng cña ph¸p lý hiÖn nay ®ang kh«ng theo kÞp víi nh÷ng thµnh tùu ®æi míi kinh tÕ, tõ ®ã trë thµnh yÕu tè lµm k×m h·m sù ph¸t triÓn tÝch cùc cña nÒn kinh tÕ. K I L O B O O K . C O M V× vËy t¨ng c−êng ph¸p chÕ x· héi chñ nghÜa ®ang lµ mét yÕu tè cÊp b¸ch ®æi míi n−íc ta hiÖn nay. Nh÷ng ®ßi hái cÊp b¸ch quan träng. X©y dùng mét hÖ thèng ph¸p luËt lµm c¬ së cho viÖc tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña bé m¸y Nhµ n−íc cã hiÖu lôc gän nhÑ, ®ñ tr×nh ®é ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña c«ng cuéc ®æi míi. X©y dùng vµ bæ xung ph¸p luËt ®Ó c«ng nhËn thùc hiÖn ®Çy ®ñ trong thùc tÕ quyÒn lµm chñ cña m×nh. X©y dùng mét hÖ thèng ph¸t triÓn vÒ kinh tÕ phï hîp víi nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo c¬ chÕ thÞ tr−êng ph¸t triÓn theo ®Þnh h−íng x· héi chñ nghÜa mµ §¶ng x¸c ®Þnh. N©ng cao tr×nh ®é ý thøc ph¸p luËt cña c«ng d©n còng nh− cña mçi viªn chøc Nhµ n−íc . Ph¸p luËt ph¶i t¹o ra c¬ së cho viÖc sö lý nghiªm minh ®èi víi mäi hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt. *ThiÕt lËp nÕu ph¸p chÕ x· héi chñ nghÜa lµ thiÕt lËp mét x· héi vµ ph¸p luËt mµ bªn chuÈn bÞ cao nhÊt cña viÖc qu¶n lý x· héi ®iÒu ®ã còng cã ý nghÜa lµ X©y dùng mét Nhµ n−íc ph¸p quyÒn. C©u 14-Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm vµ c¸c lo¹i h×nh ph¸p luËt -H×nh thøc ph¸p luËt lµ c¸ch thùc hiÖn ý chÝ cña giai cÊp thèng trÞ mµ th«ng qua ®ã ý chÝ trë thµnh luËt ph¸p. Lµ kh¸i niÖm dïng ®Ó chØ ranh giíi tån t¹i ph¸p luËt trong hÖ thèng c¸c quy ph¹m. Lµ h×nh thøc biÓu hiÖn ra bªn ngoµi cña ph¸p luËt ®ång thêi còng lµ ph−¬ng thøc ®ang tån t¹i thùc tÕ cña ph¸p luËt H×nh thøc ph¸p luËt chØ cã gi¸ trÞ khi nã ph¶n ¸nh ®−îc tÝnh giai cÊp, vai trß x· héi cña ph¸p luËt. TÝnh quy ph¹m phæ biÕn ®−îc x¸c ®Þnh chÆt chÏ vÒ mÆt h×nh thøc vµ tÝnh ®−îc b¶o ®¶m bëi sù khái sù khèng chÕ cña Nhµ n−íc.Trong lÞch sö x· héi loµi ng−êi ®· tßn t¹i ba h×nh thøc ph¸p lkuËt vµ tËp qu¸n ph¸p biÕn lÖ ph¸p vµ v¨n ph¸p quy ph¹m ph¸p luËt. TËp qu¸n ph¸p lµ tËp qu¸n l−u truyÒn trong x· héi phï hîp víi lîi Ých cu¶ giai cÊp thèng trÞ ®−îc nhµ n−íc thõa nhËn lµm cho chóng trë thµnh nh÷ng quy t¾c chung mang tÝnh b¾t buéc chung vµ ®−îc nhµ n−íc b¶o ®¶m thùc hiÖn nh»m ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ x· héi theo ®Þnh h−íng nhÊt ®Þnh. C©u 15: Nguyªn t¾c ban hµnh vµ v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. Tr¶ lêi: Ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹mpl lµ mét ho¹t ®éng quan träng cña qu¶n lý Nhµ n−íc, viÖc ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña Nhµ n−íc ta bao gåm: Nguyªn t¾c tÊt c¶ c¸c quyÒn lùc thuéc vÒ nh©n d©n, nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ, nguyªn t¾c ph¸p chÕ ch chñ nghÜa. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n quan träng nhÊt vÒ qu¶n lý Nhµ n−íc trªn pph¹m vi c¶ n−íc ®Òu do Quèc héi quy ®Þnh trong c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt, viÖc ban hµnh VBQPPL ph¶i ®¶m b¶o tÝnh hîp hiÕn, hîp ph¸p vµ tÝnh thèng nhÊt. HiÕn ph¸p lµ v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cã gi¸ trÞ quy ph¹m ph¸p luËt. VBQPPL do c¬ quan Nhµ n−íc cÊp trªn ban hµnh. VBQPPL tr¸i víi hiÕn ph¸p, tr¸i víi c¬ quan Nhµ n−íc cÊp trªn sÏ bÞ huû bá; chØ thi hµnh theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan Nhµ n−íc cã thÈm quyÒn. Ng−êi ta ph©n biÖt VBQPPL do quèc héi, c¬ quan Nhµ n−íc cao nhÊt ban hµnh cã hiÖu lùc ph¸p lý cao nhÊt víi v¨n b¶n d−íi luËt. a.V¨n b¶n luËt lµ v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt do quèc héi ban hµnh, cã hiÖu lùc ph¸p luËt cao nhÊt; bao gåm: hiÕn ph¸p vµ luËt HiÕn ph¸p lµ: VBQPPL cã gi¸ trÞ ph¸p lý cao nhÊt, lµ luËt c¬ b¶n cña Nhµ n−íc, hiÕn ph¸p quy ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n nhÊt cña Nhµ n−íc nh− b¶n chÊt vµ h×nh thøc cña Nhµ n−íc, thÓ chÕ chÝnh trÞ, kinh tÕ x· héi; tæ chøc, nguyªn t¾c ho¹t ®éng vµ thÈm quyÒn cña c¬ quan Nhµ K I L O B O O K . C O M n−íc. HiÕn ph¸p lµ c¬ së ®Ó X©y dùng mäi hÖ thèng ph¸p luËt ®ång bé vµ hoµn chØnh. HiÕn ph¸p do quèc héi th«ng qua víi 2/3 tæng sè ®¹i biÓu quèc héi tan thµnh. LuËt: lµ v¨n b¶n cã gi¸ trÞ sau hiÕn ph¸p. LuËt cô thÓ ho¸ c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n cña HiÕn ph¸p, nã ®−îc ban hµnh ®Ó quy ®Þnh c¸c nguyªn t¾c tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan trong bé m¸y Nhµ n−íc, c¸c quan hÖ x· héi vµo ho¹t ®éng cña c«ng d©n, luËt do quèc héi th«ng qua víi møc qu¸ b¸n tæng sè ®¹i biÓu quèc héi. b.V¨n b¶n d−íi luËt lµ nh÷ng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt do c¸c c¬ quan Nhµ n−íc kh¸c ngoµi quèc héi ban hµnh theo thñ tôc ph¸p luËt quy ®Þnh. V¨n b¶n d−íi luËt cã gi¸ trÞ ph¸p lý thÊp h¬n luËt ®−îc ban hµnh trªn c¬ së v¨n b¶n luËt. V¨n b¶n d−íi luËt ta hiÖn nay gåm cã: Ph¸p lÖnh, nghÞ quyÕt, lÖnh, nghÞ ®Þnh, quyÕt ®Þnh, th«ng t−, chØ thÞ. Ph¸p lÖnh: do uû ban th−êng vô quèc héi ban hµnh ®Ó quy ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò ®−îc quèc héi giao. Ph¸p lÖnh cã hiÖu lùc ph¸p quy thÊp h¬n luËt nh−ng lµ v¨n b¶n d−íi luËt cao nhÊt. Ngoµi ph¸p lÖnh cßn cã nghÞ quyÕt, nghÞ quyÕt cã gi¸ trÞ nh− ph¸p lÖnh. LÖnh, quyÕt ®Þnh cña chñ tÞch n−íc lµ v¨n b¶n ®−îc ban hµnh ®Ó thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña chñ tÞch n−íc mµ hiÕn ph¸p quy ®Þnh. NghÞ quyÕt, nghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ: NghÞ quyÕt cña chÝnh phñ lµ v¨n b¶n ®Ó ban hµnh chñ tr−¬ng lín vµ chÝnh s¸ch cô thÓ vÒ X©y dùng, kiÖn toµn bé m¸y Nhµ n−íc, th«ng qua dù ¸n, kÕ ho¹ch vµ ng©n s¸ch, xö lý nh÷ng viÖc quan träng kh¸c thuéc thÈm quyÒn cña ChÝnh phñ. NghÞ ®Þnh cã hai lo¹i: NghÞ ®Þnh quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh luËt, nghÞ quyÕt cña quèc héi, ph¸p lÖnh víi nghÞ quyÕt cña uû ban th−êng vô quèc héi, lÖnh, quyÕt ®Þnh cña chñ tÞch n−íc, quy ®Þn nhiÖm vô, quyÒn h¹n, tæ chøc bé m¸y cña bé, c¬ quan thuéc chÝnh phñ vµ c¸c c¬ quan thuéc thÈm quyÒn cña chÝnh phñ thµnh lËp; quy ®Þnh c¸c biÖn ph¸p ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña chÝnh phñ. NghÞ ®Þnh quy ®Þnh c¸c vÊn ®Ò hÕt søc cÇn thiÕt nh−ng ch−a cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó X©y dùng ph¸p luËt. HoÆc ph¸p lÖnh ®Ó ®¶m b¶o yªu cÇu qu¶n lý kinh tÕ, qu¶n lý x· héi. QuyÕt ®Þnh, chØ thÞ cña thñ t−íng chÝnh phñ QuyÕt ®Þnh cña TTCP ®−îc ban hµnh ®Ó quy ®Þnh c¸c chñ tr−¬ng, ho¹t ®éng cña chÝnh phñ vµ hÖ thèng hµnh chÝnh Nhµ n−íc; quy chÕ lµm viÖc víi thµnh viªn chÝnh phñ, chñ tÞch+uû ban nh©n d©n cÊp tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung −¬ng vµ quy ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c thuéc thÈm quyÒn cña thñ t−íng chÝnh phñ. ChØ thÞ cña TTCP ®Ó chØ ®¹o, ®«n ®èc kiÓm tra, h−íng dÉn phèi hîp ho¹t ®éng cña c¸c bé, c¸c c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, UBND tØnh thµnh c¸c cÊp trong viÖc thùc hiÖn c¸c chñ tr−¬ng chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ n−íc vµ c¸c quyÕt ®Þnh cña CP. QuyÕt ®Þnh, chØ thÞ, th«ng t− cña Bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc CP Th«ng t−: ®−îc ban hµnh ®Ó h−íng dÉn thùc hiÖn luËt, nghÞ quyÕt cña quèc héi, ph¸p lÖnh, nghÞ quyÕt cña uû ban th−êng vô quèc héi, lÖnh, quyÕt ®Þnh cña chñ tÞch n−íc, nghÞ quyÕt, nghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ; QuyÕt ®Þnh, chØ thÞ cña Thñ t−íng chÝnh phñ thuéc ph¹m vi ngµnh, lÜnh vùc do m×nh phô tr¸ch. K I L O B O O K . C O M NghÞ quyÕt cña Héi ®ång thÈm ph¸n TAND tèi cao, ®−îc ban hµnh ®Ó h−íng dÉn toµ ¸n nh©n d©n c¸c cÊp ¸p dông, thèng nhÊt ph¸p luËt vµ tæng kÕt kinh nghiÖm xÐt xö. QuyÕt ®Þnh, chØ thÞ, th«ng t− cña viÖn tr−ëng, viÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao, ®−îc ban hµnh quy ®Þnh c¸c biÖn ph¸p ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô quyÒn h¹n. C©u 16 ý nghÜa cña hÖ thèng ho¸ ? c¸c ph−¬ng ph¸p hÖ thèng ph¸p luËt. Tr¶ lêi: ýNghÜa: tËp hîp c¸c v¨n b¶n ph¸p quy lµ ho¹t ®éng th−êng xuyªn cña c¬ quan Nhµ n−íc. ViÖc ban hµnh quy ph¹m ph¸p luËt míi ®ßi hái ph¶i cã sù xö lýu c¸c v¨n b¶n ®· ban hµnh nh»m ph¸t hiÖn quyÕt ®Þnh kh«ng phï hîp, lo¹i bá nh÷ng m©u thuÉn, chång chÐo, b¶o ®¶m sù thèng nhÊt cña hÖ thèng qu¶n lý, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ¸p dông ph¸p luËt. TËp hîp ho¸ lµ s¾p xÕp c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt toe mét tiªu chÝ nhÊt ®Þnh. TËp hîp ho¸ kh«ng bæ sung quy ph¹m míi. Kh«ng thay ®æi néi dung cña v¨n b¶n mµ chØ lo¹i bá nh÷ng quy ph¹m ®· hÕt hiÖu lùc thi hµnh vµ cã néi dung m©u thuÉn víi quy ®Þnh hiÖn hµnh. §èi t−îng cña tËp hîp ho¸ lµ VBQPPL vµ nh÷ng phÇn, nh÷ng ®iÒu kho¶n cña v¨n b¶n hÖ thèng ho¸, nã vÉn gi÷ nguyªn hiÖu lùc cña m×nh. Ph¸p ®iÓn ho¸: lµ h×nh thøc hÖ thèng ho¸ ph¸p luËt trong ®ã tËp hîp nh÷ng quy ph¹m ph¸p luËt vÒ mçi lÜnh vùc nhÊt ®Þnh ®· ®−îc quy ®Þnh trong mçi v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt kh¸c ®Ó X©y dùng thµnh mét VBQPPL míi c¶ néi dung vµ h×nh thøc. Ph¸p ®iÓn ho¸ lo¹i bá nh÷ng quy ph¹m ®· cò, söa ®æi quy ph¹m sai sãt, bæ sung quy ph¹m míi, ®èi t−îng cña ph¸p ®iÓn ho¸ lµ quy ph¹m ph¸p luËt; kÕt qu¶ cña ph¸p ®iÓn ho¸ lµ nh÷ng bé luËt VÝ dô: Bé luËt lao ®éng cña n−íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam, ®−îc th«ng qua ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 1994 lµ mét c«ng tr×nh ph¸p ®iÓn ho¸ ph¸p luËt lao ®éng cña Nhµ n−íc ta tõ tr−íc tíi nay. C©u 17: Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm chung cña hÖ thèng luËt c¸c kiÓu luËt trong lÞch sö, hÖ thèng quèc gia vµ hÖ thèng luËt quèc tÕ trong thêi ®¹i ngµy nay. Kh¸i niÖm: hÖ thèng ph¸p luËt lµ mét chØnh thÓ thèng nhÊt cÊu thµnh c¸c ngµnh luËt, c¸c chÕ ®Þnh ph¸p luËt kh¸c ®iÒu chØnh nhãm quan hÖ x· héi cïng lo¹i, tån t¹i mét c¸ch kh¸ch quan, phï hîp víi sù kh¸ch quan cña chÕ ®é kinh tÕ – chÝnh trÞ – x· héi. §Æc ®iÓm thèng nhÊt-sù ph©n chia HTPL-tÝnh kh¸ch quan cña hÖ thèng ph¸p luËt TÝnh thèng nhÊt: hÖ thèng ph¸p luËt cã tÝnh thèng nhÊt- viÖc ban hµnh ph¸p luËt ph¶i dùa trªn nguyªn t¾c, lÉn t− t−ëng xuyªn suèt chØ ®¹o – chÝnh nh÷ng quy t¾c ®ã mµ hÖ thèng ph¸p luËt cã tÝnh thèng nhÊt. Sù ph©n chia HTPL cña m×nh phï hîp víi kÕt cÊu kinh tÕ, giai cÊp trong x· héi. Trong chÕ ®é chiÕm h÷u n« lÖ x· héi ®−îc X©y dùng trªn nguyªn t¾c ®èi lËp gi÷a chñ víi n« lÖ. HÖ thèng ph¸p luËt phong kiÕn: ®−îc chia thµnh ph¸p luËt trong quý téc, t¨ng l÷, ph¸p luËt cho nh÷ng ng−êi d©n, ph¸p luËt n«ng n«… dùa trªn sù ph¸p luËt ®¼ng cÊp trong x· héi phong kiÕn. Ph¸p luËt t− s¶n ph©n chia thµnh hai bé ph©n c«ng ph¸p vµ t− ph¸p, c«ng ph¸p ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ x· héi vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c¸c n−íc c¬ quan Nhµ n−íc (luËt hµnh chÝnh). T− ph¸p ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ x· héi liªn quan ®Õn viÖc b¶o vÖ lîi Ých cña c¸ nh©n (luËt d©n sù, luËt th−¬ng m¹i) K I L O B O O K . C O M ChÕ ®Þnh ph¸p luËt lµ mét nhãm quy ph¹m ph¸p luËt ®iÒu chØnh mét nhãm quan hÖ x· héi cïng lo¹i. VÝ dô: trong bé luËt d©n sù cã rÊt nmhiÒu chÕ ®Þnh vÒ mét nhãm quan hÖ së h÷u t¹o thµnh chÕ ®Þnh së h÷u. TÝnh kh¸ch quan cña HTPL lµ ý chÝ cña giai cÊp thèng trÞ. ph¸p luËt ra ®êi nh»m ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ x· héi vµ tån t¹i kh¸c, tÊt c¶ c¸c ®iÒu ®ã thÓ hiÖn tÝnh kh¸ch quan cña ph¸p luËt. HÖ thèng luËt quèc gia vµ hÖ thèng luËt quèc tÕ trong thêi ®¹i ngµy nay. HÖ thèng luËt quèc gia gåm: LuËt hµnh chÝnh LuËt d©n sù, LuËt h×nh sù HÖ thèng luËt quèc tÕ ®−îc h×nh thµnh trªn c¬ së tho¶ thuËn gi÷a c¸c quèc gia vµ thÓ hiÖn ý chÝ chung cña quèc gia ®s. HÖ thèng ph¸p luËt quèc tÕ: C«ng ph¸p quèc tÕ vµ t− ph¸p quèc tÕ. C©u 18: Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm ®èi t−îng ®iÒu chØnh vµ néi dung chñ yªó cña c¸c ngµnh luËt trong hÖ thèng luËt cña Nhµ n−íc ta hiÖn nay. Tr¶ lêi: Trong HTPL Nhµ n−íc ta hiÖn nay, tuy møc ®é ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh luËt cã kh¸c nh−ng mµ n−íc ta cã nh÷n ngµnh luËt chñ yÕu nh− sau: LuËt Nhµ n−íc: lµ tæng thÓ c¸c quy ph¹m ph¸p luËt ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ x· héi c¬ b¶n nhÊt cÊu thµnh chÕ ®Þnh chÝnh trÞ – x· héi cña Nhµ n−íc. C¸c quy ph¹m cña ngµnh luËt Nhµ n−íc cñng cè vµ b¶o vÖ ChÕ ®é chÝnh trÞ kinh tÕ x· héi v¨n ho¸ cña Nhµ n−íc. X¸c ®Þnh quyÒn vµ nghÜa vô c¬ b¶n cña c«ng d©n. X¸c ®Þnh c¬ cÊu vµ nguyªn t¾c c¬ b¶n vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña bé m¸y Nhµ n−íc. LuËt Nhµ n−íc gi÷ vai trß chñ ®¹o, luËt Nhµ n−íc b¶o ®¶m cho sù thèng nhÊt ph¸p luËt. HiÕn ph¸p céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992 gåm nh÷ng chÕ ®Þnh chñ yÕu sau: ChÕ ®Þnh chÝnh trÞ-kinh tÕ-v¨n ho¸-gi¸o dôc-koa häc-c«ng nghÖ-b¶o vÖ TQXHCN-UBND-TAND vµ VKSND. LuËt hµnh chÝnh gåm: nh÷ng quy ph¹m ph¸p luËt ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ x· héi h×nh thµnh trong qu¸ tr×nh tæ chøc vµ ho¹t ®éng chÊp hµnh ®iÒu chØnh. C©u 19: kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm tån t¹i cña c¸c lo¹i c¬ quan Nhµ n−íc. Kh¸i niÖm: c¬ quan hµnh chÝnh Nhµ n−íc lµ nh÷ng chñ thÓ chñ yÕu cña qppl hµnh chÝnh. Lµ nh÷ng c¬ quan thùc hiÖn c¸c lo¹i ho¹t ®éng chÊp hµnh ®iÒu hµnh ®èi víi c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau cña ®êi sèng x· héi mµ khi thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô nµy c¬ quan hµnh chÝnh Nhµ n−íc ph¶i phôc tïng hµnh chÝnh Nhµ n−íc. §Æc ®iÓm: lµ mét lo¹i c¬ quan Nhµ n−íc, c¬ quan hµnh chÝnh Nhµ n−íc cã toµn bé c¸c ®Æc ®iÓm cña c¬ quan Nhµ n−íc nãi chung. K I L O B O O K . C O M TÝnh quyÒn lùc Nhµ n−íc lµ ®Æc ®iÓm quan träng. Nhµ n−íc v× lîi Ých cña Nhµ n−íc, cã quyÒn ®−a ra c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý ®Ó thùc hiÖn chøc n¨ng cña m×nh. Ph¹m vi thÈm quyÒn lµ tæng thÓ nh÷ng quyÒn vµ nghÜa vô chung còng nh− c¸c quyÒn h¹n cô thÓ ®−îc ph¸p luËt quy ®Þnh ®Ó c¸c c¬ quan ®ã thùc hiÖn chøc n¨ng cña m×nh. Ngoµi ra c¸c c¬ quan hµnh chÝnh Nhµ n−íc cßn cã ®Æc ®iÓm lµ: Ho¹t ®éng theo hÖ thèng c¬ quan hµnh chÝnh Nhµ n−íc lµ ho¹t ®éng chÊp hµnh, ®iÒu hµnh, ho¹t ®éng ph¶i dùa trªn c¬ së sau ®Ó thùc hiÖn: ho¹t ®éng cña c¬ quan nµy ph¶i chÊp hµnh nghÞ quyÕt cña héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp vµ c¬ quan hµnh chÝnh cÊp trªn. C¸c c¬ quan hµnh chÝnh ph¶i b¸o c¸o c«ng viÖc cña m×nh tr−íc c¬ quan quyÒn lùc chÞu sù gi¸m s¸t cña c¬ quan quyÒn lùc. C¸c c¬ quan hµnh chÝnh Nhµ n−íc ®−îc tæ chøc theo quan hÖ song trïng trùc thuéc: däc vµ ngang. Trong quan hÖ nµy ChÝnh phñ lµ c¬ quan hµnh chÝnh Nhµ n−íc cao nhÊt. Toµn bé hÖ thèng vµ mèi quan hÖ chÆt ch÷ gi÷ c¸c quan hÖ hµnh chÝnh t¹o thµnh bé m¸y hµnh chÝnh quèc gia, bé phËn quan träng cña bé m¸y Nhµ n−íc. Ph©n lo¹i c¸c c¬ quan hµnh chÝnh Nhµ n−íc. Cã nhiÒu c¸ch kh¸c nhau: C¸ch 1: C¨n cø vµo c¬ së ph¸p lý trong viÖc thµnh lËp c¬ quan hµnh chÝnh Nhµ n−íc, cã hai lo¹i: C¬ quan hµnh chÝnh Nhµ n−íc thµnh lËp trªn c¬ së hiÕn ®Þnh lµ nh÷ng c¬ quan ®−îc thµnh lËp trªn c¬ së hiÕn ph¸p. vÝ dô ChÝnh phñ lµ c¬ quan hµnh chÝnh cao nhÊt. C¸c bé, c¬ quan ngang bé lµ c¬ quan cña ChÝnh phñ, UBND c¸c ®Þa ph−¬ng lµ c¬ quan hµnh chÝnh Nhµ n−íc ë ®Þa ph−¬ng C¬ quan Nhµ n−íc thµnh lËp trªn c¬ së v¨n b¶n d−íi luËt. VÝ dô; tæng cvô, cô, c¸c vô, phßng ban thuéc c¬ quan hiÕn ®Þnh nãi trªn. C¸ch hai: C¨n cø vµo thÈm quyÒn qu¶n lý cña c¬ quan hµnh chÝnh Nhµ n−íc. C¬ quan hµnh chÝnh Nhµ n−íc cã thÈm quyÒn chung: ChÝnh phñ vµ Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò kh¸c nhau trong ph¹m vi toµn quèc hoÆc ®Þa ph−¬ng. C¬ quan hµnh chÝnh Nhµ n−íc cã thÈm quyÒn riªng lµ nh÷ng c¬ quan qu¶n lý theo ngµnh vµ theo chøc n¨ng C¸ch 3: c¨n cø vµo chÕ ®é l·nh ®¹o cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh cã thÈm quyÒn chung. C¬ quan lµm viÖc theo chÕ ®é tËp thÓ l·nh ®¹o, c¸c c¬ quan hµnh chÝnh cã thÈm quyÒn chung. C¬ quan lµm viÖc theo chÕ ®é c¸ nh©n l·nh ®¹o. C¸ch 4: C¨n cø vµo ph¹m vi qu¶n lý, hai lo¹i: C¬ quan hµnh chÝnh Nhµ n−íc Trung −¬ng: ChÝnh phñ, bé, c¬ quan ngµnh bé. C¬ quan hµnh chÝnh Nhµ n−íc ®Þa ph−¬ng UBND c¸c cÊp së. C©u 20: HÖ thèng v¨n b¶n hµnh chÝnh Nhµ n−íc? Ph©n biÖt hÖ thèng v¨n b¶n hµnh chÝnh víi hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p luËt. HÖ thèng v¨n b¶n hµnh chÝnh Nhµ n−íc. V¨n b¶n hµnh chÝnh Nhµ n−íc lµ nh÷ng v¨n b¶n ®−îc c¬ quan hµnh chÝnh Nhµ n−íc ban hµnh nh»m thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng chÊp hµnh ®iÒu hµnh cña m×nh. V¨n b¶n do c¬ quan hµnh chinh snn lµ mét lo¹i v¨n b¶n, nã cã ®Æc ®iÓm cña v¨n b¶n Nhµ n−íc nãi chung, ®Æc biÖt lµ tÝnh ph¸p lý cña nã. V¨n b¶n hµnh chÝnh Nhµ n−íc lµ c¸c v¨n b¶n d−íi luËt ®−îc ban hµnh trªn c¬ së hiÕn ph¸p ®Ó chÊp hµnh hiÕn ph¸p, luËt vµ c¸c nghÞ quyÕt cña c¬ quan quyÒn lùc. -V¨n b¶n hµnh chÝnh Nhµ n−íc bao gåm: K I L O B O O K . C O M +V¨n b¶n chÝnh Pñ +V¨n b¶n cña thñ t−íng chÝnh phñ +V¨n b¶n cña bé tr−ëng, thø tr−ëng c¸c c¬ quan ngµnh bé, thñ tr−ëng chÝnh phñ +V¨n b¶n cña Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp. +V¨n b¶n vÒ qu¶n lý hµnh chÝnh néi bé do c¸c c¬ quan kiÓm so¸t xÐt xö ban hµnh. +V¨n b¶n vÒ qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ n−íc cã thÈm quyÒn chuyªn m«n ë ®Þa ph−¬ng *Ph©n biÖt hÖ thèng v¨n b¶n hµnh chÝnh vµ hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p luËt HÖ thèng v¨n b¶n hµnh chÝnh la do c¸c c¬ quan hµnh chÝnh Nhµ n−íc ban hµnh nh»m thùc hiÖn ho¹t ®éng chÊp hµnh - ®iÒu hµnh cña m×nh. HÖ thèng v¨n b¶n ph¸p luËt lµ do c¬ quan quyÒn lùc cao nhÊt c¶u Nhµ n−íc ban hµnh. Nã lµ mét tæng thÓ cña ph¸p luËt cã mèi liªn hÖ néi t¹i thèng nhÊt víi nhau vµ cã sù ph©n ®Þnh mét c¸ch kÕt qu¶ thµnh mét ngµnh luËt kh¸c nhau, ®iÒu chØnh c¸c nhãm quan hÖ x· héi cïng lo¹i tån t¹i mét c¸ch kh¸ch quan, phô thuéc víi sù ph¸t triÓn kh¸ch quan cña chÕ ®é kinh tÕ chÝnh trÞ – x· héi. HÖ thèng v¨n b¶n ph¸p luËt bao gåm hÖ thèng v¨n b¶n hµnh chÝnh. C©u 21: Kh¸i niÖm - §Æc ®iÓm – Ph©n lo¹i viªn chøc Nhµ n−íc. Néi dung chñ yÕu cña c¸c quy chÕ viªn chøc Nhµ n−íc. *Kh¸i niÖm viªn chøc Nhµ n−íc lµ nh÷ng ng−êi lµm viÖc trong c¸c c¬ quan Nhµ n−íc ®−îc tuyÓn dông, bÇu hoÆc bæ nhiÖm gi÷ mét chøc vô hay lµ theo lo¹i ho¹t ®éng ®ã. *§Æc ®iÓm: Viªn chøc Nhµ n−íc bao giê còng lµ ng−êi thùc hiÖn c¸c c«ng vô Nhµ n−íc. Khi thùc hiÖn c¸c c«ng vô, viªn chøc Nhµ n−íc nh©n danh quyÒn lùc Nhµ n−íc, hä chØ ®−îc ho¹t ®éng trong ph¹m vi quyÒn h¹n ®−îc giao. Ho¹t ®éng thõa hµnh c«ng vô cña viªn chøc Nhµ n−íc kh«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt ra c¬ së vËt chÊt cho x· héi mµ nã lµ ph¹m trï qu¶n lý Nhµ n−íc nãi chung. +Viªn chøc Nhµ n−íc ®−îc h−ëng l−¬ng do ng©n s¸ch Nhµ n−íc ®µi thä. Ph©n lo¹i: C«ng chøc Nhµ n−íc +Viªn chøc Nhµ n−íc kh«ng ph¶i lµ c«ng chøc Nhµ n−íc C«ng chøc Nhµ n−íc lµ c«ng d©n ViÖt Nam ®−îc tuyÓn dông vµ gi÷ mét c«ng vô th−êng xuyªn trong mét c«ng së Nhµ n−íc ë Trung −¬ng hay ®Þa ph−¬ng ë trong n−íc hay ë n−íc ngoµi ®· ®−îc xÕp vµo ngµnh c«ng t¸c vµ ®−îc h−ëng l−¬ng theo ng©n s¸ch Nhµ n−íc cÊp. Nh÷ng ng−êi thuéc ph¹m vi c«ng chøc Nhµ n−íc Nh÷ng ng−êi lµm viÖc trong c¸c c¬ quan hµnh chÝnh Nhµ n−íc ë Trung −¬ng, ë c¸c tØnh, huyÖn, vµ cÊp t−¬ng ®−¬ng. Nh÷ng ng−êi lµm viÖc trong c¸c tr−êng häc, bÖnh viÖn, c¬ quan nghiªn cøu Nhµ n−íc vµ ®−îc nhËn l−¬ng tõ ng©n s¸ch. Nh÷ng nh©n viªn d©n sù lµm ë c¬ quan bé quèc phßng. Nh÷ng ng−êi ®−îc tuyÓn dông vµ bæ nhiÖm gi÷ chøc vô th−êng xuyªn trong quèc héi, UBTVQH, H§ND, toµ ¸n, viÖn kiÓm s¸t. K I L O B O O K . C O M Viªn chøc Nhµ n−íc kh«ng ph¶i lµ c«ng chøc Nhµ n−íc: C¸c ®¹i biÓu quèc héi, ®¹i biÓu héi ®ång nh©n d©n; nh÷ng sÜ quan, h¹ sÜ quan trong qu©n ®éi; nh÷ng ng−êi lµm viÖc trong c¸c tæ chøc kinh doanh Nhµ n−íc gi÷ chøc vô nh−: gi¸m ®èc, th− ký, kÕ to¸n tr−ëng. Ngoµi nh÷ng viªn chøc ®−îc gi÷ chøc vô vÉn cßn nh÷ng viªn chøc Nhµ n−íc ®−îc cö lµ: C¸c héi thÈm toµ ¸n nh©n d©n tèi cao; C¸c héi thÈm qu©n sù cña c¸c toµ ¸n qu©n sù C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm ph¸p lý cña c¸c c«ng viÖc mµ viªn chøc n¨m gi÷ ng−êi ta chia viªn chøc Nhµ n−íc thµnh hai lo¹i: Viªn chøc phô tr¸ch: th«ng th−êng hµnh vi cã thÓ lµm ph¸t sinh, thay ®æi hay chÊm døt nh÷ng mèi quan hÖ nhÊt ®Þnh. Ng−êi gióp viÖc, phôc vô cho c¸c c¬ quan Nhµ n−íc, gióp cho viªn chøc phô tr¸ch nh÷ng quyÕt ®Þnh: ®¸nh m¸y, v¨n th−. *Néi dung chñ yÕu cña c¸c quy chÕ viªn chøc Nhµ n−íc: +C¸c nguyªn t¾c chung vÒ c¸c viªn chøc Nhµ n−íc +c¸c quyÕt ®Þnh vÒ quyÒn h¹n, nghÜa vô, tr¸ch nhiÖm cña viªn chøc Nhµ n−íc +C¸c chÕ ®é vÒ kû luËt, khen th−ëng. -Ho¹t ®éng thùc hµnh c«ng vô cña viªn chøc Nhµ n−íc kh«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt ra c¬ së vËt chÊt cho x· héi mµ nã lµ ph¹m trï qu¶n lý Nhµ n−íc nãi chung. C©u 22: Kh¸i niÖm, néi dung vµ ph¹m vi ¸p dông cña tr¸ch nhiÖm hµnh chÝnh Kh¸i niÖm: §ã lµ nh÷ng hËu qu¶ ph¸p lý bÊt lîi theo quyÕt ®Þnh cña LuËt HC Nhµ n−íc ¸p dông cho nh÷ng ®¬n vÞ, nh÷ng c¸ nh©n hay tæ chøc ®· cã hµnh vi VPPLHC x©m h¹i nh÷ng nguyªn t¾c qu¶n lý Nhµ n−íc trong c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau cña ®êi sèng x· héi nh−ng ch−a ®ñ møc ®é nguy hiÓm ®Ó truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù. Néi dung vµ ph¹m vi ¸p dông TNHC chñ yÕu lµ c¸c c¬ quan ë HTHC Nhµ n−íc vµ c¸c viªn chøc THHC ®èi víi bÊt cø c¸ nh©n, tæ chøc nµo cã hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong ph¹m vi thÈm quyÒn cña m×nh. C¸c h×nh thøc cã tr¸ch nhiÖm hµnh chÝnh. +C¸c chÕ tµi thi hµnh hµnh chÝnh. +C¸c biÖn ph¸p b¾t buéc hµnh chÝnh kh¸c: buéc ®×nh chØ hµnh vi g©y « nhiÔm, g©y n¸o ®éng. +C¸c biÖn ph¸p hµnh chÝnh kh¸c buéc ®−a vµo c¬ së gi¸o d−ìng, qu¶n chÕ hµnh chÝnh, ®−a vµo c¬ së gi¸o dôc. VÝ dô: mét ng−êi bÞ bÖnh t©m thÇn cã hµnh vi ¨n c¾p tµi s¶n cña ng−êi kh¸c, do ®ã kh«ng ¸p dông chÕ tµi mµ ph¶i ®−a vµo c¬ së ch÷a bÖnh ®Ó hä cã thÓ nhËn ra râ hµnh vi cña m×nh. Thñ tôc ¸p dông tr¸ch nhiÖm hµnh chÝnh: Cã hai thñ tôc kh¸c nhau Thñ tôc ®¬n gi¶n: ®−îc thùc hiÖn trong nh÷ng tr−êng hîp hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt cã tÝnh chÊt ®¬n gi¶n, vÝ dô vi ph¹m ph¸p luËt giao th«ng Thñ tôc hµnh chÝnh ®Çy ®ñ: xö lý nh÷ng vi ph¹m ph¸p luËt trong ®ã ng−êi ph¸t hiÖn ra hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt hµnh chÝnh lËp biªn b¶n vµ thu gi÷ nh÷ng chøng cø; sau ®ã giö lªn cho c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh xÐt xö. K I L O B O O K . C O M Ph¹m vi ¸p dông c¸c tr¸ch nhiÖm hµnh chÝnh: ®èi víi nh÷ng hµnh vi nguy hiÓm cho x· héi nh−ng víi møc ®é thÊp h¬n so víi tr¸ch nhiÖm h×nh sù. C©u 23: Tæ chøc vµ thñ tôc tµi ph¸n hµnh chÝnh Khëi kiÖn vô ¸n: toµ ¸n chØ nhËn gi¶i quyÕt c¸c khëi kiÖn hµnh chÝnh khi ng−êi khëi kiÖn cã lµm ®¬n ra toµ trong thêi h¹n 30 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®−îc v¨n b¶n tr¶ lêi cña c¬ quan Nhµ n−íc hoÆc ng−êi ®· ra quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh hoÆc hµnh vi hµnh chÝnh viÖc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i trõ khi ph¸p luËt cã quy ®Þnh kh¸c. §¬n kiÖn ph¶i cã c¸c néi dung chÝnh nh− ngµy… th¸ng … n¨m; toµ ¸n ®−îc yªu cÇu néi dung kiÖn ®−îc quy ®Þnh trong ®iÒu 30. NÕu thÊy cã ®Çy ®ñ ®iÒu kiÖn ®· ®¸p øng, nguyªn ®¬n ®ãng lÖ phÝ th× toµ ¸n míi thô lý vô ¸n. ChuÈn bÞ xÐt xö: trong thêi h¹n 7 ngµy kÓ tõ ngµy thô lý vô ¸n toµ ¸n ph¶i th«ng b¸o cho bªn bÞ kiÖn vµ ng−êi cã quyÒn nghÜa vô liªn quan biÕt ®Õn néi dung ®¬n kiÖn trong thêi h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®−îc th«ng b¸o, hä ph¶i göi cho toµ ý kiÕn cña m×nh b»ng v¨n b¶n ®¬n kiÖn vµ c¸c tµi liÖu kh¸c liªn quan ®Õn viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n trong thêi h¹n 60 ngµy nÕu phøc t¹p th× kh«ng qu¸ 90 ngµy kÓ tõ ngµy thô lý vô ¸n, thÈm ph¸n ®−îc ph©n c«ng chñ to¹ ph¶i quyÕt ®Þnh t¹m ®×nh chØ hoÆc ®−a vô ¸n ra xÐt xö vµ th«ng b¸o cho c¸c bªn liÖn quan trong thêi h¹n 30 ngµy kÓ tõ ngµy cã quyÕt ®Þnh ®−a vô ¸n ra xÐt xö vµ th«ng b¸o cho c¸c bªn liªn quan trong thêi h¹n 30 ngµy kÓ tõ ngµy cã quyÕt ®Þnh ®−a vô ¸n ra xÐt xö; toµ ¸n ph¶i më phiªn toµ s¬ thÈm. Phiªn toµ s¬ thÈm ®−îc xÐt xö c«ng khai, trõ tr−êng hîp quyÕt ®Þnh kh¸c, víi sù cã mÆt cña ng−êi tiÕn hµnh tè tông, ®−¬ng sù, bªn bÞ kiÖn ng−êi ®¹i diÖn do ®−¬ng sù uû quyÒn, ng−êi gi¸m ®Þnh vµ ph¸n quyÕt. Thñ tôc xÐt xö ®−îc tiÕn hµnh: +Thñ tôc b¾t ®Çu: ThÈm ph¸n ®−îc ph©n c«ng xÐt xö sÏ ®−îc quyÕt ®Þnh kiÓm tra sù cã mÆt cña bªn cã liªn quan. Héi ®ång xÐt xö hái c¸c ®−¬ng sù; héi ®ång xÐt xö gåm mét thÈm ph¸n vµ hai héi thÈm nh©n d©n. tr−êng hîp xÐt xö s¬ thÈm ®ång thêi lµ chung thÈm, th× cã 3 thÈm ph¸n vµ hai héi thÈm. +Tranh luËn t¹i phiªn toµ: +QuyÕt ®Þnh b¶n ¸n. Biªn ¸n Thñ tôc phóc thÈm lµ viÖc toµ ¸n cÊp trªn trùc tiÕp xem xÐt l¹i nh÷ng b¶n ¸n hoÆc quyÕt ®Þnh cña toµ s¬ thÈm cã hiÖu lùc ph¸p luËt bÞ kh¸ng c¸o hoÆc ®ang bÞ thóc quyÒn cña viÖn kiÓm so¸t nh©n d©n; thêi h¹n ®−¬ng sù cã quyÒn kh¸ng c¸o lµ ba ngµy thêi h¹n kh¸ng nghÞ lªn viÖn kiÓm s¸t cïng cÊp lµ 10 ngµy, cña cÊp trªn lµ 20 ngµy. NÕu cÊp xÐt xö s¬ thÈm lµ toµ ¸n nh©n d©n cÊp huyÖn th× xÐt xö phóc thÈm lµ toµ ¸n nh©n d©n cÊp tØnh, nÕu lµ s¬ thÈm lµ cÊp tØnh th× phóc thÈm lµ toµ ¸n nh©n d©n tèi cao. Thêi h¹n xÐt xö phóc thÈm tèi ®a lµ 60 ngµy, tr−êng hîp ®Æc biÖt kh«ng qu¸ 90 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ toµ ¸n xÐt xö cÊp s¬ thÈm göi ®Õn. Thñ tôc phóc thÈm nh− s¬ thÈm. Héi ®ång xÐt xö gåm ba thµnh phÇn kh«ng cã bÞ thÈm gi¸m ®èc thÈm vµ t¸i thÈm. K I L O B O O K . C O M Gi¸m ®èc thÈm: lµ xÐt l¹i c¸c b¶n ¸n hoÆc quyÕt ®Þnh ®· cã hiÖu lùc nh−ng cã nh÷ng t×nh tiÕt míi cã thÓ lµm thay ®æi c¬ b¶n cña néi dung b¶n ¸n hoÆc quyÕt ®Þnh ®ã cÇn cã c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh phóc thÈm ®−îc quyÕt ®Þnh trong ®iÒu 67 kho¶n 2. Nh÷ng c¬ quan cã quyÒn kh¸ng nghÞ trong TT. Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao, viÖn tr−ëng viÖn kiÓm so¸t nh©n tèi cao cã quyÒn kh¸ng nghÞ ®èi víi toµ ¸n; phã ch¸nh ¸n toµ ¸n nh©n d©n tèi cao; phã viÖn tr−ëng viÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao theo thñ tôc gi¸m ®èc ®èi víi toµ ¸n ®Þa ph−¬ng. TANN, VTVKSND cÊp tØnh ®Ò nghÞ ®èi víi toµ ¸n cÊp huyÖn ®−îc quyÒn gi¶i quyÕt cña toµ ¸n ®èi víi hai bªn cña toµ ¸n nh©n d©n tØnh G§T vµ thñ tôc víi toµ ¸n nh©n d©n huyÖn. Hµnh chÝnh toµ ¸n nh©n d©n tèi gi¸m ®èc thÈm ®èi víi toµ ¸n nh©n d©n cÊp tØnh TPTANDTC gi¸m ®èc thÈm va thñ tr−ëng. QuyÕt ®Þnh ®−a vô ¸n ra xÐt xö toµ ¸n ph¶i xÐt xö s¬ thÈm. Nh÷ng toµ ¸n s¬ thÈm ®−îc tiÕn hµnh c«ng khai trõ tr−êng hîp quyÕt ®Þnh kh¸c, víi sù cã mÆt cña ng−êi tiÕn hµnh tè tông, thÈm ph¸n hái thÈm ph¸n nh©n d©n, kiÓm s¸t viªn, th− ký, toµ ¸n, ng−êi tham gia tè tông, ®−¬ng sù, ng−êi bÞ kiÖn, bªn bÞ kiÖn, ng−êi ®¹i diÖn do ®−¬ng sù uû quyÒn, ng−êi gi¸m ®Þnh vµ phiªn dÞch. Thñ tôc tiÕn hµnh: héi ®ång xÐt xö hái c¸c ®−¬ng sù. Th«ng th−êng héi ®ång xÐt xö cã mét thÈm ph¸n vµ hhai héi thÈm nh©n d©n, tr−êng hîp xÐt xö s¬ thÈm ®ång thêi lµ chung thÈm, cã ba thÈm ph¸n, hai héi thÈm nh©n d©n. +Tranh luËn t¹i phiªn toµ +NghÞ ¸n vµ quyÕt ®Þnh b¶n ¸n. +Tuyªn ¸n. C©u 24: §Æc ®iÓm quan hÖ tµi s¶n vµ quan hÖ nh©n th©n víi t− c¸ch lµ ®èi t−îng ®iÒu chØnh cña luËt d©n sù. Quan hÖ tµi s¶n lµ quan hÖ gi÷a ng−êi vµ ng−êi th«ng qua mét tµi s¶n d−íi d¹ng tù ®iÒu s¶n xuÊt. TLTD hoÆc dÞch vô t¹o ra tõ mçi s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh . Theo ®iÒu 172 cña bé luËt d©n sù .Tµi s¶n bao gåm :vËt cã thùc nÕu giÊy tê trÞ gi¸ ®−îc b»nh tiÒn ng©n phiÕu. Cæ phiÕu , tµi s¶n vÒ së h÷u ®¸t , vÒ trÝ tôe vµ ®Æc ®iÓm. Nh÷ng quan hÖ tµi s¶n gi÷a ng−êi víi ng−êi mang tÝnh ý trÝ lµ biÓu hiÖn chñ quan cña quan hÖ kinh tÕ cô thÓ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt :ph©n phèi l−u th«ng tõ bªn s¶n xu¸t t− liÖu tiªu dïng trong x· héi g¾n liÒn víi quan hÖ s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh. Trong phÇn lín c¸c quan hÖ tµi s¶n b×nh ®¼ng víi nhau, ng−êi b¸n ®ång ý b¸n vµ ng−êi mua ®ång ý mua. Quan hÖ nh©n th©n lµ quan hÖ gi÷a ng−êi víi ng−ìi vÒ lÜnh vùc phi vËt chÊt Kh«ng mang tÝnh kinh tÕ kh«ng tÝnh ®−îc thµnh tiÒn vµ kh«ng thÓ chuyÓn giao.Nã ph¶i ph¸t sinh tõ mét gi¸ trÞ tinh thÇn cña mét c¸ nh©n hay mét tæ chøc vµ lu«n g¾n víi chñ thÓ nhÊt ®Þnh. VÝ dô: quyÒn ®øng tªn t¸c gi¶ trªn c¸c t¸c phÈm v¨n häc nghÖ thuËt hoÆc tªn tuæi, h×nh ¶n, danh dù. *§Æc ®iÓm: lu«n g¾n liÒn víi mét chñ thÓ vµ kh«ng thÎ chuyÓn dÞch. Kh«ng x¸c ®Þnh ®−îng b»ng tiÒn v× kh«ng ph¶i lµ ®¹i l−îng t−¬ng ®−¬ng, kh«ng trao ®æi ngang gi¸, vÝ dô hä tªn ®êi t−. quan hÖ nh©n th©n gåm hai lo¹i: Quan hÖ nh©n th©n g¾n liÒn víi tµi s¶n lµ c¸c quan hÖ nh©n th©n lµm tiªu ®Ò ph¸t sinh c¸c quan hÖ tµi s¶n tiªp theo nh−: quyÒn t¸c gi¶ ®èi víi c¸c t¸c phÈm v¨n häc nghÖ thuËt, hoÆc c¸c c«ng K I L O B O O K . C O M tr×nh nghiªn cøu. Quan hÖ nh©n th©n phi tµi s¶n lµ nh÷ng quan hÖ gi÷a ng−êi víi ng−êi vÒ lÜnh vùc tinh thÇn, tån t¹i mét c¸ch ®éc lËp kh«ng liªn quan tíi tµi s¶n còng nh− quan hÖ hä tªn, danh dù quèc tÞch, bÝ mËt ®êi t−… C©u 25: Kh¸i niÖm chung vÒ quyÒn së h÷u, c¸c lo¹i quyÒn së h÷u cña n−íc ta hiÖn nay Kh¸i niÖm quyÒn së h÷u: lµ nh÷ng quan hÖ ®−îc ph¸p luËt ®iÒu chØnh trë thµnh quyÒn së h÷u. Quan hÖ së h÷u c¬ së lµ mät quan hÖ x· héi vÒ viÖc chiÕm gi÷ c¸c cña c¶i vËt chÊt trong x· héi th«ng qua quan hÖ së h÷u ®Ó ph©n biÖt tµi s¶n thuéc vÒ ai ®ã. C¸c lo¹i quyÒn së h÷u ë n−íc ta hiÖn nay. QuyÒn së h÷u nhµ n−íc, së h÷u toµn d©n lµ chiÕm h÷u c«ng céng cña toµn thÓ x· héi ®èi víi nh÷ng t− liÖu s¶n xuÊt. Nhµ n−íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam thay mÆt cho toµn x· héi ®Ó trùc tiÕp lµm chñ së h÷u. nhµ n−íc lµ chñ thÓ mang quyÒn vµ nghÜa vô trùc tiÕp sö dông c¸c quyÒn n¨ng chiÕm h÷u, sö dông vµ ®Þnh ®o¹t ®èi víi tµi s¶n thuéc së h÷u toµn d©n… QuyÒn së h÷u hîp t¸c: lµ lo¹i h×nh së h÷u ®Æc tr−ng thuéc chÕ ®é së h÷u tËp thÓ. Nh÷ng ng−êi lao ®éng ®èi víi t− liÖu s¶n xuÊt; HTX lµ chñ së h÷u cña nh÷ng tµi s¶n ®· ®−îc tËp thÓ ho¸ nh»m môc ®Ých hç trî t¹o ®iÒu kiÖn cho nh÷ng x· viªn s¶n xuÊt kinh doanh tèt. QuyÒn së h÷u HTX lµ tæng hîp c¸c quy ph¹m ph¸p luËt. Sö dông vµ ®Þnh ®o¹t tµi s¶n HTX. ë n−íc ta hiÖn nay cã nhiÒu lo¹i HTX ho¹t ®éng trong nh÷ng lÜnh vùc kh¸c nhau, c¸c HTX ®éc lËp víi nhau vÒ mÆt tæ chøc vµ tµi s¶n. QuyÒn së h÷u c«ng d©n lµ tæng hîp c¸c quy ph¹m pl ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ vÒ chiÕm h÷u, sö dông vµ ®Þnh ®o¹t tµi s¶n cña c¸c nh©n. Mäi c«ng d©n ®Òu cã quyÒn së h÷u ®èi víi tµi s¶n cña m×nh. Tµi s¶n thuéc vÒ quyÒn së h÷u cña c«ng d©ngåm nh÷ng thu nhËp hîp ph¸p, cña c¶i ®Ó dµnh, nhµ ë, ®å dïng sinh ho¹t vµ c¸c t− liÖu s¶n xuÊt. Nhµ n−íc b¶o hé quyÒn së h÷u cña c«ng d©n ®èi víi nh÷ng tµi s¶n hîp ph¸p. QuyÒn së h÷u chung lµ nh÷ng quyÒn n¨ng cña hai hay nhiÒu chñ thÓ ®èi víi mét tµi s¶n hoÆc mét khèi tµi s¶n, cã hai lo¹i: QuyÒn së h÷u chung theo phÇn: mçi chñ thÓ së h÷u chung cã mét phÇn së h÷ ®−îc x¸c ®Þnh tr−íc trong toµn bé khèi tµi s¶n chung ®ã. QuyÒn së h÷u chung hîp nhÊt: c¸c chñ së h÷u chung cã quyÒn ngang nhau vÝ dô tµi s¶n chung cña vî chång. C©u 26: Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm cña hîp ®ång d©n sù? C¸c quyÕt ®Þnh chñ yÕu vÒ giao kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång d©n sù. Kh¸i niÖm: ®ã lµ nh÷ng tho¶ thuËn gi÷a c¸c bªn vÒ viÖc x¸c lËp thay ®æi hoÆc chÊm døt c¸c quyÒn vµ nghÜa vô d©n sù. Hîp ®ång d©n sù lµ c¨n cø chñ yÕu ®Ó lµm ph¸t sinh nghÜa vô d©n sù, lµm ph¸t sinh quyÒn së h÷u cña c¸ nh©n, tæ chøc ®èi víi tµi s¶n. VÝ dô: mét ng−êi muèn mua mét ng«i nhµ ®Òu tho¶ thuËn víi ng−êi b¸n vµ ng−êi b¸n nhµ cã nghÜa vô giao nhµ, khi ®· nhËn ®ñ tiÒn. C¸c quyÕt ®Þnh chñ yÕu vÒ giao kÕt thùc hiÖn hîp ®ång d©n sù. Giao kÕt hîp ®ång d©n sù Nguyªn t¾c giao kÕt hîp ®ång d©n sù c¸ nh©n, ph¸p nh©n vµ c¸c chñ thÓ kh¸c cã quyÒn tù do giao kÕt hîp ®ång víi ®iÒu kiÖn kh«ng tr¸i ph¸p luËt. Cac bªn giao kÕt hîp ®ång ph¶i b×nh ®¼ng víi nhau, chñ thÓ giao kÕt hîp ®ång d©n sù: c¸ nh©n tõ ®ñ 18 tuæi cã kh¶ n¨ng nhËn thøc ®−îc quyÒn vµ nghÜa vô thùc hiÖn hîp ®ång vµ tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc thùc hiÖn nghÜa vô ®ã. -Ng−êi tõ 16 tuæi cã tµi s¶n riªng ®ñ ®¶m b¶o viÖc thanh to¸n nghÜa vô th× ®−îc giao kÕt hîp ®ång mµ kh«ng cÇn ng−êi ®¹i diÖn thoe ph¸p luËt ®ång ý. Ng−êi d−íi 16 tuæi, ng−êi bÞ h¹n chÕ n¨ng lùc hµnh vi d©n sù ®−îc phÐp tham gia quan hÖ hîp ®ång d©n sù nh−ng ph¶i ®−îc sù ®ång ý cña ng−êi gi¸m hé (bè, mÑ) trõ tr−êng hîp phôc vô cho nhu cÇu sinh ho¹t hµng ngµy. Ph¸p nh©n vµ c¸c chñ thÓ kh¸c còng lµ chñ thÓ cña hîp ®ång d©n sù, trong quan hÖ hîp ®ång d©n sù, c¸c chñ thÓ nµy ph¶i cö nh÷ng ng−êi ®¹i diÖn hîp ph¸p. K I L O B O O K . C O M Thùc hiÖn hîp ®ång d©n sù: H§ DS ph¶i ®−îc thùc hiÖn mét c¸ch trung thùc theo tinh thÇn hîp t¸c vµ ®¶m b¶o lîi Ých cña hai bªn. viÖc thùc hiÖn quyÒn vµ nghÜa vô trong hîp ®ång d©n sù kh«ng ®−îc x©m ph¹m lîi Ých cña nhµ n−íc vµ cña ng−êi kh¸c. C¸c bªn cã quyÒn tho¶ thuËn söa ®æi hîp ®ång vµ ph¶i tù chÞu hËu qu¶. Hîp ®ång d©n sù chÊm døt trong c¸c tr−êng hîp sau: Hîp ®ång ®· ®−îc hoµn thµnh; Theo tho¶ thuËn cña c¸c bªn; C¸ nh©n giao kÕt hîp ®ång chÕt; Hîp ®ång bÞ huû bá ®×nh chØ; c¸c tr−êng hîp kh¸c nÕu pl cã quy ®Þnh. Bªn huû bá hîp ®ång ph¶i th«ng b¸o cho bªn kia biÐt nÕu khèngÏ bÞ chÞu hËu qu¶. Mét bªn cã thÓ ®¬n ph−¬ng huû bá hîp ®ång nÕu ®−îc; hîp ®ång kh«ng mang l¹i lîi Ých cho m×nh dÉn ®Õn bªn nµy ph¶i båi th−êng cho bªn kia. C©u 27: Néi dung chñ yªu cña chÕ ®é thõa kÕ theo di chóc vµ thõa kÕ thoe ph¸p luËt Thõa kÕ theo di chóc lµ viÖc thõa kÕ theo hîp ®ång ®Þnh ®o¹t cña ng−êi cã tµi s¶n khi hä cßn sèng. Sù ®Þnh ®o¹t cña ng−êi cã tµi s¶n ®−îc thÓ hiÖn trong di chóc. Cã di chóc miÖng di chóc viÕt. Di chóc miÖng ph¶i cã ng−êi lµm chøng vµ néi dung ph¶i hîp ph¸p. ng−êi lËp di chóc ph¶i hoµn toµn trong tr¹ng th¸i s¸ng suèt. Di chóc cña ng−êi ®Ó l¹i chØ ph¸t sinh hiÖu lùc pl kÓ tõ thêi ®iÓm më thõa kÕ. Néi dung ®Þnh ®o¹t cña ng−êi lËp di chóc: +ChØ ®Þnh ng−êi thõa kÕ, ®Ó l¹i tµi s¶n cho bÊt cø c¸ nh©n hay tæ chøc nµo, truÊt quyÒn h−ëng thõa kÕ cña ng−êi thõa kÕ theo ph¸p luËt mµ kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i nªu lý do. Ph©n ®Þnh tµi s¶n cho tõng ng−êi thõa kÕ; giao nghÜa vô cho ng−êi thõa kÕ; giµnh mét phÇn tµi s¶n ®Ó tÆng hoÆc thê cóng; ChØ ®Þnh ng−êi gi÷ di chóc vµ qu¶n lý tµi s¶n; ng−êi lËp di chóc cã quyÒn söa ®æi bæ sung di chóc ®· lËp. Thay thÕ di chóc ®· lËp b»ng di chóc kh¸c hay huû bá di chóc. Thõa kÕ theo pl lµ viÖc chuyÓn giao tµi s¶n cña ng−êi chÕ cho ng−êi cßn sãng kh«ng ph¶i theo ®Þnh ®o¹t cña ng−êi cã tµi s¶n mµ tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh cña pl vÒ thõa kÕ. §iÒu kiÖn ¸p dông thõa kÕ theo pl: kh«ng cã di chóc hoÆc di chóc bÊt hîp ph¸p; Ng−êi thõa kÕ theo di chóc chÕ tr−íc hoÆc cïng mét thêi ®iÓm víi ng−êi ®Ó l¹i di chóc. Tæ chøc ®−îc chØ ®Þnh lµ ng−êi thõa kÕ theo trong di chóc cßn tån t¹i vµo thêi ®iÓm më thõa kÕ. Ng−êi thõa kÕ hîp ph¸p theo di chóc kh«ng cã quyÒn h−ëng thõa kÕ hoÆc tõ chèi quyÒn h−ëng thõa kÕ. TÊt c¶ nh÷ng ng−êi n»m trong diÖn thõa kÕ gåm ba hµng: vî hoÆc chång, con ®Î, con nu«i, cha ®Î, cha nu«i, mÑ ®Î, mÑ nu«i, nh÷ng ng−êi nµy ®−îc xÕp vµo hµng thõa kÕ thø nhÊt lµ ng−êi cã quan hÖ gÇn gòi nhÊt ®èi víi ng−êi ®Ó l¹i tµi s¶n; «ng bµ ngo¹i, c«, g×, chó b¸c, cËu ruét hoÆc ch¸u ruét cña ng−êi chÕt. Nguyªn t¨c chia thõa kÕ: nh÷ng ng−êi ë hµng thõa kÕ ®−îc h−ëng thõa kÕ khi kh«ng cã ai ë hµng thõa kÕ tr−íc. NÕu c¶ ba hµng thõa kÕ kh«ng cã ai ht× tµi s¶n thuéc vÒ së h÷u toµn d©n, do nhµ n−íc thay mÆt qu¶n lý. Thõa kÕ vÞ: lµ viÖc c¸c con hoÆc ch¸u ®−îc thay vµo vÞ trÝ cña bè mÑ hay «ng bµ hoÆc cô khi tr−íc cïng mét thêi ®iÓm víi ng−êi ®Ó l¹i tµi s¶n. C©u 28: Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm cña téi ph¹m? Ph©n biÖt téi ph¹m víi c¸c vi ph¹m ph¸p luËt. Tr¶ lêi: téi ph¹m lµ hµnh vi g©y nguy hiÓm cho x· héi ®−îc quy ®Þnh trong bé luËt h×nh sù, thùc hiÖn mét c¸ch cè ý hoÆc v« ý, tæ chøc x©m ph¹m toµn vÑn l·nh thæ, x©m ph¹m nhµ n−íc x· héi cn vn, x©m ph¹m tÝnh m¹ng, søc khë, danh dù, nh©n phÈm, tù do, tµi s¶n, c¸c quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p kh¸c cña c«ng d©n, x©m ph¹m c¸c lÜnh vùc kh¸c trong trËt tù ph¸p luËt xhcn (®iÒu 8 luËt h×nh sù n−íc chxhcnvn) §Æc ®iÓm téi ph¹m theo luËt h×nh sù vn ph¶i lµ hµnh vÞ cña ng−êi, cßn nh÷ng g× míi xuÊt hiÖn trong t− t−ëng, ch−a cã biÓu hiÖn ra bªn ngoµi b»ng hµnh vi th× ch−a thÓ lµ téi ph¹m. Ph©n biÖt téi ph¹m víi c¸c vi ph¹m pl kh¸c: Gièng nhau: téi ph¹m còng nh− c¸c hµnh vi vi ph¹m pl kh¸c ®Òu lµ nh÷ng hµnh vi vi ph¹m pl vµ ®Òu bÞ lªn ¸n vµ cÇn xö lý nghiªm kh¾c. K I L O B O O K . C O M Kh¸c nhau: ®Ò ph©n biÖt ®−îc hµnh vi téi ph¹m vµ c¸c quy ph¹m pl kh¸c ta ph¶i dùa vµo bèn dÊu hiÖu: tÝnh nguy hiÓm cho x· héi. ThÓ hiÖn ë tÝnh chÊt quan träng cña quan hÖ x· héi bÞ x©m h¹i, tÝnh chÊt vµ møc ®é thiÖt hia g©y ra hoÆc cã thÓ g©y ra. VÝ dô hµnh vi ph¶n béi tæ quèc, ©m m−u lËt ®æ chÝnh quyÒn, giÕt ng−êi cø¬p cña. Nh÷ng hµnh vi nµy lu«n ®−îc coi lµ téi ph¹m, nã mang tÝnh nguy hiÓm cho x· héi, ®Ó x¸c ®Þnh møc ®é nghiªm träng cña nã ta ph¶i dùa vµo nh÷ng biÓu hiÖn: tÝnh chÊt cña cqh x· héi bÞ xam ph¹m; tÝnh chÊt cña hµnh v kh¸ch quan, ph−¬ng ph¸p, thñ ®o¹n, c«ng cô hoÆc ph−¬ng tiÖn ph¹m téi; møc ®é thiÖt h¹i g©y ra hoÆc ®e do¹ g©y ra; tÝnh chÊt vµ møc ®é lçi; ®éng c¬ môc ®Ých cña ng−êi cã hµnh vi vi ph¹m; xuÊt th©n cña ng−êi cã hµnh vi ph¹m téi; nh÷ng t×nh tiÕt t¨ng nÆng hoÆc gi¶m nhù; ng−êi ph¹m téi cã lçi. Lçi lµ th¸i ®é chñ quan cña mçi chñ thÓ; thÓ hiÖn ë sù nhËn thøc cña hä ®èi víi hµnh vi tr¸i pl vµ hËu qu¶ do hä g©y ra lçi cè ý hoÆc v« ý. Trong bé luËt h×nh sù vn ®−îc nªu trong ®Þnh nghÜa vÒ cïng tÝnh nguy hiÓm cho x· héi mang tÝnh kh¸ch quan trong lçi. TÝnh tr¸i ph¸p luËt lµ biÓu hiÖn ®åi hái ph¶i cã hµnh vi ph¹m téi. LuËt h×nh sù vn coi tÝnh tr¸i pl lµ mét dÊu hiÖu cña téi ph¹m, ®ã lµ dÊu hiÖu biÓu hiÖn vÒ mÆt ×nh thøc ph¸p lý cña dÊu hiÖu tÝnh nguy hiÓm cho x· héi. TÝnh chÞu h×nh ph¹t lµ mét dÊu hiÖu cña téi ph¹m nh−ng kh«ng ph¶i lµ thuéc tÝnh bªn trong cña téi ph¹m nh− trªn, chÝnh ph¹m vi nguy hiÓm cho x· héi vµ tr¸i pl h×nh sù nªn téi ph¹m ph¶i chÞu h×nh ph¹t C©u 29: Kh¸i niÖm, vµ ®Æc ®iÓm cña h×nh ph¹t víi c¸c chÕ tµi ph¸p luËt kh¸c. Kh¸i niÖm: h×nh ph¹t lµ biÖn ph¸p c−ìng chÕ do toµ ¸n nh©n d©n quyÕt ®Þnh ¸p dông ®èi víi nh÷ng ng−êi ph¹m téi theo quyÕt ®Þnh cña luËt h×nh sù. T−íc bá hoÆc h¹n chÕ nh÷ng quyÒn vµ lîi Ých nhÊt ®Þnh cña ng−êi bÞ kÕt ¸n nh»m môc ®Ých c¶i t¹o, gi¸o dôc ng−êi ph¹m téi vµ ng¨n ngõa téi ph¹m. §Æc ®iÓm cña h×nh ph¹t lµ biÖn ph¸p kh¸c nhau, nã cã thÓ t−íc bá nh÷ng quyÒn vµ lîi Ých thiÕt thùc cña téi ph¹m nh− quyÒn tù do, quyÒn së h÷u, quyÒn ®−îc sèng. H×nh ph¹t ®−îc quy ®Þnh trong c¶ phÇn chung vµ phÇn c¸c téi ph¹m trong bé luËt h×nh sù vn. PhÇn c¸c téi ph¹m quyÕt ®Þnh c¸c lo¹i vµ møc h×nh ph¹t cho tõng téi ph¹m cô thÓ. Møc ®é nghiªm kh¾c cña h×nh ph¹t phô thuéc vµo tÝnh chÊt vµ møc ®é nghiªm träng cña téi ph¹m. Ph©n biÖt h×nh ph¹t víi c¸c chÕ tµi pl kh¸c: h×nh ph¹t vµ c¸c chÕ tµi pl ®Òu chia râ rµng, nÕu vµo nh÷ng ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh kh¸c nhau, ng−êi vi ph¹m cã nh÷ng hµnh vi vi ph¹m kh¸c nhau th× ph¶i chÞu nh÷ng hËu qu¶, h×nh ph¹t kh¸c nhau. Kh¸c nhau: ChÕ tµi ®−îc ¸p dông réng r·i; chÕ tµi h×nh sù lµ h×nh ph¹t; chÕ tµi hµnh chÝnh, chÕ tµi kû luËt, chÕ tµi d©n sù. H×nh ph¹t lµ mét lo¹i chÕ tµi ®ã lµ chÕ tµi h×nh sù.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfHỏi đáp pháp luật đại cương.pdf
Luận văn liên quan