Cho thuê tài chính ở Việt Nam

PHầN 1: LờI NóI ĐầU Mặc dù hoạt động cho thuê nói chung và cho thuê tài chính nói riêng còn khá mới lạ ở Việt Nam nhưng trên thế giới hoạt động này xuất hiện từ rất lâu. Với xu thế phát triển của loại hình này ở nước ta trong những năm gần đây, trước yêu cầu của sự phát triển và đổi mới kinh tế, để hội nhập với sự phát triển chung của kinh tế thế giới, Bộ Tài Chính đã ban hành nhiều văn bản sửa đổi, bổ xung về chế độ kế toán doanh nghiệp nói chung cũng như chế đội tài chính và kế toán TSCĐ thuê mua tài chính nói riêng cho phù hợp với các chính sách mới. Với mong muốn tìm hiểu sâu thêm về một khía cạnh của hoạt động cho thuê đó là hoạt động thuê tài chính đồng thời cùng luận bàn những thắc mắc trong chế độ kế toán về vấn đề này, tôi xin mạnh dạn trình bày một số vấn đề về chế độ tài chính và kế toán TSCĐ thuê mua tài chính ở Việt Nam mà tôi đã sưu tầm nghiên cứu được. Tôi thực hiện công việc này với mong muốn làm sáng tỏ những nghi vấn của mình và phần nào giúp bạn đọc hiểu rõ thêm về một hoạt động đang còn khá xa lạ với nhiều người nhưng lại rất quan trọng với các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là trong hoàn cảnh hầu hết các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay đều thiếu vốn hoạt động. Tình trạng lạc hậu về công nghệ sản xuất dẫn đến năng suất, chất lượng, kiểu dáng của hầu hết các doanh nghiệp mất dần khả năng cạnh tranh trên thị trường, kể cả thị trường trong nước. Nội dung đề tài mà tôi trình bầy dưới đây sẽ gồm các phần chủ yếu sau đây: I - KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI HOẠT ĐỘNG THUÊ MUA TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM II - CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM III - CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH VỀ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM VÀ TÀI SẢN CHO THUÊ TÀI CHÍNH IV - KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG THUÊ MUA TÀI CHÍNH V - THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THUÊ MUA TÀI CHÍNH, CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN THUÊ MUA TÀI CHÍNH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN Em xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Thị Đông- chủ nhiệm bộ môn Kế Toán Tài Chính- Trường đại học Kinh Tế Quốc Dân, đã tận tình giúp đỡ tôi hoàn thành bài viết này. Tuy đã rất cố gắng, song bài viết chắc không tránh khỏi những khiếm khuyết về nội dung. Tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc. Xin chân trọng cảm ơn. Lưu ý : Mình đã kèm theo 2 font của đề án, các bạn chỉ cần giải nén và copy 2 font đó dô ổ C:\WINDOWS\Fonts là xong

doc47 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 2968 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Cho thuê tài chính ở Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
á tr­íc (huû ngang) thêi h¹n cho thuª ®· tho¶ thuËn quy ®Þnh trong hîp ®ång. §iÒu 20: Hîp ®ång ph¶i bao gåm nh÷ng néi dung c¬ b¶n ®­îc nªu t¹i môc 4 quy chÕ nµy vµ c¸c néi dung theo mÉu hîp ®ång do ng©n hµng nhµ n­íc h­íng dÉn. §iÒu 21: Hîp ®ång cã hiÖu lùc tõ ngµy ®­îc c¸c bªn tho¶ thuËn trong hîp ®ång. 4. QuyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c bªn §iÒu 22: QuyÒn vµ nghÜa vô cña C«ng ty cho thuª tµi chÝnh: 1. Cã quyÒn yªu cÇu bªn thuª cung cÊp ®Çy ®ñ, toµn bé c¸c b¸o c¸o quý, n¨m vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh vµ c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn tµi s¶n thuª; 2. §­îc quyÒn së h÷u vµ ®Ýnh ký hiÖu së h÷u trªn tµi s¶n thuª trong suèt thêi h¹n cho thuª; 3. Cã quyÒn yªu cÇu bªn thuª båi th­êng mäi thiÖt h¹i ph¸t sinh do bªn thuª kh«ng thùc hiÖn hoÆc thùc hiÖn kh«ng ®Çy ®ñ tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n s÷a ch÷a, thanh to¸n tiÒn b¶o hiÓm tµi s¶n thuª trong thêi h¹n cho thuª. 4. §­îc quyªn chuyÓn nh­îng c¸c quyÒn cña m×nh trong hîp ®ång cho mét c«ng ty cho thuª tµi chÝnh kh¸c mµ kh«ng cÇn sù ®ång ý cña bªn thuª. Trong tr­êng hîp nµy, C«ng ty cho thuª tµi chÝnh ph¶i th«ng b¸o tr­íc b»ng v¨n b¶n cho bªn thuª. 5. Cã quyÒn yªu cÇu bªn thuª ®Æt tiÒn ký quü b¶o ®¶m cho hîp ®ång hoÆc yªu cÇu cã ng­êi b¶o l·nh ®èi víi bªn thuª. 6. Cã tr¸ch nhiÖm ®¨ng ký hîp ®ång, lµm thñ tôc mua b¶o hiÓm ®èi víi tµi s¶n cho thuª. 7. ChÞu tr¸ch nhiÖm ký hîp ®ång mua hµng, thanh to¸n tiÒn mua tµi s¶n ®Ó cho thuª víi bªn cung øng theo c¸c ®iÒu kiÖn ®· ®­îc tho¶ thuËn trong hîp ®ång mua hµng, C«ng ty cho thuª tµi chÝnh kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tµi s¶n kh«ng ®­îc giao hoÆc giao kh«ng ®óng víi c¸c ®iÒu kiÖn do bªn thuª tho¶ thuËn víi bªn cung øng. Tr­êng hîp tµi s¶n thuª ®­îc nhËp khÈu, C«ng ty cho thuª tµi chÝnh cã nghÜa vô hoµn tÊt mäi thñ tôc nhËp khÈu cÇn thiÕt. 8. Thùc hiÖn c¸c nghÜa vô cña m×nh vµ ph¶i båi th­êng mäi thiÖt h¹i cho bªn, trong tr­êng hîp tµi s¶n thuª kh«ng ®­îc giao ®óng h¹n cho bªn thuª do C«ng ty cho thuª tµi chÝnh vi ph¹m hîp ®ång mua hµng. §iÒu 23: QuyÒn vµ nghÜa vô cña bªn thuª. 1. Cã quyÒn lùa chän th­¬ng l­îng vµ tho¶ thuËn víi bªn cung øng tµi s¶n thuª vÒ ®Æc tÝnh kü thuËt, chñng lo¹i, gi¸ c¶, viÖc b¶o hiÓm, c¸ch thøc vµ thêi h¹n giao nh©n, l¾p ®Æt vµ b¶o hµnh tµi s¶n thuª; 2. §­îc trùc tiÕp nhËn tµi s¶n thuª tõ bªn cung øng; 3. Tr­êng hîp hîp ®ång bÞ huû bá tr­íc khi tµi s¶n thuª ®­îc giao cho bªn thuª do lçi cña bªn thuª bªn thuª ph¶i hoµn tr¶ mäi thiÖt h¹i cho C«ng ty cho thuª tµi chÝnh; 4. Ph¶i sö dông tµi s¶n thuª theo ®óng môc ®Ých ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång; 5. Ph¶i chÞu mäi rñi ro vÒ mÊt háng ®èi víi tµi s¶n thuª vµ nh÷ng rñi ro mµ tµi s¶n thuª g©y ra cho bªn thø ba. 6. Ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o d­ìng, s÷a ch÷a tµi s¶n thuª trong thêi h¹n thuª; 7. Kh«ng ®­îc chuyÓn quyÒn sö dông tµi s¶n thuª cho bªn thø ba nÕu kh«ng ®­îc c«ng ty cho thuª tµi chÝnh ®ång ý tr­íc b»ng v¨n b¶n; 8. Kh«ng ®­îc dïng tµi s¶n thuª ®Ó cÇm cè, thÕ chÊp; 9. Bªn thuª cã nghÜa vô tr¶ tiÒn thuª ®óng thêi h¹n ®­îc quy ®Þnh trong hîp ®ång vµ vÒ nguyªn t¾c ph¶i chÞu c¸c kho¶n chi phÝ cã liªn quan ®Õn tµi s¶n thuª nh­ : chi phÝ nhËp khÈu, thuÕ , chi phÝ ®¨ng ký hîp ®ång vµ tiÒn b¶o hiÓm ®èi víi tµi s¶n thuª; 10. Cã nghÜa vô hoµn tr¶ tµi s¶n thuª cho C«ng ty cho thuª tµi chÝnh khi kÕt thóc thêi h¹n thuª vµ chÞu mäi chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc hoµn tr¶ tµi s¶n thuª, trõ tr­êng hîp ®­îc quyÒn së h÷u, mua tµi s¶n thuª hoÆc tiÕp tôc theo quy ®Þnh trong hîp ®ång. §iÒu 24: ChÊm døt hîp ®ång tr­íc thêi h¹n 1. C«ng ty cho thuª tµi chÝnh cã thÓ chÊm døt hîp ®ång tr­íc khi kÕt thóc thêi h¹n cho thuª nÕu: - Bªn thuª kh«ng tr¶ tiÒn thuª kh«ng tr¶ tiÒn thuª theo quy ®Þnh trong hîp ®ång; - Bªn thuª vi ph¹m mét trong c¸c ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång; - Bªn thuª mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n, ph¸ s¶n, gi¶i thÓ; - Trong tr­êng hîp bªn thuª ph¶i cã ng­êi b¶o l·nh nÕu ng­êi b¶o l·nh mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n, ph¸ s¶n, gi¶i thÓ nh­ng bªn thuª kh«ng t×m ®­îc ng­êi b¶o l·nh kh¸c thay thÕ ®­îc c«ng ty cho thuª tµi chÝnh chÊp thuËn. 2. Bªn thuª cã thÓ chÊm døt hîp ®ång tr­íc khi chÊm døt thêi h¹n cho thuª trong c¸c tr­êng hîp: - Tµi s¶n cho thuª kh«ng ®­îc giao ®óng thêi h¹n do lçi cña c«ng ty cho thuª tµi chÝnh; - Bªn cho thuª vi ph¹m c¸c ®iÒu kho¶n trong hîp ®ång. 3. Hîp ®ång ®­îc chÊm døt tr­íc khi kÕt thóc thêi h¹n cho thuª trong tr­êng hîp tµi s¶n thuª bÞ mÊt, háng kh«ng thÓ phôc håi s÷a ch÷a ®­îc. §iÒu 25: Xö lý khi hîp ®ång ®­îc chÊm døt tr­íc thêi h¹n theo ®iÓm 1 §iÒu 24, bªn thuª ph¶i thanh to¸n ngay toµn bé sè tiÒn thuª ph¶i tr¶ theo hîp ®ång cho C«ng ty cho thuª tµi chÝnh. 1. C«ng ty cho thuª tµi chÝnh cã quyÒn thu håi ngay lËp tøc tµi s¶n cho thuª mµ kh«ng cÇn ®­a viÖc nµy ra bÊt kú mét toµ ¸nhoÆc c¬ quan tµi ph¸n nµo ®ã. 2. QuyÒn së h÷u cña C«ng ty cho thuª tµi chÝnh ®èi víi tµi s¶n thuª kh«ng bÞ ¶nh h­ëng trong tr­êng hîp bªn thuª bÞ ph¸ s¶n, gi¶i thÓ, mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n. Tµi s¶n thuª kh«ng ®­îc coi lµ tµi s¶n cña bªn thuª khi sö lý tµi s¶n ®Ó tr¶ nî cho c¸c chñ nî kh¸c. 3. Trong tr­êng hîp hîp ®ång ®­îc chÊm døt theo ®iÓm 3 §iÒu 24, bªn thuª ph¶i tr¶ theo hîp ®ång hoÆc trong hîp ®ång kh«ng quy ®Þnh viÖc bªn ®­îc së h÷u tµi s¶n thuª th× bªn thuª gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n thuª cho C«ng ty cho thuª tµi chÝnh. Bªn cho thuª chÞu tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ l¹i cho bªn thuª sè tiÒn b¶o hiÓm tµi s¶n khi ®­îc c¬ quan b¶o hiÓm thanh to¸n, nÕu bªn thuª ®· tr¶ ®ñ cho C«ng ty cho thuª tµi chÝnh sè tiÒn ph¶i tr¶. 4. Trong tr­êng hîp hîp ®ång ®­îc chÊm døt tr­íc thêi h¹n do C«ng ty cho thuª tµi chÝnh vi ph¹m hîp ®ång, C«ng ty cho thuª tµi chÝnh ph¶i båi th­êng mäi thiÖt h¹i cho bªn thuª. 5. Tµi chÝnh, h¹ch to¸n §iÒu 26: Thuª tµi s¶n lµ m¸y mãc- thiÕt bÞ vµ c¸c ®éng s¶n nhËp khÈu, ®­îc ¸p dông møc thuÕ nhËp khÈu nh­ c¸c doanh nghiÖp trùc tiÕp nh©p khÈu. Tµi s¶n thuª t¸i xuÊt, khi hîp ®ång kÕt thóc, kh«ng ph¶i chÞu thuÕ xuÊt khÈu. §iÒu 27: ThuÕ ®èi víi c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty cho thuª tµi chÝnh ®­îc ¸p dông nh­ ®èi víi c¸c Ng©n hµng vµ tæ chøc tÝn dông theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. §iÒu 28: C«ng ty cho thuª tµi chÝnh ®­îc phÐp trÝch chi phÝ ®Ó lËp quü dù phßng bï ®¾p rñi ro do Ng©n hµng nhµ n­íc quy ®Þnh tuú theo t×nh h×nh cô thÓ tõng thêi gian nh­ng tèi ®a kh«ng qu¸ 5% tæng sè tiÒn thuª ch­a thanh to¸n. §iÒu 29: ViÖc chuyÓn lîi nhuËn ra n­íc ngoµi cña bªn n­íc ngoµi ®­îc thùc hiÖn theo luËt §Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam. §iÒu 30: N¨m tµi chÝnh cña C«ng ty cho thuª tµi chÝnh b¾t ®Çu vµo ngµy 1 th¸ng 1 vµ kÕt thóc vµo cuèi ngµy 31 th¸ng 12 hµng n¨m. §iÒu 31: H¹ch to¸n: 1. C«ng ty cho thuª tµi chÝnh ph¶i thùc hiÖn h¹ch to¸n kÕ to¸n theo hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n do Ng©n hµng nhµ n­íc ban hµnh; 2. C«ng ty cho thuª tµi chÝnh ph¶i h¹ch to¸n chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ vµ b¶o qu¶n sæ s¸ch, chøng tõ liªn quan theo quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª.. §iÒu 32: ChÕ ®é b¸o c¸o 1. C«ng ty cho thuª tµi chÝnh ph¶i thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o ®Þnh kú do Ng©n hµng nhµ n­íc quy ®Þnh. Mäi vi ph¹m ®èi víi chÕ ®é b¸o c¸o sÏ bÞ xö ph¹t theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 6. Gi¸m s¸t, thanh tra, xö lý vi ph¹m vµ tranh chÊp §iÒu 33: C«ng ty cho thuª tµi chÝnh chÞu sù gi¸m s¸t, thanh tra vµ kiÓm tra cña ng©n hµng nhµ n­íc trong mäi ho¹t ®éng kinh doanh vµ viÖc chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ph¸p luËt. §iÒu 34: Mäi vi ph¹m cña C«ng ty cho thuª tµi chÝnh sÏ bÞ xö lý theo ®óng quy ®Þnh t¹i Ph¸p lÖnh Ng©n hµng, Hîp t¸c x· tÝn dông, C«ng ty tµi chÝnh vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan cña ph¸p luËt. §iÒu 35: C¸c tranh chÊp gi÷a C«ng ty cho thuª tµi chÝnh víi c¸c ph¸p nh©n ViÖt Nam ®­îc gi¶i quyÕt t¹i Toµ ¸n kinh tÕ ViÖt Nam. C¸c tranh chÊp gi÷a c¸c bªn tham gia C«ng ty cho thuª tµi chÝnh liªn doanh ®­îc gi¶i quyÕt th«ng qua th­¬ng l­îng vµ hoµ gi¶i. Tr­êng hîp kh«ng hoµ gi¶i ®­îc, c¨n cø tho¶ thuËn ®· ghi t¹i hîp ®ång liªn doanh ®Ó xö lý. 7. Thay ®æi, gia h¹n, chÊm døt ho¹t ®éng vµ thanh lý §iÒu 36: 1. Khi cã nhu cÇu thay ®æi vÒ ®Þa ®iÓm, ph¹m vi ho¹t ®éng vµ c¸c quy ®Þnh trong giÊy phÐp ho¹t ®éng, C«ng ty cho thuª tµi chÝnh ph¶i lµm ®¬n xin Ng©n hµng Nhµ n­íc chÊp thuËn. 2. Khi cã nhu cÇu gia h¹n thêi gian ho¹t ®éng C«ng ty cho thuª tµi chÝnh ph¶i nép ®¬n cho ng©n hµng nhµ n­íc 6 th¸ng tr­íc khi kÕt thóc thêi h¹n ho¹t ®éng ®· ghi trong gi©ý phÐp hoÆc giÊy chÊp thuËn gia h¹n lÇn tr­íc. §iÒu 37: Ng©n hµng Nhµ n­íc quy ®Þnh nh÷ng tr­êng hîp thu håi giÊy phÐp cña c¸c C«ng ty cho thuª tµi chÝnh phï hîp víi Ph¸p lÖnh Ng©n hµng, Hîp t¸c x· tÝn dông, C«ng ty tµi chÝnh. §iÒu 38: 1. C«ng ty cho thuª tµi chÝnh khi ®· bÞ ®×nh chØ ho¹t ®éng, bÞ thu håi giÊy phÐp hoÆc tù nguyÖn gi¶i thÓ, chÊm døt ho¹t ®éng do hÕt thêi h¹n ghi trong giÊy phÐp ph¶i tiÕn hµnh c¸c thñ tôc thanh lý, gi¶i thÓ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. 2. Tr­¬ng hîp tù nguyÖn gi¶i thÓ tr­íc thêi h¹n ho¹t ®éng ghi trong giÊy phÐp, C«ng ty cho thuª tµi chÝnh ph¶i göi v¨n b¶n ®Ò nghÞ Ng©n hµng nhµ n­íc chÊp thuËn vµ chØ ®­îc gi¶i thÓ sau khi cã ý kiÕn chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n cña Ng©n hµng nhµ n­íc. 3. Ng©n hµng nhµ n­íc h­íng dÉn cô thÓ tr×nh tù vµ thñ tôc tiÕn hµnh C«ng ty cho thuª tµi chÝnh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. §iÒu 39: C«ng ty cho thuª tµi chÝnh gÆp khã kh¨n hoÆc bÞ thua lç trong ho¹t ®éng kinh doanh, kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng thanh to¸n khi ®Õn h¹n th× sÏ bÞ tuyªn bè ph¸ s¶n; tr×nh tù vµ thñ tôc ph¸ s¶n ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ph¸ s¶n. 8. §iÒu kho¶n cuèi cïng §iÒu 40: C¸c tæ chøc ®ang ho¹t ®éng cho thuª tµi chÝnh trong thêi h¹n 12 th¸ng kÓ tõ ngµy Quy chÕ nµy cã hiÖu lùc, ph¶i ®iÒu chØnh tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo ®óng Quy chÕ nµy. §iÒu 41: ViÖc söa ®æi Quy chÕ nµy do ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. Iii - chÕ ®é tµi chÝnh vÒ thu, nép vµ qu¶n lý sö dông lÖ phÝ ®¨ng ký vµ cung cÊp th«ng tin vÒ giao dÞch ®¶m b¶o vµ tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh A - lÖ phÝ ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh 1. §èi t­îng vµ møc thu 1. Tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam vµ n­íc ngoµi khi thùc hiÖn viÖc ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o vµ tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh víi c¬ quan ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 2 NghÞ ®Þnh sè 08/2000/N§ - CP ngµy 10/3/2000 cña ChÝnh phñ vÒ ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o vµ §iÒu 19 NghÞ ®Þnh sè 16/2001/N§ - CP ngµy 02/05/2001 cña ChÝnh phñ vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty cho thuª tµi chÝnh th× ph¶i nép lÖ phÝ theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t­ nµy. Trõ nh÷ng tr­êng hîp kh«ng ph¶i nép sau ®©y: - Yªu cÇu s÷a ch÷a sai sãt trong giÊy chøng nhËn ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh do lçi cña ®¨ng ký viªn; - Yªu cÇu xo¸ ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh. 2. Møc thu lÖ phÝ ®¨ng ký vÒ giao dÞch ®¶m b¶o vµ tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh quy ®Þnh t¹i BiÓu lôc sè 1 vµ sè 2 ban hµnh kÌm theo th«ng t­ nµy. Trong mét sè tr­êng hîp cô thÓ ®­îc thÓ hiÖn nh­ sau: a) §èi víi tæ chøc, c¸ nh©n ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 19 LuËt Hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam ngµy 1 th¸ng 4 n¨m 1992 th× ¸p dông møc quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 116/1999/Q§ - BTC ngµy 21/9/1999 cña Bé tr­ëng Bé Tµi ChÝnh ban hµnh biÓu møc thu lÖ phÝ qu¶n lý nhµ n­íc vÒ hµng kh«ng. b) Møc thu lÖ phÝ ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh qua ph­¬ng tiÖn ®iÖn tö sÏ ®­îc quy ®Þnh t¹i v¨n b¶n kh¸c. 3. LÖ phÝ ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh ®­îc thu b»ng §ång ViÖt Nam. 2. Tæ chøc thu, nép vµ qu¶n lý sö dông 1. C¬ quan ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o quy ®Þnh t¹i ®iÒu 18 NghÞ ®Þnh sè 08/2000/N§-CP vµ §iÒu 19 NghÞ ®Þnh sè 16/2001/N§-CP nªu trªn cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thu lÖ phÝ ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o vµ tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh. 2. C¬ quan ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o cã tr¸ch nhiÖm: a) Niªm yÕt c«ng khai trô së møc thu lÖ phÝ ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh. b) Khi thu tiÒn lÖ phÝ ph¶i cÊp cho ng­êi nép tiÒn biªn lai thu tiÒn do Bé Tµi chÝnh (Tæng côc ThuÕ) ph¸t hµnh. Biªn lai nhËn t¹i Côc ThuÕ ®Þa ph­¬ng n¬i c¬ quan ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o ®ãng trô së vµ ®­îc qu¶n lý, sö dông theo quy ®Þnh cña Bé tµi chÝnh C¬ quan ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o ph¶i më tµi kho¶n t¹m gi÷ tiÒn thu lÖ phÝ ®¨ng ký vÒ giao dÞch ®¶m b¶o vµ tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh (bao gåm thu b»ng tiÒn mÆt, sÐc hoÆc chuyÓn kho¶n) t¹i kho b¹c nhµ n­íc n¬i giao dich; riªng ®èi víi sè thu b»ng tiÒn mÆt, th× hµng ngµy hoÆc chËm nhÊt lµ 10 ngµy mét lÇn ph¶i lËp b¶ng kª, göi tiÒn vµo kho b¹c nhµ n­íc. c) §¨ng ký, kª khai, nép lÖ phÝ ®¨ng ký víi c¬ quan ThuÕ ®Þa ph­¬ng n¬i ®ãng trô së. d) Thùc hiÖn thanh to¸n, quyÕt to¸n biªn lai thu lÖ phÝ vµ quyÕt to¸n thu, nép tiÒn thu lÖ phÝ víi c¬ quan ThuÕ trùc tiÕp qu¶n lý theo ®óng quy ®Þnh t¹i ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh Ph¸p lÖnh nµy, ®¶m b¶o mäi kho¶n thu- chi tiÒn lÖ phÝ ph¶i ®­îc ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ trong dù to¸n vµ quyÕt to¸n tµi chÝnh hµng n¨m cña ®¬n vÞ. 3. C¬ quan ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o ®­îc t¹m trÝch 30% trªn tæng sè tiÒn lÖ phÝ thùc thu ®­îc tr­íc khi nép vµo ng©n s¸ch nhµ n­íc ®Ó chi phÝ phôc vô c«ng t¸c thu lÖ phÝ ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh theo néi dung cô thÓ sau ®©y: a) Chi tiÒn l­¬ng hoÆc tiÒn c«ng, c¸c kho¶n phô cÊp, c¸c kho¶n ®ãng gãp theo tiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng theo chÕ ®é hiÖn hµnh tr¶ cho lao ®éng thuª ngoµi trùc tiÕp thu lÖ phÝ (kÓ c¶ thêi gian c¸n bé, c«ng chøc c¬ quan ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o thùc tÕ lµm thªm ngoµi giê hµnh chÝnh theo chÕ ®é quy ®Þnh). b) Chi phÝ trùc tiÕp phôc vô cho viÖc thu lÖ phÝ nh­: v¨n phßng phÈm, vËt t­ v¨n phßng, ®iÖn tho¹i, ®iÖn, n­íc, c«ng t¸c phÝ theo tiªu chuÈn ®Þnh møc hiÖn hµnh. c) Chi s÷a ch÷a th­êng xuyªn, chi s÷a ch÷a lín tµi s¶n, m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô trùc tiÕp cho c«ng t¸c thu lÖ phÝ giao dÞch ®¶m b¶o, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh. d) Mua s¾m vËt t­, nguyªn liÖu vµ c¸c kho¶n chi kh¸c liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc thu lÖ phÝ ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh e) TrÝch quü khen th­ëng cho c¸n bé, c«ng chøc, nh©n viªn trùc tiÕp thùc hiÖn thu lÖ phÝ cña c¬ quan ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o. Møc trÝch quü khen th­ëng b×nh qu©n mét n¨m, mét ng­êi tèi ®a kh«ng qu¸ ba th¸ng l­¬ng hiÖn thùc. Toµn bé sè tiÒn lÖ phÝ ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh ®­îc t¹m trÝch theo quy ®Þnh trªn ®©y, c¬ quan ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o ph¶i sö dông ®óng môc ®Ých, cã chøng tõ hîp ph¸p theo chÕ ®é quy ®Þnh vµ quyÕt to¸n n¨m; nÕu sö dông kh«ng hÕt, th× ph¶i nép sè cßn l¹i vµo ng©n s¸ch nhµ n­íc. 4. Tæng sè tiÒn lÖ phÝ ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh thùc thu ®­îc (bao gåm sè thu b»ng tiÒn mÆt, sÐc hoÆc chuyÓn kho¶n), sau khi trõ sè t¹m trÝch theo tØ lÖ (30%) quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3 môc nµy, sè cßn l¹i (70%) ph¶i nép vµo ng©n s¸ch nhµ n­íc theo thêi h¹n vµ thñ tôc quy ®Þnh t¹i Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh ph¸p lÖnh nµy. 5. LËp vµ chÊp hµnh dù to¸n thu- chi tiÒn thu lÖ phÝ ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh. a) Hµng n¨m, c¨n cø møc thu lÖ phÝ ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o,tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh, néi dung chØ h­íng dÉn t¹i Th«ng t­ nµy vµ chÕ ®é chi tiªu tµi chÝnh hiÖn hµnh, c¬ quan ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o lËp dù to¸n thu chi tiÒn lÖ phÝ chi tiÕt theo môc lôc ng©n s¸ch nhµ n­íc hiÖn hµnh, göi c¬ quan chñ qu¶n cÊp trªn xÐt duyÖt vµ tæng hîp, göi c¬ quan tµi chÝnh ®ång cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. b) C¨n cø vµo dù to¸n thu chi hµng n¨m ®· ®­îc c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn phª duyÖt, c¬ quan ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh lËp dù to¸n thu chi hµng quý, chi tiÕt theo môc lôc ng©n s¸ch nhµ n­íc, göi c¬ quan chñ qu¶n, Kho b¹c nhµ n­íc n¬i giao dÞch, c¬ quan tµi chÝnh ®ång cÊp ®Ó lµm c¨n cø kiÓm so¸t thu chi. 6. QuyÕt to¸n thu chi lÖ phi ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh a) C¬ quan ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o cã tr¸ch nhiÖm më sæ s¸ch kÕ to¸n ®Ó ghi chÐp, h¹ch to¸n vµ quyÕt to¸n sè thu chi tiÒn lÖ phÝ theo chÕ ®é kÕ to¸n hµnh chÝnh sù nghiÖp hiÖn hµnh; thùc hiÖn quyÕt to¸n chøng tõ thu, sè tiÒn lÖ phÝ ®· thu nép ng©n s¸ch nhµ n­íc víi c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý vµ nép b¸o c¸o quyÕt to¸n sè thu, nép lÖ phÝ ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh cho c¬ quan ThuÕ tr­íc ngµy kÕt thóc th¸ng 2 n¨m tiÕp sau n¨m b¸o c¸o vµ ph¶i nép ®ñ sè tiÒn lÖ phÝ cßn thiÕu vµo ng©n s¸ch nhµ n­íc trong thêi h¹n 10 ngµy, kÓ tõ ngµy nép b¸o c¸o. b) C¬ quan chñ qu¶n cÊp trªn cña c¬ quan ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra x¸c nhËn quyÕt to¸n thu chi lÖ phÝ ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh cña c¬ quan ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o trùc thuéc vµ tæng hîp b¸o c¸o quyÕt to¸n n¨m göi c¬ quan Tµi chÝnh thÈm ®Þnh, ra th«ng b¸o quyÕt to¸n cuèi cïng víi quyÕt to¸n n¨m cña c¬ quan chñ qu¶n theo quy ®Þnh cña LuËt ng©n s¸ch nhµ n­íc hiÖn hµnh. B - phÝ cung cÊp th«ng tin vÒ giao dÞch ®¶m b¶o, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh 1. Ph¹m vi ¸p dông vµ møc thu 1. Tæ chøc, c¸ nh©n cã yªu cÇu vµ ®­îc c¬ quan ®¨ng ký giao dÞch b¶o ®¶m cung cÊp th«ng tin vÒ giao dÞch ®¶m b¶o, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh ph¶i nép phÝ dÞch vô cung cÊp th«ng tin cho c¬ quan ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o. 2. Møc thu dÞch vô cung cÊp th«ng tin vÒ giao dÞch ®¶m b¶o, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh ®­îc ban hµnh kÌm theo th«ng t­ nµy lµ møc thu ®· bao gåm c¶ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. 2. Qu¶n lý sö dông tiÒn thu phÝ C¬ quan ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o ph¸t sinh kho¶n thu phÝ dÞch vô cung cÊp th«ng tin cã tr¸ch nhiÖm: 1. Thu tiÒn phÝ dÞch vô cung cÊp th«ng tin theo møc thu quy ®Þnh t¹i th«ng t­ nµy. khi thùc hiÖn dÞch vô cung cÊp th«ng tin ph¶i thùc hiÖn chÕ ®é ho¸ ®¬n, chøng tõ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Tr­êng hîp thùc hiÖn dÞch vô cung cÊp th«ng tin vÒ giao dÞch ®¶m b¶o, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh cã gi¸ trÞ thÊp d­íi møc quy ®Þnh kh«ng ph¶i lËp ho¸ ®¬n; nÕu ng­êi yªu cÇu cung cÊp th«ng tin cã yªu cÇu ho¸ ®¬n th× ph¶i lËp ho¸ ®¬n, nÕu kh«ng lËp ho¸ ®¬n th× ph¶i lËp b¶ng kª theo quy ®Þnh ®Ó lµm c¨n cø tÝnh thuÕ. 2. Më sæ s¸ch kÕ to¸n ®Ó theo dâi, h¹ch to¸n riªng chi phÝ, doanh thu dÞch vô cung cÊp th«ng tin vÒ giao dich b¶o ®¶m, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh theo ph¸p luËt vÒ kÕ to¸n, thèng kª. 3. Sè tiÒn phÝ thu ®­îc vÒ dÞch vô cung cÊp th«ng tin cña c¬ quan ®¨ng ký giao dÞch b¶o ®¶m, sau khi trang tr¶i c¸c chi phÝ cÇn thiÕt hîp lý (kÓ c¶ chi phÝ tiÒn c«ng cho lao ®éng thuª ngoµi, nÕu cã) trùc tiÕp phôc vô cho ho¹t ®éng dÞch vô (cã ho¸ ®¬n chøng tõ chi hîp ph¸p), nép ®ñ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp theo luËt ®Þnh, sè cßn l¹i ®­îc qu¶n lý vµ sö dông theo NghÞ ®Þnh sè 10/2000/N§-CPJ ngµy 16/1/2002 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é tµi chÝnh ¸p dông ®èi víi ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu. C - tæ chøc thùc hiªn 1. Th«ng t­ nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký. C¸c quy ®Þnh tr­íc ®©y vÒ lÖ phÝ ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh vµ phÝ cung cÊp th«ng tin vÒ giao dÞch ®¶m b¶o, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh tr¸i víi th«ng t­ nµy ®Òu hÕt hiÖu lùc thi hµnh. Riªng c¸c giao dÞch ®¶m b¶o, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh ký kÕt tr­íc ngµy Th«ng t­ nµy cã hiÖu lùc thi hµnh mµ vÉn cßn thêi h¹n thùc hiÖn, nÕu ®¨ng ký víi c¬ quan ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o trong thêi h¹n 3 th¸ng, kÓ tõ ngµy th«ng t­ nµy cã hiÖu lùc thi hµnh th× kh«ng ph¶i nép lÖ phÝ ®¨ng ký giao dÞch b¶o ®¶m vµ tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh. 2. Së tµi chÝnh vËt gi¸, côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng, c¸c c¬ quan ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o vµ ®èi t­îng nép lÖ phÝ, phÝ cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn ®óng quy t¹i Th«ng t­ nµy. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã v­íng m¾c ®Ò nghÞ c¸c c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé tµi chÝnh vµ Bé t­ ph¸p ®Ó nghiªn cøu h­íng dÉn bæ sung. Phô lôc sè 1: BiÓu møc thu lÖ phÝ ®¨ng ký, phÝ CUNG CÊP TH¤NG TIN VÒ GIAO DÞCH §¶M B¶O ( Ban hµnh kÌm theo Th«ng t­ liªn tÞch sè: 33/2002/TTLT/BTC-BTP ngµy 12 th¸ng 2 n¨m 2002 cña Bé Tµi chÝnh vµ Bé t­ ph¸p quy ®Þnh chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö dông lÖ phÝ ®¨ng ký, phÝ cung cÊp th«ng tin vÒ giao dÞch ®¶m b¶o, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh ) ------------------------------------ TT C¸C TR¦êNG HîP NéP LÖ PHÝ, PHÝ MøC THU (§ång/ tr­êng hîp) I LÖ phÝ ®¨ng ký giao dÞch b¶o ®¶m 1 §¨ng ký cÇm cè, thÕ chÊp, b¶o l·nh b»ng tµi s¶n 60.000 2 §¨ng ký v¨n b¶n th«ng b¸o vÒ viÖc xö lý tµi s¶n b¶o ®¶m 50.000 3 §¨ng ký gia h¹n cÇm cè, thÕ chÊp, b¶o l·nh b»ng tµi s¶n 40.000 4 §¨ng ký thay ®æi néi dung ®· ®¨ng ký, thay ®æi thø tù ­u tiªn thanh to¸n 40.000 5 Yªu cÇu s÷a ch÷a sai sãt trong ®¬n yªu cÇu ®¨ng ký cÇm cè, thÕ chÊp, b¶o l·nh b»ng tµi s¶n 10.000 ii PhÝ dÞch vô cung cÊp th«ng tin vÒ giao dich b¶o ®¶m 30.000 Phô lôc sè 2: BiÓu møc thu lÖ phÝ ®¨ng ký, phÝ CUNG CÊP TH¤NG TIN VÒ GIAO DÞCH §¶M B¶O ( Ban hµnh kÌm theo Th«ng t­ liªn tÞch sè: 33/2002/TTLT/BTC-BTP ngµy 12 th¸ng 2 n¨m 2002 cña Bé Tµi chÝnh vµ Bé t­ ph¸p quy ®Þnh chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö dông lÖ phÝ ®¨ng ký, phÝ cung cÊp th«ng tin vÒ giao dÞch ®¶m b¶o, tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh ) ------------------------------------ Tt C¸c tr­êng hîp nép lÖ phi, phÝ Møc thu (§ång/ tr­êng hîp) I LÖ phÝ ®¨ng ký tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh 1 §¨ng ký tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh 70.000 2 §¨ng ký thay ®æi néi dung ®· ®¨ng ký vÒ tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh 50.000 3 Yªu cÇu s÷a ch÷a sai sãt trong ®¬n yªu cÇu ®¨ng ký tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh 10.000 4 §¨ng ký gia h¹n tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh 40.000 II PhÝ dÞch vô cung cÊp th«ng tin vÒ tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh 30.000 Iv - kÕ to¸n ho¹t ®éng thuª mua tµi chÝnh A - t¹i ®¬n vÞ ho¹t ®éng cho thuª tµi chÝnh 1. Quy ®Þnh chung 1. §èi t­îng ¸p dông bao gåm c¸c C«ng ty cho thuª tµi chÝnh vµ c¸c doanh nghiÖp cho thuª tµi chÝnh thµnh lËp thµnh lËp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt (sau ®©y gäi chung lµ bªn cho thuª tµi chÝnh) vµ c¸c doanh nghiÖp ®i thuª tµi chÝnh theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ph¸p luËt vÒ cho thuª tµi chÝnh, nép thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ. 2. Tµi s¶n thuª tµi chÝnh lµ tµi s¶n mµ bªn cho thuª tµi chÝnh dïng vµo dÞch vô cho thuª tµi chÝnh. §èi víi tµi s¶n nhËp khÈu, bªn cho thuª tµi chÝnh lµ ®èi t­îng nép thuÕ GTGT hµng nhËp khÈu. §èi víi tµi s¶n mua trong n­íc bªn cho thuª tµi chÝnh gi¸n tiÕp nép thuÕ GTGT th«ng qua viÖc thanh to¸n tµi s¶n mua. DÞch vô cho thuª tµi chÝnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt lµ dÞch vô tÝn dông trung vµ dµi h¹n trªn c¬ së hîp ®ång cho thuª gi÷a bªn cho thuª víi bªn ®i thuª. Doanh thu cho thuª tµi chÝnh kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ GTGT bao gåm tiÒn thu cho thuª tµi chÝnh, phÝ cam kÕt sö dông vèn, gÝa trÞ mua l¹i (tr­êng hîp bªn thuª mua l¹i tµi s¶n thuª vµo cuèi kú h¹n thuª theo gi¸ danh nghÜa). 3. ThuÕ GTGT cña tµi s¶n thuª tµi chÝnh do bªn cho thuª tµi chÝnh ®· nép sÏ ®­îc bªn ®i thuª tr¶ dÇn trªn c¬ së hîp ®ång thuª tµi chÝnh. 4. Th«ng t­ nµy kh«ng ¸p dông ®èi víi c¸c tµi s¶n th«ng th­êng. 2. Quy chÕ cô thÓ 1. §èi víi bªn cho thuª a) Bªn ®i thuª tµi chÝnh lµ ®èi t­îng kh«ng chÞu thuÕ GTGT ®èi víi dÞch vô cho thuª tµi chÝnh nh­ng tµi s¶n mua vµo hoÆc nhËp khÈu dïng ®Ó cho thuª ®· nép thuÕ GTGT th× sÏ ®­îc bªn ®i thuª tr¶ dÇn cho bªn cho thuª, bªn cho thuª ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh sau: - Tµi s¶n bªn cho thuª tµi chÝnh khi mua ®Ó cho thuª ph¶i cã ho¸ ®¬n GTGT hoÆc chøng tõ nép thuÕ GTGT cña hµng nhËp khÈu theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - Trong hîp ®ång cho thuª tµi chÝnh ph¶i quy ®Þnh râ tiÒn thuª, thuÕ GTGT, tæng sè tiÒn ph¶i thanh to¸n, thêi h¹n thuª, chu kú thanh to¸n. §èi víi tµi s¶n bªn cho thuª nhËp khÈu vÒ ®Ó cho thuª tµi chÝnh mµ tµi s¶n nµy thuéc danh môc hµng ho¸ kh«ng chÞu thuÕ GTGT hµng nhËp khÈu th× bªn cho thuª kh«ng ph¶i nép thuÕ GTGT hµng nhËp khÈu. b) Bªn cho thuª tµi chÝnh khi thùc hiÖn dÞch vô cho thuª tµi chÝnh ®­îc sö dông chøng tõ sau: - Bªn cho thuª tµi chÝnh xuÊt ho¸ ®¬n dÞch vô cho thuª tµi chÝnh. Ho¸ ®¬n ph¶i ®¶m b¶o c¸c néi dung theo mÉu ®Ýnh kÌm quy ®Þnh t¹i th«ng t­ nµy vµ ph¶i ®¨ng ký sö dông sau khi cã v¨n b¶n chÊp thuËn cña Tæng côc thuÕ. ViÖc xuÊt ho¸ ®¬n thùc hiÖn theo thêi gian tr¶ tiÒn quy ®Þnh trong hîp ®ång (cã thÓ theo th¸ng hoÆc quý), song ®Ó ®¬n gi¶n thñ tôc viÕt ho¸ ®¬n c¸c bªn cho thuª ®­îc phÐp tËp hîp viÕt ho¸ ®¬n 2 lÇn trong mét n¨m tµi chÝnh (vµo th¸ng 6 hoÆc th¸ng 12 hµng n¨m hoÆc vµo thêi ®iÓm chuyÓn quyÒn së h÷u). - Khi lËp ho¸ ®¬n dÞch vô cho thuª tµi chÝnh, bªn cho thuª ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè quy ®Þnh trªn ho¸ ®¬n. Riªng cét thuÕ GTGT (kú nµy) ®­îc x¸c ®Þnh theo nguyªn t¨c ph©n bæ ®Òu sè thuÕ GTGT ®· nép cña tµi s¶n cho thuª t­¬ng øng víi thêi gian thuª. VÝ dô: C«ng ty cho thuª tµi chÝnh A cã tµi s¶n cho xÝ nghiÖp X thuª, trong ho¸ ®¬n GTGT cã ghi sè thuÕ lµ 360 triÖu ®ång. GØa ®Þnh: + Thêi gian thuª theo hîp ®ång thuª lµ 3 n¨m. Tõ 1/2/1999 ®Õn 1/2/2002. + Chu kú thanh to¸n ngµy 01 hµng th¸ng. Theo vÝ dô nµy thuÕ GTGT ®­îc tÝnh tõng th¸ng lµ 360.000.000® : 36 th¸ng = 10.000.000®. C«ng ty cho thuª tµi chÝnh A viÕt ho¸ ®¬n cho xÝ nghiÖp X ghi sæ thuÕ GTGT nh­ sau: Kú 1: Vµo th¸ng 6 n¨m thø nhÊt sÏ khÊu trõ sè thuÕ 5 th¸ng (tõ th¸ng 2 ®Õn th¸ng 6) lµ: 10.000.000® x 5 = 50.000.000® Kú 2: Th¸ng 12 n¨m thø nhÊt (1999) 10.000.000® x 6 = 60.000.000® Kú 3: Th¸ng 06 n¨m thø hai 10.000.000® x 6 = 60.000.000® Kú 4: Th¸ng 12 n¨m thø hai (2000) 10.000.000® x 6 = 60.000.000® Kú 5: Th¸ng 06 n¨m thø ba 10.000.000® x 6 = 60.000.000® Kú 6: Th¸ng 12 n¨m thø ba (2001) 10.000.000® x 6 = 60.000.000® Kú 7: Th¸ng 01 n¨m 2002 10.000.000® x 1 = 10.000.000® Céng luü kÕ 36 th¸ng 360.000.000® - Khi xuÊt ho¸ ®¬n dÞch vô cho thuª tµi chÝnh ph¶i tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c sau: + Tµi s¶n cho thuª khi mua ph¶i cã ho¸ ®¬n GTGT hoÆc chøng tõ nép thuÕ GTGT vµ ph¶i ph©n bæ ®Òu theo quy ®Þnh nªu trªn. + Tæng sè thuÕ GTGT ghi trong ho¸ ®¬n dÞch vô cho thuª tµi chÝnh cña bªn cho thuª ph¶i khíp víi sè tiÒn ghi trªn ho¸ ®¬n GTGT hoÆc chøng tõ nép thuÕ GTGT khi c«ng ty cho thuª mua tµi s¶n. + Tr­êng hîp khi mua tµi s¶n kh«ng cã thuÕ GTGT hoÆc kh«ng cã ho¸ ®¬n GTGT hoÆc chøng tõ nép thuÕ GTGT theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt th× kh«ng ®­îc ph¶n ¸nh thuÕ GTGT vµo ho¸ ®¬n dÞch vô cho thuª tµi chÝnh. 2. §èi víi bªn ®i thuª: Bªn ®i thuª ngoµi viÖc tr¶ tiÒn thuª cßn ph¶i tr¶ tiÒn thuÕ GTGT mµ bªn cho thuª ®· thanh to¸n víi ng­êi cung cÊp tµi s¶n. C¨n cø ho¸ ®¬n bªn cho thuª xuÊt, bªn ®i thuª thùc hiÖn h¹ch to¸n thuÕ GTGT ®· tr¶ cho bªn thuª vµo tµi kho¶n khÊu trõ thuÕ. 3. Quy ®Þnh vÒ qu¶n lý ho¸ ®¬n: a) Bªn cho thuª chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý ho¸ ®¬n GTGT khi mua tµi s¶n mµ nh÷ng tµi s¶n nµy dïng vµo viÖc cho thuª. Tr­êng hîp bªn cho thuª trùc tiÕp nhËp khÈu hµng ho¸ th× bªn cho thuª ph¶i qu¶n lý biªn lai nép thuÕ GTGT hµng nhËp khÈu (nÕu cã). C¸c chøng tõ nµy sÏ ®­îc chuyÓn giao cho doanh nghiÖp ®i thuª tµi chÝnh sau khi trõ hÕt sè thuÕ GTGT vµ chuyÓn quyÒn së h÷u cho ng­êi ®i thuª khi kÕt thóc hîp ®ång cho thuª tµi chÝnh. b) Tr­êng hîp bªn thuª kh«ng thùc hiÖn hîp ®ång dÉn dÕn viÖc bªn cho thuª ph¶i thu håi tµi s¶n bªn cho thuª ph¶i göi th«ng b¸o cho bªn ®i thuª trong ®ã x¸c ®Þnh râ sè thuÕ GTGT ®· ®­îc tr¶, sè thuÕ GTGT cßn l¹i ch­a tr¶. Th«ng b¸o nµy ®­îc lËp thµnh ba b¶n, mét b¶n göi bªn ®i thuª, hai b¶n l­u bªn cho thuª. Tr­êng hîp tiÕp tôc cho thuª tµi chÝnh tµi s¶n nµy th× bªn cho thuª gi÷ l¹i 1 b¶n cßn chuyÓn cho bªn ®i thuª 1 b¶n. Trong hîp ®ång thuª míi, sè thuÕ GTGT cßn l¹i do ng­êi ®i thuª tr­a tr¶ hÕt sÏ ®­îc bªn ®i thuª sau tr¶ tiÕp vµ ®­îc h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n khÊu trõ thuÕ. Ph­¬ng ph¸p ph¸t hµnh ho¸ ®¬n t­¬ng tù nh­ trªn. - Tr­êng hîp bªn cho thuª tµi chÝnh kh«ng cho bªn thø 3 thuª l¹i theo h×nh thøc cho thuª tµi chÝnh mµ b¸n tµi s¶n th× ph¶i nép thuÕ GTGT vµ xuÊt ho¸ ®¬n GTGT theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt. c) Tr­êng hîp hîp ®ång cho thuª tµi chÝnh quy ®Þnh bªn ®i thuª chØ thuª hÕt mét phÇn gi¸ trÞ tµi s¶n, sau ®ã mua l¹i tµi s¶n th× bªn cho thuª qu¶n lý ho¸ ®¬n mua tµi s¶n cho thuª ®Õn khi lµm thñ tôc b¸n tµi s¶n. Sè thuÕ GTGT cßn l¹i (sè thuÕ trªn ho¸ ®¬n trõ sè thuÕ ®· tr¶) sÏ ®­îc khÇu trõ tiÕp phÇn thuÕ GTGT gièng nh­ tr­êng hîp mua trùc tiÕp TSC§ cã thuÕ GTGT ®Çu vµo. Chøng tõ ®Ó ®­îc khÇu trõ thuÕ GTGT ®èi víi doanh nghiÖp ®i thuª khi mua l¹i tµi s¶n gåm: Ho¸ ®¬n GTGT mua tµi s¶n (mua trong n­íc) hoÆc chøng tõ nép thuÕ GTGT (nhËp khÈu) cña bªn cho thuª tµi chÝnh chuyÓn giao. Sè thuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ tiÕp khi bªn thuª mua l¹i tµi s¶n theo ph­¬ng thøc cho thuª tµi chÝnh b»ng (=) ThuÕ GTGT trªn ho¸ ®¬n bªn cho thuª chuyÓn giao trõ (-) thuÕ GTGT ®· nép trªn ho¸ ®¬n dÞch vô cho thuª tµi chÝnh (môc 3 cét luü kÕ). d) Tr­êng hîp hîp ®ång cho thuª tµi chÝnh bªn cho thuª vµ bªn ®i thuª cïng bá vèn mua m¸y mãc thiÕt bÞ, sau ®ã bªn cho thuª chØ thu tiÒn thuª (vèn vµ l·i) t­¬ng øng víi phÇn vèn bá ra th× ho¸ ®¬n mua tµi s¶n cho thuª ®­îc bªn cho thuª qu¶n lý cho ®Õn khi chuyÓn quyÒn së h÷u tµi s¶n cho bªn ®i thuª. Sè thuÕ GTGT t­¬ng øng víi phÇn vèn mµ bªn ®i thuª bá ra sÏ ®­îc tÝnh vµo ho¸ ®¬n thu tiÒn lÇn thø nhÊt khi bªn cho thuª cÊp. e) Tr­êng hîp hîp ®ång cho thuª tµi ®· chÝnh thùc hiÖn xong vµ sè thuÕ GTGT ®· ®­îc bªn ®i thuª tr¶ hÕt, hai bªn tho¶ thuËn tiÕp th× viÖc xuÊt ho¸ ®¬n dÞch vô cho thuª tµi chÝnh sÏ kh«ng ph¶n ¸nh thuÕ GTGT. 4. Xö lý vi ph¹m: Nghiªm cÊm viÖc lîi dông h×nh thøc cho thuª tµi chÝnh ®Ó g©y thÊt thu cho ng©n s¸ch nhµ n­íc. Mäi hµnh vi vi ph¹m c¸c quy ®Þnh t¹i th«ng t­ nµy ®Òu ®­îc xö lý theo quy ®Þnh cña LuËt thuÕ GTGT vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p quy hiÖn hµnh. Ho¸ ®¬n dÞch vô cho thuª tµi chÝnh ========== Ngµy … th¸ng … n¨m … Bªn cho thuª tµi chÝnh: §Þa chØ : Sè tµi kho¶n: §iÖn tho¹i: M· sè: Hîp ®ång ®i thuª sè: Ngµy … th¸ng …n¨m Thêi gian cho thuª: Tõ ngµy … th¸ng …n¨m … ®Õn ngµy… th¸ng … n¨m … GÝa trÞ tµi s¶n cho thuª (ch­a cã thuÕ GTGT): ThuÕ GTGT C«ng ty cho thuª tµi chÝnh ®· nép cña tµi s¶n cho thuª: (Ho¸ ®¬n GTGT hoÆc biªn lai nép thuÕ GTGT sè…ngµy…th¸ng…n¨m…) Bªn ®i thuª: §Þa chØ: Sè tµi kho¶n: §iÖn tho¹i M· sè: H×nh thøc thanh to¸n: ChØ tiªu Kú nµy Luü kÕ 1. Tªn dÞch vô cho thuª: 2. Sè tiÒn thuª: 3. ThuÕ GTGT: 4. TiÒn b¸n l¹i tµi s¶n thuª theo hîp ®ång 5. Tæng céng tiÒn thanh to¸n (2+3+4): Tæng céng tiÒn ph¶i thanh to¸n kú nµy ghi b»ng ch÷: Bªn ®i thuª kÕ to¸n tr­ëng bªn cho thuª Thñ tr­ëng ®¬n vÞ cho thuª (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) B - t¹i ®¬n vÞ ®i thuª tµi chÝnh 1 - §èi víi ®¬n vÞ ®i thuª tµi chÝnh (cã tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh) vª dïng vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh thuéc ®èi t­îng chÞu thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ, khi nhËn tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh vµ ho¸ ®¬n dÞch vô cho thuª tµi chÝnh cña bªn cho thuª, kÕ to¸n ghi: + Khi nhËn tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh, kÕ to¸n c¨n cø vµo hîp ®ång thuª tµi chÝnh vµ c¸c chøng tõ cã liªn quan ph¶n ¸nh gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh theo gÝa ch­a cã thuÕ GTGT ®Çu vµo, thuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ, ghi: Nî TK 212 - TSC§ thuª tµi chÝnh (gi¸ ch­a cã thuÕ GTGT) Nî TK 133 - ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ (133.2) Cã TK 342 - Nî dµi h¹n (tæng gÝa thanh to¸n cña TSC§) + Cuèi kú, kÕ to¸n c¨n cø vµo ho¸ ®¬n dÞch vô cho thuª tµi chÝnh vµ sè thuÕ GTGT ®Çu vµo, thuÕ GTGT ®Çu ra, x¸c ®Þnh thuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ trong kú theo chÕ ®é thuÕ quy ®Þnh ®Ó x¸c ®Þnh sè thuÕ GTGT ph¶i nép trong kú. Sè thuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ trong kú ghi: Nî TK 333.1 - ThuÕ GTGT ph¶i nép (333.11) Cã TK 133 - ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ 2 - §èi víi ®¬n vÞ cã TSC§ thuª tµi chÝnh dïng vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸ dÞch vô thuéc ®èi t­îng chÞu thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp hoÆc kh«ng chÞu thuÕ GTGT, khi nhËn TSC§ thuª tµi chÝnh, kÕ to¸n c¨n cø vµo hîp ®ång thuª tµi chÝnh vµ c¸c chøng tõ cã liªn quan ph¶n ¸nh gi¸ trÞ TSC§ thuª tµi chÝnh theo gi¸ ®· cã thuª GTGT (thuÕ GTGT ®Çu vµo kh«ng ®­îc khÊu trõ), ghi: Nî TK 212 - TSC§ thuª tµi chÝnh (tæng gi¸ thanh to¸n cña TSC§) Cã TK 342 - Nî dµi h¹n 3 - C¨n cø vµo ho¸ ®¬n dÞch vô cho thuª tµi chÝnh tõng kú, kÕ to¸n x¸c ®Þnh sè tiÒn ph¶i tr¶ kú nµy cho bªn cho thuª tµi chÝnh, trªn c¬ së ®ã tÝnh vµ x¸c ®Þnh sè l·i thuª ph¶i tr¶ kú nµy, c«ng nî dµi h¹n ®Õn h¹n ph¶i tr¶, ghi: Nî TK 342 - Nî dµi h¹n (tæng sè tiÒn thuª ph¶i tr¶ kú nµy - l·i thuª ph¶i tr¶) Nî TK 635 - Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh (l·i thuª ph¶i tr¶ kú nµy) Cã TK 315 - Nî dµi h¹n ®Õn h¹n ph¶i tr¶ (tæng sè tiÒn thuª vµ L·i thuª ph¶i tr¶ kú nµy) + Khi tr¶ tiÒn thuª TSC§ cho bªn thuª tµi chÝnh, ghi: Nî TK 315 - Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ Cã TK 111, 112… 4 - PhÝ cam kÕt sö dông vèn ph¶i tr¶ cho bªn thuª tµi chÝnh, ghi: Nî TK 635 - Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh Cã TK 342 - Nî dµi h¹n Cã TK 111, 112… 5 - Cuèi kú, kÕ to¸n trÝch khÊu hao TSC§ thuª tµi chÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo chÕ ®é quy ®Þnh, ghi: Nî TK 632, 627, 641 hoÆc 642 Cã TK 214 - Hao mßn TSC§ (2142) 6 - Khi tr¶ TSC§ thuª tµi chÝnh cho bªn thuª, kÕ to¸n ghi gi¶m gi¸ trÞ TSC§ thuª tµi chÝnh, ghi: Nî TK 214 - Hao mßn TSC§ (2142) Cã TK 212 - TSC§ thuª tµi chÝnh 7 - Tr­êng hîp hîp ®ång thuª tµi chÝnh quy ®Þnh bªn ®i thuª chØ thuª hÕt mét phÇn gi¸ trÞ tµi s¶n, sau ®ã mua l¹i th× khi chuyÓn giao quyÒn së h÷u tµi s¶n, kÕ to¸n ph¶n ¸nh gi¶m TSC§ thuª tµi chÝnh vµ ghi t¨ng TSC§ h÷u h×nh thuéc së h÷u cña doanh nghiÖp, ghi: Nî TK 211 - Hao mßn TSC§ ®i thuª Cã TK 212 - TSC§ thuª tµi chÝnh §ång thêi ghi chuyÓn gi¸ trÞ hao mßn: Nî TK 2142 - Hao mßn TSC§ ®i thuª Cã TK 2141 - Hao mßn TSC§ h÷u h×nh 8 - Tr­êng hîp ph¶i chi tiÒn thªm ®Ó mua l¹i TSC§ th× ®ång thêi víi viÖc ghi chuyÓn TSC§ thuª tµi chÝnh thµnh TSC§ thuéc së h÷u cña doanh nghiÖp (b»ng hai bót to¸n trªn), kÕ to¸n cßn ph¶i ph¶n ¸nh gi¸ trÞ t¨ng thªm cña TSC§ mua l¹i. C¨n cø vµo ho¸ ®¬n dÞch vô cho thuª tµi chÝnh (lÇn cuèi cïng) vµ c¸c chøng tõ liªn quan, ghi: Nî TK 211 - TSC§ h÷u h×nh Cã TK 111, 112… C - GHI NHËN THU£ tµi chÝnH TRONG B¸O C¸O tµi chÝnh Vµ TR×NH BµY B¸O C¸O tµi chÝnh 1. §èi víi bªn thuª 1. Ghi nhËn trong b¸o c¸o tµi chÝnh Bªn thuª ghi nhËn tµi s¶n thuª tµi chÝnh lµ tµi s¶n vµ nî ph¶i tr¶ trªn B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n víi cïng mét gi¸ trÞ b»ng víi gi¸ trÞ hîp lý cña tµi s¶n thuª t¹i thêi ®iÓm khëi ®Çu thuª tµi s¶n. NÕu gi¸ trÞ hîp lý cña tµi s¶n thuª cao h¬n gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª tèi thiÓu cho viÖc thuª tµi s¶n th× ghi theo gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª tèi thiÓu. TØ lÖ triÕt khÊu ®Ó tÝnh gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª tèi thiÓu cho viÖc thuª tµi s¶n lµ l·i suÊt ngÇm ®Þnh trong hîp ®ång thuª tµi s¶n hoÆc l·i suÊt ghi trong hîp ®ång. Tr­êng hîp kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®­îc l·i suÊt ngÇm ®Þnh trong hîp ®ång thuª th× sö dông l·i suÊt biªn ®i vay cña bªn thuª tµi s¶n ®Ó tÝnh gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª tèi thiÓu. Khi tr×nh bµy c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ vÒ thuª tµi chÝnh trong b¸o c¸o tµi chÝnh, ph¶i ph©n biÖt nî ng¾n h¹n. Chi phÝ trùc tiÕp ph¸t sinh ban ®Çu liªn quan ®Õn ho¹t ®éng thuª tµi chÝnh, nh­ chi phÝ ®µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång ®­îc ghi nhËn vµo nguyªn gi¸ tµi s¶n ®i thuª. Kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª tµi s¶n thuª tµi chÝnh ph¶i ®­îc chia ra thµnh chi phÝ tµi chÝnh vµ kho¶n ph¶i tr¶ nî gèc. Chi phÝ tµi chÝnh ph¶i ®­îc tÝnh theo tõng kú kÕ to¸n trong suèt thêi h¹n thuª theo tû lÖ l·i suÊt ®Þnh kú cè ®Þnh trªn sè d­ nî cßn l¹i cho mçi kú kÕ to¸n. Thuª tµi chÝnh sÏ ph¸t sinh chi phÝ khÊu hao tµi s¶n vµ chi phÝ tµi chÝnh cho mçi kú kÕ to¸n. chÝnh s¸ch khÊu hao tµi s¶n ph¶i nhÊt qu¸n víi chÝnh s¸ch khÊu hao tµi s¶n cïng lo¹i thuéc së h÷u cña doanh nghiÖp ®i thuª. NÕu kh«ng ch¾c ch¾n lµ bªn ®i thuª sÏ cã quyÒn së h÷u tµi s¶n khi hÕt h¹n hîp ®ång thuª th× tµi s¶n thuª sÏ ®­îc khÊu hao theo thêi gian ng¾n h¬n gi÷a thêi h¹n thuª hoÆc thêi gian sö dông h÷u Ých cña nã. Khi tr×nh bµy tµi s¶n thuª trong b¸o c¸o tµi chÝnh ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña ChuÈn mùc kÕ to¸n “TSC§ h÷u h×nh”. 2. Tr×nh bµy trong b¸o c¸o tµi chÝnh Bªn ®i thuª tµi s¶n ph¶i tr×nh bµy c¸c th«ng tin vÒ thuª tµi chÝnh sau: - GÝa trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n thuª t¹i ngµy lËp b¸o c¸o tµi chÝnh; - TiÒn thuª ph¸t sinh thªm ®­îc ghi nhËn lµ chi phÝ trong kú; - C¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh tiÒn thuª ph¸t sinh thªm; - §iÒu kho¶n gia h¹n thuª hoÆc quyÒn ®­îc mua tµi s¶n. 2. §èi víi bªn cho thuª 1. Ghi nhËn trong b¸o c¸o tµi chÝnh Bªn cho thuª ph¶i ghi nhËn gi¸ trÞ tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh lµ kho¶n ph¶i thu trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n b»ng gÝa trÞ ®Çu t­ thuÇn trong hîp ®ång cho thuª tµi chÝnh. §èi víi thuª tµi chÝnh phÇn lín ròi ro vµ lîi Ých kinh tÕ g¾n liÒn víi quyÒn së h÷u tµi s¶n ®­îc chuyÓn giao cho bªn thuª, v× vËy c¸c kho¶n ph¶i thu vÒ cho thuª tµi chÝnh ph¶i ®­îc ghi nhËn lµ kho¶n thu vèn gèc vµ doanh thu tµi chÝnh tõ kho¶n ®Çu t­ vµ dÞch vô cña bªn cho thuª. ViÖc ghi nhËn doanh thu tµi chÝnh ph¶i dùa trªn c¬ së l·i suÊt ®Þnh kú cè ®Þnh trªn tæng sè ®Çu t­ thuÇn cho thuª tµi chÝnh. Bªn cho thuª ph©n bæ doanh thu tµi chÝnh trong suèt thêi gian cho thuª dùa trªn l·i suÊt thuª ®Þnh kú cè ®Þnh trªn sè d­ ®Çu t­ thuÇn cho thuª tµi chÝnh. C¸c kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª tµi chÝnh cho tõng kú kÕ to¸n (kh«ng bao gåm phÝ cung cÊp dÞch vô) ®­îc trõ vµo ®Çu t­ gép ®Ó lµm gi¶m ®i sè vèn gèc vµ doanh thu tµi s¶n ch­a thùc hiÖn. C¸c chi phÝ ph¸t trùc tiÕp ban ®Çu ®Ó t¹o ra doanh thu tµi chÝnh nh­ tiÒn hoa hång vµ chi phÝ ph¸p lý ph¸t sinh khi ®µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång th­êng do bªn cho thuª chi tr¶ vµ ®­îc ghi nhËn ngay vµo chi phÝ trong kú khi ph¸t sinh hoÆc ®­îc ph©n bæ dÇn vµo chi phÝ theo thêi h¹n cho thuª tµi s¶n phï hîp víi viÖc ghi nhËn doanh thu. 2. Tr×nh bµy trong b¸o c¸o tµi chÝnh Bªn cho thuª tµi s¶n ph¶i tr×nh bµy c¸c th«ng tin vÒ cho thuª tµi chÝnh sau: - B¶ng ®èi chiÕu gi÷a tæng ®Çu t­ gép cho thuª tµi s¶n vµ gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª tèi thiÓu cho viÖc thuª tµi s¶n ph¶i thu vµo ngµy lËp b¸o c¸o tµi chÝnh cña kú b¸o c¸o theo c¸c thêi h¹n: + Tõ mét (1) n¨m trë xuèng; + Tõ mét (1) n¨m ®Õn n¨m (5) n¨m; + Trªn n¨m (5) n¨m. - Doanh thu cho thuª tµi chÝnh ch­a thùc hiÖn; - GÝa trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n thuª kh«ng ®­îc ®¶m b¶o theo tÝnh to¸n cña bªn cho thuª; - Dù phßng luü kÕ cho c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi vÒ kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª tèi thiÓu; - TiÒn thuª ph¸t sinh thªm ®­îc ghi nhËn lµ doanh thu trong kú. v - thùc tr¹ng ho¹t ®éng thuª mua tµi chÝnh, chÕ ®é tµi chÝnh - kÕ to¸n ho¹t ®éng thuª mua tµi chÝnh vµ h­íng hoµn thiÖn Trªn thÕ giíi, c¸c C«ng ty n¨ng ®éng tõ l©u ®· sö dông h×nh thøc thuª tµi s¶n nh­ mét nguån ®Ó cã ®­îc c¸c tµi s¶n kinh doanh. Trong vµi thËp kû qua, kinh doanh trong lÜnh vùc thuª tµi s¶n ph¸t triÓn kh¸ m¹nh ë nhiÒu n­íc t¹o thuËn lîi cho c¶ bªn ®i thuª vµ bªn cho thuª: Thø nhÊt, t¹o cho bªn ®i thuª cã ®­îc 100% nguån vèn víi tû lÖ l·i suÊt cè ®Þnh v× viÖc thuª tµi s¶n ®­îc ký kÕt mµ kh«ng cÇn bªn ®i thuª bá ra bÊt kú mét ®ång tiÒn nµo nh­ng vÉn cã ®­îc tµi s¶n sö dông. §©y lµ ®iÒu lý t­ëng cho c¸c c«ng ty míi ph¸t triÓn. H¬n n÷a, viÖc thanh to¸n tiÒn thuª th­êng cè ®Þnh, gióp bªn ®i thuª tr¸nh rñi ro trong ®iÒu kiÖn cã l¹m ph¸p cao Thø hai, trong nhiÒu tr­êng hîp h×nh thøc thuª tµi s¶n t¹o ra nh÷ng mÆt lîi vÒ thuÕ nhê cã sù miÔn gi¶m thuÕ h¬n nhiÒu so víi tµi s¶n mua. Thø ba, bªn cho thuª th­êng nhËn ®­îc mét kho¶n tiÒn lêi t­¬ng ®èi æn ®Þnh do bªn ®i thuª tr¶ d­íi h×nh thøc thanh to¸n tiÒn thuª. Thø t­, b¶o vÖ cho bªn ®i thuª tr¸nh khái nh÷ng rñi ro do sù lçi thêi cña tµi s¶n trong ®iÒu kiÖn tiÕn bé khoa häc kü thuËt ph¸t triÔn víi tèc ®é cao ChÝnh v× vËy, c¸c doanh nghiÖp tiÕn hµnh thuª tµi chÝnh ®­îc h­ëng rÊt nhiÒu lîi thÕ so víi c¸c h×nh thøc tÝn dông kh¸c. Cã thÓ nãi, bªn c¹nh c¸c ­u ®iÓm nh­ thêi gian xÐt duyÖt tµi trî nhanh, Ýt bÞ ¶nh h­ëng cña uy tÝn doanh nghiÖp, viÖc thanh to¸n tiÒn kh¸ linh ho¹t th× doanh nghiÖp ®i thuª tµi chÝnh cßn ®­îc h­ëng tû lÖ tµi trî cao, thËm trÝ lªn tíi 100% chi phÝ ®Çu t­ thiÕt bÞ. Toµn bé sè tiÒn thuª (c¶ gèc vµ l·i) ®­îc chia ®Òu cho viÖc thanh to¸n theo ®Þnh kú (th¸ng, quý, n¨m). Do ®ã, thuª tµi chÝnh lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu vÒ vèn cho c¸c doanh nghiÖp thiÕu vèn, ®Æc biÖt lµ trong hoµn c¶nh hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ë n­íc ta hiÖn nay ®Òu thiÕu vèn ho¹t ®éng. T×nh tr¹ng l¹c hËu vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt dÉn ®Õn n¨ng suÊt, chÊt l­îng, kiÓu d¸ng s¶n phÈm cña hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp mÊt dÇn kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng, kÓ c¶ thÞ tr­êng trong n­íc. ViÖc chê vèn ®Çu t­ cña ng©n s¸ch hay vay vèn cña ng©n hµng ®Ó ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ kh«ng ph¶i lµ ®iÒu dÔ dang ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. Theo quy ®Þnh t¹m thêi vÒ tæ chøc ho¹t ®éng cña c¸c C«ng ty cho thuª tµi chÝnh t¹i ViÖt Nam (NghÞ ®Þnh 64/CP ngµy 9/10/1995 cña ChÝnh phñ) th× mét giao dÞch ph¶i tho¶ m·n bèn ®iÒu kiÖn: Khi kÕt thóc hîp ®ång cho thuª, bªn thuª ®­îc nhËn quyÒn së h÷u tµi s¶n thuª hoÆc ®­îc tiÕp tôc thuª theo tho¶ thuËn; Khi kÕt thóc hîp ®ång thuª, bªn thuª ®­îc nh©n quyÒn lùa chän mua tµi s¶n thuª theo gi¸ danh nghÜa thÊp h¬n gi¸ trÞ thùc tÕ cña tµi s¶n thuª t¹i thêi ®iÓm mua l¹i; Thêi h¹n thuª Ýt nhÊt ph¶i b»ng 60% thêi gian cÇn thiÕt ®Ó khÊu hao tµi s¶n; Tæng sè tiÒn thuª tµi s¶n ph¶i tr¶ Ýt nhÊt t­¬ng ®­¬ng víi gi¸ trÞ cña tµi s¶n ®ã trªn thÞ tr­¬ng vµo thêi ®iÓm ký hîp ®ång. Nh÷ng quy ®Þnh nµy b­íc ®Çu ®· khuyÕn khÝch c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi bá vèn vµo ho¹t ®éng cho thuª t¹i ViÖt Nam. Tuy nhiªn, xÐt vÒ l©u dµi kh«ng thuËn lîi cho phÝa nhµ ®i thuª (chñ yÕu lµ doanh nghiÖp thiÕu vèn ë ViÖt Nam) trong tr­êng hîp hä muèn mua l¹i TSC§ ®i thuª th× còng ph¶i chê cho ®Õn khi kÕt thuc hîp ®ång thuª. Lóc ®ã, víi sù tiÕn bé cña khoa häc kü thuËt míi, liÖu hä cßn muèn mua l¹i TSC§ ®i thuª n÷a hay kh«ng? MÆt kh¸c víi nh÷ng TSC§ thuª trong thêi h¹n dµi vµ gi¸ trÞ lín, bªn thuª thay v× cã thÓ nhËn quyÒn së h÷u khi kÕt thóc hîp ®ång thuª th× l¹i ph¶i bá tiÒn ra ®Ó tiÕp tôc thuª (nÕu muèn). MÆc dÇu ho¹t ®éng thuª cßn míi l¹ ë ViÖt Nam nh­ng trªn thÕ giíi, ho¹t ®éng nµy xuÊt hiÖn tõ rÊt l©u. C¸c quy chÕ vµ ®iÒu kiÖn cho thuª ®· h×nh thµnh, ®­îc c¸c c«ng ty cho thuª x©y dùng vµ th«ng qua. V× vËy, ho¹t ®éng cho thuª tµi chÝnh ë ViÖt Nam còng cÇn tu©n thñ c¸c quy chÕ vµ ®iÒu kiÖn ®ã. Theo th«ng lÖ quèc tÕ, TCS§ ®­îc coi lµ thuª tµi chÝnh (hay thuª vèn) khi ®ång thêi tho· m·n 1 trong 4 ®iÒu kiÖn: Khi kÕt thóc hîp ®ång, quyÒn së h÷u TSC§ ph¶i ®­îc chuyÓn giao cho bªn ®i thuª; Thêi gian thuª Ýt nhÊt ph¶i b»ng 3/4 thêi gian h÷u dông cña TSC§ thuª; Khi kÕt thóc hîp ®ång thuª hoÆc t¹i bÊt kú mét thêi ®iÓm nµo ®ã, bªn ®i thuª ®­îc phÐp lùa chän mua TSC§ ®i thuª víi gi¸ thÊp h¬n gi¸ thùc tÕ cña TSC§ thuª; GÝa trÞ hiÖn thêi cña hîp ®ång thuª ph¶i tr¶ cho TSC§ ®i thuª Ýt nhÊt b»ng 90% gÝa trÞ tµi s¶n thuª. ViÖc h¹ch to¸n t¹i c¸c ®¬n vÞ ®i thuª tµi chÝnh t¹i ViÖt Nam theo chÕ ®é kÕ to¸n hiªn hµnh cßn nhiªu v­íng m¾c, thËm trÝ cã nhiÒu m©u thuÉn vµ kh«ng ®óng b¶n chÊt sù vËt. §iÒu nµy thÓ hiÖn ngay tõ c¸ch tÝnh gi¸ TSC§ ®i thuª, ph¶n ¸nh l·i thuª cho ®Õn c¸ch thøc thanh to¸n tiÒn thuª (c¶ gèc vµ l·i). Theo quy ®Þnh nguyªn gi¸ TSC§ thuª tµi chÝnh ®­îc tÝnh theo gÝa trÞ hiÖn t¹i cña kho¶n tiÒn thuª theo c«ng thøc: Trong ®ã: PV: GÝa trÞ hiÖn t¹i cña tiÒn thuª (gèc); FV: Tæng sè tiÒn thuª TSC§ ph¶i tr¶ (c¶ gèc vµ l·i); r : Tû lÖ l·i suÊt; t : Sè kú ®i thuª (thêi gian thuª). C¸ch tÝnh trªn ®©y ®­îc sö dông trong nh÷ng doanh nghiÖp ¸p dông ph­¬ng ph¸p tÝnh l·i gép tøc lµ l·i kú sau ®­îc tÝnh b»ng: (tiÒn l·i g«c - sè l·i kú tr­íc)x l·i suÊt; nã chØ phï hîp víi c¸ch cho thuª TSC§ thu håi c¶ gèc lÉn l·i. Còng theo chÕ ®é quy ®Þnh, nÕu trong hîp ®ång ghi râ sè tiÒn bªn ®i thuª ph¶i tr¶ cho c¶ giai ®o¹n thuª, trong ®ã ghi râ sè tiÒn l·i ph¶i tr¶ mçi n¨m th× nguyªn gi¸ cña TSC§ ®i thuª tµi chÝnh ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc Nguyªn gÝa = Tæng sè nî ph¶i tr¶ - Sè n¨m x Sè l·i ph¶i TSC§ ®i thuª theo hîp ®ång thuª thuª tr¶ mçi n¨m Nh÷ng quy ®Þnh vÒ nguyªn gi¸ nªu trªn ®Òu kh«ng phï hîp víi tµi s¶n thuª tµi chÝnh. Trªn thùc tÕ, xu h­íng cña ng­êi cho thuª vµ ng­êi ®i thuª lµ tho¶ thuËn víi nhau sao cho trong suèt thêi gian cho thuª vµ ®i thuª, sè tiÒn tr¶ cuèi mçi n¨m (mçi kú) b»ng nhau (mçi lÇn tr¶ nî bao gåm tiÒn l·i vµ mét phÇn tiÒn gèc). §iÒu nµy võa tr¸nh ®­¬c rñi ro, võa cã nguån thu thùc tÕ hµng n¨m cho ng­êi cho thuª mét c¸ch æn ®Þnh. §ång thêi víi ng­êi ®i thuª do sè tiÒn ph¶i tr¶ hµng n¨m b»ng nhau nªn t×nh h×nh tµi chÝnh kh«ng bÞ x¸o trén khi t×m nguån tr¶ nî vµ gi¶m bít chi phÝ l·i vay ph¶i tr¶. Trong tr­¬ng hîp chuyÓn quyÒn së h÷u hoÆc b¸n l¹i TSC§ cho bªn ®i thuª tr­íc thêi h¹n, viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cßn l¹i ch­a thu håi kh¸ dÔ dµng. Sè tiÒn tr¶ ®Òu ®Æn (thu ®Òu ®Æn) mçi n¨m ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: Sè tiÒn ph¶i tr¶ ®Òu ®Æn tõng kú (th¸ng, quý, n¨m) §Ó theo dâi t×nh h×nh ®i thuª TSC§ dµi h¹n, kÕ to¸n sö dông: TK 212 - Tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh. - Bªn nî: Ph¶n ¸nh nguyªn gi¸ TSC§ ®ang thuª dµi h¹n t¨ng thªm. - Bªn cã: Ph¶n ¸nh nguyªn gi¸ TSC§ ®ang thuª dµi h¹n gi¶m do tr¶ cho bªn thuª hoÆc mua l¹i. D­ nî: Nguyªn gi¸ TSC§ ®ang thuª dµi h¹n. TK 212 më chi tiÕt theo tõng TSC§ ®i thuª. Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n (t¹i ®¬n vÞ ®i thuª) nh­ sau - Khi nhËn TSC§ thuª ngoµi, c¨n cø vµo c¸c chøng tõ cã liªn quan (biªn b¶n giao nhËn, hîp ®ång thuª TSC§…) ghi: Nî TK 212 - Nguyªn gi¸ TSC§ ë thêi ®iÓm thuª Nî TK 142 (1421) - Sè l·i cho thuª ph¶i tr¶ Nî TK 133 (1332) - ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ Cã TK 342 - Tæng sè tiÒn thuª TSC§ ph¶i tr¶ - §Þnh kú thanh to¸n tiÒn thuª theo hîp ®ång Nî TK 342 (hoÆc TK 315) Cã TK liªn quan (111, 112…) - Hµng th¸ng trÝch khÊu hao TSC§ ®i thuª vµ kÕt chuyÓn (trõ dÇn) l·i ph¶i tr¶ vµo chi phÝ kinh doanh: Nî TK liªn quan (627, 641, 642) Cã TK 214 (2142) - Sè khÊu hao ph¶i trÝch Cã TK 1421 - Trõ dÇn l·i ph¶i tr¶ vµo kinh phÝ - Khi kÕt thóc hîp ®ång thuª + NÕu tr¶ l¹i TSC§ cho bªn thuª Nî TK 1421 - ChuyÓn gi¸ trÞ cßn l¹i ch­a khÊu hao hÕt Nî TK 214 (2142) - GÝa trÞ hao mßn Cã TK 212 - Nguyªn gi¸ TSC§ ®i thuª + NÕu bªn ®i thuª ®­îc quyÒn së h÷u hoµn toµn BT1) KÕt chuyÓn nguyªn gi¸ TSC§ Nî TK 211, 213 Cã TK 212 - Nguyªn gi¸ BT2) KÕt chuyÓn gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ Nî TK 214 (2142) Cã TK 214 (2141, 2143) - GÝa trÞ hao mßn + NÕu bªn ®i thuª mua l¹i Ngoµi hai bót to¸n ph¶n ¸nh theo nguyª gi¸ vµ gi¸ trÞ hao mßn gièng nh­ khi ®­îc chuyÓn giao quyÒn së h÷u hoµn toµn, kÕ to¸n cßn ph¶n ¸nh sè tiÒn ph¶i tr¶ vÒ mua l¹i hay chuyÓn quyÒn së h÷u (tÝnh vµo nguyªn gi¸ TSC§) Nî TK 211, 213 - GÝa trÞ tr¶ thªm (kh«ng cã thuÕ GTGT) Nî TK 133 (1332) - ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ Cã TK liªn quan (111, 112, 342) C¸ch h¹ch to¸n trªn ®©y mÆc dÇu ®· ph¶n ¸nh ®­îc néi dung c¬ b¶n cña hîp ®ång thuª tµi chÝnh tuy nhiªn vÉn cßn nhiÒu ®iÓm khóc m¾c. Tr­íc hÕt t¹i thêi ®iÓm thuª, toµn bé sè l·i vÒ ®i thuª ph¶i tr¶ trong suèt thêi gian thuª l¹i ®­îc ghi nhËn cïng mét lóc vµo tµi kho¶n 142 (1421 - Chi phÝ tr¶ tr­íc). VÒ thùc chÊt sè l·i nµy chØ míi lµ thña thuËn theo hîp ®ång thuª chø ch­a tr¶. H¬n n÷a, tµi kho¶n1421 ®­îc dïng ®Ó theo dâi c¸c kho¶n chi phÝ tr¶ tr­íc cã thêi gian ph©n bæ trong vßng mét n¨m trong khi tæng sè l·i thuª ph¶i tr¶ qu¸ lín, thËm trÝ nhiÒu hîp ®ång sè l·i nµy cßn lín h¬n c¶ sè gèc (l·i suÊt vÒ thuª tµi chÝnh hiÖn nay trªn thÕ giíi phæ biÕn ë møc 11%). ChÝnh v× vËy, t«i kiÕn nghÞ nh­ sau: Thø nhÊt, nguyªn gi¸ TSC§ thuª tµi chÝnh ®­îc ghi theo sè nî gèc mµ bªn ®i thuª ph¶i tr¶. Sè nî nµy x¸c ®Þnh kh¸ dÔ dµng, dùa vµo sè vèn ®Çu t­ thùc tÕ ®Ó cã ®­îc b¶n th©n tµi s¶n cho thuª. Tr­êng hîp cÇn thiÕt cã thÓ tiÕn hµnh ®Þnh gi¸ tµi s¶n cho thuª theo gi¸ trÞ phï hîp víi t×nh tr¹ng kü thuËt cña tµi s¶n. Thø hai, kh«ng ghi nhËn vµo chi phÝ tr¶ tr­íc tæng sè l·i ph¶i tr¶ trong suèt thêi gian thuª nh­ hiÖn nay. Sè l·i thuª ph¶i tr¶ hµng n¨m sÏ ®­îc ph©n bæ dÇn (nÕu tÝnh vµo chi phÝ tr¶ tr­íc) hoÆc trÝch tr­íc theo kÕ ho¹ch vµo chi phÝ (nÕu tÝnh vµo chi phÝ ph¶i tr¶). C¸ch lµm nµy kh«ng nh÷ng ph¶n ¸nh ®óng gi¸ trÞ tµi s¶n thuª tµi chÝnh mµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kÕ to¸n cã kÕ ho¹ch ph©n bæ hoÆc trÝch tr­íc chi phÝ l·i thuª ®­îc kÞp thêi. Theo c¸ch nµy, khi nhËn TSC§ thuª ngoµi, kÕ to¸n ghi nhËn nguyªn gi¸ tµi s¶n thuª tµi chÝnh: Nî TK 212 - Nguyªn gi¸ TSC§ ë thêi ®iÓm thuª Nî TK 133 (1332) - ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ Cã TK 342- Sè tiÒn thuª TSC§ ph¶i tr¶ (gi¸ gèc vµ thuÕ GTGT) - Sè l·i vÒ cho thuª tµi s¶n ph¶i tr¶ theo tõng n¨m: Nî TK 142 (1421) - Sè l·i vÒ cho thuª ph¶i tr¶ trong n¨m Cã TK 338 (3388) - Sè l·i vÒ cho thuª ph¶i tr¶ trong n¨m - §Þnh kú thanh to¸n tiÒn thuª theo hîp ®ång (gèc vµ l·i) Nî TK 342 (hoÆc 315) - Sè gèc ph¶i tr¶ hµng kú Nî TK 338 (3388) - Sè l·i cho thuª ®· tr¶ hµng kú Cã TK liªn quan (111, 112) - Hµng th¸ng trÝch khÊu hao TSC§ ®i thuª vµ kÕt chuyÓn (trõ dÇn) l·i ph¶i tr¶ vµo chi phÝ kinh doanh Nî TK liªn quan (627, 641, 642) Cã TK 214 (2142) - Sè khÊu hao ph¶i trÝch Cã TK 1421 - Trõ dÇn l·i ph¶i tr¶ vµo chi phÝ - NÕu trÝch tr­íc chi phÝ l·i thuª ph¶i tr¶ hµng th¸ng trong n¨m Nî TK liªn quan (627, 641, 642) Cã TK 335 - TrÝch tr­íc chi phÝ l·i thuª ph¶i tr¶ vµo chi phÝ - Khi thanh to¸n l·i thuª Nî TK 335 - Sè l·i cho thuª ph¶i tr¶ trong kú Cã TK liªn quan (111, 112…) PhÇn 3: kÕt luËn Qua nh÷ng néi dung võa tr×nh bµy ë trªn chóng ta thÊy ®­îc vai trß hÕt søc quan träng cña viÖc thuª tµi s¶n, ®Æc biÖt lµ thuª tµi chÝnh ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. Nã cµng cã ý nghÜa h¬n víi n­íc ta khi mµ hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ®Òu thiÕu vèn ho¹t ®éng vµ t×nh tr¹ng l¹c hËu vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt. Thuª tµi chÝnh gióp cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cã ®­îc nh÷ng c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®Ó ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t hiÖn nay khi mµ xu thÕ héi nhËp ph¸t triÓn vµ khoa häc kü thuËt trë thµnh ®éng lùc s¶n xuÊt trùc tiÕp. Cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng, mÆc dï ho¹t ®éng thuª tµi chÝnh cßn kh¸ míi mÏ ë ViÖt Nam nh­ng trong t­¬ng lai kh«ng xa lo¹i h×nh nµy sÏ ph¸t triÓn nhanh chãng ®Ó héi nhËp víi sù ph¸t triÓn chung cña kinh tÕ thÕ giíi. §iÒu ®ã còng phï hîp víi nhu cÇu cña thÞ th­êng trong n­íc ta hiÖn nay. Tuy Bé Tµi chÝnh, ChÝnh phñ cña ta ®· ®­a ra nh÷ng v¨n b¶n h­íng dÉn, quy ®Þnh kh¸ chi tiÕt vÒ ho¹t ®éng thuª mua tµi chÝnh vµ b­íc ®Çu ®· khuyÕn khÝch ®­îc ho¹t ®éng nay ph¸t triÓn, nh­ng mét trong nh÷ng ®ßi hái cÊp thiÕt hiÖn nay lµ ViÖt Nam ph¶i th­êng xuyªn theo s¸t thùc tÕ ®Ó cã mét chÕ ®é kÕ to¸n hoµn chØnh h¬n, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc míi mÏ nµy. MÆc dï ®· hÕt søc cè g¾ng nh­ng do kiÕn thøc, tr×nh ®é chuyªn m«n còng nh­ kinh nghiÖm thùc tÕ cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn ®Ò tµi cña em cßn nhiÒu h¹n chÕ. V× vËy, em rÊt mong nhËn ®­îc sù h­íng dÉn chØ b¶o c¸c thÇy c«, ®Æc biÖt lµ PGS.TS NguyÔn ThÞ §«ng, cïng b¹n bÌ ®Ó ®Ò ¸n m«n häc cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc066. Cho thu ti chnh 7903 Vi7879t Nam.doc
Luận văn liên quan