Chứng minh rằng nghị quyết của các tổ chức quốc tế liên chính phủ có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hình thành cũng như viện dẫn áp dụng qui phạm điều ước và qui phạm tập quán

Bài tập công pháp lớn học kỳ : Chứng minh rằng nghị quyết của các tổ chức quốc tế liên chính phủ có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hình thành cũng như viện dẫn áp dụng qui phạm điều ước và qui phạm tập quán I/ Lời mở đầu Trong một thế giới thay đổi từng ngày, với đời sống quốc tế sôi động, những qui phạm luật quốc tế liên tục được hình thành và phát triển. Thực tiễn quan hệ quốc tế đã đặt ra nhu cầu lớn về hình thành và viện dẫn áp dụng các qui phạm điều ước và qui phạm tập quán quốc tế một cách linh hoạt và hiệu quả. Ngày nay, ngày càng nhiều luật gia cho rằng nghị quyết của các tổ chức quốc tế liên chính phủ có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hình thành cũng như viện dẫn áp dụng qui phạm điều ước và qui phạm tập quán quốc tế. II/Nội dung: 1. Những vấn đề chung: 1.1. Qui phạm điều ước và qui phạm tập quán quốc tế: Qui phạm luật quốc tế được hiểu là những qui tắc xử sự do các chủ thể của luật quốc tế thỏa thuận xây dựng nên hoặc thừa nhận giá trị pháp lí của chúng để điều chỉnh các quan hệ quốc tế. Qui phạm luật quốc tế là công cụ cơ bản và quan trọng nhất có chức năng điều chỉnh các quan hệ diễn ra giữa các chủ thể luật quốc tế và là MỤC LỤC I/ Lời mở đầu 1 II/Nội dung: 1 1. Những vấn đề chung: 1 1.1. Qui phạm điều ước và qui phạm tập quán quốc tế: . 1 1.2 Các tổ chức quốc tế liên chính phủ và nghị quyết của các tổ chức quốc tế liên chính phủ : 4 2. Vai trò của nghị quyết của các tổ chức quốc tế liên chính phủ trong quá trình hình thành cũng như viện dẫn áp dụng qui phạm điều ước và qui phạm tập quán. . 5 2.1. Đối với quy phạm điều ước : . 6 2.2. Đối với qui phạm tập quán 7 KẾT LUẬN 9 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 10

doc11 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 08/03/2013 | Lượt xem: 2756 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chứng minh rằng nghị quyết của các tổ chức quốc tế liên chính phủ có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hình thành cũng như viện dẫn áp dụng qui phạm điều ước và qui phạm tập quán, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I/ Lời mở đầu Trong một thế giới thay đổi từng ngày, với đời sống quốc tế sôi động, những qui phạm luật quốc tế liên tục được hình thành và phát triển. Thực tiễn quan hệ quốc tế đã đặt ra nhu cầu lớn về hình thành và viện dẫn áp dụng các qui phạm điều ước và qui phạm tập quán quốc tế một cách linh hoạt và hiệu quả. Ngày nay, ngày càng nhiều luật gia cho rằng nghị quyết của các tổ chức quốc tế liên chính phủ có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hình thành cũng như viện dẫn áp dụng qui phạm điều ước và qui phạm tập quán quốc tế. II/Nội dung: Những vấn đề chung: Qui phạm điều ước và qui phạm tập quán quốc tế: Qui phạm luật quốc tế được hiểu là những qui tắc xử sự do các chủ thể của luật quốc tế thỏa thuận xây dựng nên hoặc thừa nhận giá trị pháp lí của chúng để điều chỉnh các quan hệ quốc tế. Qui phạm luật quốc tế là công cụ cơ bản và quan trọng nhất có chức năng điều chỉnh các quan hệ diễn ra giữa các chủ thể luật quốc tế và là hạt nhân trong cấu trúc của hệ thống pháp luật quốc tế. Nội dung của qui phạm luật quốc tế luôn chứa đựng các quyền và nghĩa vụ pháp lí quốc tế của cac chủ thể luật quốc tế với nhau. Có thể khẳng định rằng, nội dung của các qui phạm pháp luật quốc tế là cơ sở pháp lí để đánh giá tính pháp lí của các hành vi của các chủ thể khác khi tham gia vào các quan hệ pháp luật quốc tế. Mọi hành vi vi phạm các qui định của qui phạm luật quốc tế là cơ sở pháp lí để xác định trách nhiệm pháp lí quốc tế đối với các chủ thể luật quốc tế. Căn cứ vào phương thức hình thành và hình thức tồn tại của qui phạm, qui phạm luật quốc tế có thể được chia thành qui phạm điều ước và qui phạm tập quán. Điều ước quốc tế và tập quán quốc tế là hai hình thức cơ bản biểu hiện sự tồn tại của qui phạm luật quốc tế đồng thời cũng được thừa nhận rộng rãi là hai loại nguồn cơ bản của luật quốc tế. Qui phạm điều ước quốc tế: Qui phạm điều ước quốc tế là qui phạm thành văn do các quốc gia xây dựng nên. Điều ước quốc tế là nguồn cơ bản, chủ yếu của luật quốc tế và đại đa số các qui phạm pháp lí quốc tế đều chứa đựng trong các điều ước quốc tế. Điều ước quốc tế là sự thỏa thuận bằng văn bản được kí kết giữa các chủ thể của luật quốc tế (trước tiên và chủ yếu là các quốc gia) trên cơ sở tự nguyện và bình đẳng nhằm thiết lập, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền, nghĩa vụ pháp lí đối với nhau trong quan hệ quốc tế. Khái niệm điều ước quốc tế phải bao gồm các nội dung cơ bản sau đây: Thứ nhất, về hình thức của điều ước quốc tế, điều ước quốc tế phải bừn văn bản. Thứ hai, chủ thể kí kết phải là các chủ thể của luật quốc tế. Thứ ba, về ý chí, điều ước quốc tế phải được kí kết trên cơ sở tự nguyện và bình đẳng giữa các chủ thể của luật quốc tế. Thứ tư, về nội dung, điều ước quốc tế phải ghi nhận các quyền và nghĩa vụ pháp lí của các chủ thể luật quốc tế khi tham gia quan hệ điều ước. Để trở thành nguồn của luật quốc tế, điều ước quốc tế phải đáp ứng những điều kiện sau: Thứ nhất, điều ước quốc tế phải được kí kết trên cơ sở tự nguyện và bình đẳng giữa các chủ thể luật quốc tế với nhau. Thứ hai, điều ước quốc tế được kí kết phải phù hợp với thủ tục, thẩm quyền theo qui định của pháp luật của các bên kí kết. Thứ ba, điều ước quốc tế phải có nội dung phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế. Qui phạm tập quán quốc tế Qui phạm tập quán quốc tế là loại qui phạm bất thành văn do các quốc gia thừa nhận và “luật hóa” các qui tắc xử sự trong quan hệ quốc tế. Theo nghĩa là nguồn của luật quốc tế, tập quán quốc tế là những qui tắc xử sự hình thành trong thực tiễn quan hệ quốc tế được các quốc gia và các chủ thể khác của luật quốc tê thừa nhận rộng rãi là những qui phạm có tính chất pháp lí bắt buộc để điều chỉnh quan hệ quốc tế. Tập quán quốc tế được tạo thành từ hai yếu tố: Yếu tố vật chất – là những hành vi xử sự được áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần trong thực tiễn quan hệ giữa các quốc gia để tạo ra những qui tắc xử sự thống nhất, hành vi có thể là hành vi lập pháp, hành pháp hoặc tư pháp của quốc gia. Yếu tố tâm lí – được tạo thành khi chủ thể của luật quốc tế nhận thức rằng, việc áp dụng các qui tắc thực tiễn ấy là đúng về mặt pháp lí, mọi sự không tôn trọng qui tắc này được xem là vi phạm các nghĩa vụ pháp lí quốc tế. Để trở thành nguồn luật quốc tế, tập quán quốc tế phải đáp ứng các điều kiện sau: 1- Tập quán quốc tế đó phải được áp dụng một thời gian dài trong thực tiễn quan hệ quốc tế; 2- Tập quán đó phải được thừa nhận rộng rãi như những qui phạm có tính chất bắt buộc, 3- Tập quán quốc tế phải có nội dung phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế. Một quan điểm tương đối phổ biến hiện nay cho rằng trong luật quốc tế tồn tại hai loại qui phạm tập quán quốc tế. Loại qui phạm “truyền thống”, bao gồm các qui tắc xử sự không thành văn, hình thành trong thực tiễn quan hệ quốc tế và được các quốc gia thừa nhận hiệu lực pháp lí, ràng buộc với mình. Loại qui phạm “hiện đại” – bao gồm các qui tắc xử sự được ghi nhận trong một số văn kiện, được các quốc gia thừa nhận hiệu lực pháp lí bắt buộc đối với mình với tư cách là tập quán pháp lí quốc tế. Loại qui phạm này không được hình thành từ thực tiễn lâu dài mà từ các văn kiện quốc tế hoặc có tính chất quốc tế, được các chủ thể của luật quốc tế thừa nhận và áp dụng rộng rãi. Chúng có thể hình thành từ điều ước quốc tế cũng như từ các văn kiện quốc tế khác, thường là từ nghị quyết của các tổ chức quốc tế (ví dụ nghị quyết của đại hội đồng liên hợp quốc). 1.2 Các tổ chức quốc tế liên chính phủ và nghị quyết của các tổ chức quốc tế liên chính phủ : Là một trong những chủ thể của luật quốc tế, tổ chức quốc tế liên chính phủ là thực thể liên kết chủ yếu các quốc gia độc lập có chủ quyền, được thành lập và hoạt động trên cơ sở điều ước quốc tế, phù hợp với Luật Quốc tế hiện đại, có quyền năng chủ thể riêng biệt và một hệ thống cơ cấu tổ chức phù hợp để thực hiện các quyền năng đó theo đúng mục đích và tôn chỉ của tổ chức. Tổ chức quốc tế liên chính phủ là chủ thể phái sinh của luật quốc tế, được hình thành trên cơ sở sự thỏa thuận của các quốc gia và các chủ thể khác của luật quốc tế. Mỗi tổ chức quốc tế đều có các quyền và nghĩa vụ riêng biệt do các thành viên của tổ chức thỏa thuận trao cho. Nghị quyết của các tổ chức quốc tế liên chính phủ được coi là một loại phương tiện bổ trợ nguồn của luật quốc tế, gồm hai loại là các nghị quyết có tính qui phạm và các nghị quyết mang tính khuyến nghị. Nghị quyết có tính qui phạm là các nghị quyết qui định qui định về mức độ đóng góp của các quốc gia thành viên, về tổ chức và hoạt động của bộ máy, về thủ tục quan trọng trong hoạt động của từng tổ chức. Những qui định có tính bắt buộc được đề cập đến trong chính điều lệ (qui chế) của mỗi tổ chức. Các nghị quyết này tạo ra qui phạm pháp lí đối với từng tổ chức quốc tế nhất định và là nguồn của luật quốc tế, nhưng không phải là nguồn của luật quốc tế nói chung mà là luật của tổ chức quốc tế. Chúng có giá trị pháp lí bắt buộc đối với từng tổ chức quốc tế, với cơ quan và thành viên của nó. Nghị quyết có tính khuyến nghị của tổ chức quốc tế : Các nghị quyết – khuyến nghị của Đại hội đồng Liên hợp quốc và tổ chức quốc tê khác là văn kiện quốc tế, trong đó có các định hướng, chủ trương, biện pháp giải quyết từng vấn đề nhất định mang tính thời sự của đời sống quốc tế, hoặc tuyên bố về nguyên tắc giải quyết những vấn đề nào đó trong quan hệ quốc tế. Tự bản thân, các nghị quyết này chỉ mang tính khuyến nghị mà không sinh ra quy phạm pháp lí, không có hiệu lực pháp lí bắt buộc các quốc gia phải tuân theo, và vì thế chúng không được coi là nguồn của luật quốc tế. Tuy vậy, nhiều nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc giữ vai trò quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của qui phạm luật quốc tế, đồng thời được công nhận là phương tiện bổ trợ để xác định qui phạm luật quốc tế. 2. Vai trò của nghị quyết của các tổ chức quốc tế liên chính phủ trong quá trình hình thành cũng như viện dẫn áp dụng qui phạm điều ước và qui phạm tập quán. Nhiều luật gia cho rằng nghị quyết của các tổ chức quốc tế, chủ yếu là Liên hợp quốc, cũng là nguồn của luật quốc tế hiện đại. Quan điểm này khẳng định chức năng lập pháp của LHQ. Các qui phạm luật quốc tế là do các quốc gia bình đẳng xây dưng nên, đó là quyền ko thể tách rời của các quốc gia có chủ quyền. Các tổ chức quốc tế, kể cả LHQ cũng không có quyền lập pháp quốc tế. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là các tổ chức quốc tế không có vai trò gì trong quá trình xây dựng luật quốc tế. Vậy vai trò của các tổ chức quốc tế biểu hiện như thế nào? Trong nội bộ tổ chức quốc tế, một số cơ quan có thẩm quyền thông qua các qui tắc thủ tục. Thẩm quyền này do điều ước thành lập tổ chức quốc tế (hiến chương, điều lệ, qui chế,...) qui định. Các qui tắc được thông qua đúng thẩm quyền và thủ tục qui định, có giá trị bắt buộc đối với các quốc gia thành viên. Như vậy, có thể nói các tổ chức quốc tế cũng có quyền lập pháp chủ yếu trong các vấn đề có tính chất thủ tục, tổ chức, tài chính,... trong sinh hoạt nội bộ của mình. Ví dụ, căn cứ vào Điều 21 và 22 Hiến chương LHQ, Đại hội đồng LHQ có quyền qui định các qui tắc thủ tục riêng và có quyền thành lập các cơ quan bổ trợ cần thiết cho việc thực hiện chức năng của mình. Trong thực tiễn quốc tế, khi xác đinh hoặc giải thích quy phạm luật quốc tế, các quốc gia thường viện dẫn đến nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Các nghị quyết được viện dẫn nhiều hơn cả và có vai trò to lớn trong đời sống quốc tế là : Tuyên bố của Đại hội đồng Liên hợp quốc năm 1960 về trao trả độc lập cho các nước và dân tộc thuộc địa ; Tuyên bố của Đại hội đồng Liên hợp quốc năm 1970 về những nguyên tắc của luật quốc tế, Tuyên bố 1974 về định nghĩa xâm lược,... Các nghị quyết trên đây của Đại hội đồng Liên hợp quốc thường được Tòa án quốc tế viện dẫn và coi đó là bằng chứng thực tiễn của sự tồn tại quy phạm tập quán. Ví dụ, trong vụ Nicaragua kiện Mỹ, Tòa cho rằng sự đồng tình của các bên đối với Nghị quyết 2625 (XXV) : « Tuyên bố về các nguyên tắc của luật quốc tế » là hình thức thể hiện sự công nhận hiệu lực pháp lí đối với nguyên tắc không sử dụng vũ lực với tư cách là nguyên tắc của luật tập quán. 2.1. Đối với quy phạm điều ước : Ngày nay nhiều tổ chức quốc tế đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình kí kết điều ước quốc tế. Tổ chức quốc tế có thể đưa ra sáng kiến kí kết điều ước về những vấn đề quốc tế để các nước thành viên xem xét và quyết định việc kí kết hoặc phê chuẩn. Ví dụ, Công ước về quyền ưu đãi và miễn trừ của Liên hợp quốc (năm 1946), Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982, sau khi đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua, được đưa ra để các nước thành viên kí và phê chuẩn. Trong những trường hợp như vậy tổ chức quốc tế chỉ đóng vai trò là cơ quan bổ trợ cho các quốc gia, chỉ thông qua văn bản điều ước quốc tế, chứ không thể làm cho điều ước quốc tế có hiệu lực. Chỉ có các quốc gia, sau khi đã kí hoặc phê chuẩn theo thủ tục qui định, mới quyết định hiệu lực của điều ước quốc tế. Theo Hiến chương Liên hợp quốc, Đại hội đồng Liên hợp quốc có quyền thông qua hai loại quyết định có giá trị khác nhau. Đại hội đồng chỉ có quyền thông qua quyết nghị có tính chất bắt buộc về một số vấn đề rất hẹp, chủ yếu thuộc về tổ chức và tài chính của Liên hợp quốc. Còn đối với tất cả các vấn đề khác thuộc lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Liên hợp quốc, Đại hội đồng chỉ có quyền thông qua kiến nghị (điều 10 và 8 Hiến chương Liên hợp quốc). Hai loại văn bản trên khác nhau cơ bản ở chỗ quyết nghị có giá trị pháp lí bắt buộc đối với quốc gia thành viên và do đó, làm phát sinh trực tiếp quyền và nghĩa vụ pháp lí, còn kiến nghị chưa có giá trị pháp lí bắt buộc, mà mới chỉ là nguyện vọng của Liên hợp quốc và đề nghị các quốc gia thành viên chấp nhận. Kiến nghị chỉ làm phát sinh hậu quả pháp lí khi nào đã được các quốc gia thành viên chấp nhận, thông qua việc đăng kí và phê chuẩn, tùy theo sự qui định cụ thể về thủ tục trong từng trường hợp. Như vậy, Liên hợp quốc cũng như bất kì cơ quan hoặc tổ chức quốc tế nào đều không có quyền đặt ra pháp luật để bắt buộc các tổ chức quốc tế khác phải tuân theo. Cho nên nghị quyết của các tổ chức quốc tế ở mức độ mới được các tổ chức quốc tế thông qua, vẫn chưa đủ điều kiện trở thành nguồn của luật quốc tế. Trong những điều kiện nhất định, những điều qui định trong các nghị quyết của tổ chức quốc tế hoặc những nguyên tắc, những tư tưởng, những ý kiến, .... ghi trong đó, có thể làm tiền đề cho sự hình thành tập quán quốc tế sau này. Điều này rất dễ xảy ra, khi những qui định hoặc những nguyên tắc, tư tưởng,... đó được các quốc gia áp dụng trong thực tiễn như một qui tắc xử sự chung, bắt buộc và trong thời gian lâu dài. 2.2. Đối với qui phạm tập quán Điểm mới trong quá trình hình thành qui phạm luật quốc tế từ nửa sau thế kỷ XX là việc xuất hiện các qui phạm tập quán của luật quốc tế được hình thành từ nghị quyết của tổ chức quốc tế, đặc biệt là Liên hợp quốc. Thông thường nếu như các nghị quyết của Liên hợp quốc trong nhiều năm đều tập trung thống nhất quyết định về một vấn đề và tất cả các quốc gia đều hành động theo qui tắc này, khi đó có thể nói đến sự hình thành qui phạm mới của luật tập quán. Loại qui phạm này thường được hình thành trong lĩnh vực duy trì hòa bình và an ninh quốc tế cũng như trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia. Trong thực tiễn có rất nhiều quy phạm tập quán hình thành từ con đường nghị quyết của Liên hợp quốc. Ví dụ, câu hỏi đặt ra là những hành vi nào của một quốc gia được coi là tấn công vũ trang để từ đó quốc gia khác thực hiện quyền tự vệ chính đáng đã được làm sáng tỏ trong Nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc số 3314 (XXIX) ngày 14 tháng 12 năm 1974. Nghị quyết đã chỉ rõ hành vi xâm lược là các hành vi của quốc gia này sử dụng bất hợp pháp lực lượng vũ trang tấn công vào lãnh thổ quốc gia khác, cũng như bất kì sự bao cây phong tỏa nào bằng lực lượng vũ trang chống lại quốc gia ấy. Như vậy, việc các quốc gia đồng tình với Nghị quyết trên đây của Đại hội đồng Liên hợp quốc về Định nghĩa xâm lược đã thể hiện sự thừa nhận hiệu lực thực tế của Nghị quyết, để từ đó các quốc gia hành động theo những chuẩn mực được qui định trong Nghị quyết. Chừng nào Nghị quyết này chưa phải là điều ước quốc tế thì việc các quốc gia hành động theo những chuẩn mực của nó chính là sự thừa nhận quy phạm tập quán quốc tế mới hình thành. Từ thực tiễn Tòa án quốc tế Liên hợp quốc, đôi khi nghị quyết của tổ chức quốc tế được coi là bằng chứng của luật tập quán. Điều này được thể hiện rõ ràng trong thực tiễn tòa án quốc tế của Liên hợp quốc, bởi vì trong nhiều trường hợp Tòa có nhiệm vụ phải xác định rõ đâu là quy phạm tập quán của luật quốc tế liên quan đến việc giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia Một ví dụ tiêu biểu là trong vụ Nicaragua kiện Mỹ năm 1984, Năm 1984, Nicaragua đâm đơn kiện Mỹ về những hoạt động quân sự và bán quân sự bất hợp pháp chống lại chính quyền và toàn vẹn lãnh thổ Nicaragua mìn ở các cảng của Nicaragua và ủng hộ phiến quân Contras thuộc đảng đối lập. Tòa án quốc tế đã xem xét những quy phạm của luật tập quán quốc tế áp dụng cho vụ tranh chấp này , cùng với Hiến chương LHQ và Hiến chương của Tổ chức các nước châu Mỹ cũng như hiệu lực của các bảo lưu các điều ước đa phương. Trong vụ này , cùng lúc với thực thi thẩm quyền chỉ trong lĩnh vực áp dụng các quy định tập quán về không sử dụng vũ lực và không can thiệp, tòa án lưu ý rằng các bên bị các quy định này ràng buộc như là một bộ phận của luật điều ước và luật tập quán quốc tế. Tòa đã quyết định rằng việc các bên đồng tình với Nghị quyết 2625 (XXV) của Liên hợp quốc; “Tuyên bố về các nguyên tắc của luật quốc tế” là thể hiện sự công nhận hiệu lực pháp lí (opinio juris) đối với các nguyên tắc này, trong đó có nguyên tắc cấm sử dụng vũ lực với tư các là nguyên tắc của luật quốc tế. KẾT LUẬN Có thể nói, các nghị quyết của các tổ chức quốc tế liên chính phủ đã và đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc hình thành và viện dẫn các qui phạm tập quán và qui phạm điều ước quốc tế. Kể từ đầu thế kỉ XX, các quan hệ quốc tế phát sinh ngày càng nhiều và đa dạng. Các qui phạm luật quốc tế luôn được hình thành và vận dụng một cách linh hoạt. Các nghị quyết của các tổ chức quốc tế liên chính phủ luôn có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành và viện dẫn áp dụng các qui phạm điều ước và tập quán quốc tế. Trong thực tiễn quan hệ quốc tế của Việt Nam, chúng ta đã có sự vận dụng thành công các qui phạm điều ước và qui phạm tập quán quốc tế, nhiều trong số có nguồn gốc và được viện dẫn áp dụng từ các nghị quyết của tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc, ASEAN,... và nền ngoại giao nước nhà đã thu được nhiều thành quả đáng tự hào. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Hiến chương Liên hợp quốc. Giáo trình Luật Quốc tế, Ths. Nguyễn Thị Kim Ngân – Ths. Chu Mạnh Hùng, NXBGD, 2010 Luật Quốc tế, Sách chuyên khảo, Ths. Ngô Hữu Phước, NXBCTQG, 2010. Luật quốc tế - Lý luận và thực tiễn, Ts. Trần Văn Thắng – Ths. Lê Mai Anh, NXBGD, 2001. MỤC LỤC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docChứng minh rằng nghị quyết của các tổ chức quốc tế liên chính phủ có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hình thành cũng như viện dẫn áp dụng qui phạm .doc