Chương 9: Chiến lược quản trị nguồn nhân lực

Chương 9 Những vấn đề chung về quan hệ lao động Hợp đồng lao động và thỏa ước lao động Bất bình của người lao động Kỷ luật lao động KHÁI NIỆM QHLĐ Hoạt động lao động tập thể sản sinh ra mối quan hệ xã hội giữa người với người. Các mối quan hệ đó liên quan tới lợi ích của tập đoàn người này với tập đoàn người khác có địa vị khác nhau trong toàn bộ quá trình sản xuất và đó chính là quan hệ lao động NỘI DUNG QHLĐ Nhóm thứ nhất: gồm các mối quan hệ giữa người với người trong quá trình lao động Nhóm thứ hai: gồm các mối quan hệ giữa người và người liên quan trực tiếp tới quyền, nghĩa vụ, quyền lợi trong và sau quá trình lao động. Chủ thể cấu thành QHLĐ Quan hệ lao động chỉ xuất hiện khi có hai chủ thể: người lao động và người sử dụng lao động Người sử dụng lao động và người lao động có thể là những cá nhân, cũng có thể là một nhóm người, hoặc một tập thể (sở hữu toàn dân hay tập thể).

pdf26 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 25/05/2013 | Lượt xem: 1725 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chương 9: Chiến lược quản trị nguồn nhân lực, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1CHÖÔNG 9: CHIEÁÁN LÖÔÏÏC QUAÛÛN TRÒ NGUOÀÀN NHAÂN L ÖÏÏC 1. Khaùùi nieääm 2. Tuyeåån choïïn vaøø hoàài höông 3. Ñaøøo taïïo vaøø phaùùt trieåån 4. Thu nhaääp 5. Quaûûn trò chieáán löôïïc vaøø caùùc chieáán löôïïc quaûûn trò nguoààn nhaân lâ öïïc 21. KHAÙÙI NIEÄÄM Quaûûn trò nhaân lâ öïïc quoáác teáá laøø quaùù trình tuyeåån duïïng, ñaøøo taïïo, traûû löông cho caùùc nhaân sâ öïï laøøm vieääc ôûû caùùc vò trí khaùùc nhau ôûû haûûi ngoaïïi 31. KHAÙÙI NIEÄÄM (tt) Chieáán löôïïc quaûûn trò nhaân lâ öïïc quoáác teáá bao goààm vieääc xem xeùùt caùùc quaùù trình tuyeåån choïïn, ñaøøo taïïo, tính toaùùn thu nhaääp vaøø caùùc moáái quan heää lao ñoääng trong moâi trâ öôøøng kinh doanh quoáác teáá 41. KHAÙÙI NIEÄÄM (tt) 1.1. Tuyeåån choïïn nhaân sâ öïï 1.2. Hình thöùùc boáá trí nhaân sâ öïï 1.3. Caùùc nhaân toâ áá aûûnh höôûûng ñeáán quaûûn trò nguoààn nhaân lâ öïïc quoáác teáá 51.1. TUYEÅÅN CHOÏÏN NHAÂN S ÖÏÏ 3 nguoààn ƒ Coâng daân châ â ính quoáác cuûûa coâng ty câ ö truùù ôûû nöôùùc ngoaøøi ƒ Ngöôøøi ñòa phöông cuûûa quoáác gia sôûû taïïi ƒ Coâng daân quoâ â áác gia thöùù 3 ngoaøøi quoáác gia coâng ty â ñaëët truïï sôûû chính vaøø quoáác gia maøø coâng ty â ñang hoaïït ñoääng 61.2. HÌNH THÖÙÙC BOÁÁ TRÍ NHAÂN S ÖÏÏ ƒ Theo thôøøi gian ƒ Giai ñoaïn ñaàu – söû duïng chuyeân vieân quaûn trò chính quoác ƒ Giai ñoaïn sau – taêng cöôøng söû duïng nhaân löïc quoác gia sôû taïi ƒ Theo trình ñoää ƒ Ngöôøi chính quoác taïi nöôùc keùm phaùt trieån ƒ Nhaân löïc quoác gia ôû nöôùc phaùt trieån hôn. ƒ Theo giai ñoaïïn hoaïït ñoääng cuûûa MNC ƒ Khi MNC môùi baét ñaàu hoaït ñoäng – ngöôøi chính quoác ñieàu haønh ƒ Khi MNC hoaït ñoäng troâi chaûy – nhaø quaûn trò sôû taïi ñieàu haønh ƒ Theo giai ñoaïïn quaùù trình quoáác teáá hoùùa ƒ Khi MNC ñang xuaát khaåu – nhaø quaûn trò sôû taïi ñieàu haønh ƒ Khi MNC baét ñaàu saûn xuaát taïi 1 nöôùc – nhaø quaûn trò chính quoác 71.3. CAÙÙC NHAÂN TO ÁÁ AÛÛNH HÖÔÛÛNG ÑEÁÁN CHIEÁÁN LÖÔÏÏC QUAÛÛN TRÒ NHAÂN L ÖÏÏC QUOÁÁC TEÁÁ ƒ Nguoààn nhaân sâ öïï ƒ Hình thöùùc boáá trí ƒ Nguyeân taâ ééc boáá trí ƒ Chi phí 82. TUYEÅÅN CHOÏÏN VAØØ HOÀÀI HÖÔNG 2.1. Caùùc tieâu chuaâ åån kieååm tra quoáác teáá vaøø hoàà sô tuyeåån choïïn 2.2. Caùùc chieáán löôïïc ñieààu chænh 92.1. CAÙÙC TIEÂU CHUA ÅÅN KIEÅÅM TRA QUOÁÁC TEÁÁ VAØØ HOÀÀ SÔ TUYEÅÅN CHOÏÏN ƒ Khaûû naêng thê ích nghi – khaûû naêng thê ích öùùng caùù nhaân vôâ ùùi nhöõng thay õ ñoååi veàà vaên hoê ùùa, xem xeùùt: ƒ Kinh nghieääm laøøm vieääc vôùùi vaên hoê ùùa khaùùc ƒÑaõ õ ñi du lòch nöôùùc ngoaøøi ƒ Khaûû naêng veê àà ngoaïïi ngöõõ ƒ Khaûû naêng giaê ûûi quyeáát vaáán ñeàà khaùùc nhau vôùùi taààm nhìn khaùùc nhau ƒ Tính nhaïïy caûûm ñoáái vôùùi söïï thay ñoååi moâi â tröôøøng 10 2.1. CAÙÙC TIEÂU CHUA ÅÅN KIEÅÅM TRA QUOÁÁC TEÁÁ VAØØ HOÀÀ SÔ TUYEÅÅN CHOÏÏN ƒ Söïï töïï tin – ñaùùnh giaùù möùùc ñoää ñoääc laääp caùù nhaân⠃ Tuoååi taùùc, kinh nghieääm vaøø giaùùo duïïc – caân baâ èèng öu theáá hai nhoùùm ƒ Quaûn trò treû – haêng haùi nhaän coâng taùc nöôùc ngoaøi, ham hoïc hoûi ƒ Quaûn trò lôùn tuoåi – nhieàu kinh nghieäm, chín chaén 11 2.1. CAÙÙC TIEÂU CHUA ÅÅN KIEÅÅM TRA QUOÁÁC TEÁÁ VAØØ HOÀÀ SÔ TUYEÅÅN CHOÏÏN ƒ Tình traïïng söùùc khoûûe vaøø gia ñình – yeâu caâ ààu theåå chaáát toáát, tinh thaààn toáát, khaûû naêng thê ích öùùng söïï thay ñoååi moâi trâ öôøøng töïï nhieân, vaên hoâ ê ùùa ƒ Ñoääng löïïc vaøø khaûû naêng laõnh ê õ ñaïïo ƒ Ñoääng löïïc – mong muoáán maïïo hieååm, khaùùm phaùù, tinh thaààn tieân phong, tâ ìm kieáám cô hoääi thaêng tieê áán, cô hoääi caûûi thieään tình traïïng kinh teáá ƒ Khaûû naêng laõnh ê õ ñaïïo – söïï chín chaéén, söïï oåån ñònh veàà tinh thaààn, daãn ã ñaààu vaøø khaûû naêng saê ùùng taïïo 12 2.1. CAÙÙC TIEÂU CHUA ÅÅN KIEÅÅM TRA QUOÁÁC TEÁÁ VAØØ HOÀÀ SÔ TUYEÅÅN CHOÏÏN ƒ Caùùch thöùùc tuyeåån choïïn – phoûûng vaáán, kieååm tra ƒ Vieääc hoàài höông sau thôøøi coâng taâ ùùc ôûû nöôùùc ngoaøøi cho caùùc quaûûn trò vieân⠃ Caùùc lyùù do cuûûa vieääc hoàài höông – thôøøi haïïn coâng â taùùc, mong muoáán con caùùi ñöôïïc ñaøøo taïïo chính quoáác, naêng lê öïïc yeááu ƒ Vieääc taùùi thích nghi 13 2.2. CAÙÙC CHIEÁÁN LÖÔÏÏC ÑIEÀÀU CHÆNH Chieáán löôïïc chuyeåån tieááp giuùùp nhaøø quaûûn trò thích nghi deã daã øøng hôn sau khi hoaøøn thaøønh coâng taâ ùùc nöôùùc ngoaøøi ƒ Thoûûa thuaään hoàài höông – thôøøi haïïn, coâng vieâ ääc, quyeààn haïïn sau khi hoàài höông ƒ Coâng ty thueâ hoaâ â ëëc giöõ laõ ïïi caên nhaê øø cho quaûûn trò vieân trong â thôøøi gian coâng taâ ùùc ôûû nöôùùc ngoaøøi ƒ Phaân coâng cho moâ â äät ñieààu haøønh vieân caâ ááp cao trôûû thaøønh ngöôøøi baûûo trôïï cho moäät quaûûn trò vieân â ñöôïïc göûûi coâng taâ ùùc nöôùùc ngoaøøi ƒ Giöõ moõ áái lieân laâ ïïc lieân tuâ ïïc vôùùi quaûûn trò vieân â ñeåå ñaûûm baûûo hoïï coùù theåå naéém baéét kòp thôøøi nhöõng vaõ áán ñeàà ôûû vaên phoê øøng chính Æ Duy trì phöông thöùùc chuûû ñoääng nhaèèm giaûûi quyeáát caùùc vaáán ñeàà lieân quan â ñeáán ngöôøøi hoàài höông 14 3. ÑAØØO TAÏÏO VAØØ PHAÙÙT TRIEÅÅN Caùùc loaïïi hình ñaøøo taïïo ƒ Ñaøøo taïïo tieâu chuaâ åån hoùùa – nhaèèm hoaøøn thieään caùùc kyõ naêng kyõ thuaõ ê õ äät vaøø kyõ naêng phaân tõ ê â ích ƒ Ñaøøo taïïo chuyeân bieâ äät – nhaèèm ñaùùp öùùng caùùc nhu caààu rieâng bieâ äät cuûûa ngöôøøi tham gia, thöôøøng lieân quan â ñeáán vaên hoê ùùa 15 3. ÑAØØO TAÏÏO VAØØ PHAÙÙT TRIEÅÅN (tt) 6 kieååu chöông trình ñaøøo taïïo phoåå bieáán nhaáát ƒ Moâi trâ öôøøng – ñòa lyùù, khí haääu, nhaøø ôûû, tröôøøng hoïïc ƒ Khuynh höôùùng vaên hoê ùùa – giaùù trò, taääp quaùùn vaên hoê ùùa nöôùùc sôûû taïïi ƒ Söïï hoääi nhaääp vaên hoê ùùa – khaûû naêng tieê ááp nhaään caùùc neààn vaên hoê ùùa ƒ Ngoân ngâ öõ õ ƒ Tính nhaïïy caûûm – khaûû naêng ê öùùng xöûû linh hoaïït ƒ Kinh nghieääm – sinh hoaïït, laøøm vieääc chung vôùùi ngöôøøi khaùùc vaên hoê ùùa 16 4. THU NHAÄÄP 4.1. Nhöõng yeõ ááu toáá thoâng thâ öôøøng cuûûa 1 thu nhaääp troïïn goùùi 4.2. Thueáá 4.3. Caùùc khuynh höôùùng tính toaùùn thu nhaääp hieään ñaïïi 4.4. Caùùc moáái quan heää lao ñoääng 4.5. Cheáá ñoää daân chuâ ûû coâng â nghieääp 17 4.1 NHÖÕNG YEÕ ÁÁU TOÁÁ THOÂNG TH ÖÔØØNG CUÛÛA 1 THU NHAÄÄP TROÏÏN GOÙÙI ƒ Löông cô baûûn – soáá tieààn thu nhaääp maøø moäät nhaân vieân nhaâ â ään ñöôïïc ôûû chính quoáác ƒ Phuùùc lôïïi – baûûo hieååm y teáá, an ninh xaõ hoõ ääi, trôïï caááp höu trí ƒ Trôïï caááp – chi phí sinh hoaïït, phí dòch chuyeåån coâng taâ ùùc, nhaøø ôûû, giaùùo duïïc, trôïï caááp khoùù khaênê 18 4.2. THUEÁÁ ƒ 2 loaïïi thueáá – thueáá thu nhaääp chính quoáác vaøø sôûû taïïi ƒ Giaûûi phaùùp ƒ Caân baâ èèng thueáá – MNC so saùùnh toåång khoaûûn thueáá treân thu nhaâ ääp giöõa chõ ính quoáác vaøø sôûû taïïi, sau ñoùù thanh toaùùn cho baáát kyøø phaààn cheânh leâ ääch giöõa 2 õ möùùc thueáá naøøy ƒ Baûûo veää thueáá – nhaân vieân seõ thanh toaâ â õ ùùn soáá tieààn baèèng soáá tieààn maøø hoïï seõ phaõ ûûi traûû treân cô sôâ ûû thu nhaääp chính quoáác 19 4.3. CAÙÙC KHUYNH HÖÔÙÙNG TÍNH TOAÙÙN THU NHAÄÄP HIEÄÄN ÑAÏÏI ƒ Baûûo ñaûûm caùùc quaûûn trò vieân coâng taâ â ùùc ôûû nöôùùc ngoaøøi khoâng phaâ ûûi traûû baáát kyøø khoaûûn chi phí phuïï troääi naøøo so vôùùi caùùc khoaûûn chi phí thanh toaùùn khi laøøm vieääc ôûû chính quoáác. ƒ Caùùc khoaûûn thueáá thu nhaääp, chi phí nhaøø ôûû, haøøng hoùùa, dòch vuïï, caùùc khoaûûn tích luõy caõ ùù nhaân ôâ ûû chính quoáác seõ õ ñöôïïc ñaûûm baûûo 20 4.4. CAÙÙC MOÁÁI QUAN HEÄÄ LAO ÑOÄÄNG ƒ Quaûûn lyùù moáái quan heää lao ñoääng – söûû duïïng chính saùùch ƒ Taääp trung ƒ Phaân quyeâ ààn ƒ Phoáái hôïïp 21 4.5. CHEÁÁ ÑOÄÄ DAÂN CHU ÛÛ COÂNG NGHIE ÄÄP 3 hình thöùùc cuûûa cheáá ñoää daân chuâ ûû coâng nghieâ ääp ƒ Phoáái hôïïp quyeáát ñònh – coâng nhaân vaâ â øø caùùc nhaøø quaûûn trò thaûûo luaään quyeáát ñònh chieáán löôïïc chính tröôùùc khi coâng ty thâ öïïc hieään ƒ Uûûy ban lao ñoääng – nhoùùm goààm ñaïïi dieään coâng nhaân, caâ â ùùc nhaøø quaûûn lyùù chòu traùùch nhieääm giaûûi quyeáát caùùc vaáán ñeàà caûûi thieään hoaïït ñoääng coâng ty, â ñieààu kieään laøøm vieääc, baûûo ñaûûm vieääc laøøm ƒ Tham gia ñoùùng goùùp yùù kieáán cho phaân xâ öôûûng – giöõ vai troõ øø quan troïïng trong vieääc xaùùc ñònh vaøø giaûûi quyeáát caùùc vaáán ñeàà nhö chöông trình môûû roääng vieääc laøøm, quaûûn lyùù chaáát löôïïng, caùùc hoaïït ñoääng quaûûn lyùù khaùùc 22 5. QUAÛÛN TRÒ CHIEÁÁN LÖÔÏÏC & CAÙÙC CHIEÁÁN LÖÔÏÏC QUAÛÛN TRÒ NGUOÀÀN NHAÂN L ÖÏÏC 5.1. Ñaøøo taïïo ngoân ngâ öõõ 5.2. Quaûûn trò nguoààn nhaân lâ öïïc 5.3. Chöông trình truyeààn thuïï vaên hoê ùùa 5.4. Tính toaùùn thu nhaääp 23 5.1. ÑAØØO TAÏÏO NGOÂN NG ÖÕÕ Ñoääng cô ƒ Cho pheùùp giao tieááp höõu hieõ ääu hôn vôùùi ñoààng nghieääp ñòa phöông ƒ Kieååm soaùùt caïïnh tranh höõu hieõ ääu hôn ƒ Höõu duõ ïïng trong vieääc tuyeåån duïïng nhaân sâ öïï ñòa phöông ƒ Phaùùt trieåån moáái quan heää vôùùi caùùc toåå chöùùc ñòa phöông ƒ Giuùùp kieååm soaùùt hoaïït ñoääng caïïnh tranh ƒ Giuùùp nhaøø quaûûn trò hieååu bieáát vaên hoê ùùa caùùc nöôùùc vaøø caùùc moáái quan heää giao tieááp xaõ hoõ ääi vôùùi con ngöôøøi 24 5.2. QUAÛÛN TRÒ NGUOÀÀN NHAÂN L ÖÏÏC ƒ Xem xeùùt vaáán ñeàà ƒ Löông taïïi chính quoáác ƒ Chi phí taïïi quoáác gia sôûû taïïi ƒ Chi phí quoáác gia sôûû taïïi do coâng ty thanh toaâ ùùn vaøø töøø löông ƒ Söùùc mua töông ñöông taïïi chính quoáác 25 5.3. CHÖÔNG TRÌNH TRUYEÀÀN THUÏÏ VAÊN HOÊ ÙÙA ƒ Laøø kyõ thuaõ äät nghieân câ öùùu ñaõ õ ñöôïïc chöông trình hoùùa Æ giuùùp caùùc nhaøø quaûûn tri vieân tâ ìm hieååu moäät soáá khaùùi nieääm, thaùùi ñoää, söïï caûûm nhaään, caùùc taääp quaùùn vaøø caùùc giaùù trò côûû baûûn cuûûa moäät neààn vaên hoê ùùa khaùùc ƒ Muïïc tieâu â – giuùùp nhaøø quaûûn trò tìm hieååu 1 soáá khaùùi nieääm cuûûa caùùc neààn vaên hoê ùùa khaùùc nhau 26 5.4. TÍNH TOAÙÙN THU NHAÄÄP Tính toaùùn caùùc chi phí ƒ Chi phí göûûi ngöôøøi ra nöôùùc ngoaøøi ƒ Chi phí duy trì – chi phí söûû duïïng cho caùùc nhaøø quaûûn trò caááp cao

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBáo cáo quản trị nhân lực 9.pdf
Luận văn liên quan