Chương trình phục vụ cho dịch vụ giải đáp 108

CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI I. Mục đích Mạng lưới thông tin chính xác, hiệu quả và kịp thời với đầy đủ chất lượng âm thanh, hình ảnh là mong muốn của tất cả mọi người, xung quanh chúng ta đầy ắp những phương tiện thông tin đại chúng như: đài truyền thanh, truyền hình, sách báo, thế nhưng vẫn chưa đủ, chúng ta cần một hệ thống thông tin đầy đủ hơn nhất là trong kỷ nguyên đỉnh cao của mạng thông tin, công nghệ mạng máy tính đặc biệt là mạng Internet đang trên đà phát triển mạnh phần nào đáp ứng được nhu cầu đó . vì thế việc tra cưú thông tin trên mạng trở nên gần gũi với hầu hết mọi người. Hàng ngày khách hàng luôn có những nhu cầu về thông tin, do đó hệ thống mạng giải đáp thông tin đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên 108 và phục vụ khách hàng một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao. Ngành bưu điện đã xây dựng dịch vụ giải đáp thông tin 108, nghĩa là thay vì đến từng nơi, hoặc phải nhớ một loạt các địa chỉ, số điện thoại, chúng ta chỉ cần gọi 108. Hệ thống 108 giải đáp tất cả những thông tin về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, danh bạ điện thoại, các thông tin về giao thông, giá cả thị trường, thông tin thời tiết trong ngày . Hệ thống thông tin có chức năng: - Giúp cho các phòng nghiệp vụ và khách hàng dễ dàng tra cứu thông tin khi biết một khía cạnh nào đó liên quan đến thông tin cần tìm. - Cập nhật các thông tin kinh tế, văn hoá, xã hội . nhằm phục vụ khách hàng. - Dễ dàng thay đổi, sửa, nâng cấp hệ thống thông tin. - Cung cấp, chuyển tiếp số liệu để các phòng chức năng liên quan thực hiện chức năng của mình. II. Hoạt động thực tế trong việc giải đáp thông tin Hàng ngày, các phòng chức năng tham khảo tài liệu, sách báo, hoặc thâm nhập vào thực tế thu thập, tổng hợp thông tin để cập nhật, thay đổi, lưu trữ toàn bộ dữ liệu, nhằm giải đáp cho khách hàng những thắc mắc về những thông tin kinh tế, văn hoá, xã hội . trong khu vực mà khách hàng cần. Khi khách hàng có nhu cầu về một thông tin bất kì, khách hàng có thể gọi điện trực tiếp đến dịch vụ108, nhân viên 108 tiếp nhận yêu cầu, sau đó khách hàng sẽ nhận được kết quả nhanh chóng. Mặt khác, nếu có điều kiện, khách hàng cũng có thể tự vào mạng tự tra cứu thông tin trên mạng toàn cầu thông qua Account đã đăng ký, khi đó trình duyệt tải trang Web dịch vụ 108 (gồm đầy đủ các file *.gif, *.asp, *.html ) khách hàng cũng nhận được kết quả khả quan tương tự. Hình1: Hoạt động giải đáp 108 III. Luận cứ phát triển và ứng dụng Với ý tưởng của đề tài là đáp ứng được nhu cầu thông tin, một giải pháp phổ biến hiện nay là thiết kế những trang Web, em được biết có một số ngôn ngữ hổ trợ cho việc xây dựng các trang Web thông tin như CGI(Common Gate Way Interface), Cold Fusion, ASP(Active Server Page) . Về mặt thực tế ASP có nhiều thuận lợi hơn bởi nó được hai ngôn ngữ Script hổ trợ là Jscript và VBscript, điều này giúp người lập trình dễ dàng hơn trong việc thiết kế hệ thống chương trình. Đó cũng là lý do ASP được sử dụng trong đồ án. Chương trình thiết kế sẽ được chia cho nhiều người cùng sử dụng thông qua mô hình Client/Server. Chương trình được hình thành trên bộ phông (Font) ABC tiêu chuẩn TCVN3 vì thế nếu thống nhất sử dụng font ABC chúng ta có thể tham gia vào mạng, tìm kiếm những thông tin mong muốn. Tuy nhiên do không có điều kiện nên chương trình chưa được áp dụng trong thực tế.

doc61 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/06/2013 | Lượt xem: 1957 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chương trình phục vụ cho dịch vụ giải đáp 108, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
míi . canh lÒ gi÷a . so hµng v¨n b¶n theo lÒ tuú chän. chØ ®Þnh viÖc ®Þnh d¹ng kiÓu ch÷, kÝch th­íc, mµu ch÷ . dïng ®Ó nhËp mét ®o¹n m· cã ®Þnh d¹ng ký tù riªng . t¹o nh÷ng dßng v¨n b¶n ®­îc s¾p xÕp theo kiÓu liÖt kª . t¹o nhiÒu cét ®Ó hiÓn thÞ trong trang Web . dïng ®Ó s¾p xÕp v¨n b¶n theo kiÓu danh s¸ch, ®i chung víi thÎ . dïng ®Ó ®Þnh d¹ng cho mét ®o¹n v¨n b¶n . , (S) lµm dÊu g¹ch ngang gi÷a ch÷ . lµm ch÷ nhá l¹i so víi cì ch÷ chuÈn . chÌn mét kho¶ng tr¾ng tÝnh b»ng Pixel vµo ®o¹n v¨n b¶n. lµm ®Ëm ch÷ . dïng ®Ó mò d­íi . t¹o b¶ng trong trang Web . ®Þnh d¹ng cho d÷ liÖu trong b¶ng . ®­êng g¹ch ngang ®Ó ph©n c¸ch c¸c ®o¹n trong trang Web . t¹o g¹ch ch©n cho ch÷ . liÖt kª c¸c môc theo d¹ng cét danh s¸ch ®i kÌm víi thÎ . lµm cho c¸c tõ xuÊt hiÖn cã kho¶ng c¸ch lín h¬n . chØ ®Þnh mµu nÒn cña trang . chØ ®Þnh h×nh nÒn (wallpaper) cña trang . - quy ®Þnh dßng tiªu ®Ò cña trang -. t¹o danh s¸ch kh«ng theo thø tù (cã chÊm ®Çu dßng) . t¹o danh s¸ch cã thø tù (®¸nh sè ®Çu dßng) . dïng kÕt hîp víi thÎ hoÆc , chØ ®Þnh môc nµo cña danh s¸ch lµ cã thø tù hoÆc kh«ng cã thø tù. t¹o danh s¸ch ®Þnh nghÜa . kÕt hîp víi thÎ , x¸c ®Þnh dßng ®Þnh nghÜa trong danh s¸ch ®Þnh nghÜa. qui ®Þnh thuéc tÝnh cho form, INPUT ®­îc x¸c ®Þnh trong thuéc tÝnh Type, name, size... . PhÇn tuú chän . ............... KÕt thóc phÇn th©n tµi liÖu. II.3. Thuéc tÝnh liªn kÕt cña HTML II.3.1 T¹o liªn kÕt Trong trang HTML cã thÓ chÌn c¸c liªn kÕt ®Õn c¸c trang HTML kh¸c hay liªn kÕt ®Õn ngay trong mét phÇn nµo ®ã trong trang hiÖn hµnh. C¸c thÎ t¹o liªn kÕt: xem th«ng tin vÒ mèi quan hÖ gi÷a c¸c tµi liÖu. ThÎ cã c¸c thuéc tÝnh nh­: HREF, NAME, METHOD, REV, TITLE, URN ... ThiÕt lËp mèi liªn kÕt: liªn kÕt trùc tiÕp tíi mét trang Web víi mét file bÊt k×. ThÎ h¬i kh¸c so víi c¸c thÎ kh¸c mµ chóng ta ®· gÆp v× kh«ng thÓ dïng nã mét m×nh mµ ph¶i kÌm thªm ®Þa chØ cña tµi liÖu muèn liªn kÕt: HREF (hypertext reference (tham chiÕu siªu v¨n b¶n), thay Address chØ b»ng ®Þa chØ thùc cña trang Web muèn liªn kÕt. VÝ dô: II.3.2 ChÌn mét sè ®èi t­îng: - : ChÌn h×nh ¶nh vµo trang Web, filename x¸c ®Þnh tªn tËp tin ¶nh ®Ó tr×nh duyÖt cã thÓ më tËp tin vµ hiÓn thÞ (tËp tin ¶nh ®­îc l­u tr÷ d¹ng .GIF hoÆc .JPG). - t¹o chó thÝch, t¹o vïng trèng trong trang HTML cã néi dung kh«ng hiÓn thÞ lªn trang Web. - t¹o hiÖu øng ch÷ ch¹y . - cho phÐp chÌn tËp tin ¶nh lµm nÒn cho trang Web. Nguån ¶nh Tr­íc khi ®­a h×nh ¶nh lªn trang Web, cÇn ph¶i x¸c ®Þnh tªn cña tËp tin ¶nh vµ n¬i l­u tr÷ trªn m¸y chñ (tÊt nhiªn chÝnh lµ nguån cña nã) ®Ó h­íng tr×nh duyÖt t×m ®óng ¶nh cÇn sö dông. II.4. C¸c ®Æc tr­ng cña ng«n ng÷ HTML Ng«n ng÷ HTML cung cÊp c¸c c«ng cô thuËn lîi ®Ó x©y dùng mét trang Web: Sö dông c¸c Form cho phÐp thªm, xo¸ d÷ liÖu. Sö dông liªn kÕt ®Ó truy vÊn d÷ liÖu. KÕt hîp kÕt qu¶ truy vÊn ®­îc víi thÎ HTML ®Ó t¹o trang hiÓn thÞ theo ý muèn. T¹o c¸c nót Submit ®Ó gäi ®Õn mét trang kh¸c, nh»m thùc thi c¸c yªu cÇu. Truy vÊn ®Õn c¸c thµnh phÇn ®iÒu khiÓn ®éng cña Web nh­ c¸c nót ®iÒu khiÓn, c¸c « chän. Cho phÐp chÌn c¸c ®o¹n m· ASP ®Ó thi hµnh c¸c chøc n¨ng. Khi thùc hiÖn mét yªu cÇu ng­êi sö dông nhÊp chuét vµo nót Submit trªn Form víi ®iÒu kiÖn nót Submit nµy ®· ®­îc "post" ®Õn mét file.asp, khi ®ã Web Server sÏ nhËn ®­îc yªu cÇu tõ Web Browser. ¯Ph­¬ng thøc Post: Lµ ph­¬ng thøc chuyÓn yªu cÇu tõ file.asp cña browser cho Server xö lý. ¯Ph­¬ng thøc Get: Göi kÕt qu¶ cho Browser. Ph­¬ng thøc nµy sÏ chØ ®Þnh tªn cña thÎ vµ tr¶ l¹i gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña thÎ. I.5 Web vµ øng dông Web cho HTML 1.5.1 Tr×nh duyÖt Web Tr×nh duyÖt Web lµ cæng ®Ó th©m nhËp vµo World wide web, tr×nh duyÖt lµ phÇn mÒm thuéc m¸y Client cho phÐp chóng ta truy cËp vµ xem tµi liÖu trªn trang Web. Víi bé duyÖt Web nh­ Mosaic, Netscape, Internet Explorer, WinWeb, MidasWWW rÊt tiÖn lîi cho ng­êi dïng vµ dÔ dµng truy nhËp vµo th«ng tin trªn hµng ngµn m¸y tÝnh chñ ®Æt ë kh¾p n¬i mét c¸ch nhanh chãng vµ hiÖu qu¶. I.5..2 §Þa chØ cña trang Web §Ó truy cËp vµo mét trang Web, chóng ta cÇn x¸c ®Þnh ®Þa chØ cña trang Web ®ã gäi lµ ®Þa chØ URL (Uniform Resourse Locator) ®©y lµ ®Þa chØ toµn cÇu cña trang Web. Th«ng tin trªn World Wide Web ®Òu cã thÓ truy cËp trùc tiÕp bëi ®Þa chØ URL ®Æc tr­ng. URL sö dông phÇn mÒm duyÖt Web ®Ó truy cËp nh÷ng th«ng tin trªn World Wide Web. PhÇn ®Çu tiªn cña URL lµ mét giao thøc ch¼ng h¹n nh­ Fpt, New, html... Nh­ng th«ng th­êng lµ http://(HyperText Transfer Protocol). Giao thøc http lµ ph­¬ng tiÖn ®Ó l­u hµnh trªn m¹ng, chÝnh giao thøc nµy lµ con ®­êng ®Ó Web Browser vµ Web Server trao ®æi víi nhau. PhÇn thø hai cña URL ®­îc biÕt nh­ tªn domain lµ tªn cña Server. PhÇn thø ba cña URL ®­îc gäi lµ ®­êng dÉn, ®ã lµ phÇn chi tiÕt trªn Server. PhÇn thø t­ cña ®Þa chØ URL gäi lµ tªn trang nã chØ ®Þnh file cÇn truy cËp, th­êng lµ file.html, file.asp còng cã thÓ lµ file ©m thanh, h×nh ¶nh... VÝ dô: NÕu kh«ng ®óng ®Þa chØ hoÆc ®Þa chØ kh«ng tån t¹i sÏ xuÊt hiÖn mét th«ng b¸o lçi vÒ sù kh«ng hîp lý cña ®Þa chØ URL, nÕu ®ã lµ ®Þa chØ hîp lÝ trang Web yªu cÇu ®­îc hiÓn thÞ. 1.5.3 World Wide Web(WWW) WWW do hµng triÖu trang th«ng tin t¹o thµnh, th«ng th­êng nã ®­îc kÕt nèi tõ trang nµy sang trang kh¸c nhê c¸c liªn kÕt siªu v¨n b¶n (hypertext link). Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò cña WWW lµ t¹o nªn nh÷ng trang Web mét c¸ch dÔ dµng, lµ n¬i truy cËp cña ngµn m¸y tÝnh vµ ®­îc chia thµnh hai lo¹i: chñ vµ kh¸ch. WWW ®­îc ph¸t triÓn víi tèc ®é nhanh h¬n nh÷ng phÇn kh¸c, øng dông ®Çu tiªn cña Web lµ thay ®æi c¸ch biÓu diÔn b»ng v¨n b¶n sang kiÓu th«ng tin cã h×nh ¶nh, ©m thanh. Víi mét bé duyÖt cã trang bÞ c¸c tiÖn Ých ®å ho¹ trªn m¸y tÝnh, xö lý c¸c th«ng tin dÔ dµng cã kÌm theo h×nh ¶nh nh­ ®å thÞ, s¬ ®å, c¸c bøc ¶nh chôp vµ c¸c th«ng tin ®a ph­¬ng tiÖn kh¸c. C¸c trang Web ®Òu ®­îc thiÕt lËp quanh "home page" gi÷ nhiÖm vô nh­ mét ®iÓm xuÊt ph¸t ®Õn c¸c trang web phøc t¹p kh¸c, nh÷ng tµi liÖu trªn Web ®Òu cã mèi liªn hÖ víi nhau th«ng qua liªn kÕt. §Þa chØ URL cña trang chñ còng lµ ®Þa chØ ®Ó Web h­íng dÉn ng­êi sö dông ®Õn víi c¸c trang Web. III. Ng«n ng÷ ASP(Active Server Pages) Ng«n ng÷ ASP lµ m«i tr­êng hæ trî cho Script ch¹y trªn c¸c trang Web ®éng, ASP ho¹t ®éng dùa vµo c¸c ®o¹n m· Script do ng­êi lËp tr×nh t¹o ra b»ng VBscript hay Jscript, vµ sö dông HTML ®Ó thiÕt kÕ giao diÖn víi ng­êi sö dông. File ASP ®­îc so¹n th¶o vµ l­u tr÷ víi ®u«i chÊm asp(.asp) néi dung cña file nµy bao gåm: V¨n b¶n, thÎ HTML vµ c¸c ®o¹n m· Script ®ã lµ c¸c lÖnh. ASP øng dông c¬ së d÷ liÖu ®Ó t¹o nªn tÝnh n¨ng m¹nh mÏ cña mét trang Web, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ng­êi sö dông cuèi. ASP cã kh¶ n¨ng: w NhËn th«ng tin tõ Form HTML vµ l­u tr÷ th«ng tin trong c¬ së d÷ liÖu. w T¹o trang Web riªng hiÓn thÞ néi dung kh¸c nhau cho ng­êi sö dông. w HiÓn thÞ nhiÒu trang Web kh¸c nhau tuú theo kh¶ n¨ng cña tr×nh duyÖt. w Liªn kÕt ®Õn nh÷ng trang Web kh¸c. w Sö dông c¸c cÊu tróc ®iÒu khiÓn vµ mét sè hµm thñ tôc kh¸c. w Cã kh¶ n¨ng thùc thi c¸c truy vÊn SQL. w ASP kÕt hîp sö dông thÎ HTML ®Ó kÕt xuÊt kÕt qu¶ truy vÊn ®­îc . w Sö dông QueryString ®Ó nhËn th«ng tin, Querystring lµ phÇn xuÊt hiÖn sau dÊu chÊm hái(?) cña ®Þa chØ URL, nã cïng víi c¸c liªn kÕt chuyÓn th«ng tin tõ trang nµy ®Õn mét trang kh¸c. w ASP th­êng thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng qua c¸c c©u lÖnh truy vÊn sau: INSERT: ChÌn c¸c b¶ng ghi vµo mét b¶ng. SELECT: §­a c©u truy vÊn ®Õn c¬ së d÷ liÖu. DELETE: Xo¸ b¶ng ghi trong c¬ së d÷ liÖu. UPDATE: CËp nhËt b¶ng ghi trong mét c¬ së d÷ liÖu. h VBScript: lµ ng«n ng÷ ch­¬ng tr×nh, ®­îc ®Æt gi÷a chóng cho biÕt n¬i ®o¹n m· b¾t ®Çu vµ kÕt thóc, khi Web Server gÆp hai kÝ tù ®Æc biÖt nµy nã sÏ thi hµnh néi dung ®o¹n m· yªu cÇu. Khai b¸o biÕn: chóng ta kh«ng cÇn ph¶i khai b¸o biÕn tr­íc khi sö dông nã trong VBscript, mµ cã thÓ g¸n gi¸ trÞ trùc tiÕp cho biÕn. Tuy nhiªn trong nh÷ng ch­¬ng tr×nh phøc t¹p ®ßi hái chóng ta chän kiÓu biÕn ®Ó khai b¸o, c¸c biÕn cã thÓ khai b¸o chung c¸ch nhau bëi dÊu phÈy(,), biÕn cã thÓ ®­îc khai b¸o víi tõ kho¸ Dim. Khai b¸o h»ng: VBscript cho phÐp khai b¸o h»ng víi tõ kho¸ Const, khai b¸o h»ng còng t­¬ng tù nh­ khai b¸o biÕn, nh­ng mét lÇn khai b¸o lµ mét h»ng, gi¸ trÞ cña h»ng lµ kh«ng thay ®æi. Khai b¸o m¶ng: khi cÇn l­u tr÷ mét sè gi¸ trÞ liªn quan, th× nªn sö dông m¶ng, m¶ng lµ mét biÕn mµ cã thÓ l­u tr÷ mét danh s¸ch c¸c gi¸ trÞ, m¶ng ph¶i ®­îc khai b¸o tr­íc khi sö dông, vµ ®­îc khai b¸o víi tõ kho¸ Dim. Sö dông c¸c hµm thêi gian:VB cã c¸c hµm nhËn c¸c gi¸ trÞ ngµy, giê theo khu«n d¹ng, cã thÓ dïng hµm Now ®Ó tr¶ l¹i gi¸ trÞ ngµy, giê hiÖn t¹i nh­: year, hour, day, month,... Sö dông c¸c to¸n tö sè häc: +, _, *, /... C¸c to¸n tö Logic: and, or, xor, not... C¸c cÊu tróc ®iÒu khiÓn: + CÊu tróc ®iÒu kiÖn: If ... then. + §iÒu kiÖn phøc: Select case. + Vßng lÆp: For loops. + Vßng lÆp: while and Do. III.1. Qu¸ tr×nh lµm viÖc cña Active Server Pages (1) Web Browser gëi yªu cÇu cña ng­êi dïng ®Õn Web Server th«ng qua m¹ng, nÕu gÆp ®o¹n m· ASP th× nã sÏ gëi ®Õn cho ASP Application Server xö lý. (2) Web Server cung cÊp d÷ liÖu ®· ®­îc kÕt nèi ODBC cho ASP Application Server, t¹i ®©y c¸c lÖnh Script sÏ ®­îc xö lý. (3) KÕt qu¶ xö lý ®­îc ®­a vÒ cho Web Server. (4) Web Server gëi l¹i kÕt qu¶ yªu cÇu cho Web Browser. T¹i Web Browser cña ng­êi sö dông, kÕt qu¶ ®­îc hiÓn thÞ trªn cöa sæ tr×nh duyÖt. Web Browser ASP Application Server Web page Web Server Network (1) Http Response Http Request (2) (3) (4) H×nh3: Qu¸ tr×nh Xö lý yªu cÇu III.2. Có ph¸p cña ng«n ng÷ ASP ASP sö dông mét sè kÝ hiÖu ®¸nh dÊu ®iÓm b¾t ®Çu vµ kÕt thóc cña mét lÖnh, nh÷ng kÝ hiÖu nµy lµ: dÊu lín h¬n (). KÝ hiÖu giíi h¹n ph©n biÖt c¸c m· lÖnh víi v¨n b¶n vµ thÎ HTML. ASP th­êng sö dông c¸c ng«n ng÷ Script cho viÖc chØ thÞ thùc hiÖn c¸c yªu cÇu. §Ó thay ®æi ng«n ng÷ Script chÝnh trong mét file .asp nµo ®ã, ®Æt ë ®Çu file thÎ víi có ph¸p: III.3. C¸c thµnh phÇn cña ng«n ng÷ ASP III.3.1 Applications(C¸c tr×nh øng dông) Tr×nh øng dông ®­îc dïng l­u tr÷ th«ng tin, chia xÎ cho ng­êi dïng cña mét tr×nh øng dông, cã thÓ dïng tr×nh øng dông ®Ó chuyÓn ®æi th«ng tin gi÷a nh÷ng User cña Web Site. Mét ch­¬ng tr×nh øng dông ASP c¬ b¶n ®­îc ®Þnh nghÜa nh­ tÊt c¶ c¸c file.asp trong mét th­ môc ¶o vµ mét th­ môc con. Tr×nh øng dông cung cÊp cho nhiÒu ng­êi sö dông b»ng ph­¬ng thøc Lock vµ Unlock ®Ó b¶o ®¶m r»ng nhiÒu ng­êi kh«ng chiÕm quyÒn truy cËp ®ång thêi. Có ph¸p: Application.method Method: Gåm ph­¬ng thøc Lock Vµ Unlock: C¾t, më quyÒn truy cËp cña User. III.3.2 ObjectContext(Ng÷ c¶nh ®èi t­îng) ObjectContext: gëi hoÆc huû thùc hiÖn, ®­îc qu¶n lý bëi Microsoft Transaction Server (MTS) ®­îc khai b¸o trong trang ASP. Khi Asp chøa lêi chØ thÞ @Transaction th× sÏ thùc hiÖn viÖc chuyÓn t¸c vµ nã ch­a kÕt thóc viÖc truy cËp cho ®Õn khi chuyÓn t¸c hoµn thµnh hoÆc bÞ lçi. Có ph¸p: ObjectContext.method Method: Bao gåm ph­¬ng thøc SetAbort vµ SetComplete. III.3.3. Request: LÊy th«ng tin tõ ng­êi dïng: Request cho phÐp lÊy th«ng tin trong c¸c Form cña ng­êi sö dông tõ Browser ®Õn Server nh»m ®¸p øng yªu cÇu HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Có ph¸p: Request[.collection|property|method](variable) CollectionName: lµ QueryString, Form, Cookies, ServerVaribles, Clientertificate. Variable: Tªn biÕn muèn truy xuÊt. Request.ClientCertificate: Có Ph¸p: Request.ClientCertificate( Key[SubField] ) Key: chØ ®Þnh tªn cña clientCertificate ®Ó tr¶ vÒ. Request.Cookies: Gi¸ trÞ cña Cookies yªu cÇu trong giao thøc HTTP. Có ph¸p: Request.Cookies(cookie)[(key)|.attribute] Cookie: ChØ ®Þnh gi¸ trÞ Cookie ph¶i tr¶ vÒ Key: tham sè tuú chän ®Ó tr¶ vÒ gi¸ trÞ cña kho¸ tõ mét Cookie minh ho¹. attribute: ChØ ®Þnh th«ng tin vÒ chÝnh cookies. Request.Form: LÊy th«ng tin yªu cÇu trong Form b»ng ph­¬ng thøc POST. Khi kÝch vµo nót Submit, th«ng tin yªu cÇu ®­îc tr×nh duyÖt ®Õn Web Server. Có ph¸p: Request.Form(element)[(index)|.Count] element : ChØ ®Þnh tªn form cña gi¸ trÞ tr¶ vÒ. index: Tham sè tuú chän. Th«ng tin ®­îc lÊy tõ Form theo ph­¬ng thøc POST: Request.QueryString: t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc lÊy th«ng tin cña ng­êi sö dông. QueryString sÏ ®­îc chuyÓn b»ng ph­¬ng thøc POST hoÆc GET. Có ph¸p: Request.QueryString(variable)[(index)|.Count] variable :ChØ ®Þnh tªn biÕn. Trong giao thøc http. index :Mét tham sè tuú chän nhËn gi¸ trÞ tr¶ vÒ cña biÕn. III.3.4 Response: Tr¶ th«ng tin cho ng­êi dïng Response dïng ®Ó gëi th«ng tin vÒ cho Browser. Có ph¸p: Response.collection|property|method Gåm cã nh÷ng ph­¬ng thøc sau: Response.Write: gëi th«ng tin trùc tiÕp ®Õn Browser. Có ph¸p: Response.Write variant variant:D÷ liÖu xuÊt lµ kiÓu d÷ liÖu bÊt k×. Response.Redirect: gëi th«ng tin cña ng­êi qua ®Þa chØ URL Có ph¸p: Response.Redirect URL URL: lµ kho¶ng tµi nguyªn ®ång h¹ng mµ tr×nh duyÖt gëi ®Õn Response.ContentType: Có ph¸p: Response.ContentType [= ContentType ] ContentType:M« t¶ kiÓu néi dung Response.Buffer: Dïng bé ®Öm th«ng tin. Có ph¸p: Response.Buffer [= flag] flag: ChØ ®Þnh cã hoÆc kh«ng cã ®Õn Buffer ®Çu ra. Response.Cookies: §Æt gi¸ trÞ cho Cookies. Có ph¸p: Response.Cookies(cookie)[(key)|.attribute] = value VÝ dô: III.3.5 Server: cung cÊp quyÒn truy cËp qua c¸c ph­¬ng thøc vµ quyÒn së h÷u trªn Server. HÇu hÕt nh÷ng ph­¬ng thøc vµ quyÒn së h÷u Server nh­ nh÷ng hµm tiÖn Ých, mµ ng­êi dïng ®­îc phÐp sö dông. Ch¼ng h¹n dông Server ®Ó ®iÒu khiÓn ®é dµi cña chuæi thêi gian thùc thi. Có ph¸p: Server.property|method Gåm cã c¸c thuéc tÝnh sau: CreatObject: t¹o ®èi t­îng cho Server. Có ph¸p: Server.CreateObject( progID ) ProgID:kiÓu cña ®èi t­îng ®­îc t¹o. Quy c¸ch cho progID lµ: [Vendor.]Component[.Version] VÝ dô: Set.conn = Server.CREATEOBJECT("ADODB.connection") HTMLEncode: Sö dông m· ho¸ HTML ®Ó chØ ®Þnh x©u kÝ tù. Có ph¸p: Server.HTMLEncode(string) String: chØ ®Þnh x©u ch÷ ®Ó m· ho¸. MapPath: ®­êng dÉn ¶o t­¬ng øng víi chØ dÉn vËt lý trªn Server. Server.MapPath( Path ). path :®­êng dÈn ¶o ®Ó ®­a ra chØ dÉn vËt lý. III.3.6 Session: sö dông ®èi t­îng Session ®Ó l­u tr÷ vµ nhËn nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt cho mét thµnh phÇn User_Session, nh»m cung cÊp d÷ liÖu cho c¸c Web Site Có ph¸p: Session.collection|property|method Sub Session_OnStart . . . End Sub ScriptLanguage: chØ ®Þnh ng«n ng÷ Script ®­îc sö dông ®Ó viÕt ®o¹n ch­¬ng tr×nh nh­ VBScript, Jscript. IV. Ng«n ng÷ truy vÊn d÷ liÖu SQL IV.1. Nh÷ng ®Æc tr­ng cña ng«n ng÷ SQL(Structured Query Language) SQL C«ng cô qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu (CSDL) ®iÓn h×nh, SQL cã lÏ lµ c«ng cô ®¬n gi¶n nh­ng rÊt hiÖu qu¶. H¬n n÷a sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña nhu cÇu x©y dùng nh÷ng CSDL lín theo m« h×nh kh¸ch/chñ (Client/Server), ng«n ng÷ SQL cµng phæ biÕn. Trong m« h×nh kh¸ch/chñ, toµn bé CSDL ®­îc tËp trung l­u tr÷ trªn m¸y chñ (Server), mäi thao t¸c xö lý d÷ liÖu ®­îc thùc hiÖn trªn m¸y chñ b»ng c¸c lÖnh SQL. M¸y tr¹m (Client) chØ dïng ®Ó cËp nhËt d÷ liÖu cho m¸y chñ hoÆc lÊy th«ng tin tõ m¸y chñ. SQL ®­îc sö dông ®Ó nhanh chãng t¹o ra c¸c trang Web ®éng (Dynamic Web Page), kÕt dÝnh gi÷a CSDL vµ trang Web. Khi ng­êi dïng yªu cÇu, SQL sÏ thùc hiÖn viÖc truy cËp th«ng tin trong CSDL trªn m¸y chñ vµ hiÓn thÞ kÕt qu¶ trªn trang Web, SQL còng lµ c«ng cô ®Ó cËp nhËt th«ng tin cho CSDL, SQL chØ lµm viÖc víi nh÷ng d÷ liÖu cã cÊu tróc d¹ng b¶ng (table) nh­ cña Foxpro, DBase, Access. SQL ph©n tÝch, xö lý th«ng tin, söa ®æi cÊu tróc, d÷ liÖu cña c¸c b¶ng. §Æc ®iÓm næi bËt cña SQL lµ cho phÐp nhiÒu ng­êi truy cËp ®ång thêi, SQL sö dông Query (c©u hái truy vÊn) mçi Query lµ mét c©u lÖnh SQL ®­îc x©y dùng hoµn chØnh vµ ghi l¹i ®Ó cã thÓ mang ra sö dông bÊt cø lóc nµo. SQL cã kh¶ n¨ng ®¸p øng hÇu hÕt c¸c yªu cÇu ®èi víi viÖc cËp nhËt, ph©n tÝch d÷ liÖu tõ c¸c b¶ng, vµ cã thÓ kÕt nèi mét CSDL kh¸c sang SQL th«ng qua ODBC. Mét sè c«ng dông chÝnh cña SQL: - CËp nhËt, xo¸ c¸c b¶n ghi trªn toµn b¶ng theo nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸c nhau. - KÕt nèi d÷ liÖu trªn m¸y chñ (Server): Khi d÷ liÖu ®­îc tËp trung trªn m¸y chñ ta ph¶i dïng lÖnh SQL ®Ó trùc tiÕp th©m nhËp vµo c¬ së d÷ liÖu. - KÕt hîp c¸c trang Web víi CSDL b»ng lÖnh SQL. TÊt c¶ c¸c chøc n¨ng cña SQL ®Òu cã thÓ ®­îc thùc hiÖn b»ng c¸c c«ng cô kh¸c cña c¸c phÇn mÒm cã sö dông SQL. C©u lÖnh ®¬n gi¶n, dÔ nhí, dÔ sö dông vµ rÊt ng¾n gän. - Kh¶ n¨ng thùc hiÖn nh÷ng yªu cÇu phøc t¹p cña c«ng viÖc... IV.2. D¹ng lÖnh cña ng«n ng÷ truy vÊn d÷ liÖu IV.2.1 CËp nhËt d÷ liÖu Thªm c¸c Record vµo mét b¶ng: Có ph¸p: Insert Into Tªn_b¶ng(danh_s¸ch_c¸c_tr­êng) Value(c¸c_gi¸_trÞ) [C©u_ hái_ con] IV.2.2 Xo¸ c¬ së d÷ liÖu Xo¸ mét Record ra khái b¶ng Có ph¸p: Delete Tªn_b¶ng [From {tªn_b¶ng}] [WHERE biÓu_thøc_®iÒu_kiÖn] IV.2.3 Truy vÊn d÷ liÖu Có ph¸p: Select [*|Distinct] danh_sach_tham_chieu Form danh_sach_ten_bang/Ten_cac_view [Where BiÓu thøc ®iÒu kiÖn] [Group by danh_s¸ch_c¸c_cét] [Having biÓu_thøc_®iÒu kiÖn] [Order by {tªn_tr­êng/sè_thø_tù_tr­êng/biÓu_thøc}] IV.2.4. Söa ®æi d÷ liÖu: Update [Tªn_b¶ng] Set [Tªn_cét= biÓu_thøc,...] [From tªn_b¶ng] [Where biÓu_thøc_®iÒu_kiÖn] V. KÕt nèi ODBC(Open Database Connectivity) V× lý do sö dông nhiÒu hÖ thèng c¬ së d÷ liÖu kh¸c nhau, do vËy cÇn thiÕt ph¶i cã mét chuÈn ®Ó giao tiÕp gi÷a c¸c hÖ thèng nµy, nÕu kh«ng khi chuyÓn sö dông tõ CSDL nµy sang mét hÖ thèng kh¸c, m· ch­¬ng tr×nh ph¶i thay ®æi l¹i cho phï hîp, ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy, ng­êi ta ®­a ra chuÈn giao tiÕp ODBC. ChuÈn ODBC ®­îc sö dông ®Ó truy cËp d÷ liÖu tõ m¸y chñ vµ thùc hiÖn c¸c c©u lÖnh SQL, ODBC sÏ thùc hiÖn hai qu¸ tr×nh: chuyÓn yªu cÇu vµ nhËn kÕt qu¶ tr¶ vÒ. Nhê qu¸ tr×nh nµy mµ chóng ta cã thÓ lÊy d÷ liÖu tõ nhiÒu nguån d÷ liÖu kh¸c nhau. Qui tr×nh ®iÒu khiÓn cËp nhËp d÷ liÖu dïng ODBC: T¹o kÕt nèi víi c¬ së d÷ liÖu. Gëi c©u truy vÊn SQL ®Õn Server vµ nhËn l¹i kÕt qu¶. Qu¸ tr×nh t¹o mét kÕt nèi qua c¸c b­íc: -T¹i m¸y ®ang ch¹y Web Server, më Control Panel. Chän 32BitODBC, chän SYSTEM DNS. Chän Add Lóc nµy c¸c c¬ së d÷ liÖu nguån hÖ thèng sÏ ®­îc hiÓn thÞ chän kiÓu d÷ liÖu cÇn kÕt nèi, chän Finsh Gâ tªn D÷ liÖu nguån vµo Box Data Source, chän Select, chän ®­êng dÉn, tªn c¬ së d÷ liÖu cÇn kÕt nèi, chän OK. Chän OK cho tÊt c¶ c¸c b­íc cßn l¹i. Nh­ vËy lµ chóng ta hoµn thµnh ®­îc qu¸ tr×nh kÕt nèi. Ch­¬ng III X©y dùng bµI to¸n I. Tæ chøc d÷ liÖu trªn Server: HiÖn nay cã nhiÒu phÇn mÒm ®Ó tæ chøc c¬ së d÷ liÖu ch¼ng h¹n nh÷ng hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu th«ng dông nh­ Foxpro, Access, SQL Server. §Ó tiÖn lîi vµ phï hîp víi lÖnh truy vÊn SQL lµ c¬ së d÷ liÖu ph¶i ®­îc tæ chøc d­íi d¹ng b¶ng nªn chóng ta cã thÓ tæ chøc trªn Access vµ tÊt nhiªn ph¶i ®­îc kÕt nèi th«ng qua ODBC. C¬ së d÷ liÖu th«ng tin 108 ®­îc tæ chøc gåm nh÷ng Table sau: TruyÒn h×nh: Tªn tr­êng Lo¹i d÷ liÖu §é Lín Gi¶i thÝch Kenh Text 5 Kªnh truyÒn h×nh VTV1, VTV2 Ngay Text 15 Ngµy Gio Text 15 Giê NoiDung Text 150 Néi dung ch­¬ng tr×nh VÝ dô: VTV3 ngµy 29/03/2000 Lóc 6h05 cã Phim truyÖn: Tham Väng. VTV1 ngµy 29/03/2000 Lóc 6h05 cã Phim truyÖn: Tam Quèc DiÔn NghÜa §iÖn tho¹i: Tªn tr­êng Lo¹i d÷ liÖu §é Lín Gi¶i thÝch KhuVuc Text 20 Khu vùc, m· vïng Ten_cq Text 50 Tªn ®¨ng ký thuª bao SoDiÖnThoai Number 10 Sè ®iÖn tho¹i §Þa_ChØ Text 30 §Þa chØ hiÖn t¹i VÝ dô: T¹i §µ N½ng Thuª bao: NguyÔn ThÞ Mai Lan sè ®iÖn tho¹i 841234 ®Þa chØ: 12 Hïng V­¬ng. 3. G׬ toµn cÇu: Tªn tr­êng Lo¹i d÷ liÖu §é Lín Gi¶i thÝch Ten_QG Text 30 Tªn Quèc Gia Gio_HT Data/time 15 Giê hiÖn t¹i VÝ dô: T¹i ViÖt Nam hiÖn t¹i lµ 9h25 4. ¢m nh¹c: Tªn tr­êng Lo¹i d÷ liÖu §é Lín Gi¶i thÝch TheLoai Text 20 ThÓ lo¹i nh¹c:ViÖt Nam,N­íc ngoµi TBHat Text 30 Tªn bµi h¸t TacGia Text 30 Ng­êi s¸ng t¸c NoiDung Text 100 Néi dung bµi h¸t VÝ dô: Nh¹c ViÖt Nam Bµi h¸t cã tªn lµ: ChÞ T«i T¸c Gi¶: TrÇn TiÕn cã néi dung lµ: Nhµ T«i trªn bÕn s«ng.... Danh nh©n: Tªn tr­êng Lo¹i d÷ liÖu §é Lín Gi¶i thÝch TenDN Text 20 Tªn Danh Nh©n Sunghiep Text 30 Sù nghiÖp, T¸c phÈm ThongTin Text 30 Th«ng tin vÒ danh nh©n VÝ dô: NguyÔn Du, §¹i thi hµo d©n téc víi t¸c phÈm næi tiÕng TruyÖn KiÒu. Gi¸ c¶ thÞ tr­êng: Tªn tr­êng Lo¹i d÷ liÖu §é Lín Gi¶i thÝch Khuvuc Text 30 §Þa danh cÇn t×m th«ng tin Ngay Data/time 15 Ngµy Ten_VG Text 30 Tªn hµng ho¸ Gia Number 20 Gi¸ C¶ Donvi Text 10 §¬n vÞ tÝnh ThongTin Text 50 Th«ng tin kh¸c VÝ dô: Hµ Néi ngµy 29/03/2000 §Üa CD 32000 ®ång/C¸i Thêi tiÕt: Tªn tr­êng Lo¹i d÷ liÖu §é Lín Gi¶i thÝch Khuvuc Text 30 §Þa danh cÇn t×m th«ng tin Ngay Data/time 15 Ngµy Thongtin Text 30 Th«ng tin thêi tiÕt VÝ dô: §µ N½ng ngµy 29/03/2000 nhiÖt ®é tõ 18 ®Õn 25 ®é, kh«ng m­a 8. ThÓ thao: Tªn tr­êng Lo¹i d÷ liÖu §é Lín Gi¶i thÝch TheLoai Text 30 M«n thÓ thao: bãng ®¸, bãng chuyÒn.. Ngay Data/time 15 Ngµy Sukien Text 30 Sù kiÖn Diadiem Text 30 §Þa ®iÓm thi ®Êu Ketqua Text 20 KÕt qu¶ Bãng §¸ ngµy 29/03/2000 CA Thµnh Phè - thÓ C«ng T¹i s©n Thèng NhÊt víi kÕt qu¶ hoµ 1-1 Sè kiÕn thiÕt: Tªn tr­êng Lo¹i d÷ liÖu §é Lín Gi¶i thÝch Loaive Text 30 Lo¹i vÐ Ngay Data/time 15 Ngµy Giai Text 30 H¹ng gi¶i Ketqua Number 20 KÕt qu¶ c¸c gi¶i th­ëng VÝ dô: Lo¹i vÐ 2000 ngµy 29/03/2000 Gi¶i ®Æt biÖt víi kÕt qu¶ 123456789 Du lÞch: Tªn tr­êng Lo¹i d÷ liÖu §é Lín Gi¶i thÝch Khuvuc Text 30 Tour du lÞch: trong n­íc, n­íc ngoµi Diadiem Text 15 §Þa danh: Hµ Néi, §µ N¼ng... NoiDuLich Text 30 N¬i du lÞch: BiÓn, nói, chïa, l¨ng... TenDuLich Text 30 Tªn n¬i du lÞch: Non n­íc, Bµ Nµ... ThongTin Text 20 C¸c th«ng tin VÝ dô: Du lÞch trong n­íc, t¹i HuÕ cã L¨ng Kh¶i §Þnh, L¨ng Tù §øc... Giao th«ng : Tªn tr­êng Lo¹i d÷ liÖu §é Lín Gi¶i thÝch Lichtrinh Text 30 Ga ®Õn, ga ®i cña tõng chuyÕn tµu SohieuPT Text 2 Sè hiÖu chuyÕn tµu Ngaydi Data/time 10 Ngµy ®i Giodi Data/time 10 Giê ®i Ngayden Data/time 10 Ngµy ®Õn Gioden Data/time 10 Giê ®Õn Giave Text 10 Gi¸ tõng lo¹i vÐ Thongtin Text 30 C¸c th«ng tin kh¸c vÒ chuyÕn tµu VÝ dô: TµuS1®i tõ Hµ Néi ®Õn Sµi Gßn khëi hµnh vµo lóc 15h30 ngµy 29/03/2000 ®Õn vµo lóc 17h00 ngµy 30/03/2000 víi gi¸ vÐ: GhÕ cøng: 200000®ång. GhÕ mÒm: 250000®ång. GhÕ n»m: 300000®ång. Tµu ®· hÕt vÐ vµ kh«ng chë hµng. II. Ph©n tÝch hÖ thèng th«ng tin II.1 M« h×nh quan hÖ gi÷a c¸c thùc thÓ Kh¸ch hµng vµ Ng­êi Qu¶n Lý NguoiQLi MaNVien TenNVien ThuocDV KhachHang Makhach TenKhach DCKhach DTKhach NgayDKi 0-n 0-n Yªu cÇu MaTTYCau TenTTYCau NDTTYCau NgayYCau KTGYCau ... Chän Makhach vµ MaNVien lµ kho¸ cña hai thùc thÓ Kh¸ch hµng vµ Ng­êi Qu¶n Lý v× mçi kho¸ trªn x¸c ®Þnh mét kh¸ch hµng vµ mét Nh©n viªn duy nhÊt. C¸c thµnh phÇn kh¸c thuéc thùc thÓ nµy ®Òu lµ c¸c thuéc tÝnh cña thùc thÓ, v× kho¸ Makhach hoÆc MaNVien cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc c¸c d÷ liÖu thuéc thùc thÓ. Mçi kh¸ch hµng sÏ cã nhu cÇu t×m hiÓu tõ 1-n th«ng tin kh¸c nhau, vµ ®èi víi mçi Nh©n viªn còng cã thÓ cã Ýt nhÊt mét kh¸ch hµng vµ cã nhiÒu nhÊt lµ n kh¸ch hµng yªu cÇu th«ng tin. Kh¸ch hµng vµ UserName: UserName MaUser TenUser PassWord DiaChi IP KhachHang Makhach TenKhach DCKhach DTKhach NgayDKi Qua 1-n 1-1 Mçi kh¸ch hµng cã thÓ ®¨ng kÝ 1-n Account ®Ó ®­îc cung cÊp mét User riªng vµo m¹ng, ng­îc l¹i mét User th× chØ ®­îc cung cÊp cho mét kh¸ch hµng duy nhÊt, v× vËy MaUser còng ®­îc chän lµ kho¸ cho thùc thÓ UserName. Chóng ta cã thÓ dùa vµo kho¸ ®Ó x¸c c¸c thµnh phÇn cßn l¹i cña thùc thÓ. Ng­êi qu¶n lý vµ Server Hµng ngµy mäi th«ng tin phôc vô kh¸ch hµng sÏ ®­îc nhËp vµo Server th«ng qua quyÒn cËp nhËt. Server cã nhiÖm vô l­u tr÷ nh÷ng th«ng tin ®ã, khi kh¸ch hµng cã nhu cÇu vÒ tin tøc, Server xö lÝ yªu cÇu råi tr¶ vÒ cho Client. Server MaServer DiaChiIP SLTTin TinhTrang LÊy trªn 1-1 1-n NguoiQLi MaNVQLi TenNVQLi ThuocDV Server vµ UserName Mçi kh¸ch hµng ®¨ng kÝ tham gia vµo m¹ng vµ ®­îc quyÒn tra cøu th«ng tin th«ng qua Account ®· ®­îc cung cÊp. Server gëi l¹i kÕt qu¶ xö lý cho User. 1-n 1-n MaUser TenUser PassWord DiaChi IP UserName Server MaServer DiaChiIP SLTTin TinhTrang Tra cøu MaTTTCuu LinhVuc NDTTTcuu TDiemTCuu KTGYCau ... II.2. Tõ ®iÓn d÷ liÖu: STT D÷ LiÖu Gi¶i thÝch Lo¹i KiÓu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 MaKhach TenKhach DCKhach DTKhach NgayDKi MaUser TenUser PassWord DiaChiIP MaTTYcau TenTTYCau NDTTYCau NgayYCau KTGYCau MaServer TenServer DChiIPServer SluongTTin TinhTrang MaNVQLi TenNVQLi ThuocDVi MaTTTCuu LinhVuc NDTTTcuu TDiemTCuu KTGTCuu KTT KTT KTT KTT KTT KTT KTT KTT KTT KTT KTT KTT KTT KTT KTT KTT KTT KTT KTT KTT KTT KTT KTT KTT KTT KTT KTT C C C C D N D C C C C C C C N C C C C C C N N C C C D D M· kh¸ch hµng. Tªn kh¸ch hµng. §Þa chØ kh¸ch hµng. §iÖn tho¹i kh¸ch hµng. Ngµy ®¨ng kÝ M· User Tªn User. PassWord §Þa chØ IP Client M· th«ng tin yªu c©u Tªn th«ng tin yªu cÇu. Néi dung th«ng tin yªu cÇu. Ngµy yªu cÇu. Kho¶ng thêi gian yªu cÇu. M· Server. Tªn Server. §Þa chØ IP Server. Sè l­îng th«ng tin. T×nh tr¹ng(m¸y Client truy cËp) M· nh©n viªn qu¶n lÝ. Tªn nh©n viªn qu¶n lÝ Thuéc ®¬n vÞ. M· th«ng tin tra cøu. LÜnh vùc tra cøu. Néi dung th«ng tin tra cøu. Thêi ®iÓm tra cøu. Kho¶ng thêi gian tra cøu II.3. Ma trËn phô thuéc hµm II.3.1 Ma trËn phô thuéc hµm ®Çy ®ñ §Ých 10 16 17 11 12 13 14 15 18 22 19 21 20 23 N N N 24 25 26 27 N Nguån 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 MA_KHACH 1 2 TEN_KHACH 1 1 3 DCHI_KHACH 1 1 4 DT_KHACH 1 1 5 NGAY_DKI 1 1 6 MA_USER 1 7 TEN_USER 1 1 8 PASSWORD 1 1 9 DIA_CHI_IP 1 1 10 MA_TT_YCAU 1 11 TEN_TT_TCAU 1 12 NGAY_YCAU 1 13 KTG_YCAU 1 14 ND_TT_YCAU 1 15 MA_SERVER 1 16 TEN_SERVER 1 1 17 IP_SERVER 1 1 18 LUONG_TTIN 1 1 19 TINH_TRANG 1 1 20 MA_TT_TCUU 1 21 LINH_VUC_TC 1 22 ND_TT_TCUU 1 23 KTG_TCUU 1 24 TDIEM_TCUU 1 25 MA_NV_QLI 1 26 TEN_NV_QLI 1 1 27 THUOC_DVI 1 1 II.3.2 Ma trËn phô thuéc hµm rót gän §Ých 6 25 1 6+15 1+25 15 N N N N 1 MA_KHACH 1 2 TEN_KHACH 1 3 DCHI_KHACH 1 4 DT_KHACH 1 5 NGAY_DKI 1 6 MA_USER 1 7 TEN_USER 1 8 PASSWORD 1 9 DIA_CHI_IP 1 10 MA_TT_YCAU 1 11 TEN_TT_TCAU 1 12 NGAY_YCAU 1 13 KTG_YCAU 1 14 ND_TT_YCAU 1 15 MA_SERVER 1 16 TEN_SERVER 1 17 IP_SERVER 1 18 LUONG_TTIN 1 19 TINH_TRANG 1 20 MA_TT_TCUU 1 21 LINH_VUC_TC 1 22 ND_TT_TCUU 1 23 KTG_TCUU 1 24 TDIEM_TCUU 1 25 MA_NV_QLI 1 26 TEN_NV_QLI 1 27 THUOC_DVI 1 MaUser+MaServer =M NgayYCau KTGYCau MaNVQLi MaNVQli MaKhach TenKhach DCKhach DTKhach NgayDKy Makhach+MaNVQLi TenUser IPUser MaUser PassWord Linhvuc TDTcuu MaServer DChiIP SLTTin TTrang TenServer KTGTCuu MaTTTCuu NDTTTCuu MaTTYCau NDTTYCau TenTTYCau ThuocDVi TenNVQli §å thÞ phô thuéc hµm: Server MaServer TenServer DiaChiIP SLTTin TinhTrang II.4. M« h×nh thùc thÓ kÕt hîp II.4.1M« h×nh ý niÖm d÷ liÖu KhachHang Makhach TªnKhach DCKhach DTKhach NgayDKy Qua UserName MaUser TenUser PassWord DiaChi IP Server MaServer TenServer DiaChiIP SLTTin TinhTrang MaNVQLy TenNVQLy ThuocDVi Qu¶n lý LÊyth«ng Tin trªn Gi¶i ®¸p th«ng tin Yªu CÇu th«ng tin Xö lý th«ng tin Tra Cøu th«ng tin 1-n 1-1 1-n 1-n 1-n 1-n 1-1 1-n H×nh 4: M« h×nh ý niÖm d÷ liÖu II.4..2 M« h×nh thùc thÓ kÕt hîp UserName MaUser TenUser PassWord DiaChi IP KhachHang Makhach TªnKhach DCKhach DTKhach NgayDKy Server MaServer TenServer DiaChiIP SLTTin TinhTrang Qua 1-n 1-1 Tra cøu TT MaTTTCuu LinhVuc NDTTTcuu TDiemTCuu KTGYCau ... Yªu cÇu MaTTYCau TenTTYCau NDTTYCau NgayYCau KTGYCau ... MaNVQLy TenNVQLy ThuocDVi Qu¶n lý LÊy ttin trªn 1-n 1-n 1-1 1-n 1-n 1-n H×nh 5: M« h×nh thùc thÓ kÕt hîp II.4.3 M« h×nh nhÞ nguyªn: UserName MaUser TenUser PassWord DiaChi IP KhachHang Makhach TªnKhach DCKhach DTKhach NgayDKy Server MaServer TenServer DiaChiIP SLTTin TinhTrang Qua 1-n 1-1 MaNVQLy TenNVQLy ThuocDVi Qu¶n lý 1-1 Yªu cÇu TT MaKhach+ MaNVQLi MaTTYCau TenTTYCau NDTTYCau NgayYCau KTGYCau ... Tra cøu TT MaUser + MaServer MaTTTCuu LinhVuc NDTTTcuu TDiemTCuu KTGYCau ... CIF CIF CIF CIF LÊy 1-1 1-n 1-n 1-1 1-n 1-1 1-n 1-n 1-1 H×nh 6: M« h×nh nhÞ nguyªn III. ThiÕt kÕ ch­¬ng tr×nh Ch­¬ng tr×nh ®­îc thiÕt kÕ gåm nh÷ng chøc n¨ng sau: Ch­¬ng tr×nh chÝnh CËp nhËt T×m kiÕm Söa ®æi Trî gióp Xo¸ bá NhËp d÷ liÖu: w T¹o form nhËp d÷ liÖu: Sö dông thÎ HTML t¹o form nhËp, nót Submit, c¸c nót chän. Nót Submit x¸c ®Þnh file thùc thi trong thuéc tÝnh ACTION. VÝ dô: <input type="text" name="TGia" <input type="text" name="TBHat" size="34" w T¹o trang ASP: ASP sö dông lÖnh INSERT ®Ó nhËp th«ng tin vµo c¬ së d÷ liÖu, ®o¹n m· lÖnh sÏ ®­îc viÕt trong file.asp mµ thuéc tÝnh Action x¸c ®Þnh. Ch¼ng h¹n nhËp d÷ liÖu vµo Table Amnhac. .... T×m kiÕm th«ng tin: §Ó chän lùa vµ xuÊt th«ng tin cÇn t×m kiÕm, chóng ta sö dông lÖnh SELECT vµ tiÕn hµnh hai qu¸ tr×nh sau: w T¹o trang HTML bao gåm c¸c form nhËp th«ng tin cÇn t×m vµ nót Submit ®Ó liªn kÕt tíi trang ASP chøa ®o¹n lÖnh cÇn thùc hiÖn. tendanhnhan : w Trang xuÊt kÕt qu¶ t×m kiÕm lµ tËp hîp nh÷ng thÎ HTML ®Ó t¹o khu«n d¹ng xuÊt d÷ liÖu vµ nh÷ng ®o¹n m· ASP. Trong ®o¹n m· chøa c¸c lùa chän tõ c¬ së d÷ liÖu vµ xuÊt kÕt qu¶ lùa chän, b»ng c©u lÖnh truy vÊn SQL. Chän lùa th«ng tin trong c¬ së d÷ liÖu theo có ph¸p sau: SQL="Seclect*" FROM danh_sach_ten_bang WHERE bieu_thuc_dieu_kien VÝ dô: T×m th«ng tin ©m nh¹c: HiÓn thÞ kÕt qu¶ t×m kiÕm qua b¶ng t¹o s¼n: Ten Danh Nhan Su nghiep thong tin 80"><font face=".VnTime"> Xo¸ d÷ liÖu: T¹o mét trang xo¸ d÷ liÖu ®¬n gi¶n víi ®o¹n lÖnh sau: Delete from TableName where BiÓu thøc ®iÒu kiÖn VÝ dô: 4. Trî gióp: H­íng dÉn ng­êi sö dông c¸ch thøc ®Ó tra cøu, cËp nhËt, xo¸, söa c¸c th«ng tin. III.1. Giao diÖn ch­¬ng tr×nh §Ó thuËn tiÖn cho viÖc truy cËp vµo Web Site, trang Web sÏ ®­îc thiÕt kÕ cïng víi c¸c liªn kÕt, ®iÒu nµy cã nghÜa lµ trõ trang Web nµy chóng ta cã thÓ truy cËp ®Õn c¸c trang kh¸c. Mçi Web site lu«n cã mét trang ®Çu tiªn ®Ó tiÕn hµnh liªn kÕt th­êng ®­îc gäi lµ trang chñ. Giao diÖn chÝnh cña ch­¬ng tr×nh ®­îc thiÕt kÕ gåm nh÷ng phÇn sau: C¸c môc: T×m kiÕm, cËp nhËp, xo¸, söa, trî gióp sÏ ®­îc liªn kÕt ®Õn c¸c trang kh¸c chøa c¸c néi dung th«ng tin cÇn truy cËp, ch¼ng h¹n môc T×m KiÕm ®­îc liªn kÕt ®Õn III.1.1 T×m th«ng tin: Muèn t×m th«ng tin vÒ §iÖn tho¹i chóng ta cã thÓ nhËp mét trong ba th«ng tin yªu cÇu vµo form. Ch¼ng h¹n: nhËp vµo Form tªn, gi¶ sö chØ biÕt ®­îc thuª bao cã tªn Vy, sau ®ã click chuét vµo nót "t×m" sÏ hiÓn thÞ mét lo¹t kÕt qu¶ c¸c thuª bao cã tªn Vy. KÕt qu¶ t×m ®­îc nh­ sau: Click chuét vµo biÓu t­îng "New" trang th«ng tin phôc vô cho viÖc t×m kiÕm ®­îc liªn kÕt ®Õn vµ c«ng viÖc t×m kiÕm ®­îc tiÕp tôc. T­¬ng tù t×m th«ng tin ©m nh¹c: KÕt qu¶ t×m: III.2.2 NhËp th«ng tin Hµng ngµy mäi th«ng tin ®Òu ph¶i ®­îc nh©n viªn 108 cËp nhËp ®Ó ®¶m b¶o nhu cÇu th«ng tin chÝnh x¸c nhÊt cho kh¸ch hµng. VÝ dô: NhËp th«ng tin vÒ gi¸ c¶ thÞ tr­êng Chän khu vùc cÇn nhËp míi, gâ c¸c th«ng tin vµo c¸c form, råi Click chuét vµo nót nhËp, mäi th«ng tin trªn form sÏ ®­îc nhËp vµo c¬ së d÷ liÖu ®Ó phôc vô cho viÖc t×m kiÕm. NÕu muèn xo¸ tÊt c¶ c¸c th«ng tin t¹i form ®ang nhËp, click chuét vµo nót "huû nhËp". NhËp th«ng tin vÒ TruyÒn h×nh: lÞch ph¸t sãng cña ch­¬ng tr×nh truyÒn h×nh. Sau khi gâ c¸c th«ng tin vµ Form nhÊp chuét vµo "NhËp" mét th«ng b¸o sÏ ®­îc hiÖn ra, cho biÕt th«ng tin ®· ®­îc l­u tr÷. NhËp th«ng tin dù b¸o thêi tiÕt III.2.3 Xo¸ th«ng tin V× lý do th«ng tin kh«ng ®­îc sö dông, hoÆc th«ng tin kh«ng chÝnh x¸c, ng­êi qu¶n trÞ hÖ thèng cã thÓ xo¸ bá th«ng tin ra khái c¬ së d÷ liÖu, chÝnh ng­êi qu¶n trÞ hÖ thèng lµm viÖc nµy nªn hä sÏ x¸c ®Þnh ®­îc th«ng tin nµo cÇn xo¸ vµ x¸c ®Þnh ®­îc kho¸ cña c¬ së d÷ liÖu ®Ó cho viÖc xo¸ th«ng tin trë nªn chÝnh x¸c vµ thuËn tiÖn. VÝ dô: Xo¸ th«ng tin vÒ Danh b¹ ®iÖn tho¹i: Chän sè ®iÖn tho¹i lµm kho¸ chÝnh ®Ó xo¸ th«ng tin, khi ®ã toµn bé d÷ liÖu vÒ thuª bao còng sÏ bÞ xo¸. Muèn xo¸ mét thuª bao nµo ®ã chóng ta h·y nhËp sè ®iÖn tho¹i cña thuª bao vµo Form ®· t¹o: Sau khi ®· nhËp th«ng tin cÇn xo¸, click chuét vµo nót "Xo¸" th«ng tin sÏ ®­îc xo¸ khái c¬ së d÷ liÖu, lóc ®ã sÏ cã mét th«ng b¸o xuÊt hiÖn b¸o cho chóng ta biÕt viÖc xo¸ th«ng tin ®· ®­îc thùc hiÖn. HoÆc cã thÓ xo¸ th«ng tin th«ng qua Form t×m, hoÆc cho hiÖn tÊt c¶ c¸c th«ng tin trong c¬ së d÷ liÖu ®Ó xo¸ th«ng tin VÝ dô: Click chuét vµo "Xo¸" th«ng tin t¹i ®ã sÏ bÞ xo¸ ra khái c¬ së d÷ liÖu III.2.4 Söa th«ng tin: VÝ dô: Söa th«ng tin vÒ dù b¸o thêi tiÕt Chän môc "Söa" mét form söa xuÊt hiÖn cho phÐp nhËp vµo nh÷ng th«ng tin míi, sau ®ã click "söa l¹i" nh÷ng th«ng tin míi ®­îc thay thÕ vµo c¬ së d÷ liÖu Th«ng tin cò ®· ®­îc thay míi Söa th«ng tin ch­¬ng tr×nh truyÒn h×nh KÕt qua sau khi söa: T­¬ng tù cho nhiÒu th«ng tin cßn l¹i. KÕt luËn I. NhËn xÐt chung DÞch Vô gi¶i ®¸p th«ng tin 108 mang tÝnh chÊt thùc tÕ cao, cung cÊp cho ng­êi sö dông mét l­îng th«ng tin phong phó ®a d¹ng vÒ mäi mÆt, t¹o ®iÒu kiÖn cho mäi ngµnh, mäi ng­êi xÝch l¹i gÇn nhau h¬n. Víi ®Ò tµi:"X©y dùng hÖ thèng ch­¬ng tr×nh phôc vô gi¶i ®¸p cho dÞch vô 108" em ®· gi¶i quyÕt ®­îc c¸c vÊn ®Ò: T×m hiÓu c¬ së lý thuyÕt vµ c¸c c«ng cô thiÕt kÕ hÖ th«ng th«ng tin ThiÕt kÕ ®­îc phÇn nµo hÖ thèng ch­¬ng tr×nh. II. Thµnh c«ng Ch­¬ng tr×nh cho phÐp t×m kiÕm th«ng tin theo nhiÒu yªu cÇu. Kh¶ n¨ng cËp nhËt, xo¸ bá, söa ®æi thuËn tiÖn. C¸c Form thiÕt kÕ ®éc lËp nªn cã thÓ kiÓm tra, ph¸t triÓn dÔ dµng. Ch­¬ng tr×nh ®­îc thö nghiÖm trªn m¹ng côc bé. III. H¹n chÕ Do c«ng cô thiÕt bÞ, ®iÒu kiÖn thùc tÕ, thêi gian vµ kiÕn thøc cã h¹n nªn: Ch­¬ng tr×nh ch­a ®­îc thö ngiÖm trªn m¹ng toµn cÇu. L­îng th«ng tin cßn h¹n chÕ. IV. H­íng ph¸t triÓn: Trong t­¬ng lai hÖ thèng sÏ ®­îc tiÕp tôc ph¸t triÓn vÒ l­îng th«ng tin nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ ph¸t huy thÕ m¹nh cña dÞch vô 108. T¹o ®iÒu kiÖn cho ch­¬ng tr×nh ®­îc thö nghiÖm trªn m¹ng toµn cÇu. Phô lôc Phô Lôc I. C¬ së lý thuyÕt: I. Tham chiÕu c¸c thµnh phÇn có ph¸p Script cña ng«n ng÷ ASP I.1 To¸n tö I.1.1 To¸n tö sè häc KÝ hiÖu KiÓu Có ph¸p M« t¶ + (Céng) To¸n tö + Céng hai sè hoÆc nèi hai x©u chuçi & (vµ) To¸n tö & Thùc hiÖn kÕt nèi hai x©u chuçi. / (Chia, chia ph©n sè) To¸n tö / Chia hai sè cho nhau, kÕt qu¶ tr¶ vÒ lµ mét ph©n sè \ (division, integer) To¸n tö \ Chia hai sè kÕt qu¶ tr¶ vÒ lµ mét sè nguyªn. ^(Sè mò) To¸n tö ^ Luü thõa cña sè mò. * (PhÐp nh©n) To¸n tö * Nh©n hai sè. - (PhÐp trõ) To¸n tö - Trõ hai sè Is To¸n tö is So s¸nh hai biÕn ®èi t­îng Div To¸n tö is PhÐp chia lÊy phÇn nguyªn Mod To¸n tö mod PhÐp chia lÊy phÇn d­ I.1.2 To¸n tö so s¸nh To¸n tö KiÓu Có ph¸p ý nghÜa > (Lín h¬n) So s¸nh > KiÓm tra biÓu thøc bªn tr¸i cã lín h¬n biÓu thøc bªn ph¶i kh«ng >= (Lín h¬n hoÆc b»ng) So s¸nh >= KiÓm tra biÓu thøc bªn tr¸i cã lín h¬n hoÆc b»ng biÓu thøc bªn ph¶i kh«ng < (Nhá h¬n) So s¸nh KiÓm tra biÓu thøc bªn tr¸i cã nhá h¬n biÓu thøc bªn ph¶i kh«ng <= (nhá h¬n hoÆc b»ng) So s¸nh KiÓm tra biÓu thøc bªn tr¸i cã nhá h¬n hoÆc b»ng biÓu thøc bªn ph¶i kh«ng. (DÊu kh¸c nhau) So s¸nh So s¸nh sù kh¸c nhau gi÷a hai biÓu thøc =(b»ng nhau) So s¸nh = So s¸nh sù b»ng nhau cña hai biÓu thøc I.I.3 To¸n tö Logic: Tr¶ vÒ kÕt qu¶ lµ kiÓu Logic KÝ hiÖu KiÓu Có ph¸p M« t¶ And Logic A and B Or Logic A or B Xor Logic A Xor B Not Logic A Not B Eqv Logic A Eqv B ChØ ®Þnh cã b»ng kh«ng I.2 C¸c cÊu tróc ®iÒu khiÓn Call: ChuyÓn giao ch­¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn. Dim: BiÕn ®­îc khai b¸o d­íi tõ kho¸ Dim, cã t¸c dông xin cÊp ph¸t bé nhí, d­íi tõ kho¸ Dim cã thÓ khai b¸o nhiÒu kiÓu biÕn nh­: Variant: Dim , Static Arrays: Dim (50) Dynamic: Dim (5,1 to 5) Do/While/Until Loop: CÊu tróc nµy ®­îc sö dông ®Ó lÆp l¹i mét tr¹ng th¸i cho ®Õn khi biÓu thøc Boolean lµ ®óng: Do .... Loop HoÆc: Do..... Loop If then Else: IF THEN..... ELSE IF THEN..... ELSE...... END IF Set: LÖnh Set Dïng ®Ó g¸n mét ®èi t­îng tham chiÕu cho mét biÕn. Set = I.3 C¸c hµm : Date: tr¶ vÒ gi¸ trÞ lµ ngµy hÖ thèng. Day: tr¶ vÒ gi¸ trÞ lµ mét ngµy trong sè c¸c ngµy tõ 1 ®Õn 31, cã thÓ ®­îc sö dông ®Ó t×m Day c¶ Date. VÝ dô: (“4/01/2000”)-> 01 Now: tr¶ vÒ ngµy giê hiÖn t¹i cña ®ång hå hÖ thèng. Time: tr¶ vÒ giê hiÖn t¹i cña ®ång hå hÖ thèng. ABS: tr¶ vÒ gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè. Chr: tr¶ vÒ kÝ tù cña b¶ng m· ASCII. Cint: tr¶ vÒ gi¸ trÞ sè ®· ®­îc lµm trßn. VÝ dô: CInt (1234.567) returns 1235. Trim: Lo¹i bá kho·ng trèng trong mét chuçi, vµ tr¶ vÒ gi¸ trÞ lµ mét chuçi. VÝ dô: Thuebao =trim(Request("strthuebao")) Phô Lôc II. B¶ng C¸c ch­¬ng tr×nh nguån: Gåm c¸c tËp tin sau: PhÇn më réng tÖp ý nghÜa *.htm(*.html) TËp tin cña ng«n ng÷ ®¸nh dÊu siªu v¨n b¶n, sö dông thÎ ®Ó t¹o c¸c Form nhËp, c¸c tËp tin nµy ®­îc duyÖt bëi Browser *.gif, *.jpg C¸c tËp tin h×nh ¶nh, ®­îc sö dông ®Ó chÌn vµo c¸c trang Web, mµ bé duyÖt Web cã thÓ hiÓn thÞ, gióp trang Web sinh ®éng h¬n *.asp Ch­¬ng tr×nh chøa c¸c ®o¹n m· cã t¸c dông thi hµnh c¸c chøc n¨ng mµ ng­êi lËp tr×nh yªu cÇu B.Néi dung ch­¬ng tr×nh I.Tra cøu d÷ liÖu (C¸c tÖp *.htm) I.1 Tra cøu Danh B¹ §iÖn Tho¹i(Danh_ba.html) Danh Ba <table border="0" cellPadding="0" cellSpacing="0" height="101" style="MARGIN-LEFT: 0px; MARGIN-RIGHT: 0px" width="576"> Tra cøu dang b¹ ®iÖn tho¹i Danh B¹: Danang city TT. Hue Quang Nam Quang Ngai color="#0000FF"> Xin nhËp d÷ liÖu vµo trêng cÇn t×m kiÕm Tªn Thuª Bao : <input type="text" name="StrThueBao" size="31" style="font-family: .VnTime, .VnTime; color: rgb(0,0,255)"> §Þa ChØ : <input type="text" name="StrDiachi" size="31" style="font-family: .VnTime, .VnTime; color: rgb(0,0,255)"> §iÖn Tho¹i : <input type="text" name="StrSodienthoai" size="31" style="font-family: .VnTime, .VnTime; color: rgb(0,0,255)"> HiÓn thÞ kÕt qu¶ t×m Danh b¹ (Search.asp): <% Dim TinhThanh Dim thuebao Dim diachi Dim sodienthoai Dim SqlStr Dim Conn Dim Rs SET Conn = SERVER.CREATEOBJECT("ADODB.Connection") CONN.OPEN "DanhbaDSN" TinhThanh = Request("ListTinhThanh") thuebao = trim(request("strthuebao")) diachi = trim(request("Strdiachi")) sodienthoai = trim(request("StrSodienthoai")) SqlStr = "Select * from " & Cstr(TinhThanh) If thuebao & diachi & sodienthoai "" then sqlstr=sqlstr & " where " if thuebao "" then if diachi+sodienthoai "" then sqlstr= sqlstr+ "ten_cq like '%" + replace(thuebao,"'","''") +"%' and " else sqlstr= sqlstr+ "ten_cq like '%" + replace(thuebao,"'","''") +"%'" end if end if if diachi"" then If sodienthoai"" then sqlstr= sqlstr+ "dia_chi like '%" + replace(diachi,"'","''") +"%' and " else sqlstr= sqlstr+ "dia_chi like '%" + replace(diachi,"'","''") +"%'" end if end if If sodienthoai "" then sqlstr= sqlstr+ "sdt_di = '" + replace(sodienthoai,"'","''") +"'" end if end if %> Ket Qua tim KÕt qu¶ t×m ®­îc: Sè §iÖn tho¹i Tªn C¬ quan §Þa chØ <%rs.MoveNext Loop%> <img src="../../Hinh/NEW.GIF" alt="NEW.GIF (11099 bytes)" WIDTH="40" HEIGHT="30"> Hello.Welcome to Phone book! I.2 T×m th«ng tin truyÒn h×nh:(Timthinh.htm) Tim chuong trinh truyen hinh <img src="thinh.gif" alt="thinh.gif (110245 bytes)" WIDTH="572" HEIGHT="150"> <font face=".VnTime" color="#8000FF">Kªnh VTV1VTV2 VTV3 <font face=".VnTime" color="#8000FF"> Ngµy : <input type="text" name="ngay" size="33" style="font-family: .VnTime, .VnTime; font-size: 11pt; color: rgb(0,0,255)"> <font face=".VnTime" color="#8000FF">Giê : <input type="text" name="gio" size="33" style="font-family: .VnTime, .VnTime; font-size: 11pt; color: rgb(0,0,255)"> Néi dung I.3 T×m gi¸ c¶ thÞ tr­êng tim gia ca thi truong        <img src="GCTT.gif" alt="GCTT.gif (55078 bytes)" WIDTH="494" HEIGHT="109"> <img src="L6.GIF" width="402" height="13" alt="L6.GIF (4372 bytes)"> Khu vùc : <input type="text" name="khuvuc" size="31" style="font-family: .VnTime, .VnTime; color: rgb(0,0,255)"> Ngµy : <input type="text" name="ngay" size="31" style="font-family: .VnTime, .VnTime; color: rgb(0,0,255)"> Tªn hµng : <input type="text" name="ten" size="31" style="font-family: .VnTime, .VnTime; color: rgb(0,0,255)">     <input type="reset" value="Xo¸" name="B2" style="font-family: .VnTime, .VnTime; color: rgb(0,0,255)"> II.NhËp th«ng tin (C¸c tËp tin*.asp) II.1 NhËp th«ng tin thÓ thao(nhapthethao.asp) Nhap thong tin the thao chung nhËp th«ng tin thÓ thao ThÓ Lo¹i: <select name="theloai" size="1" style="COLOR: rgb(255,0,255); FONT-FAMILY: .VnTime, .VnTime"> Bãng §¸ Bãng ChuyÒn CÇu L«ng §ua Xe Ngµy: Giê:SùkiÖn §Þa ®iÓm: KÕt qu¶ : <input type="text" name="ketqua" size="34" style="font-family: .VnTime, .VnTime; color: rgb(255,0,255)"> <input type="submit" name="B1" style="font-family: .VnTime, .VnTime; font-size: smaller; color: rgb(255,0,255)" value="NhËp"> <input type="reset" value="Huû NhËp" name="B2" style="font-family: .VnTime, .VnTime; color: rgb(255,0,255)"> <% T= request("Theloai") strng= request.form("ngay") strgi= request.form("gio") strsk= request.form("sukien") strdd= request.form("diadiem") strkq= request.form("ketqua") set conn=server.createObject("ADODB.connection") conn.open "tam" %> <% Sql= "INSERT INTO "&T&" (ngay,gio,sukien,diadiem,ketqua)values ('"& Strng &"','"& strgi &"','"& strsk &"','"& strdd &"','"& strkq &"')" conn.execute(Sql) %> Th«ng tin ®· ®îc cËp nhËp! II.1. NhËp th«ng tin truyÒn h×nh Nhap thong tin giao thong NhËp th«ng tin giao th«ng Ph¬ng tiÖn : <select name="ptien" size="1" style="font-family: .VnTime; color: rgb(0,0,255)"> Tµu Löa M¸y Bay <font face=".VnTime" color="#0000FF"> LÞch tr×nh <font face=".VnTime" color="#0000FF">: Hµ Néi _ Sµi Gßn §µ N½ng _ Sµi Gßn Hµ Néi _ Vinh HuÕ _ Qu¶ng Ng·i §µ N½ng _ Qui Nh¬n Qu·ng Ng·i _ Nha Trang Sè hiÖu PT <font face=".VnTime" color="#0000FF">: <input type="text" name="Sohieupt" size="18" style="color: rgb(0,0,255); font-family: .VnTime, .VnTime"> Ngµy ®i : <input type="text" name="ngaydi" size="32" style="color: rgb(0,0,255); font-family: .VnTime, .VnTime"> Ngµy ®Õn <font face=".VnTime"> : <input type="text" name="ngayden" size="32" style="font-family: .VnTime, .VnArial; color: rgb(0,0,255)"> <font face=".VnTime"> Giê ®i : Giê ®Õn : <input type="text" name="gioden" size="32" style="font-family: .VnTime, .VnArial; color: rgb(0,0,255)"> <font face=".VnTime">Gi¸ vÐ : Th«ng tin : <input type="submit" value="NhËp" name="B1" style="font-family: .VnTime, .VnTime; color: rgb(0,0,255)"> <input type="reset" value="Xo¸" name="B2" style="font-family: .VnTime, .VnTime; color: rgb(0,0,255)"> <% P= Request("ptien") lt= request.form("lichtrinh") shpt= request.form("sohieupt") ngdi= request.form("ngaydi") ngden= request.form("ngayden") gidi= request.form("giodi") giden= request.form("gioden") gv= request.form("giave") TT= request.form("ttin") set conn=server.createObject("ADODB.connection") conn.open "tam" %> <% Sql= "INSERT INTO "&p&" (lichtrinh,sohieupt,ngaydi,ngayden,giodi,gioden,giave,thongtin) values ('"& lt &"','"& shpt &"','"& ngdi &"','"& ngden &"','"& gidi &"','"& giden &"','"& gv &"','"& TT &"')" conn.execute(Sql) %> Th«ng tin ®· ®îc lu tr÷ III. Xo¸ th«ng tin(*.asp) III.1 Xo¸ th«ng tin ©m nh¹c XOA THONG TIN an <marquee border="0" scrolldelay="18" scrollamount="24" behavior="alternate"> xo¸ th«ng tin ©m nh¹c  Tªn Bµi h¸t <img src="BAR01.GIF" alt="BAR01.GIF" WIDTH="579" HEIGHT="80"> <%TBH=REQUEST.FORM("Tenbaihat") SET CONN=SERVER.CREATEOBJECT("ADODB.CONNECTION") CONN.OPEN "tam" SET RESULT=CONN.EXECUTE("SELECT * FROM amnhac") KEY=TRUE DO WHILE KEY AND (NOT RESULT.EOF) IF (RESULT(1)=tbh) THEN KEY=FALSE MSG="X" END IF RESULT.MOVENEXT LOOP%> Th«ng tin cã nhËp l¹i kh«ng <marquee border="2" width="420" height="30" behavior="alternate" scrolldelay="5">     ViÖc xo¸ th«ng tin ®· ®îc thùc hiÖn, b¹n cã muèn tiÕp tôc kh«ng?   III.2 Xo¸ th«ng tin danh nh©n <%Const Linkfile="kqtdnhanchung1.asp" set conn=Server.CreateObject("ADODB.connection") conn.open "tam" Sql = "delete from dnhan where tendn ='" & Request("tendn") & "'" conn.execute(SQL) conn.close Response.Redirect Linkfile %> xoa danh nhan IV. Söa th«ng tin IV.1 Söa th«ng tin truyÒn h×nh <% Const Backfile="timthinh.htm" if Request.form("Action")="Khäng sæía" then Response.Redirect Backfile End if if request.form("Action")="Sæía laûi" then Set Conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection") Conn.Open"tam" vy=session("th") if request.form("ngay")"" then Conn.execute("Update "&vy&" Set ngay="&"'"& Request.form("ngay")&"'" &"where ngay='"& Request.querystring("ngay")&"'") end if if request.form("gio")"" then Conn.execute("Update "&vy&" Set gio="&"'"& Request.form("gio")&"'" &"where ngay='"& Request.querystring("ngay")&"'") end if if request.form("noidung")"" then Conn.execute("Update "&vy&" Set noidung="&"'"& Request.form("noidung")&"'" &"where ngay='"& Request.querystring("ngay")&"'") end if Conn.close Response.Redirect Backfile else%> sua truyen hinh <%Set Con=Server.CreateObject("ADODB.Connection") Con.Open "tam" vy=session("th") Set Rs=Con.execute("Select * from "&vy&" where ngay='"&Request("ngay")&"'")%> "> Tªn trêng Gi¸ trÞ cò NhËp míi Ngµy <input NAME="ngay" SIZE="20" MAXLENGTH="30" style="font-family: .VnTime, .VnTime; color: rgb(0,0,255)"> Giê <input NAME="gio" SIZE="20" MAXLENGTH="100" style="font-family: .VnTime, .VnTime; color: rgb(0,0,255)"> Néi Dung <font face=".VnTime" color="#FFFFFF"><input TYPE="submit" name="action" VALUE="Sæía laûi" style="font-family: VNtimes new roman; font-size: 12pt; color: rgb(0,0,255)"> <%Rs.close Con.close%> IV.2 Söa th«ng tin Du lÞch <% Const Backfile="timkiemDL.htm" if Request.form("Action")="Khäng sæía" then Response.Redirect Backfile End if If request.form("Action")="Sæía laûi" then Set Conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection") Conn.Open"tam" tam1=session("luu") if request.form("khuvuc")"" then Conn.execute("Update "&tam1&" Set khuvuc="&"'"& Request.form("khuvuc")&"'" &"where tdl='"& Request.querystring("tdl")&"'") end if if request.form("noidl")"" then Conn.execute("Update "&tam1&" Set ndl="&"'"& Request.form("noidl")&"'" &"where tdl='"& Request.querystring("tdl")&"'") end if if request.form("tendl")"" then Conn.execute("Update "&tam1&" Set tdl="&"'"& Request.form("tendl")&"'" &"where tdl='"& Request.querystring("tdl")&"'") end if if request.form("thongtin")"" then Conn.execute("Update "&tam1&" Set ttin="&"'"& Request.form("thongtin")&"'" &"where tdl='"& Request.querystring("tdl")&"'") end if Conn.close Response.Redirect Backfile else%> sua du lich <%Set Con=Server.CreateObject("ADODB.Connection") Con.Open "tam" tam1=session("luu") Set Rs=Con.execute("Select * from "&tam1&" where tdl='" & Request("tdl") & "'")%> "> Tªn trêngGi¸ trÞ còNhËp míi KhuVùc <input NAME="khuvuc" SIZE="20" style="font-family: .vntime" maxlength="50"> N¬i du lÞch <input NAME="noidl" SIZE="20" MAXLENGTH="30" style="font-family: .VnTime, .VnTime"> <font face=".VnTime" color="#0000FF">  Tªn Du LÞch <input NAME="tendl" SIZE="20" MAXLENGTH="100" style="font-family: .VnTime, . VnTime"> Th«ng tin <font face=".VnTime" color="#0000FF"><input TYPE="submit" name="action" VALUE="Sæía laûi" style="font-family: VNtimes new roman; font-size: 12pt; color: rgb(0,0,255)">    <input TYPE="submit" name="action" VALUE="Khäng sæía" style="font-family: VNtimes new roman; font-size: 12pt; color: rgb(0,0,255)"> <%Rs.close Con.close%> TµI liÖu tham kh¶o [1] M« h×nh Client/Server Support.vnn.vn/Pcword [2] How to use HTML 3.2 www.Informit.com [3] NhËp m«n HTML www.tlnet.com.vn [4] Ng«n ng÷ HTML www.hcmpt.ac.vnn [5] Web site ASP.chi [6] SQL www.Microsoft.com [7] NhËp m«n c¬ së d÷ liÖu quan hÖ Lª TiÕn V­¬ng- Nhµ xuÊt b¶n khoa häc kü thuËt- 1997 [8] Gi¸o tr×nh Ph©n TÝch ThiÕt KÕ hÖ thèng T.S Phan Huy Kh¸nh- 1997 [9 ] Gi¸o tr×nh Ph©n TÝch ThiÕt KÕ hÖ thèng T.S Phan Huy Kh¸nh- 1997 Tãm t¾t §å ¸n I. NhiÖm vô cña ®Ò tµi Sö dông ASP x©y dùng hÖ thèng th«ng tin phôc vô viÖc gi¶i ®¸p cho dÞch vô 108. Gi¶i quyÕt gåm c¸c c«ng viÖc sau: Ch­¬ngI: Tæng Quan vÒ ®Ò tµi: Ch­¬ng nµy giíi thiÖu qu¸ tr×nh ho¹t ®éng gi÷a kh¸ch hµng víi dÞch vô, m¹ng 108. Ch­¬ngII: C«ng cô thiÕt kÕ hÖ th«ng th«ng tin. Tr×nh bµy nh÷ng c«ng cô cÇn thiÕt sö dông vµo viÖc x©y dùng ch­¬ng tr×nh nh­: Ng«n ng÷ siªu liªn kÕt. Ng«n ng÷ Active Server Page. Ng«n ng÷ truy vÊn d÷ liÖu. KÕt nèi 32bit ODBC. Ch­¬ngIII: X©y dùng bµi to¸n: Tæng hîp c¬ së lý thuyÕt ®· nghiªn cøu tiÕn hµnh tæ chøc c¬ së d÷ liÖu, ph©n tÝch hÖ thèng vµ thiÕt kÕ ch­¬ng tr×nh. KÕt luËn §¸nh gi¸ tæng qu¸t vµ ®­a ra h­íng ph¸t triÓn. II. KÕt qu¶ ®¹t ®­îc ThiÕt kÕ ®­îc hÖ thèng ch­¬ng tr×nh cho phÐp : NhËp míi. T×m kiÕm. Xo¸, söa. Trî gióp.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTCVY4.DOC
  • rarCHUONGTRINH.rar
Luận văn liên quan