Chuyên đề 13 - Tâm lý lãnh đạo

Phương đõng: Theo Khổng Tử và thuyết âm dương ngũ hành về con người và sự khác nhau giữa người này với người khác. Lý của cái tâm – sự hỡnh thành, vận hành và hoạt động của cái TÂM – LOỉNG NGệễỉI. Giải thích người này và người khác khác nhau bằng Kinh Dịch lý số: nhâm, cầm, độn, toán, tử vi + Phương Tây: Theo AriStot nhà duy vật thô sơ và PlatTon nhà duy tâm cổ đại. + Tâm lý học: Pshychologie – Khoa hoc, học thuyết về tâm hồn.

ppt30 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 2522 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề 13 - Tâm lý lãnh đạo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bµi gi¶ng t¹i Hoïc vieän chính trò khu vöïc III T©m lý l·nh ®¹o - Kh¸i niÖm t©m lý vµ t©m lý l·nh ®¹o - ®Æc tÝnh t©m lý cña ng­êi qu¶n lý vµ l·nh ®¹o. - C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn t©m lý c¸n bé c«ng chøc - Mét sè hiÖn t­îng t©m lý tËp thÓ Trieát lyù aâm döông trongø vaên hoùa Vieät nam vaø taâm lyù ngöôøi vieät * Nguoàn goác cuûa trieát lyù aâm döông. * Tính aâm döông cuûa hai loaïi hình vaên hoùa Ñoâng – Taây. * Tính aâm döông vôùi quan nieäm beân traùi – beân phaûi, (Ñoâng vi taû, Taây vi höõu) * Trieát lyù aâm döông vaø tính caùch cuûa ngöôøi Vieät. * Hai doøng phaùt trieån cuûa trieát lyù aâm döông: Baéc - Nam - Thaùi cöïc  Löôõng nghi  Töù töôïng  Baùt quaùi (Chaün) - Hoãn mang  AÂm döông Tam taøi  Nguõ haønh (Leû) - Những ®Æc tÝnh t©m lý cÇn thiÕt cña ng­êi l·nh ®¹o - Những ®iÒu cÇn tr¸nh trong t©m lý cña ng­êi l·nh ®¹o - Mét sè quy t¾c giao tiÕp chñ yÕu dµnh cho ng­êi l·nh ®¹o qu¶n lý Kh¸i niÖm t©m lý vµ t©m lý l·nh ®¹o: - T©m lý: + Ph­¬ng Ñoâng: Theo Khæng Tö vµ thuyÕt ©m d­¬ng ngò hµnh vÒ con ng­êi vµ sù kh¸c nhau giữa ng­êi nµy víi ng­êi kh¸c. Lý cña c¸i t©m – sù hình thµnh, vËn hµnh vµ ho¹t ®éng cña c¸i T¢M – LOØNG NGÖÔØI. Gi¶i thÝch ng­êi nµy vµ ng­êi kh¸c kh¸c nhau b»ng Kinh DÞch lý sè: nh©m, cÇm, ®én, to¸n, tö vi… + Ph­¬ng T©y: Theo AriStot nhµ duy vËt th« s¬ vµ PlatTon nhµ duy t©m cæ ®¹i. + T©m lý häc: Pshychologie – Khoa hoc, häc thuyÕt vÒ t©m hån. _ T©m linh: + Theo tõ ®iÓn TiÓng ViÖt- NXB – KHXH –HN.1994: cã hai nghÜa lµ kh¶ nang biÕt tr­íc mét biÕn cè nµo ®ã sÏ xÈy ra vµ nghÜa thø 2 lµ T©m hån, tinh thÇn. + Theo tõ ®iÓn H¸n – ViÖt cña Đào Duy Anh theo t©m linh lµ trÝ tuÖ cã tõ bªn trong cña con ng­êi. + Theo mét sè quan ®iÓm kh¸c (Hoµng tiÕn. 1995): T©m linh lµ kh¸i niÖm chØ chung vÒ mèi quan hÖ giữa con ng­êi víi con ng­êi, giữa ng­êi sèng víi ng­êi chÕt, giữa nh©n lo¹i víi câi v« hình. C¬ së cña nã lµ lßng tèt, sù sî h·i vµ niÒm tin. Th«ng linh: Spiritism lµ cã kh¶ năng giao tiếp víi hån ng­êi chÕt. ( Lªn ®ång, Gäi hån, Gäi rÝ). Duy linh : Spiritualism lµ niÒm tin mang tÝnh triÕt häc, t«n gi¸o vÒ sù tån t¹i sau c¸i chÕt. T©m lý l·nh ®¹o, quản lý: Kh¸i qu¸t chung: cã 4 vÊn ®Ò tiÕp cËn + L·nh ®¹o ? Quản lý? + T©m Lý cña ng­êi l·nh ®¹o kh¸c t©m lý cña ng­êi bình th­êng nh­ thÕ nµo? + C¸c nguyªn t¾c xö thÕ cña ng­êi l·nh ®¹o? + T©m lý l·nh ®¹o c¸c c¸c c¬ quan c«ng quyÒn vµ t©m lý cña nhµ l·nh ®¹o doanh nghiÖp kh¸c nhau nh­ thÕ nµo? -DÆc tÝnh t©m lý cña ng­êi qu¶n lý vµ l·nh ®¹o. ÑÆc ®iÓm ho¹t ®éng qu¶n lý vµ l·nh ®¹o: 1. Ho¹t ®éng l·nh ®¹o qu¶n lý lµ d¹ng ho¹t ®éng phøc t¹p vµ cã tÝnh chuyªn m«n 2. Ho¹t ®éng l·nh ®¹o qu¶n lý võa lµ khoa häc, võa lµ nghÖ thuËt 3. Ho¹t ®éng l·nh ®¹o qu¶n lý lµ ho¹t ®éng gi¸n tiÕp 4. Ho¹t ®éng qu¶n lý ®­îc tiÕn hµnh chñ yÕu th«ng qua ho¹t ®éng giao tiÕp 5. Ho¹t ®éng l·nh ®¹o qu¶n lý lµ mét d¹ng ho¹t ®éng cã tÝnh s¸ng t¹o cao 6. Ho¹t ®éng qu¶n lý lµ ho¹t ®éng caêng th¼ng, tiªu phÝ nhiÒu n¨ng l­îng thÇn kinh vµ søc löïc Trieát lyù aâm döông trongø vaên hoùa Vieät nam vaø taâm lyù ngöôøi Vieät * Nguoàn goác cuûa trieát lyù aâm döông. * Tính aâm döông cuûa hai loaïi hình vaên hoùa Ñoâng – Taây. * Tính aâm döông vôùi quan nieäm beân traùi – beân phaûi, taû vaø höõu (Ñoâng vi taû, Taây vi höõu) * Trieát lyù aâm döông vaø tính caùch cuûa ngöôøi Vieät. * Hai doøng phaùt trieån cuûa trieát lyù aâm döông: Baéc - Nam - Thaùi cöïc  Löôõng nghi  Töù töôïng  Baùt quaùi - Hoãn mang  AÂm döông Tam taøi  Nguõ haønh - Nhöõng ®Æc tÝnh t©m lý cÇn thiÕt cña ng­êi l·nh ®¹o - Kh¶ năng t¸c ®éng vÒ ý chÝ vµ tình c¶m ®èi víi ng­êi d­íi quyÒn. - TÝnh cëi më, th©n thiÖn cña mình ®èi víi mäi ng­êi. - TÝnh chän läc vµ nắm b¾t t©m lý cña ng­êi kh¸c. - dÆc tÝnh tù ph¶n ¸nh cña b¶n th©n ng­êi l·nh ®¹o nh­ quan s¸t, ph©n tÝch, kiÓm tra, tÝch hợp, phª bình, sù kiÒm chÕ… Nhöõng ®iÒu cÇn tr¸nh trong t©m lý cña ng­êi l·nh ®¹o: TÝnh ®éc t«n TÝnh cè chÊp vµ sÜ diÖn TÝnh ®¬n ý TÝnh cùc ®oan TÝnh «m ®åm bao biÖn TÝnh sç sµng suång s· TÝnh a dua, ba ph¶i Tính duy lý Kh¾c phôc ¶nh h­ëng tiªu cùc cña tµn d­ t­ t­ëng phong kiÕn trong x· héi hiÖn nay, kÕ thõa vµ ph¸t huy c¸c gi¸ trÞ truyÒn thèng van ho¸ cña d©n téc - BÖnh gia tr­ëng, gia đình chñ nghÜa. - BÖnh côc bé b¶n vÞ ®Þa ph­¬ng chñ nghÜa - T­ t­ëng “träng nam khinh nữ” - T­ t­ëng xem th­êng thÕ hÖ trÎ - Thãi ®¹o ®øc gi¶. - c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn t©m lý c¸n bé công chøc 1. VÞ thÕ cña c¸c c¸n bé, c«ng chøc trong x· héi 2. Gi¸ trÞ cña tæ chøc 3. T­¬ng quan nh©n sù trong tæ chø 4 . Chøc vô cña c¸n bé nh©n viªn - Mét sè hiÖn t­îng t©m lý tËp thÓ Sù l©y truyÒn t©m lý D­ luËn tËp thÓ trong c¸c tæ chøc, c¬ quan nhµ n­íc. BÇu kh«ng khÝ t©m lý trong tËp thÓ c¸c tæ chøc, c¬ quan TruyÒn thèng tËp thÓ Xung ®ét t©m lý trong c¸c tæ chøc, c¬ quan Những nguyªn t¾c vµ biÖn ph¸p gi¶i quyÕt xung ®ét 5.5 Mét sè kü naêng giao tiÕp cña c¸n bé c«ng chøc trong viÖc x©y dùng nÕp sèng vaên ho¸ c«ng së: - Kü naêng giao tiÕp: HiÓu ®óng nghÜa kü năng giao tiÕp lµ năng lùc vËn dông cã kÕt qu¶, nhöõng tri thøc vÒ ph­¬ng thøc ho¹t ®éng ®· ®­îc chñ thÓ lÜnh héi ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô t­¬ng øng - Kü x¶o giao tiÕp: Kü x¶o giao tiÕp diÔn ra dùa trªn c¸c kü naêng qu¶n lý ë mét bình diÖn réng h¬n. - Kü x¶o lµ tËp hîp c¸c ®éng t¸c thuÇn thôc, cã trình ®é chuyªn m«n ho¸ cao, v­ît ra ngoµi sù kiÓm so¸t th­êng xuyªn cña ý thøc. Kü x¶o cã ®é chÝnh x¸c vµ hiÖu qu¶ cao. Naêng lùc, kinh nghiÖm, ®éng c¬, môc ®Ých lµ nhöõng yÕu tè quan träng ®Ó hình thµnh vµ thuÇn thôc c¸c kü x¶o - Giao tiÕp gi¸n tiÕp qua ®iÖn tho¹i. - Tæ chøc tiÕp ®ãn kh¸ch: Mét sè nghi thøc x· giao: B¾t tay Giôùi thieäu Khi giao tiÕp ®èi tho¹i víi kh¸ch Nhöõng ®iÒu tèi kþ khi giao tiÕp víi kh¸ch Trao danh thieáp khi giao tieáp Duy trì moái quan heä Nhöõng ñieàu caáp treân chôø ñôïi Nhöõng ñieàu nhaân vieân mong öôùc THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 129/2007/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước _____ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 28 tháng 4 năm 2000 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 94/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2006 - 2010; Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. Điều 3. Căn cứ Quy chế ban hành kèm theo Quyết định này, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp ban hành Quy chế văn hoá của cơ quan, địa phương mình ./. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY CHẾ Văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước (Ban hành kèm theo Quyết định số 129 /2007/QĐ-TTg ngày02 tháng8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh Quy chế này quy định về trang phục, giao tiếp và ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, bài trí công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước bao gồm: 1. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 2. Ủy ban nhân dân các cấp. Quy chế này không áp dụng đối với các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài. Điều 2. Nguyên tắc thực hiện văn hoá công sở Việc thực hiện văn hoá công sở tuân thủ các nguyên tắc sau đây: 1. Phù hợp với truyền thống, bản sắc văn hoá dân tộc và điều kiện kinh tế - xã hội; 2. Phù hợp với định hướng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, hiện đại; 3. Phù hợp với các quy định của pháp luật và mục đích, yêu cầu cải cách hành chính, chủ trương hiện đại hoá nền hành chính nhà nước Điều 3. Mục đích Việc thực hiện văn hoá công sở nhằm các mục đích sau đây: 1. Bảo đảm tính trang nghiêm và hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; 2. Xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Điều 4. Các hành vi bị cấm 1. Hút thuốc lá trong phòng làm việc; 2. Sử dụng đồ uống có cồn tại công sở, trừ trường hợp được sự đồng ý của lãnh đạo cơ quan vào các dịp liên hoan, lễ tết, tiếp khách ngoại giao; 3. Quảng cáo thương mại tại công sở. Chương II TRANG PHỤC, GIAO TIẾP VÀ ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Mục 1 TRANG PHỤC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Điều 5. Trang phục 1. Khi thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, công chức, viên chức phải ăn mặc gọn gàng, lịch sự. 2. Cán bộ, công chức, viên chức có trang phục riêng thì thực hiện theo quy định của pháp luật. Điều 6. Lễ phục Lễ phục của cán bộ, công chức, viên chức là trang phục chính thức được sử dụng trong những buổi lễ, cuộc họp trọng thể, các cuộc tiếp khách nước ngoài. 1. Lễ phục của nam cán bộ, công chức, viên chức: bộ comple, áo sơ mi, cravat. 2. Lễ phục của nữ cán bộ, công chức, viên chức: áo dài truyền thống, bộ comple nữ. 3. Đối với cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số, trang phục ngày hội dân tộc cũng coi là lễ phục. Điều 7. Thẻ cán bộ, công chức, viên chức 1. Cán bộ, công chức, viên chức phải đeo thẻ khi thực hiện nhiệm vụ. 2. Thẻ cán bộ, công chức, viên chức phải có tên cơ quan, ảnh, họ và tên, chức danh, số hiệu của cán bộ, công chức, viên chức. 3. Bộ Nội vụ hướng dẫn thống nhất mẫu thẻ và cách đeo thẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức. Mục 2 GIAO TIẾP VÀ ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Điều 8. Giao tiếp và ứng xử Cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ phải thực hiện các quy định về những việc phải làm và những việc không được làm theo quy định của pháp luật. Trong giao tiếp và ứng xử, cán bộ, công chức, viên chức phải có thái độ lịch sự, tôn trọng. Ngôn ngữ giao tiếp phải rõ ràng, mạch lạc; không nói tục, nói tiếng lóng, quát nạt. Điều 9. Giao tiếp và ứng xử với nhân dân Trong giao tiếp và ứng xử với nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức phải nhã nhặn, lắng nghe ý kiến, giải thích, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể về các quy định liên quan đến giải quyết công việc. Cán bộ, công chức, viên chức không được có thái độ hách dịch, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà khi thực hiện nhiệm vụ. Điều 10. Giao tiếp và ứng xử với đồng nghiệp Trong giao tiếp và ứng xử với đồng nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức phải có thái độ trung thực, thân thiện, hợp tác. Điều 11. Giao tiếp qua điện thoại Khi giao tiếp qua điện thoại, cán bộ, công chức, viên chức phải xưng tên, cơ quan, đơn vị nơi công tác; trao đổi ngắn gọn, tập trung vào nội dung công việc; không ngắt điện thoại đột ngột. Chương III BÀI TRÍ CÔNG SỞ Mục 1 QUỐC HUY, QUỐC KỲ Điều 12. Treo Quốc huy Quốc huy được treo trang trọng tại phía trên cổng chính hoặc toà nhà chính. Kích cỡ Quốc huy phải phù hợp với không gian treo. Không treo Quốc huy quá cũ hoặc bị hư hỏng. Điều 13. Treo Quốc kỳ 1. Quốc kỳ được treo nơi trang trọng trước công sở hoặc toà nhà chính. Quốc kỳ phải đúng tiêu chuẩn về kích thước, màu sắc đã được Hiến pháp quy định. 2. Việc treo Quốc kỳ trong các buổi lễ, đón tiếp khách nước ngoài và lễ tang tuân theo quy định về nghi lễ nhà nước và đón tiếp khách nước ngoài, tổ chức lễ tang. MỤC 2 BÀI TRÍ KHUÔN VIÊN CÔNG SỞ Điều 14 . Biển tên cơ quan 1. Cơ quan phải có biển tên được đặt tại cổng chính, trên đó ghi rõ tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt và địa chỉ của cơ quan. 2. Bộ Nội vụ hướng dẫn thống nhất cách thể hiện biển tên cơ quan. Điều 15. Phòng làm việc Phòng làm việc phải có biển tên ghi rõ tên đơn vị, họ và tên, chức danh cán bộ, công chức, viên chức. Việc sắp xếp, bài trí phòng làm việc phải bảo đảm gọn gàng, ngăn nắp, khoa học, hợp lý. Không lập bàn thờ, thắp hương, không đun, nấu trong phòng làm việc. Điều 16. Khu vực để phương tiện giao thông Cơ quan có trách nhiệm bố trí khu vực để phương tiện giao thông của cán bộ, công chức, viên chức và của người đến giao dịch, làm việc. Không thu phí gửi phương tiện giao thông của người đến giao dịch, làm việc. THỦ TƯỚNG Đã ký Nguyễn Tấn Dũng MOÄT SOÁ ÑIEÀU TÖ VAÁN CUÛA CAÙC NHAØ TAÂM LYÙ DAØNH CHO CAÙC NHAØ LAÕNH ÑAÏO VAØ QUAÛN LYÙ TS. Voõ Vaên Tuyeån Khoa Haønh chính hoïc Hoïc vieän Chính trò – Haønh chính Quoác gia Hoà Chí Minh ÑT: 0903247272 – 04.5950151 Xin chaân thaønh caûm ôn caùc quyù vò vaø caùc baïn ñaõ quan taâm theo doõi. Kính chuùc söùc khoûe vaø haïnh phuùc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptChuyên đề 13 - Tâm lý lãnh đạo.ppt
Luận văn liên quan