Chuyên đề Báo cáo tôt nghiệp: Một số biện pháp về công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại công ty cổ phần Nhựa và bao bì An Phát

Một số biện pháp về công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại công ty cổ phần Nhựa và Bao Bì An phát' Lời nói đầu Ngày nay, nguồn nhân lực đã thực sư trở thành tài sản quý giá,là chiếc chìa khoá dẫn đến thành công của mỗi doanh nghiệp, tổ chức trong nền kinh tế thị trường. Để quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực trong doanh nghiệp mình,các nhà quản lý phải giải quyết tốt được vấn đề đặt ra trong công tác đào tạo và phát triển của doanh nghiệp. Đề tài: “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty cổ phần nhựa và bao bì An Phát” nhằm mục đích đánh giá thực trạng về nguồn nhân lực hiện có của doanh nghiệp và thực trạng về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp, từ đó đưa ra một số giải pháp có tính định hướng nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công ty. Nội dung chính của chuyên để gồm 3 chương : Chương 1 : Cơ sở lí luận chung về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty. Chương 2 : Thực trạng về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần An Phát. Chương 3 : Một số biện pháp nâng cao, hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho công ty cổ phần nhựa và bao bì An Phát. Tài liệu tham khảo - Giáo trình Quản trị nhân sự, Nguyễn Hữu Thân, NXB Tiền Giang (2006) - Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực, Nguyễn Kim Dung, NXB Giáo dục, (2001). - Giáo trình Quản trị nhân lực, Trường cao đẳng công nghiệp Sao Đỏ, (2008). - Tài liệu của công ty cổ phần nhựa và bao bì An Phát (Phòng tổ chức hành chính cung cấp).

doc39 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 25/05/2013 | Lượt xem: 1643 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Báo cáo tôt nghiệp: Một số biện pháp về công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại công ty cổ phần Nhựa và bao bì An Phát, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
iÕn hµnh ®µo t¹o nh©n lùc vµ tæ chøc nghÜ r»ng hä sÏ l¹c hËu nÕu kh«ng tiÕn hµnh ®µo t¹o nh©n lùc cñatæ chøc m×nh qu¶n lý. - Ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o lµ phæ biÕn vµ tèt nhÊt ®èi víi nhu cÇu cña tæ chøc, doanh nghiÖp. + Lý do kh¸ch quan : Khi tiÕn hµnh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n lùc nã sÏ gãp phÇn vµo môc tiªu chiÕn l­îc cña tæ chøc vµ ®¸p øng nhu cÇu thiÕt yÕu cña tæ chøc. 1.4.1.2 Ph¶i tiÕn hµnh lo¹i ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nµo §µo t¹o vµ ph¸t triÓn ®­îc tiÕn hµnh víi môc ®Ých lµm cho doanh nghiÖp ho¹t ®éng hiÖu qu¶ h¬n, v× thÕ mét chiÕn l­îc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn phï hîp víi môc tiªu cña doanh ngiÖp lµ rÊt cÇn thiÕt. Cã c¸c lo¹i h×nh ®µo t¹o sau : + §Þnh h­íng lao ®éng + Ph¸t triÓn kü n¨ng + §µo t¹o an toµn + §µo t¹o nghÒ nghiÖp + §µo t¹o ng­êi gi¸m s¸t vµ qu¶n lý 1.4.1.3 Ai cÇn d­îc ®µo t¹o C©u tr¶ lêi lµ c¸c c¸ nh©n trong tæ chøc. Do ®ã tæ chøc, doanh nghiÖp ph¶i lùa chän ®èi t­îng ®µo t¹o cho phï hîp víi môc ®Ých cña doanh nghiÖp vµ kh¶ n¨ng cña ®èi t­îng ®Ó cã ®­îc kÕt qu¶ ®µo t¹o tèt nhÊt 1.4.1.4 Ai sÏ lµ ng­êi cung cÊp ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn Tæ chøc c©n nh¾c viÖc lùa chän c¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn néi bé hay bªn ngoµi. Vµ ph¶i c©n nh¾c vÒ chÊt l­äng vµ chi phÝ cho ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn. 1.4.1.5 Lµm thÕ nµo ®Ó ®¸nh gi¸ ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn Sù ®¸nh gi¸ cÈn thËn ph¶i dùa trªn c¸c môc tiªu cña ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ môc tiªu cña tæ chøc, ®ång thêi th«ng qua c¶m nhËn cña häc viªn vÒ ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o Tr×nh tù x©y dùng mét ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc X¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o X¸c ®Þnh môc tiªu ®µo t¹o Lùa chän ®èi t­îng ®µo t¹o X¸c ®Þnh ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ lùa chän ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o C¸c quy tr×nh ®¸nh gi¸ ®­îc x¸c ®Þnh phÇn nµo bëi sù cã thÓ ®o l­êng ®­îc c¸c môc tiªu §¸nh gi¸ l¹i nÕu cÇn thiÕt Lùa chän vµ ®µo t¹o gi¸o viªn Dù tÝnh chi phÝ ®µo t¹o ThiÕt lËp quy tr×nh ®¸nh gi¸ X¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o Nhu cÇu ®µo t¹o ®­îc x¸c ®Þnh dùa trªn ph©n tÝch nhu cÇu lao ®éng cña tæ chøc, c¸c yªu cÇu vÒ kiÕn thøc, kü n¨ng cÇn thiÕt cho viÖc thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc vµ tr×nh ®é, kü n¨ng, kiÕn thøc hiÖn cã cña ng­êi lao ®éng. X¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o lµ néi dung quan träng cña kÕ ho¹ch ®µo t¹o nh©n lùc. Tuú thuéc vµo c¸c chiÕn lù¬c vµ chÝnh s¸ch ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp trong tõng ®iÒu kiÖn cô thÓ mµ x¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o phï hîp . + §èi víi c¸n bé l·nh ®¹o : CÇn ph¶i ®¸p øng nh÷ng chiÕn l­îc ph¸t triÓn nµo cña doanh nghiÖp vÒ kü thuËt – c«ng nghÖ. + §èi víi c¸c c¸n bé nghiÖp vô chuyªn m«n cÇn ph¶i c¨n cø vµo kÕ ho¹ch dù kiÕn vÒ lao ®éng nh­ sù thay thÕ, sù th¨ng tiÕn vµ sù thuyªn chuyÓn ë tÊt c¶ c¸c bé phËn s¶n xuÊt vµ phßng ban chøc n¨ng. + §èi víi c«ng nh©n vµ nh©n viªn : Dù kiÕn vµo kÕ ho¹ch ®µo t¹o vµ n©ng cao tr×nh ®é nghÒ nghiÖp, ®µo t¹o l¹i, ®µo t¹o bæ sung ®Ó n©ng l­¬ng. X¸c ®Þnh môc tiªu ®µo t¹o + Lµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ cÇn ®¹t ®­îc cña ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o, bao gåm : + Nh÷ng kü n¨ng cô thÓ cÇn ®­îc ®µo t¹o vµ tr×nh ®é kü n¨ng cã ®­îc sau ®µo t¹o. + Sè l­îng vµ c¬ cÊu häc viªn + Thêi gian ®µo t¹o Lùa chän ®èi t­îng ®µo t¹o Lµ lùa chän ng­êi cô thÓ ®Ó ®µo t¹o, dù trªn nghiªn cøu vµ x¸c ®Þnh nhu cÇu vÒ ®éng c¬ ®µo t¹o cña ng­êi lao ®éng, t¸c dông cña ®µo t¹o ®èi víi ng­êi lao ®éng vµ kh¶ n¨ng nghÒ nghiÖp cña tõng ng­êi. X©y dùng ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o, lùa chän ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o Ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o lµ hÖ thèng c¸c m«n häc vµ bµi häc ®­îc d¹y cho thÊy nh÷ng kiÕn thøc nµo, kü n¨ng nµo cÇn ®­îc d¹y vµ d¹y trong bao l©u.Trªn c¬ së ®ã lùa chän ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o cho phï hîp. Dù tÝnh chi phÝ ®µo t¹o Chi phÝ ®µo t¹o quyÕt ®Þnh viÖc lùa chän c¸c ph­¬ng ¸n ®µo t¹o bao gåm c¸c chi phÝ cho viÖc häc, chi phÝ cho viÖc gi¶ng d¹y. Lùa chän vµ ®µo t¹o gi¸o viªn Cã thÓ lùa chän nh÷ng gi¸o viªn tõ nh÷ng ng­êi trong biªn chÕ cña doanh nghiÖp hoÆc thuª ngoµi. ViÖc kÕt hîp nµy cho phÐp ng­êi häc tiÕp cËn víi kiÕn thøc míi, ®ång thêi kh«ng xa rêi thùc tÕ t¹i doanh nghiÖp. C¸c gi¸o viªn cÇn ph¶i ®­îc tËp huÊn ®Ó n¾m v÷ng môc tiªu vµ c¬ cÊu cña ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o chung. §¸nh gi¸ ch­¬ng tr×nh vµ kÕt qu¶ ®µo t¹o Ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o cã thÓ ®­îc ®¸nh gi¸ theo c¸c tiªu thøc nh­ : Môc tiªu ®µo t¹o cã ®¹t ®­îc hay kh«ng? Nh÷ng ®iÓm yªu, ®iÓm m¹nh cña ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o. Tõ ®ã so s¸nh chi phÝ vµ lîi Ých cña ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o. KÕt qu¶ cña ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o bao gåm : KÕt qu¶ nhËn thøc, sù tho¶ m·n cña ng­êi häc ®èi víi ch­¬ng tr×nh ®oµ t¹o, kh¶ n¨ng vËn dông nh÷ng kiÕn thøc vµ kü n¨ng lÜnh héi ®­îc tõ ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o, sù thay ®æi hµnh vi theo h­íng tÝch cùc… Ch­¬ng 2 Thùc tr¹ng c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc t¹i c«ng ty cæ phÇn nhùa vµ bao b× An Ph¸t 2.1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty cæ phÇn nhùa vµ bao b× An Ph¸t 2.1.1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty cæ phÇn An Ph¸t Cïng víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc trong thêi kú c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ vµ víi néi dung cña c¸c nghÞ quyÕt cña §¶ng, nhµ n­íc ta ®· khuyÕn khÝch c¸c lo¹i h×nh kinh doanh ph¸t triÓn. Ngµy 09/03/2007, c«ng ty cæ phÇn nhùa vµ bao b× An Ph¸t chÝnh thøc ®­îc thµnh lËp víi tiÒn th©n lµ c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Anh Hai Duy. C«ng ty víi sè vèn ®iÒu lÖ ban ®Çu lµ 66.000.000.000 VN§. Lµ thµnh viªn cña hiÖp héi nhùa ViÖt Nam, thµnh viªn cña hiÖp héi danh s¸ch nh÷ng nhµ s¶n xuÊt s¶n phÈm lín quèc tÕ (APS). Tªn c«ng ty : C«ng ty cæ phÇn nhùa vµ bao b× An Ph¸t Lo¹i h×nh : C«ng ty cæ phÇn Trô së chÝnh : L« 8, Khu c«ng nghiÖp Nam S¸ch - ¸i Quèc - H¶i D­¬ng V¨n phßng ®¹i diÖn : Sè 8/16 - Hoµng Quèc ViÖt - Hµ Néi Nghµnh nghÒ vµ nhiÖm vô : Theo giÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh c«ng ty cæ phÇn nhùa vµ bao b× An Ph¸t lµ lo¹i doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt bao b×, mµng máng lín nhÊt ViÖt Nam. S¶n phÈm chÝnh : S¶n xuÊt tói bao gãi s¶n phÈm, tói r¸c, mµng nilon chuyªn dïng trong c«ng nghiÖp, s¶n xuÊt h¹t nhùa t¸i chÕ HDPE, LDPE nhiÒu mµu.. Víi ®éi ngò c¸n bé, c«ng nh©n viªn trÎ, cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, lµnh nghÒ. C«ng ty ®·, ®ang phÊn ®Êu nç lùc hÕt m×nh ®Ó kh«ng ngõng c¶i thiÖn d©y chuyÒn kü thuËt c«ng nghÖ s¶n xuÊt ®Ó ®­a c«ng ty trë thµnh doanh nghiÖp s¶n xuÊt bao b× vµ mµng máng lín nhÊt ViÖt Nam. Nhµ m¸y sè 1 : §­îc x©y dùng trªn diÖn tÝch 14.000 m2 t¹i khu c«ng nghiÖp Nam S¸ch - H¶i D­¬ng, víi chøc n¨ng chÝnh lµ ho¹t ®éng trong lÜnh vùc t¸i chÕ nhùa, sn¶ xuÊt tói bao gãi s¶n phÈm, tói r¸c, mµg nilon chuyªn dïng trong c«ng nghiÖp vµ s¶n xuÊt tói h¹t nhùa t¸i chÕ HDPE, LDPE nhiÒu mµu… Nhµ m¸y sè 1 cña c«ng ty cæ phÇn nhùa vµ bao b× An Ph¸t lµ mét trong nh÷ng b­íc thö nghiÖm ®Çu tiªn tr­íc khi tiÕn hµnh triÓn khai c¸c dù ¸n nhµ m¸y sè 2, nhµ m¸y sè 3. Lµ b­íc khëi ®Çu cña mét doanh nghiÖp, khi míi ®i vµo ho¹t ®éng nhµ m¸y sè 1 gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n trong viÖc lùa chän d©y chuyÒn c«ng nghÖ, ®µo t¹o lao ®éng thÝch øng víi nghµnh nghÒ, t×m kiÕm thÞ tr­êng tiªu thô cho c¸c s¶n phÈm … Tuy nhiªn, víi tinh thÇn häc hái, quyÕt t©m cña ban l·nh ®¹o còng nh­ cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty, cho ®Õn nay nh÷ng con sè thèng kª ®­îc t¹i nhµ m¸y sè 1 lµ mét thµnh tÝch ®¸ng tù hµo. Víi h¬n 300 c«ng nh©n vËn hµnh s¶n xuÊt trªn d©y chuyÒn hiÖn ®¹i nhËp khÈu tõ §µi Loan vµ Italia, n¨ng xuÊt cña nhµ m¸y lªn tíi 600 tÊn s¶n phÈm/th¸ng, s¶n phÈm kh«ng chØ lµ sù lùa chän hµng ®Çu cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong n­íc mµ cßn ®­îc c¸c kh¸ch hµng n­íc ngoµi ­a chuéng. Nh÷ng thµnh tÝch ®¸ng tù hµo cña nhµ m¸y sè 1 chÝnh lµ nÒn t¶ng v÷ng ch¾c, lµ ®éng lùc vµ niÒm tin ®Ó ban l·nh ®¹o c«ng ty cñng cè quyÕt t©m triÓn khai c¸c dù ¸n më réng quy m« s¶n xuÊt cña c«ng ty cæ phÇn nhùa vµ bao b× An Ph¸t. ViÖc ®­a nhµ m¸y sè 2 vµo s¶n xuÊt vµ triÓn khai x©u dùng nhµ m¸y sè 3 lµ nh÷ng dÊu mèc minh chøng cho sù lín m¹nh kh«ng ngõng cña c«ng ty, ®Ó An Ph¸t kh«ng chØ xøng ®¸ng víi nh÷ng danh hiÖu ®· ®¹t ®­îc mµ cßn thÓ hiÖn mong muèn cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty “ Cïng nhau v­¬n tíi tÇm cao míi “ Nhµ m¸y sè 2: Sau gÇn mét n¨m thi c«ng vµ hai th¸ng ho¹t ®éng thö nghiÖm ®Õn th¸ng 07/2008 c«ng ty cæ phÇn nhùa vµ bao b× An Ph¸t ®· chÝnh thøc ®­a nhµ m¸y s¶n xuÊt vµ t¸i chÕ nhùa sè 2 t¹i côm c«ng nghiÖp An §ång - Nam S¸ch - H¶i D­¬ng ®i vµo ho¹t ®éng. §©y lµ ch­¬ng tr×nh n»m trong kÕ ho¹ch ph¸t triÓn vµ më réng quy m« An Ph¸t theo kÕ ho¹ch 5 n¨m 2007 – 2012 nh»m ®­a An Ph¸t trë thµnh tËp ®oµn s¶n xuÊt bao b× lín nhÊt ViÖt Nam vµ §«ng Nam ¸. Nhµ m¸y 2 ®­îc khëi c«ng x©y dùng vµo th¸ng 5/2007 trªn diÖn tÝch 40.000 m2, nhµ m¸y 2 cã c«ng suÊt thiÕt kÕ 1000 tÊn s¶n phÈm/th¸ng sö dông kho¶ng 500 lao ®éng lµnh nghÒ, ®­îc trang bÞ c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt tiªn tiÕn hiÖn ®¹i nhËp khÈu tõ §µi Loan, Hµn Quèc, NhËt B¶n, Singapo vµ Trung Quèc. S¶n l­îng xuÊt khÈu dù kiÕn cña nhµ m¸y sÏ lªn tíi 80% tæng s¶n l­îng ®¹t ®­îc. Theo «ng Ph¹m ¸nh D­¬ng – Chñ tÞch H§QT cña c«ng ty : “ ViÖc ®­a nhµ m¸y s¶n xuÊt sè 2 vµo ho¹t ®éng ®¸nh dÊu mét b­íc ph¸t triÓn míi trong lÜnh vùc s¶n xuÊt, t¸i chÕ nhùa cña c«ng ty An Ph¸t nãi riªng vµ ngµnh nhùa ViÖt Nam nãi chung. Cïng víi viÖc ®­a c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt vµo ho¹t ®éng, c«ng ty cßn ®ång lo¹t cho s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm míi ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr­êng, trong ®ã ®Æc biÖt chó träng ®Õn s¶n xuÊt dßng s¶n phÈm “bao b× nhùa tù ph©n huû “ – mét dßng s¶n phÈm høa hÑn ®em lai nh÷ng thµnh c«ng lín trªn thÞ tr­êng bao b× ViÖt Nam vµ thÕ giíi. HiÖn nay, ph¸t triÓn dßng s¶n phÈm “ bao b× nhùa tù ph©n huû “ ®ang lµ mét nhu cÇu cÊp thiÕt, nã xuÊt ph¸t tõ nhiÒu nguyªn nh©n trong ®ã nguyªn nh©n chñ yÕu lµ tõ viÖc b¶o vÖ m«i tr­êng - vÊn ®Ò cÊp b¸ch toµn cÇu. ý thøc ®­îc vÊn ®Ò nµy ngay tõ ®Çu thµnh lËp c«ng ty vµ lùa chän h­íng s¶n xuÊt kinh doanh, ban l·nh ®¹o c«ng ty ®· chän nghµnh s¶n xuÊt t¸i chÕ lµm h­íng ph¸t triÓn vµ môc tiªu chÝnh ®­a c¸c s¶n phÈm ®· qua sö dông quay trë l¹i phôc vô con ng­êi, gãp phÇn tiÕt kiÖm cho nh©n lo¹i mét nguån lín nguyªn liÖu nhÊt lµ khi gi¸ dÇu th« t¨ng cao. HiÖn t¹i c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt tiªn tiÕn nhÊt ®­îc ®­a vµo ho¹t ®éng víi nhÞp ®é khÈn tr­¬ng. Nh÷ng container hµng ®Çu tiªn cña nhµ m¸y s¶n xuÊt sè 2 ®· ®­îc xuÊt khÈu cho kh¸ch hµng t¹i Anh, Mü, T©y Ban Nha vµ nhËn ®­îc nh÷ng lêi khen ngîi ®¸ng tù hµo. Môc tiªu chiÕn l­îc cña c«ng ty lµ s¶n l­îng ph¶i ®i ®«i víi chÊt l­îng, t¹o niÒm vµ ch÷ tÝn trong kinh doanh. V× thÕ c«ng ty ®· ®Çu t­ nh÷ng d©y chuyÒn s¶n xuÊt tiªn tiÕn ®ame b¶o uy tÝn tèt nhÊt cho dßng s¶n phÈm cña m×nh. Khi mua hµng cña An Ph¸t, b¹n sÏ ®­îc cam kÕt b¶o vÖ ®Õn cïng vÒ chÊt l­îng vµ gi¸ c¶ s¶n phÈm. 2.1.2. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty n¨m 2008 ChØ tiªu 6 th¸ng ®Çu n¨m 6th¸ng cuèi n¨m C¶ n¨m 2008 Doanh thu b¸n hµng & CCDV 12.154.858.028 13.471.860.516 25.626.718.544 Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng CCDV 12.154.858.028 13.471.860.516 25.626.718.544 Gi¸ vèn hµng b¸n 8.449.918.253 11.850.647.082 20.300.565.335 Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ CCDV 3.704.939.775 2.621.213.434 6.326.153.209 Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 708.868.402 825.753.426 1.534.621.828 Chi phÝ tµi chÝnh(CP l·i vay) 918.457.928 902.796.872 1.821.254.800 Chi phÝ qu¶n lý kinh doanh 2.943.130.679 1.605.147.031 4.548.277.710 Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng KD 552.219.570 939.022.957 1.491.242.527 Thu nhËp kh¸c 91.784.955 80.250.664 172.035.619 Chi phÝ kh¸c 0 0 0 Lîi nhuËn kh¸c 91.784.955 850.250.664 172.035.619 Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ 664.004.525 1.019.273.621 1.663.278.146 Lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp DN 644.004.525 1.019.273.621 1.663.278.146 NhËn xÐt: Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy:Lîi nhuËn sau thuÕ cña c«ng ty 6 th¸ng cuèi n¨m t¨ng so víi 6 th¸ng ®Çu n¨m,cô thÓ lµ t¨ng 375.269.096®. Lîi nhuËn sau thuÕ t¨ng do doanh thu t¨ng (Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh t¨ng 116.885.024®; Lîi nhuËn thuÇn tõ H§KD t¨ng 386.803.387®), Chi phÝ gi¶m (chi phÝ tµi chÝnh gi¶m 15.661.056®; chi phÝ QLKD gi¶m 1.337.983.648®). §iÒu nµy cho thÊy ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty trong n¨m võa qua t­¬ng ®èi tèt, mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao.c«ng ty cÇn ph¸t huy c«ng t¸c qu¶n lý ®Ó gi÷ v÷ng sù ph¸t triÓn nµy trong c¸c n¨m tíi. 2.1.3. C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty cæ phÇn nhùa vµ bao b× An Ph¸t 2.1.3.1. S¬ ®å bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty cæ phÇn nhùa vµ bao b× An Ph¸t (Nhµ m¸y sè 1 ) : PG§ kinh doanh PG§ s¶n xuÊt Phßng Kü thuËt Phßng KÕ ho¹ch kinh doanh Phßng Qu¶n lý chÊt l­îng P.Tæ chøc hµnh chÝnh Phßng kÕ to¸n Phßng S¶n xuÊt Ph©n x­ëng 1 Ph©n x­ëng 2 Tæ l¸i xe Tæ b¶o vÖ §¹I HéI §ång cæ ®«ng H§ qu¶n trÞ Tæng gi¸m ®èc Gi¸m ®èc Ban kiÓm so¸t Ban kiÓm so¸t 2.1.3.2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô c¸c phßng ban trong bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ c¹nh tranh v« cïng khèc liÖt mµ mét doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ®óng v÷ng, ph¸t triÓn ®ßi hái ph¶i cã mét c¬ cÊu qu¶n lý khoa häc vµ hîp lý. §ã lµ nÒn t¶ng, lµ yÕu tè v« cïng quan träng gióp cho doanh nghiÖp tæ chøc qu¶n lý hîp lý n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty bao gåm : + §¹i héi ®ång cæ ®«ng : Lµ c¬ quan cã them quyÒn cao nhÊt cña c«ng ty. TÊt c¶ c¸c cæ ®«ng tham dù cã quyÒn biÓu quyÕt vÒ tÊt c¶ nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. + Héi ®ång qu¶n trÞ : Lµ c¬ quan qu¶n lý c«ng ty do ®¹i héi ®ång cæ ®«ng bÇu ra, ®­îc quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn môc ®Ých, quyÒn lîi cña c«ng ty: chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña c«ng ty, huy ®éng thªm vèn,…quyÒn bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, c¸ch chøc G§, PG§, kÕ to¸n tr­ëng vµ c¸c chøc danh thuéc quyÒn qu¶n lý cña héi ®ång qu¶n trÞ…. + Ban kiÓm so¸t: Do ®¹i héi ®ång cæ ®«ng bÇu ra ®Ó kiÓm so¸t mäi ho¹t ®éng kinh doanh, qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c«ng ty. + Tæng gi¸m ®èc: Do héi ®ång qu¶n trÞ bæ nhiÖm vµ miÔn nhiÖm, lµ ng­êi ®iÒu hµnh toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc héi ®ång qu¶n trÞ vµ ®¹i héi cæ ®«ng vÒ viÖc ®iÒu hµnh c«ng ty. + Gi¸m ®èc: D­íi quyÒn cña t«ng gi¸m ®èc, lµ ng­êi ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý c«ng ty d­íi sù chØ huy cña tæng gi¸m ®èc. + Phã gi¸m ®èc kinh doanh: Cã nhiÖm vô qu¶n lý, ®iÒu hµnh vÒ c«ng t¸c cung øng vËt t­, c«ng t¸c h¹ch to¸n, c«ng t¸c qu¶n trÞ, c«ng t¸c hµnh chÝnh-nh©n sù, ®èi néi, ®èi ngo¹i vµ trùc tiÕp chØ ®¹o c«ng t¸c tiªu thô. + Phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt: Cã nhiÖm vô ®iÒu hµnh s¶n xuÊt hµng ngµy,tham m­u cho gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c kü thuËt, qu¶n lý chÊt l­îng…. + Phßng s¶n xuÊt: Cã nhiÖm vô qu¶n lý, ®iÒu hµnh s¶n xuÊt hµng ngµy, b¸o c¸o cho phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt… + Phßng kü thuËt: Cã nhiÖm vô thiÕt kÕ mÉu m· s¶n phÈm, x©y dùng vµ kiÓm tra c¸c ch­¬ng tr×nh c«ng nghÖ míi… + Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh: Cã nhiÖm vô x©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh, qu¶n lý hµng ho¸, t×m kiÕm ®èi t¸c ký hîp ®ång tiªu thô s¶n phÈm, tham m­u cho phã gi¸m ®èc kinh doanh vÒ ho¹t ®éng kinh doanh mang l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh tèt nhÊt. Qu¶n lý ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, ®iÒu hµnh vËn chuyÓn s¶n phÈm tiªu thô kÞp thêi vµ cã hiÖu qu¶, qu¶n lý vÒ vÊn ®Ò an ninh cho c«ng ty. + Phßng qu¶n lý chÊt l­îng: LËp quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn quy tr×nh c«ng nghÖ, kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm, nghiªn cøu øng dông khoa häc – kü thuËt vµo s¶n xuÊt. Qu¶n lý theo tiªu chuÈn ISO 9000 – 2000. + Phßng tæ chøc – hµnh chÝnh: Qu¶n lý vµ tæ chøc lao ®éng, tiÒn l­¬ng, l­u tr÷ vµ thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n cã liªn quan ®Õn c«ng ty. Tæ chøc lao ®éng, tÝnh tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, bé m¸y qu¶n lý vµ toµn bé c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt t¹i doanh nghiÖp. Tham m­u cho gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c tæ chøc, quy ho¹ch c¸n bé, s¾p xÕp c¬ cÊu lao ®éng trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt, lªn kÕ ho¹ch ®µo t¹o cho c¸n bé c«ng nh©n viªn s¶n xuÊt vµ qu¶n lý, thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®èi víi ng­êi lao ®éng. Tæ chøc vµ theo dâi c«ng t¸c hµnh chÝnh vµ c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ x· héi cña c«ng ty. TiÕp nhËn hå s¬ tuyÓn dông vµ lËpp kÕ ho¹ch tuyÓn dông nh©n sù… + Phßng kÕ to¸n: Thèng kª kÕ to¸n vµ kiÓm tra b¸o c¸o thèng kª quyÕt to¸n, b¶ng tæng kÕt tµi s¶n, lËp kÕ ho¹ch lu©n chuyÓn vèn nhanh ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Cung cÊp ®Çy ®ñ kÞp thêi chÝnh x¸c sè liÖu cho ban gi¸m ®èc ®Ó ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. + C¸c ph©n x­ëng: Lµ n¬i trùc tiÕp s¶n xuÊt ra s¶n phÈm, lµ n¬i rÌn luyÖn lao ®éng vµ thùc hiÖn quyÒn lao ®éng s¶n xuÊt, gi÷ g×n mäi thiÕt bÞ tµi s¶n cña c«ng ty. + Phßng b¶o vÖ: ChÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc vµ duy tr× an ninh trong c«ng ty. Duy tr× vµ b¶o vÖ an toµn lao ®éng, b¶o vÖ tµi s¶n chung cña c«ng ty vµ tµi s¶n riªng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ c«ng nh©n trong c«ng ty. + Tæ l¸i xe: ChÞu tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ vµ qu¶n lý ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, trùc tiÕp l¸i xe cho c«ng ty khi cã nhiÖm vô ®­îc giao, ®¶m b¶o an toµn, kÞp thêi gian, ®óng ®Þa ®iÓm. 2.2. Thùc tr¹ng c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc t¹i c«ng ty cæ phÇn nhùa vµ bao b× an ph¸t 2.2.1. C¬ cÊu nguån nh©n lùc cña C«ng ty Cæ phÇn nhùa vµ bao b× An Ph¸t 2.2.1.1. Sè l­îng nguån nh©n lùc cña c«ng ty C«ng ty Cæ phÇn nhùa vµ bao b× An Ph¸t cã kho¶ng trªn 500 c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. Trong ®ã, nam chiÕm sè ®«ng. C¸n bé, nh©n viªn trong c«ng ty cã tr×nh ®é tõ cao ®¼ng trë lªn. C«ng nh©n trùc tiÕp tham gia s¶n xuÊt ®Òu ®­îc ®µo t¹o bµi b¶n t¹i c¸c tr­êng cao ®¼ng – trung cÊp vµ hä ®Òu cã chuyªn m«n tay nghÒ cao. §éi ngò c¸n bé nh©n viªn , c«ng nh©n trong c«ng ty ®Òu lµ nh÷ng ng­êi trÎ trung, ®Çy nhiÖt t×nh víi c«ng viÖc, cã chuyªn m«n tay nghÒ cao, cã kh¶ n¨ng nhanh chãng lµm quen víi c«ng viÖc, nh¹y bÐn n¾m b¾t vµ ¸p dông nh÷ng c«ng nghÖ kü thuËt m¸y mãc hiÖn ®¹i B¶ng sè l­îng nh©n sù cña c«ng ty cæ phÇn nhùa vµ bao b× An Ph¸t §VT : Ng­êi §¬n vÞ Sè l­îng N¨m 2007 N¨m 2008 1. Ban l·nh ®¹o 8 10 2. Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh 8 11 3. Phßng qu¶n lý chÊt l­îng 5 6 4. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh 7 9 5. Phßng kÕ to¸n 4 5 6. Phßng s¶n xuÊt 10 13 7. Phßng kü thuËt 10 12 8. Ph©n x­ëng 1 212 215 9. Ph©n x­ëng 2 189 206 10. Tæ l¸i xe 8 9 11. Tæ b¶o vÖ 4 5 Tæng sè lao ®éng 465 501 Qua sè liÖu trªn cho ta thÊy biÕn ®éng vÒ lùc l­îng lao ®éng trong c¸c n¨m cã chiÒu h­íng t¨ng lªn qua c¸c n¨m, thÓ hiÖn lµ tæng sè lao ®éng n¨m 2007 lµ 465 ng­êi nh­ng tæng sè lao ®éng n¨m 2008 t¨ng lªn lµ 501 ng­êi. §iÒu ®ã cho thÊy, sè l­îng nguån nh©n lùc trong c«ng ty cã t¨ng lªn nh­ng kh«ng ®¸ng kÓ. MÆt kh¸c, ta thÊy sè l­îng nh©n sù qua hai n¨m lu«n æn ®Þnh ®· cho ta thÊy c«ng ty ®· ý thøc ®­îc tÇm quan träng cña ®éi ngò nh©n sù trong sù ph¸t triÓn cña c«ng ty, nªn c«ng ty ngµy cµng chó träng ph¸t triÓn tr×nh ®é vµ tay nghÒ ng­êi lao ®éng, còng nh­ ch¨m sãc ®Õn ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. V× vËy sè lao ®éng trong c«ng ty lu«n g¾n bã víi c«ng ty, yªn t©m lµm viÖc cho nªn ®a sè hä kh«ng cã t­ t­ëng nghØ viÖc hay th«i viÖc. Kh«ng nh÷ng vËy, viÖc c«ng ty sö dông chñ yÕu lµ d©y chuyÒn tù ®éng nªn sè l­îng lao ®éng lu«n ë møc æn ®Þnh vµ yªu cÇu ®µo t¹o tr­íc khi sö dông. V× vËy c«ng ty lu«n tæ chøc ®¸nh gi¸ sµng läc l¹i ®éi ngò lao ®éng hiÖn cã cña m×nh ®Ó s¾p xÕp, bè trÝ l¹i vÞ trÝ lµm viÖc cho phï hîp vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao trong c«ng viÖc. MÆt kh¸c nã lµm phï hîp víi kh¶ n¨ng vµ tr×nh ®é cña mçi ng­êi vµ tÊt c¶ ®Òu ph¶i ®¹t tiªu chuÈn cña c«ng ty. ViÖc c«ng ty hai n¨m võa qua cã mét sè l­îng nhá lao ®éng t¨ng lªn chøng tá c«ng ty ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn, do c«ng ty gÇn ®©y lu«n nhËn ®­îc nh÷ng ®¬n hµng lín vµ viÖc c«ng ty võa nhËp mét sè m¸y mãc míi ®­a vµo s¶n xuÊt. 2.2.1.2. C¬ cÊu lao ®éng trong c«ng ty cæ phÇn nhùa vµ bao b× An Ph¸t §VT : Ng­êi N¨m ChØ tiªu N¨m 2007 N¨m 2008 Sè l­îng lao ®éng Tû l % Sè l­îng lao ®éng Tû lÖ % Tæng sè lao ®éng 465 100% 501 100% 1. VÒ giíi tÝnh - Nam - N÷ 405 60 87,1 12,9 420 81 83,83 16,17 2. VÒ tr×nh ®é - Trªn ®¹i häc - §¹i häc - Cao ®¼ng - Trung cÊp CN - Phæ th«ng 2 38 12 62 351 0,43 8,17 2,58 13,33 75,48 3 45 18 80 355 0,39 8,98 3,59 15,97 70,86 3. VÒ h×nh thøc lao ®éng - Lao ®éng gi¸n tiÕp - Lao - Lao ®éng trùc tiÕp 41 424 8,82 91,18 54 447 10,78 89,22 Mét ®iÒu cã thÓ thÊy,qua sè liÖu trªn th× trong tæng sè lao ®éng thi lao ®éng nam chiÕm sè ®«ng so víi lao ®éng n÷ trong c«ng ty. Cô thÓ (n¨m 2007, nam chiÕm 87,1% n÷ chiÕm 12,9%, n¨m 2008 nam chiÕm 83,83%, n÷ chiÕm 16,17%). §iÒu nµy còng phï hîp víi nghµnh nghÒ s¶n xuÊt cña c«ng ty. MÆt kh¸c, c«ng ty hiÖn lµ c«ng ty võa vµ nhá nªn c¬ cÊu ®éi ngò qu¶n lý cña c«ng ty chiÕm tû lÖ nhá, gän, n¨ng ®éng vµ ®­îc s¾p xÕp còng nh­ sö dông hîp lý ®· khiÕn cho c«ng viÖc lu«n tiÕn triÓn tèt. §éi ngò lao ®éng cña c«ng ty cã tr×nh ®é phæ th«ng trë lªn, ®­îc s¾p xÕp vµ ph©n bè ®Òu kh¾p c¸c ph©n x­ëng. MÆt kh¸c viÖc bè trÝ l­îng lao ®éng t¹i c¸c ph©n x­ëng mét c¸ch phï hîp khi cã hîp ®ång lín nªn c«ng ty lu«n hoµn thµnh khèi l­îng lín s¶n phÈm kÞp hîp ®ång. Khi cÇn thiÕt cã thÓ thuyªn chuyÓn c«ng t¸c cña ng­êi lao ®éng tõ ph©n x­ëng nµy sang ph©n x­ëng kh¸c, hay cã thÓ ®éng viªn t¹i c¸c ph©n x­ëng lu«n phÊn ®Êu lµm viÖc tèt nhÊt cã thÓ. Ngoµi ra c«ng ty cßn khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng lµm tèt c«ng viÖc cña m×nh b»ng c¸c quü khen th­ëng… 2.2.2. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc t¹i C«ng ty Cæ phÇn nhùa vµ bao b× An Ph¸t 2.2.2.1. Ph©n tÝch c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc t¹i C«ng ty Cæ phÇn nhùa vµ bao b× An Ph¸ C«ng t¸c ho¹ch ®Þnh ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn t¹i c«ng ty ®­îc thùc hiÖn qua quy tr×nh sau: §µo t¹o bªn trong §µo t¹o bªn ngoµi KiÓm tra Nhu cÇu ®µo t¹o Xem xÐt lËp kÕ ho¹ch ®µo t¹o Phª duyÖt Tæ chøc ®µo t¹o L­u hå s¬ * Nhu cÇu ®µo t¹o: Dùa vµo ®Æc ®iÓm cña nghµnh s¶n xuÊt nhùa vµ bao b×, c¨n cø vµo yªu cÊu ®µo t¹o cña tr­ëng ®¬n vÞ, bé phËn nhu cÇu ®µo t¹o cã thÓ ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: + §µo t¹o ®Ó ®¸p øng nhu cÇu c«ng viÖc: C¨n cø vµo chøc tr¸ch nhiÖmvµ yªu cÇu vÒ n¨ng lùc, nh©n viªn nµo ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu nµo th× ®­îc ®µo t¹o vÒ yªu cÇu Êy. + §µo t¹o cho nh©n viªn míi ®­îc tuyÓn dông: C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh tuyÓn dông lao ®éng hay ho¹t ®éng cña l·nh ®¹o ®Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o. + §µo t¹o cho nh÷ng thay ®æi vÞ trÝ lµm viÖc: Tr­êng hîp nµy th­êng x¶y ra khi cã yªu cÇu vÒ lao ®éng cña c¸c ®¬n vÞ hoÆc s¾p xÕp l¹i lao ®éng cho phï hîp víi n¨ng lùc cña nh©n viªn. + §µo t¹o cho viÖc sö dông thiÕt bÞ míi, c«ng nghÖ s¶n xuÊt míi: C¨n cø vµo môc tiªu chÊt l­îng, kÕ ho¹ch ®Çu t­ ®Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o. + §µo t¹o ®Ó n©ng cao tr×nh ®é cho nh©n viªn vµ c¸n bé qu¶n lý. ViÖc x¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o c¨n cø vµo: - Nhu cÇu cña ®¬n vÞ hoÆc ®Ò xuÊt cña nh©n viªn ®­îc ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc ®­îc tèt h¬n vµ tr­ëng ®¬n vÞ xÐt thÊy hîp lý. - Yªu cÇu c«ng t¸c tæ chøc, c¸n bé khi cã th­ mêi tham dù c¸c kho¸ ®µo t¹o tõ bªn ngoµi göi ®Õn vµ ®­îc gi¸m ®èc ®ång ý cö ®i häc. + §µo t¹o n©ng bËc nghÒ cho c«ng nh©n : C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh n©ng bËc l­¬ng hµng n¨m cña c«ng ty c¸c ®¬n vÞ, x¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o n©ng bËc. + §µo t¹o theo nguyÖn väng c¸ nh©n (tù tóc chi phÝ ®µo t¹o): C¸ nh©n cã nguyÖn väng ®­îc ®µo t¹o t¹i c¸c c¬ së ®µo t¹o bªn ngoµi c«ng ty ®Ó n©ng cao tr×nh ®é th× lµm ®¬n theo biÓu mÉu göi cho tr­ëng ®¬n vÞ xÐt, ký vµo ®¬n göi tr­ëng phßng tæ chøc lao ®éng tr×nh l·nh ®¹o c«ng ty xÐt duyÖt. + §µo t¹o c¸c v¨n b¶n cña hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng : Cã hiÖu qu¶ ®Õn nh©n viªn vµ ¸p dông chóng. C¨n cø vµo nhu cÇu ®µo t¹o, c¸ch x¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o nªu trªn, tr­ëng c¸c ®¬n vÞ lËp danh s¸ch ®µo t¹o tr×nh lªn ban l·nh ®¹o xÐt duyÖt lµm c¨n cø lËp kÕ ho¹ch ®µo t¹o. * Xem xÐt lËp kÕ ho¹ch ®µo t¹o: Phßng tæ chøc hµnh chÝnh lËp kÕ ho¹ch ®µo t¹o: C¨n cø vµo danh s¸ch nhu cÇu ®µo t¹o göi ®Õn tr­ëng phßng tæ chøc hµnh chÝnh cã tr¸ch nhiÖm lËp kÕ ho¹ch ®µo t¹o Cã hai loai kÕ ho¹ch ®µo t¹o: - KÕ ho¹ch ®µo t¹o n¨m: §­îc lËp cho nh÷ng chñ tr­¬ng, kÕ ho¹ch hoÆc môc tiªu chÊt l­îng ®· ®­îc x¸c ®Þnh th«ng qua ®¹i héi c«ng nh©n viªn chøc ®Çu n¨m, nh÷ng quy ®Þnh cã tÝnh chÊt æn ®Þnh (vÝ dô ®µo t¹o n©ng bËc). KÕ ho¹ch ®µo t¹o hµng n¨m ®­îc gi¸m ®èc hoÆc tæng gi¸m ®èc phª duyÖt xong tr­íc ngµy 15/02 hµng n¨m. - KÕ ho¹ch ®µo t¹o ®ét xuÊt : Nh÷ng nhu cÇu ®µo t¹o ph¸t sinh sau ngµy 15/02 trong n¨m sÏ ®­îc lËp theo biÓu mÉu ®­a vµo kÕ ho¹ch ®µo t¹o ®ét xuÊt * Phª duyÖt: C¸c kÕ ho¹ch ®µo t¹o ph¶i ®­îc tæng gi¸m ®èc hoÆc gi¸m ®èc phª duyÖt. NÕu kÕ ho¹ch ch­a ®¹t yªu cÇu th× ph¶i xem xÐt lËp kÕ ho¹ch ®µo t¹o l¹i. * Tæ chøc ®µo t¹o: Sau khi tæng gi¸m ®èc hoÆc gi¸m ®èc phª duyÖt, kÕ ho¹ch ®µo t¹o ®­îc göi cho c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan ®Ó thùc hiÖn. Tr­êng hîp do c¬ quan bªn ngoµi c«ng ty ®µo t¹o tr­ëng phßng tæ chøc hµnh chÝnh ph¶i th¶o luËn ho¹t ®éng ®µo t¹o tr×nh l·nh ®¹o ký. - Tæ chøc kÕ ho¹ch ®µo t¹o: + ChuÈn bÞ gi¸o ¸n: Gi¸o viªn ®­îc ph©n c«ng gi¶ng d¹y chuÈn bÞ gi¸o ¸n cho bµi gi¶ng. NÕu néi dung ®µo t¹o lµ c¸c v¨n b¶n cña hÖ thèng chÊt l­îng c¸c quy ®Þnh thµnh v¨n b¶n cña c«ng ty, c¸c chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc th× kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i viÕt gi¸o ¸n. Gi¸o ¸n viÕt xong ®­îc tr­ëng ®¬n vÞ xem xÐt sau ®ã th«ng qua héi ®ång ®µo t¹o cña c«ng ty. Gi¸o viªn ph¶i rµ so¸t, cËp nhËt gi¸o ¸n. + Néi dung ®µo t¹o: §µo t¹o ban ®Çu, ®µo t¹o vµ duy tr× n©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n viªn, gåm c¸c néi dung chÝnh sau: Giíi thiÖu vÒ c«ng ty, néi quy lao ®éng,néi dung lµm viÖc, c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch mµ ng­êi lao ®éng ®­îc h­ëng, vÒ hÖ thèng chÊt l­îng mµ c«ng ty ®ang ¸p dông. Néi dung nµy ®­îc phæ biÕn cho c«ng nh©n, nh©n viªn míi ®­îc tuyÓn dông do tr­ëng phßng tæ chøc lao ®éng ®¶m tr¸ch (ng­êi ®­îc uû quyÒn gi¶ng d¹y). C¸c quy ®Þnh vÒ an toµn lao ®éng vµ vÖ sinh lao ®éng. Néi dung nµy ®­îc phæ biÕn cho c«ng nh©n míi tuyÓn hoÆc ng­êi ®­îc ®iÒu chuyÓn c«ng viÖc s¶n xuÊt kh¸c sö dông trang thiÕt bÞ míi. C¸n bé an toµn loa ®éng thùc hiÖn c«ng viÖc nµy. H­íng dÉn thùc hiÖn c«ng viÖc, h­íng dÉn ¸p dông c¸c v¨n b¶n cña hÖ thèng chÊt l­îng cã liªn quan ®Õn tõng c«ng nh©n, h­íng dÉn sö dông trang thiÕt bÞ (kÓ c¶ trang thiªt bÞ míi). C¸n bé kü thuËt cã liªn quan thùc hiÖn c«ng viÖc ®µo t¹o trang thiÕt bÞ míi, c«ng nghÖ s¶n xuÊt míi. Theo dâi thùc hiÖn + §µo t¹o trong néi bé c«ng ty: - §¬n vÞ nµo thùc hiÖn ®µo t¹o th× tr­ëng ®¬n vÞ ®ã tæ chøc, theo dâi viÖc ®µo t¹o. - NÕu c«ng ty tæ chøc ®µo t¹o th× tr­ëng phßng tæ chøc hµnh chÝnh tæ chøc, theo dâi viÖc ®µo t¹o. - Ng­êi trùc tiÕp gi¶ng d¹y sÏ lËp danh s¸ch häc viªn. + §µo t¹o ngoµi c«ng ty - Khi kÕt thóc khãa häc ®µo t¹o hoÆc kÕt thóc häc kú häc viªn nép c¸c v¨n b»ng (b¶n sao) cã b¶n chÝnh ®Ó ®èi chiÕu. NÕu kho¸ häc ®µo t¹o cã quy ®Þnh cÊp v¨n b»ng, chøng chØ cã liªn quan cho c¸n bé ®µo t¹o ®Ó lµm b»ng chøng cho viÖc ®µo t¹o vµ ghi hå s¬ c¸ nh©n. - NÕu v× lý do kh¸ch quan nµo ®ã nh­ : C¬ quan ®µo t¹o bªn ngoµi thay ®æi thêi gian më líp häc, thay ®æi tiÕn ®é l¾p ®Æt thiÕt bÞ th× kÕ ho¹ch ®µo t¹o còng thay ®æi cho phï hîp nh­ng ph¶i ghi râ lý do thay ®æi. - §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®µo t¹o: + §¸nh gi¸ vÒ nhËn thøc: Ng­êi trùc tiÕp ®µo t¹o ®­a ra c¸c c©u hái ®Ó häc viªn lµm bµi. + §¸nh gi¸ vÒ c«ng viÖc: Tr­ëng ®¬n vÞ n¬i häc viÖc lµm viÖc cïng víi ng­êi ®­îc ph©n c«ng h­íng dÉn, ®µo t¹o, kiÓm tra lµm viÖc. NÕu ng­êi ®­îc ®µo t¹o tù tiÕn hµnh ®­îc c«ng viÖc theo quy ®Þnh lµ ®¹t yªu cÇu. * KiÓm tra: Tr­ëng phßng tæ chøc hµnh chÝnh kiÓm tra viÖc thùc hiÖn ®µo t¹o, nÕu kh«ng ®¹t th× ph¶i tiÕn hµnh tæ chøc ®µo t¹o l¹i. * L­u hå s¬: Tr­ëng phßng tæ chøc hµnh chÝnh/gi¸m ®èc kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c«ng viÖc. NÕu ®¹t c¸c ®¬n vÞ liªn quan l­u hå s¬ tu©n thñ. VÝ dô: Nhu cÇu ®µo t¹o n¨m 2008 ( Môc ®Ých ®µo t¹o lµ n©ng cao bËc l­¬ng ) STT §¬n vÞ ®­îc ®µo t¹o Sè ng­êi ®­îc ®µo t¹o 1. Phßng kinh doanh 4 2. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh 3 3. Phßng kÕ to¸n 1 4. Phßng qu¶n lý chÊt l­îng 2 5. Phßng s¶n xuÊt 3 6. Phßng kü thuËt 4 7. Ph©n x­ëng 1 57 8. Ph©n x­ëng 2 48 Tæng Toµn c«ng ty 122 2.2.2.2. Ph©n tÝch t×nh h×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc * §µo t¹o ®èi víi c¸n bé - nh©n viªn trong c«ng ty: Nh×n chung, ®éi ngò c¸n bé - nh©n viªn cña c«ng ty lµ ®éi ngò trÎ, n¨ng ®éng vµ cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao.Cïng víi sù ph¸t triÓn nh­ vò b·o cña khoa häc kü thuËt ngµy nay th× nhiÖm vô còng nh­ tr×nh ®é chuyªn m«n cña c¸n bé nh©n viªn trong c«ng ty lu«n ph¶i thay ®æi th× míi ®¸p øng ®­îc sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng nµy. NhËn thøc râ ®­îc ®iÒu nµy nªn ban l·nh ®¹o c«ng ty rÊt tró träng ®Õn c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong c«ng ty m×nh. H»ng n¨m, c¨n cø vµo sù thay ®æi cña c¬ chÕ chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc, chiÕn l­îc kinh doanh cña c«ng ty trong n¨m vµ kÕ ho¹ch nh©n lùc, c«ng ty sÏ tæ chøc cho c¸c c¸ nh©n cã nhu cÇu, nhiÖm vô liªn quan ®i häc cao häc, häc ®¹i häc t¹i chøc hay ®i häc ë c¸c líp tËp huÊn ng¾n h¹n do c«ng ty thuª gi¸o viªn cã uy tÝn ë c¸c tr­êng ®¹i häc vÒ d¹y… VÝ dô : - Th¸ng 1/2008 c«ng ty ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho 2 c¸n bé nh©n viªn ®i häc cao häc - Th¸ng 1/2008 c«ng ty cö 10 ng­êi cho ®i häc líp ®¹i häc t¹i chøc (chi phÝ do c«ng ty ®¶m nhËn) - Th¸ng 2/2008 c«ng ty thuª gi¸o viªn vÒ d¹y tiÕng Anh cho toµn c¸n bé nh©n viªn ë c¸c phßng ban trong c«ng ty. Thêi gian d¹y 1 buæi/1 tuÇn vµo ngµy chñ nhËt ®Ó c¸n bé nh©n viªn n©ng cao tr×nh ®é hiÓu biÕt cña m×nh. - Th¸ng 3/2008 c«ng ty cö c¸n bé ë phßng kü thuËt ®i tËp huÊn 10 ngµy t¹i Hµ Néi vÒ c¸ch dïng trang thiÕt bÞ míi. - Ngoµi ra, khi chuÈn bÞ ®Çu t­ m¸y mãc, thiÕt bÞ míi c«ng ty ®Òu cö c¸c c¸n bé cã chuyªn m«n giái ra n­íc ngoµi t×m hiÓu, häc tËp c¸ch vËn hµnh c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ ®ã tr­íc khi mua chÝnh thøc, (th«ng th­êng lµ c¸c n­íc NhËt, §µi Loan, Trung Quèc…) - Khi nh÷ng nh©n viªn míi vµo thö viÖc hay míi ®­îc tuyÓn dông sÏ ®­îc tha, gia mét líp ®µo t¹o c¬ b¶n vÒ c«ng ty nh­ giíi thiÖu vÒ c«ng ty, nh÷ng phóc lîi x· héi khi lµm viÖc trong c«ng ty nh­ tiÒn th­ëng, phÇn th­ëng cho c¸ nh©n xuÊt s¾c…, møc l­¬ng ®­îc tr¶, c¬ héi n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n. - Khi nh÷ng nh©n viªn nµy tr¶i qua líp ®µo t¹o c¬ b¶n sÏ ®­îc ph©n vµo phßng ban vµ ®­îc sù h­íng dÉn, kÌm cÆp cô thÓ vÒ c«ng viÖc t¹i c¸c phßng ban ®ã. - NÕu c¸ nh©n nµo cã nhu cÇu tù n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n vµ kü n¨ng cña m×nh, c«ng ty sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ thêi gian (nh­ cho nghØ ngµy thø 7 hµng tuÇn) cho c¸ nh©n ®ã. Tuy nhiªn c¸ nh©n nµy vÉn ph¶i hoµn thµnh tèt c«ng viÖc t¹i c«ng ty. * §µo t¹o ®èi víi c«ng nh©n t¹i c¸c ph©n x­ëng: - §µo t¹o nhËn thøc cho c«ng nh©n míi ®­îc tuyÓn dông: + Kû luËt lao ®«ng, néi quy, quy chÕ cña c«ng ty. TÊt c¶ c«ng nh©n ®Òu ®­îc phæ biÕn ®iÒu nµy nh»m gióp ng­êi lao ®éng thùc hiÖn nghÜa vô lao ®éng mét c¸ch ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c. C¸c quy ®Þnh nh­ : Thêi gian lµm viÖc, thêi gian nghØ ng¬i… + C¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý lao ®éng : ViÖc riªng, nghØ viÖc, th«i viÖc, b¶o hiÓm x· héi. + Tho¶ ­íc lao ®éng tËp thÓ, néi quy lao ®éng. + Quy chÕ tr¶ l­¬ng cho c«ng nh©n s¶n xuÊt. + Vai trß, chøc n¨ng cña c«ng ®oµn trong c«ng ty. + Thêi gian thö viÖc cho c«ng nh©n lµ 3 th¸ng víi møc l­¬ng nh­ sau : Lao ®éng phæ th«ng : 850.000®/th¸ng; Trung cÊp chuyªn ngiÖp lµ : 1.200.000®/th¸ng; Cao ®¼ng lµ 1.500.000®/th¸ng. + KÕt thóc khã häc c«ng ty sÏ tæ chøc kiÓm tra, ®¸nh gi¸. ViÖc nµy do phßng tæ chøc hµnh chÝnh vµ ban c«ng ®oµn thùc hiÖn. - §µo t¹o c«ng nh©n míi víi c«ng viÖc: + Víi nh÷ng c«ng nh©n míi c«ng ty sÏ tæ chøc líp häc ®µo t¹o vÒ c¸c kiÕn thøc, kü n¨ng cÇn thiÕt trong c«ng viÖc s¶n xuÊt, t¸i chÕ nhùa vµ bao b× : VËn hµnh d©y chuyÒn, ®ãng gãi, in Ên… + Sau ®ã, c«ng nh©n míi sÏ ®­îc trùc tiÕp lµm viÖc d­íi sù kÌm cÆp, chØ b¶o cña c«ng nh©n lµnh nghÒ h¬n. §iÒu nµy sÏ gióp cho c«ng nh©n míi n¾m b¾t thùc tiÔn c«ng viÖc nhanh h¬n vµ cã hiÖu qu¶ h¬n. - §µo t¹o cho nh÷ng c«ng nh©n cò: + Tuú theo nguyÖn väng cña tõng c¸ nh©n trong tõng ph©n x­ëng c«ng ty sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho hä häc hái, n©ng cao tr×nh ®é, kü n¨ng… + Th¸ng 1/2008 c«ng ty ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho 100 c«ng nh©n tham gia líp ®µo t¹o n©ng bËc cho c«ng nh©n. + Th¸ng 1/2008 c«ng ty cho 20 c«ng nh©n cã tr×nh ®é trung cÊp chuyªn nghiÖp ®i häc t¹i chøc n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n. + Thuyªn chuyÓn nh÷ng c«ng nh©n tõ vÞ trÝ nµy sang vÞ trÝ kh¸c ®Ó n¾m b¾t thªm c¸c kü n¨ng trong c«ng viÖc… 2.2.2.3. Nguån kinh phÝ hç trî ®µo t¹o C«ng ty còng t¹o ®iÒn kiÖn thuËn lîi vÒ mÆt thêi gian cho nh÷ng c¸ nh©n ®ang theo häc c¸c líp tËp trung dµi h¹n. Víi nh÷ng c¸ nh©n do c«ng ty cö ®i ®µo t¹o th× c«ng ty sÏ chu cÊp kinh phÝ ®ång thêi ng­êi lao ®éng vÉn ®­îc h­ëng l­¬ng nh­ cò (cam kÕt víi c«ng ty). NÕu c¸ nh©n tù nguyÖn ®i häc kh«ng theo nhu cÇu c«ng ty th× sÏ ph¶i tù tóc toµn bé häc phÝ. H»ng n¨m c¨n cø vµo sè l­îng lao ®éng ®­îc cö ®i ®µo t¹o vµ sè buæi tæ chøc häc t¹i c«ng ty, c¸c c¸n bé phô tr¸ch sÏ ph¶i dù tÝnh chi phÝ ®µo t¹o ®Ó tr×nh gi¸m ®èc duyÖt, trÝch tõ lîi nhuËn kinh doanh cña c«ng ty. 2.2.2.4. §¸nh gi¸ c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cña C«ng ty Cæ phÇn nhùa vµ bao b× An Ph¸t Qua thùc tÕ ta nhËn thÊy tuy c«ng ty ®· quan t©m ®¸ng kÓ ®Õn c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n viªn xong chÊt l­îng cña c¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o ch­a cao do ®ã kh¶ n¨ng ¸p dông voµ c«ng viÖc thùc tÕ cßn h¹n chÕ. ViÖc ®µo t¹o chØ míi gi¶i quyÕt ®­îc c¸c yªu cÇu tr­íc m¾t cña c«ng ty mµ ch­a cã chiÕn l­îc ph¸t triÓn l©u dµi. Ch­a cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch c¸c lao ®éng tù tham gia vµo qu¸ tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn. ViÖc sö dông lao ®éng sau ®µo t¹o ch­a thùc sù ®­îc quan t©m ®óng møc. Ch­a cã nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l­îng ®µo t¹o còng nh­ c¸c biÖn ph¸p g¾n tr¸ch nhiÖm cña ng­êi lao ®éng ®èi víi chÊt l­îng sau ®µo t¹o do c¸c môc tiªu cña nhiÒu ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o cßn mang tÝnh chung chung, m¬ hå. Nh×n mét c¸ch tæng thÓ th× c«ng t¸c ®µo t¹o ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh, b­íc ®Çu ®· ®¸p øng ®­îc yªu cÇu s¶n xuÊt cña c«ng ty nh­ng vÉn cßn nh÷ng mÆt tån t¹i hiÖu qu¶ chÊt l­îng ®µo t¹o vÉn ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu s¶n xuÊt còng nh­ mong muèn cña ban l·nh ®¹o c«ng ty. Ch­¬ng 3 Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù t¹i c«ng ty cæ phÇn nhùa vµ bao b× An Ph¸t 3.1. T×nh h×nh chung vÒ ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n lùc t¹i c¸c doanh nghiÖp ë ViÖt Nam hiÖn nay 3.1.1. T×nh tr¹ng vÒ nguån nh©n lùc cña c¸c doanh nghiÖp ë ViÖt Nam hiªn nay Trong xu thÕ héi nhËp quèc tÕ, cuéc c¹nh tranh cña c¸c c«ng ty ViÖt Nam ngµy cµng khèc liÖt vµ khã kh¨n h¬n. C¸c doanh nghiÖp kh«ng chØ ph¶i c¹nh tranh víi c¸c c«ng ty trong n­íc mµ khã kh¨n h¬n lµ ph¶i c¹nh tranh víi nhiÒu c«ng ty n­íc ngoµi cã kinh nghiÖn h¬n trong kinh tÕ thÞ tr­êng. §Ó cã thÓ c¹nh tranh thµnh c«ng, viÖc ®Çu t­ vµo c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lµ ®iÒu tÊt yÕu. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c ®Çu t­ nµy, nhiÒu c«ng ty nhµ n­íc ®· chó träng vµo c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. Tuy nhiªn ph­¬ng ph¸p thùc hiÖn c«ng t¸c nµy cßn cã nhiÒu bÊt cËp do nhiÒu nguyªn nh©n. Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n c¬ b¶n nhÊt lµ nhiÒu c«ng ty ch­a cã ph­¬ng ph¸p lµm c«ng viÖc nµy mét c¸ch bµi b¶n, hÖ thèng nh­ thiÕu tÇm nh×n dµi h¹n xuyªn suèt c¸c ho¹t ®éng kh¸c nhau, thiÕu ho¹ch ®Þnh kÕ ho¹ch, thiÕu sù ®ång bé gi÷a c¸c ho¹t ®éng kh¸c nhau… Nh÷ng vÊn ®Ò nµy ®­îc ®­a ra bµn luËn nh»m gãp phÇn t×m ra nguyªn nh©n lµm c¸c c«ng ty ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n lùc cña m×nh ch­a chuyªn nghiÖp vµ hiÖu qu¶. Trong thêi ®¹i khoa häc kü thuËt ph¸t triÓn nh­ vò b·o, cuéc c¹nh tranh gi÷a c¸c n­íc vµ c«ng ty ngµy cµng khèc liÖt. Cuéc c¹nh tranh ®ã thÓ hiÖn trªn tÊt c¶ c¸c mÆt : c«ng nghÖ, qu¶n lý, tµi chÝnh, chÊt l­îng, gi¸ c¶… Nh­ng trªn hÕt, yÕu tè ®øng ®»ng sau mäi cuéc c¹nh tranh lµ con ng­êi. Thùc tÕ ®· chØ ra r»ng ®èi thñ c¹nh tranh ®Òu cã thÓ “copy” mäi bÝ quyÕt cña c«ng ty vÒ s¶n phÈm, c«ng nghÖ… duy chØ cã ®Çu t­ vµo yÕu tè con ng­êi lµ ng¨n chÆn ®­îc ®èi thñ c¹nh tranh sao chÐp bÝ quyÕt cña m×nh. ë ViÖt Nam, nghÞ quyÕt cña §¶ng còng chØ ra r»ng ViÖt Nam chØ cã thÓ ®i t¾t ®ãn ®Çu sù ph¸t triÓn trªn thÕ giíi b»ng c¸ch ®Çu t­ vµo yÕu tè con ng­êi. So víi nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi vµ trong khu vùc, c¸c c«ng ty ViÖt Nam ch­a cã nhiÒu kinh nghiÖm trong qu¶n lý kinh doanh, l¹i cµng Ýt kinh nghiÖm trong viÖc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. HÇu hÕt ë c¸c doanh nghiÖp ë ViÖt Nam ®Òu kh«ng cã tuyªn bè sø mÖnh, kh«ng cã mét chiÕn l­îc kinh doanh dµi h¹n chÝnh thøc nh­ xuÊt ph¸t ®iÓm cho chiÕn l­îc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc vµ do vËy cµng kh«ng thÓ nãi tíi sù phï hîp cña chiÕn l­îc qu¶n lý nguån nh©n lùc vµ chiÕn l­îc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc víi chiÕn l­îc kinh doanh. NhËn thøc vÒ nguån nh©n lùc cña ViÖt Nam ®ang cßn nh÷ng ý kiÕn kh¸c nhau. Trªn ph­¬ng diÖn th«ng tin ®¹i chóng, ng­êi ta th­êng nãi ®Õn thÕ m¹nh cña ViÖt Nam lµ nguån nh©n lùc rÎ m¹t vµ kªu gäi c¸c nhµ ®Çu t­ h·y ®Çu t­ vµo ViÖt Nam v× ViÖt Nam cã nguån nh©n c«ng rÎ m¹t, cÇn cï, nhiÖt t×nh… T¹i sao l¹i nãi nh­ vËy ? Mét sè ng­êi ch­a ®¸nh gi¸ ®óng vÒ nguån nh©n lùc cña ViÖt Nam. Quan ®iÓm chØ ®¹o vÒ vÊn ®Ò nµy còng ch­a râ rµng. Kh¶ n¨ng ®Ó tæ chøc khai th¸c nguån nh©n lùc cßn bÊt cËp. Cã thÓ rót ra mÊy ®iÓm vÒ thùc tr¹ng nguån nh©n lùc ë ViÖt Nam : + Nguån nh©n lùc ë ViÖt Nam kh¸ dåi dµo, nh­ng ch­a ®­îc sù quan t©m ®óng møc, ch­a ®­îc quy ho¹ch, ch­a ®­îc khai th¸c, ®µo t¹o th× nöa vêi, nhiÒu ng­êi ch­a ®­îc ®µo t¹o. + ChÊt l­îng nguån nh©n lùc ch­a cao, dÉn ®Õn t×nh tr¹ng m©u thuÉn gi÷a l­îng vµ chÊt. Sù kÕt hîp, bæ sung, ®an xen gi÷a nguån nh©n lùc tõ n«ng d©n, c«ng nh©n, trÝ thøc,… ch­a tèt, cßn chia c¾t, thiÕu sù céng lùc ®Ó cïng nhau thùc hiÖn chung lµ x©y dùng vµ b¶o vÖ ®Êt n­íc. 3.1.2. Nh÷ng gi¶i ph¸p vÒ nguån nh©n lùc ë ViÖt Nam Nguån nh©n lùc kh¸c víi c¸c nguån kh¸c nh­ vèn, c«ng nghÖ,… kh«ng ph¶i lóc nµo còng sö dông ngay ®­îc. Do vËy, cÇn ph¶i cã kÕ ho¹ch hiÖn t¹i còng nh­ trong t­¬ng lai vÒ nguån nh©n lùc ®Ó cã ®ñ lao ®éng cã chuyªn m«n ®Ó ®¸p øng c¸c nhu cÇu cña x· héi. HiÖn nay, môc tiªu ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc ®· ®­îc §¶ng vµ Nhµ n­íc ViÖt Nam x¸c ®Þnh lµ phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2020 ®­a ®Êt n­íc ta c¬ b¶n trë thµnh mét n­íc c«ng nghiÖp theo h­íng hiÖn ®¹i ho¸. T¹o nguån nh©n lùc dåi dµo cho ®Êt n­íc sÏ gãp phÇn quan träng cã tÝnh quyÕt ®Þnh ®Ó thùc hiÖn môc tiªu trªn. Sau ®©y lµ mét sè gi¶i ph¸p vÒ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ë ViÖt Nam trong thêi gian tíi : + Ph¶i x¸c ®Þnh cho râ nguån nh©n lùc lµ tµi nguyªn quy gi¸ nhÊt cña ViÖt Nam trong c«ng cuéc ®æi míi vµ ph¸t triÓn ®Êt n­íc. + N©ng cao h¬n n÷a chÊt l­îng con ng­êi vµ chÊt l­îng cuéc sèng : Søc khoÎ, c¬ së vËt chÊt, y tÕ… Khi cã chÊt l­îng con ng­êi sÏ ph¶i tÝnh ®Õn chÊt l­îng cuéc sèng cã nghÜa lµ ph¶i nu«i d­ìng vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn cña con ng­êi sinh ra, ®¶m b¶o cho hä cã thÓ lùc dåi dµo, cã trÝ tuÖ minh mÉn. VÒ vÊn ®Ò nµy, ViÖt Nam cßn kÐm xa so víi nhiÒu n­íc. + Nhµ n­íc x©y dông chiÕn l­îc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc g¾n víi chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi, CNH – H§H, héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ; x¸c ®Þnh thËt râ x©y dùng nguån nh©n lùc lµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c nhµ ®Þnh ho¹ch vµ tæ chøc thùc hiÖn chÝnh s¸ch, tr¸ch nhiÖm cña c¶ hÖ thèng chÝnh trÞ. + ChÝnh phñ vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña chÝnh phñ cã biÖn ph¸p gi¶i quyÕt hiÖu qu¶ nh÷ng vÊn ®Ò võa cÊp b¸ch, võa l©u dµi cña nguån nh©n lùc, trong ®ã cã vÊn ®Ò khai th¸c, ®µo t¹o, sö dông nguån nh©n lùc, t¹o mét chuyÓn biÕn thËt sù m¹nh mÏ trong viÖc khai th¸c, ®µo t¹o, sö dông tõ nguån nh©n lùc trong c«ng nh©n, n«ng d©n, tri thøc, doanh nh©n, dÞch vô,…. + Nhµ n­íc ph¶i cã kÕ ho¹ch phèi hîp t¹o nguån nh©n lùc tõ n«ng d©n, c«ng nh©n, trÝ thøc ; cã kÕ ho¹ch khai th¸c, ®µo t¹o, båi dùìng sö dông c¸c nguån nh©n lùc cho ®óng. + Kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é häc vÊn cho tõng c¸ nh©n. + §¶ng vµ Nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch râ rµng, minh b¹ch, ®óng ®¾n ®èi víi viÖc sö dông, träng dông nh©n tµi, nhÊt lµ träng dông c¸c nhµ khoa häc vµ chuyªn gia thËt sù cã tµi n¨ng cèng hiÕn. Ph¶i cã sù ph©n biÖt rµnh m¹ch gi÷a “tµi thËt” vµ “tµi gi¶”, gi÷a nh÷ng ng­êi c¬ héi vµ nh÷ng ng­êi ch©n chÝnh trong c¸c c¬ quan c«ng quyÒn. + ChÝnh phñ cÇn cã nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n vÒ viÖc ®­îc phÐp ®Çu t­ vµo c¸i g× trong nguån nh©n lùc. + C¶i thiÖn th«ng tin vÒ nguån nh©n lùc theo h­íng réng r·i, d©n chñ, lµm cho mäi ng­êi thÊy ®­îc tÇm quan träng cña ph¸t triÓn nguån nh©n lùc c¶u n­íc ta. + H»ng n¨m, nhµ n­íc cÇn tæng kÕt vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn vÒ nguån nh©n lùc ë ViÖt Nam, ®¸nh gi¸ ®óng mÆt ®­îc, mÆt ch­a ®­îc, kÞp thêi rót ra nh÷ng kinh nghiÖm ; trªn c¬ së ®ã ®iÒu chØnh chÝnh s¸ch h­íng nghiÖp, d¹y nghÒ, lao ®éng… ChÝnh phñ vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng ph¶i cã kÕ ho¹ch, biÖn ph¸p kÕt hîp thËt tèt gi÷a ®µo t¹o vµ sö dông lao ®éng, ®¸p øngcã hiÖu qu¶ nguån lao ®éng cã chÊt l­îng cao cho yªu cÇu ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc. 3.2. Ph­¬ng h­íng ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cña c«ng ty cæ phÇn nhùa vµ bao b× An Ph¸t 3.2.1. Nh÷ng ­u ®iÓm, h¹n chÕ vµ nguyªn nh©n h¹n chÕ trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cña c«ng ty 3.2.1.1. ­u ®iÓm trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cña c«ng ty - C«ng ty cã bé m¸y tæ chøc qu¶n lý gän nhÑ, ph©n c«ng c«ng viÖc cô thÓ, ®óng víi n¨ng lùc cña tõng c¸ nh©n trong c«ng ty, do ®ã hä ph¸t huy ®­îc hÕt nh÷ng kiÕn thøc chuyªn m«n cña m×nh trong vÞ trÝ c«ng t¸c ®­îc giao, ®· gãp phÇn ®em l¹i thµnh qu¶ cao trong c«ng viÖc còng nh­ tiÕt kiÖm ®­îc thêi gian vµ chi phÝ - Quy m« cña c«ng ty ngµy cµng më réng, th­¬ng hiÖu cña c«ng ty ®· cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng. §iÒu nµy cµng thuËn lîi h¬n khi c«ng ty cã ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn trÎ- khoÎ- n¨ng ®éng- cã chÊt l­îng vµ nhiÖt t×nh víi c«ng viÖc, cã tinh thÇn h¨ng say lao ®éng tiÕp thu nh÷ng ®iÒu míi mÎ. - C«ng t¸c tuyÓn dông vÒ c¬ b¶n lµ ®¹t yªu cÇu vÒ ®èi t­îng cÇn tuyÓn dông vµo tõng vÞ trÝ c«ng viÖc, ®­îc thö viÖc sau hai lÇn pháng vÊn chuyªn m«n nghiÖp vô cña ban l·nh ®¹o. Sau khi thö viÖc ®¹t yªu cÇu sÏ chÝnh thøc ®­îc nhËn vµo lµm viÖc t¹i c«ng ty. - C«ng ty còng ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi lao ®éng trong c«ng ty n©ng cao tr×nh ®é häc vÊn chuyªn m«n : Më líp ®µo t¹o cho c«ng nh©n viªn míi, më líp ®µo t¹o cho c«ng nh©n cò ®Ó n©ng cao tr×nh ®é, kü n¨ng, cö ®i häc…, t¹o ®iÒu kiÖn vÒ thêi gian cho ng­êi lao ®éng muèn tù n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cña c¸ nh©n m×nh. Qua ch­¬ng tr×nh nµy, c«ng ty còng ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh vÒ n©ng cao chÊt l­îng nguån nh©n sù : N©ng cao tr×nh ®é, kü n¨ng, n©ng cao tay nghÒ lµm viÖc… - Do sù nhËn thøc ®óng ®¾n kÞp thêi cña ®éi ngò lao ®éng trong c«ng ty vÒ sù héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ sau khi ViÖt Nam gia nhËp WTO nªn hä cµng cã quyÕt t©m phÊn ®Êu häc tËp vµ lao ®éng, n©ng cao n¨ng lùc cña b¶n th©n vµ hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao. §iÒu nµy lµ mét kÕt qu¶ ®¸ng mõng trong c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cña c«ng ty. - Kh«ng nh÷ng t¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi lao ®éng ®­îc häc tËp, c«ng ty cßn cã nh÷ng ®·i ngé ®èi víi ng­êi lao ®éng : Møc l­¬ng t­¬ng ®èi kh¸ vµ æn ®Þnh, thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh BHXH, BHYT trî cÊp theo quy ®Þnh. C«ng ty cßn cã phÇn th­ëng ®èi víi c¸ nh©n hoµn thµnh xuÊt s¾c c«ng viÖc b»ng hiÖn vËt : tivi, tñ l¹nh, m¸y giÆt…nh»m khuyÕn khÝch nh©n viªn, ng­êi lao ®éng lµm tèt c«ng viÖc, g¾n bã trung thµnh víi c«ng ty. - Ngoµi ra c«ng ty cßn tæ chøc c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸- v¨n nghÖ – thÓ dôc – thÓ thao, th¨m quan du lÞch t¹o t©m lý tho¶i m¸i, th­ gi·n sau giê lµm viÖc vÊt v¶ cña ng­êi lao ®éng. §ång thêi cã trî cÊp, th¨m hái gia ®×nh nh©n viªn èm ®au, hiÕu- hØ… 3.2.1.2. H¹n chÕ vµ nguyªn nh©n Tuy hai n¨m võa qua, c«ng ty ®· ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh c«ng trong c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc song trong ®ã kh«ng thÓ kh«ng kÓ ®Õn nh÷ng mÆt h¹n chÕ cßn tån t¹i : - Trong qu¸ tr×nh tuyÓn dông nh©n sù, ®«i khi c«ng ty vÉn cßn ­u tiªn cho con em c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. Do ®ã mét sè ng­êi ®­îc tuyÓn vµo nh­ng l¹i kh«ng thÓ hoµn thµnh tèt c«ng viÖc. V× vËy cÇn xem xÐt tuyÓn dông ®óng ng­êi cã tr×nh ®é, n¨ng lùc phï hîp víi c«ng viÖc trong c«ng ty. - C«ng ty ®· tiÕn hµnh c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cho c«ng ty. Tuy nhiªn chÊt l­îng ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o ch­a cao. Do ®ã kh¶ n¨ng ¸p dông vµo trong c«ng viÖc thùc tÕ cßn h¹n chÕ. - ViÖc ®µo t¹o míi chØ gi¶i quyÕt ®­îc c¸c yªu cÇu tr­íc m¾t cña c«ng ty mµ ch­a cã chiÕn l­îc ph¸t triÓn l©u dµi. - C¸c häc viªn ®i häc ch­a æn ®Þnh, ®Çy ®ñ. C«ng ty ch­a cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch cô thÓcho ng­êi lao ®éng trÎ hay ng­êi lao ®éng ®· cã gia ®×nh, con c¸i tham gia vµo qu¸ tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn. - ViÖc sö dông lao ®éng sau ®µo t¹o ch­a thùc sù ®­îc quan t©m ®óng møc. - Ch­a cã nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l­îng ®µo t¹o còng nh­ c¸c biÖn ph¸p g¾n tr¸ch nhiÖm cña lao ®éng ®èi víi chÊt l­îng sau ®µo t¹odo môc tiªu cña ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o cßn mang tÝnh chung chung m¬ hå. Qua c¸c mÆt h¹n chÕ ®· ph©n tÝch trªn, c«ng ty cÇn ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó kh¾c phôc h¹n chÕ vµ ph¸t huy nh÷ng ­u ®iÓm ®Ó c«ng ty cã thÓ ph¸t triÓn bÒn v÷ng trong t­¬ng lai. 3.2.2. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi vÒ c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc Thùc hiÖn nhiÖm vô ®¸p øng yªu cÇu cña héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty ®· x©y dùng ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn vµ triÓn khai thùc hiÖn ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé nh­ sau : - Bæ sung hoµn thiÖn n©ng cao chÊt l­îng néi dung ch­¬ng tr×nh gi¶ng d¹y, ®µo t¹o båi d­ìng lao ®éng theo h­íng chuyªn s©u, n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò gi¸o viªn, tiÕn hµnh ®µo t¹o, båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é cho c¸c ®èi t­îng tham gia héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, hoµn thµnh ®éi ngò chuyªn gia héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ trªn mäi lÜnh vùc. *§èi víi c¸n bé qu¶n lý doanh nghiÖp + Båi d­ìng n©ng cao kiÕn thøc c¬ b¶n : 3 ng­êi + Båi d­ìng n©ng cao vÒ nhiÖm vô c«ng t¸c héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ : 1 ng­êi + §µo t¹o båi d­ìng ë n­íc ngoµi : 1 ng­êi + §µo t¹o båi d­ìng kiÕn thøc bæ trî chuyªn s©u : 2 ng­êi *§èi víi c¸n bé kü thuËt, kinh tÕ + Båi d­ìng vÒ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ : 20 ng­êi + §µo t¹o l¹i tr×nh ®é ®¹i häc cho c¸c nghµnh kinh tÕ, qu¶n trÞ kinh doanh, tµi chÝnh, kü thuËt: 15 ng­êi *§èi víi lao ®éng vµ c«ng nh©n trong c«ng ty + §µo t¹o lao ®éng t¹i c¸c ph©n x­ëng vÒ vÊn ®Ò héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ : 100 ng­êi + Båi d­ìng kiÕn thøc vÒ héi n hËp kinh tÕ quèc tÕ cho c¸n bé qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu: 2 ng­êi - §ång thêi c«ng ty chó träng ®Õn c«ng t¸c tæ chøc c«ng ®oµn vµ kÕt n¹p §¶ng cho CBCNV 3.3. Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù t¹i c«ng ty cæ phÇn nhùa vµ bao b× An Ph¸t Tr­íc hÕt, muèn kh¾c phôc ®­îc nh÷ng h¹n chÕ trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n lùc cña c«ng ty ta ph¶i : + N©ng cao chÊt l­îng tuyÓn dông : Qu¸ tr×nh tuyÓn dông cÇn thùc sù kh¸ch quan, trung thùc, chÝnh x¸c. ViÖc tuyÓn dông cÇn ph¶i thu hót ®­îc nh÷ng ng­êi gièic ®ñ tµi lùc vµ trÝ lùc còng nh­ phÈm chÊt ®¹o ®øc phï hîp víi c«ng viÖc ®­îpc giaotheo yªu cÇu cña c«ng ty. + Ng­êi lao ®éng cÇn cã kiÕn thøc am hiÓu s©u réng h¬n, cã nhiÒu kinh nghiÖm h¬n trong viÖc gi¶i quyÕt c¸c t×nh huèng x¶y ra trong c«ng viÖc h»ng ngµy, cã thÓ ®¶m nhiÖm nhiÒu c«ng viÖc, thÓ hiÖn sù n¨ng ®éng cña m×nh trong nhiÒu c«ng viÖc. + Sö dông ®óng ng­êi, ®óng viÖc, tøc lµ ng­êi lao ®éng ®ang ®¶m nhiÖm c«ng viÖc ®ã hoÆc chøc vô ®ã, nh­ng kh«ng gi¶i quyÕt ®­îc c«ng viÖc liªn quan ®Õn vÞ trÝ lµm viÖc cña m×nh hay nãi c¸ch kh¸c hä kh«ng thÓ ®¸p øng yªu cÇu cña c«ng viÖc còng nh­ cña c«ng ty cÇn xem xÐt l¹i b»ng c¸ch cã thÓ ®µo t¹o l¹i hä, thuyªn chuyÓn c«ng t¸c, cã thÓ xa th¶i hä v× kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu c«ng viÖc. + CÇn cã thªm nhiÒu chÝnh s¸ch ®·i ngé ®Ó kÝch thÝch, t¹o ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng trong c«ng viÖc, nh»m n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. §iÒu ®ã còng t¹o cho ng­êi lao ®éng 1 c¶m gi¸c hä ®­îc quan t©m nhiÒu h¬n ; vµ ®ã cã thÓ lµ ®éng lùc ®Ó ng­êi lao ®éng lµm viÖc tèt, g¾n bã víi c«ng ty + X©y dùng quy chÕ ®µo t¹o huÊn luyÖn lao ®éng trong toµn c«ng ty. + X©y dùng l¹i ch­¬ng tr×nh vµ gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y. + X¸c ®Þnh ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o ph¶i lµ mét chiÕn l­îc ph¸t triÓn l©u dµi cã hiÖu qu¶. + X©y dùng nhiÒu lo¹i h×nh ®µo t¹o phï hîp víi sù ph¸t triÓn chung cña VÖt Nam ®ång thêi phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña nghnµh s¶n xuÊt nhùa vµ bao b×. + Tæ chøc tuyªn truyÒn vËn ®éng c«ng nh©n tÝch cùc häc tËp, tù rÌn luyÖn, n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cho lao ®éng s¶n xuÊt. + Gi¶m sè l­îng lao ®éng gi¸n tiÕp, t¨ng sè l­îng lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt ra s¶n phÈm ( cã thÓ sa th¶i nh©n viªn, ng­êi lao ®éng kh«ng cã tr×nh ®é, n¨ng lùc®¸p øng ®ßi hái cña c«ng viÖc ) + Cuèi cïng, ph¶i cã mét ch­¬ng tr×nh ®¸nh gi¸ chÊt l­îng nguån nh©n lùc mét c¸ch khoa häc hîp lý vµ sö dông lao ®éng sau ®µo t¹o mét c¸ch cã hiÖu qu¶. KÕt luËn Nh­ chóng ta ®· biÕt, trong ®iÒu kiÖn khoa häc kü thuËt ph¸t triÓn nh­ vò b·o, víi c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµ hiÖn ®¹i. Ng­êi lao ®éng ph¶i lu«n lu«n n©ng cao tr×nh ®é häc vÊn vµ n¨ng lùc chuyªn m«n ®Ó theo kÞp thêi ®¹i. §ång thêi trong s¶n xuÊt kinh doanh, yÕu tè con ng­êi lµ “m¾t xÝch” v« cïng quan träng trong viÖc thµnh c«ng cña doanh nghiÖp. VÊn ®Ò qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån nh©n lùc trong doanh nghiÖp th× c¸c nhµ qu¶n lý ph¶i gi¶i quyÕt tèt c«ng t¸c ®µo t¹ovµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. V× vËy c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ®ãng vai trß rÊt quan träng ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. §Ó doanh nghiÖp thÝch øng ®­îc víi sù biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng vµ héi nhËp ®­îc víi nÒn kinh tÕ quèc tÕ. Trong thêi gian em thùc tËp t¹i c«ng ty cæ phÇn nhùa vµ bao b× An Ph¸t, víi sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c anh chÞ t¹i phßng tæ chøc hµnh chÝnh, cïng sù h­íng dÉn tËn t×nh cña Th¹c sü Chu ThÞ Th­¬ng. Em ®· cè g¾ng nghiªn cøu thùc tr¹ng c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù cña c«ng ty ®Ó ®¸nh gi¸ ®­îc nh÷ng ­u ®iÓm, nh÷ng tån t¹i vµ nguyªn nh©n nh»m ®­a ra mét sè biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n lùc. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ban l·nh ®¹o c«ng ty, c¸c anh chÞ phßng tæ chøc hµnh chÝnh ®· gióp ®ì em hoµn thµnh bµi b¸o c¸o nµy, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n Th¹c sü Chu ThÞ Th­¬ng ®· tËn t×nh h­íng dÉn em trong qu¸ tr×nh viÕt chuyªn ®Ò tèt nghiÖp nµy. Em rÊt mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn ch©n thµnh cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ b¹n bÌ ®Ó em chuyªn ®Ò cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! …………………, ngµy……… th¸ng……….. n¨m 2009 Ng­êi thùc hiÖn NguyÔn ThÞ HiÒn Tµi liÖu tham kh¶o - Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ nh©n sù, NguyÔn H÷u Th©n, NXB TiÒn Giang (2006) - Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ nguån nh©n lùc, NguyÔn Kim Dung, NXB Gi¸o dôc, (2001). - Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ nh©n lùc, Tr­êng cao ®¼ng c«ng nghiÖp Sao §á, (2008). - Tµi liÖu cña c«ng ty cæ phÇn nhùa vµ bao b× An Ph¸t (Phßng tæ chøc hµnh chÝnh cung cÊp).

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docChuyên đề báo cáo tôt nghiệp- Một số biện pháp về công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại công ty cổ phần Nhựa và bao bì An Phát.doc
Luận văn liên quan