Chuyên đề Giải pháp huy động vốn nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh tại Sở giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Lời mở ĐầuI. Sự cấp thiết của đề tài: Vốn là một trong những yêu cầu hàng đầu cho việc đầu tư, xây dựng, nó càng trở nên quan trọng hơn khi đất nước chúng ta đang trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Nhu cầu về vốn đầu tư là rất lớn, Hiện nay chúng ta đã có tương đối nhiều các tổ chức kinh tế làm nhiệm vụ huy động vốn, tuy nhiên các ngân hàng thương mại luôn đóng vai trò chủ đạo trong hoạt động này, là một trong các ngân hàng thương mại quốc doanh lớn nhất, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (NHNo&PTNT ) đã đạt được nhiều thành tựu trong hoạt động kinh doanh nói chung và hoạt động huy động vốn nói riêng. Góp phần đáng kể vào những thành công trong hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT là Sở giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp. Tuy nhiên để đáp ứng được xu hướng phát triển của tương lai cũng như là mục tiêu phát triển của NHNo&PTNT thì việc phát huy các mặt đã làm được đồng thời tìm ra các hạn chế còn tồn tại và đưa ra các giải pháp khắc phục là vô cùng cần thiết. Qua một thời gian thực tập tại Sở giao dịch NHNo&PTNT Việt nam. Em nhận thấy mình cần phải tìm hiêủ nhiều hơn về hoạt động huy động vốn, môt hoạt động quan trọng của ngân hàng, Do vậy Em đã mạnh dạn chọn đề tài “Giải pháp huy động vốn nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh tại Sở giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam”. Mục lục Chương 1: Những Vấn đề cơ bản về ngân hàng thương mại và nguồn vốn của ngân hàng thương mại. 3 I.Những vấn đề chung về ngân hàng thương mại: 3 1.Khái niệm và đặc điểm của ngân hàng thương mại: 3 2. Các hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại: 5 2.1.Hoạt động huy động vốn: 5 2.2.Hoạt động sử dụng vốn: 6 2.3.Các hoạt động trung gian của ngân hàng thương mại 6 3. Vai trò của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường: 7 3.1.Ngân hàng thương mại đóng vai trò là thủ quỹ của doanh nghiệp: 7 3.2.Vai trò tạo tiền của ngân hàng thương mại: 7 3.3.Ngân hàng thương mại có vai trò là trung gian tài chính, trung gian tín dụng 8 II. Nguồn vốn của ngân hàng thương mại và các nhân tố tác động đến hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại 9 1.Nguồn vốn của ngân hàng thương mại 9 1.1.Tiền gửi: 10 1.2.Vốn đi vay: 12 1.3.Vốn tự có của ngân hàng thương mại 15 1.4. Các nguồn vốn khác 17 2.Vai trò của nguồn vốn đối với ngân hàng thương mại 17 3.Các nhân tố tác động đến huy động vốn của ngân hàng 20 3.1.Nhân tố khách quan: 20 3.2.Nhân tố chủ quan: 22 Chương II: thực trạng huy động vốn tại sở giao dịch ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam 25 I. Khái quát về Sở Giao Dịch ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam. 25 1. Lịch sử hình thành và phát triển của Sở giao dịch NHNo&PTNT Việt Nam: 25 2. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Sở giao dịch 26 2.1. Chức năng và nhiệm vụ chủ yếu của Sở giao dịch: 26 2.2. Cơ cấu tổ chức và điều hành 28 3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Sở giao dịch NHNo&PTNT Việt Nam trong 3 năm gần đây (2000-2002) 31 3.1. Về huy động vốn: 31 3.2. Hoạt động tín dụng: 32 3.3. Công tác kế toán ngân quỹ: 35 3.4. Hoạt động Thanh toán quốc tế 35 3.5. Kết quả tài chính: 37 II. Thực trạng huy động vốn tại Sở giao dịch ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt nam. 38 1. Thực trạng về tình hình huy động vốn tại Sở giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 38 1.1. Quy mô và cơ cấu nguồn vốn 39 1.2. Chi phí huy động vốn 47 2. Đánh giá chung về thực trạng huy động vốn tại Sở giao dịch NHNo&PTNT Việt Nam. 49 2.1. Những kết quả đạt được: 50 2.2. Những hạn chế vướng mắc còn tồn tại và nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác huy động vốn tại Sở giao dịch NHNo&PTNT Việt nam. 51 Chương III : Giải pháp huy động vốn nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh tại sở giao dịch ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam. 56 I. Mục tiêu và nhiệm vụ kinh doanh của Sở giao dịch NHNo&PTNT Việt Nam trong các năm tới: 56 1. Thực hiện tốt các nhiệm vụ đầu mối theo uỷ quyền của Tổng giám đốc: 57 2. Một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2003 57 3.Mục tiêu dài hạn cho Sở giao dịch của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam 57 II. Một số giải pháp huy động vốn nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh tại Sở giao dịch NHNo&PTNT Việt nam 58 1. Đa dạng hoá các hình thức huy động vốn : 59 1.1. Đa dạng hoá kỳ hạn gửi tiền và hình thức gửi tiền: 59 1.2. Đa dạng hoá các hình thức nhận lãi: 63 1.3. Đa dạng hoá các công cụ huy động vốn: 63 2. Xây dựng chính sách lãi suất hợp lý: 64 3. Nâng cao chất lượng và đa dạng hoá các loại hình dịch vụ có liên quan đến công tác huy động vốn: 66 4. Phát triển các hoạt động Marketing. 70 4.1. Thực hiện văn minh thương mại. 71 4.2. Thành lập phòng tư vấn khách hàng. 71 4.3. Tổ chức hội nghị khách hàng theo định kỳ 72 4.4. Tăng cường hơn nữa công tác quảng cáo, tiếp thị và khuyến mại. 72 5. Mở rộng mạng lưới hoạt động: 72 6. Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ. 73 III. Một số kiến nghị 73 1. Đối với Chính phủ 73 2. Đối với Ngân hàng Nhà nước. 75 3. Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam 76

doc73 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/05/2013 | Lượt xem: 1557 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Giải pháp huy động vốn nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh tại Sở giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
chi phÝ tr¶ l·i phô thuéc vµo l·i suÊt mµ l·i suÊt huy ®éng vèn l¹i biÕn ®éng theo tõng thêi kú. B¶ng 3 : C¬ cÊu nguån vèn theo lo¹i tiÒn ë së giao dÞch ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Viªt nam N¨m VND (triÖu) USD (ngh×n) 2000 757818 59615 2001 1888033 67705 2002 2126000 71700 Nguån : C©n ®èi nguån vèn ë Së giao dÞch Quy m« nguån b»ng VND t¨ng m¹nh trong khi l·i suÊt huy ®éng vèn b»ng VND t¨ng v× vËy dÉn tíi chi phÝ huy ®éng vèn b»ng VND t¨ng m¹nh theo cßn quy m« nguån huy ®éng b»ng USD t¨ng chËm trong khi laÜ suÊt huy ®éng b»ng USD gi¶m dÉn ®Õn chi phÝ huy ®éng vèn b»ng USD trong c¸c n¨m t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ. Sù t¸c ®éng gi¶i thÝch t¹i sao chi phÝ huy ®éng vèn t¹i së giao dÞch l¹i t¨ng lªn mét c¸ch ®ét biÕn. Qua ph©n tÝch chi phÝ huy ®éng vèn ë trªn, ta rót ra nhËn xÐt së giao dÞch : cÇn t¨ng c­êng më réng huy ®éng nguån vèn ngo¹i tÖ b»ng c¸c biÖn ph¸p kh¸c nhau ®Ó gi¶m chi phÝ n©ng cao thu nhËp cho së giao dÞch. 2. §¸nh gi¸ chung vÒ thùc tr¹ng huy ®éng vèn t¹i Së giao dÞch NHNo&PTNT ViÖt Nam. Qua nghiªn cøu nh÷ng néi dung cô thÓ vÒ ho¹t ®éng huy ®éng vèn t¹i Së giao dÞch NHNo&PTNT, chóng ta cã thÓ ®­a ra nh÷ng ®¸nh gi¸ tæng qu¸t sau: 2.1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc: Dï ®­îc thµnh lËp kh«ng l©u trong hÖ thèng NHNo&PTNT còng nh­ so víi c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i kh¸c, Së giao dÞch NHNo&PTNT ViÖt nam l¹i ho¹t ®éng trªn mét ®Þa bµn cã nhiÒu ng©n hµng th­¬ng m¹i ho¹t ®éng nªn lu«n ph¶i ®èi mÆt víi sù c¹nh tranh gay g¾t. Tuy nhiªn nhê x¸c ®Þnh ®óng ®¾n môc tiªu ho¹t ®éng, Së giao dÞch ®· biÕt ph¸t huy nh÷ng lîi thÕ vèn cã, kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ cña m×nh víi sù phÊn ®Êu hÕt søc m×nh cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ, ®Æc biÖt lµ trong lÜnh vùc huy ®éng vèn. Trong c¸c n¨m võa qua, Nh×n chung Së giao dÞch ®· hoµn thµnh toµn diÖn c¸c môc tiªu, nhiÖm vô ®Æt ra. Tèc ®é t¨ng tr­ëng nguån vèn huy ®éng liªn tôc t¨ng cao vµ chiÕm tû träng ngµy cµng lín trong tæng nguån vèn kinh doanh. Nhê ®ã mµ Së giao dÞch kh«ng nh÷ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu nguån vèn kinh doanh mµ cßn cã nguån vèn ®Ó hç trî c¸c chi nh¸nh gÆp khã kh¨n trong c«ng t¸c huy ®éng vèn. Së giao dÞch ®· thùc sù lµm tèt c«ng t¸c ®iÒu hoµ vèn cho toµn hÖ thèng NHNo&PTNT ViÖt nam. -Së giao dÞch NHNo&PTNT ViÖt nam kh«ng nh÷ng ®¹t ®­îc doanh sè nguån vèn huy ®éng cao vµ ngµy cµng t¨ng tr­ëng mµ cßn cã sù thay ®æi tÝch cùc vÒ c¬ cÊu nguån vèn. Tû träng nguån vèn huy ®éng trung vµ dµi h¹n ngµy cµng t¨ng ®¸p øng tèt h¬n nhu cÇu sö dông vèn trung vµ dµi h¹n, ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn më réng cho vay trung vµ dµi h¹n phï hîp víi nhu cÇu ®ßi hái cña nÒn kinh tÕ. Trong c¸c n¨m võa qua vµ ®Æc biÖt lµ trong n¨m 2002. Së giao dÞch NHNo&PTNT ViÖt nam ®· thùc hiÖn ®­îc nhiÒu biÖn ph¸p hç trî tÝch cùc cho c«ng t¸c huy ®éng vèn mµ ta cã thÓ thÊy nh­: +Tæ chøc tèt c¸c ®ît ph¸t hµnh kú phiÕu huy ®éng vèn néi tÖ, ngo¹i tÖ (USD) trung, dµi h¹n, huy ®éng vèn b»ng ®ång EUR. +KÐo dµi thêi gian giao dÞch hµng ngµy ®Õn 18h, giao dÞch tiÕt kiÖm c¶ ngµy thø b¶y ®Ó t¨ng c­êng huy ®éng vèn. +C¶i t¹o më réng thªm sµn giao dÞch víi kh¸ch hµng t¹i quÇy giao dÞch trung t©m, n©ng cÊp trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, Më thªm phßng giao dÞch C¸t Linh ®Ó t¨ng c­êng huy ®éng vµ cho vay vèn. +Trang bÞ ®ñ m¸y vi tÝnh cho c¸c phßng nghiÖp vô, phßng giao dÞch. Tõng b­íc øng dông c¸c ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm ®Ó hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ ng©n hµng, ®· thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh thanh to¸n ®iÖn tö n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô thanh to¸n, gãp phÇn thu hót kh¸ch hµng ®Õn giao dÞch. -Trong viÖc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng huy ®éng vèn, Së giao dÞch ®· theo dâi vµ n¾m b¾t ®­îc diÔn biÕn trªn thÞ tr­êng ®Ó cã sù ®iÒu chØnh kÞp thêi l·i suÊt huy ®éng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu c¹nh tranh. -Víi nh÷ng cè g¾ng tÝch cùc trong ho¹t ®éng kinh doanh cña Së giao dÞch trong nh÷ng n¨m qua, Së giao dÞch ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ tr­êng, dÇn t¹o ®­îc mèi quan hÖ g¾n bã th©n thiÕt víi nhiÒu kh¸ch hµng lãn cã uy tÝn qua ®ã më réng ®­îc thÞ phÇn kinh doanh cña m×nh. 2.2. Nh÷ng h¹n chÕ v­íng m¾c cßn tån t¹i vµ nguyªn nh©n ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i Së giao dÞch NHNo&PTNT ViÖt nam. a) Nh÷ng h¹n chÕ v­íng m¾c cßn tån t¹i: MÆc dï trong nh÷ng n¨m qua Së giao dÞch NHNo&PTNT ®· ®¹t ®­îc nhiÒu kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ, tuy nhiªn ho¹t ®éng huy ®éng vèn vÉn tån t¹i mét sè h¹n chÕ ®ã lµ: Chi phÝ vÒ tµi chÝnh lín :Trong nh÷ng thêi kú thiÕu vèn VND trong thanh to¸n cña toµn hÖ thèng, Së giao dÞch ®· ph¶i sö dông nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó ®¶m b¶o dù tr÷ b¾t buéc vµ cã vèn cho thanh to¸n vµ chi phÝ vÒ tµi chÝnh lµ t­¬ng ®èi lín lµm gi¶m lîi nhuËn. Ch­a thu hót ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng tiÒm n¨ng: Trong 3 n¨m qua Nguån vèn t¨ng tr­ëng nhanh nh­ng tËp trung vµo mét sè kh¸ch hµng lín nªn ho¹t ®éng kinh doanh cña Së giao dÞch dÔ bÞ ¶nh h­ëng bëi c¸c quyÕt ®Þnh vµ t×nh h×nh kinh doanh cña c¸c ®èi t­îng nµy. Nguån huy ®éng trong d©n c­ t¨ng chËm hiÖu qu¶ c«ng t¸c kh¸ch hµng cßn h¹n chÕ, ch­a thu hót ®­îc kh¸ch hµng xuÊt khÈu ®Ó cã ngo¹i tÖ , ch­a cã kh¸ch hµng s¶n xuÊt vËt chÊt cã nhu cÇu vay vèn æn ®Þnh víi rñi ro thÊp, h¹n chÕ viÖc cung øng ngo¹i tÖ ®Ó thanh to¸n . ViÖc chØ ®¹o sö lý thu håi nî qu¸ h¹n Së giao dÞch ®· tËp trung nhiÒu c«ng søc nh­ng kÕt qu¶ thu ®­îc cßn thÊp lµm nguån vèn bÞ ®äng cao. Tµi s¶n b¶o ®¶m tiÒn vay cã nhiÒu tranh chÊp, kh«ng ®Çy ®ñ yÕu tè ph¸p lý nªn rÊt khã kh¨n trong viÖc xö lý tµi s¶n ®Ó thu nî lµm cho nguån vèn bÞ ch«n vµo c¸c tµi s¶n nµy. Chªnh lÖch l·i suÊt ®Çu ra vµ l·i suÊt ®Çu vµo cã xu h­íng bÞ thu hÑp dÇn : VÒ chi phÝ huy ®éng vèn, chªnh lÖch l·i suÊt ®Çu ra vµ ®Çu vµo cña Së giao dÞch trong thêi gian qua cã xu h­íng thu hÑp dÇn. §iÒu nµy cÇn ph¶i chó ý bëi sù thu hÑp chªnh lÖch l·i suÊt ®Çu ra vµ l·i suÊt ®Çu vµo lµm ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña Së giao dÞch. Biªn chÕ lao ®éng cßn thiÕu, ,mµng l­íi cßn qu¸ Ýt :Khèi l­îng c«ng viÖc cña Së giao dÞch ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam t¨ng lªn nhiÒu, biªn chÕ lao ®éng ®­îc bæ sung nh­ng ch­a c©n xøng, nhiÒu phßng chuyªn m«n hiÖn nay cßn thiÕu c¸n bé lµm viÖc, mÆt b»ng chËt hÑp lµm h¹n chÕ chÊt l­îng giao dÞch phôc vô kh¸ch hµng, ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c huy ®éng tiÕt kiÖm. Cßn nhiÒu v­íng m¾c béc lé khi sö dông c¸c dÞch vô ng©n hµng : C¸c dÞch vô ng©n hµng hiÖn ®¹i nh­ ATM, ebanking, míi ph¸t triÓn vµ ®i vµo ho¹t ®éng tuy nhiªn khi kh¸ch hµng sö dông c¸c dÞch vô nµy cßn gÆp ph¶i nhiÒu sù cè do m¸y mãc, kü thuËt vµ c¸ch sö dông. B )Nguyªn nh©n cña c¸c h¹n chÕ: Nh­ ®· ®Ò cËp ë phÇn trªn, trong nh÷ng n¨m võa qua, trong ho¹t ®éng huy ®éng vèn Së giao dÞch ®· tån t¹i mét sè v­íng m¾c, khã kh¨n, vËy nh÷ng ®iÓm h¹n chÕ ®Êy lµ do nh÷ng nguyªn nh©n nµo g©y ra, qua sù ph©n chia mét c¸ch t­¬ng ®èi th× chóng ta cã thÓ chia ra hai nhãm nguyªn nh©n ®ã lµ -C¸c nguyªn nh©n mang tÝnh kh¸ch quan: + M«i tr­êng kinh tÕ x· héi cßn tiÒm Èn nhiÒu bÊt æn. NÒn kinh tÕ n­íc ta ph¸t triÓn trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ toµn cÇu t¨ng tr­ëng ë møc thÊp, thÞ tr­êng tµi chÝnh, tiÒn tÖ quèc tÕ cã nhiÒu biÕn ®éng phøc t¹p, ®Çu t­ n­íc ngoµi gi¶m sót. NÒn kinh tÕ n­íc ta t¨ng tr­ëng ch­a thËt æn ®Þnh, tèc ®é t¨ng tr­ëng kim ng¹ch xuÊt khÈu ch­a cao, cã nhiÒu mÆt hµng cã kim ngh¹ch xuÊt khÈu bÞ gi¶m xót. Bªn c¹nh ®ã th× gi¸ vµng vµ thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n biÕn ®éng m¹nh, trong khi ®ã th× ho¹t ®éng ®Çu t­ trong n­íc cßn nhiÒu h¹n chÕ. Nh÷ng yÕu tè ®ã lµm h¹n chÕ viÖc më réng thÞ tr­êng tÝn dông bëi c¸c doanh nghiÖp gÆp nhiÒu khã kh¨n trong kinh doanh. ThÞ tr­êng tÝn dông kh«ng ®­îc më réng lµm h¹n chÕ ®Õn ho¹t ®éng huy ®éng vèn. H¬n n÷a t×nh h×nh kinh tÕ nh­ vËy cßn t¸c ®éng ®Õn t©m lý ng­ßi d©n, hä sÏ e dÌ khi göi tiÒn vµ th­êng chän göi tiÒn víi c¸c kú h¹n ng¾n lµm c¶n trë ®Õn ho¹t ®éng huy ®éng vèn cña ng©n hµng. +ViÖc huy ®éng vèn cßn gÆp khã kh¨n khi thu nhËp vµ tÝch luü cña d©n c­ nh×n chung cßn ch­a cao. + Lo¹i h×nh huy ®éng ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ngµy cµng ®a d¹ng cña ng­êi d©n. +C¹nh tranh gi÷a c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i trªn ®Þa bµn Hµ Néi ngµy cµng gay g¾t, ®Æc biÖt lµ c¹nh tranh vÒ l·i suÊt, c¹nh tranh vÒ thÞ phÇn cho vay ®èi víi kh¸ch hµng cã uy tÝn. L·i suÊt huy ®éng vèn néi tÖ cã xu h­íng liªn tôc t¨ng lµm t¨ng chi phÝ trong ho¹t ®éng huy ®éng vèn cña Së giao dÞch . +L·i suÊt ngo¹i tÖ USD trªn thÞ tr­êng tiÒn tÖ quèc tÕ duy tr× ë møc thÊp g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c huy ®éng vèn ngo¹i tÖ, USD trong mét sè thêi ®iÓm võa gi¶m lîi nhuËn cña nguån vèn ®Çu c¬ ra n­íc ngoµi, ¶nh h­ëng ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh cña toµn hÖ thèng NHNo&PTNT ViÖt nam +ThÞ tr­êng tµi chÝnh, tiÒn tÖ cña n­íc ta ch­a thËt sù ph¸t triÓn, tÝnh thanh kho¶n cña c¸c tÝn phiÕu, tr¸i phiÕu cña ng©n hµng ph¸t hµnh ch­a cao, do ®ã Ýt thu hót ®­îc sù quan t©m cña d©n chóng. +M«i tr­êng ph¸p lý cßn mét sè ®iÓm thiÕu ®ång bé, thèng nhÊt, ®«i khi luËt c¸c tæ chøc tÝn dông vµ luËt Ng©n hµng Nhµ n­íc cßn tån t¹i mét sè m©u thuÉn trong viÖc thùc hiÖn. Sù ®iÒu chØnh, söa ®æi luËt ph¸p ®«i khi g©y ra nh÷ng khã kh¨n trong ho¹t ®éng kinh doanh nãi chung vµ ho¹t ®éng huy ®éng vèn nãi riªng. -C¸c nguyªn nh©n mang tÝnh chñ quan: +Së giao dÞch NHNo&PTNT ViÖt Nam míi ®­îc thµnh lËp do ®ã sù hiÓu biÕt cña kh¸ch hµng ®èi víi Së giao dÞch lµ cßn h¹n chÕ, ®ßi hái ph¶i cã thêi gian. +Tuy Së giao dÞch ®­îc ®Þnh vÞ ë n¬i trung t©m thuËn lîi cho viÖc kinh doanh nh­ng mÆt b»ng giao dÞch chËt hÑp, g©y khã kh¨n trong ho¹t ®éng kinh doanh, ngoµi ra m¹ng l­íi cña Së giao dÞch cßn qu¸ Ýt, trong n¨m 2002 míi më ®­îc thªm 1 phßng giao dÞch. V× m¹ng l­íi cßn nhá nªn viÖc huy ®éng vèn gÆp ph¶i nhiÒu khã kh¨n. + Kú h¹n vµ c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn t¹i Së giao dÞch trong 3 n¨m qua ®· ®­îc ®a d¹ng ho¸ víi c¸c kú h¹n vµ lo¹i h×nh phong phó h¬n tr­íc tuy nhiªn nh×n chung c¸c lo¹i h×nh huy ®éng vèn t¹i Së giao dÞch còng nh­ ë c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i cña ViÖt nam cßn ch­a phong phó nªn ch­a khai th¸c ®­îc tèi ®a nguån vèn nhµn rçi. +C«ng t¸c qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ ®· ®­îc quan t©m thùc hiÖn, tuy nhiªn nh÷ng ho¹t ®éng nµy ch­a mang l¹i ®­îc nhiÒu t¸c ®éng tÝch cùc cho ho¹t ®éng kinh doanh cña Së giao dÞch. + DÞch vô ATM tuy míi ph¸t triÓn nh­ng ch­a réng r·i, víi xu h­íng ph¸t triÓn chung cña ®Êt n­íc vµ cña Hµ Néi th× nhu cÇu sö dông c¸c dÞch vô ng©n hµng hiÖn ®¹i trong t­¬ng lai lµ rÊt lín. Song do Së giao dÞch trùc thuéc hÖ thèng NHNo nªn viÖc ph¸t triÓn c¸c dÞch vô hiÖn ®¹i ph¶i tu©n theo ®Þnh h­íng chiÕn l­îc chung cña toµn nghµnh ng©n hµng n«ng nghiÖp, ®iÒu ®ã còng lµ khã kh¨n, Së giao dÞch kh«ng ®­îc tù chñ hoµn toµn trong viÖc ph¸t triÓn c¸c dÞch vô nµy. +C¸c ch­¬ng tr×nh tin häc ch­a ®¸p øng ®­îc hoµn toµn nhu cÇu cña c«ng viÖc : Tuy Së giao dÞch vµ NHNo&PTNT ViÖt nam lu«n tró träng viÖc cËp nhËt, hoµn thiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh tin häc tuy nhiªn hiÖn nay mét sè ch­¬ng tr×nh tin häc vÉn ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu giao dÞch, nhu cÇu qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh ®iÒu ®ã g©y ra nh÷ng sù tèn kÐm vÒ c«ng søc cho ng©n hµng trong ho¹t ®éng kinh doanh nãi chung vµ ho¹t ®éng huy ®éng vèn nãi riªng. Ch­¬ng III : Gi¶i ph¸p huy ®éng vèn nh»m ®¸p øng nhu cÇu kinh doanh t¹i së giao dÞch ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n viÖt nam. I. Môc tiªu vµ nhiÖm vô kinh doanh cña Së giao dÞch NHNo&PTNT ViÖt Nam trong c¸c n¨m tíi: Trong giai ®o¹n hiÖn nay, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ang ph¸t triÓn víi tèc ®é t¨ng tr­ëng t­¬ng ®èi nhanh so víi khu vùc vµ trªn thÕ giíi. Môc tiªu t¨ng tr­ëng kinh tÕ giai ®o¹n 2001-2005 mµ §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn IX ®Ò ra lµ 7,5%/n¨m sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho nÒn kinh tÕ t¨ng tÝch luü vèn vµ t¨ng ®Çu t­. Cã thÓ nãi, ng©n hµng ®ãng mét vai trß hÕt søc quan träng trong vÊn ®Ò tÝch luü nguån vèn ®Ó thùc hiÖn sù nghiÖp C«ng nghiÖp ho¸- HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. V× vËy, trong dù th¶o chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi 2001-2005 vµ ph­¬ng h­íng, nhiÖm vô kÕ ho¹ch 5 n¨m 2001-2005 vÒ lÜnh vùc ho¹t ®éng ng©n hµng ®· nhÊn m¹nh “ §a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn, cho vay, cung øng dÞch vô vµ tiÖn Ých ng©n hµng thuËn lîi, th«ng tho¸n ®Õn mäi lo¹i h×nh doanh nghiÖp vµ d©n c­, ®¸p øng kÞp thêi c¸c nhu cÇu vèn tÝn dông cho s¶n xuÊt, kinh doanh vµ ®êi sèng “. Thùc hiÖn theo chiÕn l­îc ®ã, theo sù chØ ®¹o cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam. NHNo&PTNT VN ®· x©y dùng ®Ò ¸n c¬ cÊu l¹i toµn bé hÖ thèng vµ x¸c ®Þnh b­íc ®i 2001-20010. Trong ®ã, ®¸nh gi¸ râ thùc tr¹ng hiÖn nay, tÇm nh×n 10 n¨m, c¸c gi¶i ph¸p c¬ cÊu l¹i nî, lµnh m¹nh ho¸ nguån tµi chÝnh, c¬ cÊu l¹i tæ chøc ho¹t ®éng trong mèi quan hÖ víi viÖc h×nh thµnh ng©n hµng chÝnh s¸ch,®Æc biÖt lµ x¸c ®Þnh tèc ®é t¨ng tr­ëng nguån vèn, d­ nî theo h­íng ph¸t triÓn nhanh, m¹nh vµ bÒn v÷ng. Coi träng viÖc ph¸t triÓn nguån vèn trung vµ dµi h¹n ®Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Lµ mét ®¬n vÞ cña NHNo&PTNT VN, Së giao dÞch ®· thùc hiÖn theo ®óng chØ ®¹o cña Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam, cña NHNo&PTNT VN ®· x¸c ®Þnh ®Þnh h­íng kinh doanh trong n¨m 2003 vµ trong c¸c n¨m s¾p tíi lµ : 1. Thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô ®Çu mèi theo uû quyÒn cña Tæng gi¸m ®èc: C¸c nhiÖm vô mµ Së giao dÞch ph¶i thùc hiÖn nh­ ®Çu mèi thanh to¸n quèc tÕ; ®Çu mèi kinh doanh ngo¹i tÖ; ®¹i diÖn NHNo&PTNT ViÖt nam tham gia thÞ tr­êng më, thÞ tr­êng tiÒn tÖ liªn ng©n hµng trong n­íc vµ quèc tÕ; qu¶n lý, ®iÒu hoµ vèn néi, ngo¹i tÖ trong hÖ thèng; ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm vµ c¸c h×nh thøc kinh doanh ®Çu t­ vèn trªn thÞ tr­êng tiÒn tÖ liªn ng©n hµng, thÞ tr­êng vèn trong n­íc vµ quèc tÕ; h¹ch to¸n c¸c lo¹i vèn, quü cña NHNo&PTNT ViÖt nam vµ thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô kh¸c do Tæng gi¸m ®èc NHNo&PTNT ViÖt nam giao. 2. Mét sè chØ tiªu kÕ ho¹ch kinh doanh 2003 - Nguån vèn ®¹t 4212 tû VND, t¨ng 972 tû VND, tèc ®é t¨ng tr­ëng lµ 30% so víi 31/12/2002 D­ nî ®¹t 1266 tû VND, t¨ng 405 tû ®ång, tèc ®é t¨ng tr­ëng 47% so víi 31/12/2002 Tû lÖ nî qu¸ h¹n d­íi 1% tæng d­ nî. -Më réng vµ n©ng cao chÊt l­îng nghiÖp vô, dÞch vô nh­ mua b¸n ngo¹i tÖ, thanh to¸n quèc tÕ, thanh to¸n chuyÓn tiÒn, dÞch vô thanh to¸n thÎ, sÐc du lÞch... Tû träng thu dÞch vô trong tæng thu chiÕm 25%. KÕt qu¶ kinh doanh tµi chÝnh ®¶m b¶o cã l·i, chªnh lÖch quü thu nhËp t¨ng 20% so víi n¨m 2002 3.Môc tiªu dµi h¹n cho Së giao dÞch cña ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam - Nguån vèn t¨ng ®Òu, æn ®Þnh vÒ quy m« C¬ cÊu nguån vèn phï hîp víi danh môc tµi s¶n c¶u Së giao dÞch - N©ng cao tû träng nguån vèn trung vµ dµi h¹n, ®Ó tr¸nh cho ng©n hµng cã ®iÒu kiÖn më réng tÝn dông, ®Æc biÖt lµ môc tiªu më réng tÝn dông trung vµ dµi h¹n, ®¸p øng nhu cÇu vÒ vèn trung vµ dµi h¹n cña Së giao dÞch ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam . Tr¸nh sù mÊt c©n ®èi gi÷a nguån vµ sö dông vèn, tr¸nh ®­îc rñi ro vÒ l·i suÊt vµ thanh kho¶n. - N©ng cao tû träng nguån vèn ngo¹i tÖ, t×m ra mét c¬ cÊu vÒ néi ngo¹i tÖ, t×m ra mét c¬ cÊu vÒ néi ngo¹i tÖ hîp lý, tr¸nh t×nh tr¹ng thõa hoÆc thiÕu ngo¹i tÖ, gióp cho ng©n hµng cã mét c¬ cÊu 2 ®ång tiÒn phï hîp, t¹o ®iÒu kiÖn cho ng©n hµng kinh odanh cã c¬ héi thu lî nhuËn, tr¸nh rñi ro vÒ biÕn ®éng tû gi¸ g©y ra. - Chi phÝ huy ®éng vèn cßn cao, v× vËy ng©n hµng cÇn t×m nh÷ng nguån vèn cã chi phÝ phï hîp , chi phÝ huy ®éng thÊp nh»m gi¶m chi phÝ t¨ng lîi nhuËn cho Së giao dÞch ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam. Së giao dÞch cÇn chó träng vµo huy ®éng nh÷ng nguån vèn cã chi phÝ rÎ h¬n. T¨ng c­êng ®­a ra c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn cã thêi h¹n dµi cã tÝnh chÊt æn ®Þnh th«ng qua c¸c h×nh thøc ph¸t hµnh c¸c giÊy tê cã gi¸ nh­: kú phiÕu , tr¸i phiÕu, CDs... II. Mét sè gi¶i ph¸p huy ®éng vèn nh»m ®¸p øng nhu cÇu kinh doanh t¹i Së giao dÞch NHNo&PTNT ViÖt nam MÆc dï thêi gian ho¹t ®éng ch­a nhiÒu, song nh÷ng thµnh tÝch ®¹t ®­îc trong viÖc huy ®éng vèn cña Së giao dÞch NHNo&PTNT ViÖt nam lµ mét thµnh c«ng lín. Tuy nhiªn c«ng t¸c huy ®éng vèn còng vÉn cßn nh÷ng khã kh¨n, h¹n chÕ. V× vËy, ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ huy ®éng vèn cÇn ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ trªn. Yªu cÇu chung ®Æt ra ®èi víi c¸c gi¶i ph¸p ®ã lµ: -Ph¸t triÓn nguån vèn víi c¬ cÊu hîp lý, phï hîp víi nhu cÇu vÒ vèn trong tõng thêi kú. -T¨ng quy m« nguån vèn huy ®éng, ®ång thêi tiÕt kiÖm chi phÝ. -T¹o tÝnh chñ ®éng cho ng©n hµng trong viÖc ®iÒu chØnh khèi l­îng vµ c¬ cÊu vèn. -Ph¸t huy kh¶ n¨ng vµ hiÖu qu¶ cña vèn huy ®éng víi ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng. Trªn c¬ së cña c¸c yªu cÇu ®ã, Së giao dÞch cã thÓ thùc hiÖn mét sè gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh­ sau: 1. §a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn : 1.1. §a d¹ng ho¸ kú h¹n göi tiÒn vµ h×nh thøc göi tiÒn: §Ó c¶i thiÖn ®­îc c¬ cÊu nguån vèn huy ®éng, n©ng dÇn tû träng nguån vèn trung - dµi h¹n vµ ngo¹i tÖ, ®ång thêi thu hót ®­îc tèi ®a nguån vèn nhµn rçi trong d©n c­ ®Ó më réng quy m« nguån vèn kinh doanh, Së giao dÞch NHNo&PTNT ViÖt nam cÇn ph¶i ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn ®Ó ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ®a d¹ng cña c¸c ®èi t­îng göi tiÒn, nhÊt lµ c¸c ®èi t­îng kh¸ch hµng cã nguån vèn trung – dµi h¹n vµ ngo¹i tÖ. Mçi ®èi t­îng göi tiÒn cã nh÷ng ®Æc ®iÓm kh¸c nhau nªn ®Ó tho¶ m·n tèt ®­îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng, Së giao dÞch cÇn ph¶i ®a d¹ng ho¸ c¸c kú h¹n göi tiÒn, c¸c h×nh thøc göi tiÒn còng nh­ ph¸t triÓn c¸c c«ng cô huy ®éng vèn, ®Æc biÖt lµ c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn cã kh¶ n¨ng khai th¸c tèt vèn trung – dµi h¹n vµ ngo¹i tÖ. *Víi xu h­íng trong mét vµi n¨m s¾p tíi, thÞ tr­êng tµi chÝnh, tiÒn tÖ cña n­íc ta ph¸t triÓn m¹nh th× viÖc kinh doanh trªn thÞ tr­êng tiÒn tÖ liªn ng©n hµng quèc tÕ còng sÏ ph¸t triÓn do ®ã hiÖn t¹i Së giao dÞch nªn xem xÐt ph­¬ng ¸n huy ®éng tiÕt kiÖm chiÒu vµ tèi ®Ó t¨ng thªm thu nhËp. Tr­íc hÕt lµ ph¶i x¸c ®Þnh ®Þa ®iÓm, x¸c ®Þnh nhu cÇu ®Ó më thªm c¸c quÇy l­u ®éng, kÐo dµi thêi gian ho¹t ®éng cña c¸c bµn huy ®éng. C¸c h×nh thøc mµ c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i kh¸c th­êng ¸p dông lµ: huy ®éng vèn vµo buæi chiÒu. ViÖc ®­a ra h×nh thøc huy ®éng nµy lµ do c¸c kh¸ch hµng khi kÕt thóc mét ngµy ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh sÏ cã mét l­îng vèn nhµn rçi cho tíi s¸ng ngµy mai. Ng©n hµng cã thÓ huy ®éng nguån vèn nµy víi thêi gian rÊt ng¾n nh­ng víi c¸ch tham gia vµo thÞ tr­êng tiÒn göi ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng qua ®ªm ®­îc ®­a vµo ho¹t ®éng th× nguån vèn nµy ®­îc sö dông mét c¸ch kh¸ hîp lý. §Æc ®iÓm cña nguån nµy lµ chi phÝ huy ®éng thÊp, nguån cã thÓ sö dông cho nghiÖp vô kinh doanh trªn thÞ tr­êng tiÒn göi gióp cho ng©n hµng cã thªm thu nhËp mµ Ýt chÞu rñi ro. *§a d¹ng hãa c¸c h×nh thøc huy ®éng, ®a d¹ng hãa c¸c lo¹i h×nh, l·i suÊt... ®Ó gi÷ v÷ng thÞ phÇn ®· cã x©m nhËp vµo lÜnh vùc míi nh­ göi tiÒn tiÕt kiÖm mét n¬i, rót tiÒn tiÕt kiÖm nhiÒu n¬i. Muèn lµm ®­îc h×nh thøc nµy, Së giao dÞch ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam ph¶i cã ho¹t ®éng liªn doanh liªn kÕt víi c¸c chi nh¸nh kh¸c tæ chøc vµ ®­a ra h×nh thøc h¹ch to¸n míi phï hîp. GÇn ®©y, sù ra ®êi cña nhiÒu c«ng ty b¶o hiÓm, c«ng ty tµi chÝnh nh­ Prudential, Chinfon, c«ng ty b¶o hiÓm dÇu khÝ... Së giao dÞch ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam cÇn ®­a ra c¸c h×nh thøc huy ®éng míi : tiÕt kiÖm häc ®­êng, göi gãp theo niªn kim. §­a ra c¸c h×nh thøc nµy nh»m c¹nh tranh víi c¸c tæ chøc trªn. * TiÕt kiÖm häc ®­êng: lµ mét h×nh thøc tiÕt kiÖm ®èi víi c¸c ®èi t­îng lµ häc sinh, sinh viªn. Do ®Æc ®iÓm cña lo¹i kh¸ch hµng nµy lµ nhËn tiÒn vµo mét thêi ®iÓm, chi tiªu trong mét thêi gian hµng th¸ng v× vËy nÕu huy ®éng ®­îc l­îng tiÒn nhµn rçi nµy th× Së giao dÞch ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam cã thÓ t×m mét nguån vèn t­¬ng ®èi æn ®Þnh. Nh­ng do ®èi t­îng kh¸ch hµng nµy còng kh«ng ph¶i lµ nhiÒu, Së giao dÞch khi ®­a ra h×nh thøc nµy cÇn tÝnh to¸n kü ®Õn lîi nhuËn vµ chi phÝ. * TiÒn göi theo niªn kim: §©y lµ h×nh thøc tiÕt kiÖm dùa vµo ®Æc ®iÓm cña dßng tiÒn vÝ dô kh¸ch hµng cø mçi th¸ng göi mét sè tiÒn lµ a , ®Õn thíi ®iÓm nµo ®Êy, mçi th¸ng rót ra sè tiÒn lµ a’, ®©y lµ h×nh thøc gióp cho kh¸ch hµng cã mét kho¶n tiÕt kiÖm æn ®Þnh còng nh­ mét nguån thu nhËp æn ®Þnh trong t­¬ng lai. Do nhu cÇu mua s¾m c¸c tµi s¶n cè ®Þnh ®¾t tiÒn nh­ nhµ cöa, xe h¬i, h×nh thøc nµy gióp cho kh¸ch hµng cã mét kho¶n tiÕt kiÖm lín. Së giao dÞch ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam cã thÓ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p nh­ cho vay tiªu dïng ®Ó phèi hîp víi h×nh thøc tiÕt kiÖm nµy, tõ ®ã t¹o ra sù c©n ®èi nguån vèn. * TiÕt kiÖm b»ng USD, tiÕt kiÖm b»ng vµng, tiÕt kiÖm cã ®¶m b¶o vµng. §Æc ®iÓm t©m lý cña kh¸ch hµng khi göi tiÒn vµo ng©n hµng lµ sî rñi ro mÊt gi¸, tr­ît gi¸ ®ång tiÒn, do l¹m ph¸t x¶y ra. VND lµ mét ®ång tiÒn ch­a m¹nh nªn ta cã thÓ tr¸nh ®­îc sù e ng¹i cña kh¸ch hµng b»ng c¸ch tiÕt kiÖm cã b¶o ®¶m vµng tøc lµ lÊy vµng ra lµm vËt ngang gi¸ hoÆc h×nh thøc tiÕt kiÖm b»ng vµng . T­¬ng tù nh­ vËy Së giao dÞch còng cã thÓ thùc hiÖn h×nh thøc tiÕt kiÖm b»ng ngo¹i hèi hoÆc cã ®¶m b¶o b»ng ngo¹i hèi. Tuy nhiªn, Së giao dÞch còng cÇn tÝnh to¸n ®Õn gi¸ vµng, dù ®o¸n ®­îc gi¸ vµng lªn xuèng nh­ thÕ nµo, dù ®o¸n ®­îc tû gi¸ hèi ®o¸i ®Ó kh«ng g©y ra rñi ro qu¸ lín cho Së giao dÞch. * Ph¸t hµnh kú phiÕu cã môc ®Ých §©y lµ h×nh thøc huy ®éng vèn trung vµ dµi h¹n mµ ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam ¸p dông linh ho¹t c¸c gi¶i ph¸p nh­ sau: - Mét lµ do e ng¹i víi hiÖn t­îng thay ®æi l·i suÊt do chªnh lÖch l·i suÊt biÕn ®éng trªn thÞ tr­êng g©y ra rñi ro vÒ l·i suÊt. Së giao dÞch míi chØ ®­a ra kú phiÕu cã l·i suÊt cè ®Þnh. V× vËy Së giao dÞch cã thÓ ®­a ra c¸c kú phiÕu míi nh­ kú phiÕu cã lÜa suÊt ®iÒu chØnh, kú phiÕu cã l·i suÊt th¶ næi... Së giao dÞch cã thÓ tr¸nh ®­îc rñi ro l·i suÊt th«ng qua h×nh thøc ®æi chÐo l·i suÊt ( SWAP l·i suÊt), khi thÞ tr­êng tµi chÝnh ph¸t triÓn th× c«ng viÖc nµy thùc hiÖn còng kh«ng ph¶i lµ khã. - Hai lµ, ng­êi mua kú phiÕu e ng¹i lµ do khi cÇn tiÒn th× cã thÓ b¸n l¹i ®­îc kh«ng. §Ó gi¶i quyÕt khóc m¾c nµy, t¨ng tÝnh láng cho kú phiÕu, Së giao dÞch ®­a ra h×nh thøc mua kú phiÕu ë mét n¬i cã thÓ chiÕt khÊu ë nhiÒu n¬i. Nh­ng còng nh­ trªn ®· nãi muèn lµm ®­îc viÖc nµy th× Së giao dÞch ph¶i lµm tèt c«ng t¸c liªn doanh liªn kÕt, c¶i tiÕn c«ng t¸c h¹ch to¸n, thanh to¸n. - Së giao dÞch cã thÓ huy ®éng b»ng 2 h×nh thøc lµ kú phiÕu v« danh vµ kú phiÕu ®Ých danh. Kú phiÕu v« danh th× kh«ng ®­îc tr¶ l·i ®Þnh kú. Së giao dÞch cã nªn duy tr× sù ph©n biÖt nµy. Xãa bá sù ph©n biÖt nµy ®Ó ®em l¹i lîi Ých cho kh¸ch hµng. * Ph¸t hµnh tr¸i phiÕu Tr¸i phiÕu lµ c«ng cô huy ®éng vèn dµi h¹n kh¸ hiÖu qu¶ cña ng©n hµng th­¬ng m¹i nh»m tµi trî cho c¸c dù ¸n, c¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm cña quèc gia. Së giao dÞch cÇn ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p ®Ó sö dông c«ng cô nµy mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt. - Mét lµ Së giao dÞch nªn d­a ra c¸c mÖnh gi¸ cña tr¸i phiÕu phong phó, ®a d¹ng hãa c¸c mÖnh gi¸ song Së giao dÞch cã thÓ ­íc l­îng tõ c¸c sè liÖu cña c¸c tæ chøc nh­ ng©n hµng ®Çu t­ ph¸t triÓn ViÖt nam mµ ®­a ra c¬ cÊu mÖnh gi¸ cho phï hîp. -Hai lµ, thêi h¹n tr¸i phiÕu cña Së giao dÞch cã thêi h¹n chØ lµ trung h¹n, Së giao dÞch cã thÓ nghiªn cøu vµ ®­a ra ph¸t hµnh tr¸i phiÕu nhiÒu kú h¹n theo th«ng lÖ quèc tÕ lµ rÊt cÇn thiÕt trong thêi gian tíi. Së giao dÞch cã thÓ ®­a ra c¸c thßi h¹n nh­ 6,7,...10 n¨m, cã thÓ lµ 20 n¨m hoÆc dµi h¬n. Song ph¶i ®¶m b¶o nguyªn t¾c thêi h¹n cµng dµi l·i suÊt cµng cao vµ Së giao dÞch ph¶i cã c¸c ph­¬ng ¸n kinh doanh cã l·i. * Ph¸t hµnh c¸c CDs: CDs (certificate of deposit) lµ mét lo¹i chøng chØ tiÒn göi khi ng©n hµng cÇn vèn th× ng©n hµng cã thÓ ph¸t hµnh CDs. Kh¸ch hµng mua CDs kh«ng nh÷ng ®­îc h­ëng l·i mµ cã thÓ ®em ®i chiÕt khÊu ®Ó nhËn tiÒn mÆt khi cÇn. CDs cã ­u thÕ h¬n tiÒn göi bëi nã t¨ng tÝnh n¨ng ®éng cho c¸c tµi s¶n cña kh¸ch hµng, kh«ng nh÷ng kh¸ch hµng thu ®­îc l·i mµ cã thÓ biÕn c¸c tµi s¶n thµnh tiÒn mét c¸ch dÔ dµng víi chi phÝ thÊp nhÊt. CDs lµ mét h×nh thøc kh¸ míi mÎ ë ViÖt nam vµ ®­îc Së giao dÞch ¸p dông thµnh c«ng. 1.2. §a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc nhËn l·i: Kh¸ch hµng göi tiÒn víi nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau. Cã ng­êi göi chØ v× môc ®Ých an toµn, cã ng­êi göi nh»m môc ®Ých ®Ó lÊy l·i. HiÖn nay ®a sè c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i míi chØ cã hai h×nh thøc tr¶ l·i lµ tr¶ l·i tr­íc vµ tr¶ l·i sau. Víi nhu cÇu cña ng­êi d©n ngµy cµng ®a d¹ng th× Së giao dÞch nªn xem xÐt, triÓn khai c¸c h×nh thøc tr¶ l·i nh­ sau: -Lo¹i göi tiÒn mét lÇn nh­ng lÊy l·i nhiÒu lÇn ( phÇn gèc vÉn ®­îc gi÷ nguyªn cho ®Õn h¹n ), ng©n hµng cã thÓ tr¶ l·i cho kh¸ch hµng theo tõng th¸ng hoÆc 3 th¸ng, 6 th¸ng mét lÇn. -Lo¹i göi mét lÇn dµi h¹n nh­ng rót mét phÇn tr­íc h¹n cÇn ­u ®·i kh¸ch theo c¸ch tÝnh l·i kú h¹n t­¬ng ®­¬ng. -H×nh thøc l·i suÊt t¨ng dÇn theo sè l­îng tiÒn göi. Víi cïng mét kú h¹n, ng©n hµng cã thÓ tr¶ l·i suÊt cao h¬n cho nh÷ng kho¶n tiÒn göi cã gi¸ trÞ lín, nh­ vËy sÏ khuyÕn khÝch ®­îc ng­êi d©n còng nh­ c¸c doanh nghiÖp göi tiÒn ë mét n¬i víi gi¸ trÞ lín. 1.3. §a d¹ng ho¸ c¸c c«ng cô huy ®éng vèn: Trong n¨m 2002 Së giao dÞch NHNo&PTNT ViÖt nam ®· triÓn khai nhiÒu ®ît ph¸t hµnh kú phiÕu, tr¸i phiÕu néi tÖ vµ ngo¹i tÖ víi kú h¹n t­¬ng ®èi ®a d¹ng vµ ®· thu ®­îc nhiÒu kÕt qu¶ kh¶ quan, trong thêi gian tíi Së giao dÞch nªn ph¸t triÓn c¸c c«ng cô huy ®éng míi nh­ chøng chØ tiÒn göi, thÎ thanh to¸n, thÎ tÝn dông, tõng b­íc tæ chøc thùc hiÖn nghiÖp vô ph¸t hµnh vµ thanh to¸n thÎ. KhuyÕn khÝch ng­êi d©n më tµi kho¶n c¸ nh©n t¹i Së giao dÞch vµ Thùc hiÖn c¸c dÞch vô thu hé tiÒn th«ng qua tµi kho¶n c¸ nh©n t¹i Së giao dÞch cho c¸c tæ chøc cã nguån thu th­êng xuyªn nh­ B­u chÝnh viÔn th«ng, §iÖn lùc, B¶o hiÓm….Lµm ®­îc c¸c dÞch vô nh­ vËy th× Së giao dÞch ngoµi viÖc cã thªm thu nhËp tõ ho¹t ®éng dÞch vô mµ cßn cã ®­îc nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong viÖc huy ®éng vèn phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh cu¶ m×nh. 2. X©y dùng chÝnh s¸ch l·i suÊt hîp lý: L·i suÊt huy ®éng lµ mét yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng huy ®éng vèn cña ng©n hµng th­¬ng m¹i. L·i suÊt võa lµ bé phËn chñ yÕu cña chi phÝ huy ®éng ng©n hµng, nã võa lµ môc tiªu hµng ®Çu cña ®a sè kh¸ch hµng göi tiÒn. Ho¹t ®éng huy ®éng vèn së dÜ ®­îc coi lµ ho¹t ®éng “ mua s¾m” c¸c yÕu tè ®Çu vµo trong ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng th­¬ng m¹i, v× vËy l·i suÊt lµ chi phÝ chñ yÕu cña ho¹t ®éng huy ®éng vèn còng nh­ chi phÝ ho¹t ®éng ng©n hµng nãi chung. §èi víi c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i lu«n mong muèn huy ®éng ®­îc nh÷ng nguån vèn cã chi phÝ thÊp nªn lu«n cè g¾ng huy ®éng ®­îc nh÷ng nguån vèn cã l·i suÊt thÊp ®Ó gi¶m chi phÝ, më réng kh¶ n¨ng ®Çu t­ cho vay vµ t¨ng kh¶ n¨ng t×m kiÕm lîi nhuËn. Trong khi ®ã ®èi víi kh¸ch hµng, l·i suÊt lµ môc tiªu quan träng cña ®¹i ®a sè c¸c ®èi t­îng göi tiÒn. Kh¸ch hµng göi tiÒn vµo ng©n hµng lu«n mong muèn ®­îc h­ëng l·i suÊt cao ®èi víi nh÷ng kho¶n tiÒn hä göi ngoµi nh÷ng tiÖn Ých hä cÇn qua nh÷ng dÞch vô ng©n hµng cung cÊp. V× vËy l·i suÊt huy ®éng vèn cao sÏ t¹o cho kh¸ch hµng cã mong muèn göi tiÒn nhiÒu h¬n, ng©n hµng sÏ huy ®éng ®­îc nguån vèn lín h¬n. Ng­îc l¹i nÕu l·i suÊt tiÒn göi mµ ng©n hµng tr¶ thÊp sÏ lµm gi¶m ®éng c¬ göi tiÒn cña kh¸ch hµng nªn nguån vèn ng©n hµng huy ®éng ®­îc sÏ h¹n chÕ. V× vËy trong thùc tÕ lu«n tån t¹i m©u thuÉn gi÷a mong muèn cña kh¸ch hµng vµ cña ng©n hµng vÒ laÜ suÊt, trong khi kh¸ch hµng mong muèn ®­îc tr¶ l·i suÊt cao ®èi víi kho¶n tiÒn hä göi vµo ng©n hµng th× ng©n hµng l¹i mong muèn l·i suÊt huy ®éng thÊp. Gi¶i quyÕt m©u thuÉn nµy ®Ó ho¹t ®éng huy ®éng vèn ®¹t hiÖu qu¶, mçi ng©n hµng th­¬ng m¹i nãi chung còng nh­ Së giao dÞch NHNo&PTNT ViÖt nam ph¶i cã chÝnh s¸ch l·i suÊt hîp lý. ChÝnh s¸ch l·i suÊt hîp lý ph¶i ®¶m b¶o cho ng©n hµng huy ®éng ®­îc nguån vèn ®ñ ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu sö dông vèn hiÖu qu¶ c¶ vÒ quy m« còng nh­ c¬ cÊu, ®ång thêi ph¶i ®¶m b¶o lîi nhuËn thu ®­îc cña ng©n hµng th­¬ng m¹i. Khi x©y dùng chÝnh s¸ch l·i suÊt, c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ph¶i quan t©m ®Õn nhu cÇu sö dông vèn vÒ quy m« còng nh­ c¬ cÊu ®Ó x¸c ®Þnh ®­îc møc l·i suÊt phï hîp ®èi víi tõng nguån vèn ng©n hµng cÇn ph¶i huy ®éng. §èi víi nh÷ng nguån vèn ng©n hµng thiÕu kh«ng ®ñ ®¸p øng nhu cÇu sö dông vèn th× ng©n hµng cã thÓ t¨ng l·i suÊt huy ®éng ®Ó khuyÕn khÝch kh¸ch hµng göi tiÒn t¹o ®iÒu kiÖn më réng nguån vèn huy ®éng. Ng­îc l¹i ®èi víi nh÷ng nguån vèn ng©n hµng cßn ø ®äng kh«ng cã c¬ héi ®Çu t­ hay cho vay cã hiªô qu¶ th× ng©n hµng cã thÓ gi¶m l·i suÊt huy ®éng ®Ó gi¶m nguån vèn huy ®éng, tr¸nh t×nh tr¹ng nguån vèn huy ®éng thõa kh«ng thu ®­îcc thu nhËp hay thu nhËp kh«ng ®ñ bï ®¾p chi phÝ huy ®éng vèn. Do ®ã khi x¸c ®Þnh l·i suÊt huy ®éng ®èi víi tõng nguån vèn ph¶i chó träng ®Õn quan hÖ cung - cÇu vÒ nguån vèn, l·i suÊt ®Çu t­ sö dông vèn ®Ó quyÕt ®Þnh l·i suÊt huy ®éng vèn. H¬n n÷a trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i kinh doanh trong m«i tr­êng c¹nh tranh. Do ®ã ®Ó ®¶m b¶o tÝnh c¹nh tranh, khi x¸c ®Þnh l·i suÊt huy ®éng vèn cÇn ph¶i tham kh¶o l·i suÊt hiÖn t¹i cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i kh¸c trªn ®Þa bµn ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng l·i suÊt huy ®éng thÊp h¬n ®¸ng kÓ so víi l·i suÊt cña c¸c ng©n hµng kh¸c. Tõ thùc tr¹ng vÒ huy ®éng vèn hiÖn nay cña Së giao dÞch NHNo&PTNT ViÖt nam, th× viÖc c¶i thiÖn c¬ cÊu nguån vèn theo h­íng t¨ng dÇn tû träng nguån vèn trung-dµi h¹n vµ ngo¹i tÖ, gi¶m tû träng nguån vèn ng¾n h¹n th× Së giao dÞch cÇn ph¶i t¹o kho¶ng c¸ch vÒ l·i suÊt gi÷a tiÒn göi ng¾n h¹n vµ tiÒn göi trung – dµi h¹n. Môc ®Ých cña biÖn ph¸p nµy lµ ®Ó b¶o vÖ lîi Ých cña ng­êi göi tiÒn trung vµ dµi h¹n, khuyÕn khÝch mäi ng­êi göi tiÒn víi kú h¹n dµi h¬n. Trªn thùc tÕ, mÆc dï l·i suÊt trung vµ dµi h¹n cao h¬n ng¾n h¹n, nh­ng sau khi tÝnh to¸n thÊy r»ng víi cïng mét mãn tiÒn göi trong cïng mét kho¶ng thêi gian th× l·i thu ®­îc do göi kú h¹n dµi vÉn thÊp h¬n so víi göi kú h¹n ng¾n. Do vËy, nhÊt thiÕt ph¶i duy tr× mét kho¶ng c¸ch gi÷a l·i suÊt trung vµ dµi h¹n víi ng¾n h¹n sao cho cïng mét kho¶n tiÒn göi l·i thu ®­îc tõ dµi h¹n cao h¬n l·i thu ®­îc tõ ng¾n h¹n. Tuy nhiªn biªn ph¸p nµy kh«ng cã nghÜa lµ t¨ng l·i suÊt trung vµ dµi h¹n lªn qu¸ cao v× nh­ vËy sÏ ph¶i t¨ng l·i suÊt cho vay trung vµ dµi h¹n khiÕn c¸c nhµ s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng dÔ dµng chÊp nhËn. H¬n n÷a, nÕu l·i suÊt tiÒn göi cao, hä sÏ kh«ng ®Çu t­ trùc tiÕp vµo c¸c dù ¸n kinh doanh mµ göi tiÒn vµo ng©n hµng ®Ó lÊy l·i. §iÒu ®ã sÏ g©y ra nh÷ng khã kh¨n cho ng©n hµng khi gi¶i quyÕt ®Çu ra cho nguån vèn huy ®éng, do ®ã cÇn ph¶i cã sù c©n ®èi gi÷a l·i suÊt ng¾n h¹n víi trung vµ dµi h¹n ®Ó t¹o mét kho¶ng c¸ch cÇn thiÕt gi÷a hai l·i suÊt nµy mµ kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn møc l·i suÊt huy ®éng b×nh qu©n. Ngoµi ra mét ®iÓm mµ Së giao dÞch cÇn quan t©m lµ ph¶i cã kÕ ho¹ch huy ®éng vèn g¾n víi kÕ ho¹ch sö dông vèn ®Ó t×m nh÷ng nguån vèn phï hîp. Ch¼ng h¹n bªn c¹nh huy ®éng vèn th«ng qua nhËn tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ c¸ nh©n lµ c«ng cô th­êng xuyªn cã chi phÝ t­¬ng ®èi thÊp so víi nguån vèn th«ng qua ph¸t hµnh giÊy tê cã gi¸ vµ ®i vay, khi cã kÕ ho¹ch sö dông vèn tõ tr­íc mµ nguån vèn nhËn tiÒn göi kh«ng ®¸p øng ®ñ th× Së giao dÞch ph¶i c¨n cø vµo l·i suÊt ®Çu ra cña vèn ®Ó quyÕt ®Þnh l·i suÊt huy ®éng th«ng qua ph¸t hµnh kú phiÕu ®Ó bï ®¾p sù thiÕu hôt ®ã. Sö dông linh ho¹t c¸c c«ng cô huy ®éng vèn víi møc l·i suÊt phï hîp sÏ gióp cho ng©n hµng khai th¸c ®ùoc nguån vèn phï hîp víi nhu cÇu sö dông. 3. N©ng cao chÊt l­îng vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh dÞch vô cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c huy ®éng vèn: ë n­íc ta hiÖn nay, L·i suÊt vÉn lµ c«ng cô c¹nh tranh chñ yÕu cña c¸c NHTM. Tuy nhiªn víi xu h­íng l·i suÊt ngµy cµng gi¶m ®Ó phï hîp víi t×nh h×nh kinh tÕ x· héi ë n­íc ta vµ trªn thÕ giíi th× c«ng cô l·i suÊt kh«ng cßn mang tÝnh c¹nh tranh cao nh­ tr­íc n÷a. Ph­¬ng thøc c¹nh tranh hiÖn ®¹i gi÷a c¸c ng©n hµng lµ b»ng lo¹i h×nh vµ chÊt l­îng dÞch vô. Th«ng qua c¸c dÞch vô cung øng ng©n hµng sÏ n¾m b¾t ®­îc nhu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch hµng V× vËy trong mét vµi n¨m n÷a Së giao dÞch nªn triÓn khai c¸c h×nh thøc dÞch vô sau: * Nghiªn cøu triÓn khai dÞch vô “ Home banking”. §ã còng lµ mét trong nh÷ng ph­¬ng h­íng chiÕn l­îc kinh doanh cña Së giao dÞch NHNo&PTNT ViÖt nam. §©y lµ mét dÞch vô hÕt søc cÇn thiÕt cÇn ®­îc ¸p dông vµ triÓn khai réng r·i. Tr×nh ®é d©n trÝ cña n­íc ta ch­a cao, hiÓu biÕt vÒ ng©n hµng cßn rÊt Ýt h¬n n÷a nh÷ng ng­êi giµ yÕu, neo ®¬n hay tµn tËt sÏ gÆp khã kh¨n khi ®Õn ng©n hµng göi tiÒn Do vËy ng©n hµng nªn göi c¸n bé cña m×nh xuèng tËn n¬i ®Ó h­íng dÉn thñ tôc göi tiÒn khi ng©n hµng nhËn ®­îc ®iÖn tho¹i hoÆc th­ yªu cÇu. Tuy nhiªn b­íc ®Çu SGD nªn tËp trung triÓn khai dÞch vô nµy t¹i c¸c kh¸ch hµng lín th«ng qua viÖc nèi m¹ng víi c¸c héi së cña c«ng ty. * Ph¸t triÓn c¸c dÞch vô ng©n hµng hiÖn ®¹i: Tõng b­íc phæ cËp hãa vµ h­íng dÉn ng­êi d©n cã thu nhËp cao, æn ®Þnh ë khu vùc thµnh thÞ lµm quen víi dÞch vô ng©n hµng. C¸c s¶n phÈm tiÒn göi, s¶n phÈm thanh to¸n nh­ tr¶ l­¬ng th«ng qua thanh to¸n thÎ ATM, thÎ ®iÖn tö, sö dông tµi kho¶n thÊu chi. Tõ viÖc më réng sö dông c¸c c«ng cô thanh to¸n, gi¶m l­îng tiÒn mÆt trong l­u th«ng, t¨ng l­îng vèn thanh to¸n qua ng©n hµng th­¬ng m¹i ... Chóng ta cã thÓ tËn dông thªm c¸c nguån vèn nhµn rçi trong c«ng cô thanh to¸n ®Ó ®­a vµo kinh doanh gi¶i quyÕt mét phÇn nhu cÇu vÒ nguån vèn. -Thanh to¸n b»ng thÎ ATM: ATM lµ mét lo¹i m¸y thanh to¸n tù ®éng ( Automated teller machine) lµ mét s¶n phÈm cña øng dông c«ng nghÖ tin häc, ®©y lµ s¶n phÈm míi ®­îc ®­a vµo ¸p dông ë Së giao dÞch. ®èi t­îng chñ yÕu lµ nh÷ng ng­êi cã thu nhËp cao, æn ®Þnh, nh÷ng ng­êi cã nhu cÇu tiªu tiÒn ë nh÷ng n¬i sang träng nh­ nhµ hµng, kh¸ch s¹n, Ng©n hµng nªn t¨ng c­êng c«ng t¸c tuyªn truyÒn ®Ó thu hót kh¸ch hµng sö dông h×nh thøc thanh to¸n nµy. HiÖn nay t¹i Së giao dÞch cã mét m¸y ATM vµ mäi giao dÞch cña kh¸ch hµng b»ng m¸y ATM kh«ng ph¶i chÞu phÝ cã thÓ nãi ®©y lµ mét biÖn ph¸p kh¸ tÝch cùc cña Së giao dÞch nh»m khuyÕn khÝch kh¸ch hµng sö dông dÞch vô nµy. Víi xu h­íng ph¸t triÓn th× trong n¨m nay vµ c¸c n¨m tiÕp theo Së giao dÞch NHNo&PTNT ViÖt nam nªn trang bÞ thªm mét sè m¸y ATM ®Æt t¹i trô së chÝnh, t¹i c¸c phßng giao dÞch vµ nh÷ng n¬i trung t©m. - Më c¸c tµi kho¶n thÊu chi: §©y lµ mét h×nh thøc tÝn dông ®èi víi kh¸ch hµng. Khi kh¸ch hµng më tµi kho¶n thÊu chi t¹i ng©n hµng th× ng©n hµng sÏ cho kh¸ch hµng mét ®Þnh møc gäi lµ ®Þnh møc thÊu chi. Sè tiÒn cña kh¸ch hµng cã thÓ vay kh«ng thÓ v­ît qu¸ møc nµy. H×nh thøc nµy gióp cho khi kh¸ch hµng cã nhu cÇu vÒ tiÒn hoÆc göi tiÒn mµ kh«ng ph¶i lµm c¸c thñ tôc phøc t¹p. H×nh thøc nµy gióp cho ng©n hµng th­¬ng m¹i cã thÓ huy ®éng ®­îc nguån vèn cña kh¸ch hµng, cã thÓ cho vay t¹o thµnh mét quan hÖ hai chiÒu th­êng xuyªn víi kh¸ch hµng. * N©ng cao chÊt l­îng dÞch vô thanh to¸n: Trong ho¹t ®éng cña ng©n hµng th­¬ng m¹i, thanh to¸n lµ mét nghiÖp vô trung gian quan träng kh«ng nh÷ng t¹o ra c¸c kho¶n thu nhËp cho ng©n hµng th«ng qua phÝ vµ hoa hång mµ cßn t¹o ra tiÖn Ých cho kh¸ch hµng, t¹o ra mèi quan hÖ gi÷a ng©n hµng vµ kh¸ch hµng. Ho¹t ®éng thanh to¸n ®· buéc kh¸ch hµng më tµi kho¶n thanh to¸n t¹i ng©n hµng. Ng©n hµng lµm tèt c«ng t¸c thanh to¸n th× míi gi÷ ®­îc thÞ phÇn thanh to¸n gióp cho ng©n hµng cã nhiÒu sè l­îng kh¸ch hµng cã sè d­ lín h¬n dÉn ®Õn t¨ng ®­îc nguån vèn tõ tiÒn göi thanh to¸n. §©y lµ nguån vèn kh«ng kú h¹n, chi phÝ huy ®éng thÊp nh­ng kh«ng æn ®Þnh. T¨ng c­êng n©ng cao chÊt l­îng thanh to¸n vµ më réng mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng, më réng nguån vèn gióp cho ng©n hµng tiÕp cËn víi nguån vèn rÎ t¹o ®iÒu kiÖn cho ng©n hµng tham gia vµo c¸c lÜnh vùc míi nh­ thÞ tr­êng chøng kho¸n, thÞ tr­êng tiÒn göi kinh doanh ngo¹i tÖ.. N©ng cao chÊt l­îng thanh to¸n ®Æc biÖt lµ thanh to¸n quèc tÕ sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho ng©n hµng th­¬ng m¹i n¾m gi÷ c¸c tµi kho¶n ngo¹i tÖ do kh¸ch hµng ký quü mµ trong kho¶n thêi gian nµo ®ã ng©n hµng cã thÓ dïng nguån vèn ngo¹i tÖ nµy. C«ng t¸c nµy gióp cho ng©n hµng cã nguån vèn ngo¹i tÖ rÎ, cã c¬ cÊu néi ngo¹i tÖ phï hîp , kh¾c phôc t×nh tr¹ng khan hiÕm ngo¹i tÖ. Së giao dÞch víi ­u thÕ vÒ thanh to¸n ®Æc biÖt lµ thanh to¸n quèc tÕ. Së giao dÞch ®· thiÕt lËp 702 ng©n hµng ®¹i lý trªn 89 n­íc trªn thÕ giíi thùc hiÖn nèi thªm mét tr¹m SAP ngo¹i biªn t¹i Singapo theo th«ng c¸o cña SAP ®Ó t¨ng thªm an toµn. §· cµi ®Æt chuyÓn ®æi d÷ liÖu, ch¹y thö vµ ®­a vµo ho¹t ®éng security card reader ( thiÕt bÞ trao ®æi khãa shift) míi, qu¶n lý sö dông an toµn 120 bé m· Telex, 355 WIFT, 60 bé kho¸ m· ®iÖn tö néi bé gi÷a Së giao dÞch vµ c¸c chi nh¸nh. Tuy nhiªn, n¨m qua ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ trong 2001 cã sù t¨ng tr­ëng chËm ch­a xøng ®¸ng víi vai trß cña Së giao dÞch Së giao dÞch cÇn n©ng cao chÊt l­îng thanh to¸n, gi÷ v÷ng thÞ phÇn thanh to¸n b»ng c¸c biÖn ph¸p sau : - Cã quan hÖ th­êng xuyªn cñng cè mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng quen biÕt, cã quan hÖ truyÒn thèng víi kh¸ch hµng. - T×m kiÕm kh¸ch hµng míi ®Ó më réng thÞ phÇn ng©n hµng, chñ ®éng t×m c¸c kh¸ch hµng míi. - N©ng cao uy tÝn trong thanh to¸n, tr¸nh rñi ro trong thanh to¸n quèc tÕ. - T¨ng c­êng c«ng t¸c thÈm ®Þnh, thùc hiÖn cho vay tµi trî xuÊt nhËp khÈu. - N©ng cao tr×nh ®é n¨ng lùc chuyªn m«n c¸n bé thanh to¸n. N©ng cao chÊt l­îng thanh to¸n kh«ng nh÷ng t¹o lîi nhuËn thanh to¸n cho Së giao dÞch mµ cßn gióp tiÕp cËn ®­îc víi nguån ngo¹i tÖ rÎ, gióp Së giao dÞch c©n ®èi nguån ngo¹i tÖ vµ cã ®iÒu kiÖn t¨ng tr­ëng nguån ngo¹i tÖ æn ®Þnh, bÒn v÷ng l©u dµi. - Së giao dÞch víi ­u thÕ lµ cã hÖ thèng thanh to¸n, m¸y mãc thiÕt bÞ, c¸c ph­¬ng tiÖn thanh to¸n hiÖn ®¹i, song nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc cßn ch­a xøng ®¸ng víi c¬ së vËt chÊt. Së giao dÞch cÇn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p sau : + Khai th¸c mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt c¸c thiÕt bÞ, c«ng nghÖ hiÖn cã. + Thùc hiÖn biªn chÕ, ®µo t¹o c¸c c¸n bé ng©n hµng giái vÒ tin häc vµ thanh to¸n. + ThÈm ®Þnh, l¾p ®Æt, vËn hµnh c¸c c«ng nghÖ thanh to¸n, tin häc hiÖn ®¹i trªn thÕ giíi. §Ó ®¸p øng víi quan ®iÓm ng©n hµng ¸p dông c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, ®i tr­íc mét b­íc, cã chøc n¨ng lµm ®ßn bÈy ph¸t triÓn kinh tÕ. Trong qu¸ tr×nh øng dông c«ng nghÖ tin häc, Së giao dÞch lu«n lu«n ®¶m b¶o nguyªn t¾c, sao cho c«ng nghÖ øng dông tin häc còng ph¶i ®¹t môc tiªu t¹o ra lîi nhuËn cho Së giao dÞch, lÊy thu bï chi. 4. Ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng Marketing. Trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c ng©n hµng nh­ hiÖn nay th× Marketing lµ mét ho¹t ®éng quan träng trong cÇn ph¶i thùc hiÖn ®Ó thu hót ®­îc kh¸ch hµng. VËy chóng ta ph¶i hiÓu Marketing nh­ thÕ nµo ? Marketing Ng©n hµng lµ qu¸ tr×nh t­ duy h­íng tíi lîi nhuËn. Marketing Ng©n hµng lµ mét hÖ thèng tæ chøc qu¶n lý cña ®¬n vÞ ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu cña m×nh, b»ng nhËn thøc, tiÕn hµnh c«ng viÖc th«ng qua kÕ ho¹ch ho¸, kiÓm so¸t nguån cña c¶i vËt chÊt nh»m thÝch øng víi m«i tr­êng, thÞ tr­êng ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu lùa chän cña kh¸ch hµng ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu sinh lîi cao nhÊt. VËy nªn tæ chøc Marketing ng©n hµng kh«ng chØ lµm t¨ng vèn mµ cßn lµm t¨ng lîi nhuËn. SGD NHNo&PTNT ViÖt nam ®· thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p Marketing - mixed, do ®Æc tr­ng cña Marketing- ng©n hµng lµ tÊt c¶ c¸c bé phËn trong ng©n hµng ®Òu lµm Marketing, nªn em xin ®Ò nghÞ c¸c biÖn ph¸p sau. C¸c biÖn ph¸p Marketing ng©n hµng kh«ng chØ lµm t¨ng c­êng ph¸t triÓn chÊt l­îng nguån vèn mµ cßn gióp cho ng©n hµng ph¸t triÓn lîi nhuËn. C¸c biÖn ph¸p ®ã lµ : 4.1. Thùc hiÖn v¨n minh th­¬ng m¹i. Do sù ph¸t triÓn vµ héi nhËp kinh tÕ, ngµy nay loµi ng­êi ®ang sèng trong x· héi th­¬ng m¹i, c¸c mèi quan hÖ do mèi quan hÖ kinh tÕ ®ã lµ quan hÖ th­¬ng m¹i chi phèi. VËy nªn ng­êi ta ®­a ra mét kh¸i niÖm míi lµ nÒn v¨n minh th­¬ng m¹i. VËy nªn, h¬n ai hÕt ë SGD còng cÇn cã ¸p dông c¸c biÖn ph¸p nµy. * C¶i t¹o, b¶o vÖ c¬ së vËt chÊt, gi÷ g×n c¬ së vËt chÊt lu«n s¹ch ®Ñp. * Th¸i ®é cña nh©n viªn ng©n hµng kh«ng ®­îc cöa quyÒn quan chøc, mµ ph¶i coi kh¸ch hµng lµ ®èi t­îng t¹o ra lîi nhuËn cña ®¬n vÞ m×nh. * §­a yÕu tè v¨n ho¸ vµo Marketing ng©n hµng, nh­ c¸ch ¨n mÆc cña nh©n viªn ng©n hµng v× c¸n bé ng©n hµng lµ h×nh ¶nh cña nh©n viªn ng©n hµng nªn t¹o cho kh¸ch hµng mét Ên t­îng tèt vÒ nh©n viªn ng©n hµng. 4.2. Thµnh lËp phßng t­ vÊn kh¸ch hµng. DÞch vô ng©n hµng, thanh to¸n hiÖn nay ë ViÖt Nam cßn ®ang míi so víi ®a sè c«ng chóng, vËy viÖc lµm cho kh¸ch hµng hiÓu thùc hiÖn ®óng c¸c quy tr×nh thñ tôc khi ®Õn ng©n hµng lµ cÇn thiÕt. Ngoµi ra cßn cã thÓ t­ vÊn cho kh¸ch hµng viÖc göi tiÒn, vay tiÒn víi c¸c kú h¹n phï hîp. ViÖc c¸c nh©n viªn ng©n hµng gi¶i thÝch h­íng dÉn cho kh¸ch hµng lµ rÊt tèt nh­ng sÏ mÊt nhiÒu thêi gian, g©y ¶nh h­ëng kh«ng tèt ®Õn hiÖu qu¶ c«ng viÖc cña nh©n viªn ®«i khi kh«ng ®em l¹i sù tho¶ m·n cho kh¸ch hµng. VËy nªn viÖc lËp mét phßng t­ vÊn kh¸ch hµng ë ng©n hµng lµ cÇn thiÕt. 4.3. Tæ chøc héi nghÞ kh¸ch hµng theo ®Þnh kú §©y lµ mét biÖn ph¸p trong xóc tiÕn hçn hîp trong c«ng t¸c Marketing ng©n hµng. Tæ chøc héi nghÞ kh¸ch hµng gióp cho ng©n hµng n¾m b¾t ®­îc nhu cÇu kh¸ch hµng, gi¶i quyÕt c¸c th¾c m¾c, m©u thuÉn gi÷a kh¸ch hµng vµ ng©n hµng, t¹o nªn mèi quan hÖ kh¨ng khÝt, l©u dµi gi÷a kh¸ch hµng vµ ng©n hµng. C«ng t¸c tæ chøc héi nghÞ kh¸ch hµng cßn gióp cho ng©n hµng kÕ ho¹ch ho¸ ®­îc kÕ ho¹ch kinh doanh cña m×nh trong thêi gian tíi, gióp cho ng©n hµng c©n ®èi nguån vèn hîp lý. 4.4. T¨ng c­êng h¬n n÷a c«ng t¸c qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ vµ khuyÕn m¹i. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, viÖc qu¶ng c¸o tiÕp thÞ, khuyÕn m¹i kh«ng chØ gióp cho kh¸ch hµng biÕt ®Õn ng©n hµng, mµ nã cßn gióp cho c«ng t¸c tiªu thô c¸c s¶n phÈm. C¸c s¶n phÈm ng©n hµng lµ c¸c s¶n phÈm cao cÊp, viÖc c¸c s¶n phÈm nµy ®Õn kh¸ch hµng lµ khã, ph¶i cã thêi gian l©u dµi. Së giao dÞch cÇn thùc hiÖn tèt h¬n n÷a c¸c biÖn ph¸p Marketing thóc ®Èy vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c s¶n phÈm cña m×nh ®Õn víi kh¸ch hµng. C¸c s¶n phÈm nh­ thÎ thanh to¸n, m¸y thanh to¸n, c¸c lo¹i giÊy tê huy ®éng vèn nh­ tr¸i phiÕu, cæ phiÕu, CDs, ng©n hµng ph¶i t¨ng c­êng qu¶ng c¸o trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng (TV, Radio, lµm c¸c pan« ¸p phÝch ®Ó qu¶ng c¸o mçi khi ®­a ra s¶n phÈm míi). 5. Më réng m¹ng l­íi ho¹t ®éng: Së giao dÞch NHNo&PTNT ViÖt nam ®i vµo ho¹t ®éng tõ 1999. Sau 4 n¨m ®i vµo ho¹t ®éng, ngoµi trô së chÝnh t¹i sè 2 L¸ng H¹ th× n¨m 2002 Së giao dÞch ®· më thªm ®­îc 1 phßng giao dÞch t¹i Phè C¸t linh. Tuy nhiªn víi m¹ng l­íi ho¹t ®éng nh­ hiÖn nay lµ qu¸ Ýt ái, ch­a xøng víi tiÒm n¨ng cña ®Þa bµn Hµ Néi, do m¹ng l­íi cßn Ýt nªn ch­a ®¶m b¶o ®­îc sù thuËn tiÖn cho kh¸ch hµng khi göi tiÒn, Do ®ã trong t­¬ng lai Së giao dÞch nªn quan t©m, nghiªn cøu viÖc më thªm c¸c phßng giao dÞch, Tuy nhiªn viÖc më réng m¹ng l­íi c¬ së lµ c«ng viÖc ®ßi hái l­îng vèn ®Çu t­ ban ®Çu lín nªn Së giao dÞch ph¶i cã sù nghiªn cøu kü vÒ tÝnh hiÖu qu¶ cña nã. Khi më thªm c¸c m¹ng l­íi c¬ së cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®Þa ®iÓm phï hîp. §Þa ®iÓm ®Ó më m¹ng l­íi ph¶i ®¶m b¶o n¬i cã giao th«ng thuËn tiÖn, tËp trung ®«ng d©n c­ vµ cã thu nhËp, cã tr×nh ®é d©n trÝ cao míi thu hót ®­îc kh¸ch hµng. 6. N©ng cao tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé. Nh©n tè con ng­êi trong ho¹t ®éng ng©n hµng ®ãng mét vai trß v« cïng quan träng, cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng nãi chung vµ hiÖu qu¶ c«ng t¸c huy ®éng vèn nãi riªng. Së giao dÞch NHNo&PTNT ViÖt nam ph¶i th­êng xuyªn h¬n n÷a tæ chøc ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé. KhuyÕn khÝch nh©n viªn cña Së tham gia c¸c khãa häc nh»m n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô, tiÕp cËn c¸c kiÕn thøc míi, häc hái kinh nghiÖm vµ më réng quan hÖ . C¸c nh©n viªn giao dÞch víi kh¸ch hµng cÇn ph¶i cã th¸i ®é ©n cÇn, niÒm në, thao t¸c nghiÖp vô nhanh, gi¶i thÝch c¸c th¾c m¾c cña kh¸ch hµng mét c¸ch lÔ ®é vµ dÔ hiÓu. Nh×n chung hiÖn nay tr×nh ®é c¸n bé cña Së giao dÞch NHNo&PTNT ViÖt nam lµ cao, ®¸p øng ®­îc nhu cÇu kinh doanh xong viÖc tæ chøc, ph©n c«ng c¸n bé cÇn ®­îc coi träng h¬n n÷a. C«ng t¸c tæ chøc c¸n bé ph¶i coi ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh mäi th¾ng lîi trong kinh doanh. III. Mét sè kiÕn nghÞ Trªn ®©y lµ mét sè gi¶i ph¸p huy ®éng vèn t¹i Së giao dÞch NHNo&PTNT ViÖt nam, tuy nhiªn ®Ó c¸c gi¶i ph¸p trªn mang tÝnh kh¶ thi vµ cã thÓ ®­îc ¸p dông trong thùc tiÔn, em xin kiÕn nghÞ víi ChÝnh phñ, Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam vµ Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n ViÖt Nam mét sè néi dung sau: 1. §èi víi ChÝnh phñ Chóng ta cã thÓ nhËn thÊy chØ cã mét phÇn tiÕt kiÖm trong n­íc ®­îc sö dông cho ®Çu t­ trùc tiÕp, cßn l¹i n»m d­íi d¹ng nhµn rçi. Muèn khai th¸c hÕt tiÒm n¨ng nµy vµ n©ng cao søc c¹nh tranh thu hót vèn tõ thÞ tr­êng quèc tÕ. Nhµ n­íc cÇn æn ®Þnh m«i tr­êng kinh tÕ vÜ m«, cñng cè l¹i hÖ thèng NHTM. * æn ®Þnh m«i tr­êng kinh tÕ vÜ m« : §©y lµ tiÒn ®Ò quan träng sè mét ®Ó më réng huy ®éng vèn. §èi víi ViÖt Nam hiÖn nay th× nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó t¹o nªn sù æn ®Þnh m«i tr­êng kinh tÕ vÜ m« lµ : Duy tr× æn ®Þnh chÝnh trÞ, æn ®Þnh tiÒn tÖ vµ cã chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ ®óng ®¾n. - Duy tr× æn ®Þnh chÝnh trÞ : Sù æn ®Þnh chÝnh trÞ lµ ®iÒu kiÖn quan träng thóc ®Èy huy ®éng vèn cã hiÖu qu¶. Mét nÒn chÝnh trÞ ®­îc kiÕn t¹o v÷ng ch¾c, cã thiÕt chÕ hîp lý, ®­îc quÇn chóng nh©n d©n tin yªu vµ hoµn toµn ñng hé th× nh÷ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc trong lÜnh vùc huy ®éng vèn sÏ dÔ dµng ®­îc thùc hiÖn. Ng­îc l¹i, sù bÊt æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ - x· héi sÏ t¹o nªn nh÷ng hoµi nghi cña d©n chóng còng nh­ c¸c nhµ ®Çu t­ trong vµ ngoµi n­íc vÒ chÕ ®é, chÝnh s¸ch vµ lµm cho hä e ng¹i trong khi bá vèn ®Çu t­. - æn ®Þnh tiÒn tÖ : Khi lßng tin cña d©n chóng vµo sù æn ®Þnh cña ®ång tiÒn ViÖt Nam ®­îcn©ng cao th× c«ng t¸c huy ®éng vèn sÏ thuËn lîi h¬n. Ng­êi d©n sÏ an t©m h¬n khi göi tiÒn víi kú h¹n dµi vµo c¸c ®Þnh chÕ tµi chÝnh trong nÒn kinh tÕ. Muèn vËy ®ßi hái Nhµ n­íc cÇn duy tr× tû lÖ l¹m ph¸t ë møc hîp lý, ®¶m b¶o l·i suÊt thùc “d­¬ng” cho ng­êi göi tiÒn, cã chÝnh s¸ch tû gi¸ æn ®Þnh vµ linh ho¹t, tr¸nh c¸c ®ét biÕn lµm gi¶m søc mua cña néi tÖ. - Cã chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ ®óng ®¾n : ChÝnh phñ cÇn cã c¸c chÝnh s¸ch ngo¹i giao, tiÕt kiÖm vµ ®Çu t­ mét c¸ch phï hîp, gi¶m bít hÖ thèng qu¶n lý hµnh chÝnh cång kÒnh, t¨ng c­êng tÝnh ®éc lËp cña NHVN trong thùc thi chÝnh s¸ch tiÒn tÖ quèc gia sao cho phï hîp vµ g¾n liÒn víi thùc tiÔn. Bªn c¹nh ®ã, Nhµ n­íc còng cÇn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn, ®Æc biÖt lµ ë c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc b»ng c¸ch ®Èy m¹nh tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp. Tr¸nh t×nh tr¹ng ®Çu t­ dµn tr¶i, tham «, l·ng phÝ, l·i gi¶ lç thËt,… lµm gi¶m lßng tin cña quÇn chóng nh©n d©n víi chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. * Cñng cè l¹i hÖ thèng NHTM ViÖt Nam. §Ó n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng vµ tiÕn tíi héi nhËp víi NHTM trong khu vùc vµ thÕ giíi th× viÖc c¶i c¸ch vµ cñng cè l¹i hÖ thèng NHTM ViÖt Nam lµ rÊt cÇn thiÕt. Nhµ n­íc cÇn cñng cè theo h­íng sau: §èi víi NHTMQD : Nhµ n­íc cÇn cÊp ®ñ, bæ sung thªm vèn ®iÒu lÖ ®Ó t¨ng n¨ng lùc tµi chÝnh còng nh­ t¨ng søc m¹nh c¹nh tranh ®Ó hoµ nhËp v¬Ý xu thÕ chung cña c¸c NHTM trong khu vùc, cÇn cã sù t¸ch b¹ch gi÷a cho vay chÝnh s¸ch vµ cho vay th­¬ng m¹i, trõ mét sè tr­êng hîp nhÊt ®Þnh (ph¶i ®­îc Bé tµi chÝnh b¶o l·nh); viÖc t¸i cÊp vèn ph¶i c¨n cø vµo thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña NHTM theo tiªu chuÈn quèc tÕ ®Ó cã b¸o c¸o chÝnh x¸c víi NHNN vµ Bé tµi chÝnh - §èi víi c¸c NHTM ngoµi quèc doanh : Nhµ n­íc cÇn cã sù qu¶n lý, thanh tra gi¸m s¸t chÆt chÏ ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c NHTM nµy. 2. §èi víi Ng©n hµng Nhµ n­íc. Nh»m h­íng tíi më réng huy ®éng vèn trong nÒn kinh tÕ, ®Æc biÖt lµ “kªnh” qua NHTM th× NHNN cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch mÒm dÎo, linh ho¹t theo h­íng sau : * Khëi th¶o vµ thùc thi chÝnh s¸ch tiÒn tÖ quèc gia mét c¸ch linh ho¹t. Trong ®ã cÇn khuyÕn khÝch tiÕt kiÖm, tËp trung vèn nhµn rçi ®Çu t­ cho s¶n xuÊt kinh doanh, thóc ®Èy c¸c NHTM vµ TCTD c¹nh tranh lµnh m¹nh, tù chñ trong kinh doanh. NHNN cÇn dïng l·i suÊt lµm “®ßn bÈy” thóc ®Èy c¸c NHTM chó träng huy ®éngvèn. * NHNN cÇn t¨ng c­êng phèi hîp tèt víi c¸c ngµnh qu¶n lý quü ®Çu t­ n­íc ngoµi, quü viÖn trî tõ c¸c tæ chøc ChÝnh phñ vµ phi chÝnh phñ n­íc ngoµi, nh»m ®éng viªn mäi nguån vèn n­íc ngoµi ch¶y qua “kªnh” NHTM. * NHNN cÇn cã nh÷ng h­íng dÉn cô thÓ vÒ c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn nh­ : TiÕt kiÖm b»ng vµng, tiÕt kiÖm ®¶m b¶o gi¸ trÞ theo vµng,… cÇn cã nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ vÒ ¸p dông l·i suÊt ®èi víi c¸c kho¶n tiÒn göi cã kú h¹n dµi nh­ 10 n¨m, 20 n¨m. * NHNN cÇn quy ®Þnh cô thÓ c¸c th«ng tin, sè liÖu vÒ ho¹t ®éng mµ c¸c TCTD b¾t buéc ph¶i c«ng khai cho c«ng chóng biÕt theo h­íng phï hîp víi th«ng lÖ quèc tÕ. Qua ®ã nh»m gióp kh¸ch hµng cã ®­îc h­íng gi¶i quyÕt ®óng ®¾n trong viÖc ®Çu t­, giao dÞch víi Ng©n hµng. 3. KiÕn nghÞ víi Ng©n hµng N«ng nghiÖp & Ph¸t triÓn N«ng th«n ViÖt Nam *Sím nghiªn cøu vµ ban hµnh c¸c v¨n b¶n c¬ chÕ, quy chÕ nghiÖp vô t¹o hµnh lang ph¸p lý cho Së giao dÞch triÓn khai c¸c dÞch vô, tiÖn Ých míi. *Bæ sung biªn chÕ theo kÕ ho¹ch ®· x©y dùng ®Ó Së giao dÞch bè trÝ ®ñ lao ®éng cho c¸c phßng nghiÖp vô vµ phßng giao dÞch. *Hç trî trang bÞ c¬ së vËt chÊt kü thuËt tèt phôc vô cho giao dÞch -Trang bÞ m¸y ATM t¹i c¸c phßng giao dÞch ®Ó më réng dÞch vô rót tiÒn tù ®éng qua m¸y ATM vµ phôc vô tr¶ l­¬ng th«ng qua tµi kho¶n ATM cho c¸c kh¸ch hµng lín cña Së giao dÞch. -Trang bÞ ®ñ m¸y vi tÝnh cho c¸c phßng giao dÞch: dù kiÕn mçi phßng giao dÞch trang bÞ 5 m¸y vi tÝnh. -Hç trî phÇn mÒm giao dÞch phï hîp víi ho¹t ®éng ®Æc thï cña Së giao dÞch *Hç trî c«ng t¸c ®µo t¹o cho Së giao dÞch khi triÓn khai c¸c dÞch vô, tiÖn Ých míi. *Ban hµnh c¬ chÕ kho¸n tµi chÝnh phï hîp, kÝch thÝch viÖc më réng t¨ng tr­ëng ho¹t ®éng kinh doanh trªn ®Þa bµn Hµ Néi. Trªn ®©y lµ mét sè gi¶i ph¸p huy ®éng vèn t¹i Së giao dÞch NHNo&PTNT ViÖt nam cïng nh÷ng kiÕn nghÞ nh»m ®¶m b¶o tÝnh kh¶ thi cña c¸c gi¶i ph¸p ®­îc ®­a ra. §Ó gi¶i ph¸p ph¸t huy ®­îc hiÖu qu¶ cÇn ph¶i thùc hiÖn kÕt hîp ®ång bé c¸c gi¶i ph¸p, cã sù ®Çu t­ thÝch ®¸ng cña Së giao dÞch còng nh­ sù hç trî tÝch cùc cña NHNo&PTNT ViÖt nam, cña Ng©n hµng Nhµ n­íc vµ cña ChÝnh phñ. KÕt LuËn Cïng víi sù ®æi míi cña ®Êt n­íc, nghµnh ng©n hµng trong h¬n 10 n¨m qua còng ®· kh«ng ngõng ®æi míi vµ ph¸t triÓn, lu«n lu«n hoµn thµnh tèt nhiÖm vô cña m×nh gãp phÇn to lín trong viÖc t¹o nguån vèn ®Çu t­ phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh nh»m ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi. Së giao dÞch NHNo&PTNT ViÖt nam trong nh÷ng n¨m qua ®· ®¹t ®­îc rÊt nhiÒu thµnh c«ng trong ho¹t ®éng kinh doanh, ®Æc biÖt lµ trong ho¹t ®éng huy ®éng vèn gãp phÇn to lín vµo viÖc ®iÒu hoµ vèn kinh doanh cho toµn bé hÖ thèng vµ ®¸p øng nhu cÇu vÒ vèn cho ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. Trong ph¹m vi giíi h¹n vÒ thêi gian, kh«ng gian vµ tr×nh ®é nªn chuyªn ®Ò kh«ng trr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt, h¹n chÕ. Em rÊt mong nhËn ®­îc ý kiÕn ®ãng gãp, gióp ®ì, chØ b¶o cña c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c c«, chó, c¸c anh, chÞ t¹i ®¬n vÞ thùc tËp ®Ó chuyªn ®Ò ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù h­íng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o TS. NguyÔn ThÞ Thu Th¶o vµ toµn thÓ c¸c c« chó, anh chÞ c«ng t¸c t¹i Së giao dÞch NHNo&PTNT ViÖt nam ®· gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh thùc tËp vµ hoµn thiÖn chuyªn ®Ò nµy. Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiải pháp huy động vốn nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh tại Sở giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.doc
Luận văn liên quan