Đề tài Thực tế kế toán hành chính sự nghiệp ở viện công nghiệp giấy và Xenluylo

Bài làm có 118 trang LỜI NÓI ĐẦU Kinh tế của nước ta đã và đang được đổi mới một cách toàn diện trong sự chuyển đổi của cơ chế quản lý. Trong cơ chế quản lý mới, kế toán hành chính sự nghiệp (HCSN) vơí tư cách là một bộ phận cấu thành của hệ thống các công cụ quản lý cũng được chú trọng quan tâm. Vì đây là công cụ quản lý làm lành mạnh tài chính nước nhà. Kế toán HCSN có chức năng tổ chức hệ thống thông tin một cách toàn diện liên tục, có hệ thống về tình hình tiếp nhận và sử dụng kinh phí, tài sản, quỹ ở các đơn vị hưởng ngân sách nhà nước. Thông qua đó thủ trưởng các đơn vị HCSN nắm được tình hình hoạt động của đơn vị mình, tổ chức phát huy những mặt tích cực, ngăn chặn kịp thời các khuyến điểm thiếu xót để quản lý, đánh giá chính xác hiệu quả việc sử dụng công quỹ. Điều đó được thể hiện rõ ở công tác kế toán HCSN _ công tác kế toán tổng hợp . Để quản lý một cách có hiệu quả các khoản chi tiêu của đơn vị cũng như chủ động trong công việc chi tiêu , hàng năm kế toán HCSN trong đơn vị phải lập dự toán cho từng khoản chi và dựa vào dự toán này ngân sách nhà nước (NSNN) cấp phát kinh phí cho đơn vị. Vì vậy trong đơn vị HCSN không thể thiêú công tác kế toán HCSN . Cùng với sự đổi mới không ngừng của đất nước hiện nay: từ cơ chế quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý chặt chẽ của nhà nước thì việc quản lý tài chính thông qua công tác kế toán đóng vai trò không nhỏ. Kế toán HCSN đã cung cấp đầy đủ kịp thời tình hình thu chi NSNN nhằm đáp ứng đầy đủ thông tin chính xác về tài chính trong quá trình chuyển đổi đất nước, phát triển kinh tế theo định hướng XHCN . Xuất phát từ nhu cầu: " Học đi đôi với hành " " Lý luận gắn với thực tiễn ". Được sự đồng ý của ban giám hiệu trường TH Kinh Tế Hà Nội và sự giúp đỡ của Viện công nghiệp giấy và Xenluylo em đã được thực tập tại đơn vị 3 tháng, với thời gian không dài nhưng đó là khoảng thời gian thực hành quan trọng và hết sức cần thiết đối với mỗi học sinh . Trong 3 tháng này em đã hiểu hơn và xác định rõ hơn tầm quan trọng ý nghĩa công tác kế toán HCSN . Trong quá trình học tập ở trường em đã được các thầy cô giáo trang bị những kiến thức nhất định và khi thực tập em lại được sự chỉ dẫn nhiệt tình của các cô chú trong đơn vị. Đó là những hành trang giúp em bước vào ngành, em có dịp làm quen với công tác kế toán ở " môi trường mới ". Hiểu được vai trò và tầm quan trọng của công tác kế toán em đã chọn đi sâu vào đề tài: Kế toán HCSN là kế toán tổng hợp. Báo cáo gồm 3 phần chính: ã Phần 1: Các vấn đề chunng về kế toán HCSN ã Phần 2:Thực tế kế toán HCSN ở viện công nghiệp giấy và Xenluylo ã Phần 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán ở đơn vị. Trong quá tình nghiên cứu tìm hiểu đề tài do chưa có kinh nghiệm nên không tránh khỏi những thiếu xót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các cô chú trong phòng TC-KT và thầy Lương như Anh người đã hướng dẫn em làm báo cáo này để báo cáo của em đạt kết quả tốt. Em xin chân thành cảm ơn. Nếu có thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ tới số ***********

doc112 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 3208 | Lượt tải: 14download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực tế kế toán hành chính sự nghiệp ở viện công nghiệp giấy và Xenluylo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
.000 750.000 111 Th«ng tin liªn l¹c 11.500.000 3.500.000 4.000.000 4.000.000 01- C­íc phÝ ®iÖn tho¹i 8.500.000 2.500.000 3.000.000 3.000.000 03- C­íc phÝ b­u chÝnh 10- S¸ch b¸o t¹p chÝcho TV 3.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 11- Tuyªn truyÒn GD PL 15- TT liªn l¹c kh¸c 112 Héi nghÞ 2.500.000 1.2500.000 1.250.000 02-Båi d­ìng gi¶ng viªn 2.000.000 1000.000 1.000.000 07- Chi bï tiÒn ¨n 500.000 250.000 250.000 15- Kh¸c 113 C«ng t¸c phÝ 7.500.000 1.500.000 4.350.000 1.650.000 01-tiÒn vÐ m¸y bay tµu xe 3.500.000 500.000 2.500.000 500.000 02- phô cÊp c«ng t¸c phÝ 1.500.000 300.000 750.000 450.000 03- Thuª phßng ngñ 1.000.000 200.000 600.000 200.000 04- Kho¸n c«ng t¸c phÝ 1.000.000 500.000 500.000 15- Kh¸c 500.000 500.000 115 Chi ®oµn ra 12.500.000 4.000.000 4.500.000 4.000.000 117 Söa ch÷a TX TSC§ 52.000.000 4.700.000 24.500.000 02- söa ch÷a « t« 6.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 06- TBÞ KT chuyªn ïng 20.000.000 7.000.000 5.000.000 8.000.000 09- Nhµ cöa 20.000.000 20.000.000 15- Kh¸c 6.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 119 CP NVCM tõng ngµnh 10.750.000 3.650.000 3.500.000 3.600.00 01- VËt t­ 3.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 02- Trang TbÞ CD 03-Mua Ên chØ dïngchoCM 3.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 05- B¶o hé lao ®éng 1.500.000 500.000 500.000 500.000 06- S¸ch tµi liÖu chÕ ®é 1.250.000 450.000 400.000 400.000 15- Chi phÝ kh¸c 2.000.000 700.000 600.000 700.000 134 Chi kh¸c 11.585.750 11- Chi hç trî ®ãng gãp 3000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 13- Chi tiÕp kh¸ch 5.222.500 2.200.500 1.8022.000 2.000.000 15- C¸c kho¶n chi kh¸c 3.863.250 1.300.000 1.060.250 1.503.000 145 Mua s¾m TSC§ dïng cho C«ng T¸c CM 80.000.000 16.500.000 31.500.000 32.000.000 05- §å gç 20.000.000 6.500.000 6.500.000 7.000.000 06- Trang TBKT CD 10.000.000 5.000.000 5.000.000 15- mua TSC§ kh¸c 50.000.000 10.000.000 20.000.000 20.000.000 Ký duyÖt cña Tæng c«ng ty GiÊy VN KÕ to¸ntr­ëng ViÖn tr­ëng 2.3 C«ng t¸c kÕ to¸n HiÖn nay, phßng tµi chÝnh – kÕ to¸n cña ViÖn ®ang ¸p dông ph­¬ng ph¸p ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc "Chøng tõ ghi sæ". §Æc tr­ng cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ c¨n cø trùc tiÕp ®Ó ghi sæ kÕ to¸n tæng hîp lµ "chøng tõ ghi sæ" do kÕ to¸n lËp trªn c¬ së chøng tõ gèc hoÆc b¶ng tæng hîp chøng tõ cïng lo¹i, cã cïng mét néi dung kinh tÕ, chøng tõ ghi sæ ®­îc ®¸nh sè liªn tôc trong tõng th¸ng hoÆc c¶ n¨m cã chøng tõ gèc kÌm theo, ph¶i ®­îc kÕ to¸n tr­ëng duyÖt tr­íc khi ghi sæ kÕ to¸n. HiÖn nay, phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n cña ViÖn ®ang sö dông c¸c mÉu biÓu sau: Sæ tµi s¶n, sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ, sæ quÜ tiÒn mÆt, sæ theo dâi TSC§, sæ theo dâi HMKP, sæ chi tiÕt c¸c ho¹t ®éng, sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n, sæ t¹m øng, sæ l­¬ng, sæ tæng hîp chi ho¹t ®éng, sæ chi tiÕt vËt liÖu, sæ c¸i c¸c TK Ngoµi ra ®¬n vÞ cßn sö dông sÐc lÜnh tiÒn mÆt vµ uû nhiÖm chi dïng cho c¸c tµi kho¶n tiÒn göi ng©n hµng kho b¹c. * C¨n cø vµo c¸c chøng tõ ghi sæ tõ ngµy 1/04/2003 ®Õn ngµy 30/06/2003 kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n lo¹i chøng tõ vµ lËp b¶ng kª chøng tõ. B¶ng kª tæng hîp chøng tõ QuýII n¨m 2002 §¬n vÞ tÝnh VN ®ång Sè CT Ngµy CT DiÔn gi¶i Sè tiÒn Ghi chó 01 06/04 Rót HMKP vÒ nhËp quü TM 1.300.000 02 10/04 Mua m¸y ly t©m phôc CT CM 6.800.000 §ång thêi ghi t¨ng NHTTSC§ 6.800.000 03 12/04 Truy lÜnh l­¬ng cho 15 NV ®­îc n©ng bËc 922.700 04 20/04 C«ng tyTNHH T©n TiÕn tr¶ tiÒn cung øng DV 2.700.000 05 30/04 Ph¶i tr¶ CNV l­¬ng th¸ng 4 64.780.700 06 01/05 Rót TGNH vÒ nhËp quü TM 2.500.000 07 03/05 Thanh to¸n tiÒn l­¬ng th¸ng 4 64.780.700 08 06/05 Ph¶i thu cña CTY Hång Hµ 3.200.000 320.000 09 08/05 GiÊy b¸o Cã thu l·i tÝn phiÕu ®¬n vÞ ®­îc h­ëng 4.200.000 10 09/05 GiÊy b¸o Cã cña KB vÒ viÖc c«ng ty cÊp KP cho §V 24.000.000 11 14/05 Mua bét giÊy nhËp kho (PN sè 02) 12.500.000 12 14/05 Mua bét giÊy Harwood 500.000 13 23/05 Mua m¸y tÝnh 20.500.000 Ghi t¨ng NHTTSC§ 20.500.000 14 24/05 L¾p ®Æt nåi than h¬i 15.600.000 15 25/05 XuÊt vËt liÖu phôc vô CTch¹ythö 1.400.000 16 26/05 §­a nåi than h¬i vµo sö dông 17.000.000 17 28/05 Tr¶ tiÒn cho CT SX 11.000.000 1.100.000 18 30/05 TiÒn l­¬ng th¸ng 5 ph¶i tr¶ CBCNV 67.500.000 19 05/06 TiÒn ®iÖn th¸ng 5 8500.000 20 05/06 Rót HMKP vÒ quü TM ®Ó tr¶ l­¬ng vµ PC cho CBCNV 67.500.000 21 06/06 Thanh to¸n tiÒn l­¬ng th¸ng 5 cho CBCNV 67.500.000 22 06/06 Cty TNHH Lan Ph­¬ng tr¶ tiÒn 2.000.000 20.0000 23 07/06 XuÊt b¸n giÊy cho Cty Hång Hµ 5.500.000 24 08/06 XuÊt bét giÊy Harwood ®Ó SX 10.000.000 25 08/06 XuÊt kho ho¸ chÊt 350.000 26 10/06 NhËp Tinh bét 10.000.000 27 10/06 NhËp kho ho¸ chÊt 4.000.000 28 12/06 T¹m øng cho «. Hïng ®i c«nh t¸c 6000.000 29 15/05 Thu håi t¹m øng chi kh«ng hÕt 500.000 30 15/06 Rót h¹n møc KP vÒ nhËp quü 15.000.000 31 16/06 Thanh to¸n l­¬ng nghØ BHXH 400.000 32 16/06 Thanh to¸n cho chÞ H¹nh nghØ thai s¶n 2.850.000 33 17/06 CBCNV TrÝch 5% nép BHXH 3.475.800 34 17/06 §¬n vÞ trÝch 15% ChuyÓn cho c¬ quan BHXH 10.327.400 35 18/06 TrÝch l­¬ng bï ®¾p quü phóc lîi 1.350.000 36 20/06 KÕt chuyÓn DT b¸n m¸y nghiÒn thuy lùc vµo quü c¬ quan 21.900.000 37 25/06 Nép thuÕ cho NSNN 1.220.000 38 28/06 Rót HMKP chi phóc lîi 2.000.000 39 30/06 KÕt chuyÓn NKPH§ khi quyÕt to¸n ®­îc duyÖt 50.700.000 Céng 613.477.300 2.3.1 KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn. 2.3.1.1 KÕ to¸n tiÒn mÆt: T¹i viÖn c«ng nghiÖp giÊy vµ xenluylo, c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn mÆt cã nhiÖm vô ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ kÞp thêi chÝnh x¸c sè hiÖn cã, t×nh h×nh biÕn ®éng c¸c lo¹i tiÒn ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ , lu«n ®¶m b¶o khíp ®óng gi÷a gi¸ trÞ trªn sæ kÕ to¸n vµ sæ quü tiÒn mÆt. Mäi chªnh lÖch ph¸t sinh ph¶i ®­îc t×m hiÓu, x¸c ®Þnh nguyªn nh©n, b¸o c¸o l·nh ®¹o, kiÕn nghÞ biÖn ph¸p xö lý chªnh lÖch. Ph­¬ng ph¸p lËp phiÕu thu:PhiÕu thu ®­îc lËp thµnh 3 liªn( §Æt giÊy than viÕt 1 lÇn) ghi ®Çy ®ñ c¸c néi dung vµ ký vµo phiÕu sau ®ã chuyÓn cho kÕ to¸n tr­ëng ký duyÖt, chuyÓn cho thñ quü ®Ó lµm thñ tôc nhËp quü . Sau khi nhËn ®ñ sè tiÒn, thñ quü ghi sè tiÒn thùc tÕ nhËp quü( b»ng ch÷ ) tr­íc khi ký vµo phiÕu thu. Thñ quü gi÷ l¹i 1 liªn ®Ó ghi vµo sæ quü, 1 liªn giao cho ng­êi nép tiÒn, 1 liªn l­u t¹i n¬i lËp phiÕu. Cuèi ngµy toµn bé phiÕu thu kÌm theo chøng tõ gèc chuyÓn cho kÕ to¸n ®Ó ghi sæ kÕ to¸n. ViÖn c«ng nghiÖp giÊy vµ Xenluyl« MÉu sè: C21- H Q§ sè 999-TC/Q§/C§KT Ngµy 01/11/1996cña Bé Tµi chÝnh PhiÕu thu Sè 20030218PT Ngµy 8 tg¸ng 7 n¨m 2003 Nî TK111 Cã TK311(3111) 2.700.000 Hä tªn ng­êi nép tiÒn: C«ng ty TNHH TiÕn T©n §Þa chØ : 22 §¹i cå ViÖt Lý do nép : TiÒn b¸n giÊy H§ sè 063847 Sè tiÒn : 2.700.000 ViÕt b»ng ch÷: Hai triÖu, b¶y tr¨m ngµn ®ång ch½n KÌm theo :..............................Chøng tõ gèc §· nhËn ®ñ sè tiÒn(ViÕt b»ng ch÷): Hai triÖu, b¶y tr¨m ngµn ®ång ch½n Ngµy 8 th¸ng 7 n¨m 2003 Ngoµi ra khi cã nhu cÇu t¹m øng, ng­êi nhËn t¹m øng ph¶i lËp GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng. Sau khi kÕ to¸n tr­ëng vµ ViÖn tr­ëng phª duyÖt, giÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n ®­îc chuyÓn cho kÕ to¸n ®Ó lµm c¨n cø lËp phiÕu chi råi chuyÓn cho thñ quü chi tiÒn. Sau khi hoµn thµnh c«ng viÖc ng­êi nhËn t¹m øng ph¶i lËp "giÊy thanh to¸n t¹m øng " kÌm theo c¸c chøng tõ kh¸c cã liªn quan ®Õn viÖc chi tiÒn t¹m øng göi ®Õn bé phËn kÕ to¸n ®Ó lµm thñ tôc thanh to¸n. ViÖn c«ng nghiÖp giÊy vµ Xenluyl« GiÊy ®Ò nghÞ thnah to¸n Hµ Néi, Ngµy 9 th¸ng 6 n¨m 2003 KÝnh göi :Ban l·nh ®¹o viÖn c«ng nghiÖp giÊy-Xenluylo Tªn t«i lµ : Lª m¹nh Hïng §¬n vÞ : Phßng tæ chøc §Ò nghÞ thanh to¸n sè tiÒn : 6.000.000 §ång VN B»ng ch÷ : S¸u triÖu ®ång ch½n Néi dung : §i c«ng t¸c §¬n vÞ: ViÖn c«ng nghiÖp giÊy vµ Xenluylo §Þa chØ: 59 Vò Träng Phông MÉu sè 04 - TT Theo Q§ 1141 TC/Q§/C§KT Ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé Tµi chÝnh GiÊy thanh to¸n t¹m øng Ngµy 12 th¸ng 05 n¨m 2003 Sè: 01 Nî TK 6612 Cã TK 312 Hä tªn ng­êi thanh to¸n: §inh ph­¬ng Th¶o §Þa chØ : Phßng qu¶n lý KHTT Sè tiÒn t¹m øng ®­îc thanh to¸n theo b¶ng d­íi ®©y: DiÔn Gi¶i Sè tiÒn A 1 I Sè tiÒn t¹m øng 1. Sè t¹m øng ®ît tr­íc ch­a chi hÕt 400.000 2. Sè t¹m øng kú nµy PhiÕu chi sè: ngµy 12/6/2003 500.000 PhiÕu chi sè: .......ngµy....... II Sè tiÒn ®· chi 1. Chøng tõ sè ........ngµy..... 2. Mua c¨n phßng phÈm 600.000 3. 4. III Chªnh lÖch 1. Sè t¹m øng chi kh«ng hÕt (I - II ) 300.000 2. Chi qu¸ sè t¹m øng ( II- I ) Ph­¬ng ph¸p lËp phiÕu chi: Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lËp PhiÕu chi t­¬ng tù nh­ PhiÕu thu, chØ kh¸c lµ PhiÕu chi ph¶i ®­îc kÕ to¸n tr­ëng hay phô tr¸ch kÕ to¸n , thñ tr­ëng ®¬n vÞ xem xÐt vµ ký duyÖt tr­íc khi xuÊt quü. PhiÕu chi ph¶i lËp thµnh 2 liªn ( ®Æt giÊy than viÕt 1 lÇn ) vµ chØ sau khi cã ®ñ ch÷ ký cña ng­êi lËp phiÕu, kÕ to¸n tr­ëng míi ®­îc xuÊt quü. Sau khi nhËn ®ñ sè tiÒn ng­êi nhËn tiÒn ph¶i ghi sè tiÒn ®· nhËn b»ng ch÷, ký tªn vµ ghi râ hä tªn vµo PhiÕu chi. ViÖn c«ng nghiÖp giÊy vµ Xenluyl« MÉu sè: C21-H Q§ sè 999 TC/Q§/C§KT Ngµy 02/11/1996cña Bé Tµi chÝnh PhiÕu cHI Sè 20030445PC Ngµy14 th¸ng 5 n¨m 2003 Nî TK111 Cã TK 661 (6612) 600.000 Hä tªn ng­êi nhËn tiÒn: §inh ph­¬ng Th¶o §Þa chØ : Phßng qu¶n lý KHTT Lý do chi : Mua Bét giÊy Harwood Sè tiÒn : 500.000 ViÕt b»ng ch÷: N¨m tr¨m ngµn ®ång ch½n KÌm theo : .. ...Ho¸ ®¬n mua hµng...............................(Chøng tõ gèc) §· nhËn ®ñ sè tiÒn(ViÕt b»ng ch÷): N¨m tr¨m ngµn ®ång ch½n Ngµy 14 th¸ng 5 n¨m 2003 H×nh thøc kÕ to¸n cña ViÖn sö dông lµ h×nh thøc chøng tõ ghi sæ: C¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh ®­îc ph¶n ¸nh ra chøng tõ gèc ®Òu ®­îc ph©n lo¹i, tæng hîp, lËp chøng tõ ghi sæ sau ®ã sö dông chøng tõ ghi sæ ®Ó ghi vµo sæ kÕ to¸n tæng hîp liªn quan. Trong kú, kÕ to¸n c¨n cø vµo nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ph¶n ¸nh trªn chøng tõ ®· ®­îc ®Þnh kho¶n lËp chøng tõ ghi sæ. Sau ®ã , c¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ ®Ó ghi vµo Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ theo tæng sè tiÒn c¸c chøng tõ vµ ®ång thêi ghi vµo cét "Nî"(®èi víi c¸c nghiÖp vô thu tiÒn) hoÆc cét "Cã" ( ®èi víi c¸c nghiÖp vô chi tiÒn) trªn Sæ c¸i tµi kho¶n111 Chøng tõ ghi sæ Sè: 11 Ngµy 15/05/2003 TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã 1 2 3 4 5 Mua bét giÊy Harwood phôc vô c«ng tac CM 152 111 500.000 Céng 500.000 Ng­êi lËp ( Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng ( Ký, hä tªn) KÌm theo chøng tõ gèc: PhiÕu chi sè 20030445PC Chøng tõ ghi sæ Sè: 06 Ngµy 15/05/2003 TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã 1 2 3 4 5 Rót tiÒn göi NH vÒ nhËp quü tiªn mÆt 111 112 2.500.000 Céng 2.500.000 KÌm theo chøng tõ gèc: PhiÕu chi sè Ng­êi lËp ( Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng ( Ký, hä tªn) C¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh ®­îc ph¶n ¸nh ra chøng tõ gèc ®Òu ®­îc ph©n lo¹i, tæng hîp, lËp chøng tõ ghi sæ sau ®ã sö dông chøng tõ ghi sæ ®Ó ghi vµo Sæ C¸i tµi kho¶n. Sæ c¸i Tªn tµi kho¶n: TiÒn mÆt Sè hiÖu:111 §¬n vÞ tÝnh: 1000 ® NT GS CT ghi sæ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè tiÒn Ghi chó SH NT Nî Cã Sè d­ ®Çu kú 15.650.000 01 06/04 Rót HMKP vÒ nhËp quü TM 461 1.300.000 02 10/04 Mua m¸y ly t©m 211 6.800.000 03 12/04 Tr¶ tiÒn truylÜnh l­¬ng cho15NV 334 922.700 04 20/04 Cty TNHH T©n TiÕn tr¶ tiÒn cung øng DV 311 2.700.000 06 01/05 Rót TGNH vÒ nhËp quü TM 112 2.500.000 07 03/05 Ph¶i tr¶ CNV l­¬ng th¸ng 4 334 64.780.700 12 14/05 Mua bét giÊy Harwood 152 500.000 20 05/06 TiÒn ®iÖn th¸ng 5 331 8.500.000 21 05/06 Rót HMKP vÒ quü TM ®Ó tr¶ l­¬ng vµ PC cho CBCNV 461 67.500.000 23 06/06 Cty TNHH Lan Ph­¬ng tr¶ tiÒn 511 20.000.000 4.000.000 28 10/06 NhËp kho ho¸ chÊt 152 29 12/06 T¹m øng cho «. Hïng ®i c«ngt¸c 312 6.000.000 30 15/06 Rót h¹n møc KP vÒ nhËp quü 461 15.000.000 31 16/06 Thanh to¸n l­¬ng nghØ BHXH 332 400.000 32 16/06 Thanh to¸n cho chÞ H¹nh nghØ thai s¶n 332 2.850.000 38 28/06 Rót HMKP chi phóc lîi 461 2.000.000 Céng 113.500.000 95.973.400 Sè d­ cuèi kú 33.176.600 2.3.1.2 KÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng C¨n cø ®Ó ghi sæ kÕ to¸n tiÒn göi, KÕ to¸n cña viÖn sö dông c¸c lo¹i chøng tõ : GiÊy b¸o Nî, GiÊy b¸o Cã, Uû nhiÖm thu , Uû nhiÖm chi... Khi kÕ to¸n nhËn ®­îc giÊy b¸o Nî, b¸o Cã b¶ng sao kª ng©n hµng , kho b¹c kÕ to¸n ph¶i ®èi chiÕu víi chøng tõ gèc kÌm theo. NÕu ®· ®¶m b¶o khíp ®óng th× tiÕn hµnh ®Þnh kho¶n vµ ghi vµo Sæ tiÒn göi( MÉu sæ S12-H).Mçi n¬i më tµi kho¶n giao dÞch vµ mçi lo¹i tiÒn göi ®­îc theo dâi riªng trªn mét cuèn sæ, ph¶i ghi n¬i më tµi kho¶n giao dÞch. Tr­êng hîp cã sù chªnh lÖch gi÷a sè liÖu kÕ to¸n cña NH, KB th× kÕ to¸n cã tr¸ch nhiÖm b¸o cho NH, KB ®Ó biÕt cïng ®èi chiÕu, ®iÒu chØnh kÞp thêi. Cuèi th¸ng, céng tæng sè tiÒn göi vµo, ®· rót trªn c¬ së ®ã tÝnh sè tiÒn cßn göi t¹i NH, KB chuyÓn sang th¸ng sau. Khi ghi sæ, kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¶n ¸nh trªn chøng tõ ®· ®­îc ®Þnh kho¶n, lËp chøng tõ ghi sæ. Sau ®ã, c¨n cø chøng tõ ghi sæ ®Ó ghi vµo Sæ ®¨ng ký chøng tõ theo tæng hîp sè tiÒn cña chøng tõ vµ ®ång thêi ghi vµo cét "Nî"( §èi víi c¸c nghiÖp vô thu tiÒn) hoÆc cét "Cã" ( ®èi víi c¸c nghiÖp vô chi tiÒn) trªn Sæ C¸i tµi kho¶n 112. Sæ tiÒn göi N¬i më TK giao dÞch: NH C«ng Th­¬ng quËn Thanh Xu©n Sè hiÖuTK t¹i n¬i göi: Lo¹i tiÒn göi: 1121 TH GS Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè tiÒn Ghi chó SH NT Göi vµo Rót ra Cßn l¹i 02/04 08/05 09/05 14/05 23/05 01 09 10 11 14 01/05 08/05 09/05 14/05 23/05 Sè d­ ®Çu kú Rót tiÒn göi NH Thu l·i tÝn phiÕu GiÊy b¸o cã cña NH Mua bét giÊy Mua m¸y tÝnh Tr¶ tiÒn cho CT SX 4.200.000 24.000.000 2.500.000 12.500.000 20.500.000 12.100.000 24.000.000 Céng 28.200.000 47.600.000 4.600.000 Chøng tõ ghi sæ Sè: 11 Ngµy 14/05/2003 TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã 1 2 3 4 5 Mua bét giÊy nhËp kho 152 112 12.500.000 Céng 12.500.000 KÌm theo chøng tõ gèc: PhiÕu chi sè Chøng tõ ghi sæ Sè: 11 Ngµy 23/05/2003 TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã 1 2 3 4 5 Mua m¸y tÝnh 211 112 20.500.000 Céng 20.500.000 KÌm theo chøng tõ gèc: PhiÕu chi sè 23 ViÖn c«ng nghiÖp GiÊy vµ Xenluylo Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Chøng tõ ghi sæ Sè tiÒn Chøng tõ ghi sæ Sè tiÒn Sè hiÖu Ngµy th¸ng Sè hiÖu Ngµy th¸ng 1 2 3 4 5 6 01 01/05 2.500.000 11 14/05 12.500.000 09 08/05 4.200.000 14 23/05 20.500.000 10 09/05 24.000.000 18 28/05 12.100.000 Céng 30.700.000 Céng 45.100.000 Sæ c¸i Tªn tµi kho¶n: TiÒn göi ng©n hµng, kho b¹c Sè hiÖu: 112 §¬n vÞ tÝnh: VN ®ång NT GS CT ghi sæ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè tiÒn Ghi chó SH NT Nî Cã Sè d­ ®Çu kú 24.000.000 01 02/04 Rót TGNH vÒ nhËp quü TM 111 2.500.000 09 08/05 GiÊy b¸o Cã thu l·i tÝn phiÕu ®¬n vÞ ®­îc h­ëng 511 4.200.000 10 09/05 GiÊy b¸o Cã cña KB vÒ viÖc c«ng ty cÊp KP cho §V 461 24.000.000 11 14/05 Mua bét giÊy nhËp kho. 152 12.500.000 14 23/05 Mua m¸y tÝnh 211 20.500.000 18 28/05 Tr¶ tiÒn cho CT SX 631 11.000.000 333 1.100.000 Céng 28.200.000 47.600.000 Sè d­ cuèi kú 4.600.000 2.3.2 KÕ to¸n vËt liÖu dông cô Khi tiÕn hµnh thñ tôc nhËp xuÊt vËt liÖu, ban kiÓm nhËn c¨n cø vµo giÊy b¸o nhËn hµng ngµy ®Ó kiÓm nhËn vËt liÖu thu mua ®· ®ñ ch­a, chÊt l­îng qui c¸ch ®· ®¶m b¶o ch­a. Ban kiÓm nhËn c¨n cø vµo kÕt qu¶ thùc tÕ sau ®ã ghi vµo "Biªn b¶n kiÓm nhËn VËt t­". Sau ®ã bé phËn cung øng sÏ lËp "PhiÕu nhËp kho VËt t­" trªn c¬ së ho¸ ®¬n, giÊy b¸o nhËn hµng vµ biªn b¶n " kiÓm nhËn" råi giao cho thñ kho. Thñ kho sÏ ghi sè vËt liÖu thùc tÕ nhËp vµo phiÕu råi chuyÓn cho phßng kÕ to¸n ®Ó lµm c¨n cø ghi sæ. Tr­êng hîp ph¸t hiÖn thõa, thiÕu, sai quy c¸ch Thñ kho ph¶i b¸o ngay cho bé phËn cung øng biÕt ngay ®Ó cïng giao lËp biªn b¶n. Cßn khi xuÊt kho ph¶i lµm thñ tôc trªn ho¸ ®¬n b¸n hµng hoÆc "ho¸ ®¬n kiÓm phiÕu xuÊt kho" cho ng­êi mua sau ®ã thñ kho sÏ ghi vµo vµ chuyÓn lªn phßng kÕ to¸n. _ ë Phßng kÕ to¸n: nh©n viªn kÕ to¸n vËt liÖu thùc hiÖn viÖc kiÓm tra c¸c chøng tõ vµ hoµn chØnh chøng tõ råi c¨n cø vµo c¸c chøng tõ nhËp xuÊt ®Ó ghi vµo sæ chi tiÕt vËt liÖu dông cô. Mçi chøng tõ ®­îc ghi mét dßng. Sæ chi tiÕt ®­îc më cho tõng vËt t­, c¸c chøng tõ hµng ngµy ®Ó thÊy ®­îc t×nh h×nh nhËp, xuÊt tån kho theo chØ tiªu sè l­îng vµ chØ tiªu thµnh tiÒn. Sè l­îng ghi trªn sæ chi tiÕt ®­îc sö dông ®Ó lËp b¸o c¸c nhanh vÒ vËt t­ hµng ho¸. _ Cuèi th¸ng hay t¹i mét thêi ®iÓm nµo ®ã cã thÓ ®èi chiÕu sè liÖu trªn sæ chi tiÕt vµ thÎ kho nh»m ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c sè liÖu tr­íc khi lËp b¸o c¸o nhanh( tuÇn, th¸ng...) vËt t­ hµng ho¸. Vµo cuèi th¸ng kÕ to¸n céng sè liÖu trªn c¸c sæ chi tiÕt ®Ó ghi vµo b¶ng kª nhËp, xuÊt, tån kho theo tõng nhãm vËt t­ hµng ho¸. B¶ng kª nµy cã thÓ sö dông nh­ mét b¸o c¸o vËt t­, hµng ho¸ cuèi th¸ng. *Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ ë viÖn c«ng nghiÖp giÊy. Cã rÊt nhiÒu ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ kh¸c nhau song thùc tÕ ë ViÖn c«ng nghiÖp giÊy vµ Xenluylo ®¬n vÞ ¸p dông c¸ch tÝnh gi¸ vËt liÖu theo ph­¬ng ph¸p nhËp tr­íc xuÊt tr­íc. Theo ph­¬ng ph¸p nµy, sè vËt liÖu nµo nhËp tr­íc th× xuÊt tr­íc, xuÊt hÕt sè nhËp tr­íc míi ®Õn sè nhËp sau theo gi¸ thùc tÕ cña tõng sè hµng. Nãi c¸ch kh¸c, c¬ së cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu tr­íc sÏ ®­îc dïng lµm gi¸ ®Ó tÝnh gi¸ vËt liÖu xuÊt tr­íc vµ do vËy gi¸ trÞ cña vËt liÖu tån kho sÏ lµ gi¸ trÞ thùc tÕ cña sè vËt liÖu mua vµo sau cïng. Qu¸ tr×nh tÝnh to¸n gi¸ trÞ hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p nhËp tr­íc xuÊt tr­íc ta cã thÓ minh ho¹ b»ng mét sè nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinhë sæ chi tiÕt vËt liÖu. PhiÕu nhËp kho Sæ kho hoÆc thÎ kho S« chi tiÕt vËt liÖu, dông cô, s¶n phÈm, hµng ho¸ B¶ng tæng hîp chi tiÕtvËt liÖu, dông cô, s¶n phÈm, hµng ho¸ PhiÕu xuÊt kho Sæ kÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu, dông cô, s¶n phÈm, hµng ho¸ MÉu sè 02 - VT Q§ sè 1141- TC /Q§/C§KT Ngµy 1 -11 - 1995 cña BTC MÉu sè 02 - VT Q§ sè 1141- TC /Q§/C§KT ngµy 1 -11 - 1995 cña BTC §¬n vÞ: ViÖn c«ng nghiÖp giÊy vµ xenluyl« §Þa chØa: 57 Vò Träng Phông- Hµ Néi PhiÕu nhËp kho Sè: 02 Ngµy 14 th¸ng 05 n¨m 2003 Hä tªn ng­êi giao hµng: Vò D­¬ng H¶i Theo ho¸ ®¬n sè 220 ngµy 14 th¸ng 5 n¨m 2003 NhËp t¹i kho : Thµnh Chung Sè TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch, phÈm chÊt vËt t­ (s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo chøng tõ Thùc nhËp A B C D 1 2 3 4 1 Mua bét GiÊy Kg 2.000 2.000 5.000 10.000.000 Céng 10.000.000 Céng thµnh tiÒn (b»ng ch÷) : M­êi triÖu ®ång. NhËp, ngµy 14 th¸ng 05 n¨m 2003 Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi giao hµng Thñ kho KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­áng §V MÉu sè 06-VT Ban hµnh theo Q§ sè1141- TC/Q§/CDKT ngµy 1/11/1995 cña BTC §¬n vÞ: ViÖn c«ng nghiÖp giÊy vµ Xenluylo Tªn kho: ThÎ kho Ngµy lËp thÎ Tªn , nh·n hiÖu, qui c¸ch vËt t­: VËt liÖu chÝnh §¬n vÞ tÝnh: tÊn M· sè: 152A Sè TT Chøng tõ DiÔn gi¶i Ngµy nhËp xuÊt Sè l­îng Ký,x¸c nhËn cña kÕ to¸n SH Ngµy th¸ng NhËp XuÊt Tån A B C D E 1 2 3 4 Tån ®Çu kú 0 1 99 14/5 NhËp VL 14/5 1.000 1.000 2 14/5 NhËp VL 14/5 1.000 2.000 3 25/5 XuÊt VL 28/5 100 1.900 4 07/6 XuÊt VL 10/6 500 1.400 5 08/6 XuÊt VL 11/6 500 900 08/6 XuÊt VL 11/6 100 800 10/6 NhËp VL 10/6 500 1.300 10/6 NhËp VL 10/6 200 1.500 KÕ to¸n vµo sæ c¸i TK 152- vËt liÖu dông cô Sæ c¸i Tªn tµi kho¶n: VËt liÖu dông cô Sè hiÖu: 152 §¬n vÞ tÝnh: VN ®ång NT GS CT ghi sæ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè tiÒn Ghi chó SH NT Nî Cã Sè d­ ®Çu kú 9.650.000 14/05 Mua bét giÊy nhËp kho 112 12.500.000 14/05 Mua bét giÊy Harwood 111 500.000 25/05 XuÊt vËt liÖu phôc vô CT ch¹y thö 214 1.400.000 07/06 XuÊt b¸n bét giÊy cho Cty Hång Hµ 511 5.500.000 08/06 XuÊt bét giÊy Harwood ®Ó SX 631 10.000.000 08/06 XuÊt kho ho¸ chÊt 631 350.000 10/06 NhËp Tinh bét 331 10.000.000 10/06 NhËp kho ho¸ chÊt 111 4.000 Céng 27.000.000 17.250.000 Sè d­ cuèi kú 19.400.000 2.3.3 KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh Nh­ ta ®· biÕt nhiÖm vô chÝnh cña ViÖn lµ nghiªn cøu c¸c ®Ò tµi dù ¸n cã liªn quan ®Õn ngµnh c«ng nghiÖp giÊy.V× thÕ mµ c«ng t¸c mua s¾m m¸y mãc sö dông TSC§ cña viÖn lu«n ®­îc quan t©m ®Çu t­ kinh phÝ kÞp thêi. C«ng t¸c ®¸nh gi¸ l¹i TSC§, khÊu hao TSC§ ®­îc ViÖn thùc hiÖn vµo cuèi n¨m( ®­îc tÝnh mét n¨m mét lÇn) theo ®óng chÕ ®é tµi chÝnh ®· ban hµnh. T¹i ViÖn c«ng t¸c kÕ to¸n TSC§ cã sö dông sæ kÕ to¸n: Sæ theo dâi t×nh h×nh t¨ng gi¶m TSC§, Sæ C¸i , Biªn b¶n giao nhËn TSC§( MÉu sè C31-H), Biªn b¶n thanh lý TSC§( MÉu sè C32- H), Biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i TSC§( MÉu sè C33-H)vµ c¸c chøng tõ ghi sæ cã liªn quan. Trong quý II n¨m 2003 T×nh h×nh TSC§ ®­îc mua s¾m vµ ®­îc ph¶n ¸nh vµo Sæ C¸i nh­ sau: Chøng tõ ghi sæ Sè: 11 Ngµy 23/05/2003 TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã 1 2 3 4 5 Mua m¸y tÝnh 211 112 20.500.000 Céng 20.500.000 KÌm theo chøng tõ gèc: PhiÕu chi sè 23 Sæ C¸i Tªn tµi kho¶n: Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh Sè hiÖu TK: 211 §¬n vÞ tÝnh VN ®ång CT ghi sæ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè tiÒn Ghi chó SH NT Nî Cã Sè d­ ®Çu kú 622.000.000 10/04 Mua m¸y ly t©m phôc vô c«ng t¸c chuyªn m«n 111 6.800.000 23/05 Mua m¸y tÝnh 112 20.500.000 26/05 Nåi than h¬ibµn giao ®­a vµo sö dông 241 17.000.000 Céng 44.300.000 0 Sè d­ cuèi kú 666.3000 Sæ C¸i Tªn tµi kho¶n: X©y dùng c¬ b¶n dë dang Sè hiÖu TK: 241 §¬n vÞ tÝnh VN ®ång CT ghi sæ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè tiÒn Ghi chó SH NT Nî Cã Sè d­ ®Çu kú 0 L¾p ®Æt nåi than h¬i 461 15.600.000 XuÊt vËt liÖu phôc vô c«ng t¸c ch¹y thö 152 1.400.000 Nåi h¬i l¾p ®Æt xong ®­a vµo sö dông 211 17.000.000 Céng 17.000.000 17.000.000 Sè d­ cuèi kú 0 2.3.4 KÕ to¸n thanh to¸n 2.3.4.1 KÕ to¸n thanh to¸n tiÒn l­¬ng Trong ®¬n vÞ HCSN, kho¶n chi tr¶ l­¬ng lµ kho¶n chi chiÕm tØ träng lín trong tæng sè chi th­êng xuyªn cña ®¬n vÞ, nã cã t¸c ®éng rÊt lín ®Õn hiÖu qu¶ c«ng t¸c cña c«ng nh©n viªn chøc trong ®¬n vÞ. Do vËy, ViÖn c«ng nghiÖp giÊy Xenluyl« ®· chÊp hµnh nghiªm chØnh chÕ ®«n nhµ n­íc qui ®Þnh vÒ lËp dù to¸n tiÒn l­¬ng, chi tr¶ l­¬ng. * Chøng tõ kÕ to¸n sö dông: b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng, b¶ng chÊm c«ng. Hµng ngµy tæ tr­ëng (ban, phßng...) ®­îc uû quyÒn c¨n cø vµo sù cã mÆt thùc tÕ cña c¸n bé thuéc bé phËn m×nh ®Ó chÊm c«ng cho tõng c¸n bé, c«ng nh©n viªn trong ngµy. Cuèi th¸ng ng­êi chÊm c«ng ký vµo b¶ng chÊm c«ng vµ chuyÓn vµo b¶ng chÊm c«ng cïng c¸c chøng tõ liªn quan nh­ phiÕu nghØ h­ëng b¶o hiÓm x· héi .... vÒ bé phËn kÕ to¸n kiÓm tra ®èi chiÕu. Sau khi kiÓm tra ®èi chiÕu xong kÕ to¸n tiÒn l­¬ng c¨n cø vao sè ngµy chÊm c«ng cña tõng ng­êi tÝnh ra sè l­¬ng ®­îc h­ëng. T¹i ViÖn c«ng nghiÖp giÊy vµ Xenluylo, ng­êi lao ®éng khi lµm viÖc t¹i ®¬n vÞ ph­¬ng ph¸p chÊm c«ng ®­îc thùc hiÖn theo ngµy hoÆc lµm c¸c viÖc kh¸c nh­ héi häp, thi mçi ngµy dïng mét ký hiÖu ®Ó chÊm c«ng cho ngµy ®ã. Sæ c¸i Tªn tµi khho¶n: C¸c kho¶n ph¶i tr¶ viªn chøc Sè hiÖu tµi kho¶n 334 §¬n vÞ tÝnh VN ®ång NT GS CT ghi sæ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè tiÒn Ghi chó SH NT Nî Cã Sè d­ ®Çu kú 0 12/04 Truy lÜnh l­¬ng cho 15 NV ®­îc n©ng bËc 111 922.700 30/04 TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ th¸ng 4 661 64.780.700 03/05 Thanh to¸n tiÒn l­¬ng th¸ng 4 111 64.780.700 30/05 TiÒn l­¬ng th¸ng 5 ph¶i tr¶ CBCNV 661 67.500.000 06/06 Thanh to¸n tiÒn l­¬ng th¸ng 5 cho CBCNV 111 67.500.000 17/06 CBCNV TrÝch 5% nép BHXH 332 3.475.800 18/06 TrÝch l­¬ng bï ®¾p quü phóc lîi 431 1.350.000 Céng 70.529.200 132.280.700 Sè d­ cuèi kú 61.751.500 2.3.4.2 KÕ to¸n c¸c kho¶n nép theo l­¬ng §¬n vÞ cã tr¸ch nhiÖm ®ãng BHXH cho CBVC cña ®¬n vÞ theo qui ®Þnh cña nhµ n­íc.Tæng møc ®ãng BHXH lµ 20%trªn tiÒn l­¬ng . Ngoµi tiÒn l­¬ng mµ c«ng nh©n viªn ®­îc h­ëng trong th¸ng ra th× víi nh÷ng ngµy nghØ viÖc do thai s¶n, èm ®au, tai n¹n lao ®éng, nghØ con èm... cßn ®­îc h­ëng mét sè tiÒn BHXH cña ®¬n vÞ, thñ tôc BHXH nh­ sau: - Tû lÖ h­ëng 100% l­¬ng c¬ b¶n ®èi víi c¸c tr­êng hîp: nghØ sinh con lÇn thø nhÊt, lÇn thø hai trong thêigian 4 th¸ng, khi con èm d­íi 36 th¸ng tuæi, tai n¹n lao ®éng ®iÒu trÞ ë nhµ ®­îc h­ëng 20 ngµy nghØ. - Tû lÖ h­ëng 75% ®èi víi c¸c tr­êng hîp: NghØ èm ®au, thai s¶n cã giÊy chøng nhËn hîp lÖ cña b¸c sü, thñ tr­ëng ®¬n vÞ. Sæ c¸i Tªn tµi kho¶n: BHXH Sè hiÖu tµi kho¶n: 332 §¬n vÞ tÝnh VN ®ång NT GS CT ghi sæ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè tiÒn Ghi chó SH NT Nî Cã Sè d­ ®Çu kú 0 16/06 Thanh to¸n l­¬ng nghØ BHXH 111 400.000 16/06 Thanh to¸n cho chÞ H¹nh nghØ thai s¶n 111 2.850.000 17/06 CBCNV TrÝch 5% nép BHXH 334 3.475.800 17/06 §¬n vÞ trÝch 15% ChuyÓn cho c¬ quan BHXH 661 10.327.400 Céng 3.250.000 13.803.200 Sè d­ cuèi kú 10.553.200 2.3.4.3 KÕ to¸n t¹m øng Kho¶n t¹m øng lµ mét kho¶n tiÒn do ®¬n vÞ giao cho ng­êi nhËn t¹m øng ®Ó thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc nh­ mua v¨n phßng phÈm, vËt t­, hµng ho¸, chi hµnh chÝnh , tµu xe, ®i c«ng t¸c... Ngµy 12/06 «ng Hïng ®i c«ng t¸c vµ ngµy 15/06 «ng Hïng vÒ , «ng ph¶i thùc hiÖn c«ng t¸c thanh to¸n víi kÕ to¸n nh­ sau: ViÖn c«ng nghiÖp giÊy vµ Xenluyl« GiÊy ®Ò nghÞ thnah to¸n Hµ Néi, Ngµy 9 th¸ng 6 n¨m 2003 KÝnh göi :Ban l·nh ®¹o viÖn c«ng nghiÖp giÊy-Xenluylo Tªn t«i lµ : Lª m¹nh Hïng §¬n vÞ : Phßng tæ chøc §Ò nghÞ thanh to¸n sè tiÒn : 6.000.000 §ång VN B»ng ch÷ : S¸u triÖu ®ång ch½n Néi dung : §i c«ng t¸c ¤ng ph¶i nép l¹i c¸c ho¸ ®¬n chøng tõ gèc: giÊy thanh to¸n gi¸ vÐ m¸y bay, biªn lai thanh to¸n thuª phßng ... vµ giÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n. Vµ kÕ to¸n thanh to¸n cña ViÖn sÏ c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc ®ã ®Ó lËp giÊy thanh to¸n t¹m øng cho «ng Hïng. KÌm theo c¸c ho¸ ®¬n chøng tõ gèc: GiÊy thanh to¸n vÐ m¸y bay, biªn lai thu tiÒn phßng... §¬n vÞ: ViÖn c«ng nghiÖp giÊy vµ Xenluylo §Þa chØ: 59 Vò Träng Phông MÉu sè 04 - TT Theo Q§ 1141 TC/Q§/C§KT Ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé Tµi chÝnh GiÊy thanh to¸n t¹m øng Ngµy 12 th¸ng 05 n¨m 2003 Sè: 01 Nî TK 6612 Cã TK 312 Hä tªn ng­êi thanh to¸n: Lª m¹nh Hïng §Þa chØ : Phßng tæ chøc Sè tiÒn t¹m øng ®­îc thanh to¸n theo b¶ng d­íi ®©y: DiÔn Gi¶i Sè tiÒn A 1 I Sè tiÒn t¹m øng 1. Sè t¹m øng ®ît tr­íc ch­a chi hÕt 0 2. Sè t¹m øng kú nµy PhiÕu chi sè: ngµy 12/6/2003 6.000.000 PhiÕu chi sè: .......ngµy....... II Sè tiÒn ®· chi 1. Chøng tõ sè ........ngµy..... 2. §i c«ng t¸c 6.000.000 3. 4. III Chªnh lÖch 1. Sè t¹m øng chi kh«ng hÕt (I - II ) 500.000 2. Chi qu¸ sè t¹m øng ( II- I ) Sæ C¸i Tµi kho¶n: T¹m øng Sè hiÖu tµi kho¶n: 312 §¬n vÞ tÝnh VN ®ång NT GS CT ghi sæ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè tiÒn Ghi chó SH NT Nî Cã Sè d­ ®Çu kú 0 Thanh to¸n cho «ng Hïng ®i c«ng t¸c 111 6.000.000 Thu håi t¹m øng chi kh«ng hÕt 111 500.000 Céng 6.000.000 500.000 Sè d­ cuèi kú 5.500.000 2.3.4.4 KÕ to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i thu Bªn c¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu, ViÖn cã bé phËn nhá s¶n xuÊt cung øng dÞch vô c¸c mÆt hµng vÒ giÊy. Mµ chñ yÕu lµ iÊy in vµ giÊy viÕt. T¹i ®¬n vÞ c¸c kho¶n nî ph¶i thu lµ c¸c kho¶n cung cÊp hµng ho¸ dÞch vô mµ ch­a thu ®­îc tiÒn, hay kho¶n tiÒn l­¬ng t¹m øng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña ®¬n vÞ . C«ng t¸c kÕ to¸n nî ph¶i thu cã sö dông c¸c lo¹i chøng tõ: Hãa ®¬n b¸n s¶n phÈm , c¸c biªn b¶n xö vËt t­, s¶n phÈm, hµng ho¸, tiÒn mÆt, c¸c khÕ ­íc cho vay m­în... Trong kú, kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c chøng tõ ®· ®­îc ®Þnh kho¶n lËp chøng tõ ghi sæ. Sau ®ã , c¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ theo tæng sè tiÒn cña chøng tõ vµ ®ång thêi ghi vµo cét "Nî" (Tr­êng hîp t¨ng kho¶n ph¶i thu) hoÆc cét Cã ( tr­êng hîp gi¶m c¸c kho¶n ph¶i thu ) trªn Sæ C¸i tµi kho¶n 311 vµ Sæ c¸i cña c¸c tµi kho¶n ®èi øng. Chøng tõ ghi sæ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã 1 2 3 4 5 C«ng tyTNHH T©n TiÕn tr¶ tiÒn cung øng DV 111 311 2.700.000 Céng 2.700.000 Sè: 11 Ngµy 20/04/2003 Chøng tõ ghi sæ Sè: 11 Ngµy 06/05/2003 TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã 1 2 3 4 5 Ph¶i thu cña c«ng ty Hång Hµ 311 511 3.200.000 311 3331 320.000 Céng 3.520.000 Sæ C¸i Tµi kho¶n: C¸c kho¶n nî ph¶i thu Sè hiÖu tµi kho¶n: 311 §¬n vÞ tÝnh VN ®ång NT GS CT ghi sæ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè tiÒn Ghi chó SH NT Nî Cã Sè d­ ®Çu kú 10.000.000 20/04 C«ng tyTNHH T©n TiÕn tr¶ tiÒn cung øng DV 111 2.700.000 06/05 Ph¶i thu cña c«ng ty Hång Hµ 511 3.200.000 333 320.000 Céng 3.520.000 2.700.00 Sè d­ cuèi kú 10.820.000 2.3.4.5 C¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ Trong ho¹t ®éng ë ®¬n vÞ HCSN nãi chung vµ ho¹t ®éng cña ViÖn nãi riªng th­êng ph¸t sinh c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n, ng­êi cung cÊp hµng ho¸ dÞch vô, c¸c kho¶n nî vay ®Õn h¹n tr¶, gi¸ trÞ TS thõa... C«ng t¸c kÕ to¸n nî ph¶i tr¶ cña ViÖn th­êng sö dông "Sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n " ( MÉu sè 43- H) ®Ó theo dâi tõng ng­êi b¸n , cho vay, c¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c vµ thanh to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶. C¨n cø ®Ó ghi sæ kÕ to¸n lµ c¸c chøng tõ: KhÕ ­íc nhËn nî cña ®¬n vÞ, Ho¸ ®¬n mua hµng ,Biªn b¶n kiÓm kª tµi s¶n vµ mét sè chøng tõ kh¸c... Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ ®· ®­îc ®Þnh kho¶n, kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ vµ vµo Sæ C¸i tµi kho¶n 331- c¸c kho¶n ph¶i tr¶ vµ sæ c¸i cña c¸c tµi kho¶n t­¬ng øng. Chøng tõ ghi sæ Sè: 11 Ngµy 05/06/2003 TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã 1 2 3 4 5 Thanh to¸n tiÒn ®iÖn th¸ng 5/2003 331 111 8.500.000 Céng Chøng tõ ghi sæ Sè: 11 Ngµy 10/06/2003 TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã 1 2 3 4 5 Mua b«tk giÊy Harwood ch­a tr¶ ng­êi b¸n 152 331 10.000.000 Céng 10.000.000 Sæ C¸i Tµi kho¶n: C¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ Sè hiÖu tµi kho¶n: 331 §¬n vÞ tÝnh VN ®ång NT GS CT ghi sæ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè tiÒn Ghi chó SH NT Nî Cã Sè d­ ®Çu kú 9.000.000 05/06 Thanh to¸n tiÒn ®iÖn th¸ng 5/2003 111 8.500.000 10/06 Mua b«tk giÊy Harwood ch­a tr¶ ng­êi b¸n 152 10.000.000 Céng 8.500.000 10.000.000 Sè d­ cuèi kú 10.500.000 * KÕ to¸n c¸c kho¶n ph¶i nép NN V× lµ ®¬n vÞ cã ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nªn ®¬n vÞ còng ph¶i thùc hiÖn nghÜa vô nép thuÕ cho NN. Trong kú ®¬n vÞ ®· thùc hiÖn nghÜa vô nép thuÕ cho NN nh­ sau: Chøng tõ ghi sæ Sè: 11 Ngµy 05/06/2003 TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã 1 2 3 4 5 Thanh to¸n tiÒn ®iÖn th¸ng 5/2003 331 111 8.500.000 Céng Chøng tõ ghi sæ Sè: 11 Ngµy 10/06/2003 TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã 1 2 3 4 5 Mua b«tk giÊy Harwood ch­a tr¶ ng­êi b¸n 152 331 10.000.000 Céng 10.000.000 Sæ C¸i Tµi kho¶n: C¸c kho¶n ph¶i nép Ng©n s¸chNN Sè hiÖu tµi kho¶n: 333 §¬n vÞ tÝnh VN ®ång NT GS CT ghi sæ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè tiÒn Ghi chó SH NT Nî Cã Sè d­ ®Çu kú 0 06/05 Ph¶i thu cña c«ng ty Hång hµ 311 320.000 28/05 Tr¶ tiÒn cho CT SX 112 1.100.000 06/06 Cty TNHH Lan Ph­¬ng tr¶ tiÒn 111 2.000.000 25/06 Nép thuÕ cho NSNN 111 1.220.000 Céng 2.320.000 2.320.000 Sè d­ cuèi kú 0 2.3.5 KÕ to¸n nguån kinh phÝ §Ó thùc hiÖn chøc n¨ng nhiÖm vô do nhµ n­íc giao, ViÖn còng cã mét khèi l­îng tµi s¶n nhÊt ®Þnh(TSC§, nguyªn vËt liÖu, tiÒn mÆt, TGKB...) C¸c lo¹i tµi s¶n nµy ®­îc h×nh thµnh tõ nh÷ng nguån kh¸c nhau nh­ NSNN cÊp, bæ sung tõ thu t¹i ®¬n vÞ... Thñ tr­ëng vµ phô tr¸ch kÕ to¸n cña viÖn ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc nhµ n­íc vÒ viÖc sö dông nguån kinh phÝ ®óng môc ®Ých, ®óng chÕ ®é, ®Þnh møc tiªu chuÈn , tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶ nh»m gãp phÇn thùc hiÖn tèt chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña nhµ n­íc giao trong tõng thêi kú. * Nguån kinh phÝ ho¹t ®éng Trong kú nguån kinh phÝ ho¹t ®éng cña ViÖn Cã mét sè nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh nh­ sau: Chøng tõ ghi sæ Sè: 11 Ngµy 05/06/2003 TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã 1 2 3 4 5 Rót HMKP vÒ quü TM ®Ó tr¶ l­¬ng vµ PC cho CBCNV 111 461 64.780.700 Céng 64.780.700 Chøng tõ ghi sæ Sè: 11 Ngµy 30/06/2003 TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã 1 2 3 4 5 KÕt chuyÓn NKPH§ khi quyÕt to¸n ®­îc duyÖt 461 661 50.700.000 Céng 50.700.00 Sæ C¸i Tµi kho¶n: Nguån kinh phÝ ho¹t ®éng Sè hiÖu tµi kho¶n: 461 §¬n vÞ tÝnh VN ®ång NT GS CT ghi sæ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè tiÒn Ghi chó SH NT Nî Cã Sè d­ ®Çu kú 77.000.000 06/04 Rót HMKP vÒ nhËp quü TM 111 1.300.000 09/05 GiÊy b¸o Cã cña KB vÒ viÖc c«ng ty cÊp KP cho §V 112 24.000.000 24/05 L¾p ®Æt nåi than h¬i 241 15.600.000 05/06 Rót HMKP vÒ quü TM ®Ó tr¶ l­¬ng vµ PC cho CBCNV 111 64.780.700 15/06 Rót h¹n møc KP vÒ nhËp quü 111 15.000.000 28/06 Rót HMKP chi phóc lîi 111 2.000.000 30/06 KÕt chuyÓn NKPH§ khi quyÕt to¸n ®­îc duyÖt 661 50.700.000 Céng 50.700.000 125.400.000 Sè d­ cuèi kú 151.700.000 * Nguån kinh phÝ h×nh thµnh tµi s¶n cè ®Þnh Do trong kú ViÖn cã mua s¾m mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho c«ng t¸c chuyªn m«n nªn cã mét sè nghiÖp vô kinh tÕ liªn quan ®Õn nguån kinhphÝ h×nh thµnh tµi s¶n cè ®Þnh Sæ C¸i Tµi kho¶n: Nguån kinh phÝ h×nhthµnh tµi s¶n cè ®Þnh Sè hiÖu tµi kho¶n: 466 §¬n vÞ tÝnh VN®ång NT GS CT ghi sæ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè tiÒn Ghi chó SH NT Nî Cã Sè d­ ®Çu kú 461.600.000 10/04 §ång thêi ghi t¨ng NKPSC§ 611 6.800.000 23/05 Ghi t¨ng NHTTSC§ 661 20.500.000 Céng 27.300.000 Sè d­ cuèi kú 488.900.000 * Nguån kinh phÝ quü c¬ quan Sæ C¸i Tµi kho¶n: Nguån vèn quü c¬ quan Sè hiÖu tµi kho¶n: 431 §¬n vÞ tÝnh VN®ång NT GS CT ghi sæ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè tiÒn Ghi chó SH NT Nî Cã Sè d­ ®Çu kú 19.650.000 18/06 TrÝch l­¬ng bï ®¾p quü phóc lîi 334 1.350.000 20/06 KÕt chuyÓn DT b¸n m¸y nghiÒn thñy lùc vµo quü c¬ quan 511 21.900.000 Céng 23.250.000 Sè d­ cuèi kú 42.900.000 2.3.6 KÕ to¸n c¸c kho¶n thu ViÖn c«ng nghiÖp giÊyvµ Xenluylo lµ ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu. C¸c kho¶n thu sù nghiÖp cña ®¬n vÞ chñ yÕu cña ®¬n vÞ chñ yÕu thu vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô thu vÒ nh­îng b¸n vËt t­... T¹i ®¬n vÞ, c¸c kho¶n lo¹i s¶n phÈm hµng hãa lao vô, dÞch vô ®­îc theo dâi chi tiÕt vÒ sè l­îng, gi¸ vèn hµng b¸n....vµ sè tiÒn thu ®­îc cña tõng lo¹i hµng b¸n ®Ó tÝnh chªnh lÖch thu chi vµo thêi ®iÓm cuèi kú kÕ to¸n. * KÕ to¸n c¸c kho¶n thu cña ViÖn cã sö dông c¸c lo¹i chøng tõ: Biªn lai thu tiÒn, ho¸ ®¬n b¸n hµng hoÆc thuÕ GTGT. Chøng tõ ghi sæ Sè: 11 Ngµy 05/06/2003 TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã 1 2 3 4 5 Rót HMKP vÒ quü TM ®Ó tr¶ l­¬ng vµ PC cho CBCNV 111 461 64.780.700 Céng 64.780.700 Sæ C¸i Tµi kho¶n: KÕ to¸n c¸c kho¶n thu Sè hiÖu tµi kho¶n: 511 §¬n vÞ tÝnh VN®ång NT GS CT ghi sæ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè tiÒn Ghi chó SH NT Nî Cã Sè d­ ®Çu kú 0 06/05 Ph¶i thu cña CTY Hång Hµ 311 3.200.000 08/05 GiÊy b¸o Cã thu l·i tÝn phiÕu ®¬n vÞ ®­îc h­ëng 112 4.200.000 06/06 Cty TNHH Lan Ph­¬ng tr¶ tiÒn 111 20.000.000 07/06 XuÊt b¸n giÊy cho Cty Hång Hµ 152 5.500.000 20/06 KÕt chuyÓn DT b¸n m¸y nghiÒn thuy lùc vµo quü c¬ quan 431 21.900.000 Céng 27.400.000 27.400.000 Sè d­ cuèi kú 0 KÕ to¸n c¸c kho¶n chi * C«ng t¸c kÕ to¸n chi sù nghiÖp ë ViÖn cã chøc n¨ng thùc hiÖn chi c¸c ch­¬ng tr×nh dù ¸n ®Ò tµi nghiªn cøu do Tæng c«ng ty GiÊy VÞªt Nam giao. Nguån kinh phÝ cho nh÷ng kho¶n chi nµy ®­îc NSNN cÊp nh­ng ®ång thêi ViÖn còng tù ®¶m b¶o mét phÇn chi phÝ cña m×nh do ®¬n vÞ cã ho¹t ®éng s¶n xuÊt giÊy. Chi ho¹t ®éng sù nghiÖp th­êng lµ : Chi qu¶n lý hµnh chÝnh: C«ng t¸c phÝ, phô cÊp l­u tró, vËt t­ v¨n phßng,th«ng tin liªn l¹c, tuyªn truyÒn... Chi tiÒn l­¬ng; phô cÊp l­¬ng; Chi cho c¸c nghiÖp vô chuyªn m«n; Chi söa ch÷a, mua s¾m TSC§ Chi thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh dù ¸n, ®Ò tµi; Chi thanh lý nh­îng b¸n vËt t­,TSC§ C«ng t¸c kÕ to¸n chi SXKD ë ViÖn lµ nh÷ng chi phÝ: + Mua nguyªn vËt liÖu, dông cô dïng cho ho¹t ®éng SXKD +Thanh to¸n tiÒn l­¬ng, c¸c kho¶n phô cÊp vµ c¸c kho¶n trÝch nép theo l­¬ng cña c«ng nh©n tham gia trùc tiÕp s¶n xuÊt + Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh + Vµ nh÷ng kho¶n chi b»ng tiÒn kh¸c... Trong kú kÕ to¸n c¸c kho¶n chi cã c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh sau: Chøng tõ ghi sæ Sè: Ngµy 30/05/2003 TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã 1 2 3 4 5 TiÒn l­¬ng th¸ng 5 ph¶i tr¶ CBCNV 661 67.500.000 Céng 67.500.000 Chøng tõ ghi sæ Sè: Ngµy 17/06/2003 TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã 1 2 3 4 5 §¬n vÞ trÝch 15% ChuyÓn cho c¬ quan BHXH 10.327.400 Céng 10.327.400 Sæ C¸i Tµi kho¶n: Chi ho¹t ®éng Sè hiÖu tµi kho¶n: 661 §¬n vÞ tÝnh VN®ång NT GS CT ghi sæ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè tiÒn Ghi chó SH NT Nî Cã Sè d­ ®Çu kú 56.000.000 10/04 Ghi t¨ng NHTTSC§ 466 6.800.000 30/04 Ph¶i tr¶ CNV l­¬ng th¸ng 4 334 64.780.700 23/05 Ghi t¨ng NHTTSC§ 466 20.500.000 30/05 TiÒn l­¬ng th¸ng 5 ph¶i tr¶ CBCNV 334 67.500.000 17/06 §¬n vÞ trÝch 15% ChuyÓn cho c¬ quan BHXH 332 10.327.400 30/06 KÕt chuyÓn NKPH§ khi quyÕt to¸n ®­îc duyÖt 461 50.700.000 Céng 169.908.100 50.700.000 Sè d­ cuèi kú 175.208.100 Chøng tõ ghi sæ Sè: Ngµy 28/05/2003 TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã 1 2 3 4 5 Tr¶ tiÒn cho CT SX 631 112 11.000.000 Céng 11.000.000 Chøng tõ ghi sæ Sè: Ngµy 08/06/2003 §¬n vÞ tÝnh VN®ång TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã 1 2 3 4 5 XuÊt bét giÊy Harwood ®Ó SX 631 152 10.000.000 XuÊt kho ho¸ chÊt 631 152 350.000 Céng 21.350.000 Sæ C¸i Tµi kho¶n: Chi ho¹t ®éng SXKD Sè hiÖu tµi kho¶n: 631 §¬n vÞ tÝnh VN®ång NT GS CT ghi sæ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè tiÒn Ghi chó SH NT Nî Cã Sè d­ ®Çu kú 0 28/05 Tr¶ tiÒn cho CT SX 112 11.000.000 08/06 XuÊt bét giÊy Harwood ®Ó SX 152 10.000.000 08/06 XuÊt kho ho¸ chÊt 152 350.000 Céng 21.350.000 0 Sè d­ cuèi kú 21.350.000 III QuyÕt to¸n Hµng quý, kÕ to¸n cña ViÖn thùc hiÖn c«ng t¸c tæng hîp t×nh h×nh thu chi vµ kÕt qu¶ cña tõng lo¹i ho¹t ®éng sù nghiÖp, ho¹t ®éng kinh doanh cña ®¬n vÞ.V× vËy, kÕ to¸n cÇn lËp b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n( MÉu B01- H) vµ b¶ng tæng hîp t×nh h×nh kinh phÝ vµ quyÕt to¸n kinh phÝ ®· sö dông(MÉu B02- H). C«ng t¸c nµy lµ c¨n cø ®Ó lËp kÕ ho¹ch kinh phÝ cho kú kÕ to¸n sau ®Ó ®¬n vÞ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. ViÖc lËp b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n vµ b¶ng tæng hîp t×nh h×nh kinh phÝ ®· cung cÊp cho viÖn c¸c th«ng tin kinh tÕ gióp ViÖn qu¶n lý ®­îc tµi s¶n cña nhµ n­íc t×nh h×nh ho¹t ®éng cña viÖn.Tõ ®ã, ViÖn sÏ cã c¬ së ®Ó khai th¸c c¸c nguån thu vµ ®iÒu chØnh c¸c kho¶n chi mét c¸ch hîp lý vµ cã nh÷ng chiÕn l­îc ph¸t triÓn ®óng ®¾n trong kú ho¹t ®éng sau. PhÇn III: Mét sè nhËn xÐt vµ ®ãng gãp ý kiÕn vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tæng hîp ë viÖn c«ng nghiÖp giÊy vµ Xenluylo Tr¶i qua 34 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn ViÖn c«ng nghiÖp giÊy vµ xenluylo hiÖn nay ®· cã ®­îc mét c¬ së vËt chÊt kü thuËt t­¬ng ®èi hiÖn ®¹i vµ khang trang. Cã ®­îc nh÷ng thµnh c«ng Êy lµ do sù phÊn ®Êu lç lùc cña tËp thÓ c«ng nh©n viªn chøc vµ ban l·nh ®¹o trong viÖn, nhÊt lµ sau khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng . NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng vÞ trÝ cña viÖn trong ngµnh giÊy, víi nhiÖm vô träng t©m lµ nghiªn cøu øng dông vµ triÓn khai nh÷ng thµnh tùu KHKT, nh÷ng tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ trong c«ng nghiÖp giÊy, ViÖn ®· tõng b­íc tiÕn hµnh ®æi míi mét c¸ch s©u s¾c vµ toµn diÖn bé m¸y cña m×nh nh»m n©ng cao tÝnh hiÖu qu¶ tÝnh n¨ng ®éng trong nghiªn cøu khoa häc c«ng nghÖ vµ s¶n xuÊt kinh doanh. §Æc biÖt ViÖn ®· chó träng quan t©m ®Çu t­ chiÒu s©u x©y dùng c¬ së vËt chÊt ®¸p øng cho nhu cÇu c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc. Môc tiªu cña viÖn tõ nay cho ®Õn n¨m 2010 lµ trang bÞ, n©ng cÊp vµ tõng b­íc hÞªn ®¹i ho¸ c¸c trang thiÕt bÞ trong c¸c thiÕt bÞ thÝ nghiÖm, dông cô ®o l­êng ®Ó phôc vô cho nghµnh giÊy ngµy mét tèt h¬n. Víi c¬ së vËt chÊt hiÖn cã vµ ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cña ViÖn cã tr×nh ®é khoa häc kü thuËt, cã kinh nghiÖm th× ViÖn cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô môc tiªu ®Ò ra. Song víi nguån kinh phÝ vµ ng©n s¸ch hµng n¨m ®­îc cÊp cßn h¹n hÑp, cho nªn viÖc ®Çu t­ theo chiÒu s©u cña viÖn cßn gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n.V× vËy, mµ còng cã nhiÒu ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c nghiªn cøu cña ViÖn. * Nh÷ng nhËn xÐt c¬ b¶n vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tæng hîp cña viÖn. Do nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ kÕ to¸n hµnh chÝnh sù nhiÖp nãi chung vµ kÕ to¸n trong ®¬n vÞ nãi riªng, ®¬n vÞ ®· ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p h¹ch to¸n phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ t×nh h×nh míi vÒ qu¶n lý tµi chÝnh nh»m ®¸p øng nhÞp ®é ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ hiÖn nay. §¬n vÞ ®ang ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ, víi sù nhiÖt t×nh, h¨ng say c«ng t¸c, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao, ®éi ngò kÕ to¸n cña ®¬n vÞ lu«n hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao, ®¸p øng nhu cÇu th«ng tin chÝnh x¸c, nhanh gän kÞp thêi. Ph­¬ng ph¸p qu¶n lý kinh tÕ t¹i ®¬n vÞ nh×n chung thùc hiÖn rÊt tèt, h¹ch to¸n kinh phÝ trªn sæ s¸ch cã khoa häc, gióp c¸n bé kÕ to¸n vµ thñ tr­ëng ®¬n vÞ dÔ kiÓm tra, gi¸m s¸t ®«n ®èc, kÞp thêi ®óng theo qui ®Þnh cña nhµ n­íc. Tuy nhiªn ®Ó c«ng t¸c kÕ to¸n ë ®¬n vÞ thùc sù ph¸t huy vai trß lµ c«ng cô h÷u hiÖu cña c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh th× vÊn ®Ò ®Æt ra cho c¸n bé lµm c«ng t¸c kÕ to¸n trong ®¬n vÞ ph¶i lu«n nghiªn cøu häc hái ®Ó hoµn thiÖn h¬n c«ng t¸c nµy. §ång thêi ®¬n vÞ ph¶i lu«n nghiªn cøu häc hái ®Ó hoµn thiÖn h¬n c«ng t¸c nµy. §ång thêi nghiªn cøu vµ ¸p dông c¸c chÕ ®é h¹ch to¸n kÕ to¸n, mÉu sæ s¸ch mµ nhµ n­íc ®· qui ®Þnh - tõ ®ã gióp c«ng t¸c kÕ to¸n lu«n kh«ng bÞ l¹c hËu so víi nÒn kinh tÕ hiÖn nay. Cã nh­ vËy th× c«ng t¸c kÕ to¸n cña ®¬n vÞ míi ®¹t ®Õn sù toµn diÖn, vµ gãp phÇn thóc ®Èy hiÖu qu¶ trong viÖc vµ æn ®Þnh ph¸t triÓn cña ViÖn. Nh×n chung, c«ng t¸c kÕ to¸n cña ViÖn ®· thùc hiÖn tèt c¸c chÕ ®é tµi chÝnh cã khoa häc ®óng qui ®Þnh cña nhµ n­íc. KÕt luËn Qua thêi gian thùc tËp t¹i phßng Tµi chÝnh- kÕ to¸n cña ViÖn c«ng nghiÖp giÊy vµ Xenluylo. Em ®· thÊy ®­îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n HCSN (kÕ to¸n tæng hîp) nªn ®· ®i s©u nghiªn cøu vÊn ®Ò nµy. Tõ ®ã ph©n tÝch ®¸nh gÝa nh»m ph¸t huy vµ chØ ra nh÷ng h¹n chÕ cÇn c¶i tiÕn cña ®¬n vÞ, gióp cho c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n. Tuy cßn mét sè h¹n chÕ nhÊt ®Þnh nh­ng nh×n chung c«ng t¸c kÕ to¸n cña ®¬n vÞ phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ. Hy väng r»ng víi nh÷ng b­íc ®i v÷ng ch¾c nh­ hiÖn nay ViÖn c«ng nghiÖp giÊy sÏ ngµy cµng ph¸t triÓn c¶ chiÒu réng vµ chiÒu s©u. Trong thêi gian thùc tËp võa qua kh«ng nh÷ng gióp em ®· cñng cè nh÷ng kiÕn thøc ®· tiÕp thu ®­îc ë tr­êng mµ cßn hiÓu thªm vÒ thùc tÕ phong phó phøc t¹p cña c«ng t¸c kÕ to¸n HCSN. Tõ ®ã t¹o nÒn mãng v÷ng ch¾c cho nh÷ng b­íc ®i tiÕp theo sau khi ra tr­êng. Mét lÇn n÷a, Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù quan t©m gióp ®ì t¹o ®IÒu kiÖn cña ban l·nh ®¹o cïng tËp thÓ c¸c c« chó trong phßng tµI chÝnh- kÕ to¸n cña ViÖn vµ ®Æc biÖt sù chØ dÉn cña thÇy gi¸o L­¬ng nh­ Anh ®· gióp em hoµn thµnh b¸o c¸o nµy. Môc lôc Lêi nãi ®Çu Néi dung PhÇn I: c¸c vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n HCSN I. Kh¸i niÖm nhiÖm vô yªu cÇu kÕ to¸n hµnh chÝnh sù nghiÖp Kh¸i niÖm NhiÖm vô cña kÕ to¸n hµnh chÝnh sù nghiÖp. Yªu cÇu cña c«ng t¸c kÕ to¸n hµnh chÝnh sù nghiÖp. Néi dung c«ng t¸c kÕ to¸n HCSN II. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n trong ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp. 2.1 Tæ chøc c«ng t¸c ghi chÐp ban ®Çu 2.2 VËn dông hÖ thèng tµi chÝnh kÕ to¸n 2.3 Tæ chøc vËn dông h×nh thøc kÕ to¸n 2.4 LËp b¸o c¸o tµi chÝnh 2.5 Tæ chøc kiÓm tra kÕ to¸n 2.6 Tæ chøc c«ng t¸c kiÓm kª III Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n IV Néi dung c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n 4.1 KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn 4.1.1 KÕ to¸n tiÒn mÆt 4.1.2 KÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng kho b¹c 4.2 KÕ to¸n vËt t­ tµi s¶n 4.2.1 KÕ to¸n vËt liÖu dông cô 4.2.1 KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh 4.3 KÕ to¸n thanh to¸n 4.3.1 KÕ to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i thu 4.3.1.1 KÕ to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i thu 4.3.1.2 KÕ to¸n t¹m øng 4.3.2 KÕ to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ 4.3.3 KÕ to¸n c¸c kho¶n nép theo l­¬ng 4.3.4 KÕ to¸n c¸c kho¶n ph¶i tr¶ c«ng chøc 4.4 KÕ to¸n nguån kinh phÝ 4.4.1 KÕ to¸n nguån kinh phÝ ho¹t ®éng 4.4.2 KÕ to¸n nguån kinh phÝ dù ¸n 4.4.3 KÕ to¸n nguån kinh phÝ dù ¸n 4.4.4 KÕ to¸n quü c¬ quan 4.4.5 KÕ to¸n nguån kinh phÝ ®Çu t­ XDCB 4.5 KÕ to¸n c¸c kho¶n chi 4.6 KÕ to¸n c¸c kho¶n thu PhÇn II: T×nh h×nh thùc tÕ kÕ to¸n HCSN ë ViÖn c«ng nghiÖp giÊy vµ Xenluyl« 15 I. §Æc ®IÓm chung cña viÖn c«ng nghiÖp giÊy vµ Xenluyl« 1.1 Qu¸ tr×nhh×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña VÞªn c«ng nghiÖp giÊy vµ Xenluyl« 1.2. Chøc n¨ng nhiÖm vô vµ ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña viÖn c«ng nghiÖp giÊy vµ Xenluyl« 1.3. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt vµ tæ chøc qu¶n lý trong ®¬n vÞ 1.3.1. §Æc ®iÓm 1.3.2. Tæ chøc s¶n xuÊt 1.3.3 Tæ chøcbé m¸y qu¶n lý cña viÖn 1.3.4 Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n II T×nh h×nh thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n hµnh chÝnh sù nghiÖp ë ®¬n vÞ 2.1 C«ng t¸c lËp dù to¸n n¨m 2.1.1 C¨n cø ®Ó lËp dù to¸n 2.1.2 Tr×nh tù lËp 2.1.3 Ph­¬ng ph¸p lËp 2.2 C«ng t¸c lËp dù to¸n thu chi quý 2.2.1 C¨n cø lËp dù to¸n thu chi quý 2.2.2 Ph­¬ng ph¸p lËp dù to¸n thu chi quý 2.2.3 Tæ chøc thùc hiÖn dù to¸n thu chi quý 2. 3 C«ng t¸c kÕ to¸n hµnh chÝnh sù nghiÖp ¬ ViÖn c«ng nghiÖp giÊy vµ Xenluylo 2.3.1 KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn 2.3.1.1 KÕ to¸n tiÒn göi tiÒn mÆt 2.3.1.2 KÕ to¸n tiÒn göi NH kho b¹c 2. 3.2 KÕ to¸n vËt liÖu dông cô KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh KÕ to¸n thanh to¸n 2.3.4.1 KÕ to¸n tiÒn l­¬ng 2.3.4.2 KÕ to¸n trÝch nép theo l­¬ng 2.3.4.3 KÕ to¸n thanh to¸n t¹m øng 2.3.4.4 KÕ to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i thu 2.3.4.5 KÕ to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i tr 2.3.5 KÕ to¸n nguån kinh phÝ 2.3.6 KÕ to¸n c¸c kho¶n thu 2.3.7 KÕ to¸n c¸c kho¶n chi III QuyÕt to¸n PhÇn III: Mét sè nhËn xÐt vµ ®ãng gãp ý kiÕn vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tæng hîp ë viÖn c«ng nghiÖp giÊy vµ Xenluylo KÕt luËn Tæng c«ng ty GiÊy ViÖt Nam ViÖn c«ng nghiÖp giÊy vµ xenluyl« B¶ng tæng hîp thanh to¸n l­¬ng Th¸ng 4 n¨m 2003 §¬n vÞ tÝnhVN ®ång S TT Tªn ®¬n vÞ HÖ sè l­¬ng TiÒn l­¬ng HÖ sè PC L­¬ng phô cÊp Tæng tiÒn l­¬ng Sè ng­êi TiÒn l­¬ng th¸ng C¸c kho¶n khÊu trõ trong l­¬ng TiÒn l­¬ng th¸ng Ký Nép 5% BHXH Thu kh¸c Céng CK KT 1 V¨n phßng 21.2 6.148.000 1.50 435.000 6.583.000 6 6.154.900 329.200 329.200 5.8825.700 2 Phßng TC- KT 14.61 4.236.900 0.40 116.000 4.352.900 6 4.352.900 217.800 217.800 4.135.100 3 Phßng QLKH -TT 18.17 5.269.300 0.30 87.000 5.356.300 7 5.331.800 268.000 268.000 5.063.800 4 Phßng thiÕt bÞ 24.92 7.226.8002 0.40 116.000 7.342.800 8 7.188.000 359.400 359.400 6.828.600 5 Phßng thÝ nghiÖm 19.36 5.614.400 0.60 174.000 5.788.400 7 5.381.200 289.500 289.500 5.091.700 6 Phßng c«ng nghÖ 41.93 12.159.700 0.70 203.000 12.362.700 17 11.84.300 610.400 610.400 11.273.900 7 Tæ b¶o vÖ 15.24 4.419.600 0.10 29.000 4.448.600 6 4.386.400 222.500 222.500 4.163.900 8 X­ëng s¶n xuÊt 40.13 11.637.700 0.40 116.000 11.753.700 19 1153.700 587.800 587.800 11.165.900 9 X­ëng s¶n xuÊt 20.52 5.950.800 0.00 0 5.950.800 11 5.950.800 297.500 297.500 5.653.300 10 X­ëng thùc nghiÖm 20.52 5872.500 0.00 0 5.872.500 7 5.872.500 293.700 293.700 5.778.800 Céng 236.33 68.535.700 4.40 1.276.000 69.811.700 94 68.256.500 3.475.800 3.475.800 64.780.700 B»ng ch÷: s¸u m­¬i t­ triÖu, b¶y tr¨m t¸m m­¬i ngµn, bÈy tr¨m ®ång. Ngµy 3 th¸ng 5 n¨m 2003 Phßng TC-KT ViÖn tr­ëng Tæng c«ng ty GiÊy ViÖt Nam V¨n phßng B¶ng thanh to¸n l­¬ng Th¸ng 4 n¨m 2003 S TT Hä vµ tªn HSL TiÒn l­¬ng HÖ sè PC L­¬ng phô cÊp Tæng tiÒn l­¬ng Sè ngµy c«ng TiÒn l­¬ng th¸ng C¸c kho¶nKT trong l­¬ng TiÒn l­¬ng th¸ng Ký Nép 5% BHXH Thu kh¸c Céng CK KT 1 §µo sü Sµnh 5.03 1.458.700 0.80 232.000 1.690.700 22 1.690.700 84.500 84.500 1.606.200 2 NguyÔn thÞ NguyÖt 4.19 1.215.100 0.40 116.000 1.331.100 22 1.331.100 66.600 66.600 1.264.500 3 Nghiªm Mü ch©u 3.06 887.400 887.400 22 887.400 44.400 44.400 843.00 4 §ç v¨n Lòng 2.81 814.900 0.30 87.000 901.900 22 901.900 45.100 45.100 856.800 5 Vò thanh Nhµn 2.05 594.500 594.500 22 594.500 29.700 29.700 564.800 6 NguyÔn thi Cóc 4.06 1.177.400 1.177.400 14 749.300 58.900 58.900 690.400 Céng 21.20 6.148.000 1.50 435.000 6.583.000 6.154.900 329.200 329.200 5.825.700 B»ng ch÷: N¨m triÖu t¸m tr¨m hai m Ngµy 3 th¸ng 5 n¨m 2003 Phßng TC-KT ViÖn tr­ëng B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n Quý 2 n¨m 2003 MÉu sè: B01 – H Ban hµnh theo Q§ sè 999 -TC/Q§/C§KT Ngµy 12/11/1996 cña Bé Tµi chÝnh M· ch­¬ng:128 ViÖn c«ng nghiÖp giÊy vµ Xenluylo M· sè SDNN 112800000013 §¬n vÞ tÝnh VN ®ång Sè hiÖu TK Tªn TK kÕ to¸n Sè d­ ®Çu kú Sè ph¸t sinh trong kú Luü kÕ ®Çu n¨m Sè d­ cuèi kú Nî Cã Nî Cã Nî Cã Nî Cã 111 TiÒn mÆt 15.650.000 113..500.000 95.973.400 51.300.0000 10.442.680 33.176.600 112 TiÒn göi NHKB 24.000.000 28.200.000 47.600.000 5.000.000 4.600.000 152 VËt liÖu, dông cô 9.650.000 27.000.000 17.250.000 19.400.000 211 TSC§ h÷u h×nh 622.000.000 44.300.000 0 210.000.000 666.300.000 214 Hao mßn TSC§ 160.400.000 160.400.000 241 XDCB dë dang 17.000.000 17.000.000 250.000.000 311 C¸c kho¶n ph¶i thu 10.000.000 3520.000 2.700.000 5.500.000 10.000.000 10.820.000 312 T¹m øng 6.000.000 500.000 5.500.000 331 C¸c kho¶n ph¶i tr¶ 9000.000 8.500.000 10.000.000 10.500.000 332 CK nép theo l­¬ng 3.250.000 13.803..200 948.060. 948.060 10.553..200 333 CK ph¶i nép NN 2.320.000 2.320.000 334 Ph¶i tr¶ viªn chøc 70.529.200 132.280.700 14.840.000 14.840.000 61.751.500 337 Kinh phÝ ®· quyÕt to¸n chuyÓn n¨m sau 9.650.000 9650.000 411 Nguån vèn KD 421 CL TC ch­a xö lý 431 Quü c¬ quan 19.650.000 0 23.250.000 42.900.000 441 N KP §TXDCB 250.000.000 SH TK Tªn TK kÕ to¸n Sè d­ ®Çu kú Sè ph¸t sinh trong kú Luü kÕ ®Çu n¨m Sè d­ cuèi kú Nî Cã Nî Cã Nî Cã Nî Cã 461 Nguån KP H§ 77.000.000 50.700.000 122.680.700 78.200.000 57.948.060 151.700.000 462 Nguån KP DA 110.000.000 466 N KP ®· HT TSC§ 461.600.000 27.300.000 210.000.000 488.900.000 511 C¸c kho¶n thu 27.400.000 27.400.000 631 Chi H§ SX KD 21.350.000 0 21.350.000 661 Chi ho¹t ®éng 56.000.000 169.908.100 0 10.540.740 57.200.000 175.208.100 662 Chi dù ¸n 110.000.000 Céng t¸i kho¶n trong b¶ng 737.300.000 737.300.000 613.477.300 613.477.300 726.378.800 726.378.800 936.354.700 936.354.700 C¸c kho¶n ngoµi b¶ng 008 H¹n møc kinh phÝ 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 009 H¹n møc KP kh¸c Céng tµi kho¶n ngoµi b¶ng 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Ng­êi lËp sæ (ký) KÕ to¸n tr­ëng (ký) Ngµy .... th¸ng .... n¨m .... Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (ký, ®ãng dÊu)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực tế kế toán hành chính sự nghiệp ở Viện công nghiệp giấy và XENLUYLO.DOC
Luận văn liên quan