Chuyển tiền điện tử tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn

Chuyển tiền điện tử tại NH NN & PTNT Nam HN Lời mở đầu Hệ thống Ngân hàng là hệ thống mạch máu tuần hoàn của nền kinh tế. Vai trò của Ngân hàng được ví như là vai trò của trái tim đối với cơ thể. Thật vậy, Ngân hàng là nơi tập trung những nguồn vốn nhỏ lẻ, thời hạn ngắn của mọi tổ chức cá nhân để cung ứng nguồn vốn lớn cho nền kinh tế. Trong khi thực hiện vai trò trung gian là cầu nối để chuyển vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu làm cho nguồn lực quốc gia được phát huy một cách có hiệu quả hơn, các NHTM đá tự tạo ra các công cụ tài chính thay thế cho nền tiền làm phương tiện thanh toán. Trước tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt về hoạt động Ngân hàng như hiện nay, không chỉ diễn ra trong nước: giữa các Ngân hàng trong cùng hệ thống, khác hệ thống, với các tổ chức phi Ngân hàng mà còn với cả các Ngân hàng nước ngoài đòi hỏi các Ngân hàng phải chú trọng tăng cường cải tiến quy trình công nghệ trong hoạt động kinh doanh ngân hàng. Cạnh tranh giữa các Ngân hàng có thể diễn ra trên các mặt: lãi suất, quy mô, đội ngũ nhân viên Ngân hàng, công nghệ, dịch vụ thanh toán . song với công nghệ nói chung và công nghệ thanh toán nói riêng ngày càng phát triển nhanh chóng thì các Ngân hàng thương mại ở nước ta cũng phải được hoàn thiện cả về mặt nghiệp vụ và quy trình công nghệ về dịch vụ thanh toán qua ngân hàng. Thanh toán chuyển tiền điện tử (CTĐT) là một công cụ mới ra đời nhưng đã khẳng định được vai trò của mình, đáp ứng kịp thời yêu cầu của nền kinh tế thị trường linh hoạt và năng động. Thanh toán CTĐT ra đời giúp cho công tác thanh toán không dùng tiền mặt được mở rộng, góp phần tổ chức luân chuyển vốn nhanh, phục vụ quá trình sản xuất và lưu thông hàng hoá trong nền kinh tế. Tuy vậy trang thiết bị, chương trình tin học mang chuyển tiền điện tử của các ngân hàng ở nước ta vẫn còn nhiều hạn chế về quy mô và chất lượng. Để chuyển tiền điện tử phát huy hết lợi thế của nó đồng thời để đáp ứng được nhu cầu hội nhập của khu vực và thế giới. NHN0 & PTNT Nam Hà Nội nói riêng, NHVN nói chung cần có những biện pháp hữu hiệu làm cho công tác thanh toán chuyển tiền điện tử phát huy tối đa những tiện ích của nó, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nước nhà. Từ những kiến thức đã học ở trường kết hợp với kết quả đợt thực tập tại NHN0 & PTNT Nam Hà Nội, em đã nhận thức rõ được vai trò của vấn đề này trong nền kinh tế hiện nay nên em quyết định chọn đề tài: "Giải pháp mở rộng và hoàn thiện nghiệp vụ thanh toán chuyển tiền điện từ tại NHN0 & PTNT Nam Hà Nội" làm đề tài cho bài viết này. Luận văn gồm có 3 chương: Chương I: Cơ sở lí luận về công tác thanh toán không dùng tiền mặt và thanh toán chuyển tiền điện từ trong hệ thống. Chương II: Kết quả hoạt động kinh doanh và thực trạng hoạt động thanh toán chuyển tiền điện từ tại NHN0 & PTNT Nam Hà Nội. Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả của quy trình CTĐT tại NHN0 & PTNT Nam Hà Nội. Do hạn chế và mặt kiến thức, thời gian cũng như phạm vi nghiên cứu, hơn nữa NHN0 & PTNT Nam Hà Nội mới được thành lập, số liệu tích luỹ qua các năm chưa nhiều nên bài viết của em không trách khỏi thiếu sót. Vì vậy, em kính mong sự quan tâm giúp đỡ của các thầy cô giáo. Ban lãnh đạo cùng tập thể cán bộ NHN0 & PTNT Nam Hà Nội để bài viết của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cám ơn!

doc36 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1771 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyển tiền điện tử tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng tiÒn mÆt ph¶i chÞu nh÷ng chi phÝ rÊt lín trong viÖc in Ên, kiÓm ®Õm, b¶o qu¶n vËn chuyÓn víi l­îng thêi gian còng kh¸ nhiÒu mµ hÖ sè an toµn l¹i rÊt thÊp. ChÝnh v× vËy ®ßi hái ph¶i cã mét c¸ch thøc thanh to¸n míi ®Ó phï hîp h¬n víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ ph¸t triÓn thay thÕ cho thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt. §ã lµ h×nh thøc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt. Thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt ra ®êi lµ kÕt qu¶ tÊt yÕu cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ. Nã kh¾c phôc ®­îc nh÷ng nh­îc ®iÓm cña qu¸ tr×nh thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt vµ ph¸t huy ®­îc c¸c ­u ®iÓm h¬n h¼n cña nã trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Ta cã thÓ hiÓu thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt lµ sù vËn ®éng cña tiÒn tÖ qua chøc n¨ng ph­¬ng tiÖn thanh to¸n, nh»m phôc vô c¸c quan hÖ thanh to¸n gi÷a c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ t­ nh©n trong x· héi th«ng qua vai trß trung gian thanh to¸n cña Ng©n hµng. Thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt th­êng cã mét kho¶ng c¸ch vÒ thêi gian vµ gi÷a sù vËn ®éng cña hµng ho¸ vµ sù vËn ®éng cña tiÒn tÖ, ®ång thêi qua qu¸ tr×nh ®ã h­íng dÉn ®Õn viÖc ph¸t sinh nh÷ng quan hÖ tÝn dông. Sù t¸ch rêi gi÷a vËt t­ hµng ho¸ vµ tiÒn tÖ cßn cã mét thêi gian cÇn thiÕt ®Ó lµm thñ tôc thanh to¸n qua Ng©n hµng. Do ®ã ®· t¹o ra cho Ng©n hµng kh¶ n¨ng t¸c ®éng m¹nh mÏ vµo qu¸ tr×nh thanh to¸n, lµm thóc ®Èy qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn vèn vµ ®¶m b¶o nhÞp ®é t¸i s¶n xuÊt më réng cña nÒn kinh tÕ. Trong thanh to¸n kh«ng dïng TM th× tiÒn tÖ kh«ng xuÊt hiÖn d­íi h×nh thøc tiÒn mÆt mµ chØ xuÊt hiÖn d­íi h×nh thøc tiÒn ghi sæ. NghÜa lµ trªn c¬ së sè tiÒn göi thanh to¸n ë Ng©n hµng, viÖc thanh to¸n ®­îc tiÕn hµnh b»ng ph­¬ng ph¸p dÞch chuyÓn tiÒn ghi sæ tõ tµi kho¶n nµy sang tµi kho¶n kh¸c chø kh«ng ph¶i b»ng tiÒn mÆt. Cã thÓ nãi ®©y lµ ®Æc tr­ng c¬ b¶n cña thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt. Tõ ®Æc tr­ng trªn cho thÊy qu¸ tr×nh thanh to¸n ngoµi sù tham gia cña bªn b¸n vµ bªn mua, cßn cã sù tham gia cña mét sè tæ chøc ®ãng vai trß trung gian ®ã lµ Ng©n hµng. 2. Vai trß cña thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt trong nÒn kinh tÕ. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt lu«n lu«n gi÷ vai trß quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n nãi chung vµ ngµnh Ng©n hµng nãi riªng. §Æc biÖt trong giai ®o¹n hiÖn nay n­íc ta ®ang trong thêi kú ®æi míi, nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn ph¸t triÓn th× thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt sÏ ph¸t huy vai trß tÝch cùc. Nã thóc ®Èy qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn vèn vËt t­ hµng ho¸ gãp phÇn thóc ®Èy c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kinh doanh cã hiÖu qu¶. 2.1. VÒ mÆt x· héi. Thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt gi¶m ®­îc khèi l­îng tiÒn mÆt trong l­u th«ng, gi¶m chÝ phÝa in Ên, b¶o qu¶n vËn chuyÓn kiÓm ®iÓm gi¶m ®­îc chi phÝ lao ®éng x· héi, gãp phÇn kiÒm chÕ, ®Çy lïi l¹m ph¸t, còng cã n©ng cao gi¸ trÞ ®ång tiÒn. Thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt gãp phÇn thóc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng vµ l­u th«ng s¶n phÈm trong nÒn kinh tÕ x· héi, ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt diÔn ra mét c¸ch b×nh th­êng liªn tôc. Thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt gãp phÇn cñng cè chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ ®¶m b¶o quyÒn chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh cña tõng doanh nghiÖp vÒ tæ chøc tèt c«ng t¸c thanh to¸n sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thóc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn vËt t­ hµng ho¸, t¨ng nhanh tèc ®é chu chuyÓn vèn. 2.2. §èi víi ho¹t ®éng tÝn dông cña Ng©n hµng. Thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho Ng©n hµng tËp trung ®­îc nhiÒu h¬n c¸c kho¶n vèn tiÒn tÖ t¹m thêi nhµn rçi trong nÒn kinh tÕ, lµm t¨ng thªm nguån vèn, më réng cho vay ®èi víi nªn kinh tÕ quèc d©n. §Ó thùc hiÖn c¸c kho¶n chi hµng ngµy c¸c doanh nghiÖp, c¸c c¸ nh©n ph¶i göi tiÒn vµo tµi kho¶n tiÒn göi cña m×nh t¹i Ng©n hµng. C¸c kho¶n tiÒn nµy kh«ng ph¶i ®­îc chi tr¶ cïng mét lóc nªn t¹o ra trªn kho¶n nµy mét sè d­ nhÊt ®Þnh. Ng©n hµng cã thÓ sö dông sè d­ nµy ®Ó më réng c¸c nghiÖp vô bªn cã nh­: C¸c cÊp kho¶n nghiÖp vô tÝn dông ng¾n h¹n th«ng qua nghiÖp vô chi tr¶ hé nµy, Ng©n hµng cßn n¾m râ ®­îc t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, tõ ®ã quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n trong viÖc cã cho vay hay kh«ng. C«ng t¸c thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt thùc hiÖn tèt sÏ t¹o cho Ng©n hµng uy tÝn cao ®èi víi kh¸ch hµng, thu hót ®­îc ngµy cµng nhiÒu c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Õn më tµi kho¶n vµ thanh to¸n qua Ng©n hµng. Nhê vËy nguån vèn cña Ng©n hµng kh«ng ngõng ®­îc më réng vµ ph¸t triÓn. Thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt lµ c«ng cô phôc vô ®¾c lùc cña Ng©n hµng vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý kinh tÕ c¸c cÊp thùc hiÖn vai trß kiÓm so¸t b»ng tiÒn c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ. Th«ng qua thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt, Nhµ n­íc vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý kinh tÕ cã ®­îc nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt, ®Ó ®­a ra qu¶n lý kinh tÕ cã ®­îc nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt, ®Ó ®­a ra quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n trong qu¸ tr×nh qu¶n lý vÜ m« cña nÒn kinh tÕ. II. Kh¸i qu¸t h×nh thøc TTKDTM ë ViÖt Nam hiÖn nay. 1. Mét sè quy ®Þnh mang tÝnh nguyªn t¾c trong TTKDTM. Theo quyÕt ®Þnh sè 22/Q§ - NH1 ra ngµy 21/02/1994 cña Thèng ®èc Ng©n hµng NHNNVN ban hµnh " ThÓ lÖ thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt " ®· quy ®Þnh: a. Quy ®Þnh chung. C¸c doanh nghiÖp, c¬ quan, tæ chøc, ®oµn thÓ, ®¬n vÞ vò trang c«ng d©n ViÖt Nam vµ ng­êi n­íc ngoµi ho¹t ®éng trªn l·nh thæ ViÖt Nam (gäi chung lµ ®¬ vÞ vµ c¸ nh©n) ®­îc quyÒn lùa chän ng©n hµng ®Ó më tµi kho¶n giao dÞch vµ thùc hiÖn thanh to¸n. C¸c ®¬n vÞ dù to¸n ng©n s¸ch ®­îc më tµi kho¶n t¹i kho b¹c Nhµ n­íc. ViÖc thanh to¸n t¹i Ng©n hµng vµ kho b¹c Nhµ n­íc ®­îc thùc hiÖn qua tµi kho¶n ®­îc ghi b»ng ViÖt Nam ®ång (VND). tr­êng hîp më tµi kho¶n vµ thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ ph¶i thùc hiÖn theo c¬ chÕ qu¶n lý ngo¹i hèi cña ChÝnh phñ ViÖt Nam ban hµn. b- Quy ®Þnh ®èi víi kh¸ch hµng. §Ó ®¶m b¶o viÖc thanh to¸n ®Çy ®ñ, kÞp thêi, c¸c chñ tµi kho¶n (bªn tr¶ tiÒn) ph¶i cã ®ñ tiÒn trªn tµi kho¶n. Mäi tr­êng hîp thanh to¸n v­ît qu¸ sè d­ tµi kho¶n tiÒn göi t¹i Ng©n hµng, kho b¹c Nhµ n­íc lµ ph¹m ph¸p vµ bÞ xö lý theo ph¸p luËt. c. Quy ®Þnh ®èi víi tæ chøc cung øng dÞch vô thanh to¸n. C¸c tæ chøc cung øng dÞch vô thanh to¸n cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c uû nhiÖm thanh to¸n cña chñ tµi kho¶n ®¶m b¶o an toµn, chÝnh x¸c, thuËn tiÖn. C¸c tæ chøc cung øng dÞch vô thanh to¸n cã tr¸ch nhiÖm chi tr¶ b»ng tiÒn mÆt hoÆc chuyÓn kho¶n trong ph¹m vi sè d­ tiÒn göi theo yªu cÇu cña chñ tµi kho¶n. C¸c tæ chøc cung øng dÞch vô thanh to¸n kiÓm tra kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ ®­îc quyÒn tõ chèi thanh to¸n nÕu tµi kho¶n kh«ng ®ñ tiÒn, ®ång thêi kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng néi dung liªn ®íi cña hai bªn kh¸ch hµng. NÕu do thiÕu sãt trong qu¸ tr×nh thanh to¸n g©y thiÖt h¹i cho kh¸ch hµng th× c¸c tæ chøc cung øng dÞch vô thanh to¸n ph¶i båi th­êng thiÖt h¹i tuú theo møc ®é vi ph¹m cã thÓ xö lý theo ph¸p luËt. 2. C¸c h×nh thøc TTKDTM ë ViÖt Nam hiÖn nay. §Ó phï hîp víi yªu cÇu ®æi míi cña nÒn kinh tÕ vµ ®æi víi ho¹t ®éng cña Ng©n hµng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng, theo quyÕt ®Þnh sè 22/Q§ - NH1 ban hµnh 21/2/1994 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n­íc vÒ thÓ lÖ TTKDTM, NghÞ ®Þnh 30/CP ngµy 9/5/1996 cña ChÝnh phñ vÒ ban hµnh vµ sö dông sÐc, th«ng t­ sè 07/TT - NH1 ngµy 27/12/1996 cña Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam c¸c Ng©n hµng ®ang ¸p dông h×nh thøc thanh to¸n sau ®©y: - SÐc. - Uû nhiÖm chi - ChuyÓn tiÒn. - Uû nhiÖm thu. - Th­ tÝn dông. - Ng©n phiÕu thanh to¸n (nay kh«ng sö dông) - ThÎ thanh to¸n. 3- Sù ra ®êi cña nghiÖp vô thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®iÖn tö 3.1 KÓ tõ ngµy thµnh lËp (6/ 5/ 1951), ng©n hµng cã c¸c quan hÖ thanh to¸n qua l¹i gi÷a c¸c chi nh¸nh trong cïng hÖ thèng. C¸c thÓ thøc thanh to¸n còng vÉn ®­îc c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn, lµm cho c«ng t¸c kh«ng dïng tiÒn mÆt ®­îc më réng. Tuy nhiªn xÐt vÒ mÆt kü thuËt, vµ quy tr×nh c«ng nghÖ th× viÖc thanh to¸n gi÷a c¸c ng©n hµng tr­íc ®©y ®­îc thùc hiÖn b»ng ph­¬ng ph¸p thñ c«ng. Thùc hiÖn c¸c thÓ thøc thanh to¸n b»ng sÐc, uû nhiÖm chi, uû nhiÖm thu thanh to¸n liªn hµng... , chøng tõ ®­îc lËp b»ng tay vµ ®­îc chuyÓn tõ ng©n hµng A sang ng©n hµng B qua ®­êng b­u ®iÖn nªn thêi gian thanh to¸n bÞ kÐo dµi. Víi dù ph¸t triÓn nhanh chãng cña c«ng nghÖ tin häc, ng©n hµng triÓn khai thùc hiÖn c¸c thÓ thøc thanh to¸n th«ng qua m¹ng vi tÝnh. ViÖc thanh to¸n trùc tiÕp trªn chøng tõ b»ng giÊy chuyÓn qua l¹i gi÷a c¸c ng©n hµng ®­îc thay thÕ b»ng hÖ thèng thanh to¸n ®iÖn tö, trong ®ã viÖc thanh to¸n ®­îc thùc hiÖn qua m¹ng vi tÝnh nhê hÖ thèng viÔn th«ng. 3.2 Thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®iÖn tö ®­îc ¸p dông t¹i c¸c ng©n hµng Th­¬ng m¹i ë n­íc ta thùc hiÖn theo quyÕt ®Þnh sè 231/Q§-NH2 ngµy 31/8/1996 vµ ®­îc ®iÒu chØnh bæ sung vÒ néi dung vµ quy tr×nh nghiÖp vô theo quy ®Þnh sè 353/1997/Q§/NHNN ngµy 22/10/1997 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n­íc . III- NghiÖp vô thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®iÖn tö 1. Kh¸i niÖm vÒ CT§T. ChuyÓn tiÒn ®iÖn tö (CT§T) lµ qu¸ tr×nh xö lý mét kho¶n tiÒn qua m¹ng m¸y tÝnh kÓ tõ khi nhËn ®­îc lÖnh chuyÓn tiÒn cña ng­êi ph¸t lÖnh cho ®Õn khi hoµn tÊt thanh to¸n cho ng­êi thô h­ëng. Thùc chÊt cña TTCT§T lµ dïng kü thuËt ®iÖn tö vµ m¹ng chuyÓn tiÒn néi bé ®Ó xö lý nghiÖp vô chuyÓn tiÒn thay thÕ cho ph­¬ng thøc thanh to¸n liªn hµng truyÒn thèng. 2. Tµi kho¶n sö dông: 2.1. T¹i c¸c chi nh¸nh Ng©n hµng sö dông tµi kho¶n. - 5111: chuyÓn tiÒn ®i n¨m nay. - 5112: chuyÓn tiÒn ®Õn n¨m nay. - 5113: chuyÓn tiÒn ®Õn n¨m nay chê xö lý. - 5121: chuyÓn tiÒn ®i n¨m truíc. - 5122: chuyÓn tiÒn ®Õn n¨m tr­íc. - 5123: chuyÓn tiÒn ®Õn n¨m tr­íc chê xö lý (më hai tµi kho¶n chi tiÕt theo lÖnh chuyÓn nî, lÖnh chuyÓn cã). - C¸c tµi kho¶n liªn quan kh¸c. 2.2. T¹i Trung t©m thanh to¸n sö dông tµi kho¶n. - 5131: Thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®i n¨m nay. - 5132: Thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®Õn n¨m nay. - 5141: Thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®i n¨m tr­íc. - 5142: Thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®Õn n¨m tr­íc. C¸c tµi kho¶n nµy më chi tiÕt cho tõng chi nh¸nh tham gia chuyÓn tiÒn ®iÖn tö. - 5133: Thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®Õn n¨m nay chê xö lý. - 5143: Thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®Õn n¨m tr­íc chê xö lý. C¸c tµi kho¶n nµy më hai tµi kho¶n chi tiÕt theo dâi bÖnh chuyÓn nî, lÖnh chuyÓn cã. - C¸c tµi kho¶n kh¸c cã liªn quan. 3. Chøng tõ ®iÖn tö. C¨n cø quyÕt ®Þnh sè 196/TTg ngµy 01/4/1997 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ cho phÐp Ng©n hµng sö dông c¸c d÷ liÖu th«ng tin trªn vËt mang tin ®Ó lµm chøng tõ kÕ to¸n vµ quyÕt ®Þnh sè 308/Q§-NH2 ngµy 16/9/1997 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam vÒ sö dông chøng tõ ®iÖn tö th× kh¸i niÖm vÒ chøng tõ ®iÖn tö nh­ sau: Chøng tõ ®iÖn tö lµ c¸c c¨n cø chøng minh b»ng d÷ liÖu th«ng tin trªn vËt mang tin (nh­ b¨ng tõ, ®Üa tõ, c¸c lo¹i thÎ thanh to¸n...) vÒ nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ®· ph¸t sinh vµ thùc sù hoµn thµnh vµ lµ c¬ së ®Ó ghØ chÐp sæ s¸ch kÕ to¸n cña c¸c ng©n hµng vµ tæ chøc tÝn dông. Chøng tõ sö dông trong thanh to¸n ®iÖn tö gåm chøng tõ gèc vµ chøng tõ ghi sæ. - Chøng tõ gèc lµm c¬ së ®Ó lËp lÖnh chuyÓn tiÒn lµ c¸c chøng tõ do kh¸ch hµng lËp theo quy ®Þnh trong thÓ lÖ thanh to¸n uû nhiÖm thu, uû nhiÖm chi, sÐc, th­ tÝn dông ... - Chøng tõ ghi sæ trong chuyÓn tiÒn ®iÖn tö lµ lÖnh chuyÓn tiÒn. 3.2. ChuyÓn ho¸ chøng tõ Trong thanh to¸n ®iÖn tö, chøng tõ b»ng giÊy cã thÓ chuyÓn ho¸ thµnh chøng tõ ®iÖn tö (chøng tõ b»ng giÊy do kh¸ch hµng lËp ®­îc Ng©n hµng chuyÓn ho¸ thµnh chøng tõ ®iÖn tö ®Ó chuyÓn tiÒn), ng­îc l¹i chøng tõ ®iÖn tö cã thÓ chuyÓn ho¸ in ra chøng tõ giÊy (vÝ dô chøng tõ ®iÖn tö do kh¸ch hµng cã nèi m¹ng víi Ng©n hµng lËp khi Ng©n hµng nhËn ®­îc sÏ chuyÓn ho¸ in ra chøng tõ giÊy ®Ó l­u tr÷). 4. MËt m· vµ ch÷ ký ®iÖn tö trong chuyÓn tiÒn ®iÖn tö - MËt m· lµ nh÷ng ký hiÖu ®­îc quy ®Þnh cho tõng lo¹i chøng tõ trong thanh to¸n ®iÖn tö. - Ch÷ ký ®iÖn tö lµ m· kh¸o b¶ng mËt ®­îc x¸c ®Þnh riªng cho tõng c¸ nh©n (nh­ kÕ to¸n chuyÓn tiÒn, kiÓm so¸t viªn, kÕ to¸n tr­ëng) ®Ó chøng thùc quyÒn h¹n tr¸ch nhiÖm cña tõng c¸ nh©n thùc hiÖn ®­îc ghi trªn chøng tõ. Ch÷ ký mËt m· ®ã cã gi¸ trÞ ph¸p lý nh­ ch÷ ký b»ng mùc trªn chøng tõ giÊy. 5. Quy tr×nh nghiÖp vô thanh to¸n ®iÖn tö 5.1. Quy tr×nh nghiÖp vô t¹i Ng©n hµng khëi t¹o (Ng©n hµng A- Ng©n hµng göi lÖnh) (5) ChuyÓn d÷ liÖu thùc hiÖn chuyÓn tiÒn sang Ng©n hµng B (qua trung t©m thanh to¸n) ChuyÓn 1 liªn chøng tõ gèc cho thanh to¸n viªn (4) (3) (2) (1) KÕ to¸n tr­ëng (kiÓm so¸t viªn) - KiÓm so¸t ®èi chiÕu gi÷a chøng tõ gèc, chøng tõ in ra vµ c¸c d÷ liÖu th«ng tin ®iÖn tö trªn chøng tõ - KiÓm tra kho¸ b¶o mËt vµ ch÷ ký ®iÖn tö cña kÕ to¸n chuyÓn tiÒn ®iÖn tö - Ký vµo chøng tõ giÊy, ký ch÷ ký ®iÖn tö vµ chøng tõ ®iÖn tö - ChuyÓn chøng tõ giÊy cho kÕ to¸n chuyÓn tiÒn vµ thanh to¸n viªn - BÊm m¸y chuyÓn tiÒn ®i TT viªn gi÷ tµi kho¶n kh¸ch hµng - NhËn chøng tõ - KiÓm tra tÝnh hîp lÖ hîp ph¸p cña chøng tõ - KiÓm tra, ®èi chiÕu sè d­ tµi kho¶n kh¸ch hµng - LËp chøng tõ thanh to¸n ®iÖn tö, ký vµ chuyÓn cho kÕ to¸n chuyÓn tiÒn ®iÖn tö k h ¸ c h h µ n g Bé phËn kÕ to¸n chuyÓn tiÒn ®iÖn tö - NhËn vµ kiÓm tra c¸c yÕu tè cña chøng tõ - KiÓm tra ch÷ ký cña thanh to¸n viªn - ChuyÓn ho¸ chøng tõ giÊy thµnh chøng tõ ®iÖn tö vµ lËp lÖnh chuyÓn tiÒn - Ký tªn trªn chøng tõ giÊy vµ lËp ch÷ ký ®iÖn tö ræi chuyÓn cho kÕ to¸n tr­ëng 5.2. S¬ ®å thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®iÖn tö gi÷a 2 Ng©n hµng2 (2) (3) (1) Kh¸ch hµng thô h­ëng (hoÆc tr¶ tiÒn ®èi víi lÖnh chuyÓn nî) Kh¸ch hµng chuyÓn tiÒn (hoÆc nhê thu ®èi víi lÖnh chuyÓn ®éng) Ng©n hµng B (Ng©n hµng nhËn lÖnh) Ng©n hµng A (Ng©n hµng göi lÖnh) Trung t©m thanh to¸n kkkkk (1) Kh¸ch hµng nép chøng tõ xin chuyÓn tiÒn (2) Ng©n hµng ghi Nî tµi kho¶n tiÒn göi kh¸ch hµng (hoÆc tµi kho¶n thÝch hîp) Cã tµi kho¶n 5111 (3) Trung t©m thanh to¸n h¹ch to¸n Ghi Nî TK 5132 Thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®Õn (víi Ng©n hµng A) Cã TK 5131 Thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®i (víi Ng©n hµng B) T¹i Ng©n hµng B h¹ch to¸n Nî TK 5112 Thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®Õn Cã TK tiÒn göi kh¸ch hµng (ng­êi thô h­ëng) §èi víi lÖnh chuyÓn Nî cã uû quyÒn (1) Kh¸ch hµng nhê thu (2) Ng©n hµng A h¹ch to¸n Nî TK 5111 Cã TK TiÒn göi kh¸ch hµng nhê thu T¹i trung t©m thanh to¸n (3) Nî TK 5131 Thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®i (víi Ng©n hµng B) Cã TK 5132 Thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®Õn (víi Ng©n hµng A) T¹i Ng©n hµng B trÝch tµi kho¶n ng­êi tr¶ tiÒn (4) Nî TK tiÒn göi ng­êi tr¶ tiÒn Cã TK 5112 chuyÓn tiÒn ®Õn 5.3 S¬ ®å xö lý nghiÖp vô t¹i Ng©n hµng B KÕ to¸n chuyÓn tiÒn ®iÖn tö - In 3 liªn lÖch chuyÓn tiÒn ®Õn - KiÓm so¸t c¸c yÕu tè cña lÖnh chuyÓn tiÒn - Ký vµo c¸c lÖnh chuyÓn tiÒn (b»ng giÊy) lÊy ch÷ ký kiÓm so¸t trªn lÖnh chuyÓn tiÒn sau ®ã chuyÓn 2 liªn lÖnh cho kÕ to¸n giao dÞch kÕ to¸n tr­ëng (hoÆc kiÓm so¸t viªn) - Vµo ch­¬ng tr×nh - KiÓm tra ch÷ ký ®iÖn tö cña trung t©m thanh to¸n ®Ó x¸c ®Þnh ®óng ®¾n, chÝnh x¸c cña lÖnh chuyÓn tiÒn ®Õn - TruyÒn lÖnh chuyÓn tiÒn qua m¹ng vi tÝnh cho kÕ to¸n chuyÓn tiÒn NhËn ®­îc chuyÓn tiÒn qua m¹ng tõ trung t©m thanh to¸n (1) KÕ to¸n giao dÞch - KiÓm so¸t tªn tµi kho¶n kh¸ch hµng, kiÓm tra uû quyÒn chuyÓn nî ®èi víi lÖnh chuyÓn nî - Ký trªn chøng tõ vµ h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n thÝch hîp - In 3 liªn lÖnh chuyÓn tiÒn (3) (2) ch­¬ng II kÕt qu¶ kinh doanh vµ thùc tr¹ng thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®iÖn tö t¹i NHN0 & PTNT Nam Hµ Néi. I - Kh¸i qu¸t h×nh thµnh kinh tÕ x· héi n¨m 2002 ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng Ng©n hµng. 1. ThuËn lîi: N¨m 2002, mÆc dï cã nhiÒu khã kh¨n, th¸ch thøc lín, c¶ ë trong vµ ngoµi n­íc nh­ng nÒn kinh tÕ n­íc ta vÉn t¨ng tr­ëng ë møc cao vµ ®¹t kÕt qu¶ kh¸ hoµn diÖn. Tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ (GDP) ®¹t 7,04% cao h¬n n¨m tr­íc: nguån lùc cho ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ®­îc huy ®éng tèt h¬n, tæng vèn ®Çu t­ x· héi ®¹t 34% GDP, trong ®ã vèn trong n­íc chiÕm 70%,c¬ cÊu kinh tÕ, nhÊt lµ trong n«ng nghiÖp tiÕp tôc chuyÓn biÕn theo h­íng tÝch cùc, ®· xuÊt hiÖn thªm nhiÒu m« h×nh s¶n xuÊt kinh doanh tèt cÇn ®­îc nh©n réng; thu ng©n s¸ch Nhµ nuíc v­ît dù to¸n, søc mua vµ chØ sè gi¸ t¨ng, ng¨n chÆn t×nh tr¹ng thiÕu ph¸t kÐo dµi nhiÒu n¨m. C«ng t¸c xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, gi¶i quyÕt viÖc lµm tiÕp tôc ®¹t thªm mét sè kÕt qu¶ míi, ®êi sèng nh©n d©n tõng b­íc ®­îc c¶i thiÖn, chÝnh trÞ kinh tÕ, x· héi æn ®Þnh, quèc phßng, an ninh, trËt tù an toµn x· héi ®­îc ®¶m b¶o, vÞ thÕ n­íc ta trªn tr­êng quèc tÕ ®­îc n©ng cao. Trong lÜnh vùc ng©n hµng, Ng©n hµng nhµ n­íc cã nhiÒu chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch míi (qu¶n lý ngo¹i hèi, thanh to¸n ban hµnh quy chÕ cho vay ®ång tµi trî theo h­íng t¨ng thªm quyÒn tù chñ cho c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i; thùc hiÖn chÝnh s¸ch l·i suÊt tho¶ thuËn, thµnh lËp ng©n hµng chÝnh s¸ch, thùc hiÖn lé tr×nh c¬ cÊu l¹i NHTM, tr­íc hÕt lµ c¬ cÊu l¹i nî, lµnh m¹nh tµi chÝnh, cã hiÖu qu¶, ph¸t huy t¸c dông thóc ®Èy nÒn kinh tÕ còng nh­ ho¹t ®éng cña Ng©n hµng Th­¬ng m¹i ph¸t triÓn. 2. Khã kh¨n. Tuy vËy, kinh tÕ x· héi n¨m 2002 vÉn con nhiÒu yÕu kÐm, mét sè chØ tiªu kinh tÕ ch­a ®¹t kÕ ho¹ch ®Ò ra, chÊt l­îng t¨ng truëng, hiÖu qu¶ vµ søc c¹nh cña nÒn kinh tÕ cßn thÊp, nhiÒu mÆt hµng nh­: dÇu th«, than, l­¬ng thùc, cµpª, thuû I- Kh¸i qu¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña nhno & ptnt nam hµ néi. 1. Sù ra ®êi cña chi nh¸nh NHNo & PTNT Nam Hµ Néi. Thùc hiÖn ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam, ®Ó më réng m¹ng l­íi tæ chøc, t¨ng søc c¹nh tranh vÒ thÞ phÇn trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, héi ®ång qu¶n trÞ NHNo & PTNT ®· cã QuyÕt ®Þnh sè 169/ Q§/H§QT ngµy 7/9/2000 thµnh lËp chi nh¸nh NHNo & PTNT Nam Hµ Néi. Chi nh¸nh chÝnh thøc ho¹t ®éng tõ ngµy 5/7/2001. 2. C¬ cÊu tæ chøc HiÖn nay bé m¸y tæ chøc cña NHNo & PTNT Nam Hµ Néi ®­îc ph©n bæ c¸c phßng ban theo m« h×nh sau: ban gi¸m ®èc phßng kÕ ho¹ch kinh doanh phßng kÕ to¸n - ng©n quü phßng hµnh chÝnh nh©n sù phßng kiÓm tra kiÓm to¸n néi bé phßng thanh to¸n quèc tÕ Tæng sè CBCNV cña chi nh¸nh khi míi thµnh lËp lµ 36 c¸n bé, ®Õn nay lµ 71 c¸n bé ®­îc bè trÝ s¾p xÕp nh­ sau: 2.1. Ban l·nh ®¹o NHNo & PTNT Nam Hµ Néi: * Gi¸m ®èc: Cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña NHNo theo ®óng chøc n¨ng vµ nhiÖm ®­îc giao, ®ång thêi ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh vÒ ho¹t ®éng kinh doanh theo møc uû quyÒn cña Ban gi¸m ®èc ký c¸c v¨n b¶n giÊy tê trong ph¹m vi quyÒn h¹n ®­îc giao. * Ba Phã gi¸m ®èc lµ nh÷ng ng­êi gióp viÖc cho gi¸m ®èc cã nhiÖm vô chØ ®¹o ho¹t ®éng kinh doanh. 2.2.C¸c phßng ban: NHNo & PTNTNam Hµ Néi cã 5 phßng, ban *Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh bao gåm 16 c¸n bé Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh thùc hiÖn nhiÖm vô x©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh hµng th¸ng, quý, n¨m ®Ó ®Ò ra môc tiªu gi¶i ph¸p cho tõng kÕ ho¹ch, chiÕn l­îc cô thÓ, qu¶n lý ®iÒu hµnh vèn kinh doanh hµng ngµy, trùc tiÕp giao dich víi kh¸ch hµng. Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh cã chøc n¨ng tham m­u cho Ban Gi¸m ®èc vÒ viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh hµng th¸ng, quý, n¨m ®Ó ®Ò ra môc tiªu gi¶i ph¸p cho tõng kÕ ho¹ch, chiÕn l­îc cô thÓ, qu¶n lý ®iÒu hµnh vèn kinh doanh hµng ngµy, trùc tiÕp giao dÞch víi kh¸ch hµng. *Phßng kª to¸n ng©n quü bao gåm 22 c¸n bé NhiÖm vô chÝnh cña Phßng kÕ to¸n - Ng©n quü lµ h¹ch to¸n toµn bé nghiÖp vô ph¸t sinh mét c¸ch ®Çy ®ñ, kÞp thêi, chÝnh x¸c ®ång thêi chØ ®¹o vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña chi nh¸nh, thùc hiÖn thuchi tiÒn mÆt ®Çy ®ñ kÞp thêi, chÝnh x¸c c¸c nhu cÇu néi, ngo¹i tÖ cña kh¸ch hµng ®¶m b¶o an toµn tµi s¶n trong kho còng nh­ trªn ®­êng vËn chuyÓn… * Phßng thanh to¸n quèc tÕ bao gåm 12 c¸n bé Phßng thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô, dÞch vô thanh to¸n víi n­íc ngoµi, kinh doanh ngo¹i hèi, huy ®éng vèn néi, ngo¹i tÖ ®­îc NHNN cho phÐp còng nh­ theo quy ®Þnh cña NHN0 & PTNT. *Phßng hµnh chÝnh nh©n sù NhiÖmvô chÝnh cña Phßng lµ ®¶m b¶o c¸c viÖc hµnh chÝnh cña NHN0 & PTNT Nam Hµ Néi vµ qu¶n lý chÝnh toµn bé toµ nhµ C3 - Ph­¬ng liÖt trong ph¹m vi uû quyÒn cña Tæng Gi¸m ®èc, tham m­u cho Gi¸m ®èc, vÒ nh©n sù: biªn chÕ, thi ®ua, khen th­ëng, kû luËt vµ c¸c chÕ ®é cña ng­êi lao ®éng. *Phßng kiÓm tra- kiÓm to¸n néi bé gåm 4 c¸n bé . NhiÖm vô chÝnh cña Phßng lµ kiÓm so¸t toµn bé c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña NHN0 & PTNT Nam Hµ Néi vµ c¸c Phßng ban, thÊy ®­îc nh÷ng tån t¹i trong c¸c mÆt ho¹t ®éng ®Ó kh¾c phôc kÞp thêi. 3. Kh¸i qu¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña NHN0 & PTNT Nam Hµ Néi. Dï míi ra ®êi vµ ho¹t ®éng h¬n 2 n¨m song NHN0 & PTNT Nam Hµ Néi lu«n cè g¾ng nç lùc hÕt m×nh tõng b­íc ®Èy m¹nh, kh¼ng ®Þnh m×nh trªn th­¬ng tr­êng ph¸t triÓn theo c¬ chÕ míi cña nÒn kinh tÕ. Cô thÓ lµ: 3.1 . C«ng t¸c huy ®éng vèn. Ngay tõ khi míi ®i vµo ho¹t ®éng, Ban l·nh ®¹o NHN0 & PTNT Nam Hµ Néi ®· x¸c ®Þnh c«ng t¸c huy ®éng vèn ®­îc ®­a lªn hµng ®©u. Do vËy, bªn c¹nh viÖc tËp trung thu hót nguån vèn lín trong c¸c doanh nghiÖp, chi nh¸nh cßn chó träng thu hót nguån vèn nhµn rçi tõ tÇng líp d©n c­ b»ng c¸ch tæ chøc khuyÕn m¹i tÆng quµ cho kh¸ch hµng cã sè tiÒn tiÕt kiÖm lín, kÕt qu¶ lµ: B¶ng 1: T×nh h×nh huy ®éng vèn cña NHN0 & PTNT Nam Hµ Néi. §¬n vÞ: triÖu ®ång ChØ tiªu kÕ ho¹ch n¨m 2002 Thùc hiÖn n¨m 2002 t¨ng (+) gi¶m (-) so víi KH Sè tiÒn Tû träng(%) Sè tiÒn Tû träng(%) Sè tiÒn Tû träng(%) Tæng nguån vèn huy ®éng 596.400 100 650.076 100 +53.676 +9 + TiÒn göi TCKT 497.875 83.48 539.498 82.99 +41.623 +8.36 + TiÒn göi d©n c­ 98.525 16.52 110.578 17.01 +2.053 +12.23 (Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña NHN0 & PTNT Nam Hµ Néi) Sè liÖu trong b¶ng 1 cho thÊy, tæng nguån vèn huy ®éng ®Õn ngµy 31/12/202 lµ 650.076 triÖu ®ång ®¹t 109% kÕ ho¹ch n¨m: + TiÒn göi TCKT trong vµ ngoµi n­íc lµ 539.498 triÖu ®ång chiÕm 82,99% tæng nguån vèn t¨ng 41.623 triÖu ®ång so kÕ ho¹ch (víi tû lÖ t¨ng 8,36%). + TiÒn göi d©n c­ lµ 110.578 triÖu ®ång chiÕm 17,01% tæng nguån vèn, t¨ng 12.053 triÖu ®ång (víi tû lÖ t¨ng 1213%) Nh­ vËy nguån tiÒn göi d©n c­ chiÕm tû träng thÊp (17,01%) mµ nguån tiÒn göi chñ yÕu tËp trung vµo c¸c TCTD, TCKT (82,99%). TÝnh æn ®Þnh trong c¬ cÊu nguån vèn thÊp do tËp trung chñ yÕu ë 1 sè kh¸ch hµng lín nh­: BHXH, quü hç trî, Tæng C«ng ty ph¸t triÓn nhµ. 3.2. C«ng t¸c sö dông vèn. §Õn ngµy 31/12/2002 chi nh¸nh ®· cã quan hÖ tÝn dông víi 40 ®¬n vÞ trong ®ã cã 26 DNNN, 9 C«ng ty TNHH vµ 5 ®¬n vÞ TCTD kh¸c gÇn 200 hé gia ®×nh c¸ nh©n. §¬n vÞ triÖu ®ång B¶ng 2: T×nh h×nh sö dông vèn cña NHN0 & PTNT Nam Hµ Néi. ChØ tiªu kÕ ho¹ch n¨m 2002 Thùc hiÖn n¨m 2002 t¨ng (+) gi¶m (-) so víi KH Sè tiÒn Tû träng(%) Sè tiÒn Tû träng(%) Sè tiÒn Tû träng(%) D­ nî cho vay 90.200 100 98.086 100 +7.886 +11.44 Ng¾n h¹n 83.456 92.52 89.840 91.59 +6.384 +7.65 Trung - dµi h¹n 6.744 7.48 8.246 8.41 +1.502 +22.27 Quèc doanh 64.493 71.5 68.631 69.97 +4.138 +6.42 Ngoµi quèc doanh 25.707 28.5 29.455 30.03 +3.748 +14.58 Nî qu¸ h¹n 108,24 137,32 Tû lÖ qu¸ h¹n so víi tæng d­ nî 0,12% 0.14% (Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña NHN0 & PTNT Nam Hµ Néi). Theo b¶ng 2 cho ta thÊy: Tæng d­ nî ®Õn 31/12/2002 lµ 98.086 triÖu ®ång t¨ng 7.886triÖu ®ång so víi kÕ ho¹ch, tû lÖ t¨ng 11.44% ph©n theo thêi gian: + Cho vay ng¾n h¹n: 89.840 triÖu ®ång chiÕm 91.59% tæng d­ nî. + Cho vay trung - dµi h¹n: 8.246 triÖu ®ång chiÕm 8,41% tæng d­ nî. Tuy míi thµnh lËp nh­ng NHNo & PTNT Nam Hµ Néi ®· ®Èy m¹nh c«ng t¸c huy ®éng vèn vµ më réng cho vay v­ît kÕ ho¹ch ®­îc giao c¶ nguån vèn vµ sö dông vèn, cho vay b¶o ®¶m chÊt l­îng, an toµn (d­ nî qu¸ h¹n chiÕm tØ lÖ nhá -0,14%) §¬n vÞ triÖu ®ång Thø tù ChØ tiªu KÕ ho¹ch Thùc hiÖn % so víi KH 1 Nguån vèn huy ®éng 596.400 650.076 109% 2 D­ nî cho vay (sd vèn) 90.200 98.086 108.7% 3.3. VÒ nghiÖp vô kÕ to¸n thanh to¸n. Mét trong nh÷ng c«ng t¸c ®­îc NHN0 & PTNT Nam Hµ Néi quan t©m ®ã lµ c«ng t¸c kÕ to¸n v× ®©y lµ kh©u then chèt ®Ó thu hót kh¸ch hµng. Lµ ®¬n vÞ ®Çu tiªn thùc hiÖn thÝ ®iÓm ch­¬ng tr×nh giao dÞch mét cöa, phÇn lín c¸n bé ch­a tõng lµm c«ng t¸c kÕ to¸n ng©n quü nªn thêi gian ®Çu cßn nhiÒu khã kh¨n, gi¶i quyÕt c«ng viÖc cßn chËm vµ lóng tóng. Tuy vËy trong hai n¨m qua Ng©n hµng kh«ng ngõng c¶i tiÕn c«ng t¸c thanh to¸n ®iÖn tö (TT§T), thanh to¸n bï trõ (TTBT) vµ c¸c h×nh thøc thanh to¸n kh¸c … ®¶m b¶o chuyÓn tiÒn cho kh¸ch hµng nhanh chãng, chÝnh x¸c vµ an toµn gãp phÇn ®Èy m¹nh c«ng t¸c chu chuyÓn vèn trong nÒn kinh tÕ, ®ång thêi ®¶m b¶o thanh to¸n theo ®óng thÓ lÖ, chÕ ®é mµ c¸c cÊp c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn ®· ban hµnh. T×nh h×nh sö dông c¸c thÓ thøc TTKDTM t¹i NHN0 & PTNT Nam Hµ Néi. §¬n vÞ: TriÖu ®ång h×nh thøc thanh to¸n kÕ ho¹ch n¨m 2002 Thùc hiÖn n¨m 2002 Sè mãn doanh sè % Sè mãn doanh sè % UNC - SÐc chuyÓn tiÒn 7.583 1.959.708 91,56 8,054 2.188.170 91.47 UNT 1.132 5.419 0,25 1.896 5.898 0,25 SÐc 1.857 101.818 4,76 2.183 114.204 4,77 Th­ tÝn dông 34 73.507 3,43 56 83.874 351 thÎ thanh to¸n - - - - - - Tæng TTKDTM 10.606 2.140.452 100 12.189 2.392.146 100 (Nguån: B¸o c¸o c«ng t¸c TTKDTM t¹i NHN0 & PTNT Nam Hµ Néi 2002) Nh÷ng sè liÖu trªn cho thÊy tû träng sö dông gi÷a c¸c thÓ thøc TTKDTM chªnh lÖch rÊt lín. Trong c¸c thÓ thøc thanh to¸n, thÓ thøc uû nhiÖm chi ®­îc sö dông nhiÓu nhÊt (91.47%), tiÕp ®Õn lµ sÐc (4.77%) uû nhiÖm th­ vµ th­ tÝn dông chiÕm tØ träng kh«ng ®¸ng kÓ. 2. NghiÖp vô Thanh To¸n §iÖn Tö t¹i NHN0 & PTNT Nam Hµ Néi. 2.1 Tµi kho¶n sö dông Riªng ®èi víi NHNo & PTNT Nam Hµ Néi. Th× theo quyÕt ®Þnh 309/2002 / Q§- NHNN ngµy 9/4/2002 cña thèng ®èc ng©n hµng nhµ n­íc VN. Tæng gi¸m ®èc NHNo & PTNT VN quy ®Þnh vÒ viÖc tæ chøc thùc hiÖn thanh to¸n ®iÖn tö ®Ó cho phï hîp víi quy chÕ qu¶n lý vèn cña m×nh NHNo & PTNT VN sÏ sö dông mét tµi kho¶n duy nhÊt lµ ®iÒu chuyÓn vèn ®Ó h¹ch to¸n toµn bé nghiÖp vô chuyÓn tiÒn ®i vµ ®Õn, chi tiÕt tõng nguån vèn bao gåm. 1. TK 519101 - §iÒu chuyÓn vèn trong kÕ ho¹ch b»ng VN§ Trong ®ã TK 5191.01.01 (NÕu do quÇy giao dich sè 1 lµm) TK 5191.01.02 (NÕu do quÇy giao dich sè 2 lµm) TK 5191.01.03 (NÕu do quÇy giao dich sè 3 lµm) TK 5191.01.04 (NÕu do quÇy giao dich sè 4 lµm) 2.TK 519102 - §iÒu chuyÓn vèn ngoµi kÕ ho¹ch b»ng VN§ 3.TK 519106 - §iÒu chuyÓn vèn ký quü b»ng VN§ 4.TK 5191.08 - §iÒu chuyÓn vèn chê thanh to¸n VN§ Trong ®ã 3 tµi kho¶n ®Çu ®­îc thùc hiÖn qua m¹ng m¸y tÝnh trªn c¬ cë c¸c chøng tõ TT§T ®i vµ ®Õn. C¸c TK cßn l¹i chØ ®Ó h¹ch to¸n t¹i chi nh¸nh ng©n hµng n«ng nghiÖp hoÆc TTTT trªn c¬ së thùc hiÖn c¸c mèi quan hÖ víi 3 tµi kho¶n ®Çu. Ngoµi ra tµi kho¶n sö dông trong thanh to¸n trong liªn ng©n hµng th× theo quy ®inh cña NHNo & PTNT Nam Hµ Néi th× t¹i chi nh¸nh ng©n hµng vµ TTTT sö dông 1 TK duy nhÊt ®ã lµ TK 519201 (TK thu hé, chi hé). 2.2. Quy tr×nh than to¸n. a - §èi víi c¸c kho¶n thanh to¸n cho kh¸ch hµng. Khi kh¸ch hµng cã nhu cÇu thanh to¸n th× tiÕn hµnh lËp vµ nép vµo Ng©n hµng c¸c chøng tõ hîp lÖ, hîp ph¸p theo quy ®Þnh cña thÓ thøc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt. Quy ®Þnh ®èi víi viÖc lËp vµ nép c¸c chøng tõ nh­ sau: ®èi víi UNC, UNT nép 4 liªn; sÐc b¶o chØ kh¸ch hµng nép sÐc cïng víi 2 liªn [hµng kª nép sÐc; giÊy nép tiÒn nép 3 liªn.[Thanh to¸n viªn göi TK cña KH n·i sÐc tiÕp nhËn giao dÞch víi kh¸ch hµng ®ã. Sau khi kiÓm so¸t tÝnh hîp ph¸p, hîp lÖ cña c¸c chøng tõ KH nép vµo thanh to¸n viªn ký vµo c¸c liªn chøng tõ, gi÷ l¹i mét liªn chøng tõ ®Ó lµm giÊy b¸o nî, b¸o cã cho KH, cßn l¹i chuyÓn cho kiÓm so¸t viªn. KiÓm so¸t viªn kiÓm tra l¹i tÝnh hîp lÖ hîp ph¸p cña chøng tõ råi chuyÓn sang bé phËn TT§T. Thanh to¸n viªn ®iÖn tõ sau khi tiÕp nhËn c¸c chøng tõ chuyÓn tiÒn th× tiÕn hµnh lËp chøng tõ ®iÖn tõ trªn m¸y b»ng c¸c chuyÓn ho¸ chøng tõ gèc theo c¸c mÉu chøng tõ t­¬ng øng ®· cµi ®Æt s½n. C¸c chøng tõ ®iÖn tõ ®­îc s¾p xÕp theo chøng tõ vÕ nî ®i riªng vµ vÕ cã ®i riªng. + Chøng tõ ®Ó thùc hiÖn lÖnh chuyÓn nî gåm: SBC, sÐc chuyÓn tiÒn. + Chøng tõ ®Ó thùc hiÖn lÖnh chuyÓn cã gåm: uû nhiÖm chi C¸n bé Thanh To¸n §iÖn Tö sau khi hoµn thµnh viªc lËp c¸c chøng tõ trªn m¸y th× in ra råi chuyÓn cho kÕ to¸n tr­ëng (hoÆc ng­êi ®­îc uû quyÒn) kÌm theo chøng tõ gèc. KÕ to¸n tr­ëng (hoÆc ng­êi ®­îc uû quyÒn) kiÓm so¸t l¹i sù chÝnh x¸c cña chøng tõ trªn m¸y víi chøng tõ gèc vµ chøng tõ in ra, tÝnh ký hiÖu mËt, ghi ký hiÖu mÆt vµo chøng tõ TTTT, thanh to¸n viªn tiÕn hµnh h¹ch to¸n vµ lµm thñ tôc l­u tr÷ chøng tõ. - §èi víi chuyÓn tiÒn ghi cã b»ng UNC, UNT, SCK trªn cïng ®Þa bµn tØnh, Thµnh phè h¹ch to¸n nh­ sau Nî TK tiÒn göi hoÆc tiÒn vay cña KH. Cã TK 5191 ®iÒu chuyÓn vèn trong kÕ ho¹ch. VD: Ngµy 28/5/2003 C«ng ty Nghison cement corp lËp UNC trÝch 13,698,740.000VN§ ®Õn NHN0 & PTNT Nam Hµ Néi ®Ó chuyÓn tiÒn ®iÖn tö tr¶ cho trung t©m ®iÖn to¸n truyÒn sè liÖu KV1 cã TK t¹i NHNN corforate Bank LT§ t¹i Thµnh phè Hµ Néi. NHN0 & PTNT Nam Hµ Néi tiÕn hµnh h¹ch to¸n nh­ sau: Nî TK C«ng ty Nghison cement corp : 13,698,740.000 Cã TK 519101 (NÕu do phßng giao dÞch sè 1 lµm) : 13,698,740.000 Sau ®ã: + LËp lÖnh chuyÓn cã chuyÓn vÒ TTTT. + B¸o nî cho C«ng ty Nghison cement corponate. - §èi víi chuyÓn tiÒn ghi nî b»ng SBC, vµ sÐc chuyÓn tiÒn h¹ch to¸n nh­ sau: Nî TK 5191: §iÒu chuyÓn vèn trong kÕ ho¹ch. Cã TK tiÒn göi hoÆc tiÒn vay cña kh¸ch hµng. VD: Ngµy 23/5/2003 Côc Së h÷u C«ng nghiÖp cã TK t¹i SGD - NH C«ng th­¬ng ViÖt Nam lËp mét sÐc chuyÓn kho¶n yªu cÇu tr¶ cho xÝ nghiÖp kinh doanh n­íc s¹ch CÇu GiÊy cã TK t¹i NHN0 & PTNT Nam Hµ Néi sè tiÒn 2.950.500 VN§. Sau khi NHN0 & PTNT Nam Hµ Néi nhËn ®­îc b¶ng kª nép sÐc tiÕn hµnh h¹ch to¸n nh­ sau: Nî TK 519101 : 2.950.500® Cã TK tiÒn göi côc së h÷u c«ng nghiÖp : 2.950.500® ViÖc truyÒn c¸c chuyÓn tiÒn ®i t¹i NHN0 & PTNT Nam Hµ Néi ®­îc thùc hiÖn tõ s¸ng ®Õn 15h30 theo quy ®Þnh chung cña NHN0 & PTNT Nam Hµ Néi. ViÖc chuyÓn chøng tõ ®iÖn tö ®­îc thùc hiÖn theo tõng mãn cho tõng NH t­¬ng øng víi tõng thÓ loaÞ chøng tõ do NH nép vµo. HoÆc khi nhËn ®­îc giÊy b¸o liªn hµng do bé phËn truyÒn tin chuyÓn ®Õn, kÕ to¸n tr­ëng hoÆc (ng­êi ®­îc uû quyÒn) tiÕn hµnh gi¶i m·, kiÓm tra kÝ hiÖu mét. NÕu ®óng cña NH m×nh th× chuyÓn tiÕp cho bé phËn TT§T. Khi cã chøng tõ ®Õn liÒn th× trªn m¸y c¸n bé TT§T phôc håi chøng tõ ®iÖn tõ theo h­íng nghiÖp vô vµ in ra lµm 2 liªn ký tªn råi chuyÓn cho kÕ to¸n tr­ëng (hoÆc ng­êi ®­îc uû quyÒn) ký sau ®ã thanh to¸n viªn ®iÖn tö gi÷ l¹i 1 liªn ®Ó l­u, cßn 1 liªn giao cho thanh to¸n viªn ®Ó lµm b¸o c¸o cho KH vµ lµm c¨n cø h¹ch to¸n. - NÕu chøng tõ nî h¹ch to¸n. Nî TK thÝch hîp. VD: Ngµy26/6/2003 ¤ng Ph¹m Huúnh Khang nép UNC vµo NHN0 & PTNT Nam Hµ Néi yªu cÇu «ng Huú c«ng thiÖu cã TK t¹i CN quËn 11 - NHN0 tØnh Sµi Gßn thanh to¸n 23 triÖu ®ång. NHN0 & PTNT Nam Hµ Néi h¹ch to¸n nh­ sau: Nî TK tiÒn göi cña ¤ng Ph¹m Huúnh Khang: 23.000.000® Cã TK 519101 : 23.000.000® - NÕu lµ chøng tõ cã h¹ch to¸n: Nî TK ®iÒu chuyÓn vèn trong kÕ ho¹ch Cã TK tiÒn gi÷ cña KH. VD: Ngµy 1/7/2003 C«ng ty TNHH An Giang gi÷ UNC víi NHN0 & PTNT Nam Hµ Néi yªu cÇu chuyÓn tra cho ViÖn Ký sinh trung sèt rÐt TWII cã TK t¹i NHN0 tØnh Bµi RÞa: 35.000.000® NHN0 & PTNT Nam Hµ Néi h¹ch to¸n nh­ saiu: Nî TK 519102 : 35.000.000® Cã TK C«ng ty TNHH An Giang : 35.000.000® NÕu kh¸ch hµng nép chøng tõ vµo NH tr­íc 15h30 th× NH sÏ nhanh chãng tiÕp nhËn chøng tõ vµ thùc hiÖn c¸c thñ tôc giao dÞch theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Tr­êng hîp KH nép sau 15h30 NH kh«ng kÞp chuyÓn ho¸ thµnh chøng tõ: tõ ®iÖn tö chuyÓn ®i th× chøng tõ chuyÓn tiÒn hoÆc (giÊy nép tiÒn) ®Ó sang ngµy h«m sau chuyÓn tiÕp: Quy tr×nh TT§T trong hÖ thèng NHN0 & PTNT Nam Hµ Néi nhn0 & ptntvn tttt (®èi chiÕu) (®èi chiÕu) Nha Nhb (1) (3) (2) (4) ®i ®Õn (1) NHA gi÷ lÖnh chuyÓn tiÒn vÒ TTTT. (20 TTTT xö lý vµ göi lÖnh cho NHB. (3) Cuèi ngµy NHB göi b¸o c¸o chuyÓn tiÒn trong ngµy vÒ TTTT vµ TTTT göi b»ng ®èi chiÕu chuyÓn tiÒn ®i ®Õn trong ngµy ®Ó ®èi chiÕu víi NHA. (4) Cuèi ngµy NHB göi b¸o c¸o chuyÓn tiÒn trong ngµy TTTT vµ TTTT göi b¶ng ®èi chiÕu chuyÓn tiÒn ®i trong ngµy ®Ó ®èi chiÕu víi NHB. b - §èi víi kho¶n nî: Khi nhËn th«ng b¸o chØ tiªu khoanh nî cña NHNNVN chi nh¸nh lËp chøng tõ h¹ch to¸n chuyÓn tõ nhan¹ vèn ®iÒu chuyÓn trong kÕ ho¹ch sang nhËn víi ®iÒu chuyÓn khoanh nî. - Nî TK ®iÒu chuyÓn vèn trong kÕ ho¹ch : 519101 Cã TK ®iÒu chuyÓn vèn khoanh nî : 8191.05 c - §èi víi viÖc nhËn vµ tr¶ vèn tµi trî uû th¸c ®Çu t­. (a) - H¹ch to¸n nhËn: C¨n cø vµo th«ng b¸o duyÖt dù ¸n vèn tµi trî cña NHCT ®èi víi tõng dù ¸n, chi nh¸nh thùc hiÖn ®Çu t­ vèn ®Õn sÏ chñ ®éng h¹ch to¸n ®Õn ®ã. H¹ch to¸n tµi kho¶n tõ kho¶n ®iÒu chuyÓn vèn trong kÕ ho¹ch sang tµi kho¶n ®iÒu chuyÓn vèn tµi trî uû th¸c ®Çu t­. Nî TK ®iÒu chuyÓn vèn hµng kÕ ho¹ch : 519101 Cã TK ®iÒu chuyÓn vèn tµi trî uû th¸c ®Çu t­ : 5191.04 (b) H¹ch to¸n tr¶: §ång thêi víi viÖc thu nî cña kh¸ch hµng chi nh¸nh h¹ch to¸n tr¶ NHN0 & PTNTVN sè vèn tµi trî uû th¸c ®· thu håi. - Nî TK ®iÒu chuyÓn vèn tµi trî uû th¸c: 51901.04 Cã TK ®iÒu chuyÓn vèn trong kÕ ho¹ch: 5191.01 d - §èi víi tr­êng hîp thanh to¸n ra ngoµi hÖ thèng kh¸c ®iÖn bµn. Quy ®Þnh thanh to¸n ®­îc thùc hiÖn theo quy chÕ thanh to¸n ®iÖn tö liªn NH ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 309/2002/Q§ - NHNN ngµy 9/4/2002 cña Thèng ®èc NHNN vµ quy ®Þnh chuyÓn tiÒn ®iÖn tö ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 516/2002/NHN0 ngµy 26/7/2002 cña Tæng Gi¸m ®èc NHN0 & PTNTVN. S¬ ®å kh¸i qu¸t vÒ hÖ thèng TT§TLNH vµ quy tr×nh thanh to¸n. hÖ th­¬ng m¹i a (Héi së chÝnh) chi nh¸nh nhtm a trung t©m thanh to¸n quèc gia chi nh¸nh nhtm b hÖ th­¬ng m¹i b (Héi së chÝnh) hÖ thèng Ct®t tõng nhtm hÖ thèng ttbt ®iÖn tö liªn nh (a) (b) (3) (3) (1) (2) (4) Ghi chó: A vµ B lµ c¸c cæng giao ®iÖn. (1) LÖnh thanh to¸n tõ NH khëi t¹o truyÒn ®i. (2) LÖnh thanh to¸n NH nhËn lÖnh ®Õn (3) B¶ng tæng hîp giao dÞch cña c¸c chi nh¸nh thµnh viªn do TTTT quèc gia truyÒn tíi Héi Së chÝnh cña NNTM ®Ó thanh to¸n. (4) §èi chiÕu thanh to¸n t¹i Héi Së chÝnh NHTM vµ c¸c chi nh¸nh thµnh viªn. T¹i NHN0 & PTNT Nam Hµ Néi, khi nhËn ®­îc chøng tõ thanh to¸n cña KH, thanh to¸n viªn còng ph¶i chuyÓn ho¸ chøng tõ ®ã sang h×nh thøc chøng tõ thanh to¸n ®iÖn tö (TT§T) theo c¸c lÖnh thanh to¸n nh­ lÖnh chuyÓn cã hoÆc lÖnh chuyÓn nî. C¸c lÖnh nµy ®­îc truyÒn th¼ng vÒ TTTT quèc gia. Trung t©m TT chÞu tr¸ch nhiÖm thanh to¸n vµ quyÕt to¸n víi sæ giao dÞch NHNN vÒ kÕt qu¶ thanh to¸n ®iÖn tö liªn NH cña toµn hÖ thèng NHN0 & PTNTVN. VD: C«ng ty Nghi S¬n Cemment corporate cã TK t¹i NHN0 & PTNT Nam Hµ Néi ®­a UNC yªu cÇu trÝch TK 120 triÖu ®ång tr¶ cho C«ng ty XNK An ThÞnh cã TK t¹i NHCT tØnh CÇn Th¬ theo h×nh thøc TT§TLNH. Ta cã s¬ ®å h¹ch to¸n nh­ sau: S¬ ®å h¹ch to¸n TT§TLNH NHCT ViÖt Nam trung t©m thanh to¸n quèc gia hÖ thèng Ct®t tõng nhtm hÖ thèng ttbt ®iÖn tö liªn nh TK 5421 NHCTVN 120tr TK 5431 NHN0 &PTNTVN 120tr TK 1113 120tr TK 5020 120tr NHN0 &PTNT vn TK 1113 120tr TK 5020 120tr chi nh¸nh nhct Thµnh phè cÇn th¬ TK an thinh 120tr tk 5020 120tr chi nh¸nh nhn0 & ptnh nam Hn TK nghi s¬n 120tr TK 5020 120tr Thùc chÊt quy tr×nh TTCT§T trong hÖ thèng NHN0ViÖt Nam lµ quy tr×nh thanh to¸n vµ qu¶n lý vèn trong hÖ thèng NHN0 & PTNTVN. Thanh to¸n ra ngoµi hÖ thèng còng ®­îc tËp trung vÒ c¸c trô së chÝnh cña NHN0ViÖt Nam khi ph¸t sinh nghiÖp vô chi nh¸nh b¾t buéc ph¶i qua TK tiÒn göi cña NHN0 & PTNTVN m« t¹i NHNN. Quy tr×nh thanh to¸n nµy cho ®Õn nay vÉn phï hîp, kh«ng nh÷ng gióp thùc hiÖn tèt môc tiªu qu¶n lý vèn tËp trung cßn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn trong toµn hÖ thèng. Tõ ngµy thùc hiÖn quy tr×nh lËp giÊy b¸o lªn hµng hoµn toµn trªn m¸y ®Õn nay c¸c tr­êng hîp sai sãt nhÇm lÉn ®· gi¶m ®¸ng kÓ. C¸c tr­êng hîp sai sãt b©y giê chñ yÕu lµ do nguyªn nh©n tõ phÝa KH, nh­ viÕt sai tªn hoÆc TK giao dÞch cña ®¬n vÞ thô h­íng. §èi víi nh÷ng tr­êng hîp nµy khi nhËn ®­îc thñ tra so¸t cña NHB, thanh to¸n viªn ®iÖn tö sÏ kiÓm tra l¹i chøng tõ l­u. NÕu ®óng kh«ng ph¶i lµ do NH th× NH th«ng b¸o cho KH ®Ó xö lý, sau khi nhËn ®­îc giÊy ®Ò nghÞ cña KH chi nh¸nh sÏ chuyÓn 1 bøc ®iÖn ®iÒu chÝnh cho NHB qua m¹ng. 3. ¦u nh­îc ®iÓm cña viÖc ¸p dông h×nh thøc thanh to¸n ct®t t¹i NHN0&PTNT Nam Hµ Néi 3.1. ¦u ®iÓm: VÒ mÆt chÊt l­îng: Thanh to¸n CT§T cã ­u ®iÓm h¬n h¼n so víi ph­¬ng thøc thanh to¸n truyÒn thèng. C«ng t¸c TTCT§T t¹i NHN0 & PTNT Nam Hµ Néi ®· ®i vµo nÒ nÕp khoa häc lµm n©ng cao tû lÖ thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt, gãp phÇn æn ®Þnh l­u th«ng tiÒn tÖ, uy tÝn søc c¹nh tranh cña Ng©n hµng. C¸c mãn thanh to¸n lu«n ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c, kÞp thêi, an toµn tµi s¶n cho NH vµ KH. - VÒ tÝnh nhanh chãng: Tr­íc ®©y khi nhËn ®­îc chøng tõ do bé phËn kÕ to¸n giao dÞch chuyÓn tíi, sau khi kiÓm so¸t kÕ to¸n viªn liªn hµng ®i tiÕn hµnh lËp giÊy b¸o b¸n hµng b»ng tay råi göi cho ng©n hµng B theo ®­êng b­u ®iÖn. ViÖc lËp giÊy b¸o liªn hµng tèn nhiÒu thêi gian bëi ngoµi sè xªri giÊy b¸o in s½n cßn c¸c yÕu tè trªn giÊy b¸o thanh to¸n viªn ph¶i viÕt ®Çy ®ñ nh­ tªn sè hiÖu NHA, NHB, ngµy lËp b¸o c¸o. ViÖc lu©n chuyÓn chøng tõ th× l©u. §Õn nay khi ¸p dông h×nh thøc thanh to¸n CT§T giÊy b¸o liªn hµng kh«ng ph¶i lËp b»ng tay mµ giê ®· cã s½n c¸c mÉu chøng tõ ®­îc cµi ®Æt trong m¸y, kÕ to¸n viªn chØ cÇn ®iÒn ®Èy ®ñ c¸c yÕu tè cÇn thiÕt vµo, kh«ng ph¶i ®èi chiÕu mÉu dÊu ch÷ ký. H¬n n÷a tÊt c¶ c¸c chøng tõ ®i vµ ®Õn ®Òu ®­îc chuyÓn ®i vµ nhËn ®Õn trong ngµy kh«ng ph¶i qua nhiÒu kh©u, ®· ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng cã nhu cÇu chuyÓn tiÒn nhanh. ViÖc lu©n chuyÓn chøng tõ qua m¹ng truyÒn h¬i diÔn ra kh¸ nhanh, c¸c b¶ng kª chøng tõ ®i - ®Õn ®Òu ®­îc xö lý trong ngµy. §©y lµ b­íc tiÕn ®¸ng kÓ, cã t¸c dông to lín gãp phÇn lµm cho thêi gian tæ chøc thanh to¸n còng nh­ lu©n chuyÓn th«ng tin thanh to¸n rót gän ®¸ng kÓ. Thêi gian TTLH chØ cßn mÊt cã n÷a ngµy thËm chÝ ®èi víi nh÷ng mãn chuyÓn tiÒn nhanh chØ mÊt ch­a ®Çy nöa tiÕng. - VÒ tÝnh chÝnh x¸c: ViÖc ®Çu t­ kü thuËt vµ m« pháng theo qui tr×nh nghiÖp vô viªn viÖc tæ chøc thanh to¸n vèn kh«ng bÞ x¸o trén. Kh«ng g©y phiÒn hµ t©m lý thiÕu tr¸ch nhiÖm cña tõng c¸n bé tham gia thanh to¸n. Quy tr×nh thanh to¸n ®· ph©n ®Þnh râ, chøc n¨ng nhiÖm vô quyÒn h¹n cña tõng ng­êi (kÕ to¸n tr­ëng, thanh to¸n viªn) do ®ã t¨ng c­êng ®­îc tr¸ch nhiÖm trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh vèn ngµy cµng chÆt chÏ linh ho¹t. Ngoµi ra kü thuËt m¸y tÝnh gi¸m s¸t h¹n chÕ vµ sai sãt trong qu¸ tr×nh lËp vµ kiÓm so¸t chøng tõ. NÕu cã sai sãt th× nhanh chãng ®­îc ®iÒu chØnh kÞp thêi trong ngµy. - VÒ tÝnh an toµn: HÖ thèng TTLH ®­îc x©y dùng qui tr×nh nghiÖp vô vµ lu©n chuyÓn thanh to¸n ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt trong quy tr×nh, dùa trªn c¬ së mét hÖ thèng mËt m· ®éc lËp, t­¬ng ®èi hoµn chØnh. Do vËy kh«ng thÓ thÊt tho¸t mét mãn thanh to¸n nµo cña kh¸ch hµng còng nh­ ®¶m b¶o an toµn vÒ tµi s¶n cho ng©n hµng. Mäi kho¶n thanh to¸n ®Òu ®­îc ®èi chiÕu vµ thùc hiÖn ngay cuèi ngµy lµm viÖc nªn gióp cho ng©n hµng dÔ ph¸t hiÖn sai sãt vµ xö lý kÞp thêi. 3.2 Nh­îc ®iÓm: - H¹n chÕ vÒ mÆt thêi gian: Theo qui ®Þnh tÊt c¶ c¸c chøng tõ thanh to¸n CT§T ph¸t sinh sau 15h hµng ngµy ®Òu ph¶i cho vµo TK ®iÒu chuyÓn vèn chê thanh to¸n ®Ó sang ngµy h«m sau míi chuyÓn tiÕp ®i. V× tõ 15h ®Õn 16h ng©n hµng ph¶i gi÷ ®èi chiÕu chuyÓn ®i trong ngµy tíi trung t©m TT. Qui tr×nh CT§T nh»m ®¶m b¶o thanh to¸n ®­îc thùc hiÖn nhanh gän trong mét ngµy cho nªn lµm gi¶m kh¸ch hµng cã nhu cÇu ®èi víi ph­¬ng thøc thanh to¸n nµy. - Thao t¸c nghiÖp vô: ViÖc lËp ®iÖn to¸n ch­a thuËn tiÕn v× mçi bøc ®iÖn chØ cã mét mãn tiÒn ®Õn mét ®Þa ph­¬ng kh¸c cho ng­êi nhËn nh­ng cã c¶ tiÒn mÆt vµ NPTT, do ®ã ph¶i lËp 2 bøc ®iÖn thanh to¸n, kh¸c nhau truyÒn ®i thµnh 2 bøc riªng biÖt. Quy tr×nh nghiÖp vô chuyÓn tiÒn ®iÖn tö (CT§T) cho kh¸ch hµng c¸ nh©n cßn ch­a thuËn tiÖn: theo qui tr×nh nµy kh¸ch hµng ph¶i tù viÕt giÊy nép tiÒn, b¶ng kª c¸c lo¹i tiÒn nép, ®iÒu nµy khiÕn kh¸ch hµng c¶m thÊy bÊt tiÖn v× mÊt thêi gian. - ViÖc ®æi míi c¸c c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, c¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n triÓn khai ch­a ®ång bé nªn vÉn cã sai lÇm trong thanh to¸n. V× TT§T thùc hiÖn trªn m¸y vi tÝnh nªn nÕu m¹ng mÊt tÝn hiÖu th× CT§T sÏ kh«ng ®­îc thùc hiÖn. 4. §¸nh gi¸ ho¹t ®éng thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®iÖn tö t¹i ng©n hµng n«ng nghiÖp & Ph¸t triÓn n«ng th«n Nam Hµ Néi. 4.1. KÕt qu¶ ®¹t ®­îc. Dùa vµo b¶ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh, trong mét n¨m ho¹t ®éng ®Õn cuèi ngµy 31/12/2002. TT§T ®¹t 2.183 mãn, tæng doanh sè thanh to¸n ®¹t 1.340.387 triÖu ®ång t¨ng 152.918 triÖu ®ång so víi kÕ ho¹ch , chiÕm 32,41% trong tæng thanh to¸n nãi chung. Nh­ vËy, TTCT§T chiÕm tû träng kh¸ lín trong tæng thanh to¸n, phï hîp víi môc tiªu cña NHVN. MÆc dï míi thµnh lËp cßn nhiÒu bì ngì víi nghiÖp vô thùc tÕ song c«ng t¸c thanh to¸n nãi chung vµ TTCT§T nãi riªng vÉn ®¶m b¶o an toµn, chÝnh x¸c kÞp thêi. Bé phËn kÕ to¸n viªn giao dÞch trùc tiÕp vÒ kh¸ch hµng lu«n ch©n thµnh cëi më, phôc vô tèt mäi yªu cÇu cña ng©n hµng. C¸c nghiÖp vô ph¸t sinh lu«n ®­îc gi¶i quyÕt nhanh chãng vµ ®­îc kiÓm so¸t chÆt chÏ nh»m ph¸t hiÖn nh÷ng chøng tõ ch­a hîp lÖ, hîp ph¸p h­íng dÉn kh¸ch hµng gi¶i quyÕt (trong ph¹m vi cã thÓ) nªn kh«ng x¶y ra t×nh tr¹ng ph¸t hµnh qu¸ sè d­ nµo. Ng©n hµng ®· ¸p dông c«ng nghÖ tin häc víi hÖ thèng m¸y tÝnh hiÖn ®¹i nhÊt hiÖn nay triÓn khai dÞch vô ng©n hµng hiÖn ®¹i, tõng b­íc khai th¸c th«ng tin giao dÞch hµng ngµy vµ rót ng¾n thêi gian thanh to¸n. 4.2. Tån t¹i. Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Nam Hµ Néi vÉn cßn tån t¹i mét sè yÕu kÐm trong viÖc TTCT§T. Trong bèi c¶nh ng©n hµng võa míi ra ®êi vµ ®i vµo ho¹t ®éng ch­a kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ trÝ trªn th­¬ng tr­êng. Ng©n hµng b­íc ®Çu tËp trung vµo mét sè kh¸ch hµng lín chø ch­a phæ biÕn réng r·i ®Õn kh¸ch hµng cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i kh¸c, v× vËy sè l­îng TKTG thanh to¸n më t¹i ng©n hµng vÉn cßn h¹n chÕ. Tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé kÕ to¸n ch­a ®ång ®Òu, víi l¹i TT§T lµ mét h×nh thøc míi ®­îc ®­a vµo sö dông v× vËy mµ viÖc thùc hiÖn quy tr×nh thanh to¸n vÉn cßn nhiÒu bÊt cËp ®èi víi c¸n bé kÕ to¸n. §iÒu nµy t¸c ®éng kh«ng nhá ®Õn sù ph¸t triÓn chung cña chi nh¸nh trong giai ®o¹n nµy. Nh÷ng tån t¹i trªn ®©y kh«ng chØ riªng cña NHN0&PTNT Nam Hµ Néi ®ßi hái c¸c cÊp, c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn cµng sím cã biÖn ph¸p kh¾c phôc ®Ó thanh to¸n CT§T t¹i ng©n hµng ngµy cµng t¨ng m¹nh gãp phÇn vµo sù nghiÖp ®Êt n­íc. Ch­¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ cña quy tr×nh TTCT§T t¹i NHN0&PTNT Nam Hµ Néi Thanh to¸n CT§T lµ mét lo¹i thanh to¸n míi ®­îc thùc hiÖn nªn rÊt cÇn ®­îc më réng vµ n©ng cao. Tõ khi h×nh thøc CT§T nµy ®­îc ®­a vµo ¸p dông, dÞch vô thanh to¸n nµy ®· thu ®­îc kÕt qu¶ ®¸ng kÓ, ®· lµm næi bËt ­u ®iÓm mµ c¸c h×nh thøc kh¸c kh«ng cã. §ã lµ mét quy tr×nh chuyÓn tiÒn hiÖn ®¹i, chÆt chÏ, cã tÝnh b¶o mËt cao, kh¾c phôc ®­îc h¹n chÕ cña c¸c h×nh thøc thanh to¸n kh¸c. Ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm CT§T kh¸ hiÖn ®¹i, c¸c mÉu lÖnh ng¾n gän, ®Çy ®ñ néi dung ®¸p øng yªu cÇu mÖnh lÖnh thanh to¸n tiÒn, tuy nhiªn NHN0&PTNT còng cÇn cã nh÷ng gi¶i ph¸p kh¾c phôc mét sè mÆt ®Ó hÖ thèng nµy ngµy cµng ®­îc hoµn thiÖn h¬n. 1. HiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ thanh to¸n qua ng©n hµng vµ ®éi ngò c¸n bé. HiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ ng©n hµng lµ mét trong nh÷ng ®Þnh h­íng c¬ b¶n vµ cã tÝnh chÊt chiÕn l­îc trong tiÕn tr×nh ®æi m¬Ý toµn diÖn s©u s¾c cña hÖ thèng ng©n hµng ViÖt Nam. Môc tiªu chiÕn l­îc kinh doanh l©u dµi cña NHN0&PTNT Nam Hµ Néi lµ trªn c¬ së x©y dùng m« h×nh thÝ ®iÓm ng©n hµng hiÖn ®¹i, sö dông c«ng nghÖ ng©n hµng tiªn tiÕn, tû träng c¸c dÞch vô vµ cung cÊp c¸c tiÖn Ých ng©n hµng cao so víi tÝn dông truyÒn thèng. §Ó thùc hiÖn môc tiªu nµy, chi nh¸nh ®· chó träng trang bÞ c¬ së vËt chÊt ban ®Çu, nhÊt lµ hÖ thèng m¸y tÝnh cã kh¶ n¨ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ®æi míi c«ng nghÖ th«ng tin. HiÖn t¹i chi nh¸nh ®ang ¸p dông thÝ ®iÓm ch­¬ng tr×nh giao dÞch ng©n hµng b¸n lÎ. §Õn nay ch­¬ng tr×nh thùc hiÖn vÉn cßn mét sè trôc trÆc vÒ kü thuËt, viÖc khai th¸c sè liÖu lËp b¸o c¸o c©n ®èi kÕ to¸n vµ c¸c b¸o c¸o kh¸c cßn trôc trÆc cÇn xö lý kÞp thêi. NÒn kinh tÕ kh«ng ngõng ph¸t triÓn, ph¸t sinh nhiÒu nhu cÇu thanh to¸n míi, ®ßi hái NHN0&PTNT nãi riªng vµ NHNN nãi chung ph¶i liªn tôc ®æi míi, tù hoµn thiÖn m×nh ®Ó hoµ nhËp vµo hÖ thèng ng©n hµng thÕ giíi. XuÊt ph¸t tõ thùc tr¹ng c«ng t¸c thanh to¸n t¹i NHN0&PTNT Nam Hµ Néi vµ nhu cÇu thùc tÕ cña thÞ tr­êng hiÖn nay, theo em ng©n hµng nªn ®Èy m¹nh tiÕn ®é hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ trªn c¸c mÆt sau: - Xö lý kÞp thêi mét sè trôc trÆc vÒ kü thuËt cña ch­¬ng tr×nh giao dÞch ng©n hµng b¸n lÎ trªn hÖ thèng m¸y tÝnh ®­îc coi lµ hiÖn ®¹i nhÊt hiÖn nay. Mét mÆt gióp ng©n hµng thùc hiÖn ®óng vai trß trung gian thanh to¸n cña m×nh víi khÈu hiÖu nhanh chãng, kÞp thêi, chÝnh x¸c, ®em l¹i sù tin t­ëng vµ g¾n bã víi kh¸ch hµng ®ång thêi tiÕt kiÖm ®­îc søc lao ®éng cho c¸n bé ng©n hµng. - Ng©n hµng nªn nèi m¹ng víi tÊt c¶ c¸c chi nh¸nh ng©n hµng trong toµn quèc ®Ó thanh to¸n trùc tiÕp víi nhau, tõ ®ã rót ng¾n thêi gian thanh to¸n, ®Èy nhanh tèc ®é chu chuyÓn vèn trong nÒn kinh tÕ. - Ng©n hµng còng cÇn ph¶i xóc tiÕn c¸c phÇn mÒm tin häc ®Çu t­ trang thiÕt bÞ m¸y tÝnh cã c«ng suÊt lín, ®äc vµ xö lý chøng tõ b»ng kü thuËt tù ®éng, bªn c¹nh ph¶i c¶i tiÕn chøng tõ thÝch hîp víi yªu cÇu sö dông m¸y ®äc tù ®éng. * VÒ ®µo t¹oh c¸n bé. Ng©n hµng viªn cã nh÷ng ®æi míi trong c«ng t¸c ®µo t¹o c¸n bé sao cho phï hîp víi sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña nÒn kinh tÕ b»ng c¸ch kÕt hîp gi÷a chi nh¸nh ng©n hµng víi c¸c tr­êng ®¹i häc, c¸c trung t©m ®µo t¹o gi¸o dôc còng nh­ thèng nhÊt vÒ nh÷ng ®æi míi c¶i thiÖn trong néi dung ®µo t¹o c¸n bé c«ng nhana viªn trªn c¸c mÆt: kiÕn thøc nghiÖp vô, c«ng nghÖ ng©n hµng, tin häc, ngo¹i ng÷ ®Ó cã ®­îc mét ®éi ngò c¸n bé víi diÖn m¹o míi: thµnh th¹o nghiÖp vô, t¸c phong nhanh nhÑn, hiÖn ®¹i, v¨n minh, lÞch sù táng giao tiÕp vµ phôc vô kh¸ch hµng. 2. T¨ng c­êng qu¶ng c¸o vÒ c¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô ng©n hµng. Thãi quen sö dông c¸c dÞch vô ng©n hµng cña ng­êi d©n ViÖt Nam kh«ng nhiÒu thËm chÝ cßn rÊt xa l¹ víi ng©n hµng. Th­êng th× chØ cã ng­êi d©n thµnh thÞ cã møc sèng cao vµ c¸c doanh nghiÖp th­êng xuyªn giao dÞch víi ng©n hµng. Do ®ã muèn mäi ng­êi cã kiÕn thøc hiÓu biÕt vµ kh¶ n¨ng phôc vô còng nh­ tÝnh ­u viÖt cña s¶n phÈm míi lµ mét viÖc lµm hÕt søc cÇn thiÕt ®èi víi NHN0&PTNT nãi riªng vµ NHNN nãi chung. Tr­íc ®©y hÇu hÕt c¸c nhu cÇu chuyÓn tiÒn d©n chóng th­êng xuyªn qua b­u ®iÖn v× ch­a cã nhiÒu ng­êi hiÓu ®­îc sù thuËn lîi khi hä sö dông dÞch vô qua ng©n hµng. Thùc tÕ nhu cÇu chuyÓn tiÒn cña d©n c­ rÊt lín, v× vËy ®Ó ng©n hµng lùa chän s¶n phÈm cña ng©n hµng th× s¶n phÈm ®ã ph¶i cã ®ñ tÝnh thuyÕt phôc vÒ møc ®é an toµn, nhanh chãng, thñ tôc ®¬n gi¶n vµ ®Æc biÖt møc phÝ ph¶i phï hîp. NHN0&PTNT Nam Hµ Néi cÇn cã nh÷ng gi¶i ph¸p thÝch hîp ®Ó kh¸ch hµng biÕt tíi ng©n hµng còng nh­ dÞch vô chuyÓn tiÒn cña ng©n hµng. MÆt kh¸c, CT§T lµ mét lÜnh vùc míi mµ hÇu hÕt tÊt c¶ mäi ng­êi mÆt dï biÕt ®Õn nh­ng còng chØ ë mét møc ®é nhÊt ®Þnh, ch­a hiÓu hÕt ®­îc tiÖn Ých cña viÖc thanh to¸n nµy. V× vËy ®Ó kh¸ch hµng hiÓu hÕt ®­îc nh÷ng tiÖn Ých cña viÖc thanh to¸n nµy còng nh­ tin t­ëng h¬n vµo ng©n hµng th× ng©n hµng cÇn ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p sau: - Giíi thiÖu b»ng c¸ch qu¶ng c¸o tÝnh ­u viÖt cña thanh to¸n CT§T trªn ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, tæ chøc c¸c héi nghÞ ng©n hµng... - C¶i tiÕn ®æi míi phong c¸ch giao dÞch lµm cho ng­êi d©n hiÓu ®­îc vµ sö dông ph­¬ng thøc CT§T nhiÒu h¬n. NHN0&PTNT Nam Hµ Néi còng cÇn ph¶i më réng m¹ng l­íi dÞch vô thanh to¸n - chuyÓn tiÒn cho d©n c­ b»ng c¸ch thùc hiÖn chuyÓn tiÒn kh«ng ph¶i chØ ë trô së chÝnh mµ cã thÓ ngay t¹i phßng giao dÞch, quü tiÕt kiÖm. Thµnh lËp mét bé phËn chuyªn nhËn chuyÓn tiÒn vµ bè trÝ n¬i thuËn tiÖn dÔ dµng cho kh¸ch hµng. 3. VÒ giê giÊc giao dÞch. ViÖc qui ®Þnh giê giao dÞch ®ang lµ mét vÊn ®Ò cÇn ®­îc nghiªn cøu l¹i kh«ng chØ ®èi víi NHN0&PTNT Nam Hµ Néi mµ cßn víi tÊt c¶ c¸c ng©n hµng kh¸c trong cïng hÖ thèng. ViÖc quy ®Þnh vÒ giê giÊc kh«ng chØ nh»m môc ®Ých thuËn tiÖn cho kh¸ch hµng trong viÖc giao dÞch mµ chñ yÕu ®Ó ®¶m b¶o cho viÖc quyÕt to¸n TT§T cuèi ngµy ®­îc kÞp thêi tõ 15h30 - 16h30 t¹i ng©n hµng khëi t¹o tiÕn hµnh ®èi chiÕu tËp tin chuyÓn ®i trong ngµy tíi TTTT - tõ 16h30 - 17h00 ng©n hµng khëi t¹o sÏ h¹ch to¸n néi hµng, lËp c¸c b¸o biÓu thèng kª b¸o c¸o ngµy theo mÉu b×a ®· lËp s½n trong ch­¬ng tr×nh. NHN0&PTNT Nam Hµ Néi nªn cã gi¶i ph¸p rót ng¾n thùc hiÖn nh÷ng phÇn viÖc nµy ®Ó kÐo dµi thêi gian phôc vô kh¸ch hµng chuyÓn tiÒn. Nh­ c¶i tiÕn ph­¬ng tiÖn truyÒn nhËn, ®èi chiÕu th«ng tin sao cho nhanh chãng, chÝnh x¸c h¬n b»ng c¸ch thiÕt kÕ ®­êng truyÒn vµ ®­êng nhËn th«ng tin riªng rÏ, ®èi chiÕu lËp tøc. Nh­ thÕ NHN0&PTNT Nam Hµ Néi cã thÓ cïng lóc võa truyÒn ®i võa nhËn vÒ c¸c cuéc chuyÒn tiÒn tõ ng©n hµng kh¸c hay tõ TTTT ®Õn ng©n hµng m×nh. ViÖc ®èi chiÕu gi÷a TTTT, ng©n hµng nhËn vµ ng©n hµng khëi t¹o diÔn ra nhanh chãng h¬n, tr¸nh t×nh tr¹ng thêi gian kÕt thóc c«ng viÖc trong mét ngµy nh­ hiÖn nay cña thanh to¸n viªn ®iÖn tõ th­êng xuyªn muén (19h00, cã khi kÐo dµi h¬n). KÕt luËn Trong sù ®a d¹ng vµ phong phó cña ho¹t ®éng kinh doanh ng©n hµng, ho¹t ®éng thanh to¸n ngµy cµng chiÕm tû träng cao vµ gi÷ vai trß ®Æc biÖt quan träng. §©y ®­îc coi lµ kh©u xung yÕu nhÊt, lµ tiÒn ®Ò ®Ó tõng b­íc hiÖn ®¹i ho¸ hÖ thèng ng©n hµng, ®¸p øng nhu cÇu ®æi míi cña nÒn kinh tÕ vµ nhanh chãng hoµ nhËp vµo tiÕn tr×nh ph¸t triÓn chung cña khu vùc vµ trªn thÕ giíi. §Ó cã thÓ ®øng v÷ng trong sù c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t trªn thÞ tr­êng, c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i lu«n më réng vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c thanh to¸n nãi chung vµ TTKDTM nãi riªng nh»m thu hót kh¸ch hµng. H×nh thøc thanh to¸n CT§T lµ h×nh thøc thanh to¸n ­u viÖt vµ tiÖn Ých nhÊt song ch­a ®­îc khai th¸c triÖt ®Ó vµ chuÈn ho¸ theo th«ng lÖ quèc tÕ nªn viÖc sö dông vÉn cßn h¹n chÕ. Qua thêi gian thùc tËp t¹i NHN0&PTNT Nam Hµ Néi cïng víi nh÷ng kiÕn thøc tÝch luü ë tr­êng trong g©n 4 n¨m qua, em ®· ®­îc t×m hiÓu nhiÒu vÒ h×nh thøc thanh to¸n CT§T nµy. Qua ®ã em thÊy cßn nhiÒu vÊn ®Ò bÊt cËp trong h×nh thøc nµy. Víi mong muèn ngµnh ng©n hµng ViÖt Nam sÏ cã nhiÒu b­íc tiÕn míi trong qu¸ tr×nh héi nhËp khu vùc vµ th«ng tin vÒ vÊn ®Ò c«ng nghÖ nãi chung vµ c«ng nghÖ thanh to¸n nãi riªng, em ®· m¹nh d¹n ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m më réng vµ hoµn thiÖn h×nh thøc TTCT§T t¹i NHN0&PTNT Nam Hµ Néi vµ hÖ thèng ng©n hµng ViÖt Nam nãi chung. Tuy nhiªn, do thêi gian vµ kiÕn thøc cßn nhiÒu h¹n chÕ, sè liÖu tÝch luü qua c¸c n¨m ho¹t ®éng cña chi nh¸nh ch­a nhiÒu v× vËy bµi viÕt cña em cßn nhiÒu sai sãt. Mét lÇn n÷a em kÝnh mong sù quan t©m chØ b¶o cña thÇy gi¸o h­íng dÉn, cïng toµn thÓ thÇy c« gi¸o trong khoa ®Ó bµi viÕt cña em hoµn thiÖn h¬n. Tµi liÖu tham kh¶o 1. KÕ to¸n - Thanh to¸n qua ng©n hµng - PGS.TS. Vâ V¨n Ngo¹n, Tr­êng §¹i häc Qu¶n lý Kinh doanh Hµ Néi. 2. H¹ch to¸n kÕ to¸n vµ xö lý th«ng tin trong hÖ thèng ng©n hµng cña Ths. Tr­¬ng ThÞ Hång - Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ - TP. Hå ChÝ Minh 3. KÕ to¸n ng©n hµng - Häc viÖn ng©n hµng. 4. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña NHN0 & PTNT Nam Hµ Néi n¨m 2002. 5. B¸o c¸o c«ng t¸c TTKDTM t¹i NHN0 & PTNT Nam Hµ Néi n¨m 2002. 6. Thêi b¸o ng©n hµng 7. T¹p chÝ ng©n hµng Môc lôc Trang

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docChuyển tiền điện tử tại NH NN & PTNT Nam HN.doc
Luận văn liên quan