Cơ sở “cảnh quan học” của khai thác các yếu tố tự nhiên trong quy hoạch xây dựng đô thị Việt Nam

PHẦN MỞ ĐẦU 1- Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu : Thông thường “cảnh quan đô thị” được hiểu theo nghĩa của nhận thức thị giác (là hình ảnh mà con người thu nhận được trong quá trình tiếp xúc với không gian đô thị) hoặc theo cách của kiến trúc cảnh quan (là hệ thống các thành phần của không gian mở đô thị: các công viên, khu cây xanh – mặt nước, các đường phố, quảng trường, các sân vườn công trình .). Tuy nhiên, còn một cách hiểu khái niệm “cảnh quan” khác thường sử dụng trong ngành địa lý liên quan đến việc nghiên cứu cấu trúc chức năng và đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên phục vụ cho hoạt động khai thác lãnh thổ. Trong cấu trúc không gian đô thị, yếu tố tự nhiên (YTTN) có vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là nền tảng hình thành đô thị, vừa là thành phần trong tất cả các không gian chức năng của đô thị. Vấn đề nhận thức, đánh giá đặc điểm và nghiên cứu đề xuất giải pháp khai thác YTTN là một khía cạnh quan trọng trong các nội dung thiết kế quy hoạch xây dựng (QHXD) đô thị: đánh giá đặc điểm hiện trạng; luận chứng các cơ sở quy hoạch; đề xuất giải pháp quy hoạch: về không gian, hạ tầng kỹ thuật – môi trường Tuy nhiên, trong quá trình lập đồ án QHXD đô thị hiện nay, các yếu tố tự nhiên thường nghiên cứu tách rời từng yếu tố, chưa thể hiện rõ tính tổng hợp, đồng nhất chưa thấy rõ quan hệ tương hỗ chặt chẽ giữa các yếu tố và sự vận động biến đổi theo các quy luật tự nhiên đáng ra không thể tuỳ tiện làm biến đổi. Đây chính là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường tự nhiên, đến sự phát triển bền vững, giảm hiệu quả kinh tế và không tạo được bản sắc địa phương. Môn “Cảnh quan học” là một chuyên ngành của Địa lý học, chuyên nghiên cứu cấu trúc cảnh quan lãnh thổ, phân định các đơn vị cảnh quan (các thể tổng hợp tự nhiên), nghiên cứu cấu trúc chức năng và đánh giá chúng nhằm đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế lãnh thổ, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Việc nghiên cứu cảnh quan không đơn thuần chỉ là hệ thống tự nhiên mà còn bao gồm các hệ thống tự nhiên - kỹ thuật do có sự tham gia tác động của con người. Như vậy giữa QHXD với cảnh quan học có mối liên quan chặt chẽ do có chung đối tượng nghiên cứu: các yếu tố, điều kiện tự nhiên trên một khu vực nhất định và các tác động của chúng với hoạt động con người cũng như ngược lại. Các kết quả nghiên cứu của cảnh quan học chính là cơ sở cho QHXD, từ quy hoạch vùng, quy hoạch chung cho đến các quy hoạch chi tiết. Đồng thời, không gian xây dựng cũng là đối tượng của cảnh quan học để nghiên cứu về tác động của con người đối với tự nhiên và ngược lại. Nhiều nước trên thế giới, trong đó có Liên Xô (cũ) đã vận dụng các nghiên cứu về địa lý, đặc biệt là môn “cảnh quan học” làm một trong những cơ sở của công tác quy hoạch xây dựng (QHXD) đô thị. Trong thành phần lập đồ án QHXD, thường có sự tham gia của chuyên gia “cảnh quan học”. ở Trung Quốc hiện nay, môn “Cảnh quan học” là một trong những cơ sở quan trọng của QHXD. Chuyên ngành “Quy hoạch cảnh quan” với việc ứng dụng các tiến bộ công nghệ thông tin và viễn thám, là một phương tiện hữu hiệu trong nghiên cứu QHXD, góp phần nâng cao chất lượng đồ án và bảo vệ môi trường cảnh quan thiên nhiên. "Cảnh quan học" hiện là một chuyên ngành của Viện Địa lý thuộc Viện Khoa học công nghệ Việt nam. Trong những năm qua, Viện đã nghiên cứu và lập các bản đồ phân vùng cảnh quan của cả nước và từng vùng lãnh thổ. Cảnh quan được phân chia thành các hạng và các nhóm, loại cảnh quan khác nhau, trong đó mỗi vùng có các đặc điểm đặc trưng, điều kiện tự nhiên và những tiềm năng tài nguyên thiên nhiên, nguồn lực tự nhiên khác nhau. Các nghiên cứu của Viện Địa lý về cảnh quan đã được ứng dụng phục vụ cho các ngành kinh tế trong hoạt động khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách hợp lý và bền vững, ví dụ như các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, khai thác khoáng sản . Tuy nhiên, đối với ngành QHXD cho đến nay chưa có sự gắn kết chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả các nghiên cứu của chuyên ngành cảnh quan thuộc Viện Địa lý vào thực tiễn QHXD. Chính vì vậy, đề tài nghiên cứu khoa học xác định các Cơ sở “cảnh quan học” của khai thác các yếu tố tự nhiên trong quy hoạch xây dựng đô thị Việt Nam là rất cần thiết để giúp các nhà QHXD và quản lý QH nhận thức, đánh giá và đề xuất giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý các YTTN, đảm bảo tính tổng hợp và hài hoà giữa cấu trúc nhân tạo – tự nhiên, góp phần nâng cao chất lượng của đồ án và phát triển đô thị bền vững. 2- Mục đích nghiên cứu: Xác định các cơ sở lý luận của “Cảnh quan học” phục vụ cho việc nghiên cứu đề xuất giải pháp khai thác các YTTN trong QHXD đô thị Việt Nam. Cụ thể: Nhận thức về yếu tố tự nhiên và vai trò của YTTN trong QHXD đô thị - Phân loại cảnh quan tự nhiên phục vụ QHXD đô thị - Đề xuất quan điểm, nguyên tắc mô hình và giải pháp khai thác YTTN trong QHXD Kết quả nghiên cứu của đề tài là tài liệu tham khảo cho các nhà quản lý, các nhà thiết kế quy hoạch xây dựng ở trung ương và địa phương và là tài liệu tham khảo trong giảng dạy, học tập tại các cơ sở đào tạo kiến trúc sư. 3- Đối tượng và giới hạn nghiên cứu: Đối tượng: Khía cạnh khai thác YTTN trong nội dung đồ án QHXD đô thị Giới hạn nghiên cứu: - Khía cạnh khai thác sử dụng các YTTN trong phần quy hoạch không gian - Loại QHXD : đồ án QH chung đô thị 4- Phương pháp nghiên cứu: - Điều tra khảo sát, thu thập thông tin số liệu, tài liệu về cảnh quan học và quy hoạch xây dựng đô thị - Phương pháp điều tra xã hội học - Phương pháp thống kê. - Phương pháp phân tích, tổng hợp, đánh giá các số liệu - Phương pháp hội thảo lấy ý kiến chuyên gia và các nhà quản lý khoa học cảnh quan và quy hoạch xây dựng đô thị MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 1- Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu : 1 2- Mục đích nghiên cứu: 2 3- Đối tượng nghiên cứu: 2 4- Phương pháp nghiên cứu 3 5- Các khái niệm cơ bản 3 6- Sơ đồ nghiên cứu 3 7- Những chữ viết tắt 3 CHƯƠNG I- TỔNG QUAN VỀ KHAI THÁC YẾU TỐ TỰ NHIÊN TRONG QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ Vμ CẢNH QUAN HỌC 1.1- Khai thác yếu tố tự nhiên trong QHXD đô thị thế giới 4 1.1.1- Khai thác YTTN trong QHXD đô thị cổ trung đại 4 1.1.2- Khai thác YTTN trong QHXD đô thị thế giới cận hiện đại 10 1.2- Khai thác yếu tố tự nhiên trong QHXD Việt Nam 16 1.2.1- Khai thác YTTN trong QHXD đô thị cổ trung đại 16 1.2.2- Khai thác YTTN trong QHXD đô thị cận đại 20 1.2.3- Khai thác YTTN trong QHXD đô thị hiện đại 22 1.2.4- Nội dung khai thác các yếu tố tự nhiên trong quy định pháp lý về QHXD đô thị 33 1.2.5- Các nghiên cứu liên quan đến khai thác YTTN trong lĩnh vực kiến trúc và QHXD Việt Nam 41 1.3- Xu h−ớng QHXD đô thị với vấn đề khai thác YTTN 48 1.3.1- Xu h−ớng chung về QHXD trên thế giới 48 1.3.2 – Khía cạnh khai thác YTTN trong Định h−ớng QHXD đô thị Việt Nam 52 1.4- Cảnh quan học và quy hoạch xây dựng đô thị 55 1.4.1- Lịch sử hình thành phát triển 55 1.4.2- Lý luận cơ bản về cảnh quan 58 1.4.3- ứng dụng cảnh quan học trong QHXD thế giới 71 1.4.4- Cảnh quan học ở Việt Nam 75 1.5- Kết luận chương 1 79 CHƯƠNG II- CƠ SỞ CẢNH QUAN HỌC CỦA KHAI THÁC YẾU TỐ TỰ NHIÊN TRONG QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ 2.1- Cảnh quan đô thị 82 2.1.1- Khái niệm cảnh quan đô thị 82 2.1.2- Các thành tố và cấu trúc của cảnh quan đô thị 84 2.1.3- Các quy luật vận động của cảnh quan đô thị 88 2.2- Vai trò của yếu tố tự nhiên trong quy hoạch xây dựng đô thị 92 2.2.1- Vai trò của YTTN trong các chức năng của không gian đô thị 92 2.2.2- Vai trò YTTN trong mô hình cơ cấu không gian đô thị 94 2.2.3- Vai trò YTTN trong bố cục không gian kiến trúcđô thị 96 2.2.4- Vai trò của YTTN trong xây dựng phát triển đô thị 99 2.3- Phân vùng và phân loại cảnh quan tự nhiên Việt Nam phục vụ QHXD đô thị 2.3.1- Các vùng cảnh quan tự nhiên Việt Nam 100 2.3.2- Các loại cảnh quan tự nhiên Việt Nam 105 2.4- Phương pháp đánh giá cảnh quan 113 2.4.1- Mục đích đánh giá cảnh quan 113 2.4.2- Các hình thức đánh giá 114 2.4.3- Các nội dung đánh giá 115 2.4.4- Công cụ đánh giá cảnh quan 116 2.5- Khai thác YTTN trong Kiến trúc cảnh quan và quy hoạch cảnh quan 2.5.1- Kiến trúc cảnh quan 117 2.5.2- Đồ án quy hoạch cảnh quan 121 2.6- Kết luận chương II 125 CHƯƠNG III- MÔ HÌNH VÀ GIẢI PHÁP KHAI THÁC YẾU TỐ TỰ NHIÊN TRONG ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG ĐÔ THỊ 3.1- Quan điểm, mục tiêu và mô hình cấu trúc đô thị trên cơ sở khai thác yếu tố tự nhiên 3.1.1- Quan điểm, mục tiêu khai thác yếu tố tự nhiên trong quy hoạch xây dựng đô thị 127 3.1.2- Mô hình cấu trúc không gian đô thị trên cơ sở khai thác YTTN 130 3.2- Khai thác yếu tố tự nhiên trong đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị 134 3.2.1- Đánh giá yếu tố tự nhiên trong đồ án QH chung đô thị 134 3.2.2- Giải pháp chọn đất xây dựng đô thị trên cơ sở khai thác yếu tố tự nhiên 139 3.2.3- Giải pháp tổ chức cơ cấu quy hoạch trên cơ sở khai thác yếu tố tự nhiên 141 3.2.4- Giải pháp bố cục kiến trúc đô thị trên cơ sở khai thác yếu tố tự nhiên 144 3.3- Ví dụ ứng dụng đề tài trong thực tiễn 146 3.3.1- Khai thác yếu tố tự nhiên trong định h−ớng phát triển không gian thành phố Hà Nội 146 3.3.2- Đánh giá điều kiện tự nhiên phục vụ quy hoạch chung xây dựng Đảo Phú Quốc 155 3.4- Kết luận chương III 166 PHẦN KẾT LUẬN 167 - Kết luận 167 - Kiến nghị 169 TÀI LIỆU THAM KHẢO 170 PHẦN PHỤ LỤC 173 Phụ lục 1: Vấn đề khai thác yếu tố tự nhiên trong Quy hoạch thành phố Matscơva 173 Phụ lục 2: Vấn khai thác yếu tố tự nhiên trong thực tiễn quy hoạch và phát triển thành phố Singapore 184 Phụ lục 3: Đánh giá điều kiện tự nhiên đảo Phú Quốc đối với các ngành du lịch, nông – lâm – ngư nghiệp theo chuyên ngành cảnh quan học. 191 CHÚ THÍCH : TÀI LIỆU TRÊN GỒM 200 TRANG ( FILE PDF + WORD )

doc208 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 19/06/2013 | Lượt xem: 1925 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Cơ sở “cảnh quan học” của khai thác các yếu tố tự nhiên trong quy hoạch xây dựng đô thị Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c«ng nghÖ sinh th¸i s¹ch, Ýt hoÆc kh«ng th¶i chÊt ®éc h¹i trong c«ng nghiÖp, n¨ng l−îng, x©y dùng vµ c¸c ngµnh nghÒ kh¸c: c3. Nh÷ng yªu cÇu g×n gi÷ vµ t¸i sinh di s¶n v¨n ho¸ - lÞch sö Ph−¬ng ph¸p chñ yÕu ph¸t triÓn x©y dùng ®« thÞ M ph¶i b¶o ®¶m thùc hiÖn c¸c yªu cÇu sau vÒ g×n gi÷ vµ t¸i sinh di s¶n v¨n ho¸ - lÞch sö cña thµnh phè: • B¶o ®¶m g×n gÜ−, ph¸t hiÖn vµ nhÊn m¹nh b»ng c¸c ph−¬ng tiÖn kiÕn tróc vµ x©y dùng ®« thÞ tÊt c¶ c¬ së c¶nh quan - thiªn nhiªn lÞch sö, quy ho¹ch, phèi kÕt, kh¶o cæ vµ cña thµnh phè, bao gåm c¸c ®Æc tr−ng lÞch sö ®Þa h×nh, c¶nh quan trong vµ ngoµi thµnh phè, m¹ng l−íi lÞch sö ®−êng phè, qu¶ng tr−êng vµ c¸c « phè, hÖ thèng lÞch sö x©y dùng c¸c tæ hîp ®« thÞ, c¸c c«ng tr×nh tiªu biÓu, ®iÓm nhÊn, c¸c ®iÓm nh×n thô c¶m kh«ng gian thµnh phè, c¸c di tÝch v¨n ho¸ cè ®Þnh, ®Æc tr−ng lÞch sö x©y dùng vµ hoµn thiÖn x©y dùng; • CÊp cho c¸c « phè, ®−êng phè cã ®Æc tr−ng lÞch sö g×n gi÷ cao nhÊt, quy chÕ “c¸c khu ®Êt b¶o tån” (quÇn thÓ §iÖn Cremlia, Prechitschenca - Ostogenca, Arbat,... Taganskaia); • X¸c lËp vµ qu¸n triÖt trong ranh giíi thµnh Kamer - Kollegskoi quy chÕ ph¸p lý x©y dùng ®« thÞ lµm kÕt thóc ranh giíi lÞch sö hiÖn h÷u c¸c phÇn tö cña c¬ cÊu quy ho¹ch - c¸c ®−êng phè, qu¶ng tr−êng vµ « phè; kÕt thóc ranh giíi vµ ®Æc ®iÓm x©y dùng ®« thÞ c¸c khu di tÝch lÞch sö, x¸c ®Þnh ranh giíi vµ chÕ ®é ho¹t ®éng x©y dùng ®« thÞ ®Ó b¶o ®¶m (trªn c¸c khu ®Êt di tÝch vµ b¶o tån) phôc chÕ c¸c c«ng tr×nh hiÖn cã, t¸i t¹o c«ng tr×nh h− háng, trªn khu ®Êt cã ®Æc ®iÓm ph¶i gi÷ g×n cao quy ho¹ch vµ x©y dùng lÞch sö - t¸i t¹o c¸c chi tiÕt cò n¸t cña nã víi viÖc sö dông c¸c øng dông kh«ng gian - kiÕn tróc ®Æc thï. Trªn c¸c khu ®Êt ph¶i g×n gi÷ tõng phÇn tö rêi r¹c cña quy ho¹ch vµ x©y dùng lÞch sö - t¸i t¹o c¸c dÊu hiÖu x©y dùng ®« thÞ ®Æc tr−ng lÞch sö. • §èi víi khu ®Êt cã c¸c di tÝch v¨n ho¸ cè ®Þnh ph¶i x¸c lËp vµ b¶o ®¶m g×n gi÷ c¶ khu; x¸c ®Þnh ranh giíi vµ chÕ ®é ®iÒu chØnh c¸c ho¹t ®éng x©y dùng ®« thÞ cho khu ®Êt ®ã. §èi víi khu b¶o vÖ c¶nh quan thiªn nhiªn lÞch sö ph¶i x¸c lËp vµ qu¸n triÖt quy chÕ x©y dùng ®« thÞ, x¸c ®Þnh ranh giíi c¸c khu ®· nªu vµ chÕ ®é ®iÒu tiÕt ho¹t ®éng x©y dùng trong ph¹m vi ®ã; b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn tèi −u ®Ó th−ëng ngo¹n c¸c c¶nh quan ®ã; • T¨ng khèi l−îng c«ng viÖc trïng tu, phôc chÕ c¸c di tÝch v¨n ho¸ cè ®Þnh; ph¸t hiÖn, lËp hå s¬ c¸c di tÝch v¨n ho¸ ®ã. c4. Nguyªn t¾c chñ yÕu g×n gi÷ vµ ph¸t triÓn ®Êt ®ai cña tæ hîp thiªn nhiªn. a. Tæ hîp thiªn nhiªn M lµ tæng hoµ c¸c khu ®Êt cã c©y xanh vµ mÆt n−íc cã chøc n¨ng chñ yÕu b¶o vÖ thiªn nhiªn, søc khoÎ vµ t¹o c¶nh quan, lµm h×nh thµnh bé khung c¶nh quan - thiªn nhiªn cña thµnh phè. §−a vµo ®Êt ®ai tæ hîp thiªn nhiªn nµy cã: C¸c khu ®Êt tù nhiªn - C¸c m¶ng rõng vµ c«ng viªn rõng, thung lòng tù nhiªn c¸c s«ng vµ suèi kh«ng x©y dùng; c¸c khu ®Êt c©y xanh - c«ng viªn, v−ên hoa, ®−êng c©y, c¸c di tÝch nghÖ thuËt vµ kiÕn tróc c¶nh quan; còng nh− ®Êt ®ai c©y xanh trong khu x©y dùng nhµ ë, c¸c c«ng tr×nh c«ng céng, s¶n xuÊt vµ c«ng tr×nh thÞ chÝnh; khu ®Êt dù tr÷ lµ c¸c khu ®Êt ®Ó phôc håi, t¸i t¹o ®Êt ®ai tù nhiªn ®Ó tæ chøc c¸c khu c©y xanh míi. b. Ph−¬ng h−íng chñ yÕu g×n gi÷ vµ ph¸t triÓn ®Êt ®ai cña tæ hîp thiªn nhiªn, gåm: • G×n gi÷ gi¸ trÞ cña tæ hîp thiªn nhiªn TP M vµ tØnh M; • T¨ng diÖn tÝch ®Êt ®ai cña tæ hîp tù nhiªn tõ 30 ®Õn 35 ngh×n ha, trong ®ã ®Êt ®ai thiªn nhiªn cã tõ 22,5 ®Õn 25 ngh×n ha; • X¸c lËp c¸c chÕ ®é ph¸p quy ®iÒu chØnh ho¹t ®éng x©y dùng trªn tÊt c¶ c¸c l·nh thæ cña tæ hîp thiªn nhiªn; • G×n gi÷ tÊt c¶ ®Êt ®ai hiÖn cã cña tæ hîp thiªn nhiªn; • Phôc håi sù liªn tôc kh«ng gian cña tæ hîp thiªn nhiªn thµnh phè; c. G×n gi÷ trän vÑn tæ hîp thiªn nhiªn cña M vµ tØnh M bao gåm: Gi÷ g×n vµ phôc håi hÖ thèng thèng nhÊt c¸c th¶m xanh thiªn nhiªn vµ th¶m xanh trèng, trong ®ã cã c¸c khu ®Êt n«ng nghiÖp trong ranh giíi M vµ tØnh M, phßng ngõa nèi liÒn vµo c¸c m¶ng liªn tôc ®Êt ®ai ®« thÞ ho¸ cña M vµ tØnh M. d. ChÕ ®é luËt ph¸p ®iÒu chØnh ho¹t ®éng x©y dùng ®« thÞ trªn l∙nh thæ tæ hîp tù nhiªn ®−îc x¸c lËp phï hîp víi luËt M “VÒ ®iÒu chØnh ho¹t ®éng x©y dùng trªn l·nh thæ tæ hîp thiªn nhiªn thµnh phè M”, x¸c ®Þnh cho mçi khu ®Êt (cã ®Êt dù tr÷) cña tæ hîp thiªn nhiªn vµ tõng khu cña nã tÝnh tæng hoµ cña viÖc cÊm vµ kh«ng cho phÐp thay ®æi c¶nh quan, c¸c d¹ng c©y xanh vµ hoµn thiÖn x©y dùng; c¸c d¹ng phôc chÕ, c¶i t¹o vµ x©y dùng phï hîp víi ®Æc ®iÓm, quy chÕ vµ môc ®Ých g×n gi÷, phôc håi hay t¹o míi khu ®Êt. e. G×n gi÷ ®Êt ®ai hiÖn h÷u cña tæ hîp thiªn nhiªn, bao gåm: X¸c lËp ®èi víi tÊt c¶ ®Êt ®ai thiªn nhiªn, quy chÕ g×n gi÷ ®Æc biÖt ®Êt ®ai thiªn nhiªn vµ c¸c chÕ ®é b¶o vÖ ®Æc biÖt chóng... g. Thùc hiÖn phôc håi tÝnh liªn tôc kh«ng gian cña tæ hîp thiªn nhiªn b»ng c¸ch h×nh thµnh hÖ thèng nh¸nh “g¾n kÕt” c©y xanh, kÕt nèi tõng khu ®Êt riªng cña tæ hîp thiªn nhiªn vµ ph¶i xem xÐt ®Õn viÖc phôc håi, t¸i t¹o c¸c con suèi, thung lòng ®· bÞ ph¸ ho¹i; h×nh thµnh c¸c th¶m xanh míi, t¹o c¸c hµnh lang c©y xanh liªn tôc chia c¾t ®Êt ®ai ®« thÞ ho¸; h×nh thµnh ë c¸c khu t−¬ng ph¶n bé khung c¶nh quan - thiªn nhiªn vµ c¸c khu ®« thÞ ho¸ thÊp tÇng nhiÒu c©y xanh, thóc ®Èy gi¶m t¶i vµ tæ hîp thiªn nhiªn; ph¸t triÓn hÖ thèng th¶m c©y xanh bªn trong « phè, c©y xanh c¸c tuyÕn ®i bé, ®−êng phè, khu kü thuËt, c«ng tr×nh thÞ chÝnh; ThÓ hiÖn vµ ®−a vµo thµnh phÇn ®Êt dai cña tæ hîp thiªn nhiªn c¸c ®èi t−îng thiªn nhiªn quý gi¸: C©y cæ thô, nguån n−íc, chi tiÕt c¶nh quan, chç tr−ng bµy c©y vµ sóc vËt quý hiÕm. c5. C¶nh quan lµ mét bé phËn hîp thµnh cña cÊu tróc quy ho¹ch vµ kh«ng gian kiÕn tróc a. C¬ cÊu quy ho¹ch vµ kh«ng gian kiÕn tróc cã ®Æc tr−ng c¸c tÝnh hoµn chØnh, thuËn lîi, biÓu hiÖn vµ hµi hoµ tæ chøc kh«ng gian m«i tr−êng sèng, ®−îc bè trÝ liªn kÕt vµ t¸c ®éng lÉn nhau cña c¸c hîp phÇn tù nhiªn, nhµ ë, c«ng tr×nh c«ng céng, s¶n xuÊt vµ kÕt cÊu h¹ tÇng. C¬ së tæ chøc kh«ng gian thµnh phè lµ: Khung thiªn nhiªn - c¶nh quan vµ ®« thÞ ho¸ l·nh thæ thµnh phè. b. Khung c¶nh quan thiªn nhiªn t¹o lËp hÖ thèng chøc n¨ng g×n gi÷ thiªn nhiªn cña thµnh phè, lµm h×nh thµnh hÖ thèng s«ng suèi vµ m¶ng c©y xanh ®Ó ph¸t triÓn bé khung c¶nh quan - thiªn nhiªn, ph¶i nghiªn cøu t¸i t¹o c¸c phÇn tö lÞch sö cña nã - c¸c thung lòng s«ng suèi, h×nh thµnh kh«ng gian xanh míi, phôc håi tÝnh liªn tôc cña c¬ cÊu c¶nh quan - thiªn nhiªn cña thµnh phè. §Ó tæ chøc kh«ng gian - kiÕn tróc cña bé khung c¶nh quan thiªn nhiªn ph¶i xem xÐt viÖc g×n gi÷, ph¸t hiÖn, kh¸m ph¸ ®iÓm nh×n vµ ®iÓm nhÊn cña toµn c¶nh c¶nh quan ®Æc tr−ng lÞch sö, c¸c tæ hîp v−ên - c«ng viªn vµ bãng d¸ng thµnh phè. c. Bé khung ®« thÞ ho¸ lµ c¬ së cña c¸c ph©n hÖ thèng chøc n¨ng c«ng céng vµ s¶n xuÊt cña thµnh phè, lµm h×nh thµnh nh©n trung t©m lÞch sö, c¸c trôc giao th«ng lín, c¸c phè chÝnh, c¸c qu¶ng tr−êng, c¸c nót x©y dùng ®« thÞ vµ ®Êt ®ai ven c¸c trôc lé giao th«ng, ®−îc ®Æc tr−ng b»ng sù tËp trung cao nhÊt cña ho¹t ®éng vµ sö dông ®Êt ®ai. §Ó ph¸t triÓn khung ®« thÞ ho¸ ph¶i xem xÐt: Hoµn thiÖn c¬ cÊu m¹ng l−íi ®−êng phè cña lÞch sö h×nh thµnh (®−êng xuyªn t©m vµ vµnh ®ai) - t¨ng vai trß h¹t nh©n trung t©m lÞch sö nh− lµ biÓu t−îng v¨n ho¸ d©n téc vµ x· héi, nhÊn m¹nh mèi liªn hÖ giao th«ng chÝnh cña “m¹ng nhÖn” vµ c¸c nót cña hÖ thèng trung t©m c«ng céng - sù nghiÖp lín vµ c¸c tæ hîp ®a chøc n¨ng c¹nh c¸c trôc phè giao th«ng chÝnh, h×nh thµnh míi vµ hoµn thiÖn c¸c phÇn tö vµnh ®ai vµ xuyªn t©m hiÖn h÷u. Tæ chøc kh«ng gian - kiÕn tróc cña bé khung ®« thÞ ho¸ ®−îc xem xÐt ®iÓm nhÊn (nh×n) cña c¸c phÇn tö ®Æc tr−ng cña thµnh phè: C¸c tæng thÓ qu¶ng tr−êng vµ c¸c tæ hîp x©y dùng ®« thÞ ®å sé, c¸c c«ng tr×nh cao tÇng “thèng trÞ”, x©y dùng mÆt tiÒn c¸c phè c«ng céng chÝnh, bãng d¸ng t−¬ng ph¶n cña thµnh phè. d. ë c¸c khu tiÕp xóc cña c¸c khung c¶nh quan thiªn nhiªn vµ khung ®« thÞ ho¸ ph¶i ®−îc nghiªn cøu: Ph¸t triÓn c¸i cò vµ h×nh thµnh c¸c tæ hîp x©y dùng ®« thÞ, c«ng céng, thÓ theo, dÞch vô..., h×nh thµnh c¸c tæng thÓ kh«ng gian, kiÕn tróc, c¶nh quan, v−ên - c«ng viªn vµ c¸c phèi kÕt ®−îc t¹o nªn trªn nguyªn t¾c t−¬ng ph¶n, t¸c ®éng lÉn nhau, x©m nhËp vµo nhau cña c¶nh quan thiªn nhiªn vµ c¶nh quan ®« thÞ ho¸. e. ë nh÷ng khu tiÕp xóc khung c¶nh quan thiªn nhiªn vµ ®Êt ®ai kh«ng thuéc thµnh phÇn khung ®« thÞ ho¸ ®−îc nghiªn cøu xem xÐt viÖc h×nh thµnh c¸c khu cã mËt ®é x©y dùng thÊp vµ −u tiªn c¸c kh«ng gian më, b¶o ®¶m sù th©m nhËp nhÑ nhµng, c¸c c¶nh quan ®« thÞ ho¸ vµ c¶nh quan thiªn nhiªn. g. C¶i biÕn triÖt ®Ó cÊu tróc quy ho¹ch vµ kh«ng gian - kiÕn tróc cña thµnh phè ë “d¶i gi÷a” M trong khu c¶i t¹o cña vßng ®ai nhá ®−êng s¾t M, t¹o nªn mét hÖ thèng vµnh ®ai giao th«ng hµnh kh¸ch « t« vµ bªn ngoµi phè, t¸i tæ chøc c¸c khu s¶n xuÊt vµ khu ë g¾n víi hÖ thèng ®ã, h×nh thµnh vµnh ®ai c¸c tæ hîp x©y dùng ®« thÞ c«ng céng vµ sù nghiÖp. h. Nghiªn cøu thùc hiÖn cÊu tróc quy ho¹ch vµ kh«ng gian kiÕn tróc ë c¸c khu ngo¹i thµnh cña M, tr−íc hÕt lµ cña c¸c m¶ng nhµ ë lín - h×nh thµnh hÖ thèng c¸c trung t©m, c¸c khu c«ng céng vµ ®i bé, ®Êt ®ai c©y xanh cña c¸c khu ë, c¸c tiÓu khu, nhãm vµ tæ hîp nhµ ë; bè trÝ sÝt sao (nªm vµo) m¹ng l−íi phè côc bé vµ c¸c « phè; b¶o ®¶m h×nh thµnh m«i tr−êng ë phï hîp con ng−êi vµ cã sù t¸c ®éng hµi hoµ víi c¶nh quan thiªn nhiªn thµnh phè vµ ngoµi thµnh phè. i. ë khu trung t©m lÞch sö: G×n gi÷, t¸i t¹o vµ nhÊn m¹nh cÊu tróc quy ho¹ch vµ kh«ng gian kiÕn tróc lÞch sö ®· h×nh thµnh c¸c tæng thÓ ®−êng phè chÝnh, qu¶ng tr−êng, c«ng viªn, ®−êng c©y vµ v−ên hoa, c¬ cÊu m¹ng l−íi ®−êng phè, m¹ng l−íi « phè, c«ng së, cÊu tróc c¸c h×nh th¸i x©y dùng cña lÞch sö; h×nh thµnh hÖ thèng c¸c khu ®i bé, c¸c phè vµ c¸c tuyÕn giao th«ng c«ng céng; t¸i t¹o c¸c bé phËn ®· bÞ h− háng cña bé khung c¶nh quan thiªn nhiªn lÞch sö. c6. Ph−¬ng h−íng chñ yÕu g×n gi÷ vµ phôc håi c¸c phÇn tö lÞch sö quan träng cña tæ hîp thiªn nhiªn. • G×n gi÷ vµ phôc håi c¸c phÇn tö thiªn nhiªn vµ v−ên c«ng viªn “cña c¶nh quan lÞch sö, c¸c c«ng tr×nh thiªn nhiªn vµ c©y xanh ®−a vµo s¸ch ®á” cña v−ên c©y trung t©m; • H×nh thµnh c¸c tæ hîp c¶nh quan lín ®−îc ®−a vµo th¶m xanh vµ c¸c khu ®Êt x©y dùng tiÕp gi¸p víi chóng ë thung lòng s«ng M, ®−êng c©y vµnh ®ai... • Phôc håi c¸c d¹ng c©y xanh truyÒn thèng ®−êng phè, « phè, s©n; ¸p dông c¸c h×nh th¸i c©y xanh kh«ng thuéc lo¹i truyÒn thèng... • ¸p dông ®ång bé c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ ®Êt ®ai khái c¸c qu¸ tr×nh ®Þa kü thuËt nguy hiÓm, tr−íc hÕt lµ gi¶m møc n−íc ngÇm ë c¸c khu ®Êt x©y dùng, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh chèng tr−ît ®Ó gia cè c¸c ®é dèc tr−ît; • ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ®ång bé ®¶m b¶o an toµn sinh th¸i vïng M, cïng thùc hiÖn víi c¸c c¬ quan chÝnh quyÒn Nhµ n−íc vµ c¸c tæ chøc tù qu¶n ®Þa ph−¬ng cña tØnh M, tr−íc hÕt lµ x¸c lËp ranh giíi vµ quy chÕ l·nh thæ khu c©y xanh vïng ngo¹i thµnh M vµ c¸c thµnh phè cña tØnh M trong giíi h¹n c¸c khu trung t©m tØnh M; G×n gi÷, phôc håi vµ ph¸t triÓn hÖ thèng liªn tôc l·nh thæ thiªn nhiªn, c«ng viªn ngo¹i thµnh, c¶nh quan n«ng th«n lÞch sö trong ranh giíi khu c©y xanh ngo¹i thµnh; b¶o vÖ nguån n−íc mÆt cung cÊp n−íc ¨n, x©y dùng hÖ thèng cÊp n−íc trªn c¬ së c¸c nguån n−íc ngÇm; c¶i t¹o ®Êt ®ai cã møc « nhiÔm nguy hiÓm; gi¶m t¸c ®éng ®éc h¹i vµo m«i tr−êng cña c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, giao th«ng, n¨ng l−îng, x©y dùng ë c¸c ®iÓm d©n c− c¸c khu trung t©m tØnh M cña c¸c nguån lµm s¹ch sinh th¸i côc bé cÊp nhiÖt vµ c¸c c«ng tr×nh lµm s¹ch. c7. Hoµn thiÖn x©y dùng ®ång bé ®Êt ®ai thµnh phè Ch−¬ng tr×nh hoµn thiÖn x©y dùng ®ång bé nh»m t¹o m«i tr−êng thÈm mü hµi hoµ vµ biÓu hiÖn m«i tr−êng sèng b»ng c¸c ph−¬ng tiÖn gi¶i ph¸p mµu s¾c vµ chiÕu s¸ng kiÕn tróc kh«ng gian thµnh phè, kiÕn tróc c¶nh quan vµ trang trÝ bªn ngoµi. Ph−¬ng h−íng chñ yÕu cña ch−¬ng tr×nh lµ: • Trong phÇn gi¶i ph¸p mµu s¾c - h×nh thµnh c¸c tæ hîp mµu s¾c c¸c khu x©y dùng lÞch sö c¸c thêi kú kh¸c nhau, ®iÓm nhÊn c¸c t−îng ®µi kiÕn tróc, lµm s¸ng râ lªn c¸c c«ng tr×nh x©y dùng cña nh÷ng n¨m 30-50, ®−a mµu s¾c vµo c«ng tr×nh x©y dùng ®¹i trµ nh÷ng n¨m 60-70 cña thÕ kû XX; ph©n khu mµu s¾c víi viÖc sö dông c¸c øng dông tiªn phong trong c¸c khu nhµ ë míi; nhÊn m¹nh mµu s¾c c¸c tæng thÓ phè chÝnh vµ qu¶ng tr−êng, c¸c tæ hîp sù nghiÖp - c«ng céng, phÝa mÆt n−íc khu x©y dùng vµ lèi vµo thµnh phè; • PhÇn chiÕu s¸ng kiÕn tróc - nhÊn m¹nh c¸c phÇn tö chñ yÕu cña cÊu tróc quy ho¹ch vµ kh«ng gian kiÕn tróc thµnh phè - c¸c phè chÝnh, c¸c qu¶ng tr−êng, ®−êng bê s«ng bê hå vµ c«ng tr×nh kiÕn tróc cao tÇng; gi¶i ph¸p chiÕu s¸ng c¸c khu ®i bé, c¸c phè, qu¶ng tr−êng, c¸c tuyÕn giao th«ng ®i bé ®«ng ng−êi vµ c¸c tÇng 1 c«ng tr×nh c«ng céng; ®iÓm nhÊn ¸nh s¸ng bãng d¸ng vµ toµn c¶nh thµnh phè; §iÓm nhÊn ¸nh s¸ng cña bé khung c¶nh quan - thiªn nhiªn thµnh phè; ®iÓm nhÊn ¸nh s¸ng c¸c kiÓu ®Æc tr−ng m«i tr−êng ë cña c¸c thêi x©y dùng kh¸c nhau; • Trong phÇn tæ chøc c¶nh quan vµ trang trÝ kh«ng gian thµnh phè - c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc vµ trang trÝ ®−êng phè, qu¶ng tr−êng, c¸c khu c«ng céng vµ ®i bé; phôc håi c¸i cò vµ ph¸t hiÖn c¸i míi, c¸c phèi kÕt vµ tæng thÓ c¶nh quan kh«ng gian c©y xanh më vµ mÆt tho¸ng; trang trÝ kiÕn tróc kh«ng gian bªn trong « phè vµ c¸c khu ®Êt s¶n xuÊt; ¸p dông c¸c gi¶i ph¸p qu¶ng c¸o phï hîp víi ®Æc ®iÓm c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c nhau, bá c¸c qu¶ng c¸o mÊt tû lÖ víi m«i tr−êng lÞch sö, còng nh− sö dông c¸c ph−¬ng tiÖn kü thuËt míi, c¸c gi¶i ph¸p phèi kÕt míi vµ biÓu hiÖn cña qu¶ng c¸o; ¸p dông tÝch cùc c¸c t¸c phÈm trang trÝ vµ t−îng ®µi cña nghÖ thuËt nhùa trong tæ chøc m«i tr−êng sèng. c8. Ph¸t triÓn vµ bè trÝ c¸c c«ng tr×nh t«n gi¸o tÝn ng−ìng Ph¸t triÓn vµ bè trÝ c¸c c«ng tr×nh t«n gi¸o tÝn ng−ìng lµ ®iÒu kiÖn b¶o ®¶m quyÒn tÝn ng−ìng cña c«ng d©n, tù do tÝn ng−ìng vµ thèng nhÊt t«n gi¸o, kÕ thõa truyÒn thèng v¨n ho¸ vµ tinh thÇn, lµm phong phó c«ng n¨ng vµ kh«ng gian - kiÕn tróc m«i tr−êng sèng. Ph¶i xem xÐt: • Phôc håi c¸i cò vµ t¸i t¹o c¸c chïa ®· h− háng, x©y dùng c¸c nhµ nguyÖn, c¸c c«ng tr×nh t−ëng niÖm... • X©y dùng míi c¸c c«ng tr×nh t«n gi¸o kh¸c nhau trong c¸c khu nhµ ë vµ ë c¸c nghÜa ®Þa thµnh phè. • Dù tr÷ ®Êt ®ai ®Ó bè trÝ c¸c c«ng tr×nh tÝn ng−ìng, t«n gi¸o. D- C¶nh quan trong ph©n khu x©y dùng ®« thÞ l∙nh thæ thµnh phè Matsc¬va d1. Nguyªn t¾c chung a. Trong quy ho¹ch chung ph¸t triÓn thµnh phè M, viÖc ph©n khu x©y dùng ®« thÞ ®Êt ®ai ®−îc x¸c lËp phï hîp víi luËt M “vÒ ph©n khu x©y dùng ®« thÞ l·nh thæ thµnh phè M”, x¸c lËp nh÷ng yªu cÇu sö dông chøc n¨ng (ý nghÜa chøc n¨ng), yªu cÇu x©y dùng (ý nghÜa x©y dùng), yªu cÇu tæ chøc c¶nh quan bÒ mÆt ®Êt (ý nghÜa c¶nh quan) ®Êt ®ai c¸c khu quy ho¹ch. Mét phÇn l·nh thæ M ®−îc giíi h¹n bëi c¸c ranh giíi c¸c ®¬n vÞ l·nh thæ cña thµnh phè (c¸c khu, h¹t hµnh chÝnh, c¸c ®¬n vÞ l·nh thæ cã quy chÕ ®Æc biÖt cña M), bëi c¸c ®−êng ®á cña c¸c trôc phè lín, bëi ranh giíi ®Êt ®ai cña tæ hîp thiªn nhiªn, bëi c¸c ranh giíi ®−îc x¸c lËp kh¸c lµ khu quy ho¹ch. Trong giíi h¹n b¶n ®å thµnh phè, diÖn tÝch trung b×nh cña khu quy ho¹ch gåm 60-70 ha. b. ý nghÜa chøc n¨ng cña khu quy ho¹ch ®−îc x¸c lËp trong ranh giíi cña nã mèi t−¬ng quan ®−îc phÐp diÖn tÝch c¸c khu ®Êt c¸c c«ng tr×nh nhµ ë, c«ng céng, s¶n xuÊt, thiªn nhiªn. c. ý nghÜa x©y dùng cña khu quy ho¹ch ®−îc x¸c lËp trong ranh giíi cña nã mèi t−¬ng quan ®−îc phÐp cña b¶n c©n ®èi diÖn tÝch c¸c khu ®Êt x©y dùng thÊp tÇng (d−íi 15m), trung b×nh (d−íi 35m) vµ cao tÇng (trªn 35m) vµ mËt ®é kh¸c nhau. d. ý nghÜa c¶nh quan cña khu quy ho¹ch ®−îc x¸c lËp trong ranh giíi cña nã mèi t−¬ng quan ®−îc phÐp diÖn tÝch c¸c khu ®Êt cña l·nh thæ cã thÕ tréi líp phñ tù nhiªn (c©y cá, mÆt n−íc), m¸i nh©n t¹o (bÒ mÆt che phñ), c¸c bÒ mÆt x©y nhµ vµ c«ng tr×nh. e. ý nghÜa chøc n¨ng, x©y dùng, c¶nh quan ®−îc x¸c lËp cña ®Êt ®ai c¸c khu quy ho¹ch lµ c«ng cô ph¸p lý b¶o ®¶m sö dông ®Êt ®ai thµnh phè khi thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng x©y dùng phï hîp víi môc tiªu, yªu cÇu vµ ph−¬ng h−íng chñ yÕu ph¸t triÓn x©y dùng ®« thÞ thµnh phè Matsc¬va. g. ý nghÜa chøc n¨ng, x©y dùng, c¶nh quan ®−îc x¸c lËp cña ®Êt ®ai c¸c khu quy ho¹ch lµ nghÜa vô ®Ó c¸c tæ chøc chÝnh quyÒn khi ¸p dông c¸c gi¶i ph¸p trong lÜnh vùc x©y dùng ®« thÞ vµ sö dông c¸c khu ®Êt. Ho¹t ®éng x©y dùng ®« thÞ vµ m©u thuÉn (tr¸i víi) ý nghÜa chøc n¨ng, x©y dùng, c¶nh quan ®· x¸c lËp cña ®Êt ®ai c¸c khu quy ho¹ch ®Òu bÞ cÊm theo LuËt cña Matsc¬va “VÒ ph©n khu x©y dùng ®« thÞ ®Êt ®ai thµnh phè M”. h. ý nghÜa chøc n¨ng, x©y dùng, c¶nh quan ®Êt ®ai c¸c khu quy ho¹ch ®−îc x¸c lËp b»ng: Tæng s¬ ®å ph©n khu chøc n¨ng l·nh thæ M; tæng s¬ ®å ph©n khu x©y dùng l·nh thæ M; tæng s¬ ®å ph©n khu c¶nh quan l·nh thæ M. i. C¸c tæng s¬ ®å ph©n khu chøc n¨ng, x©y dùng vµ c¶nh quan gåm: C¸c tµi liÖu biÓu ®å « vu«ng tû lÖ 1:25.000 trong ®ã thÓ hiÖn c¸c ranh giíi thµnh phè M, c¸c quËn vµ H¹t hµnh chÝnh cña M, ranh giíi vµ sè thø tù c¸c khu quy ho¹ch; c¸c tµi liÖu biÓu b¶ng thÓ hiÖn cho mçi khu quy ho¹ch cho mét trong c¸c kiÓu ý nghÜa chøc n¨ng, x©y dùng, c¶nh quan cña l·nh thæ; k. Danh s¸ch c¸c khu cã ý nghÜa kh¸c nhau vÒ chøc n¨ng, x©y dùng, c¶nh quan ®−îc x¸c ®Þnh b»ng luËt “vÒ ph©n khu x©y dùng ®« thÞ l·nh thæ M”. Bªn c¹nh c¸c l·nh thæ cã ý nghÜa ®Æc biÖt, LuËt cßn x¸c ®Þnh c¸c khu cã ý nghÜa hçn hîp. d.2. Nh÷ng khuynh h−íng chñ yÕu thay ®æi chøc n¨ng, x©y dùng vµ tæ chøc c¶nh quan l·nh thæ thµnh phè a. C¸c tæng s¬ ®å ph©n khu chøc n¨ng, x©y dùng vµ c¶nh quan gi÷ v÷ng tÝnh ph¸p lý nh÷ng söa ®æi trong sö dông ®Êt ®ai thµnh phè, ®· ®−îc xem xÐt b»ng c¸c ph−¬ng h−íng chñ yÕu ph¸t triÓn x©y dùng ®« thÞ M vµ ch−¬ng tr×nh c¸c biÖn ph¸p x©y dùng ®« thÞ ®ît ®Çu. b. Kho¶ng 50% l·nh thæ thµnh phè ®−îc thay ®æi ®Æc ®iÓm x©y dùng, gÇn 40% l·nh thæ cã sù thay ®æi sö dông chøc n¨ng; kh«ng qu¸ 30% l·nh thæ ®éng ®Õn viÖc thay ®æi c¶nh quan thµnh phè. c. C¸c tæng s¬ ®å ph¶n ¸nh c¸c khuynh h−íng chñ yÕu sau cña sù biÕn ®æi sö dông chøc n¨ng x©y dùng vµ c¶nh quan thµnh phè: • T¨ng tû lÖ ®Êt ®ai cã ý nghÜa thiªn nhiªn, gi¶m ®Êt ®ai s¶n xuÊt vµ æn ®Þnh ®Êt ë cña thµnh phè; • T¨ng m¹nh ®Êt ®ai cã ý nghÜa c«ng céng; • Rót bít tû lÖ ®Êt ®ai chuyªn dïng vµ t¨ng tû lÖ ®Êt ®ai sö dông chøc n¨ng hçn hîp. • N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông ®Êt ®ai thµnh phè vµ më réng sù mu«n vÎ c¸c kiÓu x©y dùng; • T¨ng tû lÖ x©y dùng tÇng cao hçn hîp; • G×n gi÷ ®Æc ®iÓm x©y dùng trung t©m lÞch sö M; • N©ng tÇng cao vµ mËt ®é x©y dùng ë c¸c khu ®Êt tæ chøc l¹i s¶n xuÊt cña d¶i gi÷a thµnh phè; • T¨ng khu vùc x©y dùng nhµ nhiÒu tÇng vµ nhµ Ýt tÇng ë c¸c khu vùc ngo¹i vi M; • T¨ng cã sù c©n ®èi tû lÖ ®Êt ®ai c¶nh quan ®« thÞ ho¸ vµ phi ®« thÞ ho¸; • T¨ng c−êng trång c©y ë c¸c khu ®Êt ®· x©y dùng vµ hoµn thiÖn x©y dùng ®Êt ®ai thµnh phè ch−a x©y dùng. d.3. §¶m b¶o tÝnh liªn tôc chi tiÕt ho¸ ph©n khu x©y dùng ®« thÞ l·nh thæ thµnh phè M a. Quy ho¹ch chung ph¸t triÓn thµnh phè M x¸c lËp viÖc ph©n khu ®¹i thÓ l·nh thæ thµnh phè. b. Phï hîp víi LuËt thµnh phè M “vÒ ph©n khu x©y dùng ®« thÞ l·nh thæ M” viÖc ph©n khu ®¹i thÓ lµ x¸c lËp ý nghÜa c¸c khu quy ho¹ch cña thµnh phè, ®−îc chi tiÕt trªn c¸c s¬ ®å vµ b¶n ®å ph©n khu x©y dùng ®« thÞ. c. C¸c s¬ ®å ph©n khu x©y dùng ®« thÞ x¸c lËp ý nghÜa chøc n¨ng, x©y dùng vµ c¶nh quan cña mçi « phè quy ho¹ch thµnh phè. Phô lôc 2: VÊn ®Ò c¶nh quan trong thùc tiÔn quy ho¹ch vμ ph¸t triÓn thμnh phè Singapore A- Môc tiªu vµ quan ®iÓm a1- Môc tiªu Theo tµi liÖu quy ho¹ch ph¸t triÓn thµnh phè ®−îc lËp vµ c«ng bè n¨m 1992 cho 3 giai ®o¹n: ®Õn n¨m 2000, n¨m 2010 vµ ®Õn n¨m X nµo ®ã cho mét thµnh phè quèc ®¶o víi 4 triÖu d©n. Néi dung chñ yÕu ®å ¸n quy ho¹ch nµy lµ x©y dùng Singapore trë thµnh mét thµnh phè cã c¶nh quan tuyÖt h¶o, mét hßn ®¶o sèng ®éng vµ mét n¬i hÊp dÉn ®Çu t− n−íc ngoµi. §Ó ®¸p øng môc tiªu ®ã b»ng c¸ch nh− sau: • B¶o vÖ vµ cung cÊp ®Êt ®ai cho ph¸t triÓn ®¸p øng tÊt c¶ nh÷ng nhu cÇu trªn.  • KhuyÕn khÝch t¨ng tr−ëng kinh tÕ phèi hîp víi ph¸t triÓn h¹ tÇng c¬ së. • C¶i thiÖn chÊt l−îng sèng vµ m«i tr−êng lµm viÖc. • N©ng cao chÊt l−îng sèng. • X©y dùng h×nh ¶nh thµnh phè ch©u ¸ vµ mét thµnh phè nhiÖt ®íi. Qu¸ tr×nh lËp quy ho¹ch, nh÷ng ng−êi l·nh ®¹o, qu¶n lý vµ thiÕt kÕ ®· x¸c lËp rÊt râ néi dung quy ho¹ch thµnh phè Singapore ph¶i thÓ hiÖn râ: - Thµnh phè ®Ó kinh doanh. - Thµnh phè ®Ó sèng. - Thµnh phè víi c¶nh quan thiªn nhiªn. - Thµnh phè ®Ó nghØ ng¬i. TÊt c¶ c¸c môc tiªu trªn ®Òu thÓ hiÖn næi bËt ý t−ëng khai th¸c c¸c yÕu tè c¶nh quan thiªn nhiªn. a2- Quan ®iÓm khai th¸c thiªn nhiªn • Sö dông m«i tr−êng thiªn nhiªn ®Ó n©ng cao nhËn thøc vÒ cuéc sèng ë ®¶o vµ vÒ mét thµnh phè v−ên. • §Ó ®¹t ®−îc ®iÒu nµy, thùc hiÖn quy ho¹ch c©y xanh vµ mÆt n−íc xanh. • NhiÒu c«ng viªn vµ kho¶ng kh«ng gian xung quanh nhµ vµ ë trong thµnh phè. • C¸c khu ®−îc nèi víi nhau b»ng m¹ng l−íi ®−êng trång c©y xanh. • Nh÷ng vïng thiªn nhiªn sÏ ®−îc b¶o vÖ vµ tËn h−ëng. Nã d−êng nh− gièng gi¶i ph¸p cho t¾c nghÏn giao th«ng ®« thÞ. D©n sè cña Singapore ®ang t¨ng lªn. SÏ cã nhiÒu ¸p lùc h¬n lªn nguån tµi nguyªn hiÖn cã. Sù t¨ng tr−ëng kinh doanh còng t¹o ra nhiÒu nhu cÇu kho¶ng kh«ng h¬n. §ã lµ th¸ch thøc ®èi víi Singapore. §óng vËy, d©n sè Singapore ®ang t¨ng lªn vµ hä cÇn t¨ng lªn ®ã ®Ó t¨ng c−êng h¬n cho sù tiÕn bé cña Singapore. §óng vËy, Singapore cÇn tiÕp tôc khuyÕn khÝch ph¸t triÓn kinh doanh bëi v× viÖc tiÕn lªn cña Singapore phô thuéc vµo sù lµnh m¹nh vµ phån vinh cña nÒn kinh tÕ. §iÒu nµy kh«ng thÓ tr¶ gi¸ b»ng ®« thÞ hay m«i tr−êng thiªn nhiªn cña Singapore. Singapore ®· næi danh lµ thµnh phè “s¹ch vµ xanh”. Tuy vËy ®· ®Õn lóc Singapore ph¶i b−íc ®i lín h¬n. ý ®Þnh cña Singapore t¹o ra m«i tr−êng nhiÒu h¬n c©y xanh vµ mÆt n−íc. Hä ph¶i gióp cho Singapore hoµ quyÖn víi mµu xanh nhiÖt ®íi t¹o c¶m gi¸c lµ mét thµnh phè hiÖn ra trong mét khu v−ên. Singapore còng muèn t¨ng c−êng c¶m gi¸c cuéc sèng ®¶o. SÏ cã nhiÒu h¬n sù tiÕp cËn víi mÆt n−íc vç bê - gièng nh− viÖc x©y dùng khu kinh doanh míi t¹i VÞnh Marina - gióp Singapore ®¹t ®−îc ®iÒu ®ã. ViÖc sö dông nh÷ng con s«ng vµ ®−êng thñy sÏ gióp t¹o ra h×nh ¶nh nh÷ng hßn ®¶o n»m trong mét hßn ®¶o. ViÖc lµm xanh thµnh phè sÏ t¹o ra c¶m gi¸c nh÷ng khu v−ên trong mét khu v−ên. B- gi¶i ph¸p Quy ho¹ch b1- Quy ho¹ch hÖ thèng c©y xanh vµ n−íc xanh Mét trong nh÷ng c«ng cô ®Ñp ho¸ Singapore lµ quy ho¹ch c©y xanh vµ n−íc xanh. §ã lµ h×nh thµnh khung c¶nh cho nh÷ng c¬ héi nghØ ng¬i ®−îc n©ng cÊp. Quy ho¹ch nµy sÏ t¹o ra mét hÖ thèng kh«ng gian cïng nh÷ng con ®−êng - do vËy t¹o ra Ên t−îng cho tªn gäi “t¸n l¸” xanh vµ “n−íc” xanh. • Nh÷ng kho¶ng kh«ng gian - nh− vïng rõng ®−íc ngËp n−íc, vïng trång rõng, nh÷ng khu b¶o tån thiªn nhiªn. • Nh÷ng c«ng viªn lín vµ v−ên - nh− nh÷ng c«ng viªn vïng vµ c«ng viªn cña quËn. • Nh÷ng s©n thÓ thao vµ gi¶i trÝ - kÓ c¶ c¸c s©n vËn ®éng, s©n golf, c¸c c«ng viªn m¹o hiÓm vµ c¸c vÞ trÝ c¾m tr¹i. • Nh÷ng vïng biªn ng¨n c¸ch - phôc vô cho viÖc nèi c¸c khu vùc c«ng viªn lín, c¸c vïng gi¶i trÝ vµ nh÷ng vµnh ®ai xanh gi÷a c¸c quËn ®« thÞ ho¸. • Nh÷ng con ®−êng c©y xanh néi bé vµ ®−êng ph©n giíi - ph©n ®Þnh l¸ng giÒng vµ c¸c ph−êng trong mét céng ®ång ®Þa ph−¬ng kho¶ng tõ 200.000-300.000 d©n. Nh÷ng ®−êng phñ c©y xanh cã thÓ lµ phong c¶nh tù nhiªn hoÆc lµ kh«ng ph¶i ®−êng chÝnh. C¸c ®−êng ph©n giíi ®−îc ®Ò nghÞ lµ nh÷ng con ®−êng ®i bé réng nèi vïng l©n cËn víi c¸c trung t©m vïng n»m trong c¸c ®« thÞ míi. • Nh÷ng kho¶ng kh«ng gian kh¸c - bao gåm b·i tËp qu©n sù vµ ®Êt n«ng nghiÖp. Nh÷ng ®−êng thuû gièng nh− s«ng Singapore vµ c¸c s«ng kh¸c, vµ mét sè c¸c con kªnh lín cã thÓ sÏ ®−îc söa sang thµnh n¬i gi¶i trÝ vµ ®−a con ng−êi gÇn h¬n víi mÆt n−íc. b2- Nh÷ng c«ng viªn vµ nh÷ng kho¶ng kh«ng TiÕp tôc ph¸t triÓn nh÷ng c«ng viªn ®a d¹ng to h¬n vµ c¸c kho¶ng kh«ng gian më. Vµo n¨m 2000, c¸c c«ng viªn vµ b·i biÓn sÏ n»m däc khu vùc bê biÓn ë Pasir Ris, Seletar, Kampong Bugis vµ Simpang. Nh÷ng ho¹t ®éng ngoµi trêi c¾m tr¹i, ®i bé, leo ®¸ cã thÓ ®−îc tËn h−ëng ë c¸c n¬i nh− Pulau Ubin. Thªm vµo ®ã lµ nh÷ng c«ng viªn c¹nh s«ng däc theo c¸c bê s«ng cña c¸c s«ng Kallang vµ Geilang vµ ë nh÷ng c«ng viªn m¹o hiÓm t¹i nh÷ng má ®¸ cò. Bªn trong trung t©m thµnh phè, nh÷ng c«ng viªn nhá - t−¬ng ®−¬ng víi c«ng viªn Robinson - sÏ cung cÊp nh÷ng “l¸ phæi” xanh gi÷a nh÷ng toµ nhµ cao tÇng vµ ng−êi qua l¹i ®«ng ®óc. Nh÷ng c«ng viªn c©y xanh trªn toµn bé ®¶o sÏ ®−îc kÕt nèi víi nhau ®Ó ng−êi d©n cã thÓ thÝch thó di chuyÓn trong nh÷ng khu vùc mµu xanh. Nh÷ng lµn ®−êng xanh sÏ ®−îc dïng ®i d¹o vµ ®i xe ®¹p. Nh÷ng lµn ®−êng xe ®¹p sÏ ch¹y xung quanh Singapore th«ng qua mét m¹ng l−íi kÕt nèi qua c¸c ®−êng chui hay ®−êng v−ît, t¹o cho ng−êi ®i bé vµ ®i xe ®¹p tr¸nh khái c¸c con ®−êng ®«ng ®óc. Nh÷ng m¶ng xanh xung quanh n¬i ë cña ng−êi d©n còng ®−îc chó ý ®Õn. Nh÷ng khu ®« thÞ míi HDB lµm hoµ quyÖn mµu xanh thiªn nhiªn víi m«i tr−êng ®«ng d©n c− vµ nhµ cao tÇng - b»ng nhiÒu h¬n c«ng viªn vµ kho¶ng kh«ng. Mçi mét khu ®« thÞ míi sÏ cã mét c«ng viªn kho¶ng 10 ha, mét c«ng viªn nhá h¬n nèi víi khu vùc phô cËn vµ nh÷ng khu v−ên cÊp ph−êng. SÏ cã nh÷ng “vïng ®Öm” xanh ë gi÷a nhµ ë vµ nh÷ng khu ®Êt kh¸c vÝ dô nh− ®−êng cao tèc. b3- Vïng Trung t©m Trung t©m thµnh phè sÏ ®−îc ®æi míi kh«ng chØ lµ t¸i thiÕt kÕ vµ t« ®iÓm cho dßng s«ng Singapore mµ cßn b¶o tån cÈn thËn c¸c toµ nhµ gÇn bê s«ng cho nã thªm cã hån. Hä sÏ n©ng cÊp nh÷ng ®−êng dÉn ®Õn c¸c c«ng viªn lín ®Ó ng−êi ®i bé cã thÓ dÔ dµng tËn h−ëng kh«ng khÝ trong lµnh cña c¸c n¬i nh− ®åi Fort Canning, ®åi Pearl’s vµ ®åi York. Hä cã thÓ t¹o ra nh÷ng kho¶ng kh«ng, tõ 1-15 ha t¹o cho c¸c n¬i cña vïng trung t©m cã d¸ng vÎ riªng biÖt. N¬i Raffles lµ mét vÝ dô cña mét èc ®¶o trong gi÷a lßng khu vùc tµi chÝnh n¸o nhiÖt. Nh÷ng kho¶ng kh«ng gian c¶nh quan sÏ ®−îc t¹o ra nhiÒu h¬n ®Ó bæ sung cho cöa hµng, gi¶i trÝ vµ c¸c c¬ quan trô së. §Êt còng ®−îc giµnh ®Ó t¹o nh÷ng lèi ®i xanh t¹o c¶nh quan - Nh÷ng vïng xanh t−¬i ®¸nh dÊu nh÷ng ®Þa ®iÓm ®i vµo Vïng Trung t©m vµ t¹o Ên t−îng h¬n vÒ mét thµnh phè v−ên. Chóng ta còng sÏ t¹o ra c¸c con ®−êng phñ nh÷ng hµng c©y xanh cïng víi hoa, l¸ vµ bôi c©y h×nh thµnh quang c¶nh riªng biÖt cho nh÷ng ®Þa ®iÓm träng t©m. b4- M«i tr−êng tù nhiªn ViÖc tiÕp tôc lµm xanh Singapore chØ ë nh÷ng n¬i con ng−êi t¹o nªn. M«i tr−êng thiªn nhiªn ®−îc ®Ò cao. Nh÷ng n¬i thiªn nhiªn - Nh÷ng khu vùc cã quang c¶nh thiªn nhiªn nh− ®åi rõng, nh÷ng bê s«ng, hay nh÷ng n¬i gièng nh− thÕ - sÏ ®−îc b¶o tån gÇn víi nh÷ng khu vùc d©n c− ®Ó gióp cã c¶m gi¸c xa nh÷ng thµnh phè n¸o nhiÖt. Tr−íc tiªn lµ vïng rõng nguyªn sinh 75 ha ë gi÷a ®¶o. Nh÷ng gièng loµi c©y ë trong khu rõng 75 ha ®ã cã nhiÒu h¬n c¶ n−íc Mü céng l¹i. Singapore còng cã nh÷ng vØa san h« ë Pulau Semakau. Nh÷ng tµi s¶n nh− vËy ph¶i ®−îc tËn h−ëng. Gi÷ g×n nh÷ng tµi s¶n ®ã lµm cho d©n Singapore dÔ dµng h¬n tËn h−ëng vÎ ®Ñp hoang d·, tù nhiªn vÉn cßn trªn ®Êt Singapore. Tuy nhiªn hä còng ph¶i ®¶m b¶o r»ng nã kh«ng qu¸ dÔ dµng. ThÕ giíi tù nhiªn, v× lîi Ých ch©n chÝnh, ph¶i t¹o ra Ýt nhÊt th¸ch thøc ®èi víi ng−êi d©n hoÆc lµ nã sÏ mÊt ®i d¸ng vÎ tù nhiªn cña nã. C¸ch nhanh nhÊt ®Ó lµm mÊt ®i v−¬ng quèc cña sù hoang d· lµ ®Ó cho qu¸ nhiÒu ng−êi th−êng xuyªn tiÕp cËn nã - chø kh«ng ph¶i lµ c¸c nhµ ph¸t triÓn. Nh÷ng tµi s¶n thiªn nhiªn sÏ kh«ng tån t¹i l©u nÕu ®iÒu ®ã xÈy ra. Ng−êi Singapore cÇn b¶o vÖ sù phong phó cña ®éng thùc vËt cña hä vµo kho¶ng 3.000 ha rõng lµ th¸nh ®Þa cña chim, rõng ®−íc ngËp n−íc, nh÷ng vïng n−íc, dù tr÷ thiªn nhiªn giµnh cho b¶o tån vµ chóng gióp cho m«i tr−êng ®« thÞ. §Þa ®iÓm b¶o tån lín nhÊt lµ vïng trung t©m 2000 ha trong ®ã cã 75 ha rõng nguyªn sinh. Sungei Buloh vµ Sungei Khatib Bongsu sÏ ®−îc ®Ó ra lµm nh÷ng c«ng viªn thiªn nhiªn vµ nh÷ng khu th¸nh ®Þa cña chim. Rõng ®−íc ngËp n−íc ë Mandai, Kranji, Changi Creek vµ Pasir Ris sÏ ®−îc b¶o tån. Mét sè c¸c vïng thiªn nhiªn, nh− Senoko, sÏ ®−îc hoµ nhËp víi vïng ph¸t triÓn ®« thÞ nh− mét c«ng viªn thiªn nhiªn. Mét sè vïng thiªn nhiªn ®Æc biÖt sÏ h×nh thµnh vïng giµnh cho cuéc sèng hoang d· vµ chim. B»ng c¸ch nµy quy ho¹ch c©y xanh vµ n−íc xanh b¶o vÖ cho di s¶n thiªn nhiªn cña Singapore vµ còng n©ng cao sinh th¸i cña m«i tr−êng ®« thÞ Singapore. b4- Thµnh phè ®Ó nghØ ng¬i • H×nh ¶nh mét ®¶o nhiÖt ®íi ®−îc n©ng lªn víi nhiÒu h¬n c¸c b·i biÓn, bÕn thuyÒn vµ nhµ nghØ m¸t. • “§¶o dµi” ®−îc khai ho¸ bªn ngoµi bê biÓn §«ng giµnh cho gi¶i trÝ vµ nhµ ë. • NhiÒu h¬n c¸c c«ng viªn gi¶i trÝ, m¹o hiÓm vµ thiªn nhiªn. • T¹o ra c¸c trung t©m v¨n ho¸, b¸n lÎ vµ gi¶i trÝ. • NhiÒu h¬n c¸c s©n thÓ thao vµ c¸c ph−¬ng tiÖn gi¶i trÝ. TÊt c¶ ng−êi d©n Singapore ®Òu ph¶i cã thêi gian ®Ó nghØ ng¬i. Nã lµm nhÑ ®Çu vµ n¹p thªm n¨ng l−îng cho thÇn kinh vµ nã lµm phong phó h¬n cho chÊt l−îng sèng. Ngµnh c«ng nghiÖp nghØ ng¬i ®ang bïng ph¸t trªn kh¾p thÕ giíi v× ng−êi d©n b¾t ®Çu lÊy c«ng viÖc lµm vui h¬n lµ nÆng nÒ. T¹i Singapore còng vËy. Khi nÒn kinh tÕ cña Singapore t¨ng tr−ëng, th× søc kiÕm tiÒn vµ tiªu tiÒn cña d©n còng t¨ng lªn còng nh− nhu cÇu tho¶ m·n nh÷ng së thÝch ngoµi c«ng viÖc còng t¨ng lªn. Do vËy hä ph¶i t×m c¸ch tho¶ m·n nhu cÇu ®ã vµ cßn t×m c¸ch lµm cho Singapore trë thµnh n¬i cã rÊt nhiÒu c¬ héi nghØ ng¬i. VËy Singapore b¾t ®Çu tõ ®©u? N©ng cÊp m«i tr−êng sèng cña d©n Singapore theo chØ ®¹o cña quy ho¹ch C©y xanh vµ N−íc xanh míi, lµ c¬ së cho c¸c ho¹t ®éng nghØ ng¬i cña ng−êi Singapore. Quy ho¹ch Tæng thÓ lµm cho Singapore cã sù s¾p ®Æt réng r·i h¬n cho nh÷ng së thÝch vÒ nghØ ng¬i. Nãi mét c¸ch ®¬n gi¶n, hä sÏ cho ng−êi d©n cã nhiÒu sù lùa chän h¬n. b5- Di s¶n ®¶o Mét c¸ch ®Ó ®¹t ®−îc ®iÒu trªn ®©y lµ t¹o ra nhiÒu di s¶n cña ®¶o h¬n. Singapore lµ mét ®¶o nhiÖt ®íi cã tÊt c¶ nh÷ng t¸n c©y xanh t−¬i, cuéc sèng hoang d· vµ dÔ tiÕp cËn víi c¸c b·i ch¬i thiªn nhiªn. Tuy nhiªn nãi cho c«ng b»ng, ng−êi Singapore ch−a tËn dông hÕt ®−îc nh÷ng thø cña ®¶o thiªn nhiªn. Cã thÓ sèng vµ lµm viÖc ë Singapore mµ kh«ng cã c¶m gi¸c lµm viÖc trªn mét hßn ®¶o. Singapore nh»m vµo c¶i thiÖn ®iÒu ®ã. HiÖn nay, Singapore cã kho¶ng 140 km bê biÓn, t¹o thuËn tiÖn cho d©n Singapore tiÕp cËn dÔ dµng h¬n ®· ®−îc quy ho¹ch. Singapore sÏ t¨ng gÇn gÊp ®«i ®−êng ven biÓn th«ng qua viÖc khai ho¸. §iÒu ®ã sÏ gióp Singapore cã c¬ héi x©y dùng nhiÒu b·i biÓn míi h¬n vµ nhiÒu nhµ nghØ m¸t h¬n - giµnh cho kh¸ch còng nh− cho ng−êi Singapore. Lµ mét phÇn di s¶n ®¶o cña cóng ta ®· ®Æt kÕ ho¹ch cho nh÷ng vïng phï hîp lµm nhiÒu bÕn thuyÒn h¬n vµ nhiÒu c¶ng tÇu h¬n. Mét c¸ch ®Ó lµm t¨ng c¶m gi¸c vÒ “®¶o” lµ thÓ hiÖn ®Õn møc cao nhÊt cã thÓ vÒ ®¶o. Do vËy, vµo n¨m 2010, Singapore ®Æt kÕ ho¹ch cã mét ®−êng c¶nh biÓn cho phÐp ng−êi d©n Singapore cã thÓ l¸i xe xung quanh toµn bé ®¶o - quang c¶nh hÊp dÉn, nh÷ng ph¸, c¸c b·i biÓn, nh÷ng bÕn thuyÒn vµ nh÷ng nhµ nghØ ven biÓn. Nh÷ng nhµ nghØ sÏ ë c¸c n¬i nh− Tanjong Rhu, §«ng Marina, Pasir Ris vµ nh÷ng ®¶o phÝa Nam. Nh÷ng ®¶o phÝa Nam sÏ cã mét lo¹t c¸c nhµ nghØ vµ ph−¬ng tiÖn gi¶i trÝ ®Æc biÖt. Hä sÏ gióp chuyÓn Singapore thµnh mét “thµnh phè thuyÒn buåm” nhiÖt ®íi ®Ó tËn dông nh÷ng h−íng giã tèt, chan hoµ ¸nh mÆt trêi quanh n¨m vµ bê biÓn dµi cña Singapore. Vµo n¨m 2010 nh÷ng bÕn thuyÒn sÏ ®−îc ph¸t triÓn ë Changi Point, Tanjong Rhu, §«ng Marina, Pasis Ris, Simpang vµ nh÷ng ®¶o phÝa Nam. TiÕp theo, ng−êi Singapore sÏ cã nhiÒu b·i biÓn, bÕn thuyÒn vµ nhµ nghØ h¬n trªn mét phÇn Singapore mµ hiÖn nay ch−a tån t¹i. Mét hßn ®¶o dµi sÏ ®−îc khai ho¸ tõ biÓn. Nã sÏ ch¹y däc phÇn lín bê ®«ng cña ®¶o chÝnh, tõ §«ng Marina ®Õn Changi. Khi Singapore tiÕn vÒ n¨m X, ®¶o dµi trë thµnh kh«ng nh÷ng lµ trung t©m nghØ ng¬i bªn c¹nh biÓn mµ cßn lµ n¬i ®−îc lùa chän ®Ó ph¸t triÓn nhµ ë. Tuy nhiªn kh«ng ph¶i chØ lµ nghØ ng¬i mµ cßn nhiÒu chÊt l−îng kh¸c cña ®¶o nhiÖt ®íi phån vinh mµ ng−êi d©n cã thÓ tËn h−ëng. b6- Nh÷ng c«ng viªn gi¶i trÝ, m¹o hiÓm vµ thiªn nhiªn Nh÷ng c«ng viªn gi¶i trÝ vµ nh÷ng v−ên chuyªn dông rÊt ®−îc c¸c gia ®×nh yªu thÝch. Chóng cho phÐp ng−êi d©n tho¸t khái khung c¶nh hiÖn t¹i b−íc vµo mét thÕ giíi kú ¶o. Paris Ris, §¶o Seletar vµ nh÷ng má ®¸ cò Bukit Timah ®· ®−îc ph©n lo¹i lµ nh÷ng ®Þa ®iÓm giµnh cho x©y dùng nh÷ng c«ng viªn nh− trªn. Nh÷ng c«ng viªn m¹o hiÓm sÏ lµ ®Æc tr−ng míi cña phong c¸ch sèng Singapore. Nh÷ng c«ng viªn nµy sÏ ®−îc ph¸t triÓn trªn c¬ së thiªn nhiªn - nh− bªn biÓn, s«ng hoÆc ®Êt rõng - mang mét c¶m gi¸c th¸ch thøc cïng víi nh÷ng ho¹t ®éng vui nhén. Nh÷ng má ®¸ hÕt sö dông lµ ®Þa ®iÓm tr−íc tiªn ®Ó chuyÓn ®æi thµnh c¸c c«ng viªn m¹o hiÓm mang mét sè tÝnh chÊt ghª rîn ngoµi trêi. VÝ dô nh− nh÷ng má ®¸ Mandai cã thÓ ph¸t triÓn thµnh n¬i cã nh÷ng ho¹t ®éng ®Æc tr−ng cña vïng ®Êt m¹o hiÓm nh− leo ®¸ hay nh÷ng ho¹t ®éng sèng ®éng kh¸c. N¨m X sÏ cã thÊy nh÷ng nhu cÇu më réng vµo nh÷ng vïng ®Êt ngµy nay ch−a cã ng−êi ë. Tuy nhiªn cho ®Õn khi sù më réng ®ã lµ cÇn thiÕt th× nh÷ng vïng ®Êt nh− Pulau Ubin vµ Pulau Tekong sÏ ph¸t triÓn thµnh s©n ch¬i gi¶i trÝ cho d©n Singapore. Nh÷ng tµi nguyªn thiªn nhiªn cña ®¶o sÏ ®−îc tËn dông cho c¸c ho¹t ®éng nh− c¾m tr¹i, ®i d¹o, c©u c¸, xe ®¹p n−íc, trß ch¬i ®Þnh h−íng, ng¾m chim, b¬i vµ ®i bé sÏ trë thµnh phæ biÕn. Ng−êi Singapore sÏ dÇn dÇn n©ng cÊp nh÷ng tiÖn nghi c¬ b¶n nh− cung cÊp n−íc, ®iÖn, telephon, cèng r·nh, ®−êng x¸ vµ cÇu tµu nh»m b¶o ®¶m thÕ v−ît tréi t¨ng lªn cña c¸c ®¶o. Vµo n¨m 2000, ng−êi Singapore ®· ®−îc nh×n thÊy c¸c c«ng viªn m¹o hiÓm vµ thiªn nhiªn ë Pulau Ubin, Pulau Semakau vµ Sungei Buloh, khu dù tr÷ thiªn nhiªn Bukit Timah vµ Sungei Khatib Bongsu. Phô lôc 3: §¸nh gi¸ ®iÒu kiÖn tù nhiªn ®¶o Phó Quèc cña chuyªn ngμnh c¶nh quan (TrÝch tõ nguån: LuËn v¨n th¹c sü cña Bïi Hoµng Anh vÒ ®Ò tµi “Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ c¶nh quan ®¶o Phó Quèc phôc vô môc ®Ých sö dông hîp lý tµi nguyªn vµ b¶o vÖ m«i tr−êng” – Tr−êng §H S− ph¹m Hµ Néi) Trªn c¬ së mét sè nghiªn cøu vÒ ®Þa lý tù nhiªn vµ hiÖn tr¹ng do¹t ®éng kinh tÕ – x· héi trªn ®¶o Phó Quèc, Bïi Hoµng Anh ®· tæng hîp nh÷ng vÊn ®Ò vÒ x©y dùng b¶n ®å vµ ®¸nh gi¸ c¶nh quan ®¶o Phó Quèc gåm c¸c néi dung c¬ b¶n sau: 3.1- X¸c ®Þnh c¸c nh©n tè thµnh t¹o c¶nh quan a- C¸c nh©n tè tù nhiªn: - VÞ trÝ ®Þa lý - §Æc ®iÓm ®Þa chÊt: ®Æc ®iÓm ®Þa tÇng; cÊu tróc ®Þa chÊt (kÌm theo b¶n ®å ®Þa chÊt) - §Æc ®iÓm ®Þa m¹o: c¸c lo¹i ®Þa h×nh lín; ®é dèc cña ®Þa h×nh; ®é chia c¾t ngang cña ®Þa h×nh; ®é chia c¾t s©u cña ®Þa h×nh (kÌm theo b¶n ®å ®Þa m¹o) - §Æc ®iÓm khÝ hËu: c¸c d¹ng ph©n ho¸ cña khÝ hËu; chÕ ®é bøc x¹, m©y, n¾ng; chÕ ®é giã; chÕ ®é nhiÖt; chÕ ®é m−a Èm - §Æc ®iÓm thñy v¨n vµ chÕ ®é h¶i v¨n: §Æc ®iÓm thñy v¨n; chÕ ®é h¶i v¨n - §Æc ®iÓm thæ nh−ìng: ph©n bè c¸c lo¹i ®Êt trªn ®¶o (kÌm theo b¶n ®å ®Êt) - §Æc ®iÓm sinh vËt: Nhãm kiÓu th¶m trªn ®Êt ®Þa ®íi cã: rõng kÝn th−êng xanh m−a Èm nhiÖt ®íi; tr¶ng c©y bôi thø sinh; tr¶ng cá thø sinh Nhãm kiÓu th¶m trªn ®Êt phi ®Þa ®íi cã: rõng trªn c¸c ®ôn c¸t; tr¶ng c©y bôi thø sinh tr¶ng cá thø sinh; tr¶ng c©y bôi dùa biÓn Nhãm kiÓu th¶m trªn ®Êt néi ®Þa ®íi: rõng ngËp n−íc ngät; th¶m thùc vËt ë b·i biÓn; rõng ngËp mÆn (rõng S¸c); rõng trµm Th¶m thùc vËt trång: rõng trång; thæ c− vµ ®Êt n«ng nghiÖp b- C¸c nh©n tè kinh tÕ - x· héi - Ho¹t ®éng du lÞch: c¸c khu b·i t¾m, c¸c di tÝch lÞch sö, quy m« kh¸ch, ®Æc ®iÓm lo¹i kh¸ch, ph−¬ng tiÖn giao th«ng vµ dÞch vô phôc vô kh¸ch ... - Ho¹t ®éng n«ng nghiÖp: c¸c lo¹i c©y trång, ho¹t ®éng ch¨n nu«i - Ho¹t ®éng l©m nghiÖp: t×nh h×nh khai th¸c rõng, trång vµ b¶o vÖ rõng ... - Ho¹t ®éng ng− nghiÖp: quy m« ®¸nh b¾t, nu«i trång h¶i s¶n. LuËn v¨n ®· ®¸nh gi¸ tæng hîp c¸c t¸c ®éng tÝch cùc vµ tiªu cùc cña ho¹t ®éng kinh tÕ – x· héi ®èi víi hÖ tù nhiªn ®¶o Phó Quèc. 3.2- X¸c ®Þnh ®Æc ®iÓm c¶nh quan ®¶o Phó Quèc a- HÖ thèng ph©n lo¹i c¶nh quan Phó Quèc Dùa trªn c¸c hÖ thèng ph©n lo¹i c¶nh quan trong ngµnh, còng nh− dùa vµo ®Æc ®iÓm thµnh t¹o c¶nh quan, cïng víi qu¸ tr×nh nghiªn cøu c¸c §KTN, TNTN khu vùc nghiªn cøu, T¸c gi¶ ®· ®Ò xuÊt ®Ò xuÊt mét hÖ thèng ph©n lo¹i c¶nh quan ®¶o Phó Quèc gåm 6 cÊp: CÊp ph©n vÞ C¸c chØ tiªu VÝ dô HÖ c¶nh quan §Æc tr−ng trong quy m« ®íi tù nhiªn ®−îc quy ®Þnh bëi vÞ trÝ cña l·nh thæ so víi vÞ trÝ cña MÆt trêi vµ ho¹t ®éng tù quay cña Tr¸i ®Êt xung quanh m×nh nã. HÖ c¶nh quan nhiÖt ®íi giã mïa. Phô hÖ c¶nh quan §Æc tr−ng cña c¸c ®iÒu kiÖn khÝ hËu ®−îc quy ®Þnh bëi ho¹t ®éng cña chÕ ®é hoµn l−u khÝ quyÓn quyÕt ®Þnh chu tr×nh vËt chÊt. Phô hÖ c¶nh quan giã mïa kh«ng cã mïa ®«ng l¹nh. Líp c¶nh quan C¸c ®Æc tr−ng h×nh th¸i ph¸t sinh cña ®Þa h×nh l·nh thæ, quyÕt ®Þnh c¸c qu¸ tr×nh lín x¶y ra trong chu tr×nh vËt chÊt vµ n¨ng l−îng. - Líp c¶nh quan nói. - Líp c¶nh quan ®åi. - Líp c¶nh quan ®ång b»ng. Phô líp c¶nh quan C¸c ®Æc tr−ng h×nh th¸i ®Þa h×nh trong ph¹m vi cña líp. Phô líp c¶nh quan nói thÊp. Phô líp c¶nh quan ®åi cao. Phô líp c¶nh quan ®åi thÊp Phô líp c¶nh quan ®ång b»ng cao. Phô líp c¶nh quan ®ång b»ng thÊp. Phô líp c¶nh quan b·i triÒu. KiÓu c¶nh quan Nh÷ng ®Æc ®iÓm sinh khÝ hËu chung quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh t¹o c¸c th¶m thùc vËt trong ®iÓu kiÖn khÝ hËu hiÖn t¹i. KiÓu c¶nh quan rõng rËm th−êng xanh nhiÖt ®íi m−a mïa. Lo¹i c¶nh quan §Æc tr−ng mèi quan hÖ t−¬ng hç gi÷a c¸c nhãm quÇn x· thùc vËt vµ lo¹i ®Êt, quyÕt ®Þnh mèi c©n b»ng vËt chÊt cña c¶nh quan qua c¸c ®iÒu kiÖn khÝ hËu, thæ nh−ìng, céng víi c¸c t¸c ®éng cña c¸c ho¹t ®éng con ng−êi. Lo¹i c¶nh quan rõng kÝn th−êng xanh c©y l¸ réng m−a Èm nhiÖt ®íi trªn ®Êt feralit vµng x¸m; lo¹i c¶nh quan rõng kÝn th−êng xanh c©y l¸ réng m−a Èm nhiÖt ®íi trªn ®Êt feralit vµng ®á; lo¹i c¶nh quan rõng kÝn th−êng xanh c©y l¸ réng m−a Èm nhiÖt ®íi trªn ®Êt sialit feralit x¸m;… b- B¶n ®å c¶nh quan Phó Quèc Trªn c¬ së ®ã, T¸c gi¶ x¸c lËp b¶n ®å c¶nh quan ®¶o Phó Quèc vµ hÖ thèng c¸c ®Æc ®iÓm cÊu tróc - chøc n¨ng cña c¶nh quan ®¶o Phó Quèc: Toµn ®¶o n»m trong hÖ c¶nh quan nhiÖt ®íi giã mïa; phô hÖ c¶nh quan nhiÖt ®íi giã mïa kh«ng cã mïa ®«ng l¹nh, - CÊu tróc ®øng: c¸c ®Æc ®iÓm t¸c ®éng lÉn nhau cña c¸c yÕu tè ®Þa chÊt, dÞa m¹o, thuû v¨n, thæ nh−ìng, sinh vËt - CÊu tróc ngang: - 3 Líp c¶nh quan: líp c¶nh quan nói, líp c¶nh quan ®åi vµ líp c¶nh quan ®ång b»ng - 6 phô líp c¶nh quan: phô líp c¶nh quan nói thÊp, phô líp c¶nh quan ®åi cao, phô líp c¶nh quan ®åi thÊp, phô líp c¶nh quan ®ång b»ng cao, phô líp c¶nh quan ®ång b»ng thÊp vµ phô líp c¶nh quan b·i triÒu - KiÓu c¶nh quan: toµn ®¶o chØ cã mét kiÓu c¶nh quan lµ kiÓu c¶nh quan rõng rËm th−êng xanh nhiÖt ®íi m−a mïa. - Lo¹i c¶nh quan: ChÝnh sù t¸c ®éng t−¬ng hç lÉn nhau gi÷a c¸c nh©n tè thµnh t¹o c¶nh quan ®· t¹o nªn 69 lo¹i c¶nh quan kh¸c nhau cña ®¶o. c- X¸c ®Þnh ®éng lùc cña c¶nh quan - VËn ®éng chuyÓn ho¸ tù nhiªn: vÒ khÝ hËu (t¸c ®éng ngo¹i lùc cña n¨ng l−îng bøc x¹; c¬ chÕ giã mïa; nhÞp ®iÖu mïa); ®Þa h×nh (sù ph©n phèi n¨ng l−îng cña ®Þa h×nh); - Ho¹t ®éng kinh tÕ khai th¸c l·nh thæ cña con ng−êi ... d- X¸c ®Þnh c¸c chøc n¨ng cña c¶nh quan: - Chøc n¨ng phßng hé vµ b¶o vÖ m«i tr−êng - Chøc n¨ng phôc håi tù nhiªn vµ b¶o tån - Chøc n¨ng khai th¸c kinh tÕ vµ sö dông bÒn v÷ng tµi nguyªn - Chøc n¨ng ph¸t triÓn kinh tÕ sinh th¸i n«ng nghiÖp bÒn v÷ng vµ phßng hé ven biÓn - Chøc n¨ng ph¸t triÓn du lÞch biÓn vµ ng− nghiÖp 3.3- §¸nh gi¸ c¶nh quan cho môc ®Ých ph¸t triÓn du lÞch, n«ng – l©m – ng− nghiÖp vµ b¶o vÖ m«i tr−êng a- C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ c¶nh quan ®¶o Phó Quèc + ChØ tiªu cho ho¹t ®éng du lÞch T¸c gi¶ lùa chän 9 chØ tiªu víi c¸c cÊp ®¸nh gi¸ nh− sau: ChØ tiªu BËc träng sè Møc ®é thuËn lîi RÊt thuËn lîi (3 ®iÓm) ThuËn lîi trung b×nh (2 ®iÓm) Ýt thuËn lîi (1 ®iÓm) 1. Trung t©m huyÖn, n¬i tËp trung d©n c− Lín Trung b×nh Nhá 2. C¸c khu danh th¾ng, rõng, v−ên c©y Tèt Kh¸ Trung b×nh 3. Nh÷ng khu vùc b·i t¾m, bê biÓn, th¸c n−íc 3 Tèt Kh¸ Trung b×nh 4. C¸c khu di tÝch lÞch sö, ®Òn, chïa NhiÒu Trung b×nh Ýt 5. C¸c khu trung t©m kinh tÕ s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm Lín Trung b×nh Nhá 6.C¸c dÞch vô phôc vô du lÞch 2 Tèt Kh¸ Trung b×nh 7. Giao th«ng Kh¸ Trung b×nh KÐm 8. §é dèc ®Þa h×nh < 15o 15 – 25o > 25o 9. Xa khu vùc chÊt th¶i Xa Trung b×nh GÇn + ChØ tiªu cho ho¹t ®éng n«ng nghiÖp ChØ tiªu BËc träng sè Møc ®é thuËn lîi RÊt thuËn lîi (3 ®iÓm) ThuËn lîi trung b×nh (2 ®iÓm) Ýt thuËn lîi (1 ®iÓm) 1. Lo¹i ®Êt 3 §Êt feralit vµng x¸m (Fvx), ®Êt c¸t (Cd), ®Êt sialit feralit x¸m (sFx) §Êt phï sa kh«ng ®−îc båi hµng n¨m (P), ®Êt feralit vµng ®á (Fvd) 2. TÇng dµy > 100cm 50 – 100cm < 50cm 3. thµnh phÇn c¬ giíi ThÞt trung b×nh ThÞt nhÑ C¸t, c¸t pha 4. §é ph× Trung b×nh ThÊp RÊt thÊp 5. VÞ trÝ ®èi víi nguån cÊp n−íc 2 Cã s«ng, suèi, hå ch¶y qua GÇn s«ng, suèi, hå Xa s«ng, suèi, hå 6. Kh¶ n¨ng cung cÊp n−íc §ñ Trung b×nh ThiÕu 7. §é dèc ®Þa h×nh < 15o 15 – 25o > 25o 8. pH > 6 4,5 - 6 < 4,5 9. Giao th«ng Kh¸ Trung b×nh KÐm + ChØ tiªu cho ho¹t ®éng l©m nghiÖp ChØ tiªu BËc träng sè Møc ®é thuËn lîi RÊt thuËn lîi (3 ®iÓm) ThuËn lîi trung b×nh (2 ®iÓm) Ýt thuËn lîi (1 ®iÓm) 1. KiÓu rõng 3 Rõng giµu Rõng trung b×nh Rõng nghÌo 2. VÞ trÝ rõng ®Çu nguån s«ng, suèi 2 Th−îng l−u Trung l−u H¹ l−u 3. §é dèc ®Þa h×nh < 15o 15 – 25o > 25o 4. TÇng dµy cña ®Êt > 100cm 50 – 100cm < 50cm 5. Kh¶ n¨ng tho¸t n−íc Tèt Trung b×nh KÐm 6. Møc ®é chia c¾t ®Þa h×nh Nhá Trung b×nh Lín 7. Giao th«ng Kh¸ Trung b×nh KÐm 8. C¬ së chÕ biÕn vµ tiªu thô s¶n phÈm Kh¸ Trung b×nh KÐm + ChØ tiªu cho ho¹t ®éng ng− nghiÖp ChØ tiªu BËc träng sè Møc ®é thuËn lîi RÊt thuËn lîi (3 ®iÓm) ThuËn lîi trung b×nh (2 ®iÓm) Ýt thuËn lîi (1 ®iÓm) 1. HÖ thèng s«ng, suèi, ao, hå, ven biÓn 2 Cã hÖ thèng s«ng, suèi, ao, hå lín hay ven biÓn Cã hÖ thèng s«ng, suèi, ao, hå trung b×nh hay ven biÓn Cã hÖ thèng s«ng, suèi, ao, hå nhá hoÆc t¹m thêi hay ven biÓn 2. §Þa h×nh thuËn lîi cho ®¸nh b¾t, nu«i trång ThuËn lîi Kh¸ thuËn lîi KÐm thuËn lîi 3. ChÊt l−îng n−íc Tèt Trung b×nh KÐm 4. Giao th«ng Kh¸ Trung b×nh KÐm 5. C¬ së chÕ biÕn vµ tiªu thô s¶n phÈm §ñ Trung b×nh ThiÕu b- §¸nh gi¸ vµ ph©n h¹ng møc ®é thuËn lîi cña c¸c lo¹i c¶nh quan ®èi víi c¸c ngµnh kinh tÕ ViÖc ®¸nh gi¸ theo thang ®iÓm cho tõng chØ tiªu ®−îc ph©n thµnh 3 cÊp sau: + R©t thuËn lîi: 3 ®iÓm + ThuËn lîi trung b×nh: 2 ®iÓm + Ýt thuËn lîi: 1 ®iÓm V× c¸c ho¹t ®éng n«ng – l©m – ng− nghiÖp Ýt liªn quan ®Õn QHXD nªn ®Ò tµi chØ trÝch dÉn phÇn ®¸nh gi¸ møc ®é thuËn lîi cña c¸c lo¹i c¶nh quan ®èi víi ho¹t ®éng du lÞch (cã mét sè ®iÓm liªn quan vµ t−¬ng ®ång víi QHXD) Sè hiÖu CQ ChØ tiªu ®¸nh gi¸ Tæng sè ®iÓm Trung t©m huyÖn, n¬i tËp trung d©n c− C¸c khu danh th¾ng, rõng, v−ên c©y Nh÷ng khu vùc b·i t¾m, bê biÓn, th¸c n−íc C¸c khu di tÝch lÞch sö, ®Òn, chïa C¸c khu trung t©m kinh tÕ s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm C¸c dÞch vô phôc vô du lÞch Giao th«ng §é dèc ®Þa h×nh Xa khu vùc chÊt th¶i §iÓm §iÓm Träng sè §iÓm §iÓm §iÓm Träng sè §iÓm §iÓm §iÓm §iÓm 7 1 2 3 3 2 3 3 2 2 26 9 3 2 1 2 2 3 12 12 1 3 1 2 1 3 2 2 14 14 2 2 2 2 1 3 3 1 15 15 3 3 3 2 3 2 3 3 2 1 27 19 1 2 1 2 1 3 3 3 15 21 1 1 1 2 1 2 3 2 12 22 1 2 1 2 1 3 3 2 14 26 1 3 1 2 1 3 2 2 14 29 1 1 1 2 1 3 3 2 13 30 1 1 2 1 3 3 3 12 31 2 2 2 2 1 2 3 2 15 32 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 1 32 33 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 35 35 1 3 1 2 1 2 3 3 15 36 2 2 2 1 2 1 2 3 2 16 37 1 3 1 2 1 2 3 2 14 38 3 2 2 1 2 3 2 14 39 2 2 3 1 2 2 2 3 3 1 20 40 2 2 2 2 1 3 3 1 15 41 1 2 3 3 2 2 2 3 3 1 25 42 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 28 43 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 1 33 44 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 28 45 1 3 1 2 1 3 3 2 15 48 2 2 3 2 1 2 1 3 3 2 21 49 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 27 50 2 2 2 2 2 3 3 2 18 53 2 2 2 2 3 3 2 16 54 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 27 55 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 27 56 1 3 2 1 2 1 3 3 2 18 57 3 3 3 2 1 2 2 3 3 3 1 28 58 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 30 59 1 2 1 2 1 3 3 3 15 60 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 24 61 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 31 62 2 2 2 2 3 3 3 2 20 63 2 3 3 2 2 3 3 3 2 27 64 2 2 2 2 2 3 3 2 18 65 3 3 3 2 3 3 3 1 22 66 1 2 1 2 1 3 2 3 14 67 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 24 68 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 1 30 69 3 3 3 3 2 3 3 3 1 28 c- Ph©n h¹ng møc ®é thuËn lîi ®èi víi tõng ngµnh kinh tÕ Qua kÕt qu¶ cho ®iÓm cña tõng chØ tiªu ®èi víi tõng ngµnh kinh tÕ cña c¸c lo¹i c¶nh quan, cã thÓ chia møc ®é thuËn lîi ra thµnh 3 møc ®é sau: + R©t thuËn lîi + ThuËn lîi trung b×nh + Ýt thuËn lîi Tõng lÜnh vùc, sÏ tæng hîp thµnh c¸c møc ®é phô thuéc vµo kÕt qu¶ b¶ng ®¸nh gi¸ cña lÜnh vùc ®ã, cô thÓ: - §èi víi ngµnh du lÞch (ký hiÖu lµ D) cña ®¶o Phó Quèc ®−îc chia thµnh 3 møc ®é thuËn lîi sau: - RÊt thuËn lîi (D1): cã ®iÓm ®¸nh gi¸ tõ 28 ®Õn 35 ®iÓm. - ThuËn lîi trung b×nh (D2): cã ®iÓm ®¸nh gi¸ tõ 20 ®Õn 27 ®iÓm. - Ýt thuËn lîi (D3): cã ®iÓm ®¸nh gi¸ tõ 12 ®Õn 19 ®iÓm. - §èi víi ngµnh n«ng nghiÖp: kho¶ng c¸ch mçi møc ®é thuËn lîi trong thang ®iÓm ph©n h¹ng møc ®é thuËn lîi lµ 4. Ký hiÖu ngµnh n«ng nghiÖp lµ N, ta ®−îc 3 møc ®é thuËn lîi sau: - RÊt thuËn lîi (N1): cã ®iÓm ®¸nh gi¸ tõ 29 ®Õn 33 ®iÓm. - ThuËn lîi trung b×nh (N2): cã ®iÓm ®¸nh gi¸ tõ 24 ®Õn 28 ®iÓm. - Ýt thuËn lîi (N3): cã ®iÓm ®¸nh gi¸ tõ 19 ®Õn 23 ®iÓm. - §èi víi ngµnh l©m nghiÖp: kho¶ng c¸ch mçi møc ®é thuËn lîi trong thang ®iÓm ph©n h¹ng møc ®é thuËn lîi lµ 3. Ký hiÖu ngµnh l©m nghiÖp lµ L, ta ®−îc 3 møc ®é thuËn lîi sau: - RÊt thuËn lîi (L1): cã ®iÓm ®¸nh gi¸ tõ 27 ®Õn 30 ®iÓm. - ThuËn lîi trung b×nh (L2): cã ®iÓm ®¸nh gi¸ tõ 23 ®Õn 26 ®iÓm. - Ýt thuËn lîi (L3): cã ®iÓm ®¸nh gi¸ tõ 19 ®Õn 22 ®iÓm. - §èi víi ngµnh ng− nghiÖp: kho¶ng c¸ch mçi møc ®é thuËn lîi trong thang ®iÓm ph©n h¹ng møc ®é thuËn lîi cña ngµnh ng− nghiÖp ®¶o Phó Quèc lµ 2. Ký hiÖu ngµnh ng− nghiÖp lµ Ng, ta ®−îc 3 møc ®é thuËn lîi sau: - RÊt thuËn lîi (Ng1): cã ®iÓm ®¸nh gi¸ tõ 16 ®Õn 18 ®iÓm. - ThuËn lîi trung b×nh (Ng2): cã ®iÓm ®¸nh gi¸ tõ 13 ®Õn 15 ®iÓm. - Ýt thuËn lîi (Ng3): cã ®iÓm ®¸nh gi¸ tõ 10 ®Õn 12 ®iÓm. - d- KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ tæng hîp møc ®é thuËn lîi cña c¸c lo¹i c¶nh quan cña ®¶o Phó Quèc ®èi víi c¸c ngµnh du lÞch, n«ng – l©m – ng− nghiÖp Lo¹i c¶nh quan Du lÞch N«ng nghiÖp L©m nghiÖp Ng− nghiÖp tæng hîp c¸c kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ riªng §iÓm H¹ng §iÓm H¹ng §iÓm H¹ng §iÓm H¹ng 1 24 L2 L2 2 21 L3 L3 3 21 L3 L3 4 21 L3 L3 5 24 L2 11 Ng3 L2Ng3 6 21 L3 L3 7 26 D2 24 L2 12 Ng3 D2L2Ng3 8 23 N3 23 L2 12 Ng3 N3L2Ng3 9 12 D3 23 L2 D3L2 10 23 N3 20 L3 N3L3 11 25 N2 26 L2 N2L2 12 14 D3 25 L2 11 Ng3 D3L2Ng3 13 19 N3 26 L2 N3L2 14 15 D3 19 N3 D3N3 15 27 D2 30 L1 14 Ng2 D2L1Ng2 16 30 N1 26 L2 N1L2 17 30 N1 12 Ng3 N1Ng3 18 24 L2 13 Ng2 L2Ng2 19 15 D3 27 L1 16 Ng1 D3L1Ng1 20 29 N1 24 L2 N1L2 21 12 D3 25 N2 D3N2 22 14 D3 30 L1 13 Ng2 D3L1Ng2 23 33 N1 25 L2 15 Ng2 N1L2Ng2 24 33 N1 14 Ng2 N1Ng2 25 22 L3 L3 26 14 D3 23 L2 12 Ng3 D3L2Ng3 27 22 L3 14 Ng2 L3Ng2 28 20 N3 12 Ng3 N3Ng3 29 13 D3 24 L2 13 Ng2 D3L2Ng2 30 12 D3 30 N1 24 L2 D3N1L2 31 15 D3 28 N2 D3N2 32 32 D1 25 L2 18 Ng1 D1L2Ng1 33 35 D1 31 N1 22 L3 18 Ng1 D1N1L3Ng1 34 31 N1 17 Ng1 N1Ng1 35 15 D3 26 L1 D3L1 36 16 D3 28 N2 22 L3 D3N2L3 37 14 D3 28 N2 D3N2 38 14 D3 27 L1 12 Ng3 D3L1Ng3 39 20 D2 33 N1 24 L2 D2N1L2 40 15 D3 33 N1 D3N1 41 25 D2 22 L3 14 Ng2 D2L3Ng2 42 28 D1 28 L1 10 Ng3 D1L1Ng3 43 33 D1 32 N1 25 L2 17 Ng1 D1N1L2Ng1 44 28 D1 30 N1 22 L3 11 Ng3 D1N1L3Ng3 45 15 D3 21 L3 10 Ng3 D3L3Ng3 46 33 N1 12 Ng3 N1Ng3 47 25 L2 L2 48 21 D2 19 L3 13 Ng2 D2L3Ng2 49 27 D2 27 N2 20 L3 18 Ng1 D2N2L3Ng1 50 18 D3 19 L3 16 Ng1 D3L3Ng1 51 27 N2 11 Ng3 N2Ng3 52 20 L3 L3 53 16 D3 24 N2 24 L2 14 Ng2 D3N2L2Ng2 54 27 D2 20 L3 12 Ng3 D2L3Ng3 55 27 D2 27 N2 12 Ng3 D2N2Ng3 56 18 D3 22 L3 14 Ng2 D3L3Ng2 57 28 D1 28 N2 24 L2 17 Ng1 D1N2L2Ng1 58 30 D1 27 N2 20 L3 13 Ng2 D1N2L3Ng2 59 15 D3 20 L3 15 Ng2 D3L3Ng2 60 24 D2 28 N2 17 Ng1 D2N2Ng1 61 31 D1 24 L2 11 Ng3 D1L2Ng3 62 20 D2 29 N1 25 L2 D2N1L2 63 27 D2 25 N2 20 L3 11 Ng3 D2N2L3Ng3 64 18 D3 19 L3 11 Ng3 D3L3Ng3 65 22 D2 29 N1 D2N1 66 14 D3 21 L3 13 Ng2 D3L3Ng2 67 24 D2 22 N3 23 L2 D2N3L2 68 30 D1 22 N3 15 Ng2 D1N3Ng2 69 28 D1 18 Ng1 D1Ng1 e- KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ c¶nh quan ®èi víi ngµnh du lÞch §èi víi ngµnh du lÞch, qua kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ tæng hîp vµ ph©n h¹ng møc ®é thuËn lîi cña ngµnh du lÞch ®¶o Phó Quèc trong b¶ng trªn cã 45 lo¹i c¶nh quan ®−îc ®¸nh gi¸. Trong ®ã: - Møc ®é rÊt thuËn líi cã 10 lo¹i c¶nh quan (sè 32, 33, 42, 43, 44, 57, 58, 61, 68, 69). C¸c lo¹i c¶nh quan sè 32 vµ 33 thuéc phô líp ®ång b»ng cao, c¸c lo¹i c¶nh quan sè 42, 43, 44, 57, 58, 61, 68, 69 thuéc phô líp ®ång b»ng thÊp vµ phô líp b·i triÒu. C¸c lo¹i c¶nh quan nµy chñ yÕu n»m ë nh÷ng khu vùc tËp trung ®«ng d©n c−, c¸c dÞch vô du lÞch ph¸t triÓn, giao th«ng kh¸ thuËn lîi vµ nh÷ng vïng ven biÓn víi c¸c b·i biÓn ®Ñp, nh÷ng n¬i cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ph¸t triÓn ngµnh du lÞch. - Møc ®é thuËn lîi trung b×nh cã 13 lo¹i c¶nh quan. Trong ®ã, lo¹i c¶nh quan sè 7 thuyéc phô líp ®åi cao vµ lo¹i c¶nh sè 15 thuéc phô líp ®åi thÊp lµ nh÷ng n¬i cã nh÷ng c¸nh rõng cßn kh¸ nguyªn sinh, ®a d¹ng sinh häc cao, n¬i cã kh«ng khÝ trong lµnh, m¸t mÏ kh¸ thuËn líi cho du lÞch nghØ d−ìng vµ nghiªn cøu. C¸c lo¹i c¶nh quan sè 39, 41 thuéc phô líp ®ång b»ng cao vµ c¸c lo¹i c¶nh quan sè 48, 49, 54, 55, 60, 62, 63, 65, 67 thuéc phô líp ®ång b»ng thÊp. §©y lµ nh÷ng n¬i tËp trung d©n c− kh¸ víi c¸c dÞch vô du lÞch kh¸ ph¸t, hoÆc nh÷ng khu vùc cã rõng ngËp mÆn, rõng trµm, v−ên c©y hay nh÷ng khu vùc cã b·i biÓn kh¸ ®Ñp. - Møc ®é Ýt thuËn lîi cã 22 lo¹i c¶nh quan. Trong ®ã, c¸c lo¹i c¶nh quan sè 9 vµ 12, 14 thuéc phô líp ®åi cao; c¸c lo¹i c¶nh quan sè 19, 21, 22, 26 thuéc phô líp ®åi thÊp; c¸c lo¹i c¶nh quan sè 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38 vµ 40 thuéc phô líp ®ång b»ng cao vµ c¸c phô líp 45, 50, 53, 56, 59, 64, 66 thuéc phô líp ®ång b»ng thÊp. §©y lµ nh÷ng khu vùc co tiÒm n¨ng du lÞch nh−ng vÉn ch−a cã nhiÒu ®Çu t− vÒ h¹ tÇng, ch−a cã c¸c dÞch vô phï hîp cho ph¸t triÓn du lÞch, nh÷ng khu vùc d©n c− th−a thít hoÆc nh÷ng khu b·i biÓn chÊt l−îng kh«ng cao…

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNCKH-KhaiThacTuNhienTrongQH.doc
  • pdfNCKH-KhaiThacTuNhienTrongQH.pdf