Cơ sở lý luận phương pháp quản lý dự án đầu tư

Cơ sở lý luận & phương pháp quản lý dự án đầu tư I - Khái niệm và nội dung của quản lý dự án 1. Khái niệm Phương pháp quản lý dự án là một phương pháp quản lý tiên tiến, được áp dụng đầu tiên trong lĩnh vực quân sự Mỹ, đến nay nó nhanh chóng được ứng dụng rộng rãi vào các lĩnh vực kinh tế, xã hội. Có hai nhân tố thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của phương pháp quản lý dự án. Đó là, nhu cầu ngày càng tăng về những hàng hoá đòi hỏi sản xuất phức tạp, công nghệ hiện đại, trong khi khách hàng thì ngày càng “khó tính” và hiểu biết của con người về tự nhiên, xã hội, kinh tế, kỹ thuật ngày càng tăng lên. Quản lý dự án là việc áp dụng những hiểu biết, kỹ năng, công cụ, kỹ thuật vào hoạt động dự ná nhằm đạt được những yêu cầu và mong muốn từ dự án. Quản lý dự là quá trình lập kế hoạch tổng thể, điều phối và kiểm soát một dự án từ khi bắt đầu đến khi kết thúc nhằm đạt được những mục tiêu về thời gian, chi phí , kỹ thuật và chất lượng. 2. Chức năng của quản lý dự án ỉ Chức năng kế hoạch: Đó là việc xác định rõ mục tiêu của dự án, thực hiện phân tách công việc, xác định mối quan hệ logic giữa công việc, xây dựng một lịch trình thời gian và lập kế hoạch nguồn lực để thực hiện dự án. ỉ Chức năng tổ chức: Để quản lý dự án cần thiết lập một cơ cấu tổ chức quản lý phù hợp với từng loại dự án, xây dựng các văn bản hướng dẫn, thiết lập các chuẩn mực về quyền lực và trách nhiệm của từng thành viên trong nhóm quản lý dự án. ỉ Chức năng lãnh đạo: Theo chức năng này, cần thiết lập giới hạn quền lực đối với việc quyết định về phân bổ nguồn lực, thiết lập những chuẩn mực về kỹ thuật, thời gian, chi phí dành cho dự án, chuẩn bị kế hoạch đánh giá, thiết lập một hệ thống thông tin quản lý. 3. Vai trò của quản lý dự án - Liên kết tất cả các hoạt động cần thực hiện của dự án - Tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên hệ giữa nhóm quản lý với khách hàng của dự án. - Phát hiện sớm và giải quyết nhanh chóng những khó khăn vướng mắc nảy sinh. Tạo điều kiện cho việc đàm phán trực tiếp giữa những người liên quan đến dự án để giải quyết những bất đồng. - Rút ngắn thời gian triển khai. Tăng cường sự điều phối và hợp tác giữa các bộ phận quản lý dự án - Tạo ra sản phẩm và dịch vụ có chất lượng cao 4. Nội dung quản lý dự án 4.1- Quá trình thực hiện quản lý dự án đầu tư Như đã trình bày, hầu hết các dự án được hình thành là do nhu cầu của thị trường, của người tiêu dùng. Một nhu cầu có thể do nhu cầu của khách hàng, phòng thị trường hoặc bất kỳ thành viên nào của tổ chức. Khi dự án được khẳng định là nhu cầu có thật, thì các mục đích có thể được xác định và các bước đầu tiên sẽ được tiến hành theo hướng tạo ra một ban để quản lý dự án. Hầu hết các dự án có nhiều mục đích bao hàm các phương diện, chẳng như các yêu cầu về kỹ thuật, về vận hành, ngày chuyển hàng và chi phí . Tất cả nên được sắp xếp theo trật tự theo tầm quan trọng của chúng. Dựa trên sự sắp xếp này một loạt các biện pháp thực hiện cho từng mục đích được hình thành và các vấn đề về công nghệ (hoặc thiết kế ban đầu) cũng được phát triển song song với kế hoạch triển khai thực hiện và kế hoạch giữa ngân sách cho dự án. Bước tiếp theo là để thống nhất thiết kế, ngân sách và kế hoạch dự án để chỉ ra những gì sẽ được thực hiện và ai thực hiện, chi phí là bao nhiêu và khi nào phải chi?. Khi kế hoạch được triển khai thực hiện thì các kết quả thực hiện cần được đánh giá và ghi lại mọi sự điều chỉnh nhẵm giữ cho dự án tiến hành theo đúng tiến độ và kế hoạch được lập ra khi có sự sai lệch xuất hiện. Khi dự án kết thúc, các kết quả của dự án được đánh giá dựa trên các mục đích và các biện pháp tiến hành đã xác định từ trước. 4.2- Nội dung của quản lý dự án Đ Quản lý phạm vi: Là việc xác định, giám sát việc thực hiện mục đích, mục tiêu của dự án, xác định công việc nào phụ thuộc về dự án và cần phải thực hiện, công việc nào ngoài phạm vi của dự án. Đ Quản lý thời gian: là việc lập kế hoạch, phân phối và giám sát tiến độ thời gian hoàn thành dự án,. Nó chỉ rõ mọi công việc kéo dài bao lâu, khi nào bắt đầu, khi nào kết thúc và toàn bộ dự án bao giờ sẽ hoàn thành. Đ Quản lý chi phí : là quá trình dự toán kinh phí, giám sát thực hiện chi phí theo tiến độ cho từng công việc và toàn bộ dự án. Là việc tổ chức, phân tích số liệu và báo cáo những thông tin về chi phí . Đ Quản lý chất lượng: là quá trình triển khai giám sát thực hiện những tiêu chuẩn chất lượng cho việc thực hiện dự án, đảm bảo chất lượng sản phẩm dự án phải đáp ứng mong muốn của chủ đầu tư . Đ Quản lý nhận lực: là việc hướng dẫn, phối hợp những nỗ lực của mọi thành viên tham gia dự án vào việc hoàn thành mục tiêu dự án. Nó cho thấy vệc sử dụng lực lượng lao động của dự án hiệu quả đến mức nào? Đ Quản lý thông tin: là quá trình đảm bảo các dòng thông tin thông suốt một cách nhanh nhất và chính xác giữa các thành viên dự án và với các cấp quản lý khác nhau. Thông qua quản lý thông tin có thể trả lời được các câu hỏi: ai cần thông tin về dự án, mức độ chi tiết và các nhà quản lý dự cần báo cáo cho họ bằng cách nào? Đ Quản lý rủi ro: là việc xác định các yếu tố rủi ro dự án, lượng hoá mức độ rủi ro và có kế hoạch đối phó với từng loại rủi ro. Đ Quản lý hợp đồng và hoạt động mua bán: là quá trình lựa chọn, thương lượng, quản lý các hợp đồng và đIều hành việc mua bán nguyên vật liệu , trang thiết bị, dịch vụ cần thiết của các tổ chức bên ngoài cung cấp cho dự án, tiến độ cung, chất lượng cung như thế nào? Đ Lập kế hoạch tổng qan: là quá trình đảm bảo các lĩnh vực quản lý khác nhau của dự án đã được kết hợp một cách chính xác và đầy đủ. 5. Các hình thức tổ chức quản lý dự án 5.1- Hình thức chủ đầu tư trực tiếp quản lý Đây là hình thức tổ chức quản lý dự án không do cán bộ chuyên trách quản lý dự án thuê ngoài mà trực tiếp trực tiếp tham gia điều hành dự án. Họ không chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc thực hiện và kết quả cuối cùng của dự án mà chỉ đóng vai trò cố vấn, tư vấn. Hình 1- Mô hình chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án

doc14 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 3173 | Lượt tải: 26download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Cơ sở lý luận phương pháp quản lý dự án đầu tư, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c¬ së lý luËn vµ ph­¬ng ph¸p qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ I - Kh¸i niÖm vµ néi dung cña qu¶n lý dù ¸n Kh¸i niÖm Ph­¬ng ph¸p qu¶n lý dù ¸n lµ mét ph­¬ng ph¸p qu¶n lý tiªn tiÕn, ®­îc ¸p dông ®Çu tiªn trong lÜnh vùc qu©n sù Mü, ®Õn nay nã nhanh chãng ®­îc øng dông réng r·i vµo c¸c lÜnh vùc kinh tÕ, x· héi. Cã hai nh©n tè thóc ®Èy sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña ph­¬ng ph¸p qu¶n lý dù ¸n. §ã lµ, nhu cÇu ngµy cµng t¨ng vÒ nh÷ng hµng ho¸ ®ßi hái s¶n xuÊt phøc t¹p, c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, trong khi kh¸ch hµng th× ngµy cµng “khã tÝnh” vµ hiÓu biÕt cña con ng­êi vÒ tù nhiªn, x· héi, kinh tÕ, kü thuËt ngµy cµng t¨ng lªn. Qu¶n lý dù ¸n lµ viÖc ¸p dông nh÷ng hiÓu biÕt, kü n¨ng, c«ng cô, kü thuËt vµo ho¹t ®éng dù n¸ nh»m ®¹t ®­îc nh÷ng yªu cÇu vµ mong muèn tõ dù ¸n. Qu¶n lý dù lµ qu¸ tr×nh lËp kÕ ho¹ch tæng thÓ, ®iÒu phèi vµ kiÓm so¸t mét dù ¸n tõ khi b¾t ®Çu ®Õn khi kÕt thóc nh»m ®¹t ®­îc nh÷ng môc tiªu vÒ thêi gian, chi phÝ, kü thuËt vµ chÊt l­îng. Chøc n¨ng cña qu¶n lý dù ¸n Chøc n¨ng kÕ ho¹ch: §ã lµ viÖc x¸c ®Þnh râ môc tiªu cña dù ¸n, thùc hiÖn ph©n t¸ch c«ng viÖc, x¸c ®Þnh mèi quan hÖ logic gi÷a c«ng viÖc, x©y dùng mét lÞch tr×nh thêi gian vµ lËp kÕ ho¹ch nguån lùc ®Ó thùc hiÖn dù ¸n. Chøc n¨ng tæ chøc: §Ó qu¶n lý dù ¸n cÇn thiÕt lËp mét c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý phï hîp víi tõng lo¹i dù ¸n, x©y dùng c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn, thiÕt lËp c¸c chuÈn mùc vÒ quyÒn lùc vµ tr¸ch nhiÖm cña tõng thµnh viªn trong nhãm qu¶n lý dù ¸n. Chøc n¨ng l·nh ®¹o: Theo chøc n¨ng nµy, cÇn thiÕt lËp giíi h¹n quÒn lùc ®èi víi viÖc quyÕt ®Þnh vÒ ph©n bæ nguån lùc, thiÕt lËp nh÷ng chuÈn mùc vÒ kü thuËt, thêi gian, chi phÝ dµnh cho dù ¸n, chuÈn bÞ kÕ ho¹ch ®¸nh gi¸, thiÕt lËp mét hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý. Vai trß cña qu¶n lý dù ¸n Liªn kÕt tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng cÇn thùc hiÖn cña dù ¸n T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc liªn hÖ gi÷a nhãm qu¶n lý víi kh¸ch hµng cña dù ¸n. Ph¸t hiÖn sím vµ gi¶i quyÕt nhanh chãng nh÷ng khã kh¨n v­íng m¾c n¶y sinh. T¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc ®µm ph¸n trùc tiÕp gi÷a nh÷ng ng­êi liªn quan ®Õn dù ¸n ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng bÊt ®ång. Rót ng¾n thêi gian triÓn khai. T¨ng c­êng sù ®iÒu phèi vµ hîp t¸c gi÷a c¸c bé phËn qu¶n lý dù ¸n T¹o ra s¶n phÈm vµ dÞch vô cã chÊt l­îng cao Néi dung qu¶n lý dù ¸n 4.1- Qu¸ tr×nh thùc hiÖn qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ Nh­ ®· tr×nh bµy, hÇu hÕt c¸c dù ¸n ®­îc h×nh thµnh lµ do nhu cÇu cña thÞ tr­êng, cña ng­êi tiªu dïng. Mét nhu cÇu cã thÓ do nhu cÇu cña kh¸ch hµng, phßng thÞ tr­êng hoÆc bÊt kú thµnh viªn nµo cña tæ chøc. Khi dù ¸n ®­îc kh¼ng ®Þnh lµ nhu cÇu cã thËt, th× c¸c môc ®Ých cã thÓ ®­îc x¸c ®Þnh vµ c¸c b­íc ®Çu tiªn sÏ ®­îc tiÕn hµnh theo h­íng t¹o ra mét ban ®Ó qu¶n lý dù ¸n. HÇu hÕt c¸c dù ¸n cã nhiÒu môc ®Ých bao hµm c¸c ph­¬ng diÖn, ch¼ng nh­ c¸c yªu cÇu vÒ kü thuËt, vÒ vËn hµnh, ngµy chuyÓn hµng.... vµ chi phÝ. TÊt c¶ nªn ®­îc s¾p xÕp theo trËt tù theo tÇm quan träng cña chóng. Dùa trªn sù s¾p xÕp nµy mét lo¹t c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn cho tõng môc ®Ých ®­îc h×nh thµnh vµ c¸c vÊn ®Ò vÒ c«ng nghÖ (hoÆc thiÕt kÕ ban ®Çu) còng ®­îc ph¸t triÓn song song víi kÕ ho¹ch triÓn khai thùc hiÖn vµ kÕ ho¹ch gi÷a ng©n s¸ch cho dù ¸n. B­íc tiÕp theo lµ ®Ó thèng nhÊt thiÕt kÕ, ng©n s¸ch vµ kÕ ho¹ch dù ¸n ®Ó chØ ra nh÷ng g× sÏ ®­îc thùc hiÖn vµ ai thùc hiÖn, chi phÝ lµ bao nhiªu vµ khi nµo ph¶i chi?. Khi kÕ ho¹ch ®­îc triÓn khai thùc hiÖn th× c¸c kÕt qu¶ thùc hiÖn cÇn ®­îc ®¸nh gi¸ vµ ghi l¹i mäi sù ®iÒu chØnh nh½m gi÷ cho dù ¸n tiÕn hµnh theo ®óng tiÕn ®é vµ kÕ ho¹ch ®­îc lËp ra khi cã sù sai lÖch xuÊt hiÖn. Khi dù ¸n kÕt thóc, c¸c kÕt qu¶ cña dù ¸n ®­îc ®¸nh gi¸ dùa trªn c¸c môc ®Ých vµ c¸c biÖn ph¸p tiÕn hµnh ®· x¸c ®Þnh tõ tr­íc. 4.2- Néi dung cña qu¶n lý dù ¸n Qu¶n lý ph¹m vi: Lµ viÖc x¸c ®Þnh, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn môc ®Ých, môc tiªu cña dù ¸n, x¸c ®Þnh c«ng viÖc nµo phô thuéc vÒ dù ¸n vµ cÇn ph¶i thùc hiÖn, c«ng viÖc nµo ngoµi ph¹m vi cña dù ¸n. Qu¶n lý thêi gian: lµ viÖc lËp kÕ ho¹ch, ph©n phèi vµ gi¸m s¸t tiÕn ®é thêi gian hoµn thµnh dù ¸n,. Nã chØ râ mäi c«ng viÖc kÐo dµi bao l©u, khi nµo b¾t ®Çu, khi nµo kÕt thóc vµ toµn bé dù ¸n bao giê sÏ hoµn thµnh. Qu¶n lý chi phÝ: lµ qu¸ tr×nh dù to¸n kinh phÝ, gi¸m s¸t thùc hiÖn chi phÝ theo tiÕn ®é cho tõng c«ng viÖc vµ toµn bé dù ¸n. Lµ viÖc tæ chøc, ph©n tÝch sè liÖu vµ b¸o c¸o nh÷ng th«ng tin vÒ chi phÝ. Qu¶n lý chÊt l­îng: lµ qu¸ tr×nh triÓn khai gi¸m s¸t thùc hiÖn nh÷ng tiªu chuÈn chÊt l­îng cho viÖc thùc hiÖn dù ¸n, ®¶m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈm dù ¸n ph¶i ®¸p øng mong muèn cña chñ ®Çu t­. Qu¶n lý nhËn lùc: lµ viÖc h­íng dÉn, phèi hîp nh÷ng nç lùc cña mäi thµnh viªn tham gia dù ¸n vµo viÖc hoµn thµnh môc tiªu dù ¸n. Nã cho thÊy vÖc sö dông lùc l­îng lao ®éng cña dù ¸n hiÖu qu¶ ®Õn møc nµo? Qu¶n lý th«ng tin: lµ qu¸ tr×nh ®¶m b¶o c¸c dßng th«ng tin th«ng suèt mét c¸ch nhanh nhÊt vµ chÝnh x¸c gi÷a c¸c thµnh viªn dù ¸n vµ víi c¸c cÊp qu¶n lý kh¸c nhau. Th«ng qua qu¶n lý th«ng tin cã thÓ tr¶ lêi ®­îc c¸c c©u hái: ai cÇn th«ng tin vÒ dù ¸n, møc ®é chi tiÕt vµ c¸c nhµ qu¶n lý dù cÇn b¸o c¸o cho hä b»ng c¸ch nµo? Qu¶n lý rñi ro: lµ viÖc x¸c ®Þnh c¸c yÕu tè rñi ro dù ¸n, l­îng ho¸ møc ®é rñi ro vµ cã kÕ ho¹ch ®èi phã víi tõng lo¹i rñi ro. Qu¶n lý hîp ®ång vµ ho¹t ®éng mua b¸n: lµ qu¸ tr×nh lùa chän, th­¬ng l­îng, qu¶n lý c¸c hîp ®ång vµ ®IÒu hµnh viÖc mua b¸n nguyªn vËt liÖu, trang thiÕt bÞ, dÞch vô cÇn thiÕt cña c¸c tæ chøc bªn ngoµi cung cÊp cho dù ¸n, tiÕn ®é cung, chÊt l­îng cung nh­ thÕ nµo? LËp kÕ ho¹ch tæng qan: lµ qu¸ tr×nh ®¶m b¶o c¸c lÜnh vùc qu¶n lý kh¸c nhau cña dù ¸n ®· ®­îc kÕt hîp mét c¸ch chÝnh x¸c vµ ®Çy ®ñ. C¸c h×nh thøc tæ chøc qu¶n lý dù ¸n 5.1- H×nh thøc chñ ®Çu t­ trùc tiÕp qu¶n lý §©y lµ h×nh thøc tæ chøc qu¶n lý dù ¸n kh«ng do c¸n bé chuyªn tr¸ch qu¶n lý dù ¸n thuª ngoµi mµ trùc tiÕp trùc tiÕp tham gia ®iÒu hµnh dù ¸n. Hä kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp ®èi víi viÖc thùc hiÖn vµ kÕt qu¶ cuèi cïng cña dù ¸n mµ chØ ®ãng vai trß cè vÊn, t­ vÊn. H×nh 1- M« h×nh chñ ®Çu t­ trùc tiÕp qu¶n lý dù ¸n 5.2- H×nh thøc chñ nhiÖm ®iÒu hµnh dù ¸n H×nh thøc tæ chøc nµy lµ m« h×nh tæ chøc trong ®ã chñ ®Çu t­ giao cho ban qu¶n lý ®iÒu hµnhh dù ¸n chuyªn ngµnh lµm chñ nhiÖm ®iÒu hµnh hoÆc thuª tæ chøc cã n¨ng løc chuyªn m«n ®Ó ®iÒu hµnh dù ¸n vµ hä ®­îc ®¹i diÖn toµn quyÒn trong mäi ho¹t ®éng thùc hiÖn dù ¸n. Chñ nhiÖm ®iÒu hµnh dù ¸n lµ mét ph¸p nh©n ®éc lËp, cã n¨ng lùc, sÏ lµ ng­êi qu¶n lý, ®iÒu hµnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ ®èi víi toµn bé qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n. H×nh 2- H×nh thøc chñ nhiÖm®iÒu hµnh dù ¸n 5.3- H×nh thøc ch×a kh¸o trao tay M« h×nh tæ chøc d¹ng nµy lµ h×nh thøc tæ chøc trong ®ã nhµ qu¶n lý kh«ng chØ lµ ®Þa diÖn toµn quyÒn cña chñ ®Çu t­ - chñ dù ¸n mµ cßn lµ “chñ” cña dù ¸n. H×nh 3- h×nh thøc ch×a kh¸o trao tay II. Chu kú cña mét dù ¸n BÊt kú mét dù ¸n ®Çu t­ cho bÊt kú mét lo¹i h×nh s¶n phÈm nµo ®ã ®Òu cã chu kú sèng cña nã hay gäi c¸ch kh¸c lµ vßng ®êi dù ¸n. Møc ®é ho¹t ®éng cña dù ¸n rÊt kh¸c nhau so víi ban ®Çu, nh­ lµ thêi gian, chi phÝ, m« h×nh, kü n¨ng ¸p dông rÊt vµ c¸c yÕu tè bÊt æn, nªn rÊt khã kh¸i qu¸t c¸c vÊn ®Ò vÒ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng vµ kü thuËt mµ hä gÆp ph¶i. Mét dù ¸n ®­îc h×nh thµnh tõ nh÷ng ý t­ëng vÒ mét lo¹i s¶n phÈm míi nµo ®ã hay xuÊt ph¸t tõ nh÷ng yªu cÇu thùc tÕ cña thÞ tr­êng. Tr×nh tù ®Ó x©y dùng mét dù ¸n s¶n xuÊt kinh doanh gåm 4 giai ®o¹n : Giai ®o¹n 1 Giai ®o¹n 2 Giai ®o¹n 3 Giai ®o¹n 4 Giai ®o¹n 5 ý ®å dù ¸n ChuÈn bÞ ®Çu t­ Thùc hiÖn ®Çu t­ S¶n xuÊt kinh doanh KÕt thóc - Môc tiªu - TuyÕn chÝnh - Yªu cÇu - §iÒu kiÖn - KÕ ho¹ch - Ng©n s¸ch - TiÕn ®é - Mêi thÇu - Rµng buéc qu¶n lý - X¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm - Nhãm dù ¸n - KÕt cÊu tæ chøc - KÕt cÊu chi tiÕt - B¾t ®Çu triÓn khai - Qu¶n lý - Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ - Gi¸m s¸t - CËp nhËt vµ söa kÕ ho¹ch - Gi¶i quyÕt khã kh¨n - Tµi liÖu - §Ò xuÊt söa ®æi - ChuyÓn tiÕp - T¸i ph©n c«ng - Gi¶i thÓ ban qu¶n lý Tãm t¾t chu kú dù ¸n nh­ sau: 1. ý ®å vÒ dù ¸n Trong giai ®o¹n nµy, c«ng viÖc chÝnh lµ ®¸nh gÝa sù thay ®æi tiÒm n¨ng, nhu cÇu cña thÞ tr­êng hay sù thiÕu hôt trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hiÖn t¹i, ®­a ra yªu cÇu “nghiªn cøu tiÒm kh¶ thi”. ViÖc lùa chän dù ¸n trong thêi gian nµy lµ quyÕt ®Þnh, mµ nã mang tÝnh s¸ch l­îc phô thuéc vµo c¸c môc ®Ých cña tæ chøc, nhu cÇu cña thÞ tr­êng, c¸c dù ¸n ®ang diÔn ra. Trong giai ®o¹n nµy, kho¶n lîi nhuËn ­íc tÝnh cña dù ¸n, ®Þnh gi¸ chi phÝ vµ rñi ro, ­íc tÝnh nguån lùc yªu cÇu lµ nh÷ng yÕu tè cÇn c©n nh½c. Hµnh ®éng quan träng bao gåm c¸c quyÕt ®Þnh “mua hay b¸n” m¸y mãc thiÕt bÞ, viÖc lËp kÕ ho¹ch dù phßng cho c¸c lÜnh vùc cã rñi ro cao vµ viÖc lùa chän ban ®Çu c¸c nhµ thÇu vµ c¸c thµnh viªn tham gia vµo dù ¸n. Ngoµi ra ban qu¶n lý cÇn ph¶i c©n nh¾c c¸c khÝa c¹nh vÒ kü thuËt vµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn c«ng nghÖ, ho¹t ®éng dù ¸n, c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng tíi m«i tr­êng liªn quan tíi quy ®Þnh cña ChÝnh phñ, c¸c chÝnh s¸ch cña ChÝnh phñ, thÞ tr­êng tiÒm n¨ng vµ sù c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng trong n­íc vµ n­íc ngoµi n­íc vÉn lu«n ph¶i ph©n tÝch kü. 2. ChuÈn bÞ ®Çu t­ Trong giai ®o¹n nµy, c©n nh¾c ®¸nh gi¸ nh÷ng ­u nh­îc ®iÓm mang tÝnh s¸ch l­îc vµ ®iÒu chØnh nh÷ng vÊn ®Ò ch­a hîp lý- “Nghiªn cøu kh¶ thi” c¬ cÊu tæ chøc cña dù ¸n ®­îc h×nh thµnh nh­ ®· ®Ò cËp ë phÇn trªn. Khi ®­a ra quyÕt ®Þnh, c¸c vÊn ®Ò vÒ giao tiÕp vµ thñ tôc hµnh chÝnh vµ c¸c b¸o c¸o còng ph¶i ®­îc ®Ò ra. Giai ®o¹n nµy ng­êi qu¶n lý lËp kÕ ho¹ch dù ¸n víi ®Çy ®ñ chi tiÕt kÕ ho¹ch thùc hiÖn vµ ng©n s¸ch. NÕu giai ®o¹n nµy ®· ®­îc th«ng qua sÏ tiÕp tôc tiÕn hµnh giai ®o¹n thiÕt lËp dù ¸n chi tiÕt, giai ®o¹n s¶n xuÊt, giai ®o¹n kÕt thóc. 3. Thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t­ §©y lµ mét giai ®o¹n trong vßng ®êi cña dù ¸n khi mµ c¸c kÕ ho¹ch ®· ®­îc chuÈn bÞ. Nh÷ng kÕ ho¹ch nµy bao gåm: S¶n phÈm vµ qu¸ tr×nh thiÕt kÕ C¸c nhu cÇu ho¹t ®éng cña dù ¸n Chia nhá c«ng viÖc trong cÊu tróc, kÕ ho¹ch th«ng tin B¶n kÕ ho¹ch chi tiÕt vÒ chi phÝ vµ qu¶n lý nguån lùc B¶n chi tiÕt vÒ kÕ haäch dù phßng xö lý sù cè rñi ro Kinh phÝ, dßng tiÒn dù tÝnh Ngoµi ra, vÊn ®Ò quan träng nhÊt lµ c¸c thñ tôc vµ c¸c c«ng cô cho thùc hiÖn, gi¸m s¸t vµ söa ch÷a dù ¸n ngµy cµng t¨ng. khi giai ®o¹n nµy ®· hoµn thnµh, viÖc thùc hiÖn cã thÓ b¾t ®Çu v× ®· cã kÕ ho¹ch kh¸c nhau, bao gåm tÊt c¶ c¸c khÝa c¹nh cña dù ¸n víi ®Çy ®ñ chi tiÕt nh»m hç trî cho viÖc qu¶n lý vµ thùc hiÖn c«ng viÖc. Thµnh c«ng cña dù ¸n liªn quan ®Õn chÊt l­îng vµ chiÒu s©u cu¶ sù chuÈn bÞ dù ¸n trong giai ®o¹n nµy. Do vËy tõng b¶n th¶o cña tõng dù ¸n vµ tõng khÝa c¹nh cña dù ¸n ph¶i ph¶i ®­îc tiÕn hµnh tr­íc khi th«ng qua. Sù ph©n tÝch kü l­ìng c¸c yÕu tè m«i tr­êng cã kh¶ n¨ng x¶y ra còng r©t scÇn thiÕt. Sù ph©n tÝch nµy ®­îc coi lµ mét phÇn cña qu¸ tr×nh nghiªn cøu cã sö dông c¸c ý kiÕn cña chuyªn gia vµ ®­îc coi lµ bé m¸y hç trî. Trong hÇu hÕt c¸c t×nh huèng, c¸c nguån lùc cña dù ¸n ®­îc x¸c ®Þnh râ trong giai ®o¹n cÇn thiÕt cña vßng ®êi dù ¸n. MÆc dï nguån lùc nµy sÏ ®­îc dïng vµo c¸c giai ®o¹n sau, song nh÷ng vÊn ®Ò s¸ch l­îc chi lµ bao nhiªu víi tû lÖ nh­ thÕ nµo còng ®­îc ®Ò ra. 4. S¶n xuÊt kinh doanh Giai ®o¹n thø 4 cña vßng ®êi dù ¸n bao gåm c¸c kÕ ho¹ch vµ trong hÇu hÕt c¸c dù ¸n, giai ®o¹n nµy quyÕt ®Þnh c¸c mÆt kh¸c nhau cña dù ¸n. C¸c vÊn ®Ò s¸ch l­îc ë ®©y liªn quan ®Õn viÖc duy tr× sù hç trî cña ban qu¶n lý. Trong khi c¸c vÊn ®Ò ®­îc tËp trung vµo viÖc ho¹t ®éng thùc tÕ vµ sù thay ®æi so víi kÕ ho¹ch gèc, sù biÕn ®æi nµy cã thÓ ë c¸c d¹ng kh¸c nhau, trong tr­êng hîp ®Æc biÖt dù ¸n cã thÓ bÞ huû. MÆc dï vËy môc ®Ých, lÞch tr×nh cña dù ¸n, kÕ ho¹ch thùc hiÖn vµ kinh phÝ sÏ ph¶i ®­îc ®iÒu chØnh theo t×nh h×nh thùc tÕ. Trong giai ®o¹n nµy nhiÖm vô cña ban qu¶n lý lµ giao viÖc cho c¸c bªn tham gia gi¸m s¸t tiÕn tr×nh thùc tÕ vµ so s¸nh víi kÕ ho¹ch gèc. Do vËy, viÖc thµnh lËp hÖ thèng gi¸m s¸t vµ th«ng tin tèt lµ cÇn thiÕt. ViÖc trî gióp s¶n phÈm hay hÖ thèng trong suèt vßng ®êi dù ¸n ®ßi hái sù quan t©m cña ban qu¶n lý. Trong hÇu hÕt c¸c dù ¸n mang tÝnh kü thuËt qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ph¶i ®­îc tiÕn hµnh mét c¸ch s¸t xao, cÈn thËn. ViÖc chuÈn bÞ ph¶i tû mû vµ ®Çy ®ñ tµi liÖu, ®µo t¹o nh©n sù, b¶o d­ìng, mua phô tïng. NÕu kh«ng quan t©m tíi giai ®o¹n nµy cã thÓ dÉn ®Õn sù thÊt b¹i cña dù ¸n. 5. Giai ®o¹n kÕt thóc Trong giai ®o¹n nµy, môc tiªu cña ban qu¶n lý lµ ®Ó cñng cè nh÷ng c¸i ®· qua vµ rót kinh nghiÖm. Trong bµi häc hiÖn t¹i vµ kinh nghiÖm sÏ lµ c¬ së n©ng cao tr×nh ®é thùc hµnh. Sù thµnh c«ng cña dù ¸n cã thÓ mang l¹i cho chóng ta nhiÒu kinh nghiÖm quý b¸u, nh­ng sù thÊt b¹i cßn gióp cho chóng ta nhiÒu h¬n. Khi mµ chóng ta rót kinh nghiÖm vµ d¸m nh¾c l¹i bµi häc ®ã th× sÏ cã Ých h¬n nhiÒu so víi nh÷ng bµi häc trèng rçng. C¸c d÷ liÖu chóng ta l­u l¹i vµ viÖc thu thËp th«ng tin vÒ chi phÝ, kÕ ho¹ch viÖc sö dông nguån lùc .v..v.. lµ tµi s¶n cña tæ chøc. Th«ng tin chÝnh x¸c vµ ®Çy ®ñ lµ nh©n tè chÝnh cña sù thµnh c«ng cña dù ¸n trong t­¬ng lai. III. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n §Ó triÓn khai mét dù ¸n ®Çu t­ tõ ý ®å s¶n xuÊt kinh doanh mét c¸ch cã hÖ thèng, ng­êi ta th­êng thùc hiÖn c¸c b­íc sau: ChuÈn bÞ ®Çu t­ Nghiªn cøu c¬ héi ®Çu t­: CÇn ph¶i t×m hiÓu t×nh tr¹ng cña lo¹i s¶n phÈm nµy ë trªn thÕ giíi, khu vùc vµ trong n­íc, t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ bæ sung cña chñng lo¹i s¶n phÈm dù kiÕn sÏ s¶n xuÊt, nhu cÇu cña x· héi ®èi víi chñng lo¹i nµy ra sao, t×nh h×nh kinh tÕ cã g× biÕn ®éng kh«ng, chÝnh s¸ch cã g× t¸c ®éng ®Õn viÖc s¶n xuÊt kinh doanh lo¹i s¶n phÈm nµy.... Nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi: sau khi ®· cã nh÷ng ®¸nh gi¸ kh¶ quan vÒ chñng lo¹i s¶n phÈm dù kiÕn sÏ s¶n xuÊt, doanh nghiÖp cÇn tiÕn hµnh b­íc tiÕp theo lµ nghiªn cøu tiÕn kh¶ thi (nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi theo néi dung NghÞ ®Þnh 42CP vµ 92CP cña ChÝnh phñ vµ h­íng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh 42CP vµ 92 CP). B­íc nµy sÏ nghiªn cøu s©u h¬n c¸c khi¸ c¹nh mµ nghiªn cøu c¬ héi ®Çu t­ ®· thùc hiÖn nh»m: tiÕp tôc sµng läc, s½n sµng, g¹t bá c¸c ph­¬ng ¸n ch­a héi tô ®ñ yÕu tè kh¶ thi; kh¼ng ®Þnh c¬ héi ®Çu t­ ®· ®­îc lùa chän vµ thùc hiÖn nghiªn cøu s©u thªm. Nghiªn cøu kh¶ thi vµ lùa chän dù ¸n ®Çu t­: sau khi ®· cã nh÷ng ®¸nh gi¸ kh¶ quan vÒ chñng lo¹i s¶n phÈm dù kiÕn sÏ s¶n xuÊt, doanh nghiÖp cÇn tiÕn hµnh b­íc tiÕp theo lµ nghiªn cøu kh¶ thi vÒ dù ¸n ®Çu t­ s¶n xuÊt kinh doanh lo¹i s¶n phÈm lùa chän, b­íc nµy còng ph¶i tu©n thñ theo néi dung NghÞ ®Þnh 42CP vµ 92CP cña chÝnh phñ vµ h­íng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh 42 CP vµ 92CP. B­íc cuèi cïng cña giai ®o¹n chuÈn bÞ ®Çu t­ lµ thÈm ®Þnh dù ¸n nghiªn cøu kh¶ thi, ®©y lµ b­íc quyÕt ®Þnh doanh nghiÖp cã ®­îc phÐp ®Çu t­ hay kh«ng, c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña Nhµ n­íc nh­ Ng©n hµng, Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­, Bé khoa häc c«ng nghÖ m«i tr­êng, Bé chñ qu¶n..... vµ c¸c chuyªn gia sÏ tiÕn hµnh xem xÐt dù ¸n vµ gióp cho ®Çu t­ quyÕt ®Þnh lùa chän dù ¸n ®Çu t­. Giai ®o¹n thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t­ §©y lµ giai ®o¹n ®ßi hái chñ ®Çu t­ vµ ban qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ trung søc lùc, trÝ tuÖ nhiÒu nhÊt ®Ó gi¶i quyÕt mäi c«ng viÖc cã liªn quan ®Õn dù ¸n ®Çu t­, giai ®o¹n nµy cã thÓ chia thµnh mét sè b­íc thùc hiÖn nh­ sau: 2.1- Nghiªn cøu lùa chän nhµ thÇu, ký kÕt c¸c hîp ®ång Sau khi cã quyÕt ®Þnh phª duyÖt dù ¸n ®Çu t­ ( bao gåm c¸c h¹ng môc ®Çu t­ vÒ x©y dùng c¬ b¶n, trang bÞ cho dù ¸n kÕ ho¹ch x©y l¾p.....), chñ cïng víi ban qu¶n lý dù ¸nn tiÕn hµnh mêi thÇu vµ tiÕn hµnh xÐt thÇu c¸c b¶n chµo cña c¸c nhµ thÇu tham gia vµo dù ¸n ®aµu t­, bao gåm thÇu thiÕt bÞ, thiÕt kÕ, x©y l¾p vµ c«ng gnhÖ (nÕu cã). Chñ thÇu, ban qu¶n lý vµ c¸c chuyªn gia lùa chän ®­îc gäi thÇu tèi ­u (trong sè c¸c gãi thÇu cña c¸c nhµ thÇu tham gia göi ®Õn) tr×nh lªn cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt ®Ó tiÕn hµnh ký kÕt hîp ®ång víi nhµ thÇu ®· tróng thÇu. 2.2- ThiÕt kÕ thiÕt bÞ vµ dù to¸n thi c«ng §©y lµ b­íc thiÕt kÕ vµ lËp kÕ ho¹ch chi tiÕt c¸c h¹ng môc cÇn ph¶i thi c«ng x©y dùng dù ¸n ®Çu t­, lªn tݪn ®é thùc hiÖn, lËp kÕ ho¹ch chi tiªu. B­íc nµy tiÕn hµnh c¸c chi tiÕt cô thÓ bao nhiªu, th× sù sai xãt trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cµng gi¶m ®i bÊy nhiªu. 2.3- Mua s¾m thiÕt bÞ vµ x©y l¾p c«ng tr×nh Nhµ thÇu tróng thÇu (®· ®­îc c¸c cÊp cã thÈm quyÒn chÊp nhËn) sÏ lµ nhµ cung cÊp thiÕt bÞ, b¶n vÏ (kü thuËt, c«ng nghª, x©y l¾p) cho dù ¸n ®Çu t­, lÞch tr×nh cung cÊp thiÕt bÞ sÏ ®­îc nhµ thÇu th«ng b¸o cô thÓ b»ng v¨n b¶n (®­îc thÓ hiÖn b»ng hîp ®ång). Tõ ®©y ta sÏ lËp kÕ ho¹ch cô thÓ vÒ tiÕn ®é x©y l¾p. ViÖc gi¸m s¸t kü thuËt x©y l¾p lµ rÊt quan träng, m¸y mãc thiÕt bÞ trong d©y truyÒn ho¹t ®éng cã chÝnh x¸c kh«ng, c¸c chØ tiªu kü thuËt cã ®¶m b¶o kh«ng, phÇn lín phô thuéc vµo giai ®o¹n nµy. 2.4- §µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt §Ó ®¸p øng cho giai ®o¹n s¶n xuÊt cña dù ¸n ®Çu t­, viÖc ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt lµ rÊt cÇn thiÕt. C«ng viÖc nµy cÇn ®­îc tiÕn hµnh tr­íc, hoÆc song song víi nh÷ng c«ng viÖc kh¸c, ®iÒu nµy phô thuéc vµo quy m« ®Çu t­ cña dù ¸n. 2.5- VËn hµnh thö, ®iÒu chØnh Sau khi x©y l¾p xong, ng­êi ta cÇn ph¶i tiÕn hµnh ch¹y thö ®Ó ®iÒu chØnh c¸c chØ tiªu kü thuËt cho khíp víi thiÕt kÕ ®· ®­îc duyÖt. Khi ch¹y thö cÇn tiÕn hµnh ch¹y thö tõng c«ng ®o¹n. Sau khi kiÓm ®Þnh tõng c«ng ®o¹n trong d©y chuyÒn ho¹t ®éng ®óng c¸c chØ tiªu cho phÐp, lóc b©y giê míi ®­îc phÐp ch¹y thö toµn bé d©y chuyÒn s¶n xuÊt. Thêi gian ch¹y thö trong mét vµi ngµy hoÆc mét vµi tuÇn lÔ. 2.6- NghiÖm thu, bµn giao ®­a vµo sö dông KÕt thóc giai ®o¹n ch¹y thö lµ giai ®o¹n bµn giao vµ ®­a d©y chuyÒn vµo s¶n xuÊt Giai ®o¹n vËn hµnh ch­a hÕt c«ng suÊt 3.1- Giai ®o¹n vËn hµnh ch­a hÕt c«ng suÊt Thêi gian ®Çu, d©y chuyÒn s¶n xuÊt kh«ng hÕt c«ng suÊt, v× ®Ó th¨m dß thÞ tr­êng vµ rµ tr¬n m¸y mãc thiÕt bÞ, nÕu thÞ tr­êng cã ph¶n øng th× doanh nghiÖp cã kÞp thêi ®iÒu chØnh s¶n phÈm cña m×nh cho phï hîo víi yªu cÇu cña ng­êi tiªu dïng. 3.2- Giai ®o¹n vËn hµnh hÕt c«ng suÊt Khi ®· æn ®Þnh vµ nhu cÇu thÞ tr­êng t¨ng, lóc ®ã sÏ ph¸t huy hÕt c«ng suÊt cña m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr­êng. Giai ®o¹n nµy còng lµ giai ®o¹n mang l¹i nhiÒu lîi nhuËn nhÊt cho doanh nghiÖp. 3.2- Giai ®o¹n gi¶m dÇn vµ thanh lý §©y lµ giai ®o¹n ®ßi hái c¸c nhµ qu¶n lý ph¶i “lao t©m khæ tø” nhiÒu nhÊt trong vßng ®êi dù ¸n ®Çu t­. Khi cung – cÇu thÞ tr­êng ®· c©n b»ng. Khi khÊu hao thiÕt bÞ ®· gÇn hÕt (®· tíi h¹n ph¶i thanh lý trang thiÕt bÞ vµ chuÈn bÞ giai ®o¹n ®Çu t­ míi), c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp cÇn ph¶i gi¶m dÇn s¶n l­îng, tiÕn hµnh thanh lý thiÕt bÞ kh«ng ®¸p øng ®­îc ®iÒu kiÖn míi, lóc nµy cÇn thiÕt ®Çu t­ nh÷ng trang thiÕt bÞ cã c«ng nghÖ s¶n xuÊt tiªn tiÕn h¬n, tiªu hao nguyªn vËt liÖu, nhien liÖu vµ n¨ng l­¬ng Ýt h¬n víi ý thac gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm, ®¸p øng thÞ hiÕu ng­êi tiªu dïng. 4- C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ vµ ph©n tÝch kinh tÕ -tµi chÝnh khi lËp dù ¸n C¸c dù ¸n ®Çu t­ ®Òu nh»m vµo môc tiªu kinh tÕ – tµi chÝnh hoÆc kinh tÕ – x· héi. Trong luËn v¨n nµy, em ®Ò cËp chñ yÕu tíi dù ¸n ®Çu t­ víi môc tiªu kinh tÕ tµi chÝnh. C¸c doanh nghiÖp trong s¶n xuÊt kinh doanh môc tiªu cña hä lµ lîi nhuËn. Lîi nhuËn cã ®­îc do s¶n xuÊt kinh doanh vµ do t¸c ®éng cung cÇu cña thÞ tr­êng mang l¹i. §Ó ®¸nh gi¸ mét dù ¸n ®Çu t­, cÇn ph¶i tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ theo c¸c tiªu chuÈn sau: 4.1- Tiªu chuÈn thÞ tr­êng: X¸c ®Þnh s¶n l­îng tèi ­u cung cÊp cho thÞ tr­êng ®Ó ®¶m b¶o sè l­îng hµng ho¸ cung cÊp ra kh«ng bÞ d­ thõa khi s¶n xuÊt ra. CÇn t×m hiÓu cã bao nhiªu ®èi thñ c¹nh tranh cíi mÆt hµng dù kiÕn s¶n xuÊt, tiÒm n¨ng cña ®èi thñ ra sao S¶n phÈm cña c¸c ®èi thñ ®ã ®­îc thÞ tr­êng ®¸ng gi¸ nh­ thÕ nµo? ¦u nh­îc ®iÓm. Tõ ®ã cã sù ®Ieefu chØnh thÝch hîp ®¸p øng nh÷ng ®ßi hái cña kh¸ch hµng. Nh÷ng chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc ®èi víi mÆt hµng nµy nh­ thÕ nµo, thuËn lîi, khã kh¨n. TÊt c¶ th«ng tin cÇn ®­îc thu thËp ®Çy ®ñ vµ ph¶i ®­îc xö lý mét c¸ch kü l­ìng. §©y lµ nÒn mãng cho c¸c b­íc tiÕp theo ®Ó thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t­. 4.2- Tiªu chuÈn kinh tÕ - tµi chÝnh BÊt kú mét dù ¸n nµo còng ®Òu nh»m vµo môc ®Ých nhÊt ®Þnh, ®èi víi c¸c daonh nghiÖp lîi nhuËn lµ môc tiªu tr­íc hÕt. Tiªu chuÈn vÒ kinh tÕ - tµI chÝnh lµ then chèt cña dù ¸n ®Çu t­, nã bao trïm lªn toµn bé dù ¸n ®Çu t­. §Ó gióp cho ng­êi qu¶n lý trong viÖc quyÕt ®Þnh ®Çut­, ng­êi ta th­êng t×m hiÓu vÒ tµi chÝnh nh­ NPV, IRR, suÊt ®Çu t­, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh.......§¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t­ theo tiªu chuÈn sau: HiÖn gi¸ thu nhËp thuÇn (NPV) Ci: Kho¶n chi phÝ cña n¨m i Bi: Kho¶n thu cña n¨m i n: Sè n¨m ho¹t ®éng cña ®êi dù ¸n r: Tû suÊt triÕt khÊu ®­îc chän Tõ c«ng thøc trªn cho thÊy, nÕu: NPV > 0 ChÊp nhËn NPV = 0 Hoµ vèn NPV < 0 Lo¹i bá Khi c¸c dù ¸n cã doanh thu b»ng nhau, dù ¸n tèi ­u sÏ cã gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña chi phÝ lµ bÐ nhÊt - dù ¸n ®ã ®­îc chÊp nhËn PVC (Present Value Cost) PVC = Ct(1+i)-t ® MIN - dù ¸n ®­îc chÊp nhËn Tû sè gi÷a lîi Ých vµ chi phÝ (B/C) PV(B) : Gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña c¸c kho¶n thu PV(C) : Gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña c¸c kho¶n chi phÝ. §Ó so s¸nh nh÷ng dù ¸n kh¸c nhau vÒ quy m«, ta th­êng dïng chØ tiªu B/C ®Ó ®¸nh gi¸. ³ 1 ChÊp nhËn ®Ó so s¸nh < 1 Lo¹i bá = max Tèi ­u Tû sè hoµn vèn néi bé (IRR) IRR = r1 + (r2 - r1) Thêi gian thu håi vèn ®Çu t­ T = (W + D)i : Kho¶n thu håi lîi nhuËn thuÇn vµ khÊu hao n¨m i. Iv0 : Tæng vèn ®Çu t­ ban ®Çu. T £ T* chÊp nhËn T min - tèi ­u Tiªu chuÈn thêi gian hoµn vèn T th­êng ¸p dông ®èi víi dù ¸n cã tÝnh rñi ro cao. Tuú thuéc tõng dù ¸n, khi ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ ta cã thÓ ¸p dông tÊt c¶ c¸c tiªu chuÈn hoÆc chØ ¸p dông mét sè tiªu chuÈn. HÖ sè hoµn vèn néi bé. RRi = Wipv : Lîi nhuËn thuÇn thu ®­îc n¨m i tÝnh theo mÆt b»ng hiÖn t¹i. Iv0 : Vèn ®Çu t­ t¹i thêi ®iÓm dù ¸n b¾t ®Çu ®i vµo ho¹t ®éng. 4.3- Tiªu chuÈn vÒ kinh tÕ - x· héi Khi dù ¸n ®­îc ®­a vµo ho¹t ®éng cã nh÷ng t¸c ®éng g× ®Õn nÒn kinh tÕ cña ®Êt n­íc, hay nãi c¸ch kh¸c ®· ®em l¹i lîi Ých g× cho x· héi. Nép ng©n s¸ch dù kiÕn lµ bao nhiªu Gi¶i quyÕt, ®µo t¹o ®­îc bao nhiªu lao ®éng cã tay nghÒ ®¸p øng ®­îc cho s¶n xuÊt T¸c ®éng ®Õn nh÷ng ngµnh s¶n xuÊt kh¸c S¶n phÈm cã t¸c ®éng nh­ thÕ nµo ®Õn thÞ tr­êng ViÖc sö dông c¸c nguån tµi nguyªn cña ®Êt n­íc ra sao 4.4 - TiÓu chuÈn vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng Trong giai ®o¹n hiÖn nay, khi tiÕn hµnh mét dù ¸n ®Çu t­ chóng ta kh«ng chØ chó träng tíi c¸c chØ tiªu kinh tÕ – tµi chÝnh, kinh tÕ – x· héi mµ chóng ta b¾t buéc ph¶i thùc hiÖn luËt b¶o vÖ m«i tr­êng S¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt theo c«ng nghÖ nµo?, cã ®¸p øng ®­îc nh÷ng tiªu chuÈn vÒ m«i tr­êng cña ®Êt n­íc kh«ng? C¸c chÊt th¶i do qu¸ tr×nh s¶n s¶n xuÊt sinh ra lµ lo¹i g×? ChÊt th¶i láng, chÊt th¶i r¾n, chÊt th¶i khÝ. TiÕng ån sÏ t¸c ®éng ®Õn m«I sinh ra sao?.C¸c biÖn ph¸p xö lý vµ phßng ngõa ra sao? T¸c ®éng tíi nguån tµi nguyªn nh­ thÕ nµo? CÇn ph¶i cã b¶n b¸o caã ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng cña dù ¸n vµ ph¶i cã biÖn ph¸p xö lý cô thÓ. 5. ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ §Ó ®i ®Õn quyÕt ®Þnh dù ¸n cã ®­îc triÓn khai kh«ng, viÖc thÈm ®Þnh dù ¸n ®ãng mét vai trß rÊt quan träng. ThÈm ®Þnh chÝnh x¸c nh»m gióp cho chñ ®Çu t­ vµ c¸c cÊp cã thÈm quyÒn lùa chän ph­¬ng ¸n ®Çu t­ tèt nhÊt; ®¶m b¶o lîi Ých kinh tÕ x· héi mµ Dù ¸n ®Çu t­ cã thÓ mang l¹i. Qu¶n lý qu¸ tr×nh nµy ph¶i dùa vµo chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña Nhµ n­íc, quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh vµ ®Þa ph­¬ng, luËt ph¸p vµ c¸c chÝnh s¸ch hiÖn hµnh. Lùa chän ph­¬ng ¸n khai th¸c cã hiÖu qu¶ tiÒm lùc cña §Êt n­íc, c¶i thiÖn n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cña nh©n d©n. LËp Dù ¸n ®Çu t­ cã thÓ thùc hiÖn theo hai b­íc, b¸o c¸o nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi vµ nghiªn cøu kh¶ thi. ThÈm ®Þnh dù ¸n ®ã lµ mét c«ng viÖc rÊt tinh tÕ, ®ßi hái c¸c nhµ ®Çu t­, c¸c chuyªn gia ph¶i lµm viÖc mét c¸ch rÊt nç lùc, vËn dông mäi kiÕn thøc, kinh nghiÖm vµ kh¶ n¨ng cña tõng ng­êi. Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng viÖc ra ®êi mét s¶n phÈm lµ kÕt qu¶ lµm viÖc cña mét tËp thÓ. 5.1- Thñ tôc ph¸p lý a) C¬ së ®Ó th«ng qua hoÆc phª duyÖt: Nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi, nghiªn cøu kh¶ thi vµ tê tr×nh xin phª duyÖt kÌm theo, v¨n b¶n b¸o c¸o kÕt qu¶ thÈm ®Þnh nghiªn cøu kh¶ thi cña Héi ®ång thÈm ®Þnh Dù ¸n ®Çu t­ c¸c cÊp theo quy ®Þnh. b) Hå s¬ xin xÐt duyÖt ®èi víi dù ¸n ®Çu t­ thuéc së h÷u Nhµ n­íc gåm * Hå s¬ nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi * Hå s¬ nghiªn cøu kh¶ thi 5.2 - Nh÷ng vÊn ®Ò cÇn tiÕn hµnh khi thÈm ®Þnh Trong phÇn nµy, cã hai vÊn ®Ò chÝnh cÇn ®Ò cËp ®Õn khi thÈm ®Þnh: nh÷ng ®¸nh gi¸ vµ kÕt luËn khi thÈm ®Þnh nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi vµ kh¶ thi. Nh­ng em chØ ®Ò cËp ®Õn mét vÊn ®Ò vÒ ngiªn cøu kh¶ thi. Héi ®ång thÈm ®Þnh Dù ¸n ®Çu t­ tiÕn hµnh thÈm ®Þnh kÕt luËn vÒ tõng phÇn vµ ®¸nh gi¸ tæng hîp b¶n nghiªn cøu kh¶ thi. Tuú theo quy m« ®Çu t­, h×nh thøc vµ chÕ ®é së h÷u vèn ®Çu t­, qu¶n lý Nhµ n­íc ®èi víi c¸c nghiªn cøu kh¶ thi sÏ kh¸c nhau, v× vËy yªu cÇu c«ng t¸c thÈm ®Þnh còng kh¸c nhau. a) §èi víi nghiªn cøu kh¶ thi c¸c dù ¸n thuéc së h÷u Nhµ n­íc c«ng t¸c thÈm ®Þnh cÇn ®Æc biÖt ®i s©u ph©n tÝch kÕt luËn c¸c mÆt sau ®©y: C¸c ®iÒu kiÖn ph¸p lý Vai trß cña Dù ¸n trong ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi toµn quèc, khu vùc mèi quan hÖ ph¸t triÓn liªn ngµnh, liªn khu vùc. Kh¶ n¨ng huy ®éng tiªmg lùc vµ c¸c ®ãng gãp cña Quèc gia vµ n­íc ngoµi. KiÓm tra ®¸nh gi¸ c¸c ph©n tÝch vÒ ®iÒu kiÖn c¬ b¶n, th«ng tin thÞ tr­êng - kh¶ n¨ng th©m nhËp thÞ tr­êng - c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n­íc liªn quan tíi viÖc khuyÕn khÝch hoÆc h¹n chÕ s¶n xuÊt, tiªu dïng lo¹i s¶n phÈm nµy - kÕt luËn vÒ thÞ tr­êng, kh¼ng ®Þnh môc tiªu ®Çu t­. Kh¶ n¨ng qu¶n lý kinh doanh cña chñ ®Çu t­. KÕt luËn vÒ s¶n phÈm vµ c«ng suÊt KÕt luËn vÒ tÝnh kh¶ thi cña ph­¬ng ¸n gi¶i quyÕt c¸c yÕu tè ®Çu vµo nh»m ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn cho c«ng tr×nh ho¹t ®éng. VÊn ®Ò gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm KÕt luËn vÒ c«ng nghÖ lùa chän §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng vµ c¸c gi¶i ph¸p vÒ m«i tr­êng sinh th¸i. §Þa ®iÓm x©y dùng Trªn c¬ së kiÓm tra so s¸nh c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt cña ®Þa ®iÓm ®Ó kÕt luËn vÒ ph­¬ng ¸n ®Þa ®iÓm lùa chän. KÕt luËn vÒ gi¶i ph¸p vµ tiÕn ®é ®Çu t­. §¸nh gi¸ tµi chÝnh: Møc ®é chÝnh x¸c trong tÝnh to¸n nhu cÇu vèn ®Çu t­, dù tÝnh c¸c yÕu tè t¸c ®éng cã thÓ lµm thay ®æi tæng møc. Nguån tµi trî huy ®éng cã thÓ chÊp nhËn vµ nh÷ng ®Æc tr­ng liªn quan. §é tin cËy cña viÖc tÝnh to¸n c¸c kho¶n thu nhËp, c¸c chi phÝ tµi chÝnh cã tÝnh ®Õn c¸c yÕu tè ®éng Nh÷ng ¶nh h­ëng vÒ tµi chÝnh do c¬ chÕ chÝnh s¸ch hoÆc thÞ tr­êng Møc l·i suÊt, c¸c chØ tiªu vÒ mÆt tµi chÝnh cña dù ¸n. - §¸nh gi¸ vÒ mÆt kinh tÕ Quèc gia vµ lîi Ých x· héi mµ dù ¸n mang l¹i: C¸c kÕt luËn vÒ chØ tiªu hiÖu qu¶ kinh tÕ Vai trß cña c«ng tr×nh trong ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi C¸c kÕt qu¶ vÒ mÆt x· héi mµ dù ¸n mang l¹i ( nh÷ng mèi lîi, c¸c ®èi t­îng ®­îc h­ëng, nh÷ng hËu qu¶dù tÝnh ph¶i g¸nh chÞu, ®èi t­îng g¸nh chÞu, h×nh thøc gi¶i quyÕt, c¸c t¸c ®éng chÝnh trÞ x· héi ). Nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó ChÝnh phñ cã thÓ kiÓm so¸t lîi Ých §Ò nghÞ c¸c ­u ®·i mµ c«ng tr×nh ®Çu t­ cã thÓ ®­îc h­ëng phï hîp víi quy chÕ chung. Nh÷ng vÊn ®Ò míi ph¸t sinh ngoµi c¸c quy ®Þnh cña luËt ph¸p vµ chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc - KiÕn nghÞ c¸c xö lý. Nh÷ng kh¶ n¨ng rñi ro b) Yªu cÇu thÈm ®Þnh nghiªn cøu kh¶ thi c¸c dù ¸n thuéc së h÷u kh¸c vµ sö dông nguån vèn ngoµi quy ®Þnh Qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh nh»m xem xÐt vµ kÕt luËn c¸c vÊn ®Ò sau: - C¸c ®iÒu kiÖn ph¸p lý - Nh÷ng yªu cÇu cÇn ®¶m b¶o vÒ quy ho¹ch x©y dùng - kiÕn tróc - ChÕ ®é khai th¸c vµ sö dông tµi nguyªn Quèc gia - TÝnh ch¾c ch¾n vÒ nh÷ng lîi Ých kinh tÕ x· héi mµ dù ¸n ®Çu t­ mang l¹i. - VÊn ®Ò m«i sinh, m«i tr­êng do ho¹t ®éng cña c«ng tr×nh ®Çu t­ t¹o ra vµ c¸c gi¶i ph¸p. - Nh÷ng vÊn ®Ò x· héi n¶y sinh - C¸c ­u ®·i, c¸c hç trî cña Nhµ n­íc mµ dù ¸n ®Çu t­ cã thÓ ®­îc h­ëng theo quy chÕ chung. - Khu«n khæ ho¹t ®éng C¸c vÊn ®Ò cã thÓ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng ®Çu t­.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCơ sở lý luận & phương pháp quản lý dự án đầu tư.DOC
Luận văn liên quan