Khái quát chung công ty Vận tải Thuỷ Bắc

Tại tại Cty Vận tải Thuỷ Bắc I. Báo cáo tổng hợp về công ty Vận tải Thuỷ Bắc 1.1. Lịch sủ hình thành và phát triển của công ty Công ty vận tải Thuỷ Bắc là một doanh nghiệp nhà nước được chuyển từ công ty vận tải sông I theo thông báo số 150 TB ngày 02/03/1993 và quyết định 284 QĐ/TCCB-LĐ ngày 27 tháng 3 năm 1993. Ngày 30/7/1997 công ty gia nhập tổng công ty Hàng hải Việt Nam theo quyết định số 589/TTG của thủ tướng chính phủ. Tên giao dịch quốc tế của công ty l;à NORWAT. Công ty vận tải TB là một Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập, cuối kỳ kế toán báo sổ về tổng công ty Hàng Hải Việt Nam, Công ty mở tài khoản tiền Việt tại Ngân Hàng Công Thương Đống đa và mở TK ngoại tệ tại Ngân Hàng Ngoại Thương VN. Mã số ngành kịnh tế kỹ thuật là 25. Trụ sở chính đặt tại 278 Tôn Đức Thắng - Đống Đa - Hà Nội. Từ khi mới thành lập với số vốn 3.804 triệu và hai tàu nhỏ chạy ven biển với trị giá khoảng 3,5 tỷ. Công ty đã không ngừng phấn đấu vượt qua khó khăn thử thách của nền kinh tế chuyển đổi Mặc dù Công ty vận tải Thuỷ Bắc là một doanh nghiệp Nhà Nước nhưng vốn Ngân sách chiếm một tỷ trọng rất nhỏ trong tổng số vốn kinh doanh của công ty nên công ty phải tự bổ sung, tìm kiếm các nguồn khác để tăng nguồn vốn kinh doanh trong đó chủ yếu là vốn vay. Tính đến ngày 31/12/2001 công ty có 304 lao đọng trong đó nhân viên quản lý là 112 người tăng lên nhiều so với năm 2000 ( có 275 lao động trong đó chỉ có 48 nhân viên quản lý). Đi đôi với việc mở rộng hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ quản lý kỹ thuật, công ty cũng luôn chăm lo tới đời sống cho lao động. Không ngừng cải thiện chất lượng cuộc sống cho lao động( từ mức thu nhập 218.379 đồng /người / tháng năm 1993 nay lên tới 1.386.789 đồng/ người/tháng năm 2001) Cho dù khó khăn chồng chất nhưng với sự giúp đỡ của các ngành, các cấp liên quanđặc biệt là sự nổ lực cùa các cán bộ công nhân viên công ty vận tải Thủy Bắc đã phấn đáu vươn lên tự khảng định mình trong cơ chế thị trường để tồn tại và phát triển. Hiện nay công ty có ba trung tâm, ba chi nhánh và một xí nghiệp cơ khí. 1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy quản lý. 1. 2.1. Cơ cấu tổ chức : Công ty vận tải Thuỷ Bắc là một công ty vận tải thuỷ, đây là loại hình doanh nghiệp sản xuất vật chất đặc biệt, sản phẩm không mang một hình thái vật chất cụ thể mà đều mang tính chất vô hình. Nhận thức đặc điểm cơ bản của ngành vận tải ban lãnh đạo đã tổ chức và dần dần hoàn thiện bộ máy bộ máy tổ chức sản xuất kinh doanh công ty bao gồm : - Văn phòng công ty : thực hiên vận tải sông, vận tải biển, vận tải hành khách, làm các dịch vụ vận tải và các dịch vụ khác như : đại lý, môi giới hàng hải - Trung tâm CKD : xuất nhập khẩu trực tiếp máy móc, thiết bị vật tư ngành đường thuỷ. - Trung tâm Đông Phong : Là đại lí mua bán các loại máy móc, thiết bị của hãng Đông Phong Trung Quốc phục vụ vận tải đường sông đường biển. - Trung tâm xuất khẩu lao động và kinh doanh tổng hợp : Thực hiên công việc xuất khẩu lao động. Thực hiên cho thuê các vật tư thiết bị vận tải đường thuỷ và nhà nghỉ. - Chi nhánh Hải Phòng: Vận tải hàng hoá đường sông đường biển, thực hiện các dịch vụ đại lý vận tải như đại lý tàu biển, đại lý container, địa lý giao nhận vận tải và các đại lý khác. - Chi nhánh Quảng Ninh : thực hiện vận tải đường sông và làm các nhiệm vụ vận tải. - Xí nghiệp cơ khí và vật liệu xây dựng : sản xuất thiết bị, vật liệu xây dựng và sửa chữa cơ khí. Với mô hình sản xuất và đăc điểm của công ty như trên nên tổ chức sản xuất và tổ chức bộ máy quản lý được xây dựng theo kiểu trực tuyến chức năng. Theo mô hình này, bộ phận chưc năng làm nhiệm vụ cố vấn tham mưu và chuẩn bị văn bản cho giám đốc trên cơ sở giám đốc ra lệnh cho cấp dưới, các bộ phạn chức năng khác( các trưởng phòng) không có quyền ra quyết định cho cấp trung gian hay cho cơ sở. Sơ đồ tổ chức bộ máy tổ chức

doc65 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1648 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khái quát chung công ty Vận tải Thuỷ Bắc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lín tuæi, h¹n chÕ vÒ tr×nh ®é ngo¹i ng÷, vi tÝnh. 1.3. Quy m« cña c¬ së: 1.3.1 Quy m« vÒ tµi s¶n: 1.3.1.1 Tµi s¶n cè ®Þnh Víi chøc n¨ng chÝnh vµ nguån thu chñ yÕutõ vËn t¶i thuû. §©y lµ ho¹t ®«ng cÇn sè l­îng ph­¬ng tiÖn vËn t¶i lín nªn c«ng ty rÊt chó träng tíi c«ng t¸c ®Çu t­ mua s¾m, ®ãng míi thªn c¸c ph­¬ng tiÖn vËn t¶i nh»m t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt. Ngoµi ra, nh÷ng tµi s¶n phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý còng ®­îc thay thÕ nh»m phôc vô tèt h¬n cho ho¹t ®éng cña c«ng ty. Chóng ta cã thÓ thÊy ®­îc t×nh h×nh trang bÞ tµi s¶n cè ®Þnh ë c«ng ty vËn t¶i Thuû B¾c: N¨m NGTSC§ GTHMLK GTCL 2000 43.317.538.615 7.732.352.034 35.585.186.581 2001 77.808.714.931 14.592.886.379 63.215.828.552 Sè liÖu ®Õn hÕt ngµy 31/12/2001 vÒ tµi s¶n cè ®Þnh cô thÓ nh­ sau Nhãm TSC§ NGTSC§ GTHMLK GTCL Nhµ c÷a, VKT 1.927.823.800 1.065.502.193 862.321.607 M¸y mãc, thiÕt bÞ 117.900.509 75.422.330 42.458.179 Ph­¬ng tiªn vËn t¶i 73.703.866.822 12.707.592.428 60.996.274.394 Dông cô qu¶n lý 2.059.123.800 774.349.428 1.314.774.372 Tæng céng 77.808.714.931 14.592.886.379 63.215.828.552 Nh­ vËy ®Ó thóc ®Èy ho¹t ®éng vËn t¶i c«ng ty kh«ng ngõng ®æi míi, ®Çu t­ thªm tµi s¶n cè ®Þnh ®Æc biÖt lµ ®Çu t­ cho ph­¬ng tiÖn vËn t¶i – Tµi s¶n chñ yÕu phôc vô cho ho¹t ®éng cña c«ng ty. 1.3.1.2. Tµi s¶n l­u ®éng vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n. C«ng ty VËn t¶i Thuû B¾c kh«ng ph¶i lµ m«t c«ng ty s¶n xuÊt v©t chÊt thùc sù mµ lµ mét doanh nghiÖp kinh doanh dÞch vô, cho nªn s¶n xuÊt g¾n liÒn víi tiªu thô. Tµi sane l­u ®éng chiÕm mét tØ träng kh«ng lín trong t«ng tµi s¶n cña c«ng ty. Nh­ng sù biÕn ®éng cña tµi s¶n l­u ®éng kh«ng ph¶i lµ kh«ng cã ý nghÜa trong viÖc ph©n tÝch sù ph¸t triÓn trong viÖc më réng quy m« s¶n xuÊt cña c«ng ty. Nh×n vµ b¶ng tµi s¶n l­u ®éng vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n trong n¨m 2000 vµ 2001 ta thÊy gi¸ trÞ cña TSL§ cã xu h­íng gi¶m xuèng, ®iÒu nµy cã nghÜa lµ vßng chu chuyÓn cña TSL§ nhanh h¬n vµ sè tån kho cuèi n¨m kh«ng nhiÒu. C«ng ty chó träng h¬n trong c«ng t¸c ®Çu t­ thªm TSC§. Tµi s¶n l­u ®éng vµ ®Èu t­ ng¾n h¹n n¨m 2000 Tµi s¶n Sè d­ ®Çu n¨m Sè d­ cuèi n¨m TiÒn C¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh ng¾n h¹n C¸c kho¶n ph¶i thu Hµng tån kho Tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c Chi phÝ sù nghiÖp 703.291.749 - 11.863.895.131 6.031.752.481 1.736.083.868 - 12.197.763.960 - 14.242.692.154 7.214.309.868 1.303.874.126 - Tæng céng 20.335.023.166 34.958.640.108 Tµi s¶n l­u ®éng vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n n¨m 2001 Tµi s¶n Sè d­ ®Çu n¨m Sè d­ cuèi n¨m 1. TiÒn 2. C¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh ng¾n h¹n C¸c kho¶n ph¶i thu Hµng tån kho Tµi TS l­u ®éng kh¸c Chi phÝ sù nghiÖp 12.197.763.960 - 14.242.692.154 7.214.309.868 1.303.874.126 - 4.276.674.839 - 9.002.270.868 9.349.620.337 2.753.482.969 - Tæng céng 34.958.640.108 25.382.049.013 3.1.2. Mét sè kÕt qu¶ chñ yÕu ®¹t ®­îc cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc trùc thuéc tæng c«ng ty hµng h¶i ViÖt Nam, c«ng ty vËn t¶i Thuû B¾c còng nh­ bao doanh nghiÖp kh¸c khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng gÆp ph¶i kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n trong viÖc sö dông vèn sù c¹nh tranh gay g¾t cña thÞ tr­êng… nh­ng kh«ng v× thÕ mµ c«ng ty tù ®¸nh mÊt m×nh. Víi sù næ lùc cña chÝnh b¶n th©n, cïng víi sù gióp ®ì cña c¸c cÊp c¸c ngµnh cã liªn quan cña tæng c«ng ty hµng h¶i ViÖt Nam cho ®Õn nay c«ng ty ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn, thÞ tr­êng ®­îc më réng, doanh thu n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc. §iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn qua biÓu d­íi ®©y : KÕt qu¶ ho¹t ®«ng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong n¨m 2000 – 2001 Néi dung N¨m 2000 N¨m 2001 So s¸nh n¨m 2000 – 2001 T¨ng / gi¶m TØ lÖ % ­ / ¯ 1.Vèn kinh doanh -Vèn cè ®Þnh -Vèn l­u ®éng 2Doanh thu thuÇn 3LN sau thuÕ 4NS ph¶i nép NN 4Sè c«ng nh©n 6Thu nhËp BQ®Çu ng­êi /th¸ng 70.011.257.198 35.052.617.090 34.958.640.108 44.240.225.003 46.216.587 665.057.634 264 1.167.053 94.448.247.139 69.066.198.126 25.382.049.013 73.569.051.243 116.008.178 863.324.540 304 1.386.789 +24.436.989.941 +34.013.581.036 -9.630.591.095 +29.355.826.240 +69.791.591 197.816.906 +201.736 +34,9 +97 -27,5 +66,36 +151,01 29,72 17,29 Qua biÓu trªn ta cã thÓ thÊy mét c¸ch tæng qu¸t lµ doanh nghiÖp ho¹t ®éng mang l¹i hiªô qu¶ tèt, ngµy cµng më réng quy m« s¶n xuÊt kinh doanh, doanh thu n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc, ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµy ®­îc n©ng cao. Nh×n biÓu 2 d­íi ®©y ta còng thÊy quy m« vÒ vèn kinh doanh ®­îc më réng. Tæng sè vèn n¨m 2001 t¨ng 34.9% so síi n¨m 2000. §Æc biÖt lµ vèn cè ®Þnh t¨ng 97% cho thÊy c«ng ty rÊt chó träng dÇu t­ thªm tµi s¶n cè ®Þnh tuy nhiªn viÖc t¨ng quy m« vÒ vèn còng kÐo theo sè nî ph¶i tr¶ t¨ng lªn. VÒ c¬ cÊu vèn nî ph¶i tr¶ chiÕm mét tû träng qu¸ cao (92.13% n¨m 2000 vµ 94.13 n¨m 2001). C«ng ty duy tr× mét tû lÖ nh­ vËy rÊt nguy hiÓm, nÕu thÞ tr­êng cã sù biÕn ®éng vÒ tµi c«ng ty sÏ ®øng bªn bê vùc ph¸ s¶n. BiÓu: C¬ cÊu vèn vµ nguån vèn trong n¨m 2000 vµ 2001 ChØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 So s¸nh n¨m 2001 víi 2000 Sè tiÒn TØ träng(%) Sè tiÒn TØ träng(%) Sè t¨ng/gi¶m Tû lÖ % Tæng sè vèn Vèn cè ®Þnh Vèn l­u ®éng Tæng nguån vèn Nî ph¶i tr¶ + Nî dµi h¹n + Nî ng¾n h¹n + Nî kh¸c - Nguån vèn chñ SH 70.011.257.198 35.011.617.090 34.598.640.108 70.011.257.198 64.498.818.207 34.657.931.699 29.666.908.817 173.977.691 5.512.438.991 100 5.0.07 49.53 100 92.13 7.87 94.448.247.139 69.066.198.126 25.382.049.013 94.448.247.139 88.901.609.281 51.126.166.889 37.409.961.373 368.481.019 5.546.673.585 100 73.13 26.87 100 94.13 8.57 +24.436.989.941 +34.013.581.036 -9.630.591.095 +24.436.989.941 24.402.791.074 34.198.867 +34,9 97 -27,5 +34,9 +37,83 0,62 1.3.2. T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô NSNN quý IV/2001. C«ng ty VËn t¶i Thuû B¾c cã mét thuËn lîi lµ ®­îc nhµ n­íc gi¶m thuÕ GTGT còng nh­ c¸c kho¶n lÖ phÝ kh¸c cho nªn c«ng ty lu«n lu«n cè g¾ng hoµn thµnh tèt c¸c kho¶n ph¶i thanh to¸n víi nhµ n­íc. BiÓu d­íi ®©y thÓ hiÖn ®­îc t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi nhµ n­íc trong quý 4 n¨m 2001. BiÓu t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi Nhµ n­íc Quý IV/ 2001 ChØ tiªu M¶ Sè Sè cßn ph¶i nép ®Çu k× Sè ph¸t sinh trong kú Luü kÕ tõ ®Çu n¨m Sè cßn ph¶i nép cuèi k× Sè ®¨ nép Sè ph¶i nép Sè ph¶i nép Sè ®· nép 1 2 3 4 5 6 7 8=3+4-5 I.ThuÕ. ThuÕ GTGT hµng b¸n néi ®Þa ThuÕ GTGT hµng nhËp khÈu ThuÕ TT§B ThuÕ xuÊt nhËp khÈu ThuÕ TNDN Thu trªn vèn ThuÕ tµi nguyªn ThuÕ nhµ ®Êt TiÒn thuª ®Êt C¸c lo¹i thuÕ kh¸c II. C¸c kho¶n nép hé C¸c kho¶n thu phô C¸c kho¶n phÝ lÖ phÝ C¸c kho¶n kh¸c 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 31 32 33 271483523 199597721 12809943 10741159 48334700 42415683 42455683 665507634 83186746 35976585 398001268 11554146 34662441 824982673 9.537.400 353976585 461468688 38346867 38346867 2753031456 (89737012) 353976585 174679366 11554146 34662441 226517600 1950000 346439000 346439000 3032321837 288.960.647 353976585 1136608773 12809943 10741159 33986400 1950000 384780567 346439000 38341869 (7806585) (129099902) 0 38070593 115541146 34662441 37005900 4113816 0 4113816 Tæng c«ng(40=30+10) 40 313939206 665507634 863324540 1502205541 1502205541 (3693042) 1.4. Tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n. 1.4.1 NhiÖm vô §Ó ®¸nh gi¸ chÊt l­îng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®Ó ®­a ra kÕt luËn chÝnh x¸c cho ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp kh«ng thÓ thiÕu vai trß cña kÕ to¸n. Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay, ®Ó ph¸t huy ®Çy ®ñ vai trß quan träng cña m×nh phßng kÕ to¸n cña c«ng ty ®ang thùc hiÖn nh÷ng vai trß sau. Ghi chÐp tÝnh to¸n mét c¸ch chÝnh x¸c, kÞp thêi t×nh h×nh sö dông vËt t­ tµi s¶n, tiÓn vèn trong c«ng ty. TÝnh to¸n chÝnh x¸c kÞp thêi kÕt qu¶ ho¹t ®éng vËn t¶i vµ vai trß ho¹t ®éng kh¸c cña c«ng ty. Th«ng qua viÖc ghi chÐp ph¶n ¸nh, kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch vËn chuyÓn, ®Þnh møc tiªu hao nguyªn liÖu,nhiªn liÖu, phô tïng… cña tµu, kÕ ho¹ch thu phÝ, kû luËt thu nép vµ c¸c kho¶n nghÜa vô ®èi víi nhµ n­íc. Cung cÊp sè liÖu kÕ to¸n mét c¸ch nhanh chãng, kÞp thêi gióp cho ban gi¸m ®ècthùc hiªn c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp. 1.4.2. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. C«ng ty vËn t¶i Thuû B¾c lµ doanh nghiÖp thuéc tæng c«ng ty hµng h¶i ViÖt Nam, c«ng ty cã b¶y trung t©m chi nh¸nh xuyªn suèt tõ b¾c vµo nam. §Ó phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh vµ quy m« ho¹t ®éng cña c«ng ty, bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®­îc tæ chøc theo h×nh thøc h©n t¸n t¹i c¸c trung t©m, chi nh¸nh hay xÝ nghiÖp ®Òu cã phßng kÕ to¸n riªng, thùc hiÖn h¹ch to¸n ®éc lËp ®Õn cuèi k× thùc hiÖn b¸o sæ lªn c«ng ty ®Ó phßng kÕ to¸n c«ng ty thùc hiÖn viÖc x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh toµn c«ng ty. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty chÞu sù chØ ®¹o chung cña kÕ to¸n tr­ëng. Phßng gåm s¸u ng­êi trong ®ã cã thñ quû chuyªn thu chi tiÒn mÆt, nh÷ng ng­êi cßn l¹i tham gia vµo qu¸ tr×nh h¹ch to¸n. S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty vËn t¶i Thuû B¾c KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n c¸c TK 621,622,627,642 KÕ to¸n c¸c TK 511,131,331 KÕ to¸n c¸c TK 1123,138,334,338 KÕ to¸n c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc KÕ to¸n c¸c TK 111,141,333,136 1.4.3 H×nh thøc kÕ to¸n vµ sæ kÕ to¸n. Víi ®Æc ®iÓm lµ c«ng ty cã nhiÒu nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, nªn ®Ó thuËn tiÖn cho c«ng t¸c ghi chÐp sæ s¸ch mét c¸ch chÝnh x¸ch, hiÖu qu¶ nªn c«ng ty ®· ¸p công h×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ. Theo h×nh thøc kÕ to¸n nµy, mäi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®Òu ®­îc ph¶n ¸nh ë chøng tõ gèc, tæng hîp lËp chøng tõ ghi sæ. ViÖc ghi sæ kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®­îc tiÕn hµnh t¸ch rêi viÖc ghi theo thø tù thêi gian vµ ghi theo hÖ thèng t¸ch rêi viÖc ghi sæ kÕ to¸n tæng hîp víi sæ kÕ to¸n chi tiÕt. - C¸c sæ kÕ to¸n sö dông : + Sæ chi tiÕt. + Sæ c¸c tµi kho¶n + Sæ ®¨ng kÝ chøng tõ ghi sæ. - C¸c mÉu b¸o c¸o kÕ to¸n : + MÉu biÓuB- 01: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n + MÉu biÓu B-02 : B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh + MÉu biÓu B-03 : B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ + MÉu biÓu B- 04 : ThuyÕt minh c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh Tr×nh tù ghi sæ Chøng tõ gèc Sæ §KCTGS B¶ng TH chi tiÕt Sæ chi tiÕt Sæ quû Chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi h»ng ngµy Ghi cuèi quý §èi chiÕu, kiÓm tra C«ng ty ¸p dông : HÖ thèng kÕ to¸n ¸p dông cho tæng c«ng ty hµng h¶i ViÖt Nam. ®­îc ban hµnh theo quy ®Þnh sè 341/Q§ - TCKT ngµy 25/4/2001 cña tæng c«ng ty hµng h¶i ViÖt Nam. II. KÕ to¸n c¸c phÇn hµnh 2.1.PhÇn TSC§ Chøng tõ sæ s¸ch vµ tµi kho¶n sö dông: + Tµi kho¶n sö dông C«ng ty sö sông c¸c tµi kho¶n 211, TK111, TK 136, TK 214, TK721,TK 821, 009… C«ng ty kh«ng qu¶n lý TSC§ d­íi h×nh thøc TSC§ v« h×nh vµ kh«ng sö dông tµi kho¶n TSC§ thuª tµi chÝnh nªn kh«ng sö dông TK 213 vµ TK212 + Chøng tõ sæ s¸ch sö dông: - Chøng tõ ghi sæ cã kÌm theo chøng tõ gèc c¸c nghiÖp vô h¹ch to¸n cã liªn quan ®Õn TSC§. Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ : dïng ®Ó d¨ng ký c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo tr×nh tù thêi gian. Sæ nµy võa dïng ®Ó ®¨ng ký c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, qu¶n lý chøng tõ ghi sæ, võa ®Ó kiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu víi B¶ng C©n ®èi sè ph¸t sinh. Sæ c¸i : Lµ sæ kÕ to¸n tæng hîp dïng ®Ó ghi c¸c nghiÞep vô kinh tÕ ph¸t sinh theo tµi kho¶n ®­îc quy ®Þnh trong chÕ ®é tµi kho¶n kÕ to¸n. Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt : dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinhtheo tõng ®èi t­îng kÕ to¸n riªng biÖt mµ trªn sæ kÕ to¸n ch­a ph¸n ¸nh ®­îc. 2.1.2.Quy tr×nh h¹ch to¸n : 2.1.2.1.Khi TSC§ t¨ng: Chñ yÕu lµ do mua s¸m vµ ®­îc ®Çu t­ chñ yÕu b»ng vèn vay. Khi cã nhu cÇu mua s¾m TSC§ phôc vô cho ho¹t ®éng c¸c ®¬n vÞ, c¸c bé phËn ph¶i lËp tê tr×nh xin mua, c¨n cø vµo ®ã c«ng ty sÏ lËp b¸o c¸o göi tæng c«ng ty Hµng h¶i ViÖt Nam. NhËn ®­îc sù ®ång ý cña tæng c«ng ty Hµng h¶i ViÖt Nam th× c«ng ty míi mua TSC§ ®ã. C¨n c­ vµo tê tr×nh xin mua, c«ng v¨n chÊp nhËn, biªn b¶n bµn giao, c¸c ho¸ ®¬n, phiÕu thu do ®¬n vÞ b¸n lËp…kÕ to¸n x¸c ®Þnh nguyªn gi¸ TSC§ vµo chøng tõ ghi sæ theo ®Þnh kho¶n : - Tr­êng hîp mua s¾m b»ng nghuån vèn chñ së h÷u BT1) Nî TK 211 : Nguyªn gi¸ TSC§. Nî TK 133 : ThuÕ GTGT ®Çu vµo. Cã Tk 331 : Tæng sè tiÒn ch­a tr¶ ng­êi b¸n Cã TK111, 112 : Thanh to¸n ngay BT2) Nî TK 414 : NÕu dïng quû ®Çu t­ ph¸t triÓn ®Ó ®Çu t­ Nî TK 431 : NÕu dïng quû phóc lîi ®Ó ®Çu t­ Nî TK 441 : §Çu t­ b»ng x©y dùng c¬ b¶n Cã TK411 : NÕu TSC§ dïng cho s¶n xuÊt kinh doanh Tr­êng hîp mua b»ng vèn vay dµi h¹n Nî TK 211 : Nguyªn gi¸ Nî TK 133 : ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ. Cã TK 341 : Sè tiÒn vay dµi h¹n ®Ó mua s¾m Tr­êng hîp mua s¾m ph¶i l¾p ®Æt trong thêi gian dµi. + TËp hîp chi phÝ mua s¾m l¾p ®Æt Nî TK 241 : TËp hîp chi phÝ thùc tÕ Nî TK 133 : ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ Cã TK liªn quan(331, 341, 111, 112, …) + Khi hoµn thµnh nghiÖm thu ®­a vµ sö dông * Ghi t¨ng nguyªn gi¸ TSC§ Nî TK 211 : (Chi tiÕt tõng lo¹i) Cã TK 241. * KÕt chuyÓn nguån vèn ®Çu t­ b»ng nguån vè chñ së h÷u Nî TK 414, 441, 431 Cã TK 441 VÝ dô : trong quý II/2001 c«ng ty cã mua mét xe « t« TOYOTA cña c«ng ty liªn doanh TOYOTA Gi¶i Phãng. Cã sè liªn nh­ sau: Tæng c«ng ty Hµng h¶i ViÖt Nam. C«ng ty VËn t¶i Thuû B¾c Sè 117/KH§T Hµ Néi, Ngµy 09 th¸ng 03 n¨m 2001 §¥N XIN MUA S¾M TSC§ KÝnh Göi Tæng c«ng ty Hµng h¶i ViÖt Nam. Thùc hiÖn nghÞ quyÕt cña ®¶ng uû cña c«ng ty vÒ viÖc ®Èy m¹nh c«ng t¸c xuÊt khÈu lao ®éng, C«ng ty VËn t¶i Thuû B¾c tËp trung cñng cè x©y dùng trung t©m xuÊt khÈu lao ®éng, ®¶m b¶o cho c«ng ty thùc hiÖn tèt nhiÖm vô ®­îc giao. N¨m 2000, Trung t©m ®½ ký kÕt ®­îc nh÷ng hîp ®ång víi ®ãi t¸c n­íc ngoµi vµ b­íc ®Çu ®­a lao ®éng ®i lµm viÞec tµi Sip, §µi Loan… Dù kiÕn n¨m 2001 sÏ ®­a kho¶ng 300 lao ®éng ®i lµm viÖc t¹i n­íc ngoµi. HiÖn tai trung t©m dÞch vô vµ xuÊt khÈu lao ®éngch­a ®­îc trang bÞ « t« v× vËy viÖc ®­a ®ãn kh¸ch vµ lµm viÖc víi c¸c ®Þa ph­¬ng… c¬ quan qu¶n lÝ nhiÒu khi ch­a ®­îc chñ ®éng. H¬n n÷a c«ng ty còng ch­a cã mét chiÕc xe « t« nµo ®Ó phôc vô viÖc ®Ý c«ng t¸c cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. §Ó t¹o ®iÒu kiªn cho trung t©m dÞch vô vµ xuÊt khÈu lao ®éng hoµn thµnh tèt nhiÖm vô cña m×nh, trªn c¬ së tê tr×nh xin mua « t« ngµy 7/3/2001 cña trung t©m, C«ng ty VËn t¶i Thuû B¾c kÝnh ®Ò nghi Tæng c«ng ty Hµng h¶i ViÖt Nam cho phÐp ®­îc mua mét « t« TOYOTO ZAGE 8 chç ngèØan xuÊt trong n­íc míi 100% ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c xuÊt khÈu lao ®éng b»ng nguån vèn tù cã cña c«ng ty. KÝnh mong ®­îc sù gióp ®ì cña Tæng c«ng ty Hµng h¶i ViÖt Nam. Ng­êi viÕt ®¬n: Ho¸ ®¬n Ngµy 03/ 04/ 2001 ( Liªn 2 giao cho kh¸ch hµng) §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty liªn doanh TOYOTA Gi¶i Phãng §Þa chØ: §¬n vÞ mua hµng: C«ng ty VËn t¶i Thuû B¾c §Þa chØ: STT Tªn hµng ho¸ dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 Xe TOYOTA ZAGE 318626667 318626667 2 Céng tiÒn hµng 318626667 3 ThuÕ GTGT 5% 15931333 4 Tæng sè tiÒn thanh to¸n 334558000 5 B»ng ch÷ : Ba tr¨m ba t­ triÖu n¨m tr¨m t¸m m­¬i ngh×n Ng­êi mua KÕ to¸n tr­ëng Thñ Tr­ëng PhiÕu thu tiÒn ( Liªn 2 : Giao cho kh¸ch hµng) Tªn ®¬n vÞ hoÆc ng­êi nép tiÒn : C«ng ty VËn t¶i Thuû B¾c §Þa chØ : LÝ do : Nép thuÕ tr­íc b¹. Theo biªn lai thu thuÕ tr­íc b¹ sè : 7576 Sè tiÒn 6.691.000. ( ViÕt b»ng ch÷ : S¸u triÖu s¸u tr¨m chÝn m­¬i mèt ngh×n) KÌm theo c¸c ho¸ ®¬n, biªn lai phÝ vµ lÖ phÝ cho viÖc mua xe : x¨ng, b¶o hiÓm ®¨ng kiÓm sè tiÒn lµ 940.588. B¸o c¸o chi tiÕt KÝnh göi : Tæng gi¸m ®èc c«ng ty VËn t¶i Thuû B¾c. Phßng TCKT c«ng ty. §­îc sù ®ång ý cña c«ng ty, trung t©m dÞch vô vµ xuÊt khÈu lao ®éng ®· thùc hiªn mua m«t xe TOYOTA ZAGE 8 chç ngåi phôc vô cho s¶n xuÊt. Chi phÝ mua xe nh­ sau : 1. Gi¸ mua : 318626667 2. ThuÕ tr­íc b¹: 6691000 3. Chi phÝ mau xe (X¨ng, b¶o hiÓm ®¨ng kiÓm… ) : 940588 Tæng céng : 326258255 Hµ Néi, Ngµy 16/5/2001. C¨n cø vµo tµi liÖu trªn, kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ vµ vµo sæ c¸i. Chøng tõ ghi sæ Quý II/2001 Sè 121 TrÝch yÕu Tµi kho¶n Sè tiÒn Nî Cã Nî Cã Mua xe « t« TOYOTA ZAGE t¸m chç ngåi ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ Ph¶i thanh to¸n cho ng­êi b¸n 211 133 331 326.285.255 15.931.333 342.189.588 Sæ c¸i Tªn tµi kho¶n : TSC§ N¨m: 2001 Sè hiÖu : 211 Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè hiÖu TK ®èi øng Sè tiÒn SH NT Nî Cã 98 121 122 180 Sè d­ ngµy 01/04/2001. Mua MVT Phßng TCKT Mua xe « t« dÞch vô Thanh lý « t« TOYOTA Mua tµu Quèc Tö Gi¸m 112 331 214, 821 331 40.201.184.524 6.736.000 326.285.255 25.000.000.000 152.528.000 Céng ph¸t sinh Sè d­ ngµy 30/06/2001 25.332.994.255 65.381.650.779 152.528.000 2.1.2.2. Khi TSC§ gi¶m : TSC§ cña c«ng ty gi¶m th­êng do nh­îng b¸n, thanh lý… Khi TSC§ ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶, kh«ng b¶o ®¶m an toµn trong ho¹t ®éng, c«ng ty sÏ lËp b¸o c¸o víi Tæng c«ng ty Hµng h¶i ViÖt Nam. Khi nhËn ®­îc sù ®ång ý th× c«ng ty sÏ nh­îng b¸n TSC§ theo h×nh thøc mµ c«ng ty ®· tr×nh bµy trong tê tr×nh. Khi nh­îng b¸n c«ng ty tiÕn hµnh ký kÕt hîp ®ångmua b¸n vµ lËp biªn b¶n bµn giao, c¨n cø vµo hîp ®ång mua b¸n, tê tr×nh cña c«ng ty… kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ, vµ sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ vµ vµo sæ c¸i. 2.1.2.3. Khi thanh lý TSC§ : §¬n vÞ cã TSC§ cÇn thanh lý lËp c«ng v¨n xin phÐp ®­îc thanh lý TSC§ tíi c«ng ty. Ban l·nh ®¹o c«ng ty tæ chøc cuéc xem xÐt ®Ò nghÞ cña ®¬n vÞ xin thanh lý. §­îc sù ®ång ý cña c«ng ty th× ®¬n vÞ ®ã míi tiÕn hµnh thanh lý. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ cã liªn quan kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ vµ vµo c¸c sè c¸i liªn quan nh­ sæ c¸i TK111, TK721, Tk821. 2.1.2.4. KÕ to¸n khÊu hao TSC§ : Hiªn nay c«ng ty VËn t¶i Thuû B¾c ®ang sö dông ph­¬ng ph¸p khÊu hao theo ®­êng th¼ng theo quyÕt ®Þnh sè 166/1999/Q§ - BTC ngµy 30/ 12 / 1999 cña bé tµi chÝnh. Trong c«ng ty VËn t¶i Thuû B¾c ngoµi nh÷ng TSC§ cã gi¸ trÞ nhá ( m¸y vi tÝnh…) cßn cã c¸c TSC§ cã gi¸ trÞ rÊt línkµ c¸c ph­¬ng tiÖn vËn t¶i ( tµu Quèc Tö Gi¸m, tµu LIVAASO – 02 …). ChÝnh v× vËy møc trÝch khÊu hao hµng quý c¨n cø vµo c¨n cø vµo møc khÊu hao quy ®Þnh cho tõng lo¹i TSC§ ®Ó kÕ to¸n tiÕn hµnh trÝch khÊu hao. Cã sæ ®Ó trÝch khÊu hao lµ “ b¶n d¨ng ký møc trÝch khÊu hao TSC§ ” trong 4 n¨m 1999 – 2000 – 2001 – 2002 mµ c«ng ty d¨ng ký víi côc tµi chÝnh doanh nghiÖp thuéc Bé Tµi ChÝnh. Dùa vµo sè khÊu hao d¨ng ký ®ã c«ng ty thùc hiªn tÝnh to¸n vµ ph©n bæ c¸c ®èi t­îng chÞu chi phÝ liªn quan. Møc khÊu hao n¨m Møc khÊu hao quý = 4 Quý C¨n cø vµo møc khÊu hao quý, kÕ to¸n lËp “ B¶ng ph©n bæ khÊu hao TSC§” råi lËp chøng tÌ ghi sæ vµ vµo sæ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, sæ c¸i sæ ®ang ký chøng tõ ghi sæ. B¶ng ph©n bæ kh¸u hao TSC§ v¨n phßng c«ng ty quý IV/ 2001 STT Tªn TSC§ N¨m ®­a vµo sd Thêi gian khÊu hao NGTSC§ KHCB trÝch trong n¨m 2001 KHCB trÝch 9 th¸ng ®Çu n¨m 2001 KHCB quý IV n¨m 2001 I. 1 2 3 4 5 6 II. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 III. 22 23 24 25 26 27 28 Nhµ c÷a vËt kiÕn tróc Nhµ héi tr­êng con Nhµ kh¸ch 2 tÇng Nhµ ga ra «t« Nhµ b¶o vÖ Nhµ hai tÇng sè 1 Nhµ hai tÇng sè 2 ThiÕtbÞ, d.cô qu¶n lý MVT368+M¸y in VP MVT phßng CTCB MVT phßng VËn t¶i MVT+M¸y Photocopy MVT586VP PhßngTCKT Xe «t« ACORD 4 chç Se KIA 4 chç mµu ®á Xe «t« 8 chç mµu ®á MVT+ M¸y in DV MVT phßng TCCBL§ MVT phßng TCKT MVT phßng TCCB MVT phßng VTB Bµn ghÕ TG§ M¸y ®iÒu hoµ DV Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i Tµu s«ng TB-03 Tµu s«ng TB-04 Tµu ThiÒn Quang Tµu Quèc Tö Gi¸m Tµu Kh¸ch TB-LB Tµu Kh¸ch TB-FL M¸y ICOM 700T/Y 1985 1986 1986 1995 1960 1978 1994 1996 1998 1998 1999 1997 1999 2001 2000 01/01 06/01 2000 01/01 01/01 01/01 1998 1998 1999 01/01 1998 04/01 50 50 50 50 50 50 5 5 5 5 5 8 8 8 5 5 5 5 5 5 5 12 12 9 9 8 8 8 1.361.562.190 61.959.360 222.850.320 4.988.720 24.638.150 408.892.000 638.552.640 1.007.932.797 27.903.596 7.663.600 12.303.700 20.427.000 12.423.870 372.946.000 156.392.955 326.258.255 14.462.887 6.612.000 6.736.000 8.420.000 10.856.000 14.841.000 7.658.714 62.430.423.023 2.369.484.974 2.369.484.974 23.991.499.479 26.238.087.221 2.614.461.444 4.811.704.931 35.700.000 27.231.244 1.231.907 4.457.006 99.774 493.663 8.177.840 12.771.053 116.849.835 5.580.719 1.532.720 2.460.740 4.085.400 2.484.774 46.618.250 19.191.119 27.188.188 2.892.577 430.600 637.600 1.684.000 542.811 742.050 348.286 6.222.334.439 197.457.081 197.457.081 2.665.722.164 2.429.452.521 326.807.681 400.975.411 4.462.500 34.039.055 1.539.844 5.575.288 124.718 617.079 10.222.300 15.963.816 72.764.018 4.185.539 1.149.540 1.845.555 3.064.05. 1.863.581 34.963.688 14.661.840 10.693.425 336.800 4.251.377.176 148.092.811 148.092.811 1.999 291.623 1.474.866.145 243.401.215 250.609.632 (6.807.811) (307.977) (1.114.252) (24.944) (123.416) (2.044.406) (3.192.763) 44.085.819 1.395.180 383.180 615.185 1.021.350 621.194 11.654.563 4.887.280 16.494.763 2.892.577 430.600 336.800 1.684.000 542.811 742.050 384.286 1.970.957.263 49.364.270 49.364.270 666.430.541 954.586.376 83.406.460 150.365.779 4.462.500 Do trong n¨m cã mét sè TSC§ nh­ c¸c TSC§ thuéc nhãm nhµ c÷a – vËt kiÕn tróc cã møc khÊu hao trÝch 9 th¸ng n¨m 2001 ®É trÝch v­ît sè khÊu hao ph¶i trÝch trong n¨m nªn c¨n cø vµo “ b¶ng ph©n bæ khÊu hao c¬ b¶n v¨n phßng c«ng ty quý IV/ 2001” kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ vµ vµo sæ kÕ toan theo ®Þnh kho¶n : Nî TK 642(6424-Nhµ c÷a – vËt kiÕn tróc) : (6.807.811) Nî TK 642(6424- PTVT) : 44.085.819 Nî TK 627(6274- PTVT) : 1.970.957.263 Cã TK214 : 2.008.235.271 Mét sè TSC§ ®­îc ®Çu t­ b»ng vèn ng©n s¸ch hay vèn tù cã cña c«ng ty. §Õn khi trÝch khÊu hao ph¶i ®­îc ghi ®¬n “Nî TK 009( 009 Nguån vèn khÊu hao) : ”. Nh­ng do phÇn lín vèn kinh doanh cña c«ng ty lµ vèn vay, nªn khi trÝch khÊu hao th× toµn bé toµn bé sè tiÒn ®ã c«ng ty ®Òu dïng ®Ó tr¶ nî nªn sè d¬ TK009 lu«n b¨ng 0. Chøng tõ ghi sæ Quý IV/2001. Sè 401. TrÝch yÕu Nî Cã TK ST TK ST KhÊu hao ph­¬ng tiÖn vËn t¶i KhÊu hao nhµ lµm viÖc, v¨m phßng KhÊu hao thiÕt bÞ dông cô qu¶n lý 627 642 642 1.970557.263 (6.807.811) 44.085.819 214 2.008.235.277 Sæ c¸i N¨m 2001 Tªn TK : Hao mßn TSC§ SH: 214 CTGS DiÔn gi¶i SHTK§¦ Sè tiÒn Sè Ngµy Nî Cã … 401 … Sè d­ ngµy 1.10.2001 KhÊu hao VP+tµu 627,642 11.123.336.661 2.008.235.271 Céng ph¸t sinh Sè d­ ngµy 31.12.2001 2.300.518.356 13.423.855.017 TÊt c¶ c¸c chøng tõ ghi sæ sau khi ®­îc lËp ®Òu ®­îc ghi vµ sæ “Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ” Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ N¨m 2001 Chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i Sè tiÒn Sè hiÖu Ngµy th¸ng … 119 120 121 … 400 401 … QII QII QII QIV QIV Chi nh¸nh Qu¶ng Ninh chi hé Cty Tr¶ tiÒn vay xuÊt khÈu lao ®éng T¨ng TSC§ xe «t« 8 chç ngåi … Chi ph¹t tµu TB-Fulling háng ®ét xuÊt theo hîp ®ång KHTSC§ Quý IV/ 2001 … … 5.801.200 32.359.788 342.189.588 … 72.000.000 2.008.235.271 Céng 114.701.553.812 III. H¹ch to¸n tµi s¶n b»ng tiÒn. 3.1. Kh¸i niÖm vµ TKSD: T¹i c«ng ty VËn t¶i Thuû B¾c, mét doanh nghiÖp kinh doanh dÞch vô vËn t¶i cho nªn c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn liªn quan ®Õn tµi s¶n b»ng tiÒn x¶y ra rÊt th­êng xuyªn. TiÒn cña doanh nghiÖp tån t¹i trùc tiÕp d­íi h×nh th¸i gi¸ trÞ bao gåm tiÒn mÆt t¹i quü, tiÒn göi t¹i c¸c ng©n hµng nh­ ng©n hµng c«ng th­¬ng §èng §a, ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam, ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn… §Ó theo dâi biÕn ®éng t¨ng gi¶m vèn b»ng tiÒn kÕ to¸n sö dông c¸c tµi kho¶n sau. Tµi kho¶n 111 : TiÒn mÆt. Tµi kho¶n nµy ®­îc chi tiÕt thµnh c¸c tiÓu kho¶n sau: TK1111: TiÒn ViÖt Nam TK1112: Ngo¹i tÖ Tµi kho¶n 112 : TiÒn göi ng©n hµng. Tµi kho¶n nµy theo dâi tµon bé c¸c kho¶n tiÒn doanh nghiÖp göi t¹i ng©n hµng. ®­îc chi tiÕt thµnh : TK1121: TiÒn ViÖt Nam TK1122: Ngo¹i tÖ 3.2. H¹ch to¸n tiÒn mÆt: ë c«ng ty, thñ quü lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm xuÊt nhËp quü tiÒn mÆt. Hµng th¸ng kiÓm kª sè tiÒn tån quü thùc tÕ, tiÕn hµnh ®èi chiÕu víi sè liÖu cña sæ quü, sæ kÕ to¸n. ph¸t hiªn chªnh lÖch, x¸c ®Þnh nguyªn nh©n vµ t×m biÖn ph¸p gi¶i quyÕt. Thñ quü tiÕn hµnh nh­ sau §¬n vÞ : c«ng ty VËn t¶i Thuû B¾c §Þa chØ : 278 T«n §øc Th¾ng MÉu sè 07a – TT Ban hµnh theo nghÞ ®Þnh sè 186TC/C§KT ngµy 14.3.1995 cña BTC b¶ng kiÓm kª quü Stt DiÔn gi¶i Lo¹i tiÒn Sè l­îng tê Sè tiÒn A B 1 2 3 I Sè d­o theo sæ quü 46.987.865 II Sè kiªm kª thùc tÕ Lo¹i Lo¹i Lo¹i 50.000 10.000 1.000 920 98 8 46.988.000 46.000.000 980.000 8.000 III Chªnh lÖch 135 LÝ do : Thõa 135 KÕt luËn: thõa do tiÒn lÎ. Sæ chi quü tiÒn mÆt th¸ng 10/2001 Sè P.thu Sè p.chi DiÔn gi¶i TK §¦ Thu Chi Tån … 500 501 502 503 504 505 506 … 1176 1177 1178 1179 1180 1181 … Sè d­ 31.9.2001 A.C­êng nép BHTY.. ¤ ThiÒm nép BHYT.. A V¨n nép BHYT… A kiªn hoµn t.­ L Anh rót TGNH AH¶i n«p c­íc TBFL C Nga tr¶ khÕ ­íc T.­ SCL TBTQ Chi phÝ tiÕp kh¸ch Akh¾c tt tiÌn vËt t­ Chi phÝ tiÕp kh¸ch Tt o¸n ngµy tµu tèt A Thanh tt VPP 138 138 138 141 112 131 141 6428 6422 6428 3342 331 53.114 123.500 321.930 1.260.000 15.000.000 100.000.000 60.000.000 3.000.000 6.334.000 213.000 500.000 6.750.000 469.000 90.000.000 46.987.865 Tæng c«ng trang T«ng céng ph¸t sinh th¸n 10.2001 3.228.781.186 2.831.324.520 444.444.501 §¬n vÞ : c«ng ty VËn t¶i Thuû B¾c §Þa chØ : 278 T«n §øc Th¾ng MÉu sè 07a – TT Ban hµnh theo nghÞ ®Þnh sè 186TC/C§KT ngµy 14.3.1995 cña BTC b¶ng kiÓm kª quü Stt DiÔn gi¶i Lo¹i tiÒn Sè l­îng tê Sè tiÒn A B 1 2 3 I Sè d­o theo sæ quü 444.444.501 II Sè kiªm kª thùc tÕ Lo¹i Lo¹i Lo¹i 100.000 50.000 20.000 10.000 200 2.000 4.800 220 4 20 444.444.000 200.000.000 240.000.000 4.400.000 40.000 4.000 III Chªnh lÖch 135 LÝ do : ThiÕu 501 KÕt luËn: ThiÕu do tiÒn lÎ. KÕ to¸n tiÒn mÆt dùa trªn c¬ së chøng tõ gèc lËp b¶ng kª thu chi tiÒn mÆt. Cuèi th¸ng ®èi chiÕu víi sæ quü tiÒn mÆt cña thñ quü. Tê kª chi tiÕt chi tiÒn mÆt th¸ng 10/2001 Stt/NT Néi dung Tæng tiÒn TK64281 TK64252 TK64221 TK64222 TK6423 TK334 TK331 TK64278 … 1178/01 1179/03 1180/04 1181/04 1182/04 1183/04 1184/05 … A Kh¾c mua vËt t­ A Qu©n cp tiÕp kh¸ch A H¶i tt ngµy tµu tèt C H¹nh tt VPP C Lanh nép tr¶ k.­íc C HiÒn tt tiÒn q. c¸o Tt tiÒn t.cÊp nghØ h­u 213.000 500.000 6.750.000 469.000 90.000.000 3.240.000 1.289.400 500.000 75.000 138.000 189.000 280.000 3.240.000 6.750.00 1.289.400 90.000.000 Céng tæng chi 3.228.871.156 NÕu cã chªnh lÖch th× t×m ra nguyªn nh©n vµ sö dông c¸c bót to¸n ®iÒu chØnh thÝch hîp ®Ó ®iÒu chØnh. Sau ®ã kÕ to¸n tiÒn mÆt lËp chøng tõ ghi sæ ®­a cho kÕ toan tæng hîp vµ sæ c¸i TK111 Chøng tõ ghi sæ Sè 300. MÉu sè 01- SKT Stt DiÔn gi¶i Sè hiÖu TK Sè tiÒn Nî Cã 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Chi tiÒn mÆt th¸ng 10/2001 Chi phÝ qu¶n lý Chªnh lÖch tû gi¸ L·i tiÒn vay T¹m øng Thanh to¸n l­¬ng Thanh to¸n trî cÊp ThuÕ VAT Tr¶ tiÒn ng­êi b¸n Nép tiÒn vµo TK §èng §a Rót tiÒn quy chÕ Nép mét phÇn KPC§ T6/2001 Nép tiÒn vµo ng©n hµng ®Çu t­ Nép tiÒn vµo n.hµng ¸ ch©u Cp gia c«ng pitt«ng tµu QTG Cp s¶n xuÊt chung tµu Fulling Cp s¶n xuÊt chung tµu QTG Cp s¶n xuÊt chung tµu TBLB Cp s¶n xuÊt chung tµu TQ Cp s¶n xuÊt chung tµu TB04 Tr¶ tiÒn khÕ ­íc ng¾n h¹n 642 413 811 141 3341 3342 133 331 112®® 3412 3382 112®t 112ac 621 627 627 627 627 627 311 111 2.831.324.520 131.159.775 4.618.300 18.411.344 132.111.100 91.470.435 12.173.250 3.026.366 45.787.600 252.000.000 28.400.700 5.000.000 57.000.000 507.256.900 9.417.690 7.596.100 4.930.000 10.142.360 240.000 4.314.300 1.506.801.300 Céng 2.831.324.520 Sæ c¸i Tµi kho¶n : tiÒn mÆt Sè hiÖu:111 Quý 1/2002 CTGS DiÔn gi¶i Tk ®­ Sè tiÒn Sh Nt Nî Cã … 08 09 Q4 Sè d­ 1.1.2002 Thu tiÒn mÆt T1.2002 - thu c­íc tµu - trung t©m nép tiÒn - thu b¶o hiÓm - rót tiÒn vÒ quü - thu tiÒn ph¹t - thu tam øng - vay tiÒn Chi tiÒn mÆt - chi phÝ qu¶n lý - Cpsxc tµu TB03 - Cpsxc tµu Fulling - Cpsxc tµu TB04 - Cpsxc tµu QTG - Chªnh lÖch tû gÝa - L·i vay - T¹m øng … 131 136 138 112 1388 141 311 642 627 627 627 627 413 811 141 21.785.532 1.307.210.079 358.994.000 651.802.000 2.172.742 170.500.000 11.458.087 12.283.250 100.000.000 276832399 52.024.109 165.031 151.900 141.400 1.200.000 2.235.400 18.688.859 202.225.700 C«ng ps quý 1.2001 Sè d­ 31.3.2001 1.307.210.079 84.528.473 276.832.399 3.3 H¹ch to¸n tiÒn göi ng©n hµng: 3.3.1. Nguyªn t¾c h¹ch to¸n: Khi c«ng ty cã c¸c kho¶n tiÒn nhµn rçith× c«ng ty göi vµo c¸c ng©n hµng. ë c«ng ty VËn t¶i Thuû B¾c tµi kho¶n ®­îc më t¹i c¸c ng©n hµng c«ng th­¬ng §èng §a, ng©n hµng ¸ Ch©u, ng©n hµng ngaäi th­¬ng ViÖt Nam. §Ó h¹ch to¸n tiÒn göi ng©n hµng c«ng ty ®· më hai sæ ®ã lµ sæ theo dâi ngaäi tÖ vµ sæ theo dâi néi tÖ. ®­îc chi tiÕt cho tõng ng©n hµng. chøng tõ sö dông ®Ó h¹ch to¸n c¸c kh¶on tiÒn göi lµ c¸c giÊy b¸o cã vµ giÊy b¸o nî cña ng©n hµng kÌm theo c¸c chøng tõ gèc nh­ giÊy uû nhiÖm chi, uû nhÖm thu… Hµng ngµy khi nhËn ®­îc giÊy b¸o nî hoÆc giÊy b¸o cã do ng©n hµng chuyÓn ®ÕnkÕ to¸n ph¶i kØm tra ®èi chiÕu víi chøng tõ gèc kÌm theo. Mäi chªnh lÖch víi sè liÖu t¹i c¸c ng©n hµng th× ph¶i th«ng b¸o kÞp thêi ®Ó ®èi chiÕu t×m ra nguyªn nh©n vµ xö lý. ®Ó h¹ch to¸n tiÒn göi ngan hµng th× c«ng ty cã mét kÕ to¸n chi tiÕt tµi kho¶n tiÒn göi. Sau khi h¹ch t¸on xong th× kÕ t¸on tæng hîp tiÕp tôc vµo sæ c¸i tµi kho¶n 112 vµ cuèi kú lËp c¸c b¸o c¸o kÕ t¸on. 3.3.2. Mét sã sè liÖu vÒ t×nh h×nh biÕn ®éng t¹i c«ng ty VËn t¶i Thuû B¾c. H»ng ngµy c¸c ng©n hµng mµ c«ng ty më tµi kho¶n göi ®Õn cho c«ng ty mét “GiÊy b¸o sè d­ kh¸ch hµng”, giÊy nµy néi dung nh­ sau: GiÊy b¸o sè d­ kh¸ch hµng Sã bót to¸n Sè chøng tõ Doanh sè nî Doanh sè cã Sè d­ ®Çu ngµy + ph¸t sinh trong ngµy Céng ngµy TÝch l÷y t¨ng TÝch luü gi¶m Sè d­ cuèi n¨m Dùa vµo giÊy b¸o sè d­ kh¸ch hµng vµ c¸c chøng tõ gèc kÌm theo nh­ giÊy nép tiÒn, giÊy näp tiÒn cho ng©n s¸ch, ho¸ ®¬n… kÕ toan tµi kho¶n 112- chi tiÕt cho tõng ng©n hµng. BiÓu d­íi ®©y cho ta nh×n nhËn ®­îc chi tiÕt h¬n vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi tiÕt tiÒn göi ng©n hangf t¹i c«ng ty VËn t¶i Thuû B¾c : BiÓu : Sæ chi tiÕt tµi kho¶n 112- ng©n hµng c«ng th­¬ng §èng §a Quý 4-2001 Nt Sè ct Néi dung Tk ®­ Sè tiÒn Göi vµo Rót ra … 2.10 3.10 3.10 5.10 5.10 5.10 5.10 9.10 10.10 11.10 … 171 172 269 270 271 272 273 274 275 276 Cty t. bÞ p. tïng HP tr¶ tiÒn ChÞ Lan Anh rót tiÒn vÒ quü Tr¶ XNSC tµu 69 tiÒn söa tµu Ng.V.HiÕu göi tiÒn vµo TK Tr¶ cty c¬ khÝ tµu thuyÒn HL Tr¶ XN ®ãng tµu nam SG N.H.hiÕu nép tiÒn ChÞ H»ng rót tiÒn vÒ quü ChÞ H»ng rót tiÌn vÒ quü Tr¶ O.B¨c tiÒn cÊp vt tµu TB03 136 111 331 136 331 331 136 111 111 331 79.000.000 45.000.000 100.000.000 15.000.000 30.000.000 24.708.805 70.564.098 35.000.000 12.000.000 15.000.000 Céng ps q4.2001 6.504.430.814 1.588.468.616 TiÕp ®ã, kÕ to¸n tµi kho¶n tiÒn göi lËp b¶ng kª. B¶ng kª ®­îc lËp theo th¸ng vµ lËp b¶ng thu riªng, b¶ng chi riªng. Cuèi th¸ng ®èi chiÕu gi÷a b¶ng kª chi tiÕt vµ sæ chi tiÕt Tk112 ®Ó lËp chøng tõ ghi sæ. KÕt thóc phÇn kÕ to¸n chi tiÕt vÒ tµi kho¶n tiÒn göi ng©n hµng. chøng tõ géc ®­îc chuyÓn ®Õn cho kÕ to¸n tæng hîpvµ kÕ t¸on tæng hîp vµo sæ c¸i TK112.biÓu Chøng tõ ghi sæ s« 13 Quý 1.2002 Stt TrÝch yÕu Tµi kho¶n Sè tiÒn Nî Cã 1 2 3 4 5 6 7 Thu NHCT §èng §a Trung t©m CKD n«p tiÒn Thu c­íc tµu L­¬ng ph¶i tr¶ thuyÒn viªn L·i tiÒn göi ThuÕ GTGT DT cho thuª thuyÒn viªn Vay ng¾n h¹n 112 136 131 138 711 333 511 311 1.180.475.700 100.000.000 4.126.831 2585.092 51.159 511.591 100.000.000 Céng 1.388.432.373 BiÓu : Tê kª chi tiÕt thu ng©n hµng c«ng th­¬ng §èng §a Th¸ng 1-20012 Ct Nt Néi dung Sè tiÒn Tk 111 Tk136 Tk131 Tk3388 Tk711 Sè d­ ®Çu kú I 1.588.568.616 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.1 3.1 3.1 8.1 8.1 9.1 9.1 9.1 10.1 10.1 11.1 12.1 15.1 16.1 19.1 25.1 NV. HiÕu nép tiÒn vµo TK XN c¬ khÝ tr¶ tiÒn mua m¸y L·i tiÒn göi NV. HiÕu nép tiÒn vµo TK TCTHHVN tt trî cÊp O.Khiªm TCTHHVN tt trî cÊp O.An Cty T©n óc tr¶ c­íc v. chuyÓn Lan Anh nép tiÒn vµo TK Cty dung dich tr¶ c­íc c¬ khÝ NV. HiÕu nép tiÒn vµo TK Cty ®thuû n.®Þa tr¶CK§ Lan Anh nép tiÒn vµo TK NV. HiÕu nép tiÒn vµo TK Nm¸y ®ãng tµu SL tr¶ CKD L·i tiÒn göi Cty vËn t¶i KimB×nh ®Æt tr­íc 89.200.000 187.571.700 211.976 24.350.000 2.366.581 2.303.000 16.500.000 17.000.000 145.600.000 64.000.000 18.000.000 11.000.00 70.000.000 181.320.000 73.296 50.000.000 17.000.000 11.000.000 89.200.000 187.571.000 24.350.000 16500.000 145.600.000 64.100.000 18.000.000 70.000.000 181.320.000 2.366.581 2.303.000 211.976 73.296 Tæng céng thu th¸ng1.2002 877192972 Tæng chi 1.686.895.013 D­ cuèi th¸ng 778866575 Sæ c¸i Tµi kh¶on : TiÒn göi ng©n hµng Sè hiÖu:112 - Ng©n hµng c«ng th­¬ng §èng §a CTGS DiÔn gi¶i Tk®­ Sè tiÒn SH NT 09 10 13 14 … Q1 - - - Sè d­ ngµy 1.1.02 Nép tiÒn vµo Tk Rót tiÒn göi vÒ quü Thu ng©n hµng t¸ng 1.2002 - Trung t©m CKD n«p tiÒn - Thu c­íc tµu - L­¬ng ph¶i tr¶ thuyÒn viªn - L·i tiÒn göi - ThuÕ GTGT - DT cho thuª thuyÒn viªn - Vay ng¾n h¹n Chi ng©n hµng th¸ng1.2002 Chi hé trung t©m Tr¶ kÕ ­íc ng¾n h¹n Tr¶ thuÕ m«n bµi Tr¶ tiÒn ng­êi b¸n Tr¶ b¶o hiÓm tµu ThuÕ GTGT Tr¶ l·i vay Chi phÝ qu¶n lý 111 111 136 131 138 711 333 511 311 136 311 388 331 338 133 811 642 1.588.468.616 50.000.000 1.388.432.373 1.180.475.700 100.000.000 4.126.831 2585.092 51.159 511.591 100.000.000 1.516.395.013 459.811.065 614.804.248 2.500.000 28.920.975 46.657.000 4.372.642 336.609.681 25.719.462 Céng ps quý1.2002 Sè d­ ngµy31.3.2002 7.167.738.114 176.066.845 8.580.139.825 IV. KÕ to¸n tËp hîp c.p vµ tÝnh gi¸ thµnh sp t¹i c«ng ty VËn t¶i Thuû B¾c. 4.1.Tµi kho¶n sö dông TK621: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. TK622: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. TK627: Chi phÝ s¶n xuÊt chung. §èi víi TK 621 ®­îc chi tiÕt nh­ sau: TK6211 – Nhiªn liÖu TK6212 – VËt t­, c«ng cô Tµi kho¶n 622 ®­îc chi tiÕt nh­ sau TK6221 - l­¬ng nh©n viªn TK6222 - BHXH,BHYT,KPC§ Tµi kho¶n 627 ®­îc chi tiÕt nh­ sau TK6274 - KH TSC§ TK6275 – b¶o hiÓm ph­¬ng tiÖn TK6276 – chi phÝ dÞch vô mua ngoµi TK6278 – chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c Vµ c«ng ty sö dông TK 154 ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. S¬ ®å h¹ch to¸n TK621 TK154 TK632 TK622 TK627 4.2. Ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt: KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. T¹i c«ng ty VËn t¶i Thuû B¾c, ho¹t ®éng chñ yÕu lµ vËn t¶i hµng hãa, hµnh kh¸ch b»ng tµu thuû cho nªn kho¶n chi phÝ nhiªn liÖu, ®éng lùc, vËt liÖu, phô tïng thay thÕ cÊp cho tµu chiÕm tû träng lín nhÊt trong tæng chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Chi phÝ nhiªn liÖu ë ®©y chñ yÕu lµ dÇu nhít vµ dÇu nhên cho m¸y chÝnh vµ m¸y phô cña tµu. Chi phÝ vËt liÖu phô tïng gåm: bé läc dÇu, d©y c¸p , m¸y nen khÝ, m¸y b¬m, do¨ng… C¬ së ®Ó tÝnh chi phÝ nhiªn liÖu trùc tiÕp lµ c¨n cø vµo ®Þnh møc tiªu hao cho tµu. SuÊt nhiªn liÖu tiªu hao ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Q=q*Ne*t. Trong ®ã : q lµ suÊt nhiªn liÖu tiªu hao giê. Ne c«ng suÊt m¸y t thêi gian ch¹y m¸y Khèi l­îng tiªu hao khi tµu kh«ng ho¹t ®éng th­êng ®­îc tÝnh b»ng 5% møc tiªu hao nhiªn liÖu khi tµu ch¹y, tøc lµ : Qk = 5%*Qh®. Do c¸c lo¹i tµu kh¸ch kh¸c nhau th× cã c¸ch khai th¸c kh¸c nhau nªn h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu cho mçi tµu còng cã sù kh¸c nhau. - Tµu kh¸ch cña c«ng ty VËn t¶i Thuû B¾c lµ tµu TB- Limbang, hµng th¸ng b¸o c¸o nhiªn liÖu theo tuyÕn ®­êng vµ sè giê ch¹y hµnh tr×nh ®­îc ban tµu kh¸ch ®èi chiÕu vµ göi lªn phßng kÕ to¸n. C¨n cø vµo l­îng nhiªn liÖu tiªu hao, ®¬n gi¸ nhiªn liÖu kÕ to¸n x¸c ®Þnh chi phÝ nhiªn liÖu tiªu hao cña tµu kh¸ch th¸ng ®ã. Cuèi quý tËp hîp b¸o c¸o nhiªn liÖu tµu kh¸ch theo quý, lµm c¬ së ®Ó lËp chøng tõ ghi sæ, vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ vµ vµo sæ c¸i liªn quan. KÕ to¸n ghi: Nî TK621: (621- Tµu kh¸ch TB- Limbang ) Cã TK152-NVL B¶ng b¸o nhiªn liÖu tµu kh¸ch QIV/2001 Th¸ng Giê hµnh tr×nh DÇu nhít DÇu nhên Tæng gi¸ trÞ SL TT SL TT 10 11 12 150 680 140 8.354 15.000 15.432 30.049.338 53.835.000 50.339.152 101 980 458 858000 8.330000 3.892.821 30.907.383 62.165.000 54.231.973 Céng 970 38.786 107.183.490 1.539 13.081.321 147.304.811 Tµu s«ng : sau mçi chuyÕn ®i thuyÒn tr­ëng cã tr¸ch nhiÖm göi b¶n x¸c nhËn t×nh h×nh s¶n xuÊt . Ban tµu s«ng cã tr¸ch nhiÖm xem xÐt ®é hîp lÝ vÒ tiªu hao nhiªn liÖu, lËp biªn b¶n x¸c nhËn t×nh h×nh tiªu hao nhiªn liÖu cho mçi tµu, x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ råi chuyÓn cho phßng kÕ to¸n ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ nhiªn liÖu. C¨n cø vµo b¸o c¸o nhiªn liÖu cña tõng tµu kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ vµ vµo sæ c¸i TK621. Tµu biÓn: + §èi víi tµu kho¸n nh­ tµu TB-Fulling th× c¸c kho¶n nhiªn liÖu, vËt liÖu vµ phô tïng cho tµu do bªn nhËn kho¸n chÞuvµ ®­îc trõ qua c­íc phÝ vËn t¶i. C¨n cø vµo biªn b¶n thanh lý kho¸n tµu kÕ to¸n x¸c ®Þnh chi phÝ nhiªn liÖu lËp chøng tõ ghi sæ vµ ghi vµo sæ c¸i liªn quan. VÝ dô : Theo biªn b¶n thanh lý kho¸n TB Fulling ®ît tõ ngµy 30/9/2001 ®Õn hÕt ngµy 31/12/2001 th× chi phÝ nhiªn liÖu lµ 773.210.201, kÐ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ: Chøng tõ ghi sæ Ngµy 04/01/2002. Sè 322 TrÝch yÕu Sè hiªu TK Sè tiÒn Nî Cã Nî Cã Biªn b¶n thanh lý kho¸n tµu TB Fulling 621 131 773.210.201 773.210.201 Sæ c¸i Tªn TK: Chi phÝ nguyªn vËt kiÖu trùc tiÕp Sè hiÖu: 621 N¨m 2001 CTGS DiÔn gi¶i SHTK§¦ Sè tiÒn SH NT … 274 251 322 324 333 387 Mua s¬n tµu QTG Mua phô tïng cho tµu TQ Mua nhiªn liÖu qua c­íc tµu TBFulling QuyÕt to¸n nhiªn liÖu tµu QTG QuyÕt to¸n nhiªn liªu tµu kh¸ch KÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu 331 131 131 152 152 154 5.263.215 1.225.359 773.210.201 363.713.114 147.304.811 2.293.560.326 Céng ph¸t sinh Sè d­ ngµy31.12.01 2.294.310.327 0 0 + §èi víi thuª ®Þnh h¹n nh­ tµu Quèc Tö Gi¸m hay ThiÒn Quang th× bªn ®i thuª chÞu chi phÝ dÇu ®èt cßn c«ng ty chÞu chi phÝ dÇu nhên. Nh­ng do ®Þnh h¹n thuª th­êng tõ 6-12 th¸ng, liªn quan ®Õn nhiÒu kú quyÕt to¸n nªn kÕ to¸n c¨n cø vµo ®Þnh møc tiªu hao nhiªn liÖu vµ khèi l­îng vËn t¶i ­íc to¸n hoµn thµnh ®Ó ­íc to¸n chi phÝ nhiªn liÖutiªu hao trong kú, kÕ to¸n ghi NîTK 621 ( TK 621 – chi tiÕt cho tõng tµu) Cã TK152 (Nguyªn liÖu, vËt liÖu ) Khi cã quyÕt to¸n vÒ l­îng dÇu tiªu hao cña tõng tµu vµ nÕu cã chªnh lÖch kÕ to¸n ghi c¸c bót to¸n ®iÒu chØnh : . NÕu sè thùc tÕ lín h¬n sè ­íc to¸n Nî TK621(Chi tiÕt tõng tµu) : Sè chªnh lÖch Cã TK152 : Sè chªnh lÖch. . NÕu sè thùc tÕ nhá h¬n sè ­íc to¸n: Nî TK152 : Sè chªnh lÖch Cã TK621(621 Chi tiÕt tõng tµu) : Sè chªnh lÖch C¨n cø vµo b¸o c¸o tiªu hao nhiªn liÖu kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ theo sè liÖu ®· ®­îc ®iÒu chØnh råi ghi vµ sæ chi phÝ kinh doanh vµ vµo sæ c¸i TK621. 4.2.2. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: C«ng ty VËn t¶i Thuû B¾c sö dông nhiÒu nh©n c«ng, do ®ã chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp chiÕm tû träng lín träng lín trong tæng chi phÝ cña c«ng ty. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ë ®©y bao gåm tiÒn l­¬ng, c¸c kho¶n trÝhc theo l­¬ng cña thuyÒn viªn, l¸i tµu phô tµu. mÆt kh¸c ®Ó c¶i tiÕn kû thuËt, t¨ng n¨ng suÊt tiÕt kiÖm, n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña thuyÒn viªn th× c¸c thuyÒn viªn ®­îc h­ëng thªm c¸c kho¶n: tiÒn l­¬ng phô cÊp tr¸ch nhiÖm, th­ëng chØ tiªu ngµy tèt, th­ëng tiÕt kiªm, th­ëng n¨ng suÊt cao. 4.2.2.1. TiÒn l­¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt : ViÖc tÝnh l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n ®­îc dùa trªn møc l­¬ng do phßng tæ chøc c¸n bé lao ®éng vµ b¶ng chÊm c«ng. T¹i c«ng ty VËn t¶i Thuû B¾c cã ba lo¹i tµu : tµu s«ng, tµu biÓn, tµu kh¸ch. Do vËy thuyÒn viªn lµm viÖc trªn c¸c tµu kh¸ch nhau cã th× cã chÕ ®é tiÒn l­¬ng, th­ëng, ph¹t kh¸c nhau. Tuy nhiªn vÒ c¬ b¶n tiÒn l­¬ng vÉn ®­îc tÝnh theo N§26/CP. * Ph­¬ng ph¸p tÝnh l­¬ng: §èi víi tµu kh¸ch: +ThuyÒn viªn ®­îc h­ëng møc l­¬ng c¬ b¶n theo nghÞ ®Þnh sè 26/CP +Nh÷ng ngµy tµu ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh mçi thuyÒn viªn ®­îc h­ëng thªm 10.000®/chuyÕn. +Tµu ch¹y thªm ngoµi quy ®Þnh th× mçi thuyÒn viªn ®­îc h­ëng 20.000® / chuyÕn + Møc phô cÊp tr¸ch nhiÖm ®­îc x¸c ®Þnh trªn møc l­¬ng tèi thiÓu, ThuyÒn tr­ëng, m¸y tr­ëng: 0.3*MLTT ThuyÒn phã,m¸y phã : 0.2*MLTT §èi víi tµu s«ng : Ngoµi l­¬ng c¬ b¶n th× thuyÒn viªn cßn ®­îc h­ëngl­¬ng ph©n phèi theo kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. §èi víi tµu biÓn: møc l­¬ng ®­îc h­ëng theo tû lÖ doanh thu cña tµu vµ theo quy ®Þnh cña c«ng ty: + Khi tµu kh«ng cã doanh thu th× tiÒn l­¬ng ®­îc x¸c ®Þnh theo nghÞ ®Þnh sè 26CP + Khi tµu ho¹t ®éng cã doanh thu th× tiÒn l­¬ng ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: TLi = KLT26*144.000*KLT*KLV Trong ®ã: LTi : tiÒn l­ên ®­îc h­ëng cña ng­êi thø i KLT26: BËc l­¬ng theo nghÞ ®Þnh sè 26/CP KLT : HÖ sè luång, hÖ sè tuyÕn (KLT= 1,5 khi tµu h¹ot ®éng, = 2 khi tµu h¹ot ®éng ë n­íc ngoµi) KLV=1,5 hÖ sè lµm viÖc cña thuyÒn viªn tµu biÓn khi tµu ho¹t ®«ng liªn tôc. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n L­¬ng thuyÒn viªn tµu kh¸ch: C¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng kÕ to¸n tÝnh l­¬ng ph¶i tr¶ vµ ghi: Nî TK622 Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp (Chi tiÕt tµu TB-Limbang) Cã TK 334 l­¬ng thuyÒn viªn tµu s«ng ViÖc thanh to¸n ®­îc tiÕn hµnh theo quý. Hµng th¸ng gi¶i quyÕt t¹m øng trong ph¹m vi l­¬ng c¬ b¶n, cuèi quý c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng kª to¸n tÝnh chi phÝ l­¬ng cho thuyÒn viªn vµ cho vµ ghi. Nî TK622 : (622 Chi tiÕt cho tµu s«ng) Cã TK 334 L­¬ng thuyÒn viªn tµu biÓn: C¨n cø vµo ®Þnh møc ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng, doanh thu vËn t¶i hoµn thµnh trong kú ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp ph¶i tr¶: Nî TK622 (622 Tµu biÓn) Cã TK334 L­¬ng nh©n viªn 4.2.2.2. TrÝch b¶o hiÓm x· h«i, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn: C¸c chi phÝ trÝch theo l­¬ng lµ 25% trong ®ã c«ng ty chÞu 19% vµ 6% trõ vµo l­¬ng nh©n viªn. + BHXH: TrÝch 20% trong ®ã c«ng ty chÞu 15%, 5% trõ vµo l­¬ng nh©n viªn. +TrÝch BHYT3% trong ®ã c«ng ty trÝch 2% cßn c«ng nh©n viªn chiu 1%. +TrÝch KPC§ 2% trong ®ã tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh. Trªn c¬ së tæng quü l­¬ng vµ tû lÖ trÝch nh­ trªn kÕ to¸n tiÕn hµnh møc trÝch BHXH, BHYT, KPC§ lËp b¶ng kª, chøng tõ ghi sæ vµ ghi vµo sæ c¸i. Nî TK622(622Chi tiÕt cho tõng tµu) Cã TK338 ( Chi tiÕt: 3382 KPC§ 3383BHXH 3384BHYT) Trong quý IV: c«ng ty cã b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cho c¸c tµu nh­ sau: B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo L­¬ng cña c«ng ty Quý 4 n¨m 2001 Stt §èi t­íng sö dông Cã Nî TK334 Tµi kho¶n 338 Céng cã 3382 3383 3384 Tæng 338 1 2 3 4 5 6 Tµu ThiÒn quang Tµu QTG Tµu TB-Limbang Tµu TB-Fulling Tµu TB03 Tµu TB 04 622 622 622 622 622 622 335.750.600 211.520.055 148.981.352 32.000.305 45.770.555 82.175.157 1.715.013 1.110.407 800.115 167.113 200.050 250.750 12.862.259 8.382.050 6.600.863 1.253.3473 1.500.375 1.880.625 1.715.013 1.110.407 800.115 167.113 200.050 250.750 16.292.623 10.548.864 7.601.093 1.587.573 1.900.475 2.382.125 352.043.283 222.068.919 156.582.445 33.578.878 47.671.030 84.557.280 Céng 856.198.084 4.243.448 31.825.857 4.243.448 40.312.753 896.510.837 C¨n cø vµo b¶ng trªn kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ: Chøng tõ ghi sæ Quý 4-2001 Sè 267 TrÝch yÕu Sè hiªu tµi kho¶n Sè tiÒn Nî Cã TrÝch BHYT, BHXH, KPC§ Quý 4-2001 + B¶o hiÓm x· héi Tµu Quèc Tö Gi¸m Tµu ThiÒn Quang Tµu Limbang Tµu TB-Fulling Tµu TB03 Tµu TB04 +B¶o hiÓm y tÕ Tµu Quèc Tö Gi¸m Tµu ThiÒn Quang Tµu Limbang Tµu TB-Fulling Tµu TB03 Tµu TB-04 +Kinh phÝ c«ng ®oµn Tµu Quèc Tö Gi¸m Tµu ThiÒn Quang Tµu Limbang Tµu TB-Fulling Tµu TB03 Tµu TB-04 622 622 622 622 338 3383 3384 3382 31.825.857 8.328.050 12.862.597 6.000.863 1.253.347 1.500.357 1.880.625 4.243.448 1.715.613 1.110.407 8.00.115 167.113 200.050 250.750 4.243.488 1.715.013 1.110.407 800.115 167.113 200.050 250.750 Céng 40.312.753 4.3. KÕ tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung : ë c«ng ty VËn t¶i Thuû B¾c chi phÝ s¶n xuÊt chung bao gåm c¸c kho¶n môc sau: Chi phÝ söa ch÷a lín TSC§ Chi phÝ s÷a ch÷a th­êng xuyªn Chi phÝ khÊu hao TSC§ Chi phÝ b¶o hiÓm tµu Chi phÝ l·i vay dµi h¹n Chi phÝ chÕ ®é ®i n­íc ngoµi C¸c chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn VÝ dô h¹ch to¸n chi phÝ SCL TSC§ : §Ó ®¶m b¶o tÝnh liªn tôc còng nh­ sù kÐo dµi tuæi thä cho tµu th× theo ®Þnh kú 3-5 n¨m c«ng ty tiÕn hµnh söa ch÷a lín tµu. Th­êng th× c«ng ty th­êng thuª ngoµi bëi vi c«ng ty ch­a cã ®éi ngò söa ch÷a tµu cã tay nghÒ ®¸p øng ®­îc viÖc söa ch÷a lín tµu. Khi hoµn thµnh c«ng tr×nh söa ch÷a ph¶n ¸nh sè tiÒn ph¶i tr¶ theo hîp ®ång cho ng­êi nhËn thÇu: Nî TK241(2413) :chi phÝ söa ch÷a thùc tÕ Nî TK133 :ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ Cã TK331: Tæng sè tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ theo hîp ®ång Khi c«ng tr×nh söa ch÷a hoµn thµnh kÕ to¸n sÏ kÕt chuyÓn toµn bé chi phÝ vµo c¸c tµi kho¶n thÝch hîp. Nî TK335: Gi¸ thµnh söa ch÷a trong kÕ ho¹ch Nî TK142(1421): Gi¸ thµnh söa ch÷a ngoµi kÕ ho¹ch Cã Tk241(2413): Gi¸ thµnh thùc tÕ c«ng t¸c söa ch÷a. Trong quý I-2001 c«ng ty tiÕn hµnh söa ch÷a lín tµu ThiÒn Quang. §Õn quý IV tµu ®­îc söa ch÷a xong. Tæng gi¸ trÞ söa ch÷a lín ®­îc tËp hîp lµ 1.871.132.686 - Khi c«ng tr×nh bµn giao kÕ to¸n ghi Nî TK214(2143- Tµu ThiÒn Quang) : 1.871.132.686 Cã TK331- nhµ m¸y söa ch÷a lín taï Fµ Rõng : 1.871.132.686 - KÕt chuyÓn gi¸ thµnh c«ng tr×nh söa ch÷a lín Nî TK 142 : 1.871.132.686 Cã TK241(2413- Tµu ThiÒn Quang) : 1.871.132.686 - Sau ®ã trÝch dÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung quý 4( Sè tiÒn nµy ®­îc ph©n bæ vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung trong 4 n¨m vµ mçi quý sè tiÒn ®­îc ph©n bæ lµ:116945792.875) Nî TK 627(6275) : 116945792.875 Cã TK 142 : 116945792.875 Chøng tõ ghi sæ Quý 4 – 2001 Sè 288 TrÝ t trÝch yÕu Nî Cã TK ST TK ST H¹ch to¸n chi phÝ söa ch÷a lín tµu sang chi phÝ tr¶ tr­íc. TrÝch chi phÝ tr¶ tr­íc sang chi phÝ s¶n xuÊt chung 142 6275 1.871.132.686 116945792.875 2413 142 1.871.132.686 116945792.875 Sau ®ã kÕ to¸n vµo sæ c¸i TK142 vµ sæ c¸i TK627 Sæ c¸i Tµi kho¶n : Chi phÝ tr¶ tr­íc Sè hiÖu: 142 CTGS DiÔn gi¶i HTK§¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã … 182 275 287 288 … Sè d­ ngµy 7.1.2001 Söa ch÷a lín Gi¶m chi phÝ söa ch÷a TB01 TrÝch söa ch÷a lín KÕt chuyÓn SCL hoµn thµnh TrÝch söa ch÷a lín 331 811.211 6275 241 6275 200.000.000 41.713.000 1.871.132.042 1.228.000.000 116945792.875 Céng ph¸t sinh Sè d­ ngµy 31.12.01 818.237.171 Sæ c¸i Tµi kho¶n Chi phÝ s¶n xuÊt chung Sè hiÖu 627 NTGS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã … 260 262 263 270 275 282 285 288 … Söa ch÷a tµu TB04 Söa ®iÒu hµo tµu kh¸ch Kingways tr¶ l¹i phÝ th«ng tin QuyÕt t¸on tµu TB04 LÖ phÝ c¶ng N­íc ngät Chi phÝ bÕn Thanh to¸n tiÒn ¨n ®Þnh h¹n tµu TQ TrÝch b¶o hiªm tµu Q4 Tr¶ l·i vay tµu TQ TrÝch chi phÝ söa ch÷a lín tµu TQ 131 131 131 141 111 338 338 142 3.021.721 15.500.000 18.022.314 10.572.314 50.000 7.400.000 164.849.520 514.622.753 545.535.955 116945792,875 12.018.975 Céng ph¸ sinh Sè d­ ngµy 31.12.2001 5.860.123.649 0 5.860.123.649 0 KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ toµn c«ng ty. Cuèi kú ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt tµon c«ng ty. Toµn bé chi phÝ NCTT,CFNVLTT,CPSXC ®· ®­îc tËp hîp bªn nî TK621, TK622, TK627 ®­îc kÕt chuyÓn sang TK154 “ Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang” Chøng tõ ghi sæ Qóy4-2001 Sè 386 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Nî Cã KÕt chuyÓn chi phÝ CPNVLTT CPNCTT CPSXC 154 154 154 621 622 627 2.293.560.326 896.510.837 5.860.132.649 Céng 9.050.203.262 PhÇn III. Mét sè nhËn xÐt vÒ hÖ thèng kÕ to¸n t¹i c«ng ty VËn t¶i Thuû B¾c C«ng ty VËn t¶i Thuû B¾c víi ho¹t ®éng chÝnh lµ kinh soanh vËn t¶i thuy cho nªn c«ng ty cÇn mét l­îng v«n slín ®Ó ®Çu t­ vµo TSC§. Nh­ng vèn ng©n s¸ch cÊp l¹i qu¸ Ýt nªn c«ng ty ph¶i huy ®éng vèn mµ chñ yÕu lµ vèn vay. MÆc dï khã kh¨n lµ vËy nh­ng c«ng ty vÉn kh«ng ngõng phÊn ®Êu v­¬n lªn hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao. ®iÒu nµy cã sù ®ãng gãp kh«ng nhá cña bé m¸y kÕ to¸n ®· hoµn thµnh tèt vai trß cña m×nh trong viÖc tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ tÝnh kÞp thêi c¸c kho¶n chi phÝ gi¸ thµnh , tµi s¶n b»ng tiÒn vµ viÑc h¹ch to¸n TSC§.. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n theo h×nh thøc ph©n t¸n lµ ®Æc biÖt phï hîp víi ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. T¹i c¸c trung t©m chi nh¸nh ®Òu cã phßng kÕ to¸n riªng thùc hiªn h¹ch to¸n ®éc lËp ®Õn cuèi kú thùc hiÖn b¸o sæ lªn c«ng ty. Nhê ®ã c¸c nhµ qu¶n ly còng nh­ nh÷ng phßng cã liªn quan n¾m b¾t ®­îc chi tiÕt t×nh h×nh kinh doanh cña tõng trung t©m chi nh¸nh. Tõ ®ã qa c¸c quyªt ®Þnh mét c¸ch chÝnh x¸c h¬n, h¹n chÕ ®­îc tèi ®a c¸c rñi ro kh«n g®¸ng cã. C«ng ty ¸p dông h×nh thøc chøng tõ ghi sæ phï hîp víi ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Cã b¶n chÊt lµ rÊt nhiÒu nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. Chøng tõ kÕ to¸n sö dông ®óng, ®Çy ®ñ víi noäi dung kinh tÕ cña tõng nghiÖp vô. §¶m b¶o tÝnh ph¸p lý vµ ®óng víi chÕ ®é chøng tõ mµ B« tµi chÝnh ®· ban hµnh. Vßng lu©n chuyÓn chøng tõ nhanh chãng hîp lý t¹o nhiÒu ®iÒu kiªn thu©n lîi h¬n cho c«ng t¸c kÕ to¸n. Tuy phßng kÕ to¸n chØ cã s¸u ng­êi nh­ng tr×nh ®ä cña mçi thµnh viªn kh¸ ®ång ®Òu, c«ng viÖc ®­îc ph©n c«ng theo h­íng chuyªn s©u do ®ã c«ng t¸c kÕ to¸n lu«n b¶o ®¶m tÝnh chÝnh x¸c, phï hîp víi yªu cÇu hiÖn hµnh. C«ng ty ®ang ë trong giai ®oan qu¸ ®é tõ kÕ to¸n thñ c«ng sang kÕ to¸n m¸y, chØ trong nay mai tÝnh chÝnh x¸c vµ kÞp thêi cña phßng kÕ to¸n c«ng ty l¹i cµng ®­îc n©ng cao. Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm trªn, c«ng t¸c kÕ to¸nt¹i cong ty VËn t¶i Thuû B¾c vÉn cßn tån t¹i mét sè nh­îc ®iÓm ch­a kh¾c phôc ®­îc. ë c«ng t¸c kÕ tãan TSC§ møc ph©n bæ söa ch÷a lín cßn ch­a ®«ng ®Òu gi÷a c¸c kú, cho nªn ë kú nµo gÇn víi c«ng t¸c söa ch÷a lín TSC§ lu«n cã møc chi phÝ t¨ng ®ét ngét. §iÒu nµy vi ph¹m vµo nguyªn t¾c tÝnh to¸n vµ ph©n bæ chÝnh x¸c ë chuÈn mùc kÕ to¸n cña Bé tµi chÝnh. Trong mét sè kú, kÕ to¸n c«ng ty tËp hîp chi phÝ l·i vay vµo chÝ phÝ s¶n suÊt chung còng ch­a ®óng. Ngoµi ra, kÕ to¸n chi tiÕt TSC§ vÉn ch­a thùc hiªn ®¸nh sè TSC§ ®Ó qu¶n lý do ®ã gi÷a bé phËn sö dông vµ c¸c bé phËn liªn quan ch­a cã sù thèng nhÊt víi nhau vÒ viÖc qu¶n lý hiªn vËt còng nh­ quy ®inh trÊch nhiÖm vÒ TSC§. ë c«ng ty, l­¬ng nh©n viªn qu¶n lý ph©n x­ëng cho vµo chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. C«ng t¸c h¹ch to¸n nµy còng ch­a ®óng. CÇn ph¶i ®iÒu chØnh l¹i.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTại tại công ty Vận tải Thuỷ Bắc.doc