Cơ sở lý thuyết về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Cơ sở lý thuyết về hiệu quả hoạt động SXKD PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 1. Khái niệm hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh: Kinh doanh là việc thực hiện một số hoặc thực hiện tất cả các công đoạn của quá trình từ đầu tư sản xuất đến tiêu thụ hoặc thực hiện dịc vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lời. Các doanh nghiệp quan tâm nhất chính là vấn đề hiệu quả sản xuất. Sản xuất kinh doanh có hiệu quả giúp cho doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Hiểu theo mục đích cuối cùng thì hiệu quả kinh doanh đồng nghĩa với phạm trù lợi nhuận, là hiệu số giữa kết quả thu về với chi phí bỏ ra để đạt được kết quả đó. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cao hay thấp phụ thuộc vào trình độ tổ chức sản xuất và qủa lý của mỗi doanh nghiệp . Hiệu quả sản xuất kinh doanh là phạm trù kinh tế, gắn với cơ chế thị trường có quan hệ với tất cả các yếu tố trong quá trình sản xuất kinh doanh như: lao động, vốn, máy móc, nguyên vật liệu . nên doanh nghiệp chỉ có thể đạt hiệu quả cao khi việc sử dụng các yếu tố cơ bản của quá trình kinh doanh có hiệu quả. Khi đề cập đến hiệu quả kinh doanh nhà kinh tế dựa vào từng góc độ xem xét để đưa ra các định nghĩa khác nhau. Đối với các doanh nghiệp để đạt được mục tiêu sản xuất kinh doanh cần phải trú trọng đến điều kiên nội tại, phát huy năng lực hiệu quả của các yếu tố sản xuất và tiết kiệm mọi chi phí yêu cầu của việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh là phải sử dụng các yếu tố đầu vào hợp lý nhằm đạt được kêts quả tối đa và chi phí tối thiểu. Tuy nhiên để hiểu rõ bản chất của hiệu quả cũng cần phân biệt khái niệm hiệu quả và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh . Ta có thể rút ra khái niệm về hiệu quả như sau: “ Hiệu quả là sự so sánh kết quả đầu ra và yếu tố nguồn lực đầu vào”. Sự so sánh đó có thể là sự so sánh tương đối và so sánh tuyệt đối. Kết quả đầu ra thường được biểu hiện bằng GTTSL, DT, LN Yết tố nguồn lực đầu vào là lao động, chi phí , tài sản và nguồn vốn Bên cạnh đó người ta cũng cho rằng “ Hiệu quả kinh doanh là phạm trù kinh tế theo chiều sâu, phản ánh trình độ khai thác các nguồn lực và trình độ chi phí nguồn lực đó trong quá trình tái sản xuất nhằm thực hiện mục tiêu kinh doanh”. Hiệu quả sản xuất kinh doanh ngày nay càng trở lên quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế và là chỗ dựa cơ bản để đánh giá việc thực hiện mục tiêu kinh tế của doanh nghiệp trong từng thời kỳ. Hiệu quả tuyệt đối được xác định như sau: A = K - C Trong đó: A: Hiệu quả sản xuất kinh doanh K: Kết quả thu được C: Nguồn lực đầu vào Nếu căn cứ vào nguồn lực bỏ ra để thu kết quả thì chỉ tiêu hiệu quả tương đối được xác định: K A = ------ C Ta có thể hiểu: Kết quả đầu ra được đo bằng các chỉ tiêu sau: GTTSL, Tổng DT, LN . 1.1.Hệ thống các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Để đánh giá chính xác và có cơ sở khoa học về hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp , cần phải xây dựng hệ thống các chỉ tiêu phù hợp bao gồm các chỉ tiêu tổng hợp và các chỉ tiêu chi tiết. Các chỉ tiêu này đã phản ánh được sức sản xuất, sức sinh lợi cũng như sức hao phí của từng yếu tố, từng loại vốn và phải thống nhất với công thức đánh giá hiệu quả chung.

doc28 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 7708 | Lượt tải: 40download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Cơ sở lý thuyết về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PhÇn 1: c¬ së lý thuyÕt vÒ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 1. Kh¸i niÖm hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh: Kinh doanh lµ viÖc thùc hiÖn mét sè hoÆc thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c c«ng ®o¹n cña qu¸ tr×nh tõ ®Çu t­ s¶n xuÊt ®Õn tiªu thô hoÆc thùc hiÖn dÞc vô trªn thÞ tr­êng nh»m môc ®Ých sinh lêi. C¸c doanh nghiÖp quan t©m nhÊt chÝnh lµ vÊn ®Ò hiÖu qu¶ s¶n xuÊt. S¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ gióp cho doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn. HiÓu theo môc ®Ých cuèi cïng th× hiÖu qu¶ kinh doanh ®ång nghÜa víi ph¹m trï lîi nhuËn, lµ hiÖu sè gi÷a kÕt qu¶ thu vÒ víi chi phÝ bá ra ®Ó ®¹t ®­îc kÕt qu¶ ®ã. HiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cao hay thÊp phô thuéc vµo tr×nh ®é tæ chøc s¶n xuÊt vµ qña lý cña mçi doanh nghiÖp. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ ph¹m trï kinh tÕ, g¾n víi c¬ chÕ thÞ tr­êng cã quan hÖ víi tÊt c¶ c¸c yÕu tè trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nh­: lao ®éng, vèn, m¸y mãc, nguyªn vËt liÖu... nªn doanh nghiÖp chØ cã thÓ ®¹t hiÖu qu¶ cao khi viÖc sö dông c¸c yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh kinh doanh cã hiÖu qu¶. Khi ®Ò cËp ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh nhµ kinh tÕ dùa vµo tõng gãc ®é xem xÐt ®Ó ®­a ra c¸c ®Þnh nghÜa kh¸c nhau. §èi víi c¸c doanh nghiÖp ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu s¶n xuÊt kinh doanh cÇn ph¶i tró träng ®Õn ®iÒu kiªn néi t¹i, ph¸t huy n¨ng lùc hiÖu qu¶ cña c¸c yÕu tè s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm mäi chi phÝ yªu cÇu cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ ph¶i sö dông c¸c yÕu tè ®Çu vµo hîp lý nh»m ®¹t ®­îc kªts qu¶ tèi ®a vµ chi phÝ tèi thiÓu. Tuy nhiªn ®Ó hiÓu râ b¶n chÊt cña hiÖu qu¶ còng cÇn ph©n biÖt kh¸i niÖm hiÖu qu¶ vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh . Ta cã thÓ rót ra kh¸i niÖm vÒ hiÖu qu¶ nh­ sau: “ HiÖu qu¶ lµ sù so s¸nh kÕt qu¶ ®Çu ra vµ yÕu tè nguån lùc ®Çu vµo”. Sù so s¸nh ®ã cã thÓ lµ sù so s¸nh t­¬ng ®èi vµ so s¸nh tuyÖt ®èi. KÕt qu¶ ®Çu ra th­êng ®­îc biÓu hiÖn b»ng GTTSL, DT, LN YÕt tè nguån lùc ®Çu vµo lµ lao ®éng, chi phÝ, tµi s¶n vµ nguån vèn Bªn c¹nh ®ã ng­êi ta còng cho r»ng “ HiÖu qu¶ kinh doanh lµ ph¹m trï kinh tÕ theo chiÒu s©u, ph¶n ¸nh tr×nh ®é khai th¸c c¸c nguån lùc vµ tr×nh ®é chi phÝ nguån lùc ®ã trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt nh»m thùc hiÖn môc tiªu kinh doanh”. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ngµy nay cµng trë lªn quan träng ®èi víi t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ lµ chç dùa c¬ b¶n ®Ó ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn môc tiªu kinh tÕ cña doanh nghiÖp trong tõng thêi kú. HiÖu qu¶ tuyÖt ®èi ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: A = K - C Trong ®ã: A: HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh K: KÕt qu¶ thu ®­îc C: Nguån lùc ®Çu vµo NÕu c¨n cø vµo nguån lùc bá ra ®Ó thu kÕt qu¶ th× chØ tiªu hiÖu qu¶ t­¬ng ®èi ®­îc x¸c ®Þnh: K A=------ C Ta cã thÓ hiÓu: KÕt qu¶ ®Çu ra ®­îc ®o b»ng c¸c chØ tiªu sau: GTTSL, Tæng DT, LN... 1.1.HÖ thèng c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. §Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c vµ cã c¬ së khoa häc vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, cÇn ph¶i x©y dùng hÖ thèng c¸c chØ tiªu phï hîp bao gåm c¸c chØ tiªu tæng hîp vµ c¸c chØ tiªu chi tiÕt. C¸c chØ tiªu nµy ®· ph¶n ¸nh ®­îc søc s¶n xuÊt, søc sinh lîi còng nh­ søc hao phÝ cña tõng yÕu tè, tõng lo¹i vèn vµ ph¶i thèng nhÊt víi c«ng thøc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ chung. Ta cã c«ng thøc tæng qu¸t nh­ sau: HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh = KÕt qu¶ ®Çu ra (1) Nguån lùc ®Çu vµo KÕt qu¶ ®Çu ra ®­îc ®o b»ng c¸c chØ tiªu nh­: Gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng, doanh thu, lîi nhuËn, c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch… cßn nguån lùc ®Çu vµo bao gåm: Lao ®éng, vèn, chi phÝ. C«ng thøc (1) ph¶n ¸nh suÊt hao phÝ cña c¸c chØ tiªu ®Çu vµo nghÜa lµ ®Ó cã mét ®¬n vÞ kÕt qu¶ ®Çu ra th× hao phÝ bao nhiªu ®¬n vÞ nguån lùc ®Çu vµo. B¶n chÊt cña kÕt qu¶ ®Çu ra vµ nguån lùc ®Çu vµo trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp ®­îc thÓ hiÖn nh­ sau: - C¸c kÕt qu¶ vËt chÊt tøc lµ c¸c gi¸ trÞ sö dông d­íi d¹ng s¶n phÈm hay dÞch vô ®­îc doanh nghiÖp t¹o ra nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr­êng, cã thÓ ký hiÖu lo¹i kÕt qu¶ nµy lµ (SX). V× vËy (SX) cã thÓ lµ gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng, doanh thu… - KÕt qu¶ vÒ mÆt tµi chÝnh thÓ hiÖn qua chØ tiªu lîi nhuËn bao gåm phÇn ®Ó l¹i cho doanh nghiÖp vµ phÇn nép cho nhµ n­íc theo quy ®Þnh. Ký hiÖu lo¹i kÕt qu¶ nµy lµ (LN). - C¸c chi phÝ mµ doanh nghiÖp th­êng bá ra + Chi phÝ vÒ lao ®éng sèng thÓ hiÖn b»ng sè l­îng lao ®éng, cã thÓ ký hiÖu lo¹i nµy lµ (L). + Chi phÝ vÒ lao ®éng vËt ho¸ bá ra d­íi d¹ng vèn cè ®Þnh vµ vèn l­u ®éng, cã thÓ ký hiÖu lo¹i nµy lµ (V). + C¸c chi phÝ th­êng tËp hîp nªn chØ tiªu gi¸ thµnh ký hiÖu lµ (Z). C¸c chØ tiªu nµy cã mèi liªn quan nh­ sau: B¶ng 1: B¶ng biÓu diÔn c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ cña doanh nghiÖp. KÕt qu¶ Chi phÝ Lîi nhuËn Doanh thu, tæng s¶n l­îng LN SX L DL NL V DV NV Z DZ NZ Trong ®ã: DL : HiÖu qu¶ vÒ lao ®éng DV : HiÖu qu¶ vÒ vèn DZ : HiÖu qu¶ vÒ chi phÝ. Qua b¶ng trªn ta thÊy ®Ó ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ cña mét yÕu nguån lùc nµo ®ã th× ta ph¶i xÐt ®Õn c¸c chØ tiªu víi c¸c yÕu tè ®ã. Ta cã thÓ chia thµnh c¸c nhãm sau: - Nhãm 1: HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng ®Ó x¸c ®Þnh ®­îc hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng ta cÇn xÐt ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng, hiÖu suÊt lao ®éng… - Nhãm 2: HiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n: NghÜa lµ ta ph¶i ph©n tÝch suÊt sinh lîi cña tµi s¶n l­u ®éng vµ tµi s¶n cè ®Þnh. - Nhãm 3: HiÖu qu¶ sö dông nguån vèn: Muèn x¸c ®Þnh doanh nghiÖp sö dông nguån vèn cã hiÖu qu¶ hay kh«ng ta ph¶i xÐt ®Õn søc sinh lîi cña tæng nguån vèn. - Nhãm 4: HiÖu qu¶ sö dông chi phÝ: Ta cÇn tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu doanh thu trªn chi phÝ, lîi nhuËn trªn chi phÝ ®Ó x¸c ®Þnh doanh nghiÖp sö dông chi phÝ cã hiÖu qu¶ hay kh«ng. V× vËy ®Ó ph¶n ¸nh mét c¸ch cô thÓ hiÖu qu¶ sö dông nguån lùc ®Çu vµo th× ta ph¶i xÐt ®Õn c¸c chØ tiªu kÕt qu¶ t­¬ng øng lµ lîi nhuËn, doanh thu vµ tæng s¶n l­îng.. cô thÓ c¸c mèi quan hÖ ®­îc biÓu hiÖn nh­ sau: a) ChØ tiªu vÒ søc sinh lîi vµ søc s¶n xuÊt, xÐt chØ tiªu lîi nhuËn trªn lao ®éng: Tr­íc hÕt, ta xÐt chØ tiªu lîi nhuËn trªn lao ®éng. Tõ c«ng thøc (2) ta cã thÓ biÕn ®æi nh­ sau: VËy ta cã: DL = NL x DSX Còng t­¬ng tù nh­ vËy ta cã c¸c c«ng thøc sau: DV = NV x DSX DZ = NZ x DSX Nh­ vËy chØ tiªu lîi nhuËn trªn gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng lµ yÕu tè liªn kÕt gi÷a c¸c chØ tiªu lîi nhuËn vµ c¸c chØ tiªu doanh thu. Ta cã thÓ thÊy nguyªn nh©n cña sù t¨ng c¸c chØ tiªu lîi nhuËn. Mét mÆt do sù t¸c ®éng cña c¸c chØ tiªu n¨ng suÊt, mÆt kh¸c lµ do quan hÖ gi÷a lîi nhuËn vµ s¶n xuÊt t¹o ra. Lîi nhuËn s¶n xuÊt chÝnh lµ kho¶n l·i trung b×nh mµ ta thu ®­îc trªn mét ®ång gi¸ trÞ s¶n l­îng hµng ho¸, kh«ng ph¶i lµ chØ tiªu hiÖu qu¶ nh­ng nã cã thÓ ®­îc coi lµ chØ tiªu liªn kÕt gi÷a c¸c chØ tiªu kln vµ chØ tiªu n¨ng suÊt cña mét yÕu tè chi phÝ. Lîi nhuËn s¶n xuÊt phô thuéc vµo sè l­îng, gi¸ c¶ s¶n phÈm vµ gi¸ thµnh s¶n l­îng hµng ho¸ ®­îc t¹o ra. Lîi nhuËn cña doanh nghiÖp chÞu ¶nh h­ëng cña nhiÒu nguyªn nh©n chñ quan vµ kh¸ch quan. VÒ kh¸ch quan ®ã lµ yÕu tè gi¸ c¶, møc cÇu cña thÞ tr­êng… b) ChØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cña C«ng ty: - Thêi gian sö dông lao ®éng = Tæng thêi gian lao ®éng thùc tÕ Tæng thêi gian lao ®éng kÕ ho¹ch ChØ tiªu nµy cho biÕt tr×nh ®é sö dông lao ®éng cña doanh nghiÖp, sè lao ®éng cña doanh nghiÖp ®· ®­îc sö dông hÕt ch­a, tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ nguån lùc lao ®éng cña doanh nghiÖp. Tõ ®ã t×m ra biÖn ph¸p kh¾c phôc nh»m t¨ng hiÖu qu¶ sö dông nguån lao ®éng trong doanh nghiÖp. - ChØ tiªu n¨ng suÊt lao ®éng. - N¨ng suÊt lao ®éng = Tæng doanh thu Tæng sè lao ®éng trong kú - ChØ tiªu lîi nhuËn b×nh qu©n cho 1 lao ®éng. - Lîi nhuËn b×nh qu©n tÝnh cho mét lao ®éng = Lîi nhuËn Tæng sè lao ®éng b×nh qu©n trong kú ChØ tiªu nµy cho thÊy víi mçi lao ®éng trong kú t¹o ra ®­îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn víi mçi lao ®éng trong kú t¹o ra ®­îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn trong kú. Dùa vµo chØ tiªu nµy ®Ó so s¸nh møc t¨ng hiÖu qu¶ cña mçi lao ®éng trong kú. c) ChØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn. - Vèn cè ®Þnh: HÖ sè sö dông sè l­îng tµi s¶n cè ®Þnh. HÖ sè sö dông sè l­îng tµi s¶n cè ®Þnh = Tæng tµi s¶n cè ®Þnh ®­îc sö dông Tæng tµi s¶n hiÖn cã - Søc s¶n xuÊt cña vèn cè ®Þnh: Søc s¶n xuÊt vèn ®Þnh = Doanh thu tiªu thô s¶n phÈm trong kú Tæng sè lao ®éng trong kú - Søc sinh lêi cña vèn cè ®Þnh: Søc sinh lêi cña vèn ®Þnh = Lîi nhuËn trong kú Vèn ®Þnh b×nh qu©n trong kú ChØ tiªu nµy cho biÕt víi mét ®ång vèn cè ®inh t¹o ra ®­îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. - HÖ sè sö dông c«ng suÊt m¸y mãc thiÕt bÞ: HÖ sè sö dông c«ng suÊt m¸y mãc thiÕt bÞ = C«ng suÊt thùc tÕ m¸y mãc, TB C«ng suÊt thiÕt kÕ - Vèn l­u ®éng: - Søc s¶n xuÊt cña vèn l­u ®éng: Søc s¶n xuÊt cña vèn l­u ®éng = Doanh thu tiªu thô s¶n phÈm trong kú Vèn l­u ®éng b×nh qu©n trong kú ChØ tiªu nµy cho biÕt víi mét ®ång vèn l­u ®éng t¹o ra bao nhiªu ®ång doanh thu trong kú. NÕu chØ tiªu nµy qua c¸c kú t¨ng chøn tá hiÖu qu¶ sö dông ®ång vèn l­u ®éng t¨ng: - Søc sinh lîi cña vèn l­u ®éng: Søc sinh lîi cña vèn l­u ®éng = Lîi nhuËn thuÇn Vèn l­u ®éng b×nh qu©n ChØ tiªu nµy cho biÕt mét ®ång vèn l­u ®éng sÏ t¹o ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn trong kú. ChØ sè nµy cµng cao cµng tèt. Chøng tá hiÖu qu¶ cao trong viÖc sö dông vèn l­u ®éng. - Tèc ®é lu©n chuyÓn vèn: Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, nguån vèn l­u ®éng th­êng xuyªn vËn ®éng kh«ng ngõng, nã tån t¹i ë c¸c d¹ng kh¸c nhau. Cã khi lµ tiÒn, cã khi lµ hµng ho¸, vËt t­, b¸n thµnh phÈm… ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh tµi s¶n xuÊt diÔn ra liªn tôc. Do ®ã viÖc ®Èy nhanh tèc ®é chu chuyÓn vèn l­u ®éng sÏ gãp phÇn gi¶i quyÕt viÖc ¸ch t¾c, ®×nh trÖ cña vèn, gi¶i quyÕt nhanh nhu cÇu vÒ vèn cho doanh nghiÖp, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn trong doanh nghiÖp, ®ång thêi n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña toµn bé doanh nghiÖp. Th«ng th­êng ng­êi ta sö dông c¸c chØ tiªu sau ®Ó ®¸nh gi¸ tèc ®é lu©n chuyÓn vèn trong doanh nghiÖp. + Sè vßng quay cña vèn l­u ®éng. Sè vßng quay vèn l­u ®éng = Tæng doanh thu thuÇn Vèn l­u ®éng b×nh qu©n ChØ tiªu nµy cho biÕt sè vßng quay cña vèn l­u ®éng b×nh qu©n trong kú. ChØ sè nµy cµng lín cµng tèt, chøng tá vßng quay cña vèn t¨ng nhanh, ®iÒu nµy thÓ hiÖn viÖc sö dông vèn l­u ®éng cã hiÖu qu¶ vµ ng­îc l¹i. + Sè ngµy lu©n chuyÓn b×nh qu©n 1 vßng quay. Sè ngµy lu©n chuyÓn mét vßng quay = Thêi gian cña kú ph©n tÝch Sè vßng quay cña vèn l­u ®éng trong kú ChØ tiªu nµy cho chóng ta biÕt thêi gian ®Ó vèn l­u ®éng quay ®­îc mét vßng. Thêi gian nµy cµng nhá th× chøng tá hiÖu qu¶ sö dông vèn cµng cao vµ ng­îc l¹i. + HÖ sè ®¶m nhiÖm cña vèn l­u ®éng. HÖ sè ®¶m nhiÖm cña vèn l­u ®éng = Vèn l­u ®éng b×nh qu©n Tæng doanh thu thuÇn e) ChØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ tæng hîp. Nhãm chØ tiªu nµy ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ kinh doanh cña toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, ®­îc dïng ®Ó ph¶n ¸nh chÝnh x¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp vµ ®­îc dïng ®Ó so s¸nh gi÷a c¸c doanh nghiÖp vµ ®­îc dïng ®Ó so s¸nh gi÷a c¸c doanh nghiÖp víi nhau vµ so s¸nh trong doanh nghiÖp qua c¸c thêi kú ®Ó xem xÐt c¸c thêi kú doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n hay kh«ng. ChØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn theo doanh thu = Lîi nhuËn trong kú x 100 Doanh thu trong kú ChØ tiªu nµy cho biÕt hiÖu qña cña néi dung ®· t¹o ra ®­îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn tõ mét ®ång doanh thu b¸n hµng. ChØ tiªu nµy cã ý nghÜa khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp t¨ng doanh thu gi¶m chi phÝ. Nh­ng ®Ó cã hiÖu qu¶ th× tèc ®é t¨ng doanh thu ph¶i nhá h¬n tèc ®é t¨ng lîi nhuËn. - ChØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn theo nguån vèn chñ së h÷u. Tû suÊt lîi nhuËn theo nguån vèn chñ së h÷u = Lîi nhuËn rßng x 100 Nguån vèn chñ së h÷u b/q ChØ tiªu nµy cho biÕt hiÖu qu¶ sö dông nguån vèn chñ së h÷u. Mét ®ång vèn chñ së h÷u t¹o ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh møc ®é lîi Ých cña chñ së h÷u. - ChØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn theo vèn s¶n xuÊt: Tû suÊt lîi nhuËn theo nguån vèn chñ së h÷u = Lîi nhuËn trong kú Nguån vèn kinh doanh b×nh qu©n trong kú ChØ tiªu nµy cho biÕt hiÖu qu¶ sö dông nguån vèn kinh doanh, mét ®ång vèn kinh doanh t¹o ra ®­îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn, nã ph¶n ¸nh tr×nh ®é lîi dông vµo c¸c yÕu tè vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp. ChØ tiªu nµy cµng lín cµng tèt ®iÒu nµy chøng tá doanh nghiÖp sö dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn cña DN. - ChØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn theo chi phÝ. Tû suÊt lîi nhuËn theo chi phÝ = Lîi nhuËn trong kú x 100 Tæng chi phÝ s¶n xuÊt vµ tiªu thô trong kú ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh tr×nh ®é lîi dông c¸c yÕu tè chi phÝ trong s¶n xuÊt. Nã cho thÊy víi mét ®ång chi phÝ t¹o ra bao nhiªu lîi nhuËn. ChØ tiªu nµy cã hiÖu qu¶ nÕu tèc ®é t¨ng lîi nhuËn t¨ng nhanh h¬n tèc ®é t¨ng chi phÝ. - ChØ tiªu doanh thu trªn mét ®ång chi phÝ s¶n xuÊt. Tû suÊt lîi nhuËn theo vèn chñ së h÷u = Lîi nhuËn trong kú Vèn kinh doanh b×nh qu©n trong kú Víi chØ tiªu nµy cho ta thÊy víi mét ®ång vèn kinh doanh t¹o ra bao nhiªu ®ång doanh thu, chØ tiªu nµy cµng lín cµng tèt. f) ChØ tiªu xÐt vÒ mÆt hiÖu qu¶ kinh tÕ – x· héi: Do yªu cÇu cña sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. C¸c doanh nghiÖp ngoµi viÖc ho¹t ®éng kinh doanh ph¶i ®¹t hiÖu qu¶ nh»m tån t¹i vµ ph¸t triÓn cßn ph¶i ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ vÒ mÆt kinh tÕ x· héi. Nhãm chØ tiªu xÐt vÌ mÆt hiÖu qu¶ kinh tÕ- x· héi bao gåm c¸c chØ tiªu sau: + T¨ng thu ng©n s¸ch: Mäi doanh nghiÖp khi tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th× ph¶i cã nhiÖm vô nép cho ng©n s¸ch nhµ n­íc d­íi h×nh thøc lµ c¸c lo¹i thuÕ nh­ thuÕ doanh thu, thuÕ lîi tøc, thuÕ xuÊt nhËp khÈu, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt… Nhµ n­íc sÏ sö dông nh÷ng kho¶n thu nµy ®Ó cho sù ph¸t triÓn c¸c nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ lÜnh vùc phi s¶n xuÊt, gãp phÇn ph©n phèi l¹i thu nhËp quèc d©n. + T¹o thªm c«ng ¨n, viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. N­íc ta còng gièng nh­ c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn, hÇu hÕt lµ c¸c n­íc nghÌo t×nh tr¹ng kÐm vÒ kü thuËt s¶n xuÊt vµ n¹n thÊt nghiÖp cßn phæ biÕn, ®Ó t¹o ra c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng vµ nhanh chãng tho¸t khái ®ãi nghÌo l¹c hËu ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù t×m tßi ®­a ra c¸c biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, më réng quy m« s¶n xuÊt, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. + N©ng cao ®êi sèng ng­êi lao ®éng. Ngoµi viÖc t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n ph¶i cã hiÖu qu¶ ®Ó gãp phÇn n©ng cao møc sèng cña ng­êi d©n ®­îc thÓ hiÖn qua chØ tiªu nh­ gia t¨ng thu nhËp b×nh qu©n trªn ®Çu ng­êi, gia t¨ng ®Çu t­ x· héi, møc t¨ng tr­ëng phóc lîi x· héi. + Tµi ph©n phèi lîi tøc x· héi: Sù ph¸t triÓn kh«ng ®ång ®Òu vÒ mÆt kinh tÕ x· héi gi÷a c¸c vïng, c¸c l·nh thæ trong mét n­íc yªu cÇu ph¶i cã sù ph©n phèi lîi tøc x· héi nh»m gi¶m sù chªnh lÖch vÒ mÆt kinh tÕ gi÷a c¸c vïng. Theo quan ®iÓm cña c¸c nhµ kinh tÕ hiÖn nay, hiÖu qu nhiÔm m«i tr­êng, chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ…¶ kinh tÕ x· héi cßn thÓ hiÖn qua c¸c chØ tiªu b¶o vÖ nguån lîi m«i tr­êng. 3. ý nghÜa cña viÖc naâng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh: * cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh: - Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan: Trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã l·i. §Ó ®¹t ®­îc kÕt qu¶ cao nhÊt trong s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp cÇn x¸c ®Þnh ph­¬ng h­íng môctiªu trong ®Çu t­. Muèn vËy cÇn n¾m ®­îc c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng, møc ®é vµ su h­íng cña tõng nh©n tè ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh. §iÒu nµy chØ thùc hiÖn trªn c¬ së ph©n tÝch kinh doanh. - Thêi kú chñ nghÜa ®Õ quèc, sù tÝch tô c¬ b¶n dÉn ®Õn sî tÝch tô s¶n xuÊt, c¸c C«ng ty ra ®êi s¶n xuÊt ph¸t triÓn cùc kú nhanh chãng c¶ vÒ quy m« lÉn hiÖu qu¶, Víi sî c¹nh tranh gay g¾t vµ khèc liÖt. §Ó chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh, ®¶m b¶o qu¶n lý tèt c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty ®Ò ra ph­¬ng ¸n gi¶i ph¸p kinh doanh cã hiÖu qu¶, nhµ t­ b¶n nhËn th«ng tin tõ nhiÒu nguån, nhiÒu lo¹i vµ yªu cÇu ®é chÝnh x¸c cao. Víi ®ßi hái nµy c«ng t¸c h¹ch to¸n kh«ng thÓ ®¸p øng ®­îc v× vËy cÇn ph¶i cã m«n khoa häc ph©n tÝch kinh tÕ ®éc lËp víi néi dung ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu phong phó. - Ngµy nay víi nh÷ng thµnh tù to lín vÒ sù ph¸t triÓn kinh tÕ – V¨n ho¸, tr×nh ®é khoa häc kü thuËt cao th× ph©n tÝch hiÖu qu¶ cµng trë lªn quan träng trong qu¸ tr×nh qu¶n lý doanh nghiÖp bëi nã gióp nhµ qu¶ lý t×m ra ph­¬ng ¸n kinh doanh cã hiÖu qu¶ nhÊt vÒ Kinh tÕ0- X· héi – M«i tr­êng. - Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Ó cã chiÕn th¾ng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i th­êng xuyªn ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc, c¶i tiÐn ph­¬ng thøc ho¹t ®éng, c¶i tiÕn tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt vµ kinh doanh nh»m n©ng cao n¨ng suÊt chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶. Tãm l¹i: Phan tÝch hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh gióp cho nhµ qu¶n lý ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh vÒ sù thay ®æi ®ã, ®Ò ra nh÷ng biÖt ph¸p s¸t thùc ®Ó t¨ng c­êng ho¹t ®éng kinh tÕ vµ qu¶ lý doanh nghiÖp nhÇm huy ®«ngj mäi kh¶ n¨ng tiÒm tµng vÒ vèn, lao ®éng, ®Êt ®ai... vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. * ý nghÜa cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh: - §èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n: hiÖu qu¶ kinh doanh lµ ph¹m trï kinh tÕ quan träng, ph¶n ¸nh yªu cÇu quy luËt tiÕt kiÖm thêi gian ph¶n ¸n tr×nh ®é sö dông c¸c nhuån lùc, tr×nh ®é s¶n xuÊt vµ møc ®é hoµn thiÖn cña quan hÖ s¶n xuÊt trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. Tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt ngµy cµng cao, quan hÖ s¶n xuÊt cµng hoµn thiÖn, cµng n©ng cao hiÖu qu¶. Tãm l¹i hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®em l¹i cho quèc gia sù ph©n bè, sö dông c¸c nguån lùc ngµy cµng hîp lý vµ m®em l¹i hiÖu qu¶ cao cho doanh nghiÖp. -§èi víi b¶n th©n doanh nghiÖp: HiÖu qu¶ kinh doanh xÐt vÒ mÆt tuyÖt ®èi chÝnh lµ lîi nhuËn thu ®­îc. Nã lµ c¬ së ®Î t¸i s¶n xuÊt më réng, c¶i thiÖn ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn. §èi víi mçi doanh nghiÖp ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ tr­êng th× viÖc n©ng cao hiÑu qu¶ kinh doanh ®ãng via trß quan träng trong sù tån t¹i vµ sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Ngoµi ra nã cßn gióp doanh nghiÖp c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng, ®Çu t­, më réng, c¶i t¹o, hiÖn ®¹i ho¸ c¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô cho viÖc s¶n xuÊt kinh doanh. - §èi víi ng­êi lao ®éng: HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ ®éng lùc thóc ®Èu kÝch tÝch ng­êi lao ®éng h¨ng say s¶n xuÊt, lu«n quan t©m ®Õn kÕt qu¶ lao ®éng cña m×nh. N©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®ång nghÜa víi viÖc n©ng cao ®êi sèng lao ®éng thóc ®Èy t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. PhÇn 2 kh¸i qu¸t chung vÒ doanh nghiÖp 2.1.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp Tªn doanh nghiÖp: C«ng ty TNHH TuÖ Vò Tªn giao dÞch: Cyber Storm Co. Ltd. Trô së chÝnh t¹i: Sè 51/82 phè Ph¹m Ngäc Th¹ch, Hµ Néi. V¨n phßng giao dÞch: Sè 37B Dèc §èc Ng÷ Thµnh lËp ngµy 27 th¸ng 2 n¨m 2001 Tõ ®ã ®Õn nay ho¹t ®éng trong lÜnh vùc giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸. Quy m« hiÖn t¹i cña doanh nghiÖp lµ lo¹i nhá víi tæng sè nh©n viªn chÝnh thøc lµ 10 ng­êi vµ 10 c«ng nh©n chuyªn ®ãng gãi vµ vËn chuyÓn hµng ho¸ lµm viÖc theo yªu cÇu. 2.2.Chøc n¨ng nhiÖm vô cña doanh nghiÖp LÜnh vùc kinh doanh chÝnh lµ cung cÊp dÞch vô vËn chuyÓn ®ãng gãi hµng ho¸. Bªn c¹nh ®ã doanh nghiÖp cßn ho¹t ®éng trong lÜnh vùc l÷ hµnh néi ®Þa, dÞch vô phôc vô kh¸ch du lÞch. 2.3. Quy tr×nh cung cÊp dÞch vô TiÕp cËn kh¸ch hµng X©y dùng b¸o gi¸ Cung cÊp dÞch vô KÕt thóc cung cÊp dÞch vô S¬ ®å1.1. quy tr×nh cung cÊp dÞch vô vËn chuyÓn Néi dung c¬ b¶n cña c¸c b­íc c«ng viÖc trong quy tr×nh: TiÕp cËn kh¸ch hµng Nh©n viªn phßng kinh doanh th«ng qua c¸c mèi quan hÖ vµ hiÓu biÕt cña m×nh ®Ó liªn hÖ víi nh÷ng c¸c nh©n tæ chøc cã nhu cÇu vÒ vËn chuyÓn hµng ho¸ nh»m giíi thiÖu víi kh¸ch hµng vÒ c«ng ty vµ c¸c dÞch vô mµ c«ng ty cã thÓ cung cÊp cho kh¸ch hµng trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn hµng ho¸. X¸c ®Þnh ®Þa chØ mµ hµng sÏ ®­îc göi ®Õn còng nh­ lo¹i ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn theo yªu cÇu cña kh¸ch. Cuèi cïng lµ xin mét ngµy hÑn ®Ó cö nh©n viªn chuyªn ®ãng gãi vµ xÕp hµng ®Õn ®Þnh l­îng sè tµi s¶n hoÆc hµng hãa cña kh¸ch hµng. X©y dùng b¸o gi¸ Nh©n viªn chuyªn ®ãng gãi vµ xÕp hµng vµo container sÏ ®Õn ®Þa ®iÓm cã hµng cÇn chuyÓn ®i, ­íc l­îng khèi l­îng hµng hãa sau ®ã b¸o c¸o víi nh©n viªn phßng kinh doanh vÒ kÕt qu¶ c«ng viÖc. B¸o c¸o bao gåm c¸c th«ng tin: träng l­îng cña khèi hµng, thÓ tÝch, hµng chuyÓn ®i bao gåm lo¹i hµng: hµng th­¬ng m¹i, hµng phi th­¬ng m¹i, hµng v¨n ho¸, hµng dÔ vì … Nh©n viªn phßng kinh doanh sau khi nhËn th«ng tin tõ nh©n viªn ®ãng gãi vµ xÕp hµng, liªn hÖ víi c¸c tæ chøc c«ng ty, ®¹i lý cã liªn quan ®Õn c¸c yªu cÇu vÒ ®ît hµng ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ vµ c¸c chi phÝ hîp lý nhÊt cho chuyÕn hµng, nh­ liªn hÖ víi c¸c c«ng ty vËn t¶i ®Ó cã ®­îc b¶ng c­íc vËn t¶i, liªn hÖ víi c¸c ®¹i lý vËn chuyÓn t¹i n¬i hµng ®­îc göi ®Õn ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ dÞch vô t¹i n¬i ®Õn…. Cïng lóc ®ã nh©n viªn chuyªn phô tr¸ch ®ãng gãi sau khi ®· ®Þnh l­îng hµng, dùa vµo c¸c th«ng tin ®· ghi l¹i sÏ lªn b¸o c¸o vÒ chi phÝ ®ãng gãi nh­ sè gç, hép, b¨ng keo; chi phÝ vËn chuyÓn hµng ho¸ vÒ kho cña c«ng ty (sè chuyÕn xe ph¶i thuª); tæng sè lao ®éng cÇn sö dông ®Ó ®ãng gãi hoÆc chuyÓn hµng. Trong vßng tõ 1 ®Õn 3 ngµy, nh©n viªn phßng kinh doanh sÏ thu thËp ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt vµ x©y dùng b¸o gi¸ vµ göi b¸o gi¸ nµy ®Õn cho kh¸ch hµng. Sau khi göi b¸o gi¸ ®Õn cho kh¸ch hµng vµ ®­îc kh¸ch hµng chÊp nhËn sö dông dÞch vô cña c«ng ty, nh©n viªn phßng tæ chøc sÏ dùa vµo yªu cÇu cña kh¸ch vÒ kho¶ng thêi gian ®ãng gãi vµ lÞch lµm viÖc cña nh©n viªn chuyªn ®ãng gãi, s¾p xÕp ngµy giê chÝnh x¸c ®Ó hÑn víi kh¸ch hµng. Cung cÊp dÞch vô §Õn ngµy hÑn, nh©n viªn ®ãng gãi sÏ, mang theo c¸c vËt t­ nguyªn liÖu cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh ®ãng gãi ®Õn ®Þa ®iÓm ®Ó hµng cña kh¸ch, ®ãng gãi vµ vËn chuyÓn hµng vÒ kho cña c«ng ty. §ång thêi nh©n viªn kÕ to¸n sÏ liªn hÖ víi kh¸ch hµng ®Ó x¸c ®Þnh h×nh thøc thanh to¸n vµ thêi gian thanh to¸n cña chuyÕn hµng. Nh©n viªn phßng kinh doanh, dùa vµo nh÷ng sè liÖu ®· cã liªn hÖ víi c«ng ty vËn t¶i ®Ó ®Æt chç vµ ký hîp ®ång víi c¸c c«ng ty nµy. VÝ dô nÕu kh¸ch yªu cÇu vËn chuyÓn b»ng ®­êng biÓn th× liªn hÖ víi c«ng ty vËn t¶i biÓn ®Ó ®Æt chç cho ®ît hµng nµy theo d¹ng hµng nguyªn conntainer, hay hµng lÎ, ®Ó c«ng ty vËn t¶i biÓn cã thÓ s¾p xÕp cho ®ît hµng. Trong tr­êng hîp lµ hµng lÎ, nghÜa lµ hµng cã thÓ tÝch qu¸ nhá kh«ng ®ñ cho m«t container, (container lo¹i 20 feet thÓ tÝch kho¶ng 12 mÐt khèi) c«ng ty vËn t¶i biÓn sÏ ®ãng hµng nµy cïng víi c¸c hµng lÎ kh¸c cã cïng mét n¬i ®Õn vµo mét container nguyªn ®Ó vËn chuyÓn. C¨n cø vµo lÞch vËn chuyÓn cña c¸c c«ng ty vËn t¶i vµ yªu cÇu cña kh¸ch vÒ thêi gian hµng ®Õn, nh©n viªn phßng kinh doanh sÏ s¾p xÕp lÞch ®i cho hµng, ®ång thêi so¹n th¶o vµ khai b¸o c¸c giÊy tê cÇn thiÕt ®Ó ®­îc c¸c c¬ quan chøc n¨ng cÊp giÊy vµ x¸c nhËn ®Ó vËn chuyÓn ®­îc hµng ho¸. Nh­ giÊy phÐp hµng v¨n ho¸, giÊy tê thñ tôc h¶i quan… §Õn ngµy hµng b¾t ®Çu ®­îc chuyÓn ®i, nh©n viªn phßng kinh doanh ph¶i th­êng xuyªn liªn hÖ víi c«ng ty vËn t¶i ®Ó cã ®­îc th«ng tin cña chuyÕn hµng, ngµy chuyÕn hµng ®Õn n¬i vµ th«ng tin ngay cho kh¸ch hµng hay ®¹i lý t¹i n¬i ®Õn cña chuyÕn hµng ®Ó c¸c ®¹i lý chuÈn bÞ cho viÖc lÊy hµng vµ vËn chuyÓn ®Õn ®Þa ®iÓm theo yªu cÇu cña kh¸ch. Nh©n viªn phßng kÕ to¸n sÏ c¨ng cø vµo th«ng tin thanh to¸n mµ m×nh cã ®Ó chuÈn bÞ cho viÖc thanh to¸n kÞp thêi cho ®¹i lý t¹i n¬i ®Õn. KÕt thóc cung cÊp dÞch vô: Sau khi hµng ®· ®Õn ®óng ®Þa ®iÓm theo yªu cÇu cña kh¸ch, nh©n viªn phßng kinh doanh sÏ liªn hÖ víi kh¸ch hµng b»ng Fax hoÆc Email ®Ó x¸c ®Þnh mét lÇn n÷a b»ng v¨n b¶n lµ hµng ®· ®­îc chuyÓn ®Õn ®óng thêi gian vµ ®Þa ®iÓm theo yªu cÇu cña kh¸ch, nh©n viªn phßng tæ chøc sÏ thu thËp toµn bé tµi liÖu cã liªn quan ®Õn chuyÕn hµng ®Ó l­u hå s¬. Hå s¬ l­u nµy sÏ ®­îc sö dông trong tr­êng hîp kh¸ch hµng cã khiÕu n¹i vÒ chÊt l­îng dÞch vô mµ c«ng ty cung cÊp. BAÛNG 2.1. THOÁNG KE TÌNH HÌNH TAØI CHÍNH CUÛA DOANH NGHIEÄP Ñôn vò: ñoàng Soá thöù töï Teân 2001 2002 1 Voán baèng tieàn 40.000.000 40.000.000 2 Nguoàn voán CSH 480.000.000 480.000.000 3 Nôï ngaén haïn 66.000.000 80.000.000 4 Toång taøi saûn 786.000.000 800.000.000 5 Lôïi nhuaän cuûa doanh nghieäp 7.000.000 10.000.000 B¶ng 2.2. thèng kª tµi s¶n cè ®Þnh c«ng ty TuÖ Vò STT Tµi s¶n Cè ®Þnh Sè l­îng §.gi¸ (1000 ®) Thµnh tiÒn (1000 ®) KhÊu hao G.trÞ cßn l¹i (1000 ®) 1 M¸y tÝnh 03 5.000 15.000 20%/n¨m 12.000 2 M¸y in 01 4.000 4.000 10%/n¨m 3.600 3 M¸y fax 01 6.000 6.000 10%/n¨m 5.400 4 ¤ t« 06 (c¸i) 166.00 700.000 10%/n¨m 630.000 5 Bµn ghÕ v¨n phßng 05 (bé) 2.000 10.000 5%/n¨m 9.800 Tæng céng 735.000 660.800 §èi víi tµi s¶n l­u ®éng do doanh nghiÖp TuÖ Vò lµ doanh nghiÖp nhá míi ®­îc thµnh lËp nªn ban ®Çu phÇn tµi s¶n l­u ®éng cßn nhá do ph¶i ®i vay ®Ó ®Çu t­ vµo doanh nghiÖp. Tµi s¶n l­u ®éng cña TuÖ Vò chØ bao gåm: - TiÒn mÆt t¹i quü: 10. 000. 000® - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng: 25.000.000® - TiÒn göi ng©n hµng: 30.000.000® VËy tæng tµi s¶n cña c«ng ty TuÖ Vò n¨m (2002) lµ : 800.000.000® §Ó cã ®­îc ®Þa ®iÓm lµm n¬i ®Ó giao dÞch, cã tæng sè tµi s¶n lªn tíi 800.000.000® ngoµi sè vèn cña chñ doanh nghiÖp (Vèn chñ së h÷u) lµ 480.000.000®, doanh nghiÖp cßn ph¶i ®i vay cña :( Ng©n hµng, thÕ chÊp...) sè tiÒn lªn tíi 320.000.000®. Trong ®ã nî ng¾n h¹n chiÕm 25% tæng sè tiÒn mµ doanh nghiÖp ®i vay. Nh×n chung TuÖ Vò lµ mét doanh nghiÖp nhá nªn qua 2 n¨m vÒ tµi s¶n vµ nguån vèn kh«ng cã nhiÒu. So víi n¨m 2001 th× tµi s¶n t¨ng thªm do mua thªm 01 bé bµn ghÕ, 01 bé m¸y vi tÝnh do cµng ngµy l­îng kh¸ch hµng cµng biÕt ®Õn doanh nghiÖp (Ph¶i thu cña kh¸ch hµng t¨ng 7 triÖu) hay tæng tµi s¶n n¨m 2002 t¨ng 14 triÖu so víi n¨m 2001. Còng nh­ vËy so víi n¨m 2001 nguån vèn cña doanh nghiÖp t¨ng lµ doanh nghiÖp ®· g©y ®­îc phÇn nµo uy tÝn cho c¸c ng©n hµng, c¸c b¹n hµng ... nªn doanh nghiÖp ®· vay ng¾n h¹n ®­îc thªm 14 triÖu. VÒ doanh thu cña doanh nghiÖp do viÖc x©y dùng uy tÝn vµ tªn tuæi cña TuÖ Vò còng chÝnh lµ môc ®Ých chÝnh cña c«ng ty trong 3 n¨m ®Çu ho¹t ®éng (tõ n¨m 2001 ®Õn n¨m 2004). Do ®ã nªn doanh thu cña c«ng ty trong n¨m võa qua míi ®¹t ë møc thÊp, kh«ng ®¸ng kÓ chØ kho¶ng 200 triÖu. Còng do viÖc x©y dùng uy tÝn cña c«ng ty nªn môc tiªu lîi nhuËn cña c«ng ty ®Æt ra còng kh«ng cao cèt yÕu ®ñ tiÒn ®Ó tr¶ l­¬ng cho c«ng nh©n (100trieäu) vµ toång chi phÝ cho c¸c ho¹t ®éng khaùc cña doanh nghiÖp haøng naêm laø 90.000.000ñ (bao goàm tieàn thueâ cô sôû ñeå laøm nôi giao dòch, tieàn thueá, chi phí nhieân lieäu cho xe…) nªn lîi nhuËn trong n¨m qua chØ ®¹t kho¶ng 10 triÖu. §¸nh gi¸ mét sè chØ tiªu tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. 1- Kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp: Søc thanh to¸n ng¾n h¹n ®Çu kú = TSL§2001/ Nî ng¾n h¹n2001 = 0,98 Søc thanh to¸n ng¾n h¹n cuèi kú = TSL§2002/ Nî ng¾n h¹n2002 = 0,8 Nh×n vµo chØ tiªu nµy ta thÊy maëc duø söùc thanh toaùn ngaén haïn cuûa doanh nghieäp < 1 laø thaáp nhung ñoái vôùi Tueä Vuï laø doanh nghieäp môùi thaønh laäp vaø dang trong thôøi gian xaây döïng uy tín neân ñeå ñaït ñöôïc khaû naêng thanh toaùn ngaén haïn nhö vaäy laø caû moät söï coá gaéng cuûa toaøn theå caùn boä coâng nhaân vieân trong doanh nghieäp. Nhìn chung thì doanh nghiÖp ®¸p øng c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n t­¬ng ®èi tèt v× doanh nghiÖp ®ang trong thêi gian g©y dùng uy tÝn vµ tªn tuæi. Ñoàng thôøi ta thaáy raèng söùc thanh toaùn ngaén haïn cuoái kyø thaáp hôn so vôùi ñaàu kyø thöïc ra vaán ñeà naøy laø do caøng veà cuoái naêm löôïng khaùch haøng töông ñoái ñoâng laøm cho coâng ty phaûi ñaàu tö theâm neân laøm giaûm taøi saûn löu doäng neân laøm giaûm khaû naêng thanh toaùn ngaén haïn. Toùm laïi vôùi söùc thanh toaùn ngaén haïn nhö cuûa Tueä Vuõ laø cao bôûi vì coâng ty ñang trong thôøi gian xaây döïng uy tín. Kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi = Vèn b»ng tiÒn / Nî ng¾n h¹n Tû suÊt thanh to¸n tøc thêi ®Çu n¨m = 40trieäu/ 66trieäu = 0,61 Tû suÊt thanh to¸n tøc thêi cuèi n¨m = 40tr/80tr = 0,5 Nhìn vaøo tyû suaát thanh toaùn töùc thôøi ta thaáy khaû naêng thanh toaùn töùc thôøi cuûa doanh nghieäp töông ñoái thaáp hay noùi caùch khaùc laø voán baèng tieàn cuûa doanh nghieäp nhoû hôn löôïng voán ñi vay ngaén haïn vaø doanh nghieäp phaûi chòu moät chi phí ngoaøi laø traû laõi töøng kyø. Con soá naøy cuõng noùi leân raèng Tueä Vuõ laø doanh nghieäp nhoû môùi thaønh laäp. Nh×n vµo chØ sè vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi cña doanh nghiÖp ta thÊy doanh nghiÖp ®¸p øng ®­îc t­¬ng ®èi phÇn nµo v× trong doanh nghiÖp ®ang trong thêi gian ph¸t triÓn toaøn boä löôïng tieàn ñöôïc doanh nghieäp huy ñoäng ñaàu tö vaøo taøi saûn coá ñònh vaø xaây döïng uy tín. 2- Søc sinh lêi. Nhìn vaøo chæ tieâu söùc sinh lôøi cuûa doanh nghieäp ta thaáy chæ tieâu naøy thaáp maëc duø veà cuoái naêm söùc sinh lôøi coù taêng. Nguyeân nhaân cuûa vieäc chæ tieâu söùc sinh lôøi thaáp laø do coâng ty Tueä Vuõ môùi ñöôïc thaønh laäp, ñang trong thôøi gian xaây döïng uy tín ñoái vôùi khaùch haøng vaø toång taøi saûn cuûa doanh nghieäp nhoû. 3- N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n trong kú (1 naêm): Trong ®ã: W: N¨ng suÊt lao déng b×nh qu©n trong kú Q: Gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng L: Tæng sè lao ®éng b×nh qu©n sö dông trong kú Nhìn chung naêng suaât lao ñoäng cuûa nhaân vieân trong 1 naêm nhö treân laø thaáp so vôùi caùc doanh nghieäp khaùc nhöng ñoái vôùi Tueä Vuõ moät coâng ty môùi ñöôïc thaønh laäp vaø vôùi löôïng toång taøi saûn chæ coù 800 trieäu thì naêng suaát trong 1 naêm theo em nhö vaäy laø vöøa. Vôùi möùc naêng suaát nhö vaäy löông bình quaân cuûa caùn boä coâng nhaân vieân cuûa coâng ty trong 2 naêm trôû laïi ñaây ñaït 50% naêng suaát lao ñoäng bình quaân töùc laø 10 trieäu/ngöôøi trong 1 naêm. + Møc thu nhËp hoÆc lîi nhuËn ®¹t ®­îc trªn mét lao ®éng LN 10(trieäu) Hl® = = = 1(trieäu/ngöôøi) Lbq 10(ngöôøi) Trong ®ã: Hl®: Møc thu nhËp b×nh qu©n trªn mét lao ®éng LN: Lîi nhuËn ®¹t ®­îc trong kú Lbq: Lao ®éng b×nh qu©n trong kú Hai chØ tiªu trªn ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ vÒ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng trong kú cña doanh nghiÖp vÒ mÆt chÊt l­îng còng nh­ sè l­îng. Tuy nhiªn ®Ó ®¸nh gi¸ mét c¸ch chÝnh x¸c ng­êi ta cßn sö dông mét sè chØ tiªu nh­ hiÖu suÊt sö dông lao ®éng hoÆc hiÖu suÊt sö dông thêi gian lao ®éng. Ngoµi ra tiÒn l­¬ng chÝnh lµ kho¶n thu nhËp chÝnh cña ng­êi lao ®éng. Nã ®­îc t¹o ra trong lÜnh vùc s¶n xuÊt vËt chÊt vµ ®­îc tr¶ cho ng­êi lao ®éng ®Ó bï ®¾p søc lao ®éng ®· hao phÝ. Lîi nhuËn 10 (trieäu) HiÖu suÊt tiÒn l­¬ng = = = 0,1 Tæng tiÒn l­¬ng 100 (trieäu) HiÖu suÊt tiÒn l­¬ng laø tyû leä giöõa lôïi nhuaän vaø toång tieàn löông maø doanh nghieäp phaûi boû ra trong moät kyø vaø noù cho biÕt 1 ®ång tiÒn l­¬ng t­¬ng øng víi bao nhiªu ®ång lîi nhuËn hay doanh thu. Nhìn vaøo tyû suaât tieàn löông cuûa Tueä Vuõ ta thaáy tyû suaát naøy laø töông ñoái thaáp nguyeân nhaân laø do Tueä Vuõ môùi ñöôïc thaønh laäp nhaân vieân cuûa doanh nghieäp chaáp nhaän trong voøng 3 naêm ñaàu nhaän möùc löôïng trung bình vaøo khoaûng 850.000ñ ñeán 900.000ñ nhaèm xaây döïng uy tín cho coâng ty. Chæ tieâu so saùnh lôïi nhuaän so vôùi chi phí : Chæ tieâu söùc sinh lôøi cuûa chi phí = Qua chæ tieâu so saùnh giöõa chi phí vaø lôïi nhuaän ta thaáy cöù 1 ñoàng chi phí thì sinh ñöôïc 0,11 ñoàng lôïi nhuaän qua ñaây ta thaáy raèng chæ tieâu naøy laø thaáp do trong nhöõng naêm ñaàu doanh nghieäp khoâng mong muoán nhieàu veà lôïi nhuaän maø chæ nhaèm xaây döïng uy tín vôùi khaùch haøng. PhÇn 3 Nh÷ng biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh 3.1.Ph­¬ng h­íng vµ môc tiªu ph¸t triÓn cña c«ng ty TNHH Tuª Vò thêi gian tíi. XuÊt ph¸t tõ nhiÖm vô c¬ b¶n c¶u nhµ m¸y vµ thùc tÕ cña Nhµ m¸y ®· ®­a ra c¸c ®Þnh h­íng ph¸t triÓn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh daonh trong c¸c n¨m tíi nh­ sau: - VÒ m¸y mãc thiÕt bÞ: v× ®ang trong thêi kú x©y dùng uy tÝn víi sè vèn nhá c«ng ty chØ cã thÓ mua thªm mét sè m¸y mãc cÇn thiÕt nh­ m¸y tÝnh, m¸y in, m¸y fax ®æi míi bµn ghÕ. - VÒ lao ®éng: c«ng ty ph¶i tÝch cùc n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ, nghiÖp vô cho c«ng nh©n vµ c¸n bé qu¶n lý th«ng qua h×nh thøc ®µo t¹o. - VÒ c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu: §èi víi nh÷ng sè hµng nhá kh«ng ®ñ mét conntainer, cã cung mét ®Þa ®IÓm tíi víi chuyÕn hµng kh¸c. C«ng ty sÏ s¾p sÕp cïng mét chuyÕn se ®Ó tÝch kiÖm ®­îc thêi gian vµ nhiªn niÖu. - VÒ c«ng t¸c qu¶n lý vµ tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt: c«ng typh¶i ®Èy m¹nh viÖc qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt b»ng nh­ng biÖn ph¸p cô thÓ nh­ x©y dùng kÕ ho¹ch gi¸ thµnh, ®Þnh møc kü thuËt míi phï hîp cho mçi chuyÕn hµng .c¨n cø vµo chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ ph¸p sinh trong n¨m 2001. C«ng ty ph¶I cã nh÷ng biªn ph¸p ®Ó han chÕ nh­ng ph¸t sinh. 3.2. Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh C¬ së lý luËn Khoa häc kü thuËt ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh mÏ nªn n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ lµ ®iÒu tÊt yÕu, n©ng cao tr×nh ®ä tay nghÒ sÏ lµm n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng lªn. H¬n n÷a c«ng ty lao ®éng kü thuËt giái ®Î cã thÓ ¸p dông vµ sö lý c«ng nghÖ kü thuËt míi mµ tr×nh ®é c¶u c¸n bé qu¶n lý cÇn ph¶i ®­îc n©ng cao. Nghµnh nghÒ cña c«ng ty chñ yÕu lµ gia c«ng c¬ khÝ nªn ®ßi hái bËc thî ph¶i cao, c«ng ty n©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n th× sÏ gi¶m ®­îc sè lao ®éng, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng ®ång thêi còng t¨ng thu nhËp lao ®éng lµm cho ng­êi lao ®«ng cã ®éng lùc c«ng t¸c tèt h¬n. V× vËy viÖc sö dông ®óng ng­êi ®óng viÖc sao cho phï hîp víi së tr­êng ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o còng nh­ tr¸ch nhiÖm cña mçi ng­êi lµ mét yªu cÇu tÊt yÕu trong c«ng t¸c sö dông lao ®éng. Dï lµ mét doanh nghiÖp víi ®éi ngò lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n tay nghÒ cao ®Õn mÊy nÕu kh«ng sö dông hîp lý th× còng kh«ng ®em lai hiÖu qu¶ cao. Néi dung biÖn ph¸p §Ó cã ®­îc mét ®éi ngò lao ®éng cã kü thuËt cao, cã kiÕn thøc cã kinh nghiÖm ham hoc hái nhiÖt t×nh cao trong c«ng viÖc th× c«ng ty ph¶i th­êng t¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi lao ®éng n©ng cao tr×nh ®ä ®­a ra nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp kÝch thÝch tinh thµn s¸ng t¹o c¶i tiÕn kü thuËt b»ng c¸c khuyÕn khÝch tinh thÇn nh»m lµm cho ng­êi lao ®äng tho¶ m·n, g¾n bã vãi doanh nghiÖp thùc hiÖn quyÒn lµm chñ cña ng­êi lao déng. ViÑc cã ®­îc nh÷ng kiÕn thøc kinh nghiÖm tiªn tiÕn lµ c¬ së ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông c¸c nguån lùc nh­ vèm lao ®éng c«ng nghÖ... còng nh­ lµm chñ ®­îc cac yÕu tè bªn ngoµi nh­ thÞ tr­êng, h¹n chÕ nh÷ng l·ng phÝ tæn thÊt do kh«ng hiÓu biÕt g©y ra. C«ng ty cÇn h×nh thµnh nªn 1 c¬ cÊu lao ®éng tèi ­u, ph¶i bao ®¶m ®ñ viÖc lµm trªn c¬ së ph©n c«ng bè trÝ lao déng hîp lý sao cho c©n ®èi vãi n¨ng lùc, nguyÖn väng cña mçi ng­êi trªn c¬ së toµn ®éi ngò lao ®éng. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty cÇn x¸c ®Þnh râ møc lao ®éng cô thÓ cho tõng c«ng viÖc, tõng bËc thî. Trªn c¬ së ®Þnh møc lao ®éng . c«ng ty ph¶i th­êng xuyªn tæ chøc c¸c ®ît ®µo t¹o vµ tÊi ®µo t¹o cho ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn trong Nhµ m¸y. Nh­ng c«ng ty cÇn ph¶i ®¸nh gi¸ ph©n lo¹i ®éi ngò lao ®«ng theo tr×nh ®é chuyªn m«n tay nghÒ, n¨ng lùc së tr­êng, sau ®ã xem xÐt xem ai cÇn ph¶i ®µo t¹o vµ t¸i ®µo t¹o. Trªn c¬ së ®ã c«ng ty tiÕn hµnh tæ chøc ®µo t¹o båi d­ìng b»ng nhiÒu ph­¬ng ph¸p kh¸c nhau nh­ cö ®i häc ë c¸c tr­êng ®¹i hoc trung cÊp, d¹y nghÒ hoÆc trùc tiÕp mêi gi¸o viªn chuyªn gia trùc tiÕp gi¶ng d¹y. Tæ chøc c¸c kho¸ häc vµ thùc tËp ng¾n h¹n dÓ n©ng cao tr×nh ®ä chuyªn m«n, co thÓ hoc tËp trung ®Þnh kú trong 1 n¨m theo h×nh thøc võa lµm võa häc ë c¸c tr­êng chuyªn nghiÖp hoÆc tæ chøc c¸c líp häc t¹i doanh nghiÖp. §©y lµ mét h×nh thóc ®­îc ¸p dông kh¸ phæ biÕn ë nhiÒu c«ng ty. . §èi t­îng tham gia cã thÓ lµ c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ, hay kü thuËt, còng cã thÓ lµ c«ng nh©n lao ®éng trùc tiÕp. Muèn vËy cã thÓ c¨n cø vµo nhiÖm vô cña tõng ng­êi trong viÖc thùc hiÖn lËp kÕ ho¹ch ®Ço t¹o cô thÓ nh­ sau: Stt LÜnh vùc ®µo t¹o §«i t­îng ®µo t¹o Sè l­îng H×nh thøc 1 ChÊt l­îng chuyÕn hµng C¸n bé phßng KD 1 Cö ®i häc 2 Qu¶n lý C¸n bé phßng TC 2 Mêi chuyªn gia vÒ d¹y 3 Tµi chÝnh C¸n bé phßng KT-TC 1 Mêi chuyªn gia vÒ 4 Nghiªn cøu thÞ tr­êng C¸n bé phßng KH- TT 1 Cö di häc 5 Phong ®ãng gãi C«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt 5 §µo t¹o n©ng cao tay nghÒ Ngoµi viªc t¹o lao ®éng cho tËp thÓ vµ c¸ nh©n ng­êi lao ®éng sÏ kÝnh thÝch ho¹t déng s¶n xuÊt kinh daonh cã hiÖu qu¶ h¬n. nhµ m¸y cÇn ph©n phèi thu nhËp mét c¸c tho¶ ®¸ng, hîp lý. §Æc biÖt cÇn cã chÕ ®é ®·i ngé tho¶ ®¸ng víi nh÷ng c¸n bé c«nh nh©n viªn giái, cã thµnh tÝch s¸ng kiÕn trong kü thuËt, sÏ t¹o ra mét kh«ng khÝ tho¶i m¸i h¨ng say trongc«ng viÖc . CÇn thiÕt lËp mét hÖ thèng th«ng tin néi bé thu thËp nh­ng ý kiÕn ®ãng gãp, phª b×nh cña ng­êi lao ®éng ®Ó qua ®ã l·nh ®¹o c«ng ty thÊy ®­îc m©u thuÉn ph¸t sinh vµ cã biÖn ph¸p gi¶i quyÕt kÞp thêi tr¸nh t×nh tr¹ng x¶y nh÷ng viÖc ®¸ng tiÕc cho Nhµ m¸y. Gi¶i ph¸p nµy kh«ng nh÷ng t¹o cho Nhµ m¸y cã ®­îc mét tËp thÓ nh­ng ng­êi ®oµn kÕ lao ®éng, cã n¨ng lùc nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc mµ ®ång thêi nã lµm cho doanh thu cña Nhµ m¸y t¨ng lªn nhanh chãng v­ît møc kÕ ho¹ch. 2. Gi¶m c¸c kho¶n ph¶i thu §Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c C«ng Ty, doanh nghiÖp tr¸nh t×nh tr¹ng nî qu¸ mµ vÉn cã thÓ chñ ®éng vÒ tµi chÝnh. C«ng ty nªn ¸p dông biÖn ph¸p triÕt khÊu cho kh¸ch hµnh ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng ®éng vèn so kh¸ch hµnh ch­a thanh to¸n tiÒn ngay. BiÖn ph¸p nµy sÏ thu hót kh¸ch hµng ®Æt hµng víi sè l­îng nhiÒu h¬n t¹o ®iÒu kiÖn c«ng ty cã ®­îc uy tÝn trªn thÞ tr­êng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCơ sở lý thuyết về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.doc
Luận văn liên quan