Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa khoa học công nghệ vào Ngân hàng nhà nước hiện nay

Lời mở đầu Trong quá trình đổi mới , đối với việc nhà nước đã thực hiện phát triển nền kinh tế để hoà nhập với nền kinh tế thế giới . Đối với NH , chủ trương hội nhập cuả Ngành thể hiện thông qua Quyết định số 42/2003/QĐ -NHNN cuả Thống đốc NHNN về trương trình hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực NH ban hành ngày 13/1/2003 . Trong quyết định , taị mục IV - điểm 2a có nội dung : “ Tập trung triển khai hiện đại hoá công nghệ NH . Tiến tới áp dụng các chuẩn mực kế toán quốc tế . NHNN cũng đã có những mặt thay đổi kịp thời như hệ thống quản lý , tổ chức , họat động cho phù hợp với xu thế kinh tế hiện nay và giải quyết nhiều vấn đề mới vì đổi mới có phạm vi sâu rộng . Thực tế trong quá trình đổi mới , NH vẫn còn nhiều nhược điểm cần phải khắc phục . Đó là sự thiếu vắng thông tin cần từ các nguồn tin từ các nước khác và sự quản hoạt động của NH . Họat động NH là vấn đề trọng tâm trong chính sách đổi mới . Đó là mối quan tâm cấp thiết đối với nước ta trên con đường CNH – HĐH đất nước .Đặc biệt là sự phát triển của KH – KT . Luận văn xoay quanh giải quyết những vấn đề CNH – HĐH Ngân hàng. Từ đó có những cơ sở để thay đổi và hoàn thiện NH nhà nước nói riêng và toàn bộ nền kinh tế Việt Nam nói riêng . Để thực hiện việc thay đổi và hoàn thiện này cần phải đưa khoa học công nghệ được đưa vào ứng dụng trong NH . Vì vậy em chọn đề tài : “ CNH - HĐH khoa học công nghệ vào Ngân hàng nhà nước hiện nay “ . Chủ đề này tuy đã có người thực hiện và được áp dụng ở NH nhưng là đề tài hay trong tình hình CNH – HĐH của nước ta hiện nay . Kết cấu cuả bài tiểu luận : CHƯƠNG I : Lý luận cơ sở ứng dụng Khoa học công nghệ vào Ngân hàng CHƯƠNG II: Thực tiễn và giải pháp khi ứng dụng Khoa học công nghệ vào Ngân hàng Mục lục Lời mở đầu Ghi chú CHƯƠNG I : Lý luận cơ sở ứng dụng KHCN vào NH 1 . Khái niệm , bản chất , vai trò , đặc điểm CNH - HĐH Khoa học công nghệ vào NH 1 . 1 , Khái niệm về CNH - HĐH đưa KHCN vào NH 1 . 1 . 1 . Thanh toán bằng tiền mặt 1 . 1 . 1 . 1 . Đối với các tổ chức kinh tế 1 . 1 . 1 . 2 . Đối với các cá nhân 1 . 1 . 2 . Thanh toán không bằng tiền mặt 1 . 1 . 2 .1 . Khái niệm 1 . 1 . 2 . 2 . Những tiện ích khi sử dụng thanh toán không bằng tiền mặt 1 .1 . 2 . 2 . 1 . Nhanh chóng 1 . 1 . 2 . 2 . 2 . Chính xác 1 . 1 . 2 . 2 . 3 . An toàn 1 . 1 . 3 . KHCN vào NH 1 . 1 . 3 . 1 . Khái niệm 1 . 1 . 3 . 2 . Ý nghiã khi áp dụng KHCN vào Ngân hàng 1 . 1 . 3 . 2 . 1 . Đối với khách hàng 1 . 1 . 3 . 2 . 2 . Đối với Ngân hàng 1 . 1 . 3 . 2 . 3 . Đối với xã hội 1 . 2 . Bản chất của quá trình CNH - HĐH vào NH 1 . 3 . Vai trò của CNH - HĐH vào NH 1 . 4 . Đặc điểm khi áp dụng CNH - HĐH vào NH 2 . Quy luật cuả quá trình CNH - HĐH Ngân hàng 2 . 1 . Sự phù hợp giữa KHCN đối với NH 2 . 2 . Sự thích nghi giữa KHCN đối với NH 2 . 3 . Tính lâu dài giữa KHCN đối với NH 3 . Mối quan hệ giữa quá trình CNH - HĐH khoa học công nghệ và Ngân hàng 4 . Tác dụng của CNH - HĐH khoa học công nghệ vào NH * Bài học kinh nghiệm từ quá trình CNH - HĐH ở NH CHƯƠNG II : Thực tiễn và giải pháp khi ứng dụng KHCN vào NH 1 . Vài nét về quá trình đổi mới ở NH trong quá trình đổi mới : 1 . 1 . Tín dụng : 1 . 1 . 1 . Khái niệm 1 . 1 . 2 . Bản chất 1 . 1 . 3 . Đặc điểm 1 . 1 . 4 . Các hình thức 1 . 1 . 4 . 1 . Tín dụng ngắn hạn 1 . 1 . 4 . 2 . Tín dụng trung hạn 1 . 1 . 4 . 3 . Tín dụng dài hạn 1 . 2 . Thẻ điện tử : 1 . 2 . 1 . Khái niệm : 1 . 2 . 2 . Bản chất : 1 . 2 . 3 . Đặc điểm : 1 . 2 . 4 . Các loại thẻ điện tử 1 . 2 . 4 . 1 . ATM card 1 . 2 . 4 . 2 . Master Card 1 . 2 . 4 . 3 . Thẻ thanh toán châu Á 1 . 3 . Một số dịch vụ khác 1 . 3 . 1 . Homebanking 1 . 3 . 2 . Dịch vụ tài chính di động 1 . 3 . 2 . 1 . Mobile Banking 1 . 3 . 2 . 2 . Mobile Broking 1 . 3 . 2 . 3 . Mobile Payment 2 . Thực tế vận dụng và những khuyết điểm 3 . Phương pháp giải quyết

doc19 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1654 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa khoa học công nghệ vào Ngân hàng nhà nước hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam Boä Giaùo duïc & Ñaøo taïo Tröôøng Ñaïi hoïc Ngaân haøng TP . Hoà Chí Minh Tieåu luaän moân Kinh teá – Chính trò Coâng nghieäp hoùa - hieän ñaïi hoùa khoa hoïc coâng ngheä vaøo Ngaân haøng nhaø nöôùc hieän nay Ngöôøi höôùng daãn : Leâ Huøng Sinh vieân : Huyønh Baù Minh Lôùp : CÑ19E1 Nieân hoïc : 2004 - 2007 Nhaän xeùt cuaû giaùo vieân veà ñeà taøi .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Ngaøy .... thaùng .... naêm 2005 Chöõ kyù cuaû ngöôøi nhaän xeùt Muïc luïc Lôøi môû ñaàu Ghi chuù CHÖÔNG I : Lyù luaän cô sôû öùng duïng KHCN vaøo NH 1 . Khaùi nieäm , baûn chaát , vai troø , ñaëc ñieåm CNH - HÑH Khoa hoïc coâng ngheä vaøo NH 1 . 1 , Khaùi nieäm veà CNH - HÑH ñöa KHCN vaøo NH 1 . 1 . 1 . Thanh toaùn baèng tieàn maët 1 . 1 . 1 . 1 . Ñoái vôùi caùc toå chöùc kinh teá 1 . 1 . 1 . 2 . Ñoái vôùi caùc caù nhaân 1 . 1 . 2 . Thanh toaùn khoâng baèng tieàn maët 1 . 1 . 2 .1 . Khaùi nieäm 1 . 1 . 2 . 2 . Nhöõng tieän ích khi söû duïng thanh toaùn khoâng baèng tieàn maët 1 .1 . 2 . 2 . 1 . Nhanh choùng 1 . 1 . 2 . 2 . 2 . Chính xaùc 1 . 1 . 2 . 2 . 3 . An toaøn 1 . 1 . 3 . KHCN vaøo NH 1 . 1 . 3 . 1 . Khaùi nieäm 1 . 1 . 3 . 2 . YÙ nghiaõ khi aùp duïng KHCN vaøo Ngaân haøng 1 . 1 . 3 . 2 . 1 . Ñoái vôùi khaùch haøng 1 . 1 . 3 . 2 . 2 . Ñoái vôùi Ngaân haøng 1 . 1 . 3 . 2 . 3 . Ñoái vôùi xaõ hoäi 1 . 2 . Baûn chaát cuûa quaù trình CNH - HÑH vaøo NH 1 . 3 . Vai troø cuûa CNH - HÑH vaøo NH 1 . 4 . Ñaëc ñieåm khi aùp duïng CNH - HÑH vaøo NH 2 . Quy luaät cuaû quaù trình CNH - HÑH Ngaân haøng 2 . 1 . Söï phuø hôïp giöõa KHCN ñoái vôùi NH 2 . 2 . Söï thích nghi giöõa KHCN ñoái vôùi NH 2 . 3 . Tính laâu daøi giöõa KHCN ñoái vôùi NH 3 . Moái quan heä giöõa quaù trình CNH - HÑH khoa hoïc coâng ngheä vaø Ngaân haøng 4 . Taùc duïng cuûa CNH - HÑH khoa hoïc coâng ngheä vaøo NH * Baøi hoïc kinh nghieäm töø quaù trình CNH - HÑH ôû NH CHÖÔNG II : Thöïc tieãn vaø giaûi phaùp khi öùng duïng KHCN vaøo NH 1 . Vaøi neùt veà quaù trình ñoåi môùi ôû NH trong quaù trình ñoåi môùi : 1 . 1 . Tín duïng : 1 . 1 . 1 . Khaùi nieäm 1 . 1 . 2 . Baûn chaát 1 . 1 . 3 . Ñaëc ñieåm 1 . 1 . 4 . Caùc hình thöùc 1 . 1 . 4 . 1 . Tín duïng ngaén haïn 1 . 1 . 4 . 2 . Tín duïng trung haïn 1 . 1 . 4 . 3 . Tín duïng daøi haïn 1 . 2 . Theû ñieän töû : 1 . 2 . 1 . Khaùi nieäm : 1 . 2 . 2 . Baûn chaát : 1 . 2 . 3 . Ñaëc ñieåm : 1 . 2 . 4 . Caùc loaïi theû ñieän töû 1 . 2 . 4 . 1 . ATM card 1 . 2 . 4 . 2 . Master Card 1 . 2 . 4 . 3 . Theû thanh toaùn chaâu AÙ 1 . 3 . Moät soá dòch vuï khaùc 1 . 3 . 1 . Homebanking 1 . 3 . 2 . Dòch vuï taøi chính di ñoäng 1 . 3 . 2 . 1 . Mobile Banking 1 . 3 . 2 . 2 . Mobile Broking 1 . 3 . 2 . 3 . Mobile Payment 2 . Thöïc teá vaän duïng vaø nhöõng khuyeát ñieåm 3 . Phöông phaùp giaûi quyeát Lôøi môû ñaàu Trong quaù trình ñoåi môùi , ñoái vôùi vieäc nhaø nöôùc ñaõ thöïc hieän phaùt trieån neàn kinh teá ñeå hoaø nhaäp vôùi neàn kinh teá theá giôùi . Ñoái vôùi NH , chuû tröông hoäi nhaäp cuaû Ngaønh theå hieän thoâng qua Quyeát ñònh soá 42/2003/QÑ -NHNN cuaû Thoáng ñoác NHNN veà tröông trình hoäi nhaäp kinh teá quoác teá trong lónh vöïc NH ban haønh ngaøy 13/1/2003 . Trong quyeát ñònh , taò muïc IV - ñieåm 2a coù noäi dung : “ Taäp trung trieån khai hieän ñaïi hoaù coâng ngheä NH . Tieán tôùi aùp duïng caùc chuaån möïc keá toaùn quoác teá . NHNN cuõng ñaõ coù nhöõng maët thay ñoåi kòp thôøi nhö heä thoáng quaûn lyù , toå chöùc , hoïat ñoäng … cho phuø hôïp vôùi xu theá kinh teá hieän nay vaø giaûi quyeát nhieàu vaán ñeà môùi vì ñoåi môùi coù phaïm vi saâu roäng . Thöïc teá trong quaù trình ñoåi môùi , NH vaãn coøn nhieàu nhöôïc ñieåm caàn phaûi khaéc phuïc . Ñoù laø söï thieáu vaéng thoâng tin caàn töø caùc nguoàn tin töø caùc nöôùc khaùc vaø söï quaûn hoaït ñoäng cuûa NH . Hoïat ñoäng NH laø vaán ñeà troïng taâm trong chính saùch ñoåi môùi . Ñoù laø moái quan taâm caáp thieát ñoái vôùi nöôùc ta treân con ñöôøng CNH – HÑH ñaát nöôùc .Ñaëc bieät laø söï phaùt trieån cuûa KH – KT . Luaän vaên xoay quanh giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà CNH – HÑH Ngaân haøng. Töø ñoù coù nhöõng cô sôû ñeå thay ñoåi vaø hoaøn thieän NH nhaø nöôùc noùi rieâng vaø toaøn boä neàn kinh teá Vieät Nam noùi rieâng . Ñeå thöïc hieän vieäc thay ñoåi vaø hoaøn thieän naøy caàn phaûi ñöa khoa hoïc coâng ngheä ñöôïc ñöa vaøo öùng duïng trong NH . Vì vaäy em choïn ñeà taøi : “ CNH - HÑH khoa hoïc coâng ngheä vaøo Ngaân haøng nhaø nöôùc hieän nay “ . Chuû ñeà naøy tuy ñaõ coù ngöôøi thöïc hieän vaø ñöôïc aùp duïng ôû NH nhöng laø ñeà taøi hay trong tình hình CNH – HÑH cuûa nöôùc ta hieän nay . Keát caáu cuaû baøi tiểu luận : CHÖÔNG I : Lyù luaän cô sôû öùng duïng Khoa hoïc coâng ngheä vaøo Ngaân haøng CHÖÔNG II: Thöïc tieãn vaø giaûi phaùp khi öùng duïng Khoa hoïc coâng ngheä vaøo Ngaân haøng Luaän vaên söû duïng phöông phaùp logic , laäp luaän chaët cheõ , nhöõng sô ñoà coù lieân quan ñeán quaù trình phaân tích . Ghi chuù NHNN Ngaân haøng nhaø nöôùc NH Ngaân haøng CNH – HÑH Coâng nghieäp hoùa – Hieän ñaïi hoùa KHCN Khoa hoïc coâng ngheä E - Card Theû ñieän töû CHÖÔNG I : Lyù luaän cô sôû öùng duïng KHCN vaøo NH 1 . Khaùi nieäm , baûn chaát , vai troø , ñaëc ñieåm CNH - HÑH Khoa hoïc coâng ngheä vaøo NH : 1 . 1 , Khaùi nieäm veà CNH - HÑH ñöa KHCN vaøo NH : Löu thoâng tieàn teä trong neàn kinh teá ngaøy nay luoân ôû döôùi 2 hình thöùc cô baûn sau : thanh toaùn baèng tieàn maët vaø thanh toaùn khoâng baèng tieàn maët . 1 . 1 . 1 . Thanh toaùn baèng tieàn maët : Vieäc löu thoâng tieàn teä trong giaûi quyeát soá löôïng lôùn toång giaù caû haøng hoaù gaây neân laõng phí ôû nhieàu maët khi söû duïng tieàn nhö hao toán , toán keùm trong khaâu in aán , vaän chuyeån ñeán nôi söû duïng , löu haønh vaø caát giöõ baèng nhöõng heä thoáng baûo veä an toaøn . Vieäc löu thoâng baèng tieàn teä cuõng coù nhöõng keû hôû ñeå cho caùc coâng ty , doanh nghieäp , caù nhaân coù cô hoäi : 1 . 1 . 1 . 1 . Ñoái vôùi caùc toå chöùc kinh teá : Caùc coâng ty caù nhaân coù theå khai baùo thoâng soá löôïng tieàn khoâng chính xaùc khoaûng tieàn thu ñöôïc sau caùc cuoäc giao dòch , thanh toaùn nhaèm muïc ñích troán thueá , ñöôïc nhaø nöôùc ñöa ra chính saùch giaûm thueá moät thôøi haïn naøo ñoù khi thu nhaäp cuaû caùc toå chöùc kinh teá khoâng cao , laøm lôïi rieâng cho caùc toå chöùc . 1 . 1 . 1 . 2 . Ñoái vôùi caùc caù nhaân : Nhaø nöôùc ñöa ra nhöõng quy ñònh ñoái vôùi möùc thu nhaäp cuaû moãi caù nhaân ñeå maø döïa vaøo ñoù maø ñaùnh thueá thu nhaäp . Vì vaäy vôùi moät soá caù nhaân naøo ñoù khai baùo gian doái soá thu nhaäp cuaû mình ñeå traùnh noäp thueá , tö lôïi rieâng cho caù nhaân ñoù . 1 . 1 . 2 . Thanh toaùn khoâng baèng tieàn maët : 1 . 1 . 2 .1 . Khaùi nieäm : Thanh toaùn khoâng baèng tieàn maët laø moät hình thöùc cuaû löu thoâng tieàn teä baèng caùch qua moät soá nôi trung gian ( NH , sôû giao dòch chöùng khoaùn … ) ñeå trao ñoåi mua baùn haøng hoùa moät caùch giaùn tieáp . Hieän nay , vôùi söï ñaàu tö vaø phaùt trieån CNH - HÑH Ngaân haøng baèng caùch öùng duïng khoa hoïc coâng ngheä vaøo laøm cho coâng vieäc thanh toaùn khoâng baèng tieàn maët ngaøy caøng trôû neân thoâng duïng vaø tieän ích hôn so vôùi vieäc thanh toaùn baèng tieàn maët . Coù nhieàu thöùc thanh toaùn khoâng baèng tieàn maët nhö :löu thoâng qua tín duïng , theû ñieän töû , chöùng khoaùng ... Nhöng ñöôïc öu thích vaø thoâng duïng nhaát hieän nay laø caùc loaïi theû vôùi nhieàu coâng duïng vaø lôïi ích khaùc nhau . 1 . 1 . 2 . 2 . Nhöõng tieän ích khi söû duïng thanh toaùn khoâng baèng tieàn maët : 1 .1 . 2 . 2 . 1 . Nhanh choùng : Khi thanh toaùn baèng hình thöùc naøy seõ khoâng keùo daøi thôøi gian cuûa khaùch haøng , ruùt ngaén thôøi gian giao dòch giuùp cho NH coù nhieàu cuoäc giao dòch khaùc nhö yù muoán . 1 . 1 . 2 . 2 . 2 . Chính xaùc : Vì khi coù cuoäc thanh toaùn khoâng baèng tieàn maët ñoøi hoûi coù ñoä chính xaùc cao traùnh laøm thaát thoaùt taøi saûn cuûa khaùch haøng vaø löôïng tieàn cuaû NH . 1 . 1 . 2 . 2 . 3 . An toaøn : Khi moät ngöôøi coù moät löôïng tieàn lôùn trong ngöôøi thì hoï coù nhöõng suy nghó laø bò maát , ñaùnh caép . Do ñoù hoï neân ñem löôïng tieàn ñeán NH ñeå thanh toaùn vaø caát giöõ . Vì vaäy soá tieàn ñoù ñöôïc baûo veä moät caùch an toaøn chæ coù ngöôøi chuû löôïng ñoù môùi ñöôïc bieát soá tieàn mình ñang sôû höõu . 1 . 1 . 3 . KHCN vaøo NH : 1 . 1 . 3 . 1 . Khaùi nieäm : CNH - HÑH laø quy luaät taát yeáu ñoái vôùi caùc nöôùc saûn xuaát vöøa vaø lôùn . CNH - HÑH laø quaù trình keá thöøa coù choïn loïc nhöõng tri thöùc vaên minh , nhöõng baøi hoïc kinh nghieäm ,laø quaù trình chuyeån ñoãi caên baûn toøan dieän caùc hoïat ñoäng kinh doanh , quaûn lyù kinh teá ... baèng caùch söû duïng nhöõng coâng ngheä , phöông tieän vaø phöông phaùp tieân tieán hieän ñaïi döïa treân söï phaùt trieån cuûa coâng nghieäp vaø tieán boä khoa hoïc - taïo neân naêng suaát lao ñoäng cao . KHCN öùng duïng vaøo NH laø ñöa coâng ngheä töø maùy moùc , thieát bò hieän ñaïi keát hôïp vôùi nguoàn nhaân löïc doài daøo coù naêng löïc ( ñaùp öùng ñöôïc chuyeân moân vaø hieäu suaát lao ñoäng coâng vieäc ) vaøo heä thoáng NH ñeå ñònh höôùng neàn kinh teá höôùng ra thò tröôøng theá giôùi . Ñaây moät quaù trình quan troïng trong coâng cuoäc ñoåi môùi neàn kinh teá nöôùc ta hieän nay . Vì ngaøy nay theá giôùi ñi vaøo theá kæ 21 - theá kæ cuaû nhöõng KHCN cao . 1 . 1 . 3 . 2 . YÙ nghiaõ khi aùp duïng KHCN vaøo Ngaân haøng : 1 . 1 . 3 . 2 . 1 . Ñoái vôùi khaùch haøng : Laøm giaûm thôøi gian giao dòch . Laøm cho khaùch haøng an taâm hôn khi soá tieàn cuaû mình ñöôïc an toaøn . Coù theå giao dòch ôû baát cöù nôi ñaâu coù heä thoáng cuûa NH . 1 . 1 . 3 . 2 . 2 . Ñoái vôùi Ngaân haøng : Thanh toaùn tieàn teä vôùi khaùch haøng nhieàu hôn tröôùc ñaây . Tieát kieäm thôøi gian khi thanh toaùn . Ñöôïc kieåm soaùt kyõ vaø traùnh thaát thoaùt löôïng tieàn khi thanh toaùn 1 . 1 . 3 . 2 . 3 . Ñoái vôùi xaõ hoäi : Laøm phaùt trieån neàn kinh teá haøng hoùa nhaø nöôùc . Ñaåy maïnh quaù trình CNH-NÑH ñaát nöôùc . Laøm ñoäng löïc thuùc nay cho caùc ngaønh khaùc ñi leân . Döï tröõ ñöôïc löôïng tieàn cho NH hoaëc nhaø nöôùc ñaàu tö phaùt trieån cô sôû haï taàng vaø kieán truùc thöôïng taàng theâm vöõng maïnh . 1 . 2 . Baûn chaát cuûa quaù trình CNH - HÑH vaøo NH : Baûn chaát laø söï thay ñoåi neàn kinh teá khi KHCN hieän ñaïi ñöôïc ñöa vaøo söû duïng ôû heä thoáng NH . Söï thay ñoåi neàn kinh teá nöôùc nhaø theo chieàu höôùng ñi leân hay xuoáng ñeàu phuï thuoäc nhieàu vaøo quaù trình CNH - HÑH hay noùi chính xaùc hôn laø phuï thuoäc vaøo toác ñoä phaùt trieån cuûa KHCN nhanh hay chaäm . 1 . 3 . Vai troø cuûa CNH - HÑH vaøo NH : Giöõ vò trí quan troïng trong heä thoáng NH vaøo thôøi kì ñoåi môùi naøy . Taàm quan troïng cuûa KHCN raát lôùn khi KHCN phaùt trieån seõ laøm thay ñoåi moät dòch vuï naøo ñoù hoaëc lôùn hôn nöõa laø moät heä thoáng hoïat ñoäng trong NH . Vì giöõ vai troø raát quan troïng veà thoâng tin laãn hoïat hoïat ñoäng cuûa NH neân KHCN ñöôïc baûo ñaûm bí maät , an toøan tuyeät ñoái ñoái vôùi ngöôøi söû duïng vaø NH . 1 . 4 . Ñaëc ñieåm khi aùp duïng CNH - HÑH vaøo NH : Luoân luoân thay ñoåi cho phuø hôïp vôùi neàn kinh teá hieän nay . Thoâng duïng vaø söû duïng ñöôïc deã daøng ñoái vôùi con ngöôøi khi coù nhu caàu dòch vuï naøo ñoù . SöÏ trao ñoåi thoâng tin vaø thanh toùan giöõa caùc NH nhanh hôn cuõng nhö vieäc thanh toaùn vôùi khaùch haøng nhanh choùng hôn . 2 . Quy luaät cuaû quaù trình CNH - HÑH Ngaân haøng : 2 . 1 . Söï phuø hôïp giöõa KHCN ñoái vôùi NH : Khi KHCN phaùt trieån nhöng laïi khoâng thoaû ñöôïc nhu caàu cuaû Ngaân haøng ñoái vôùi tình hình hieän nay thì noù seõ khoâng ñöôïc ñöa vaøo söû duïng trong heä thoáng NH . Phaûi coù moät söï thoáng nhaát giöõa heä thoáng NH vôùi KHCN nhaèm muïc ñích thuùc ñaåy nhanh quaù trình phaùt trieån neàn kinh teá nöôùc ta . 2 . 2 . Söï thích nghi giöõa KHCN ñoái vôùi NH : Vôùi nhu caàu thò hieáu ngaøy caøng cao cuûa moãi ngöôøi , söï thích nghi naøy phaûi phuø hôïp vôùi nhöõng nhu caàu ñoù . Nhaø cung caáp phaûi ñaùp öùng nhöõng nhu caàu aáy ( baûn chaát cuaû con ngöôøi khoâng coù giôùi haïn neân nhu caàu cuõng vaäy ) . Vì vaäy KHCN phaûi thích nghi . 2 . 3 . Tính laâu daøi giöõa KHCN ñoái vôùi NH : Nhöõng hoaït ñoäng cuaû NH nhö laø hoaït ñoäng cuaû moät quoác gia . Vì vaäy maø khi ñöa KHCN vaøo NH khoâng phaûi chæ hoaït ñoäng moät thôøi gian roài khoâng thoâng duïng nöõa maø phaûi coù phöông aùn laâu daøi , ñaàu tö vaøo KHCN lieân tuïc nhaèm ñaùp öùng nhöõng yeâu caàu cuaû coäng ñoàng . 3 . Moái quan heä giöõa quaù trình CNH - HÑH khoa hoïc coâng ngheä vaø Ngaân haøng : Quaù trình CNH - HÑH khoa hoïc coâng ngheä luoân gaén chaët vôùi nhau vì KHCN luoân hoã trôï boå sung nhöõng öu khuyeát ñieåm laøm naâng cao heä thoáng NH . Töø heä thoáng NH chöa coù söï lieân vôùi nhau thaønh heä thoáng lieân NH döôùi söï ñònh höôùng , laõnh ñaïo cuûa nhaø nöôùc . Theá kæ 21 laø söï phaùt trieån maïnh meõ veà veà söï tö duy saâu saéc cuûa con ngöôøi. KHCN laø saûn phaåm cuûa hoaït ñoäng veà trí tueä con ngöôøi . Nhôø söï phaùt trieån cuûa KHCN aùp duïng vaøo NH neân NH coù nhieàu böôùc tieán ñaùng keå . KHCN caøng cao thì söï phaùt trieån cuûa heä thoáng NH haøng maïnh laøm neàn kinh teá nöôùc ta naêng ñoäng hôn , linh hoïat hôn so vôùi tröôùc . NH cuõng giöõ vai troø khaù quan troïng trong coâng cuoäc phaùt trieån neàn kinh teá naêng ñoäng hieän nay ôû nöôùc ta noùi chung vaø caû theá giôùi noùi chung . Nhôø KHCN , NH môû theâm nhieàu dòch vuï vôùi nhöõng tieän ích thieát thöïc hôn phuïc vuï ñôøi soáng nhaân daân ngaøy caøng toát hôn . Nhöõng dòch vuï naøy thoûa maõn yeâu caàu ñoâi beân cuøng coù lôïi , ngöôøi söû duïng laãn NH . KHCN caøng hieän ñaïi thì ñem laïi raát nhieàu lôïi cho ngöôøi söû duïng laãn NH . 4 . Taùc duïng cuûa CNH - HÑH khoa hoïc coâng ngheä vaøo NH : Thuùc ñaåy quaù trình hoäi nhaäp vôùi neàn kinh teá theá giôùi . Ña daïng hoùa NH vôùi nhieàu dòch vuï khaùc nhau vaø nhöõng tieän ích khaùc nhau . Laøm cho xaõ hoäi ngaøy caøng hieän ñaïi hoùa hôn . * Baøi hoïc kinh nghieäm töø quaù trình CNH - HÑH ôû NH : Quaù trình CNH - HÑH vaøo NH giuùp cho ñaát nöôùc ta thoaùt khoûi töø lao ñoäng baèng chaân tay tieán leân lao ñoäng baèng kyõ thuaät cao hieän ñaïi , töø nöôùc noâng nghieäp chuyeån sang nöôùc coâng nghieäp ,ñöa kinh teá nöôùc nhaø hoäi nhaäp vôùi neàn kinh teá theá giôùi. Nhôø CNH - HÑH vaøo NH laøm cho cuoäc soáng daân trí cao hôn , ñaày ñuû hô so vôùi tình hình tröôùc ñaây khi chöa coù ñoåi môùi . CNH - HÑH giöõ vai troø caàn thieát ôû caùc ngaønh coâng nghieäp kinh thò tröôøng . Phaùt trieån caùc ngaønh coâng nghieäp cuõng döïa vaøo quaù trình CNH - HÑH . CHÖÔNG II : Thöïc tieãn vaø giaûi phaùp khi öùng duïng KHCN vaøo NH 1 . Vaøi neùt veà quaù trình ñoåi môùi ôû NH trong quaù trình ñoåi môùi : Theá kæ 21 laø theá kæ coù nhieàu bieán ñoåi veà tình hình kinh teá . Ñaëc bieät laø söï ñoåi môùi trong hoaït ñoäng NH hình thöùc ñeán caùc dòch vuï tieän ích cho ngöôøi söû duïng . 1 . 1 . Tín duïng : 1 . 1 . 1 . Khaùi nieäm : Tín duïng laø hình thöùc vaän ñoäng cuaû voán cho vay , phaûn aùnh moái quan heä kinh teá giöõa chuû sôû höõu vaø vaø caùc chuû theå söû duïng ngoàn voán nhaøn roãi trong neàn kinh hoaøn traû coù kyø haïn caû goác laãn lôïi töùc . 1 . 1 . 2 . Baûn chaát : Tín duïng laø tö baûn , hình thöùc cho vay kieám laõi ôû ngöôøi söû duïng hay NH vì ngöôøi söû duïng göûi tieàn vaøo NH ñeå sinh laõi , NH cuõng phaûi ñaàu tö löôïng tieàn ñoù vaøo nôi coù theå sinh laõi cho NH . Quaù trình xoay chuyeån ñoàng voán theo moät thôøi gian nhaát ñònh thôøi gian chu chuyeån . * Löu yù : Tín duïng ôû ñaây chæ ñöôïc chuù troïng trong lónh vöïc NH chöù khoâng ôû hình thöùc ngoaøi xaõ hoäi ( cho vay naëng laõi ) . Thôøi gian chu chuyeån laø thôøi gian tính töø khi tö baûn öùng ra döôùi moät hình thaùi cho ñeán khi thu veà cuõng döôùi hình thaùi ban ñaàu , coù keøm theo giaù trò thaëng dö . 1 . 1 . 3 . Ñaëc ñieåm : Tín duïng NH coù taàm quan troïng to lôùn cuaû neàn kinh teá thò tröôøng . Coù nhieàu tín duïng NH khaùc nhau vôùi nhöõng nguoàn lôïi töùc khaùc nhau taïo neân kinh teá haøng hoaù nhieàu thaønh phaàn . Vì vaäy ñoøi söï lôùn maïnh cuaû tín duïng nhaø nöôùc ñeå quaûn lyù neàn kinh teá thò tröôøng . 1 . 1 . 4 . Caùc hình thöùc : Phaân chia theo thôøi gian thì coù : 1 . 1 . 4 . 1 . Tín duïng ngaén haïn : ñöôïc tính töø 1 thaùng ñeán döôùi 1 naêm , khoaûng laõi ñöôïc NH thanh toaùn laø raát thaáp döôùi 1% soá tieàn göûi . 1 . 1 . 4 .2 . Tín duïng trung haïn : treân 1 naêm vaø döôùi 2 naêm , khoaûn laõi ñöôïc NH chi traû töø 1% trôû leân ñeán döôùi 5% soá tieàn göûi . 1 . 1 . 4 . 3 . Tín duïng daøi haïn : treân 5 naêm , khoaûng laõi ñöôïc NH thanh toaùn thöôøng raát cao ñeán 10% soá tieàn göûi . Phaân chia theo chuû theå thì coù : + Tín duïng nhaø nöôùc + Tín duïng taäp theå + Tín duïng quoác teá Phaân chia theo phaïm vi phaùt sinh taùc duïng ta coù : + Tín duïng trong nöôùc + Tín duïng quoác teá + Tín duïng khu vöïc 1 . 2 . Theû ñieän töû : 1 . 2 . 1 . Khaùi nieäm : Theû tín duïng laø hình thöùc thanh toaùn môùi cuaû NH cho khaùch haøng nhaèm muïc ñích tieän ích cho ngöôøi söû duïng laãn ngöôøi quaûn lyù ( Ngaân haøng ) 1 . 2 . 2 . Baûn chaát : Cuõng coù hình thöùc thanh toaùn nhö tín duïng nhöng theû ñieän töû thì khoâng sinh laõi cho ngöôøi söû duïng . Nhöng ngöôøi söû duïng coù theå thanh toaùn ôû baát cöù nôi naøo coù ñaët heä thoáng söû duïng theû . Theû ñieän töû coøn coù theå thanh toaùn hoaït ñoäng sinh hoaït haèng ngaøy khi coù nhu caàu thanh toaùn . 1 . 2 . 3 . Ñaëc ñieåm : Theû ñieän töû ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu thò hieáu tieâu duøng cuûa ngöôøi söû duïng ngaøy nay nhö nhanh choùng , chính xaùc , an toaøn . Gioáng nhö tín duïng , ngöôøi söû duïng coù theå sôû höõu nhieàu loaïi theû khaùc nhau neáu coù nhu caàu vaø coù khaû naêng thanh toaùn . 1 . 2 . 3 . Caùc loaïi theû ñieän töû : coù raát nhieàu loaïi theû phaùt haønh nhöng moät soá theû ñöôïc thoâng duïng hieän nay laø : 1 . 2 . 3 . 1 . ATM card : loaïi naøy ñöôïc söû nhö laø leänh thanh toaùn thöôøng xuyeân coù theå ruùt vaø göûi tieàn vaøo ñôn vò taøi khoaûn ngöôøi söû duïng theû . Theû ñöôïc baûo ñaûm an toaøn khi söû duïng vaø ngay caû khi thaát laïc . 1 . 2 . 3 . 2 . Master Card : loaïi theû naøy ñöôïc söû duïng ñeå thanh toaùn tröïc tieáp 1 moùn haøng hoaù hay moät leänh ruùt tieàn ( nhöng chæ ñöôïc ruùt moät löôïng nhoû theo quy ñònh cuaû NH ) vaø ñöôïc an toaøn khi söû duïng vaø thaát laïc . 1 . 2 . 3 . 3 . Theû thanh toaùn chaâu AÙ : ñaây laø loaïi theû môùi ñöôïc ñöa vaøo sö’ duïng trong heä thoáng NH hieän nay . Tuy ra ñôøi sau caùc loaïi theû khaùc nhöng tín naêng thì öu vieät hôn . Theû ñöôïc söû duïng ôû nhöõng quoác gia trong phaïm vi chaâu AÙ vaø ñöôïc baûo hoä ôû caùc quoác naøy . 1 . 2 . 4 . Moät soá dòch vuï khaùc : 1 . 2 . 4 . 1 . Homebanking : giuùp khaùch haøng bieát theâm thoâng tin vaø giao dòch vôùi NH moïi luùc moïi nôi . Khaùch haøng cuõng coù theå thanh toaùn qua dòch vuï naøy . 1 . 2 . 4 . 2 . Dòch vuï taøi chính di ñoäng : Tröôùc tình hình heä thoáng thoâng tin lieân laïc buøng noå trong theá kæ 21 naøy , NH name baét ñöôïc thò hieáu vaø môû theâm dòch vuï môùi thoâng qua maïng löôùi naøy . 1 . 2 . 4 . 2 . 1 . Mobile Banking : Kieåm tra taøi khoaûng vaø höïc hieän caùc cuoäc chuyeån khoaûng töø ñieän thoaïi di ñoäng . 1 . 2 . 4 . 2 . 2 . Mobile Broking : Thu nhaän thoâng tin nhö laø buoâ baùn coå phaàn treân thò tröôøng chöùng khoaùng . 1 . 2 . 4 . 2 . 3 . Mobile Payment : Traû tieàn ñeå mua haøng hoùa thoâng qua maïng ñieän thoaïi di ñoäng . Taát caû caùc heä thoáng vaø dòch vuï keå treân ñeàu laø quaù trình phaùt trieån CNH - HÑH khoa hoïc coâng ngheä öùng duïng vaøo NH . Vaø ñeå kieåm soaùt ñöôïc dòchvuï treân caà phaûi laäp ra heä thoáng lieân NH nhaèm muïc ñích quaù trình trao ñoåi thoâng tin caùc NH nhanh hôn vaø quaûn lyù chaët cheõ hôn caùc dòch vuï môùi moät caùch hieäu quaû , an toaøn . 2 . Thöïc teá vaän duïng : KHCN ñaõ aùp duïng vaøo NH moät caùch coù heä thoáng laøm cho söï phaùt trieån trong NH noùi rieâng vaø phaùt trieån neàn kinh teá thò tröôøng nhaø nöôùc noùi chung . Tuy nhöõng dòch vuï naøy ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu caàn thieát cuaû con ngöôøi , nhöng moät soá dòch vuï trong NH maéc phaûi moät soá khuyeát ñieåm caàn löu yù sau : - Hieän ñaïi hoaù nhieàu döôøng nhö chæ coù heä thoáng maùy moùc thieát bò laøm vieäc. Maát daàn khaû naêng cuaû con ngöôøi trong ñoái thoaïi giao tieáp . - Moät soá caù nhaân lôïi duïng khuyeát ñieåm veà KHCN ôû nöôùc ta veà thoâng tin theá giôùi maø thu lôïi baát chính ,phaïm phaùp . VD : Duøng theû ñaõ ñöôïc ñaùnh caép ñeán ruùt tieàn taïi maùy ruùt tieàn töï ñoäng leân ñeán tieàn tyû . - Ngöôøi Vieät Nam ta chöa coù tính laøm vieäc chuyeân moân . 3 . Giaûi phaùp : Ñeå khaéc phuïc nhöõng khuyeát ñieåm treân caàn phaûi nhaän thöùc ñöôïc , ñöa ra nhöõng giaûi phaùp ñuùng ñaén : - Khaéc phuïc khaâu CNH - HÑH Khoa hoïc coâng ngheä ôû NH . Taêng cöôøng khaû naêng giao tieáp baèng caùch môû nhöõng lôùp boài döôõng kieán thöùc . - Ñaàu tö KHCN veà maët tieáp thu nhaän thöùc nhöõng thoâng tin môùi nhaát , noùng nhaát . - Töï moãi nhaânvieân yù thöùc ñöôïc haønh ñoäng veà tính chuyeân moân laøm vieä cuaû moãi ngöôøi . * Keát luaän : Quaù trình CNH - HÑH khoa hoïc coâng ngheä ôû Ngaân laø 1 quaù trình tieán boä cuaû heä thoáng caùc dòch vuï trong Ngaân haøng . Phaûi coù söï ñieàu chænh sao cho phuø hôïp vôùi neàn kinh teá hieän nay vaø giaûi quyeát nhöõng khuyeát ñieåm coù tính chaát laøm heä thoáng ñình treä . Phaûi giaûi quyeát moät caùch chaéc chaén , goïn gaøng traùnh ñeå nhöõng khuyeát ñieåm sau naøy . Taøi lieäu tham khaûo 1 . Giaùo trình kinh teá chính trò Maùc - Leânin . 2 . Qua caùctaïp chí nhö : + Baùo kinh teá + Baùo coâng an ( soá 1318 - ngaøy 17 / 2 /2005 ) + Baùo tuoåi treû ( soá 54 / 2005 - ngaøy 12 / 3 / 2005 ) 3 . Qua caùc luaän aùn toát nghieäp khoaù ÑH16 tröôøng ñaïi hoïc Ngaân haøng veà tín duïng vaø thanh toaùn khoâng baèng tieàn maët .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCông nghiệp hóa - hiện đại hóa khoa học công nghệ vào Ngân hàng nhà nước hiện nay.doc