Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng tài nguyên môi trường huyện Tứ Kỳ - Tỉnh Hải Dương

Thực tập là một khâu quan trọng đối với bản thân mỗi sinh viên. Bởi lẽ, đây là một bước cụ thể hóa chủ trương gắn lý luận với thực tiễn trong quá tình đào tạo, là một cơ hội tốt để sinh viên được tiếp cận với môi trường làm việc thực tế và thực hiện các công việc hành chính cụ thể. Qua đó, sinh viên được liên hệ và vận dụng những kiến thức đã được trang bị vào giải quyết các công việc, có điều kiện để để hoàn thiện bổ sung những kiến thức mới và đúc kết được cho bản thân những kinh nghiệm bổ ích, thực sự tạo lập cho mình một hành trang vững chắc trước khi ra trường. Với vai trò và ý nghĩa thiết thực như trên, Học viện Hành chính đã tổ choc đợt thực tập tốt nghiệp cho sinh viện cuối khóa của Học viện. Qua sự liên hệ, em đã về thực tập tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (VPĐKQSDĐ) thuộc phòng Tài nguyên-Môi trường (UBND huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương). Thời gian thực tập tại phòng TN&MT là khoảng thời gian quan trọng và rất có ya nghĩa với bản thân em. Tại đây, em đã có điều kiện củng cố và bổ trợ thêm hệ thống kiến thức về bộ máy hành chính cấp huyện, được tìm hiểu sâu sắc hơn về những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng TN&MT. Trên cơ sở tổng kết những kiến thức thực tế đã quan sát được và trực tiếp thực hiện một số công việc hành chính của vp, em đã lựa chọn một trong những nghiệp vụ chính của VPĐKQSDĐ là công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thực hiện báo cáo thực tập của mình. mục lục A. Phần mở đầu 1 B. nội dung 2 I. tổng quan về cơ quan thực tập 2 1. Khái quát chung về UBND huyện Tứ Kỳ 2 1.1 Vị trí, chức năng 2 1.2 Nhiệm vụ, quyền hạn 2 1.3 Cơ cấu tổ chức 2 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của phòng TN&MT 4 2.1 Vị trí, chức năng 4 2.2 Nhiệm vụ, quyền hạn 4 2.3 Về biên chế 6 2.4 Cơ cấu tổ chức 6 2.5 Nguyên tắc làm việc 7 II. công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân của VPĐKQSDĐ thuộc phòng TN&MT 11 1. Hiện trạng sử dụng đất của huyện Tứ Kỳ 11 2. Những căn cứ pháp lý cho họat động cấp giấy chứng nhận 12 3. Quy trình cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân 14 3.1 Hồ sơ, trình tự thủ tục cấp GCN theo quy định của pháp luật 14 3.2 Thực hiện quy trình cấp GCN tại VPĐKQSDĐ huyện Tứ Kỳ 16 4. Nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức VPĐKQSDĐ đối với công tác cấp GCN quyền sử dụng đất 18 5. Kết quả đạt được trong công tác cấp GCN của phòng TN&MT huyện Tứ Kỳ .20 5.1 Đối với cơ quan nhà nước (UBND huyện và phòng TN&MT) 20 5.2 Đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất 21 III. Nhận xét và kiến nghị đối với công tác cấp GCN quyền sử dụng đất tại VPĐKQSDĐ huyện Tứ Kỳ 22 1. Nhận xét 22 2. Kiến nghị đối với công tác cấp GCN của VPĐKQSDĐ huyện Tứ Kỳ 24 2.1 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai và về cấp GCN 24 2.2 Kiện toàn bộ máy quản lý về đất đai của huyện Tứ Kỳ 25 2.3 Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn huyện 25 Kết luận 27

doc29 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 09/03/2013 | Lượt xem: 2620 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng tài nguyên môi trường huyện Tứ Kỳ - Tỉnh Hải Dương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PhÇn më ®Çu Thùc tËp lµ mét kh©u quan träng ®èi víi b¶n th©n mçi sinh viªn. Bëi lÏ, ®©y lµ mét b­íc cô thÓ hãa chñ tr­¬ng g¾n lý luËn víi thùc tiÔn trong qu¸ t×nh ®µo t¹o, lµ mét c¬ héi tèt ®Ó sinh viªn ®­îc tiÕp cËn víi m«i tr­êng lµm viÖc thùc tÕ vµ thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc hµnh chÝnh cô thÓ. Qua ®ã, sinh viªn ®­îc liªn hÖ vµ vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· ®­îc trang bÞ vµo gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc, cã ®iÒu kiÖn ®Ó ®Ó hoµn thiÖn bæ sung nh÷ng kiÕn thøc míi vµ ®óc kÕt ®­îc cho b¶n th©n nh÷ng kinh nghiÖm bæ Ých, thùc sù t¹o lËp cho m×nh mét hµnh trang v÷ng ch¾c tr­íc khi ra tr­êng. Víi vai trß vµ ý nghÜa thiÕt thùc nh­ trªn, Häc viÖn Hµnh chÝnh ®· tæ choc ®ît thùc tËp tèt nghiÖp cho sinh viÖn cuèi khãa cña Häc viÖn. Qua sù liªn hÖ, em ®· vÒ thùc tËp t¹i V¨n phßng §¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt (VP§KQSD§) thuéc phßng Tµi nguyªn-M«i tr­êng (UBND huyÖn Tø Kú tØnh H¶i D­¬ng). Thêi gian thùc tËp t¹i phßng TN&MT lµ kho¶ng thêi gian quan träng vµ rÊt cã ya nghÜa víi b¶n th©n em. T¹i ®©y, em ®· cã ®iÒu kiÖn cñng cè vµ bæ trî thªm hÖ thèng kiÕn thøc vÒ bé m¸y hµnh chÝnh cÊp huyÖn, ®­îc t×m hiÓu s©u s¾c h¬n vÒ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña phßng TN&MT. Trªn c¬ së tæng kÕt nh÷ng kiÕn thøc thùc tÕ ®· quan s¸t ®­îc vµ trùc tiÕp thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc hµnh chÝnh cña vp, em ®· lùa chän mét trong nh÷ng nghiÖp vô chÝnh cña VP§KQSD§ lµ c«ng t¸c cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ®Ó thùc hiÖn b¸o c¸o thùc tËp cña m×nh. §Ó h­íng dÉn em hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o thùc tËp nµy em ®· nhËn ®­îc sù chØ b¶o nhiÖt t×nh cña c¸c chuyªn viªn thuéc VP§KQSD§ vµ c¸c thÇy c« gi¸o khoa Tæ chøc vµ qu¶n lý nh©n sù cña Häc viÖn Hµnh chÝnh. Em xin göi lêi c¶m ¬n s©u s¾c tíi c¸c c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc phßng TN&MT vµ c¸c quý thÇy, c« khoa Tæ chøc vµ qu¶n lý nh©n sù! Sinh viªn NguyÔn ThÞ Xiªm B. néi dung I. tæng quan vÒ c¬ quan thùc tËp 1. Kh¸i qu¸t chung vÒ UBND huyÖn Tø Kú 1.1 VÞ trÝ, chøc n¨ng UBND huyÖn Tø Kú lµ c¬ quan chÊp hµnh cña H§ND huyÖn, lµ c¬ quan hµnh chÝnh thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n­íc t¹i ®Þa ph­¬ng. UBND huyÖn Tø Kú chÞu tr¸ch nhiÖm chÊp hµnh HiÕn ph¸p, ph¸p luËt vµ c¸c v¨n b¶n qu¶n lý cña c¬ quan nhµ n­íc cÊp trªn, NghÞ quyÕt cña H§ND cïng cÊp, ®ång thêi trùc tiÕp chØ ®¹o ho¹t ®éng cña 27 UBND x·, thÞ trÊn. 1.2 NhiÖm vô, quyÒn h¹n C¨n cø vµo c¬ cÊu tæ chøc cña hÖ thèng bé m¸y qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n­íc th× UBND huyÖn Tø Kú lµ c¬ quan hµnh chÝnh cÊp huyÖn. Theo ®ã, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña UBND huyÖn Tø Kú ®­îc quy ®Þnh t¹i Môc II luËt Tæ chøc H§ND vµ UBND do Quèc héi ban hµnh n¨m 2003, vµ ®­îc cô thÓ t¹i QuyÕt ®Þnh sè 1153/2005/Q§-UBND cña UBND huyÖn Tø Kú vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ lµm viÖc cña UBND. NhiÖm vu, quyÒn h¹n ®­îc thÕ hiÖn trªn tõng lÜnh vùc cô thÓ nh­: kinh tÕ, c«ng nghiÖp, x©y dung, th­¬ng m¹i, dÞch vô, v¨n hãa - gi¸o dôc-y tÕ, an ninh, quèc phßng… 1.3 C¬ cÊu tæ chøc C¨n cø luËt tæ chøc H§ND vµ UBND n¨m 2003, NghÞ ®Þnh sè 14/2008 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh tæ chøc c¸c c¬ quan chuyªn m«n thuéc UBND huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh. C¨n cø vµo QuyÕt ®Þnh cña UBND tØnh H¶i D­¬ng vÒ tæ chøc c¸c c¬ quan chuyªn m«n thuuéc UBND huyÖn, c¬ cÊu tæ chøc cña UBND huyÖn Tø Kú ®­îc m« t¶ qua s¬ ®å sau: C¸c c¬ quan chuyªn m«n thuéc UBND lµ c¬ quan qu¶n lý c¸c lÜnh vùc chuyªn ngµnh, lµ c¬ quan tham m­u gióp cho l·nh ®¹o UBND huyÖn. Thanh tra Nhµ n­íc huyÖn Phßng D©n sè- G§ - TrÎ em 2.Phã chñ tÞch UBND Phßng Lao ®éng – Th­¬ng binh x· héi Phßng Tµi nguyªn – M«i tr­êng Phßng Tµi chÝnh - KÕ ho¹ch Phßng N«ng nghiÖp & ph¸t triÓn NT Phßng V¨n hãa th«ng tin- TDTT Phßng C«ng Th­¬ng Phßng Thèng kª V¨n Phßng Chñ tÞch UBND huyÖn Chó thÝch: Quan hÖ chØ ®¹o, trùc thuéc Quan hÖ phèi hîp, kiÕn nghÞ * §¸nh gi¸: Víi c¬ cÊu tæ chøc chÆt chÏ, c¬ chÕ phèi hîp linh ho¹t, hiÖu qu¶, ®¶m b¶o nghiªm tóc c¸c nguyªn t¾c trong qu¶n lý hµnh chÝnh, UBND huyÖn Tø Kú ®· thÓ hiÖn n¨ng lùc chÊp hµnh vµ ®iÒu hµnh cña m×nh, thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch ®Ò ra, gãp phÇn ®em l¹i nh÷ng thµnh tùu kh¶ quan vÒ kinh tÕ - x· héi trªn ®Þa bµn huyÖn, ®êi sèng cña ng­êi d©n ®­îc c¶i thiÖn râ rÖt. 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n, c¬ cÊu tæ chøc cña phßng TN&MT 2.1 VÞ trÝ, chøc n¨ng - Phßng Tµi nguyªn - M«i tr­êng lµ c¬ quan chuyªn m«n thuéc UBND huyÖn; cã chøc n¨ng tham m­u, gióp UBND huyÖn qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ: ®Êt ®ai, tµi nguyªn n­íc, kho¸ng s¶n, m«i tr­êng. - Phßng Tµi nguyªn - M«i tr­êng cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, cã con dÊu vµ tµi kho¶n riªng; chÞu sù chØ ®¹o, qu¶n lý vÒ tæ chøc, biªn chÕ vµ c«ng t¸c cña UBND huyÖn; ®ång thêi chÞu sù chØ ®¹o, kiÓm tra, h­íng dÉn vÒ chuyªn m«n, nghiÖp cô cña Së Tµi nguyªn - M«i tr­êng. 2.2 NhiÖm vô, quyÒn h¹n - Tr×nh UBND huyÖn ban hµnh c¸c v¨n b¶n h­íng dÉ viÖc thùc hiÖn c¸c quy ho¹ch, kÕ ho¹ch, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc vÒ qu¶n lý tµi nguyªn vµ m«i tr­êng; kiÓm tra viÖc thùc hiÖn sau khi UBND huyÖn ban hµnh. - LËp quy ho¹ch sö dông ®Êt, ®iÒu chØnh quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt cña huyÖn vµ tæ chøc thùc hiÖn sau khi ®­îc phª duyÖt; thÈm ®Þnh quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt x·, thÞ trÊn. - ThÈm ®Þnh hå s¬ vÒ giao ®Êt, cho thuª ®Êt, thu håi ®Êt, chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt, chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt vµ quyÒn së h÷u tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt cho c¸c ®èi t­îng thuéc thÈm quyÒn cña UBND huyÖn. - Theo dâi nh÷ng biÕn ®éng vÒ ®Êt ®ai; cËp nhËt, chØnh lý c¸c tµi liÖu vµ b¶n ®å vÒ ®Êt ®ai; qu¶n lý ho¹t ®éng cña V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt theo ph©n cÊp cña UBND huyÖn; h­íng dÉn, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn thèng kª, kiÓm kª, ®¨ng ký ®Êt ®ai ®èi víi c«ng chøc chuyªn m«n vÒ tµi nguyªn vµ m«i tr­êng ë x·, thÞ trÊn; thùc hiÖn viÖc lËp vµ qu¶n lý hå s¬ ®Þa chÝnh, x©y dùng hÖ thèng th«ng tin ®Êt ®ai huyÖn. - Phèi hîp víi Së Tµi nguyªn - M«i tr­êng vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan trong viÖc x¸c ®Þnh gi¸ ®Êt, møc thu tiÒn sö dông ®Êt, tiÒn thuª ®Êt cña ®Þa ph­¬ng; thùc hiÖn c«ng t¸c båi th­êng, hç trî t¸i ®Þnh c­ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - Tæ chøc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ sù chØ ®¹o cña UBND huyÖn vÒ b¶o vÖ tµi nguyªn ®Êt, tµi nguyªn n­íc, tµi nguyªn kho¸ng s¶n. - Tæ chøc ®¨ng ký, x¸c nhËn vµ kiÓm tra thùc hiÖn cam kÕt b¶o vÖ m«i tr­êng vµ ®Ò ¸n b¶o vÖ m«i tr­êng trªn ®Þa bµn huyÖn; lËp b¸o c¸o hiÖn tr¹ng m«i tr­êng theo ®Þnh kú; ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p xö lý « nhiÔm m«i tr­êng lµng nghÒ, c¸c côm c«ng nghiÖp, khu du lÞch trªn ®Þa bµn; h­íng dÉn UBND x·, thÞ trÊn quy ®Þnh vÒ ho¹t ®éng vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó tæ chøc tù qu¶n vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. - §iÒu tra, thèng kª, tæng hîp vµ ph©n lo¹i giÕng ph¶i tr¸m lÊp; kiÓm tra viÖc thùc hiÖn tr×nh tù, thñ tôc, yªu cÇu kü thuËt trong viÖc tr¸m lÊp giÕng. - Thùc hiÖn kiÓm tra vµ tham gia thanh tra, gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp, khiÕu n¹i, tè c¸o vÒ lÜnh vùc tµi nguyªn vµ m«i tr­êng theo ph©n c«ng cña UBND huyÖn. - Gióp UBND huyÖn qu¶n lý Nhµ n­íc ®èi víi c¸c tæ chøc kinh tÕ tËp thÓ, kinh tÕ t­ nh©n vµ h­íng dÉn, kiÓm tra ho¹t ®éng cña c¸c héi, c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ ho¹t ®éng trng lÜnh vùc tµi nguyªn vµ m«i tr­êng. - Thùc hiÖn tuyªn truyÒn, phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt, th«ng tin vÒ tµi nguyªn, m«i tr­êng vµ c¸c dÞch vô c«ng trong lÜnh vùc tµi nguyªn, m«i tr­êng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - B¸o c¸o ®Þnh kú vµ ®ét xuÊt t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô vÒ c¸c lÜnh vùc c«ng t¸c ®­îc giao cho UBND huyÖn vµ Së Tµi nguyªn - M«i tr­êng tØnh. - H­íng dÉn chuyªn m«n, nghiÖp vô ®èi víi c«ng chøc chuyªn m«n vÒ tµi nguyªn vµ m«i tr­êng x·, thÞ trÊn. - Qu¶n lý tæ chøc bé m¸y, thùc hiÖn chÕ ®é, chÝnh s¸ch, chÕ ®é ®·i ngé, khen th­ëng, kû luËt, ®µo t¹o vµ båi d­ìng vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ ng­êi lao ®éng thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña phßng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ sù ph©n c«ng cña UBND huyÖn. - Qu¶n lý tµi chÝnh, tµi s¶n cña Phßng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ sù ph©n c«ng cña UBND huyÖn. - Tæ chøc thùc hiÖn c¸c dÞch vô c«ng trong lÜnh vùc tµi nguyªn vµ m«i tr­êng t¹i ®Þa ph­¬ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do UBND huyÖn giao hoÆc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2.3 VÒ biªn chÕ - Biªn chÕ cña phßng Tµi nguyªn - M«i tr­êng gåm: Tr­ëng phßng, Phã tr­ëng phßng vµ c¸c chuyªn viªn. - Tr­ëng phßng Tµi nguyªn - M«i tr­êng chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc UBND, Chñ tÞch UBND huyÖn vµ tr­íc ph¸p luËt vÒ viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n ®­îc giao vµ toµn bé ho¹t ®éng cña phßng. - Phã Tr­ëng phßng gióp Tr­ëng phßng phô tr¸ch vµ theo dâi mét sè mÆt c«ng t¸c; chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Tr­ëng phßng vµ tr­íc ph¸p luËt vÒ nhiÖm vô ®­îc ph©n c«ng. Khi Tr­ëng phßng v¾ng mÆt mét Phã tr­ëng phßng ®­îc Tr­ëng phßng ñy nhiÖm ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng cña Phßng. 2.4 C¬ cÊu tæ chøc C¬ cÊu tæ chøc cña phßng TN&MT gåm hai bé phËn chÝnh ®Æt d­íi sù h­íng dÉn chØ ®¹o trùc tiÕp vµ toµn diÖn cña Tr­ëng phßng vµ c¸c Phã phßng. Phßng ®Þa chÝnh Quan hÖ chØ ®¹o 2.Phã phßng Tr.Ph Quan hÖ phèi hîp VP§KQSD§ 2.5 Nguyªn t¾c lµm viÖc - Phßng TN&MT huyÖn Tø Kú lµm viÖc lµm viÖc theo nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ, c¸ nh©n phô tr¸ch, bµn b¹c tËp thÓ, quyÕt ®Þnh theo ®a sè nh÷ng vÊn ®Ò quan träng, phøc t¹p ®Ó ®¶m b¶o ph¸t huy quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm trÝ tuÖ cña tËp thÓ c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc cña phßng. - Mäi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc cña phßng TN&MT ph¶i nghiªn cøu vµ chÊp hµnh theo luËt C¸n bé, c«ng chøc n¨m 2009; thùc hiÖn nhiÖm vô theo sù ph©n c«ng chØ ®¹o chung; gi÷ g×n sù ®oµn kÕt trong néi bé c¬ quan. Nguyªn t¾c lµm viÖc ®· thÓ hiÖn c¬ b¶n sù ph©n c«ng c«ng viÖc vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c c¸n bé, c«ng chøc cña phßng. Nguyªn t¾c nµy ®­îc thùc hiÖn trªn thùc tÕ lµ ho¹t ®éng cña phßng TN&MT nh­: + Hµng tuÇn vµo s¸ng thø 2, l·nh ®¹o phßng héi ý c«ng viÖc, c¸n bé phô tr¸ch khu cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o t×nh h×nh c«ng t¸c vµ t×nh h×nh gi¶i quyÕt c«ng viÖc ë c¬ së, nh÷ng vô viÖc ph¸t sinh t¹i ®Þa bµn phô tr¸ch vµ ®Ò xuÊt nh÷ng gi¶i ph¸p thùc hiÖn. + Mçi th¸ng vµo ngµy 15, phßng TN&MT ®Òu tæ chøc häp víi c¸n bé ®Þa chÝnh- x©y dùng ®Ó giao ban c«ng viÖc vµ triÓn khai, chØ ®¹o nhiÖm vô chuyªn m«n. + Tr­ëng phßng th­êng xuyªn gi÷ mèi quan hÖ chÆt chÏ víi chi bé, c«ng ®oµn, ®oµn thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh vµ ®iÒu tiÕt c¸c mèi quan hÖ vÒ c«ng viÖc giao cho c¸c c«ng chøc, viªn chøc trong phßng nh»m hoµn thµnh tèt chøc n¨ng, nhiÖm vô chung… ViÖc ®¶m b¶o nguyªn t¾c lµm viÖc sÏ gióp cho c¸c ho¹t ®éng cña phßng TN&MT ®­îc diÔn ra liªn tôc vµ hiÖu qu¶. Qua ®ã thùc hiÖn tèt chøc n¨ng tham m­u ®Ò xuÊt ý kiÕn cho l·nh ®¹o UBND huyÖn gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò thuéc them quyÒn cña UBND cÊp huyÖn. §Ó tæ chøc ho¹t ®éng hiÖu qu¶, ph¸t huy tinh thÇn n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, ý thøc tr¸ch nhiÖm cña tõng c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc ngµy 28 th¸ng 12 n¨m 2009, Tr­ëng phßng Tµi nguyªn - M«i tr­êng ®· ra quyÕt ®Þnh sè 62 ban hµnh kÌm theo Quy chÕ lµm viÖc cña phßng Tµi nguyªn - M«i tr­êng nhiÖm kú 2009 - 2014. Víi nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ vÒ tr¸ch nhiÖm chung vµ ph¹m vi gi¶i quyÕt c«ng viÖc ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc trong phßng thùc hiÖn tèt nhiÖm vô cña m×nh. * §¸nh gi¸, nhËn xÐt: Qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i phßng Tµi nguyªn - M«i tr­êng víi thêi gian gÇn 2 th¸ng, em ®· cã dÞp ®­îc quan s¸t c¸c chuyªn viªn cña phßng lµm viÖc, ®­îc b­íc ®Çu lµm quen víi c«ng viÖc t¹i c¸c bé phËn chuyªn m«n thuéc phßng Tµi nguyªn - M«i tr­êng. Víi nh÷ng kiÕn thøc ®· häc t¹i Häc viÖn Hµnh chÝnh kÕt hîp víi nh÷ng kiÕn thøc thùc tÕ, em xin ®­a ra nh÷ng nhËn xÐt cña m×nh vÒ viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña c¸c c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc phßng Tµi nguyªn - M«i tr­êng nh­ sau: - VÒ sù ph©n c«ng c«ng viÖc: cïng víi QuyÕt ®Þnh cña UBND huyÖn Tø Kú quy ®Þnh vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña phßng Tµi nguyªn - M«i tr­êng, Quy chÕ lµm viÖc ®­îc ban hµnh ngµy 28 th¸ng 12 n¨m 2009 ®· cô thÓ hãa tr¸ch nhiÖm vµ ph¹m vi c«ng viÖc cÇn gi¶i quyÕt cho tõng c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc cña phßng. Sù ph©n c«ng nhiÖm vô râ rµng gi÷a Tr­ëng phßng, Phã Tr­ëng phßng vµ c¸c chuyªn viªn mét mÆt ®· tr¸nh ®­îc sù chång chÐo vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô dÉn ®Õn h¹n chÕ hiÖu lùc, hiÖu qu¶ qu¶n lý Nhµ n­íc mµ thùc tÕ nhiÒu c¬ quan ®ang gÆp ph¶i. MÆt kh¸c, sù ph©n c«ng râ rµng cßn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c chuyªn viªn hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao, g¾n quyÒn lîi víi nghÜa vô, c«ng viÖc víi tr¸ch nhiÖm. Trong tÊt c¶ c¸c bé phËn chuyªn m«n cña phßng ®Òu ®­îc treo b¶ng Quy chÕ nh»m lÊy ®ã nh­ mét ®éng lùc cho c¸c c¸n bé tÝch cùc lµm viÖc cã hiÖu qu¶. Thùc tÕ qu¸ tr×nh lµm viÖc, c¸c c¸n bé trong phßng ®Òu chÊp hµnh nghiªm chØnh Quy chÕ lµm viÖc vµ nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. Phßng Tµi nguyªn - M«i tr­êng ®· thùc hiÖn tèt nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ, vai trß cña thñ tr­ëng lu«n ®­îc ®Ò cao vµ coi träng, ®ång thêi nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c chuyªn viªn ®Òu ®­îc ®­a ra häp bµn c«ng khai, d©n chñ. Tõ nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ, râ rµng phßng Tµi nguyªn - M«i tr­êng trong nh÷ng n¨m qua ®· lu«n hoµn thµnh tèt nhiÖm vô cña m×nh, c¸c c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc ®Òu x¸c ®Þnh râ ®éng lùc lµm viÖc v× lîi Ých chung cña phßng vµ v× lîi Ých cña ng­êi d©n. - VÒ sù phèi hîp c«ng viÖc vµ c¸c mèi quan hÖ chøc n¨ng: Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nhiÖm vô, gi¶i quyÕt c¸c hå s¬ thuéc ph¹m vi thÈm quyÒn cña phßng nh­: cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, cho tÆng quyÒn sö dông ®Êt, gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp liªn quan ®Õn ®Êt ®ai vµ tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt. C¸c c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc cña tõng bé phËn chuyªn m«n ®· phèi hîp gi¶i quyÕt c«ng viÖc mét c¸ch linh ho¹t vµ hiÖu qu¶. C¸c tr×nh tù, thñ tôc ®Òu ®­îc thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi d©n ®­îc thùc hiÖn ®Çy ®ñ quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña m×nh. Tõng bé phËn chuyªn m«n nh­: phßng §Þa chÝnh lµm c«ng viÖc liªn quan ®Õn ®o ®¹c, gi¶i phãng mÆt b»ng, ®iÒu tra, kh¶o s¸t gi¸ c¸c lo¹i ®Êt hµng n¨m..; V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt cã tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt c¸c hå s¬ liªn quan ®Õn quyÒn sö dông ®Êt, tham m­u gióp Tr­ëng phßng qu¶n lý ho¹t ®éng chung cña phßng. ®Òu cã sù phèi hîp cïng nhau hoµn thµnh nhiÖm vô chung cña phßng. C¸c mèi quan hÖ chøc n¨ng ®­îc thùc hiÖn theo Quy chÕ lµm viÖc vµ tr×nh tù, thñ tôc gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc theo luËt ®Þnh. Ngoµi sù phèi hîp vµ c¸c mèi quan hÖ chøc n¨ng bªn trong néi bé phßng, c¸c c¸n bé, chuyªn viªn cña phßng cßn tÝch cùc liªn hÖ víi c¸c phßng, ban chuyªn m«n kh¸c thuéc UBND huyÖn vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng cã liªn quan. Nh»m thóc ®Èy tiÕn ®é c«ng viÖc vµ ®¸p øng nhu cÇu thùc tÕ khi nÒn kinh tÕ cña huyÖn Tø Kú ®ang ngµy mét chuyÓn biÕn m¹nh mÏ. - VÒ m«i tr­êng lµm viÖc, bÇu kh«ng khÝ t©m lý, mèi quan hÖ ®ång nghiÖp, mèi quan hÖ gi÷a Thñ tr­ëng vµ nh©n viªn.. Do ®Æc thï ph¶i qu¶n lý mét khèi l­îng c«ng kh¸ lín liªn quan ®Õn tµi nguyªn vµ m«i tr­êng nªn phßng Tµi nguyªn - M«i tr­êng ®­îc chia thµnh c¸c bé phËn trùc thuéc. T¹i tõng bé phËn c¸c chuyªn viªn võa thùc hiÖn nhiÖm vô cña m×nh võa chia sÎ kinh nghiÖm vµ gióp ®ì c¸c chuyªn viªn kh¸c ®Ó c«ng viÖc diÔn ra thuËn lîi. Lîi Ých cña tËp thÓ vµ lîi Ých cña nh©n d©n lµ ®éng lùc phÊn ®Êu cña mçi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc. Kh«ng khÝ lµm viÖc trong phßng võa nghiªm tóc võa vui vÎ, tho¶i m¸i ®· kh«ng t¹o ¸p lùc cho c¸c nh©n viªn míi, t¹o ®­îc sù ®oµn kÕt thèng nhÊt trong toµn phßng. C¸c ®ång chÝ Tr­ëng phßng vµ Phã phßng th­êng xuyªn xuèng c¸c bé phËn chuyªn m«n ®Ó trao ®æi vÒ c«ng viÖc vµ nh¾c nhë nh÷ng vÊn ®Ò cÇn thiÕt cho tõng chuyªn viªn. Sù quan t©m, chØ ®¹o s¸t sao ®ã gióp Thñ tr­ëng n¾m b¾t ®­îc viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô chung cña phßng, t©m t­, nguyÖn väng cña c¸c chuyªn viªn vµ kÞp thêi cã nh÷ng biÖn ph¸p ®«n ®èc, nh¾c nhë, thÓ hiÖn ®­îc vai trß cña ng­êi l·nh ®¹o trong c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc. V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt th­êng xuyªn ph¶i tiÕp c«ng d©n ®Õn yªu cÇu gi¶i quyÕt c«ng viÖc liªn quan ®Õn ®Êt ®©i. T¹i V¨n phßng ®· ®­îc bè trÝ ®Çy ®ñ b¶ng Quy chÕ lµm viÖc, c¸c tr×nh tù thñ tôc cho tõng vÊn ®Ò cïng lÖ phÝ mµ ng­êi d©n ph¶i chi tr¶, ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ng­êi thùc hiÖn quyÒn vµ nghÜa vô cña m×nh, ®ång thêi còng lµ thùc hiÖn nguyªn t¾c c«ng khai, minh b¹ch trong qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n­íc nh»m chèng l¹i hiÖn t­îng tiªu cùc t¹i c¸c c¬ quan nhµ n­íc hiÖn nay. Tuy nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng mÆt tÝch cùc th× ho¹t ®éng cña phßng Tµi nguyªn - M«i tr­êng còng tån tµi nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh, ®ã lµ: - §iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt thiÕu thèn trong khi ®ã c«ng viÖc gi¶i quyÕt l¹i gåm nhiÒu hå s¬, giÊy tê nªn kh«ng cã n¬i bè trÝ l­u tr÷, b¶o qu¶n tµi liÖu quan träng, ®©y lµ mét h¹n chÕ lín ®èi víi ho¹t ®éng cña phßng v× trong nhiÒu tr­êng hîp do kh«ng b¶o qu¶n cÈn thËn ®· g©y mÊt m¸t hå s¬ cña nh©n d©n vµ g©y khã kh¨n trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt c«ng viÖc. - ViÖc phèi hîp c«ng viÖc trong nhiÒu tr­êng hîp cßn láng lÎo, dÉn ®Õn thñ tôc phiÒn hµ lµm mÊt nhiÒu thêi gian, tiÒn b¹c cña ng­êi d©n. II. c«ng t¸c cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cho hé gia ®×nh, c¸ nh©n cña VP§KQSD§ thuéc phßng TN&MT HiÖn tr¹ng sö dông ®Êt cña huyÖn Tø Kú Theo Quy ho¹ch sö dông ®Êt cña huyÖn Tø Kú giai ®o¹n 2006-2010 do phßng TN&MT lËp th× diÖn tÝch ®Êt ®ai cña toµn huyÖn ®­îc ph©n lo¹i dùa theo môc ®Ých sö dông ®Êt nh­ sau: STT Môc ®Ých sö dông ®Êt DiÖn tÝch ®Êt n¨m 2007 (ha) DiÖn tÝch ®Êt n¨m 2008 (ha) Tæng diÖn tÝch tù nhiªn 17075.09 17040.84 1 §Êt n«ng nghiÖp 11437.28 11284.75 1.1 §Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp 10039.12 9897.82 1.1.1 §Êt trång c©y hµng n¨m 8677.383 8560.01 1.1.1.1 §Êt trång lóa 8504.75 8391.06 1.1.1.2 §Êt cá dïng vµo ch¨n nu«i 1.1.1.3 §Êt trång c©y hµng n¨m kh¸c 173.08 168.95 1.1.2 §Êt trång c©y l©u n¨m 1361.29 1337.81 1.2 §Êt l©m nghiÖp 1.2.1 §Êt rõng s¶n xuÊt 1.2.2 §Êt rõng phßng hé 1.2.3 §Êt rõng ®Æc dông 1.3 §Êt nu«i trång thñy s¶n 1383.4 1372.14 1.4 §Êt lµm muèi 1.5 §Êt n«ng nghiÖp kh¸c 14.76 14.76 2 §Êt phi n«ng nghiÖp 5595.32 5721.81 2.1 §Êt ë 1424.45 1444.59 2.1.1 §Êt ë t¹i n«ng th«n 1354.68 1374.82 2.1.2 §Êt ë t¹i ®« thÞ 69.77 69.77 2.2 §Êt chuyªn dïng 2676.52 2810.43 2.2.1 §Êt trô së c¬ quan, c«ng tr×nh 27.26 29.9 2.2.2 §Êt quèc phßng 8.17 8.17 2.2.3 §Êt an ninh 0.46 0.46 2.2.4 §Êt s¶n xuÊt kinh doanh, phi nn 212.37 230.66 2.2.5 §Êt cã môc ®Ých c«ng céng 2428.26 2514.24 2.3 §Êt t«n gi¸o, tÝn ng­ìng 19.69 19.94 2.4 §Êt nghÜa trang, nghÜa ®Þa 136.85 136.63 2.5 §Êt s«ng suèi, mÆt n­íc 1323.99 1295.88 2.6 §Êt phi nn kh¸c 13.82 14.34 3 §Êt ch­a sö dông 42.49 34.28 Tõ b¶ng sè liÖu trªn cho thÊy huyÖn Tø Kú lµ mét ®Þa ph­¬ng thuÇn n«ng ®ang cã sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ m¹nh mÏ. DiÖn tÝch ®Êt dµnh cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ nu«i trång thñy s¶n chiÕm phÇn lín. §©y lµ mét thuËn lîi c¨n b¶n cho ng­êi d©n trong huyÖn më réng s¶n xuÊt tiÕn hµnh th©m canh t¨ng vô, chuyÓn ®æi gièng c©y trång vËt nu«i. Ngoµi ra, do ®ang trong qu¸ tr×nh ®« thÞ hãa, d©n sè cña huyÖn t¨ng kh¸ nhanh nªn diÖn tÝch ®Êt phi n«ng nghiÖp kh«ng ngõng ®­îc më réng nhÊt lµ diÖn tÝch ®Êt ë, ®Êt chuyªn dïng vµ ®Êt dïng cho môc ®Ých c«ng céng. Nh­ vËy, cã thÓ thÊy r»ng cïng víi nh÷ng thay ®æi to lín vÒ ®êi sèng kinh tÕ-x· héi, th× nh÷ng biÕn ®éng vÒ ®Êt ®ai cña huyÖn Tø Kú trong nh÷ng n¨m qua lµ kh«ng nhá, ®· ®Æt ra nhiÒu nhiÖm vô míi cho phßng TN&MT trong ®ã cã c«ng t¸c cÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cho c¸c hé gia ®×nh, c¸ nh©n thuéc thÈm quyÒn cña UBND huyÖn. 2. Nh÷ng c¨n cø ph¸p lý cho häat ®éng cÊp giÊy chøng nhËn §Êt ®ai lµ tµi nguyªn v« cïng quý gi¸ ®èi víi mét quèc gia. §ã lµ c¬ së nÒn t¶ng quan träng cho mäi sù sèng cña loµi ng­êi, lµ m«i tr­êng diÔn ra c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ-x· héi. NhËn thøc ®­îc vai trß vµ ý nghÜa to lín cña ®Êt ®ai vµ ho¹t ®éng cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ®èi víi sù nghiÖp ph¸t triÓn ®Êt n­íc, nhµ n­íc ta trong thêi gian qua ®· ban hµnh nhiÒu v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt nh»m t¹o hµnh lang ph¸p lý v÷ng ch¾c cho ho¹t ®éng qu¶n lý cña c¸c c¬ quan nhµ n­íc trong lÜnh vùc ®Êt ®ai. §èi víi c«ng t¸c cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cã thÓ kÓ ®Õn c¸c v¨n b¶n ph¸p lý quan träng sau: - LuËt §Êt ®ai n¨m 2003 cã hiÖu lùc ph¸p lý ngµy 01/7/2004. §©y lµ mét trong nh÷ng ®¹o luËt quan träng ®èi víi viÖc qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai ë ViÖt Nam. - NghÞ ®Þnh 181/2004/N§-CP cña ChÝnh phñ ngµy 29/10/2004 vÒ thi hµnh luËt ®Êt ®ai. - NghÞ ®Þnh 198/2004/N§-CP ngµy 03/12/2004 vÒ thu tiÒn sö dông ®Êt… Ngoµi nh÷ng v¨n b¶n do ChÝnh phñ ban hµnh th× c¸c bé vµ c¸c ®Þa ph­¬ng cßn ban hµnh c¸c quyÕt ®Þnh, th«ng t­ vµ th«ng t­ liªn tÞch nh»m quy ®Þnh chi tiÕt h­íng dÉn thi hµnh luËt vµ triÓn khai ®­a luËt vµo ®êi sèng. TÝnh ®Õn n¨m 2007 ®· cã 16 v¨n b¶n cña ChÝnh phñ, Thñ t­íng ChÝnh phñ vµ 24 v¨n b¶n cña c¸c Bé vÒ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. Ngµy 19/10/2009, NghÞ ®Þnh 88 vÒ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, quyÒn së h÷u nhµ ë vµ tµi s¶n kh¸c g¾n liÒn víi ®Êt (gäi t¾t lµ GiÊy chøng nhËn) ®· ®­îc Quèc héi th«ng qua vµ b¾t ®Çu cã hiÖu lùc tõ ngµy 10/12/2009. §©y lµ nghÞ ®Þnh quan träng ®iÒu chØnh trùc tiÕp c«ng t¸c cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. Qua mét thêi gian ng¾n thùc hiÖn th× nghÞ ®Þnh ®· t¹o ra nhiÒu thuËn lîi h¬n cho ng­êi d©n, tæ chøc, doanh nghiÖp. Víi nghÞ ®Þnh nµy, ng­êi d©n nay chØ cÇn lµm thñ tôc mét lÇn, t¹i mét c¬ quan ®ã lµ VP§KQSD§. Tr­íc ®©y chØ cã 2 lo¹i tµi s¶n ®­îc c«ng nhËn, nay cã 4 lo¹i tµi s¶n gåm: nhµ ë, c«ng tr×nh x©y dùng, c©y l©u n¨m, rõng trång. Do ®ã, c¸c tæ chøc, c«ng d©n sÏ cã ®iÒu kiÖn thÕ chÊp ®Ó vay vèn víi sè vèn lín h¬n. §èi víi huyÖn Tø Kú, mét huyÖn thuÇn n«ng, n¬i tr­íc ®©y ch­a ®­îc ®¨ng ký, x¸c nhËn tµi s¶n trªn ®Êt th× nghÞ ®Þnh nµy rÊt cã ý nghÜa cho ng­êi d©n, tæ chøc vµ doanh nghiÖp. GiÊy chøng nhËn míi thÓ hiÖn ®Çy ®ñ, c«ng khai c¸c th«ng tin vÒ nhµ ®Êt vµ tµi s¶n sÏ t¹o thuËn lîi cho c«ng t¸c qu¶n lý vÒ ®Êt ®ai ®­îc thèng nhÊt trªn mét b¶n ®å ®Þa chÝnh, ®ång thêi sù c«ng khai c¸c th«ng tin gióp cho viÖc gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp ®Êt ®ai ®¬n gi¶n, thuËn tiÖn h¬n. Víi ngµnh thuÕ, viÖc tæ chøc thu lÖ phÝ tr­íc b¹ trong chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt sÏ thuËn tiªn, gi¶m bít t×nh tr¹ng thÊt tho¸t nguån thu. Nh­ vËy, cïng víi c¸c v¨n b¶n ®· ®­îc ban hµnh nghÞ ®Þnh 88 ®· gãp phÇn h×nh thµnh hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p luËt ®iÒu chØnh c«ng t¸c cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. Thùc hiÖn cÊp giÊy chøng nhËn míi theo NghÞ ®Þnh 88, UBND tØnh H¶i D­¬ng ®· kiÖn toµn Ban chØ ®¹o cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö ®Êt, quyÒn së h÷u nhµ ë vµ tµi s¶n kh¸c g¾n liÒn víi ®Êt do ®ång chÝ Phã Chñ tÞch UBND tØnh phô tr¸ch khèi lµm Tr­ëng ban; Gi¸m ®èc Së TN&MT lµ Phã Tr­ëng ban vµ c¸c thµnh viªn kh¸c lµ Gi¸m ®èc c¸c Së, Ban, Ngµnh. UBND tØnh giao cho Së TN&MT chñ tr×, phèi hîp víi Së X©y dùng, Së NN&PT NT, c¸c ngµnh liªn quan c¨n cø c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vµ t×nh h×nh thùc tÕ cña tØnh, x©y dùng Dù th¶o quyÕt ®Þnh ban hµnh quy ®Þnh vÒ thêi gian thùc hiÖn c¸c thñ tôc cÊp giÊy chøng nhËn, c¬ chÕ phèi hîp, cung cÊp th«ng tin gi÷a c¬ quan TN&MT víi c¸c c¬ quan cã liªn quan, UBND cÊp huyÖn, UBND cÊp x· trong viÖc cÊp giÊy chøng nhËn vµ qu¶n lý hå s¬. Trªn c¬ së nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh, UBND huyÖn Tø Kú ®· ra v¨n b¶n chØ ®¹o VP§KQSD§ thuéc phßng TN&MT huyÖn t¨ng c­êng c«ng t¸c tuyªn truyÒn, phæ biÕn gi¸o dôc ph¸p luËt ®Ó ng­êi d©n nhËn thøc ®­îc tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi trong viÖc ®¨ng ký ®Êt ®ai còng nh­ khi ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn, tõ ®ã tù gi¸c lµm c¸c thñ tôc vÒ cÊp giÊy chøng nhËn, thñ tôc vÒ biÕn ®éng ®Êt ®ai t¹i UBND x·, thÞ trÊn hoÆc VP§KQSD§ huyÖn. 3. Quy tr×nh cÊp giÊy chøng nhËn (GCN) quyÒn sö dông ®Êt cho hé gia ®×nh, c¸ nh©n 3.1 Hå s¬, tr×nh tù thñ tôc cÊp GCN theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt NghÞ ®Þnh 88/2009 cña ChÝnh phñ vÒ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, quyÒn së h÷u nhµ ë vµ tµi s¶n kh¸c g¾n liÒn víi ®Êt ®· quy ®Þnh cô thÓ vÒ hå s¬ vµ tr×nh tù, thñ tôc cÊp GCN lµm c¨n cø cho VP§KQSD§ thùc hiÖn nhiÖm vô liªn quan ®Õn ®Êt ®ai. ¥ ®©y chØ xem xÐt thñ tôc ®èi víi tr­êng hîp cÊp GCN cho hé gia ®×nh vµ c¸ nh©n lµ ng­êi ViÖt Nam thuéc thÈm quyÒn cña UBND huyÖn mµ kh«ng tÝnh ®Õn c¸c tr­êng hîp kh¸c. * TiÕp nhËn hå s¬ vµ trao GCN - Ng­êi sö dông ®Êt, chñ së h÷u tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt lµ hé gia ®×nh, c¸ nh©n nép hå s¬ vµ nhËn GCN t¹i VP§KQSD§ thuéc phßng TN&MT cÊp huyÖn hoÆc UBND x·, thÞ trÊn, n¬i cã ®Êt, tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt. - VP§KQSD§ cÊp huyÖn, UBND x·, ph­êng, thÞ trÊn khi nhËn hå s¬ cã tr¸ch nhiÖm viÕt giÊy biªn nhËn hå s¬ cho ng­êi nép hå s¬; trong thêi h¹n kh«ng qu¸ 3 ngµy lµm viÖc ph¶i kiÓm tra hå s¬ vµ th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho ng­êi nép hå s¬ nÕu cÇn bæ sung, hoµn thiÖn hå s¬. * Thêi gian gi¶i quyÕt thñ tôc cÊp GCN Thêi gian thùc hiÖn cÊp GCN kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ ®­îc quy ®Þnh nh­ sau: - Kh«ng qu¸ 50 ngµy lµm viÖc ®èi víi tr­êng hîp cÊp GCN lÇn ®Çu. - Kh«ng qu¸ 30 ngµy lµm viÖc ®èi víi tr­êng hîp cÊp ®æi GCN quyÒn sö dông ®Êt mµ cã nhu cÇu bæ sung chøng nhËn quyÒn së h÷u tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt hoÆc cÊp l¹i GCN ®· bÞ mÊt. - Kh«ng qu¸ 20 ngµy lµm viÖc ®èi víi c¸c tr­êng hîp kh¸c. Thêi gian quy ®Þnh nªu trªn kh«ng kÓ thêi gian c«ng khai kÕt qu¶ thÈm tra, thêi gian thùc hiÖn nghÜa vô tµi chÝnh, thêi gian trÝch ®o ®Þa chÝnh thöa ®Êt. * Tr×nh tù, thñ tôc cÊp GCN cho hé gia ®×nh, c¸ nh©n Theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh cã nhiÒu tr­êng hîp cÊp GCN cho hé gia ®×nh, c¸ nh©n víi nh÷ng ®Æc thï riªng nh­: cÊp GCN ®èi víi tr­êng hîp tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt mµ chñ së h÷u kh«ng ®ång thêi lµ ng­êi sö dông ®Êt, hay cÊp GCN ®èi víi tr­êng hîp ng­êi sö dông ®Êt ®ång thêi lµ chñ së h÷u nhµ ë, c«ng tr×nh x©y dùng… Tuy nhiªn cã thÓ kh¸i qu¸t l¹i thµnh mét quy tr×nh chung nh­ sau: Ng­êi ®Ò nghÞ cÊp GCN nép mét bé hå s¬ gåm: + §¬n ®Ò nghÞ cÊp GCN + B¶n sao c¸c lo¹i giÊy tê lq +Mét trong lo¹i gtê vÒ quyÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña L§§ VP§KQSD§ cã tr¸ch nhiÖm: + KiÓm tra hå s¬, x¸c nhËn xem hå s¬ cã ®ñ ®iÒu kiÖn hay k? + ChuÈn bÞ hå s¬ kÌm theo trÝch lôc b¶n ®å ®c ®Ó tr×nh UBND huyÖn ký duyÖt + Trao GCN cho ng nép hå s¬ UBND x·, thÞ trÊn cã tr¸ch nhiÖm lµm cviÖc: + KiÓm tra, x¸c nhËn vµo ®¬n ®Ò nghÞ cÊp GCN + C«ng bè c«ng khai kq kiÓm tra t¹i trô së UBND trong thêi h¹n 15 ng + Göi hå s¬ ®Õn VP§KQSD§ 3.2 Thùc hiÖn quy tr×nh cÊp GCN t¹i VP§KQSD§ huyÖn Tø Kú VP§KQSD§ thuéc phßng TN&MT huyÖn Tø Kú ®­îc thµnh lËp tõ n¨m 2008 t¹i QuyÕt ®Þnh sè 1202/2008 cña UBND tØnh H¶i D­¬ng vÒ viÖc thµnh lËp VP§KQSD§ t¹i c¸c huyÖn, thµnh phè thuéc tØnh víi tÝnh chÊt lµ c¬ quan dÞch vô c«ng cã chøc n¨ng thùc hÞªn ®¨ng ký sö dông ®Êt vµ biÕn ®éng vÒ sö dông ®Êt, qu¶n lý hå s¬ ®Þa chÝnh vµ gióp phßng TN&MT trong viÖc thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh vÒ qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai. Qua thùc tÕ thùc tËp vµ tham kh¶o ý kiÕn cña c¸c chuyªn viªn lµm viÖc t¹i VP§KQSD§ cã thÓ ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn cÊp GCN cho hé gia ®×nh, c¸ nh©n nh­ sau: * VÒ viÖc tiÕp nhËn vµ tr¶ kÕt qu¶ Víi nhËn thøc cÊp GCN lµ tµi s¶n lín ®èi víi ng­êi d©n, phßng TN&MT huyÖn lu«n ®Æt môc tiªu nhanh chãng cÊp GCN cho ng­êi d©n, qua ®ã gãp phÇn gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n cña ng­êi d©n trong viÖc chñ ®éng t×m nguån vèn hay yªn t©m s¶n xuÊt kinh doanh, lµm ¨n bu«n b¸n. Do thùc hiÖn c¬ chÕ mét cöa nªn chñ yÕu ng­êi d©n sÏ ®Õn nép hå s¬ t¹i VP§KQSD§, ®èi víi c¸c x· ë xa trung t©m huyÖn th× hå s¬ sÏ ®­îc nép cho UBND x· n¬i cã ®Êt vµ tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt. Trung b×nh mçi th¸ng VP tiÕp nhËn kho¶ng 100 hå s¬ liªn quan ®Õn lÜnh vùc ®Êt ®ai nh­: xin cÊp GCN quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn nh­îng quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt, cho, tÆng, thõa kÕ... ViÖc tiÕp nhËn hå s¬ cña VP hoÆc UBND c¸c x· nh×n chung ®Òu tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Tuy nhiªn, trªn thùc tÕ c¸n bé ®Þa chÝnh x· hay chuyªn viªn VP th­êng kh«ng viÕt giÊy biªn nhËn hå s¬ cho ng­êi nép hå s¬, do sè l­îng hå s¬ göi ®Õn kh«ng ®ång ®Òu gi÷a c¸c th¸ng nªn 03 ngµy theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt lµ kh«ng ®ñ ®Ó chuyªn viªn VP kÞp kiÓm tra hå s¬. * VÒ thêi gian gi¶i quyÕt hå s¬ MÆc dï NghÞ ®Þnh 88 ®· quy ®Þnh cô thÓ thêi gian gi¶i quyÕt cho tõng tr­êng hîp nh­ng vÒ mÆt thùc tÕ, thêi gian gi¶i quyÕt hå s¬ t¹i VP cßn chËm. Th«ng th­êng, VP sÏ tÝnh c¶ thêi gian thÈm ®Þnh, thêi gian thùc hiÖn nghÜa vô tµi chÝnh, thêi gian trÝch ®o ®Þa chÝnh thöa ®Êt vµo thêi gian gi¶i quyÕt thñ tôc cÊp GCN. RÊt nhiÒu tr­êng hîp nh­ hé gia ®×nh mµ chñ hé lµ «ng NguyÔn Xu©n T­ëng, thuéc th«n §ång Trµng, x· Quang Phôc, m· hå s¬ BA9544115 ph¶i ®îi ®Õn h¬n 2 th¸ng míi cã thÓ nhËn ®­îc GCN. NhiÒu ng­êi d©n do ®îi qu¸ thêi h¹n ®· hÑn mµ ph¶i tù ®Õn ®Ó lÊy th«ng tin ph¶n håi tõ phÝa VP§KQSD§. §iÒu nµy ®· g©y c¶n trë nhÊt ®Þnh ®Õn t©m lý ng­êi d©n khi ®Õn c¬ quan nhµ n­íc thùc hiÖn quyÒn vµ nghÜa vô cña m×nh. * Thùc hiÖn tr×nh tù, thñ tôc cÊp GCN T¹i VP§KQSD§ ®· niªm yÕt ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ tr×nh tù, thñ tôc ®èi víi tõng tr­êng hîp cÊp GCN, do ®ã ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ng­êi d©n khi cã nhu cÇu gi¶i quyÕt c«ng viÖc. Qua sù quan s¸t, ®¸nh gi¸ cña b¶n th©n vµ theo ý kiÕn ®¸nh gi¸ cña c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc lµm viÖc t¹i ®©y th× vÒ c¬ b¶n VP ®· thùc hiÖn ®óng vµ ®Çy ®ñ nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh vÒ thñ tôc cÊp GCN. T¹i VP, c¸c chuyªn viªn sÏ thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc cô thÓ nh­: tiÕp nhËn, kiÓm tra hå s¬; chuÈn bÞ hå s¬ kÌm theo trÝch lôc b¶n ®å ®Þa chÝnh hoÆc trÝch ®o ®Þa chÝnh thöa ®Êt ®Ó tr×nh UBND huyÖn ký duyÖt; vµo sæ theo dâi cÊp GCN vµ hÑn thêi gian trao GCN cho ng­êi nép hå s¬. Mét bé hå s¬ xin cÊp GCN th­êng sÏ bao gåm c¸c lo¹i giÊy tê sau: + §¬n xin ®¨ng ký vµ ®Ò nghÞ cÊp GCN + C¸c lo¹i giÊy tê chøng minh nguån gèc ®Êt ë hîp ph¸p, æn ®Þnh, quyÕt ®Þnh giao ®Êt hoÆc GCN kÕt qu¶ tróng ®Êu gi¸ quyÒn sö dông cña cÊp cã thÈm quyÒn. + Biªn b¶n x¸c minh hiÖn tr¹ng ®Êt. + Biªn b¶n xÐt duyÖt ®¬n cña Héi ®ång cÊp GCN cña x·, thÞ trÊn. + Tê tr×nh cña UBND x·, thÞ trÊn kÌm theo danh s¸ch ®Ò nghÞ cÊp GCN. + Biªn lai nép tiÒn sö dông ®Êt, lÖ phÝ tr­íc b¹ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt (tr­êng hîp cÊp l¹i) Tuy nhiªn, trªn thùc tÕ vÉn cã nh÷ng bé hå s¬ kh«ng ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu nh­ng vÉn ®ù¬c gi¶i quyÕt nh­ c¸c bé hå s¬ hîp lÖ kh¸c. VÝ dô: tr­êng hîp cÊp l¹i GCN quyÒn sö dông ®Êt cho hé gia ®×nh lµ bµ Ph¹m ThÞ Lan vµ «ng NguyÔn V¨n Quèc, m· hå s¬ BA9544221 kh«ng cã biªn lai nép lÖ phÝ tr­íc b¹ (0.5% cho c¬ quan thuÕ). 4. NhiÖm vô cña c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc VP§KQSD§ ®èi víi c«ng t¸c cÊp GCN quyÒn sö dông ®Êt VP§KQSD§ lµ tæ chøc ®ãng vai trß quan träng trong viÖc cÊp GCN cho hé gia ®×nh, c¸ nh©n trong huyÖn. HiÖn nay, biªn chÕ cña VP gåm 7 ng­êi, trong ®ã ®ång chÝ Ph¹m V¨n TiÕn lµ gi¸m ®èc VP, cßn l¹i lµ c¸c chuyªn viªn thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc chuyªn m«n thuéc ph¹m vi nhiÖm vô cña phßng. Cô thÓ lµ c¸c ®ång chÝ: - C«ng chøc: + NguyÔn V¨n §Ö + NguyÔn Quang Trung + TrÇn §øc Khanh + NguyÔn V¨n LiÖu Viªn chøc: + Ph¹m ThÞ Xu©n + NguyÔn ThÞ Anh Ngoµi viÖc thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc chuyªn m«n theo quy ®Þnh trong quy chÕ lµm viÖc cña phßng TN&MT vµ sù ph©n c«ng cña l·nh ®¹o phßng th× ®èi víi c«ng t¸c cÊp GCN th× nhiÖm vô cña tõng chuyªn viªn ®­îc cô thÓ hãa qua s¬ ®å sau: §/c NguyÔn §øc Khanh hiÖn ®ang thùc hiÖn chÕ ®é c«ng chøc dù bÞ ®­îc giao nhiÖm vô tiÕn hµnh ®o ®¹c c¸c b¶n ®å ®Þa chÝnh cho c¸c thöa ®Êt ë c¸c x· lµm c¨n cø ®Ó ®/c NguyÔn V¨n LiÖu hoµn thiÖn GCN. Gióp ®/c NguyÔn Quang Trung theo dâi, kiÓm tra, h­íng dÉn viÖc qu¶n lý, sö dông ®Êt ®ai t¹i c¸c x·: Ngäc S¬n, Kú S¬n, §¹i §ång, H­ng §¹o… C¸c c«ng chøc, viªn chøc cña VP ®Òu nç lùc, cè g¾ng ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao, tr¸nh t×nh tr¹ng tån ®äng nhiÒu hå s¬, ¶nh h­ëng ®Õn häat ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ng­êi d©n trªn ®Þa bµn huyÖn. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn thñ tôc cÊp GCN cã vÊn ®Ò v­íng m¾c c¸c chuyªn viªn trong phßng ®Òu tæng kÕt vµ ®Ò xuÊt víi l·nh ®¹o phßng ®Ó xin ý kiÕn chØ ®¹o. C¸c ®/c tr­ëng, phã phßng thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý chung ®èi víi ho¹t ®éng cÊp GCN cho hé gia ®×nh, c¸ nh©n thuéc thÈm quyÒn cña UBND huyÖn. KiÓm so¸t, ký duyÖt ®¬n xin cÊp GCN vµ tê tr×nh lªn UBND huyÖn. §ång chÝ NguyÔn V¨n §Ö: + Theo dâi, vµo sæ tiÕp nhËn hå s¬. + KiÓm tra møc ®é ®Çy ®ñ cña hå s¬ t¹i VP. + Theo dâi, kiÓm tra viÖc qu¶n lý sö dông ®Êt ®ai t¹i c¸c x·: T©n Kú, §¹i Hîp… §ång chÝ NguyÔn V¨n LiÖu vµ ®/c NguyÔn Quang Trung: - Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau khi ®/c NguyÔn V¨n §Ö ®· tiÕp nhËn hå s¬ ®ñ ®k gq: + ViÕt GCN + TrÝch lôc b¶n ®å + Sö dông phÇn mÒm ®Ó vÏ s¬ ®å ®Þa chÝnh thöa ®Êt §ång chÝ Ph¹m ThÞ Xu©n vµ NguyÔn ThÞ Anh: + LËp tê tr×nh ®Ó l·nh ®¹o UB ký duyÖt ®èi víi hå s¬ ®· ®­îc hoµn thiÖn + NhËn kÕt qu¶ vµ vµo sæ theo dâi hå s¬ cÊp GCN + In Ên c¸c tµi liÖu cÇn thiÕt theo sù ph©n c«ng HiÖn nay, cïng víi viÖc cÊp GCN quyÒn sö dông ®Êt, quyÒn së h÷u nhµ ë vµ tµi s¶n kh¸c trªn ®Êt vÒ mét ®Çu mèi, VP§KQSD§ cÇn nh÷ng c¸n bé c«ng chøc cã nghiÖp vô qu¶n lý x©y dùng vµ thiÕt kÕ. Cïng víi viÖc bæ sung nhiÖm vô míi cÇn cã nhøng ®iÒu chØnh, x¸c ®Þnh l¹i vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c chuyªn viªn trong phßng ®Ó tr¸nh sù chång chÐo hay bá sãt nhiÖm vô. Khi trao ®æi víi ®/c NguyÔn V¨n LiÖu - chuyªn viªn VP§KQSD§ ®­îc biÕt víi biªn chÕ nh­ hiÖn nay th× nh©n lùc cña phßng lµ h¬i “máng” vµ chÊt l­îng cña ®éi ngò nh©n viªn cßn nhiÒu ®iÓm bÊt hîp lý, ch­a t­¬ng xøng víi nhiÖm vô ®­îc ph©n c«ng vµ khèi l­îng cÇn ph¶i hoµn thµnh. Thùc tÕ qua t×m hiÓu cho thÊy trong phßng chØ cã 2 chuyªn viªn sö dông ®­îc phÇn mÒm Auto Card vµ Microstation ®Ó viÕt GCN vµ vÏ s¬ ®å hiÖn tr¹ng ®Êt trªn m¸y vi tÝnh. Hai viªn chøc cña phßng míi ®­îc tuyÓn dông tõ cuèi n¨m 2009, do yªu cÇu cña c«ng t¸c ®Òn bï vµ gi¶i phãng mÆt b»ng cña phßng TN&MT, hiÖn ch­a ®­îc ®µo t¹o nh÷ng kiÕn thøc chuyªn m«n s©u vµ chØ thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô mang tÝnh sù vô. Ngoµi nh÷ng ®iÓm ch­a hîp lý vÒ nh©n sù, VP§KQSD§ cßn gÆp nh÷ng khã kh¨n vÒ kinh phÝ vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc. V× vËy, ®Ó ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña c«ng t¸c cÊp GCN theo NghÞ ®Þnh 88 th× vÊn ®Ò quan träng lµ cÇn cã sù ®iÒu chØnh, bè trÝ, s¾p xÕp, n©ng cao chÊt l­îng chuyªn m«n, nghiÖp vô cho c¸c chuyªn viªn, ®ång thêi cÇn bæ sung kinh phÝ vµ ®Çu t­ trang thiÕt bÞ lµm viÖc cho VP. 5. KÕt qu¶ ®¹t ®­îc trong c«ng t¸c cÊp GCN cña phßng TN&MT huyÖn Tø Kú 5.1 §èi víi c¬ quan nhµ n­íc (UBND huyÖn vµ phßng TN&MT) - ViÖc cÊp GCN ®· gãp phÇn t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai, lµ c¬ së ®Ó x©y dùng hå s¬ ®Þa chÝnh vµ hÖ thèng th«ng tin vÒ ®Êt ®ai, gãp phÇn thóc ®Èy qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ cña huyÖn Tø Kú, phôc vô cho viÖc phßng chèng tham nhòng vÒ ®Êt ®ai. - Tõ viÖc cÊp GCN quyÒn sö dông ®Êt sÏ t¨ng thªm nguån thu cho ng©n s¸ch nhµ nø¬c do ng­êi d©n cã c¬ së ph¸p lý hîp ph¸p ®Ó thùc hiÖn nhiÒu quyÒn kh¸c liªn quan ®Õn GCN nh­: chuyÓn nh­îng, chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt, cho thuª, cho thuª l¹i..(®ã lµ c¸c kho¶n tiÒn sö dông ®Êt, lÖ phÝ tr­íc b¹). - §èi víi phßng TN&MT viÖc hoµn thµnh cÊp giÊy GCN theo quy ®Þnh míi cña NghÞ ®Þnh 88/2009 sÏ lµ c¬ së ®Ó xö lý nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i vÒ qu¶n lý vµ sö dông ®Êt vµ gi¶i quyÕt tranh chÊp, khiÕu n¹i, tè c¸o vÒ ®Êt ®ai. C«ng t¸c båi th­êng, gi¶i phãng mÆt b»ng ®­îc tiÕn hµnh thuËn lîi h¬n, tiÕn ®é nhanh h¬n, Ýt x¶y ra khiÕu n¹i ®èi víi c¸c chñ ®Çu t­. §ång thêi qua c«ng t¸c cÊp GCN, c¸c chuyªn viªn VP§KQSD§ ®· ph¸t hiÖn viÖc tù ý chia c¾t, chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt, mua b¸n chuyÓn nh­îng bÊt hîp ph¸p, tiÕn hµnh xö lý, thu håi diÖn tÝch ®Êt sö dông kh«ng ®óng môc ®Ých hoÆc l·ng phÝ. 5.2 §èi víi hé gia ®×nh, c¸ nh©n sö dông ®Êt ViÖc cÊp GCN lµ ®iÒu kiÖn cho viÖc thùc hiÖn vµ b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ng­êi sö dông, n©ng cao nhËn thøc vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn cña ng­êi sö dông ®Êt; gi¶m h¼n tranh chÊp vÒ ®Êt ®ai cña ng­êi d©n, t¨ng nhanh viÖc thÕ chÊp quyÒn sö dông ®Êt vµo viÖc vay vèn ®Ó ®Çu t­ cho s¶n xuÊt kinh doanh. NghÞ ®Þnh míi víi nh÷ng quy ®Þnh th«ng tho¸ng vÒ thñ tôc do ¸p dông triÖt ®Ó vai trß cña c¬ chÕ mét cöa t¹i VP§KQSD§ nªn ng­êi d©n sÏ kh«ng ph¶i mÊt qu¸ nhiÒu thêi gian ®Ó xin cÊp GCN vµ tr¸nh ®­îc sù phiÒn hµ tõ phÝa c¸n bé ®Þa chÝnh. D­íi ®©y lµ b¶ng sè liÖu vÒ t×nh h×nh gi¶i quyÕt hå s¬ cÊp GCN cho hé gia ®×nh, c¸ nh©n trªn ®Þa bµn huyÖn Tø Kú tÝnh ®Õn ngµy 31/3/2010, do ®ång chÝ Ph¹m V¨n TiÕn- Gi¸m ®èc VP§KQSD§ lËp. TT X·,tt Tæng sè hé ph¶i cÊp §· cÊp Sè cßn l¹i ®· xÐt duyÖt Sè hé DiÖn tÝch(ha) Sè hé DiÖn tÝch(ha) Sè GCN Tû lÖ % theo sè hé Tû lÖ % GCN ®· trao ®Õn hé Sè GCN cßn l¹i Sè hé DiÖn tÝch (ha) I. §Êt ë ®thÞ 2250 78.1 2080 77.5 1985 92.44 88.22 95 85 0.6 T.T Tø Kú 2250 78.1 2080 77.5 1985 92.44 88.22 95 85 0.6 II. §Êt ë NT 49860 2332.2 45600 2318 44378 9059 88.03 1222 1575 14.19 1 Ngäc S¬n 1855 63.76 1778 63.73 1778 95.85 95.85 0 77 0.03 2 Kú S¬n 1182 39.86 1061 39.87 911 89.76 95.85 150 121 0.02 3 §¹i §ång 1966 94.89 1733 94.18 1729 88.15 77.07 4 45 071 4 H­ng §¹o 5352 105.8 5260 105.8 5260 98.28 87.95 0 0 5 Ngäc Kú 1225 27.77 1116 22.77 1112 91.10 98.28 4 0 6 T¸i S¬n 850 52.65 608 51.96 608 71.53 90.78 0 0.69 7 Qu.Phôc 2156 105.03 2025 105 2025 93.92 71.53 0 131 0.03 8 B×nh L·ng 1142 54.72 1139 54.72 1139 99.74 93.92 0 0 9 §«ng Kú 867 80 850 80 850 98.04 99.74 0 0 10 T©y Kú 1075 62.3 835 61.55 701 77.67 98.04 134 240 0.75 11 Tø Xuyªn 1002 62.33 870 62.29 870 86.83 65.21 0 132 0.04 12 V¨n Tè 2095 187.81 1877 187.32 1877 89.59 86.83 0 37 0.49 13 Ph­îng Kú 1256 113.87 1201 105.2 1156 95.62 89.59 45 8.67 14 An Thanh 1965 153.9 1946 153.85 1901 99.03 92.04 45 19 0.05 15 Céng L¹c 1504 85.14 1320 85.08 1320 87.77 96.74 0 184 0.06 16 Qu. Trung 2542 137.36 2303 137.32 2303 90.60 87.77 0 239 0.04 17 Tiªn §éng 1926 127.32 1568 126.6 1568 81.41 90.60 0 0.72 18 Ng. Gi¸p 2515 116.12 2466 116.12 2466 98.05 81.41 0 0 19 Hµ Thanh 1780 81.04 1690 81.04 1690 94.94 98.05 0 0 20 Hµ Kú 2985 103.78 2478 103.21 1986 83.02 94.94 492 0.57 21 Minh §øc 3610 143.03 3260 142.8 3158 90.30 66.53 102 350 0.23 22 Qu. Kh¶i 1575 65.6 1239 64.81 993 78.67 87.48 246 0.79 23 T©n Kú 2356 78.29 2270 78.29 2270 96.35 63.05 0 0 24 §¹i Hîp 1895 68.92 1648 68.62 1648 86.97 96.35 0 0.3 25 Qu.NghiÖp 1392 58.55 1334 58.55 1334 95.83 86.97 0 0 26 D©n Chñ 1792 62.33 1725 62.33 1725 96.26 95.83 0 0 Nh­ vËy, cã thÓ thÊy ®Õn hÕt quý I n¨m 2010, mét phÇn lín hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®ang sö dông ®Êt trªn ®Þa bµn huyÖn Tø Kú ®· ®­îc cÊp GCN víi tû lÖ giÊy GCN ®· trao ®Õn cho ng­êi d©n trung b×nh lµ > 80%. HiÖn cßn mét sè hé ch­a ®­îc cÊp do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau mµ chñ yÕu lµ c¸c hé kh«ng cã giÊy tê hîp ph¸p theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 50 cña LuËt §Êt ®ai n¨m 2003, ®Êt ®ang cã tranh chÊp hoÆc do ng­êi d©n kh«ng ®Õn VP§KQSD§ ®Ó lµm thñ tôc xin cÊp GCN v× cho r»ng kh«ng cÇn thiÕt… III. NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ ®èi víi c«ng t¸c cÊp GCN quyÒn sö dông ®Êt t¹i VP§KQSD§ huyÖn Tø Kú 1. NhËn xÐt Qua sù ph©n tÝch, tæng hîp nh÷ng néi dung ®· ph©n tÝch ë c¸c môc trªn, cã thÓ ®­a ra nhËn xÐt vÒ c«ng t¸c cÊp GCN cña huyÖn Tø Kú nh­ sau: - Víi nh÷ng quy ®Þnh míi cña nghÞ ®Þnh 88/2009 vÒ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, quyÒn së h÷u nhµ ë vµ tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt, ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn nhiÖm vô ®­îc giao, phßng TN&MT ®· chuÈn bÞ nh÷ng ®iÒu kiÖn vÒ nh©n lùc (nh­ thuyªn chuyÓn ®/c NguyÔn V¨n §Ö tõ phßng §Þa chÝnh xuèng lµm viÖc t¹i VP§KQSD§) vµ vËt lùc (nh­ bè trÝ thªm m¸y tÝnh, bµn lµm viÖc vµ tñ ®ùng hå s¬ phôc vô cho c«ng viÖc t¹i VP), ®ång thêi ®· tu©n thñ nh÷ng quy ®Þnh cña pl vÒ tr×nh tù, thñ tôc vµ lÖ phÝ ®èi víi tõng tr­êng hîp xin cÊp GCN. - Bªn c¹nh kÕt qu¶ ®¹t ®ù¬c th× c«ng t¸c cÊp GCN vÉn cã nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh nh­ ®· ph©n tÝch ë phÇn 3. vµ 4., cã thÓ tæng kÕt l¹i nh­ sau: + TiÕn ®é cÊp GCN nh×n chung cßn chËm, nhiÒu hå s¬ ch­a ®­îc gi¶i quyÕt ®óng h¹n, ®èi víi diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp cña huyÖn tuy ®· cÊp GCN nh­ng o thùc hiÖn chÝnh s¸ch dån ®iÒn, ®æi thöa nªn g©y nhiÒu biÕn déng, nhiÒu x· ph¶i tiÕn hµnh cÊp l¹i. ViÖc thÈm ®Þnh hå s¬ nhiÒu tr­êng hîp ch­a chÆt chÏ, cßn dùa vµo mèi quan hÖ th©n quen gi÷a ng­êi nép hå s¬ vµ chuyªn viªn VP§KQSD§ ®Ó ®­îc ­u tiªn gi¶i quyÕt tr­íc. + ChÊt l­îng viÖc cÊp GCN ch­a ®¶m b¶o do cßn c¨ cø theo kÕt qu¶ tù khai, vµ theo b¶n ®å ®o ®¹c tõ nh÷ng n¨m tr­íc ®©y. Trong viÖc cÊp GCN cã mét sè vi ph¹m vÒ tiªu chuÈn, diÖn tÝch, ®èi t­îng, nguån gèc, tr×nh tù thñ tôc hay c¸c kho¶n thu tµi chÝnh kh¸c… Cã nhiÒu yÕu tè dÉn tíi h¹n chÕ nªu trªn, tuy nhiªn cã thÓ tËp trung vµo nh÷ng nguyªn nh©n chñ quan vµ kh¸ch quan sau: - Kh¸ch quan: + T×nh h×nh kinh tÕ- x· héi cña huyÖn Tø Kú trong thêi gian qua cã nhiÒu chuyÓn biÕn, qu¸ tr×nh ®« thÞ hãa vµ sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ m¹nh mÏ ®· lµm thay ®æi c¬ cÊu c¸c lo¹i ®Êt nhÊt lµ ®Êt n«ng nghiÖp vµ phi n«ng nghiÖp, g©y ra nhiÒu biÕn ®éng vÒ ®Êt ®ai. Do ®ã c«ng t¸c qu¶n lý ®Êt ®ai cña phßng TN&MT gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n nhÊt ®Þnh trong viÖc lËp quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt, vµ viÖc cÊp míi, cÊp l¹i, giÊy chøng nhËn diÔn ra kh¸ phøc t¹p. + VÒ phÝa ng­êi sö dông ®Êt cã thÓ thÊy hiÓu biÕt cña nhiÒu chñ sö dông ®Êt vÒ viÖc cÊp GCN cßn rÊt h¹n chÕ, nhiÒu ng­êi cßn cho r»ng kh«ng cÇn cã GCN v× hä sö dông ®Êt do «ng, cha ®Ó l¹i lµ hîp ph¸p råi, do ®ã ch­a cÇn lµm thñ tôc ®Ó ®­îc cÊp GCN. + HÖ thèng v¨n b¶n vÒ ®Êt ®ai nãi chung vµ vÒ cÊp GCN nãi riªng lµ rÊt lín khi ®­a vµo thùc thi trªn thùc tÕ cßn n¶y sinh nhiÒu v­íng m¾c, g©y ra t×nh tr¹ng lóng tóng cho c¸n bé, c«ng chøc khi thùc thi nhiÖm vô ®ång thêi c«ng t¸c tuyªn truyÒn, phæ biÓn ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai ®Õn víi ng­êi d©n cµng khã kh¨n. - Chñ quan: nguyªn nh©n chñ quan ®­îc tËp trung chñ yÕu vµo lùc l­îng lµm c«ng t¸c cÊp GCN vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña VP§KQSD§ huyÖn. + §èi víi cÊp x·, n¨ng lùc chuyªn m«n cña ®éi ngò c¸n bé ®Þa chÝnh x· cßn yÕu, ®a phÇn hä ch­a ®ù¬c ®µo t¹o nh÷ng kiÕn thøc chuyªn ngµnh qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai. Trong ®ã mét thùc tÕ cho thÊy hiÖn nay ®Êt ®ai t¹i c¸c x· ®ang cã sù chuyÓn dÞch rÊt lín vµ ®Ó qu¶n lý hiÖu qu¶ cÇn cã ®éi ngò c¸n bé cã ®ñ tr×nh ®é, chuyªn m«n vµ gi¶i quyÕt c«ng viÖc cã lý cã t×nh. + Qua viÖc quan s¸t ®iÒu kiÖn lµm cña VP§KQSD§ cho thÊy víi nhu cÇu c«ng viÖc cÇn gi¶i quyÕt nh­ hiÖn nay th× c¬ së vËt chÊt nh­ vËy lµ rÊt thiÕu. T¹i VP hiÖn cã 3 m¸y tÝnh ®­îc kÕt nèi m¹ng néi bé, 5 tñ ®ùng hå s¬, 4 bµn lµm viÖc. DiÖn tÝch VP kh«ng ®ñ ®Ó tiÕp ng­êi d©n ®Õn nép hå s¬, c¸c tñ ®ùng hå s¬ lu«n trong t×nh tr¹ng qu¸ t¶i nhiÒu tr­êng hîp cßn dÉn ®Õn mÊt m¸t tµi liÖu vµ hå s¬ cña c«ng d©n… + ViÖc lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh, hoµn thiÖn hå s¬ ®Þa chÝnh, ®Çu t­ kinh phÝ cho ®o ®¹c ch­a kÞp thêi, tµi liÖu kh«ng chÝnh x¸c, hå s¬ bÞ cò hang, thiÕu, thÊt l¹c lµm ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng c«ng viÖc cña VP . 2. KiÕn nghÞ ®èi víi c«ng t¸c cÊp GCN cña VP§KQSD§ huyÖn Tø Kú 2.1 §Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn, phæ biÕn ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai vµ vÒ cÊp GCN Mét mÆt, do nhËn thøc cña ng­êi d©n vÒ vai trß cña viÖc cÊp GCN ®èi víi viÖc thùc hiÖn quyÒn vµ nghÜa vô cña m×nh cßn h¹n chÕ, mÆt kh¸c do nh÷ng quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai th­êng xuyªn ®­îc söa ®æi, bæ sung trong ®ã cã nh÷ng thay ®æi vÒ cÊp GCN. V× vËy, ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu ®Èy nhanh tiÕn ®é cÊp GCN th× c«ng t¸c tuyªn truyÒn, phæ biÕn ph¸p luËt vÒ cÊp GCN lµ hÕt søc cÇn thiÕt vµ gi÷ mét vÞ trÝ quan träng. Víi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau nh­: th«ng qua hÖ thèng ®µi ph¸t thanh cña huyÖn vµ c¸c x· ®Ó ®­a c¸c tin, bµi viÕt khuyÕn khÝch ng­êi d©n tÝch cùc, chñ ®éng lµm ®¬n xin cÊp GCN; th«ng qua viÖc ®¨ng c«ng b¸o t¹i n¬i tiÕp c«ng d©n nh÷ng quy ®Þnh míi cña ph¸p luËt vÒ cÊp GCN quyÒn sö dông ®Êt; viÖc tuyªn truyÒn cßn cã thÓ ®­îc thùc hiÖn xen kÏ th«ng qua c¸c cuéc häp cña ng­êi d©n…Qua ®ã tõng b­íc gióp nh©n d©n, tæ chøc trªn ®Þa bµn n¾m b¾t ®­îc sù cÇn thiÕt ph¶i cã GCN ®Ó b¶o ®¶m quyÒn lîi cña m×nh trong c¸c giao dÞch d©n sù. Trong c«ng t¸c tuyªn truyÒn, phæ biÕn ph¸p luËt cÇn ph¸t huy vai trß cña c¸c tæ chøc chÝnh trÞ x· héi, tæ chøc quÇn chóng vµ héi nghÒ nghiÖp t¹i ®Þa ph­¬ng nh­: Héi phô n÷, §oµn thanh niªn, Héi n«ng d©n, Héi cùu chiÕn binh, Héi kiÕn tróc c©y c¶nh Tø Kú.... §¶m b¶o ®©y lµ nh÷ng h¹t nh©n nßng cèt trong tuyªn truyÒn kiÕn thøc vÒ ph¸p luËt nãi chung ®Õn cho ng­êi d©n. §Ó c¸n bé cña c¸c tæ chøc nµy lµm tèt nhiÖm vô cña m×nh, UBND,phßng TN&MT huyÖn cÇn cã sù chØ ®¹o, ®Þnh h­íng nh÷ng néi dung quan träng, thiÕt thùc vµ cÇn phèi hîp gi÷a c¸c c¬ quan chuyªn m«n ®Ó tæ chøc vÒ c¸c líp tËp huÊn vÒ h×nh thøc vµ néi dung tuyªn truyÒn. 2.2 KiÖn toµn bé m¸y qu¶n lý vÒ ®Êt ®ai cña huyÖn Tø Kú - CÇn hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc cña phßng TN&MT vµ VP§KQSD§, coi träng n¨ng lùc chuyªn m«n, bè trÝ lùc l­îng c¸n bé chuyªn ngµnh t­¬ng xøng víi nhiÖm vô ®­îc giao, ®Æc biÖt lµ chó träng ®Õn ®éi ngò c¸n bé ®Þa chÝnh x·. - Bæ sung kinh phÝ ho¹t ®éng vµ ®Çu t­ trang thiÕt bÞ nh»m tõng b­íc hiÖn ®¹i hãa c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai cho VP§KQSD§ lµ viÖc lµm cÇn thiÕt vµ quan träng trong thêi gian tíi. 2.3 §Èy m¹nh c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra, gi¶i quyÕt tranh chÊp, khiÕu n¹i, tè c¸o vÒ ®Êt ®ai trªn ®Þa bµn huyÖn §Ó ho¹t ®éng cÊp GCN ®­îc thùc hiÖn nhanh vµ ®¶m b¶o chÊt l­îng cÇn t¨ng c­êng c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra, gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp, khiÕu n¹i, tè c¸o vÒ ®Êt ®ai, xö lý kÞp thêi, døt ®iÓm c¸c vi ph¹m trong c«ng t¸c cÊp GCN. TiÕn hµnh thu håi ®èi víi diÖn tÝch ®Êt giao hoÆc cho thuª kh«ng ®óng ®èi t­îng, ®Êt kh«ng sö dông hoÆc sö dông kh«ng ®óng víi tiÕn ®é dù ¸n, sö dông sai môc ®Ých. Trªn ®©y lµ nh÷ng nhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ chñ quan cña b¶n th©n em vÒ c«ng t¸c cÊp GCN quyÒn sö dông ®Êt cña huyÖn Tø Kú qua thêi gian thùc tËp t¹i VP§KQSD§ thuéc phßng TN&MT huyÖn. Em kÝnh mong UBND huyÖn vµ phßng TN&MT tham kh¶o ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c GCN cña huyÖn trong thêi gian tíi. KÕt luËn CÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô quan träng cña phßng TN&MT, lµ néi dung ®­îc H§ND - UBND huyÖn Tø Kú ®Æc biÖt quan t©m do yªu cÇu bøc thiÕt cña qu¸ tr×nh tËp trung ®Êt ®ai, më réng s¶n xuÊt ë c¸c vïng n«ng th«n. Qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i VP§KQSD§ thuéc phßng TN&MT huyÖn Tø Kú, nhê sù h­íng dÉn vµ gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc trong phßng em cã ®­îc nh÷ng kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm thùc tÕ gióp Ých cho c«ng viÖc cña em sau khi tèt nghiÖp ra tr­êng. Mét lÇn n÷a em xin göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh ®Õn c¸c chuyªn viªn VP§KQSD§ vµ gi¶ng viªn Ph¹m ThÞ Thanh HuyÒn cïng c¸c thÇy, c« khoa Tæ chøc vµ qu¶n lý nh©n sù ®· gióp em hoµn thµnh tèt b¶n b¸o c¸o nµy. Trong ph¹m vi cña b¸o c¸o, em kh«ng ®Ò cËp hÕt ®­îc chøc n¨ng, nhiÖm vô cña VP§KQSD§ còng nh­ kh«ng thÓ tr¸nh khái cã nh÷ng thiÕu sãt, rÊt mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy, c«. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!./. môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCông tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân của VPĐKQSDĐ thuộc phòng TN&MT huyện tứ kỳ - tỉnh Hải Dương.doc
Luận văn liên quan