Đặc điểm địa chất - Tiềm năng dầu khí mỏ cá heo và sư tử biển của lô a thuộc bồn trũng Nam Côn Sơn

MỤC LỤC MỤC LỤC . 3 LỜI MỞ ĐẦU . .5 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT . 7 CHƯƠNG I: VỊ TRÍ ĐỊA LÍ - LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU . 8 I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ . 8 II. LỊCH SỬ THĂM DÒ LÔ A . .9 CHƯƠNG II: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT . .11 I. ĐẶC ĐIỂM KIẾN TẠO . 1 1 II. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA TẦNG THẠCH HỌC . .2 7 CHƯƠNG III: CÁC THÔNG SỐ ĐỊA VẬT LÝ . 4 2 I. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN . 4 2 II. CÁC THÔNG SỐ ĐỊA VẬT LÝ . .4 7 CHƯƠNG IV: TRỮ LƯỢNG MỎ KHÍ CÁ HEO VÀ SƯ TỬ BIỂN . .5 1 I. KHÁI NIÊM CHUNG VỀ TRỮ LƯỢNG . .5 1 II. KẾT QUẢ TÍNH TOÁN TRỮ LƯỢNG MỎ KHÍ CÁ HEO VÀ SƯ TỬ BIỂN . .63 KẾT LUẬN . .7 2 TÀI LIỆU THAM KHẢO . .76 LỜI MỞ ĐẦU Dầu Khí là một nguồn năng lượng vô cùng quan trọng của nhân loại. Nguồn tài nguyên này phục vụ và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của mỗi con người, và hiện đang là vấn đề nóng bỏng ở nhiều quốc gia cả về kinh tế lẫn chính trị. Hiện nay Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển kinh tế theo con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm trở thành một nước công nghiệp hiện đại. Ngành công nghiệp dầu khí đóng một vai trò hết sức là quan trọng.Vì vậy việc phát hiện ra các mỏ dầu và mỏ khí có giá trị thương mại thì có ý nghĩa rất lớn. Do đó công tác khảo sát đặc điểm địa chất và đánh giá tiềm năng dầu khí của từng khu vực trên thềm lục địa nước ta là một việc cần phải được đẩy nhanh thực hiện. Hai mỏ khí Cá Heo và Sư Tử Biển thuộc bồn trũng Nam Côn Sơn là một trong những mỏ khí lớn của nước ta hiện nay. Trong khuôn khổ bài khóa luận tốt nghiệp này em xin trình bài vấn đề “Đặc điểm địa chất - tiềm năng dầu khí mỏ Cá Heo và Sư Tử Biển của lô A thuộc bồn trũng Nam Côn Sơn”. Để thực hiện khóa luận này, em đã nhận được sự hướng dẫn tận tình của Thạc Sĩ Phan Văn Kông cùng với sự giúp đỡ tận tình của các nhân viên thuộc Ban tìm kiếm thăm dò công ty PVEP. Em xin chân thành cám ơn sự chỉ bảo tận tình của quý thầy và sự giúp đỡ tận tình của mọi người để em có thể hoàn thành khóa luận này . Do thời gian có hạn cùng kiến thức còn nhiều hạn chế nên không thể tránh những thiếu sót. Em kính mong được sự chỉ bảo của quí thầy cô và góp ý của các bạn . Tp Hồ Chí Minh, Tháng 7 Năm2009 Sinh Viên Thực Hiện

pdf76 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 04/02/2013 | Lượt xem: 2089 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đặc điểm địa chất - Tiềm năng dầu khí mỏ cá heo và sư tử biển của lô a thuộc bồn trũng Nam Côn Sơn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
haâu thoå ñeán rìa tröôùc chaâu thoå ñeán rìa tröôùc chaâu thoå chuû yeáu ôû phía Taây, coøn ôû phaàn Trung taâm vaø phía Ñoâng cuûa boàn truõng chuû yeáu laø bieån noâng trong theàm ñeán giöõa theàm. Chieàu daøy traàm tích cuûa heä taàng Thoâng - Maõng Caàu thay ñoåi töø vaøi meùt ñeán vaøi chuïc meùt. Heä taàng Thoâng - Maõng Caàu naèm chænh hôïp treân heä taàng Döøa. Tuoåi Miocene giöõa ñöôïc xaùc ñònh döïa vaøo Foraminifera ñôùi N9 - N15, taûo carbonate ñôùi NN5 - NN9 vaø baøo töû phaán hoa phuï ñôùi Florschuetzia semilobat ôû phaàn döôùi vaø phuï ñôùi Florschuetzia trilobata ôû phaàn treân. Heä taàng coù khoái löôïng töông ñöông vôùi moät phaàn heä taàng Arang vaø moät phaàn heä taàng Terumbu (Agip 1980) ôû truõng Ñoâng Natuna. Miocene treân Heä taàng Nam Coân Sôn Heä taàng Nam Coân Sôn mang teân cuûa boàn truõng, traàm tích cuûa heä taàng phaân boá roäng raõi vôùi töôùng ñaù thay ñoåi maïnh caùc khu vöïc khaùc nhau. ÔÛ rìa phía Baéc vaø Taây – Taây Nam traàm tích chuû yeáu laø luïc nguyeân goàm seùt keát, seùt voâi maøu xaùm luïc ñeán xaùm xanh, gaén keát yeáu xen keõ caùc lôùp caùt - boät keát chöùa voâi ñoâi khi gaëp moät soá thaáu kính hoaëc nhöõng lôùp ñaù voâi moûng chöùa nhieàu maûnh vuïn luïc nguyeân. Caùt keát coù ñoä löïa choïn vaø maøi troøn toát, chöùa hoùa thaïch ñoäng vaät bieån vaø glauconite. ÔÛ vuøng Trung taâm boàn truõng maët caét goàm caùc traàm tích luïc nguyeân vaø carbonate xen keõ. Nhöng taïi moät soá vuøng naâng ôû phía Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Ths.Phan Văn Kông SVTH: Nguyễn Văn Săng Vô - 33 - Khóa 2005 Ñoâng, Ñoâng Nam boàn truõng ñaù carbonate laïi chieám öu theá trong maët caét cuûa heä taàng. Heä taàng Nam Coân Sôn coù beà daøy 200 - 600m vaø naèm baát chænh hôïp treân heä taàng Thoâng - Maõng Caàu. Theo ñaëc ñieåm traàm tích vaø coå sinh thì heä taàng Nam Coân Sôn ñöôïc hình thaønh trong moâi tröôøng bieån noâng thuoäc ñôùi trong cuûa theàm ôû khu vöïc phía Taây vaø thuoäc ñôùi giöõa - ngoaøi theàm ôû khu vöïc phía Ñoâng. Tuoåi Miocene muoän cuûa heä taàng Nam Coân Sôn ñöôïc xaùc ñònh döïa vaøo Foram ñôùi N16-N18, taûo carbonate ñôùi NN10 - NN11 vaø baøo töû phaán hoa ñôùi Florschuetzia meridionals, heä taàng töông ñöông vôùi phaàn treân cuûa heä taàng Terumbu (Agip 1980) ôû truõng Ñoâng Natuna. Pliocene - Ñeä Töù Heä taàng Bieån Ñoâng Heä taàng Bieån Ñoâng khoâng chæ phaân boá trong boàn truõng Nam Coân Sôn maø trong toaøn khu vöïc Bieån Ñoâng lieân quan ñeán ñôït bieån tieán Pliocene. Traàm tích Pliocene goàm caùt keát maøu xaùm, vaøng nhaït vaø boät keát xen laãn vôùi seùt keát nhieàu voâi chöùa nhieàu glauconite vaø raát nhieàu hoùa thaïch truøng loã, gaén keát yeáu hoaëc bôû rôøi. Tuoåi Pliocene ñöôïc xaùc ñònh döïa vaøo Foraminifera ñôùi N19 - N21, taûo carbonate ñôùi NN12 - NN18 vaø baøo töû phaán hoa ñôùi Dacrydium, heä taàng töông ñöông vôùi taàng Muda cuûa Agip (1980). Traàm tích Ñeä Töù bao goàm caùt gaén keát yeáu, xen keõ vôùi seùt vaø buøn chöùa nhieàu di tích sinh vaät bieån. Tuoåi Ñeä Töù ñöôïc xaùc ñònh döïa vaøo Foraminifera ñôùi N22-N23, taûo carbonate NN19 - NN21 vaø baøo töû phaán hoa ñôùi Phyllocladus. Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Ths.Phan Văn Kông SVTH: Nguyễn Văn Săng Vô - 34 - Khóa 2005 Söï hình thaønh traàm tích cuûa heä taàng Bieån Ñoâng lieân quan tôùi giai ñoaïn bieån tieán Pliocene, trong moâi tröôøng bieån noâng ven bôø, bieån noâng ñeán bieån saâu. Heä taàng Bieån Ñoâng coù beà daøy traàm tích thay ñoåi raát lôùn töø vaøi traêm meùt ñeán vaøi nghìn meùt, naèm baát chænh hôïp treân heä taàng Nam Coân Sôn. Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Ths.Phan Văn Kông SVTH: Nguyễn Văn Săng Vô - 35 - Khóa 2005 Hình 2.8: Coät ñòa taàng chung boàn truõng Nam Coân Sôn Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Ths.Phan Văn Kông SVTH: Nguyễn Văn Săng Vô - 36 - Khóa 2005 II.2 ĐỊA TẦNG KHU VỰC CAÙ HEO Caùc heä taàng töø Miocene ñeán hieän taïi cuûa boàn truõng Nam Coân Sôn ñöôïc phaùt hieän ôû khu vöïc Caù Heo. Nhìn chung thì caùc heä taàng ñaëc tröng cho boàn truõng. Baûng 2.9 seõ trình baøy caùc heä taàng trong moû khí Caù Heo vaø Sö Töû Bieån. Söï khaùc bieät trong khu vöïc chính laø söï xuaát hieän caùc vöïc caän bieån trong Miocene giöõa. Caùc vöïc caän bieån naøy ñöôïc thaønh taïo laø do keát quaû cuûa söï suïp luùn nhanh cuûa hoaït ñoäng ñöùt gaõy vaø ñöôïc laép ñaày bôûi ñaù Marl, ñaù seùt vaø ít hôn laø caùt keát. Chuùng xuaát hieän trong hoaëc döôùi neàn cuûa heä taàng Maõng Caàu, nhöng caàn löu yù ñeán caùc ñôn vò phaân chia heä taàng Thoâng, noù chính laø caùc nhaân toá ñeå phaân bieät nguoàn goác vaø töôùng thaïch hoïc. Heä taàng Bieån Ñoâng – (Pliocene - hieän taïi) Töø Pliocene ñeán hieän taïi heä taàng Bieån Ñoâng laø treû nhaát trong vuøng vaø trong boàn Vietsopetrov truõng Nam Coân Sôn. Thaønh phaàn chuû yeáu trong thaønh heä laø caùt keát vaø seùt keát vaø ít hôn nhieàu ñaù seùt khi naèm döôùi gaàn heä taàng Nam Coân Sôn. Heä taàng Nam Coân Sôn – Miocene muoän Heä taàng Nam Coân Sôn ñöôïc ñaëc tröng bôûi söï xuaát hieän cuûa lôùp caùt keát daøy xen vôùi caùc lôùp seùt keát moûng hôn trong heä taàng Bieån Ñoâng. Ngoaøi ra cuõng coù moät soá ít ñaù voâi trong heä taàng naøy. Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Ths.Phan Văn Kông SVTH: Nguyễn Văn Săng Vô - 37 - Khóa 2005 Heä taàng Maõng Caàu – Miocene giöõa Heä taàng Maõng Caàu moûng trong khu vöïc Caù Heo ñöôïc laép ñaày döôùi caùc vöïc caän bieån noù chính laø ñôn vò phaân chia heä taàng Maõng Caàu trong loâ A. Heä taàng Maõng Caàu bao goàm haàu heát caùc lôùp ñaù voâi daøy vaø lôùp ñaù xeùt moûng hôn. Caùc lôùp ñaù voâi naøy coù theå lieân keát vôùi caùc gieáng khoan khaùc trong khu vöïc. Ñoä daøy cuûa caùc lôùp ñaù taêng daàn veà höôùng ñi leân tieáp xuùc vôùi heät taàng Nam Coân Sôn ôû phía treân. Nguoàn goác cuûa caùc lôùp ñaù voâi thì khaùc hôn so vôùi caùc traàm tích maûnh vuïn coù theå laø do keát quaû cuûa caùc vöïc caän bieån. Caùc vöïc naøy mang traàm tích maûnh vuïn ñi xuoáng saâu ôû trong boàn truõng daàn veà phía Ñoâng . Vöïc caän bieån – Miocene giöõa Caùc vöïc caän bieån daøy xuaát hieän treân nhieàu vuøng trong khu Caù Heo. Coù moät vaøi truïc heûm, ôû phaàn phía Nam khu vöïc Caù Heo coù höôùng Ñoâng – Taây vaø ôû phaàn khaùc treân haàu heát khu vöïc moû Caù Heo coù höôùng Baéc – Nam. Caùc gieáng khoan Caù Heo – 1A vaø Caù Heo – 1B xuyeân qua moät phaàn chieàu daøy cuûa heûm vöïc, nhöng khoâng qua truïc. Caùc vöïc caän bieån ñöôïc nhaän daïng treân phaûn xaï ñòa chaán vaø giôùi haïn ñöôïc chuyeån sang ñoä saâu bôûi Vietsopetrov cho caû 3 gieáng. Treân bieåu ñoà log cuûa caùc gieáng khoan coù theå xaùc ñònh ñöôïc ranh giôùi tieáp xuùc giöõa caùt keát vaø ñaù hoa hoaëc ñaù seùt. Caùc vöïc caän bieån ñöôïc laép ñaày bôûi ñaù seùt, ñaù hoa vaø ít ñaù voâi. Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Ths.Phan Văn Kông SVTH: Nguyễn Văn Săng Vô - 38 - Khóa 2005 Heä taàng Thoâng – Miocene giöõa Neàn taûng cuûa heä taàng Thoâng laø caùc lôùp caùt daøy vaø ñænh laø ñaùy cuûa caùc vöïc caän bieån. Heä taàng Thoâng laø ñôn vò chöùa caùt vôùi raát ít seùt keát. Moät vaøi ñôn vò caùt keát daøy, treân 30m. Coù moät soá ít lôùp ñaù voâi vaø hieám hôn laø caùc lôùp than. Caùc væa chính cuûa moû khí Sö Töû Bieån naèm ôû heä taàng Thoâng trong caùc lôùp caùt daøy. Heä taàng Döøa (Miocene sôùm – giöõa) Heä taàng Döøa phaân taùch ra vôùi heä taàng Thoâng bôûi lôùp seùt keát daøy. Lôùp seùt keát naøy laø ñaëc tröng cho heä taàng Döøa, ñaëc bieät ôû phaàn trung taâm cuûa loâ A vaø ôû khu vöïc Caù Heo. Coù moät vaøi lôùp than traûi roäng. Caùc lôùp than naøy naèm caùch taàng maøu vaøng khoaûng 3km beà daøy. Caùc lôùp caùt keát trong heä taàng Döøa thì moûng vaø coù ít lôùp ñaù voâi. Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Ths.Phan Văn Kông SVTH: Nguyễn Văn Săng Vô - 39 - Khóa 2005 Baûng 2.9: Ñòa taàng trong khu vöïc Caù Heo Saâu hôn trong heä taàng Döøa, soá löôïng caùt keát taêng daàn. Caùc væa caùt chính cuûa moû khí Caù Heo naèm ôû phaàn saâu hôn trong heä taàng Döøa. Taàng phaûn xaï ñòa chaán maøu xanh söùc hieän khoaûng giöõa trong heä taàng Döøa, phía döôùi laø caùc væa khí chính. Beân döôùi taàng phaûn xaï ñòa chaán maøu xanh, ñoä roãng vaø ñoä thaám cuûa caùt keát giaûm maïnh vaø lôùp naøy khoâng laø ñoái töôïng væa. Heä taàng Caù Heo 1 – A Caù Heo – 2A Sö Töû Bieån – 1A Heä taàng Bieån Ñoâng Ñaùy bieån ñeán 1322 Ñaùy bieån ñeán 1274 Ñaùy bieån ñeán 1282 Heä taàng Nam Coân Sôn 1322 - 1866 1274 - 1831 1282 - 1740 Heä taàng Maõng Caàu 1866 - 2100 1381 - 2078 1740 - 2250 Submarine Cayon 2100 - 2425 2078 - 2416 1832 - 1869 Thoâng Cayon 2425 - 3085 2516 - 3134 2250 - 3236.5 Heä taàng Döøa 3085 – 4624 (m) 3134 – 3944 (m) 3236.5 – 4045 (m) Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Ths.Phan Văn Kông SVTH: Nguyễn Văn Săng Vô - 40 - Khóa 2005 III. ÑAËC ÑIEÅM TAÀNG CHÖÙA III.1 Daïng caáu truùc vaø kieåu baãy Coù 2 daïng caáu truùc vaø kieåu baãy ôû moû khí Caù Heo vaø Sö Töû Bieån. Caáu truùc treû nhaát kheùp kín. Ñöùt gaõy nhoû xaûy ra ôû phía Taây Baéc cuûa caáu truùc ñoùng kín. Khoâng coù ñöùt gaõy naøo caét qua caáu truùc. Caáu truùc naøy ñöôïc bao bôûi caùc ñöùt gaõy lôùn veà höôùng caáu truùc. Ñöùt gaõy naøy ñöôïc xem nhö laø giôùi haïn cuûa ranh giôùi daàu nöôùc bôûi vì ranh giôùi naøy xuaát hieän truøng vôùi ñieåm cao nhaát maø ôû ñoù væa giao vôùi ñöùt gaõy. Heä taàng Döøa bò chaën bôûi caùc ñöùt gaõy vaø ôû möùc saâu noù coù theå ñoùng kín. ÔÛ moû khí Caù Heo coù bao goàm khoái ñöùt gaõy nghieâng veà phía Ñoâng Baéc khoaûng 1 ñeán 2 ñoä. ÔÛ taäp H vaø J trong væa, maët ñöùt gaõy laøm ñaù chaén vaø caáu truùc ñoùng kín 3 maët. ÔÛ möùc saâu hôn, maët ñöùt gaõy laøm ñaù chaén vaø caáu truùc coù theå thöïc söï ñöôïc ñoùng kín ôû ñoä vôùi ñoä saâu ôû caáu taïo phía Taây moû Sö Töû Bieån. Moät vaán ñeà caàn ñöôïc xem xeùt laø caáu truùc thieáu söï ñoùng kín veà phía Nam caét ngang qua maët ñöùt gaõy ôû caáu taïo Sö Töû Bieån. Taäp H cuûa moû Sö Töû Bieån thì tieáp xuùc vôùi taäp N – O cuûa moû Caù Heo vaø döõ lieäu aùp suaát töø caùc gieáng khoan cho thaáy raèng caùc væa coù söï lieân heä aùp suaát vôùi nhau. Neáu caáu truùc ôû saâu ñöôïc ñoùng kín, taäp H vaø J phaûi bieán maát veà phía Nam hoaëc trôû neân raát moûng ôû trong baãy. Trong tröôøng hôïp naøy, bẫy coù theå laø baãy ñòa taàng khoâng hoaøn chænh ôû taäp H vaø J. Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Ths.Phan Văn Kông SVTH: Nguyễn Văn Săng Vô - 41 - Khóa 2005 III.2 Phaùt hieän daàu vaø khí Daáu hieäu veà daàu vaø khí ñöôïc nhaän thaáy ôû haàu heát 3 gieáng khoan ôû vuøng Caù Heo nhöng chæ coù khí vaø condensate thu ñöôïc trong FMT, MDT vaø oáng khoan thöû væa, boä nhuoäm maøu vaø trong maãu söôøn. Maøu naøy laø baèng chöùng cho thaáy raèng coù daàu trong moû khí Caù Heo nhöng löôïng daàu ñaõ ñöôïc röûa saïch bôûi tích tuï khí sau naøy. Khí ñöôïc phaùt hieän trong khi khoan ôû vuøng cao trong caùc gieáng Caù Heo – 1A, Caù Heo – 1B vaø Sö Töû Bieån – 2A, væa khí ñöôïc phaùt hieän ôû taàng noâng trong heä taàng Thoâng, trong gieáng khoan Caù Heo – 1A khoâng phaùt hieän khí hoaëc condensate ôû heä taàng Thoâng hay heä taàng Döøa treân. Trong tröôøng hôïp khaùc, gieáng khoan Caù Heo -1B cuõng khoâng phaùt hieän dò thöôøng C-1 ñeân C-5 trong quaù trình khoan trong heä taàng Thoâng. Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Ths.Phan Văn Kông SVTH: Nguyễn Văn Săng Vô - 42 - Khóa 2005 CHÖÔNG III CAÙC PHÖÔNG PHAÙP TÍNH TOAÙN VAØ THOÂNG SOÁ ÑÒA VAÄT LYÙ VÆA ----------0---------- I. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP ÑAÙNH GIAÙ THOÂNG SOÁ VAÄT LYÙ VÆA I.1 Xaùc ñònh Vsh Ñöôøng cong GR ñöôïc duøng ñeå xaùc ñònh haøm löôïng seùt trong caùc væa baèng coâng thöùc: Trong ñoù: GRmax : giaù trò gramma cuûa væa seùt saïch ñaïi dieän. GRmin: giaù trò cuûa væa caùt saïch ñaïi dieän. Vsh = 0.8 x GRmax – GRlog GRmax – GRmin Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Ths.Phan Văn Kông SVTH: Nguyễn Văn Săng Vô - 43 - Khóa 2005 I.2 Xaùc ñònh ñoä roãng Trong tröôøng hôïp gieáng khoan coù ñuû ñöôøng cong LDL, CNL thì ñoä roãng ñöôïc xaùc ñònh baèng phöông phaùp LDL – CNL keát hôïp ФD = ρmatrix – ρlog - (Vsh x Фsh) ρmatrix – ρfluid Фn = Ф – (Vsh - Фsh) Ф = √ФD 2 - Фn 2 2 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Ths.Phan Văn Kông SVTH: Nguyễn Văn Săng Vô - 44 - Khóa 2005 Trong đó: ρmatrix: Mật độ khung đất đá ρfluid : Mật độ chất lưu Vsh : Thể tích của sét Фsh : Độ rỗng của sét Фn : Độ rỗng theo Neutron ФD : Độ rỗng theo mật độ Trong tröôøng hôïp caùc gieáng khoan khoâng coù soá lieäu LDL thì ñoä roãng ñöôïc tính baèng CNL. Nhöng thöôøng thì ñoä roãng tính baèng phöông phaùp naøy coù keát quaû lôùn hôn nhieàu so vôùi thöïc teá. I.3 Xác định độ bão hòa nước theo công thức Simandoux 1 = Фe m . Swn + Vsh .Sw Rt a.Rw. (1 - Vsh)(m – 1) Rsh Trong đó: Rt: điện trở thực của vỉa Rw: điện trở của nước vỉa Vsh: thể tích của sét Rsh: Điện trở của sét Sw: Độ bão hòa nước Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Ths.Phan Văn Kông SVTH: Nguyễn Văn Săng Vô - 45 - Khóa 2005 Фe: Độ rỗng hiệu dụng m: hệ số ximăng n: hệ số bão hòa nước a: hệ số liên thông của đất đá Thực tế áp dụng: a = 1 m = 1.8 n = 2 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Ths.Phan Văn Kông SVTH: Nguyễn Văn Săng Vô - 46 - Khóa 2005 I.4 Theå tích khung ñaát ñaù Theå tích khung ñaát ñaù ñöôïc tính töø baûn ñoà caáu truùc ñaúng bôûi caùc ñôn vò theå hieän tính chaát cuûa ñaát ñaù nhö ñoä daøy vaø söû duïng ranh giôùi khí – nöôùc quan saùt ñöôïc trong caùc gieáng khoan hoaëc ñöôïc xaùc ñònh töø döõ lieäu aùp suaát. Theå tích ñaát ñaù ñöôïc tính trong CPS – 3 söû duïng baûn ñoà caáu truùc ñaúng saâu. Baûn ñoà caáu truùc ñaúng saâu cho moãi væa ñöôïc xaây döïng töø söï phaân tích baûn ñoà ñaúng saâu, ñöôïc chuyeån ñoåi töø phaân tích baûn ñoà thôøi gian töø ñòa chaán 3D. Ñeå xaây döïng baûn ñoà ñaúng saâu cho moãi væa, caùc giaù trò ñoä saâu, hoaëc noäi suy phaân tích giöõa caùc baûn ñoà ñaúng saâu ñöôïc söû duïng. Trong tröôøng hôïp söû duïng giaù trò ñoä saâu, ôû caùc baûn ñoà ñaúng saâu nhö baûn ñoà ñaúng saâu taäp caùt O vaø giaù trò chieàu daøy ñöôïc coäng voâ hay tröø ra ñeå xaây döïng baûn ñoà cho ñænh taäp N. Trong tröôøng hôïp khaùc, baûn ñoà ñaúng saâu ñöôïc xaây döïng döïa treân pheùp noäi suy giöõa ñoä saâu caùc taäp. Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Ths.Phan Văn Kông SVTH: Nguyễn Văn Săng Vô - 47 - Khóa 2005 II. CAÙC THOÂNG SOÁ VAÄT LYÙ VÆA MOÛ KHÍ CAÙ HEO VAØ SÖ TÖÛ BIEÅN II.1 Tyû soá ñoä roãng Caùc tyû soá ñoä roãng cho moãi væa ñöôïc tính söû duïng döõ lieäu wireline log (Baûng 3.2). Cho heä taàng Thoâng, tyû soá naøy laø haèng soá cho moû bôûi vì chæ coù duy nhaát moät gieáng khoan trong moû khí Sö Töû Bieån. Cho heä taàng Döøa caùc væa trong moû khí Caù Heo, döõ lieäu töø 3 gieáng ñöôïc söû duïng ñeå xaây döïng tyû soá ñoä roãng bao quaùt moû. II.2 Ñoä roãng Giaù trò ñoä roãng ñöôïc suy ra töø ñöôøng Sonic vaø ñöôøng Density trong log. Giaù trò ñoä roãng cuûa gieáng Caù Heo – 1A vaø Caù Heo – 1B ñöôïc ñieàu chænh vôùi maãu core. Baûng 3.2 trình baøy caùc thoâng soá ñòa vaät lyù söû duïng ñeå tính toaùn tröõ löôïng vaø quyeát ñònh ñoä roãng cho caùc væa trong töøng taäp. II.3 Ñoä baõo hoøa nöôùc Giaù trò ñoä baõo hoøa nöôùc Cut - off 60% ñöôïc söû duïng ñeå ñaùnh giaù caùc væa caùc væa trong moû khí Caù Heo vaø Sö Töû Bieån. Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Ths.Phan Văn Kông SVTH: Nguyễn Văn Săng Vô - 48 - Khóa 2005 II.4 Haøm löôïng seùt Giaù trò haøm löôïng seùt cut – off ñöôïc aùp duïng ñeå loaïi tröø caùc væa seùt öu theá trong moû laø 50%. II.5 Ranh giôùi khí – nöôùc Ranh giôùi khí – nöôùc cuûa caùc væa ñöôïc quyeát ñònh baèng 2 phöông phaùp: (Baûng 3.1) a. Quan saùt tröïc tieáp ranh giôùi töø ñöôøng wireline log, ñöôïc thöïc hieän ôû heä taàng Thoâng (chæ ôû caùc væa noâng). b. Phaân tích ranh giôùi töø döõ lieäu aùp suaát töø RFT hoaëc FMT, ñöôïc duøng ñeå nhaän bieát ranh giôùi khí – nöôùc ôû haàu heát caùc væa. Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Ths.Phan Văn Kông SVTH: Nguyễn Văn Săng Vô - 49 - Khóa 2005 Gieáng Taäp Ranh giôùi khí - nöôùc Chieàu cao coät Hydrocarbon, m Phöông phaùp STB – 2A A-1 2547.0,2525.0 3.4 Tröïc tieáp STB – 2A A-2 2607.5,2585.0 6.0 Tröïc tieáp STB – 2A A-3 2646.0,2624.0 11.5 Tröïc tieáp STB – 2A B-1 2758.5,2737.5 8.5 Tröïc tieáp STB – 2A B-2 2814.5,2792.5 7.0 Tröïc tieáp, aùp suaát STB – 2A B-3 2890.0,2868.0 29.0 AÙp suaát STB – 2A C-1 2947.0,2925.0 40.5 Tröïc tieáp STB – 2A C-2 2971.0,2949.0 26.0 Tröïc tieáp STB – 2A D-1 3057.0,3035.0 7.0 Tröïc tieáp, aùp suaát STB – 2A D-2 3110.5,3088.0 15.0 Tröïc tieáp STB – 2A D-4 3127.5,3105.5 12.0 Tröïc tieáp STB – 2A D-5 3191.0,3169,0 23.5 Tröïc tieáp CH – 1A H 3485.5,3467.0 10.0 Tröïc tieáp CH – 1A J 3555.0,3526.5 10.0 Tröïc tieáp CH – 1B N 3780.0,3754.0 26.0 Tröïc tieáp CH – 1B O 3780.0,3754.0 13.0 Tröïc tieáp CH – 1A P 3780.0,3751.5 40.0 Tröïc tieáp CH – 1A R, S-1 3803.0,3775/5 15.0 Tröïc tieáp Baûng 3.1: Keát quaû ranh giôùi khí – nöôùc cuûa caùc væa ôû moû Caù Heo vaø Sö Töû Bieån Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Ths.Phan Văn Kông SVTH: Nguyễn Văn Săng Vô - 50 - Khóa 2005 Baûng 3.2: Caùc thoâng soá vaät lyù ôû moû Caù Heo vaø Sö Töû Bieån Moû Taäp Beà daøy (m) Tyû soá N:G Ranh giôùi khí - nöôùc (m,SS) Möïc khí thaáp nhaát ñöôïc bieát (m,SS) Ñoä roãng (trung bình) (avg)% Ñoä baõo hoøa nöôùc (Trung bình) % Heä soá giaõn nôû khí (scf/sf) Ñoä thaám (mD) SÖ TÖÛ BIEÅN A – 3 11.5 98.4 2624.0 2624.0 21.32 30.84 214.3 105 B – 1 8.5 62.7 2736.5 2736.5 18.95 46.96 218.6 47 B – 3 26.0 10.5 2868.0 2864.5 20.35 50.16 221.8 18 C – 1 19.5 71.9 2925.0 2904.0 18.69 45.32 223.8 95 C – 2 26.0 49.2 2949.0 2949.0 19.62 44.82 224.1 187 D – 1 7.0 50.1 3035.0 3035.0 18.47 49.17 225.4 49 D – 2 10.5 82.2 3088.5 3084.5 17.37 52.59 227.5 10 D – 5 14.0 53.4 3169.0 3169.5 17.25 54.54 229.7 12 CAÙ HEO H Thay Ñoåi Thay Ñoåi 3467.0 3457.0 14.53 43.56 241.5 14 J Thay Ñoåi Thay Ñoåi 3526.5 3516.5 14.18 42.35 242.1 17 N Thay Ñoåi Thay Ñoåi 3754.0 3668.0 13.13 46.56 243.9 24 O Thay Ñoåi Thay Ñoåi 3754.0 3668.0 15.25 33.53 243.9 24 P Thay Ñoåi Thay Ñoåi 3751.0 3691.5 13.74 46.28 243.3 5 R Thay Ñoåi Thay Ñoåi 3774.5 3759.5 12.55 46.96 243.3 24 S-1 Thay Ñoåi Thay Ñoåi 3774.5 3795.5 16.17 35.62 243.3 24 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Ths.Phan Văn Kông SVTH: Nguyễn Văn Săng Vô - 51 - Khóa 2005 CHÖÔNG IV KEÁT QUAÛ TRÖÕ LÖÔÏNG MOÛ KHÍ CAÙ HEO VAØ SÖ TÖÛ BIEÅN ---------0--------- I. KHAÙI NIEÄM CHUNG VEÀ TRÖÕ LÖÔÏNG I.1 Taøi nguyeân daàu khí Taøi nguyeân daàu khí laø toång löôïng daàu khí taïi choã tính ñöôïc ôû thôøi ñieåm nhaát ñònh bao goàm löôïng daàu khí ñöôïc chöùa hoaëc ñöôïc khai thaùc töø caùc tích tuï daàu khí ñaõ ñöôïc phaùt hieän vaø löôïng daàu khí döï baùo coù khaû naêng toàn taïi trong caùc tích tuï seõ ñöôïc phaùt hieän. Taøi nguyeân daàu khí ñöôïc phaân thaønh: - Taøi nguyeân ñaõ ñöôïc phaùt hieän. - Taøi nguyeân chöa phaùt hieän. a. Taøi nguyeân ñaõ phaùt hieän Taøi nguyeân ñaõ phaùt hieän laø toång löôïng daàu khí taïi choã tính ñöôïc ôû thôøi ñieåm nhaát ñònh trong caùc tích tuï daàu khí ñaõ ñöôïc phaùt hieän baèng gieáng khoan. Taøi nguyeân ñaõ phaùt hieän bao goàm toång löôïng daàu khí thu hoài vaø taøi nguyeân thu hoài tieàm naêng. - Toång löôïng daàu khí thu hoài laø löôïng daàu khí ñaõ vaø döï kieán seõ ñöôïc thu hoài thöông maïi töø caùc tích tuï ñaõ ñöôïc phaùt hieän baèng coâng ngheä, kyõ thuaät hôïp lyù ñöôïc löïa choïn phuø hôïp vôùi caùc ñieàu kieän kinh teá vaø phaùp luaät hieän haønh. Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Ths.Phan Văn Kông SVTH: Nguyễn Văn Săng Vô - 52 - Khóa 2005 Toång löôïng daàu khí thu hoài bao goàm toång löôïng daàu khí ñaõ khai thaùc vaø tröõ löôïng daàu khí coøn laïi vaøo thôøi ñieåm tính. Tröõ löôïng daàu khí coøn laïi bao goàm tröõ löôïng xaùc minh (P1) vaø tröõ löôïng chöa xaùc minh (P2 vaø P3). - Taøi nguyeân thu hoài tieàm naêng laø löôïng daàu khí ñaõ phaùt hieän vaø coù theå thu hoài nhöng chöa theå khai thaùc thöông maïi vaøo thôøi ñieåm tính toaùn vì caùc lyù do kyõ thuaät, coâng ngheä, kinh teá, moâi tröôøng vaø caùc chæ tieâu khaùc. Tröõ löôïng thuoäc thu hoài tieàm naêng ñöôïc phaân ra caùc caáp xaùc minh (P4) vaø chöa xaùc minh (P5 vaø P6). Vieäc xaùc ñònh caùc caáp taøi nguyeân thu hoài tieàm naêng caên cöù theo caùc ñieàu kieän töông töï nhö caùc caáp thuoäc tröõ löôïng thu hoài. b. Taøi nguyeân chöa phaùt hieän Taøi nguyeân chöa phaùt hieän laø löôïng daàu khí öôùc tính ñöôïc ôû thôøi ñieåm nhaát ñònh, döï baùo coù theå toàn taïi vaø seõ ñöôïc phaùt hieän trong caùc tích tuï baèng caùc gieáng khoan thaêm doø trong töông lai. Taøi nguyeân chöa phaùt hieän bao goàm taøi nguyeân chöa phaùt hieän thu hoài döï tính (R1) vaø taøi nguyeân chöa phaùt hieän thu hoài lyù thuyeát (R2). - Taøi nguyeân chöa phaùt hieän thu hoài döï tính (R1) laø taøi nguyeân daàu khí döï tính coù theå thu hoài, ñöôïc ñaùnh giaù ôû thôøi ñieåm nhaát ñònh töø caùc ñoái töôïng trieån voïng ñaõ ñöôïc laäp baûn ñoà nhöng chöa xaùc ñònh ñöôïc söï toàn taïi cuûa daàu khí baèng keát quaû khoan hoaëc caùc væa chöùa naèm döôùi caùc taàng saûn phaåm cuûa caùc moû ñang khai thaùc vôùi caùc ñieàu kieän ñòa chaát ñöôïc coi laø thuaän lôïi cho tích tuï daàu khí nhöng chöa khoan tôùi. - Taøi nguyeân chöa phaùt hieän thu hoài lyù thuyeát (R2) laø taøi nguyeân daàu khí coù theå thu hoài, ñöôïc ñaùnh giaù ôû thôøi ñieåm nhaát ñònh ñoái vôùi caùc tích tuï daàu khí Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Ths.Phan Văn Kông SVTH: Nguyễn Văn Săng Vô - 53 - Khóa 2005 döï kieán coù theå toàn taïi theo lyù thuyeát trong moät Taäp hôïp trieån voïng – Play vôùi ñieàu kieän thuaän lôïi veà quy luaät ñòa chaát cho daàu khí tích tuï nhöng chöa ñöôïc laäp baûn ñoà. I.2 Tröõ löôïng daàu khí Tröõ löôïng daàu khí laø löôïng daàu khí coøn laïi trong caùc tích tuï töï nhieân chöùa daàu khí, coù theå tính ñöôïc ôû thôøi ñieåm nhaát ñònh, ñöôïc phaùt hieän vôùi möùc ñoä tin caäy khaùc nhau tuøy theo keát quaû thaêm doø ñòa chaát. Tuøy theo möùc ñoä tin caäy giaûm daàn, tröõ löôïng daàu khí ñöôïc phaân thaønh caáp tröõ löôïng xaùc minh vaø tröõ löôïng chöa xaùc minh. a. Tröõ löôïng xaùc minh (P1) Tröõ löôïng xaùc minh laø löôïng daàu khí coù theå thu hoài thöông maïi tính ñöôïc ôû thôøi ñieåm nhaát ñònh vôùi ñoä tin caäy cao cuûa caùc tích tuï daàu khí ñaõ ñöôïc phaùt hieän vaø döï kieán ñöa vaøo khai thaùc trong caùc ñieàu kieän kyõ thuaät, coâng ngheä, kinh teá vaø xaõ hoäi hieän taïi. Tröõ löôïng ñöôïc xeáp vaøo caáp xaùc minh khi ñaûm baûo thoûa maõn caùc ñieàu kieän sau: - Thaân chöùa daàu khí ñöôïc xaùc ñònh ranh giôùi vôùi möùc ñoä tin caäy hôïp lyù theo taøi lieäu ñòa vaät lyù, ñòa chaát vaø khoan. - Ñaëc tính thaám, chöùa vaø ñoä baõo hoøa daàu khí cuûa thaân chöùa daàu khí ñöôïc khaúng ñònh baèng taøi lieäu ñòa vaät lyù gieáng khoan vaø maãu loõi. - Keát quaû thöû væa cho doøng thöông maïi ít nhaát töø 1 gieáng khoan. Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Ths.Phan Văn Kông SVTH: Nguyễn Văn Săng Vô - 54 - Khóa 2005 b. Tröõ löôïng chöa xaùc minh Tröõ löôïng chöa xaùc minh bao goàm tröõ löôïng coù khaû naêng vaø tröõ löôïng coù theå. Tröõ löôïng coù khaû naêng (P2) Tröõ löôïng coù khaû naêng laø löôïng daàu khí coù theå thu hoài thöông maïi, tính ñöôïc ôû thôøi ñieåm nhaát ñònh vôùi ñoä tin caäy trung bình vaø chöa ñöôïc khaúng ñònh baèng keát quaû thöû væa. Tröõ löôïng coù khaû naêng ñoái vôùi töøng thaân chöùa daàu khí ñöôïc xaùc ñònh theo nguyeân taéc ngoaïi suy phuø hôïp vôùi ñieàu kieän ñòa chaát cuï theå cuûa thaân chöùa daàu khí. Tröõ löôïng coù khaû naêng ñoái vôùi töøng tích tuï daàu khí xaùc ñònh theo nguyeân taéc chia ñoâi khoaûng caùch (Hình 4.2) nhö sau: Ñoái vôùi daàu: - Töø ñieåm Daàu leân tôùi (DLT) cho ñeán ñieåm giöõa cuûa khoaûng Daàu leân tôùi (DLT) – Khí xuoáng tôùi (KXT) hoaëc Ñænh caáu taïo (ÑCT) neáu ñieåm Khí xuoáng tôùi (KXT) khoâng xaùc ñònh ñöôïc. - Töø ñieåm Daàu xuoáng tôùi (DXT) ñeán ñieåm giöõa cuûa khoaûng Daàu xuoáng tôùi (DXT) – Nöôùc leân tôùi (NLT) hoaëc ñieåm traøn (ÑT) caáu taïo neáu ñieåm Nöôùc leân tôùi (NLT) khoâng xaùc ñònh ñöôïc. Ñoái vôùi khí: - Töø ñieåm Khí xuoáng tôùi (KXT) ñeán ñieåm giöõa cuûa khoaûng Khí xuoáng tôùi (KXT) – Daàu leân tôùi (DLT), hoaëc laø: Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Ths.Phan Văn Kông SVTH: Nguyễn Văn Săng Vô - 55 - Khóa 2005 - Töø ñieåm Khí xuoáng tôùi (KXT) ñeán ñieåm giöõa cuûa khoaûng Khí xuoáng tôùi (KXT) – Nöôùc leân tôùi (NLT) hoaëc ñieåm traøn (ÑT) caáu taïo neáu ñieåm Nöôùc leân tôùi (NLT) khoâng xaùc ñònh ñöôïc. Phaân caáp theo phöông phaùp chia ñoâi khoaûng caùch coù theå ñöôïc thay theá bôûi caùc taøi lieäu ñòa chaát, ñòa vaät lyù vaø coâng ngheä khaùc coù cô sôû vaø lyù thuyeát ñöôïc neâu roõ raøng. Caùc tröôøng hôïp sau ñaây cuõng ñöôïc xeáp vaøo caáp Tröõ löôïng coù khaû naêng (P2): - Tröõ löôïng cuûa caùc phaàn væa neáu khoan ñan daøy hoaëc baèng caùch khaùc seõ gia taêng ñöôïc vaø ñuû ñieàu kieän xeáp vaøo caáp xaùc minh, nhöng ôû thôøi ñieåm tính tröõ löôïng vieäc khoan ñan daøy chöa ñöôïc thöïc hieän. - Tröõ löôïng döï kieán neáu khoan môû roäng seõ ñöôïc xeáp laø caáp Xaùc minh nhöng taïi thôøi ñieåm tính tröõ löôïng vaãn chöa khoan vaø taøi lieäu baûn ñoà caáu taïo væa chöa ñuû ñeå xeáp chuùng vaøo caáp ñoù. - Tröõ löôïng caùc taàng theå hieän coù khaû naêng cho doøng daàu khí treân cô sôû caùc ñaëc tính ñòa vaät lyù gieáng khoan nhöng thieáu maãu loõi khoan hoaëc thieáu keát quaû thöû væa chaéc chaén vaø chuùng khoâng coù ñaëc ñieåm töông töï vôùi væa ñang khai thaùc hoaëc væa caáp Xaùc minh trong cuøng dieän tích. - Tröõ löôïng trong dieän tích cuûa taàng ñaõ xaùc minh cho doøng saûn phaåm daàu khí ôû caùc dieän tích khaùc cuûa moû nhöng dieän tích naøy bieåu hieän bò phaân caùch baèng ñöùt gaõy hoaëc baèng theå ñòa chaát chaén vaø coù vò trí caáu taïo cao hôn theo keát quaû phaân tích, minh giaûi taøi lieäu ñòa chaát so vôùi dieän tích cuûa caáp Xaùc minh. Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Ths.Phan Văn Kông SVTH: Nguyễn Văn Săng Vô - 56 - Khóa 2005 - Tröõ löôïng do aùp duïng phöông phaùp gia taêng thu hoài ñaõ hoaøn thieän vaø thöông maïi hoùa khi ñeà aùn hoaëc chöông trình thöû nghieäm ñaõ laäp vaø laép ñaët nhöng chöa vaän haønh, vaø caùc ñaëc tính cuûa ñaù chöùa, chaát löu vaø thoâng soá væa ñaûm baûo thuaän lôïi cho vieäc aùp duïng thöông maïi caùc phöông phaùp ñoù. - Tröõ löôïng coù ñöôïc do söûa chöõa, xöû lyù, taùi xöû lyù, thay thieát bò gieáng thaønh coâng hoaëc do caùc chu trình kyõ thuaät khaùc nhöng caùc chu trình ñoù tröôùc ñaây chöa ñöôïc coâng nhaän aùp duïng thaønh coâng trong caùc gieáng coù cuøng tình traïng vaø trong cuøng væa töông töï. - Tröõ löôïng gia taêng ñöôïc cuûa væa xaùc minh ñang khai thaùc do phaân tích, minh giaûi laïi ñoäng thaùi væa hoaëc caùc taøi lieäu veà tham soá theå tích cho thaáy ngoaøi tröõ löôïng ñaõ ñöôïc xeáp vaøo caáp Xaùc minh vaãn coøn coù tröõ löôïng lôùn hôn ñaùng keå nöõa. Tröõ löôïng coù theå (P3) Tröõ löôïng coù theå laø löôïng daàu khí coù theå thu hoài thöông maïi, tính ñöôïc ôû thôøi ñieåm nhaát ñònh vôùi ñoä tin caäy thaáp vaø chöa ñöôïc khaúng ñònh baèng keát quaû khoan. Tröõ löôïng caáp P3 ñoái vôùi töøng thaân chöùa daàu khí ñöôïc xaùc ñònh theo nguyeân taéc ngoaïi suy phuø hôïp vôùi ñieàu kieän ñòa chaát cuï theå cuûa thaân chöùa daàu khí. Tröõ löôïng coù theå ñoái vôùi phaàn thaân daàu khí lieàn keà vôùi vuøng coù caáp tröõ löôïng coù khaû naêng cho tôùi ñieåm traøn hoaëc ñænh cuûa caáu taïo xaùc ñònh theo nguyeân taéc chia ñoâi khoaûng caùch nhö sau (Hình 4.2): Ñoái vôùi caû daàu hoaëc khí: Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Ths.Phan Văn Kông SVTH: Nguyễn Văn Săng Vô - 57 - Khóa 2005 - Töø ñieåm giöõa cuûa khoaûng Daàu hoaëc Khí xuoáng tôùi (D/KXT) – Nöôùc leân tôùi (NLT) hoaëc Ñieåm traøn ÑT) caáu taïo neáu ñieåm Nöôùc leân tôùi (NLT) khoâng xaùc ñònh ñöôïc, ñeán ñieåm Nöôùc leân tôùi (NLT) hoaëc Ñieåm traøn (ÑT) caáu taïo neáu ñieåm Nöôùc leân tôùi (NLT) khoâng xaùc ñònh ñöôïc. - Töø ñieåm giöõa cuûa khoaûng Daàu leân tôùi (DLT) – Ñænh caáu taïo (ÑCT), leân ñeán Ñænh caáu taïo (ÑCT). Phöông phaùp chia ñoâi khoaûng caùch coù theå ñöôïc thay theá bôûi caùc taøi lieäu ñòa chaát, ñòa vaät lyù vaø coâng ngheä khaùc coù cô sôû vaø lyù thuyeát ñöôïc neâu roõ raøng. Caùc tröôøng hôïp sau cuõng ñöôïc xeáp vaøo caáp tröõ löôïng coù theå: - Tröõ löôïng do ngoaïi suy theo caáu taïo vaø hoaëc theo ñòa taàng döïa treân cô sôû phaân tích, minh giaûi taøi lieäu ñòa chaát vaø/hoaëc ñòa vaät lyù ngoaøi caùc dieän tích ñaõ xeáp vaøo caáp coù theå. - Tröõ löôïng trong caùc taàng theå hieän chöùa daàu khí döïa treân cô sôû taøi lieäu ñòa vaät lyù gieáng khoan hoaëc maãu loõi khoan nhöng coù theå cho doøng daàu khí khoâng thöông maïi. - Tröõ löôïng do aùp duïng caùc phöông phaùp gia taêng thu hoài theo chöông trình thöû nghieäm hoaëc ñeà aùn môùi chæ thieát laäp nhöng chöa vaän haønh vaø caùc ñaëc tính ñaù chöùa, chaát löu væa vaø thoâng soá væa vaãn gaây nghi ngôø khaùch quan veà tính thöông maïi cuûa ñeà aùn. - Tröõ löôïng thuoäc phaàn dieän tích cuûa taàng ñaõ xaùc minh coù khaû naêng cho doøng saûn phaåm daàu khí ôû caùc dieän tích khaùc cuûa moû nhöng dieän tích naøy bieåu hieän bò phaân caùch baèng ñöùt gaõy hoaëc baèng theå ñòa chaát chaén vaø coù vò trí caáu taïo theo phaân tích minh giaûi ñòa chaát thaáp hôn so vôùi dieän tích caáp xaùc minh. Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Ths.Phan Văn Kông SVTH: Nguyễn Văn Săng Vô - 58 - Khóa 2005 - Tröõ löôïng gia taêng do phaân tích, minh giaûi laïi ñoäng thaùi væa hoaëc caùc taøi lieäu veà tham soá theå tích, nhö caùc tham soá theå tích daàu khí taïi væa vaø hoaëc heä soá thu hoài, cho thaáy coøn coù tröõ löôïng ñaùng keå nöõa ngoaøi tröõ löôïng ñaõ xeáp vaøo caùc caáp xaùc minh vaø coù khaû naêng. - Caùc phaàn thaân væa daàu khí coù theå tích lôùn nhöng ñoä ruûi ro cao: + Caùc dieän tích vôùi taøi lieäu ñòa chaán coù ñoä phuû thaáp. + Thaân væa coù ñoä lieân tuïc vaø chaát löôïng chöa roõ raøng + Thu hoài boå sung do aùp duïng caùc quy trình thu hoài gia taêng + Caùc tham soá væa trung bình toát hôn. Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Ths.Phan Văn Kông SVTH: Nguyễn Văn Săng Vô - 59 - Khóa 2005 Hình 4.1: Sô ñoà phaân caáp taøi nguyeân vaø tröõ löôïng daàu khí Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Ths.Phan Văn Kông SVTH: Nguyễn Văn Săng Vô - 60 - Khóa 2005 Hình 4.2: Phaân caáp tröõ löôïng daàu khí theo nguyeân lyù chia ñoâi khoaûng caùch Xaùc minh (P1/P4), Coù theå (P2/P5), Khaû naêng (P3/P6) Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Ths.Phan Văn Kông SVTH: Nguyễn Văn Săng Vô - 61 - Khóa 2005 I.3 Moái töông quan giöõa taøi nguyeân vaø tröõ löôïng Töø caùc khaùi nieäm treân ta thaáy: vaät chaát coù ích ( noùi chung) maø con ngöôøi laáy ñöôïc thì goïi laø taøi nguyeân. Khi khai thaùc coù laõi thì goïi laø tröõ löôïng. Chính vì vaäy, tröõ löôïng chính laø moät boä phaän cuûa taøi nguyeân maø vôùi ñieàu kieän khoa hoïc cuûa mình con ngöôøi coù theå khai thaùc coù laõi. Neáu khai thaùc chöa coù laõi thì chöa theå coi laø tröõ löôïng. Nhöng vaán ñeà “coù laõi” hay “chöa coù laõi” laïi thay ñoåi theo thôøi gian, theo quaù trình phaùt trieån khoa hoïc kó thuaät giuùp con ngöôøi khai thaùc ngaøy caøng hieäu quaû hôn. Do ñoù, ta thaáy xuaát hieän khaùi nieäm: tröõ löôïng trong caân ñoái vaø tröõ löôïng ngoaøi caân ñoái cuøng vôùi giaù trò Cut off. Hình 4.3: Phaân chia taøi nguyeân theo kinh teá * Tröõ löôïng trong caân ñoái: laø tröõ löôïng maø ngöôøi ta tính toaùn vaø khai thaùc coù laõi, kinh teá nhaát. Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Ths.Phan Văn Kông SVTH: Nguyễn Văn Săng Vô - 62 - Khóa 2005 * Tröõ löôïng ngoaøi caân ñoái: laø tröõ löôïng hieän nay vôùi trình ñoä khoa hoïc kyõ thuaät vaø coâng ngheä chöa hieäu quaû hay chöa thöïc hieän ñöôïc. Coøn sau ñoù coù theå baèng caùc bieän phaùp coâng ngheä môùi, hoaëc coù theâm gieáng thaåm löôïng môùi coù theå chuyeån ñöôïc vaøo tröõ löôïng trong caân ñoái. Ngoaøi ra coøn coù tröõ löôïng thu hoài ñöôïc trong ñieàu kieän khoâng coù laõi, söû duïng caùc phöông phaùp kyõ thuaät hieän ñaïi. (ñaëc bieät phuïc vuï quoác phoøng, an sinh xaõ hoäi). * Giaù trò cut off: giaù trò naøy coù theå dòch chuyeån veà phía traùi hoaëc phía phaûi tuyø thuoäc vaøo ñieàu kieän khai thaùc hoaëc söï thay ñoåi cuûa tröõ löôïng vaø tuøy thuoäc vaøo töøng thôøi ñieåm tính toaùn. I.4 Muïc ñích cuûa vieäc xaùc ñònh tröõ löôïng: Tröõ löôïng daàu khí luoân laø cô sôû quan troïng ñeå laäp caùc phöông aùn tìm kieám thaêm doø vaø khai thaùc caùc moû. Trong quaù trình tìm kieám thaêm doø ñeå tieán tôùi quyeát ñònh khai thaùc, ngöôøi ta phaûi traûi qua giai ñoaïn then choát laø ñaùnh giaù tröõ löôïng ñeå xaùc ñònh tieàm naêng thöông maïi cuûa moû. Trong vieäc ñaùnh giaù tröõ löôïng thì vieäc phaân caáp tröõ löôïng cuõng raát quan troïng vì ñaây laø moät trong caùc chæ tieâu ñeå giuùp caùc nhaø ñaàu tö khoâng nhöõng ñaûm baûo keát quaû kinh teá trong khai thaùc maø coøn giuùp qui hoaïch phaùt trieån nghaønh coâng nghieäp daàu khí hôïp lyù. Beân caïnh ñoù, tröõ löôïng daàu khí cho pheùp khai thaùc leân coù hieäu quaû kinh teá coøn phuï thuoäc vaøo trình ñoä khoa hoïc kó thuaät vaø ñieàu kieän kinh teá. Vì vaäy, quan ñieåm veà phaân caáp tröõ löôïng seõ thay ñoåi theo thôøi gian. Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Ths.Phan Văn Kông SVTH: Nguyễn Văn Săng Vô - 63 - Khóa 2005 II. KEÁT QUAÛ TÍNH TOAÙN TRÖÕ LÖÔÏNG MOÛ KHÍ CAÙ HEO VAØ SÖ TÖÛ BIEÅN Tröõ löôïng khí taïi choã ñöôïc tính toaùn döïa treân caùc thoâng soá væa (ranh giôùi khí - nöôùc coù thaät hay giaû ñònh, khoái löôïng ñaát ñaù, ñoä roãng, ñoä baõo hoøa khí, heä soá giaõn nôû khí vaø heä soá thu hoài) caùc baøi baùo caùo nghieân cöùu khaû thi veà moû Caù Heo vaø Sö Töû Bieån tröôùc ñaây. Tröõ löôïng taïi choã vaø thu hoài cuûa moû khí Sö Töû Bieån taêng leân ñaùng keå so vôùi caùc ñaùnh giaù tröôùc (khoaûng chöøng 2.5 laàn cho caùc væa trong heä taàng Thoâng). Vieäc taêng naøy xaûy ra phaàn chính töø vieäc ñaùnh giaù laïi baûn ñoà caáu truùc döïa vaøo keát quaû phaân tích taøi lieäu ñòa chaán 3D, noù theå hieän nhieàu ñaùng keå caáu truùc ñoùng kín hôn döïa vaøo keát quaû phaân tích taøi lieäu ñòa chaán 2D. Phaàn nhoû cuûa vieäc taêng naøy töø baûn ñoà môùi, keát hôïp vôùi coät chæ thò xuaát hieän khí töø taøi lieäu FMT ño trong gieáng khoan Sö Töû Bieån – 2A, cho thaáy raèng moät soá væa (nhö A – 3, C – 1, vaø C – 2 ) tích tuï khí môû roäng ra xa hôn caáu truùc ñoùng kín vaø caùc baãy ôû caùc ñöùt gaõy phía Ñoâng Baéc, caáu truùc ñoùng kín ôû phía Baéc. Tröõ löôïng taïi choã vaø thu hoài ôû moû khí Caù Heo trong heä taàng Döøa khoâng coù nhieàu thay ñoåi so vôùi ñaùnh giaù ban ñaàu döïa vaøo taøi lieäu ñòa chaán 2D vaø tröôùc khi thöïc hieän gieáng khoan thaåm löôïng Caù Heo – 1B. Tuy nhieân veà daïng caáu truùc coù thay ñoåi, tröõ löôïng khí tieàm naêng trong væa coù söï dòch chuyeån veà caùc caáu truùc ôû caùnh Ñoâng Baéc. Caùc thoâng soá vaät lí vaø ranh giôùi khí – nöôùc söû duïng ñeå tính toaùn tröõ löôïng khí taïi choã ñöôïc lieät keâ trong baûng 4.1. Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Ths.Phan Văn Kông SVTH: Nguyễn Văn Săng Vô - 64 - Khóa 2005 Haàu heát tröõ löôïng khí taïi choã taäp trung trong 13 væa, ñöôïc ñaùnh giaû khoaûng 844 Bscf ôû moû khí Caù Heo vaø 357 Bscf ôû moû khí Sö Töû Bieån. Toång löôïng khí taïi choã vaøo khoaûng 1,201 Bscf ( Baûng 4.1). Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Ths.Phan Văn Kông SVTH: Nguyễn Văn Săng Vô - 65 - Khóa 2005 Taäp Beà daøy (m) GRV (arce-ft) Tyû soá N:G NRV (arce-ft) Ñoä roãng (trung bình) (%) Ñoä baõo hoøa nöôùc (%) Ñoä baõo hoøa khí (%) Heä soá giaõn nôû khí (Scf/cf) GIIP (Bcf) Phaàn traêm GIIP A-3 11.5 37.467 98.4% 36.881 21.32% 30.84% 69.16% 214.3 50.8 4.2% B-1 8.5 20.982 62.7% 13.157 18.95% 46.96% 53.04% 218.6 12.6 1.0% B-3 26.0 154.224 10.5% 16.253 20.35% 50.16% 49.84% 221.8 15.9 1.3% C-1 19.5 168.388 71.9% 121.067 18.69% 45.32% 54.68% 223.8 120.6 10.0% C-2 26.0 152.525 49.2% 74.972 19.62% 44.82% 55.18% 224.1 79.2 6.6% D-1 7.0 24.472 50.1% 12.271 18.47% 49.17% 50.83% 225.4 11.3 0.9% D-2 10.5 47.153 82.2% 38.755 17.37% 52.59% 47.41% 227.5 31.6 2.6% D-5 14.0 83.678 53.4% 44.648 17.25% 54.54% 45.46% 229.7 35.0 2.9% Toång moû Sö Töû Bieån 357.1 29.7% H Bieán thieân 38.169 94.3 35.974 15.53 43.56% 56.44% 241.5 31.0 2.6% J Bieán thieân 40.729 82.1 33.430 14.18 42.35% 57.65% 242.1 28.8 2.4% N Bieán thieân N/A Bieán thieân 194.784 13.13 46.56% 53.44% 243.9 145.2 12.1% O Bieán thieân N/A Bieán thieân 301.956 15.25 33.53% 66.47% 243.9 325.2 27.1% P Bieán thieân 107.707 55.2 59.487 13.74 46.28% 53.72% 243.3 46.5 3.9% R Bieán thieân 34.024 93.7 31.869 12.55 46.96% 53.04% 243.3 22.5 1.9% S-1 Bieán thieân N/A Bieán thieân 221.732 16.17 35.62% 64.38% 243.3 244.6 20.4% Toång moû Caù Heo 843.9 70.3% Toång coäng(CH+STB) 1201.0 100% Baûng 4.1: Tröõ löôïng khí ôû moû Caù Heo vaø Sö Töû Bieån (GIIP) Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Ths.Phan Văn Kông SVTH: Nguyễn Văn Săng Vô - 66 - Khóa 2005 Taäp Beà daøy (m) GRV,LKG (arce-ft) Tyû soá N:G NRV,LKG (arce-ft) Ñoä roãng (trung bình) (%) Ñoä baõo hoøa nöôùc (%) Ñoä baõo hoøa khí (%) Heä soá giaõn nôû khí (Scf/cf) LKG,GIIP (Bcf) Phaàn traêm GIIP A-3 11.5 37.467 98.4% 36.881 21.32% 30.84% 69.16% 214.3 50.8 5.4% B-1 8.5 20.982 62.7% 13.157 18.95% 46.96% 53.04% 218.6 12.6 1.3% B-3 26.0 154.224 10.5% 15.174 20.35% 50.16% 49.84% 221.8 14.9 1.6% C-1 19.5 168.388 71.9% 71.159 18.69% 45.32% 54.68% 223.8 71.5 7.6% C-2 26.0 152.525 49.2% 74.972 19.62% 44.82% 55.18% 224.1 79.2 8.4% D-1 7.0 24.472 50.1% 12.271 18.47% 49.17% 50.83% 225.4 11.3 1.2% D-2 10.5 47.153 82.2% 36.965 17.37% 52.59% 47.41% 227.5 30.2 3.2% D-5 14.0 83.678 53.4% 40.398 17.25% 54.54% 45.46% 229.7 31.7 3.4% Toång Sö Töû Bieån 302.1 32.0% H Variable 38.169 94.3% 24.677 15.53 43.56% 56.44% 241.5 21.3 2.3% J Variable 40.729 82.1% 21.269 14.18 42.35% 57.65% 242.1 18.3 1.9% N Variable N/A Variable 169.887 13.13 46.56% 53.44% 243.9 126.7 13.4% O Variable N/A Variable 250.900 15.25 33.53% 66.47% 243.9 270.2 28.6% P Variable 107.707 55.2% 25.955 13.74 46.28% 53.72% 243.3 20.3 2.2% R Variable 34.024 93.7% 25.599 12.55 46.96% 53.04% 243.3 18.1 1.9% S-1 Variable N/A Variable 151.690 16.17 35.62% 64.38% 243.3 167.3 17.7% Toång Caù Heo 642.2 68.0% Toång Coäng (CH+STB) 944.3 100% Baûng 4.2: Tröõ löôïng khí ôû moû Caù Heo vaø Sö Töû Bieån (LKG GIIP) Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Ths.Phan Văn Kông SVTH: Nguyễn Văn Săng Vô - 67 - Khóa 2005 Vieäc döï tính xaùc suaát ñeå quyeát ñònh tröõ löôïng moû laø döïa vaøo moâ hình minh hoïa Monte Carlo, döõ lieäu ñaàu vaøo phaân phoái xaùc xuaát cuûa theå tích ñaù chính laø tyû soá N:G, ñoä roãng, ñoä baõo hoøa nöôùc Sw vaø heä soá giaõn nôû khí Eg, ñeå quyeát ñònh caáp tröõ löôïng coù theå laø: P90, P50 vaø P10 töø keát quaû minh hoïa. Chöùng minh tröõ löôïng coù theå ñöôïc tính toaùn tuøy theo theo nguoàn döõ lieäu ñaàu vaøo. Ñoä tin caäy cuûa vieäc chöùng minh tröõ löôïng baèng söï keát hôïp theo 2 caùch. Chöùng minh tröõ löôïng vôùi 90% ñoä tin caäy (P90) vaø 50% ñoä tin caäy (P50). Khoâng coù khaû naêng cuûa caáp tröõ löôïng caáp P10 vì ñaõ coù nhieàu gieáng khoan ñöôïc thöïc hieän trong khu vöïc moû. Tröõ löôïng Hydrocarbon phaùt hieän coù theå chia laøm 2 daïng: tröõ löôïng ñöôïc chöùng minh bôûi gieáng khoan vaø tröõ löôïng coù theå, döïa vaøo baûn ñoà caáu truùc vaø phaân tích ranh giôùi hydrocarbon – nöôùc. Tröõ löôïng ñöôïc chöùng minh bôûi gieáng khoan thaåm löôïng coù theå lôùn hôn giôùi haïn cuûa tröõ löôïng ñaõ ñöôïc thaêm doø vaø ít hôn tröõ löôïng hydrocarbon coù theå. Trong tröôøng hôïp moû Caù Heo vaø Sö Töû Bieån, coù 2 daïng tích tuï khí: tích tuï trong heä taàng Thoâng ôû moû khí Sö Töû Bieån vôùi ranh giôùi khí – nöôùc ñöôïc xaùc ñònh bôûi gieáng khoan vaø ôû heä taàng Thoâng vaø Döøa ôû caû 2 moû khí thì ranh giôùi khí – nöôùc ñöôïc minh giaûi töø taøi lieäu aùp suaát. Töø khi caáu truùc naøy ñöôïc minh giaûi töø taøi lieäu ñòa chaán 3D bôûi taäp ñoaøn KNOC. Söï khoâng chaéc chaén cuûa tröõ löôïng khí laø ôû vieäc xaùc ñònh vò trí cuûa ranh giôùi khí – nöôùc. Tröõ löôïng chöùng minh thì lôùn hôn tröõ löôïng thaáp nhaát ñöôïc bieát (LKG) ñöôïc theå hieän trong baûng 4.2 vaø tröõ löôïng coù theå thì lôùn hôn LKG vaø thaáp hôn LKG döïa treân vieäc minh giaûi ranh giôùi khí – nöôùc. Trong væa maø ranh giôùi Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Ths.Phan Văn Kông SVTH: Nguyễn Văn Săng Vô - 68 - Khóa 2005 khí – nöôùc ñöôïc xaùc ñònh döïa vaøo taøi lieäu khoan thì tröõ löôïng chöùng minh laø 100%. Trong baûng 4.3 trình baøy veà tröõ löôïng chöùng minh löôïng khí taïi choã (P90) vaø tröõ löôïng coù theå (P50) cho haàu heát caùc væa coù tröõ löôïng thöông maïi. Tröõ löôïng khí taïi choã chöùng minh vaø coù theå ñöôïc bieåu dieãn baèng phaàn traêm cuûa toång tröõ löôïng, hoaëc 944 Bscf tröõ löôïng khí taïi choã. Toång löôïng khí taïi choã 1,201 Bscf laø caáp tröõ löôïng coù theå. Söï khaùc nhau giöõa tröõ löôïng coù theå vaø chöùng minh laø 257 Bscf hoaëc 21.4% cuûa toång tröõ löôïng khí. Trong baûng 4.4 trình baøy veà tröõ löôïng thu hoài chöùng minh (P90) vaø tröõ löôïng chöùng minh coäng vôùi coù theå (P50) cho haàu heát caùc væa coù tröõ löôïng thöông maïi. Tröõ löôïng thu hoài P90 vaø P50 ñöôïc bieåu dieãn döïa treân phaàn traêm so vôùi toång tröõ löôïng thu hoài. Hieän taïi, KNOC ñaõ tính tröõ löôïng chöùng minh laø 79% toång tröõ löôïng, hoaëc 673 Bscf tröõ löôïng khí thu hoài. Toång tröõ löôïng khí thu hoài laø 856 Bscf ñöôïc tính döïa treân tröõ löôïng chöùng minh coäng vôùi tröõ löôïng coù theå. Söï khaùc nhau giöõa tröõ löôïng thu hoài P90 vaø P50 laø 183 Bscf hoaëc 21.4% cuûa toång tröõ löôïng khí thu hoài. Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Ths.Phan Văn Kông SVTH: Nguyễn Văn Săng Vô - 69 - Khóa 2005 Taäp GIIP Toång P90 P50 P50 – P90 ( Bcf ) ( Bcf ) P90/Toång(%) ( Bcf ) P50/Toång (%) ( Bcf ) P50-P90/Toång (%) A-3 50.8 50.8 100.0% 50.8 100.0% 0.0 0.0% B-1 12.6 12.6 100.0% 12.6 100.0% 0.0 0.0% B-3 15.9 14.9 93.4% 15.9 100.0% 1.1 6.6% C-1 120.6 71.5 59.3% 120.6 100.0% 49.1 40.7% C-2 79.2 79.2 100.0% 79.2 100.0% 0.0 0.0% D-1 11.3 11.3 100.0% 11.3 100.0% 0.0 0.0% D-2 31.6 30.2 95.4% 31.6 100.0% 1.5 4.6% D-5 35.0 31.7 90.5% 35.0 100.0% 3.3 9.5% Toång STB 357.1 302.1 84.6% 357.1 100.0% 55.0 15.4% H 31.0 21.3 68.6% 31.0 100.0% 9.7 31.4% J 28.8 18.3 63.6% 28.8 100.0% 10.5 36.4% N 145.2 126.7 87.2% 145.2 100.0% 18.6 12.8% O 325.2 270.2 83.1% 325.2 100.0% 55.0 16.9% P 46.5 20.3 43.6% 46.5 100.0% 26.2 56.4% R 22.5 18.1 80.3% 22.5 100.0% 4.4 19.7% S-1 244.6 167.3 68.4% 244.6 100.0% 77.3 31.6% Toång CH 843.9 642.2 76.1% 843.9 100.0% 201.7 23.9% TOÅNG 1201.0 944.3 1201.0 256.7 100.0% 78.6% 100.0% 21.4% Baûng 4.3: Tröõ löôïng Chöùng minh vaø Coù theå cuûa moû khí Caù Heo vaø Sö Töû Bieån (GIIP) Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Ths.Phan Văn Kông SVTH: Nguyễn Văn Săng Vô - 70 - Khóa 2005 Taäp GIIP Heä soá thu hoài (%) Tröõ löôïng khí thu hoài Toång ( Bcf ) P90 ( Bcf ) P50 ( Bcf ) Toång (Bcf) P90 (Bcf) P50 ( Bcf ) P50 – P90 (Bcf) A-3 50.8 50.8 50.8 66.0 33.5 33.5 33.5 0.0 B-1 12.6 12.6 12.6 53.6 6.8 6.8 6.8 0.0 B-3 15.9 14.9 15.9 65.5 10.4 9.8 10.4 0.7 C-1 120.6 71.5 120.6 80.3 96.8 57.4 96.8 39.4 C-2 79.2 79.2 79.2 74.0 58.6 58.6 58.6 0.0 D-1 11.3 11.3 11.3 68.6 7.8 7.8 7.8 0.0 D-2 31.6 30.2 31.6 73.9 23.4 22.3 23.4 1.0 D-5 35.0 31.7 35.0 66.8 23.4 21.3 23.4 2.2 Toång STB 357.1 302.1 357.1 73.0 260.7 220.5 260.6 40.2 H 31.0 21.3 31.0 66.4 20.6 14.1 20.6 6.4 J 28.8 18.3 28.8 44.5 12.8 8.1 12.8 4.7 N 145.2 126.7 145.2 63.8 92.6 80.8 92.6 11.8 O 325.2 270.2 325.2 78.2 254.3 211.3 254.3 43.0 P 46.5 20.3 46.5 29.3 13.6 5.9 13.6 7.7 R 22.5 18.1 22.5 70.1 15.8 12.7 15.8 3.1 S-1 244.6 167.3 244.6 75.7 185.2 126.6 185.2 58.5 Toång CH 843.9 642.2 843.9 70.5 594.9 452.8 594.9 142.2 Toång 1201.0 944.3 1201.0 71.3 856.3 673.3 856.3 183 100.0% 78.6% 100.0% 100.0% 78.6% 100.0% 21.4% Bảng 4.4: Tröõ löôïng Chöùng minh vaø Coù theå cuûa moû khí Caù Heo vaø Sö Töû Bieån (LKG, GIIP) Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Ths.Phan Văn Kông SVTH: Nguyễn Văn Săng Vô - 71 - Khóa 2005 Qua phaân tích vaø ñaùnh giaù tröõ löôïng moû khí Caù Heo vaø Sö Töû Bieån loâ A boàn truõng Nam Coân Sôn nhaän thaáy: - Tieàm naêng khí cuûa 2 moû chuû yeáu taäp trung ôû caùc taäp trong heä taàng Thoâng vaø Döøa. - Tröõ löôïng khí taïi choã taäp trung nhieàu ôû moû Caù Heo (70.3%) coøn moû Sö Töû Bieån (29.7%) - Do trong khu vöïc moû ñaõ thöïc hieän nhieàu gieáng khoan thaêm doø vaø thaåm löôïng neân tieàm naêng ñöôïc ñaùnh giaù chuû yeáu ôû möùc P90 vaø P50. - Khí trong moû Caù Heo phaân boá chuû yeáu trong caùc taäp A-3 (4.2%), C-1 (10%), C-2 (6.6%). Trong moû Sö Töû Bieån chuû yeáu trong caùc taäp N (12.1%), O (27.1%), S-3(20.4%). - Heä soá thu hoài ôû 2 moû Caù Heo vaø Sö Töû Bieån töông ñoái cao (trung bình > 65%). Thaáp ôû moät soá taäp nhö P (29.3%), taäp J (44.5%). Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Ths.Phan Văn Kông SVTH: Nguyễn Văn Săng Vô - 72 - Khóa 2005 KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ Qua nhöõng trình baøy ôû treân ta thaáy hai moû khí Caù Heo vaø Sö Töû Bieån ôû phía taây boàn truõng Nam Coân Sôn laø 2 tích tuï khí lôùn. Khí ñöôïc chöùa chuû yeáu trong heä taàng Thoâng thuoäc Miocene giöõa vaø Döøa thuoäc Miocene sôùm. Döïa treân phaân tích taøi lieäu ñòa chaán, ñòa chaát, cuøng vôùi caùc thoâng soá ñòa vaät lyù ñöôïc thöïc hieän trong caùc gieáng khoan ta coù theå keát luaän veà ñaëc ñieåm ñòa chaát vaø tieàm naêng daàu khí cuûa hai moû Caù Heo vaø Sö Töû Bieån nhö sau: Veà caáu truùc: Coù 2 daïng caáu truùc chính ôû moû khí Caù Heo vaø Sö Töû Bieån. - Caáu truùc treû nhaát kheùp kín 4 maët. Caáu truùc naøy ñöôïc bao bôûi caùc ñöùt gaõy lôùn veà höôùng caáu truùc. Ñöùt gaõy naøy ñöôïc xem nhö laø giôùi haïn cuûa ranh giôùi daàu nöôùc bôûi vì ranh giôùi naøy xuaát hieän truøng vôùi ñieåm cao nhaát maø ôû ñoù væa giao vôùi ñöùt gaõy. - ÔÛ taäp H vaø J trong væa, maët ñöùt gaõy laøm ñaù chaén vaø caáu truùc ñoùng kín 3 maët. ÔÛ möùc saâu hôn, maët ñöùt gaõy laøm ñaù chaén vaø caáu truùc coù theå thöïc söï ñöôïc ñoùng kín ôû ñoä vôùi ñoä saâu ôû caáu taïo phía Taây moû Sö Töû Bieån. Phaùt hieän daàu khí: - Khí ñöôïc phaùt hieän trong caùc gieáng khoan Caù Heo – 1A, Caù Heo – 1B, vaø Sö Töû Bieån – 2A chuû yeáu ôû caùc taàng noâng trong heä taàng Thoâng hay heä taàng Döøa. Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Ths.Phan Văn Kông SVTH: Nguyễn Văn Săng Vô - 73 - Khóa 2005 Caùc thoâng soá ñòa vaät lyù: - Caùc thoâng soá ñòa vaät lyù ñöôïc tính söû duïng töø döõ lieäu wireline log trong caùc gieáng khoan khoan Caù Heo – 1A, Caù Heo – 1B, vaø Sö Töû Bieån – 2A ñöôïc thöïc hieän ôû khu vöïc Caù Heo vaø Sö Töû Bieån. (Trình baøy trong baûng 3.2) Keát quaû tröõ löôïng: - Tröõ löôïng khí taïi choã ñöôïc tính toaùn döïa treân caùc thoâng soá væa (ranh giôùi khí - nöôùc coù thaät hay giaû ñònh, khoái löôïng ñaát ñaù, ñoä roãng, ñoä baõo hoøa khí, heä soá giaõn nôû khí vaø heä soá thu hoài) caùc baøi baùo caùo nghieân cöùu khaû thi veà moû Caù Heo vaø Sö Töû Bieån tröôùc ñaây. - Keát quaû tröõ löôïng khí taïi choã vaø caáp tröõ löôïng ôû moû khí Caù Heo vaø Sö Töû Bieån nhö sau: Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Ths.Phan Văn Kông SVTH: Nguyễn Văn Săng Vô - 74 - Khóa 2005 - Baûng keát quaû tröõ löôïng: Taäp GIIP ( Bscf ) A-3 50.8 B-1 12.6 B-3 15.9 C-1 120.6 C-2 79.2 D-1 11.3 D-2 31.6 D-5 35.0 Toång STB 357.1 H 31.0 J 28.8 N 145.2 O 325.2 P 46.5 R 22.5 S-1 244.6 Toång CH 843.9 Toång (CH+STB) 1201.0 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Ths.Phan Văn Kông SVTH: Nguyễn Văn Săng Vô - 75 - Khóa 2005 - Qua phaân tích tröõ löôïng nhaän thaáy: moû khí Caù Heo vaø Sö Töû Bieån laø 2 moû khí lôùn trong boàn truõng Nam Coân Sôn. - Coâng taùc khaûo saùt ñòa chaát, ñaùnh giaù tröõ löôïng trong khu vöïc ñaõ ñöôïc thöïc hieän töông ñoái kyõ. Do ñoù tröõ löôïng ñaùnh giaù ñaït möùc ñoä tin caäy cao. - Coâng taùc khaûo saùt, thaêm doø, ñaùnh giaù tröõ löôïng, tính toaùn heä soá thu hoài trong khu vöïc ñaõ thöïc hieän gaàn nhö hoaøn chænh. Cho neân caàn sôùm coù keá hoaïch khai thaùc 2 moû khí naøy ñeå phuïc vuï söï phaùt trieån ñaát nöôùc. - Do vò trí 2 moû Caù Heo vaø Sö Töû Bieån naèm gaàn nhau ( cuøng thuoäc loâ A ) trong boàn truõng Nam Coân Sôn. Neân vieäc khai thaùc coù theå tieán haønh treân cuøng moät heä thoáng, töø ñoù coù theå giaûm ñöôïc nhieàu chi phí hôn. Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Ths.Phan Văn Kông SVTH: Nguyễn Văn Săng Vô - 76 - Khóa 2005 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. KNOC, 2002. Reserves Estimate Report . 2. Ths. Phan Vaên Koâng, 2009. Baøi giaûng ñòa chaát thaêm doø daàu khí. 3. TS. Nguyeãn Quoác Quaân, 2008. Baøi giaûng ñòa vaät lyù gieáng khoan . 4. Buøi Thò Luaän, Baøi giaûng ñòa hoùa daàu khí, 2008 5. Taäp Ñoaøn Daàu Khí Vieät Nam, 2005. Ñòa chaát taøi nguyeân daàu khí vieät Nam, Nhaø xuaát baûn Khoa Hoïc vaø Kyõ Thuaät. 6. Buøi Thò Thu Haèng, 2003. Khoùa luaän toát nghieäp “Ñaëc ñieåm ñòa chaát vaø tieàm naêng daàu khí taàng Miocene haï caáu taïo Boï Caïp Ñen – loâ 15.1 – Boàn truõng Cöûu Long”.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfLUAN VAN.pdf
 • docBIA.doc