Đặc điểm thạch học – khoáng vật học của đá móng giếng khoan SV_1X lô 15-1 thuộc bồn trũng Cửu Long (KL2006)

MỞ ĐẦU Đã từ lâu dầu khí là một khoáng sản thiết yếu không thể thiếu được đối với cuộc sống của con người. Ngày nay cùng với sự phát triển của mọi mặt trong đời sống, nhu cầu về dầu khí càng ngày càng tăng nhanh. Trước tình hình trữ lượng dầu đã biết của thế giới ngày càng cạn kiệt, việc tìm kiếm, thăm dò dầu khí đã trở nên vô cùng quan trọng. Ở Việt Nam chúng ta, ngoài phần dầu khai thác trong lớp đá trầm tích Oligiocen và Miocen, thì phần dầu còn lại của chúng ta được khai thác trong một điều kiện vô cùng đặc biệt, rất hiếm đối với các mỏ dầu đã biết trên thế giới, đó là dầu nằm trong đá móng. Cho đến nay đã có nhiều mỏ thăm dò và khai thác thành công dầu trong đá móng kết tinh như mỏ Bạch Hổ (1987), mỏ Rạng Đông (1994), mỏ Rồng Cuu Long Join Company đã khoan thăm dò mỏ Sư Tử Vàng thuộc lô 15-1 vùng Đông Bắc bồn trũng Cửu long (2001) và phát hiện dấu hiệu của dòng dầu công nghiệp từ móng đá kết tinh nứt nẻ. Từ đó mở ra cho khu vực này một triển vọng mới về tìm kiếm, thăm dò dầu khí. Dưới sự hướng dẫn của cô Bùi Thị Luận, cùng với sự chỉ bảo, giúp đỡ của các thầy cô trong khoa. Sau quá trình thu thập, tổng hợp tài liệu và phân tích các lát mỏng đá móng dưới kính hiển vi phân cực, tôi đã hoàn thành khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “Đặc điểm thạch học – khoáng vật học của đá móng giếng khoan SV_1X lô 15-1 thuộc bồn trũng Cửu Long” nhằm mục đích chính là tìm hiểu thành phần thạch học – khoáng vật học của đá móng giếng khoan 1X mỏ Sư Tử Vàng. Vì kiến thức chuyên môn còn hạn chế, cũng như thời gian thực hiện đề tài quá ngắn do vậy một điều chắc chắn là khóa luận này sẽ không thể tránh khỏi nhiều sai sót, xin được sự dạy bảo của các thầy cô cũng như sự góp ý của các bạn. Nhân đây em cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả quý thầy cô trong khoa địa chất, là những người đã giúp em có được những kiến thức cơ bản về địa chất và đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ em hoàn thành khóa luận này. MỤC LỤC Mở đầu. Phần một: sơ lược về bồn trũng cửu long. Chương 1: Đặc điểm tự nhiên. 1.1 Vị trí địa lý vùng nghiên cứu 7 1.2 Đặc điểm khí hậu .7 1.3 Đặc điểm địa lý tự nhiên .7 Chương 2: Lịch sử nghiên cứu bồn trũng Cửu Long. 2.1 Giai đoạn trước năm 1975 .8 2.2 Giai đoạn sau năm 1975 8 Chương 3: Đặc điểm địa chất. 3.1 Địa tầng .11 3.2 Kiến tạo – Cấu tạo .18 3.3 Lịch sử hình thành – phát triển bồn trũng 22 Phần hai: ĐẶC ĐIỂM THẠCH HỌC- KHOÁNG VẬT CỦA ĐÁ MÓNG GK SV_1X LÔ 15-1 THUỘC BỒN TRŨNG CỬU LONG. Chương 4: Đặc điểm thạch học - khoáng vật. 4.1 Đặc diểm thạch học .26 4.2Đặc điểm khoáng vật .26 Chương 5: Đặc điểm về độ rỗng thấm trong đá móng – các yếu tố ảnh hưởng. 5.1 Các kiểu lỗ rỗng trong đá móng. 5.1.1 Độ rỗng kiểu khe nứt – vi khe nứt .40 5.1.2 Độ rỗng hang hốc – vi hang hốc 41 5.2 Đặc tính biến đổi độ rỗng thấm trong đá móng. 5.2.1 Quá trình co giảm thể tích khi magma đông cứng . 42 5.2.2 Quá trình biến đổi do hoạt động kiến tạo .43 5.2.3 Quá trình biến đổi do hoạt động thủy nhiệt 44 5.2.4 Quá trình biến đổi do phong hoá .46 KẾT LUẬN .48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 PHỤ LỤC 51

doc82 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 04/02/2013 | Lượt xem: 2062 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đặc điểm thạch học – khoáng vật học của đá móng giếng khoan SV_1X lô 15-1 thuộc bồn trũng Cửu Long (KL2006), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thaïch anh coù maøu giao thoa xaùm traéng baäc I. Chuùng thöôøng coù hieän töôïng taét laøn soùng khoâng ñeàu. Thaïch anh II: (~5%) laø nhöõng haït tha hình, meùo moù, kích thöôùc nhoû 0.1mmx0.2mm naèm ôû daïng laép ñaày caùc ñöôøng nöùt loã hoång cuûa caùc khoaùng vaät khaùc. chuùng cuõng coù maøu giao thoa xaùm traéng baäc I (aûnh 8, aûnh 9, aûnh 15). Biotit : phaân boá ñeàu khaép trong laùt moûng, coù daïng taám , daïng vaûy, moät soá tieát dieän bò aûnh höôûng cuûa hoaït ñoäng kieán taïo neân bò uoán eùp raát phöùc taïp (aûnh 6 ). Kích thöôùc thay ñoåi töø 0.3mmx0.5mm ñeán 1.5mmx3.5mm. Ña soá caùc haït biotit ñeàu bò clorit hoùa (30-70%), coù tieát dieän bò clorit hoaù hoaøn toaøn (aûnh 10, aûnh 14), doïc theo caùt khai coù nhieàu quaëng. Coâng thöùc ña saéc Ng(naâu saäm) > Np (vaøng phôùt naâu ). Biotit coù maøu giao thoa raát cao thöôøng laø xanh, ñoû baäc III. Caùc tieát dieän biotit ñeàu taét thaúng. Hocblen: phaân boá khoâng ñeàu , coù daïng taám hoaëc bò vôõ vuïn. Kích thöôùc töø 0.3mmx0.6mm ñeán 0.5mmx0.9mm. Bò clorit hoùa nheï (10%), bò thaïch anh, canxit traùm ñaày trong caùc khe nöùt, coù 2 höôùng caùt khai hôïp thaønh goùc 560, quaëng xuaát hieän doïc caùt khai (aûnh 11, 12,15). Coâng thöùc ña saéc: Ng(naâu saäm) > Nm (naâu vaøng) >Np (vaøng phôùt naâu) (aûnh 18,19). Hocblen coù maøu giao thoa baäc II, baäc III thöôøng bò maøu töï nhieân che laáp. Goùc taét nhoû hôn 100. Khoaùng vaät phuï: Sfen: coù daïng hình thoi, daïng löôõi maùc, khaù töï hình, kích thöôùc thay ñoåi töø 0.1mm-0.5mm, coù nhieàu ñöôøng nöùt caét ngang, coù maøu vaøng saäm, chieát suaát raát cao, thöôøng ñi cuøng vôùi quaëng (aûnh 2, aûnh 3). Ñoä löôõng chieát lôùn, maøu giao thoa thöôøng laø vaøng baäc II (hôi ngaû sang naâu). Apatit: coù daïng laêng truï nhoû, kích thöôùc töø 0.1mm ñeán 0.3mm, khoâng maøu, trong suoát, ñoä noåi cao (aûnh 16, 17). Löôõng chieát suaát thaáp coù maøu giao thoa xaùm traéng baäc I. Thöôøng ñi cuøng biotit vaø quaëng. Zircon: laø nhöõng tieát dieän coù daïng troøn kích thöôùc nhoû hôn 0.1mm, trong suoát khoâng maøu, ñoä noåi cao vaø coù rieàm phoùng xaï raát ñaëc tröng. Zircon vaø sfen thöôøng phaân boá cuøng vôùi biotit. Zircon coù maøu giao thoa röïc rôõ baäc III. Khoaùng vaät thöù sinh Clorit: coù kích thöôùc nhoû, coù hieän töôïng ña saéc töø luïc nhaït ñeán luïc saäm hoaëc luïc hôi vaøng (aûnh 18,19), chuùng thöôøng thay theá treân caùc tieát dieän biotit, hocblen (aûnh 6,10,14). Clorit hình thaønh trong caùc loã roãng thì coù daïng tha hình (aûnh 4,14). Clorit coù maøu giao thoa thaáp xaùm traéng baäc I. Epidot: laø nhöõng haït tha hình, kích thöôùc nhoû, coù maøu thay ñoåi töø luïc ñeán luïc nhaït, phaân boá treân khoaùng vaät maøu (biotit). Epidot coù ñoä löôõng chieát cao maøu giao thoa xanh baäc II. Canxit: laø nhöõng haït nhoû, khaù töï hình, vôùi 2 höôùng caùt khai, coù aùnh xaø cöø ñaëc tröng, coù tính bieán chieát. Thöôøng xuaát hieän ôû daïng laáp ñaày khoaûng troáng trong caùc loã roãng, khe nöùt caét ngang qua caùc khoaùng vaät khaùc (aûnh 6,12). Quaëng: laø nhöõng haït nhoû daïng ñaúng thöôùc coù maøu ñen, thöôøng ñi cuøng caùc khoaùng vaät nhö biotit, hocblen, sfen (aûnh 10,11,12,13,14). Kieán truùc: ñaù coù kieán truùc nöõa töï hình. Ñoâi choã coøn coù kieán truùc myrmekit, kieán truùc khaûm. Caáu taïo: ñaù coù caáu taïo khoái, ña soá caùc maãu ñeàu bò nöùt neû vôùi nhöõng möùc ñoä khaùc nhau. Thoâng thöôøng moät phaàn khoâng gian khe nöùt bò traùm ñaày bôûi canxit hoaëc thaïch anh thöù sinh. Aûnh 1: Ñaù granit biotit gieáng khoan 1X moû Sö Töû Vaøng. Fenpat kali bò microlin hoaù bao laáy caùc tieát dieän plagioclas. SV_2858; 2N+; 3.3x4X. Aûnh 2: Ñaù granit biotit gieáng khoan 1X moû Sö Töû Vaøng. Khoaùng vaät phuï sfen vôùi hình daïng raát töï hình bò nöùt neû theo chieàu ngang tieát dieän. SV_2858; 1N-; 3.3x4X. Aûnh 3: Ñaù granit biotit gieáng khoan 1X moû Sö Töû Vaøng. Khoaùng vaät phuï sfen vôùi hình daïng raát töï hình, fenpat kali bò caolin hoaù. SV_2858; 1N-; 3.3x4X. Aûnh 4: Ñaù granit biotit gieáng khoan 1X moû Sö Töû Vaøng. Fenpat kali bò microlin hoaù, phaàn maøu luïc laø khoaùng vaät thöù sinh clorit. SV_2906; 1N-; 3.3x4X. Aûnh 5: Ñaù granit biotit gieáng khoan 1X moû Sö Töû Vaøng. Fenpat kali bò microlin hoaù. SV_2906; 2N+; 3.3x4X. Aûnh 6: Ñaù granit biotit gieáng khoan 1X moû Sö Töû Vaøng. Biotit bò taùc ñoäng cuûa löïc kieán taïo laøm cho bieán daïng meùo moù, ñoàng thôøi bò clorit hoaù. SV_2906;1N-; 3.3x4X Aûnh 7: Ñaù granit biotit gieáng khoan 1X moû Sö Töû Vaøng. Fenpat kali coøn töôi bao laáy caùc haït plagioclas bò cerixit hoaù. SV_2906;2N+; 3.3x4X. Aûnh 8: Ñaù granit biotit gieáng khoan 1X moû Sö Töû Vaøng. Thaïch anh theá heä II traùm ñaày trong khe nöùt laøm giaûm ñoä roãng thaám cuûa ñaù. SV_3101;1N-; 3.3x4X. Aûnh 9: Ñaù granit biotit gieáng khoan 1X moû Sö Töû Vaøng. Thaïch anh theá heä II traùm ñaày trong khe nöùt laøm giaûm ñoä roãng thaám cuûa ñaù. SV_3101;2N+; 3.3x4X. Aûnh 10: Ñaù granit biotit gieáng khoan 1X moû Sö Töû Vaøng. Biotit bò clorit hoaù , khoaùng vaät phuï sphen maøu traéng, doïc theo caùt khai vaø ven rìa biotit giaûi phoùng ra quaëng maøu ñen. SV_3101;1N-; 3.3x4X. Aûnh 11: Ñaù granit biotit gieáng khoan 1X moû Sö Töû Vaøng. Khoaùng vaät maøu hocblen daïng laêng truï coù 1 höôùng caùt khai, quaëng taäp trung thaønh töøng cuïm. SV_3201;1N-; 3.3x4X. Aûnh 12: Ñaù granit biotit gieáng khoan 1X moû Sö Töû Vaøng. Khoaùng vaät maøu hocblen daïng laêng truï coù 1 höôùng caùt khai. SV_3201;2N+; 3.3x4X. Aûnh 13: Ñaù granit biotit gieáng khoan 1X moû Sö Töû Vaøng. Kieán truùc myrmekit: caùc giao theå thaïch anh hình giun naèm ôû ranh giôùi tieáp xuùc giöõa plagioclas vaø fenpat kali. SV_3201;2N+; 3.3x4X. Aûnh 14: Ñaù granit biotit gieáng khoan 1X moû Sö Töû Vaøng. Biotit bò clorit hoaù hoaøn toaøn. SV_3101;1N-; 3.3x4X. Aûnh 15: Ñaù granit biotit gieáng khoan 1X moû Sö Töû Vaøng. Thaïch anh thöù sinh vaø khoaùng vaät maøu hocblen naâu. SV_3201;2N+; 3.3x10X. Aûnh 16: Ñaù granit biotit gieáng khoan 1X moû Sö Töû Vaøng. Khoaùng vaät phuï apatit daïng laêng truï luïc giaùc. SV_3201;1N-; 3.3x4X. Aûnh 17: Ñaù granit biotit gieáng khoan 1X moû Sö Töû Vaøng. Khoaùng vaät phuï apatit coù maøu giao thoa xaùm traéng baäc I, plagioclas coù daïng laêng truï raát töï hình. SV_3201;2N+; 3.3x4X. Aûnh 18: Ñaù granit biotit gieáng khoan 1X moû Sö Töû Vaøng. Tieát dieän hocblen vôùi hai höôùng caùt khai 560 , maøu ña saéc theo Nm. SV_3201;1N-; 3.3x4X. Aûnh 19: Ñaù granit biotit gieáng khoan 1X moû Sö Töû Vaøng. Tieát dieän hocblen vôùi hai höôùng caùt khai 560, maøu ña saéc theo Np. SV_3101;1N-; 3.3x4X. Chöông 5 Ñaëc ñieåm veà ñoä roãng thaám trong ñaù moùng caùc yeáu toá aûnh höôûng 5.1 Caùc kieåu loã roãng trong ñaù moùng Hai kieåu loã roãng thöôøng gaëp trong ñaù moùng laø loã roãng daïng khe nöùt / vi khe nöùt vaø loã roãng daïng hang hoác / vi hang hoác. Trong moãi khu vöïc, tuøy thuoäc ñaù moùng ñaõ bò taùc ñoäng aûnh höôûng cuûa quaù trình bieán ñoåi naøo seõ quyeát ñònh loaïi loã roãng naøo chieám öu theá. Ôû phaàn treân cuøng, trong ñôùi maø ñaù moùng bò phong hoùa, loã roãng khe nöùt giaûm ñi ñaùng keå, trong khi loã roãng beân trong tinh theå vaø hang hoác do hoøa tan, röûa luûa laïi thöôøng coù maët. Thöïc teá ñaù moùng luoân chòu taùc ñoäng cuûa nhieàu yeáu toá keát hôïp, neân kieåu khoâng gian loã roãng cuûa ñaù moùng thöôøng bao goàm caû 2 loaïi loã roãng treân. Ñoä roãng kieåu khe nöùt – vi khe nöùt Loã roãng nöùt neû thöôøng hieän dieän ôû ñôùi caø naùt do aûnh höôûng cuûa caùc hoaït ñoäng kieán taïo. Ñaëc tröng laø caùc khe nöùt vôùi caùc kích thöôùc khaùc nhau (aûnh 7,8,9,14). Ñoä roãng khe nöùt vaø vi khe nöùt thay ñoåi khaùc nhau tuøy theo ñoä saâu vaø theo töøng khu vöïc. Kích thöôùc caùc khe nöùt quan saùt treân caùc maãu loõi thoâng thöôøng coù chieàu daøi töø 5cm – 10 cm, ñöôøng kính loã roãng thay ñoåi töø 0.5cm – 1.5cm. Nhöõng khe nöùt chæ quan saùt ñöôïc döôùi kính hieån vi vôùi chieàu daøi töø 5mm – 15mm vaø ñöôøng kính thöôøng gaëp töø 0.05mm – 0.2 mm, ñoâi khi toàn taïi caùc khe nöùt kieán taïo vôùi ñöôøng kính vaøi cm. Caùc khe nöùt thöôøng coù daïng phaân nhaùnh raát phöùc taïp, khe nöùt caøng nhieàu thì söï phaân nhaùnh caøng phöùc taïp, khi ñoù caùc khe nöùt thöôøng caét nhau hoaëc noái thoâng vôùi caùc loã roãng daïng hang hoác vaø vi hang hoác. Chính nhôø ñieàu naøy ñaõ laøm cho khaû naêng chöùa ñaëc bieät laø tính chaát thaám cuûa ñaù moùng taêng leân raát nhieàu. Caùc loã roãng daïng khe nöùt laø nhöõng loã roãng lieân thoâng neân noù ñoùng vai troø quyeát ñònh tính chaát thaám cuûa ñaù moùng. Maät ñoä phaân boá cuûa caùc khe nöùt thöôøng khoâng ñeàu, noù tuøy thuoäc vaøo möùc ñoä bieán ñoåi vaø ñôùi bieán ñoåi cuûa ñaù moùng. 5.1.2 Ñoä roãng hang hoác – vi hang hoác Ñoä roãng hang hoác – vi hang hoác tuøy thuoäc vaøo möùc ñoä maø ñaù moùng bò bieán ñoåi bôûi caùc quaù trình hoaït ñoäng thuûy nhieät vaø quaù trình phong hoùa. Giaù trò ñoä roãng hang hoác dao ñoäng töø 0% – 5% ñoâi khi leân tôùi 10%. Kích thöôùc cuûa caùc hang hoác naøy thöôøng nhoû hôn 1mm, phoå bieán töø 0.3mm – 0.7mm. Ñaëc tính bieán ñoåi ñoä roãng thaám trong ñaù moùng Ñaëc tính thaám chöùa cuûa ñaù moùng taïi moû Sö Töû Vaøng bieán ñoåi trong phaïm vi raát roäng vaø heát söùc phöùc taïp. Noù phuï thuoäc raát chaët cheõ vaøo möùc ñoä bieán ñoåi, phaù huûy vaø caø naùt cuûa ñaù. Hieän töôïng khaù phoå bieán trong maët caét ñaù moùng laø coù söï xen keõ giöõa caùc ñôùi coù tính chaát thaám chöùa toát vôùi caùc ñaù ñaëc sít khoâng thaám hoaëc thaám chöùa raát keùm. Söï xen keõ naøy nhieàu khi laëp ñi laëp laïi nhieàu laàn trong moät khoaûng ñoä saâu khoâng lôùn cuûa ngay cuøng moät gieáng khoan. ÔÛ nhöõng khu vöïc ñaù bò bieán ñoåi maïnh hoaëc xung quanh caùc ñôùi ñöùt gaõy phaù huûy lôùn, ñoä roãng thaám cuûa ñaù cao hôn haún so vôùi caùc nôi khaùc. Xu theá chung laø tính chaát roãng thaám cuûa ñaù giaûm theo chieàu saâu. Moät ñieåm caàn löu yù laø ôû nhöõng khoaûng ñoä saâu coù maët vôùi tyû leä cao cuûa khoaùng vaät thaïch anh vaø canxit thöù sinh, thì nôi ñoù löu löôïng cuûa doøng daàu bò giaûm ñaùng keå (aûnh 8, 9, 15). Tuy nhieân ñaây laø nhöõng khoaùng vaät raát deã bò hoøa tan bôûi caùc dung dòch hoùa phaåm mang tính acid, vì vaäy trong quaù trình khai thaùc con ngöôøi coù theå can thieäp vaøo væa chöùa nhaèm laøm taêng ñoä roãng thaám cuûa ñaù. ä Nguyeân nhaân taïo ñoä roãng thaám trong ñaù moùng: Haàu heát caùc khoái ñaù moùng keát tinh cuûa theàm luïc ñòa Vieät Nam noùi chung vaø beå Cöûu Long noùi rieâng bò nöùt neû vaø bieán ñoåi bôûi aûnh höôûng cuûa caùc quaù trình: Quaù trình co giaûm theå tích khi magma ñoâng cöùng. Quaù trình bieán ñoåi do hoaït ñoäng kieán taïo. Quaù trình bieán ñoåi do hoaït ñoäng phong hoùa. Quaù trình bieán ñoåi do hoaït ñoäng thuûy nhieät. 5.2.1 Quaù trình co giaûm theå tích khi magma ñoâng cöùng. Khi dung theå magma granitoid ñoâng cöùng vaø keát tinh thöôøng keøm theo hieän töôïng co giaûm theå tích beân trong cuõng nhö beân ngoaøi. Söï thay ñoåi theå tích laø do söï thay ñoåi nhieät ñoä dieãn ra moät caùch ñoät ngoät vaø khoâng ñoàng ñeàu cuõng nhö do sö ïtaêng daàn cuûa ñoä nhôùt trong quaù trình keát tinh. Hieän töôïng co giaûm theå tích seõ giaûm theo chieàu saâu cuûa töøng theå magma. Chính söï co giaûm nhö vaäy ñaõ laøm xuaát hieän trong ñaù moùng nhöõng khe nöùt hang hoác rieâng bieät. Theo keát quaû nghieân cöùu cuûa Orpov M.A 1974 chæ ra raèng nguyeân nhaân laøm co giaûm theå tích cuûa caùc theå xaâm nhaäp granitoid laø do söï giaûm theå tích cuûa töøng khoaùng vaät taïo ñaù gaây ra. ÔÛ nhieät ñoä bieán ñoåi töø 650oC-1200oC, theå tích beân trong bò co giaûm chieám khoaûng 2% theå tích toaøn khoái. ÔÛ nhieät ñoä nhö vaäy taùc giaû ñaõ tính ñöôïc söï co giaûm theå tích cho töøng khoaùng vaät rieâng bieät thöôøng gaëp trong magma granitoid laø: Thaïch anh co giaûm 1.09% Fenspat kali 0.28% Plagiolas 0.22% Mica 0.11% Hocblen 0.07% Nhö vaäy roõ raøng laø nhöõng khoaùng vaät taïo ñaù chính cuûa graintoid nhö (thaïch anh, fenspat kali, plagiolas) ñaõ ñoùng vai troø chuû ñaïo laøm giaûm theå tích khoái magma. Do ñoù trong quaù trình ñoâng cöùng, söï co giaûm theå tích seõ laø cao nhaát ñoái vôùi ñaù coù haøm löôïng thaïch anh cao. Ngöôïc laïi nhöõng ñaù coù haøm löôïng thaïch anh thaáp vaø fenspat cao (tonalit, monxolit – thaïch anh hoaëc diorit) theå tích cuûa chuùng bò co giaûm ít hôn hoaëc nhoû nhaát. Quaù trình bieán ñoåi do hoaït ñoäng kieán taïo. Caùc hoaït ñoäng kieán taïo laø moät trong nhöõng nguyeân nhaân gaây ra söï bieán ñoåi ñaù moùng moät caùch saâu saéc vaø roäng khaép mang tính toaøn khu vöïc. Hoaït ñoäng kieán taïo ôû beå Cöûu Long chuû yeáu gaây ra trong Mezozoi vaø taùi hoaït ñoäng laïi vaøo ñaàu Kainozoi. Cöôøng ñoä cuûa caùc hoaït ñoäng kieán taïo coù leõ xaûy ra maïnh meõ nhaát trong hai thôøi kì: moät vaøo thôøi gian thaønh taïo caùc theå batolit (töø cuoái Triat ñeán cuoái Kreta) vaø moät vaøo thôøi gian taùch giaõn cuûa moùng thaønh taïo rift (cuoái Eocene ñaàu Oligocene). ÔÛ thôøi kì sau, nhöõng hoaït ñoäng kieán taïo bao goàm caùc chuyeån ñoäng thaúng ñöùng, chuyeån ñoäng ngang vaø chuyeån ñoäng xoay ñaõ phaân caét taàng moùng ra thaønh caùc khoái khaùc nhau. Bieân ñoä dòch chuyeån thaúng ñöùng giöõa caùc khoái töø vaøi chuïc meùt ñeán hôn 1000m vaø bieân ñoä dòch chuyeån ngang töø vaøi chuïc meùt ñeán vaøi traêm meùt. Taïi nhöõng khu vöïc gaàn heä thoáng ñöùt gaõy bieân ñoä dòch chuyeån ngang coøn lôùn hôn nhieàu. Keát quaû cuûa caùc chuyeån ñoäng naøy ñaõ taïo ra moät loaït caùc heä thoáng ñöùt gaõy phaùt trieån doïc theo phöông Ñoâng Baéc – Taây Nam vaø phöông Ñoâng – Taây. Doïc theo caùc heä thoáng ñöùt gaõy lôùn thuoäc vuøng truõng, nhieàu hoaït ñoäng nuùi löûa xaûy ra raát maïnh meõ vaø roäng khaép. Keát quaû cuûa caùc hoaït ñoäng nuùi löûa naøy ñaõ thaønh taïo ra moät loaït caùc ñaù magma phun traøo coù thaønh phaàn khaùc nhau ( töø andezit, bazan ñeán diabaz...) coù beà daøy töø vaøi meùt ñeán vaøi chuïc meùt. Haäu quaû cuûa caùc hoaït kieán taïo noùi treân ñaõ laøm cho ñaù moùng bò nöùt neû maïnh, daäp vôõ vaø caø naùt ôû nhöõng möùc ñoä khaùc nhau ( aûnh 4, 6, 8, 9, 14, 15). Beân caïnh ñoù caùc hoaït ñoäng kieán taïo cuõng laøm phaùt sinh, phaùt trieån trong ñaù moùng nhieàu heä thoáng khe nöùt phaùt trieån theo nhöõng höôùng khaùc nhau. Tuy nhieân, nhöõng khe nöùt coù höôùng gaàn vuoâng goùc vôùi heä thoáng ñöùt gaõy chính laø phaùt trieån hôn caû. Nhìn chung nhöõng ñôùi coù hoaït ñoäng nöùt neû vaø maät ñoä khe nöùt cao thöôøng naèm truøng vaøo caùc ñôùi ñöùt gaõy, phaù huûy lôùn vaø cöôøng ñoä nöùt neû coù xu theá giaûm daàn theo cöôøng ñoä hoaït ñoäng ñöùt gaõy. Quaù trình nöùt neû, caø naùt vaø vôõ vuïn noùi treân tuy khoâng laøm thay ñoåi thaønh phaàn nhöng laïi laøm bieán ñoåi khaù maïnh meõ kieán truùc, caáu taïo vaø ñaëc bieät laø ñaëc tính thaïch hoïc cuûa ñaù moùng. Möùc ñoä nöùt neû, vôõ vuïn cuûa ñaù moùng phuï thuoäc vaøo cöôøng ñoä hoaït ñoäng kieán taïo cuûa khu vöïc. Ngoaøi ra noù coøn phuï thuoäc khaù nhieàu vaøo thaønh phaàn khoaùng vaät cuûa ñaù moùng. Trong cuøng moät ñieàu kieän bò taùc ñoäng cuûa caùc löïc kieán taïo nhö nhau thì nhöõng ñaù chöùa nhieàu khoaùng vaät cöùng vaø gioøn nhö thaïch anh thöôøng deã bò vôõ vuïn vaø nöùt neû hôn nhöõng ñaù chöùa khoaùng coù tính chaát meàm vaø deûo nhö fenpat vaø mica. Quaù trình bieán ñoåi do hoaït ñoäng thuûy nhieät. Sau taùc ñoäng cuûa phaù huûy kieán taïo, nhöõng hoaït ñoäng thuûy nhieät cuõng laø moät trong nhöõng taùc nhaân quan troïng laøm bieán ñoåi thaønh phaàn cuõng nhö ñaëc tính vaät lyù thaïch hoïc cuûa ñaù moùng. Trong caùc dung dòch magma noùng chaûy ñeàu coù chöùa moät löôïng hôi nöôùc nhaát ñònh. Ñoái vôùi caùc khoái gratnit noùng chaûy thöôøng chöùa tôùi 7% löôïng hôi nöôùc. Trong quaù trình keát tinh vaø ñoâng cöùng cuûa magma, khoái löôïng hôi nöôùc naøy daàn daàn ñöôïc taùch ra vaø trôû thaønh caùc dung dòch khoaùng hoùa thuûy nhieät, chuùng di chuyeån tuaàn hoaøn trong khoái. Haønh trình di chuyeån, cöôøng ñoä vaø phaïm vi hoaït ñoäng cuõng nhö möùc ñoä aûnh höôûng cuûa chuùng coù lieân quan chaët cheõ tôùi thaønh phaàn, möùc ñoä nöùt neû maïnh hay yeáu cuûa ñaù moùng. Do cheá ñoä hoaït ñoäng kieán taïo xaûy ra maïnh meõ neân ñaõ taïo ra moät heä thoáng ñöùt gaõy vaø nöùt neû khaù daøy ñaëc toàn taïi trong caùc taàng ñaù moùng boàn truõng Cöûu Long noùi chung vaø moû Sö Töû vaøng noùi rieâng. Chính caùc heä thoáng ñöùt gaõy vaø khe nöùt naøy thöôøng laø nhöõng ñöôõng daãn raát thuaän lôïi ñeå cho caùc dung dòch khoaùng hoùa thuûy nhieät töø döôùi saâu di chuyeån leân phía treân hoaëc hoaït ñoäng tuaàn hoaøn trong khoái ñaù moùng. Thöôøng nhöõng hoaït ñoäng thuûy nhieät xaûy ra vôùi cöôøng ñoä maïnh nhaát taïi caùc khu vöïc maø ôû ñoù ñaù moùng bò caø naùt vaø phaù huûy raát maïnh. Trong giai ñoaïn ñaàu, caùc dung dòch thuûy nhieät coù ñoä linh ñoäng lôùn bôûi noàng ñoä khoaùng hoùa cuûa chuùng coøn thaáp. Chính vì vaäy treân ñöôøng di chuyeån vaø hoaït ñoäng, caùc dung dòch thuûy nhieät hoøa tan maïnh meõ nhöõng khoaùng vaät keùm beàn vöõng (nhö fenspat vaø caùc khoaùng vaät maøu). Keát quaû cuûa söï hoøa tan ñoù ñaõ taïo ra nhöõng loã roãng daïng hang hoác vaø vi hang hoác coù kích thöôùc vaø hình daïng raát khaùc nhau. Beân caïnh ñoù, kích thöôùc nhöõng khe nöùt môû ban ñaàu cuõng ngaøy caøng ñöôïc môû roäng ra do söï hoøa tan nhöõng khoaùng vaät ôû hai beân thaønh khe nöùt. Nhö vaäy ôû giai ñoaïn ban ñaàu do taùc duïng hoøa tan cuûa dung dòch thuûy nhieät xaûy ra maïnh meõ, do ñoù ñaõ laøm taêng khaû naêng thaám chöùa cuûa ñaù moùng granitoid. Maët khaùc trong quaù trình hoaït ñoäng, dung dòch thuûy nhieät ngaám daàn vaøo ñaù vaø ôû ñoù seõ xaûy ra nhöõng phaûn öùng hoùa hoïc giöõa moät soá khoaùng vaät trong ñaù vôùi moät soá nguyeân toá hoùa hoïc trong dung dòch thuûy nhieät. Saûn phaåm cuûa caùc phaûn öùng hoùa hoïc noùi treân ñaõ taïo ra moät loaït caùc khoaùng vaät môùi nhö clorit, epidot, canxit, thaïch anh thöù sinh (aûnh 8, aûnh 9, aûnh 12, aûnh 15). Haàu heát caùc khoaùng vaät coù nguoàn goác thuûy nhieät môùi sinh naøy xuaát hieän döôùi daïng thay theá moät phaàn caùc khoaùng vaät nguyeân sinh hoaëc ôû daïng laáp ñaày vaøo caùc loã roãng vaø caùc khe nöùt môû ñaõ ñöôïc hình thaønh do caùc phaù huûy kieán taïo tröôùc ñoù. Vaø nhö vaäy ôû nhöõng giai ñoaïn cuoái, caùc hoaït ñoäng thuûy nhieät ñaõ laøm giaûm ñi moät phaàn tính chaát chöùa vaø thaám cuûa ñaù moùng. Toùm laïi, caùc hoaït ñoäng thuûy nhieät dieãn ra trong moùng granitoid ôû boàn Cöûu Long mang tính chaát hai maët, hoaëc laøm taêng leân, hoaëc laøm giaûm ñi tính chaát thaám chöùa cuûa ñaù moùng, tuyø thuoäc vaøo giai ñoaïn cuoái cuûa chuùng. Nhöng nhìn chung caùc hoaït ñoäng thuûy nhieät laø moät trong nhöõng taùc nhaân raát tích cöïc ñeå hình thaønh neân khaû naêng chöùa ñöôïc saûn phaåm trong chuùng. Quaù trình bieán ñoåi do phong hoaù. Ñaù moùng ôû moû Sö Töû Vaøng ñöôïc thaønh taïo töø thôøi gian töø cuoái Triat cho ñeán cuoái Kreta. Do caùc vaän ñoäng kieán taïo trong khu vöïc maø caùc khoái magma naøy daàn daàn ñöôïc naâng leân vaø loä ra treân beà maët trong moät thôøi gian töông ñoái daøi coù leõ cho tôùi khi chuùng ñöôïc caùc traàm tích treû Kainozoi (chuû yeáu coù tuoåi Oligecene sôùm) phuû leân treân. Thôøi gian ñaù moùng bò phong hoùa, neáu tính caû cho thôøi kì Paleocene – Eocene laø töø nhoû hôn 30 ñeán nhoû hôn 35 trieäu naêm. Thôøi gian phong hoaù cuûa ñaù moùng coøn laâu hôn nöõa taïi moät soá khu vöïc vaéng maët caùc traàm tích Oligocene sôùm. Trong suoát thôøi gian loä ra ôû ñieàu kieän beà maët, do nhöõng thay ñoåi lôùn veà nhieät ñoä, khí haäu cuõng nhö caùc hoaït ñoäng cuûa sinh vaät, phaàn treân cuøng cuûa caùc khoái xaâm nhaäp bò bieán ñoåi do caùc qua trình phong hoùa vaø nhöõng quaù trình boùc moøn, xaâm thöïc. Keát quaû cuûa nhöõng bieán ñoåi ñoù ñaõ hình thaønh neân moät lôùp voû phong hoaù vôùi chieàu daøy khoâng ñoàng nhaát. Cöôøng ñoä phong hoùa cuûa ñaù moùng phuï thuoäc vaøo nhieàu yeáu toá nhö beà maët ñòa hình coå, thaønh phaàn ban ñaàu, möùc ñoä nöùt neû vaø phaù huyû cuûa ñaù do taùc ñoäng cuûa caùc quaù trình bieán ñoåi tröôùc ñoù. ÔÛ nhöõng khu cöïc phaân boá nhieàu ñaù coù tyû leä fenspat vaø khoaùng vaät maøu cao, thì möùc ñoä phong hoùa xaûy ra maïnh meõ hôn nhieàu so vôùi nhöõng nôi phaân boá caùc ñaù coù tyû leä thaïch anh cao. Nhöõng nghieân cöùu veà coå ñòa maïo cho thaáy beà maët coå ñòa hình taïo moät soá caáu taïo lôùn phaân caét khoâng nhieàu, chæ dao ñoäng trong khoaûng töø vaøi chuïc meùt ñeán 100 -150 m. chính ñieàu naøy caøng laøm thuaän lôïi hôn cho quaù trình phong hoùa (ñaëc bieät laø phong hoùa hoùa hoïc) xaûy ra khaù trieät ñeå töø ñoù hình thaønh neân moät lôùp voû phong hoùa khaù daøy ôû moät soá nôi. Phong hoùa vaät lyù laøm ñaù bò nöùt neû, vôõ vuïn ôû caùc möùc ñoä khaùc nhau vaø daãn ñeán söï taùi phaân boá laïi cuûa caùc khoaùng vaät beàn vöõng trong ñaù (nhö thaïch anh). Tieáp theo ñoù quaù trình phong hoùa hoùa hoïc xaûy ra laøm bieán ñoåi saâu saéc thaønh phaàn cuõng nhö tính thaïch vaät lyù cuûa ñaù. Söï bieán ñoåi cuûa ñaù ñaàu tieân thöôøng xaûy ra ñoái vôùi caùc thaønh phaàn keùm beàn vöõng nhö fenspat vaø khoaùng vaät maøu, chuùng daàn bò thay theá moät phaàn hoaëc toaøn phaàn baèng caùc khoaùng vaät khaùc. Fenspat bò thay theá bôûi caolinit vaø hidromica, biotit, hocblen vaø moät soá khoaùng vaät maøu bò clorit hoùa vaø chuyeån daàn thaønh hidromica giaûi phoùng ra quaëng (aûnh 6, aûnh 10, aûnh 14). Trong quaù trình phong hoaù coøn xaûy ra quaù trình hoøa tan vaø röûa troâi caùc khoaùng vaät khoâng beàn vöõng. Keát quûa cuûa caùc hieän töôïng bieán ñoåi naøy laø laøm cho maät ñoä cuûa ñaù giaûm ñaùng keå, nhieàu loã roãng thöù sinh ñöôïc hình thaønh trong tinh theå laøm cho khaû naêng thaám chöùa cuûa ñaù moùng taêng leân roõ reät. Tuy nhieân, ôû nhöõng khu vöïc ñaù moùng bò phong hoùa maïnh meõ vaø trieät ñeå thì tính chaát chöùa cuûa ñaù trôû neân keùm ñi. Nguyeân nhaân moät maët laø do ñaù phong hoùa chöùa moät löôïng ñaùng keå caùc khoaùng vaät seùt, maët khaùc trong qua trình röûa troâi caùc khoaùng vaät seùt laáp ñaày moät phaàn hoaëc hoaøn toaøn vaøo caùc khe nöùt vaø caùc hang hoác ñaõ coù tröôùc. KEÁT LUAÄN ---{œ--- Treân cô sôû caùc vaán ñeà ñaõ ñöôïc trình baøy chi tieát ôû caùc chöông treân, coù theå ruùt ra moät soá keát luaän cô baûn veà ñaù moùng gieáng khoan 1X moû Sö Töû Vaøng nhö sau: Ñaù moùng cuûa moû Sö Töû Vaøng coù thaønh phaàn thaïch hoïc chuû yeáu laø: granit biotit, granodiorit amphibol. Ñaù coù kieán truùc nöûa töï hình ñaëc tröng cuûa granit, caáu taïo khoái vôùi möùc ñoä nöùt neû khaùc nhau. Thaønh phaàn khoaùng vaät cuûa caùc maãu ñaù granit biotit goàm: plagioclas (25-38%), fenpat kali (20– 32%), thaïch anh ( 18 – 30%). Khoaùng vaät maøu goàm: biotit (4-10%), amphibol ( 2-4%). Caùc khoaùng vaät thöù sinh goàm: caolin, clorit, canxit, epidot, muscovit, xerixit, xotxurit. Caùc khoaùng vaät phuï bao goàm: sfen, zircon, apatit, quaëng. Trong caùc laùt moûng ñaù moùng coù hai kieåu loã roãng chính thöôøng gaëp laø: loã roãng lieân thoâng ñöôïc taïo thaønh bôûi caùc khe nöùt, vi khe nöùt vaø loã roãng kín ñöôïc taïo thaønh bôûi caùc hang hoác vôùi kích thöôùc khaùc nhau. Coù 4 nguyeân nhaân chính quyeát ñònh söï hình thaønh cuûa caùc loã roãng naøy laø: Quaù trình co neùn theå tích khi magma ñoâng cöùng. Quaù trình bieán ñoåi do hoaït ñoäng kieán taïo. Quaù trình bieán ñoåi do caùc hoaït ñoäng thuyû nhieät. Quaù trình bieán ñoåi do hoaït ñoäng phong hoaù. Trong moãi khu vöïc ñaù moùng luoân chòu taùc ñoäng toång hôïp cuûa caùc yeáu toá treân, neân ñoä roãng cuûa ñaù moùng thöôøng laø toång hôïp cuûa hai loaïi loã roãng treân. Tuyø thuoäc ñaù moùng ñaõ bò taùc ñoäng cuûa quaù trình naøo nhieàu thì moät trong hai kieåu loã roãng treân seõ chieám öu theá. Ôû phaàn treân cuøng, trong ñôùi phong hoaù cuûa ñaù moùng, loaïi loã roãng chieám öu theá thöôøng laø caùc loã roãng beân trong tinh theå vaø caùc hang hoác hình thaønh do quaù trình hoaø tan, röûa luûa. Quaù trình phaù huyû kieán taïo vaø quaù trình hoaït ñoäng thuyû nhieät ñaõ laøm bieán ñoåi saâu saéc caùc tính chaát cô lyù cuõng nhö thaønh phaàn cuûa ñaù moùng. Ñaây laø hai taùc nhaân chính quyeát ñònh tính chaát thaám chöùa cuûa ñaù moùng. Caùc khoaùng vaät beàn vöõng nhö thaïch anh coù vai troø quan troïng trong vieäc hình thaønh ñoä roãng cuûa ñaù do taùc ñoäng cuûa quaù trình phaù huyû kieán taïo. Coøn caùc khoaùng vaät keùm beàn vöõng nhö fenpat vaø caùc khoaùng vaät maøu laø ñoái töôïng chính cuûa quaù trình bieán ñoåi do hoaït ñoäng thuyû nhieät vaø quaù trình phong hoaù. Hai quaù trình bieán ñoåi do hoaït ñoäng thuyû nhieät vaø bieán ñoåi do phong hoaù moät maët laøm taêng ñoä loã roãng cuûa ñaù bôûi caùc quaù trình hoaø tan, röûa luûa nhöng maët khaùc do vieäc hình thaønh caùc khoaùng vaät thöù sinh nhö clorit, canxit traùm bít caùc loã roãng coù tröôùc laïi laøm giaûm ñoä roãng cuûa ñaù. Vieäc nghieân cöùu tæ mæ veà thaønh phaàn thaïch hoïc vaø caùc loã roãng cuûa ñaù moùng seõ mang laïi moät yù nghóa thöïc tieãn raát to lôùn. Ñaù chöùa toát cuûa moû Sö Töû Vaøng laø granit, granit biotit tieáp ñeán laø granodiorit. Caùc loã roãng cuûa moû thöôøng bò traùm bôûi caùc khoaùng vaät thöù sinh neân trong quaù trình khai thaùc neáu muoán taêng löu löôïng khai thaùc coù theå söû duïng phöông phaùp bôm caùc hoaù chaát coù khaû naêng hoaø tan caùc khoaùng vaät thöù sinh naøy nhaèm laøm taêng ñoä roãng thaám töø ñoù coù theå taêng ñöôïc löu löôïng khai thaùc. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO Huyønh Vaên Haûi, Traàn Vaên Phöôùc, 1985. Khoaùng vaät taïo ñaù döôùi kính hieån vi phaân cöïc – Boä Moân Khoaùng Thaïch Ñaïi Hoïc KHTN TP.HCM. Huyønh Trung, 2003. Thaïch hoïc thaïch ñòa hoaù ñaù magma vaø bieán chaát – Nhaø xuaát baûn Ñaïi Hoïc Quoác Gia TP.HCM. Leâ Ñình Baù, 2004. Ñaëc ñieåm thaïch hoïc khoaùng vaät cuûa ñaù moùng gieáng khoan 1X loâ 15-1 boàn truõng Cöûu Long – Ñaïi Hoïc KHTN TP.HCM. Nguyeãn Ngoïc Thuyû, 1998. Thaønh phaàn ñaù moùng moû Baïch Hoå – Beå Cöûu Long vaø söï lieân quan ñeán ñoä roãng thaám chöùa daàu – Ñaïi hoïc KHTN TP.HCM. Phaïm Vaên Trung, 2004. Ñaëc ñieåm thaïch hoïc khoaùng vaät cuûa ñaù moùng gieáng khoan 2X loâ 15-1 boàn truõng Cöûu Long – Ñaïi Hoïc KHTN TP.HCM. PHAÀN PHUÏ LUÏC ---–¯—--- PHIEÁU PHAÂN TÍCH LAÙT MOÛNG Teân laùt moûng: 15-1-SV-1X (2858,9m) Teân ñaù : Granit biotit Kieán truùc: nöûa töï hình Caáu taïo: khoái, ñoä roãng ñeán 15%, ñoä roãng ñöôïc taïo thaønh bôûi caùc khe nöùt lôùn lieân thoâng vôùi nhau, kích thöôùc khe nöùt leân ñeán 1mm . Thaønh phaàn khoaùng vaät Khoaùng vaät chính Plagioclase : 35% Fenpat Kali : 30% Thaïch anh : 27% Khoaùng vaät thöù yeáu Biotit: 5% Khoaùng vaät phuï Sphen Khoaùng vaät thöù sinh Clorit Caolin Xerixit Epidot Canxit Moâ taû laùt moûng döôùi kính hieån vi phaân cöïc Plagioclase Döôùi 1N- Hình daïng: coù daïng laêng truï, khaù töï hình. Kích thöôùc: + lôùn nhaát : 2mmx3,5mm. + nhoû nhaát: 0,2mmx0,5mm. +phoå bieán : 0,6mmx1,2mm. Maøu saéc: khoâng maøu, bò môø ñuïc do bieán ñoåi thöù sinh. Chieát suaát: chieát suaát yeáu, n > 1,54, ñoä noåi cao hôn nhöïa. Bieán ñoåi thöù sinh: bò xerixit hoùa 30 –40%. Döôùi 2N+ Maøu giao thoa: xaùm traéng baäc I. - Thaønh phaàn plagioclas ñöôïc xaùc ñònh theo luaät song tinh anbit treân tieát dieän thaúng goùc vôùi maët (010) vôùi goùc taét ñoái xöùng cöïc ñaïi: Np’^(010) = 90 => soá hieäu plagioclas N0 = 24 laø Oligoclas. Fenpat Kali Döôùi 1N- Hình daïng: keùm töï hình. Kích thöôùc: + lôùn nhaát : 3mm. + nhoû nhaát: 0,5mm. +phoå bieán : 1,5mm. Maøu saéc: trong suoát khoâng maøu. Chieát suaát: n>1,54. Bieán ñoåi thöù sinh: bò caolin hoùa 40%. Laø nhöõng haït nhoû laám taám ñen laøm cho fenpat kali bò môø ñuïc. Döôùi 2N+ Maøu giao thoa: xaùm baäc I. Thaïch anh Döôùi 1N- Hình daïng: tha hình. Kích thöôùc: + lôùn nhaát : 4mm. + nhoû nhaát: 0,5mm. +phoå bieán : 2mm. Maøu saéc: trong suoát khoâng maøu. Chieát suaát: chieát suaát thaáp, n> 1,54. Döôùi 2N+ Maøu giao thoa: xaùm traéng baäc I. Biotit Döôùi 1N- Hình daïng: coù daïng taám daøi raêng cöa hai ñaàu. Kích thöôùc: + lôùn nhaát : 1,5mmx2mm. + nhoû nhaát: 0,3mmx0,5mm. +phoå bieán : 0,5mmx1,5mm. Maøu saéc: coù tính ña saéc roõ Ng(naâu saäm) >Nm (naâu nhaït) > Np( vaøng nhaït phôùt naâu). Chieát suaát: chieát suaát n>1,54, noåi cao hôn nhöïa. Caùt khai: coù 1 höôùng caùt khai toát theo chieàu daøi tieát dieän. Bieán ñoåi thöù sinh: bò clorit hoùa > 20%, doïc theo caùt khai coù nhieàu quaëng. Döôùi 2N+ Maøu giao thoa: löôõng chieát suaát lôùn Ng-Np ~ 0,04, maøu giao thoa cao luïc baäc III. Goùc taét: taét thaúng. Sphen Döôùi 1N- - Daïng hình thoi, hình löôõi maùc, khaù töï hình. Kích thöôùc thay ñoåi töø 0,1mm – 0,5mm. Coù maøu vaøng nhaït, vôùi nhieàu ñöôøng nöùt thoâ caét ngang haït khoaùng vaät. Thöôøng phaân boá cuøng khoaùng vaät quaëng. Döôùi 2N+ Maøu giao thoa vaøng baäc II. Quaëng: laø nhöõng haït maøu ñen, thöôøng taäp trung thaønh cuïm cuøng vôùi biotit, sphen. PHIEÁU PHAÂN TÍCH LAÙT MOÛNG Teân laùt moûng: 15-1-SV-1X (2906,6m) Teân ñaù : Granit biotit Kieán truùc: nöûa töï hình Caáu taïo: khoái, ñoä roãng ñeán 10%, ñoä roãng ñöôïc taïo thaønh bôûi caùc khe nöùt lôùn lieân thoâng vôùi nhau, moät soá khe nöùt bò traùm ñaày bôûi canxit . Thaønh phaàn khoaùng vaät Khoaùng vaät chính Plagioclase: 34% Fenpat Kali: 30% Thaïch anh : 27% Khoaùng vaät thöù yeáu Biotit: 7% Hocblen Khoaùng vaät phuï Sphen Khoaùng vaät thöù sinh Clorit Caolin Xerixit Epidot Canxit Moâ taû laùt moûng döôùi kính hieån vi phaân cöïc Plagioclase Döôùi 1N- Hình daïng: coù daïng laêng truï, khaù töï hình. Kích thöôùc: + lôùn nhaát: 2mmx3mm. + nhoû nhaát: nhöõng haït li ti nhoû hôn 0,1mm. +phoå bieán: 1,5mmx2,5mm. Maøu saéc: khoâng maøu, trong suoát. Chieát suaát: chieát suaát yeáu, n > 1,54, ñoä noåi cao hôn nhöïa. Bieán ñoåi thöù sinh: bò xotxurit hoùa 80%. Laø taäp hôïp caùc khoaùng vaät goàm clorit, epidot, xerixit… Döôùi 2N+ Maøu giao thoa: xaùm traéng baäc I. - Khoâng xaùc ñònh ñöôïc soá hieäu cuûa plagioclas do caùc tieát dieän bò bieán ñoåi maïnh. Fenpat Kali Döôùi 1N- Hình daïng: keùm töï hình. Kích thöôùc: + lôùn nhaát: 3,5mm. + nhoû nhaát: 0,5mm. +phoå bieán: 2,5mm. Maøu saéc: khoâng maøu, bò môø ñuïc do bieán ñoåi thöù sinh. Chieát suaát: n>1,54. Bieán ñoåi thöù sinh: bò caolin hoùa, xerixit hoùa treân 60%. Caolin laø nhöõng nhoû haït laám taám ñen, xerixit laø nhöõng vi vaûy maøu vaøng. Döôùi 2N+ Maøu giao thoa: xaùm toái baäc I. 3. Thaïch anh * Thaïch anh theá heä I :(95%) Döôùi 1N- Hình daïng: tha hình. Kích thöôùc: + lôùn nhaát: 3mm. + nhoû nhaát: 0,2mm. +phoå bieán: 1,5mm. Maøu saéc: trong suoát khoâng maøu. Chieát suaát: n> 1,54. Döôùi 2N+ Maøu giao thoa: xaùm traéng baäc I. * Thaïch anh theá heä II (5%) ÔÛ daïng maïch laáp ñaày trong caùc khe nöùt cuûa khoaùng vaät khaùc. Biotit Döôùi 1N- Hình daïng: coù daïng taám daøi raêng cöa hai ñaàu, bò löïc kieán taïo laøm cho uoán eùp raát phöùc taïp. Kích thöôùc: + lôùn nhaát : 1,5mmx3mm. + nhoû nhaát: 0,3mmx0,5mm. +phoå bieán : 0,5mmx1,2mm. Maøu saéc: coù tính ña saéc roõ Ng(naâu saäm) >Nm (naâu nhaït) > Np( vaøng nhaït phôùt naâu). Chieát suaát: chieát suaát n>1,54, ñoä noåi cao. Caùt khai: coù 1 höôùng caùt khai toát bò uoán eùp phöùc taïp. Bieán ñoåi thöù sinh: bò clorit hoùa > 50%, doïc theo caùt khai coù nhieàu quaëng. Döôùi 2N+ Maøu giao thoa: löôõng chieát suaát lôùn Ng-Np ~ 0,04, maøu giao thoa cao luïc III. Goùc taét: taét thaúng. Hocblen Döôùi 1N- Hình daïng: keùm töï hình. - Kích thöôùc: phoå bieán 0,5mm. Maøu saéc: coù tính ña saéc roõ Ng(naâu saäm) >Nm (naâu nhaït) > Np( vaøng nhaït phôùt naâu). Chieát suaát: chieát suaát n>1,54, noåi cao hôn nhöïa. Caùt khai: coù 2 höôùng caùt khai hôïp thaønh goùc 560. Döôùi 2N+ Maøu giao thoa: naâu ñoû baäc II. Goùc taét: C^Ng = 100. Sfen Döôùi 1N- - Daïng thoi, löôõi maùc, khaù töï hình. Kích thöôùc thay ñoåi töø 0,2mm – 0,4mm. Coù maøu vaøng nhaït, vôùi nhieàu ñöôøng nöùt thoâ caét ngang haït khoaùng vaät. Döôùi 2N+ Maøu giao thoa vaøng baäc II. Quaëng: laø nhöõng haït maøu ñen, thöôøng taäp trung thaønh cuïm cuøng vôùi biotit, sfen. PHIEÁU PHAÂN TÍCH LAÙT MOÛNG Teân laùt moûng: 15-1-SV-1X (2927,8m) Teân ñaù : Granit biotit Kieán truùc: nöûa töï hình Caáu taïo: khoái, ñoä roãng 2%, ñoä roãng ñöôïc taïo thaønh bôûi caùc khe nöùt nhoû lieân thoâng vôùi nhau. Thaønh phaàn khoaùng vaät Khoaùng vaät chính Plagioclase: 34% Fenpat Kali: 30% Thaïch anh: 25% Khoaùng vaät thöù yeáu Biotit: 5% Khoaùng vaät phuï Sphen Khoaùng vaät thöù sinh Clorit Caolin Xerixit Epidot Canxit Moâ taû laùt moûng döôùi kính hieån vi phaân cöïc Plagioclase Döôùi 1N- - Hình daïng: coù daïng laêng truï, khaù töï hình. - Kích thöôùc: + lôùn nhaát : 2x3,5mm. + nhoû nhaát: 0,2x0,5mm. +phoå bieán : 0,6x1,2mm. - Maøu saéc: khoâng maøu, bò môø ñuïc do bieán ñoåi thöù sinh. - Chieát suaát: chieát suaát yeáu, n > 1,54, ñoä noåi cao hôn nhöïa. Bieán ñoåi thöù sinh: bò xerixit hoùa 30 –40%. Döôùi 2N+ Maøu giao thoa: xaùm traéng baäc I. Fenpat Kali Döôùi 1N- - Hình daïng: keùm töï hình. - Kích thöôùc: + lôùn nhaát : 3mm. + nhoû nhaát: 0,5mm. +phoå bieán : 1,5mm. - Maøu saéc: trong suoát khoâng maøu. - Chieát suaát: n>1,54. - Bieán ñoåi thöù sinh: bò caolin hoùa 40%. Döôùi 2N+ - Maøu giao thoa: xaùm traéng baäc I. Thaïch anh Döôùi 1N- - Hình daïng: tha hình. - Kích thöôùc: + lôùn nhaát : 4mm. + nhoû nhaát: 0,5mm. +phoå bieán : 2mm. - Maøu saéc: trong suoát khoâng maøu. - Chieát suaát: chieát suaát thaáp, n> 1,54. Döôùi 2N+ - Maøu giao thoa: xaùm traéng baäc I. Biotit Döôùi 1N- - Hình daïng: coù daïng taám daøi raêng cöa hai ñaàu. - Kích thöôùc: + lôùn nhaát : 1,5x2mm. + nhoû nhaát: 0,3x0,5mm. +phoå bieán : 0,5x1,5mm. - Maøu saéc: coù tính ña saéc roõ Ng(naâu saäm) >Nm (naâu nhaït) > Np( vaøng nhaït phôùt naâu). - Chieát suaát: chieát suaát n>1,54, noåi cao hôn nhöïa. - Caùt khai: coù 1 höôùng caùt khai toát theo chieàu daøi tieát dieän. - Bieán ñoåi thöù sinh: bò clorit hoùa > 20%. Döôùi 2N+ - Maøu giao thoa: maøu giao thoa cao luïc baäc III. - Goùc taét: taét thaúng. Sphen Döôùi 1N- - Daïng hình thoi, hình löôõi maùc, khaù töï hình. - Kích thöôùc thay ñoåi töø 0,1 – 0,5mm. - Coù maøu vaøng nhaït, vôùi nhieàu ñöôøng nöùt thoâ caét ngang haït khoaùng vaät. Döôùi 2N+ Maøu giao thoa vaøng baäc II. Quaëng: laø nhöõng haït maøu ñen, thöôøng taäp trung thaønh cuïm cuøng vôùi biotit, sphen. PHIEÁU PHAÂN TÍCH LAÙT MOÛNG Teân laùt moûng: 15-1-SV-1X (3041m) Teân ñaù : Granit biotit Kieán truùc: nöûa töï hình Caáu taïo: khoái, ñoä roãng khoaûng 5%, ñoä roãng ñöôïc taïo thaønh bôûi caùc khe nöùt lieân thoâng vôùi nhau, kích thöôùc khe nöùt töông ñoái nhoû. Thaønh phaàn khoaùng vaät Khoaùng vaät chính Plagioclase: 30% Fenpat Kali: 30% Thaïch anh: 18% Khoaùng vaät thöù yeáu Biotit: 10% Khoaùng vaät phuï Sphen Zircon Khoaùng vaät thöù sinh Clorit Caolin Xerixit Epidot Canxit Moâ taû laùt moûng döôùi kính hieån vi phaân cöïc Plagioclase Döôùi 1N- - Hình daïng: coù daïng laêng truï, khaù töï hình. - Kích thöôùc: + lôùn nhaát: 1.5 x3mm. + nhoû nhaát: 0,2x0,7mm. +phoå bieán : 0,5x1,5mm. - Maøu saéc: khoâng maøu, bò môø ñuïc do bieán ñoåi thöù sinh. - Chieát suaát: chieát suaát yeáu, n > 1,54, ñoä noåi cao hôn nhöïa. - Bieán ñoåi thöù sinh: bò caolin hoùa, xerixit hoùa 60 –70%. Döôùi 2N+ - Maøu giao thoa: xaùm traéng baäc I. - Thaønh phaàn plagioclas ñöôïc xaùc ñònh theo luaät song tinh anbit treân tieát dieän thaúng goùc vôùi maët (010) vôùi goùc taét ñoái xöùng cöïc ñaïi: Np’^(010) = 6.50 => soá hieäu plagioclas N0 = 23 laø oligioclas. Fenpat Kali Döôùi 1N- - Hình daïng: tha hình. - Kích thöôùc: + lôùn nhaát: 2.5mm. + nhoû nhaát: 0,5mm. +phoå bieán : 2mm. - Maøu saéc: khoâng maøu, bò môø ñuïc do bò bieán ñoåi thöù sinh. - Chieát suaát: n>1,54. - Bieán ñoåi thöù sinh: bò caolin hoùa 80%. Döôùi 2N+ - Maøu giao thoa: xaùm traéng baäc I. Thaïch anh Döôùi 1N- - Hình daïng: tha hình. - Kích thöôùc: laø nhöõng haït nhoû kích thöôùc töø 0.1mm – 0.3mm - Maøu saéc: trong suoát khoâng maøu. - Chieát suaát: chieát suaát thaáp, n> 1,54. Döôùi 2N+ - Maøu giao thoa: xaùm traéng baäc I. Biotit Döôùi 1N- - Hình daïng: daïng taám daøi raêng cöa hai ñaàu. - Kích thöôùc: + lôùn nhaát: 1,5x2mm. + nhoû nhaát: 0,3x0,5mm. +phoå bieán : 0,5x1,5mm. - Maøu saéc: coù tính ña saéc roõ Ng(naâu saäm) >Nm (naâu nhaït) > Np( vaøng nhaït phôùt naâu). - Chieát suaát: chieát suaát n>1,54, noåi cao hôn nhöïa. - Caùt khai: coù 1 höôùng caùt khai toát theo chieàu daøi tieát dieän. - Bieán ñoåi thöù sinh: bò clorit hoùa >30%, doïc theo caùt khai xuaát hieän nhieàu quaëng. Döôùi 2N+ - Maøu giao thoa: löôõng chieát suaát lôùn Ng-Np ~ 0,04, maøu giao thoa cao luïc III. - Goùc taét: taét thaúng. Sphen Döôùi 1N- - Daïng thoi, löôõi maùc, khaù töï hình. - Kích thöôùc thay ñoåi töø 0,1 – 0,5mm. - Coù maøu vaøng nhaït, vôùi nhieàu ñöôøng nöùt thoâ caét ngang haït khoaùng vaät. Döôùi 2N+ Maøu giao thoa vaøng II Zircon Döôùi 1N- - Laø nhöõng tieát dieän coù daïng troøn, ñoä noåi cao, coù rieàm phoùng xaï ñaëc tröng. Trong laùt moûng thöôøng thaáy zircon vaø sphen phaân boá cuøng biotit. - Kích thöôùc < 0.1mm. Maøu saéc: coù maøu luïc raát nhaït. Döôùi 2N+ - Maøu giao thoa röïc rôõ baäc III. Quaëng: laø nhöõng haït maøu ñen, thöôøng taäp trung thaønh cuïm cuøng vôùi biotit, sphen. PHIEÁU PHAÂN TÍCH LAÙT MOÛNG Teân laùt moûng: 15-1-SV-1X (3078m) Teân ñaù : Granit biotit Kieán truùc: nöûa töï hình Caáu taïo: khoái, loã roãng laø nhöõng khe nöùt 1-2% . Thaønh phaàn khoaùng vaät Khoaùng vaät chính Plagioclase: 34% Fenpat Kali: 30% Thaïch anh: 30% Khoaùng vaät thöù yeáu Biotit: 5% Khoaùng vaät phuï Sphen 1% Khoaùng vaät thöù sinh Clorit Caolin Xerixit Epidot Canxit Moâ taû laùt moûng döôùi kính hieån vi phaân cöïc Plagioclase Döôùi 1N- - Hình daïng: coù daïng laêng truï, khaù töï hình. - Kích thöôùc: + lôùn nhaát: 2x3mm. + nhoû nhaát: 0,5x0,8mm. +phoå bieán : 1x2mm. - Maøu saéc: khoâng maøu, trong suoát. - Chieát suaát: chieát suaát yeáu, n > 1,54, ñoä noåi cao hôn nhöïa. Bieán ñoåi thöù sinh: bò caolin hoùa, xerixit hoùa 60 –70%, nhieàu tieát dieän bò thaïch anh hoùa gaàn nhö hoaøn toaøn, chæ coøn moät vaøi daáu veát coøn soùt laïi. Döôùi 2N+ - Maøu giao thoa: xaùm traéng baäc I. Thaønh phaàn plagioclas ñöôïc xaùc ñònh theo luaät song tinh anbit treân tieát dieän thaúng goùc vôùi maët (010) vôùi goùc taét ñoái xöùng cöïc ñaïi: Np’^(010) = 7.50 => soá hieäu plagioclas N0 = 24 laø oligioclas. Fenpat Kali Döôùi 1N- - Hình daïng: tha hình. - Kích thöôùc: + lôùn nhaát: 3.5mm. + nhoû nhaát: 0,5mm. +phoå bieán : 2mm. - Maøu saéc: trong suoát khoâng maøu. - Chieát suaát: n>1,54. - Bieán ñoåi thöù sinh: bò caolin hoùa treân 50%. Döôùi 2N+ - Maøu giao thoa: xaùm traéng baäc I. Thaïch anh Döôùi 1N- - Hình daïng: tha hình. - Kích thöôùc: + lôùn nhaát: 3mm. + nhoû nhaát: 0,5mm. +phoå bieán : 2.5mm. - Maøu saéc: trong suoát khoâng maøu. - Chieát suaát: chieát suaát thaáp, n> 1,54. Döôùi 2N+ Maøu giao thoa: xaùm traéng baäc I. Biotit Döôùi 1N- - Hình daïng: coù daïng taám daøi raêng cöa hai ñaàu. - Kích thöôùc: + lôùn nhaát: 1,5mmx3mm. + nhoû nhaát: 0,5mmx1mm. +phoå bieán : 0,7mmx2,5mm. - Maøu saéc: coù tính ña saéc roõ Ng(naâu saäm) >Nm (naâu nhaït) > Np( vaøng nhaït phôùt naâu). - Chieát suaát: chieát suaát n>1,54, ñoä noåi cao. - Caùt khai: coù 1 höôùng caùt khai toát theo chieàu daøi tieát dieän. - Bieán ñoåi thöù sinh: bò clorit hoùa 70-80%, doïc theo caùt khai coù nhieàu quaëng. Döôùi 2N+ - Maøu giao thoa: xanh, ñoû baäc III. - Goùc taét: taét thaúng. Quaëng: laø nhöõng haït maøu ñen, thöôøng taäp trung thaønh cuïm cuøng vôùi biotit, sphen. PHIEÁU PHAÂN TÍCH LAÙT MOÛNG Teân laùt moûng: 15-1-SV-1X (3097m) Teân ñaù : Granit biotit Kieán truùc: nöûa töï hình Caáu taïo: khoái, ñoä roãng 5%, ñoä roãng ñöôïc taïo thaønh bôûi caùc khe nöùt lieân thoâng vôùi nhau. Thaønh phaàn khoaùng vaät Khoaùng vaät chính Plagioclase: 35% Fenpat Kali: 30% Thaïch anh: 27% Khoaùng vaät thöù yeáu Biotit: 5% Khoaùng vaät phuï Sphen Khoaùng vaät thöù sinh Clorit Caolin Xerixit Epidot Canxit Moâ taû laùt moûng döôùi kính hieån vi phaân cöïc Plagioclase Döôùi 1N- - Hình daïng: coù daïng laêng truï, khaù töï hình. - Kích thöôùc: + lôùn nhaát: 2x3,5mm. + nhoû nhaát: 0,2x0,5mm. +phoå bieán: 0,6x1,2mm. - Maøu saéc: khoâng maøu, bò môø ñuïc do bieán ñoåi thöù sinh. - Chieát suaát: chieát suaát yeáu, n > 1,54, ñoä noåi cao. Bieán ñoåi thöù sinh: bò xerixit hoùa 70 –80%. Döôùi 2N+ Maøu giao thoa: xaùm traéng baäc I. Haàu heát caùc tieát dieän ñeàu bò bieán ñoåi neân khoâng ño ñöôïc soá hieäu cuûa plagioclas. Fenpat Kali Döôùi 1N- - Hình daïng: keùm töï hình. - Kích thöôùc: + lôùn nhaát: 3mm. + nhoû nhaát: 0,5mm. +phoå bieán: 1,5mm. - Maøu saéc: trong suoát khoâng maøu. - Chieát suaát: n>1,54. - Bieán ñoåi thöù sinh: bò caolin hoùa 40%. Döôùi 2N+ - Maøu giao thoa: xaùm traéng baäc I. Thaïch anh Döôùi 1N- - Hình daïng: tha hình. - Kích thöôùc: + lôùn nhaát: 4mm. + nhoû nhaát: 0,5mm. +phoå bieán: 2mm. - Maøu saéc: trong suoát khoâng maøu. - Chieát suaát: chieát suaát thaáp, n> 1,54. Döôùi 2N+ Maøu giao thoa: xaùm traéng baäc I. Biotit Döôùi 1N- - Hình daïng: coù daïng taám daøi raêng cöa hai ñaàu. - Kích thöôùc: + lôùn nhaát: 1,5x2mm. + nhoû nhaát: 0,3x0,5mm. +phoå bieán: 0,5x1,5mm. - Maøu saéc: coù tính ña saéc roõ Ng(naâu saäm) >Nm (naâu nhaït) > Np( vaøng nhaït phôùt naâu). - Chieát suaát: chieát suaát n>1,54, ñoä noåi cao. - Caùt khai: coù 1 höôùng caùt khai toát theo chieàu daøi tieát dieän. - Bieán ñoåi thöù sinh: bò clorit hoùa > 20%, doïc theo caùt khai xuaát hieän nhieàu khoaùng vaät quaëng. Döôùi 2N+ - Maøu giao thoa: maøu giao thoa cao luïc baäc III. - Goùc taét: taét thaúng. Quaëng: laø nhöõng haït maøu ñen, thöôøng taäp trung thaønh cuïm cuøng vôùi biotit, sphen. PHIEÁU PHAÂN TÍCH LAÙT MOÛNG Teân laùt moûng: 15-1-SV-1X (3101m) Teân ñaù : Granit biotit Kieán truùc: nöûa töï hình Caáu taïo: khoái, ñoä roãng 2%, ñoä roãng chuû yeáu laø caùc loã roãng kín. Thaønh phaàn khoaùng vaät Khoaùng vaät chính Plagioclase: 34% Fenpat Kali: 32% Thaïch anh: 25% Khoaùng vaät thöù yeáu Biotit: 5% Khoaùng vaät phuï Sphen Khoaùng vaät thöù sinh Clorit Caolin Xerixit Epidot Canxit Moâ taû laùt moûng döôùi kính hieån vi phaân cöïc Plagioclase Döôùi 1N- - Hình daïng: coù daïng laêng truï, khaù töï hình. - Kích thöôùc: + lôùn nhaát: 1.5x2,5mm. + nhoû nhaát: 0,2x0,5mm. +phoå bieán: 0,6x1,2mm. - Maøu saéc: khoâng maøu, bò môø ñuïc do bieán ñoåi thöù sinh. - Chieát suaát: chieát suaát yeáu, n > 1,54, ñoä noåi cao hôn nhöïa. - Bieán ñoåi thöù sinh: bò caolin hoùa, xerixit hoùa treân 50%. Döôùi 2N+ - Maøu giao thoa: xaùm traéng baäc I. Haàu heát caùc tieát dieän ñeàu bò bieán ñoåi neân khoâng ño ñöôïc soá hieäu cuûa plagioclas . Fenpat Kali Döôùi 1N- - Hình daïng: keùm töï hình. - Kích thöôùc: + lôùn nhaát: 3.5mm. + nhoû nhaát: 0,5mm. +phoå bieán: 2,5mm. - Maøu saéc: khoâng maøu, bò môø ñuïc do bieán ñoåi thöù sinh. - Chieát suaát: n>1,54. - Bieán ñoåi thöù sinh: bò caolin hoùa, xerixit hoùa treân 60%. Döôùi 2N+ - Maøu giao thoa: xaùm traéng baäc I. Thaïch anh Döôùi 1N- - Hình daïng: tha hình. - Kích thöôùc: + lôùn nhaát: 1.5mm. + nhoû nhaát: 0,01mm. +phoå bieán: 0.5mm. - Maøu saéc: trong suoát khoâng maøu. - Chieát suaát: chieát suaát thaáp, n> 1,54. Döôùi 2N+ - Maøu giao thoa: xaùm traéng baäc I. Biotit Döôùi 1N- - Hình daïng: coù daïng taám daøi raêng cöa hai ñaàu. - Kích thöôùc: + lôùn nhaát: 1,5x3.5mm. + nhoû nhaát: 0,3x0,5mm. +phoå bieán: 0,5x1,5mm. - Maøu saéc: coù tính ña saéc roõ Ng(naâu saäm) >Nm (naâu nhaït) > Np( vaøng nhaït phôùt naâu). - Chieát suaát: chieát suaát n>1,54, ñoä noåi cao. - Caùt khai: coù 1 höôùng caùt khai toát theo chieàu daøi tieát dieän. - Bieán ñoåi thöù sinh: bò clorit hoùa > 20%, doïc theo caùt khai coù nhieàu quaëng. Döôùi 2N+ - Maøu giao thoa: löôõng chieát suaát lôùn Ng-Np ~ 0,04, maøu giao thoa cao luïc baäc III. - Goùc taét: taét thaúng. Quaëng: laø nhöõng haït maøu ñen, thöôøng taäp trung thaønh cuïm cuøng vôùi biotit, sphen. PHIEÁU PHAÂN TÍCH LAÙT MOÛNG Teân laùt moûng: 15-1-SV-1X (3201m) Teân ñaù : Granit biotit Kieán truùc: nöûa töï hình Caáu taïo: khoái, ñoä roãng khoaûng 2%,taïo thaønh bôûi caùc khe nöùt nhoû. Thaønh phaàn khoaùng vaät Khoaùng vaät chính Plagioclase: 38% Fenpat Kali: 30% Thaïch anh: 20% Khoaùng vaät thöù yeáu Biotit: 4% Khoaùng vaät phuï Sphen Khoaùng vaät thöù sinh Clorit Caolin Xerixit Epidot Canxit Moâ taû laùt moûng döôùi kính hieån vi phaân cöïc Plagioclase Döôùi 1N- - Hình daïng: coù daïng laêng truï, khaù töï hình. - Kích thöôùc: + lôùn nhaát: 2x3,5mm. + nhoû nhaát: 0,5x1mm. +phoå bieán: 1x2.5mm. - Maøu saéc: khoâng maøu, bò môø ñuïc do bieán ñoåi thöù sinh. - Chieát suaát: chieát suaát yeáu, n > 1,54, ñoä noåi cao. - Bieán ñoåi thöù sinh: bò caolin hoùa, xotxurit hoùa ôû nhaân treân 50%. Döôùi 2N+ - Maøu giao thoa: xaùm traéng baäc I. Coù kieán truùc miecmekit, taïo thaønh bôûi caùc tieát dieän thaïch anh theá heä II hình giun phaân boá ven rìa caùc haït plagiocla. Fenpat Kali Döôùi 1N- - Hình daïng: keùm töï hình, chöùa nhieàu bao theå laø caùc haït khoaùng vaät khaùc. - Kích thöôùc: + lôùn nhaát: 3.5mm. + nhoû nhaát: 0,5mm. +phoå bieán: 2mm. - Maøu saéc: bò môø ñuïc, taïo thaønh maøu hôi ngaû vaøng do bò bieán ñoåi thöù sinh. - Chieát suaát: n>1,54. - Bieán ñoåi thöù sinh: bò caolin hoùa 60-70%. Döôùi 2N+ - Maøu giao thoa: xaùm traéng I. Thaïch anh Döôùi 1N- - Hình daïng: tha hình. - Kích thöôùc: + lôùn nhaát: 1mm. + nhoû nhaát: 0,1mm. +phoå bieán: 0.6mm. - Maøu saéc: trong suoát khoâng maøu. - Chieát suaát: chieát suaát thaáp, n> 1,54. Döôùi 2N+ - Maøu giao thoa: xaùm traéng I. Biotit Döôùi 1N- - Hình daïng: coù daïng taám daøi raêng cöa hai ñaàu. - Kích thöôùc: phoå bieán töø 0.3-0.7mm - Maøu saéc: coù tính ña saéc roõ Ng(naâu saäm) >Nm (naâu nhaït) > Np( vaøng nhaït phôùt naâu). - Chieát suaát: chieát suaát n>1,54, ñoä noåi cao. - Caùt khai: coù 1 höôùng caùt khai toát theo chieàu daøi tieát dieän. - Bieán ñoåi thöù sinh: bò clorit hoùa > 90%, doïc theo caùt khai coù nhieàu quaëng. Döôùi 2N+ - Maøu giao thoa: löôõng chieát suaát lôùn Ng-Np ~ 0,04, maøu giao thoa cao luïc III. - Goùc taét: taét thaúng. Quaëng: laø nhöõng haït maøu ñen, thöôøng taäp trung thaønh cuïm cuøng vôùi biotit, sphen. PHIEÁU PHAÂN TÍCH LAÙT MOÛNG Teân laùt moûng: 15-1-SV-1X (3348m) Teân ñaù : Granoñiorit amphibol. Kieán truùc: nöûa töï hình Caáu taïo: khoái, ñoä roãng 1%, taïo thaønh bôûi caùc khe nöùt coù kích thöôùc raát nhoû. Thaønh phaàn khoaùng vaät Khoaùng vaät chính Plagioclase: 25% Fenpat Kali: 20% Thaïch anh: 18% Hocblen : 30% Khoaùng vaät thöù yeáu Biotit: 5% Khoaùng vaät phuï Sphen Khoaùng vaät thöù sinh Clorit Caolin Xerixit Epidot Canxit Moâ taû laùt moûng döôùi kính hieån vi phaân cöïc Plagioclase Döôùi 1N- - Hình daïng: coù daïng laêng truï, khaù töï hình. - Kích thöôùc: + lôùn nhaát: 2x3,5mm. + nhoû nhaát: 0,2x0,5mm. +phoå bieán: 0,5x1,5mm. - Maøu saéc: trong suoát khoâng maøu. - Chieát suaát: chieát suaát yeáu, n > 1,54, ñoä noåi cao hôn nhöïa. Bieán ñoåi thöù sinh: bò xerixit hoùa 30 –40%. Döôùi 2N+ Maøu giao thoa: xaùm traéng I. Thaønh phaàn plagioclas ñöôïc xaùc ñònh theo luaät song tinh anbit treân tieát dieän thaúng goùc vôùi maët (010) vôùi goùc taét ñoái xöùng cöïc ñaïi: Np’^(010) = 190 => soá hieäu plagioclas N0 = 37 laø Anñezin. Fenpat Kali Döôùi 1N- - Hình daïng: keùm töï hình. - Kích thöôùc: + lôùn nhaát: 2.5mm. + nhoû nhaát: 0,5mm. +phoå bieán: 1,5mm. - Maøu saéc: trong suoát khoâng maøu. - Chieát suaát: n>1,54. - Bieán ñoåi thöù sinh: bò caolin hoùa 50%. Döôùi 2N+ - Maøu giao thoa: xaùm traéng baäc I. Thaïch anh Döôùi 1N- - Hình daïng: tha hình, phaân boá khoâng ñeàu trong laùt moûng. - Kích thöôùc: phoå bieán khoaûng 0.3mm. - Maøu saéc: trong suoát khoâng maøu. - Chieát suaát: chieát suaát thaáp, n> 1,54. Döôùi 2N+ - Maøu giao thoa: xaùm traéng I. Hocblen Döôùi 1N- - Hình daïng: haït ñaúng thöôùc. - Kích thöôùc: + lôùn nhaát 3.5mm. + nhoû nhaát 1mm. + phoå bieán 2mm. - Maøu saéc: coù tính ña saéc roõ Ng(naâu saäm) >Nm (naâu nhaït) > Np( vaøng nhaït phôùt naâu). - Chieát suaát: chieát suaát n>1,54, ñoä noåi cao. - Caùt khai: coù 2 höôùng caùt khai toát taïo thaønh 1 goùc 560. - Bieán ñoåi thöù sinh: bò clorit hoaù yeáu. Döôùi 2N+ - Maøu giao thoa: vaøng cam baäc I - Goùc taét: C^Ng = 80. Biotit Döôùi 1N- - Hình daïng: coù daïng taám daøi raêng cöa hai ñaàu, haàu heát caùc tieát dieän bò uoán veïo maïnh. - Kích thöôùc: phoå bieán 0,5x1,5mm. - Maøu saéc: coù tính ña saéc roõ Ng(naâu saäm) >Nm (naâu nhaït) > Np( vaøng nhaït phôùt naâu). - Chieát suaát: chieát suaát n>1,54, ñoä noåi cao. - Caùt khai: coù 1 höôùng caùt khai toát theo chieàu daøi tieát dieän. - Bieán ñoåi thöù sinh: bò clorit hoùa > 20%, doïc theo caùt khai coù nhieàu quaëng. Döôùi 2N+ - Maøu giao thoa: löôõng chieát suaát lôùn Ng-Np ~ 0,04, maøu giao thoa cao luïc baäc III. Goùc taét: taét thaúng. Sphen Döôùi 1N- - Daïng thoi, löôõi maùc, khaù töï hình. - Kích thöôùc thay ñoåi töø 0,1 – 0,5mm. - Coù maøu vaøng nhaït, vôùi nhieàu ñöôøng nöùt thoâ caét ngang haït khoaùng vaät. Döôùi 2N+ Maøu giao thoa vaøng II Quaëng: laø nhöõng haït maøu ñen, thöôøng taäp trung thaønh cuïm cuøng vôùi biotit, sphen. XIN CAÛM ÔN !

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐặc điểm thạch học – khoáng vật học của đá móng giếng khoan SV_1X lô 15-1 thuộc bồn trũng Cửu Long (KL2006).doc
Luận văn liên quan