Đánh giá chung về công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm

Lời mở đầu Trong quá trình đào tạo tại trường đại học, sinh viên đã được tiếp cận với các vấn đề lý luận về tổng quan cũng như chuyên ngành. Song, để hoàn thiện tầm hiểu biết, giúp sinh viên có thể vận dụng những kiến thức đã̃ học trong nhà trường vào thực tiễn, cần phải có quá trình thực tập tốt nghiệp tại cơ sở. Đặc biệt với sinh viên chuyên ngành kế toán, quá trình thực tập cuối khoá còn là cơ hội tốt để sinh viên học hỏi, quan sát, tổng hợp, đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác hạch toán kế toán tại đơn vị thực tập, tạo tiền đề tốt cho khả năng làm việc sau này của mỗi sinh viên. Thời gian thực tập vừa qua, em cũng có dịp tìm hiểu thêm về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, và nhận thấy đây là khâu trung tâm của công tác kế toán, một đáp án hay cho sự tồn tại của doanh nghiệp. Xuất phát từ những điều nói trên em xin trình bày báo cáo thực tập tại Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn với ba phần chính sau: Phần 1: Tổng quan về Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn. Phần 2: Thực trạng công tác Kế toán tại Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn. Phần 3: Đánh giá chung về công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Mục lục lời mở đầu Phần 1 Tổng quan về Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn 1 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn. 1 1.2. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. 2 1.3. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu qua ba năm gần đây. 3 1.4. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn. 3 Phần 2 Thực trạng công tác kế toán tại Công ty 6 Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn 6 2.1. Hình thức và bộ máy Kế toán Công ty áp dụng. 6 2.2. Chế độ kế toán, sổ sách Kế toán Công ty áp dụng. 6 2.3. Thực trạng công tác Kế toán tại Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn. 7 2.3.1. Công tác Kế toán tại tổ tài chính. 7 2.3.2. Công tác Kế toán tại tổ Kế toán vật tư. 8 2.3.3. Công tác Kế toán tại tổ Kế toán tiêu thụ sản phẩm 9 2.3.4. Công tác Kế toán tại tổ Kế toán nhà ăn. 10 Phần 3 Đánh giá chung về công tác kế toán tại công ty 14 cổ phần xi mĂNG BỉM sơn 14 3.1. ưu điểm 14 3.2. Tồn tại 15 3.3. Một số kiến nghị 15 Kết luận

doc21 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 23/04/2013 | Lượt xem: 1697 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đánh giá chung về công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu Trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o t¹i tr­êng ®¹i häc, sinh viªn ®· ®­îc tiÕp cËn víi c¸c vÊn ®Ò lý luËn vÒ tæng quan còng nh­ chuyªn ngµnh. Song, ®Ó hoµn thiÖn tÇm hiÓu biÕt, gióp sinh viªn cã thÓ vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc trong nhµ tr­êng vµo thùc tiÔn, cÇn ph¶i cã qu¸ tr×nh thùc tËp tèt nghiÖp t¹i c¬ së. §Æc biÖt víi sinh viªn chuyªn ngµnh kÕ to¸n, qu¸ tr×nh thùc tËp cuèi kho¸ cßn lµ c¬ héi tèt ®Ó sinh viªn häc hái, quan s¸t, tæng hîp, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i ®¬n vÞ thùc tËp, t¹o tiÒn ®Ò tèt cho kh¶ n¨ng lµm viÖc sau nµy cña mçi sinh viªn. Thêi gian thùc tËp võa qua, em còng cã dÞp t×m hiÓu thªm vÒ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, vµ nhËn thÊy ®©y lµ kh©u trung t©m cña c«ng t¸c kÕ to¸n, mét ®¸p ¸n hay cho sù tån t¹i cña doanh nghiÖp. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng ®iÒu nãi trªn em xin tr×nh bµy b¸o c¸o thùc tËp t¹i C«ng ty Cæ phÇn Xi m¨ng BØm S¬n víi ba phÇn chÝnh sau: PhÇn 1: Tæng quan vÒ C«ng ty Cæ phÇn Xi m¨ng BØm S¬n. PhÇn 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c KÕ to¸n t¹i C«ng ty Cæ phÇn Xi m¨ng BØm S¬n. PhÇn 3: §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty Cæ phÇn Xi m¨ng BØm S¬n. PhÇn 1 Tæng quan vÒ C«ng ty Cæ phÇn Xi m¨ng BØm S¬n 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty Cæ phÇn Xi m¨ng BØm S¬n. §­îc x©y dùng vµo ®Çu nh÷ng n¨m 80, Nhµ m¸y Xi m¨ng BØm S¬n cã c«ng suÊt thiÕt kÕ 1,20 triÖu tÊn s¶n phÈm/n¨m cïng thiÕt bÞ kü thuËt c«ng nghÖ hiÖn ®¹i cña Liªn X«. Víi hai d©y chuyÒn c«ng nghÖ theo ph­¬ng ph¸p ­ít vµ ph­¬ng ph¸p kh«, s¶n phÈm cña Nhµ m¸y Xi m¨ng BØm S¬n mang nh·n hiÖu “Con Voi” ®­îc ®¸nh gi¸ cao vÒ chÊt l­îng, ®­îc ng­êi tiªu dïng trong n­íc tÝn nhiÖm sö dông. C«ng ty Cæ phÇn Xi m¨ng BØm S¬n tiÒn th©n lµ Nhµ m¸y Xi m¨ng BØm S¬n - tØnh Thanh Ho¸. VÞ trÝ Nhµ m¸y n»m gÇn vïng nói ®¸ v«i, ®Êt sÐt cã tr÷ l­îng dåi dµo vµ chÊt l­îng tèt - ®©y lµ hai nguån nguyªn liÖu chñ yÕu ®Ó s¶n xuÊt xi m¨ng chÊt l­îng cao. C«ng ty Xi m¨ng BØm S¬n lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc, trùc thuéc Tæng C«ng ty Xi m¨ng ViÖt Nam, cã chøc n¨ng tæ chøc s¶n xuÊt, cung øng xi m¨ng cho kh¸ch hµng trªn ®Þa bµn ®­îc ph©n c«ng ®¶m nhiÖm. Ngoµi ra, víi c«ng suÊt thiÕt kÕ cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt cïng víi ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã chuyªn m«n kü thuËt tay nghÒ cao, cã tr×nh ®é qu¶n lý tèt, C«ng ty Xi m¨ng BØm S¬n cã ®ñ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt phôc vô nhu cÇu xuÊt khÈu xi m¨ng vµ Clinker cho c¸c n­íc trong khu vùc. §Ó ®¸p øng nhu cÇu sö dông xi m¨ng ngµy cµng cao, th¸ng 03/1994, Thñ t­íng ChÝnh phñ ®· phª duyÖt dù ¸n ®Çu t­ c¶i t¹o hiÖn ®¹i ho¸ d©y chuyÒn sè II Nhµ m¸y Xi m¨ng BØm S¬n, chuyÓn ®æi c«ng nghÖ s¶n xuÊt xi m¨ng tõ c«ng nghÖ ­ít sang c«ng nghÖ kh« hiÖn ®¹i. Dù ¸n ®­îc khëi c«ng ngµy 13/01/2001 do h·ng IHI NhËt B¶n tróng thÇu thùc hiÖn thiÕt kÕ vµ cung cÊp thiÕt bÞ kü thuËt cho nhµ m¸y vµ n©ng c«ng suÊt lß nung sè II tõ 1.750 tÊn Clinker/ngµy lªn 3.500 tÊn Clinker/ngµy. ThiÕt bÞ tiªn tiÕn vµ tù ®éng hãa cao ®· n©ng tæng c«ng suÊt s¶n phÈm cña C«ng ty tõ 1,20 triÖu tÊn s¶n phÈm/n¨m lªn 1,80 triÖu tÊn s¶n phÈm/n¨m. Bªn c¹nh ®ã, ®Ó thùc hiÖn chñ tr­¬ng cña §¶ng vµ ChÝnh phñ vÒ cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc, nh»m t¹o nh÷ng ®éng lùc míi cho sù ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc nãi riªng vµ cho nÒn kinh tÕ ViÖt Nam nãi chung, C«ng ty Xi m¨ng BØm S¬n ®· hoµn tÊt c¸c b­íc ®Ó chuyÓn ®æi ho¹t ®éng sang m« h×nh c«ng ty cæ phÇn. Ngµy 01/05/2006 C«ng ty ®· ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh vµ chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng theo m« h×nh c«ng ty cæ phÇn. Tªn C«ng ty: C«ng ty Cæ phÇn Xi m¨ng BØm S¬n Tªn tiÕng Anh: Bim Son Cement Joint Stock Company Tªn viÕt t¾t: BCC Trô së: Ph­êng Ba §×nh, thÞ x· BØm S¬n, tØnh Thanh Hãa §iÖn tho¹i: (84-37)3.824.242 Fax: (84-37)3.824.046 BiÓu t­îng cña C«ng ty: §Þa chØ Email: ttximangbimson@hn.vnn.vn Website: www.ximangbimson.com.vn 1.2. NhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh. Víi hai s¶n phÈm chÝnh lµ xi m¨ng PCB 30 vµ PCB 40 C«ng ty ®ang duy tr× hai d©y chuyÒn s¶n xuÊt lµ d©y chuyÒn s¶n xuÊt theo ph­¬ng ph¸p kh« vµ ­ít. ü D©y chuyÒn s¶n xuÊt theo ph­¬ng ph¸p ­ít (d©y chuyÒn sè I): D©y chuyÒn sè I ®­îc Liªn X« gióp ®ì vµ x©y dùng tõ n¨m 1976 ®Õn n¨m 1981. Tr¶i qua h¬n 25 n¨m vËn hµnh vµ s¶n xuÊt liªn tôc, ®Õn nay d©y chuyÒn vÉn ®ang tiÕp tôc s¶n xuÊt Clinker víi chÊt l­îng vµ n¨ng suÊt cao. Phèi liÖu vµo lß: bïn n­íc 38-42%; KÝch th­íc lß quay: D5m*L185m Quy tr×nh cô thÓ: §¸ v«i + ®Êt sÐt bÓ chøa Phèi liÖu bïn lß nung Clinker m¸y nghiÒn th¹ch cao, phô gia kh¸c Xi m¨ng bét ®ãng bao Xi m¨ng bao ¦u ®iÓm: ChÊt l­îng xi m¨ng ®­îc ®¸nh gi¸ lµ tèt v× c¸c nguyªn liÖu vµ phô gia ®­îc trén ®Òu. Nh­îc ®iÓm: Tèn nhiªn liÖu ®Ó bay h¬i, mÆt b»ng s¶n xuÊt ph¶i cã diÖn tÝch lín vµ cÇn nguån nh©n lùc lín ®Ó phôc vô s¶n xuÊt. Do thêi gian sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ qu¸ l©u nªn chi phÝ söa ch÷a cao. Tiªu hao ®iÖn n¨ng nhiÒu. ü D©y chuyÒn s¶n xuÊt theo ph­¬ng ph¸p kh« (d©y chuyÒn II): D©y chuyÒn sè II s¶n xuÊt theo ph­¬ng ph¸p kh« ®­îc c¶i t¹o vµ hiÖn ®¹i ho¸ tõ d©y chuyÒn ­ít theo c«ng nghÖ NhËt B¶n. Phèi liÖu vµo lß 1-7% ; KÝch th­íc lß quay D5m*L75m Quy tr×nh cô thÓ: §¸ v«i + ®Êt sÐt Bét liÖu lß nung Clinker m¸y nghiÒn + th¹ch cao, phô gia kh¸c Xi m¨ng bét ®ãng bao Xi m¨ng bao ¦u ®iÓm: Tèn Ýt nhiªn liÖu h¬n s¶n xuÊt theo ph­¬ng ph¸p ­ít v× tËn dông lß ®Ó sÊy kh« nguyªn liÖu, mÆt b»ng s¶n xuÊt nhá v× chiÒu dµi lß ng¾n, nguån nh©n lùc cÇn Ýt h¬n v× gi¶m bít ®­îc mét sè kh©u trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt so víi lß ­ít. Chi phÝ ®iÖn n¨ng thÊp, n¨ng suÊt thiÕt bÞ lu«n ®¹t vµ v­ît c«ng suÊt thiÕt kÕ. Nh­îc ®iÓm: B¾t buéc ph¶i cã thiÕt bÞ läc bôi. ThiÕt bÞ nµy ®­îc ®­a vµo tµi s¶n cè ®Þnh thu håi ®­îc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Cã thÓ thÊy quy tr×nh s¶n xuÊt xi m¨ng lµ rÊt phøc t¹p, hiÖn nay C«ng ty ®ang kÕt hîp khai th¸c c¶ hai d©y chuyÒn c«ng nghÖ, tuy nhiªn víi nh÷ng ­u ®iÓm v­ît tréi cña ph­¬ng ph¸p kh« th× s¶n xuÊt xi m¨ng theo ph­¬ng ph¸p lß kh« ®ang dÇn ®­îc thay thÕ cho ph­¬ng ph¸p ­ít. 1.3. KÕt qu¶ thùc hiÖn mét sè chØ tiªu qua ba n¨m gÇn ®©y. Tõ B¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh qua ba n¨m gÇn ®©y (biÓu 02) ta thÊy mét sè chØ tiªu n¨m sau thÊp h¬n n¨m tr­íc, tuy vËy C«ng ty vÉn ®¹t ®­îc lîi nhuËn cao qua tõng n¨m. So víi n¨m 2005 tæng sè lîi nhuËn tr­íc thuÕ n¨m 2006 ®· t¨ng 9.669.740.972 ®ång tøc lµ t¨ng 8,99%, tæng sè lîi nhuËn tr­íc thuÕ n¨m 2007 so víi n¨m 2006 ®· t¨ng 21.473.383.780 ®ång, víi tû lÖ t¨ng lµ 18,31%. Cã ®­îc ®iÒu nµy mét phÇn lµ do nhu cÇu tiªu dïng xi m¨ng c¶ n­íc vÉn ë møc cao, cung ch­a ®¸p øng ®ñ cÇu. Th­¬ng hiÖu Xi m¨ng BØm S¬n vÉn cã uy tÝn cao trªn thÞ tr­êng nhê chÊt l­îng tèt vµ æn ®Þnh. Còng cÇn ph¶i nãi thªm, do gi¸ phô tïng, thiÕt bÞ vµ c¸c lo¹i vËt t­ ®Çu vµo t¨ng cao lµm t¨ng chi phÝ trong gi¸ thµnh, lµm gi¶m tÝnh c¹nh tranh, ¶nh h­ëng lín ®Õn lîi nhuËn cña C«ng ty. C«ng ty hiÖn cßn hai d©y chuyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt xi m¨ng theo ph­¬ng ph¸p c«ng nghÖ ­ít vµ theo ph­¬ng ph¸p c«ng nghÖ kh« do ®ã sè lao ®éng cña C«ng ty lín (2.595 ng­êi). Nh×n chung viÖc t¨ng ®­îc tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ sÏ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó C«ng ty thùc hiÖn c¸c môc tiªu kinh tÕ x· héi kh¸c, nh­ nép ng©n s¸ch, trÝch lËp c¸c quü, bæ sung thªm vèn, c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt cho c¸n bé CNVC. 1.4. C¬ cÊu tæ chøc vµ bé m¸y qu¶n lý C«ng ty Cæ phÇn Xi m¨ng BØm S¬n. Tõ ngµy 01/05/2006, C«ng ty b¾t ®Çu ®i vµo ho¹t ®éng theo m« h×nh C«ng ty Cæ phÇn (s¬ ®å 01), v× thÕ c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty gåm: §¹i héi ®ång cæ ®«ng: gåm tÊt c¶ c¸c cæ ®«ng cã quyÒn biÓu quyÕt, lµ c¬ quan quyÕt ®Þnh cao nhÊt cña C«ng ty. §ai héi ®ång cæ ®«ng cã quyÒn quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò: QuyÕt ®Þnh söa ®æi, bæ sung §iÒu lÖ c«ng ty; QuyÕt ®Þnh tæ chøc l¹i vµ gi¶i thÓ c«ng ty; BÇu, miÔn nhiÖm, b·i nhiÖm thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ... Héi ®ång qu¶n trÞ: lµ c¬ quan qu¶n lý cao nhÊt cña C«ng ty gåm cã 5 thµnh viªn do §¹i héi ®ång cæ ®«ng bÇu hoÆc miÔn nhiÖm. Héi ®ång qu¶n trÞ ®¹i diÖn cho c¸c cæ ®«ng, cã toµn quyÒn nh©n danh C«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn môc ®Ých, quyÒn lîi cña C«ng ty, trõ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng. Ban kiÓm so¸t: lµ c¬ quan trùc thuéc §¹i héi ®ång cæ ®«ng, do §¹i héi ®ång cæ ®«ng bÇu ra. Ban kiÓm so¸t cã nhiÖm vô kiÓm tra tÝnh hîp lý, hîp ph¸p trong ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh, b¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty. Ban kiÓm so¸t ho¹t ®éng ®éc lËp víi Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban gi¸m ®èc. Ban gi¸m ®èc: C«ng ty gåm Gi¸m ®èc vµ 4 phã gi¸m ®èc lµ ng­êi ®¹i diÖn cña C«ng ty tr­íc ph¸p luËt, ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Héi ®ång qu¶n trÞ vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nhiÖm vô ®­îc giao. Bèn Phã gi¸m ®èc cã nhiÖm vô gióp gi¸m ®èc ®iÒu hµnh c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau: - Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch c«ng t¸c ®Çu t­ qu¶n lý dù ¸n x©y dùng nhµ x­ëng. - Phã gi¸m ®èc kinh doanh kiªm BÝ th­ §¶ng uû phô tr¸ch c¸c vÊn ®Ò néi chÝnh vµ gióp gi¸m ®èc ®iÒu hµnh c«ng t¸c kinh doanh, tiªu thô s¶n phÈm. - Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch s¶n xuÊt cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o ®iÒu hµnh vµ tæ chøc s¶n xuÊt c¸c ®¬n vÞ trong c«ng ty, ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®­îc liªn tôc, an toµn, ®¶m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈm, ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô kÕ ho¹ch s¶n xuÊt hµng th¸ng, quý, n¨m. - Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch c¬ ®iÖn qu¶n lý kü thuËt vÒ ®iÖn vµ c¬ khÝ trong s¶n xuÊt cña c«ng ty. Víi hÖ thèng bao gåm 10 chi nh¸nh vµ v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i nhiÒu tØnh thµnh phè ®· ®¶m b¶o viÖc ®­a s¶n phÈm cña C«ng ty trùc tiÕp ®Õn thÞ tr­êng tiªu thô trong vµ ngoµi n­íc. Bªn c¹nh ®ã C«ng ty cßn cã hÖ thèng tæ chøc c¸c phßng ban gåm 17 phßng ban vµ mét Ban qu¶n lý dù ¸n x©y dùng d©y chuyÒn míi. Chøc n¨ng nhiÖm vô chÝnh cña mét sè phßng ban nh­ sau: - Phßng c¬ khÝ: qu¶n lý kü thuËt, c¬ khÝ. - Phßng n¨ng l­îng: qu¶n lý viÖc cung cÊp n¨ng l­îng cho s¶n xuÊt. - Phßng kü thuËt s¶n xuÊt: qu¶n lý kü thuËt c«ng nghÖ s¶n xuÊt xi m¨ng, c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ, s¶n phÈm, tiÕn bé kü thuËt. - Phßng cung øng vËt t­ thiÕt bÞ: tæ chøc chØ ®¹o, thùc hiÖn kÕ ho¹ch cung øng vËt t­ thiÕt bÞ. - Phßng ®iÒu hµnh s¶n xuÊt: ®iÒu hµnh s¶n xuÊt, tiªu thô hµng ngµy. - Phßng Kinh tÕ - KÕ ho¹ch: ®Þnh h­íng chiÕn l­îc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. - Phßng kÕ to¸n - thèng kª - tµi chÝnh (KT-TK-TC): Cã nhiÖm vô gi¸m s¸t b»ng tiÒn ®èi víi c¸c tµi s¶n vµ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. PhÇn 2 Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty Cæ phÇn Xi m¨ng BØm S¬n 2.1. H×nh thøc vµ bé m¸y KÕ to¸n C«ng ty ¸p dông. C«ng ty Cæ phÇn Xi m¨ng BØm S¬n lµ doanh nghiÖp cã quy m« lín víi c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh gåm nhiÒu bé phËn, ®¬n vÞ trùc thuéc. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm ®ã doanh nghiÖp ®· chän m« h×nh tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n tËp trung - ph©n t¸n. Víi m« h×nh nµy, c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty sÏ gän nhÑ h¬n,th«ng tin kÕ to¸n ®­îc ®¶m b¶o chÝnh x¸c vµ cung cÊp th«ng tin kÞp thêi cho c¸c ban l·nh ®¹o qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty còng nh­ chñ ®Çu t­ vµ c«ng ty kiÓm to¸n. ü NhiÖm vô, chøc n¨ng cña bé m¸y kÕ to¸n (s¬ ®å 02): Phßng kÕ to¸n - thèng kª - tµi chÝnh cã 37 ng­êi gåm: mét kÕ to¸n tr­ëng, hai phã phßng, n¨m tæ vµ c¸c bé phËn kÕ to¸n ë c¸c chi nh¸nh vµ trung t©m tiªu thô. - KÕ to¸n tr­ëng phô tr¸ch chung vÒ mäi ho¹t ®éng tµi chÝnh cña c«ng ty, cã nhiÖm vô tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ®¶m b¶o ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. - Phã phßng phô tr¸ch tæng hîp phô tr¸ch viÖc lËp b¸o c¸o tæng hîp, b¸o c¸o tµi chÝnh. - Phã phßng phô tr¸ch tiªu thô phô tr¸ch vÒ c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm. Ngoµi c¸c tæ kÕ to¸n chÝnh sÏ ®­îc t×m hiÓu cô thÓ ë phÇn sau cßn cã c¸c bé phËn kÕ to¸n n»m ë chi nh¸nh vµ trung t©m giao dÞch tiªu thô lµm nhiÖm vô kÕ to¸n b¸n hµng vµ thùc hiÖn c¸c kho¶n ®­îc gi¸m ®èc ph©n cÊp qu¶n lý. 2.2. ChÕ ®é kÕ to¸n, sæ s¸ch KÕ to¸n C«ng ty ¸p dông. Tõ ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng qu¶n lý, s¶n xuÊt kinh doanh, C«ng ty thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n theo Q§ sè 15/2006/Q§ - BTC. - Kú kÕ to¸n: b¾t ®Çu tõ ngµy 01/01 vµ kÕt thóc vµo ngµy 31/12 hµng n¨m. - §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông: VN§ - H¹ch to¸n hµng tån kho: theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. - Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n GTGT: tÝnh thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ. - Nguyªn t¾c ghi nhËn hµng tån kho: theo gi¸ thùc tÕ. - Ph­¬ng ph¸p tÝnh trÞ gi¸ hµng xuÊt kho: C«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn theo tõng th¸ng. - Ph­¬ng ph¸p khÊu hao TSC§ (h÷u h×nh, v« h×nh, thuª tµi chÝnh): khÊu hao theo ®­êng th»ng ®Ó trõ dÇn nguyªn gi¸ TSC§ theo thêi gian sö dông ­íc tÝnh. - Nguyªn t¾c ghi nhËn TSC§ (h÷u h×nh, v« h×nh, thuª tµi chÝnh): Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh vµ v« h×nh ®­îc ghi nhËn theo gi¸ gèc. Tµi s¶n cè ®änh thuª tµi chÝnh ®­îc ghi nhËn theo gi¸ trÞ hîp lý hoÆc gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª tèi thiÓu. - H×nh thøc ghi sæ: C«ng ty sö dông phÇn mÒm Fast Accounting (FA) dùa trªn h×nh thøc ghi sæ NhËt ký chung. (S¬ ®å 03) 2.3. Thùc tr¹ng c«ng t¸c KÕ to¸n t¹i C«ng ty Cæ phÇn Xi m¨ng BØm S¬n. 2.3.1. C«ng t¸c KÕ to¸n t¹i tæ tµi chÝnh. Tæ tµi chÝnh gåm 11 ng­êi (trong ®ã cã 2 thñ quü vµ 1 kü s­ c«ng nghÖ th«ng tin theo dâi m¹ng kÕ to¸n, qu¶n lý toµn bé m¸y vi tÝnh cña phßng), cã nhiÖm vô theo dâi viÖc thanh to¸n tiÒn mÆt, tiÒn göi; thanh to¸n t¹m øng, BHXH, BHYT víi CBCNV; thanh to¸n tiÒn l­¬ng vµ thu chi Quü khen th­ëng, Quü phóc lîi; theo dâi viÖc thanh to¸n víi ng­êi b¸n. üKÕ to¸n theo dâi thanh to¸n tiÒn mÆt, tiÒn göi. NhiÖm vô kÕ to¸n ban ®Çu lµ thu thËp c¸c chøng tõ, tµi liÖu liªn quan ®Õn nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh nh­: PhiÕu thu, phiÕu chi, giÊy b¸o nî, giÊy b¸o cã, giÊy uû nhiÖm chi, giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng vµ lªn c¸c b¸o c¸o nh­ sæ quü, sæ chi tiÕt mét tµi kho¶n, sæ chi tiÕt c«ng nî cña mét kh¸ch hµng, sæ nhËt ký thu tiÒn, sæ nhËt ký chi tiÒn, b¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ... - Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông: TK 111, TK 112, TK 141... - Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n: VÝ dô c¨n cø vµo phiÕu thu tiÒn mÆt (biÓu 03) kÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî TK 111 : 780.000 Cã TK 141 : 780.000 üKÕ to¸n thanh to¸n tiÒn l­¬ng CBCNV, c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng NhiÖm vô ban ®Çu cña kÕ to¸n lµ theo dâi thu thËp c¸c chøng tõ vÒ tiÒn l­¬ng, c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng (b¶ng chÊm c«ng, b¶ng thanh to¸n l­¬ng, phiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm hoµn thµnh...) - Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông: TK 111, TK 334, TK 338... - Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n: C¨n cø vµo B¶ng thanh to¸n l­¬ng cho ng­êi lao ®éng (biÓu 04), kÕ to¸n h¹ch to¸n: + khi tÝnh l­¬ng ph¶i tr¶ nh©n viªn ph©n x­ëng: Nî TK 622 : 39.316.361 Cã TK 334 : 39.316.361 + khi khÊu trõ vµo l­¬ng c¸c kho¶n BHXH, BHYT, c«ng nh©n ph¶i tr¶: Nî TK 334 : 1.173.690 Cã TK 3383 : 978.075 Cã TK 3384 : 195.615 + khi tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng: Nî TK 334 : 38.142.641 Cã TK 111 : 38.142.641 üKÕ to¸n theo dâi viÖc thanh to¸n víi ng­êi b¸n: cung cÊp th«ng tin chi tiÕt tæng hîp liªn quan ®Õn hµng tån kho theo tõng kho, tõng nhãm vËt t­, cung cÊp th«ng tin theo tõng nhµ cung cÊp. NhiÖm vô ban ®Çu cña kÕ to¸n lµ thu thËp th«ng tin, tµi liÖu liªn quan ®Õn nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh: phiÕu nhËp khÈu, phiÕu nhËp mua, phiÕu xuÊt tr¶ nhµ cung cÊp, ho¸ ®¬n mua hµng, phiÕu thanh to¸n t¹m øng, chøng tõ bï trõ c«ng nî, chøng tõ ph¶i tr¶ kh¸c... , sau ®ã lªn c¸c b¸o c¸o: b¸o c¸o nhËp mua hµng, b¸o c¸o c«ng nî theo nhµ cung cÊp, b¸o c¸o c«ng nî theo ho¸ ®¬n... - Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông: TK 152, TK 153, TK 141, TK 331... - Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n: VÝ dô: C¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT (biÓu 05) kÕ to¸n h¹ch to¸n khi mua NVL (phiÕn si lÝch): Nî TK 152 : 22.537.240 Nî TK 133 : 2.253.724 Cã TK 111: 24.850.964 2.3.2. C«ng t¸c KÕ to¸n t¹i tæ KÕ to¸n vËt t­. Tæ kÕ to¸n vËt t­ gåm 7 ng­êi cã nhiÖm vô theo dâi viÖc nhËp - xuÊt - tån kho nguyªn vËt liÖu trong toµn C«ng ty. C¸c chøng tõ kÕ to¸n hµng tån kho cÇn thu thËp: - Chøng tõ liªn quan ®Õn hµng nhËp gåm: B¶ng liÖt kª c¸c chøng tõ nhËp, Tæng hîp vµ chi tiÕt hµng nhËp theo ®¬n hµng, Tæng hîp vµ chi tiÕt hµng nhËp theo hîp ®ång, Tæng hîp vµ chi tiÕt hµng nhËp theo nhµ cung cÊp, So s¸nh sè liÖu nhËp víi ®¬n hµng... - Chøng tõ liªn quan ®Õn hµng xuÊt gåm: B¶ng liÖt kª c¸c chøng tõ xuÊt, Tæng hîp vµ chi tiÕt hµng xuÊt theo ®èi t­îng sö dông, Tæng hîp vµ chi tiÕt hµng xuÊt theo c«ng tr×nh..., Tæng hîp vµ chi tiÕt hµng xuÊt theo môc ®Ých, So s¸nh thùc xuÊt víi kÕ ho¹ch nhu cÇu. - C¸c b¸o c¸o: b¸o c¸o lu©n chuyÓn vËt t­, B¸o c¸o nhËp - xuÊt - tån, B¸o c¸o tån kho, B¸o c¸o nhËp - xuÊt - tån theo nguån hµng, C¸c b¸o c¸o vËt t­ chñ yÕu, C¸c b¸o c¸o kiÓm kª vËt t­,... - Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông: TK 152, TK153, TK 155, TK 156, TK 157... - Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n: VÝ dô c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho (biÓu 06) kÕ to¸n h¹ch to¸n xuÊt NVL cho ph©n x­ëng: Nî TK 152 : 6.924.109.940 Cã TK 621: 6.924.109.940 2.3.3. C«ng t¸c KÕ to¸n t¹i tæ KÕ to¸n tiªu thô s¶n phÈm Tæ kÕ to¸n tiªu thô s¶n phÈm gåm 3 ng­êi cã nhiÖm vô theo dâi vµ h¹ch to¸n ®èi víi kh©u tiªu thô s¶n phÈm, kiÓm tra c«ng nî ph¶i thu. NhiÖm vô ban ®Çu cña kÕ to¸n lµ thu thËp c¸c chøng tõ kÕ to¸n nh­: ho¸ ®¬n GTGT, phiÕu xuÊt kho vËn chuyÓn néi bé, ho¸ ®¬n b¸n hµng th«ng th­êng, phiÕu xuÊt kho hµng göi ®¹i lý, phiÕu nhËp hµng ho¸ bÞ tr¶ l¹i, ho¸ ®¬n dÞch vô, chøng tõ ph¶i thu kh¸c, chøng tõ bï trõ c«ng nî... vµ lªn c¸c b¸o c¸o: b¸o c¸o b¸n hµng, sæ chi tiÕt c«ng nî ph¶i thu, b¸o c¸o c«ng nî theo ho¸ ®¬n... - Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông: TK 155, TK 156, TK 131, TK 511, TK632... - Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n: VÝ dô Ngµy 20/12 Ho¸ ®¬n sè H§B b¸n s¶n phÈm PCB 30 cho kh¸ch hµng ch­a thu tiÒn víi sè l­îng 2500 tÊn; gi¸ vèn hµng b¸n 2.500.000 ®ång, gi¸ b¸n ch­a cã thuÕ lµ 3.450.000 ®ång; thuÕ GTGT 10%: 345.000 ®ång; tæng gi¸ thanh to¸n 3.795.000 ®ång; KÕ to¸n h¹ch to¸n khi xuÊt b¸n hµng ho¸ cho kh¸ch hµng: BT1: Nî TK 632 : 2.500.000 Cã TK 156: 2.500.000 BT2: Nî TK 131 : 3.795.000 Cã TK 511: 3.450.000 Cã TK 333: 345.000 2.3.4. C«ng t¸c KÕ to¸n t¹i tæ KÕ to¸n nhµ ¨n. Tæ kÕ to¸n nhµ ¨n gåm 5 ng­êi, trong ®ã cã 1 kÕ to¸n tæng hîp ¨n ca, ®éc h¹i, tiÕp kh¸ch vµ 4 kÕ to¸n theo dâi ¨n ca t¹i 4 nhµ ¨n cña C«ng ty. NhiÖm vô kÕ to¸n ban ®Çu cña kÕ to¸n ¨n ca vµ tiÕp kh¸ch lµ tiÕp phÈm mua hµng, kiÓm nghiÖm, nhËp hµng vµ viÕt phiÕu nhËp kho, khi xuÊt kho tuú theo xuÊt ¨n cña CBCNV, kh¸ch hµng lµm thùc ®¬n. §èi víi c¸c chÕ ®é ®éc h¹i cña CBCNV, tuú theo møc ®éc h¹i Phßng tiÒn l­¬ng thùc hiÖn, Phßng §êi sèng viÕt phiÕu xuÊt, tõ ®ã kÕ to¸n cÊp ph¸t cho CBCNV. Tõ phiÕu ¨n ca, giÊy b¸o ¨n b¸o nghØ, danh s¸ch møc ®éc h¹i,... kÕ to¸n lªn c¸c b¸o c¸o: B¶ng tæng hîp gi¸ thµnh ¨n ca cña CNCNV ca 1, ca 2, ca 3; B¶ng tæng hîp gi¸ thµnh ¨n ca cña kh¸ch; B¶ng c©n ®èi hµng ho¸ nhËp - xuÊt - tån, B¶ng kÕ phiÕu nhËp kho; B¶ng kª phiÕu xuÊt kho; B¶ng c©n ®èi dông cô nhµ ¨n... - Tµi kho¶n KT sö dông: TK 156, TK 111, TK 627 (chi tiÕt c¸c phßng ban vµ ph©n x­ëng); TK 334 (chi tiÕt c¸c phßng ban vµ ph©n x­ëng) - Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n: + Khi mua thùc phÈm nhËp kho, kÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî TK 156 Nî TK 133 Cã TK111 + Khi h¹ch to¸n sè tiÒn ¨n ca kh«ng sö dông hÕt tr¶ l¹i CBCNV, kÕ to¸n ®Þnh kho¶n: Nî TK 334 (chi tiÕt ®èi víi tõng phßng ban, ph©n x­ëng) Cã TK 111 2.3.5. C«ng t¸c KÕ to¸n t¹i tæ tæng hîp vµ tÝnh gi¸ thµnh. Tæ gåm 8 ng­êi phô tr¸ch viÖc lËp b¸o c¸o tµi chÝnh, b¸o c¸o qu¶n trÞ; tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, theo dâi TSC§; theo dâi viÖc thanh to¸n víi ng­êi b¸n. üKÕ to¸n theo dâi TSC§. NhiÖm vô ban ®Çu cña kÕ to¸n lµ thu thËp chøng tõ: thÎ TSC§, biªn b¶n giao nh©n TSC§, biªn b¶n thanh lý TSC§, biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i TSC§... vµ lªn c¸c b¸o c¸o: biªn b¶n kiÓm kª tµi s¶n, b¸o c¸o t¨ng gi¶m TSC§, b¸o c¸o khÊu hao vµ ph©n bæ khÊu hao... -Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông: TK 211, TK 212, TK 213, TK 214... - Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n: VÝ dô: Tõ b¶ng ph©n bæ khÊu hao TSC§ (biÓu 07) khi ph©n bæ khÊu hao ®èi víi nhµ cöa vËt kiÕn tróc, kÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî TK 64241 : 33.508.666 Cã TK 2141 : 33.508.666 üKÕ to¸n theo dâi chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. C«ng ty Xi m¨ng BØm S¬n cã ®Æc thï tæ chøc s¶n xuÊt vµ ®Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt phøc t¹p kiÓu liªn tôc, nhiÒu c«ng ®o¹n s¶n xuÊt kÕ tiÕp nhau nªn ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña C«ng ty ®­îc chuyªn m«n ho¸ theo tõng ph©n x­ëng, vµ ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ toµn bé d©y chuyÒn c«ng nghÖ. Chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng ty ®­îc ph©n lo¹i theo néi dung kinh tÕ, c«ng dông vµ ®Þa ®iÓm ph¸t sinh. NhiÖm vô kÕ to¸n ban ®Çu lµ tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo ba kho¶n môc chi phÝ: Chi phÝ NVLTT, chi phÝ NCTT, chi phÝ SXC; tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ lªn c¸c b¸o c¸o: B¸o c¸o chi phÝ theo tiÓu kho¶n, b¸o c¸o chi phÝ theo kho¶n môc chi phÝ, b¸o c¸o gi¸ thµnh xi m¨ng BØm S¬n (tæng hîp chi phÝ gi¸ thµnh, tæng hîp gi¸ thµnh s¶n phÈm nhËp kho...) * Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp (TK 621) Nguyªn vËt liÖu dïng cho s¶n xuÊt t¹i C«ng ty gåm: Nguyªn vËt liÖu chÝnh (TK1521): ®ã lµ ®¸ v«i, ®Êt sÐt ®­îc C«ng ty khai th¸c trùc tiÕp ë má ®¸ vµ má sÐt; Th¹ch cao ®­îc mua ë xÝ nghiÖp th¹ch cao §«ng Hµ; SØ spirit ®­îc mua ë Th¸i Nguyªn. Ngoµi ra cßn cã nguyªn vËt liÖu phô (TK 1522), nhiªn liÖu (TK 1523), phô tïng thay thÕ (TK 1524), thiÕt bÞ x©y dùng c¬ b¶n (TK 1525)... - Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n: §Ó h¹ch to¸n chi phÝ NVL trùc tiÕp C«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n trùc tiÕp, theo ®ã ngay tõ ®Çu c¸c phiÕu xuÊt kho ®· ghi râ ®èi t­îng sö dông nguyªn vËt liÖu, chi tiÕt cho tõng ph©n x­ëng, tõng c«ng ®o¹n. KÕ to¸n khi nhËn ®­îc phiÕu xuÊt kho, kiÓm tra tÝnh hîp lÖ cña chøng tõ, ký x¸c nhËn, sau ®ã ®Þnh kho¶n, tÝnh to¸n ®¬n gi¸ vµ thµnh tiÒn trªn c¸c phiÕu xuÊt kho. C¨n cø vµo Sè c¸i tµi kho¶n 621 (biÓu 08), kÕ to¸n ghi bót to¸n nh­ sau: Nî TK 621 : 47 574 208 665 Cã TK 152: 47 574 208 665 * Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp (TK 622) §èi víi c¸c kho¶n trÝch BHXH, BHYT, KPC§ C«ng ty sÏ ph¶i nép 15% BHXH, 2% BHYT ®­îc tÝnh trªn l­¬ng c¬ b¶n, 2% KPC§ ®­îc tÝnh trªn l­¬ng thùc tÕ vµ ®­îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ s¶n xuÊt; Ng­êi lao ®éng ph¶i nép 5% BHXH, 1% BHYT ®­îc tÝnh trªn l­¬ng c¬ b¶n vµ h¹ch to¸n vµo tiÒn l­¬ng hµng th¸ng cña ng­êi lao ®éng. - Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n: VÝ dô cuèi th¸ng c¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n l­¬ng ph©n x­ëng göi lªn (biÓu 04), kÕ to¸n tæng hîp sæ c¸i TK 622 (biÓu 09) vµ thùc hiÖn bót to¸n tÝnh l­¬ng cho c«ng nh©n: Nî TK 622 : 1.039.932.005 Cã TK 334: 1.039.932.005 * Chi phÝ s¶n xuÊt chung (TK 627) Chi phÝ s¶n xuÊt chung cña C«ng ty lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ ph¸t sinh trong ph¹m vi ph©n x­ëng phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm, bé phËn tæ ®éi s¶n xuÊt kh¸c mµ kh«ng ®­îc tÝnh trùc tiÕp vµo c¸c b­íc c«ng nghÖ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. - Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n: VÝ dô tõ sæ c¸i tµi kho¶n 627 (biÓu 10) khi xuÊt NVL cho x­ëng má ®Ó s¶n xuÊt ®¸ kÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî TK 627 : 4.195.927 Cã TK 152: 4.195.927 * TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt toµn C«ng ty (TK 154) - Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n: Cuèi th¸ng, kÕ to¸n tæng hîp tiÕn hµnh tæng hîp sè liÖu vµ thùc hiÖn c¸c bót to¸n kÕt chuyÓn: VÝ dô Tõ Sæ c¸i tµi kho¶n 154 (biÓu 11), kÕ to¸n ghi bót to¸n: + KÕt chuyÓn CP NVL TT: Nî TK 154 : 47 574 208 665 Cã TK 621: 47 574 208 665 + KÕt chuyÓn chi phÝ NC trùc tiÕp: Nî TK 154 : 10.188.040.527 Cã TK 622: 10.188.040.527 + KÕt chuyÓn chi phÝ khÊu hao TSC§: Nî TK 154 : 8.679.605 Cã TK 6274: 8.679.605 * Ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang. Trong kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm viÖc ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú lµ c«ng viÖc tÊt yÕu. Do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña c«ng ty gåm nhiÒu c«ng ®o¹n s¶n xuÊt, quy m« lín nªn lu«n cã s¶n phÈm dë dang trong c¸c c«ng ®o¹n s¶n xuÊt. ViÖc ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang chØ tiÕn hµnh trªn mÆt khèi l­îng, kh«ng ®¸nh gi¸ møc ®é chÕ biÕn hoµn thµnh. Khèi l­îng SP dë dang §K Khèi l­îng SP dë dang §K Khèi l­îng SP SX trong kú Khèi l­îng SP chuyÓn sang c«ng ®o¹n sau = + - Nh­ vËy, bÊt kÓ s¶n phÈm ë c«ng ®o¹n ®· hoµn thµnh hay ch­a, nÕu ch­a xuÊt sang c«ng ®o¹n sau ®Òu tÝnh lµ s¶n phÈm dë dang. C¨n cø vµo kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cña phßng Kü thuËt, kÕ to¸n sÏ tiÕn hµnh cËp nhËt khèi l­îng s¶n phÈm dë dang theo c«ng thøc: TrÞ gi¸ s¶n phÈm dë dang CK tõng c«ng ®o¹n = Tæng chi phÝ PS trong kú c«ng ®o¹n ®ã x Khèi l­îng s¶n phÈm dë dang c«ng ®o¹n ®ã Khèi l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh c«ng ®o¹n ®ã + Khèi l­îng s¶n phÈm dë dang c«ng ®o¹n ®ã * Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh. Víi ®Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt xi m¨ng lµ chÕ biÕn võa song song, võa liªn tôc, qua nhiÒu c«ng ®o¹n nªn c«ng ty ®· chän ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh lµ kÕt chuyÓn tuÇn tù c¸c kho¶n môc cã tÝnh gi¸ thµnh nöa thµnh phÈm (®èi víi nh÷ng c«ng ®o¹n chÕ biÕn liªn tôc), ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh gi¶n ®¬n (®èi víi c¸c c«ng ®o¹n chÕ biÕn song song). Gi¸ thµnh s¶n phÈm = D­ §K+ PS trong kú+ CP c«ng ®o¹n tr­íc+ CP ph©n bæ L­îng s¶n phÈm §K + L­îng s¶n phÈm PS trong kú C¨n cø vµo b¶ng Tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm nhËp kho th¸ng 12/2007 – S¶n xuÊt Xi m¨ng PCB 30 rêi (BiÓu 13); kÕ to¸n x¸c ®Þnh ®­îc gi¸ thµnh s¶n phÈm trong th¸ng: Gi¸ thµnh S¶n phÈm = 20.608.523.336 = 44.070,44 ®/sp 467.626,9 PhÇn 3 §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty cæ phÇn xi m¡NG BØM s¬n 3.1. ­u ®iÓm Trong suèt 27 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, C«ng ty Cæ phÇn Xi m¨ng BØm S¬n kh«ng ngõng nghiªn cøu t×m tßi c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý hiÖu qu¶ nhÊt phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña c«ng ty. Trong ®ã c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nãi riªng cña C«ng ty ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng khÝch lÖ. C«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n cña C«ng ty Cæ phÇn Xi m¨ng BØm S¬n lu«n lu«n c¨n cø vµo chÕ ®é kÕ to¸n vµ LuËt kÕ to¸n cña Nhµ n­íc ban hµnh ®Ó tæ chøc vµ thùc hiÖn c«ng viÖc h¹ch to¸n cña m×nh. C¸c quy tr×nh h¹ch to¸n, hÖ thèng chøng tõ, tµi kho¶n, sæ s¸ch, vµ b¸o c¸o mµ C«ng ty ®ang sö dông ®Òu ®óng víi quy ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh, h¬n thÕ n÷a hµng n¨m c¸c chøng tõ, sæ s¸ch, b¸o c¸o nµy ®Òu ®· ®­îc c¸c C«ng ty kiÓm to¸n ®¸nh gi¸ lµ trung thùc vµ hîp lý. HÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n cña C«ng ty ngoµi nh÷ng chøng tõ theo ®óng mÉu cña Bé Tµi ChÝnh ban hµnh HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n ®­îc x©y dùng ®Õn cÊp 4, cÊp 5 víi môc ®Ých ph©n lo¹i vµ hÖ thèng c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®­îc râ rµng vµ dÔ qu¶n lý. HiÖn nay, tÊt c¶ c¸c c«ng ®o¹n cña qu¸ tr×nh h¹ch to¸n kÕ to¸n ®Òu ®­îc thùc hiÖn trªn m¸y th«ng qua phÇn mÒm kÕ to¸n Fast Accounting. Do vËy C«ng ty ®· thiÕt kÕ ®­îc mét hÖ thèng b¸o c¸o qu¶n trÞ cung cÊp kÞp thêi, ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c c¸c chØ tiªu kinh tÕ, kü thuËt gióp cho l·nh ®¹o C«ng ty cã biÖn ph¸p tÝch cùc chØ ®¹o qu¸ tr×nh s¶n xuÊt VÒ trang thiÕt bÞ trong phßng kÕ to¸n hiÖn nay ®ang ®­îc trang bÞ t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ, c¸c tæ trong phßng ®Òu cã phßng lµm viÖc riªng rÏ nh­ng ®­îc bè trÝ s¸t nhau ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc ®èi chiÕu sè liÖu khi cÇn thiÕt, sè m¸y tÝnh trong phßng ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ mçi kÕ to¸n viªn phô tr¸ch mét m¸y ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc cña m×nh Thªm vµo ®ã C«ng ty tæ chøc thùc hiÖn tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo tõng c«ng ®o¹n s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh ph©n b­íc cã tÝnh gi¸ thµnh nöa thµnh phÈm, v× vËy ®· cung cÊp ®­îc nh÷ng sè liÖu ®Çy ®ñ vµ chi tiÕt vÒ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña tõng c«ng ®o¹n s¶n xuÊt theo tõng yÕu tè vÒ chi phÝ. Nh×n chung C«ng ty ®· h¹ch to¸n ®óng c¸c kho¶n môc chi phÝ, ®óng víi néi dung tõng kho¶n môc, kú tÝnh gi¸ thµnh lµ theo tõng th¸ng, ®iÒu nµy rÊt phï hîp ®Ó ®¸p øng nhu cÇu qu¶n lý. 3.2. Tån t¹i Bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm ®¸ng kÓ trªn, c«ng t¸c kÕ to¸n còng nh­ viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh t¹i C«ng ty cßn mét sè tån t¹i. Do C«ng ty thiÕt kÕ thªm mét sè chøng tõ nªn viÖc kiÓm tra, kiÓm so¸t chøng tõ tuy chÆt chÏ nh­ng phÇn nµo còng ¶nh h­ëng ®Õn tiÕn ®é thanh to¸n cña kh¸ch hµng khi kh©u kiÓm tra vµ ®Ò nghÞ thanh to¸n cña ®¬n vÞ cung øng bÞ chËm. MÆt kh¸c C«ng ty ®ang sö dông hai lo¹i m· vËt t­, vµ mét sè chøng tõ ®­îc ®¸nh sè ch­a phï hîp nªn sÏ lµm gi¶m hiÖu qu¶ theo dâi vËt t­ còng nh­ viÖc kiÓm so¸t sè phiÕu ®· lËp. VÒ tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô kÕ to¸n: tr×nh ®é chuyªn m«n cña c¸c nh©n viªn trong phßng KÕ to¸n cßn ch­a ®ång ®Òu, do ®ã viÖc thay ®æi vÞ trÝ nh©n lùc trong phßng khi cÇn thiÕt sÏ gÆp nhiÒu khã kh¨n, ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ c«ng t¸c kÕ to¸n trong phßng. ViÖc nèi m¹ng phÇn mÒm kÕ toan FA míi chØ ®­îc thùc hiÖn trong néi bé C«ng ty chø ch­a ®­îc nèi m¹ng víi c¸c chi nhµnh vµ Trung t©m giao dÞch tiªu thô, nªn viÖc tæng hîp sè liÖu vÒ s¶n l­îng tiªu thô, doanh thu, chi phÝ vËn t¶i, chi phÝ b«c xÕp, b¸o c¸o c«ng nî... t¹i c¸c chi nh¸nh vµ Trung t©m giao dÞch tiªu thô chØ thùc hiÖn ®Þnh kú theo quyÕt to¸n hµng th¸ng, kh«ng cã sè liÖu b¸o c¸o th­êng xuyªn, ®iÒu ®ã còng ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý doanh thu, chi phÝ b¸n hµng cña C«ng ty. 3.3. Mét sè kiÕn nghÞ Tr­íc viÖc sö dông m· vËt t­ kh«ng thèng nhÊt trong viÖc theo dâi vËt t­, chóng ta cÇn tiÕn hµnh x©y dùng l¹i hÖ thèng m· ho¸ vËt t­ b»ng c¸ch bá ®i c¸c m· vËt t­ cò, thay thÕ b»ng toµn bé m· míi. MÆt kh¸c ®Ó kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô, ®¶m b¶o sù ®ång bé vÒ lao ®éng vµ ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao h¬n trong c«ng t¸c kÕ to¸n, Phßng kÕ to¸n cÇn n©ng cao tr×nh ®é nh©n viªn qua c¸c h×nh thøc ®µo t¹o. PhÇn mÒm kÕ to¸n FA cÇn ®­îc nèi m¹ng réng r·i tõ néi bé C«ng ty ®Õn c¸c chi nh¸nh vµ Trung t©m tiªu thô t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc tæng hîp sè liÖu vÒ s¶n l­îng tiªu thô, doanh thu...t¹i c¸c chi nh¸nh vµ Trung t©m giao dÞch ®Ó thùc hiÖn c¸c b¸o c¸o th­êng xuyªn. KÕt luËn Trong mét thêi gian ng¾n thùc tËp t¹i C«ng ty Cæ phÇn Xi m¨ng BØm S¬n, em ®· cã c¬ héi hoµn thiÖn c¸c kiÕn thøc ®­îc häc trong nhµ tr­êng qua viÖc tiÕp xóc víi thùc tiÔn c«ng t¸c kÕ to¸n, hiÓu thªm vÒ kü n¨ng h¹ch to¸n kÕ to¸n. Tuy nhiªn do cßn nhiÒu h¹n chÕ vÒ chuyªn m«n nªn B¸o c¸o thùc tËp sÏ kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt ®¸ng kÓ, v× vËy em rÊt mong ý kiÕn ®ãng gãp cña gi¸o viªn h­íng dÉn vµ c¸c c« chó anh chÞ trong Phßng KÕ to¸n. Qua ®©y, em còng xin ®­îc göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh ®Õn ThS. TrÇn H­¬ng Nam cïng c¸c c« chó, anh chÞ trong Phßng KÕ to¸n - Thèng kª Tµi chÝnh ®· h­íng dÉn, chØ b¶o tËn t×nh, vµ gióp ®ì em hoµn thµnh ®ît thùc tËp nµy! NhËn xÐt cña ®¬n vÞ thùc tËp .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. NhËn xÐt cña gi¸o viªn h­íng dÉn ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐánh giá chung về công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm.DOC
Luận văn liên quan