Đánh giá đặc điểm thạch học và khả năng chứa của cát kết mỏ năm căn – bồn trũng mã lai thổ chu

LỜI MỞ ĐẦU Những năm gần đây có thể nói ngành công nghiệp dầu khí đã khẳng định vai trò quan trọng không thể thay thế của mình trong nền kinh tế quốc dân. Hàng loạt mỏ dầu khí mới đã được các công ty dầu khí phát hiện dọc thềm lục địa phía Tây Nam và Đông Nam của lãnh thổ Việt Nam. Mã Lai Thổ Chu là một bể trầm tích nằm phía Tây Nam thềm lục địa Việt Nam, trong vịnh Thái Lan. Trữ lượng và tiềm năng dầu khí ở bể Mã Lai Thổ Chu được đánh giá khoảng 370 triệu m3 quy dầu (khoảng 8% tổng tiềm năng dầu khí của Việt Nam). Việc khao khát tìm ra những mỏ dầu khí mới không chỉ là mong muốn của các công ty mà còn là của quốc gia. Do vậy mà bằng tất cả các phương pháp trong thăm dò tìm kiếm đã được áp dụng một cách triệt để để thực hiện mục đích trên có hiệu quả hơn. Trong đó tài liệu thạch học, mẫu sườn, mẫu lõi, địa vật lý đã mang đến một lượng thông tin rất lớn giúp ta định hướng khoanh vùng có triển vọng, đánh giá các tiềm năng chứa, chắn thông qua các thông số như độ rỗng, độ thấm, độ bão hòa, điện trở, và xác định thành phần thạch học, cổ môi trường của lát cắt giếng khoan bao gồm các tầng sinh, tầng chứa và tầng chắn. Hiểu rõ được tầm quan trọng của vấn đề cần nghiên cứu và được sự chấp thuận của khoa Địa Chất, Bộ môn Địa Chất Dầu Khí của trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên em đã thực hiện đề tài: “ ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM THẠCH HỌC VÀ KHẢ NĂNG CHỨA CỦA CÁT KẾT MỎ NĂM CĂN – BỒN TRŨNG MÃ LAI THỔ CHU”. Mục đích là xác định đặc tính thấm, chứa của các tầng sản phẩm. Để thực hiện tiểu luận này em đã nhận được sự giúp đỡ và hướng dẫn tận tình của Tiến Sĩ Cù Minh Hoàng, Kĩ Sư Phùng Khắc Hoàn (PVEP), và Thạc Sĩ Trương Minh Đạo (Trường Sơn JOC) cùng với sự giúp đỡ tận tình của các nhân viên phòng Thăm Dò nói riêng và Ban Giám Đốc Công Ty Thăm Dò và Khai Thác Dầu Khí (PVEP) nói chung. Em cũng xin chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô khoa Địa Chất đã tận tâm dạy dỗ em trong suốt thời gian học tập ở bậc Đại Học và sự giúp đỡ, động viên về mọi mặt của gia đình và bạn bè. Cuối cùng em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đối với tất cả sự hỗ trợ và giúp đỡ vô cùng quý báu đó. Do thời gian thực hiện hạn chế, nguồn tài liệu thu thập chưa đầy đủ và lý do bảo mật cùng với sự hiểu biết hạn hẹp của một sinh viên nên tiểu luận không thể tránh khỏi những thiếu sót về mặt nội dung lẫn hình thức. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Quý Thầy Cô và bạn bè. Mục lục PHẦN MỘT: KHÁI QUÁT CHUNG CHƯƠNG I: Đặc điểm địa chất bồn trũng Mã Lai Thổ Chu I.1 Vị trí địa lý – điều kiện tự nhiên . 7 I.2 Lịch sử tìm kiếm – thăm dò . 10 I.3 Đặc điểm cấu trúc địa chất và lịch sử nghiên cứu địa chất . 11 I.4 Địa tầng trầm tích đệ tam . 19 I.5 Hệ thống dầu khí 27 CHƯƠNG II: Đặc điểm địa chất khu vực mỏ Năm Căn II.1 Khái quát chung mỏ Năm Căn II.1.1 Vị trí mỏ Năm Căn . 34 II.1.2 Lịch sử nghiên cứu 35 II.2 Đặc điểm địa tầng . 36 II.3 Đặc điểm cấu kiến tạo 43 II. 4 Hệ thống dầu khí . 46 PHẦN HAI: CHUYÊN ĐỀ ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM THẠCH HỌC VÀ KHẢ NĂNG CHỨA CỦA CÁT KẾT MỎ NĂM CĂN DỰA TRÊN TÀI LIỆU GIẾNG KHOAN VÀ CÁC GIẾNG LÂN CẬN CHƯƠNG I: Cơ sở lý thuyết và các phương pháp nghiên cứu đặc điểm vật lý của đá chứa cát kết dựa trên tài liệu giếng khoan I.1 Độ rỗng 53 I.2 Độ thấm 60 I.3 Độ bão hòa . 64 I.4 Điện trở suất . 66 I.5 Độ phóng xạ tự nhiên . 66 I.6 Khoảng thời gian truyền sóng siêu âm 67 I.7 Mật độ đất đá 67 CHƯƠNG II: Đặc trưng thạch học trầm tích của tầng chứa II.1 Môi trường trầm tích . 69 II.2 Đặc điểm thạch học của tầng chứa . 72 II.3 Mức độ biến đổi thứ sinh 79 CHƯƠNG III: Đánh giá đặc tính thấm chứa của tầng chứa cát kết mỏ Năm Căn III.1 Các thông số thấm chứa 83 III.2 Ảnh hưởng của thành phần thạch học đến tính thấm chứa . 86 III.3 Ảnh hưởng của môi trường trầm tích 87 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

pdf98 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 04/02/2013 | Lượt xem: 2067 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đánh giá đặc điểm thạch học và khả năng chứa của cát kết mỏ năm căn – bồn trũng mã lai thổ chu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
daïng rhombohedral) thì ñoä roãng coù giaù trò nhoû nhaát laø 26%, vò trí naøy laø vò trí caùc quaû caáu xeáp chaët nhaát. Söï saép xeáp cuûa haït khoâng chaët khoâng beàn vöõng thì ñoä roãng taêng. • Ñoä löïa choïn Taäp hôïp ngaãu nhieân caùc quaû caàu coù kích thöôùc khaùc nhau troän laãn vôùi nhau thì caùc kích thöôùc töông ñoái cuûa quaû caàu coù aûnh höôûng ñeán ñoä roãng cuûa ñaù. Ñoä roãng cuûa ñaù seõ giaûm ñi khi ñoä cheânh leäch kích thöôùc lôùn vì moät boä phaän khoâng gian troáng bò caùc haït coù kích thöôùc nhoû xen vaøo. Tieåu luaän toát nghieäp GVHD: TS Cuø Minh Hoaøng SVTH: Leâ Minh Haûi 57 Ñaù coù ñoä choïn loïc haït toát thì coù ñoä roãng lôùn. • Hình daïng haït Trong caùt keát thì hình daïng loã roãng phuï thuoäc nhieàu vaøo hình daïng haït. Ñaù traàm tích hình thaønh töø caùc haït lyù töôûng thì coù ñoä roãng nhoû. Nhöõng haït caøng gaàn vôùi hình caàu thì coù xu höôùng saép xeáp khoâng gian troáng nhoû nhaát. Noùi caùch khaùc, ñoä roãng lôùn thöôøng tìm thaáy ôû caùc ñaù coù caùc haït goùc caïnh hoaëc nöûa goùc caïnh maø coù ñoä löïa choïn toát. • Ñoä neùn Moät loaïi ñaù khi bò choân vuøi xuoáng saâu seõ chòu löïc neùn cuûa caùc ñaù naèm treân daãn ñeán ñoä roãng giaûm. Trong soá caùc ñaù traàm tích vuïn thì loaïi traàm tích giaûm theå tích ñaëc bieät lôùn khi chòu neùn laø seùt. Caùt vaø boät thì cuõng giaûm theå tích trong quaù trình neùn nhöng raát ít. Ñoä roãng cuûa taát caû caùc traàm tích vuïn ñeàu giaûm ñi theo chieàu saâu choân vuøi. Giaûm ñoä roãng cô baûn laø theo chieàu saâu nhöng toác ñoä chaäm daàn ôû ñoä saâu caøng lôùn. I.1.4. Caùc phöông phaùp xaùc ñònh ñoä roãng qua caùc ñöôøng cong ñòa vaät lyù gieáng khoan Ñeå xaùc ñònh ñoä roãng trong traàm tích cuûa beå Nam Coân Sôn, ñaõ tieán haønh nghieân cöùu caùc maãu ñaù vaø tính toaùn töø caùc ñöôøng cong ñòa vaät lyù gieáng khoan. Xaùc ñònh ñoä roãng döïa vaøo caùc phöông phaùp: phöông phaùp Gamma – Gamma maät ñoä, phöông phaùp Neutron Gamma, phöông phaùp sieâu aâm. Ñoái vôùi vuøng coù thaønh gieáng khoan oån ñònh, ñoä roãng væa ñöôïc xaùc ñònh döïa theo ñöôøng cong maät ñoä. Ñoái vôùi khu vöïc ñöôøng kính gieáng khoan xaáu, ñoä roãng ñöôïc xaùc ñònh theo ñöôøng cong sieâu aâm. Khu vöïc væa khí, ñoä roãng væa laø giaù trò trung bình bình phöông coäng cuûa giaù trò ñoä roãng maät ñoä vaø Neutron. Tieåu luaän toát nghieäp GVHD: TS Cuø Minh Hoaøng SVTH: Leâ Minh Haûi 58 I.1.4.1. Ñoä roãng theo ñöôøng cong maät ñoä - Phöông phaùp Gamma – Gamma maät ñoä chuû yeáu döïa treân ñaëc tính taùn xaï cuûa gamma löôïng töû coù thaønh phaàn cöùng xuaát hieän khi kích thích leân ñaát ñaù moät nguoàn gamma beân ngoaøi ñeå xaùc ñònh maät ñoä ñaát ñaù trong gieáng. Ñôn vò: g/cm3 - Kyù hieäu ñöôøng cong Gamma – Gamma maät ñoä: RHOB - Baèng thöïc nghieäm coù theå xaùc ñònh moái lieân heä giöõa ñoä roãng cuûa ñaát ñaù vaø maät ñoä: - Vôùi ρlog : maät ñoä ñaát ñaù töï nhieân xaùc ñònh treân log (g/cm3) ρmat : maät ñoä ñaát ñaù khung (g/cm3) ρfluid : maät ñoä chaát löu (g/cm3) - Caùc giaù trò maät ñoä ñaát ñaù khung: caùt = 2.65 – 2.68 g/cm3 vaø seùt = 2.71 g/cm3 - Chuù yù ñöôøng phuï trôï ñöôøng maät ñoä hay goïi laø ñöôøng buø maät ñoä DHOB coù giaù trò töø [-0.25] – [0.25], neáu ñöôøng buø vöôït quaù ± 0.1 thì sai soá lôùn, ñöôøng maät ñoä khoâng chính xaùc. I.1.4.2. Ñoä roãng theo ñöôøng cong Neutron – Gamma - Baûn chaát cuûa phöông phaùp Neutron – Gamma laø khaû naêng baét giöõ neutron. Ñaù chöùa nhieàu nguyeân toá Hydro thì giaù trò ñöôøng Neutron – Gamma cao. - Kyù hieäu ñöôøng cong Neutron – Gamma: NPHI Фdensity = ρmat – ρlog ρmat – ρfluid Tieåu luaän toát nghieäp GVHD: TS Cuø Minh Hoaøng SVTH: Leâ Minh Haûi 59 - Ñoái vôùi ñaát ñaù traàm tích thì giaù trò Neutron – Gamma phuï thuoäc vaøo haøm löôïng Hydro trong loã roãng. Theo khaû naêng chöùa Hydro trong ñaát ñaù, ñaát ñaù chia laøm hai loaïi: Nhoùm coù khaû naêng chöùa Hydro cao Seùt: coù khaû naêng ngaäm nöôùc lôùn, vaø nhaän phaàn lôùn caùc khoaùng vaät coù thaønh phaàn hoaù lieân heä vôùi nöôùc. Thaïch cao (CaSO4.2H2O): coù ñoä roãng thaáp nhöng coù thaønh phaàn hoùa lieân heä vôùi nöôùc. Nhoùm coù khaû naêng chöùa Hydro thaáp Ximaêng, voâi, anhydrite, dolomite, ñaù muoái … I.1.4.3. Ñoä roãng theo ñöôøng cong sieâu aâm - Phöông phaùp sieâu aâm laø moät trong nhöõng phöông phaùp thoâng duïng vaø laâu ñôøi nhaát trong caùc phöông phaùp ñòa vaät lyù gieáng khoan. Baûn chaát cuûa phöông phaùp naøy laø döïa treân tính lan truyeàn soùng sieâu aâm coù taàn soá cao (treân 20 KHz) ñeå nghieân cöùu tính chaát vaät lyù cuõng nhö thaïch hoïc cuûa ñaát ñaù. - Trong caùc phöông phaùp sieâu aâm coù phöông phaùp sieâu aâm theo vaän toác laø phöông phaùp döïa treân vaän toác truyeàn soùng sieâu aâm ñaøn hoài trong caùc theå vaät chaát ñaát ñaù töï nhieân, töø ñoù ño thôøi gian truyeàn soùng sieâu aâm. Qua phöông phaùp naøy thöïc teá thaáy raèng toác ñoä truyeàn soùng sieâu aâm trong ñaát ñaù phuï thuoäc vaøo ñoä roãng cuûa ñaát ñaù, toác ñoä truyeàn soùng sieâu aâm trong ñaát ñaù giaûm khi ñoä roãng trong ñaát ñaù giaûm. - Kyù hieäu ñöôøng cong sieâu aâm: DT - Ñôn vò thôøi gian truyeàn soùng: µs/m hoaëc µs/ft - Coâng thöùc tính ñoä roãng theo phöông phaùp sieâu aâm: Ф∆T = ∆T – ∆T mat ∆T fluid – ∆T mat Tieåu luaän toát nghieäp GVHD: TS Cuø Minh Hoaøng SVTH: Leâ Minh Haûi 60 - Vôùi ∆T : thôøi gian truyeàn soùng sieâu aâm trong ñaát ñaù (µs/m) ∆Tmat : thôøi gian truyeàn soùng trong ñaát ñaù khung (µs/m) ∆Tfluid : thôøi gian truyeàn soùng trong nöôùc væa (µs/m) - Tuy nhieân ñoái vôùi ñaát ñaù coù ñoä roãng thöù sinh thì phöông phaùp naøy khoâng theå hieän heát löôïng loã roãng trong ñaát ñaù, do ñoù vôùi ñaù carbonate toát nhaát duøng phöông phaùp ño maät ñoä. - Phöông phaùp sieâu aâm khoâng tieán haønh trong gieáng khoan chöa ngaäp dung dòch khoan. Ñoái vôùi væa khí trong gieáng khoan taïo ra nhöõng boït khí trong dung dòch khoan seõ gaây aûnh höôûng ñeán keát quaû ño. I.2. ÑOÄ THAÁM I.2.1. Ñònh nghóa • Moät moâi tröôøng xoáp chæ cho pheùp caùc chaát löu (khí hay dung dòch) dòch chuyeån khi caùc loã hoång lieân thoâng vôùi nhau, luùc ñoù xuaát hieän söï thaám. • Ñoä thaám laø khaû naêng cuûa ñaát ñaù trong töï nhieân truyeàn daãn chaát loûng, khí hay hoãn hôïp chaát loûng vaø khí ñi qua noù döôùi taùc duïng cuûa gradient aùp suaát (∆p/l) maø khoâng laøm thay ñoåi caáu truùc hay thaønh phaàn cuûa ñaát ñaù. • Ñoä thaám laø moät thoâng soá quan troïng khi ñaùnh giaù khaû naêng chöùa daàu khí cuûa ñaù chöùa. • Kyù hieäu haèng soá ñoä thaám: K • Haèng soá ñoä thaám K ñöôïc ruùt ra töø phöông trình bieåu dieãn ñònh luaät Darcy. Tieåu luaän toát nghieäp GVHD: TS Cuø Minh Hoaøng SVTH: Leâ Minh Haûi 61 Vôùi Q : löu löôïng toång coäng sau moät ñôn vò thôøi gian (cm3/s) A : tieát dieän khu vöïc doøng chaûy ñi qua (cm2) l : ñoä daøi doøng chaûy (cm) ρ : maät ñoä löu theå (g/cm3) µ : ñoä nhôùt löu theå (mPa.s) h2 – h1 : chieàu cao coät löu theå, hay aùp suaát taùc ñoäng vaøo doøng chaûy (atm) (∆p = h2 – h1) K: haèng soá thaám Darcy (darcy) • Caùc höôùng thaám ñöôïc chia laøm 3 loaïi: Thaám ngang: laø hieän töôïng chaûy song song vôùi maët lôùp theo chieàu chaát löu di chuyeån thì coù vaän toác lôùn nhaát. Thaám ngang coù hai giaù trò: höôùng cöïc ñaïi laø Kmax, höôùng vuoâng goùc vôùi höôùng cöïc ñaïi laø Kmin. Thaám thaúng ñöùng: laø ñoä thaám höôùng vuoâng goùc vôùi maët phaân lôùp traàm tích. Thaám dò höôùng: laø thaám theo phöông khe nöùt. • Ñoái vôùi haàu heát ñaù chöùa daàu khí ñoä thaám nhoû hôn 1 Darcy neân trong coâng nghieäp daàu khí ñôn vò nhoû hôn 1000 laàn Darcy laø milidarcy (mD)(1mD = 10 – 3 Darcy). Ñoä thaám trung bình cuûa moät ñaù chöùa laø 500 – 550mD. Döïa vaøo ñoä thaám ñeå ñònh höôùng tröõ löôïng cuûa ñaù chöùa. Q = K x ρ x A x (h2 – h1) µ x l K = Q x µ x l ρ x A x ∆p Tieåu luaän toát nghieäp GVHD: TS Cuø Minh Hoaøng SVTH: Leâ Minh Haûi 62 • Sô boä coù theå coi caùt keát vaø ñaù voâi laø ñaù thaám ñoái vôùi daàu vaø nöôùc, coøn boät keát thì khoâng thaám vôùi daàu nhöng thaám vôùi nöôùc. Caùc ñaù coù ñoä thaám toát laø caùt keát, soûi keát, cuoäi keát, daêm keát, ñaù voâi nöùt neû, dolomite vaø seùt voâi coù nhieàu khe nöùt, than ñaù bò vôõ vuïn. Nhöõng ñaù coù ñoä thaám yeáu laø ñaù seùt, thaïch cao vaø anhydrite khoâng bò nöùt neû, caùt keát ximaêng … Giaù trò ñoä thaám (mD) Tröõ löôïng ñaù chöùa < 1 – 15 Thaám xaáu 15 – 50 Thaám trung bình 50 – 250 Thaám toát 250 – 1000 Thaám raát toát > 1000 Thaám cöïc toát I.2.2. Phaân loaïi Ñoä thaám tuyeät ñoái: laø ñoä thaám khi chæ coù moät chaát löu laø khí hoaëc chaát loûng ñi qua trong ñaát ñaù ñöôïc xaùc ñònh theo ñònh luaät Darcy, khoâng phuï thuoäc vaøo baûn chaát chaát löu maø chæ phuï thuoäc vaøo moâi tröôøng. Trong moâi tröôøng maø coù töø hai chaát löu trôû leân thì ñoä thaám tuyeät ñoái maát ñi. YÙ nghóa thöïc teá vì chaát löu seõ taïo ra söï giao thoa phöùc taïp. Ñoä thaám töông ñoái: laø ñoä thaám tính treân tæ soá giöõa ñoä thaám hieäu duïng ôû ñoä baõo hoøa 100% chaát löu vôùi ñoä thaám töông ñoái ôû ñoä baõo hoøa 100% chaát löu. Krd = Kd K Krk = Kk K Krn = Kn K Tieåu luaän toát nghieäp GVHD: TS Cuø Minh Hoaøng SVTH: Leâ Minh Haûi 63 Ñoä thaám hieäu duïng hay ñoä thaám thöïc teá: laø ñoä thaám tính cho moãi chaát löu ñi qua khi coù maët chaát löu khaùc. I.2.3. Moái lieân heä giöõa ñoä roãng vaø ñoä thaám - Ñoä roãng vaø ñoä thaám laø caùc ñaëc tính ñoäc laäp cuûa ñaù traàm tích. Moái quan heä giöõa ñoä roãng vaø ñoä thaám thay ñoåi theo caùc loaïi ñaù. Tuy nhieân keát quaû nghieân cöùu ñaù chöùa laø ñoä roãng cao thì ñoä thaám cao, ñaëc bieät laø caùc loaïi ñaù chöùa caùt, soûi, nhöng chuùng khoâng phuï thuoäc vaøo nhau moät caùch chaët cheõ. Khi ñoä thaám khoâng taêng laøm ñoä roãng taêng, ñieàu naøy chöùng toû coù söï xuaát hieän nhieàu loã roãng nhöng nhöõng loã roãng naøy raát nhoû hoaëc khoâng thoâng thöông vôùi nhau. - Lyù thuyeát chung veà moái quan heä giöõa ñoä roãng vaø ñoä thaám ñöôïc bieåu dieãn baèng phöông trình: Ф = a + b x logK - Theo taøi lieäu thoáng keâ ñoä thaám seõ thay ñoåi 10 laàn khi ñoä roãng thay ñoåi x laàn. Ví duï caùt keát Ñeä Tam coù x~7 - Söï dòch chuyeån cuûa chaát löu qua ñaát ñaù phuï thuoäc vaøo ñoä roãng, ngoaøi ra coøn phuï thuoäc vaøo ñoä nhaün, thaønh loã roãng vaø ñoä ngoaèn ngoeøo cuûa chieàu daøi ñöôøng ñi maø löu theå di chuyeån qua. Söï thay ñoåi baát kyø yeáu toá naøo cuõng coù theå laøm thay ñoåi ñoä thaám nhöng khoâng coù söï thay ñoåi naøo veà ñoä roãng. - Söï khaùc bieät lôùn hôn giöõa ñoä roãng vaø ñoä thaám laø khi caû hai ñeàu laø thöù sinh. Ñaëc bieät trong ñaù carbonate, ñoä thaám chính laø do caùc ñöôøng nöùt, khe nöùt, ñöôøng taùch hay söï taùi keát tinh, ñoä roãng theo theá maø mang ñònh höôùng roõ reät. Söï môû roäng ñöôøng taùch lôùp do söï hoaø tan cuûa nöôùc taïo thuaän lôïi cho söï thaám ngang. Trong khi ñoù caùc khe nöùt hay ñöùt gaõy thì taïo thuaän lôïi cho söï thaám ñöùng. - Thoâng thöôøng thì thaám ngang lôùn hôn hoaëc baèng 1.5 laàn thaám ñöùng. Coøn khi khe nöùt caét ngang qua phaân lôùp, taïi giao ñieåm naøy hai loaïi thaám töông ñöông nhau. Tieåu luaän toát nghieäp GVHD: TS Cuø Minh Hoaøng SVTH: Leâ Minh Haûi 64 - Caáu truùc cuûa ñaù cuõng aûnh höôûng ñeán ñoä thaám baèng nhönõg caùch khaùc nhau töø nhöõng aûnh höôûng cuûa ñoä roãng. Thoâng thöôøng ñoä löïa choïn haït keùm trong ñaù caùt coù côõ haït trung bình laøm giaûm ñoä thaám. - Noùi chung quan heä giöõa ñoä roãng vaø ñoä thaám phöùc taïp vaø coøn phuï thuoäc vaøo kieåu ñaù. Chæ coù theå xaùc ñònh moái töông quan naøy treân cô sôû nghieân cöùu soá löôïng lôùn maãu vaø tìm hieåu bieåu ñoà lieân quan giöõa hai heä soá naøy. I.3. ÑOÄ BAÕO HOØA 1.3.1. Khaùi nieäm chung Trong khoâng gian roãng cuûa ñaù chöùa coøn chöùa moät löôïng hydrocacbon ôû daïng loûng vaø khí, vaø chöùa caû nöôùc, caùc chaát naøy luoân coù maët vaø chieám nhöõng loã roãng nhoû hoaëc bao quanh caùc haït. Neáu chæ tính ñeán löïc troïng tröôøng thì caùc löu theå trong væa phaûi ñöôïc phaân chia theo troïng löôïng rieâng cuûa chuùng, nghóa laø khí chieám phaàn cao nhaát cuûa caáu taïo, sau ñoù tôùi daàu naèm beân döôùi nhöng noåi treân maët nöôùc. Nhöng trong thöïc teá nöôùc coù maët ôû khaép nôi trong væa, noù coù theå chieám töø vaøi phaàn traêm tôùi 50% theå tích caùc loã hoång, thoâng thöôøng laø 10 – 30%. Tæ leä naøy caøng cao khi caùc loã hoång caøng nhoû, hay ñoä thaám caøng thaáp. Thoâng thöôøng thì maët phaân chia daàu – nöôùc vaø khí – daàu naèm ngang, nhöng ñoâi khi do cheá ñoä hoaït ñoäng cuûa thuûy löïc maø beà maët naøy bò nghieâng ñi. Vieäc xaùc ñònh goùc nghieâng cuûa maët tieáp xuùc raát quan troïng ñoái vôùi khai thaùc daàu. Phaàn lôùn ñaù chöùa trong töï nhieân bò aåm öôùt vaø chöùa nöôùc tröôùc khi hydrocacbon di chuyeån vaøo, vaø noù öu tieân chieám laáy nôi coù khoâng gian loã roãng lôùn hôn buoäc nöôùc phaûi ñi vaøo nôi coù khoâng gian loã roãng nhoû hôn bôûi caùc löïc mao daãn. Ngay khi daàu baét ñaàu di chuyeån vaøo, ñaù chöùa chæ coù theå chöùa nöôùc. Neáu coù theå tìm ra vaø khai thaùc moät moû daàu maø ôû ñoù söï thay ñoåi vò trí cuûa nöôùc bôûi daàu chæ ñeán 20% thì moû daàu coù theå chöùa nöôùc laãn moät ít daàu. Tieåu luaän toát nghieäp GVHD: TS Cuø Minh Hoaøng SVTH: Leâ Minh Haûi 65 Khi löu theå baõo hoaø cuûa daàu taêng leân, ñoä thaám töông ñoái cuûa nöôùc giaûm daàn cho tôùi baèng 0 vaø löôïng daàu laáy ñöôïc khi khai thaùc taêng leân 100% (khoâng chöùa nöôùc). Treân thöïc teá ôû vaøi phaàn traêm nöôùc baõo hoøa, ñoä thaám töông ñoái cuûa nöôùc coù theå giaûm xuoáng baèng 0 moät caùch hieäu quaû. Ñaù chöùa chæ saûn xuaát daàu khoâng chöùa nöôùc nhöng thöïc teá nöôùc vaãn coøn, noù di chuyeån vaøo nhöõng loã roãng nhoû maø daàu khoâng theå vaøo – ñaây laø löôïng nöôùc cheát ñöôïc duy trì bôûi löïc mao daãn goïi laø nöôùc dö hoaëc nöôùc khoâng theå giaûm, daàu thay theá toaøn boä nöôùc maø noù coù theå thay theá ñöôïc. Ñoä baõo hoøa vaøi phaàn traêm goïi laø ñoä baõo hoøa nöôùc dö. Neáu khoâng gian loã roãng bò chieám bôûi caû daàu vaø khí thì söï hieän dieän cuûa khí seõ laøm giaûm ñoä thaám töông ñoái cuûa daàu. Neáu ñoä baõo hoøa cuûa khí ñuû lôùn ñeå trôû neân lieân tuïc thì khí vaø daàu coù theå cuøng nhau di chuyeån vaøo gieáng khoan. Khi ñoä baõo hoøa khí coøn cao hôn nöõa cho tôùi khi ñoä baõo hoøa daàu khoâng coøn lieân tuïc, vaø ñeán khi ñoä baõo hoøa daàu giaûm xuoáng baèng 0 thì daàu khoâng theå thu hoài töø gieáng nöõa. I.3.2. Ñònh nghóa Ñoä baõo hoøa laø tæ soá giöõa theå tích cuûa töøng löu theå chieám choã vôùi toång theå tích khoâng gian loã troáng Goïi Sg laø ñoä baõo hoøa khí So laø ñoä baõo hoøa daàu Sw laø ñoä baõo hoaø nöôùc Thì ta coù coâng thöùc : Sg + So + Sw = 1 I.3.3. Coâng thöùc tính ñoä baõo hoøa Aùp duïng coâng thöùc Archie duøng cho væa caùt saïch: Ñoä baõo hoøa nöôùc: Ñoä baõo hoaø Hydrocacbon: Swn = a x Rw RT x Фm S0 + Sg = 1 – Sw Tieåu luaän toát nghieäp GVHD: TS Cuø Minh Hoaøng SVTH: Leâ Minh Haûi 66 Ñoái vôùi ñaù traàm tích luïc nguyeân thì caùc giaù trò a = 1, n = 2 Vôùi a : heä soá thoâng cuûa ñaát ñaù m : heä soá keát dính phuï thuoäc va thaønh phaàn ximaêng coù trong ñaát ñaù n : heä soá baõo hoøa. I.4. ÑIEÄN TRÔÛ SUAÁT Ñieän trôû suaát ñaëc tröng cho tính daãn ñieän cuûa ñaát ñaù. Ñieän trôû suaát phuï thuoäc vaøo thaønh phaàn thaïch hoïc, ñoä roãng, ñoä baõo hoøa cuûa caùc chaát löu trong ñaát ñaù vaø phuï thuoäc vaøo nhieät ñoä, aùp suaát. Taïi beå Maõ Lai Thoå Chu, caøng taêng daàn chieàu saâu thì ñieän trôû suaát cuûa ñaát ñaù traàm tích taêng leân. Seùt coù ñieän trôû suaát töø 2-5.5 Ωm trong Mioxen giöõa vaø taêng leân 2.5-6 Ωm trong Mioxen sôùm. Ñieän trôû suaát cuûa caùt thì cao hôn seùt khoaûng 3.5-21 Ωm trong Mioxen giöõa vaø taêng leân 4.5-36 Ωm trong Mioxen sôùm. I.5. ÑOÄ PHOÙNG XAÏ TÖÏ NHIEÂN Ñaù traàm tích cuõng nhö caùc loaïi ñaù khaùc coù khaû naêng chöùa caùc nguyeân toá phoùng xaï taïo neân tröôøng phoùng xaï töï nhieân. Ñoä phoùng xaï töï nhieân cuûa ñaát ñaù ñöôïc xaùc ñònh bôûi haøm löôïng caùc nguyeân toá phoùng xaï chuû yeáu Uran, Thori, Kali vaø Rubidi. Thöôøng trong seùt haøm löôïng phoùng xaï cao. Ñôn vò ñoä phoùng xaï: Bq/g hay API. Tuøy theo möùc ñoä phoùng xaï töï nhieân cuûa ñaát ñaù chia ñaát ñaù laøm ba loaïi: Ñaát ñaù coù ñoä phoùng xaï cao (1 – 3 Bq/g) - Seùt bitum ñen - Seùt phieán - Seùt keát - Muoái kali - Fenpat Kali Tieåu luaän toát nghieäp GVHD: TS Cuø Minh Hoaøng SVTH: Leâ Minh Haûi 67 Ñaát ñaù coù ñoä phoùng xaï trung bình (0.1 – 1 Bq/g) - Thaïch anh coù chöùa moät ít fenspat - Caùt fenpat coù Kali - Ñaù carbonate bò dolomit hoùa Ñaát ñaù coù ñoä phoùng xaï thaáp (< 0.04 Bq/g) - Muoái Natri - Voâi - Caùt - Thaïch anh haït khoâ - Than ñaù - Thaïch cao I.6. KHOAÛNG THÔØI GIAN TRUYEÀN SOÙNG SIEÂU AÂM Khoaûng thôøi gian truyeàn soùng sieâu aâm coù giaù trò ngöôïc vôùi toác ñoä vaø ñöôïc söû duïng phoå bieán ñeå xaùc ñònh ñaëc ñieåm cuûa ñaát ñaù. Kyù hieäu cuûa khoaûng thôøi gian truyeàn soùng sieâu aâm: ∆T Ñôn vò cuûa ∆T: µs/m hoaëc µs/ft Trong Miocene ñoái vôùi moû Naêm Caên: • ÔÛ nhöõng væa seùt, ∆T thay ñoåi trong khoaûng 84 -102,5 µs/ft. • ÔÛ nhöõng væa caùt ∆T thay ñoåi töø 84 – 112 µs/ft. Treân ñöôøng cong ∆T phaân bieät caùt vaø seùt khoâng roõ raøng. • ÔÛ nhöõng væa than, ∆T taêng ñoät bieán töø 92.5 – 115 µs/ft. Coâng thöùc tính ∆T I.7. MAÄT ÑOÄ ÑAÙ TRAÀM TÍCH Maät ñoä ñaát ñaù ñöôïc xaùc ñònh baèng tæ soá giöõa khoái löôïng ñaát ñaù so vôùi theå tích cuûa noù. Kyù hieäu: ρ ∆T = ϕ x ∆Tfluid + (1 - ϕ) x ∆Tmatrix Tieåu luaän toát nghieäp GVHD: TS Cuø Minh Hoaøng SVTH: Leâ Minh Haûi 68 Ñôn vò maät ñoä: g/cm3 hoaëc kg/m3 Taïi moû Naêm Caên, nhìn chung maät ñoä cuûa ñaát ñaù thay ñoåi töø 2.12 – 2.55 g/cm3 vaø caøng taêng daàn ñoä saâu thì chæ soá naøy caøng lôùn. Tieåu luaän toát nghieäp GVHD: TS Cuø Minh Hoaøng SVTH: Leâ Minh Haûi 69 CHÖÔNG II ÑAËC TRÖNG THAÏCH HOÏC TRAÀM TÍCH CUÛA TAÀNG CHÖÙA II.1 MOÂI TRÖÔØNG TRAÀM TÍCH Vieäc nghieân cöùu moâi tröôøng traàm tích laø moät trong yeáu toá quan troïng ñeå bieát ñöôïc ñieàu kieän laéng ñoïng vaø thaønh phaàn vaät lieäu traàm tích ñöôïc laéng ñoïng trong boàn, töø ñoù coù theå xaây döïng baûn ñoà coå moâi tröôøng traàm tích cuûa boàn. II.1.1. Töôùng moâi tröôøng traàm tích trong Oligoxen • Moâi tröôøng beå Malay – Thoå Chu Traàm tích Oligoxen phaùt trieån khoâng roäng raõi, vaät lieäu chuû yeáu töø caùc khoái moùng nhoâ cao, soâng Meâ Koâng coå. Caùc thaønh taïo tam giaùc chaâu, traàm tích long soâng, caùc noùn boài tích vaø caùc doi caùt xen laãn boät keát, seùt keát ôû ñoàng baèng chaâu thoå khoâng ngaäp nöôùc. Laø taàng chöùa toát nhaát trong Oligoxen. • Moâi tröôøng loâ 46-02 (theo hình 2.1) Chuû yeáu laø moâi tröôøng boài tích ñaàm hoà – soâng, goàm caùc lôùp caùt tieàn tam giaùc chaâu vaø bieån, caùt cöûa soâng vaø soâng (chieám ña soá) ñöôïc xen keïp vôùi seùt ñaàm hoà, khaû naêng coù söï toàn taïi cuûa daàu vaø khí trong Oligoxen caàn ñöôïc nghieân cöùu theâm. II.1.2. Töôùng moâi tröôøng traàm tích Mioxen sôùm • Moâi tröôøng beå Malay – Thoå Chu Traàm tích mang tính tam giaùc chaâu ñieån hình, phaân boá roäng hôn so vôùi thôøi kì Oligoxen. Caùc kieåu traàm tích boài tích, luõ tích, keânh caùt, caùc taäp than ñöôïc thaønh taïo trong ñieàu kieän ñoàng baèng chaâu thoå khoâng ngaäp nöôùc (loâ 49, 50, 51, moät phaàn loâ B vaø loâ 46). Laø taàng chöùa saûn phaåm toát, caùc lôùp caùt coù khaû naêng chöùa toát – trung bình, khaû naêng chaén cuûa caùc lôùp seùt ôû ñaây raát toát. • Moâi tröôøng loâ 46-02 (theo hình 2.1) Tieåu luaän toát nghieäp GVHD: TS Cuø Minh Hoaøng SVTH: Leâ Minh Haûi 70 Chuû yeáu laø moâi tröôøng boài tích ñoàng baèng döôùi trieàu – ven bieån, goàm caùc lôùp caùt tieàn tam giaùc chaâu vaø bieån (chieám ña soá), caùt cöûa soâng vaø soâng ñöôïc xen keïp vôùi nhöõng lôùp raát moûng seùt ñaàm hoà vaø 1 vaøi lôùp than vuõng vònh – ven bôø. Ña soá ñaù meï coù Kerogen loaïi 2 cho daàu vaø khí. Hydrocacbon ñeàu hieän dieän trong caùc lôùp caùt xen keïp seùt. ÔÛ gieáng khoan C-1X (theo hình 2.2): heää taàng Mioxen sôùm chuû yeáu laø caùc lôùp ñaù seùt, boät keát xen keïp vôùi caùc lôùp caùt keát ôû ñoä saâu khoaûng töø 1300m – 2560m. Caùc lôùp ñaù seùt ôû khoaûng ñoä saâu naøy laø ñaù meï sinh daàu coù tieàm naêng vöøa phaûi vaø tröôûng thaønh sôùm. Beân caïnh ñoù, ôû ñoä saâu töø 2430m – 2502m coù söï xuaát hieän cuûa phieán seùt K, ñaây laø ñaù meï tieàm naêng toát nhöng chöa tröôûng thaønh. Ôû khoaûng ñoä saâu töø 1500 – 2250m laø caùc ñaù seùt ngheøo tieàm naêng vaø caùc lôùp than coù tieàm naêng daàu khí toát nhöng chöa tröôûng thaønh. Trong giai ñoaïn naøy cuõng tìm thaáy nhieàu taàng chöùa caùt keát, töø ñoù coù theå thaáy moâi tröôøng ñaàm hoà vaø ñoàng baèng ven bieån laø öu theá. Quan saùt gieáng khoan D-1X phía treân moû Naêm Caên veà phía Taây Baéc chuû yeáu laø caùc lôùp seùt töông ñoái daøy xen keïp vôùi caùt keát moûng, neân coù theå thaáy moâi tröôøng laéng ñoïng öu theá laø ñoàng baèng ven bieån thaáp vaø ven bôø-soâng. Ôû gieáng khoan 46-PT-1X phía treân gieáng khoan D-1X veà phía Taây Baéc chuû yeáu laø caùc lôùp seùt daøy haït mòn nhö ôû gieáng khoan C-1X xen keïp vôùi caùc lôùp caùt keát moûng vaø baét gaëp nhieàu lôùp than töông ñoái daøy ôû khoaûng ñoä saâu töø 1239m-1650m chæ ra moâi tröôøng laéng ñoïng öu theá laø ñoàng baèng ven bieån thaáp vaø soâng-ven bieån. Qua 3 gieáng khoan ñaëc tröng cho loâ 46 thì moâi tröôøng laéng ñoïng öu theá cuûa loâ ôû phía Taây Baéc laø ñoàng baèng ven bieån thaáp, caøng veà phía Ñoâng Nam thì coù söï thay ñoåi thaønh moâi tröôøng ñoàng baèng ven bieån vaø soâng, chöùng toû trong giai ñoaïn naøy coù bieån tieán. Tieåu luaän toát nghieäp GVHD: TS Cuø Minh Hoaøng SVTH: Leâ Minh Haûi 71 II.1.3. Töôùng moâi tröôøng traàm tích Mioxen giöõa • Moâi tröôøng beå Malay – Thoå Chu Böôùc ñaàu bieån baét ñaàu luøi. Hoaït ñoäng kieán taïo naâng leân maïnh meõ mang tính khu vöïc daãn ñeán vieäc taùi thieát ñieàu kieän chaâu thoå – cöûa soâng doïc theo phaàn lôùn caùc loâ. Caùc thaønh taïo chaâu thoå, boài tích loøng soâng vaø hoà – ñaàm laày vôùi khaû naêng chöùa toát, chieàu daøy khoâng lôùn, mang tính ñòa phöông. Caùc thaønh taïo moâi tröôøng tam giaùc chaâu ngaäp nöôùc, phaân boá daûi heïp, khaû naêng chaén saûn phaåm toát bôûi caùc taäp seùt daøy. Tieáp theo laø thôøi kì bieån tieán daãn tôùi thaønh taïo caùc taäp seùt daøy, maøu xaùm ñoùng vai troø taàng chaén khu vöïc quan troïng. • Moâi tröôøng loâ 46-02 (theo hình 2.1) Moâi tröôøng boài tích ñoàng baèng döôùi trieàu ven bieån chuû yeáu laø caùc lôùp caùt tieàn tam giaùc chaâu vaø bieån xen keïp vôùi caùc lôùp seùt ñaàm hoà. ÔÛ 1 soá ñoä saâu nhaát ñònh coù söï xen keïp cuûa nhöõng lôùp than moûng vaø nhöõng lôùp caùt cöûa soâng vaø soâng. Trong giai ñoaïn naøy chuû yeáu laø söï hieän dieän cuûa caùc tích tuï daàu-khí vaø khí. ÔÛ gieáng khoan C-1X (theo hình 2.2): heä taàng Mioxen giöõa chuû yeáu tieâu bieåu laø caùc lôùp caùt keát daøy xen keïp vôùi caùc lôùp ñaù seùt daøy ôû khoaûng ñoä saâu töø 925m – 1290m, khoâng coù boät keát vaø than. Trong giai ñoaïn naøy caùc lôùp ñaù seùt khoâng laø ñaù meï tieàm naêng. Ngöôïc laïi, caùc lôùp than coù tieàm naêng khí toát nhöng chöa tröôûng thaønh vaø coù nhieàu taàng chöùa caùt keát ñöôïc tìm thaáy ôû ñaây. Ñaëc tröng cho moâi tröôøng ven bôø vaø ñoàng baèng ven bieån. Thaønh taïo ôû gieáng khoan D-1X chuû yeáu laø caùc lôùp seùt daøy haït thoâ hôn xen keïp vôùi nhöõng lôùp caùt keát moûng, ôû ñoä saâu khoaûng 1300m coù söï xuaát hieän cuûa Dolomit vaø than moûng. Ñaëc tröng cho moâi tröôøng ven bôø vaø ñoàng baèng ven bieån thaáp. Tieåu luaän toát nghieäp GVHD: TS Cuø Minh Hoaøng SVTH: Leâ Minh Haûi 72 ÔÛ gieáng khoan T-1X: chuû yeáu laø caùc lôùp seùt daøy mòn haït xen keïp vôùi nhöõng lôùp caùt moûng vaø xuaát hieän lôùp than ôû ñoä saâu 1239m. Töø ñoù ñaõ chæ ra moâi tröôøng laéng ñoïng laø ven bôø –ñoàng baèng ven bieån thaáp. Nhìn chung moâi tröôøng laéng ñoïng loâ 46 chuû yeáu laø ven bôø vaø ñoàng baèng ven bieån thaáp. II.1.4. Töôùng moâi tröôøng traàm tích Mioxen muoän Nhìn chung caû 3 gieáng khoan cuõng ñeàu coù moâi tröôøng nhö ôû giai ñoaïn Mioxen giöõa. II.2. ÑAËC ÑIEÅM THAÏCH HOÏC CUÛA TAÀNG CHÖÙA Caùc væa caùt keát ñöôïc hình thaønh ôû nhieàu moâi tröôøng khaùc nhau, do vaäy caàn nghieân cöùu ñaëc ñieåm thaïch hoïc cuûa taàng chöùa, goïi teân ñaù theo sô ñoà phaân loaïi cuûa R. K. Folk (1974) ñeå töø ñoù coù cô sôû cho vieäc ñaùnh giaù tieàm naêng daàu khí ôû moû Naêm Caên. II.2.1 – Taàng chöùa Miocene sôùm • Ñoä saâu töø 2638 – 2678m: taàng caùt keát chieám theå tích töø 40 – 60%, coù ñoä roãng vöøa phaûi, maøu xaùm xanh, traéng ñuïc ñeán traéng trong, thoâng thöôøng haït töø trung bình ñeán raát mòn, ñoâi khi thoâ haït, töø mòn ñeán raát mòn cuïc boä. Ñoä choïn loïc töø keùm ñeán vöøa phaûi, haït töø goùc caïnh ñeán hôi troøn caïnh, daïng keùo daøi ñeán hình caàu, ñoä cöùng töø bôû ñeán vöøa phaûi. Moät phaàn ñöôïc gaén keát baèng voâi, matrix boät, coù daáu veát cuûa pyrite, khoâng coù söï phaùt huyønh quang, khoâng coù bieåu hieän cuûa daàu khí. • Ñoä saâu töø 2616 – 2638m: taàng caùt keát chieám theå tích töø 5 – 20%, coù ñoä roãng vöøa phaûi, maøu xaùm xanh, traéng ñuïc ñeán traéng trong, thoâng thöôøng haït töø raát mòn ñeán mòn … • Ñoä saâu töø 2545 – 2616m: taàng caùt keát chieám theå tích töø 5 – 20%, maøu traéng, xaùm xanh, vaøng xanh, laø caùt saïch. Ñoä haït töø mòn ñeán raát thoâ, haït töø hôi goùc Tieåu luaän toát nghieäp GVHD: TS Cuø Minh Hoaøng SVTH: Leâ Minh Haûi 73 caïnh ñeán troøn caïnh, töø hôi troøn caïnh ñeán troøn caïnh cuïc boä, hình daïng haït töø hôi keùo daøi ñeán hôi caàu. Ñoä choïn loïc raát keùm, haït khoâng ñöôïc gaén keát chaët cheõ, matrix saét, khoâng coù söï phaùt huyønh quang, khoâng coù bieåu hieän cuûa daàu khí. • Ñoä saâu töø 2515 – 2545m: taàng caùt keát chieám theå tích töø 15 – 35&, coù ñoä roãng toát, maøu traéng, xaùm xanh, laø caùt saïch, töø raát mòn ñeán raát thoâ haït, haït hôi goùc caïnh ñeán troøn caïnh, hôi troøn caïnh ñeán troøn caïnh cuïc boä. Hình daïng haït hôi keùo daøi ñeán hôi caàu, ñoä choïn loïc raát keùm. Coù daáu hieäu cuûa voâi, khoâng coù söï phaùt huyønh quang, khoâng coù bieåu hieän cuûa daàu khí. • Ñoä saâu töø 2357 – 2515m: taàng caùt keát raát moûng, theå tích chæ khoaûng 0 – 5%, coù ñoä roãng töø thaáp ñeán vöøa phaûi, töø xaùm xanh ñeán xaùm nhaït, laø caùt saïch, kích thöôùc haït raát mòn, hôi goùc caïnh ñeán hôi troøn caïnh, hình daïng haït hôi caàu ñeán hôi keùo daøi. Ñoä choïn loïc töø keùm ñeán hôi toát, thoâng thöôøng haït khoâng ñöôïc gaén keát toát, töø vôõ vuïn ñeán raén chaéc cuïc boä, matrix boät, moät phaàn ñöôïc gaén keát baèng voâi cuïc boä. Coù xuaát hieän nhöõng maûnh than, khoâng coù bieåu hieän cuûa daàu khí. • Ñoä saâu töø 2340 – 2357: khoâng coù hoaëc coù raát ít söï toàn taïi cuûa caùt keát. • Ñoä saâu töø 2093 – 2340m: taàng caùt keát chieám theå tích töø 0 – 15%, coù ñoä roãng töø thaáp ñeán khaù toát, maøu xaùm naâu xanh, traéng, xaùm xanh, laø caùt saïch, kích thöôùc haït raát mòn, hôi coù daïng caàu ñeán hôi keùo daøi. Ñoä choïn loïc töø keùm ñeán khaù toát, thoâng thöôøng haït khoâng ñöôïc gaén keát chaët, bôû rôøi cuïc boä, ñoâi khi cöùng, moät phaàn matrix seùt, matrix boät, moät phaàn ñöôïc gaén keát baèng voâi cuïc boä, moät phaàn matrix kaolinite, coù xuaát hieän nhöõng maûnh than, daáu hieäu mica, glaucony cuïc boä. • Ñoä saâu töø 1510 – 2093m: taàng caùt keát raát moûng, theå tích töø 0 – 5%, coù ñoä roãng töø thaáp ñeán khaù toát, laø caùt saïch, maøu xaùm naâu xanh, xaùm xanh, kích thöôùc haït raát mòn, haït hôi troøn caïnh ñeán troøn caïnh ñoâi khi cuïc boä, haït coù daïng hôi caàu ñeán hôi keùo daøi. Ñoä choïn loïc töø keùm ñeán khaù toát, thoâng thöôøng haït khoâng ñöôïc gaén keát toát, haït bôû rôøi cuïc boä ñoâi khi cöùng. Moät phaàn laø matrix seùt, matrix boät, moät phaàn ñöôïc gaén keát baèng voâi cuïc boä, xuaát hieän nhöõng maûnh than, voâi vaø glaucony cuïc boä. Tieåu luaän toát nghieäp GVHD: TS Cuø Minh Hoaøng SVTH: Leâ Minh Haûi 74 • Ñoä saâu töø 1481 – 1510m: taàng caùt keát chieám theå tích töø 20 – 40%, coù ñoä roãng toát, caùt saïch maøu xaùm xanh, naâu xanh xaùm, kích thöôùc haït raát mòn, hình daïng haït aù troøn caïnh ñeán troøn caïnh, daïng caàu ñeán aù caàu, ñoä choïn loïc khaù. Coù daáu veát cuûa glaucony, than lignite/ nhöõng maûnh than, mica, moät phaàn matrix boät ñeán seùt, khoâng coù bieåu hieän cuûa daàu. • Ñoä saâu töø 1400 – 1481m: taàng caùt keát chieám theå tích töø 10 – 60%, coù ñoä roãng toát, laø caùt saïch, maøu xaùm xanh, naâu xanh xaùm, kích thöôùc haït raát mòn, daïng aù troøn caïnh, ñoâi khi daïng keùo daøi. Ñoä choïn loïc töø keùm ñeán khaù, coù daáu veát cuûa maûnh than lignite, matrix voâi, daïng mica cuïc boä, khoâng coù bieåu hieän cuûa daàu khí. II.2.2 – Taàng chöùa Miocene giöõa • Ñoä saâu töø 1290 – 1440m: taàng chöùa caùt keát chieám theå tích töø 10 – 60%, coù ñoä roãng toát, laø caùt saïch, maøu xaùm xanh, naâu xanh xaùm, kích thöôùc haït töø mòn ñeán raát mòn. Hình daïng haït hôi caàu, ñoâi khi keùo daøi. Ñoä choïn loïc töø keùm ñeán khaù, haït khoâng ñöôïc gaén keát chaët cheõ, coù daáu veát cuûa glaucony, maûnh lignite, matrix laø seùt, daïng mica vaø khoâng coù bieåu hieän cuûa daàu khí. • Ñoä saâu töø 1120 – 1290m: taàng chöùa caùt keát chieám theå tích töø 20 – 80%, coù ñoä roãng toát, laø caùt saïch, maøu xaùm xanh, kích thöôùc haït töø mòn ñeán raát mòn, hình daïng haït aù caàu, ñoâi khi keùo daøi vaø khoâng ñöôïc gaén keát chaët cheõ. Coù daáu veát cuûa glaucony, nhöõng maûnh lignite, matrix laø seùt, daïng mica, hieám khi coù nhöõng haït lithic ñoû, khoâng coù bieåu hieän cuûa daàu khí. • Ñoä saâu töø 1050 – 1120m: taàng chöùa caùt keát raát moûng < 5%, coù ñoä roãng toát, laø caùt saïch maøu xaùm xanh. Haït khoâng ñöôïc gaén keát chaët cheõ, kích thöôùc haït raát mòn, hình daïng haït laø daïng caàu, aù goùc caïnh ñeán aù troøn caïnh. Coù daáu veát cuûa lignite, khoâng coù bieåu hieän cuûa daàu khí. • Ñoä saâu töø 925 – 1050m: taàng chöùa caùt keát chieám theå tích töø 50 – 60%, coù ñoä roãng toát, maøu xaùm xanh, kích thöôùc haït töø raát mòn ñeán mòn vôùi ñoä choïn loïc khaù, Tieåu luaän toát nghieäp GVHD: TS Cuø Minh Hoaøng SVTH: Leâ Minh Haûi 75 hình daïng haït aù goùc caïnh ñeán troøn caïnh, daïng aù caàu ñeán caàu, khoâng ñöôïc gaén keát toát. Coù daáu veát glaucony, pyrite, lignite, moät phaàn matrix laø seùt ñeán buøn, khoâng coù bieåu hieän cuûa daàu khí. II.2.3 – Taàng chöùa Miocene muoän • Ñoä saâu töø 885 – 925m: taàng chöùa caùt keát chieám theå tích 10%, coù ñoä roãng toát, maøu xaùm xanh, kích thöôùc haït töø raát mòn ñeán mòn, töø mòn ñeán buøn cuïc boä, ñoä choïn loïc töø keùm ñeán khaù, hình daïng haït aù goùc caïnh ñeán troøn caïnh, daïng aù caàu ñeán caàu, haït khoâng ñöôïc gaén keát toát. Coù daáu veát glaucony, lignite, moät phaàn matrix laø seùt ñeán boät, khoâng coù bieåu hieän cuûa daàu khí. • Ñoä saâu töø 545 – 885m: taàng chöùa caùt keát chieám theå tích töø 40 – 70% coù ñoä roãng toát, maøu xaùm xanh, kích thöôùc haït töø mòn ñeán raát mòn, ñoä choïn loïc töø keùm ñeán khaù, hình daïng haït aù goùc caïnh ñeán troøn caïnh, daïng aù caàu ñeán caàu, haït khoâng ñöôïc gaén keát toát, hieám glaucony, coù daáu veát lignite, moät phaàn matrix laø seùt ñeán boät, khoâng coù bieåu hieän cuûa daàu khí. Nhö vaäy nhìn chung caùc thaønh taïo caùt keát chöùa daàu khí cuûa 3 gieáng coù tuoåi Miocene sôùm coù ñoä haït töø mòn ñeán thoâ haït, ñoä choïn loïc töø keùm ñeán khaù toátù. Vaø phaàn lôùn caùt keát töø Mioxen sôùm ñeán Mioxen muoän theo phaân loaïi cuûa R.L.Folk (1974) ñeàu thuoäc loaïi Litharenite, ngoaïi tröø trong giai ñoaïn Mioxen sôùm coøn coù söï hieän dieän cuûa Feldspathis litharenite. Tieåu luaän toát nghieäp GVHD: TS Cuø Minh Hoaøng SVTH: Leâ Minh Haûi 76 SÔ ÑOÀ PHAÂN LOAÏI CAÙT KEÁT THEO R.L.FOLK CUÛA TAÀNG MIOXEN SÔÙM (H.II.8) Subarkose Litharenite Feldspathic Litharenite Lithic Arkose Arkose 100 100 50 25 50 25 5 5 25 50 75 100 Quartz Feldspar z Rock fragment Sublitharenite Chuù thích C – 1X D – 1X T – 1X Tieåu luaän toát nghieäp GVHD: TS Cuø Minh Hoaøng SVTH: Leâ Minh Haûi 77 THAØNH PHAÀN THAÏCH ANH – FELDSPAR – MAÛNH ÑAÙ CUÛA TAÀNG CHÖÙA TRONG GIAI ÑOAÏN MIOXEN SÔÙM GIEÁNG KHOAN ÑOÄ SAÂU (m) PHAÂN LOAÏI ÑAÙ THAÏCH ANH (%) FELDSPAR (%) MAÛNH ÑAÙ (%) 1728 Litharenite 65 1 34 1794 Litharenite 67 2 31 1865.5 Litharenite 67 2 31 1972 Litharenite 58 2 40 2024 Litharenite 70 2 28 2155 Litharenite 56 1 43 2213 Litharenite 57 2 41 2590 Litharenite 62 2 36 2618.5 Feldspathis litharenite 59 14 27 C-1X 2665.1 Litharenite 15 0 85 1720 Litharenite 72 4 24 1821.5 Litharenite 44 4 52 1993.5 Litharenite 64 4 32 2017.5 Litharenite 38 5 57 D-1X 2076.5 Litharenite 60 4 36 1647 Litharenite 74 2 24 1763 Litharenite 50 7 43 1796.1 Litharenite 44 2 54 1875 Litharenite 53 2 45 1888 Litharenite 48 4 48 T-1X 1941 Litharenite 26 2 72 Tieåu luaän toát nghieäp GVHD: TS Cuø Minh Hoaøng SVTH: Leâ Minh Haûi 78 2030.1 Litharenite 44 3 53 2108 Litharenite 56 7 37 2143 Litharenite 49 2 49 2217.1 Litharenite 48 1 51 2250.1 Litharenite 64 2 34 Tieåu luaän toát nghieäp GVHD: TS Cuø Minh Hoaøng SVTH: Leâ Minh Haûi 79 II.3. Möùc ñoä bieán ñoåi thöù sinh ÔÛ phaàn theàm Maõ Lai Thoå Chu thuoäc Vieät Nam quaù trình bieán ñoåi ñaù dieãn ra raát nhanh do coù taùc ñoäng cuûa gradient nhieät cao laøm giaûm ñaùng keå chaát löôïng ñaù chöùa theo chieàu saâu, ñaëc bieät laø caùt keát mòn haït. ÔÛ ñoä saâu treân 2100m, quaù trình bieán ñoåi xaûy ra töø töø vaø nhìn chung ñaù chöùa coù chaát löôïng toát. Caùc hieän töôïng bieán ñoåi ôû ñôùi noâng chuû yeáu laø quaù trình neùn eùp cô hoïc, laéng ñoïng khoaùng vaät seùt clorit, carbonat, thaïch anh vaø kaolinit. ÔÛ ñoä saâu lôùn hôn (2600m, töông öùng nhieät ñoä 130-140oC), caùc khoaùng vaät feldspar deã bò phaân huyû, caùc tinh theå thaïch anh phaùt trieån maïnh vaø kaolinit trôû neân phoå bieán. Khi nhieät ñoä leân tôùi 150-170oC (khoaûng döôùi 3100m), caùc khoaùng vaät thaïch anh phaùt trieån raát maïnh trong caùc loã hoång keát hôïp vôùi caùc khoaùng vaät seùt ilit daïng sôïi laáp ñaày caùc hoïng daãn laøm giaûm ñaùng keå ñoä thaám cuûa ñaù, ñaëc bieät laø caùc ñaù mòn haït. Caùc bieán ñoåi taïo ñaù hoaù hoïc khaù phoå bieán ôû khu vöïc beå Maõ Lai Thoå Chu, nhöng nhìn chung chæ ñoùng vai troø thöù yeáu ñoái vôùi chaát löôïng ñaù chöùa vaø chuû yeáu mang tính cuïc boä ñòa phöông do thaønh phaàn khoaùng vaät chính cuûa ñaù chöùa laø silic (SiO2) chieám öu theá, coøn caùc khoaùng vaät töï sinh chæ chieám khoaûng 0-25% (trung bình khoaûng 5%) theå tích ñaù. Tuy nhieân, caùc khoaùng vaät seùt thöù sinh laïi coù aûnh höôûng khaù tieâu cöïc ñoái vôùi chaát löôïng ñaù chöùa. Caùc nghieân cöùu cuûa Hill vaø nnk (1992) cho thaáy seùt kaolinit vôùi kích thöôùc bieán ñoåi raát phoå bieán ôû beå Maõ Lai Thoå Chu. Söï dòch chuyeån cuûa seùt kaolinit coù theå laøm thu heïp khe daãn vaø gay ra söï suit giaûm löu löôïng khi khai thaùc. Seùt ilit töï sinh cuõng khaù phoå bieán trong caùt keát, thay ñoåi theo chieàu saâu vaø nhieät ñoä væa chöùa. Ngoaøi caùc khoaùng vaät seùt treân, trong ñaù chöùa coøn phaân boá moät soá khoaùng vaät coù chöùa saét nhö siderite vaø pirit bieán chaát. Quaù trình hình thaønh vaø söï thay theá caùc ñaù bôûi caùc khoaùng vaät naøy cuõng laøm giaûm ñoä roãng nguyeân sinh vaø aûnh höôûng ñeán ñoä thaám cuûa ñaù chöùa. Tieåu luaän toát nghieäp GVHD: TS Cuø Minh Hoaøng SVTH: Leâ Minh Haûi 80 H .II .9 a: L ie ân ke át g ie áng k ho an tr on g lo â 4 6 Tieåu luaän toát nghieäp GVHD: TS Cuø Minh Hoaøng SVTH: Leâ Minh Haûi 81 H .II .9 b: L ie ân ke át g ie áng k ho an tr on g lo â 4 6 Tieåu luaän toát nghieäp GVHD: TS Cuø Minh Hoaøng SVTH: Leâ Minh Haûi 82 CHÖÔNG III ÑAÙNH GIAÙ ÑAËC TÍNH THAÁM CHÖÙA CUÛA TAÀNG CHÖÙA CAÙT KEÁT MOÛ NAÊM CAÊN H .II .1 0: H ìn h lie ân ke át gi eán g kh oa n N aêm C aên -Ñ aàm D ôi -P hu ù T aân Tieåu luaän toát nghieäp GVHD: TS Cuø Minh Hoaøng SVTH: Leâ Minh Haûi 83 III.1. Caùc thoâng soá thaám chöùa Caùc thoâng soá ñaëc tröng cho tính thaám chöùa daàu khí cuûa taàng chöùa caùt keát chuû yeáu laø thoâng soá ñoä roãng (khaû naêng chöùa chaát löu) vaø thoâng soá ñoä thaám (khaû naêng truyeàn daãn chaát löu). C-1X Ñoä saâu (m) Ñoä roãng Ñoä thaám (mD) 1727.8 0.214 100 1739.0 0.208 200 1865.8 0.333 80 1935.0 0.196 20 1967.3 0.226 10 2018.3 0.274 30 2023.0 0.250 10 2027.0 0.238 30 2142.3 0.202 50 2175.8 0.220 50 2181.0 0.202 100 2184.4 0.208 50 2187.8 0.077 200 2285.5 0.155 10 Tieåu luaän toát nghieäp GVHD: TS Cuø Minh Hoaøng SVTH: Leâ Minh Haûi 84 T-1X D-1X Ñoä saâu (m) Ñoä roãng Ñoä thaám (mD) Ñoä saâu (m) Ñoä roãng Ñoä thaám (mD) 1547.5 0.250 1000 1545.6 0.27 3000 1574.8 0.270 800 1677.2 0.25 1000 1662.3 0.240 200 1694.1 0.22 300 1743.8 0.270 600 1816.5 0.20 2000 1762.5 0.240 500 1821.0 0.21 5000 1769.8 0.220 70 1847.0 0.16 500 1790.5 0.210 200 1863.0 0.19 50 1815.3 0.160 50 1902.7 0.22 100 1833.5 0.220 200 1945.6 0.14 20 1906.3 0.240 1000 1955.1 0.22 1000 1961.5 0.240 90 1962.4 0.225 50 1983.5 0.230 1000 1991.8 0.12 2000 1997.5 0.250 2000 1996.3 0.19 1000 2016.3 0.240 900 2039.1 0.19 800 2029.3 0.200 30 2043.1 0.22 800 2082.5 0.240 1000 2079.3 0.20 800 2089.5 0.220 100 2107.0 0.19 100 2100.0 0.220 900 2138.3 0.18 300 2107.0 0.220 900 2142.5 0.180 200 2171.0 0.200 600 2208.3 0.170 70 2216.0 0.180 70 2230.5 0.180 70 2268.0 0.210 700 2287.3 0.170 80 Tieåu luaän toát nghieäp GVHD: TS Cuø Minh Hoaøng SVTH: Leâ Minh Haûi 85 Qua soá lieäu ñoä roãng vaø ñoä thaám cuûa caùc gieáng khoan moû Naêm Caên, moû Ñaàm Dôi, moû Phuù Taân treân taøi lieäu ñòa vaät lyù gieáng khoan, ta xaây döïng ñöôïc bieåu ñoà moái quan heä ñoä roãng theo chieàu saâu vaø quan heä ñoä roãng – ñoä thaám theo chieàu saâu cho töøng gieáng khoan (H.II.5). 1 10 100 1000 10000 0.000 0.050 0.100 0.150 0.200 0.250 0.300 0.350 Ñoä roãng Ñ oä th aám NC PT DD H.II.11: Moái quan heä giöõa ñoä roãng vaø ñoä thaám. Tieåu luaän toát nghieäp GVHD: TS Cuø Minh Hoaøng SVTH: Leâ Minh Haûi 86 -2500.0 -2000.0 -1500.0 -1000.0 -500.0 0.0 0.000 0.050 0.100 0.150 0.200 0.250 0.300 0.350 ðộ rỗng ð ộ sa âu NC PT DD H.II.12: Moái quan heä giöõa ñoä roãng vaø ñoä saâu. Qua 2 bieåu ñoà ta coù theå thaáy söï thay ñoåi giaù trò cuûa ñoä roãng vaø ñoä thaám theo chieàu saâu. Caøng ôû ñoä saâu lôùn thì ñoä roãng vaø ñoä thaám coù xu höôùng giaûm do löïc neùn eùp theo thôøi gian daøi cuûa caùc lôùp ñaát ñaù ôû phía treân laéng ñoïng hoaëc laø do trong ñaát ñaù coù söï xen keïp cuûa caùc lôùp seùt moûng hoaëc do thaønh phaàn xi maêng taêng leân. III.2. AÛnh höôûng cuûa thaønh phaàn thaïch hoïc ñeán tính thaám chöùa AÛnh höôûng cuûa ñoä haït ñeán ñoä roãng, ñoä thaám: ñoä haït trung bình cuûa caùt keát tæ leä thuaän vôùi ñoä roãng, ñoä thaám. Caùc keát quaû nghieân cöùu cho thaáy caùt keát coù kích thöôùc haït trung bình ñeán thoâ thì coù chæ soá thaám chöùa toát nhaát, coø caùt keát phaân lôùp xieân haït mòn thì coù ñaëc tröng thaám chöùa keùm hôn haún. Taïi moû Naêm Caên nhìn chung ñoä haït thay ñoåi töø mòn ñeán thoâ haït ñoä choïn loïc töø keùm ñeán khaù toát. Do ñoù ñoä thaám cuõng thay ñoåi töø 10 – 200 (mD). Nhö vaäy taàng chöùa cuûa moû Naêm Caên trong Mioxen coù ñoä thaám chöùa töông ñoái toát. AÛnh höôûng cuûa xi maêng ñeán ñoä thaám chöùa: haøm löôïng xi maêng caøng thaáp thì ñoä thaám caøng cao, aûnh höôûng cuûa xi maêng ñeán ñoä thaám coøn tuøy thuoäc vaøo kieåu xi maêng vaø thaønh phaàn xi maêng. Ví duï nhö xi maêng carbonate coù ñoä thaám toát nhaát Tieåu luaän toát nghieäp GVHD: TS Cuø Minh Hoaøng SVTH: Leâ Minh Haûi 87 sau ñoù laø xi maêng seùt, coøn keùm nhaát laø xi maêng silic. Caùc loaïi seùt khaùc nhau cuõng coù aûnh höôûng khaùc nhau. Xi maêng seùt Monmoriolit coù ñoä thaám keùm nhaát, sau ñoù ñeán seùt Hydromica coøn seùt Kaolinit coù ñoä thaám toát nhaát. Taïi moû Naêm Caên, caùt keát coù xi maêng gaén keát chuû yeáu laø voâi vaø seùt neân caùc taàng caùt keát ôû nay coù ñoä thaám töông ñoái toát. Aûnh höôûng cuûa thaønh phaàn maûnh vuïn ñeán ñoä thaám: thaïch anh laø loaïi maûnh vuïn coù lôïi nhaát cho söï dòch chuyeån cuûa daàu khí vì beà maët nhaün, laïi trô khoâng haáp thuï daàu. Feldspar caûn trôû söï dòch chuyeån cuûa daàu khí hôn thaïch anh, nhaát laø khi noù bò phong hoùa thaønh Kaolinite hay Serixite, nhöõng loaïi naøy coù khaû naêng haáp thuï daàu vaø caûn trôû söï dòch chuyeån cuûa daàu khí trong væa. Phaàn lôùn caùc ñaù caùt keát trong moû Naêm Caên coù thaønh phaàn thaïch anh vaø maûnh ñaù chieám ña soá neân noùi chung caùc taàng caùt keát ôû nay coù ñoä thaám töông ñoái toát. III.3. AÛnh höôûng cuûa moâi tröôøng traàm tích Moâi tröôøng traàm tích coù aûnh höôûng quyeát ñònh ñeán tính thaám chöùa vaø tính chöùa cuûa ñaù. Caùt keát Mioxen cuûa moû Naêm Caên ñöôïc thaønh taïo chuû yeáu trong moâi tröôøng soâng vaø moâi tröôøng ven bieån. Do ñoù tính chaát chöùa vaø thaám cuûa ñaù cuõng thay ñoåi theo töøng taäp vaø töøng khu vöïc. Moâi tröôøng soâng: caùt keát soâng thöôøng naèm trong traàm tích baõi boài vaø phoå bieán ôû vuøng haï löu. Ñaëc tröng cuûa caùt soâng laø coù ñoä maøi troøn vaø ñoä choïn loïc keùm, kích thöôùc haït khoâng ñoàng ñeàu, coù laãn nhieàu boät, seùt vaø soûi, ñoä chaët xít keùm, phaân lôùp xen cheùo hoaëc soùng xieân ñôn giaûn. Thaønh phaàn caùt soâng thöôøng laø ña khoaùng. Thaønh phaàn xi maêng trong caùt soâng thöôøng laø seùt vaø hydroxit saét. Traàm tích caùt soâng thöôøng phaân boá thaønh daûi heïp, keùo daøi, ñoä oån ñònh keùm, hoaëc daïng thaáu kính. Caùt soâng thöôøng quan saùt thaáy ñoä roãng thaáp, ñoä thaám khoâng cao. Moâi tröôøng chaâu thoå: chòu aûnh höôûng cuûa thuûy trieàu, vôùi nhöõng loøng soâng uoán khuùc taïo neân caùt keát trung bình ñeán lôùn, ñoä choïn loïc töø keùm ñeán toát, thaønh phaàn Tieåu luaän toát nghieäp GVHD: TS Cuø Minh Hoaøng SVTH: Leâ Minh Haûi 88 vuïn giaøu thaïch anh, ít vaät chaát seùt laáp nay loã hoång. Caùt keát ôû khu vöïc naøy coù ñoä roãng töông ñoái toát, tuy khoâng cao nhö caùt bieån. Moâi tröôøng ven bieån: caùt keát ven bieån thöôøng coù dieän phaân boá roäng, chieàu daøy lôùn vaø oån ñònh. Ñaëc tröng cuûa caùt keát ven bieån laø coù ñoä choïn loïc toát vaø ñoä maøi troøn cao, saép xeáp chaët xít, caùt thöôøng khoâng coù laãn seùt vaø boät, beà maët haït caùt thöôøng nhaün vaø saùng, thaønh phaàn ñôn khoaùng, caáu taïo phaân lôùp phöùc taïp (xieân cheùo, soùng xieân), maët phaân lôùp thöôøng coù daáu veát gôïn soùng, daáu veát gioït möa … Caùt keát ven bôø laø traàm tích chöùa daàu vaø chöùa nöôùc toát. Do traàm tích Mioxen cuûa moû Naêm Caên ñöôïc laéng ñoïng trong moâi tröôøng ven bôø vaø ñoàng baèng ven bieån neân töø ñoù coù theå thaáy raèng caùt keát cuûa moû coù ñaëc tính thaám chöùa toát. Tieåu luaän toát nghieäp GVHD: TS Cuø Minh Hoaøng SVTH: Leâ Minh Haûi 89 KEÁT LUAÄNÁ ÄÁ ÄÁ Ä VAØ KIEÁN NGHÒØ ÁØ ÁØ Á A. KEÁT LUAÄN: Töø nhöõng phaân tích, minh giaûi veà ñöôøng cong GR, RHOB, DTCO, NPHI, Intrinsic Perm, thaïch hoïc, maãu söôøn coù theå ñöa ra moät soá keát luaän ñaëc ñieåm thaïch hoïc vaø khaû naêng chöùa cuûa caùt keát taàng Mioxen moû Naêm Caên boàn truõng Maõ Lai Thoå Chu nhö sau: Taàng Mioxen sôùm: Taàng caùt keát phaân boá töông ñoái roäng trong moû, ôû ñoä saâu khoaûng töø 1700-2700m, ña soá coù maøu xaùm xanh. Haït ñoä töø mòn ñeán raát thoâ, töø baùn goùc caïnh ñeán hôi troøn caïnh. Ñoä choïn loïc töø raát keùm ñeán khaù toát chuû yeáu ñöôïc gaén keát baèng xi maêng voâi vaø seùt. Ñoâi choã xuaát hieän maûnh than vaø Glauconite. Chuû yeáu laø caùt keát Litharenite vaø 1 phaàn Feldspar Litharenite ñöôïc laéng ñoïng trong moâi tröôøng ñaàm hoà vaø ñoàng baèng ven bieån vôùi ñoä roãng (töø 0.077-0.333) vaø ñoä thaám töông ñoái toát (töø 10-200mD). Caùt keát trong Mioxen sôùm coù haøm löôïng thaïch anh vaø maûnh ñaù cao taïo ñieàu kieän cho söï dòch chuyeån daàu khí deã daøng. Töø nhöõng keát quaû ñaùnh giaù treân, caùt keát trong Mioxen sôùm ñöôïc coi nhö taàng chöùa toát nhaát trong khu vöïc Moû Naêm Caên noùi rieâng vaø boàn truõng Maõ Lai Thoå Chu noùi chung. Taàng Mioxen giöõa vaø Mioxen muoän: Taàng caùt keát trong Mioxen giöõa vaø muoän ñöôïc phaân boá töông ñoái roäng trong khu vöïc boàn truõng Maõ Lai Thoå Chu. Caùt keát ña soá coù maøu xaùm xanh, ñoâi choã naâu xaùm xanh, haït mòn, ñoä choïn loïc töø keùm ñeán khaù toát, töø hôi goùc caïnh ñeán troøn caïnh, ñöôïc gaén keát chuû yeáu baèng xi maêng seùt. Caùt keát coù ñoä roãng trung bình töø 15%-30%, ñoä thaám vaøo khoaûng 10-220md. Caùt keát Litharenite trong giai ñoaïn naøy ñöôïc laéng ñoïng trong moâi tröôøng ven bôø vaø ñoàng baèng ven bieån. Ñaây laø taàng chöùa toát trong Tieåu luaän toát nghieäp GVHD: TS Cuø Minh Hoaøng SVTH: Leâ Minh Haûi 90 khu vöïc boàn truõng tuy nhieân trong khu vöïc moû Naêm Caên caùt keát coù chieàu daøy töông ñoái moûng, khoâng ñöôïc coi laø taàng chöùa trieån voïng. B. KIEÁN NGHÒ: Treân ñaây chæ döïa vaøo taøi lieäu nhöõng ñaëc ñieåm veà thaïch hoïc vaø ñöôøng cong ñòa vaät lyù gieáng khoan cuûa 3 gieáng khoan gaàn nhau ñeå minh giaûi töôùng, do vaäy chæ mang tính chaát töông ñoái. Töø baûn ñoà maët caét moû Naêm Caên ñöôïc xaây döïng döïa treân taøi lieäu thaïch hoïc, ñòa chaán, ñòa vaät lyù gieáng khoan vaø thöû væa ta coù theå thaáy roõ ñöôïc söï phaân boá daàu vaø khí trong moû vaø coù theå thaáy ñaây laø 1 moû daàu khí coù tröõ löôïng coâng nghieäp. Trong töông lai caàn coù theâm nhieàu gieáng khoan thaêm doø ôû khu vöïc moû ñeå coù theå veõ ñöôïc chính xaùc hôn baûn ñoà caáu taïo vaø phaân boá daàu khí cuûa moû, töø ñoù tieán haønh khai thaùc trieät ñeå vaø hieäu quaû hôn. Vaø nhieàu gieáng thaêm doø hôn ôû loâ 46 ñeå coù theå ñaùnh giaù chính xaùc hôn veà tieàm naêng daàu khí cuûa loâ 46. Tieåu luaän toát nghieäp GVHD: TS Cuø Minh Hoaøng SVTH: Leâ Minh Haûi 91 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Ñoã Baït vaø nnk, 2003_ Ñònh danh vaø lieân keát ñòa taàng traàm tích ñeä tam theàm luïc ñòa Taây Nam Vieät Nam (Beå Maõ Lai-Thoå Chu). Vieän daàu khí 25 naêm xaây döïng vaø tröôûng thaønh. Tuyeån taäp baùo caùo hoäi nghò khoa hoïc-coâng ngheä. Nhaø xuaát baûn khoa hoïc vaø kyõ thuaät. Haø Noäi. 2. Phan Trung Ñieàn vaø nnk, 1995_ Söï phaân boá vaø ñaùnh giaù trieån voïng daàu khí cuûa caùc thaønh taïo ñòa chaát tröôùc Kainozoi theàm luïc ñòa Vieät Nam. Baùo caùo ñeà taøi KT 01.17, Chöông trình DK – TN KT.01. Haø Noäi. 3. Phuøng Só Taøi vaø nnk, 2001_ Ñòa chaát vaø tieàm naêng daàu khí traàm tích ñeä tam theàm luïc ñòa Taây Nam Vieät Nam. 4. Tieåu luaän, khoùa luaän toát nghieäp caùc naêm tröôùc. 5. Tröông Minh, Nguyeãn Quyù Huøng, 1997_ Ñaëc ñieåm phaân boá vaø tieàm naêng daàu khí cuûa caùc beå traàm tích Kainozoi theàm luïc ñòa Vieät Nam. Tuyeån taäp hoäi nghò khoa hoïc ngaønh daàu khí 20 naêm xaây döïng vaø töông lai phaùt trieån. Haø Noäi. 6. Truong Son JOC, 2007. Report of Song Doc_Nam Can_Ngoc Hien Field. Updated hiip assessment. Vietnam Block 46/02. 7. Truong Son JOC, 2007. Song Doc Area Early Production Scheme. Updated hydrocarbons initially in place report. Tieåu luaän toát nghieäp GVHD: TS Cuø Minh Hoaøng SVTH: Leâ Minh Haûi 92 Phuï luïc Hình I.1a: Theàm Luïc Ñòa Taây Nam Vieät Nam Hình I.1b: Vò trí beå Maõ Lai Thoå Chu Hình I.2: Baûn ñoà caáu truùc moùng tröôùc Ñeä Tam beå Maõ Lai Thoå Chu Hình I.3: Caùc heä thoáng ñöùt gaõy chính cuûa beå Maõ Lai Thoå Chu Hình I.4: Lòch söû phaùt trieån ñòa chaát cuûa beå Maõ Lai Thoå Chu Hình I.5: Baûn ñoà ñaúng saâu noùc Oligoxen Hình I.6: Baûn ñoà noùc Mioxen Hình I.7: Coät ñòa taàng toånng hôïp beå Maõ Lai Thoå Chu Hình I.8: Maët caét heä thoáng daàu khí beå Maõ Lai Thoå Chu H.II.1: Vò trí moû Naêm Caên H.II.2: Coät ñòa taàng loâ 46 H.II.3: Coät ñòa taàng moû Naêm Caên H.II.4: Baûn ñoà caáu truùc taàng chöùa taäp I loâ 46 H.II.5: Baûn ñoà caáu truùc taàng chöùa taäp J loâ 46 H.II.6: Maët caét ñòa chaán khu vöïc moû Naêm Caên H.II.7: Laùt caét moû Naêm Caên H.II.8: Sô ñoà phaân loaïi caùt keát theo R.L.Folk cuûa taàng Mioxen sôùm H.II.9a-b: Lieân keát taàng chöùa caùc gieáng khoan trong loâ 46 H.II.10: Lieân keát gieáng khoan Naêm Caên-Ñaàm Dôi-Phuù Taân H.II.11: Moái quan heä giöõa ñoä roãng vaø ñoä thaám H.II.12: Moái quan heä giöõa ñoä roãng vaø ñoä saâu Baûng Karota taàng chöùa saûn phaåm cuûa moû Naêm Caên Tieåu luaän toát nghieäp GVHD: TS Cuø Minh Hoaøng SVTH: Leâ Minh Haûi 93 Tieåu luaän toát nghieäp GVHD: TS Cuø Minh Hoaøng SVTH: Leâ Minh Haûi 94 Tieåu luaän toát nghieäp GVHD: TS Cuø Minh Hoaøng SVTH: Leâ Minh Haûi 95 Tieåu luaän toát nghieäp GVHD: TS Cuø Minh Hoaøng SVTH: Leâ Minh Haûi 96

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfĐánh giá đặc điểm thạch học và khả năng chứa của cát kết mỏ năm căn – bồn trũng mã lai thổ chu.pdf
Luận văn liên quan