Đánh giá hiện trạng quản lý lực lượng thu gom rác dân lập trên địa bàn quận Bình Tân và đề xuất biện pháp quản lý

CHƯƠNG I CƠ SỞ HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ Môi trường có tầm quan trọng đặc biệt đối với đời sống của con người, sinh vật và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của mỗi quốc gia cũng như toàn nhân loại. Tuy vậy, chất lượng môi trường của chúng ta hiện nay đang có nguy cơ ngày một suy giảm do các hoạt động của con người. Một trong những tác nhân gây ô nhiễm, suy thoái môi trường nghiêm trọng là chất thải rắn phát sinh từ sinh hoạt của con người, từ các hoạt động sản xuất công – nông – lâm – ngư nghiệp, từ các cơ sở, từ các hoạt động giao dịch thương mại, . Chất thải rắn ngày càng tăng cả về khối lượng, thành phần lẫn độc tính. Hiện nay, mỗi ngày Tp.HCM thải ra khoảng 7.000 tấn rác. Lượng rác khổng lồ này hầu hết được đem đến các công trường và chôn xuống lòng đất với số ngân sách để chi ra vận chuyển, xử lý được tính là tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, phương pháp chôn lấp rác tập trung chưa phải là giải pháp tối ưu, công nghệ xử lý cũng không có gì đặc biệt, nhưng trong điều kiện còn khó khăn, đây được xem là một giải pháp tình thế. Thử hình dung, mỗi ngày có hàng ngàn tấn rác đổ về bãi chôn lấp, nếu không được xử lý, tình trạng môi trường sẽ bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân khu vực xung quanh. Tất cả mọi thứ được thu gom lại về bãi chôn lấp, bãi chôn lấp rác trở thành nơi bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi một lượng nước rỉ rác khổng lồ, môi trường không khí bị ô nhiễm và vùng đất này trở thành vùng đất chết. Quản lý chất thải rắn ở địa bàn Quận có thể nói là một vấn đề hết sức nan giải và bất cập trong bối cảnh hiện nay. Chỉ có một phần nhỏ chất thải rắn được thu hồi tái chế và sử dụng ngay trong các cơ sở hoặc tái chế bên ngoài do các cơ sở tư nhân đảm nhiệm. Phần lớn chất thải rắn, kể cả chất thải nguy hại được vứt bỏ lẫn lộn với chất thải sinh hoạt và được đưa đi chôn lấp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với môi trường và thậm chí còn đổ bừa bãi xuống các kinh rạch, các khu đất trống gây tình trạng ô nhiễm môi trường và mất vệ sinh nghiêm trọng, đang đe doạ khủng khiếp đến nguy cơ suy thoái tài nguyên nước mặt và nước ngầm ở các khu vực này cũng như toàn Quận. Mặt dù qui chế quản lý chất thải nguy hại đã có hiệu lực thi hành. Nhưng hiện nay việc tách riêng chất thải rắn sinh hoạt ra khỏi chất thải rắn công nghiệp, chất thải rắn nguy hại vẫn chưa được thực hiện tốt ở các cơ sở công nghiệp và có rất ít cơ sở đăng ký quản lý chất thải rắn nguy hại. Đã có không ít trường hợp khiếu nại hoặc phản ánh của dân cư liên quan đến vấn đề chất thải rắn công nghiệp. Cũng cần nói thêm rằng, các bãi rác hiện nay tại Tp.HCM đang lâm vào tình trạng quá tải, dẫn tới việc bãi chôn lấp đóng cửa trước thời hạn. Trong khi đó, nhiều khu dân cư tập trung, khu đô thị mới hình thành vẫn chưa có chỗ thích hợp để giải quyết vấn đề rác thải. Ngoài hệ thống thu gom và vận chuyển chất thải trên địa bàn đã thiếu, đã yếu lại thô sơ lạc hậu, không thể đảm bảo nhu cầu thu gom rác trên địa bàn và gây cản trở giao thông như hiện nay. Thì việc quá tải và chiếm diện tích mặt bằng khá lớn ở bãi chôn lấp gây ô nhiễm môi trường, lãng phí đất đai và nguyên vật liệu, Trước tình hình đó, em chọn đề tài cho đồ án tốt nghiệp ngành quản lý môi trường là “Đánh giá hiện trạng quản lý lực lượng thu gom rác dân lập trên địa bàn quận Bình Tân và đề xuất biện pháp quản lý” nhằm giảm bớt hiện trạng ô nhiễm môi trường cho tương lai và sức ép đối với các bãi chôn lấp hiện nay do rác gây ra. 1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI Đánh giá hiện trạng quản lý lực lượng thu gom rác dân lập trên địa bàn quận Bình Tân Đề xuất các biện pháp quản lý lực lượng thu gom rác dân lập tai địa bàn quận phù hợp với xu hướng phát triển của khu vực. Phân tích tính ưu điểm – nhược điểm và tính kinh tế của đội thu gom rác dân lập trên địa bàn quận. 1.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Để đạt được mục tiêu đề ra, đề tài cần thực hiện các nội dung sau : - Thu thập số liệu, điều tra và khảo sát thực tế trên địa bàn Quận. Điều tra thu thập số liệu về: · Hình thức thu gom CTRSH hộ dân · Tổng số tuyến và lộ trình của các tuyến · Khối lượng rác cho một tuyến thu gom · Số lượng tuyến thu gom · Các loại phế liệu được phân loại · Thiết bị, dụng cụ và nhân lực · Khối lượng chất thải rắn từ hộ gia đình · Phí người đổ rác phải nộp - Thu gom chất thải rắn trên đường phố: · Số lượng các tuyến quét, thu gom và chiều dài, diện tích các tuyến quét rác trên đường phố · Khối lượng của từng điểm (số lượng xe, khối lượng 1xe) · Thời gian quét, thu gom · Hình thức quét, cách thức chuyển rác qua xe trung chuyển - Trung chuyển · Số lượng, vị trí, diện tích và cấu trúc bô rác (trạm trung chuyển) · Hoạt động tại bô rác (số lượng, tải trọng xe, thời gian lấy rác từ các điểm hẹn, .) · Thiết bị, dụng cụ, nhân lực · Khối lượng chất thải rắn qua từng bô rác (đơn vị đổ vào, nguồn gốc rác) · Chất lượng môi trường tại các bô rác - Vận chuyển · Tuyến và thời gian, chiều dài tuyến vận chuyển · Phương tiện vận chuyển · Khối kượng chất thải rắn đô thị · Thành phần CTR · Chất lượng môi trường trên đường vận chuyển Từ đó đánh giá hiệu quả công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt của Quận và đề xuất giải pháp quản lý CTRSH phù hợp. Đánh giá hiện trạng và dự báo tải lượng chất thải rắn sinh hoạt tại địa bàn giai đoạn 2006 – 2020. Trên cơ sở đó lựa chọn phượng án, công nghệ phù hợp cho việc quản lý cũng như xử lý chất thải rắn sinh hoạt nhằm bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng dân cư.

doc116 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/01/2013 | Lượt xem: 1910 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đánh giá hiện trạng quản lý lực lượng thu gom rác dân lập trên địa bàn quận Bình Tân và đề xuất biện pháp quản lý, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÖÔNG I CÔ SÔÛ HÌNH THAØNH ÑEÀ TAØI 1.1 ÑAËT VAÁN ÑEÀ Moâi tröôøng coù taàm quan troïng ñaëc bieät ñoái vôùi ñôøi soáng cuûa con ngöôøi, sinh vaät vaø söï phaùt trieån kinh teá, vaên hoùa, xaõ hoäi cuûa moãi quoác gia cuõng nhö toaøn nhaân loaïi. Tuy vaäy, chaát löôïng moâi tröôøng cuûa chuùng ta hieän nay ñang coù nguy cô ngaøy moät suy giaûm do caùc hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi. Moät trong nhöõng taùc nhaân gaây oâ nhieãm, suy thoaùi moâi tröôøng nghieâm troïng laø chaát thaûi raén phaùt sinh töø sinh hoaït cuûa con ngöôøi, töø caùc hoaït ñoäng saûn xuaát coâng – noâng – laâm – ngö nghieäp, töø caùc cô sôû, töø caùc hoaït ñoäng giao dòch thöông maïi,... Chaát thaûi raén ngaøy caøng taêng caû veà khoái löôïng, thaønh phaàn laãn ñoäc tính. Hieän nay, moãi ngaøy Tp.HCM thaûi ra khoaûng 7.000 taán raùc. Löôïng raùc khoång loà naøy haàu heát ñöôïc ñem ñeán caùc coâng tröôøng vaø choân xuoáng loøng ñaát vôùi soá ngaân saùch ñeå chi ra vaän chuyeån, xöû lyù ñöôïc tính laø tyû ñoàng/naêm. Tuy nhieân, phöông phaùp choân laáp raùc taäp trung chöa phaûi laø giaûi phaùp toái öu, coâng ngheä xöû lyù cuõng khoâng coù gì ñaëc bieät, nhöng trong ñieàu kieän coøn khoù khaên, ñaây ñöôïc xem laø moät giaûi phaùp tình theá. Thöû hình dung, moãi ngaøy coù haøng ngaøn taán raùc ñoå veà baõi choân laáp, neáu khoâng ñöôïc xöû lyù, tình traïng moâi tröôøng seõ bò oâ nhieãm nghieâm troïng, aûnh höôûng tôùi söùc khoûe cuûa ngöôøi daân khu vöïc xung quanh. Taát caû moïi thöù ñöôïc thu gom laïi veà baõi choân laáp, baõi choân laáp raùc trôû thaønh nôi bò oâ nhieãm nghieâm troïng bôûi moät löôïng nöôùc ræ raùc khoång loà, moâi tröôøng khoâng khí bò oâ nhieãm vaø vuøng ñaát naøy trôû thaønh vuøng ñaát cheát. Quaûn lyù chaát thaûi raén ôû ñòa baøn Quaän coù theå noùi laø moät vaán ñeà heát söùc nan giaûi vaø baát caäp trong boái caûnh hieän nay. Chæ coù moät phaàn nhoû chaát thaûi raén ñöôïc thu hoài taùi cheá vaø söû duïng ngay trong caùc cô sôû hoaëc taùi cheá beân ngoaøi do caùc cô sôû tö nhaân ñaûm nhieäm. Phaàn lôùn chaát thaûi raén, keå caû chaát thaûi nguy haïi ñöôïc vöùt boû laãn loän vôùi chaát thaûi sinh hoaït vaø ñöôïc ñöa ñi choân laáp gaây aûnh höôûng nghieâm troïng ñoái vôùi moâi tröôøng vaø thaäm chí coøn ñoå böøa baõi xuoáng caùc kinh raïch, caùc khu ñaát troáng gaây tình traïng oâ nhieãm moâi tröôøng vaø maát veä sinh nghieâm troïng, ñang ñe doaï khuûng khieáp ñeán nguy cô suy thoaùi taøi nguyeân nöôùc maët vaø nöôùc ngaàm ôû caùc khu vöïc naøy cuõng nhö toaøn Quaän. Maët duø qui cheá quaûn lyù chaát thaûi nguy haïi ñaõ coù hieäu löïc thi haønh. Nhöng hieän nay vieäc taùch rieâng chaát thaûi raén sinh hoaït ra khoûi chaát thaûi raén coâng nghieäp, chaát thaûi raén nguy haïi vaãn chöa ñöôïc thöïc hieän toát ôû caùc cô sôû coâng nghieäp vaø coù raát ít cô sôû ñaêng kyù quaûn lyù chaát thaûi raén nguy haïi. Ñaõ coù khoâng ít tröôøng hôïp khieáu naïi hoaëc phaûn aùnh cuûa daân cö lieân quan ñeán vaán ñeà chaát thaûi raén coâng nghieäp. Cuõng caàn noùi theâm raèng, caùc baõi raùc hieän nay taïi Tp.HCM ñang laâm vaøo tình traïng quaù taûi, daãn tôùi vieäc baõi choân laáp ñoùng cöûa tröôùc thôøi haïn. Trong khi ñoù, nhieàu khu daân cö taäp trung, khu ñoâ thò môùi hình thaønh vaãn chöa coù choã thích hôïp ñeå giaûi quyeát vaán ñeà raùc thaûi. Ngoaøi heä thoáng thu gom vaø vaän chuyeån chaát thaûi treân ñòa baøn ñaõ thieáu, ñaõ yeáu laïi thoâ sô laïc haäu, khoâng theå ñaûm baûo nhu caàu thu gom raùc treân ñòa baøn vaø gaây caûn trôû giao thoâng nhö hieän nay. Thì vieäc quaù taûi vaø chieám dieän tích maët baèng khaù lôùn ôû baõi choân laáp gaây oâ nhieãm moâi tröôøng, laõng phí ñaát ñai vaø nguyeân vaät lieäu,… Tröôùc tình hình ñoù, em choïn ñeà taøi cho ñoà aùn toát nghieäp ngaønh quaûn lyù moâi tröôøng laø “Ñaùnh giaù hieän traïng quaûn lyù löïc löôïng thu gom raùc daân laäp treân ñòa baøn quaän Bình Taân vaø ñeà xuaát bieän phaùp quaûn lyù” nhaèm giaûm bôùt hieän traïng oâ nhieãm moâi tröôøng cho töông lai vaø söùc eùp ñoái vôùi caùc baõi choân laáp hieän nay do raùc gaây ra. 1.2 MUÏC TIEÂU ÑEÀ TAØI Ñaùnh giaù hieän traïng quaûn lyù löïc löôïng thu gom raùc daân laäp treân ñòa baøn quaän Bình Taân Ñeà xuaát caùc bieän phaùp quaûn lyù löïc löôïng thu gom raùc daân laäp tai ñòa baøn quaän phuø hôïp vôùi xu höôùng phaùt trieån cuûa khu vöïc. Phaân tích tính öu ñieåm – nhöôïc ñieåm vaø tính kinh teá cuûa ñoäi thu gom raùc daân laäp treân ñòa baøn quaän. 1.3 NOÄI DUNG NGHIEÂN CÖÙU Ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu ñeà ra, ñeà taøi caàn thöïc hieän caùc noäi dung sau : Thu thaäp soá lieäu, ñieàu tra vaø khaûo saùt thöïc teá treân ñòa baøn Quaän. Ñieàu tra thu thaäp soá lieäu veà: Hình thöùc thu gom CTRSH hoä daân Toång soá tuyeán vaø loä trình cuûa caùc tuyeán Khoái löôïng raùc cho moät tuyeán thu gom Soá löôïng tuyeán thu gom Caùc loaïi pheá lieäu ñöôïc phaân loaïi Thieát bò, duïng cuï vaø nhaân löïc Khoái löôïng chaát thaûi raén töø hoä gia ñình Phí ngöôøi ñoå raùc phaûi noäp Thu gom chaát thaûi raén treân ñöôøng phoá: Soá löôïng caùc tuyeán queùt, thu gom vaø chieàu daøi, dieän tích caùc tuyeán queùt raùc treân ñöôøng phoá Khoái löôïng cuûa töøng ñieåm (soá löôïng xe, khoái löôïng 1xe) Thôøi gian queùt, thu gom Hình thöùc queùt, caùch thöùc chuyeån raùc qua xe trung chuyeån Trung chuyeån Soá löôïng, vò trí, dieän tích vaø caáu truùc boâ raùc (traïm trung chuyeån) Hoaït ñoäng taïi boâ raùc (soá löôïng, taûi troïng xe, thôøi gian laáy raùc töø caùc ñieåm heïn, ...) Thieát bò, duïng cuï, nhaân löïc Khoái löôïng chaát thaûi raén qua töøng boâ raùc (ñôn vò ñoå vaøo, nguoàn goác raùc) Chaát löôïng moâi tröôøng taïi caùc boâ raùc Vaän chuyeån Tuyeán vaø thôøi gian, chieàu daøi tuyeán vaän chuyeån Phöông tieän vaän chuyeån Khoái köôïng chaát thaûi raén ñoâ thò Thaønh phaàn CTR Chaát löôïng moâi tröôøng treân ñöôøng vaän chuyeån Töø ñoù ñaùnh giaù hieäu quaû coâng taùc thu gom, vaän chuyeån chaát thaûi raén sinh hoaït cuûa Quaän vaø ñeà xuaát giaûi phaùp quaûn lyù CTRSH phuø hôïp. Ñaùnh giaù hieän traïng vaø döï baùo taûi löôïng chaát thaûi raén sinh hoaït taïi ñòa baøn giai ñoaïn 2006 – 2020. Treân cô sôû ñoù löïa choïn phöôïng aùn, coâng ngheä phuø hôïp cho vieäc quaûn lyù cuõng nhö xöû lyù chaát thaûi raén sinh hoaït nhaèm baûo veä moâi tröôøng, baûo veä söùc khoûe cho coäng ñoàng daân cö. 1.4 PHAÏM VI NGHIEÂN CÖÙU Luaän vaên chæ taäp trung vaøo ñaùnh giaù hieän traïng quaûn lyù löïc löôïng thu gom raùc daân laäp treân ñòa baøn quaän Bình Taân vaø ñeà xuaát caùc bieän phaùp quaûn lyù. Trong quaù trình thöïc hieän luaän vaên, thôøi gian vaø ñieàu kieän coù giôùi haïn vaø coøn nhieàu haïn cheá neân ñoái töôïng taäp trung nghieân cöùu laø raùc sinh hoaït bao goàm raùc hoä gia ñình, raùc chôï, cô quan, xí nghieäp, tröôøng hoïc, ñöôøng phoá,.. Luaän vaên khoâng ñaët ra muïc tieâu nghieân cöùu ñoái vôùi chaát thaûi raén y teá, chaát thaûi raén nguy haïi, vaø chaát thaûi raén coâng nghieäp. 1.5 ÑOÁI TÖÔÏNG NGHIEÂN CÖÙU Raùc sinh hoaït (bao goàm caû phaàn raùc trong caùc khu coâng nghieäp, caùc cô sôû saûn xuaát, caùc cô sôû dòch vuï kinh doanh, caùc cô sôû y teá vôùi yeâu caàu phaân loaïi taïi nguoàn). Raùc ñöôøng phoá 1.6 PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU 1.6.1 PHÖÔNG PHAÙP LUAÄN Döïa vaøo hieän traïng dieãn bieán moâi tröôøng cô sôû phaûi ñöôïc nghieân cöùu, thu thaäp chính xaùc vaø khaùch quan. Töø ñoù, ñaùnh giaù phöông aùn thöïc hieän caàn thieát, nhaèm thöïc hieän coâng taùc quaûn lyù moâi tröôøng ñaït hieäu quaû. Vôùi söï gia taêng veà daân soá cuõng nhö möùc soáng cuûa con ngöôøi ngaøy caøng ñöôïc naêng cao thì söï gia taêng veà khoái löôïng cuõng nhö thaønh phaàn raùc thaûi ngaøy caøng nhieàu. Trong khi ñoù heä thoáng quaûn lyù chaát thaûi raén cuõng nhö coâng ngheä xöû lyù chöa ñöôïc phuø hôïp gaây oâ nhieãm nghieâm troïng ñeán moâi tröôøng vaø cuoäc soáng cuûa con ngöôøi. Vì vaäy, vieäc khaûo saùt vaø ñeà xuaát bieän phaùp quaûn lyù cuõng nhö choïn löïa coâng ngheä xöû lyù chaát thaûi raén moät caùch phuø hôïp cho töông lai laø vaán ñeà caàn thieát vaø caáp baùch trong khoaûng thôøi gian naøy. Hieän nay, löôïng raùc sinh hoaït ñang chieám khoái löôïng lôùn trong toång soá chaát thaûi raén, vôùi nhieàu tính chaát vaø thaønh phaàn khaùc nhau neân raát khoù thu gom vaø xöû lyù. Caùc baõi choân laáp trong giai ñoaïn vaän haønh thöôøng gaây oâ nhieãm nghieâm troïng ñeán moâi tröôøng töï nhieân vaø söùc khoûe cuûa con ngöôøi. Thaønh phoá Hoà Chí Minh laø Thaønh phoá lôùn nhaát nöôùc vôùi toác ñoä phaùt trieån kinh teá vaø ñoâ thò hoùa nhanh vì theá noù thuùc ñaåy quaù trình oâ nhieãm moâi tröôøng, ñaëc bieät laø oâ nhieãm moâi tröôøng do chaát thaûi raén sinh hoaït ngaøy caøng moät nghieâm troïng. Trong khi ñoù, Quaän Bình Taân laø ñoâ thò môùi ñöôïc thaønh laäp bao goàm 10 phöôøng theo nghò ñònh 130/NÑ-CP vôùi maät ñoä daân soá khaù daøy ñaëc, chuû yeáu laø daân nhaäp cö vì nôi ñaây coù caùc khu coâng nghieäp thu huùt moät löôïng lôùn ngöôøi lao ñoäng. Nhöng vaán ñeà raùc chöa ñöôïc chính quyeàn ñòa phöông quaûn lyù ñuùng möùc. Coù söï ñan xen giöõa löïc löôïng thu gom raùc daân laäp vaø löïc löôïng thu gom raùc coâng laäp, chính vì theá maø raùc chöa ñöôïc quaûn lyù toát, chæ coù khoaûng 80 – 85% toång soá löôïng raùc ñöôïc thu gom vaø con soá coøn laïi laø ñoát, choân laáp hoaëc thaûi xuoáng keânh, raïch gaây oâ nhieãm moâi tröôøng nghieâm troïng. 1.6.2 PHÖÔNG PHAÙP CUÏ THEÅ Phöông phaùp thu thaäp döõ lieäu: thu thaäp vaø keá thöøa choïn loïc caùc cô sôû döõ lieäu coù lieân quan ñeán ñeà taøi töø caùc nguoàn taøi lieäu (saùch vôû, giaùo trình, internet, v.v..). Chuû yeáu taäp trung vaøo caùc döõ lieäu sau: Thaønh phaàn vaø tính chaát cuûa chaát thaûi raén. Caùc phöông phaùp xöû lyù chaát thaûi raén ôû vieät nam vaø treân theá giôùi. Ñieàu tra, khaûo saùt thöïc ñòa nhaèm thu thaäp caùc soá lieäu veà ñieàu kieän töï nhieân, kinh teá - xaõ hoäi, moâi tröôøng cuûa treân ñòa baøn quaän Bình Taân. Hieän traïng vaø quy hoaïch phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi treân ñòa baøn quaän Bình Taân Choïn loïc taøi lieäu, soá lieäu chính xaùc, tieâu bieåu, khoa hoïc. Phöông phaùp khaûo saùt thöïc ñòa: ñieàu tra, phoûng vaán, khaûo saùt taïi hieän tröôøng, quan saùt vaø chuïp laïi caùc hình aûnh seõ cung caáp cho ñoà aùn nhöõng hình aûnh soáng ñoäng vaø caàn thieát. Phöông phaùp söû duïng baûng caâu hoûi: Söû duïng caùc phieáu khaûo saùt coù chuaån bò töø tröôùc ñeå hoûi caùc thoâng tin caàn thieát ñoái vôùi ñoâi töôïng khaûo saùt nhö: teân, tuoåi, soá löôïng ngöôøi theo xe, thôøi gian baét ñaàu tuyeán thu gom, chi phí ngöôøi thaûi raùc phaûi traû, moãi ngaøy thu gom maáy laàn, löông, söùc khoeû, thôøi gian hoaøn thaønh daây raùc,… Troø chuyeän, trao ñoåi yù kieán vôùi coâng nhaân taïi traïm nhaèm hoûi: moät ngaøy coù bao nhieâu xe vaøo ñoå, coù bao nhieâu xe laáy raùc, khoái löôïng moãi xe,… Trao ñoåi vôùi caùc coâng nhaân laùi xe nhaèm hoûi: chieàu daøi moãi tuyeán xe, thôøi gian chôø bao laâu,… Trong quaù trình hoûi phaûi toû thaùi ñoä thaân thieän, traùnh sôï seät töø phía ngöôøi ñöôïc hoûi. Phöông phaùp naøy caàn keát hôïp vôùi phöông phaùp troø chuyeän nhöng traùnh ñeå maát thôøi gian. Ghi caùc soá lieäu caàn thieát vaøo phieáu ñieàu tra. Phöông phaùp quan saùt: Theo doõi ñoái töôïng taïi caùc tieàn traïm trong suoát quaù trình ñoái töôïng laøm vieäc maø khoâng ñeå ñoái töôïng bieát nhaèm thu nhaäp caùc soá lieäu lieân quan nhö: coâng taùc veä sinh boâ raùc sau khi thu gom nhö theá naøo, quaù trình hoaït ñoäng coù aûnh höôûng tôùi ngöôøi daân xung quanh nhö theá naøo,… Phöông phaùp naøy ñoøi hoûi raát maát nhieàu thôøi gian nhöng cho keát quaû khaù chính xaùc (keát hôïp phöông phaùp quay phim, chuïp hình). Tính toaùn döï baùo daân soá: Daân soá ñöôïc tính toaùn döïa treân daân soá hieän taïi (naêm 2006) vaø toác ñoä taêng daân soá trong töông lai (r). Theo Euler, coù theå tính söï taêng tröôûng daân soá theo phöông trình:  Trong ñoù daân soá cuûa naêm tröôùc naêm caàn tính (ngöôøi) daân soá naêm caàn tính (ngöôøi) r toác ñoä gia taêng daân soá haøng naêm (%) khoaûng thôøi gian (naêm), = 1 Tính toaùn döï baùo khoái löôïng raùc: Khoái löôïng raùc ñöôïc tính döïa vaøo daân soá vaø heä soá phaùt thaûi raùc sinh hoaït treân ñaàu ngöôøi (t). Khoái löôïng raùc naêm thöù n (mn) seõ baèng: mn = Ni * tn ( kg/ngaøy.ñeâm)(taán/naêm) CHÖÔNG II ÑIEÀU KIEÄN TÖÏ NHIEÂN – KINH TEÁ XAÕ HOÄI – HIEÄN TRAÏNG MOÂI TRÖÔØNG QUAÄN BÌNH TAÂN 2.1 ÑIEÀU KIEÄN TÖÏ NHIEÂN 2.1.1 VÒ TRÍ ÑÒA LYÙ Quaän Bình Taân naèm trong toïa ñoä ñòa lí töø 10o27’38” ñeán 10o45’30” vaø töø 106o27’51” vó ñoä Baéc ñeán 106o42’00” kinh ñoä Ñoâng. Phía Ñoâng: giaùp quaän Taân Bình, quaän 6, quaän 8. Phía Taây: giaùp xaõ Vónh Loäc A, xaõ Vónh Loäc B, xaõ Leâ Minh Xuaân huyeän Bình Chaùnh. Phía Nam: giaùp Quaän 8, xaõ Taân Kieân, xaõ Taân Nhöït (huyeän Bình Chaùnh). Phía Baéc: giaùp Quaän 12, huyeän Hoùc Moân. 2.1.2 ÑÒA HÌNH Ñòa hình: Ñòa hình Quaän Bình Taân thaáp daàn theo höôùng Ñoâng Baéc-Taây Nam, ñöôïc chia laøm 2 vuøng: Vuøng 1: vuøng cao daïng ñòa hình baøo moøn sinh tuï, cao ñoä töø 3-4m, ñoä doác 0-4m taäp trung ôû phöôøng Bình Trò Ñoâng, phöôøng Bình Höng Hoøa. Vuøng 2: vuøng thaáp daïng ñòa hình tích tuï coù phöôøng Taân Taïo, phöôøng An Laïc. Thoå nhöôõng: coù 3 loaïi chính Ñaát xaùm naèm ôû phía Baéc thuoäc caùc phöôøng Bình Höng Hoøa, Bình Trò Ñoâng thaønh phaàn cô hoïc laø ñaát pha thòt nheï keát caáu rôøi raïc. Ñaát phuø sa thuoäc phöôøng Taân Taïo vaø moät phaàn cuûa phöôøng Taân Taïo A. Ñaát pheøn phaân boá ôû An Laïc vaø moät phaàn phöôøng Taân Taïo. Nhìn chung vò trí ñòa lyù thuaän lôïi cho hình thaønh phaùt trieån ñoâ thò môùi. 2.1.3 KHÍ HAÄU Quaän Bình Taân naèm trong khu vöïc nhieät ñôùi gioù muøa caän xích ñaïo vôùi 2 muøa möa naéng roõ reät. Muøa möa baét ñaàu töø thaùng 5 ñeán thaùng 11, muøa khoâ baét ñaàu töø thaùng 12 ñeán thaùng 4 naêm sau. Nhieät ñoä khoâng khí Nhieät ñoä dao ñoäng trong khoaûng töø 26oC ñeán 33oC Nhieät ñoä thöôøng cao nhaát vaøo thaùng 4 vaø thaáp nhaát vaøo thaùng 11 Nhieät ñoä trung bình naêm: 27,9oC Ñoä aåm khoâng khí Ñoä aåm cao nhaát: khoaûng 82% (thaùng 8) Ñoä aåm thaáp nhaát: khoaûng 70% (thaùng 2) Ñoä aåm trung bình naêm: 76% Löôïng möa Löôïng möa trung bình naêm laø 1,983 mm, taäp trung chuû yeáu vaøo caùc thaùng 6,7,8,9,10 chieám treân 90% löôïng möa caû naêm. Thoâng thöôøng trong thaùng 7 coù soá ngaøy möa nhieàu nhaát vaø thaùng 2 coù soá ngaøy möa ít nhaát. Löôïng boác hôi Löôïng boác hôi trong naêm khaù lôùn, toång löôïng laø 1,399mm/naêm, chieám 51,3% löôïng möa trung bình naêm. Löôïng boác hôi trong caùc thaùng naéng laø 5-6mm/ngaøy, trong caùc thaùng möa laø 2-3mm/ngaøy. Do löôïng boác hôi trong muøa khoâ khaù cao neân löôïng nöôùc bò giaûm laøm taêng löôïng pheøn vaø ñoä maën ôû caùc vuøng truõng. Cheá ñoä thuûy vaên Quaän Bình Taân coù heä thoáng soâng raïch töø chi löu cuûa caùc soâng Saøi Goøn, Nhaø Beø-Xoaøi Raïp, Vaøm Coû Ñoâng taïo neân, coù cheá ñoä baùn nhaät trieàu khoâng deã gaây ngaäp vaøo muøa möa vaø maën xaâm nhaäp saâu noäi ñoàng vaøo muøa khoâ. Caùc yeáu toá khaùc Naéng: thoâng thöôøng thì thaùng 5 coù soá giôø naéng nhieàu nhaát (khoaûng 6-7giôø/ngaøy), thaùng 11 coù soá giôø naéng ít nhaát (4-5giôø/ngaøy) Gioù: thöôøng thì gioù trong muøa khoâ thoåi theo höôùng gioù Ñoâng Nam vaø gioù trong muøa möa thoåi theo höôùng gioù Taây Nam. Toác ñoä gioù trung bình khoaûng 2-3m/s, maïnh nhaát 25-30m/s. 2.1.4 DAÂN CÖ Daân soá quaän Bình Taân trung bình naêm 2006 laø 265.411 ngöôøi, trong ñoù nöõ chieám 52,55%, nam chieám 47,45%. Do taùc ñoäng cuûa quaù trình ñoâ thò hoùa, daân soá quaän Bình Taân taêng raát nhanh trong thôøi gian qua, toác ñoä taêng daân soá bình quaân naêm trong giai ñoaïn 2003 – 2006 laø 4,76%. Maät ñoä daân cö bình quaân naêm 2006 laø 5.115 ngöôøi/Km2, nôi coù maät ñoä daân cö ñoâng nhaát laø phöôøng An Laïc A 16.680 ngöôøi/Km2, thaáp nhaát laø phöôøng Taân Taïo 1.592 ngöôøi/Km2. Daân cö phaân boá khoâng ñeàu, chuû yeáu taäp trung vaøo caùc phöôøng coù toác ñoä ñoâ thò hoùa nhanh: An Laïc A, Bình Höng Hoøa A, Bình Trò Ñoâng. Treân ñòa baøn Quaän Bình Taân coù nhieàu daân toäc khaùc nhau sinh soáng, trong ñoù chuû yeáu laø daân toäc Kinh chieám 91,27% so vôùi toång soá daân, daân toäc Hoa chieám 8,45%, coøn laïi laø caùc daân toäc Khôme, Chaêm, Taày, Thaùi, Möôøng, Nuøng, ngöôøi nöôùc ngoaøi,... Toân giaùo coù Phaät Giaùo, Thieân Chuùa Giaùo, Tinh Laønh, Cao Ñaøi, Hoøa Haûo, Hoài Giaùo,...trong ñoù Phaät Giaùo chieám 27,26% trong toång soá daân coù theo ñaïo. 2.2 TÌNH HÌNH VEÀ KINH TEÁ XAÕ HOÄI 2.2.1 TÌNH HÌNH VEÀ KINH TEÁ Toång giaù trò saûn xuaát caùc ngaønh kinh teá treân ñòa baøn Quaän naêm 2004 ñaït 6.034,6 tyû ñoàng. Tính chung giai ñoaïn 2001-2004 GTSX treân ñòa baøn Quaän Bình Taân taêng vôùi toác ñoä bình quaân laø 49,4%naêm. Ñaây laø toác ñoä taêng tröôûng raát cao so vôùi caùc quaän, huyeän khaùc treân ñòa baøn thaønh phoá. Quy moâ taêng tröôûng theo nhoùm ngaønh Khu vöïc noâng nghieäp, thuûy saûn coù quy moâ raát nhoû treân ñòa baøn Quaän naêm 2003. Nguyeân nhaân chính cuûa söï suït giaûm trong hoaït ñoäng saûn xuaát noâng nghieäp, thuûy saûn laø do toác ñoä ñoâ thò hoùa ngaøy caøng maïnh treân ñòa baøn quaän nhöõng naêm gaàn ñaây khieán quyõ ñaát giaønh cho hoaït ñoäng saûn xuaát noâng nghieäp ngaøy caøng giaûm. Khu vöïc coâng nghieäp – tieåu thuû coâng nghieäp – xaây döïng laø ñoäng löïc taêng tröôûng chính cuûa kinh teá treân ñòa baøn quaän. Toác ñoä taêng tröôûng GTSX CN-TTCN-xaây döïng nhöõng naêm qua thuoäc loaïi cao nhaát so vôùi caùc Quaän, huyeän khaùc treân ñòa baøn thaønh phoá. Caùc ngaønh coâng nghieäp coù GTSX taêng treân 50%: saûn phaåm khoaùng phi kim, saûn xuaát kim loaïi, duïng cuï y teá, quang hoïc, ngaønh xuaát baûn – in, saûn xuaát radio, tivi vaø thieát bò truyeàn thoâng, saûn xuaát giaáy... Khu vöïc thöông maïi – dòch vuï (TM-DV) goàm caùc ngaønh thöông nghieäp, khaùch saïn nhaø haøng, taøi chính tín duïng, vaän taûi kho baõi, böu chính vieãn thoâng, kinh doanh baát ñoäng saûn, khoa hoïc coâng ngheä, coâng taùc ñaûng, ñoaøn theå, quaûn lyù nhaø nöôùc...coù qui moâ khaù nhoû do chöa thoáng keâ ñaày ñuû veà doanh soá cuûa caùc thaønh phaàn kinh teá treân ñòa baøn Quaän nhöng 2 naêm qua ñaït ñöôïc möùc taêng tröôûng cao so vôùi möùc taêng chung cuûa thaønh phoá. Nhìn chung, söï chuyeån dòch cô caáu kinh teá treân ñòa baøn Quaän Bình Taân theo höôùng ngaøy caøng taêng tyû troïng cuûa khu vöïc CN-TTCN-XD vaø giaûm daàn tyû troïng cuûa khu vöïc noâng nghieäp, thuûy saûn. Khu vöïc thöông maïi dòch vuï coù tyû troïng töông ñoái oån ñònh. Söï chuyeån dòch cô caáu theo höôùng coâng nghieäp – thöông maïi, dòch vuï - noâng nghieäp naøy laø ñuùng höôùng vaø phuø hôïp vôùi xu theá coâng nghieäp hoùa – hieän ñaïi hoùa vaø quaù trình hieän ñaïi hoùa nhanh cuûa moät quaän ñoâ thò môùi. Khu vaø cuïm coâng nghieäp Khu coâng nghieäp do thaønh phoá quaûn lyù Treân ñòa baøn Quaän Bình Taân hieän coù 3 khu coâng nghieäp do ban quaûn lyù caùc khu coâng nghieäp Thaønh Phoá quaûn lyù laø khu coâng nghieäp Taân Taïo vaø khu coâng nghieäp Vónh Loäc (Vaên phoøng BQL ñaët taïi phöôøng Bình Höng Hoøa). Rieâng KCN giaøy da POUYEN laø khu coâng nghieäp 100% voán nöôùc ngoaøi chuyeân saûn xuaát giaøy da, dieän tích 58 ha vôùi 28.518 lao ñoäng. Khu coâng nghieäp Taân Taïo Ñöôïc thaønh laäp theo quyeát ñònh soá 906/TTg cuûa Thuû töôùng Chính phuû ngaøy 30/11/1996 vôùi dieän tích theo giaáy pheùp laø 181 ha (giai ñoaïn 1). Sau ñoù ñöôïc môû roäng theâm vôùi dieän tích 262 ha (giai ñoaïn 2). Hieän coù 157 doanh nghieäp ñang hoaït ñoäng. Caáp nöôùc: Laø KCN ñaàu tieân trong thaønh phoá ñöôïc cung caáp töø heä thoáng nöôùc maùy cuûa Thaønh Phoá. Hai nhaø maùy cung caáp nöôùc chính laø: Nhaø maùy nöôùc ngaàm Hoùc Moân. Coâng trình thoaùt nöôùc: goàm coù 2 heä thoáng rieâng bieät ñöôïc thieát keá hieän ñaïi vaø xaây döïng hoaøn thieän Heä thoáng thoaùt nöôùc möa. Heä thoáng thoaùt nöôùc thaûi. Nhaø maùy xöû lyù nöôùc thaûi vaø heä thoáng oáng daãn nöôùc phaûi phuø hôïp vôùi tieâu chuaån aùp duïng treân theá giôùi. Ngaønh ngheà chuû yeáu: KCN Taân Taïo laø KCN ña ngaønh, tieáp nhaän caùc nhaø ñaàu tö trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi. Cuï theå caùc ngaønh ngheà sau: Coâng nghieäp cô khí, ñieän maùy, ñieän coâng nghieäp, ñieän gia duïng, ñieän töû. Coâng nghieäp theùp xaây döïng, theùp oáng. Coâng nghieäp phuïc vuï khai thaùc daàu khí. Coâng nghieäp saûn xuaát ñoà goã, trang trí noäi thaát, vaät lieäu xaây döïng. Coâng nghieäp goám söù, thuûy tinh. Coâng nghieäp cheá bieán löông thöïc, thöïc phaåm. Coâng nghieäp saûn xuaát döôïc phaåm, myõ phaåm. Coâng nghieäp deät, nhuoäm, may, giaày, nhöïa vaø cao su. Khu coâng nghieäp Vónh Loäc Ñöôïc thaønh laäp theo quyeát ñònh soá 81/TTg cuûa Thuû Töôùng Chính Phuû ngaøy 05/02/1997 vôùi dieän tích theo giaáy pheùp laø 207 ha. Hieän coù 95 doanh nghieäp ñang hoaït ñoäng. Caáp nöôùc: Nguoàn nöôùc ngaàm seõ ñöôïc söû duïng thoâng qua 4 gieáng vôùi coâng suaát khoaûng 4.000m3/ngaøy vaø moät traïm xöû lyù nöôùc ñöôïc xaây döïng ñeå cung caáp nöôùc saïch cho hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi vaø nöôùc hoaït ñoäng saûn xuaát thoâng qua heä thoáng oáng rieâng bieät. Nguoàn nöôùc cung caáp cho khu coâng nghieäp Vónh Loäc seõ ñöôïc taêng cöôøng töø nguoàn nöôùc cuûa nhaø maùy xöû lyù nöôùc soâng Saøi Goøn thoâng qua heä thoáng oáng daãn cuûa thaønh phoá. Heä thoáng thoaùt nöôùc: Heä thoáng thoaùt nöôùc möa ñöôïc thieát keá hoaøn thieän ñeå ñaûm baûo söï thoaùt nöôùc nhanh, khoâng gaây ngaäp uùng trong khu coâng nghieäp. Heä thoáng oáng vaø traïm xöû lyù nöôùc thaûi seõ ñöôïc xaây döïng vôùi coâng ngheä môùi, hieän ñaïi ñeå xöû lyù caùc nöôùc thaûi sinh hoaït vaø coâng nghieäp theo ñuùng caùc tieâu chuaån, quy ñònh cuûa Vieät Nam. Ngaønh ngheà chuû yeáu: Coâng nghieäp cô khí cheá taïo thieát bò vaø phuï tuøng phuïc vuï cho saûn xuaát coâng nghieäp, noâng nghieäp, xaây döïng cô baûn, giao thoâng vaän taûi,.. Coâng nghieäp saûn xuaát ñoà ñieän gia duïng. Coâng nghieäp laép raùp ñieän töû, ñieän toaùn, ñieän laïnh,... Coâng nghieäp cheá bieán löông thöïc, thöïc phaåm, haûi saûn,.. Coâng nghieäp deät, may maëc, caùc saûn phaåm baèng da vaø giaû da,... Coâng nghieäp nhöïa, cao su, bao bì nhöïa, bao bì giaáy,... Coâng nghieäp saûn xuaát vaät lieäu xaây döïng, trang trí noäi thaát. Coâng nghieäp goám, söù, thuûy tinh,... Khu coâng nghieäp Pouyuen (100% voán nöôùc ngoaøi) Nhaø maùy saûn xuaát giaày Pouyuen thuoäc veà taäp ñoaøn Pouyuen cuûa Ñaøi Loan, laø nhaø maùy voán nöôùc ngoaøi ñaàu tö coù nhaân vieân vaø coâng nhaân ñoâng nhaát taïi Vieät Nam. Pouyuen hieän nay laø coâng ty coù soá lao ñoäng ñoâng nhaát Vieät Nam (60000 ngöôøi). Ñaây laø coâng ty saûn xuaát giaøy da vôùi quy moâ lôùn. Möùc löông bình quaân cuûa ngöôøi lao ñoäng töø 700.000 ñeán 800.000 ñoàng/ngöôøi/thaùng.Trong khu coâng nghieäp heä thoáng cô sôû haï taàng ñaày ñuû vôùi nhöõng con ñöôøng traûi nhöïa vaø caây xanh ñöôïc troàng nhieàu.Heä thoáng thoaùt nöôùc cuõng ñaït tieâu chuaån. Cuïm coâng nghieäp do Quaän quaûn lyù Hieän Bình Taân coù 4 cuïm coâng nghieäp do Quaän quaûn lyù, toång dieän tích 31,4 ha.Taát caû 4 cuïm coâng nghieäp treân ñòa baøn ñeàu hình thaønh töï phaùt do caùc doanh nghieäp (chuû ñaàu tö) töï ñöùng ra ñaàu tö cô sôû haï taàng: giao thoâng, ñieän, nöôùc, heä thoáng nöôùc thaûi...roài cho caùc doanh nghieäp khaùc thueâ laïi ñeå saûn xuaát kinh doanh theo phöông thöùc khai thaùc ñeán ñaâu, môû roäng ñeán ñoù. Cuïm coâng nghieäp DNTN Thieân Tueá Phöôøng Taân Taïo, dieän tích 2.7 ha.Trong cuïm naøy coù 13 doanh nghieäp saûn xuaát daây caùp ñieän, buø lon, taéc keâ. cheá bieán thöïc phaåm, saûn xuaát saûn phaåm nhöïa...coù heä thoáng thoaùt nöôùc ra keânh Tham Löông. Phaàn lôùn doanh nghieäp quy moâ nhoû (doanh nghieäp tö nhaân, cô sôû saûn xuaát), mang tính tieåu thuû coâng nghieäp. Cuïm coâng nghieäp cty TNHH Hôïp Thaønh Höng Phaân boá taïi 158A An Döông Vöông, thò traán An Laïc, dieän tích 1.7 ha. Coù 16 doanh nghieäp goàm thöïc phaåm xuaát khaåu, ñeá giaøy, deät thun, keùt saét, giaáy, myõ phaåm, gaïch trang trí ...thoaùt nöôùc chaäm do neàn ñaát xung quanh cao hôn (khoâng coù heä thoáng thoaùt nöôùc rieâng trong cuïm).Ña soá xí nghieäp coù qui moâ nhoû (doanh nghieäp tö nhaân, coâng ty TNHH) mang tính tieåu thuû coâng nghieäp. Cuïm coâng nghieäp cty TNHH Vieät Taøi 152A Hoà Hoïc Laõm, thò traán An Laïc, dieän tích 10 ha. Coù 16 doanh nghieäp : ngaønh saûn xuaát goàm cheá bieán thöïc phaåm, ñeá giaøy, may tuùi xaùch, giaáy, myõ phaåm, nhöïa gia duïng, thieát bò ñieän...phaàn lôùn xí nghieäp coù quy moâ lôùn (cty TNHH, doanh nghieäp tö nhaân). Cuïm coâng nghieäp cty TNHH Hai Thaønh E4/48 aáp 5, phöôøng Bình Trò Ñoâng, dieän tích 17ha. Coù 15 doanh nghieäp: deät len, may quaàn aùo, giaøy da, saûn xuaát thuøng carton, nhöïa gia duïng, quaït ñieän, vaät lieäu xaây döïng...ña soá xí nghieäp coù quy moâ lôùn (cty TNHH, doanh nghieäp tö nhaân). Noâng nghieäp Chaên nuoâi Thôøi ñieåm tröôùc con nuoâi chuû löïc treân ñòa baøn Quaän laø heo, keá ñeán laø gia caàm. Maáy naêm gaàn ñaây, moät soá phöôøng coù ñieàu kieän thuaän lôïi ñaõ chuyeån sang nuoâi boø söõa. Vieäc phaùt trieån boø söõa töông ñoái thuaän lôïi vì coâng ty söõa Vinamilk bao tieâu saûn phaåm treân thò tröôøng ñaàu ra oån ñònh, giaù thu mua söõa töôi cao neân nhöõng hoä chaên nuoâi boø söõa coù thu nhaäp cao vaø oån ñònh. Hieän nay ngaønh chaên nuoâi ñang gaëp phaûi vaán ñeà khoù khaên laø giaù caû ñaàu vaøo caùc loaïi thöùc aên vaø dòch vuï thuù y taêng. Giaù thaønh phaåm thaáp, chöa keå neáu ruûi ro gaëp dòch beänh (nhö cuùm gia caàm) thì thieät haïi caøng naëng neà. Troàng troït Dieän tích ñaát noâng nghieäp giaûm maïnh do taùc ñoäng cuûa ñoâ thò hoùa vaø phaùt trieån caùc coâng trình haï taàng. Tröôùc ñaây caây troàng chính laø luùa vaø rau nhöng cho naêng suaát thaáp. Daïo gaàn ñaây dieän tích ñaát haïn heïp, ngöôøi daân chuyeån sang troàng caây kieång vaø ñaït hieäu quaû cao. Trong töông lai thì caây kieång seõ laø ñoái töôïng ñöôïc quan taâm ñaàu tö phaùt trieån. Nuoâi troàng thuûy saûn Dieän tích nuoâi troàng thuûy saûn phaàn lôùn laø treân nhöõng loaïi ñaát truõng, ngoaøi ra taän duïng keát hôïp nuoâi treân ao hoà, soâng raïch, keânh möông thuûy lôïi. Ngoaøi vieäc nuoâi caù thòt, moät soá hoä coøn nuoâi caù gioáng vaø caù kieång. Thöông maïi – Dòch vuï Caùc cô sôû thöông maïi – dòch vuï Soá cô sôû kinh doanh ngaønh TM-DV treân ñòa baøn vaøo naêm 2006 laø 4050 cô sôû trong ñoù kinh doanh thöông maïi chieám 68,43%. Caùc cô sôû treân chuû yeáu thuoäc khu vöïc ngoaøi quoác doanh, chæ coù 2 doanh nghieäp thuoäc nhaø nöôùc, khoâng coù khu vöïc ñaàu tö nöôùc ngoaøi. Loaïi hình coâng ty TNHH taêng vôùi toác ñoä cao. Dòch vuï khaùch saïn, nhaø troï Trong xu theá phaùt trieån ñoâ thò, hoaït ñoäng ngaønh khaùch saïn – nhaø haøng cuõng soâi ñoâng hôn. Vieäc phaùt trieån khaùch saïn – nhaø haøng thôøi gian qua taäp trung chuû yeáu doïc theo tuyeán ñöôøng Kinh Döông Vöông vaø caùc khu quy hoaïch daân cö ñöôïc duyeät chuû yeáu do khu vöïc tö nhaân ñaàu tö. Nhaø troï laø moät loaïi dòch vuï phaùt trieån raát nhanh. Treân ñòa baøn Quaän coù raát nhieàu khu nhaø troï, chuû yeáu taäp trung ôû caùc vuøng laân caän khu coâng nghieäp ñeå ñaùp öùng nhu caàu aên ôû cho moät löôïng lôùn coâng nhaân. Haàu heát caùc nhaø troï ñöôïc söï quaû lyù cuûa phöôøng. Hieän nay do tình hình phöùc taïp khoù quaûn lyù neân buoäc caùc hoä phaûi ñaêng kyù kinh doanh vaø nhöõng nhaø troï ñaït tieâu chuaån môùi ñöôïc caáp giaáy pheùp. Theo quy ñònh môùi, phoøng troï toái thieåu 9m2/3 ngöôøi, neáu treân 12m2 phaûi coù nhaø veä sinh rieâng. Chôï - Sieâu thò vaø Trung taâm thöông maïi chôï Hieän nay treân ñòa baøn Quaän coù 6 chôï oån ñònh. Trong ñoù coù 2 chôï Bình Trò Ñoâng vaø chôï Caây Da Saø ñaõ quaù taûi, caùc hoä kinh doanh laán chieám loøng leà ñöôøng gaây aùch taéc giao thoâng. Do ñoù Quaän seõ giaûi toûa vaø di dôøi 2 chôï treân. ÔÛ Quaän coù moät chôï ñaàu moái, ñoù laø chôï An Laïc, dieän tích loàng chôï laø 4,7 ha. Dieän tích ngoaøi loàng chôï laø 300m2. Cô sôû haï taàng cuûa chôï hoaøn chænh, coù nhaø veä sinh, heä thoáng thoaùt nöôùc toát. Chôï chuû yeáu kinh doanh caùc maët haøng thòt heo, taïp hoùa, thöïc phaåm töôi soáng. Nguoàn haøng chuû yeáu töø caùc tænh ñoàng baèng soâng Cöûu Long. Ngoaøi ra coøn moät soá chôï töï phaùt (ñeå ñaùp öùng cho soá löôïng lôùn coâng nhaân cuûa caùc khu coâng nghieäp) quaù taûi, khoâng ñaûm baûo veä sinh, gaây laán chieám loøng leà ñöôøng, maát traät töï. Vaán ñeà veä sinh, an toaøn thöïc phaåm khoâng ñöôïc kieåm tra gaây tình traïng ngoä ñoäc thöïc phaåm. Sieâu thò vaø Trung taâm thöông maïi Trung taâm thöông maïi Kieán Ñöùc xaây döïng taïi phöôøng Bình Trò Ñoâng vôùi dieän tích 3000m2 (800m2 laø kinh doanh thöïc phaåm). Cô sôû haï taàng hoaøn chænh ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu tieâu duøng cuûa ngöôøi daân khu vöïc. Tuy nhieân giaù caû caùc loaïi thöïc phaåm ôû ñaây khaù cao so vôùi caùc chôï khaùc, thaäm chí cao hôn caû ôû sieâu thò. ÔÛ Quaän coøn coù sieâu thò Cora raát lôùn phuïc vuï khaùch vaõng lai, khu daân cö môùi vaø coâng nhaân khu coâng nghieäp. 2.2.2 HEÄ THOÁNG GIAO THOÂNG Heä thoáng giao thoâng khaù thuaän lôïi, coù caùc truïc chính sau: Quoác loä 1A theo höôùng Baéc – Nam Tænh loä 10 theo höôùng Ñoâng – Taây Theo soá lieäu naêm 2003 thì toång soá tuyeán ñöôøng treân ñòa baøn Quaän Bình Taân laø 228 tuyeán coù toång chieàu daøi 177,121 Km vaø toång soá heûm laø 186 heûm vôùi toång chieàu daøi caùc heûm laø 40,950 Km. 19 tuyeán ñöôøng (chuû yeáu laøm baèng beâttong nhöïa) do Thaønh Phoá quaûn lyù coù chieàu roäng trung bình töø 810 m. 32 tuyeán ñöôøng (keát caáu laø beâttong nhöïa, ñaù daêm soûi) do Quaän quaûn lyù coù chieàu roäng trung bình laø 410 m. Caùc tuyeán ñöôøng coøn laïi (keát caáu laø ñaù daêm, soûi) vaø caùc heûm (laøm baèng ñaát) do phöôøng quaûn lyù coù chieàu roäng trung bình töø 28 m. Caàu coù toång coäng 31 caàu troâng ñoù coù 29 caàu beâttong coát theùp vaø 2 caây caàu goã ôû phöôøng Bình Höng Hoøa. Chieàu roäng caùc caàu coøn haïn cheá. Phaàn lôùn soá caàu coù chieàu roäng nhoû hôn chieàu roäng ñöôøng. Maïng löôùi ñöôøng thuûy treân toaøn Quaän khoaûng gaàn 15 Km. 2.3 HIEÄN TRAÏNG MOÂI TRÖÔØNG TREÂN ÑÒA BAØN QUAÄN BÌNH TAÂN Hieän nay heä thoáng thu gom raùc ñaõ ñöôïc trieån khai tôùi haàu heát caùc khu daân cö nhöng khoái löôïng raùc sinh hoaït thu gom khoâng trieät ñeå, chæ khoaûng 80 – 85%. Ngöôøi daân chöa quen vôùi loái soáng môùi neân tuy coù ngöôøi thu gom raùc nhöng vaãn coøn hieän töôïng choân, ñoå raùc thaønh ñoáng trong vöôøn roài ñoát. Moät soá thì ñoå ra keânh raïch, ao hoà gaàn nhaø khieán nguoàn nöôùc vaø moâi tröôøng chung quanh bò oâ nhieãm. Nhö con Keânh 19 – 5 chaïy daøi töø quaän Taân Phuù sang quaän Bình Taân, hai beânh bôø keânh chôï buùa, haøng quaùn vaø caùc cô sôû saûn xuaát nhoû cuõng thi nhau moïc leân vaø hoaït ñoäng taáp naäp. Nhieàu ngöôøi daân voâ tö thaûi raùc xuoáng doøng keânh, haäu quaû laø nöôùc cuûa doøng keânh ñen nhö haéc ín vaø raùc ngaäp maët keânh, luoân boác muøi khoâng theå ngöûi ñöôïc. Vieäc kieåm soaùt vaø thoáng keâ raùc sinh hoaït treân ñòa baøn Quaän gaëp nhieàu khoù khaên do daân cö treân ñòa baøn phaàn lôùn laø daân nhaäp cö vaø coù xu höôùng ngaøy caøng taêng. Beân caïnh ñoù dieän tích ñaát troáng treân ñòa baøn quaän lôùn, vieäc yù thöùc veà moâi tröôøng coøn chöa cao neân ngöôøi daân vöùt raùc böøa baõi vaøo caùc phaàn ñaát boû hoang. Ngoaøi ra, haøng ngaøy treân ñòa baøn quaän coøn thaûi ra khoái löôïng raùc raát lôùn töø caùc xí nghieäp saûn xuaát, caùc coâng trình xaây döïng, beán xe, chôï, tröôøng hoïc, beänh vieän,... Caên cöù Coâng Vaên soá 6878/TNMT – CTR ngaøy 23 thaùng 8 naêm 2007 Sôû Taøi Nguyeân vaø Moâi Tröôøng veà vieäc caùc ñieåm chaát thaûi raén phaùt sinh treân ñòa baøn quaän. STT Ñòa ñieåm phaùt sinh Moâ taû ñòa ñieåm phaùt sinh Khoái löôïng phaùt sinh öôùc tính Thôøi ñieåm phaùt sinh öôùc tính Ñoái töôïng xaû thaûi Nguyeân nhaân xaû thaûi    Thöôøng xuyeân Phaùt sinh môùi   01 Ngaõ 3 ñöôøng soá 1 vaø ñöôøng An Döông Vöông, phöôøng An Laïc A. Væa heø 50 – 70 Kg X  Do ngöôøi ñi ñöôøng nôi khaùc mang ñeán vaø caùc xe baùn haøng rong. Khoâng coù thuøng raùc coâng coäng.  02 Khu daân cö An Laïc, Bình Trò Ñoâng. Ñaát troáng 50 – 70 Kg X  Nhöõng ngöôøi soáng gaàn khu vöïc Thieáu yù thöùc  03 Khu daân cö Baéc Löông Beøo thuoäc khu phoá 3, Phöôøng Taân Taïo A. Chôï töï phaùt 20 – 50 Kg X  Soá ngöôøi khu phoá mua baùn taïi khu vöïc.  04 Truïc tuyeán ñöôøng Traàn Ñaïi Nghóa, khu phoá 4, phöôøng Taân Taïo A. Væa heø 10 – 30 Kg  X Nhöõng hoä thuoäc xaõ Taân Kieân vaø ngöôøi ñi ñöôøng Khoâng coù thuøng raùc coâng coäng.  05 379 Taân Hoøa Ñoâng, phöôøng Bình Trò Ñoâng. Ñaát troáng 100 Kg X  Khaùch vaõng lai Thieáu yù thöùc  06 Caïnh 356 Taân Hoøa Ñoâng, Bình Trò Ñoâng. Ñaát troáng 100 – 150 Kg X  Khaùch vaõng lai  07 Gaàn 210 Ñaát Môùi, Bình Trò Ñoâng. Ñaát troáng 50 – 70 Kg X  Khaùch vaõng lai  08 Ngaõ 4 Chieán Löôïc, Bình Trò Ñoâng. Ñaát troáng 70 – 100 Kg X  Khaùch vaõng lai  09 Gaàn 305 Leâ Vaên Quôùi, phöôøng Bình Trò Ñoâng. Ñaát troáng 100 – 150 Kg X  Khaùch vaõng lai  10 Ñöôøng Taây Laân KP7, Bình Trò Ñoâng A. Væa heø 100 Kg X  Ngöôøi daân  11 Heûm 730 KP5, Bình Trò Ñoâng A. Væa heø 100 Kg X  Ngöôøi daân  12 Doïc keânh Lieân Xaõ KP1, Bình Trò Ñoâng A. Do ngöôøi daân vôùt raùc ôû keânh Lieân Xaõ 100 Kg  X Ngöôøi daân  13 Toå 89 KP4, phöôøng Bình Trò Ñoâng B. Ñaát troáng coù caây nhöng khoâng raøo chaén 750 Kg X  Buoân baùn haøng rong ôû ñòa phöông khaùc.  14 Keânh 19/5 thuoäc ñòa baøn phöôøng Bình Höng Hoøa. Loøng keânh 500 Kg X  Hoä gia ñình  15 Keânh Tham Löông Loøng keânh 300 Kg X  Hoä may gia coâng.  16 Keânh nöôùc ñen thuoäc khu phoá 4,5,6 thuoäc ñòa baøn phöôøng Bình Höng Hoøa A. Doïc bôø keânh nöôùc ñen 50 – 70 Kg  X Ñôn vò thi coâng keânh nöôùc ñen vaø khaùch vaõng lai. Coâng trình thi coâng dôû dang; ngöôøi daân thieáu yù thöùc.  17 Heûm 80, ñöôøng Buøi Döông Lòch, KP1, Bình Höng Hoøa B. Væa heø 100 – 150 Kg X  Nhöõng ngöôøi baùn haøng rong. Thieáu yù thöùc  18 Toå 44, ñöôøng Nguyeãn Thò Tuù, KP2, phöôøng Bình Höng Hoøa B. Væa heø 20 – 50 Kg X  Khaùch vaõng lai.  19 Toå 27, 29 ñöôøng Bình Thaønh, KP2, phöôøng Bình Höng Hoøa B. Ñaát troáng 500 Kg X  Coâng nhaân, nhöõng ngöôøi buoân baùn haøng rong.  20 Giaùp ranh toå 90, 96, KP5, ñöôøng soá 6 phöôøng Bình Höng Hoøa B. Ñaát troáng 500 Kg X  Ngöôøi daân ñòa phöông  21 Caàu Caây Caùm, toå 121, KP6, phöôøng Bình Höng Hoøa B. Ñaát troáng 20 – 50 Kg X  Ngöôøi daân ñòa phöông, khaùch vaõng lai.  22 Ñöôøng caàu Bình Thuaän, toå 111, KP6, Bình Höng Hoøa B. Chôï töï phaùt 500 Kg X  Baùn haøng rong.  23 Heûm 18/18/15/26 toå 118, KP6, Bình Höng Hoøa B. Ñaát troáng 20 – 50 Kg X  Ngöôøi daân ñòa phöông, khaùch vaõng lai.  Baûng II.3 Caùc ñieåm phaùt sinh raùc treân ñòa baøn Quaän Bình Taân 2.3.1 CAÙC LOAÏI HÌNH SAÛN XUAÁT TREÂN ÑÒA BAØN QUAÄN BÌNH TAÂN Naêm 2003 toång soá cô sôû saûn xuaát CN – TTCN treân ñòa baøn quaän Bình Taân laø 4.087 cô sôû, taêng 1.075 cô sôû so vôùi naêm 2002 vaø taêng 1.831 cô sôû so vôùi 2001. Soá cô sôû hoä caù theå chieám tyû troïng lôùn nhaát 90,65%. Nhöõng ngaønh chieám tæ troïng cao trong cô caáu GTSX CN – TTCN cuûa quaän bao goàm: da giaøu 52,5%, hoùa chaát 14,1%, saûn xuaát vaø cheá bieán goã 9,1%, ngaønh saûn xuaát giöôøng tuû baøn gheá 3,4%, ngaønh may maëc 3%, ngaønh cheá bieán thöïc phaåm vaø ñoà uoáng 2,8%,...saûn xuaát saûn phaåm cao su, plastic, saûn xuaát phöông tieän vaän taûi khaùc,... Ngaønh saûn xuaát saûn phaåm Da Ngaønh saûn xuaát saûn phaåm da chieám tyû troïng lôùn nhaát trong toång giaù trò saûn xuaát ngaønh treân toaøn ñòa baøn Quaän. Ngaønh saûn xuaát saûn phaåm da coù moät doanh nghieäp nhaø nöôùc laø giaøy An Laïc vaø caùc doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi, trong ñoù 3 coâng ty noåi troäi coù 100% voán nöôùc ngoaøi laø POUYUEN, lieân doanh ANJIN, lieân doanh Laïc Tyû. Caùc doanh nghieäp naøy coù quy moâ saûn xuaát lôùn. Muïc tieâu phaùt trieån giai ñoaïn 2007 – 2010 toác ñoä taêng tröôûng bình quaân giaù trò saûn xuaát ngaønh laø 19,5%/naêm, taêng saûn löôïng haøng xuaát khaåu. Ngaønh saûn xuaát caùc saûn phaåm töø Cao Su, Plastic Saûn phaåm chuû yeáu cuûa ngaønh naøy laø oáng nöôùc baèng nhöïa, ñoà duøng nhöïa gia duïng. Muïc tieâu phaùt trieån giai ñoaïn 2006 – 2010 toác ñoä taêng tröôûng bình quaân giaù trò saûn xuaát ngaønh laø 20,6%/naêm, môû roäng thò tröôøng xuaát khaåu. Ñieän töû, Tin hoïc, Vaät lieäu môùi, Coâng ngheä sinh hoïc Ñieän töû, tin hoïc laø ngaønh ñaëc bieät quan troïng cuûa xaõ hoäi coâng nghieäp hieän ñaïi, laø ngaønh muõi nhoïn caàn taäp trung phaùt trieån.Treân ñòa baøn quaän ngaønh naøy seõ ñöôïc phaùt trieån trong caùc khu, cuïm coâng nghieäp taäp trung. Muïc tieâu phaùt trieån giai ñoaïn 2006 – 2010 toác oä taêng tröôûng bình quaân giaù trò saûn xuaát ngaønh laø 30,5%/naêm. Trong töông lai caàn chuù troïng phaùt trieån caùc ngaønh saûn xuaát vaät lieäu môùi vaø coâng ngheä sinh hoïc nhaèm taêng haøm löôïng coâng ngheä, kyõ thuaät hieän daïi phuïc vuï yeâu caàu coâng nghieäp hoùa – hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc. Ngaønh saûn xuaát Hoùa Chaát vaø caùc saûn phaåm töø Hoùa Chaát Tyû troïng lôùn thöù nhì sau ngaønh saûn xuaát saûn phaåm da laø ngaønh saûn xuaát hoùa chaát. Treân ñòa baøn quaän coù caùc nhaø maùy saûn xuaát hoùa chaát tieâu duøng nhö boät giaët, kem ñaùnh raêng, sôn, phaân boùn,...nhu caàu cung caáp caùc saûn phaåm naøy laø khaù lôùn. Muïc tieâu phaùt trieån giai ñoaïn 2006 – 2010 toác ñoä taêng tröôûng bình quaân giaù trò saûn xuaát ngaønh laø 19,8%/naêm, chieám lónh thò tröôøng trong nöôùc. Ngaønh cheá bieán Goã vaø saûn xuaát saûn phaåm töø Goã Tyû troïng lôùn thöù 3 laø saûn xuaát saûn phaåm goã. Coøn nhöõng ngaønh khaùc chieám tæ troïng nhoû khoâng ñaùng keå. Saûn phaåm chuû yeáu cuûa ngaønh naøy laø ñoà goã myõ ngheä phuïc vuï cho xuaát khaåu. Muïc tieâu phaùt trieån giai ñoaïn 2007 – 2010 toác ñoä taêng tröôûng bình quaân giaù trò saûn xuaát ngaønh laø 19,5%/naêm, taêng giaù trò haøng xuaát khaåu. Ngaønh May Maëc Saûn phaåm ngaønh may phaàn lôùn höôùng vaøo thò tröôøng nöôùc ngoaøi vì xu höôùng tieâu duøng saûn phaåm may saün cuûa ngöôøi daân trong nöôùc khoâng nhieàu, tröø ñoàng phuïc hoïc sinh vaø quaàn aùo baûo hoä lao ñoäng. Muïc tieâu phaùt trieån giai ñoaïn 2006 – 2010 toác ñoä taêng tröôûng bình quaân giaù trò saûn xuaát ngaønh laø 21,5%/naêm, taêng saûn löôïng haøng xuaát khaåu. Phaân theo ngaønh coâng nghieäp thì nhöõng ngaønh chieám tyû troïng lôùn trong toång soá cô sôû saûn xuaát toaøn ngaønh treân ñòa baøn Quaän trong giai ñoaïn 2001 – 2003 laø may maëc, cheá bieán thöïc phaåm vaø ñoà uoáng, saûn xuaát saûn phaåm töø kim loaïi, saûn xuaát saûn phaåm töø cao su vaø plastic. 2.3.2 CAÙC NGUOÀN THAÛI CHÍNH TREÂN ÑÒA BAØN QUAÄN BÌNH TAÂN Coâng nghieäp Hieän nay Quaän Bình Taân coù 132 cô sôû gaây oâ nhieãm moâi tröôøng caàn di dôøi, trong ñoù 114 cô sôû gaây oâ nhieãm caàn khaéc phuïc taïi choã. Caùc ngaønh oâ nhieãm khoâng ñöôïc taäp trung trong khu daân cö: Ngaønh hoùa chaát: saûn xuaát hoùa chaát cô baûn, saûn xuaát pin aéc quy, thuoác baûo veä thöïc vaät, hoùa chaát laønh maïnh, pheøn, chaát taåy röûa, thuoác nhuoäm, sôn, döôïc lieäu. Ngaønh taùi cheá pheá thaûi: giaáy, nhöïa, kim loaïi. Ngaønh taåy nhuoäm vaûi sôïi. Ngaønh luyeän caùn cao su. Ngaønh thuoäc da. Ngaønh xi maï ñieän, luyeän kim ñuùc. Ngaønh saûn xuaát boät giaáy. Ngaønh saûn xuaát vaät lieäu xaây döïng, saûn xuaát goám söù, thuûy tinh. Ngaønh cheá bieán goã. Ngaønh cheá bieán thöïc phaåm töôi soáng, nöôùc chaám, daàu aên, coàn, röôïu bia, nöôùc giaûi khaùc. Ngaønh saûn xuaát thuoác laù. Ngaønh chaên nuoâi gia suùc, gia caàm theo quy trình coâng nghieäp. Ngaønh gieát moå gia suùc. Ngaønh cheá bieán than. Vaán ñeà nhöõng doanh nghieäp trong caùc khu, cuïm coâng nghieäp thaûi nöôùc baån, thaûi khoùi buïi maëc duø ñaõ coá gaéng xöû lyù oâ nhieãm nhöng vaãn chöa haïn cheá ñeán möùc thaáp nhaát thaûi ra caùc khu daân cö xung quanh, laøm aûnh höôûng ñeán ñôøi soáng cuûa ngöôøi daân, laø moät khoù khaên trong saûn xuaát CN – TTCN cuûa caùc hoä caù theå. Nhieàu cô sôû coâng nghieäp thaûi ra caùc chaát ñoäc haïi khoâng theå kieåm soaùt ñöôïc, chieám 70% löôïng chaát thaûi. Söï phaùt trieån saûn xuaát, baûo veä moâi tröôøng khoâng ñoàng boä ñaõ gaây aùp löïc maïnh leân moâi tröôøng vaø gia taêng möùc ñoä khai thaùc caùc nguoàn taøi nguyeân nöôùc ngaàm. Nhöõng cô sôû saûn xuaát CN – TTCN xen caøi trong KDC gaây oâ nhieãm do khoâng xöû lyù oâ nhieãm tieáng oàn, khoâng khí, nguoàn nöôùc.AÛnh höôûng tröïc tieáp ñeán caùc hoä laân caän, gaây khoù khaên trong coâng taùc kieåm tra moâi tröôøng. Soá löôïng doanh nghieäp taêng cao trong thôøi gian qua nhöng soá löôïng caùc ñôn vò xaây döïng heä thoáng xöû lyù oâ nhieãm chöa cao hoaëc vaän haønh khoâng thöôøng xuyeân. Nöôùc thaûi töø caùc hoaït ñoäng kinh doanh saûn xuaát coâng nghieäp, khoâng qua heä thoáng xöû lyù thaûi tröïc tieáp ra keânh gaây oâ nhieãm veà chaát löôïng nöôùc. Noâng nghieäp Dieän tích ñaát noâng nghieäp giaûm maïnh do taùc ñoäng cuûa ñoâ thò hoùa, phaùt trieån caùc coâng trình haï taàng neân giaûm ñaùng keå löôïng thuoác baûo veä thöïc vaät ñöôïc phun xòt moãi naêm. Quy moâ chaên nuoâi gia suùc giaûm neân vieäc phaùt sinh oâ nhieãm töø noâng nghieäp laø khoâng ñaùng keå. Döï kieán ñeán naêm 2010 Quaän khoâng coøn ñaát noâng nghieäp. Theo cô caáu noâng nghieäp, troàng troït giaûm, ngaønh thuûy saûn vaø chaên nuoâi taêng ñaëc bieät laø boø söõa. Troàng luùa vaø rau giaûm ñeå chuyeån sang troàng hoa lan, caây kieång. Ñaát noâng nghieäp ñöôïc xem laø ñaát döï tröõ cho phaùt trieån ñoâ thò tuy vaãn tieáp tuïc saûn xuaát nhöng chæ canh taùc caây haøng naêm. Phaùt trieån noâng nghieäp theo höôùng vuï ñoâ thò xanh saïch, beàn vöõng, baûo veä vaø caûi thieän MT sinh thaùi, taïo caûnh quan ñeïp, ñaùp öùng nhu caàu moät quaän ñoâ thò môùi. Vì vaäy caùc hoaït ñoäng noâng nghieäp aûnh höôûng khoâng ñaùng keå ñeán moâi tröôøng. Ñoâ thò Söï gia taêng daân soá cô hoïc cuøng vôùi löôïng lao ñoäng nhaäp cö töø caùc nôi chuyeån veà sinh soáng treân ñòa baøn quaän laøm gia taêng caùc nhu caàu veà nhaø ôû, nöôùc sinh hoaït vaø phaùt sinh theâm raùc, nöôùc thaûi,... Keát quaû ñieàu tra daân soá giöõa kyø naêm 2004, ngöôøi nhaäp cö taäp trung nhieàu ôû caùc Quaän ven, Bình Taân coù 52,8% daân soá laø daân KT3 vaø KT4, coù phöôøng treân 70% nhö Taân Taïo A. Keát quaû nghieân cöùu ban ñaàu cuûa ñeà taøi daân soá vaø moâi tröôøng: nhöõng vuøng naøy kinh teá coù phaùt trieån nhöng moâi tröôøng bò oâ nhieãm, taùc nhaân gaây oâ nhieãm laø con ngöôøi do nhieàu chöa theå chuyeån ñoåi ngaønh ngheà. Do quaù trình phaùt trieån ñoâ thò nhanh, nhieàu KCN moïc leân keùo theo tình traïng xöû lyù nöôùc thaûi böøa baõi, chöa ñuùng quy trình kyõ thuaät (thöôøng laø ñoå thaúng ra soâng hoaëc keânh, raïch quanh khu vöïc). Maät ñoä daân soá taêng nhanh neân vieäc xöû lyù raùc (quaêng, neùm xuoáng keânh, raïch) goùp phaàn laøm caùc doøng keânh, raïch theâm oâ nhieãm. OÂ nhieãm moâi tröôøng khoâng chæ taäp trung trong lónh vöïc nöôùc thaûi coâng nghieäp, giao thoâng ñoâ thò maø keå caû nhöõng nguy cô chaùy noå ôû caùc KDC ñoâng ñuùc. Moät soá hoaït ñoäng saûn xuaát taùi cheá pheá lieäu gaây oâ nhieãm moâi tröôøng nghieâm troïng Ngöôøi daân phöôøng Bình Höng Hoøa, Quaän Bình Taân töø nhieàu naêm nay soáng baèng ngheà taùi cheá bao nilong raùc thaûi. Phaàn lôùn nhöõng xöôûng saûn xuaát naèm taïi nhaø rieâng trong khu daân cö neân söï oâ nhieãm trong vieäc taùi cheá aûnh höôûng lôùn ñeán cuoäc soáng ngöôøi daân. Ñi vaøo khu vöïc naøy ñaâu ñaâu cuõng ngaäp bao nilong raùc thaûi töø ñöôøng ñeán saân nhaø. Nhöõng ñoáng bao nilong chaát cao ngaát ngöôõng vaø toûa ra muøi hoâi suoát ngaøy ñeâm. Ngöôøi ta laøm, aên, nguû, chôi cuøng raùc thaûi, khieán nôi ñaây ñöôïc meänh danh laø “vöông quoác” raùc thaûi. Hoaït ñoäng taùi cheá vöøa gaây oâ nhieãm moâi tröôøng, vöøa khoâng an toaøn phoøng chaùy chöõa chaùy. Khi coù gioù xoaùy laø buïi, raùc nilong bay khaép. Muøa naéng thì buïi bay mòt trôøi, muøa möa boïc dô phôi khoâng khoâ, uû laïi maáy ngaøy tanh nhö caù öôn. Nhìn chung lónh vöïc taùi cheá chuû yeáu do daân nhaäp cö, ngöôøi lao ñoäng trình ñoä thaáp thöïc hieän neân quy moâ saûn xuaát nhoû vaø möùc ñoä ñaàu tö coâng ngheä khoâng cao. Ña soá maùy moùc thieát bò cuõ kyõ do phaàn lôùn ñöôïc cheá taïo trong nöôùc (baèng phöông phaùp thuû coâng) neân hoaït ñoäng khoâng hieäu quaû, thöôøng xuyeân hö hoûng. Do ñoù, möùc ñoä tieâu hao pheá lieäu raát lôùn (töø 10% ñeán 20%) vaø tieâu thuï ñieän naêng nhieàu. Raùc thaûi khoâng coøn khaû naêng taùi cheá ñöôïc caùc ñieåm baùn thaûi ra traøn laáp moät ñoaïn keânh Nöôùc Ñen (phöôøng Bình Höng Hoøa A) khieán doøng nöôùc tanh töôûi ñaëc saùnh, coû moïc um tuøm. Nhieàu ñoaïn cuûa doøng keânh raùc thaûi ñoïng laïi ngheït cöùng. Ngay khu vöïc nghóa trang Bình Höng Hoøa cuõng coù ñeán 6 vöïa pheá lieäu, vuïn nhöïa, giaáy,... chaát cao töïa phaùo ñaøi. 2.3.3 KHOÁI LÖÔÏNG RAÙC ÔÛ KHU VÖÏC Baûng 1. Keát quaû thoáng keâ toác ñoä phaùt sinh raùc treân ñòa baøn Quaän Toác ñoä phaùt sinh raùc (Kg/ngöôøi.ngñ) Soá laàn xuaát hieän Taàn suaát xuaát hieän  0.10 - 0.20 2 0.54  0.21 - 0.30 9 2.42  0.31 - 0.40 5 1.34  0.41 - 0.50 22 5.91  0.51 - 0.60 18 4.84  0.61 - 0.70 90 24.19  0.71 - 0.80 75 20.16  0.81 - 0.90 51 13.71  0.91 - 1.00 48 12.90  1.01 - 1.10 10 2.69  1.11 - 1.20 9 2.42  1.21 - 1.30 7 1.88  1.31 - 1.40 7 1.88  1.41 - 1.50 6 1.61  1.51 - 1.60 3 0.81  1.61 - 1.70 3 0.81  1.71 - 1.80 2 0.54  1.81 - 1.90 0 0  1.91 - 2.00 2 0.54  2.01 - 2.10 1 0.26  2.11 - 2.20 1 0.26  2.21 - 2.30 0 0  2.31 - 2.40 1 0.26  Ñieàu tra löôïng raùc thaûi phaùt sinh töø caùc hoä gia ñình: söû duïng 400 baûng phieáu ñieàu tra ñeå xaùc ñònh löôïng raùc phaùt sinh theo ñôn vò Kg/ngöôøi.ngñ. Keát quaû chæ coù 372 phieáu hôïp leä söû duïng ñeå xöû lyù keát quaû. Keát quaû thoáng keâ ñöôïc trình baøi ôû baûng treân. Vôùi daân soá naêm 2006 laø 265.411 ngöôøi. Neáu tính löôïng raùc trung bình moãi ngöôøi trong moät ngaøy ñeâm laø 0,64 kg (soá lieäu cuûa Coâng Ty Moâi Tröôøng Ñoâ Thò TP.HCM) chæ tieâu bình quaân tai caùc Thaønh Phoá treân theá giôùi laø 0,65 – 0,7 Kg/ngöôøi.ngñ, vaø keát quaû thoáng keâ toác ñoä phaùt sinh raùc treân ñòa baøn Quaän Bình Taân coù taàn suaát xuaát hieän nhieàu nhaát laø khoaûng (0,61 – 0,70) Kg/ngöôøi.ngñ, cho thaáy toác ñoä phaùt sinh raùc thaûi bình quaân ñaàu ngöôøi 0,64 Kg laø raát phuø hôïp. Töø löôïng raùc trung bình tính ñöôïc toång löôïng raùc sinh hoaït cuûa khu ñoâ thò quaän Bình Taân laø 169.863 taán/ngñ (62.000.009 taán/naêm). Ngoaøi ra, treân ñòa baøn Quaän coøn coù moät soá löôïng lôùn raùc xaø baàn sinh ra trong quaù trình xaây caát vaø moät soá dòch vuï khaùc, töø ñoù cho thaáy toång löôïng chaát thaûi raén sinh ra treân ñòa baøn Quaän laø raát lôùn. Toång khoái löôïng raùc thu gom ñöôïc cuûa toaøn Quaän naêm 2006 laø 50.840.007 taán/naêm ñaït 82% khoái löôïng raùc thaûi ra (62.000.009 taán/naêm). Vaäy khoái löôïng raùc coøn laïi 62.000.009 – 50.840.007 = 11.160.002 taán/naêm, chieám 18% toång khoái löôïng raùc seõ ñöôïc thaûi thaúng vaøo keânh raïch, ao hoà,... CHÖÔNG III TOÅNG QUAN LYÙ THUYEÁT CAÙC VAÁN ÑEÀ NGHIEÂN CÖÙU 3.1 KHAÙI NIEÄM CHAÁT THAÛI RAÉN ÑOÂ THÒ Theo quan nieäm chung: Chaát thaûi raén laø toaøn boä caùc loaïi vaät chaát ñöôïc con ngöôøi loaïi boû trong caùc hoaït ñoäng kinh teá - xaõ hoäi cuûa mình (bao goàm caùc hoaït ñoäng saûn xuaát, caùc hoaït ñoäng soáng vaø duy trì söï toàn taïi cuûa coäng ñoàng, ...). Trong ñoù quan troïng nhaát laø caùc loaïi chaát thaûi sinh ra töø caùc hoaït ñoäng saûn xuaát vaø hoaït ñoäng soáng. Theo quan ñieåm môùi: Chaát thaûi raén ñoâ thò (goïi chung laø raùc thaûi ñoâ thò) ñöôïc ñònh nghóa laø: Vaät chaát maø ngöôøi taïo ra ban ñaàu vöùt boû ñi trong khu vöïc ñoâ thò maø khoâng ñoøi hoûi ñöôïc boài thöôøng cho söï vöùt boû ñoù. Theâm vaøo ñoù, chaát thaûi ñöôïc coi laø chaát thaûi raén ñoâ thò neáu chuùng ñöôïc xaõ hoäi nhìn nhaän nhö moät thöù maø thaønh phoá phaûi coù traùch nhieäm thu gom vaø tieâu huûy. Theo quan nieäm naøy, chaát thaûi raén ñoâ thò coù ñaëc tröng sau: Bò vöùt boû trong khu vöïc ñoâ thò. Thaønh phoá coù traùch nhieäm thu doïn. 3.2 NGUOÀN GOÁC CHAÁT THAÛI RAÉN ÑOÂ THÒ Caùc nguoàn phaùt sinh CTR bao goàm: khu daân cö, khu thöông maïi (nhaø haøng, khaùch saïn, sieâu thò, chôï,...), cô quan, coâng sôû (tröôøng hoïc, trung taâm vaø vieän nghieân cöùu, beänh vieän,...), khu xaây döïng vaø phaù huûy caùc coâng trình xaây döïng, khu coâng coäng (nhaø ga, beán taøu, saân bay, coâng vieân, khu vui chôi giaûi trí, ñöôøng phoá,...), nhaø maùy xöû lyù chaát thaûi, coâng nghieäp vaø noâng nghieäp. Chaát thaûi ñoâ thò coù theå xem nhö chaát thaûi coâng coäng ngoaøi tröø caùc C

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docNOI DUNG CHINH.doc
 • dwgBAN DO.dwg
 • docBIA LVAN.doc
 • docDANH MUC CAC BANG.doc
 • docDANH MUC CAC HINH.doc
 • docDANH MUC VIET TAT.doc
 • docLOI CAM ON.doc
 • docMUC LUC.doc
 • docNHIEM VU.doc
 • docPHU LUC 1.doc
 • docPHU LUC 2.doc
 • docPHU LUC 4.doc
 • docTAI LIEU THAM KHAO.doc
Luận văn liên quan